ÖĞRETİM
TEKNOLOJİSİNİN
GELİŞİMİ
“İşitirsem unutmam, görürsem bilirim, yaparsam anlarım“
BU DERS…

21. Yüzyılda Değişim

Eğitim ve Teknoloji İlişkisi

Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi

Öğretim Teknolojisinin Kapsamı ve Boyutları
Tarihsel Gelişim

Sorunlar ve Olanaklar

Bilgi?

Bilgi güç müdür?

Bilgi patlar mı?

Bilgiyi elinde tutan toplum, gelişmiş toplum
mudur?
Bilgi?
Ne
 Nasıl
 Niçin
 Kim
 Nerede
 Ne zaman
 Ne kadar

BILIM NEDIR?

Bilginin kuramsal yapısı

Nesnel sağlamlığı olan bilgiler bütünü

Bilimsel yöntemlere ve gerçeklere dayalı olan bilgi

Çeşitlilik, süreklilik, yenilik, ayıklanma
İNSANLARI BİLİMLE UĞRAŞMAYA
YÖNELTEN SEBEPLER NELERDİR ?
 Merak?
 Korku?
 Güçlü olma arzusu?
 Tembellik?
 Faydalı olma inancı?
 Doğaya üstünlük kurma isteği?
Bilim Nedir?
Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu
olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe
dayanarak
yasalar
çıkarmaya
çalışan
düzenli
bilgi(TDK Sözlüğü).
Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli
bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli
araştırma süreci(TDK Sözlüğü).
Bilim Nedir?
Evrendeki olguları çeşitli yollarla inceleyen ve
onları açıklayan sistemli bilgi topluluğu (Saruhan
ve Özdemirci, 2005).
Dünyaya
ilişkin
verileri
toplamak,
bunları
açıklayacak kuramlar oluşturmak ve ardından bu
kuramları daha sonraki veriler eşliğinde sınamak
(Punch, 2005).
Bilimin İşlevleri
Anlama
Bilimin Pratik Değeri
Açıklama
Bilimin Entelektüel Değeri
Kestirme
Bilimin Ahlaki Değeri
Kontrol
AnlamaAçıklamaKestirmeKontrol
Anlama
 Açıklama

Kestirme

Kontrol
Öğrenme
Öğrenme
Öğrenme
Etkili öğrenme
zorluklarının
zorluklarının
zorluklarına
modeli ile
bulunduğunu
nedenlerini
yönelik çözüm
öğrenmeyi
gözlemleme
açıklama
öngörülerinde
kontrol altına
bulunma
alma
TEKNOLOJI NEDIR?

İnsanların yaşamlarını kolaylaştıracak
- bilgileri üretme
- pratik olarak uygulama yolları

Bilimsel ya da diğer sistematik bilgilerin uygulama
alanlarına sistemli bir şekilde uygulanması

Bilimsel bilginin uygulamaya dökülmesi
TEKNOLOJI VE BILIM
Toplumların Geleceği
Teknoloji
Üretkenlik
Bilim
BİLİM
TOPLUM
TEKNOLOJİ
MAKİNA
BİLİM
KÜLTÜR
TEKNOLOJİ
TOPLUM
ORGANİZASYON
GELİŞEN TEKNOLOJİ

Matbaa

Yazılı materyaller

Karatahta

İletişim Teknolojileri
EĞITIM VE TEKNOLOJI

Bilim ve teknolojileri kullanan ve bunları
üreten bireyler yetiştirmek
 Teknolojinin eğitim - öğretim
ortamlarında etkili olarak kullanılması
gerekliliği
EĞİTİM-TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ


Öğrenme-öğretme ortamlarında kaliteyi artırmak
için birlikte kullanılırlar.
Ayrı birer bilim dalı olup, ayrı kuram ve teknikleri
kapsamaktadır.
EĞITIMI ETKILEYEN ETMENLER

