Uputstvo za kreiranje online upitnika
Kako biste kreirali novu anketu-upitnik najpre treba da kliknite na polje Nova
anketa, nakon čega će vam se pojaviti sledeći prozor u kome možete upisati ime
ankete i opisati je.
Klikom na polje Nastavi kreirate novu anketu, a njenom daljem oblikovanju
pristupate klikom miša na njeno ime. Stranica za oblikovanje ankete/upitnika
izgleda ovako:
Klikom na polje + pored polja Opšti parametri ankete, dobijate mogućnost da
izmenite naziv ankete i njen opis, kao i da dodate uvodnu i završnu poruku koju
će ispitanici dobiti pre i nakon popunjavanja ankete (pogledati narednu sliku).
Kako biste sačuvali izmene kliknite na polje Promeni podatke.
Klikom na polje Novo pitanje (obeleženo na slici iznad) počinjete sa kreiranjem
vašeg upitnika.
Za sada su na sajtu Upitnik dostupni tipovi pitanja koje možete videti sledećoj na
slici:
U narednim redovima pojasnićemo naziv svakog od ovih pitanja, kao i način
njihovog kreiranja.
Kreiranje različitih pitanja
1) Obična selekcija predstavlja klasičan tip zatvorenog pitanja u kome je
ispitanicima ponuđen određeni broj odgovora, a njihov zadatak je da se opredele
za jedan od njih. Kako biste kreirali ovaj tip pitanja, u polje tekst pitanja unesite
tekst Vašeg pitanja, a u naredno polje unesite ponuđene odgovore tako što ćete
svaki odgovor napisati u novom redu (kao u primeru na slici ispod).
Na ovom pitanju, kao i na ostalima, imate mogućnost da štiklirate da li je davanje
odgovora na ovo pitanje obavezno. Ako se odlučite za ovu opciju, ispitanik neće
moći da pošalje popunjeni upitnik dok ne popuni sva pitanja koja su na ovaj način
označena. Pored toga nudi vam se i mogućnost dodavanja i jedne otvorene
opcije štikliranjem polja Dodaj otvorenu opciju. Otvorena opcija daje ispitanicima
mogućnost da sami upišu odgovor za koji se opredeljuju, a Vama da prikupite
dodatne kvalitativne podatke.
2) Višestruka selekcija je slična običnoj selekciji i gotovo identično se kreira, ali
postoji jedna važna razlika - ovde je zadatak ispitanika da štiklira svaki odgovor
sa kojim se slaže, odnosno ima mogućnost da obeleži više od jednog
ponuđenog odgovora. Kao ishod u bazi podataka, kreira se stoga onoliki broj
binarnih varijabli koliko je bilo ponuđenih odgovora. Primer ovog tipa pitanja
možete videti na slici ispod.
3) Tekstualni odgovor predstavlja zapravo klasično otvoreno pitanje u kome
ispitanik unosi odgovor u tekstualnom formatu (npr. Kako se zovete? Ili Koliko
imate godina?). Kako biste kreirali ovaj tip pitanja u polje Tekst pitanja samo
treba da upište tekst Vašeg pitanja.
4) Rangiranje je tip pitanja u kome ispitanici uređuju skup određenih entiteta po
određenom kriterijumu (npr. važnosti), tako što im dodeljuju brojeve. Na primer,
to može biti pitanje da rangirate određene napitke po tome koliko su Vam
omiljeni (pogledajte sliku ispod).
I u ovom slučaju pri kreiranju pitanja, u polje tekst pitanja unosite tekst vašeg
pitanja, a u naredno polje unosite u svaki red po jedan objekat ili entitet koji treba
rangirati. Ali, obratite pažnju! Maksimalni broj objekata koje možete uneti je 10!
5) Skala predstavlja tip pitanja u kome isitanici ocenjuju određene entitete ili
tvrdnje dodeljujući im ocene ili podeoke na nekoj unapred definisanoj skali. Ovaj
tip pitanja se često koristi kada želite da otkrijete u kojoj meri se ispitanici slažu ili
ne slažu sa određenim tvrdnjama (pogledati primer na slici ispod).
Kako biste kreirali ovo pitanje, u polje nakon polja za Tekst pitanja, treba da
unesete nazive podeoka na skali (u potpunosti se ne slažem...etc), a u narednom
polju tekst tvrdnji (pogledajte sliku ispod). I u ovom slučaju, svaki podeok ili
ocenu, kao i svaku tvrdnju treba da unesete u novi red.
6) Info tekst nije pitanje već opcija da kreirate tekst koji možete da umetnete u
bilo koji deo Vašeg upitnika. Ovu opciju možete upotrebiti za kreiranje različitih
uputstava, kako na početku upitnika, tako i pred blokove sličnih pitanja.
Ostale funkcionalnosti
Prilikom dizajna upitnika, pored kreiranja samih pitanja i uputstva, možete
menjati redosled pitanja i to klikom miša na samo pitanje i prevlačenjem pitanja
do nove pozicije u redosledu pitanja.
Dalje, možete izdeliti Vaš upitnik na nekoliko strana tako što ćete klikom na polje
Nova strana umetnuti u kom delu Vaše ankete treba pitanja koja slede da se
pojave na novoj strani.
Pored svakog pitanja imate tri ikonice (kao na slici ispod), od kojih vam prva
omogućava da sakrijete pitanje dok kreirate anketu (što kod dugačkih anketa
može olakšati preglednost). Klikom na drugu ikonicu možete da izmenite pitanje,
a klikom na treću da ga obrišete.
U svakom trenutku dizajniranja ankete možete klikom na polje Pogledaj anketu,
pogledati kako će Vaša anketa izgledati Vašim budućim ispitanicima.
Kada završite sa kreiranjem i uopšte dizajnom Vaše ankete/upitnika, vreme je da
istu objavite. To ćete uraditi klikom na polje Objavi anketu, nakon čega će sajt
dodeliti Vašoj anketi link. Ovaj link, koji će Vam inače uvek biti dostupan u
prozoru moje ankete, je nešto što dostavljate svojim ispitanicima kako bi anketu
popunili.
Na kraju, nakon faze popunjavanja upitnika/ankete, vreme je da preuzmete Vaše
podatke. To ćete učiniti klikom na karticu Prikupljeni podaci.
Prilikom preuzimanja podataka, imate opciju da preuzmete sve podatke, ili da
izaberete neki vremenski interval u kome su ispitanici popunjavali upitnik i da
preuzmete samo podatke dobijene u tom intervalu. Pored toga, u ovoj kartici
imate mogućnost da pratite koliko ljudi je popunilo Vašu anketu (npr. na slici
iznad taj broj je 24). Na kraju, možete da izaberete između dve mogućnosti: da
Vaše podatke preuzmete u Excel ili tekstualnom fomatu.
Što se tiče kartice Izveštaji, ona još uvek nije dostupna.
Na ovih nekoliko strana pokušali smo da Vam damo što detaljnije smernice za kreiranje
upitnika/anketa na portalu www.upitnik.net. Ako imate bilo kakvih pitanja ili sugestija, slobodno
nas kontaktirajte tako šte ćete nam poslati poruku preko linka http://www.upitnik.net/contact.php
HVALA VAM ŠTO KORISTITE SAJT
www.upitnik.net ! 
Download

Uputstvo za kreiranje online upitnika