4
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU İşlem yardımcı maddeleri kullanmak
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
1
Tanıtım,mevzuat ve ilgili kurumlar hakkında genel bilgilendirme
2
Asitlik düzenleyici ve antimikrobiyal madde ilavesi yapmak
3
Antioksidan ilavesi yapmak
4
Dokusal yapıyı düzenlemek için katkı maddeleri kullanmak
GESZ010
5
Dokusal yapıyı düzenlemek için katkı maddeleri kullanmak
3 Dersin Türü:
Zorunlu
6
Renklendiricileri kullanmak
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
7
Lezzet arttırıcıları kullanmak
8
Ders tekrarı ve Ara Sınav
GIDA KATKI MADDELERİ
GIDA KATKI MADDELERİ
1 Dersin Adı:
2
Dersin Kodu:
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği
1
7 Dersin AKTS
4
Yarıyıl:
Kredisi:
8 Teorik Ders Saati
2
(saat/hafta):
(saat/hafta) :
0
11 Dersin Önkoşulu:
12 Dersin Dili:
Taşıyıcıları kullanmak
TEMEL MATEMATİK I
Zorunlu
Türkçe
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
1
7 Dersin AKTS Kredisi:
3
8 Teorik Ders Saati
2
9 Uygulama Ders Saati
0
Arş.Gör. MEHLIKA GÜÇBİLMEZ
Öğretim Elemanları:
UÜKMYO/KARACABEY-BURSA 16700
TEL:6764008
EMAİL:[email protected]
17 Dersin WEB Adresi:
(saat/hafta):
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14 Dersin Koordinatörü:
Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
15 Dersi Veren Diğer Öğretim
Prof.Dr. Rıdvan EZENTAŞ
Doç.Dr. Basri ÇELİK
Öğr.Gör. Hülya BOZYOKUŞ
Doç.Dr. Basri ÇELİK
Yrd.Doç.Dr. Nisa ÇELİK
(saat/hafta) :
Bu ders ile öğrencilere;mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak raf ömrünü
uzatan katkı maddelerini incelemek,duyusal özellikleri modifiye etmek için
katkı maddeleri kullanmak,beslenme değerini arttırmak için katkı maddeleri
kullanmak ve işlem yardımcı maddeleri kullanmak yeterliklerinin
kazandırılması amaçlanmaktadır.
19 Dersin Öğrenme
Kazanımları:
Enzimleri kullanmak
13
3 Dersin Türü:
15 Dersi Veren Diğer
18 Dersin Amacı:
Starterleri kullanmak
12
Yok
Koordinatörü:
Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
11
GESZ101
13 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
16 Ders
Zenginleştirici katkıları kullanmak
2 Dersin Kodu:
Saati (saat/hafta) :
14 Dersin
Tatlandırıcıları kullanmak
Çözgenleri kullanmak
14
TEMEL MATEMATİK I
1 Dersin Adı:
9 Uygulama Ders Saati 0
10 Laboratuvar Ders
9
10
1
Raf ömrünü uzatan katkı maddelerini incelemek
2
Duyusal özellileri modifiye etmek için katkı maddeleri kullanmak
3
Beslenme değerini arttırmak için katkı maddeleri kullanmak
Elemanları:
Uygulama
Yrd.Doç.Dr. Hacer ÖZDEN
Yrd.Doç.Dr. Sezayi HIZLIYEL
Yrd.Doç.Dr. Emrullah YAŞAR
Öğr.Dr.Dr. Filiz GÜLSOY
16
4 Dersin Seviyesi:
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
[email protected]
0224 2942304
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO 16059 Nilüfer/BURSA
Ders Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
18
Dersin Amacı:
19
Dersin Öğrenme
Kazanımları:
Önlisans
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini
işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.
6 Dersin Verildiği
1
7 Dersin AKTS
5
8 Teorik Ders Saati
2
Yarıyıl:
Kredisi:
(saat/hafta):
9 Uygulama Ders Saati 2
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders
0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
Türkçe
1
Sayılar ile ilgili cebirsel işlemleri mesleğine uygular.
2
Oran, orantı problemleri ilgili işlemleri mesleğine uygular.
3
Birinci ve ikinci dereceden denklemler ile ilgili işlemleri mesleğine uygular.
4
Birinci ve ikinci dereceden eşitsizlikler ile ilgili işlemleri mesleğine uygular.
5
Lineer denklem sistemleri ile ilgili işlemleri mesleğine uygular.
13 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
6
Lineer eşitsizlik sistemleri ile ilgili işlemleri mesleğine uygular.
14 Dersin Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. ASUMAN KARAKAŞ ŞEN
Saati (saat/hafta) :
20 Dersin İçeriği:
15 Dersi Veren Diğer
Yard.Doç.Dr. Asuman KARAKAŞ ŞEN
16 Ders
Yard.Doç.Dr. Asuman KARAKAŞ ŞEN
U.Ü. Yenişehir İ.O.M.Y.O.
[email protected]
773 60 42
Öğretim Elemanları:
Hafta
Teorik
Uygulama
Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
1
Ders hakkında Bilgilendirme, Ön Bilgiler
2
Sayı kavramı
3
Tamsayılarda dört işlem, kesirli sayılarla dört işlem, kesirli sayıların ondalıklı gösterimi
ve dört işlem
17 Dersin WEB Adresi:
4
Üslü ve köklü sayılarda dört işlem
18 Dersin Amacı:
5
Mutlak değer, Tam değer, Logaritma
6
Cebirsel ifade ve denklemin genel anlamı, Birinci dereceden denklemler ve çözümleri
7
Oran, orantı ve karışım problemlerinin basit denklemlere dönüştürülerek çözümlerinin
bulunması
8
Genel Tekrar ve Arasınav
1
Mikrobiyoloji bilimin tarihsel gelişimini öğrenir.
9
İkinci dereceden denklemler ve çözümleri
2
Mikroorganizmaların sınıflandırılmasını öğrenir.
10
İkinci dereceye dönüştürülebilen denklemler
3
Bakteri, küf, maya ve virüslerin genel özelliklerini öğrenir.
11
Eşitsizlik tanımı ve eşitsizliklerle ilgili işlemler, Birinci dereceden eşitsizlikler ve
uygulamaları
4
Bakterilerin üremelerine etkili faktörleri öğrenir.
12
İkinci dereceden eşitsizlikler ve uygulamaları
5
Mikrobiyoloji laboratuarında kullanılan temel araç ve gereçleri öğrenir.
6
Besiyeri hazırlamasını öğrenir.
13
Lineer denklem sistemleri,
Lineer eşitsizlik sistemleri
7
Gram boyama yöntemini öğrenir.
8
Mikroskobik inceleme yapmasını öğrenir.
Genel Tekrar
14
GENEL MİKROBİYOLOJİ
GENEL MİKROBİYOLOJİ
1 Dersin Adı:
2 Dersin Kodu:
GESZ103
3 Dersin Türü:
Zorunlu
Mikrobiyoloji Bilimin Başlangıçtan Günümüze Gelişimi, Mikroorganizmaların
Sınıflandırılması, Bakteri, Küf, Maya ve Virüslerin Genel Özellikleri,
Bakterilerin Üremelerine Etki eden Faktörler, Mikrobiyoloji Laboratuarında
Kullanılan Araç ve Gereçler, Besiyeri Hazırlama ve Mikroskobik İnceleme
Yapma konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
19 Dersin Öğrenme
Kazanımları:
20
Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
Uygulama
1
Mikrobiyolojinin Başlangıçtan Günümüze gelişimi
Ders notları
2
Mikroorganizmaların sınıflandırılması
Ders notları
3
Bakterilerin Morfolojileri
Ders notları
4
Koloni morfolojisi
Ders notları
5
Bakterilerin anatomik yapıları (Dış yapı)
Ders notları
6
Bakterilerin anatomik yapıları (İç yapı)
Ders notları
7
Ders tekrarı ve Ara sınav
8
Bakterilerin kimyasal yapıları
Ders notları
9
Mikroorganizmaların Beslenmesi
Ders notları
10
Sıvı ortamda Üreme, Katı ortamda Üreme, Üremenin Ölçülmesi
Ders notları
11
Bakterilerin Üremelerine Etkili Faktörler
12
13
Kazanımları: 2 Hijyen kurallarına uygun olarak kişisel temizlik kurallarını tanımlayabilir ve
uygulayabilir
3
Mevzuatlara uygun olarak tuvaletlerde ve el yıkama alanlarında
sanitasyonkurallarını tasarlayabilir
4
Mevzuatlara uygun olarak periyodik sağlık kontrollerini yaptırabilir
5
Mevzuatlara uygun olarak işletme giriş ve çıkışlarında sanitasyon kurallarını
kurgular ve uygular
6
Mevzuatlara uygun olarak işletmelerde temizlik için ön hazırlıkları tasarlar ve
uygular
Ders notları
7
Mevzuatlara uygun olarak işletmelerde elle temizlik ve dezenfeksiyon yapabilir
Küflerin Genel Karakterleri
Ders notları
20 Dersin İçeriği:
Mayaların Genel Karakterleri
Ders notları
Virüslerin Genel Karakterleri
HİJYEN VE SANİTASYON
HİJYEN VE SANİTASYON
1 Dersin Adı:
14
Ders notları
Hafta
Teorik
1
Kişisel Hijyen
2
Kişisel Hijyen
3
Kişisel Temizlik Kuralları
2 Dersin Kodu:
GESZ105
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4
Kişisel Temizlik Kuralları
İşletmelerde Tuvaletler ve El Yıkama Alanları
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5
İşletmelerde Tuvaletler ve El Yıkama Alanları
5 Dersin Verildiği Yıl:
1
6
Periyodik Sağlık Kontrolleri
7
İşletme Giriş ve Çıkışları
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
8
Ders tekrarı ve Ara Sınav
7
Dersin AKTS Kredisi:
2
9
Temizlik Malzemeleri
8
Teorik Ders Saati
(saat/hafta):
2
10
Temizlik Malzemeleri
11
Temizlik Malzemeleri
9 Uygulama Ders Saati
0
12
Gıda İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon
13
Gıda İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders Saati 0
(saat/hafta) :
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör.Dr. M.ERTAN GÜNEŞ
15 Dersi Veren Diğer
Şennur Yıldırım
Öğretim Elemanları:
16
Ders Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
[email protected], 0224 2942364,
U.Ü TBMYO
17 Dersin WEB Adresi:
Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve hijyen kurallarına uygun olarak kişisel
hijyen sağlama ve işletme temizlik ve dezenfeksiyon kurallarını uygulama
yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
18 Dersin Amacı:
19 Dersin
Öğrenme
1
İşletme standartlarına uygun olarak iş kıyafetini kullanabilir
Gıda İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon
14
GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I
GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I
1 Dersin Adı:
2 Dersin Kodu:
GIDZ101
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
1
7 Dersin AKTS Kredisi:
4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta):
2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) :
0
10
Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 0
11 Dersin Önkoşulu:
-
Uygulama
12 Dersin Dili:
Türkçe
3 Dersin Türü:
Zorunlu
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
14 Dersin Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. SÜREYYA SALTAN EVRENSEL
5 Dersin Verildiği Yıl:
1
15 Dersi Veren Diğer Öğretim
-
6 Dersin Verildiği
1
16 Ders Koordinatörünün İletişim
[email protected]
Yarıyıl:
Elemanları:
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
Bilgileri:
3
8 Teorik Ders Saati
17 Dersin WEB Adresi:
(saat/hafta):
, Gıda İşleme Yöntemlerinin Tanıtılması ve İlkelerinin
Öğretilmesi
18 Dersin Amacı:
19 Dersin Öğrenme Kazanımları:
9 Uygulama Ders Saati 0
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders
0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
Saati (saat/hafta) :
1
Gıdaların korunma ve işlenme gerekliliği
2
Gıdanın kurutulması teknikleri
3
Gıdanın kurutulmasında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
12 Dersin Dili:
Türkçe
4
Pastörizasyon ve sterilizasyon teknikleri
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
5
Gıdaların soğutulma teknolojileri
14 Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör.Dr. NEŞE ÖZMEN
6
Soğutarak depolama teknikleri
7
Depolama sorunları ve çözümleri
15 Dersi Veren Diğer
Prof.Dr.Duygu Göçmen
Yrd:doç.Dr.Metin Güldaş
Öğr.Gör.Hatice Jülide Yapıcı
Öğr.Gör. Emine Aydın
Öğr.Gör.Çiğdem Güceyü
16 Ders
[email protected]
0 224 6133102 - 61554
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu
Öğretim Elemanları:
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
Uygulama
1
Dersin tanıtımı ve kaynakların belirtilmesi
2
Gıdaların korunması, bozulmasına yol açan etkenler
Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
3
Kurutma işlemi yapmak Evaporasyon işlemi yapmak
17 Dersin WEB Adresi:
4
Kurutma yöntemleri
5
Isı işlemi uygulamak
18 Dersin Amacı:
6
Isı transferi, kondüksiyon, konveksiyon, radyasyon
Dolaylı ısıtma yöntemleri
Doğrudan ısıtma yöntemleri
Isıl işlem uygulamaları
7
Pastörizasyon ile muhafaza
8
Ders tekrarı, ARASINAV
9
Sterilizasyon ile muhafaza
10
Konservelerin Sterilizasyonu
11
Soğutma işlemi yaparak muhafaza
12
Ders tekrarı ve Kısa Sınav
5 Gıdalarda bulunan fenolik bileşikler, doğal renk ve lezzet maddelerini kavrayabilme
13
Soğukta Depolamak
6 Bileşenlerin kimyasal yapılarındaki değişikliklerin gıdaların işlevsel, fiziksel
Depo koşullarını sağlamak
GIDA KİMYASI
GIDA KİMYASI
1 Dersin Adı:
Bu ders ile öğrenciye; suyun, karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin, vitamin
ve mineral maddelerin, enzimlerin, fenolik bileşikler, doğal lezzet maddeleri,
doğal toksik ve kontaminant maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini
tanıma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
19 Dersin
Öğrenme
1 Gıdaların temel bileşenlerini ve kimyasal özelliklerini kavrayabilme
Kazanımları:
2 Gıdalarda bulunan suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklayabilme
3 Karbonhidratlar, lipidler ve proteinlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini
açıklayabilme
4 Vitaminler, mineral maddeler ve enzimlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini
açıklayabilme
özellikleri ve besin değeri üzerindeki etkisini açıklayabilme
14
2 Dersin Kodu:
GIDZ103
7 Gıda yapıtaşlarını kapsayan kompleks enzimatik ve kimyasal bağıntılar ile bu
tepkimelerin gıda sistemlerinin üzerindeki etkileri arasında ilişki kurabilme
20
Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
Uygulama
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. ÇİĞDEM GÜCEYÜ
1
Gıdalarda bulunan suyun önemi ile gıdaların işleme ve değerlendirilmesi sırasında
fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki değişimi
2
Gıdalarda bulunan karbonhidratların önemi ve kimyasal özellikleri
3
Gıdalarda bulunan karbonhidratların işleme ve değerlendirme sırasındaki özellikleri ve
meydana gelen değişmeler
4
Önemli karbonhidratların özellikleri ve fonksiyonları,
Proteinlerin önemi
5
Proteinlerin kimyasal yapısı, gıdalarda bulunan önemli proteinler ve özellikleri
17 Dersin WEB Adresi:
6
Gıdaların işleme ve değerlendirilmesi sırasında proteinlerde meydana gelen değişmeler
18 Dersin Amacı:
7
Lipidlerin önemi , kimyasal özellikleri ve sınıflandırılması
8
Ders tekrarı ve arasınav
9
Lipidlerin teknolojik önemi, işleme ve değerlendirme sırasında meydana gelen
değişmeler.
Lipidlerde oluşan diğer tepkimeler ve hidrojenasyon
3
İşletme koşullarında uygun kimyasal maddeler ile çalışma prosedürü oluşturup
uygulabilme.
4
Gıda işletmelerinde uygulanan kimyasal reaksiyonların sonuçlarını kavrayabilme.
10
Gıdalarda bulunan vitaminlerin önemi, kimyasal yapıları, sınıflandırılmaları, önemli
vitaminlerin özellikleri,
Gıdaların işlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında vitaminlerde meydana gelen
değişimler
5
Gıda işletmelerde kullanılan kimyasal maddelerden çözeltilerin hazırlama
prosedürünü uygulayabilme.
11
Mineral maddelerin önemi, sınıflandırılması, önemli mineral maddeler ve temel
özellikleri
6
Gıda üretiminin kalitesini etkileyecek kimyasal değişimleri kavrayabilme.
7
Kimyasal reaksiyonların sonuçlarını kayıt altına alabilme.
8
12
Enzimlerin önemi, kimyasal yapıları, sınıflandırılmaları, enzimlerin spesifikliği, işleme
ve değerlendirme sırasında meydana gelen değişimler
Gıda endüstrisinde önemli enzimler
Kimyasal analizleri uygulayabilme.
13
Gıdalarda bulunan fenolik maddelerin ve doğal lezzet bileşenlerinin önemi, özellikleri
ile gıda üretim teknolojisi açısından önemi.
Gıdalarda rastlanan toksik ve kontaminant maddeler
KİMYA I
KİMYA I
1 Dersin Adı:
15 Dersi Veren Diğer Öğretim ÖĞR.GÖR.ÇİĞDEM GÜCEYÜ /
16
2
GIDZ105
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
Inst.ÇİĞDEM GÜCEYÜ
Ders Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
[email protected]
Tel: (0224) 294 23 81
Kimya kavramlarını öğretmek, kimyanın temel kanun, teori ve kimyasal
hesaplamalarını uygulayabilecek nitelikte gıda teknikerini bilgilendirmek.
19 Dersin
Öğrenme
1 Madde kavramını ve özelliklerini tanıyabilme.
Kazanımları:
2 Temel kimyada kullanılan ölçü birimlerini birbirine çevirebilme.
20 Dersin İçeriği:
Hafta
14
Dersin Kodu:
Elemanları:
Teorik
1
Dersin Tanıtımı.
Kimyanın Tanımı.
2
Madde ve Maddenin Özellikleri.
Ölçme ve Ölçü Birimleri.
3
Atom Kuramı ve Periyodik Tablo.
4
Kimyasal Olay ve Bileşiklerin İsimlendirilmesi.
5
Mol Kavramı ve Kimyasal Eşitlikler.
5
Dersin Verildiği Yıl:
1
6
Kimya Kanunları ve Formüllerin Bulunması.
6
Dersin Verildiği Yarıyıl:
1
7
Gazlar.
8
Ders Tekrarı.
ARA SINAV.
9
Çözeltiler ve Çözeltilerin Özellikleri.
10
Çözelti Konsantrasyonları ve Çeşitli Konsantrasyonda Çözelti Hazırlama
11
Çeşitli Konsantrasyonda Çözelti Hazırlama.
12
Çeşitli Konsantrasyonda Çözelti Hazırlama.
13
Asitler ve Bazlar.
7 Dersin AKTS Kredisi:
2
8 Teorik Ders Saati
2
9 Uygulama Ders Saati
0
(saat/hafta):
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
YOK
(saat/hafta) :
pH ve pOH Kavramı.
ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-I
14
Uygulama
1 Dersin Adı:
ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-I
5 Farklı kaynaklardan bilgi edinimi ve analiz edebilme yeteneğini kazanmak
2 Dersin Kodu:
33AIT101
6 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği
1
Dersin AKTS
Kredisi:
2
8 Teorik Ders Saati
2
Yarıyıl:
7
çözmeye, karar verme, takım çalışması, sosyal ilişkiler ve liderlik becerilerine sahip
olmak
7 Milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak
8 Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayabilmek
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
1
Dersle ilgili temel kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanıtımı, 19.
yüzyıl dünyasına genel bir bakış
2
Osmanlı Devleti’ne genel bir bakış ve Osmanlı Devleti’nin çöküş sebepleri, Islahat
hareketleri ve sonuçları
9 Uygulama Ders Saati 0
3
Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya dönük ıslahat ve fikir hareketleri
10 Laboratuvar Ders
0
4
Şark Meselesi ve Osmanlı Devleti’nin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi,
Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
5
I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı Devleti, I. Dünya
Savaşı’nın çıkışı, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler
12 Dersin Dili:
Türkçe
6
20. yüzyılda dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi
ve Ermeni Meselesi
7
Mondros Mütarekesi, önemli hükümleri ve Osmanlı’yı paylaşma projeleri
8
İşgallerin başlaması /ARASINAV
9
İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu,
Cemiyetler, faaliyetleri ve genel özellikleri.
10
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması, Milli Mücadele’nin başlaması, Genelgeler ve
Kongreler.
11
Temsil Heyeti ile İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusan’ın açılması,
Misak-ı Milli, İstanbul’un işgali, TBMM’nin açılması ve Milli Mücadele’nin yönetimini
ele alması, İsyanlar ve tedbirler
12
Cepheler, Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesindeki Askeri Faaliyetler, Büyük Zafer
13
Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Saltanat Kavramı, Osmanlı Saltanatı,
Siyasal Rejimler
(saat/hafta):
(saat/hafta) :
Saati (saat/hafta) :
13 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
14 Dersin
Okutman REMZİYE ÇAMLIDAĞ
15 Dersi Veren Diğer
İlgili Okutmanlar
16 Ders
Prof.Dr. Yusuf Oğuzoğlu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
(Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Bölümleri Binası) Görükle Kampüsü, 16059
Bursa
Koordinatörü:
Öğretim Elemanları:
Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi: http://devrimtarihi.uludag.edu.tr/
18 Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili
kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna
paralel olarak Avrupa’da yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi ve Fransız
İhtilali gibi), I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını, Mondros Mütarekesi ve
sonrasındaki gelişmeleri, Mili Mücadele kapsamındaki kongreleri, Son Osmanlı
Mebusan Meclisi’nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini,
Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheleri ve Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı, Milli
Mücadele’de takip edilen Dış Politikayı ve son olarak 1923 Lozan Barış
Antlaşması’nı açıklayıp yorumlayabilecektir.
19 Dersin
Öğrenme
1 İmparatorluktan “Milli Devlete” geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve
Kazanımları:
değerlendirmek
2 Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine
çıkarılması” fikrini anlamak.
3 Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilmek.
4 Sosyal politika, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili genel bilgilere sahip
olmak
Kurtuluş Savaşı Sonrası İç Siyasal Gelişmeler ve Lozan Antlaşması
14
TÜRK DİLİ I
TÜRK DİLİ I
1 Dersin Adı:
2 Dersin Kodu:
33TUD101
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği
1
7 Dersin AKTS
2
Yarıyıl:
Kredisi:
Uygulama
8 Teorik Ders Saati
tanıtımı
2
(saat/hafta):
9 Uygulama Ders Saati 0
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders
0
Saati (saat/hafta) :
2
Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?
3
Dil doğuş teorileri ve dil türleri
4
Dil kültür ilişkisi
5
Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
Türk Dilinin tarihi devreleri
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
6
12 Dersin Dili:
Türkçe
7
Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri
8
Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi
9
Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri
10
Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu
11
Türkçede yapım ve çekim ekleri
12
Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir)
13
Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem)
13 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
14 Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. NURHAN ÇOLAK
Okutman Berrin MAZICI
Öğretim Elemanları: Okutman Dr. Sacit AYHAN
Okutman Emel ENKİN
Okutman Gülnaz BERBEROĞLU
Okutman Handan AYANGİL
Okutman Harun BİLHAN
Okutman Mahru SAKARYA
Okutman Meral GÜLLÜLÜ
Okutman Mihriban ÖZLÜER AKAT
Okutman Nilüfer AKGÜN
Okutman Nurhan
15 Dersi Veren Diğer
16
Ders
Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
Cümle ögeleri ve çeşitleri
YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)
YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)
1 Dersin Adı:
14
[email protected]
2940248
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Bölümler Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Görükle /Bursa
17 Dersin WEB Adresi: http://turkdili.uludag.edu.tr
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören
gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını
vurgulamak bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen
çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden
aydınlatmaktır.
18 Dersin Amacı:
19 Dersin
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi:
2
8 Teorik Ders Saati
2
9 Uygulama Ders Saati
0
(saat/hafta):
(saat/hafta) :
(saat/hafta) :
3
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bugünkü durumunu ve yayılma
alanlarını örnek verebilme
4
Türk dilinin özelliklerini, işleyişini, kurallarını örneklerle uygulayabilme
5
Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme
6
Türk dilini inceleyebilme
7
Türk dili ve edebiyatına bilim açısından katkıda bulunabilme
8
Türk dilinin geçmişini ve bugünü karşılaştırabilme
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
İngilizce
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14 Dersin Koordinatörü:
Okutman M.DENIZ DEMİRCİOĞLU
15 Dersi Veren Diğer
Okt. Cüneyt Avşar, Okt. Gönül Uğuralp, Okt. Sedat Korkmaz, Okt. Elif
Ertürk, Okt. Fevziye Işık, Okt. Murat Madak. Okt. Nusret Malkoç
16 Ders Koordinatörünün
[email protected]
[email protected]
Öğretim Elemanları:
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
20 Dersin İçeriği:
1
33YAD101
10 Laboratuvar Ders Saati 0
Öğrenme
1 Türkçeyi doğru ve iyi kullanabilme
Kazanımları:
2 Dil kültür -toplum ilişkisini göstererek dil bilincini geliştirebilme
Hafta
2 Dersin Kodu:
Teorik
Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının
Uygulama
18 Dersin Amacı:
Öğrencilere temel gramer yapılarını ilgili konu anlatımları ve egzersizlerin
yardımı ile öğretmek ve belirli bir düzeyde İngilizce okuma- anlamayazma becerilerini geliştirmek.
