Na sajtu Agencije za privredne registre 4. februara 2015. godine objavljena je
sledeæa vest1:
PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVLJANJE
IZVEŠTAJA ZA STATISTIÈKE I DRUGE POTREBE
DO 31. MARTA 2015. GODINE
Agencija za privredne registre obaveštava sve obveznike primene Zakona o
raèunovodstvu, da je Ministarstvo finansija dalo preporuku Agenciji za privredne
registre da, izuzetno, rok za dostavljanje izveštaja za statistièke i druge potrebe za
2014. godinu, bude produžen do 31. marta 2015. godine.
Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statistièke i druge potrebe uslovile su
objektivne okolnosti koje prate uspostavljanje veoma složenog Posebnog informacionog
sistema Agencije, koji treba da podrži potpuno elektronsku komunikaciju sa obveznicima
primene Zakona o raèunovodstvu, koji je propisao:
· potpuno novi sistem finansijskog izveštavanja èije bliže ureðivanje prati 30
podzakonskih akata,
· potpunu transparentnost svih finansijskih izveštaja i dokumentacije,
· finansijski izveštaj kao elektronski dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika,
· dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije Agenciji iskljuèivo u elektronskom obliku.
Složenost ovog sistema poveæava i odredba Zakona o raèunovodstvu koja
propisuje da mikro pravna lica mogu, i u 2015. godini, svoje izveštaje za statistièke i
druge potrebe i finansijske izveštaje sa dokumentacijom, da dostave i u:
· hibridnom obliku (elektronskom i papirnom obliku istovremeno), odnosno u
elektronskom obliku ali bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog
zastupnika, koji te izveštaje potpisuje svojeruènim potpisom i Agenciji dostavlja
poštom, i
· samo u papirnom obliku, koje zakonski zastupnik potpisuje svojeruènim
potpisom i Agenciji dostavlja poštom.
Agencija æe potpunu funkcionalnost Posebnog informacionog sistema obezbediti
do 28. februara 2015. godine, i zajedno sa Tehnièkim uputstvom za njegovu primenu,
obveznicima primene Zakona o raèunovodstvu staviti na raspolaganje.
Na kraju, podseæamo i, da prema dostupnim informacijama, znaèajan broj
obveznika primene Zakona o raèunovodstvu još uvek nije obezbedio kvalifikovani
elektronski potpis zakonskog zastupnika, pa je produženjem roka ostavljeno dodatno
vreme da tu obavezu ispune.
Napomena Redakcije èasopisa REVIZOR:
Objavljivanjem ove vesti ne znaèi i da je formalno gledano produžen rok za
predaju podataka za statistièke i druge potrebe. Pratiæemo naredne informacije u
vezi sa ovim i odmah obavestiti naše pretplatnike.
1
Vest se može pogledati na sledeæoj web adresi:
http://www.apr.gov.rs/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%98%D0%B0
%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%9B%D1%83/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.aspx#0402
2015
Na sajtu Agencije za privredne registre 29. januara 2015. godine objavljena je
sledeæa vest1:
PRETRAGA EVIDENCIJE OBVEZNIKA DOSTAVLJANJA
FINANSIJSKIH I DRUGIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da
je od danas, 29. januara 2015. godine, u odeljku Finansijski izveštaji, omoguæena
pretraga evidencije obveznika dostavljanja izveštaja za statistièke potrebe i finansijskih
izveštaja za 2014. godinu.
Pretraga evidencije obveznika može se vršiti po matiènom broju, poreskom
identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika. Kroz
pretragu evidencije obveznika korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog
pojedinaènog obveznika, i to statusni podaci (poslovno ime, matièni broj, adresa, PIB,
pravna forma, delatnost, poslovna godina, datum osnivanja i broj meseci poslovanja) i
podaci o zakonskom zastupniku (ime i prezime, JMBG i funkcija).
U sluèaju da uvidom u pomenutu evidenciju obveznik, eventualno, utvrdi da
statusni podaci ili podaci o zakonskom zastupniku nisu ažurni, potrebno je da uputi
reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu [email protected]
U okviru evidencije obveznika dati su i ostali podaci o obvezniku, kao što su
velièina obveznika koja je utvrðena na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za
prethodnu godinu (veliko, srednje, malo, mikro), obaveza vršenja revizije finansijskih
izveštaja za 2014. godinu (u skladu sa èlanom 21. Zakona o reviziji), raèunovodstvena
regulativa (u skladu sa novim Zakonom o raèunovodstvu), zatim na kojim obrascima
obveznik sastavlja izveštaje (u zavisnosti od grupe pravnih lica kojoj pripada privredna društva, banke, društva za osiguranje, itd.), kao i naèin dostavljanja izveštaja
za statistièke potrebe i finansijskih izveštaja (za velika, srednja i mala pravna lica iskljuèivo u elektronskom obliku, primenom posebnog informacionog sistema Agencije,
potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika; za mikro pravna
lica i preduzetnike - u napred navedenom elektronskom obliku, zatim primenom posebnog informacionog sistema, u elektronskom obliku, bez kvalifikovanog elektronskog
potpisa, ali uz dostavljanje "referentne stranice" štampane iz sistema u papirnom obliku i
potpisane od strane zakonskog zastupnika, kao i samo u papirnom obliku).
1
Vest se može pogledati na sledeæoj web adresi:
http://www.apr.gov.rs/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%98%D0%B0
%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%9B%D1%83/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.aspx#0402
2015
Download

produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge