PRAVILNIK O
RADU
SUDIJSKOG
ODBORA I
LICENCIRANJU
SUDIJA TSS
2015
1. OPŠTE ODREDBE
Upravni odbor Teniskog saveza Srbije bira i razrešava Predsednika Sudijskog odbora
Teniskog saveza Srbije (SO TSS) i na njegov predlog bira i razrešava članove
Odbora.
Sudijski odbor TSS, Statutom Teniskog saveza Srbije određen kao stalno radno telo
Teniskog saveza Srbije čine Predsednik i 4 člana, dok je internom odlukom SO TSS
odlučeno da svaki član ima svoje zaduženje prema opisu niže:





Predsednik
Administrator sudjenja
Predstavnik sudija sa TSS licencama
Član SO TSS zadužen za međunarodnu saradnju
Član SO TSS zaduzen za koordinaciju sa Takmičarskim odborima (TSS i
Regionalni savezi)
Sudijski odbor bira i razrešava sledeće pojedinačne funkcije:
 Administratora suđenja TSS
 Koordinator regiona Vojvodina
 Koordinator regiona Beograd
 Koordinator regiona Zapadna Srbija i Šumadija
 Koordinator regiona Istok
 Vrhovnog revizora suđenja
 Šefa sudija (Chief Umpire) za mečeve Davis Cup-a i Fed Cup-a
 Voditelja liga (Ekipnih takmičenja)
Koordinatori regiona biraju se na mandat od dve Kalendarske godine sa mogućnošću
produženja od strane SO TSS, dok je mandat Vrhovnom revizoru suđenja četiri
Kalendarske godine takođe sa mogućnošću produženja od strane SO TSS.
Kriterijumi za izbor:
 Administrator suđenja TSS
o Mora biti aktivni licencirani teniski sudija sa minimalnim stažom od
deset godina u aktivnom suđenju na nacionalnom nivou uz
posedovanje najviše licence TSS u istom periodu bez prekida
o Morao je biti Koordinator nekog od regiona minimum 5 godina u
svojoj karijeri
o Osoba sa visokim moralnim i profesionalnim ugledom
Bira se mandat od četiri godine, odnosno na mandat koji odgovara trajanju mandata
Odbora i može biti reizabran
 Vrhovni Revizor suđenja
o Mora biti aktivni licencirani teniski sudija sa minimalnim stažom od
petnaest godina u aktivnom suđenju na profesionalnom nivou uz
posedovanje najviše licence TSS u istom periodu bez prekida
o Osoba sa visokim moralnim i profesionalnim ugledom
o Osoba koja uživa ugled u domaćim i međunarodnim stručnim
krugovima
Bira se mandat od četiri godine, odnosno na mandat koji odgovara trajanju mandata
Odbora i može biti reizabran
-2-

Koordinatori regiona
o Osoba sa minimum dve godine kao aktivni licencirani teniski sudija
o Osoba sa izraženim administrativnim sposobnostima
Koordinatori regiona biraju se na mandat od dve godine sa mogušću reizbora.
Član 1
Sudijski odbor TSS bira i razrešava ad hoc komisije koje će pomagati u radu
Sudijskom odboru TSS.
Broj Komisija koje Sudijski Odbor može da formira nije ograničen. Komisije mogu
biti osnovane radi trajnog i redovnog rada ili radi nekog trenutnog pitanja.
Komisije su:
 Komisija za edukaciju sudija od minimum tri člana
 Komisija za nacionalne turnire u sastavu:
o Administrator suđenja TSS
o Četiri Koordinatora regiona
 Komisija za međunarodne turnire od minimum tri članova
 Sve ostale ad hoc komisije koje su neophodne u skladu sa procenom SO TSS
Odluke unutar komisija donose se glasanjem a usvajaju se prostom većinom glasova
nakon čega odluke Komisija dolaze na dnevni red Odbora po hitnom postupku.
U slučaju parnog broja članova Komisije i izjednačenog glasanja odluku će dobeti
glas Predsednika Komisije
Član 2
Stalne Komisije:
 Komisija za edukaciju sudija zadužena za ali ne limitaran na:
o Školovanje novih sudija
o Odabir nacionalnih sudija za rad na profesionalnim turnirima u Srbiji
o Predlog za upućivanje na L2 i L3 škole za sudije
 Komisija za međunarodne turnire koja daje predlog dezignacija za:
o Tennis Europe turniri do 12/14/16 godina
o ITF Veteranski turniri
o ITF turniri do 18 godina
o Profesionalni turniri u Srbiji iz svih profesionalnih Kalendara
 Komisija za nacionalne turnire koja daje predlog dezignacija za:
o A kategorija (pojedinačna/ekipna/masters turniri)
o Veteranski turniri iz Kalendara Veteranskog odbora TSS
o B kategorija
o I, II, III i IV kategorija
 Sudijski odbor sednicom usvaja predlog Predsednika Odbora u vezi izbora:
o Šefa sudija za ATP/WTA/ITF Pro turnire, Davis Cup i Fed Cup
mečeve koji sledstveno određuje linijske sudije vodeći se kriterijumom
kvaliteta odabranih sudija
Predlozi svih Komisija moraju biti potvrđeni od strane Sudijskog odbora TSS i tada
predstavljaju Odluke Sudijskog odbora.
Ukoliko se Sudijski Odbor TSS ne izjasni na predlog neke od Komisija u roku od tri
radna dana smatra se da je Sudijski Odbor usvojio predlog Komisije.
-3-
Sudijski odbor zadržava pravo da u svakom trenutku proširi ili smanji zaduženja bilo
koje Komisije.
Član 3
Sudijski Odbor će se baviti svim pitanjima vezanim za suđenje u Srbiji, počev od
školovanja, sertifikacije/licenciranja i unapređivanja rada sudija i kvaliteta teniskog
suđenja u Srbiji.
Član 4
Sednice Sudijskog odbora organizuju se u skladu sa Poslovnikom o radu Sudijskog
odbora Teniskog saveza Srbije
-4-
2. Diskriminaciona politika Sudijskog Odbora TSS
Sudijski Odbor ne dozvoljava diskriminaciju po političkoj, polnoj, verskoj, rasnoj i
nacionalnoj pripadnosti u odlučivanju i pravljenju selekcije sudija za turnire bilo kog
ranga i kategorije.
Uslov za prijem novih kandidata u školu za Vrhovne sudije koji mora biti zadovoljen
je:
 za školu za linijske sudije I sudije u stolici može prijaviti kandidat sa najmanje
18 godina, a najviše sa 35 godina života
 za školu za Vrhovne sudije (Referee) može se prijaviti kandidat sa najmanje
18 godina, a najviše sa 45 godina života
 Svi kandidati moraju imati kao minimum završenu srednju školu
Pravo svakog sudije je da u slučaju negativnog diskriminacionog ponašanja prema
njemu u bilo kojoj instanci podnesu pisanu žalbu Sudijskom Odboru TSS-a na adresu:
Vladimira Popovica 10
11070 Beograd
Teniski Savez Srbije – za Sudijski Odbor
Ili na mail adresu:
mailto:[email protected]
Žalba mora da sadrži:
 Datum, vreme i mesto događaja
 Imena osobe ili osoba koje su učinile takve prekršaje
 Činjenice na osnovu kojih je donet zaključak da se radi o prekršaju navedenih
odredbi
Sudijski Odbor će u najkraćem roku ispitati sve činjenice u nezavisnom maniru, do
najmanjih detalja, pri tome poštujući diskreciju podnosioca žalbe. Podnosioc žalbe će
biti informisan o rezultatima istrage.
Ukoliko Sudijski Odbor utvrdi bez sumnje da je učinjen takav prekršaj, smesta će
preduzeti korake i disciplinske mere protiv učinioca koje mogu ići do isključenja sa
spiska raspoloživih sudija.
Odluke Odbora su prvostepene i žalbe po pitanju diskriminacionog procesa mogu biti
upućene Upravnom odboru Teniskog saveza Srbije kao krajnjoj instanci.
Nijedan sudija neće biti podvrgnut bilo kakvoj sankciji u bilo kom smislu ukoliko je
učestvovao, pomagao ili na bilo koji način uticao da se navedene činjenice provere ili
potvrde.
-5-
3. SERTIFIKACIONA POLITIKA SUDIJSKOG ODBORA TSS
Član 1
Sudijski odbor TSS, kao stalno radno telo Teniskog saveza Srbije, propisuje pravila za
dobijanje sudijskih licenci u Republici Srbiji.
Sudijski odbor TSS donosi program za školovanje sudija u okviru Teniskog saveza
Srbije kao jedno od najvažnijih pitanja za kvalitet suđenja na teniskim turnirima a u
skladu sa Statutom Teniskog saveza Srbije.
Član 2
Sudijski odbor TSS izdaje sledeće licence:


A licencu za suđenje na svim pojedinačnim i ekipnim takmičenjima iz svih
kalendara u Republici Srbiji
B licencu za suđenje na turnirima iz Veteranskog kalendara, III, IV i B
kategorije
Član 3
Sudijski odbor TSS prihvata licence izdate od strane Međunarodne teniske federacije
(ITF) kao I licence priznate od strane ITF/ATP/WTA a u skladu sa programom
ITF/ATP/WTA pod nazivom “Joint sertification program”.
Sudije sa ovim licencama a to su:
 White badge (Referee, Chair umpire, Chief)
 Bronze nadge (Chair umpire)
 Silver badge (Supervisor, Chair umpire, Chief)
 Gold badge (Supervisor, Chair umpire, Chief)
Imaju automatski i “A” licencu Teniskog saveza Srbije dok su u posedu nekih od
navedenih licenci.
Sudijski odbor će vršiti dezigniranje sudija za profesionalne turnire preko nadležne
Komisije, u skladu sa Minimalnim zahtevima Pravila tih takmičenja.
Član 4
Prilikom određivanja licenci za sudije uzimaće se u obzir:




Dosadašnje iskustvo u radu vrhovnog sudije
Rad na turnirima u protekloj sezoni
Poštovanje stručno-etičkih normi definisanih dobrom praksom i stranim
propisima (ITF/ATP/WTA Code for Officials, Duties and procedures)
Pokazano znanje na testu obnove znanja
Da bi sudija zadržao licencu mora:

Da prisustvuje godišnjem seminaru sudija na koji je pozvan
-6-



Pokaže zadovoljavajuće znanje na testu za resertifikaciju odnosno da pređe
minimalni prag znanja određen od stran Sudijskog odbora TSS
Da uspešno reši Open book test koji će propisati Sudijski odbor (rezultati na
Open book testu nisu eliminacioni)
Da pravovrmeno obavi sve lekarske preglede koji su propisani važećim
propisima Republike Srbije
Član 5
Sudijski odbor TSS će organizovati škole za nove sudije i to:

Za B licencu – najmanje jednu u takmičarskoj sezoni
Sudijski odbor TSS će organizovati test za postojeće sudije za prelazak na A licencu u
zavisnosti od realnih potreba i interesovanja.
Sudijski odbor će propisati posebne uslove za prijavljivanje za škole za nove sudije.
Član 6
Pravo polaganja za A licencu imaju sudije sa B licencom,ako ispune sve dole
navedene uslove:
 Imaju iskustvo od najmanje 2 godine u radu sa B licencom
 Da su radili 10 ili više turnira bilo koje kategorije iz svih kalendara u
Republici Srbiji u prethodne dve godine od dana aplikovanja za polaganje
 Imaju pozitivne ocene o radu na turnirima od strane koordinatora regiona
 Moraju imati preporuku koordinatora regiona koji prati njihov rad na
turnirima
Sudijski odbor ima diskreciono pravo da odobri prijave za polaganje za A licenci i
onim kandidatima koji ne ispunjavaju sve navedene kriterijume nakon sagledavanja
objektivnih okolnosti.
Sudije koje su zainteresovane za polaganje za A licencu moraju dostaviti tu nameru
Sudijskom odboru u pisanoj formi na obrazloženi način.
Član 7
Predlog za upućivanje u škole za sticanje medjunarodnih zvanja donosi Komisija za
edukaciju Sudijskog odbora dok Sudijski odbor TSS donosi odluku o upućivanju
sudija na seminare za dobijanje internacionalnih sudijskih zvanja.
Sudijski odbor određuje redosled/prioritete kod prijave kandidata za međunarodne
sudijske škole uzimajući u obzir predlog Komisije za edukaciju.
Sudijski odbor TSS ima pravo da odbije prijavu kandidata ukoliko smatra da postoji
dovoljan broj sudija sa međunarodnim licencama u Srbiji kao i u slučaju da SO TSS
smatra da kandidat ne ispunjava uslove predviđene ovim Pravilnikom.
Međunarodne škole na koje Sudijski odbor upućuje su:
 ITF Level 2:
o Chair umpire (White badge)
-7-

o Referee (White badge)
o Chief
ITF/ATP/WTA Level 3:
o Chair Umpire (bronze badge)
o Supervizor (Silver badge)
o Chief (Silver badge)
ITF Level 2
Minimalni uslovi koje sudija mora da ispuni kako bi aplikovao Odboru za slanje u
ovu školu su:
 Da je u dobrim odnosima sa Teniskim savezom Srbije a ocenu toga daje
Upravni odbor TSS. Radi pojašnjenja, UO TSS donosi ocenu kada neko to nije
samim tim kada nema takvog mišljenja UO TSS smatra se da je kandidat u
dobrim odnosima sa TSS
 A licenca za suđenje koju dodeljuje SO TSS i koju sudija poseduje minimum
dve godine bez prekida
 80 mečeva na profesionalnim turnirima u prethodne dve godine od dana slanja
aplikacije prema SO TSS
 Pozitivna ocena o sveukupnom radu data od strane SO TSS
Posebna pažnja i razmatranje biće posvećena aplikacijama za kurs za „Referee“ i
„Chief“
ITF Level 3
Minimalni uslovi koje sudija mora da ispuni kako bi aplikovao Odboru za slanje u
ovu školu su:
Chief umpire (Šef sudija)
 Da je u dobrim odnosima sa Teniskim savezom Srbije a ocenu toga daje
Upravni odbor TSS. Radi pojašnjenja, UO TSS donosi ocenu kada neko to nije
samim tim kada nema takvog mišljenja UO TSS smatra se da je kandidat u
dobrim odnosima sa TSS
 A licenca za suđenje koju dodeljuje SO TSS i koju sudija poseduje minimum
tri godine bez prekida
 Zadovoljavajuće ocene Supervisora na profesionalnim turnirima
 Dve stotine mečeva na profesionalnim turnirima u tri kalendarske godine koje
prethode datumu podnošenja molbe kao „white badge chair umpire“
 Zadovoljavajuće mišnjenje o stručnoj etici od strane SO TSS
 Minimum 20 turnira u svojstvu linijskog sudije u svojoj karijeri
o ATP World tour
o Davis Cup World group
o Fed Cup World Group I
o WTA International
o WTA Premier
o Grand Slam
 Pozitivna ocena o sveukupnom radu data od strane SO TSS
-8-
Chair umpire (Glavni sudija)
 Da je u dobrim odnosima sa Teniskim savezom Srbije a ocenu toga daje
Upravni odbor TSS. Radi pojašnjenja, UO TSS donosi ocenu kada neko to nije
samim tim kada nema takvog mišljenja UO TSS smatra se da je kandidat u
dobrim odnosima sa TSS
 A licenca za suđenje koju dodeljuje SO TSS i koju sudija poseduje minimum
tri godine bez prekida
 Zadovoljavajuće ocene Supervisora na profesionalnim turnirima
 Zadovoljavajuće mišnjenje o stručnoj etici od strane SO TSS
 Dve stotine mečeva na profesionalnim turnirima u tri kalendarske godine koje
prethode datumu podnošenja molbe
Supervizor (Vrhovni sudija)
 Da je u dobrim odnosima sa Teniskim savezom Srbije a ocenu toga daje
Upravni odbor TSS. Radi pojašnjenja, UO TSS donosi ocenu kada neko to nije
samim tim kada nema takvog mišljenja UO TSS smatra se da je kandidat u
dobrim odnosima sa TSS
 A licenca za suđenje koju dodeljuje SO TSS i koju sudija poseduje minimum
četiri godine bez prekida
 Četiri stotine mečeva na profesionalnim turnirima u svojoj sudijskoj karijeri a
od toga minimum 200 kao „white badge chair umpire“
 Deset turnira u svojstvu Vrhovnog sudije u karijeri i to sledeći tip turnira:
o ITF U18 Grade 3 i više
o Tennis Europe U14 i U16 Grade 2 i više
 Pet profesionalnih turnira na kojima je imao ulogu „End of the week Referee“
u prethodne dve godine od momenta podnošenja molbe SO TSS
 Pet Državnih Prvenstava Republike Srbije u svojstvu Vrhovnog sudije u
karijeri
 Dva puta Voditelj lige na muškim seniorskim ekipnim takmičenjima u karijeri
 Pozitivna ocena o sveukupnom radu data od strane SO TSS
Član 8
Sudijski Odbor TSS, u daljem tekstu Odbor, je jedina instanca nadležna za
odlučivanje (odobravanje ili odbijanje) o aplikacijama i slanju sudija na međunarodne
turnire u inostranstvo, koji bi tamo radili u svojstvu linijskog sudije ili sudije u stolici,
ukoliko te konkretne aplikacije zahtevaju overu ili potpis predstavnika Odbora
odnosno nacionalnog Saveza.
Potpisnik je uvek Predsednik Odbora ili osoba koju on za to pisanim putem ovlasti a
koja mora biti član Odbora ili osoba koja je odlukom Odbora nominovana
Međunarodnoj Teniskoj Federaciji kao drugi kontakt u nacionalnom savezu.
Ovlašćenje se izdaje u slučajevima da Predsednik Odbora fizički nije u mogućnosti da
izvrši overu aplikacije.
Prilikom slanja aplikacija na uvid Odboru sudija aplikant mora dostaviti originalnu
aplikaciju u pisanoj ili elektronskoj formi.
O aplikacijama za turnire koji ne propisuju overu od strane nacionalnog Saveza ili
Odbora, sudija aplikant mora izvšiti konsultaciju sa Administratorom suđenja kako bi
-9-
od istog dobio pisanu potvrdu da nije planiran da sudi na nacionalnim turnirima u
vreme održavanja turnira koji prijavljuje.
Ukoliko je sudija aplikant,minimum 45 dana pre početka turnira A ili Prve kategorije,
prihvatio dezignaciju za pomenuti turnir a onda isti otkazao kako bi aplikovao na bilo
koji turnir on podleže disciplinskoj odgovornosti i to nije dozvoljeno.
Sudija aplikant može otkazati već prihvaćenu dezignaciju za turnire B, III ili IV
kategorije najkasnije 20 pre Kalendaraskog početka turnira kako bi aplikovao za turnir
u toj turnirskoj nedelji.
Ukoliko sudija aplikant dobije potvrdu od Administratora suđenja da nema preuzetih
obaveza u tom periodu sudija može aplikovati za turnir.
Potvrda Administratora suđenja mora biti u pisanom ili elektronskom obliku (mail
dopis) i sudija je mora proslediti Odboru kao informaciju.
Gore navedene obaveze kao i prava, odnose se na sledeće kategorije sudija:
 ITF Level 2 (Chair, Chief, Referee)
 Sudije koje poseduju samo A licencu TSS
Sudije koje su direktno pozvane od strane predstavnika neke od Federacija:
 ITF
 ATP
 WTA
 Strana nacionalna federacija
I koje to na pisani način dokažu nemaju obavezu traženja dozvole Odbora ali su dužni
da Odbor o tome informišu odmah po dobijanju takvog poziva osim u slučaju da je
pomenuti sudija već određen da sudi turnir/takmičenje A kategorije u Srbiji kada ne
može prihvatiti pomenuit poziv.
Sudije koje poseduju samo B licencu TSS OBAVEZNE su da za sve svoje
aplikacije traže DOZVOLU Odbora pre samog aplikovanja.
Sudije sa statusom višim od ITF Level 2, se u međunarodnoj klasifikaciji određenoj
od strane ITF/ATP/WTA smatraju „International“ sudijama i za njih ova odredba ne
važi.
Sve sudije, bez obzira na nacionalnu ili internacionalnu licencu nemaju pravo
ugovaranja sudijskih razmena već takvu odluku može jedino doneti Odbor.
U svim gore opisanim slučajevima, ukoliko Odbor mora da donese odluku, rok za
donošenje iste je tri radna dana. Ukoliko nakon tog perioda Odbor nije doneo odluku
sudija aplikant može da smatra da je Odbor odobrio aplikaciju.
Član 9
Sudijska licenca se može trajno izgubiti po odluci Disciplinskog sudije TSS a po
obrazloženom predlogu Vrhovnog Revizora suđenja u sledećim slučajevima:

U slučaju teške povrede pravila teniske igre a na osnovu Pravilnika Teniskog
saveza Srbije i/ili Pravila tenisa u izdanju ITF (International tennis Federation
Rules of tennis)
- 10 -






U slučaju neopravdanog odsustva sa dva i više turnira na koji je sudija
delegiran u toku jedne turnirske godine
U slučaju odsustva sa seminara za obnavljanje gradiva dve godine uzastopno
U slučaju da sudija namerno ili nenamerno dovede u opasnost integritet
takmičenja i/ili tenisa kao sporta
U slučaju da se dokaže da je sudija učestvovao u nameštanju teniskih mečeva
ili turnirskog žreba u cilju sticanja bilo kakve materijalne ili nematerijalne
koristi
U slučaju da se dokaže da je sudija učestvovao u klađenju na teniske mečeve
U svim ostalim slučajevima koje po odluci Sudijskog odbora predstavljaju
teško kršenje pravila suđenja i sudijske etike
Na sve licencirane sudije u Srbiji u smislu radne etike pored ovoga, važe odredbe i
sledećih Pravilnika:
 Duties and procedures (izdanje ITF/WTA/ATP)
 Tennis integrity unit odredbe i uputstva
Član 10
Sudijski Odbor TSS ima pravo formiranja sudijskih timova na nivou Srbije, čiji će
članovi, po odluci SO TSS imati posebna prava i obaveze i suditi turnire u Srbiji.
Formiranje timova mora biti odobreno od strane Upravnog odbora TSS.
Članovi tog tima će imati mogućnost da sklope profesionalni ugovor sa TSS. Članove
tima će birati SO TSS, u skladu sa sledećim kriterijumima:




Iskustvo sudije u dosadašnjoj karijeri
Mišljenje SO TSS o kvalitetu rada sudije
Poštovanje etičkog kodeksa sudija
Posedovanje licence teniskog sudije
SO TSS će prilikom formiranja timova voditi računa o ravnomernoj regionalnoj
zastupljenosti sudija na najbolji mogući način.
- 11 -
4. DISKRECIONA PRAVA SUDIJSKOG ODBORA TSS
Sudijski odbor TSS zadržava pravo na odlučivanje na osnovu diskrecionog prava u
sledećim situacijama:



Promena statusa sudije u smislu liste kojoj pripada na osnovu rada svakog
pojedinca (A ili B licenca)
Promena dezignacija sudija za pojedine turnire koji se boduju za rang listu
TSS
Upucivanje kandidata u medjunarodne skole za sudjenje drugog nivoa „Level
2“
U svim ovim odlukama Sudijski Odbor će biti nezavisno orijentisan, tražeći najbolje
rešenje pre svega za dobrobit tenisa i takmičenja.
- 12 -
5. STRUČNO ETIČKA ODGOVORNOST TENISKIH SUDIJA
Član 1
Sudijska licenca može biti suspendovana na određeni vremenski rok ili može biti
snižena na osnovu odluke Vrhovnog Revizora suđenja.
Vrhovni Revizor suđenja mora biti član Sudijskog odbora i odluke donosi sam.
Žalba na odluke Vrhovnog revizora suđenja može biti podneta Disciplinskom sudiji
TSS
Postupak utvrdjivanja stručno-etičke odgovornosti sudija, za slučaj povrede odredaba
ovog kao i svih ostalih Pravilnika TSS/i svih ostalih muđunardnih Pravilnika koji se
bavi oblašću sudijske etike, dobrih sportskih običaja , kao i pravila struke teniskog
sudije pokreće se na obrazložen prigovor, organizatora turnira na kome je došlo do
navodne povrede, kao i zainteresovanih strana ( teniskih klubova, igrača ili njihovih
trenera odnosno pratilaca, člana Sudijskog odbora, licenciranog teniskog sudije...).
Rok za pokretanje postupka iz stava 2 ovog člana, je 20 (dvadeset) radnih dana, od
kada su ovlašćeni predlagači saznali za učinjenu povredu, a najkasnije 45 (cetrdeset i
pet) radnih dana od kada je povreda počinjena.
O prigovoru ovlašćenih lica, u prvom stepenu odlučuje Vrhovni revizor suđenja koga
bira Sudijski odbor.
U postupku po žalbi na odluku Vrhovnog revizora suđenja, odluku donosi
Disciplinski sudija TSS. Rok za žalbu po odluci Vrhovnog revizora je 3 dana od dana
dostavljanja prvostepene odluke zainteresovanim licima.













Povrede sudijske etike i discipline su:
Slanje aplikacija za turnire u insotranstvu na način koji nije dozvoljen Članom 8,
tačke 3 ovog Pravilnika
Konzumiranje alkohola i droga za vreme turnirskog dana ili minimum 12 časova pre
početka turnirskog dana ili meča
Iznošenje lažnih ili netačnih tvrdnji I navoda u vezi igrača I trenera, organizatora
turnira, kolega sudija
Slanje nepotpunih izveštaja Vrhovnih sudija, namerno prikrivanje incidenata koji su
se dogodili na turniru
Primanje novca od igrača, roditelja, trenera… (dozvoljeno je samo primanje
nadoknade za suđenje i putnih troškova od strane direktora turnira)
Intimni odnosi sa igračima tokom, nakon i pre turnira
Neprofesionalan odnos prema igračima, njihovim pratiocima, organizatorima
turnira, sponzorima, kolegama
Neprofesionalan odnos prema obavezama u smislu prisustva na obaveznim sastancima
“obnove znanja” I resertifikacije
Namerno i zlonamerno davanje netačnih informacija o kolegama, turniru,
takmičenju u celini
Lažiranje žreba (dokazano)
Namerno kršenje odredbi iz Pravilnika o takmičenjima TSS i regionalnih Pravilnika u
cilju favorizovanja igrača ili u cilju pomoci organizatorima turnira
Kladjenje na teniske mečeve
- 13 -






Neprijavljivanje potencijalnog konflikta interesa u pisanoj formi SO TSS pre
dobijanja turnira
Materijalne greške Vrhovnih sudija (nenamerne) proistekle iz neznanja za vreme
trajanja turnira
Razmena turnira izmedju sudija bez prethodno obavezne konsultacije sa
administratorom sudjenja
Dogovaranje sa organizatorima turnira o predstojećim turnirima (nekolegijalnost)
Ne dolazak ili kašnjenje na turnir
Zakasnelo slanje rezultata koje je direktno uticalo na objavljivanje rang liste TSS i
regionalnih rang lista
Svi ostali prekršaji koji po oceni Vrhovnog Revizora predstavljaju povredu sudijske
etike.
Za učinjene povrede mogu biti izrečene sledeće sankcije:






Opomena
Suspenzija do 30 dana
Suspenzija do 60 dana
Suspenzija go 180 dana
Suspenzija do godinu dana
Za prvi učinjeni stručno-etički prekršaj članova Sudijskog odbora primenjuje
se mera disciplinske prijave Disciplinskom sudu TSS.
- 14 -
Download

PRAVILNIK O LICENCIRANJU SUDIJA TSS