19 Dersin
Öğrenme
1 Anahtar kelimeler yardımı ile verilen zamanları ayırt etme ve kullanabilme
Kazanımları:
2 Farklı zamanlarda olumlu- olumsuz ve soru cümleleri oluşturabilme
20
3
Cümledeki karışık ögeleri İngilizce cümle yapısına göre doğru sıralayabilme
4
Temel konularda diyaloglar oluşturabilme
Yeni kelimeler öğrenebilme
6
Artan kelime bilgisi ile cümle, paragraf ve metin düzeyinde okuduğunu
anlayabilme
7
İlgili konularda verilen kalıpların yardımıyla paragraf ve metin düzeyinde yazma
becerilerinin geliştirebilme
7 Dersin AKTS Kredisi:
3
8 Teorik Ders Saati
2
9 Uygulama Ders Saati
0
(saat/hafta):
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14 Dersin Koordinatörü:
Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
15 Dersi Veren Diğer Öğretim
Prof.Dr. Rıdvan EZENTAŞ
Doç.Dr. Basri ÇELİK
Öğr.Gör. Hülya BOZYOKUŞ
Yrd.Doç.Dr. Nisa ÇELİK
Yrd.Doç.Dr. Hacer ÖZDEN
Yrd.Doç.Dr. Sezayi HIZLIYEL
Yrd.Doç.Dr. Emrullah YAŞAR
Öğr.Dr.Dr. Filiz GÜLSOY
16 Ders Koordinatörünün
[email protected]
0224 2942304
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO 16059 Nilüfer/BURSA
(saat/hafta) :
Dersin İçeriği:
Teorik
2
(saat/hafta) :
5
Hafta
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
Uygulama
1
Dersin ve yabancı dil olarak İngilizcenin tanımı
2
?m/is/are: “Olmak” fiilinin tüm öznelere göre çekimi, tekil ve çoğul kullanımları
3
İyelik eki ‘s kullanımı
4
Aile üyeleri (anne, baba, kardeş vb.)
5
Geniş Zaman birinci bölüm
6
İş ve meslekler ve bunların tanımları
Geniş Zaman ikinci bölüm
7
Genel Tekrar ve Ara sınav
8
“Nerelisin?” sorusu ve cevapları
Zaman sıklık zarfları: always, sometimes, never vb.
9
Tekil ve çoğul halleri ile “var” kalıbı: There is ve there are
Bu, şu, bunlar ve şunlar işaret sıfatları: This, that, these, those
10
“Nerede yaşıyorsun?” sorusu ve cevapları
Oturma odası, mutfak vb. Ev bölümlerinin adları
11
-ebilmek yapısının (can, can't) olumlu ve olumsuz halleri / olumlu, olumsuz cümle
yapıları ve sorular
3
Katı cisimlerin alan ve haciplerini hesaplar ve katı cisimler ile ilgili işlemleri
mesleğine uygular.
12
Kelime bilgisi ve telaffuz
Olmak fiilinin ve -ebilmek yapısının geçmiş zaman haller: was/were, and
could/couldn't.
Fiyat sormak: How much...?
4
Geometri ile ilgili problemleri mesleğine uygular.
Geçmiş Zaman
Fiillerin düzenli ve düzensiz halleri
5
Matris ile ilgili işlemleri mesleğine uygular.
6
Determinant ile ilgili işlemleri mesleğine uygular.
13
Elemanları:
İletişim Bilgileri:
Olmak (TO BE) fiilinin geçmiş zaman halleri:
TEMEL MATEMATİK II
TEMEL MATEMATİK II
1 Dersin Adı:
14
17 Dersin WEB Adresi:
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini
işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.
18 Dersin Amacı:
19 Dersin
Öğrenme
1 Çember ve açı ile ilgili işlemleri mesleğine uygular.
Kazanımları:
2 Dörtgenler ile ilgili işlemleri mesleğine uygular.
20
Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
1
Ders hakkında Bilgilendirme, Ön Bilgiler
2
Açı kavramı
2 Dersin Kodu:
GESZ102
3 Dersin Türü:
Zorunlu
3
Üçgen ve temel özellikleri
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
4
Temel dörtgen çeşitleri
5 Dersin Verildiği Yıl:
1
5
Çember denklemi ve temel özellikleri
6
Katı Cisimler ve temel özellikleri
Uygulama
7
Katı cisimlerin alan ve hacimleri
8
Genel Tekrar ve Arasınav
9
Matris tanımı
10
Matris işlemleri
11
Bir matrisin transpozu ve tersi
12
Determinantlar
13
Üç değişkenli lineer denklem sistemleri
Genel Tekrar
GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II
1 Dersin Adı:
20 Dersin İçeriği:
Hafta
14
GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II
Teorik
1
Dersin tanıtımı, kaynakların belirtilmesi
2
Dondurarak gıdaların muhafazası
3
Dondurarak Depolamak
4
Depo koşullarını sağlamak
5
Fermantasyon ile muhafaza
6
Alkol, tuz ve şekerle muhafaza
7
Dumanlama ile muhafaza
8
Ders tekrarı, ARASINAV
9
Işınlama (radyasyonla ) muhafaza
2 Dersin Kodu:
GIDZ102
3 Dersin Türü:
Zorunlu
10
Koruyucu maddelerle muhafaza
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
11
Koruyucu maddelerle muhafaza
5 Dersin Verildiği Yıl:
1
12
Ders tekrarı ve Kısa Sınav
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
2
13
Gıdalara uygulanan ön işlemler
7 Dersin AKTS Kredisi:
4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta):
2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) :
0
2 Dersin Kodu:
GIDZ104
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) :
0
3 Dersin Türü:
Zorunlu
11 Dersin Önkoşulu:
-
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
12 Dersin Dili:
Türkçe
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
6 Dersin Verildiği
2
14 Dersin Koordinatörü:
15 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
Yrd.Doç.Dr. SÜREYYA SALTAN EVRENSEL
7 Dersin AKTS
5
16 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri:
[email protected]
8 Teorik Ders Saati
2
-
Yarıyıl:
Kredisi:
(saat/hafta):
17 Dersin WEB Adresi:
-
18 Dersin Amacı:
Gıdalara uygulanan ön işlemler
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
1 Dersin Adı:
14
19 Dersin
Öğrenme
1 Gıdaların korunma ve işlenme gerekliliği
Kazanımları:
2 Dondurarak muhafaza teknikleri,
9 Uygulama Ders Saati 2
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders
0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
Türkçe
Saati (saat/hafta) :
3
Fermentasyon teknikleri,
12 Dersin Dili:
4
Dumanlama teknikleri,
13 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
5
Çeşitli koruyucularla muhafaza,
14 Dersin Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. ASUMAN KARAKAŞ ŞEN
6
Gıdalara uygulanan ön işlemlerin uygulanması ve değerlendirilmesi
15 Dersi Veren Diğer
Yard.Doç.Dr. Asuman KARAKAŞ ŞEN
7
Gıda işleme makinalarını kullanma
8
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu
yapabilme yeteneği kazanmak
16 Ders
Yard.Doç.Dr. Asuman KARAKAŞ ŞEN
U.Ü. Yenişehir İ.O.M.Y.O.
Öğretim Elemanları:
Koordinatörünün
Uygulama
[email protected]
773 60 42
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
Gıda Mikrobiyolojisinin Tarihçesi ve Önemi, Gıdalarda Bulunan Önemli
Mikroorganizmalar, Mikrobiyal Bulaşma Kaynakları, Gıdalarda Mikrobiyal
Gelişmeyi Etkileyen Faktörler, Gıdalarda İndikatör Mikroorganizmalar, Gıda
Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar, Gıda Muhafaza İlkeleri ve Gıdalarda
Mikrobiyal Bozulmalar konularını teorik ve uygulamalı olarak öğrencinin
öğrenmesi amaçlanmaktadır.
18 Dersin Amacı:
19 Dersin
Öğrenme
Kazanımları:
12
Yumurta ve Yumurta Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar
Meyve Sebze ve Meyve Sebze Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar
Ders
notları
13
Konserve Gıdalarda Mikrobiyolojik Bozulmalar
Ders
notları
Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar
Fermente Alkollü İçeceklerde Mikrobiyolojik Bozulmalar
KİMYA II
KİMYA II
1 Dersin Adı:
14
2 Dersin Kodu:
GIDZ106
1
Gıda Mikrobiyolojisi biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.
3 Dersin Türü:
Zorunlu
2
Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörleri öğrenir.
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
3
Gıdalarda önemli mikroorganizmaları öğrenir.
5 Dersin Verildiği Yıl:
1
4
Mikrobiyal bulaşma kaynaklarını öğrenir.
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
2
5
Gıdalarda mikorganizmaların gelişiminin kontrol altına alınmasını öğrenir.
Gıdalardaki mikrobiyolojik bozulmaları öğrenir.
7 Dersin AKTS Kredisi:
2
6
7
Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkları öğrenir.
8 Teorik Ders Saati
2
8
Gıdalardan alınan örneklerin mikrobiyal inceleme için hazırlanması ve ekim
yöntemlerini öğrenir.
9 Uygulama Ders Saati
0
9
(saat/hafta):
Gram boyama yöntemini öğrenir.
20 Dersin İçeriği:
Teorik
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
YOK
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
(saat/hafta) :
10 Işık Mikroskobunu kullanmayı öğrenir.
Hafta
Uygulama
Mikroorganizma Gıda İlişkileri
Ders
notları
Gıdalarda Önemli Mikroorganizmalar (Bakteriler)
Ders
notları
3
Gıdalarda Önemli Mikroorganizmalar (Mayalar ve Küfler)
Ders
notları
16
4
Gıdalarda Mikrobiyal Bulaşma Kaynakları
Ders
notları
17 Dersin WEB Adresi:
Gıdalarda Mikrobiyal Gelişmeyi Etkileyen Faktörler
Ders
notları
18 Dersin Amacı:
5
6
Gıdalarda İndikatör Mikroorganizmalar
Ders
notları
19 Dersin
7
Ders tekrarı ve Ara sınav
8
Gıda Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar
Ders
notları
9
Mikrobiyal Kontaminasyonun Önlenmesi, Mikroorganizmaların Uzaklaştırılması,
Mikrobiyal Gelişmenin İnhibisyonu
10
11
1
2
Ders
notları
Öğr.Gör. ÇİĞDEM GÜCEYÜ
14 Dersin Koordinatörü:
15 Dersi Veren Diğer Öğretim ÖĞR.GÖR.ÇİĞDEM GÜCEYÜ /
Elemanları:
Inst.ÇİĞDEM GÜCEYÜ
Ders Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
[email protected]
Tel: (0224) 294 23 81
Organik kimyadaki temel kavram, kanun, teorilerini, kimyasal
hesaplamalarda uygulayabilecek nitelikte gıda teknikerini yetiştirmek.
Öğrenme
1 Organik kimyanın önemini kavrayabilme.
Kazanımları:
2 Hidrokarbonları ve özelliklerini tanıyabilme.
3
Ders
notları
İşletme koşullarında uygun organik kimyasal maddeler ile çalışma prosedürü
oluşturup uygulayabilme.
4
Et ve Et Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar
Ders
notları
Gıda işletmelerinde kullanılan organik kimyasal madde tepkime sonuçlarını
kavrayabilme.
5
Süt ve Süt ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar
Ders
notları
Gıda işletmelerde kullanılan organik kimyasal maddelerden çözelti hazırlama
prosedürünü uygulayabilme.
6
Gıda üretiminin kalitesini etkileyecek organik maddelerdeki kimyasal değişimleri
kavrayabilme.
15 Dersi Veren Diğer Öğretim ÖğR. Gör. Çiğdem GÜCEYÜ
7
Organik kimyasal madde reaksiyon sonuçlarını kayıt altına alabilme.
8
Organik kimyasal madde analizlerini uygulayabilme.
Elemanları:
16 Ders Koordinatörünün
[email protected]
İletişim Bilgileri:
20 Dersin İçeriği:
17 Dersin WEB Adresi:
Hafta
Teorik
1
Dersin Tanıtımı.
Organik Kimya Nedir? Organik Kimyanın Tanımı.
2
Hidrokarbonlar Nedir?
3
Alkanlar
4
Alkenler
5
Alkinler
6
Aromatik Hidrokarbonlar Nedir?
7
Uygulama
Öğrencilerimizi laboratuvarda çalışma kuralları, kullanılan aletekipman ve laboratuvar çalışmaları hakkında bilgilendirmektir
18 Dersin Amacı:
19 Dersin
Öğrenme
1 Gıda laboratuvarında çalışma kurallarını öğrenebilmesi
Kazanımları:
2 Laboratuvar kazaları ve ilk yardım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi
3
Gıda Laboratuvarında kullanılan malzeme, kimyasal madde ve çözeltileri
öğrenebilmesi
Benzen ve Türevleri
4
8
Ders Tekrarı.
ARA SINAV.
Gıda Laboratuvarında kullanılan genel alet ve temel yöntemler hakkında bilgi
edinmesi
5
9
Fonksiyonel Gruplar Nelerdir?
Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk
alma özgüvenine sahip olmak
10
Alkoller, Eterler.
6
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
11
Aldehitler, Ketonlar.
7
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
12
Karboksilli Asitler.
8
13
Esterler, Aminler.
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu
yapabilme yeteneği kazanmak
Aromatik Bileşikler.
