www.bebinizbor.com
BROJ 39 • ZIMA 2015.
besplatan časopis
PORODICA
Postporođajna
tuga i depresija
SAVET PEDIJATRA
Kašalj je često
bezazlen, ali...
TRUDNOĆA
ISSN 1820-7170
Facebook.com/BebinIzbor
Mitovi o trudnoći
- laž i istina
POROĐAJ
Sve o epiduralnoj
anesteziji
KUPUJTE
IZ FOTELJE
www.pokloncic.rs
4.
Nasleđivanje
krvne grupe
6.
Razvoj deteta do
drugog meseca
8.
12.
Dolazak
patronažne sestre
14.
Mitovi o trudnoći-laž i istina
16.
Postporođajna
tuga i depresija
20.
Sve o epiduralnoj
anesteziji
24.
28.
Vežbanje zimi
31.
Terapija virusnih
infekcija
Genitalni kondilomi bauk ili ne?
10.
Kašalj je često
bezazlen, ali...
26.
Gotova hrana
za bebe
BROJ 39 • ZIMA 2015.
18-19. IZLOG
22. SAVET
23. BEBAC
29. ISHRANA
30. MINI FACEBOOK
31. LEKOVITO BILJE
32. KNJIGE
33. FILMOVI
Osnivač i izdavač:
Emisar d.o.o.
Pohorska 30/12
11080 Novi Beograd
T. 011/31 90 771
M. 069/106 74 88
www.bebinizbor.com
[email protected]
Direktor: Rade Stojković
Uredništvo: Rade Stojković,
Danka Trifunović
Redakcija: Danka Trifunović,
Irena Spasović
Lektor-korektor: Danka Trifunović
Stručni saradnici: Mr sci med dr
Zlatko Bokun-specijalista opšte
hirurgije, dr Ljiljana Koljaja-specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,
Živka Vlajković-nutricionista, mr ph
spec Danijela Pecarski-mr farmacije,
Dragana Kolaković-viši fizioterapeut
i fitnes instruktor, Nada Lazić-dipl.
def. i viša med. sestra, doc dr sc
med Nevenka Raketić-specijalista
pedijatrije i imunologije, dr Danijela
Todorović- pedijatar, dr Miroslava Šarac-spec. pedijatrije, prim dr Ljubica
Presetnik-specijalista ginekologije
i akušerstva, dr Sandra Radovićginekolog, Milanka Šetina-dipl. mol.
biolog i fiziolog, M.Sc primenjene
genetike, Mr ph Stanislava Lazić,
Natalija Trkulja - licencirani instruktor
Aviva metode, asistent dr sci Ivana
Radović, Dr Vladan Šubarević ,
načelnik Službe za otorinolaringologiju Instituta Z.Z.M.D. dr Vukan Čupić,
Novi Beograd, VMS Anđelka Kotević,
šef odseka Halobeba
Peršun čudotvorni začin
Saradnici i prijatelji: Halobeba,
Bebac.com, Masel group, DHL,
Filly farm apoteka
FEBRUAR 2015.
Umetnički direktor:
Ferenc Laslofi
Štampa:
Rotografika d.o.o., Subotica
Distribucija: Emisar d.o.o.
Marketing: 011/31 90 771
[email protected]
Redakcija ne odgovara za sadržaj i
istinitost objavljenih reklamnih poruka, sponzorskih strana i marketinških
nastupa naših klijenata. Za slučajne
i nenamerne greške u toku štampe
redakcija ne snosi odgovornost. Sve
dobijene fotografije se ne vraćaju
i mogu se bez nadoknade koristiti
u svrhu ilustracije časopisa, a po
slobodnoj proceni redakcije da se
objavljuju u određenim rubrikama. Po
dobijanju fotografija smatraćemo da
ste dali saglasnost za njihovu objavu.
Molimo roditelje da se pre slanja
fotografija upoznaju sa Zakonom o
javnom informisanju.
www.parlament.gov.rs
Oglašavajući se u „Bebinom izboru”
imate priliku da se obratite širokom
krugu potencijalnih klijenata.
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije,
Beograd 613/614
ISSN 1820-7170 - Bebin izbor
COBISS.SR-ID 146773772
Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor
Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan, a iznos je 270 dinara za svih 6 brojeva u 2015. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledeći način:
Uplatilac: Ime, prezime i adresa. Svrha uplate: ptt troškovi. Primalac: Pohorska 30/12, 11080 Novi Beograd. Iznos: 240,00. Račun: 265 0000000 641 514-42. Kopiju
uplatnice pošaljite na našu adresu: Emisar d.o.o., Pohorska 30/12, 11080 Novi Beograd. Tel/Faks: 011/31 90 771 ili E-mail: [email protected]
TRUDNOĆA
Nasleđivanje k
Milanka Šetina
dipl. molekularni
biolog i fiziolog,
M.Sc primenjene
genetike
„Upoznaj samoga sebe’’ Sokrat
R
ađamo se sa određenom krvnom
grupom. Bazično, postoje 4 tipa
krvnih grupa:A, B, AB i O. Ova
klasifikacija krvi se bazira na prisustvu
ili odsustvu antigena na površini krvnih
ćeliija, crvenih krvnih zrnaca - eritrocita.
Dodatna specifična karakteristika krvi je
Rh (rezus) faktor. Nosioci ovog specifičnog faktora su označeni kao Rh pozitivni
(Rh+) a oni kod kojih odsustvuje ovaj faktor su Rh
negativni (Rh
–).
4
|
BEBIN IZBOR
Svi smo mi “proizvod” naših roditelja. Dokazi za
to leže u našoj krvi, u svakoj našoj ćeliji.
Krvne grupe i rezus
faktor se nasleđuju od
roditelja
Genima je determinisano koju krvnu
grupu ćemo posedovati. Da bismo
razumeli kako se nasleđuju ovi geni,
potrebno je poznavanje genetičkih pravila
nasleđivanja.
Malo da se podsetimo: geni su linearno
raspoređeni delovi hromozoma, koji
zauzimaju određenu lokaciju, mesto na
hromozomu koje se zove lokus. Različiti
oblici (varijante) jednog gena nazivaju se
Krvna grupa je
određena alelima
koje smo nasledili
od roditelja. Aleli su
različite, moguće
varijante jednog gena,
u ovom slučaju gena
koji determiniše tip
krvne grupe.
aleli. Aleli se nalaze na istom lokusu na
homologim hromozomima.
Krvna grupa je određena alelima koje
smo nasledili od roditelja. Aleli su različite,
moguće varijante jednog gena, u ovom
slučaju gena koji determiniše tip krvne
grupe. Geni koji imaju više alela su polimorfni geni, a oni koji imaju samo jedan
alel su monomorfni geni. Gen za ABO
sistem krvnih grupa i gen za Rh faktor su
polimorfni geni.
Gen za ABO sistem krvnih grupa se nalazi na 9. hromozomu i ima 3 alela: A, B i
O. Svi mi imamo dva alela ovog gena, po
jedan od svakog roditelja smo nasledili.
Dakle, svaka krvna grupa je determinisana sa dva od moguća tri alela. Moguće
kombinacije ova tri alela su: OO, AO, BO,
AB, AA, BB.
Aleli A i B su kodominantni aleli, što
znači da imaju
podjednak
kontrolni
uticaj
TRUDNOĆA
krvne grupe
na tip krvne grupe, dok je alel O recesivan. Kodominantni alel je očigledan/vidljiv
ili dominantan čak i ako je prisutan samo
u jednoj kopiji, dok je recesivan alel vidljiv
samo ako su dva recesivna alela prisutna.
Krvna grupa O je recesivna, nema A i
B alela, dok će u kombinaciji alela
A i O ili B i O, alel O biti nadjačan
dominantnim alelima A ili B.
Tako, zavisno od uspostavljenih kombinacija alela koje
smo nasledili od roditelja,
nastaju određeni genotipovi, tj. krvne grupe:
• Genotip OO- krvna
grupa O
• Genotip AO- krvna
grupa A ( dominira alel A u
odnosu na recesivni O)
•G
enotip BO- krvna grupa
B (dominira alel B u odnosu na recesivni O)
• Genotip AB- krvna grupa AB
( oba alela, i A i B, ispoljavaju
svoj uticaj)
•G
enotip AA- krvna grupa A
•G
enotip BB- krvna grupa B
Gen je “ recept” za
sintezu jednog proteina
Gen nosi informaciju za sintezu jednog
proteina. U slučaju krvnih grupa proteini
su prisutni na površini eritrocita i zovu se
aglutinogeni. Nosilac A krvne grupe može
biti osoba genotipa AA ili AO. Na površini
njenih eritrocita se nalazi aglutinogen A,
a osoba ove krvne grupe potomku, bebi
može preneti A ili O alel. Osobe genotipova BB i BO imaju B krvnu grupu i njihovi
eritrociti ispoljavaju aglutinogen B, a bebi
će preneti B ili O gen. U slučaju osoba
genotipa AB na eritrocitima ćemo imati
podjednaku eksprimiranost aglutinogena
A i B, tj. ispoljiće se dejstvo obe krvne
grupe, ali na bebu se može preneti samo
jedan gen, A ili B . Nosioci O krvne grupe
nemaju nijedan aglutinogen jer je ova
grupa determinisana jednim, recesivno
Genima je
determinisano koju
krvnu grupu ćemo
posedovati.
homozigotnim genotipom i bebe od njih
mogu naslediti samo O gen.
Koju će krvnu grupu
naslediti beba?
U tabeli su prikazane moguće kombinacije alela i tip krvne grupe koja može
nastati.
Određivanje krvne grupe, tj. determinisanje tipa prisutnih aglutinogena ili
antigena na površini crvenih krvnih ćelija
je neophodno da bi se osigurala kompatibilnost između davaoca i primaoca krvi
prilikom transfuzije, zatim potencijalnih
donatora i primaoca organa, tkiva ili koštane srži, kao deo obrade za proceduru
transplantacije.
Testovi za određivanje krvne grupe
rade se i da bi se utvrdilo da li postoji
verovatnoća da su dvoje ljudi u krvnom
srodstvu, najčešće u svrhu određivanja
očinstva.
Roditeljske krvne
grupe
A
B
AB
O
A
A ili O
A, B, AB ili O
A, B ili AB
A ili O
B
A, B, AB ili O
B ili O
A, B ili AB
B ili O
AB
A, B ili AB
A, B ili AB
A, B ili AB
A ili B
O
A ili O
B ili O
A ili B
O
Bebina
krvna
grupa
BEBIN IZBOR
|
5
POROĐAJ
Razvoj deteta do dr
Nada Lazić
dipl. defektolog i VMS,
autorka priručnika za trudnice
„Od zdravih roditelja do
zdravog potomstva“
Motorni razvoj deteta u
prvoj godini života
Psihomotorni razvoj se odvija neprekidno prema prirodnim zakonitostima,
genetski je određen, ali je istovremeno
stimulisan nadražajima iz spoljašnje
sredine, što znači da sve što radimo sa
detetom, igračke koje koristi, kako je
uređen prostor u kome boravi, utiče na
njegov razvoj.
Redosled pojave aktivnosti je isti kod
sve dece, ali vreme njihovog javljanja nije,
što zavisi od individualnih razlika, spoljašnjih stimulusa kojima je beba izložena kao
i angažovanja roditelja. Zato navedene
Po načinu na koji beba
plače, majka može
da pretpostavi da li je
beba gladna, pospana,
vlažna, da li je nešto
boli ili želi da je majka
uzme u naručje.
norme razvoja ne treba shvatiti doslovno
niti ih koristiti za utvrđivanje normalnog
razvoja deteta. One su samo orijentir koji
nam pomaže da primenimo podsticaje
za razvoj funkcija koje se u određenom
uzrastu javljaju.
Novorođenče
(prvi mesec)
Pored fizioloških funkcija disanja,
sisanja, pražnjenja bešike i creva, dete
vidi, čuje, oseća miris i ukus, reaguje na
dodir, iznenadnu promenu položaja i bol.
Glad, hladnoća, vlaga, buka, grubost pri
dodiru i drugi uznemiravajući stimulusi
6
|
BEBIN IZBOR
Neposredno po rođenju i tokom prvog meseca,
novorođenče na draži reaguje refleksno (celim
telom)
dovode do povišene napetosti i plača.
Plač je izraz osećanja neprijatnosti i
nezadovoljstva ali i način saopštavanja,
začetak komunikacije između deteta i
majke, odnosno osobe koja brine o detetu. Po načinu na koji beba plače, majka
može da pretpostavi da li je beba gladna,
pospana, vlažna, da li je nešto boli ili želi
da je majka uzme u naručje. Zadovoljavanje osnovnih potreba dovodi do stanja
prijatnosti, smirenosti i sna. Novorođenče
spava oko 20 sati dnevno.
Krupna motorika
Novorođenče ne izvodi izolovane pokrete i ne može da se odupire. U položaju na
stomaku drži ruke sa strane sa stisnutim
pesnicama, karlica je odignuta od podloge dok glavu okreće na jednu i drugu
stranu.
U položaju na leđima zauzima asimetrične položaje, na jake svetlosne i zvučne
nadražaje reaguje refleksnim pokretima
ruku i nogu kojima izražava preplašenost.
Dok je majka nad njim, ili igračka, nakratko zadržava glavu u sredini.
Fina motorika
Na rođenju sve bebe imaju stisnute
pesnice. Tokom prvog meseca i dalje
drže šake zatvorene kada su u savijenom
položaju.
Savet
Novorođenče uglavnom reaguje na
svetlost - zato je važno da ona ne dolazi
uvek sa iste strane. Da bismo to izbegli,
bebu stavljamo da spava naizmenično
na oba kraja kreveca. U prvom mesecu
bebama ne dajemo igračke u ruke da se
refleksno stiskanje pesnice ne bi pojačavalo. Mazimo nadlanice kako bi se šake
lakše otvarale.
Igračke
Sve bebe od prvog trenutka po rođenju
privlači ljudski lik. Naročito reaguju na
poznato lice, a posebno na lik majke.
Drugi mesec
U drugom mesecu beba počinje da se
smeška u snu, kad je budna na smešak
odgovara smeškom, lice postaje izražajnije.
I dalje najveći deo dana prespava. Spavanje
i buđenje se kod beba koje su rođene na
vreme odvija u ciklusima od tri-četiri sata.
Da bi spavanje tokom noći bilo duže, nervni
sistem bebe mora dovoljno da sazri kako bi
mogao da obradi stimuluse iz okoline, a da
se ona ne probudi. U tome pomažu pouzdani umirujući obrasci ponašanja, samou-
POROĐAJ
rugog meseca
mirujuće mere poput sisanja prsta ili traženja odgovarajućeg položaja. Sprovođenje
pravilnih dnevnih obrazaca spavanja i hranjenja, uči bebu da spava noću. U drugom
mesecu se, osim refleksnih, postepeno
pojavljuju prvi oblici voljnih pokreta (savijanje
i opružanje ekstremiteta iz velikih zglobova,
kukova i ramena). Njihovim ponavljanjem
i da fiksira pogledom. Dok je na leđima,
pokazuje prve pokušaje hvatanja, pri
čemu reaguje čitavim telom.
Fina motorika
Često otvara šaku i refleksno hvata prst
ili igračku na dlanu, gleda ruke, sisa prste.
U okviru „Škole roditeljstva Nada
Lazić“ svakog meseca se održavaju
besplatna predavanja za buduće
roditelje – trudnice i njihove partnere.
Predavanja se organizuju u Beogradu na dve lokacije:
DKC „Majdan“, Kozjačka 3-5
UK „Parobrod“, Kapetan Mišina 6a
Svakog meseca edukacija počinje za
novu grupu polaznika, a prijave se
vrše preko sajta
www.skolaroditeljstva.com
Predavači u „Školi roditeljstva“ su
eminentni stručnjaci iz odgovarajućih
specijalističkih oblasti, a predavanjima su obuhvaćene sledeće teme:
1. Fiziologija trudnoće kroz trimestre, porođaj i primena epidurala u akušerstvu
2. Pravilna ishrana u trudnoći, mučnina,
štetnost nikotina, alkohola i kofeina
3. Nega kože u trudnoći
4. Savremena stomatologija i roditeljstvo
5. Mentalno-higijenski pristup trudnoći i
roditeljstvu
6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i do 3. godine
7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja govora
8. Karakteristike motornog razvoja deteta od rođenja do navršene 3
9. Superirornost majčinog mleka, pravilne navike u spavanju beba i dece
10. Matične ćelije i njihova primena u
savremenoj medicini
11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica za porođaj
12. Uticaj naših mentalnih procesa na
strah od porođaja
13. Babinje – 40 dana nakon porođaja
i usavršavanjem do petog meseca života
formiraju se prve motorne navike. U ovom
periodu pokreti još uvek nisu usmereni na
spoljašnje ciljeve, već na izazivanje osećaja
zadovoljstva samim pokretima i slobodom
kretanja u prostoru.
Krupna motorika
Migolji se na stomaku, odiže glavu i
drži je nakratko uz oslonac na podlakticama. Počinje da se interesuje za okolinu
Savet
Beba bi trebalo podjednako da gleda
na obe strane kada je na leđima i na
stomaku.
14. Praktični čas: kupanje, obrada
pupčanog patrljka, kako oblačiti
novorođenče, šta je neophodno za
dolazak bebe kući, oprema prostora
Igračke
15. Dodela diploma i knjige „Od zdravih
roditelja do zdravog potomstva“
polaznicima
Muzička vrteška jarkih boja, postavlja
se na stranicu kreveca u pravcu bebinog
stomaka. Poznato je da bebe radije gledaju predmete koji se kreću od statičnih.
Pratite nas i preko FB: Škola roditeljstva Nada Lazić – zvanična stranica,
kako biste na vreme dobijali informacije
o aktivnostima Škole.
BEBIN IZBOR
|
7
SAVET PEDIJATRA
Terapija virusn
Doc dr sc med
Nevenka Raketić
specijalista pedijatrije
i imunologije
Ordinacija iz pedijatrije
„Dr Raketić” - www.dr-raketic.rs
Telefon: 011/3674-814
Z
bog vrste terapije i dužine trajanja
bolesti, najvažnije je napraviti razliku
između dve najčešće vrste infekcija
- virusnih i bakterijskih. Bakterije se samostalno repliciraju, otpornije su u životnoj
sredini, pa se mogu preneti sa čoveka
na čoveka, kao i preko predmeta (kvake,
rukohvati stepeništa i dr.). Za razliku od
toga, virusu je potreban domaćin, tj.
organizam čoveka da bi se razmnožavao i
zato slabije opstaje u spoljnoj sredini.
Virusi i bakterije ulaze na isti način u
organizam preko kože i sluznica (nos,
usna duplja, genitalije). Izazivaju slične
tegobe u vidu povišene temperature,
ospe, pospanosti ili razdražljivosti, curenja
nosa, kašlja, otežanog disanja, zviždanja
pri disanju, smanjenja apetita, povraćanja ili proliva. Od nabrojanih simptoma,
pokazano je da se sekrecija iz nosa i ospa
češće javljaju kod virusnih infekcija.
Kod dece su najčešće infekcije virusne,
a imunološki sistem dece je još u razvoju,
tako da nije efikasan kao kod odraslih.
Sve ispoljene tegobe kod dece ukazuju
da imunološki sistem uči da se brani od
virusa. Zbog toga neke virusne bolesti
prolaze sa blagom simptomatologijom i
osećajem neprijatnosti, dok se kod drugih
u potpunosti razviju svi simptomi virusne
bolesti. Zato će pedijatar na osnovu
dobro uzetih podataka od roditelja (anamneze), celokupnog pregleda i brzih laboratorijskih testova, kao što su kompletna
krvna slika i CRP, postaviti dijagnozu
bolesti. Ukoliko je potrebno ustanoviti
tačno koji je virus izazvao bolest, mogu
se uraditi dodatna ispitivanja u vidu
određivanja antigena virusa ili odgovora
imunološkog sistema na viruse u vidu
specifičnih antitela.
Prehlada
To je najčešća virusna bolest dece koju
obično izazivaju rinovirusi i to preko 100
sojeva rinovirusa. Vrlo se lako prenosi,
najčešće kapljičnim putem, preko kijanja i
kašlja, a naročito brzo se širi u prenaselje-
8
|
BEBIN IZBOR
Poznato je da infekcije mogu da izazovu različiti
mikroorganizmi – virusi, bakterije, gljivice ili
paraziti
nim područjima i u kolektivima kao što su
jasle i vrtići. Virusna infekcija zahvata nos i
grlo, može trajati od 2 dana do 2 nedelje,
sa simptomima u vidu kijanja, zapušenosti
nosa, bolova u grlu i kašlja.
Grip
Grip takođe zahvata respiratorni sistem
dece, ali se razlikuje od prehlade po tome
što se javljaju dodatni simptomi u vidu
groznice, povišene temperature, glavobolje, bolova u grlu i mišićima. Grip se
može ispoljiti i u teškom obliku, uzrokujući
komplikacije koje mogu da ugroze život
deteta.
Gastroenteritis
To je bolest digestivnog sistema (želuca i tankog creva) uzrokovana virusima.
Kod dece su osnovni uzročnici Rota ili
Adeno virusi. Virusi izazivaju bolest preko
kontaminirane hrane ili vode, koja se
Virusi i bakterije
ulaze na isti način u
organizam preko kože
i sluznica (nos, usna
duplja, genitalije).
manifestuje prolivom i/ili povraćanjem, a
može se javiti muka, bol u stomaku i lako
povišena temperatura. Zbog toga se virusni gastroenteritis u narodu često naziva
„stomačni grip“, iako uzročnik ne spada u
grupu Influenca virusa.
Virusi kod dece mogu izazvati i infekcije
kože. Veoma su česte ovčije boginje
(Varičela), uglavnom kod dece mlađe od
15 godina, sa karaketrističnom ospom,
povišenom temperaturom i glavoboljom. Ovčije boginje prolaze za najviše
3 nedelje, a virus ostaje doživotno u
organizmu. Herpes na usnama izaziva
herpes simpleks virus (HSV), sa karakterističnim plikovima u uglovima usana.
Pored uobičajene lokalizacije, može se
SAVET PEDIJATRA
nih infekcija
javiti i na genitalijama ili analnom regionu.
Kao i virus varičele, i HSV ostaje zauvek u
organizmu, ali u latentnom obliku, izazivajući stalno nove epizode bolesti.
Terapija
Da bi se odredila terapija, veoma je
važno kod dece odrediti tip infekcije,
odnosno da li je bakterijska ili virusna
infekcija. Kod bakterijskih infekcija odlično
deluju antibiotici, tako što usporavaju rast
bakterija ili direktno uništavaju bakterije. Kod virusnih infekcija se ne koriste
antibiotici, jer se virusi nalaze unutar ćelija
domaćina, pa ne mogu lako da budu prepoznati od strane imunološkog sistema, a
to je i razlog neefikasnosti mnogih lekova.
Pored toga, ćelije imunološkog sistema
da bi uništile viruse, moraju da unište i
vlastitu ćeliju. Zbog navedenih ograničenja, znatno je sužen izbor antivirusne
terapije, koja postoji samo za određene
virusne bolesti, kao što su grip, herpes
simpleks ili HIV.
Prevencija infekcija
kod dece i roditelja se
svodi pre svega na
održavanje higijene,
tako da roditelji treba
da peru ruke prilikom
ulaska u kuću, pre i
posle menjanja bebinih
pelena, korišćenja
suvih ili vlažnih
maramica nakon
brisanja nosa deteta.
Prevencija infekcija kod dece i roditelja
se svodi pre svega na održavanje higijene,
tako da roditelji treba da peru ruke prilikom ulaska u kuću, pre i posle menjanja
bebinih pelena, korišćenja suvih ili vlažnih
maramica nakon brisanja nosa deteta.
Treba insistirati da se kod dece razviju
higijenske navike, u vidu čestog pranja
ruku i sprečavanja da više dece koriste
istu bočicu ili čašu. Kada ukućani imaju
infekciju, nije potrebno izolovati dete, ali ne
treba dozvoliti bliži kontakt sa inficiranom
osobom preko dodira ili poljubaca, jer se
većina infekcija prenosi kapljičnim putem.
Takođe je veoma važno pridržavati se preporuka u vezi sa vakcinacijom prema kalendaru zemlje u kojoj se živi, jer se većina
virusnih infekcija sprečava vakcinacijom.
Deci treba omogućiti dovoljno vremena za
odmor i spavanje, najmanje 8 do 10 sati
dnevno. Kod sekrecije iz nosa, kod mlađe
dece koristiti aspirator da bi se uklonio sekret iz nosa, kao i ispiranje nosne sluznice
fiziološkim rastvorom ili morskom vodom,
jer se na taj način spiraju delimično i
mikroorganizmi. Deca koja imaju infekciju
treba da uzimaju što više tečnosti, u vidu
vode, čaja ili supe.
BEBIN IZBOR
|
9
SAVET PEDIJATRA
Kašalj je često
bezazlen, ali...
Dr Ljiljana Koljaja
specijalista pedijatrije
Ordinacija „Dečiji lekar”
Dubrovačka 6, Zemun
Mobilni: 063/844-1909
Telefon: 011/2191-287
K
ašljem se disajni putevi (disajne
cevi-bronhije) oslobađaju čestica
prašine, polena, bakterija, virusa
ili drugih nadražajnih supstanci i sekreta,
koji produkuje sluznica. Kašalj je često
i simptom bolesti, pre svega disajnih
puteva. Najčešći uzrok kašlja su virusne
infekcije disajnih puteva. Deca mogu imati
virusne infekcije praćene kašljem 6 do 8
puta godišnje.
