U 33. nedequ po Duhovima, dok na liturgiji slu{amo pri~u o Zakheju (Lk. 19,1-11),
Crkva ogla{ava pribli`avawe Velikog posta, ukazuje nam na put koji se otvara, put
ka Vaskrsu, put kojim nas vodi ciklus crkvenog bogoslu`ewa nazvan Posni triod.
Taj put je {kola pokajawa i vra}awa na "uzak put" koji vodi u Carstvo Bo`ije, put
udubqavawa u tajnu li~nosti Bogo~oveka i spasonosnog Wegovog silaska u svet, put
na kome ponovo pronalazimo ono {to smo primili na kr{tewu, put na kome
pobe|ujemo sve staro u nama i kroz radost Vaskrsa ulazimo u novo-novi `ivot.
Jevan|eqska pri~a o Zakheju ukazuje na taj put iskrenim odnosom prostog ~oveka
(Zakheja) prema Gospodu, Zakhejevom `eqom da vidi Gospoda i wegovim pokajawem.
Podsetimo se da Isus Hristos, nakon kr{tewa, zapo~iwe da propoveda, i uvek
propoved po~iwe re~ima: ''Pokajte se, jer se pribli`i Carstvo Bo`ije''.
[ta je to pokajawe? To je pre svega na{e preumqewe u shvatawu da se postojawe
zasniva, ne na biolo{kim zakonima stvorenog sveta, ve} na veri, qubavi i nadi.
Onoliko koliko Boga `elimo da upoznamo i volimo, toliko }emo i druge qude i svu
prirodu upoznati i zavoleti na pravi na~in. Pokajawe je, svakako, bezvredno ako se
uporno budemo vra}ali na put zemaqskih strasti i `eqa.
Molimo se da na{i `ivoti idu Zakhejevim putem, da o`ivimo na{u glad i `e| za
Bogom od koga stalno odstupamo zarobqeni svetskim brigama i na{om prirodom.
Priprema za Veliki i ^asni post
1.
NEDEQA O MITARU I FARISEJU kada se ~ita iz Jevan|eqa po Luki 18, 10-14,
a tema je SMIREWE a iza koje je razre{en post cele sedmice.
2. NEDEQA O BLUDNOM SINU kada se ~ita iz Jevan|eqa po Luki odlomak 15, 11-32,
a tema je POVRATAK IZ IZGNANSTVA.
U subotu nakon ove nedeqe su Zadu{nice.
3.
NEDEQA MESOPUSNA kada se ~ita iz Jevan|eqa po Mateju odlomak 25, 31-46.
- O stra{nom sudu ~ija je tema QUBAV.
4.
NEDEQA SIROPUSNA kada se ~ita iz Jevan|eqa po Mateju odlomak 6,14-21
~ija je tema PRA[TAWE.
Ove nedeqe su Bele poklade a nakon Pra{talne ve~erwe zapo~iwe Veliki post.
Od Nedeqe o mitaru i fariseju, pa gotovo kroz ceo ^asni post pojemo Gospodu na
nedeqnom, vaskrsnom jutrewu, koje se u okviru bdenija slu`i u subotu nave~e:
"Otvori mi dveri pokajawa, jer duh se moj podi`e ka tvome svetome hramu, nose}i
telesni hram sav opogawen, kao milostiv o~isti Tvojom milosrdnom milo{}u".
Ove nedeqe zapo~iwe kori{}ewe bogoslu`bene kwige - Posni Triod ili
Tripesnec koja je tako nazvana {to se svakodnevni kanoni (sistem bogoslu`benih
pesama) sastoji uglavnom od tri pesme, za razliku od uobi~ajenih kanona od deset
pesama. Period kori{}ewa Posnog Trioda zavr{ava se ve~erwom slu`bom na koju
se nastavqa sv. Liturgija Velike Subote a tokom vaskr{we no}i prelazi se na
Cvetni Triod koji }e se koristiti narednih 8 sedmica.