14
LABORATUVAR TEKNİĞİ I
1 Dersin Adı:
20 Dersin İçeriği:
LABORATUVAR TEKNİĞİ I
2 Dersin Kodu:
GIDZ108
3
Zorunlu
Dersin Türü:
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
1
6
2
Dersin Verildiği Yarıyıl:
7 Dersin AKTS Kredisi:
4
8 Teorik Ders Saati
1
(saat/hafta):
9 Uygulama Ders Saati
Hafta
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
-
12 Dersin Dili:
(saat/hafta) :
Uygulama
Dersin tanıtımı, kaynakların gösterilmesi
Laboratuvarın tanıtımı
2
Kişisel Güvenlik Önlemleri
Laboratuvar Genel Güvenlik Önlemleri
Laboratuvarda çalışma kuralları
3
Kişisel Güvenlik Önlemleri
Laboratuvar Genel Güvenlik Önlemleri
Laboratuvarda çalışma kuralları
(devam)
4
Laboratuarda Kullanılan Malzemeler
Laboratuarda kullanılan malzemelerin
tanıtımı
5
Laboratuarda Kullanılan Malzemeler (devam)
Laboratuarda kullanılan malzemelerin
tanıtımı
6
Laboratuarda bulunan temel ekipmanlar
Laboratuarda bulunan cihazların
tanıtımı
7
Laboratuarlar malzemelerinin temizliği, numune alma,
analize hazırlama
Laboratuarda bulunan cihazların
tanıtımı
8
Ders tekrarı, ARASINAV
-
2
(saat/hafta) :
Teorik
1
9
Genel analiz yöntemleri
Pipet kullanımını öğrenme
10
Fiziksel analiz metodları -Kolorimetrik analiz metodları
Büret kullanımını öğrenme
Türkçe
11
Çözeltiler –hesaplanması-hazırlanması
Çözelti hazırlama
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
12
Çözeltiler –hesaplanması-hazırlanması
Çözelti hazırlama
14 Dersin Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. SÜREYYA SALTAN EVRENSEL
13
Çözeltiler –hesaplanması-hazırlanması
Çözelti konsantrasyon kontrolü
Çözeltiler –hesaplanması-hazırlanması
Çözelti konsantrasyon kontrolü
14
ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-II
ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ-II
1 Dersin Adı:
2 Dersin Kodu:
33AIT102
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği
2
Dersin AKTS
Kredisi:
2
8 Teorik Ders Saati
2
Yarıyıl:
7
(saat/hafta):
9 Uygulama Ders Saati 0
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders
0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
Türkçe
Saati (saat/hafta) :
13 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
14 Dersin
Okutman REMZİYE ÇAMLIDAĞ
15 Dersi Veren Diğer
İlgili Okutmanlar
Koordinatörü:
çözmeye, karar verme, takım çalışması, sosyal ilişkiler ve liderlik becerilerine sahip
olmak
7 Milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak
8 Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayarak dersler çıkarmak
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Prof.Dr.Yusuf Oğuzoğlu
Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
2
Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili döneme
geçiş denemeleri ve tepkiler, Atatürk’e suikast girişimi, Şeyh Sait isyanı, Menemen
olayı
-
3
Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Şapka inkılabı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,
Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu
-
4
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf
inkılabı,Türk Tarih ve Dil inkılabı
-
5
Ekonomik alanda yapılan inkılâplar
-
6
Hukuk alanında yapılan inkılaplar
-
7
Atatürk dönemi Türk dış politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan Antantı,
Sadabat Paktı
-
8
Atatürk dönemi Türk dış politikası: Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın anavatana
katılması / ARASINAV
-
18 Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci Milli Mücadele sonrasında Türk siyasi hayatında
gerçekleştirilen siyasi inkılâpları (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı
ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi,
toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren inkılâpları, Atatürk döneminde
yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk’ün ilkelerini açıklayıp
yorumlayabilecektir
19 Dersin
Öğrenme
1 İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve
Kazanımları:
değerlendirmek
2 Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine
çıkarılması” fikrini anlamak
3 Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneği kazandırmak
4 Sosyal politika, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak
5 Farklı kaynaklardan bilgi edinimi ve analiz edebilme yeteneğini kazanmak
6 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem
-
9
Türkiye’nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri, II. Dünya Savaşı ve Türkiye
-
10
Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik
-
11
Atatürk İlkeleri: Halkçılık-Laiklik
-
12
Atatürk İlkeleri: Devletçilik-İnkılapçılık
-
13
Atatürk’ün ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gelişmeler
Atatürk’ten sonra Türkiye’nin iç politikası (1938-1960)
-
Genel Değerlendirme ve Sonuç / Final Sınavı
TÜRK DİLİ II
TÜRK DİLİ II
1 Dersin Adı:
14
17 Dersin WEB Adresi: http://devrimtarihi.uludag.edu.tr/
Uygulama
Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyet’in ilan edilmesi, Ankara’nın başkent olması
Öğretim Elemanları:
16 Ders
Teorik
1
2 Dersin Kodu:
33TUD102
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği
2
7 Dersin AKTS
2
8 Teorik Ders Saati
2
Yarıyıl:
Kredisi:
(saat/hafta):
9 Uygulama Ders Saati 0
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders
0
4
Anlatım nedir? Anlatımın özellikleri
Yok
5
Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması
Türkçe
6
Türkçede genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi
7
Kompozisyonla ilgili genel bilgiler
8
Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi
Koordinatörü:
9
Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması
Okutman Berrin MAZICI
Öğretim Elemanları: Okutman Dr. Sacit AYHAN
Okutman Emel ENKİN
Okutman Gülnaz BERBEROĞLU
Okutman Handan AYANGİL
Okutman Harun BİLHAN
Okutman Mahru SAKARYA
Okutman Meral GÜLLÜLÜ
Okutman Mihriban ÖZLÜER AKAT
Okutman Nilüfer AKGÜN
Okutman Nurhan
10
Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar)
11
Yazılı kompozisyon türleri (Düşünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları,diğer yazılı
anlatım türleri)
12
Sözlü kompozisyon türleri (Tartışmaya dayalı sözlü anlatım türleri)
13
Sözlü kompozisyon türleri(Görüşmeye dayalı sözlü anlatım türleri
Saati (saat/hafta) :
11 Dersin Önkoşulu:
12 Dersin Dili:
13 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Öğr.Gör. NURHAN ÇOLAK
14 Dersin
15 Dersi Veren Diğer
16 Ders
Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
[email protected]
2940248
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Bölümler Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Görükle /Bursa
17 Dersin WEB Adresi: http://turkdili.uludag.edu.tr
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören
gençlerimize bir konu hakkındaki görüşlerini yazıya dökebilmek, özel günlerle
ilgili etkinliklerde metinler hazırlayabilme doğru, güzel konuşma yeteneklerini
geliştirmek, dil ve anlatımla ilgili eksikliklerini gidermek, anlatım biçimleri
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
18 Dersin Amacı:
19 Dersin
Öğrenme
Kazanımları:
Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş örnek metinlerden
yararlanılarak öğrencinin doğru, güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve
bununla ilgili uygulamalar
14
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)
1 Dersin Adı:
2 Dersin Kodu:
33YAD102
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
2
7 Dersin AKTS Kredisi:
2
8 Teorik Ders Saati
2
9 Uygulama Ders Saati
0
(saat/hafta):
1
Duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, beklentilerini, yaşadıklarını, sözlü ve yazılı
anlatabilme
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders Saati
0
Yazı türlerini uygulayabilme
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
5
Sözlü ve yazılı metinlerinin uygulanabilmesi
12 Dersin Dili:
İngilizce
6
Türkçe bilim sanat ve kültür yayınlarını okuyup anlayabilme
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
7
Türk dünya edebiyatı ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinleri
karşılaştırabilme
14 Dersin Koordinatörü:
Okutman M.DENIZ DEMİRCİOĞLU
8
Bilim, sanat ve kültür alanında Türkçe metinler üretebilme
2
Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme
3
Sözcük dağarcığının geliştirilmesi
4
(saat/hafta) :
15 Dersi Veren Diğer Öğretim Okt. Cüneyt Avşar, Okt. Gönül Uğuralp, Okt. Sedat Korkmaz, Okt. Elif
20 Dersin İçeriği:
Hafta
16
Teorik
1
Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının
tanıtımı
2
Yazım kuralları ve uygulaması
3
Noktalama işaretleri ve uygulaması
Uygulama
Elemanları:
Ertürk, Okt. Fevziye Işık, Okt. Murat Madak. Okt. Nusret Malkoç
Ders Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
[email protected]
17 Dersin WEB Adresi:
18 Dersin Amacı:
Öğrencinin temel dil becerilerini okuma, yazma, dinleme ve konuşma
yoluyla geliştirmek.
19 Dersin
Öğrenme
1 Öğrenciler basit günlük diyalogları gerçekleştirebilecekler.
Kazanımları:
2 Öğrenciler basit yapılar ve kelime bilgisiyle günlük konular hakkında
konuşabilecekler.
2 Dersin Kodu:
GESS012
3 Dersin Türü:
Seçmeli
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
1
2
3
Öğrenciler kısa, basit yabancı dil metinlerinin ana fikrini anlayabilecekler.
4
Öğrenciler otantik metinleri (örn. formlar, talimatlar, broşürler, ilanlar)
anlayabilecekler.
6 Dersin Verildiği
5
Öğrenciler sözlük yardımıyla kartpostallar ve kişisel mektuplar yazabilecek ve
bunları cevaplayabilecekler.
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
Yarıyıl:
Hafta
2
8 Teorik Ders Saati
(saat/hafta):
20 Dersin İçeriği:
Teorik
Uygulama
9 Uygulama Ders Saati 0
(saat/hafta) :
1
Geçmiş Zaman ikinci bölüm
olumsuzlar ve “ago” yapısı
10 Laboratuvar Ders
0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
Türkçe
2
Geçmiş Zaman ifadeleri:
on + gün/haftanın günleri ve günün bölümleri
in + günün belirli zaman dilimleri /ay /mevsimler /yıl /yüzyıl
at + saatler
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
3
Yiyecek ve içecek
Sayılabilen ve sayılamayan isimler
“Severim” ve “İsterim” yapıları: I like and I’d like ve soru halleri
4
some/any, much/many kullanımları
5
Nazik rica ve isteklerde bulunma
Can/Could I . . . ?or Can/Could you . . . ? yapıları
Karşılaştırma sıfatları
6
“have got” ve “have” yapılarının kullanımı
Enlik bildiren sıfatlar
7
Genel Konu Tekrarı ve ara sınav
8
Şehir ve ülkelerle ilgili kelimeler
Yer-yön tarifleri
9
İnsan tasfiri
Şimdiki (sürekli) Zaman
10
Kimin? (Whose is it?) sorusu ve iyelik zamirleri
11
Kıyafet mağazasında alışveriş diyalogları
Geleçek planları: I'm going to Brazil and I went to Brazil.
12
13
14 Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Yasemin ÖZDEMİR
15 Dersi Veren Diğer
Öğretim Elemanları:
Öğr.Gör.Yasemin Özdemir
[email protected]
[email protected]
02245123491
16 Ders
Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
18 Dersin Amacı:
Toplu yemek hizmeti verilen işletmelerde, yemek menüsü hazırlama,
yemeklerin gıda güvenliği uygulamalarına göre hazırlanması, sevk edilmesi ve
servisini yönetebilme, personel ve iş yeri hijyenini sağlamayı öğrenme ve
uygulayıp uygulatabilme becerisini kazanmak.
19 Dersin
Öğrenme
1 Hazır yemek sektörünü tanıyarak gelişmeleri takip edebilme
Kazanımları:
2 Yemek üretim ve servisinde hijyen kurallarını uygulayabilme
3
Yemeklerden mikrobiyolojik analizler için numune alabilme
“going to” yapısının kesinlik bildiren ikinci kullanımı going to ile it, you, I, vb.
kullanımı
4
Yemek sektöründe kullanılan alet ve ekipmanları tanıyarak kullanabilme
5
Reçete hazırlayabilme,maliyet çıkartabilme
Neden? Sorusuna (Why.. . ?) cevap olarak mastar kullanımı
Sıra zarflarının (first. then, next, after that, finally). ve Neden ve Ne zaman soru
kelimelerinin (Why and When?) kullanımı
“Hava nasıl?” (What is the weather like?) sorusu
6
Depo stoklarını takip edebilme ve sipariş planlayabilme
7
Müşteri ilişkilerini doğru yürütebilme
8
Personele kişisel hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri verebilme
9
HACCP sistemini uygulayabilme
Teklif ve önerilerde bulunma
İyi hava ile ilgili aktiviteler (go for a walk, play tennis, gardening, vb.)
HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ
HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ
1 Dersin Adı:
14
Saati (saat/hafta) :
10 Besinlerin hijyen kuralları ve gıda güvenliği uygulamalarına göre hazırlanması ve
saklanması yöntemlerini öğrenerek uygulayabilme
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
Uygulama
Beslenmenin anlam ve önemini,gıda bileşenlerinin beslenmedeki yeri
ve önemini, farklı beslenme durumlarını öğrenmek .