Uzroci
Sve veći problem predstavljaju i alergeni
(polen), posebno u periodu od aprila do
oktobra. Čađ, prašina, izduvni gasovi su
razlog za kašalj u gradskim naseljima.
Pušenje u sredini u kojoj boravi dete vrlo
10
|
BEBIN IZBOR
Kašalj je prvenstveno odbrambeni refleks,
odnosno način na koji organizam čisti disajne
puteve
nepovoljno deluje na disajne puteve. Kašalj je prisutan i kod astme, koja nastaje
kao posledica dejstva više faktora. Bakterijske infekcije, na koje ukazuje pojava
povišene telesne temperature, mogu biti
uzrok kašlja. Takozvano postnazalno slivanje kod dece sa uvećanim adenoidnim
vegetacijama („trećim krajnikom“), upalom
sluznice nosa, sinusa, često izaziva
kašalj. Kašalj koji se javlja posle uzimanja
obroka pobuđuje sumnju na postojanje
gastroezofagusnog refluksa ili hijatus
hernije. Većina uzroka kašlja kod dece su
bezazleni. Izuzetak je kašalj kod odojčeta
mlađeg od šest meseci, jer može biti znak
upale pluća.
Kod svakog upornog i jakog kašlja,
posebno ako postoji podatak o iznenadnom napadu kašlja pri grickanju kikirikija,
“smokija“, bombona, treba isključiti mogućnost aspiracije (uvlačenja delića hrane
ili igračaka u male disajne puteve). Zbog
opasnosti od moguće aspiracije stranih
tela, deci mlađoj od tri godine ne treba
davati kikiriki, tvrde bombone, žvake. Sa
odeće mlađe dece skinuti sitnu dugmad,
ukrasne perlice, sitne delove sa igračaka,
Grub kašalj sa
iskašljavanjem se
javlja kod upale nosa,
sinusa, ždrela.
sve što deca mogu stavljati u usta. Ne
stavljati bebama ogrlice i narukvice od
sitnih perli (ili ogrlice od kuglica ćilibara
„protiv grčeva“) zbog opasnosti od udisanja tih sitnih delova.
SAVET PEDIJATRA
Kako pomoći detetu
Retko uzrok kašlja može biti psihogen.
Kašalj može zvučati kao “lavež psa“, što
se čuje kod otoka glasnih žica (laringitisa).
“Metalni“ zvuk se javlja kada je oboljenje lokalizovano u dušniku. Postojanje
„sviranja“ (wheezinga) uz kašalj, karakteristično je za astmu. Suv, nadražajni kašalj,
čuje se u alergijskim bolestima disajnih
puteva, posebno u zagađenom okruženju
(pušenje!). Grub kašalj sa iskašljavanjem
se javlja kod upale nosa, sinusa, ždrela.
Najveći broj dece ima akutni kašalj,
koji traje oko 7 dana. U toku dana dete
može imati oko desetak napada kašlja.
Ako se dete dobro oseća, nema povišenu
temperaturu, nije malaksalo, dobro uzima
obroke, treba ga stimulisati da se dobro
iskašlje. Mlađu decu podstaći lupkanjem
po leđima dok ga držite u naručju, ili
dok leži preko krila sa glavom nadole ili
trljanjem kože grudnog koša. Sa detetom
u naručju se možete igrati - prevrćite se
po podu; napravite valjak od ćebeta po
kome ga možete “kotrljati“ dok leži na njemu potrbuške. Dete će se zabaviti, smejati, što će pomoći pokretanje i eliminaciju
sekreta. Starije dete naučite da se osloni
šakama o kolena, ivicu kade, lavaboa,
da zagrli jastuk, duboko udahne, zadrži
kratko dah i zatim snažno iskašljava.
Kašalj često izaziva bol u grudima
(usled nadražaja dušnika) i trbuhu (zbog
mišićnih kontrakcija pri kašlju). I skoro
uvek je prisutan poremećaj sna. Najveće
teškoće imaju sasvim mala deca, kojima
kašalj otežava i san i hranjenje. Oni ne
znaju da iskašlju (odnosno izbace sekret,
koji se kašljem pokrene). Vrlo često ga
gutaju, što proizvodi povraćanje. To
obično budu velike količine sluzi, i mada
roditeljima to izgleda dramatično, detetu
nakon toga bude znatno lakše. Pošto
deca gutaju sekret, u stolici se mogu naći
veće količine sluzi.
Prvu pomoć detetu koje kašlje pružaju
roditelji. Prostoriju u kojoj dete boravi
treba češće provetravati, vlažiti vazduh.
Inhalacija vodenom parom prija detetu
koje kašlje. Možete više puta u toku
dana, po deset minuta, uvoditi dete u
zapareno kupatilo. Dete se može inhalirati
nad posudom sa vodom koja isparava,
uz dodatak nane, bosiljka, žalfije i uz
oprez da ne dođe do opekotina vrelom
vodom. Inhalacija čajem od kamilice se
ne preporučuje, jer je to biljka vrlo srodna
ambroziji, koja često uzrokuje alergijske
reakcije. Takođe se može gel od mentola
utrljavati u kožu grudnog koša, što uz tople, suve obloge oko vrata i oko grudnog
koša može delovati umirujuće na kašalj.
Preporučuje se uzimanje bistrih tečnosti
(toplih, zaslađenih napitaka), što utiče na
razređivanje sluzi u disajnim putevima i
olakšava iskašljavanje. Posebno prija pileća supa. Detetu treba ponuditi dovoljno
tečnosti i češće, manje obroke hrane
koju najviše voli.
Postoje brojni fitopreparati u obliku
čajeva, sirupa, pastila koje se sisaju, a koji
Zbog opasnosti od
moguće aspiracije
stranih tela, deci
mlađoj od tri godine
ne treba davati kikiriki,
tvrde bombone, žvake.
su spravljeni od korena belog sleza, majčine dušice, divljeg bršljana, jagorčevine,
bokvice, koji deluju umirujuće na kašalj
tako što oblaganjem sluznice smanjuju
nadražaj, smiruju upalu, razređuju sluz.
Preporučuje se i primena vitamina C
i tableta za sisanje sa dodatkom cinka,
koje umiruju zapaljenje i jačaju imuni
odgovor.
Svi navedeni prirodni lekovi se mogu
davati samostalno ili kao dopuna konvencionalnim medicinskim sredstvima.
Tradicionalni mukolitici (sredstva za
razmekšavanje sluzi), kao što su acetil
cistein, metil cistein, nemaju veći učinak
u akutnom kašlju. Ponekad su uzrok
glavobolja, osećaja mučnine. Njihova
primena je opravdana kod dugotrajnog
kašlja, gde postoji gusta, žilava sluz (kod
upale sinusa ).
Uvek se javite lekaru ako dete ima problem sa disanjem (otežano, čujno disanje,
ako kašlje uz povišenu telesnu temperaturu ili ako kašlje duže od sedam dana). O
daljem toku lečenja i vrsti lekova odlučiće
dečiji lekar nakon pregleda.
BioGaia ProTectis probiotici - zdrav život od prvog dana
BioGaia ProTectis je jedini probiotik na našem tržištu izolovan iz
majčinog mleka. Postoji u obliku kapi koje se koriste od prvog dana
života i u obliku tableta za žvakanje.
BioGaia kapi skraćuju trajanje plača kod beba uzrokovanog grčevima.
Takođe, smanjuju moguće negativno dejstvo mlečnih formula i
rizik od dobijanja uobičajenih infekcija sa simptomima kao što su visoka temperatura, crevna infekcija i obična prehlada.
BioGaia probiotici su prava pomoć kod dijareje i opstipacije, a neophodni su i kada se primenjuju antibiotici.
Novina na našem tržištu su BioGaia ProTectis kapi sa vitaminom D
koje, pored probiotskog efekta, utiču na razvoj i izgradnju kostiju.
Uz to kombinacija probiotika i vitamina D doprinosi jačanju imuniteta.
BEBIN IZBOR
|
11
HALOBEBA
Dolazak patro
Anđelka Kotević
VMS, šef odseka
Biti roditelj je divno i značajno iskustvo, ali i
jedan od najzahtevnijih poslova
Halobeba
24 sata svakog dana
u mesecu – godini
Telefon: 011/7158-444
U
zbuđenje u porodici dostiže
vrhunac kada ponosna mama
(doduše, malo umorna) izlazi iz porodilišta. Užurbani i pomalo nespretni tata,
pod budnim okom mame, nosi dragoceni
paketić kući. A onda, kada prvi uzdasi
olakšanja utihnu i mama izgovori rečenice
“Konačno sam kod svoje kuće!” i “Drago
moje kupatilo!”, ovim roditeljima (mladim,
ili malo manje mladim) počinju nedoumice vezane za negu bebe, presvlačenje,
kupanje, dojenje, spavanje...
Neke porodilje, naročito one koje su
pohađale školu za roditeljstvo ili imaju
iskustva sa starijim detetom, sigurnije su
u svoje umeće i veštinu oko ovih nedoumica. No, bez obzira na stepen pripremljenosti za prve dane sa bebom, svaka
mama sa nestrpljenjem očekuje posetu i
pomoć patronažne sestre.
U Nacionalnom programu zdravstvene
zaštite žena, dece i omladine, predviđena je kućna poseta patronažne sestre
neposredno po izlasku iz porodilišta kako
bi se nastavila kontinuirana zaštita ove
izrazito osetljive populacije. Zato porodilišta u Srbiji imaju obavezu da od porodilje
uzmu tačnu adresu na kojoj će biti po
izlasku iz porodilišta i broj telefona, kako
bi obavestili i predali adresu patronažnoj
službi u lokalnom domu zdravlja.
Telefonsko
savetovalište Halobeba
U Beogradu se u telefonskom savetovalištu Halobeba iz svih 5 porodilišta
svako posle podne (i subotom i nedeljom,
kao i svakim praznikom) prikupljaju podaci o otpustu porodilja za taj dan. Ljubazne
dežurne sestre iz Halobebe pozivaju
svaku porodilju, požele joj dobrodošlicu
kući sa bebom, provere adresu, telefon,
informišu je da će joj sutradan po otpustu
doći patronažna sestra iz pripadajućeg
doma zdravlja. Telefon ovog savetovališta
Halobeba, 011/7158 444, na raspolaga-
12
|
BEBIN IZBOR
nju je za sva pitanja 24 sata, svaki dan
u godini. Broj telefona se nalazi u uglu
bebine otpusne liste.
Kada sestre provere sve adrese pristigle
taj dan, pozivaju patronažne službe svih
16 domova zdravlja i obaveštavaju ih o
porodiljama sa njihove teritorije. Za vreme
praznika dežurni centar Halobeba radi
normalno kao i svaki drugi dan, a u svim
patronažnimx službama organizovano je
dežurstvo kako bi svaka mama i beba bile
posećene, bez obzira o kom danu se radi.
HALOBEBA
onažne sestre
Poseta patronažne sestre
Polivalentna patronažna služba je
važan segment primarne zdravstvene zaštite, te je imaju svih 158 domova zdravlja
u Srbiji. Beograd ima 16 domova zdravlja
i isto toliko patronažnih službi. Svaka
patronažna sestra ima svoj mikrorejon
koji, u proseku, obuhvata pet do šest hiljada stanovnika. Kada patronažna sestra
dobije zvaničnu informaciju da je na njen
teren došla mama sa novorođenčetom,
najavljuje se telefonom (ako je to moguće)
i odlazi u prvu posetu, koja najčešće traje
oko dva sata.
Odmah po dolasku otklonila je brigu
šta uraditi sa pupčanom ranom. Po svim
principima pravilne obrade rane patronažna sestra će obraditi i mamu naučiti, ako
je potrebno, kako to bezbedno da uradi.
Patronažna sestra će je naučiti kako da
kupa i pravilno prepovija bebu, kako da
je pravilno postavi na dojku a da dojenje
bude uspešno, u koji pravilan položaj da
je stavi da spava, kako da je pravilno drži,
mazi, ljubi, kako da joj priča, kada da je
šeta - jednom rečju, kako da je pravilno
neguje.
Ona dolazi u posetu pet puta u prvih
petnaest dana, ili, prema proceni sestre,
na drugi dan, nastavlja sa edukacijom
majke i oca oko nege deteta. Sve što radi
sestra, majka posmatra i polako preuzima
svoju roditeljsku ulogu oko nege svoga
čeda. Sestra je tu da nauči, pokaže i
pomogne, sve do trenutka kad se majka
osamostali.