Bilgi patlaması

Değişen toplumsal gereksinimler

Değişen öğrenci profili

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler

Kalite anlayışının değişmesi vb.....
RESMİ PROGRAM
Çevresel Şartlar
Kaynaklar
Öğretim ve öğrenim
stratejileri
Öğrenenin karakteristik
özellikleri
UYGULANAN PROGRAM
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ
EĞİTİM
TEKNOLOJİTEKNOLOJİSİ
BİLİM
EĞITIM TEKNOLOJISI
Eğitim
Eğitim
Teknolojisi
Teknoloji
“Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve
çözümünde insanları, yöntemleri, düşünceleri,
araç-gereçleri ve organizasyonu içeren bir
süreç”
EĞITIM TEKNOLOJISI
Öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her
türlü sistem, yöntem, teknik
ve yardımın
Eğitim
Öğrenme-öğretme
Teknolojisi
süreçlerinin
tasarlanması,
uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir.
(Alkan, 1998)
NİÇİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ:
Nüfus Artışı
Eğitim Sistemi Dışında Kalan Milyonlar
Küreselleşme
Ekonomik Beklentiler
Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler
Eğitim ve Sosyal Talepler
NİÇİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ?
EĞİTİM HEDEFLERİ
• Okullaşma oranı
• Kalite
• Eğitim Giderleri
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ?
Okullaşma Oranı
EĞİTİM
Kalite
Eğitim Giderleri
EĞITIM TEKNOLOJISININ AMAÇLARI
 Eğitim
hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak
 Öğrenme-öğretme
süreçlerini daha verimli hale
getirmek
 Öğrenme-öğretme
 Eğitim
etkinliklerini bireyselleştirmek
personelinin etkililiğini ve verimini artırmak
 Eğitimle
koymak
ilgili sorunların çözümünü uygulamaya
ÖĞRETIM TEKNOLOJISI
“Özel amaçların gerçekleştirilmesinde etkili öğrenmeyi
sağlamak için,
iletişim ve öğrenmeyle ilgili araştırmalardan
hareketle,
 insangücü ve insangücü dışı kaynaklar
kullanılarak,
 öğrenme-öğretme sürecinin tasarımlanması,
yürütülmesi ve değerlendirilmesinde
sistematik bir yaklaşım”

ÖĞRETIM TEKNOLOJISI
Öğretimin,
eğitimin
anlayışına
dayalı
bir
olarak
alt
ve
kavramı
olduğu
belirli
öğretim
disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate
alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavram
(Alkan, 1995).
Öğrenme-öğretme ortamının en etkin şekilde
düzenlenmesi için gösterilen sistematik ve planlı
etkinlikler bütünü.
ÖĞRETIM TEKNOLOJISININ AMACI