18 Dersin Amacı:
1
Toplu yemek sektörünü tanımak
2
Yemek fabrikalarında organizasyon ve görev dağılımları
3
Yemek fabrikalarında kullanılan alet ve ekipmanları tanımak ve işlevlerini öğrenmek
4
Gıda depolama ve depoların etkin kullanımı
5
Mal kabul işlemleri ve numune alma
3 Gıda fonksiyonlarını öğrenerek Gıda Teknolojisine uygulayabilme
6
Ekipman ve personel hijyenini öğrenmek
4 Besin gruplarını ve hazırlama, saklama yöntemlerini öğrenerek, gıda teknolojisine
7
Güvenli gıda hazırlama tekniklerini öğrenmek
8
Ders tekrarı ve Ara Sınav
9
Gıda zehirlenmelerine neden olan mikroorganizmaları öğrenmek
10
Yemeklerin gıda güvenliği kurallarına göre sevk edilmesi ve servisi
11
Yemek menüsü planlama
12
Maliyet hesapları
13
Müşteri şikayeti örneklerinin incelenmesi
19 Dersin
Öğrenme
1 Beslenmenin önemini ve anlamını kavrayabilme
Kazanımları:
2 Gıda bileşenlerini öğrenerek Gıda Teknolojisine uygulayabilme
uygulayabilme
5 Metabolizmayı, bazal metabolizmayı ve beslenme açısından enerjiyi öğrenerek
beslenme ile aralarındaki ilişkiyi kurabilme
6 Aşırı ve yetersiz beslenme durumlarını öğrenerek, günlük hayatta kendisi ve içinde
bulunduğu toplumun, beslenme alışkanlıklarına olumlu yönde katkıda bulunmasını
sağlayabilme
7 Yeterli ve dengeli beslenmenin insan hayatındaki öneminin kavrayabilme
8 İnsanların özel durumlarına göre beslenme kurallarını gerektiği koşullarda
uygulayabilme
Yemek fabrikalarında HACCP uygulamaları
BESLENME İLKELERİ
BESLENME İLKELERİ
1 Dersin Adı:
14
2 Dersin Kodu:
GIDS116
9 Besinlerin hijyen kuralları ve gıda güvenliği uygulamalarına göre hazırlanması ve
saklanması yöntemlerini öğrenerek uygulayabilme
10 Beslenme yetersizliğinden kaynaklanan sorunları ve hastalıkları öğrenebilme
20 Dersin İçeriği:
3
Dersin Türü:
Seçmeli
4
Dersin Seviyesi:
Önlisans
1
Beslenme durumu ve önemi(Kurallar ve Tanımlar)
5 Dersin Verildiği Yıl:
1
2
Metabolizma
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
2
7 Dersin AKTS Kredisi:
3
3
Beslenme açısından enerji, karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, su, mineral
maddeler
4
Yağlar, Besleyici olmayan maddeler
8 Teorik Ders Saati
2
5
Su, mineral maddeler
6
Vitaminler
7
Prebiyotik, probiyotikler
8
Ders tekrarı ve Ara Sınav
9
Besin grupları, besin piramidi (Et, süt,yumurta,tahıllar,meyve-sebze,yağlar)
(saat/hafta):
9 Uygulama Ders Saati
0
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders Saati
0
(saat/hafta) :
Hafta
Teorik
11
Dersin Önkoşulu:
Yok
10
Sağlıklı beslenme şartları, aşırı beslenme ve zayıflık
12
Dersin Dili:
Türkçe
11
Çocukların, gençlerin beslenmesi
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
12
Gıda alerjenleri, besinlerin doğru işlenmesi ve saklanması yöntemleri
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. Yasemin ÖZDEMİR
13
Beslenme ve spor
15 Dersi Veren Diğer Öğretim
Elemanları:
16 Ders Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
Öğr.Gör.Yasemin Özdemir
[email protected]
[email protected]
02245123491
Yetişkinlerin ve yaşlıların beslenmesi
TAHIL TEKNOLOJİSİ I
TAHIL TEKNOLOJİSİ I
1 Dersin Adı:
14
2 Dersin Kodu:
GIDZ201
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
Uygulama
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
3
7 Dersin AKTS Kredisi:
3
Teorik Ders Saati
(saat/hafta):
1
9 Uygulama Ders Saati
2
8
Öğütme
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders Saati
0
(saat/hafta) :
4
Öğütme
Un Paçalı
Tavlama ekipmanlarının gösterimi
5
Buğday Paçalı
Kırma sistemi elemanlarının gösterimi
6
Sasörleme
Redüksiyon sistemi elemanlarının gösterimi
7
Pişirme
Kurutma
Eleme sistemi elemanlarının gösterimi
8
Ara sınav ve ders tekrarı
Un paçalı yapımı
9
Kabuk Soyma
Ayıklama
Buğday paçalı yapımı
Düşme sayısı, glutomatik, sedimentasyon cihazı
kullanımı
11 Dersin Önkoşulu:
-
12 Dersin Dili:
Türkçe
10
Kırma ve Kalibrasyon
Yüz yüze
11
Hamur Bileşenlerinin Hazırlanması
Ekstensograf kurvelerinin yorumu
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. AYŞE NESLİHAN DÜNDAR
12
Yoğurma
Farinograf kurvelerinin yorumu
15 Dersi Veren Diğer Öğretim
-
13
Kitle Fermantasyonu
Şekil Verme
Hamur Bileşenlerinin Hazırlanılması
16 Ders Koordinatörünün
[email protected]
2962034
Yenişehir İbrahim Orhan MeslekYüksekokulu
Gıda Teknolojisi Programı
13 Dersin Veriliş Şekli:
Elemanları:
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
Mevzuat ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak tahıl ürünleri üretimini
kontrol etme yeterliklerinin kazandırmak
18 Dersin Amacı:
19 Dersin
Öğrenme
1 Türk Gıda Kodeksi ve mevzuata uygun hammadde kalitesine göre sınıflandırma
Kazanımları:
yapabilme
2 Dersin Kodu:
GIDZ203
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
6 Dersin Verildiği
3
Yarıyıl:
2
Tahıl laboratuvarlarında buğday ve un analizlerini uygulayabilme ve sonuçlarını
yorumlayabilme
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
3
Bilgisayar sistemine sahip öğütme elemanlarını kullanabilme
8 Teorik Ders Saati
4
Analizlerin gerçekleştirildiği cihazları kullanabilme
5
Laboratuvarlarda AR-GE çalışmaları için fikir yürütebilme
6
Tahıl ürünlerinin üretiminde güncel bilgileri takip ederek farklılık ortaya
koyabilme
7
Tahıl ürünlerinin üretildiği firmalarda takım çalışmalarında etkin rol oynama
8
Un üretiminde teknolojinin gereklerine uygun kullanılan makineler hakkında bilgi
birikimine sahip olabilme
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Son Fermantasyon
Pişirme
Ekmek pişirme denemesi
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I
1 Dersin Adı:
14
Teorik
Uygulama
1
Hammaddenin Kalitesine Göre
Sınıflandırma
Süne vb.hastalıklı buğdayları inceleme
2
Temizleme
Tavlama
Hammadde kalitesine göre sınıflama yapma
3
Tavlama
Temizleme ekipmalarının gösterimi
2
(saat/hafta):
9 Uygulama Ders Saati 2
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders
0
11 Dersin Önkoşulu:
-
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
Saati (saat/hafta) :
14 Dersin Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. SÜREYYA SALTAN EVRENSEL
15 Dersi Veren Diğer
-
16 Ders
[email protected]
Öğretim Elemanları:
Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
Teknolojisi
17 Dersin WEB Adresi:
Bu ders ile öğrencilere, Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak
yapma hammadde ve yardımcı maddeleri işletmeye almak, ön işlemleri kontrol
etmek, içme sütü üretimini kontrol etmek, kurutulmuş süt ürünleri üretimini
kontrol etmek ve yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır
18 Dersin Amacı:
19 Dersin
Öğrenme
1 Hammadde ve yardımcı maddeleri işletmeye almak
Kazanımları:
2 Ön işlemleri kontrol etmek
MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ-1
MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ-1
1 Dersin Adı:
2 Dersin Kodu:
GIDZ205
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
3
İçme sütü üretimini kontrol etmek
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
3
4
Kurutulmuş süt ürünleri üretimini kontrol etmek
Yoğurt ve Tereyağı üretimi ve gerekli kontrollerini yapmak
7 Dersin AKTS Kredisi:
4
5
6
Kefir-Kımız-Ayran üretim ve kontrollerini yapmak
8 Teorik Ders Saati
2
7
Süt işleme makinalarını kullanmayı bilmek
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu
yapabilme yeteneği kazanmak
9 Uygulama Ders Saati
2
8
(saat/hafta):
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. NIHAL TÜRKMEN
(saat/hafta) :
20 Dersin İçeriği:
Hafta
(saat/hafta) :
Teorik
Uygulama
1
Dersin ve kaynakların tanıtılması
2
Sütün bileşimi- sütün oluşumu-süt hijyeni
İçme Sütü
Teknolojisi
3
Sütün nitelikleri, Süt İşletmelerinde miktar ölçümü+Hammadde ve yardımcı
maddelerin depolanması+Sütün temizlenmesi
İçme Sütü
Teknolojisi
4
Sütün Temizlenmesi+Sütün havasının ve kokusunun alınması
İçme Sütü
Teknolojisi
5
Süt Yağının Ayrılması+ Sütün Standardizasyonu+ Sütün Homojenizasyonu
İçme Sütü
Teknolojisi
6
İçme Sütü Teknolojisi-Pastörize-UHT süt üretimi
İçme Sütü
Teknolojisi
Yoğurt Üretim Teknolojisi
Sade Yoğurt Üretimi+Meyveli Yoğurt Üretimi
Probiyotik Yoğurt Üretimi+Yoğurttan Ayran Üretimi
7
15 Dersi Veren Diğer Öğretim Öğr.Gör. Dr. Nihal TÜRKMEN EROL
Elemanları:
16 Ders Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
18 Dersin Amacı:
Yoğurt
Teknolojisi
8
Ders tekrarı, ARASINAV
9
Kefir Üretimi+ Kımız Üretimi
Kefir-Kımız
Teknolojisi
10
Tereyağı Teknolojisi
Tereyağı
Teknolojisi
11
Krema Üretimi+ Kremaya Ön İşlemler Uygulanması
Tereyağı
Teknolojisi
12
Kremaya Ön İşlemler Uygulanması+Kremanın Olgunlaştırılması
Tereyağı
Teknolojisi
13
Kremanın Yayıklanması Tereyağının Ambalajlanması ve Depolanması
Tereyağı
Teknolojisi
14
Ödev konularının değerlendirmesi
Tereyağı
[email protected]
0224 294 23 61
Uludağ Üniversitesi, T.B.M.Y.O Gıda Teknolojisi Programı, Görükle
Kampüsü, Nilüfer, BURSA
•Taze meyve ve sebzelerin yapısında bulunan bileşiklerin kimyasını
özellikle de pigmentleri, fitokimyasalları ve enzimleri anlamalarını
sağlamak
•Taze meyve ve sebzelerde hangi mikroorganizmaların önemli olduğunu
öğretmek
• Geleneksel yöntemlerle karşılaştırmalı olarak, meyve ve sebzelerin yeni
teknolojiler kullanılarak nasıl işlendiğini göstermek
• Meyve ve sebzelerin işlenmesi sırasında uygulanan işlem
basamaklarının ne olduğunu ve meyve sebzeler üzerine etkisini öğretmek
• Meyve ve sebzelerin işlenmesi sırasında kalitelerinde meydana gelen
değişimleri öğretmek
• Öğrencilerin, sağlıklı beslenme çerçevesinde, meyve ve sebzelerin yeni
teknolojiler kullanılarak işlenmesinin önemini kavramalarını sağlamak
19 Dersin
Öğrenme
1
Kazanımları: Meyve ve sebzelerin kimyasının ve mikrobiyolojisinin ne kadar önemli olduğunu
kavrayabilmek
2 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ile ilgili teknolojiler hakkında bilgi sahibi olabilmek
3 Meyve ve sebzelerin işleneceği yönteme ilişkin, işlem basamaklarını gerçekleştirmek
amacıyla uygun parametreler belirleyebilmek ve prosesi gerçekleştirebilmek
4 Kuramsal ve deneysel yöntemleri kullanarak, meyve ve sebzelerin işlenmesi sırasında
ve sonrasında oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırabilecek düzeyde üretim
gerçekleştirebilmek
5 Meyve ve sebzelerin üretimine ilişkin bilgileri, kayıt altına alma becerisi
kazanabilmek
6 Meyve ve sebzelerin sağlıkla olan ilişkisinin bilincine vararak, yeni teknolojilerin
önemini kavrayabilmek
7 Meyve ve sebze işleme teknolojisi kapsamında, sorun çözme becerisi kazanabilmek
8 Meyve ve sebzeleri işleme teknolojisi ile ilişkili gelişmeleri izlemek için yaşam boyu
öğrenme becerisi kazanabilmek
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I
1 Dersin Adı:
3
Et muayenesinin önemi
4
Zoonozların önemi(Kesimi yasak hastalıklar)
5
Mecburi kesim önemi
6
Paraziter hastalıklar önemi
7
Etin fiziksel özellikleri(Rigor mortis)
8
Etin kimyasal özellikleri
9
Et endüstrisinde kullanılan alet ve makinalar
10
Standart parçalamanın önemi
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
Uygulama
1
Et kombinaları ve mezbahalar
Uygulama
2
Kasaplık hayvanlarda sistematik et muayenesi
Tanıtım
3
Et muayenesi yönünden önemli hastalıklar,et muayene bulguları ve
etler hakkında karar
Kesimhane tanıtımı
4
Paraziter hastalıklar,et muayene bulguları ve karar
Kesimhane tanıtımı
Kesim tekniklerini kontrol
etmek
2 Dersin Kodu:
GIDZ207
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
5
Kasaplık hayvanlarda kesimi yasak hastalıklar,halleri;mecburi
kesimler;kesim yöntemleri;gövde etlerinin damgalanması
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
3
6
Etin tanıtımı,histolojik yapısı(bağ doku,kemik doku,kas doku gb)
Et muayenesi
7 Dersin AKTS Kredisi:
4
7
Etin kimyasal özellikleri(su,proteinler-sarkoplazmik,bağ doku,yağ,karbonhidrat
Et muayenesi
8 Teorik Ders Saati
1
8
Ders tekrarı ve ara sınav
9 Uygulama Ders Saati
2
9
Etin fiziksel özellikleri(renk koku,lezzet),Rigor mortis=ölüm
sertliği,olgunlaşma,pH)
Soğutma derecelerini kontrol
etmek
10 Laboratuvar Ders Saati
0
10
Gövde etlerinde istenmeyen değişiklikler(kokuşma,anemi,kaşeksi
gb)
Dondurma derecelerini kontrol
etmek
11 Dersin Önkoşulu:
Hijyen ve sanitasyon,gıdalarda temel işlemler,gıda mikrobiyolojisi,gıda
kimyası,gıda endüstrisi makinaları derslerini almış olmak.