Dok je u porodici, sestra prati i odnos
majke i bebe, odnosno cele porodice, ide
u susret potrebama porodice, pokazuje
šta je važno i postepeno otklanja uočene
nepravilnosti koje bi mogle biti rizik u
razvoju bebe.
U vodiču dobre prakse standardizovane su sve aktivnosti sestre u poro-
Za vreme praznika
dežurni centar
Halobeba radi
normalno kao i svaki
drugi dan, a u svim
patronažnim službama
organizovano je
dežurstvo kako bi
svaka mama i beba
bile posećene, bez
obzira o kom danu
se radi.
dici. Ukoliko je beba pod rizikom, bilo
zdravstvenim ili psihosocijalnim, sestra
nastavlja rad sa porodicom, kako bi
otklonila ili umanjila rizike po zdravlje
deteta. Kod porodica koje imaju dete
sa smetnjama u razvoju, tj. sa kompleksnim i zahtevnim potrebama, posete
sestre se intenziviraju.
Ponekad je potrebno da se porodica poveže sa nekom od službi doma
zdravlja, službom socijalne zaštite, sa
odgovarajućom službom u lokalnoj
zajednici ili, pak, sa nekom drugom organizacijom civilnog društva koja može
pomoći porodici da pronađe najbolja
rešenja pre svega za dete, a i porodicu
u celini. Najbolja pomoć patronažne
sestre je kako porodicu naučiti da pomogne sama sebi.
BEBIN IZBOR
|
13
TRUDNOĆA
Mitovi o trudn
Andrijana Veselinović
Doktori širom sveta se i dan-danas susreću sa
neobičnim zahtevima trudnica, koje su, kako se
dalo zaključiti, bile pod uticajem bapskih priča
Lifepressmagazin.com
B
uduće majke, na žalost, plaše
sa svih strana i uveravaju u neke
priče već vekovima. Neki mitovi o
trudnoći su se održali i do dan danas. Ne
dopustite da vas zavaravaju.
Doktori širom sveta se i dan danas susreću sa neobičnim zahtevima trudnica, koje
su, kako se dalo zaključiti, bile pod uticajem bapskih priča. Neke priče i uverenja
su i danas “na snazi”, a ima nekoliko koji
se posebno ističu.
14
|
BEBIN IZBOR
Ne bi trebalo da jedete ribu.
Netačno. Riba je vrlo zdrava za
trudnice. Trebalo bi samo da izbegavate
onu koja ima veće količine žive u sebi i
sirovu ribu. Izbegavajte krupnu ribu i radije
kupujte onu iz Jadranskog mora.
Zabranjeno je jesti brzu hranu.
Netačno. Brzu hranu i mesne prerađevine možete jesti, ali ređe. To inače
i nije zdrava hrana, a vi ste u osetljivom
periodu u kom možete imati problema sa
probavom, koje ova hrana može samo
pogoršati.
Trebalo bi da se
suzdržavate od alkohola.
Istina. Mada, još uvek se naučnici i
doktori oko ovog spore. Neki smatraju da
trudnicama jedna čaša piva ili kvalitetnog
vina ne može naštetiti, već da čak može
biti dobra za zdravlje.
TRUDNOĆA
noći-laž i istina
Trudnice treba da spavaju
isključivo na levoj strani.
Netačno. Iako je poželjno da spavate na levoj strani, jer tako beba dobija
najviše kiseonika, važnije je da spavate
udobno.
Ne bi trebalo da ležite
u toplim kupkama.
Tačno. Kupke, kao i saune, đakuzi i
turska kupatila izbegavajte, ili bilo koja
slična mesta gde temperatura može da
pređe 38, 39C.
Položaj bebe u stomaku
vam može otkriti njen pol.
Netačno. Ni linija koja se proteže
Riba je vrlo zdrava za
trudnice. Trebalo bi
samo da izbegavate
onu koja ima veće
količine žive u
sebi i sirovu ribu.
Izbegavajte krupnu ribu
i radije kupujte onu iz
Jadranskog mora.
ispod pupka vam ne može otkriti pol
deteta. Nema načina da to otkrijete posmatrajući stomak, mada uvek postoji 50
odsto šanse da pogodite.
Veća beba – zdravija beba.
Netačno. Prosečna težina bebe je 3,5
kg po rođenju. Neka istraživanja su pokazala da bebe koje se rode krupnije imaju
veću mogućnost da obole od dijabetesa i
da imaju problema sa kilažom.
Hodanjem ćete “prizvati” porođaj.
Netačno. Možda ćete se osećati bolje, ali nema nikakvih dokaza da ćete tako
ubrzati dolazak bebe.
Tamno pivo će vam pomoći
da imate više mleka.
Netačno. Možda će vam pomoći da
se opustite, što svakako utiče na to da
mleko nadođe brže, ali to nema veze
direktno sa pivom.
Strije možete definitivno sprečiti.
Netačno. Ne postoje dokazi da bilo
kakve kreme, losioni ili ulja mogu sprečiti
nastanak strija. Da li će se one pojaviti zavisi
od genetike, rastegljivosti vaše kože. Verovatnije ćete ih dobiti ako ih je imala vaša
majka ili sestra, ako nosite blizance ili veću
bebu, ako se mnogo udebljate, ako imate
višak plodove vode. Ipak, možete ih ublažiti
i usporiti dobrom hidratacijom, vežbama i
praćenjem kilaže u trudnoći.
Ne smete prilaziti mačkama.
Netačno. Poželjno je da vi ne čistite
kutiju za pesak, zbog rizika od toksoplazmoze.
Podizanje ruku (stvari) može da dovede do toga da se bebi pupčana vrpca
omota oko vrata.
Netačno. Oko 25 odsto beba ima
pupčanu vrpcu omotanu oko vrata. Bebina aktivnost u stomaku i možda loša
sreća, ali ne i aktivnost trudnice, mogu
dovesti do omotavanja vrpce oko vrata.
Veći je rizik ako je pupčana vrpca duža
nego uobičajno i bebinom nesvesnom
aktivnošću može doći do nesreće, a
majka to ne može sprečiti. Ipak, nema
mesta brizi, jer gotovo sve ove bebe su
se rodile zdrave i nije bilo komplikacija
pri porođaju.
Trudne žene ne bi
trebalo da jedu slatkiše.
Tačno. Sa izuzetkom čokolade. Umesto slatkiša radije se bacite na voće i na
žitarice i orašaste plodove. Jedite i malo
tamne čokolade. Jedno istraživanje je
pokazalo da su majke koje su jele malo
čokolade svaki dan dobile decu koja
su manje plašljiva, a više se smeju od
šestog meseca života. Drugo istraživanje
je pokazalo da žene koje jedu 300 grama
čokolade sedmično tokom trećeg tromesečja imaju za 40 odsto manje šanse da
razviju visok krvni pritisak (preeklampsija).
Umesto slatkiša radije
se bacite na voće i
na žitarice i orašaste
plodove. Jedite i malo
tamne čokolade.
Obavezno izbegavanje svih rupa na
putu – mogu podstaći porođaj.
Netačno. Mnoge žene veruju da je
opasno ako im se u toku vožnje dogodi
da naiđu na nekoliko rupa i automobil se
zaljulja. Manji trzaji ovog tipa ne mogu izazvati prevremeni porođaj. Plodova voda
i materica bebu štite kao da je umotana
u jastuk od oblaka. Za žene su ovi trzaji
svakako neugodni, posebno zbog toga
što mnoge teže kontrolišu bešiku, pa se
male nezgode na tom polju mogu dogoditi. Naravno, opasni mogu biti padovi i
saobraćajne nesreće.
BEBIN IZBOR
|
15
PORODICA
Postporođajna
Maja Dobrosavljević
dipl. psiholog, MSc
neuropsihologije
Šta je “baby blues”, a šta postporođajna
depresija i kako se izboriti sa njima
Psihološki centar
Integrativni program
064/ 358 26 43
U
periodu nakon rođenja deteta
dešavaju se krupne promene u životu mame, kao i u funkcionisanju
cele porodice. Međutim, kako je najčešće
majka ta koja je u najvećoj meri uključena u odgoj bebe, tako je ona i posebno
osetljiva na složenost životnih okolnosti i
situacija na koje možda nije bila sasvim
spremna.
16
|
BEBIN IZBOR
Pored značajnih situacionih promena
nastalih dolaskom deteta na svet, veliku
ulogu igraju i hormonalne promene, odnosno nagli pad nivoa hormona estrogena,
progesterona i endorfina posle porođaja.
Mada, nisu sve žene podjednako osetljive
na ove promene. Kao faktori rizika obično
se pominju nedostatak socijalne podrške
i loši uslovi života, postojanje psiholoških
smetnji pre trudnoće, nisko samopouzdanje, neželjena trudnoća i neadekvatan životni stil (pušenje, konzumiranje alkohola,
nezdrava ishrana, itd.).
“Baby blues”
Kako istraživanja pokazuju, 10% žena
pati od postporođajne depresije koja se
može smatrati kliničkom i gde postoji
potreba za profesionalnom podrškom i
pomoći. Međutim, u velikom broju slučajeva, odskorašnja mama može da iskusi
promene u svom raspoloženju koje ne
dostižu nivo ozbiljnosti kliničke depresije,
ali koje opet mogu da je zabrinu (tzv.
postporođajna tuga ili “baby blues”).
Ovaj procenat dostiže čak i do 70- 80%
PORODICA
a tuga i depresija
slučajeva. Neki od čestih simptoma su
razdražljivost, umor, slaba koncentracija,
gubitak interesovanja, nagle promene raspoloženja, nesanica, promene u unosu
hrane (previše ili premalo hrane), anksioznost i uznemirenost. Obično se simptomi
javljaju u prvih 10 - 16 dana nakon rođenja deteta i ne bi trebalo da traju duže od
dve nedelje. Kada se uzme u obzir da je
potreban izvestan period adaptacije na
izmenu ritma života i prilagođavanja bebi,
uz slabiji san i nesigurnost u svoje veštine,
naročito kod prvorotki, svi ovi simptomi
dobijaju smisao kao reakcija na novonastalu situaciju.
Kako se mame mogu
izboriti sa lošim
raspoloženjem i
anksioznošću?
Prvo, bitno je prihvatiti da je postati
majka veoma krupna životna promena koja zahteva određeno vreme za
prilagođavanje životnih navika, odnosa
prema sebi, svom identitetu, članovima
porodice i bliskim prijateljima, itd. Vaši
pogledi na život i budućnost se značajno menjaju, više niste tu samo vi, ili vi i
vaš partner, već u sve što radite morate
da uključite i jedno novo, mlado biće
koje u potpunosti zavisi od vas i vaše
brige o njemu. Potom, to malo biće
zahteva velike žrtve i odricanja: manje
Neki od čestih
simptoma su
razdražljivost, umor,
slaba koncentracija,
gubitak interesovanja,
nagle promene
raspoloženja,
nesanica, promene
u unosu hrane
(previše ili premalo
hrane), anksioznost i
uznemirenost.
spavate, svaki budan trenutak motrite
da li je dete sito, zdravo, da li je pelena
mokra, itd. Zato je vrlo bitno da prihvatite svaku pomoć koju možete da dobijete (pomoć partnera, proširene porodice,
patronažnih sestara, itd.) kako biste
se dovoljno odmorili i opustili. Takođe,
bitna je uravnotežena ishrana bogata
vitaminima, umerena fizička aktivnost
(npr. šetnja ili gimnastika kod kuće) i
održavanje kontakta sa porodicom i
prijateljima, kako bi proces adaptacije
prošao bez zastoja i većih smetnji.
Ukoliko simptomi potraju duže od
mesec dana i ukoliko osećate da su se
vaše uobičajeno raspoloženje i ponašanje značajno promenili nakon porođaja,
uz izraženo i konstantno osećanje tuge
i beznađa, gubitak ili smanjenje uobičajenih interesovanje, stalno osećanje
umora i teškoće u prihvatanju majčinstva,
odnosno nemogućnost emocionalnog
vezivanja za dete i brige o njemu, bilo bi
poželjno da se blagovremeno obratite
svom lekaru koji će vas posavetovati da
li postoji potreba za daljom psihološkom podrškom. Vrlo retko (0.1 – 0.2%
slučajeva) može se javiti i ozbiljna reakcija
na porođaj pod nazivom postporođajna
psihoza, praćena drastičnim promenama
raspoloženja i izmenjenim viđenjem stvarnosti. U tim situacijama potrebno je hitno
potražiti profesionalnu pomoć.
Iako su majke pod većim rizikom, ne
treba zanemariti podatak da se neki simptomi postporođajne tuge i depresije mogu
primetiti i kod očeva, iako u manjem broju
slučajeva. Dakle, otvorena komunikacija
o tome kroz šta prolaze i međusobna podrška mogu biti od koristi za oba roditelja.
Na kraju, dolazak bebe na svet, pored
svih blagoslova i izazova koje stavlja pred
roditelje, može se posmatrati kao još
jedan stepenik u odrastanju u zrelu osobu
koja sada svoj centralni fokus i pažnju
pomera sa sebe na drugo biće kroz ljubav
i nesebično davanje.
BEBIN IZBOR
|
17
IZLOG
Smart Trike
3,499
Smart Trike
16,999
Bright Starts
Tricikl Cupcake
Tricikl Dream
Kids II igračka kuhinja
Preporučujemo
Preporučujemo
Preporučujemo
Bright Starts
5,499
Kids II kolevka sa postoljem
Bright Starts
Kids II kućica sa oblicima
Tolo kućica 1-5 god
Preporučujemo
Preporučujemo
Preporučujemo
Crayola
3,499
Grown Up
2,699
8,999
Tolo
4,590
4,499
Bright Starts
set sa tablom za crtanje
Set sto i stolica - picnic
Ljuljaška/ležaljka
Preporučujemo
Preporučujemo
Preporučujemo
7,690
www.kidsland.rs
Novi Sad - Veternik, Obrovačka 21,
021/824 936
18
|
BEBIN IZBOR
IZLOG
17,999
14,399
Auto fix 0-13kg RED PASSION
CHICCO
Multiway sapphire 0m+
39,990
rotirajuće sedište+korpa+torba
Ponuda meseca, popust 20%
Ponuda meseca
Novo na trzistu
CHICCO
399
Makazice za novorodjence 0m+
TOLO
Zvučna signalizacija 1-5g
Helikopter 9-36m
SUPER CENA
popust 20% februar -mart
Super ponuda popust 20%
CHICCO
3,199
2,559
VTECH
3,980
3,184
Višepoložajna, beige 0m+
Rodi xp (više dezena)
popust, februar-mart 15%
Promocija februar-mart 10%
POPUST 25% dok traju zalihe
MAXI COSI
14,999
13,499
CARELLO
7,290
5,468
Torba za kolica (više dezena)
CARELLO
10,488
8,915
13,499
PEG PEREGO
Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.
Beograd - Bulevar Kralja Aleksandra 199b, 011/243 48 61
Beograd - Enci Menci Trg, ul. Trg Nikole Pašića 8, 011/323 44 88
www.encimenci.com
BEBIN IZBOR
|
19
POROĐAJ
Sve o epidura
Jelena Računica
lifepressmagazin.com
Kako epiduralna
anastezija deluje?
Epiduralna anestezija donosi trajno
olakšanje bolova u celom donjem delu
tela, pri potpunoj svesti. Iako mnogi misle
da pod epiduralnom anestezijom potpuno
gubite osećaj, to nije sasvim tačno.
Lek se daje kroz veoma tanak kateter u
epiduralni prostor na ivici membrane koja
okružuje vašu kičmu.
Kako izgleda
sam proces?
Da bi se epiduralna anestezija ispravno
dala, trudnica bi trebalo da leži na boku,
skupljena u položaj fetusa ili sedi na rubu
kreveta, takođe povijenih leđa. Nakon
Kod jedne od 100
žena, epiduralna
anastezija može da
izazove jake glavobolje
koje mogu trajati
danima
toga, uz pomoć igle u određeni deo
kičme se stavlja tanki kateter kroz koji se
ubrizgava lek.
Prvo se ubrizga manja doza leka da se
vidi kako će trudnica i beba reagovati i da
se utvrdi da li je kateter postavljen kako
treba. Otkucaji srca bebe i krvni pritisak
trudnice se prate na svakih pet minuta,
20
|
BEBIN IZBOR
Otkako je epiduralna anestezija postala
dostupna u većini gradova našeg regiona,
gotovo da ne postoji trudnica koja ne bi htela
da sazna sve o onome što može da joj ublaži
porođajne muke.
POROĐAJ
alnoj anesteziji
dok se ne utvrdi da epiduralna anestezija
nema nikakve negativne posledice.
Lekovi koji se daju u epiduralnoj anesteziji su uglavnom mešavina narkotika
i anestetika. Lokalna anestezija blokira
osećaj boli, dodir, pokret i temperaturu,
dok narkotici blokiraju bol, ne utičući na
pokretljivost nogu.
Prvo olakšanje oseti se 20 minuta nakon što se primi cela doza leka.
Kad je najbolje vreme za
epiduralnu anesteziju?
Mnogi lekari i babice žele da trudnica
aktivno učestvuje u prvom delu poroda, tako da se epiduralna anestezija ne
preporučuje dok žena nije otvorena 4-5
centimetara, ukoliko su trudovi učestali i
normalni. Epiduralna anestezija može da
uspori trudove.
Prednosti epiduralne
anestezije
•N
a prvom mestu to je efektno olakšanje
boli koje će vam pomoći da prođete
ceo porođaj.
•A
nesteziolog može da podešava tip,
količinu i snagu leka. Ovo je veoma važno, jer što porod više odmiče, a beba
se sve više spušta u porođajni kanal,
prva doza leka više ne mora biti efektna
ili možete osećati bolove u nekom drugom području.
Lokalna anestezija
blokira osećaj boli, dodir,
pokret i temperaturu,
dok narkotici blokiraju
bol, ne utičući na
pokretljivost nogu.
Zbog ove anestezije,
veće su šanse da se
beba rodi uz pomoć
vakuuma ili forcepsa.
•U
zavisnosti od količine i vrste leka,
delimično možete da izgubite osećaj u
nogama i mogućnost da stojite.
•E
piduralna zahteva pažljivo i često
praćenje otkucaja bebinog srca i krvnog
pritiska majke.
•U
većini slučajeva, epiduralna anestezija
može da produži trajanje poroda.
•Z
bog ove anestezije, veće su šanse
da se beba rodi uz pomoć vakuuma ili
forcepsa.
•L
ekovi koji se koriste mogu privremeno
da vam snize krvni pritisak i uspore rad
srca.
•N
arkotici iz anestezije mogu da izazovu
svrab lica i mučninu.
•T
rudnice koje su primile epiduralnu,
imaju veće šanse da dobiju povišenu
temperaturu za vreme poroda.
•K
od jedne od 100 žena, epiduralna
anastezija može da izazove jake glavobolje koje mogu trajati danima.
• Veoma su retki slučajevi da ovaj lek
izazove oštećenje živaca ili infekciju.
Može li epiduralna
naštetiti bebi?
•N
akon što je bol lokalizovan, trudnica
će biti budna i prisebna za vreme poroda, a pošto neće osećati bolove, može
da odmara, pa čak i zaspi i prikuplja
snagu za ono glavno što je čeka.
•D
o bebe dospe neznatna količina leka.
•N
akon što trudnica primi epiduralnu,
lekar može da obavi i carski rez, ako do
toga dođe, bez dodatne anestezije.
Najnovija istraživanja su pokazala da
epiduralna nema nikakav negativni efekat
na novorođenče. Naprotiv, neke studije su
pokazale da su bebe čije su majke dobile
epiduralnu za vreme poroda dobile više
ocene od beba majki koje su se porodile
bez pomoći lekova.
Neki stručnjaci tvrde da epiduralna utiče
na bebinu sposobnost sisanja, dok drugi
tvrde da to ničim nije dokazano.
Koje su mane epiduralne
anestezije?
Mogu li sve žene dobiti
epiduralnu anesteziju?
•M
orate biti u veoma nezgodnom položaju 10-15 minuta dok se kateter ne
stavi na pravo mesto, a zatim morate
da čekate još 20 minuta da lek počne
da deluje.
Žene koje imaju nizak krvni pritisak,
poremećaj krvarenja, infekciju kože na
mestu gde treba da se stavi kateter, ili
one koje su alergične na lokalnu anesteziju, neće moći da prime epiduralnu.
BEBIN IZBOR
|
21
SAVET
Zavisnost od interneta
Upotreba interneta kao dominantna životna
aktivnost
Mr sci dr Miodrag Stanković
www.stetoskop.info
Z
avisnost od interneta je klinički
poremećaj sa snažnim negativnim
posledicama na socijalno, radno,
porodično, finansijsko i ekonomsko funkcionisanje ličnosti. Ona predstavlja savremen oblik zavisnosti koji se manifestuje
kao stanje pojedinca u kome je upotreba
interneta postala dominantna životna aktivnost koja ga izoluje u odnosu na ostale
društvene tokove i koja stvara negativne
posledice po njega i njegovu okolinu.
Znaci zavisnosti od
interneta
Vreme provedeno za računarom je
najčešće pominjani kriterijum za dijagnostifikovanje poremećaja zavisnosti od
interneta i smatra se da je 4 do 6 časova
dnevno simptom zavisnosti. Pod aktivnostima u vezi sa Internetom ne može
se uzeti u obzir samo online boravak na
22
|
BEBIN IZBOR
mreži, već i sve ostale aktivnosti koje su
u vezi sa mrežom - odgovaranje i pisanje
elektronske pošte, rasprave na grupama,
čitanje preuzetih vesti, časopisa, članaka,
tekstova uopšte i dr.
Međutim, treba napomenuti da je u
pitanju 4 do 6 časova slobodnog vremena dnevno, kao i to da ovo može ali i ne
mora biti pokazatelj internet zavisnosti.
Mnogo sigurniji znaci, tj. simptomi internet
zavisnosti su: promenjeno ponašanje,
provođenje sve više vremena za kompjuterom i internetom, prekid školovanja
ili radnog odnosa, zanemarivanje drugih
obaveza i interesovanja, problemi sa
koncentracijom i pamćenjem, nesanica,
problemi sa kičmom, vidom, sluhom i dr.
Ako ovo analiziramo, doći ćemo do sledećeg zaključka: od 24 časa, prosečno
8 sati se provede u snu i odmoru uopšte.
To ostavlja još 16 sati. Pretpostavimo da
osoba ima radne ili školske obaveze 8
sati dnevno. To ostavlja još 8 sati za sve
ostalo. Uzmimo da minimalno za ishranu
i fiziološke potrebe dnevno ode oko
sat vremena. Znači, ukupno prosečno
slobodno vreme je 7 sati. Od tih 7 sati na
internetu se provede 4 sata.
Vrste zavisnosti od
interneta
Internet zavisnost se ispoljava
u više oblika:
• zavisnosti od igranja kompjuterskih
igara
• zavisnost od surfovanja internetom
• zavisnost od sajberseksa
• zavisnost od uspostavljanja prijateljskih
veza putem interneta
• zavisnost od internet kockanja
• zavisnost od kompjutera uopšte
Ovaj oblik zavisnosti je relativno nova
bolest, a kako ima karakteristiku masovnosti, možemo reći i novi socijalni
problem. Naime, 1996. godine je prvi put
upotrebljen pojam “internet addiction” –
internet zavisnost. Ubrzo zatim počinju da
se otvaraju prve institucije specijalizovane
za ovaj problem, a danas ih već ima u
čitavom svetu.
BEBAC.COM
Prijavite bepca
Kako, kada i gde prijaviti bebu? Šta mi je potrebno?
Tekst je preuzet sa:
www.bebac.com
Kako, kada i gde?
Izvod iz matične knjige rođenih. Prvi
dokument koji beba dobija je Izvod iz matične knjige rođenih. Pre nego što krenete
da sređujete ostala dokumenta, potrebno
je da imate nekoliko primeraka izvoda.
Izvod se podiže kod matičara, ali pre toga
je potrebno da porodilište dostavi izveštaj
da je beba rođena. Kada taj dokument
stigne kod matičara, potrebno je da
ponesete ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i venčani list. Nakon toga čekate
nekoliko dana da bi se izradio izvod.
Lokacija: matičar
Dokumenta: lična karta jednog roditelja,
uverenje o državljanstvu i venčani list.
Smislili ste bebi ime?
upisana u knjigu rođenih i dobiće jedinstveni
matični broj. Odmah tražite nekoliko izvoda
(minimum pet), jer će vam ga na svakom
koraku tražiti (prilikom izrade zdravstvene
knjižice, prijave prebivališta, ako podnosite
molbu za novčanu nadoknadu, za roditeljski
ili materinski dodatak...).
Prijava prebivališta
Bebi, pored imena, treba i adresa.
Novog člana porodice i njegovu adresu
stanovanja prijavićete u policijskoj stanici
kojoj teritorijalno pripadate. Tražiće vam
da priložite bebin izvod iz matične knjige
rođenih, lične karte roditelja i ugovor o
vlasništvu stana gde je prijavljujete.
Lokacija: obližnja policijska stanica.
Dokumenta: bebin izvod iz matične knjige rođenih, lična karta roditelja i dokaz o
vlasništvu stana gde želite da beba bude
prijavljena.
u obližnju ambulantu, a da bi je tamo
„primili“, potrebna joj je zdravstvena
knjižica. Nezaposleni roditelji ostvariće
zdravstvenu zaštitu bebe preko biroa za
zapošljavanje.