Eğitimi daha üretken ve daha bireysel hale getirmek,

daha bilimsel bir öğretim sağlamak,

herkesin ulaşabildiği, eşitliği öngören, daha güçlü ve
daha hızlı bir öğretime ulaşmak
EĞITIM TEKNOLOJISI - ÖĞRETIM TEKNOLOJISI
* Öğrenmeöğretme
süreci ile
ilgili özgün
bir disiplin
* Eğitim
kavramına
dayalı
Araç-gereç
Öğrenme-öğretme
kuramları
Öğretim
ortamlarının
tasarımı
* Bir konunun
öğretimi ile
ilgili
öğrenmenin
kılavuzlanması
* Öğretim
kavramına
dayalı
ÖĞRETIM TEKNOLOJISININ YERI
Niçin?
Amaç
Neyi?
İçerik
Ne Kadar?
Eğitim
Programı
Öğrenme-Öğretme
Süreci
Nasıl?
Değerlendirme
ÖĞRETIM TEKNOLOJISININ YAPISI
Araçların etkililiğini ve öğrencilerin
başarı durumlarını değerlendirmek için
uygun değerlendirme yöntemlerinin
kullanılması
Öğrencinin
ulaşması
hedeflenen
amaçların
tanımlanması
öğrenme sürecini
geliştirmek için
oluşturulan her türlü
sistemi, tekniği ve
yardımı içerir
Öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine
göre analiz edilip, öğrenilmeye uygun
şekilde yapılandırılması
Konunun
aktarılabilmesi
için uygun
ortamın seçilip
kullanılması
ÖĞRETIM MATERYALI
Öğrenme ve öğretme etkinlikleri sırasında
öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etken bir
öğretim sağlayabilmesi için bilgilerin
kavratılmasında varlıkların tanıtılmasında
üzerince gözlem ve araştırma yapmada kullanılan
her türlü öğretme-öğrenme yardımcıları.
ÖĞRETIM MATERYALI
Öğretim materyallerinin öğretme-öğrenme
sürecine olan etkileri nelerdir?
Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar;
Bireysel öğrenim etkinliklerini desteklerler;
Dikkat çekerler;
Soyut kavramları somutlaştırırlar;
Zamandan tasarruf sağlarlar;
Güvenli gözlem yapma imkânı sağlarlar;
Defalarca kullanılabilirler.
Öğretim Teknolojisinin
Tarihi_
Sorunlar ve Olanaklar
TARİHTE BAZI DÖNÜM
NOKTALARI
700 yıl
XII yy.(1100-1150) : Avrupa’da ilk üniversitelerin
kuruluşu (Bologne ve Paris Üniversiteleri)
XIX yy (1800-1850): Osmanlı’da üniversite kurma
çalışmaları (Saffet Paşa’nın Darülfununu)
293 yıl
1436 : Avrupa’da matbaanın bulunuşu
1729 : Osmanlı’ya matbaanın getirilmesi
100 yıl
XIX yy. ikinci yarısı : Avrupa’da ağır sanayi’ye geçiş
XX yy. ikinci yarısı :Türkiye’de ağır sanayi’ye geçiş .
XX yy. ikinci yarısı : Avrupa’da yüksek teknoloji devrimi
? yıl
Dönem : 1900 - 1980
Dönem : 1980 - 2000
Dönem : 2000 - ...
Teknolojinin Tarihsel Gelişimi
Sözlü-Yazılı
T
A
R
İ
H
Ç
E
Görüntülü-Sesli
İkilem
Otomasyon
Sibernasyon
 Yazının bulunuşundan önce
 Yazının bulunuşu ve sonrası
 Matbaa ve sonrası
 Görsel-İşitsel araçlar
 TV’nin başlangıcı
 Bireysel öğretim
 Kitlesel öğretim
 Bireysel ve kitlesel öğretimin
birleştirilmesi
 Yapay zeka, Bilgisayar
 Bilişim dönemi
 BDE, WDE, Uydu yayınları
Aşama
İşlev
Ürün
19301960
Fizik Bilimi Kavramı
Mekanizasyon
Davranışsal Yaklaşım
Araç-Gereç
19601970
Davranış Bilim Kavramı
Sistem Yaklaşımı
Programlı
Öğretim
19701980
Bilişsel Öğrenme Kavramı
Öğrenmede Deneyimi
Zihinsel Süreçlerle Yeniden
Yapılandırma
Öğrenme
Süreçleri
Tasarımı
19801990
ve sonrası
Yapılandırmacı Öğrenme
Ön Bilgilerle Bilgiyi Bütünleştirme
Bilgisayarların Eğitimde kullanılması
Öğrencinin
Anlamı
Yapılandırması
Sağladığı Olanaklar
Serbestlik
Kullanım
kolaylığı
Birincil
kaynaktan
bilgi
Fırsat
eşitliği
Yaşamboyu
öğrenme
Eğitim
Teknolojisi
Çeşitlilik
ve
kalite
Hızlı
öğretim
Yaratıcılık
Bireysel
öğretim
Eğitimde Varolan Sorunlar
 Kalabalık
sınıflar
 Bireysel ilgi yoksunluğu
 Değişime direnç
 Dengesiz dağılım
- Sosyal talep
- Bireysel gereksinim
- Fırsat eşitliği
ÇALIŞMA KAYNAKLARI
 Demirel,
Özcan ve diğerleri (2004).
Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Geliştirme. Ankara: PegemA. (1. Ünite,
ss: 1-14)
 Alkan, Cevat (1998). Eğitim
Teknolojisi. Ankara: Yargıçoğlu
Matbaası. (1. Ünite)
 İşman, Aytekin (2005). Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.
Ankara: PegemA. (1-2-3. Ünite)
BIR SONRAKI DERS....
İletişim
Süreci
ÇALIŞMA KAYNAKLARI
 Demirel,
Özcan ve diğerleri (2004).
Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Geliştirme. Ankara: PegemA. (1. Ünite, ss:
1-14)
 Alkan, Cevat (1998). Eğitim Teknolojisi.
Ankara: Yargıçoğlu Matbaası. (1. Ünite)
 İşman, Aytekin (2005). Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.
Ankara: PegemA. (1-2-3. Ünite)
Download

1. ve 2. hafta