11
Gövde etlerinde standardizasyon ve kalite
nitelikleri(randıman,karkas gb),Sığır karkaslarının standardını
oluşturan faktörler
Et endüstrisinde kullanılan
alet,makine ve malzemeleri
tanımak
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
12
Gövde etlerinin pazara sunulma şekilleri,çeşitli etlerin ayırt
edilmesi
Et parçalama
14 Dersin Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. NUR YÜKSEK
13
Et endüstrisinde kullanılan alet ve makinalar
Et parçalama
(saat/hafta):
(saat/hafta) :
(saat/hafta) :
15 Dersi Veren Diğer
Öğretim Elemanları:
16 Ders Koordinatörünün
[email protected]
İletişim Bilgileri:
17
Dersin WEB Adresi:
18
Dersin Amacı:
Kesim Salonları,Kesim yöntemleri,et muayenesinin yapılması,etin
histolojik yapısı,et parçalama konusunda teorik ve uygulama bilgilerini
vermek
19 Dersin Öğrenme Kazanımları:
1
Halk sağlığı açısından kesimhanelerin önemi
2
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim tekniği
Et parçalama
14
LABORATUVAR TEKNİĞİ II
1 Dersin Adı:
Et parçalama
LABORATUVAR TEKNİĞİ II
2 Dersin Kodu:
GIDZ209
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
3
7 Dersin AKTS Kredisi:
3
8 Teorik Ders Saati
1
9 Uygulama Ders Saati
2
(saat/hafta):
(saat/hafta) :
11
Süt ve ürünlerinde analizler
Süt ve ürünlerinde analizler
12
Yağ analizleri
Yağ analizleri
13
Bal-yumurta analizleri
Bal-yumurta analizleri
Özel gıdalarda analizler(çay,baharat vs.)
GIDA ANALİZLERİ
GIDA ANALİZLERİ
1 Dersin Adı:
14
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
-
12 Dersin Dili:
Türkçe
2 Dersin Kodu:
GIDS209
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
3 Dersin Türü:
Seçmeli
14 Dersin Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. SÜREYYA SALTAN EVRENSEL
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
(saat/hafta) :
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
15 Dersi Veren Diğer Öğretim ÖğR. Gör. Çiğdem GÜCEYÜ
Elemanları:
16
Ders Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
17
Dersin WEB Adresi:
6 Dersin Verildiği
3
7 Dersin AKTS
3
8 Teorik Ders Saati
1
Yarıyıl:
[email protected]
Kredisi:
Laboratuar Teknikleri l’de öğrendiği bilgileri, gıdaların analizlerinde ön
hazırlık, işlem aşamalarında kullanmak ve analiz yapmak
18 Dersin Amacı:
19 Dersin
Öğrenme
1 Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları
Kazanımları:
yorumlayabilmeyi
(saat/hafta):
9 Uygulama Ders Saati 2
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders
0
Saati (saat/hafta) :
2
Gıda analiz sonuçlarının gıda mevzuatı ve standartlarına uygun olarak değerlendirir
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
3
Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli
cihazlarını kullanabilmeyi bilmek
12 Dersin Dili:
Türkçe
4
Et ve ürünleri analizleri
13 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
5
Süt ve ürünleri analizleri
14 Dersin
6
Su analizleri
7
Bal analizleri
8
Diğer gıda analizleri
Doç.Dr. CANAN HECER
Koordinatörü:
15 Dersi Veren Diğer
Öğretim Elemanları:
16 Ders
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Özel gıdalarda analizler
Teorik
Uygulama
1
Dersin tanıtımı, kaynakların belirtilmesi
Laboratuarda çalışma kurallarının hatırlanması
2
Rutubet/Kuru madde tayini/farklı gıdalarda
Rutubet/Kuru madde tayini
3
Yağ tayini/farklı gıdalarda
Yağ tayini (Soxhelet ve Gerber Metodu)
4
Yağlarda serbest yağ asitleri tayini/farklı gıdalarda Yağlarda serbest yağ asitleri tayini
5
Ham protein tayini/farklı gıdalarda
Ham protein tayini (Kjeldahl Metodu)
6
Tuz tayini tayini/farklı gıdalarda
Tuz tayini tayini
7
Titrasyon asitliği tayini/farklı gıdalarda
Titrasyon asitliği tayini
8
Ders tekrarı, ARASINAV
9
Su analizleri
Su analizleri
10
Et ve et ürünlerinde analizler
Et ve et ürünlerinde analizler
UÜKMYO/KARACABEY-BURSA 16700
Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
18 Dersin Amacı:
Bu ders ile öğrencilere ; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak, süt ve süt
ürünlerinin analizleri, içme ve kullanma sularının analizleri, yemeklik yağların
analizleri, et ve et ürünleri analizleri, un ve unlu mamullerdeki analizleri,
konserve gıdalardaki analizleri, alkolsüz ve alkollü içeceklerdeki analizleri,
baldaki analizleri ve mikrobiyolojik analizleri yapmak, değerlendirmek
yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
19 Dersin Öğrenme
Kazanımları:
1
Süt ve süt ürünlerinin analizlerini yapmak ve değerlendirmek
2
İçme ve kullanma sularının analizlerini yapmak ve değerlendirmek
3
6 Dersin Verildiği
Yarıyıl:
3
Yemeklik yağların analizlerini yapmak ve değerlendirmek
4
Et ve et ürünlerinin analizlerini yapmak ve değerlendirmek
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
5
Un ve unlu mamullerdeki analizleri yapmak ve değerlendirmek
8 Teorik Ders Saati
2
9 Uygulama Ders Saati
0
6
Konserve gıdalardaki analizleri yapmak ve değerlendirmek
7
Alkolsüz ve alkollü içeceklerdeki analizleri yapmak ve değerlendirmek
8
Baldaki analizleri yapmak ve değerlendirmek
9
Mikrobiyolojik analizleri yapmak ve değerlendirmek
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
Uygulama
(saat/hafta):
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders Saati 0
(saat/hafta) :
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. EMİNE AYDIN
1
Tanıtım, mevzuat ve ilgili kurumlar hakkında genel bilgilendirme Laboratuvar tanıtımı
2
Çiğ süt, UHT süt ve pastörize sütteki analizlerin yapılışı
Uygulanması ve
değerlendirilmesi
Süt ürünlerindeki analizlerin yapılışı
Uygulanması ve
değerlendirilmesi
4
İçme ve kullanma sularının analizlerinin yapılışı
Uygulanması ve
değerlendirilmesi
5
Yemeklik yağların analizlerinin yapılışı
Uygulanması ve
değerlendirilmesi
6
Et ve et ürünlerinin analizlerini yapılışı
Uygulanması ve
değerlendirilmesi
17 Dersin WEB Adresi:
7
Un ve unlu mamullerdeki analizlerin yapılışı
Uygulanması ve
değerlendirilmesi
18 Dersin Amacı:
8
Genel tekrar -Ara Sınav
9
Konserve gıdalardaki analizlerin yapılışı
Uygulanması ve
değerlendirilmesi
19 Dersin
10
Alkolsüz içeceklerdeki analizlerin yapılışı
Uygulanması ve
değerlendirilmesi
11
Alkollü içeceklerdeki analizlerin yapılışı(bira analizlerinin
yapılışı)
Uygulanması ve
değerlendirilmesi
2 Gazlı içeceklerin üretiminde kullanılan hammaddelerin özelliklerini ve kullanım
Şarap analizlerinin yapılışı
Uygulanması ve
değerlendirilmesi
3 Sektörün talep ve gelişmelerine göre AR-GE çalışmaları yapabilme
Baldaki analizleri yapılışı
Uygulanması ve
değerlendirilmesi
5 Proseste kullanılan cihazları kullanabilme
3
12
13
Mikrobiyolojik analizlerin yapılışı
14
GAZLI İÇECEK TEKNOLOJİSİ
GAZLI İÇECEK TEKNOLOJİSİ
1 Dersin Adı:
2 Dersin Kodu:
GIDS211
3 Dersin Türü:
Seçmeli
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
15 Dersi Veren Diğer
Öğretim Elemanları:
16 Ders Koordinatörünün [email protected]
0224 861 34 24
Keles Meslek Yüksekokulu
Cuma Mahallesi
Mehmet Akif Orhan Caddesi
No:37 16740 Keles/BURSA
İletişim Bilgileri:
Bu dersin amacı öğrencilere, gazlı içecek üretiminde kullanılan
hammaddeler, üretim teknolojisi, proseste kullanılan ekipmanlar, gazlı
içecekler ve mineralli suların kalite özellikleri konusunda bilgi
kazandırmaktır.
Öğrenme
1 Gazlı içecek ve mineralli sularının Türk Gıda Kodeksine ve mevzuata uygun olarak
Kazanımları:
üretilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kullanabilme
koşullarını kavrayabilme
4 Gazlı içecek üretiminin proses aşamalarını uygulayabilme
6 İçecek üretiminde postmix ve premix hazırlayabilme
Uygulanması ve
değerlendirilmesi
7 Gazlı içecek üretiminde karşılaşılabilinecek kalite kusurlarını bilme ve önleyebilme
8 Gazlı içeceklerin kalitesinin değerlendirildiği kalite kontrol analizlerini yapabilme
9 Gazlı içeceklerin insan sağlığı üzerine olan olumlu ve olumsuz etkilerini
kavrayabilme
20 Dersin İçeriği:
Hafta
1
Teorik
Gazlı içecek üretiminin tarihsel gelişimi
Uygulama
2
Gazlı içecek ve mineralli sular ile ilgili mevzuat
18 Dersin Amacı:
3
Proseste kullanılacak suyun özellikleri, su yumuşatma işlemleri, kimyasal uygulamalar,
filtrasyon uygulamaları
19 Dersin
4
Su klorlama, aktif karbon filtreler, UV dezenfeksiyon, ozonlama, ters osmoz,
ultrafiltrasyon
5
Gazlı içecek hammaddeleri, şeker ve yapay tatlandırıcılar, meyve suyu konsantreleri
6
Karbondioksit, asitliği düzenleyiciler ve koruyucu katkı maddelerinin özellikleri
7
8
Kanatlı ürünleri teknolojisi konusunda teorik ve uygulama bilgilerini
vermek.