Lokacija: Socijalno ili firma u kojoj je
jedan od roditelja zaposlen.
Dokumenta: Prazna zdravstvena knjižica, potvrda o zaposlenju i bebin izvod iz
matične knjige rođenih.
Novčane nadoknade
Potrebna dokumenta: fotokopija lične karte roditelja, bebin izvod iz matične knjige
rođenih, potvrda o državljanstvu, potvrda
o prebivalištu, izjava roditelja da lično i
neposredno brine o svojoj prethodnoj
deci i fotokopija štednje knjižice otvorene
u Poštanskoj štedionici.
Lokacija: Nadležni opštinski sekretarijat
(gradska skupština, skuština opštine...)
Zdravstvena knjižica
Beba će sa napunjenih mesec dana
morati prvi put u posetu kod pedijatra
Verujemo da je ono najlepše na svetu
i da baš odgovara vašem tek rođenom
čedu. Sad požurite, pošaljite tatu da bebu
prijavi kod matičara. Čak ste i zakonski u
obavezi da mesec dana nakon rođenja
kod matičara opštine u kojoj ste se porodili
prijavite bebu. Tata bi trebalo da odnese
na uvid venčani list, lične karte oba roditelja
kao i uverenje o državljanstvu, a zapisnik
o imenu i državljanstvu popunjavate kod
matičara. Ukoliko mama i tata nisu venčani,
onda su u obavezi zajedno da prošetaju
kod matičara. Kod matičara će beba biti
BEBIN IZBOR
|
23
ZDRAVLJE
Genitalni kondilom
Prim dr
Ljubica Presetnik
specijalista ginekologije
i akušerstva
DZ Jedro, Jurija Gagarina 14
Telefon: 011/715-0715
U
mojoj praksi, od kraja 90-ih godina
pa sve do danas, dolaze uplašene
mlade devojke jer sumnjaju na genitalne kondilome. Vreme je da vas, drage
moje, ponovo podsetim šta su to kondilomi i koliko zaslužuju da ih se plašimo.
Po nekim statistikama genitalni kondilomi su na drugom mestu seksualno
prenosivih bolesti (SPB / STD), odmah
posle Chlamidie trahomatis. To su virusom izazvane promene, te se konstatuje
da se radi o 40-ak vrsta HPV, tj. Humanih
papilloma virusa, koji izazivaju promene u
toj regiji. Najčešće, tj. oko 90% su manje
Najčešće ugrožena
populacija su mlađe
osobe, ispod 30
godina. Naravno, na
učestalost oboljevanja
utiču faktori rizika.
rizični HPV tipa 6/11, a ređe su visoko rizični tipovi, od kojih su najpoznatiji 16/18,
koji su odgovorni i za pojavu kancera na
grliću materice.
Šta su genitalni
kondilomi?
To su virusne, seksualno prenosive
bradavice u genitalnoj regiji u vidu manjih
mekih ili tvrđih kožnih promena, bilo u
vidu tačkastih ili karfiolastih izraslina.
Glavni način dobijanja je seksualni kontakt sa penetracijom ili ne, te su putevi
prenošenja direktnim kontaktom koža
na kožu ili sluzokožom, i to su vaginalni,
analni ili oralni put prenošenja, pa čak i
prilikom istovremene upotrebe seksualnih
24
|
BEBIN IZBOR
Po nekim statistikama genitalni kondilomi su na
drugom mestu seksualno prenosivih bolesti (SPB
/ STD), odmah posle Chlamidie trahomatis.
pomagala, tj. igračaka. Zato, u manjem
procentu, mogu se preneti i direktnim
kontaktom sa zaraženim predmetima kao
što su peškiri, donji veš, ali pod uslovom
da je njihova upotreba neposredna, tj.
svega nekoliko do 20-ak minuta nakon
što su isti zaraženi.
Po lokalizaciji mogu biti na okolnoj
koži, tj. velikim usminama, između vagine
i anusa, na pubisu, oko analne regije, ali
i unutar vagine - ne samo na ulazu, već
i oko uretralnog otvora, pa i dublje, na
grliću materice ili završnom delu debelog
creva - anusu. Zavisno od lokalizacije
i veličine, za žene mogu biti vidljive ili
opipljive, ali ukoliko se nalaze dublje, to
nije moguće, a takođe od toga zavise
i tegobe, ukoliko se jave. Simptomi su
zbog toga ponekad prisutni, kao što je
povećana vaginalna sekrecija, iritacija,
svrab ili kontaktno krvarenje.
Najčešće ugrožena populacija su mlađe
osobe, ispod 30 godina. Naravno, na
učestalost oboljevanja utiču faktori rizika:
veći broj partnera - promiskuitet, rano započinjanje seksualnih kontakata, oslabljen
imunološki sistem, prekomerno korišćenje
alkohola, duvana, jednom rečju - rizično
ponašanje.
Kako se mogu otkriti
ako nisu vidljivi?
Najčešće je dovoljan pregled ginekologa ili dermatologa. Za muškarce,
osim dermatologa, urolog ili
hirurg - proktolog, ukoliko
se sumnja na analne
forme. Za prisustvo
dubljih oblika kod
žena ginekološki
kolposkopski
ZDRAVLJE
mi - bauk ili ne?
pregled, PA test, eventualno bris na HPV
tipizaciju, ukoliko je PA test izmenjen, a
ponekad i biopsija, tj. uzimanje uzorka
tkiva.
Lečenje takođe zavisi od lokalizacije
i brojnosti promena. Može se svrstati u
hirurško i lokalno stavljanje krema ili tečnosti. Naravno, najjednostavnija je lokalna
primena krema, ukoliko su promene
manje i spoljašnje. Traje mesec dana, pa
i duže, a to su preparati koje propisuje
dermatolog, kao što su podofilotoxin /
podofilox, imiquimod/Aldara, trihloracedic acis/ TCA. Može se pokušati
i sa prirodnim kremama na
bazi ekstrakata raznog
bilja, kao što je zeleni čaj i slično. Hirurški
tretmani takođe zavise od lokalizacije i
brojnosti promena i mogu biti ekcizija instrumentima, krioterapija/ tečnim azotom,
elektrokauterizacija - loop ekcizija, laser ili
radiotalasna ablacija. Hirurške procedure
mogu biti u lokalnog anesteziji, ali ponekad i u opštoj.
Prevencija - sprečavanje
infekcije
Na prvom mestu je smanjenje rizičnog
ponašanja, odgovarajuća ishrana i fizička
aktivnost, uz korišćenje suplemenata
koji podižu imunološki sistem, tj. vaše
prirodne odbrambene faktore, ukoliko
su u padu, tj. ako ste pod stresom ili
imate neko drugo oboljenje i, naravno,
korišćenje kondoma, iako on ne može u
potpunosti da vas zaštiti.
U zemljama EU i u Americi postoje,
mada se i kod nas pojavila oko 2007.,
vakcina protiv najčešćih HPV tipova:
Gardasil i Cervarix vacc. Kod njih je
uvršćena u karton vakcinacije i dobija se
oko 12-13. godine života /oba pola/ u 3
doze. Najćešće se daje u tom životnom
periodu, pre stupanja u seksualne odnose. Preporuka je do 26. godine života,
ukoliko već nema vidljivih promena, zbog
svrsishodnosti primene iste.
To su virusne,
seksualno prenosive
bradavice u genitalnoj
regiji u vidu manjih
mekih ili tvrđih kožnih
promena, bilo u vidu
tačkastih ili karfiolastih
izraslina.
Kao zaključak ću vam navesti da promene koje izazivaju HPV virusi najčešće
su bezazleni kondilomi, ali mogu svojim
širenjem ili sklonošću ka drugim tipovima
HPV dovesti i do displaznih –prekanceroznih promena na grliću materice, do
kancera istog ili kod muškaraca češće
karcinoma penisa ili debelog creva.
Treba znati da u roku od 2 godine sam
organizam može da eliminiše virus, a
češće vidljive promene u kojima su
procentualno virusi najviše zastupljeni više
pogađaju žensku populaciju (oko 60%
seksualno aktivnih), zbog drugačije koncepcije imunološkog sistema u odnosu
na mušku populaciju kod kojih se znatno
ređe javljaju, iako su prenosioci HPV i bez
vidljivih promena).
Zato su važne redovne kontrole kod
ginekologa - dovoljno je jednom godišnje, radi kolposkopskog pregleda i PA
testa. Tako smo potpuno bezbedne od
promena na grliću materice, koje nas
najviše plaše. Kao pravilo važi da se
ne treba plašiti neprijatelja ukoliko ga
upoznamo.
BEBIN IZBOR
|
25
ISHRANA
Gotova hrana
Živka Vlajković
dipl. nutricionista,
autorka knjige
Moj kuvar u trudnoći
Da biste pravilno hranili svoje dete, potrebno je
da bolje upoznate gotovu hranu za bebe
DZ Zemun
Izbor bebine hrane
Danas se problemima ishrane dece
u svetu pridaje veliki značaj. Intenzivno
izučavanje dece u cilju obezbeđenja normalnog razvoja dečijeg organizma stvorilo
je osnovu za razvoj industrije dečije hrane.
Njena proizvodnja zahteva posebnu
tehnologiju, visok kvalitet sirovina i stroge
sanitarne uslove proizvodnje i prometa. Ovako dobijeni proizvodi pružaju
mogućnost pravilnije ishrane odojčadi u
Da biste pravilno hranili
svoje dete, potrebno
je da bolje upoznate
gotovu hranu za bebe.
svim godišnjim dobima, u svim regionima. Praktični su za zaposlenu majku, za
putovanja i šetnje.
Da biste pravilno hranili svoje dete, potrebno je da bolje upoznate gotovu hranu
za bebe. Kada kupujete gotovu hranu
- npr. instant čajeve, adaptirana mleka ili
drugu hranu, prvo pogledajte rok upotrebe i sastav (proizvode bez deklaracije i sa
nepoželjnim dodacima ne treba kupovati).
Kada otvorite vakuumirano pakovanje
mleka, čaja ili cerealija, pogledajte kako
prah izgleda. Mora biti suv, bez grudvica,
iste boje, bez prisustva bilo kakvih primesa i prijatnog mirisa.
Poštovani roditelji, naučite da tumačite etikete na dečjoj hrani.
Instant čajevi
za mamu i bebu
Instant čajevi sadrže ekstrakte različitih
biljaka, glukozu ili saharozu. Imaju stalnu
količinu aktivnih komponenti i mikrobiološki su bezbedni. Brzo i lako se pripre-
26
|
BEBIN IZBOR
maju mešanjem sa prokuvanom vodom.
Na tržištu postoje:
•č
ajevi koji pomažu kod grčeva kod
beba. Najčešće sadrže ekstrakt kima
i komorača i mogu se davati bebi već
tokom prvog meseca starosti.
•č
aj za dojilje - sadrži mešavinu etarskih
ulja, vitamine i šećer. Povećava količinu
majčinog mleka, smanjuje napetost
dojki i bebi olakšava varenje.
Mlečne formule za odojče
- adaptirana mleka
Tokom prve godine života majčino mleko
je jedina idealna hrana za bebu. Sadrži
sve nutrijente u odgovarajućem odnosu i
količinama, a sastavom i količinom se pri-
lagođava potrebama odojčeta. Ako majka
ne može da doji svoje dete ili ga nema
dovoljno, potrebna je dohrana adaptiranim
mlekom za bebe. Formule adaptiranog
mleka proizvedene su od kvalitetnog kravljeg mleka, koje je tehnološkim postupcima
prilagođeno potrebama odojčeta. Pre
davanja adaptiranog mleka, posavetujte
se sa pedijatrom ili patronažnom sestrom.
Uputstvo za pripremu, čuvanje i ritam hranjenja se mora poštovati jer neodgovarajuća priprema i nepravilan razmak između
obroka može da ugrozi zdravlje deteta i
umanji hranjivu vrednost mleka.
Adaptirana mleka mogu biti:
1. Formule sa oznakom Premature.
To su mleka namenjena za ishranu
prevremeno rođenih beba ili beba sa
telesnom masom ispod 3 kg.
ISHRANA
a za bebe
2. Univerzalne mlečne formule sa
oznakama 1, 2, 3 i 4.
• Formula br. 1 - koristi se za potpunu
ili dopunsku ishranu beba od 0 do 6
meseci.
• Formula br. 2 - koristi se za potpunu
ili dopunsku ishranu beba od 6 do 12
meseci.
• Formula br. 3 je prelazno mleko i koristi
se za pravilnu ishranu deteta u drugoj
godini.
• Formula br. 4 je mleko koje se koristi za
pravilnu ishranu deteta u trećoj godini.
3. Mlečne formule sa oznakom BIO.
To su formule proizvedene od organskog kravljeg mleka.
Osnovna sirovina za proizvodnju Bio
mleka je zdravo kravlje mleko. To znači
da se krave uzgajaju u prirodnoj sredini,
stočna hrana se ne prska hemikalijama,
niti se smeju hraniti genetski modifikovanim biljkama. Sam proces proizvodnje i
pakovanja se kontroliše prema strogim
principima organske proizvodnje.
4. Mlečne formule sa oznakom PREBIOTIK. To su mleka sa dodatkom
oligosaharida, koji podstiču bujanje
korisnih bakterija u crevima, a umanjuju broj patogenih bakterija.
5. Mlečne formule sa oznakom
PROBIOTIK. To su mleka koja sadrže
probiotske kulture (bifido bakterije)
koje pomažu funkcionalno sazrevanje
creva, jačaju crevnu barijeru, štite od
crevnih infekcija i povoljno utiču na
prevenciju i lečenje alergija.
6. Specijalne mlečne formule :
•F
ormule sa oznakom AC su mleka
namenjena za ishranu beba koje imaju
jake bebi grčeve.
•F
ormule sa oznakom EC su takođe
mleka za bebe koje imaju grčeve ili
manje probleme sa varenjem.
•F
ormule sa oznakom AR su namenjene
za ishranu beba sa izraženim vraćanjem želudačnog sadržaja, onih koje „
bljuckaju“.
•F
ormule sa oznakom IT su mleka za
ishranu beba koje imaju neredovno
pražnjenje - zatvor.
Formule adaptiranog
mleka proizvedene
su od kvalitetnog
kravljeg mleka,
koje je tehnološkim
postupcima prilagođeno
potrebama odojčeta.
•F
ormule sa oznakom LF ili FL su mleka
za ishranu odojčadi i male dece koja ne
podnose mlečni šećer (laktozu) ili imaju
akutnu dijareu (proliv).
7. Hipoalergogena mleka sa oznakom HA 1 i HA 2 su specijalne mlečne
formule za bebe koje imaju sklonost
ka alergiji, ekcem ili sumnju na nepodnošenje proteina kravljeg mleka.
Formula HA 1 se koristi u prvih 6 meseci života i smanjuje rizik od pojave
alergije. Formula HA 2 se koristi u
periodu od 6 do 12 meseci.
8. Visoko specijalizovane mlečne formule (hidrolizati kazeina ili proteina
surutke koji su najkvalitetniji), namenjene su ishrani beba koje imaju dokazanu alergiju na proteine kravljeg
mleka. Ove formule se koriste samo
po preporuci gastroenterologa!
Šejk od banane
• 1 banana
• 1 kašika pavlake
• 1-2 kašičice meda
• 200 ml mleka ili jogurta (1.6% mm)
Oljuštenu bananu iseći na kolutove i
staviti u blender, dodati ostale sastojke i napraviti šejk. Ovaj napitak je vrlo
hranljiv pa se preporučuje porodilji
za užinu.
Mleko sa prosom
• 150 ml vode
• 3 kašike oljuštenog prosa
• 100 ml adaptiranog mleka
U ključalu vodu polako sipati proso.
Promešati, poklopiti i ostaviti da se
kuva na tihoj vatri oko 10 minuta, povremeno mešajući. Skinuti sa vatre i
ostaviti da se prohladi. U prohlađenu
kašu dodati adaptirano mleko i izmiksati. Uvodi se u ishranu odojčeta od
sedmog meseca starosti.
Autorka teksta,
Živka Vlajković
je i autorka knjige
Bebi kuvar.
Knjigu možete poručiti na
tel. 064/178 22 52
BEBIN IZBOR
|
27
FITNES
Vežbanje zimi
Sezona praznika je poznata po tome da se završava viškom kilograma
Vladimir Danilović
Profesor sporta
Lični trener Boom fitness
Mobilni: 065/4774-773
M
nogo slavlja, po tradiciji bogata
trpeza, a usled vremenskih uslova, smanjena fizička aktivnost.
Evo nekoliko praktičnih saveta kako se
rešiti ovih problema. Kontinuitet u vežbanju je veoma važan. Tokom praznika ljudi
koriste odmor za putovanja i često nisu
tu. Usled toga ispadaju iz rutine vežbanja.
Kada se prekine sa redovnim vežbanjem, posle je potrebna nova motivacija i
čvrsta volja da se krene. Kao što je svima
poznato, u vežbanju je najteže krenuti.
Trudite se da pravite što kraću pauzu,
jer je vremenom sve teže naterati se na
povratak na redovne aktivnosti.
Ishrana
Izbegavajte slatkiše na kraju jela.
Praznične bogate trpeze podrazumevaju dosta raznovrsne i teške
hrane, mnogo mesa, testa i slatkiša.
Naši stomaci teško vare kada ih
zatrpamo raznovrsnom hranom. Na
svu tu zbrku u stomaku običaj je
da se na kraju zasladi. Usled takvog
načina unosa
28
|
BEBIN IZBOR
hrane, želudac nema ni vremena ni prostora da sve to lepo obradi. Sve što se dobro
ne svari, lakše se deponuje u masti. Kada
želucu damo dovoljno vremena i prostora
da radi svoj posao kako treba, pre svega
ćemo se lepše osećati, a energija će pre da
se troši (metaboliše), nego da se ugrađuje u masne ćelije. Ako meni ne verujete,
zapitajte se pola sata nakon pojedenog
parčeta torte (ne dok ga jedete, već pola
sata kasnije) da li vam je zaista to parče
torte prijalo nakon obilnog ručka.
Vratite se u detinjstvo.
Iskoristite zimske
čarolije za druženje sa
vašim detetom (ukoliko
imate dovoljno odraslo
dete).
Igre na snegu
Vratite se u detinjstvo. Iskoristite zimske čarolije za druženje sa vašim detetom
(ukoliko imate dovoljno odraslo dete).
Grudvanje, sankanje, pravljenje sneška ili
obična šetnja po snegu ne samo da su
zabavan način da provedete vreme sa
vašim detetom, nego su i fizički veoma
zahtevne radnje. Probajte, osećaćete se
fenomenalno posle toga, a uradićete jednu korisnu stvar i za vas i za vaše dete.
Zimi se pre opredelite za vežbanje u
zatvorenom prostoru. Ukoliko se sportom
ne bavite profesionalno, već rekreativno, imajte u vidu da vaš organizam nije
navikao na visok intenzitet pri niskim
temperaturama. Povećana potrošnja
kiseonika na niskim temperaturama nije
dobra za pluća i može biti uzrok respiratornih infekcija. Dok dišemo, kiseonik se
u disajnim putevima prilagođava za razmenu gasova u plućima. Zagreva se na
optimalnu temperauru koja je potrebna za
taj proces, vlaži i sl. Povećane potrebe za
kiseonikom ne dopuštaju disajnim putevima dovoljno vremena da zagreju vazduh
do optimalne temperature.
Budite fizički aktivni na odmoru.
Skijanje je najomiljeniji vid rekreacije preko
zime. Vodite računa da na skijanje odete
dobro pripremljeni. Preporučujem kvalitetan rad u teretani najmanje mesec dana
pre nego što odete na skijanje. Smanjujete rizik od povreda, upale mišića, zamor,
a time dobijate kvalitetniji odmor, više
vremena na stazi,bolje prilagođavanje na
hipoksične uslove. Planine i skijaški centri
su na velikim nadmorskim visinama, gde
je kiseonik proređen i to zovemo hipoksični uslovi. Oni su dobri da unaprede
respiratornu funkciju organizma. Stimulišu organizam da poveća broj eritrocita
(crvenih krvnih zrnaca) i hemoglobina,
koji transportuju kiseonik kroz organizam.
Ovaj fenomen se često koristi u sportu sigurno ste čuli da sportisti idu na tzv. visinske pripreme. To podrazumeva trening
i boravak na visini preko 1700
m nadmorske
visine.
ISHRANA
Smršajte pomoću
semenki lana
Seme lana je bogat izvor lekovitih i hranljivih materija
Izvor: Natura medica
www.naturamedica.info
3 nezasićene masne kiseline. Kombinacija nezasićenih masnih kiselina i celuloze
koju sadrži seme lana vrlo je korisna za
vaše zdravlje jer produžava osećaj sitosti,
smanjuje nivo holesterola u krvi i podstiče
probavu. Kada se tome doda i lignin sa
antikancerogenim svojstvima, kojeg u
semenu lana ima u daleko većoj količini
nego u drugim namirnicama, jasno je
koliko je korisno za ljudsko zdravlje.
seme lana i ulje koje se iz njega dobija
koristite što češće u ishrani. Semenkama pospite svoju omiljenu salatu ili ih
dodajte doručku od žitarica i jogurta, ili
mleka, a ulje lana koristite za pripremu
salata od sezonskog povrća. Laneno ulje
i seme, međutim, ne bi trebalo da koristite
kod pripreme kuvanih ili prženih jela, jer
termičkom obradom u velikoj meri gube
lekovita svojstva.
K
ombinacija nezasićenih masnih
kiselina i celuloze koju sadrži
seme lana vrlo je korisna za vaše
zdravlje jer produžava osećaj sitosti,
smanjuje nivo holesterola u krvi i podstiče
probavu. Mada je odavno poznato da je
seme lana bogat izvor lekovitih i hranljivih
materija, kao što su omega 3 masti, celuloza i lignin, naučnici i dalje istražuju sva
njegova svojstva. Tako je grupa naučnika
sa prestižnog američkog univerziteta Harvard nedavno ustanovila da seme lana
podstiče mršavljenje. Naime, seme ove
biljke je bogat izvor nezasićenih masnih
kiselina koje, ukoliko ih konzumirate,
za čak 37 % uvećavaju vaše
šanse da smršate.
Konzumiranje masti je
neophodno za funkcionisanje organizma, ali,
ukoliko ne želite da se
ugojite, vrlo je važno
kakve masti konzumirate, pa nutricionisti pre
svega preporučuju omega
Zato
BEBIN IZBOR
|
29
Andrea Prodanov iz Starčeva,
rođena 29.04.’14
Ovo su moje
mašne.
a,
ić iz Srbobran
Vuk Filipov
14
rođen 16.07.’
Gde ste, narode
Ignjatije Radojčić iz Kis
iljeva,
rođen 27.03.’14.
Ne mogu sad da pričam, pa
vam mašem!
30
|
BEBIN IZBOR
Marko Jov
anović iz B
eograda,
rođen 02.0
3.’14.
Kuliram u
dupku.
I tako.
Mihajlo Jeremić iz Paraćina,
rođen 23.12.’13.
Dobro, evo, ustajem!
Nikolina Milić iz Niša,
rođena 05.10.’14.
Juhu!
Anđela Milovanović iz Lajkovca,
rođena 10.09.’13.
Ja ću ovo da
pojedem.
Nikolina N
ikolić iz B
eograda,
rođena 08
.11.’13.
Aaaa…zub
a dvaa…
Nebojša D
am
rođen 23.0 janović iz Novog Sad
9.’14.
a,
Vraćaj taj sako!
Pripremila: Danka Trifunović
Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd, ili na e-mail: [email protected] Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.
MINI FACEBOOK
LEKOVITO BILJE
Peršun
čudotvorni
začin
Gaji se već više od 2.000 godina, a pre nego što
je dospeo na trpezu, korišćen je kao lek
Izvor: Natura medica
www.naturamedica.info
Z
ahvaljujući beta karotenu, hlorofilu,
vitaminima C, B12, K, kao i esencijalnim masnim kiselinama, peršun
je mnogo više od začinske biljke predivne
arome. Pravi je spas za umoran imunološki sistem, saveznik u borbi za zdravije
krvne sudove, bubrege, odličan je protiv
infekcija, anemije...
Najpopularnija biljka koja se koristi u
kulinarstvu bez ikakve sumnje je peršun.
Profesionalne kuvarice, ali i domaćice
i zaposlene majke koje svakodnevno
smišljaju koje zdravo jelo da ponude
članovima porodice, od svih začinskih
biljaka najčešće koriste listiće koji rastu
zahvaljujući ukusnom belom korenu, takođe redovnom sastojku mnogih kuvanih
jela i salata. Ukus zelenih listova dobro
je poznat, ali ono što mnogi koji peršun
jedu bezmalo svakodnevno ne znaju
je da je ova biljka na listi sedam
začina sa najmoćnijim lekovitim
svojstvima.
U društvu peršuna nalaze
se i đumbir, origano, cimet,
kurkuma, žalfija i crvena
paprika. Peršun raste u većini
klimatskih uslova i može se
naći u svežem stanju tokom
cele godine. Iako je ova dvogodišnja biljka veoma hranljiva
i lekovita, najčešće se koristi u
ishrani zbog ukusa. Najvećem
broju „korisnika” nije ni na kraj
pameti da ukrasni listići prijatne arome
sa ivice tanjira u stvari mogu da im bitno
poboljšaju zdravstveno stanje.
Ukus zelenih listova
dobro je poznat, ali
ono što mnogi koji
peršun jedu bezmalo
svakodnevno ne znaju
je da je ova biljka na
listi sedam začina sa
najmoćnijim lekovitim
svojstvima.
eliminaciju toksina iz krvi, ali i bubrežnog
tkiva. Vitamin K, kojeg u peršunu ima
u velikim količinama, može znatno da
smanji krtost kostiju, a time i mogućnost
preloma. Oko 360 mikrograma ovog vitamina nalazi se u šolji seckanog peršuna,
a preporučena dnevna količina za odrasle
osobe je između 60 i 80 mikrograma.
Peršun je spas za umoran imunološki
sistem, jer sadrži beta karoten, hlorofil,
vitamine C, B12, kao i esencijalne masne
kiseline. Poput prirodnog multivitaminskog i multimineralnog kompleksa, što
je mnogo bolje od veštačkog, ističu
nutricionisti, peršun telo snabdeva važnim
Peršun kao lek
Potiče sa mediteranskog podneblja,
gaji se već više od 2.000 godina, a pre
nego što je dospeo na trpezu, peršun
je korišćen kao lek. Budući da je veoma
jak diuretik, antioksidans, baktericid...
brojna su stanja u kojima se preporučuje
upotreba ove začinske biljke. Preporučuje se kod anemije, jer sadrži i gvožđe i
vitamin C, što je veoma važno, jer se bez
tog vitamina gvožđe ne može apsorbovati. Lista korisnih osobina peršuna se
nastavlja i kada je reč o krvnim sudovima.
Zahvaljujući blagotvornim sastojcima,
ova biljka podmlađuje krvne sudove
održavajući nivo njihove elastičnosti.
Veoma je efikasan u borbi protiv skoro
svih bubrežnih i urinarnih komplikacija.
Podstiče aktivnost bubrega i olakšava
materijama koje mu pomažu u borbi sa
bakterijama, virusima, umorom, stresom...
Iako se neki od visokovrednih sastojaka neće izgubiti prilikom termičke obrade,
nutricionisti savetuju da bar dve trećine
peršuna koji nameravamo da unesemo
putem ishrane budu u svežem stanju.
BEBIN IZBOR
|
31
KNJIGE
Martina velika zagonetna avantura
Autor: Uroš Petrović
Ovde vas Marta vodi na let balonom do skrivenog rečnog arhipelaga sa preprekama, izazovima i skrovitim kapijama koje otvaraju samo tačni odgovori na
nedokučive zagonetke. Na njemu će steći suparnicu i u borbi sa njom moraće da
zaviri unutar sebe da bi otkrila tajnu, koju pre nije uspevala da prepozna. Rešenja
se čitaju samo pomoću ogledala, a neočekivani kraj ove knjige, prvi put u istoriji
pisanog slova, nateraće vas da donesete odluku nezavisno od onoga što želite!
Ovaj serijal višestruko je nagrađivan i prevodi se i na druge jezike.
LAGUNA
Herman
Autor: Laš Sobi Kristensen
Istovremeno dirljiva i zabavna
knjiga, koja se lako čita i može
se nazvati dečijom knjigom
za odrasle. Hermanu opada
kosa od tajanstvene bolesti,
koju mu ni lekari ni roditelji
nisu objasnili. Neke mudrosti
će nam pokazati da ponekad
u najmanjem dečaku kuca
veliko srce.
Čarobna knjiga
Kamelijini
ljubimci
Medin prvi rečnik
Autor: Ferdinando Albertaci
Ilustracije: Deziderija Gvičardini. Korak po korak, deca
se uvode u svet čitanja u kom
ih čeka Kamelija, nestašna i
nasmejana sedmogodišnjakinja, koja ima mnoštvo ljubimaca - jednog sa ušima, drugog
sa grivom, a ima i delfina, pa
čak i kozoroga.
ProPolis BOOKS
Autor: Slavica Marković
Ilustrovala: Maja Veselinović
Namenjena je najmlađima i
pomaže im u razvoju rečnika i
formiranju prvih pojmova. Svaki
pojam predstavljen je jasnom i
privlačnom ilustracijom. Knjiga
obuhvata 15 tema sa više od
200 pažljivo biranih reči, koje
su povezane sa svakodnevnim
detetovim iskustvom.
Kreativni centar
Brzi vozovi
Autor: Lorela Flamini
Interaktivne otkrivalice za najmlađe. Brzi voz žuri da ga niko
ne bi dugo čekao, a otkrivalice
navode dete da „uskoči” u njega
i pođe na zabavno putovanje!
LAGUNA
Uspavana lepotica, mačak
u čizmama, pinokio
Biblioteka: Pričam ti priču
Biblioteka Pričam ti priču donosi najlepše, najpoznatije i najomiljenije bajke
i priče sveta, ispričane na potpuno nov način. Pridružite se zabavi i neka
vreme provedeno u čitanju priča vašim mališanima bude posebno.
Vulkan izdavaštvo
32
|
BEBIN IZBOR
Knjige i filmove pripremila: Irena Spasović
FILMOVI
Kod kuće
Režija: Tim Johnson,
Scenario:Tom J. Astle, Žanr:
animacija, avantura, fantazija
Studio: DreamWorks Animation
Preterano optimistična i pomalo
nesposobna vanzemaljska rasa
Buv, koju predvodi Kapetan Smek,
beži od smrtnih neprijatelja i dospeva na Zemlju. Ubeđeni da čine
uslugu ljudskoj rasi, počinju da
iseljavaju ljude sa Zemlje. Međutim,
snalažljiva devojčica Tip uspeva da
izbegne zarobljavanje. Dok beži,
društvo joj pravi prognani Buv pod
imenom Ou, koji je slučajno obavestio smrtne neprijatelje vanzemaljce da se Buv rasa krije na Zemlji.
U bioskopima od 26.
marta, sinhronizovano.
Zvončica i čudovište
iz nedođije
Režija: Dragan Vujić Vujke. Žanr: animirana avantura, komedija. Studio: Disney
Životinjska vila Lana veruje da ne treba suditi o knjizi na osnovu korica, niti o
životinji na osnovu očnjaka, pa će se zato sprijateljiti sa ogromnim i misterioznim
stvorenjem po imenu Groza. Kako Zvončica i njene drugarice nisu toliko sigurne
u ovaj strašni dodatak Vilinskoj dolini, elitne vile skauti okupiće se da bi zarobile
čudovište pre nego što ono uništi njihov dom. Lana će morati da veruje u svoje
srce i da ga slepo prati ako misli da okupi devojke i spasi Grozu.
U bioskopima od 19. februara, sinhronizovano 2D i 3D.
Asteriks:
grad bogova
Režija i scenario: Alexandre Astier
Žanr: animirani, Studio: M6 Studio,
Belvision, Grid Animation
Jedna od najpopularnijih epizoda strip
klasika Asteriks i Obeliks po prvi put
na velikom platnu! Nakon što su uspeli
da pokore celu Galiju, Rimljani muku
muče s malim selom u kome žive nama
poznati junaci, Asteriks i Obeliks. Nezadovoljan tom situacijom, Julije Cezar
odlučuje da oko njega sagradi luksuzan
rimski grad, ne bi li galski varvari poklekli
pred blagodetima koje on nudi. Asteriks
i Obeliks će morati dobro da se namuče
kako bi njihovi suseljani odoleli iskušenjima.
U bioskopima od 5. februara,
sinhronizovano.
BEBIN IZBOR
|
33
MINI FACEBOOK
Kupujte iz
fotelje
www.pokloncic.rs
www.facebook.com/Pokloncic.rs
Kod nas vas čeka inspiracija za poklon
Web shop www.pokloncic.rs - Bebi oprema,
pokloni, dekorativni predmeti, slike, zidni satovi, skulpture, porcelan, staklo,
ramovi, lampe, svećnjaci, šolje, čaše, podmetači... uskoro i komadni nameštaj.
Brendovi: Peg Perego, Avent, FreeON, Bertoni,
Briht Stars, Salt&Pepper, Kaheku, Esmeyer, Kersten
Prijatelj Bebinog izbora
Na ovim lokacijama možete pronaći vaš besplatan primerak časopisa
Aleksandrovac
•29. Novembra 110, lokal 4
037/3556-323
Apatin
•Miloša Obilića 1, 025/779-117
Aranđelovac
•Kralja Petra I 25, 034/702-962
•Knjaza Miloša 144, 034/711-599
Arilje
•Svetog Ahilija 45
•031/891-954
Azanja
•Milije Batinića 10, 026/301-251
Bačka Palanka
•Kralja Petra I 25, 021/6040-040
Bajina Bašta
•Hadži Melentija 3, 031/861-373
Batajnica
•Puk. M. Pavlovića 1, 011/7870-224
•Matrozova bb, 011/8480-563
Batočina
•Kralja Petra I 17, 034/684-3500
Bela Crkva
•Jovana Popovića 60, 013/851-126
Beograd
•Bul. M. Pupina 199, 011/2604-390
•Ive Lole Ribara 156 lok 10
•011/2572-809
•Resavska 78a, 011/3622-055
•Bul. AVNOJ-a 133, 011/3139-066
•T.C. Banjica, Paunova 24
011/3672-295
•Tiršova 5, 011/3614-232
•Visokog Stevana 31, 011/2186-762
•Crveno Barjače 27, 011/2362-290
•Krajiška 71a, 011/3730-151
34
|
BEBIN IZBOR
•Strugarska 1a, 011/252-0047
•Milorada Draškovica 28
011/2370-073
•Jurija Gagarina bb lok. 13
011/228-0630
•Bulevara Z. Đinđića 12/ž, lokal 10
011/3115-834
Bor
•Moše Pijade 31/4, 030/422-009
Brus
•Kralja Petra I br.1, 037/827-019
Crvenka
•Maršala Tita 118, 025/730-757
Čačak
•Železnička 5, 032/341-509
•Milenka Nikšica 21, 032/375-884
•Gradsko šetalište bb, 032/225-226
Ćuprija
•Karađorđeva 45, 035/570-527
•Anđe Rankovića bb Zelena Pijaca
035/474-682
•Kneza Miloša lamela B2
035/472-398
•Miodraga Novakovića 78
035/8870-760
Despotovac
•Despota S. Lazarevića 59/1
035/613-607
Dobanovci
•Ugrinovačka 1, 011/314-0102
Grocka
•Hajduk Veljkova 2, 011/8503-238
Inđija
•Vojvode Stepe 2, 022/555-030
Ivanjica
•Milinka Kušića 13, 032/661-151
Jagodina
•Gradska tržnica, lamela A lokal 1
035/221-905
•Karađorđeva bb, 035/882-0278
•Kneza Lazara 17, 035/228-576
•Kneginje Milice 54, 035/882-0373
•Knjeginje Milice 10, 035/8820-773
Lapovo
•Njegoševa 20, lokal 2, 034/685-2950
MARKOVAC KOD SVILAJNCA
•8. oktobra bb, 026/4861-999
Milutovac (selo)
•Milutovac BB, 037/721-054
Mrčajevci
•Magistralni put bb, 032/801-004
Niš
•Cara Dušana 31, 018/527-269
•Obrenovićeva 57, 018/241-095
•Đuke Dinića 3, 018/519-154
Nova Varoš
•Svetog Save 28, 033/61-474
Obrenovac
•Vojvode Mišića 130, 011/8722-958
•Vojvode Mišića 210, 011/8720-143
Paraćin
•Kralja Petra I 77, 035/569-399
Požega
•Dragiše Lapčević 1, 031/713-723
Priboj
•Pribojske čete bb, 033/244-8300
Rača Kragujevačka
•Karađorđeva 33, 034/751-111
Ruma
•Veljka Dugoševića 175/2
022/470-575
•Orlovićeva 45, lok. 3, 022/470-220
Saraorci
•Maršala Tita 124, 026/781-088
Senta
•Poštanska 7, 024/812-077
Smederevska Palanka
•Prvog srpskog ustanka 1
026/318-310
•I Srpskog stanka 99
026/316-455
•Dimitrija Tucovića bb
026/317-330
Sombor
•Stepe Stepanovića 24
025/449-377
Stara Pazova
•Svetosavska 23, 022/316-430
Subotica
•Izvorska 28 a, 024/553-929
•Izvorska 3, 024/555-243
•Rudića 3, 024/553-136
Svilajnac
•Ustanička bb, 035/323-278
•Svetog Save 75, 035/324-101
•Sinđelićeva bb, 035/323-444
Šabac
•Karađorđeva 52
015/314-374
Trstenik
•Živadina Apostolovića 7, lokal F
037/714-477
Velika Plana
•Miloša Velikog 122b, 026/513-008
•Miloša Velikog bb, 026/512-901
•Miloša Velikog 177, 026/515-101
Vrnjačka Banja
•Nemanjina 22, 036/615-366
Download

Preuzmite broj 39.