Druga pripremna nedeqa za Veliki Post, nazvana je Nedeqa o bludnom sinu shodno
paraboli iz Jevan|eqa po Luki (Lk. 15,11-32) u kojoj se govori o sinu koji napu{ta o~ev dom
(praslika svakog hri{}anina) uzimaju}i svoj deo nasle|a koje rasipa u dalekoj zemqi te
se osiroma{en vra}a ocu i vapije za opro{tajem (praslika Boga od kojeg odstupamo i
kome vapijemo za opro{tajem). Daleka zemqa je simvoli~no slika na{ih qudskih stawa
pre povratka, pre pribli`avawa Bogu. Iako nas cela liturgijska godina upu}uje na
podvi`ni~ki, uski put ka Bogu, velikoposni period nas iz temeqa potresa i upu}uje da
se okrenemo pokajawu i krenemo ka Bogu. Zakhej se pokajao, carinik se pokajao, kaje se i
bludni sin, ali u ~emu je to wihovo pokajawe, pa i na{e pokajawe? Pokajawe je spoznaja
otu|enosti od Boga, gubitka ili nedostatka radosti op{tewa s Wim, otu|enosti od
stvarnog `ivota onakvog kakvog ga je Bog stvorio i nama darovao. Ta ''daleka zemqa'' u
kojoj rasipamo darove Bo`ije je stawe iz kojeg treba da se otrgnemo, da ga napustimo kroz
proces pokajawa. Pokajawe je ponajmawe nabrajawe grehova i priznavawe krivice.
Pokajawe je duboka `eqa za povratkom, pronalaskom izgubqenog doma. Kondakom koji se
poje ove nedeqe Crkva nas podse}a na pokajawe.
NEDEQA 33. PO DUHOVIMA – po Bogojavqewu
25/12. jan.
Glas 8. Na jutr. Jevan|. vask. 11. (Jn. 21,15-25). Na Lit. Ap. 224. (Ef. 4,7-13); Jevan|. Mt. z~. 8. (4,12-17)
Na jutarwoj slu`bi, u okviru bdenija, slu{amo 11. Vaskrsno Jevan|eqe po svedo~ewu sv. ap.
Jovana u kome se o svom tre}em javqawu Vaskrsli Gospod, u toku obeda, obra}a u~eniku
Simonu a koga naziva Petar, trokratnim pitawem: ''Sine Jonin qubi{ li me?'' i na koje
dobija tri puta isti odgovor; ''Da, Gospode, Ti zna{ da te volim.'' Re~ima: ''Napasaj
jagawce moje! ^uvaj ovce moje! i Napasaj ovce moje!'' Gospod pra{ta odricawe Petrovo u
no}i Wegova hap{ewa i poverava mu apostolsku slu`bu te se Vaznese. I ova pri~a je
obrazaca pra{tawa bli`wima i pomagawa wihovu preumqewu.
Iz Apostola slu{amo obra}awe ap. Pavla Efescima o tome da se ''svakome od nas dade
blagodat po meri dara Hristova'' radi izgra|ivawa Tela Hristova-Crkve Bo`ije. Ova
poruka nas upu}uje da se ispitujemo o sopstvenoj odgovornosti na izgradwi Crkve Hristove.
SVETI SAVA, PRVI ARHIEPISKOP SRPSKI
27/14. januar.
Sveti Sava- Rastko sin velikog `upana Stefana Nemawe ro|en je 1175. godine. Kao mladi}
od 17 godina oti{ao je u ruski manastir Rusik na Svetoj Gori pa pre{ao u gr~ki manastir
Vatoped gde se sa retkom revno{}u podvizavao. Zajedno sa ocem koji se zamona{io pod
imenom Simeon podigao je manastir Hilandar. Od vizantijskog Patrijarha izdejstvovao
je autokefalnost Srpske Crkve i postao prvi wen arhiepiskop. Unosio je mir me|u
balkanske narode. Podigao je isposnicu u Kareji (Sveta Gora). Napisao je pravila
mona{kog `ivota pod nazivom: Karejski tipik, Hilandarski tipik, Studeni~ki tipik,
@itije sv. Simeona i Slu`bu sv. Simeonu, Pismo studeni~kom igumanu Spiridonu, Upustvo
za dr`awe Psaltira. Dva puta je odlazio na poklowewe Grobu Gospodwem i svetiwama
Istoka. Na povratku sa drugog putovawa svratio je u Trnovo u Bugarskoj gde se razboleo
i predstavio u Gospodu 13. januara 1235. godine. Netrule`ne mo{ti wegove prenete su u
Mile{evu, a 1595. godine spaqene na Vra~aru od strane Turaka.
Download

стр.2