Öğrenme
1 Halk sağlığı açısından tavuk kesimhanelerinin önemini kavramak
Kazanımları:
2 Kanatlı kesim tekniğini bilmek
3
To understand the important of poultry tomeat inspectionKanatlı muayenesinin
önemini kavramak
Aroma maddeleri, esans tipleri, renklendiriciler, emülgatörler ve gamların özellikleri
4
Kanatlı karkaslarında kalite standartlarını kontrol etmek
Ders tekrarı ve arasınav
5
Soğutma derecelerini kontrol etmek
9
Proses aşamaları, şurup hazırlama, deaerasyon, filtrasyon, karıştırma postmix ve premix
uygulamaları
6
Dondurma derecelerini kontrol etmek
10
İçeceklerin gazlanması ve dolumu
7
Depolama derecelerini kontrol etmek
11
Proses ekipmanlarının çalışma ilkeleri
8
Kanatlı işleme teknolojisi ile ilgili gelişmeleri izlemek
12
Gazlı içeceklerin kusurları ve kalite kontrolleri
13
Maden sularının bileşimi ve özellikleri
Gazlı içecek ve maden sularının sağlık üzerindeki etkileri
KANATLI TEKNOLOJİSİ
KANATLI TEKNOLOJİSİ
1 Dersin Adı:
14
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
1
Kanatlı teknolojisinin önemi
2
Kanatlı etlerin işlenmesi
3
Kanatlı etlerin işlenmesi
GIDS213
4
Kanatlı etlerin soğutulması ve dondurulması
3 Dersin Türü:
Seçmeli
5
Kanatlı etlerin depolanması
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
6
Kanatlı etlerin kalitelerine göre derecelendirilmesi
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
7
Kanatlı etlerin kalitelerine göre derecelendirilmesi
8
Ders tekrarı ve ara sınav
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
3
9
Kanatlı ürünleri teknolojisinin önemi
7 Dersin AKTS Kredisi:
3
10
Tavuk salam üretimi
8 Teorik Ders Saati
2
11
Tavuk etsuyu üretimi
12
Hindi salam üretimi
13
Deve kuşu et teknolojisinin önemi
2
Dersin Kodu:
(saat/hafta):
9 Uygulama Ders Saati
0
(saat/hafta) :
Deve kuşu et üretimi
14
İŞYERİ EĞİTİMİ I
1 Dersin Adı:
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
Hijyen ve sanitasyon,gıdalarda temel işlemler,gıda mikrobiyolojisi,gıda
kimyası,gıda endüstrisi makinaları derslerini almış olmak
2 Dersin Kodu:
GIDS227
12
Dersin Dili:
Türkçe
3 Dersin Türü:
Seçmeli
13
Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
14
Dersin Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. NUR YÜKSEK
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
15
Dersi Veren Diğer Öğretim
Elemanları:
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
3
7 Dersin AKTS Kredisi:
12
(saat/hafta) :
16 Ders Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
[email protected]
İŞYERİ EĞİTİMİ I
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 0
9 Uygulama Ders Saati
(saat/hafta) :
16
Uygulama
İş Yeri Uygulaması
14
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
1 Dersin Adı:
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
Türkçe
2 Dersin Kodu:
OTPS001
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
3 Dersin Türü:
Seçmeli
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör.Dr. BARIŞ SÖNMEZ
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
(saat/hafta) :
15 Dersi Veren Diğer Öğretim
Elemanları:
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 3
16 Ders Koordinatörünün İletişim
Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
18 Dersin Amacı:
Öğrencinin derslerde gördüğü teorik bilgileri programı ile ilgili
uygun görülen işletmelerde uygulaması
1
Hafta
3
8 Teorik Ders Saati
2
9 Uygulama Ders Saati
0
(saat/hafta):
(saat/hafta) :
19 Dersin Öğrenme Kazanımları:
20
7 Dersin AKTS Kredisi:
Derslerde öğrenilen konuların uygulamasını yapabilme
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
Türkçe
(saat/hafta) :
2
Çalışma hayatına uyum sağlama
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
3
Teori ile uygulamayı birarada pekiştirme
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. NURETTİN YAMANKARADENİZ
4
Mesleği ile ilgili iş süreçlerini uygulama
15 Dersi Veren Diğer
5
Çalışma disiplinini sağlama
6
İş süreçlerindeki sorunlara çözüm önerileri getirebilme
7
Alanı ile ilgili
8
Alanına uygun sektörel araç gereçleri kullanabilme
Dersin İçeriği:
Öğretim Elemanları:
16 Ders Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
18 Dersin Amacı:
Teorik
Ögr.Gör.Nurettin Yamankaradeniz, Teknik Bilimler MYO İklimlendirme
ve Soğutma Teknolojileri Programı GÖRÜKLE/BURSA Tel: 0224
2942398, [email protected]
Uygulama
Bu ders ile öğrenciye; iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan
yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
19 Dersin Öğrenme Kazanımları:
1
İş Yeri Uygulaması
2
İş Yeri Uygulaması
1
İlk yardım tedbirlerini almak
3
İş Yeri Uygulaması
2
Çalışma emniyetini sağlamak
4
İş Yeri Uygulaması
5
İş Yeri Uygulaması
6
İş Yeri Uygulaması
7
İş Yeri Uygulaması
8
İş Yeri Uygulaması
9
İş Yeri Uygulaması
10
İş Yeri Uygulaması
11
İş Yeri Uygulaması
12
İş Yeri Uygulaması
13
İş Yeri Uygulaması
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
1
İlkyardım eğitimi
2
İlkyardım eğitimi
3
İlkyardım eğitimi
4
İlk yardım malzemeleri
5
İlk yardım malzemeleri
6
İlk yardım malzemeleri
7
Kişisel emniyet sağlama
Uygulama
8
Kişisel emniyet sağlama
6
Fonksiyonel tahıl ürünleri geliştirebilme
Tahıl ürünlerinde kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilme
Un üretiminde teknolojinin gereklerine uygun kullanılan makineler hakkında bilgi
birikimine sahip olabilme
9
Kişisel emniyet sağlama
7
10
Çalışanların emniyetini sağlama
8
11
Çalışanların emniyetini sağlama
12
İş ortamı güvenliği sağlama
13
İş ortamı güvenliği sağlama
20 Dersin İçeriği:
Hafta
İş ortamı güvenliği sağlama
TAHIL TEKNOLOJİSİ II
TAHIL TEKNOLOJİSİ II
1 Dersin Adı:
14
2 Dersin Kodu:
GIDZ202
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
4
7
Dersin AKTS Kredisi:
1
9 Uygulama Ders Saati
2
(saat/hafta):
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
-
12 Dersin Dili:
Türkçe
(saat/hafta) :
Yüz yüze
13 Dersin Veriliş Şekli:
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. AYŞE NESLİHAN DÜNDAR
15 Dersi Veren Diğer Öğretim
-
16 Ders Koordinatörünün
[email protected]
2962034
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi Programı
Elemanları:
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
Mevzuat ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak tahıl ürünleri üretimini
kontrol etme yeterliklerinin kazandırmak
18 Dersin Amacı:
19
Dersin
Öğrenme
1 Türk Gıda Kodeksi ve mevzuata uygun tahıl ürünleri üretimi yapabilme
Kazanımları:
2 Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun tahıl ürünleri üretimi yapabilme
3
Tahıl ürünleri ile ilgili bilimsel ve teknik alanlarda güncel bilgileri takip edebilme
4
Analizlerin gerçekleştirildiği cihazları kullanabilme
5
Ekonomik ve piyasada rekabet edilebilir tahıl ürünleri üretebilme
Uygulama
1
Nem tayini
2
Vakum İşlemi
Presleme
Kül tayini
3
Kalıplama ve Kesme
Kurutma
Protein tayini
4
Kurutma, Soğutma
Silolama
Sert ve yumuşak buğdayda farinograf ve ekstensograf kurve yorumları,
aralarındaki farkların ortaya konulması
5
Karışım Hazırlama
Yoğurma
Makarnada su absorbsiyonu
6
Yoğurma
Şekil Verme
Makarnada hacim artışı
7
Şekil Verme
Pişirme
Makarnada ağırlık artışı
8
ARASINAV ve ders
tekrarı
Ders tekrarı
9
Kalıplama
Pişirme
Pişme suyuna geçen madde miktarı tayini
10
Hammaddenin
Öğütülmesi
Makarna duyusal analizleri
11
Pişirme
Dinlendirme
Bisküvinin fiziksel analizleri
12
Ezme
Kurutma
Bisküvi üretiminde kullanılan hammaddelerin etkisini test etme
13
Kabuk Soyma
Bisküvi ve kek pişirme denemesi
4
8 Teorik Ders Saati
Teorik
Yoğurma
Vakum İşlemi
Yağlama
Ayıklama
Bisküvi ve kek duyusal analizleri
14
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II
1 Dersin Adı:
2 Dersin Kodu:
GIDZ204
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
4
7 Dersin AKTS Kredisi:
4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta):
2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : 2
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) 0
:
-
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14 Dersin Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. SÜREYYA SALTAN EVRENSEL
15
[email protected]
16 Ders Koordinatörünün İletişim
Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
Peynir,Süt tozu ve Dondurma teknolojisini öğrenmek,
kontrolleri yapmak
18 Dersin Amacı:
Dondurma Karışımının Hazırlanması
Dondurma Yapımı
13
Karışıma uygulanan ön işlemlerin kontrolü Karışımın
Dondurulması
Dondurma Yapımı
Farklı Dondurma üretimi
Dondurma Yapımı
14
MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ-2
MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ-2
1 Dersin Adı:
11 Dersin Önkoşulu:
Dersi Veren Diğer Öğretim
Elemanları:
12
2 Dersin Kodu:
GIDZ206
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
4
7 Dersin AKTS Kredisi:
3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati
19 Dersin
0
(saat/hafta) :
Öğrenme
1 Peynir üretimini ve çeşitlerini
Kazanımları:
2 Peynire yapılan analizleri
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
Türkçe
(saat/hafta) :
3
Süttozu üretimini
4
Dondurma üretimini
5
Süt teknolojisinde kontrolleri yapmak ve değerlendirmek
6
Üretim hatlarının işleyişini ve kontrolünü sağlamak
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
7
Süt işleme makinalarını kullanmayı bilmek
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. NIHAL TÜRKMEN
8
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu
yapabilme yeteneği kazanmak
15 Dersi Veren Diğer Öğretim
Öğr.Gör. Dr. Nihal TÜRKMEN EROL
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Elemanları:
16 Ders Koordinatörünün İletişim [email protected]
Bilgileri:
Teorik
Uygulama
1
Dersin ve kaynakların tanıtımı
2
Beyaz peynir üretimi
Peynir Yapımı
17 Dersin WEB Adresi:
3
Kaşar peyniri üretimi
Peynir Yapımı
18 Dersin Amacı:
4
Lor peyniri üretimi+ Eritme peyniri üretimi
Peynir Yapımı
Civil Peyniri Üretimi+Tulum Peyniri Üretimi
5
Peynir Yapımı
6
Mihaliç Peyniri Üretimi
Hellim Peyniri Üretimi+ Van Otlu Peynir Üretimi
Peynir Yapımı
7
Bazı yabancı peynir üretimi
Peynir Yapımı
8
Ders tekrarı, ARASINAV
9
Süttozu Üretimi+ Peynir altı suyu (PAS) üretimi
Fabrikada süt tozu üretimi
ziyaret
10
Peynir altı suyu (PAS) üretimi+ Kurutulmuş süt ürünlerinin
depolanması
Fabrikada süt tozu üretimi
ziyaret
11
Dondurma Teknolojisi
Dondurma Yapımı
0224 294 23 61
Uludağ Üniversitesi, T.B.M.Y.O Gıda Teknolojisi Programı,
Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA
¦Isıl işlemin mikroorganizma ve enzimler açısından önemini
anlamalarını sağlamak
¦Haşlama, pastörizasyon ve sterilizasyon arasındaki farkları öğretmek
¦Termal letalitenin hangi yöntemle, nasıl sağlandığını göstermek,
¦Isıl işlemin meyve ve sebzelerin besinsel ve duyusal özellikleri
üzerine etkisini öğretmek
¦Isıl olmayan yöntemlerden yüksek hidrostatik basınçla muhafazanın
ilkelerini kavramalarını sağlamak
¦Basıncın mikroorganizma ve enzimler üzerine etkisini göstermek
¦Basınçla muhafazanın meyve ve sebzelerin kalitesi üzerine etkisini
öğretmek
¦Reçel ve marmelat üretiminde kullanılan hammaddeler hakkında
bilgilendirmek
¦Üretim yöntemi ve üretim hatalarını kavramalarını sağlamak
¦Farklı tiplerde reçel marmelatın nasıl üretilebileceğini göstermek
¦ Meyve suyu üretim aşamalarını öğretmek
¦Meyve suyu üretiminde kullanılan ekipmanlar hakkında
bilgilendirmek
¦Dolum öncesinde meyve sularının nasıl ayarlandığını göstermek
19 Dersin
Öğrenme
1 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ile ilgili teknolojiler hakkında bilgi sahibi olabilmek
Kazanımları:
2 Meyve ve sebzelerin işleneceği yönteme ilişkin, işlem basamaklarını gerçekleştirmek
amacıyla uygun parametreler belirleyebilmek ve prosesi gerçekleştirebilmek
3 Kuramsal ve deneysel yöntemleri kullanarak, meyve ve sebzelerin işlenmesi
sırasında ve sonrasında oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırabilecek düzeyde
üretim gerçekleştirebilmek
4 Meyve ve sebzelerin üretimine ilişkin bilgileri, kayıt altına alma becerisi
kazanabilmek
5 Meyve ve sebze işleme teknolojisi kapsamında, sorun çözme becerisi kazanabilmek
6 Meyve ve sebzeleri işleme teknolojisi ile ilişkili gelişmeleri izlemek için yaşam boyu
öğrenme becerisi kazanabilmek
7 Yeni muhafaza yöntemleri ile geleneksel yöntemler arasındaki farkı kavrayabilmek
7 Dersin AKTS Kredisi:
3
8 Teorik Ders Saati
1
9 Uygulama Ders Saati
2
(saat/hafta):
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
Hijyen ve sanitasyon,gıdalarda temel işlemler,gıda mikrobiyolojisi,gıda
kimyası,gıda endüstrisi makinaları derslerini almış olmak.
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14 Dersin Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. NUR YÜKSEK
(saat/hafta) :
15 Dersi Veren Diğer Öğretim
Elemanları:
16 Ders Koordinatörünün
[email protected]
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
Uygulama
Et ve et ürünleri teknolojisi konusunda teorik ve uygulama bilgilerini
vermek.
