BOSNA I HERCEGOVINA
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA
PROCUREMENT REVIEW BODY
Broj: U - 821/10
Sarajevo, 14.07.2010 godine
Ured za razmatranje žalbi, rješavajući po žalbi ponuđača …, protiv Odluke
ugovornog organa … broj: 01-16-1306-6/10 od 07.06.2010 godine, u postupku javne
nabavke građevinskog materijala za projekt obnove kuća, na osnovu člana 52. Zakona o
javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), čl.193. st. (1) i (2) i 228. stav (1) Zakona o
upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04 i 93/09) i čl. 10. i 15.
Poslovnika o radu Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik
BiH”, br. 100/06 i 24/07), na sjednici Vijeća Ureda za razmatranje žalbi, održanoj
14.07.2010 godine, uz sudjelovanje zapisničara Maje Erović, donio je
R J E Š E N J E
Žalba ponuđača …, protiv Odluke ugovornog organa … broj: 01-16-1306-6/10 od
07.06.2010 godine, u postupku javne nabavke građevinskog materijala za projekt obnove
kuća, odbija se kao neosnovana.
OBRAZLOŽENJE
Odlukom ugovornog organa … broj: 01-16-1306-6/10 od 07.06.2010 godine, u
postupku javne nabavke građevinskog materijala za projekt obnove kuća, odbijen je kao
neosnovan prigovor žalitelja, izjavljen protiv Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Protiv Odluke po prigovoru, žalitelj je uputio žalbu Uredu za razmatranje žalbi,
koja je zaprimljena kod ovog organa, dana 15.06.2010 godine.
Žalitelj ističe da se uslovi koje je propisao ugovorni organ, ne mogu dokazati
izjavama, na način kako je te traženo Tenderskom dokumentacijom. Naime, član 23.
Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, jasno je propisao uslove i dokaze
kojim se to dokazuje. Tako da postavlja pitanje, ukoliko se izjavom može dokazati
ekonomsko i finansijsko stanje, onda u ovom društvu po mišljenu ugovornog organa ne
trebaju niti sudovi, kao ni bilo koji drugi organi koji su inače po zakonu dužni voditi
evidencie. Oni su po shvatanju ugovornog organa nepotrebni, te je potpuno nejasno zašto
se smatraju dovoljnim izjave za ono zašto Zakon o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine zahtijeva objektivne potvrde, izdate od strane određenih organa.
Žalitelj ističe da se ovdje ne radi o prigovoru protiv Tenderske dokumentacije,
ovdje se zapravo radi o osporavanju ovakvog postupka javnih nabavki u kojem se ne traži
ispunjenje uslova koje propisuje Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Zato
se ovakva praksa mora prekinuti, jer se ovakvom praksom na legalan način može uvesti
ponuđač, čija ponuda po članu 23. toga zakona mora se inače odbaciti. Po mišljenju
ugovornog organa važnije je dostaviti potvrdu da je registrovan, nego dostaviti povrdu da
nije kažnjavan, pa se postavlja pitanje zašto nije tražena izjava i da je registrovan. Niti
jedna odredba Zakona ne propisuje da se u postupku po konkurentskom zahtjevu traže i
propisuju minimalni uslovi, od onih za druge načine dodjele ugovora.
Dalje, obrazloženje ugovornog organa da je konkurentski zahtjev pripremljen
prema Obrasku modela standardne tenderske dokumentacije, je neosnovano jer iz Modela
standardne tenderske dokumentacije za konkurentsi zahtjev ne proizilazi da se reference
koje je ugovorni organ postavio kao uslov za učešće, mogu dokazivati izjavama, naročito
ne one predviđene članom 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Žalitelj predlaže Uredu za razmatranje žalbi da usvoji žalbu i naloži da ponovi
postupak, u skladu sa Zakonom.
Na traženje Ureda za razmatranje žalbi, aktom, broj: U-821/10-2-1 od 16.06.2010
godine, ugovorni organ dostavio je potrebnu dokumentaciju.
Ovaj organ je po službenoj dužnosti, prije razmatranja žalbe, utvrđivao
dopuštenost, blagovremenost, te da li je žalba izjavljena od ovlaštene osobe, shodno
članu 227. stav (1) Zakona o upravnom postupku, te utvrdio da je žalba blagovremena,
dopuštena i izjavljena od ovlaštene osobe.
Nakon utvrđivanja svih činjenica i uvidom u dostavljenu dokumentaciju, a
posebno u: Tendersku dokumentaciju, ponudu izabranog ponuđača, Odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuđača, prigovor žalitelja i Odluku po prigovoru, broj: 01-16-1306-6/10
od 07.06.2010 godine, utvrđeno je da je žalba neosnovana i da je predmetni postupak
proveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i
Konkuretskim zahtjevom za dostavljanje ponuda, broj: 01-16-1306-2/10 od 17.05.2010
godine.
Prema članu 22. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,
propisano je da ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi kriterije za selekciju i
time uspostavlja minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata ili ponuđača u pogledu
njihove lične situacije u skladu s čl.23.ovog zakona, njihovu podobnost za obavljanje
profesionalne djelatnosti u skladu sa članom 24. ovog zakona, njihovo ekonomsko i
finansijsko stanje u skladu sa članom 25., te njihove tehničke i/ili profesionalne
sposobnosti u skladu sa članom 26. ovog zakona. Ugovorni organ u tenderskoj
dokumentaciji od kandidata i ponuđača traži obaveznu dostavu informacija i dokumenata,
koji dokazuju da njihova kvalifikacije odgovaraju onima koje zahtijeva ugovorni organ u
skladu sa članovima 23. do 26. ovog zakona.
Uvidom u konkurentski zahtjev ovaj organ je konstatovao da je ugovorni organ
kao dokaz ispunjavanja uslova iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine, tražio da ponuđači dostave izjave sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe.
Takođe je je traženo da ponuđači dostave izjavu da njihovo ekonomsko i
finansijsko stanje garantira ispravno izvršenje ugovora, kao i izjavu da tehnička i
profesionalna sposobnost treba da garantira ispravno izvršenje ugovora.
Propisani uslovi u Konkuretskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, u skladu su sa
tačkom 2.1 Modela konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u postupcima javnih
nabavki (“Službeni glasnik BiH”, broj 56/07), kojom je definisano da ugovorni organ
može predvidjeti neke od uslova za dobavljače, srazmjerno predmetu nabavke, kao što
su:
a)
b)
c)
d)
dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje jednog ili više uslova iz
člana 23. Zakona ukoliko se ista zahtijeva ;
pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u
relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;
ekonomsko i finansijsko stanje treba da garantira ispravno izvršenje
ugovora;
tehnička i profesionalna sposobnost treba da garantira ispravno
izvršenje ugovora;
Tačkom 2.2. Modela konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u postupcima
javnih nabavki je propisano da dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju,
kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene konkurentskim zahtjevom za dostavu
ponuda.
Iz navedenog proizilazi da Modelom konkurentskog zahtjeva, nije preciziran
dokaz kojim dobavljači dokazuju gore navedeno, kao što su to dokazi, primjera radi za
otvoreni postupak i dokaze kojima se dokazuje kvalifikacija ponuđača, prema čl. 23. stav
(2), 24. 25. i 26. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pa se samim tim i
propisivanje izjava koju je tražio ugovorni organ, kao dokaz ispunjenja kvalifikacionih
uslova smatra, može smatrati relavantnim dokazom. Propisivanje izjava ne isključuje
pravo ugovornih organa i učesnika u postupcima, da provjeravaju ako sumnjaju u njihov
sadržaj, tačnost datih izjava.
I na kraju ističemo da žalitelj nije osporavao Konkuretski zahtjev za dostavljanje
ponuda, po dobijanju, nego tek po izboru, kada nije izabran kao najpovoljniji, obzirom da
je žalba po svom sadržaju osporavanje konkurentskog zahtjeva.
Ured za razmatranje žalbi je na osnovu prethodno iznesenog utvrdio, da je žalba
neosnovana, te da je treba odbiti, shodno članu 52. Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine i članu 228. stav (1) Zakona o upravnom postupku, na način kako je to
riješeno u dispozitivu ovog rješenja.
Uputstvo o pravnom lijeku
Protiv ovoga rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor se pokreće
podnošenjem tužbe Sudu Bosne i Hercegovine, u roku od 45 dana od datuma kada je ovo
rješenje upućeno žalitelju.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
dr. Amir Pilav
Dostaviti:
-…
-…
- evidencija
- a/a
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
Download

U - 821/10 Sarajevo, 14.07.2010 godine Ured za razmatranje žalbi