18 Dersin Amacı:
1
Konserve üretiminde hammaddelere uygulanan ön işlemler ve dolum
2
Hava çıkarma yöntemleri ve kapatma
3
Isıl işlem parametrelerinin belirlenmesi ve ısıl işlem
4
Meyve ve sebze konservelerinde görülen bozulmalar (Mikrobiyolojik, kimyasal,
fiziksel)
3
Pastırma üretimini kontrol etmek
5
Yüksek basınç sistemi ve ekipmanı
4
Füme dil üretimini kontrol etmek
6
Yüksek basıncın gıda bileşenlerine etkisi
5
Jöle işkembe üretimini kontrol etmek
7
Yüksek basıncın mikroorganizmalar ve enzimler üzerine etkisi
6
Kavurma üretimini kontrol etmek
8
Ders tekrarı - Ara sınav
7
Sosis üretimini kontrol etmek
Salam üretimini kontrol etmek
İşlenmiş ve emülsiyon et ürünlerinde kullanılan doğal ve yapay barsak
kılıfları,baharatlar,katkı maddelerinin önemi
19 Dersin
Öğrenme
1 Et ürünleri muhafaza yöntemlerinin önemi
Kazanımları:
2 Fermente sucuk üretimini kontrol etmek
9
Reçel ve marmelat üretiminde kullanılan hammaddeler ve hazırlanmaları
8
10
Jelleşme mekanizması ve etkileyen faktörler
9
11
Üretim tekniği ve üretim hataları
12
Meyvelerin meyve suyu için işlenmeye hazırlanması ve preslenmesi
13
Durultma, berraklaştırma,filtrasyon ve konsantre etme
Meyve sularının ayarlanması, pastörizasyon ve aseptik dolum
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II
1 Dersin Adı:
14
2 Dersin Kodu:
GIDZ208
10 Et ürünlerinin yapımında et seçiminin önemi
20
Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
Uygulama
1
Et ve et ürünleri teknolojisinin önemi
Et ve et ürünleri uygulama ünitesinin tanıtımı
2
Muhafaza yöntemleri
Et ve et ürünleri uygulama ünitesinin tanıtımı
3
Et ürünleri teknolojisi(Fermente sucuk teknolojisi)
Fermente sucuk üretimini kontrol etmek
Fermente sucuk üretimini kontrol etmek
3
Dersin Türü:
Zorunlu
4
Sucuk teknolojisi
4
Dersin Seviyesi:
Önlisans
5
Pastırma teknolojisi
Fermente sucuk üretimini kontrol etmek
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
6
Pastırma teknolojisi
Fermente sucuk üretimini kontrol etmek
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
4
7
Haşlanmış ürünler teknolojisi(Sosis)
Haşlanmış ürün üretimini kontrol etmek
8
Ders tekrarı ve ara sınav
5
Yağlarda kimyasal analiz yapabilme
Yağların Türk Gıda Kodeksine uygunluğunu tespit edebilme
9
Salam teknolojisi
Haşlanmış ürün üretimini kontrol etmek
6
10
Salam teknolojisi
Haşlanmış ürün üretimini kontrol etmek
7
Yağ üretimi ile ilgili çalışmalar yapabilme
11
Füme dil üretimi
Haşlanmış ürün üretimini kontrol etmek
8
Yağların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyebilme
12
Jöle işkembe üretimi
Haşlanmış ürün üretimini kontrol etmek
9
Yağ üretiminde kullanılabilecek uygun gıda maddelerini seçebilme
13
Kavurma teknolojisi
Haşlanmış ürün üretimini kontrol etmek
10 Yağların paketlenmesi ile ilgili gerekli işlemleri uygulayabilme
Salamura et üretimi
Haşlanmış ürün üretimini kontrol etmek
BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ
BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ
1 Dersin Adı:
14
2 Dersin Kodu:
GIDZ210
3 Dersin Türü:
Zorunlu
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
6 Dersin Verildiği
4
7 Dersin AKTS Kredisi:
4
8 Teorik Ders Saati
2
Yarıyıl:
(saat/hafta):
9
Uygulama Ders Saati
(saat/hafta) :
2
10 Laboratuvar Ders Saati 0
(saat/hafta) :
11 Dersin Önkoşulu:
Ön Şartı Bulunmamaktadır.
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. Pınar AYDINOL
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
Uygulama
1
Yağlı Tohumlara Uygulanan Ön İşlemler
2
Yağ Ekstraksiyonu
Yağın presleme ile ekstrakte edilmesi
3
Yağ Ekstraksiyonu
Yağın çözücü ile ekstrakte edilmesi
4
Müsilaj-Asitlik Giderme
Yağlarda pH’nın(asitlik) düzenlenmesi
5
Asitlik Giderme (Nötralizasyon) - Ağartma
Yağlarda pH’nın (asitlik) düzenlenmesi
6
Koku Giderme (Deoderizasyon)
Yağlarda oluşan kötü kokunun uzaklaştırılması
7
Vinterizasyon
Yağlarda bulanıklığın giderilmesi
8
Ders Tekrarı ve Ara sınav
9
Margarin Üretiminde Kullanılan Hammaddeler
10
Emülsiyonlaştırma
Margarin üretiminin yapılması
11
Soğutma ve İşleme Dinlendirme ve Paketleme
Margarinin olgunlaştırılması
12
Zeytin Ön İşlemleri - Faz Ayırma
Zeytinlerin sınıflandırılması
13
Tortu ve Karasuyun Ayrılması
Zeytinyağı üretimi
yağın filtrasyonu
yağın filtre edilmesi ve paketlenmesi
SOĞUKTA VE DONDURARAK MUHAFAZA
SOĞUKTA VE DONDURARAK MUHAFAZA
1 Dersin Adı:
GIDS214
Seçmeli
15 Dersi Veren Diğer
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
16 Ders Koordinatörünün [email protected]
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
4
7 Dersin AKTS Kredisi:
3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta):
2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) :
0
İletişim Bilgileri:
Uludağ Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Meslek Yüksekokulu Mustafa
Kemal Paşa/BURSA
(224) 6133102/61511
17 Dersin WEB Adresi:
18 Dersin Amacı:
Bu ders ile öğrencilere Türk Gıda Kodeksi ve TS Standartlarına uygun
olarak yağlı tohumlardan yağ üretimi, rafinasyon, margarin ve zeytinyağı
üretimini yapma yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
19 Dersin Öğrenme
Kazanımları:
Margarin üretiminin yapılması
14
2 Dersin Kodu:
3 Dersin Türü:
Öğretim Elemanları:
Yağlık tohumların belirlenip tanınması
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : 0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
1
Yağ elde edilen gıda maddelerini ayırt edebilme
12 Dersin Dili:
Türkçe
2
Yağların ekstraksiyonu işlemini kavrayabilme
Yağlarda nötralizasyon uygulaması hakkında bilgiye sahip olma
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
3
Yağlarda duyusal analiz yapabilme
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör.Dr. BARIŞ SÖNMEZ
4
Tekrar
14
FERMENTE GIDALAR TEKNOLOJİSİ
FERMENTE GIDALAR TEKNOLOJİSİ
1 Dersin Adı:
15 Dersi Veren Diğer Öğretim
Elemanları:
16 Ders Koordinatörünün İletişim
Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
Tüm soğutma ve dondurma teknolojilerinin teorik olarak
öğretilmesi
18 Dersin Amacı:
19 Dersin Öğrenme
Kazanımları:
1
Derslerde öğrenilen konuların uygulamasını yapabilme
2 Dersin Kodu:
GIDS216
3 Dersin Türü:
Seçmeli
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
6 Dersin Verildiği
4
Yarıyıl:
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
(saat/hafta):
Çalışma hayatına uyum sağlama
3
Teori ile uygulamayı bir arada pekiştirme
4
İşleme ve muhafaza teknolojilerin öğretilmesi
5
Soğutma Teknolojilerinin Öğrenilmesi
6
Soğutma Teknolojilerini Alt Başlıklar Altında İncelenip Öğrenilmesi
7
Dondurma Teknolojilerinin Öğrenilmesi
9 Uygulama Ders Saati 2
(saat/hafta) :
8
Dondurma Teknolojilerini Alt Başlıklar Altında İncelenip Öğrenilmesi
20 Dersin İçeriği:
Hafta
1
8 Teorik Ders Saati
2
10 Laboratuvar Ders
0
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
Saati (saat/hafta) :
14 Dersin Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. METIN GÜLDAŞ
Teorik
Muhafaza yöntemleri I
Uygulama
15 Dersi Veren Diğer
Öğretim Elemanları:
e-mail: [email protected],
Tel. (224) 6768780–81,
Adres: UÜ KARACABEY MYO, KARACABEY-BURSA
16 Ders
Koordinatörünün
İletişim Bilgileri:
1
2
Muhafaza yöntemleri II
3
Soğukta muhafaza
17 Dersin WEB Adresi:
4
Dondurarak muhafaza
18 Dersin Amacı:
5
Ön soğutma
6
Şoklama
Soğuk hava ile dondurma
Bu derste fermentasyon teknolojisinin bilimsel temelleri incelenerek turşu,
zeytin, sirke, şarap, bira, boza, tarhana ve şalgam üretimi gibi fermente ürün
teknolojileri ele alınacaktır. Ayrıca fermentasyon teknolojisi kullanılarak
organik asit, enzim, amino asit, vitamin üretimlerine de değinilecektir.
19 Dersin
Öğrenme
1 Fermantasyonun bilimsel ilkesi ve mikroorganizmaların biyoteknolojik
Kazanımları:
proseslerdeki yerinin kavranması
7
8
Durgun hava ile dondurma
9
Hava akımı ile dondurma
10
Daldırarak dondurma
11
Kriyojenik sıvılarla dondurma
12
Direkt temas yöntemi ile dondurma
13
İndirekt temas yöntemi ile dondurma
20
Hafta
2
Fermantasyon çeşitleri ve gıda endüstrisindeki öneminin öğrenilmesi
3
Fermantasyon teknolojisinin kullanıldığı temel üretim teknolojilerinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği:
Teorik
1
Derse genel giriş, fermantasyon teknolojisinin gıda endüstrisindeki yeri ve önemi,
dersin içeriği ve kapsamı
2
Fermantasyonun tanımı, endüstriyel öneme sahip mikroorganizmalar, maya ve
Uygulama
bakterilerin hücre yapıları, çoğalmaları ve gelişme koşulları
19 Dersin Öğrenme Kazanımları:
3
Fermantasyon çeşitleri, alkol fermantasyonu, laktik asit fermantasyonu, asetik asit
fermantasyonu, sitrik asit fermantasyonu ve fermantasyon için gerekli hammaddeler
4
Fermantasyonun teknik prensipleri (sterilizasyon ve biyoreaktörler), biyoteknolojik
proses akım şeması
5
Turşu üretim teknolojisi
Hafta
6
Zeytin üretim teknolojisi
1
7
Sirke üretim teknolojisi
8
Ders tekrarı ve Ara Sınav
9
Şarap üretim teknolojisi
10
Bira üretim teknolojisi
11
Boza üretim teknolojisi
12
Tarhana üretim teknolojisi
13
Şalgam üretim teknolojisi
2 Dersin Kodu:
OTPS004
3 Dersin Türü:
Seçmeli
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
5 Dersin Verildiği Yıl:
2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
4
7 Dersin AKTS Kredisi:
3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
0
(saat/hafta) :
10
Teorik
Kalite Kavramı
0
3
Standart ve Standardizasyon
4
Standardın Üretim ve Hizmet Sektöründe Önemi
5
Yönetim Kalitesi ve Standartları
6
Yönetim Kalitesi ve Standartları
7
Çevre Standartları
8
Ders tekrarı ve Ara sınav
9
Kalite Yönetim Sistemi Modelleri
10
Stratejik Yönetim
11
Yönetime Katılma
12
Süreç Yönetim Sistemi
13
Kaynak Yönetimi Sistemi
EFQM Mükemmellik Modeli
14
İŞ YERİ EĞİTİMİ II
İŞ YERİ EĞİTİMİ II
1 Dersin Adı:
2 Dersin Kodu:
DLIS019
3 Dersin Türü:
Seçmeli
4 Dersin Seviyesi:
Önlisans
4
12
2
11 Dersin Önkoşulu:
Yok
5 Dersin Verildiği Yıl:
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
12 Dersin Dili:
Türkçe
7 Dersin AKTS Kredisi:
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 0
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. CAFER KAPLAN
9 Uygulama Ders Saati
15 Dersi Veren Diğer Öğretim
Elemanları:
2942366
17 Dersin WEB Adresi:
18 Dersin Amacı:
16
(saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders Saati
0
11 Dersin Önkoşulu:
-
12 Dersin Dili:
Türkçe
13 Dersin Veriliş Şekli:
Yüz yüze
14 Dersin Koordinatörü:
Öğr.Gör. MURAT TACAR
(saat/hafta) :
16 Ders Koordinatörünün İletişim [email protected]
Bilgileri:
Kalite standartlarını uygulamak
Dersin İçeriği:
2
Organik asit, enzim, amino asit, vitamin üretimleri
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
1 Dersin Adı:
Laboratuvar Ders Saati
(saat/hafta) :
Kalite yönetim sisteminin alt yapısını oluşturmak
2
Kalite Kavramı-Standart ve Standardizasyon
14
9 Uygulama Ders Saati
20
1
Bu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin
kazandırılması amaçlanmıştır
Uygulama
15 Dersi Veren Diğer Öğretim
-
16 Ders Koordinatörünün
Uludağ Üniversitesi
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı
16600 Gemlik/Bursa
Telefon: 0 224 512 3491
E-Posta: [email protected]
Elemanları:
İletişim Bilgileri:
17 Dersin WEB Adresi:
Öğrencinin derslerde gördüğü teorik bilgileri programı ile ilgili
uygun görülen işletmelerde uygulaması
18 Dersin Amacı:
19 Dersin Öğrenme
Kazanımları:
1
Derslerde öğrenilen konuların uygulamasını yapabilme
2
Çalışma hayatına uyum sağlayabilme
3
Teori ile uygulamayı birarada pekiştirebilme
4
Deniz ve Liman İşletmeciliği ile ilgili iş süreçlerini uygulayabilme
5
Çalışma disiplinini sağlayabilme
6
İş süreçlerindeki sorunlara çözüm önerileri getirebilme
7
Deniz ve Liman İşletmeciliği ile ilgili sektörel uygulamaları kavrayabilme
20 Dersin İçeriği:
Hafta
Teorik
Uygulama
1
İşyeri Uygulaması
2
İşyeri Uygulaması
3
İşyeri Uygulaması
4
İşyeri Uygulaması
5
İşyeri Uygulaması
6
İşyeri Uygulaması
7
İşyeri Uygulaması
8
İşyeri Uygulaması
9
İşyeri Uygulaması
10
İşyeri Uygulaması
11
İşyeri Uygulaması
12
İşyeri Uygulaması
13
İşyeri Uygulaması
14
İşyeri Uygulaması
Download

Gıda Teknolojisi - U.Ü. Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu