Levent Yükselay
KPSS Anayasa / Vatandaşlık Soru Bankası
ISBN 978-605-364-595-5
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
9. Baskı: Ocak 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik-Tasarım: Yakup Çiçek
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Tuna Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bahçekapı Mahallesi 2460. Sokak No: 7
Şaşmaz/ANKARA
(0312-278 34 84)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 16102
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
E-ileti: [email protected]
ÖN SÖZ
Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Temel Yurttaşlık Bilgisi ile
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular bölümündeki 15 soruyu uygun bir süre zarfında
ve hatasız çözebilmeniz için hazırlamıştır.
Kitaptaki bütün testler çözümleriyle birlikte hazırlanmıştır. Bu sayede yanlış yaptığınız sorulardan dönüt alabilmeniz
hedeflenmiştir.
Testlerde yer alan sorular, çıkmış sınav soruları paralelinde hazırlanmış olup çıkması muhtemel sorulara da sıkça yer
verilmiştir.
Soru çözümlerine başlamadan konu anlatımlı kaynağa göz atmakta büyük fayda vardır. Test çözümünde soru kökleri iyi
okunmalı, soru iyice anlaşılmalıdır. Bütün seçenekler okunmalı, soru anlaşılmamışsa soru boş bırakılmalıdır.
Kamu Personel Seçme Sınavı’na hazırlanan tüm değerli adaylarımıza başarılar dileriz.
Pegem Akademi Yayıncılık
İÇİNDEKİLER
Hukuka Giriş 1 ................................................................... 1
Yürütme 1 .......................................................................... 158
Hukuka Giriş 2 ................................................................... 5
Yürütme 2 .......................................................................... 162
Hukuka Giriş 3 ................................................................... 9
Yürütme 3 .......................................................................... 166
Hukuka Giriş 4 ................................................................... 12
Yürütme 4 .......................................................................... 170
Hukuka Giriş 5 ................................................................... 16
Yürütme 5 .......................................................................... 174
Hukuka Giriş 6 ................................................................... 19
Yürütme 6 .......................................................................... 178
Hukuka Giriş 7 ................................................................... 22
Yürütme 7 .......................................................................... 182
Hukuka Giriş 8 ................................................................... 25
Yürütme 8 .......................................................................... 186
Hukuka Giriş 9 ................................................................... 28
Yürütme 9 .......................................................................... 190
Hukuka Giriş 10 ................................................................. 31
Yargı 1 ............................................................................... 193
Hukuka Giriş 11 ................................................................. 34
Yargı 2 ............................................................................... 197
Hukuka Giriş 12 ................................................................. 37
Yargı 3 ............................................................................... 202
Anayasacılık ve Devlet 1 ................................................... 40
Yargı 4 ............................................................................... 206
Anayasacılık ve Devlet 2 ................................................... 44
Yargı 5 ............................................................................... 210
Yargı 6 ............................................................................... 214
Anayasacılık ve Devlet 3 ................................................... 47
Yargı 7 ............................................................................... 218
Anayasacılık ve Devlet 4 ................................................... 50
Yargı 8 ............................................................................... 222
Anayasacılık ve Devlet 5 ................................................... 53
Yargı 9 ............................................................................... 226
Anayasacılık Tarihi 1.......................................................... 56
İdare Hukukunun Genel Esasları 1.................................... 229
Anayasacılık Tarihi 2.......................................................... 59
İdare Hukukunun Genel Esasları 2.................................... 234
Anayasacılık Tarihi 3.......................................................... 62
İdare Hukukunun Genel Esasları 3.................................... 238
Anayasacılık Tarihi 4.......................................................... 65
İdare Hukukunun Genel Esasları 4.................................... 242
Anayasacılık Tarihi 5.......................................................... 68
İdare Hukukunun Genel Esasları 5.................................... 246
1982 Anayasası ve Genel Hükümler 1 .............................. 71
Türkiye’nin İdari Teşkilat Yapısı 1 ...................................... 250
1982 Anayasası ve Genel Hükümler 2 .............................. 75
Türkiye’nin İdari Teşkilat Yapısı 2 ...................................... 255
1982 Anayasası ve Genel Hükümler 3 .............................. 79
Türkiye’nin İdari Teşkilat Yapısı 3 ...................................... 259
1982 Anayasası ve Genel Hükümler 4 .............................. 82
Türkiye’nin İdari Teşkilat Yapısı 4 ...................................... 263
1982 Anayasası ve Genel Hükümler 5 .............................. 86
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar 1 ................................... 267
Temel Hak ve Hürriyetler 1 ................................................ 91
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar 2 ................................... 271
Temel Hak ve Hürriyetler 2 ................................................ 95
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar 3 ................................... 275
Temel Hak ve Hürriyetler 3 ................................................ 99
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar 4 ................................... 277
Temel Hak ve Hürriyetler 4 ................................................ 103
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar 5 ................................... 279
Temel Hak ve Hürriyetler 5 ................................................ 107
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar 6 ................................... 281
Yasama 1........................................................................... 113
Güncel Olaylar 1 ................................................................ 283
Yasama 2........................................................................... 118
Güncel Olaylar 2 ................................................................ 285
Yasama 3........................................................................... 123
Güncel Olaylar 3 ................................................................ 287
Yasama 4........................................................................... 127
Güncel Olaylar 4 ................................................................ 289
Yasama 5........................................................................... 131
Yasama 6........................................................................... 135
Deneme 1 .......................................................................... 291
Yasama 7........................................................................... 139
Deneme 2 .......................................................................... 293
Yasama 8........................................................................... 143
Deneme 3 .......................................................................... 295
Deneme 4 .......................................................................... 297
Yasama 9........................................................................... 147
Deneme 5 .......................................................................... 299
Yasama 10......................................................................... 150
Yasama 11 ......................................................................... 154
Cevap Anahtarı.................................................................. 301
v
A N A Y A S A
1
Hukuka Giriş - 1
1.
2.
3.
5.
Kişileri, hukuk kurallarına uymaya zorlayan, hukukun hangi özelliğidir?
A)
Emirler içermesi
B)
Yaptırımının maddi olması
C)
Sosyal yaşamı düzenlemesi
D)
Subjektif nitelikte olması
E)
Yasaklar içermesi
Bu işlemin geçerliliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
Fiil ehliyetinin en önemli koşulu olan ayırt etme gücünden yoksun olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sınırlı ehliyetsizler
B)
Sınırlı ehliyetliler
C)
Tam ehliyetsizler
D)
Tam ehliyetliler
E)
Kısmı ehliyetliler
6.
Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur?
A)
Danıştay
B)
Devlet Denetleme Kurulu
C)
Yüksek Teknoloji Enstitüsü
D)
Milli İstihbarat Teşkilatı
E)
Milli Güvenlik Kurulu
7.
4.
Tam ehliyetsiz olan A, son derece değerli bir tabloyu
çok düşük bir bedelle satın almıştır.
A)
İşlem hâkimin iptal karan vermesine kadar geçerlidir.
B)
İşlem geçersizdir.
C)
A’nın kanuni temsilcisi icazet verirse işlem geçerli
hale gelir.
D)
İşlemin geçerli olması için, A’nın, tabloyu 5 yıl
süreyle nizasız ve fasılasız elinde bulundurması
gerekir.
E)
İşlemin geçerli olması için, işlemi yapan diğer tarafın, A’nın tam ehliyetsiz olduğunu işlemi yaparken bilmiyor olması gerekir.
Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?
A)
Hukuk boşluğu
B)
Kural içi boşluk
C)
Örtülü boşluk
D)
Kanun boşluğu
E)
Açık boşluk
Hâkimin hukuk yaratması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Hâkimin hukuk yaratması, kanunda örtülü boşluk
varsa mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni ile ilgili değildir?
B)
Hâkimin hukuk yaratması, kanunda açık boşluk
varsa mümkündür.
A)
Gürültü kirliliği
C)
B)
Kanalizasyon tebdirleri
Hâkimin hukuk yaratması, kanunda kural içi boşluk varsa mümkündür.
C)
Trafik kazalarının önlenmesi
D)
D)
Kişilerin ahlakının korunması
Kanun koyucu bir konuda kasıtlı sustuğu takdirde, hâkim susulan durumu doldurur.
E)
Salgın hastalıkların önlenmesi
E)
Kanun metni ihtiyaca cevap vermiyorsa kanunda
boşluk vardır ve hâkim bu boşluğu doldurur.
1
1
8.
9.
Hukuka Giriş - 1
12. Aşağıdakilerden hangisi kamunun istihdam şekil-
Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı manevi değildir?
lerinden biri değildir?
A)
Ahlâk kurallarının
A)
Geçici personel
B)
Hukuk kurallarının
B)
Sözleşmeli personel
C)
Din kurallarının
C)
Kadrolu personel
D)
Görgü kurallarının
D)
Memur
E)
Ekonomi kurallarının
E)
İşçi
13. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’un alanına
Bir geleneğin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi
için bulunması gereken unsurlar aşağıdakilerden
hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
A)
Maddi unsur manevi unsur ahlak unsuru
B)
Hukuki unsur - manevi unsur genel uygulanabilirlik unsur
C)
Hukuki unsur - ahlaki unsur
D)
Maddi unsur - manevi unsur - hukuki unsur
E)
Maddi unsur - manevi unsur -toplumsal kabul unsuru
girmez?
10. Fiil ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
Kişi hak ehliyetiyle birlikte fiil ehliyetini de tam
olarak kazanır.
B)
Kişinin ergin olması onun fiil ehliyetine her zaman
sahip olacağı anlamına gelmez.
C)
Kişi kendi isteği ile her zaman fiil ehliyetini sınırlayabilir.
D)
Kişinin ayırt etme gücüne sahip olmaması onun
fiil ehliyetine sahip olmadığı anlamına gelmez.
E)
Kişi kendi isteği ile fiil ehliyetinden tamamen vazgeçebilir.
B)
Kanun yolu
C)
Hakimin takdir yetkisi
D)
Kanun yararına bozma
E)
Kanuni idare ilkesi
Miras Hukuku
C)
Sigorta Hukuku
D)
Eşya Hukuku
E)
Aile Hukuku
A)
Yokluk şeklinde ortaya çıkabilir.
B)
Hukuk kurallarının belirlediği şekil şartlarına uymayan işlemler için söz konusudur.
C)
Mutlak butlan şeklinde ortaya çıkabilir.
D)
Nisbi butlan şeklinde ortaya çıkabilir
E)
Hukuka aykırı idari işlemler için söz konusudur.
15. Bir sözleşmenin kurulabilmesi için, tarafların yap-
hatalı olduğu ileri sürülen kararların yeniden incelenmesini sağlamak üzere davanın taraflarına
tanınmış hukuki yolun genel adı nedir?
Kanuni hakim güvencesi
B)
den hangisi yanlıştır?
11. İlk derece mahkemeleri tarafından verilmiş olup,
A)
Kişiler Hukuku
14. Hükümsüzlük yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
hangisi doğrudur?
A)
A)
tıkları irade açıklamaları hangisidir?
2
A)
İlan - Kabul
B)
İlan - İhbar
C)
İcaba davet - İcab
D)
İcab - İhbar
E)
İcab - Kabul
Hukuka Giriş - 1
1.
ÇÖZÜMLER
6.
Sosyal yaşantıyı düzenleyen tüm kurallar bazı emirler
ve yasaklar içerirler. Aynı zamanda bu emir ve yasaklar toplumun geneli tarafından kabul görmüştür. Sosyal hayatı düzenleyen kurallardan olan hukuk kuralları
diğer kurallardan farklı olarak maddi yaptırıma sahiptir
ve bu yaptırımlar devlet gücü ile desteklenmiştir. Kişileri hukuk kurallarına uyumaya zorlayan özellikler de
maddi yaptırıma sahip olması ve devlet gücü ile destekli olmasıdır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
2.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Fiil ehliyeti, kişinin haklarını kullanabilmesi ehliyetidir.
Hak ehliyeti tam ve sağ doğmak koşulu ile ana rahmine düşmeyle başlar ancak fiil ehliyetinin kullanılabilmesi için belli şartlar aranmaktadır. Bunlar; erginlik,
ayırtım gücü (sezginlik) ve kısıtlı olmamaktır. Ayırtım
gücüne sahip olmayan kişilerin, fiil ehliyetlerini kullanma bakımından yetkileri yoktur. Bu kişiler tam ehliyetsiz sınıfına girerler.
7.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
3.
Hâkimin “Hukuk Yaratması” Türk Medeni Kanunu’nun
l. maddesinde “yasal dayanağı”nı bulmuş olup hâkim
bu madde kapsamını aşmaksızın “kural” koyabilecektir. “Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa,
hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi
kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse
ona göre karar verir. Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.”
Bu maddeyi analiz ettiğimizde şu ilkelerin varlığını görürüz:
Yerinden yönetim sisteminin uygulanması, bir devlet
içinde, devlet tüzelkişiliği yanında birden fazla kamu
tüzelkişilerinin ortaya çıkmasına yol açar. Yerinden yönetim sisteminin yer yönünden uygulanması sonucu
ortaya çıkan yerel yönetimlerin birer kamu tüzelkişisi
oldukları bizzat Anayasa’da belirtilmiştir. Belli bir mesleğe sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak,
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel
menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak ve benzeri hizmetleri gören ve gördükleri hizmetler dolayısıyla merkezi idarenin dışında tutulmuş bulunan kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gene gördükleri hizmetin teknik bilgi ve uzmanlığı gerektirmesi
dolayısıyla merkezi idare dışında tutulmuş bulunan
Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi kurumlar kamu tüzel
kişiliği niteliklerini doğrudan doğruya Anayasa koyucunun iradesinden almaktadırlar.
1. (Kanunun açık ve net hükmü varken sübjektif değerlendirmelere gidilemez. Örneğin yeterlik derecesi konusunda yasada açık ve net bir hüküm varken
artık bu madde ihtiyaca cevap vermiyor diyerek
yeni ve mevcut hükmü değiştirir nitelikte bir “kural”
ihdas edilemez; hâkimin buna yetkisi yoktur.
2. Kanunda açık bir hüküm yoksa, hakim uyuşmazlığı
çözmekten kaçınamayacağından bu takdirde o konuda toplumda yerleşik bir “örf ve adet kuralı” olup
olmadığını araştıracak tır. Örneğin nişanın bozulmasından sonra takılan takıların iadesi konusunda
yasada bir hüküm yoksa hâkini o toplumda örf ve
adetin olup olmadığını araştırır, varsa hükmünü bu
örf ve adete göre verir.
Bu noktada, hakim ancak kanunda açık bir boşluk varsa hukuk yaratma hakkına sahip olacaktır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
4.
Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna hukuk
boşluğu adı verilmektedir. Kanunda ya da örf adet hukukunda bir meselenin çözümüyle ilgili hiçbir kuralın
olmaması durumudur. Bir başka deyişle uygulanabilir
hiçbir hukuk kuralının olmamasıdır. Bu durumda hakim bu boşluğu yardımcı kaynaklar vasıtasıyla ya da
kendi yarattığı hukuk ile doldururken “olması gereken
hukuk”tan da faydalanacaktır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Gürültü kirliliği, kanalizasyon tedbirleri, trafik kazalarının önlenmesi ve salgın hastalıkların önlenmesi, doğrudan kamu düzeni ile ilgilidir. Kamu yararı düşüncesi
kamu düzenini korumakla veya bozulan kamu düzeninin yeniden tesis edilmesiyle sağlanır.kişilerinin ahlakının korunması kamusal bir gerekliliği değil,kişisel bir
tasarrufu ilgilendirmektedir.
8.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Yaptırımı maddi olan ve devlet gücü ile desteklenmiş
olan kurallara hukuk kuralları denilmektedir. Ahlak kuralları, din kuralları, görgü kuralları gibi sosyal hayatı
düzenleyen diğer kurallar manevi yaptırıma sahiptirler.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
5.
A’nın tam ehliyetsiz olması, kişinin yaptığı hukuki işlemlerin geçersiz olmasını beraberinde getirmektedir.
Bu kişiler ayırt etme gücünden yoksundurlar ve iradeleri yok sayılır.
9.
Karşı tarafın kişinin durumunu bilmesi ya da durumundan haberdar olmaması bu noktada bir fark yaratmayacaktır. Üstelik soruda olduğu gibi ayırt etme gücü
olmayan kişinin menfaati dahilinde gelişen işlem dahi
geçerli olmayacaktır.
Örf ve Adet Hukuku’nun kurallarının maddi unsuru; örf
ve adet kuralının hukuki sorunlara uygulanabilmesi
için istenen süreklilik koşuludur. O âdetin, o geleneğin
uzunca bir süreden beri uygulanmakta olması, onun
toplumda ilk defa kimin tarafından uygulandığının bilmemesi halinde mevcut sayılacaktır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
3
ÇÖZÜMLER
Hukuka Giriş - 1
10. Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. Genel olarak, ayırt etme
gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. Ayırt etme gücünün yanında kişinin ergin
olması ve kısıtlı olmaması şartları da fiil ehliyeti için
gerekli şartlardır. Bu durumda ergin olmak fiil ehliyeti
için tek başına yeterli bulunmamaktadır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
11. Bir davanın taraflarının, dava sonucunda verilen ve
yanlış olduğunu düşündükleri kararın değiştirilmesi
veya düzeltilmesi için, bir üst mahkemeye başvurmaları kanun yolu olarak tanımlanmaktadır. Bu durum idari
yargıda olağan ve olağanüstü kanun yolu olarak ikiye
ayrılır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
12. DMK’nın 4. maddesine göre, kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. Keza, aynı kanunun 5. maddesinde bu
kanuna tabi kurumların bu dört istihdam şekli dışında
personel çalıştıramayacağı ifade edilmektedir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
13. Medeni hukuk, dört kitaptan oluşmaktadır. Bunlar; kişiler hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve aile hukukudur. Ticaret hukuku özel hukuk disiplini içerisinde
yer almış olup, medeni hukukun alt dalları arasında
değildir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
14. Hükümsüzlük, hukuki işlemin kanunun öngördüğü
yollarla yapılmaması durumunda veya kanuna aykırı
bir şekilde yapıldığı zaman öngörülen maddi yaptırım
türüdür. Hükümsüzlük yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık olarak karşımıza çıkabilir. Üstün ast yerine
işlem yapması durumunda bu işlem yetki gaspı kapsamında değerlendirileceği için yok hükmündedir. Ancak
hukuka aykırı bir idari işlem var ise hükümsüzlükten
değil, iptal yaptırımından söz edilebilir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
15. Bir sözleşmenin kurulabilmesi için en temelde gerekli
olan iki şart icap ve kabuldür. İcap, sözleşme kurulması vaadidir ve icabın kabulü ile de sözleşme kurulmuş
olur.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
4
A N A Y A S A
2
Hukuka Giriş - 2
1.
A)
2.
3.
4.
5.
Aşağıdakilerden hangisi hakkın kötüye kullanılmasının unsurlarından değildir?
Hakkın kullanılması sonucu zarar görme tehlikesinin ortaya çıkmış olması
B)
Hakkın dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullanılması
C)
Hakkın kullanılmasına hukuk düzeninin izin vermesi
D)
Hakkın amacı dışında kullanılması
E)
Hakkın kullanılması sonucu ortaya zarar çıkması
A) 1 ay
6.
Tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki
durum yaratmak, mevcut bir hukuki durumu değiştirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak yetkisi
veren haklara ne ad verilir?
A)
Yenilik doğuran haklar
B)
Nisbi haklar
C)
Kişilik hakları
D)
İrtifak hakları
E)
Fikri haklar
Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması
gerekir?
7.
B) 3 ay
C) 6 ay
A)
Kıyas
B)
Örf ve âdet
C)
Atıf
D)
Analiz
E)
Karşı kavram kanıtı
İdari Mahkemelerin karar ve hükümlerin temyiz
yeri neresidir?
A)
Danıştay
B)
Bölge İdare Mahkemesi
C)
Anayasa Mahkemesi
A)
Süreklilik
D)
Asliye Hukuk Mahkemesi
B)
Meccanilik (bedelsizlik)
E)
Sayıştay
C)
Uyarlanma
D)
İdarece görülme
E)
Nesnellik ve eşitlik
8.
E) 10 yıl
Hâkim hukukta boşluk olması durumunda aşağıdaki yollardan hangisine başvurur?
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin bir unsuru değildir?
Kamu hizmetlerinin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
D) 1 yıl
Ahlak kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılmasına başta yasama organı olmak üzere siyasal organlar karar
verirler.
A)
Bu kuralların yaptırımı ayıplama ve küçük görme
şeklinde ortaya çıkar.
B)
B)
Kamu hizmetlerinin doğrudan doğruya kamu kuruluşlarınca yürütülmesi zorunludur.
Bu kuralların bir kısmı, kendi nefsimize yönelik
kurallar içerir.
C)
C)
Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılabilmesi için tekel
konusu olması gerekmez.
Bu kurallar açısından devlet gücü ile zorlama söz
konusudur.
D)
D)
Kamu hizmetlerinden yararlanma paralı olabileceği gibi, parasız da olabilir.
Yoksul birine yardım etmek bu kurallar içerisinde
yer alır.
E)
E)
Kamu hizmetlerinin mutlaka kamu hukuku kurallarına göre yürütülmesi zorunlu değildir.
Bu kurallara aykırı davranış manevi olarak karşılık görür.
5
2
9.
Hukuka Giriş - 2
13. Bir kişi ile devlet ya da devletin kendi kurumları
Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı dışı denetim mekanizmalarından biri değildir?
A)
Müfettiş denetimi
B)
TBMM’nin sonu ve gensoru denetimi
C)
Sayıştay’ın mali alandaki denetimi
D)
E)
arasındaki ilişkilerini düzenleyen hukuk disiplinine
ne ad verilir?
A)
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi
Mahkemelerce denetim
Borçlar Hukuku
B)
Kamu Hukuku
C)
Bankalar Hukuku
D)
Özel Hukuk
E)
Ticaret Hukuku
10. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği
yoktur?
A)
Belediyeler
B)
Üniversiteler
C)
İl Özel İdareleri
D)
TRT
E)
Bakanlıklar
14. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir işin görülmesi
için sulh mahkemesi tarafından atanır?
11. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyeti bakımından sı-
A)
Kayyım
B)
Yasal danışman
C)
Vasi
D)
Yasal temsilci
E)
Akdi temsilci
nırlı ehliyetli sayılmaktadır?
A)
Ergin olmayan kişi
B)
10 yıllık hapis cezasına çarptırılmış ve hâlen cezaevinde olan kişi
C)
Kendisine yasal danışman atanmış kişi
D)
15 yaşını tamamlayarak mahkeme kararıyla ergin kılınan kişi
E)
Savurganlığı sebebiyle kısıtlanan kişi
15. Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan ida-
12. Örf ve Adet Hukuku’nun manevi unsuru aşağıdaki-
ri işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye
tabi tutulur?
lerden hangisidir?
A)
Genel inanış
B)
Devamlılık veya tekrarlanma
C)
Moda
D)
Maddi yaptırım
E)
Hukuk kuralları
6
A)
Cebri icra
B)
İptal
C)
Tazminat
D)
Yokluk
E)
Butlan
Hukuka Giriş - 2
1.
ÇÖZÜMLER
5.
Hakların kullanılmasında objektif iyi niyet ilkesi geçerlidir. Bu ilkeye göre; hak sahibinin hakkını kullanırken
veya bir borçlunun borcunu yerine getirirken iyi ve doğru hareket etmesi, yani dürüst, orta zekâlı her insanın
benzer olaylarda takip edeceği yolda hareket etmesi
gerekir. Buna riayet edilmemesi durumunda hakkın
kötüye kullanılması söz konusudur. Bir hak kullanılırken bir zarar ortaya çıkmış ise veya çıkması muhtemel
ise, hak dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılmamış
ise, hak kullanılırken hakkın maksadı aşılmış ise hak
kötüye kullanılmış demektir. Hakkın kullanılmasına hukuk düzeni izin vermiş ise burada hakkın kötüye kullanılmasından söz etmek mümkün değildir.
Yetkili mahkeme, kişinin Türkiye’deki son yerleşim yeri;
eğer Türkiye’de hiç yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya
babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesidir.
Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin
üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.
Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri
için usulüne göre yapılan ilânla çağırır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
2.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Nispi haklar, sadece belli kişiler arasında ileri sürülebilen haklardır. Alacak hakları, nispi haklara en güzel örnektir. Tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki
durum yaratma, mevcut bir hukuki durumu değiştirme
ya da tamamen ortadan kaldırma yetkisi veren haklar,
yenilik doğurucu haklardır.
6.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
3.
Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun
zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü
hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı
olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.
Her bir kamu hizmeti kendi özel kurallarına tabi ise de,
hepsinde ortak olan bazı özellikler ve hepsine egemen olan temel bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler, süreklilik
(kesintisizlik) ve düzenlilik, değişkenlik (uyarlanma),
nesnellik ve eşitlik ile bedelsizliktir. Kamu hizmetleri,
tatmininde kamu yararı bulunana bir gereksinimi karşılayan faaliyetler olarak kabul edildiklerinden, bunların
sürekli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi gerekir. Aksi
taktirde kamu gereksinimi karşılanmaz ve kamu yararı
gerçekleşmez. Bir faaliyetin kamu hizmeti haline getirilmesi o konudaki kamusal gereksinimin en iyi ve uygun
bir biçimde karşılanması amacına yönelik olduğundan,
kamu hizmetleri değişken olmak, yani değişen ve gelişen koşullara ve teknik verilere kendilerini uyarlamak
zorundadırlar. Kamu hizmetleri bireysel değil ve fakat
toplumsal gereksinimlerin giderilmesi için yürütüldüklerinden idare bu hizmetleri yürütürken nesnel davranmak ve yan tutmamak zorundadır.
Yazılı ve yazısız hukukta somut bir sorunu çözecek kuralın mevcut olmaması durumu olarak değerlendirilen
hukuk boşluğunda, hakim meseleyi yasa koyucu gibi
düşünerek yani kendisi hukuk yaratarak çözecektir.
Hakim hukuk boşluğunu doldururken kıyas, hukukun
genel ilkeleri ve tamamen özgün bir kural yaratma metodlarını değerlendirebilir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
7.
İdari yargılama usulü kanununun 46.maddesinde düzenlenmiştir. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi
mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir.
Buna göre idari mahkemelerin karar ve hükümlerinin
temyiz yeri Danıştaydır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
4.
Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılabilmesi için onun mutlaka klasik idari kuruluşlarca yürütülmesi şartı aranmamaktadır. Bugün tüm kamu hizmetlerinin imtiyaz usulü
ile özel kişilere gördürülebileceği kabul edilmektedir.
Ayrıca kamu hizmetlerinin sadece klasik idari kuruluşlar (merkezi idare, mahalli idareler ve idari kamu
kurumları eliyle değil ve fakat aynı zamanda kamu
kuruluşları, kamusal-özel karma kuruluşlar ve hatta
özel kuruluşlar aracılığı ile de yürütülebileceği kabul
olunmaktadır.
8.
Ahlak kuralları, sosyal yaşantımızı düzenleyen manevi
yaptırımlı kurallar bütünüdür. Ve bu kurallara uymayanlara karşı öngörülen yaptırım, ayıplama ve küçük
görmedir. Objektif ve sübjektif ahlak kuralları olmak
üzere ikiye ayrılır. Sübjektif ahlak kuralları, kendi nefsimize yönelik kurallar içermektedir. Ancak sosyal düzen kurallarından yalnızca hukuk kuralları devlet gücü
ile desteklenmiştir. Diğer sosyal düzen kuralları devlet
gücü ile desteklenmemiştir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
7
ÇÖZÜMLER
9.
Hukuka Giriş - 2
14. Kayyım, bir malın yönetimi ya da bir işin yapılması
Türkiye İdare’si yargısal olarak ve yargı dışı unsurlarla
denetlenmektedir. Yargısal denetim, idari dava makamları ile ve kamu hukukuna bağlı olarak yapılan denetimdir. Müfettişlerin yaptıkları denetimler, Sayıştay’ın mali
denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun
yapmış olduğu denetimler yargı dışı denetimdir. Ancak
Danıştay’ın tüzük tasarıları hakkında baktığı iptal davası yargısal denetimdir. Zaten yürütmenin düzenleyici
işlemlerinden olan tüzüklerin yargısal denetimi yalnızca Danıştay tarafından yapılabilmektedir.
amacıyla mahkeme tarafından belirlenen kişi olarak
tanımlanmaktadır. Bir kimsenin kendi çıkarlarını herhangi bir nedenle koruyamadığı ya da korunması gerekli olan çıkarın kime ait olduğunun bilinmediği durumlarda, kayyım atamasında vasi tayininde olduğu
gibi Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili olup, burada da hasım yoktur. Bu tür davalar Sulh Hukuk Mahkemesinin
idari kararlarına konu teşkil eden davalardır. Kayyımlık
süresini ve kayyıma verilecek ücreti de sulh yargıcı
belirler.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
10. Kamu tüzel kişileri tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla
veya kanunun verdiği açık yetkiyle kurulan kamu idare
ve kurumlarıdır. Bakanlıkların kendilerine ait bir kamu
tüzel kişili yoktur. Bakanlıklar devlet tüzel kişiliği altında örgütlüdür.
15. Hukuk kurallarına uyulmaması durumunda hukuk sistemimiz beş tür yaptırım öngörmüştür. Bunlar ceza,
cebri icra, iptal, tazminat ve hükümsüzlüktür. Ceza;
işlenen suçlara karşı öngörülen yaptırım türüdür ve
kanunsuz suç ve ceza konulamaz. Cebri icra; sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere
karşı uygulanan ve kişilere zorla yükümlülüğünü yerine getirten yaptırım türüdür. İptal; hukuka aykırı bir
şekilde yapılmış olan idari işlemlere karşı uygulanan
yaptırım türüdür. Tazminat; kişilere verilen maddi veya
manevi zarar karşılığı uygulanan yaptırım türüdür. Hükümsüzlük; hukuki işlemin şekil ve içerik bakımından
kanuna aykırı olması durumunda uygulanan yaptırım
türüdür.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
11. Sınırlı ehliyetliler aslında tam ehliyetli oldukları halde
bazı sebeplerden dolayı ehliyetleri belli konularla sınırlandırılmış bulunan kişilerdir. Bu kategoriye dahil
kişiler ergin ve ayırt etme gücüne sahip oldukları gibi
kısıtlı da değillerdir. Sınırlı ehliyetlilerde ehliyetlilik asıl,
ehliyetsizlik ise istisnadır. Evli kişiler ve kendisine yasal danışman atanmış kişiler sınırlı ehliyetli sayılmaktadırlar.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
12. Örf ve adet hukukunun manevi unsuru; maddi unsur
olan devamlılığa ek olarak toplumda bu konuda genel
bir inanışın olması gereğini taşır. Toplum vicdanında,
bu davranış biçiminde bulunmak zorunluluğu hakkında
genel bir inanç yer etmemişse, o âdetin bir örf ve adet
hukuku kuralı niteliğini kazanması mümkün değildir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
13. Hukuk sistemimiz, kamu hukuku ve özel hukuk olarak
ikiye ayrılmıştır. Devlet-devlet, devlet-kişi arası arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk disiplinine kamu
hukuku denir. Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza
Hukuku, Vergi Hukuku gibi hukuk dalları kamu hukuku
içerisinde yer alır. Kişi-kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk disiplinine ise özel hukuk denir. Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk gibi hukuk dalları
özel hukuk disiplininin alt dallarındandır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
8
A N A Y A S A
3
Hukuka Giriş - 3
1.
2.
3.
4.
5.
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının çeşitleri arasında yer almaz?
Din kurallarına uymamanın sosyal hayatta öngörülen yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bildirici hukuk kuralları
A)
Günahkâr olma
B)
Emredici hukuk kuralları
B)
Kısasa kısas
C)
Tanımlayıcı hukuk kuralları
C)
Cebri icra
D)
Tamamlayıcı hukuk kuralları
D)
Mutlak butlan
E)
Yorumlayıcı hukuk kuralları
E)
Ayıplanma
6.
Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olmakla birlikte, kanunun emredici
hükümlerine aykırı olması halinde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?
A)
Yokluk
B)
Mutlak Butlan
C)
Nispi Butlan
D)
Cebri İcra
E)
Manevi tazminat
7.
Aşağıdakilerden hangisi pozitif hukuku mevzu hukuktan ayıran nitelikteki normdur?
Aşağıdakilerden hangisi manevi bir yaptırımı ifade
etmektedir?
A)
Nispi butlan
B)
Yokluk
C)
Maddi tazminat
D)
Manevi tazminat
E)
Ayıplama
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının nitelikleri arasında yer almaz?
A)
Anayasa
A)
Soyutluk
B)
Kanun
B)
Genellik
C)
Örf ve adet
C)
Yaptırıma dayalı olma
D)
Genelge
D)
Kişiliğe bağlı olma
E)
Kanun hükmünde kararname
E)
Süreklilik
8.
Bireyler tarafından aksi kararlaştırılamayan hukuk
kurallarına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisine uygun sıralamayı ifade etmektedir?
A)
Emredici hukuk kuralları
A)
KHK-Tüzük-Anayasa
B)
Tanımlayıcı hukuk kuralları
B)
Tüzük-Yönetmelik-KHK
C)
Yetki verici hukuk kuralları
C)
Anayasa-KHK-Tüzük
D)
Tamamlayıcı hukuk kuralları
D)
Genelge-Tüzük-Kanun
Yorumlayıcı hukuk kuralları
E)
Kanun-Anayasa-KHK
E)
9
3
9.
Hukuka Giriş - 3
13. Kişinin neticeyi öngördüğü halde “olursa olsun” di-
Aşağıda yer alan hukukun kaynaklarından hangisi
bağlayıcı nitelikte değildir?
A)
Genelge
B)
Örf ve adet
C)
Bilimsel doktrin
D)
E)
yerek suç işlemesi, suçun aşağıdaki hangi manevi
unsurunu tanımlamaktadır?
A)
Doğrudan kast
B)
Olası kast
Kanun
C)
İlliyet bağı
Milletlerarası antlaşmalar
D)
Bilinçsiz taksir
E)
Bilinçli taksir
10. Aşağıdakilerin hangisinde hakim takdir yetkisini
kullanmak zorundadır?
A)
Kural dışı boşluk
B)
Açık boşluk
C)
Örtülü boşluk
D)
Kural içi boşluk
E)
Kanun boşluğu
14. Devletin kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla
egemen gücünü kullanarak kişilerden parasal değer edinmesine ne denir?
11. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalları ara-
A)
Parafiskal gelir
B)
Vergi
C)
Şerefiye
D)
Harç
E)
Resim
sında yer alır?
A)
Medeni hukuk
B)
Ticari işletme hukuku
C)
Kıymetli evrak hukuku
D)
Ceza hukuku
E)
Şirketler hukuku
15. Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun alt dalları
12. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna hakim
olan ilkeler arasında yer almaz?
arasında yer alır?
A)
Kanunilik ilkesi
A)
Ticari işletme hukuku
B)
Hümanizm ilkesi
B)
Medeni usul hukuku
C)
Eşitlik ilkesi
C)
Şirketler hukuku
D)
Kısas ilkesi
D)
Eşya hukuku
E)
Şahsilik ilkesi
E)
Kıymetli evrak hukuku
10
Hukuka Giriş - 3
1.
ÇÖZÜMLER
8. Avusturyalı kamu hukukçsu Hans Kelsen’in ortaya koy-
Hukukumuzda, belirli zorunluluklar ve yasaklar getiren
emredici; normların içini doduran tanımlayıcı, normların diğer kurallarla etkileşmini ortaya koyan ve ayrıntılandırılmasına yarayan tamamlayıcı ve eksik noktalarda anlamlandırılmasını gerçekleştiren yorumlayıcı
hukuk kurlları bulunmatkadır. Ancak, bildirici hukuk
kuralları diye bir kavram söz konusu değildir.
duğu normlar hiyerarşisi tablosunun en tepesinde Anayasa bulunmaktadır. Anayasayı kanun ya da kanun
hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik takip eder.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
9. Hakimin asli kaynaklardan yararlanamaması durumnda
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
2.
müracaat edeceği normlara yardımcı ya da tali kaynaklar ismi verilir. Bilimsel doktrinler ve mahkeme kararları
hukukun yardımcı kaynakları arasında yer almaktadır.
Kurucu unsularında eksiklik bulunma durumu yokluk
iken; emredici hususlarda ortaya çıkacak noksanlıklar
mutlak butlan olarak tanımlanmaktadır. Şayet sadece
irade sakatlığından bahsedilseydi, bu durumda cevap
nispi butlan olacaktı.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
10. Kural içi boşluk bir hukuk boşluğu türü değildir; bu noktada kanun koyucu bir norm oluşturmuştur; ancak sınırlarını net bir şekilde ortaya koymamıştır. Hukuki olayın durumuna gore, hakime kuralın öngördüğü sınırlar
içerisinde karar verme yetkisi tanınmıştır. Bu noktada
hakim takdir yetkisini kullanmalıdır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
3.
Pozitif hukuk bir ülkede uygulanan yazılı ve yazısız
tüm kuralları içerirken, mevzu hukuk sadece yazılı kurallardan ibarettir. Dolayısıyla, yazısız kurallar olan örf
ve adet kuralları pozitif hukukta bulunup, mevzu hukukta bulunmayan unsurdur.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
11. Medeni hukuk ve ticaret hukuku disiplinleri alt dallarıyla birlikte kişiler arasındaki değişken ilişkileri ele
almakta ve dolayısıyla özel hukukun alanını düzenlemektedirler. Ceza hukuku ise , idarenin müdahil olduğu kamusal bir alanı yansıtmakta ve dolayısıyla kamu
hukuku alanna dahil olmaktadır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
4.
Emredici hukuk kuralları, bireylerin toplumsal düzen
adına gerçekleştirmesi gereken, tartışmaya ve yoruma
müsait olmayan kurallar bütünüdür. Dolayısıyla kağıt
üzerinde ya da sözlü olarak bireylerin kendi aralarında
aksi istikamette adım atma ihtimalleri bulunmamaktadır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
12. Gerçekleştirilen bir işlem ya da eylemin misliyle cezalandırılması ve karşılığının aynı şekilde verilmesini ifade eden kısas, Türk Ceza Hukuku hükümleri dahilinde
yer almamaktadır. Aksi takdirde suç ve cezaların kanuniliği ilkesi ve cezaların şahsiliği ilkesi ile ile çelişme
durumu ortaya çıkacaktır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
5.
Din kuralları, hukuk kurallarından farklı olarak maddi
yaptırımı olmayan, tavsiye niteliğinde bir yaptırım mekanizmasına sahip olan normları kapsar. Günahkar
olma ya da günahkar sayılma durumu sosyal hayatta
karşılaşılabilecek manevi yaptırımlardır.Ayıplanma ise
daha ziyade ahlak kurallarına aykırı davranma sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
13. Olası kast, kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen fiili
işlemesi hali olarak tanımlanır. Bu sorunun çeldiricisi
olan bilinçli taksir de ise, kiş öngördüğü neticeyi istememektedir; ancak gerçekleştirdiği işlem neticesinde
bir zarar ortaya çıkarsa bilinçli taksir ortaya çıkar.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
6.
Hükümsüzlük türleri, cebri icra, tazminat, iptal ve ceza,
maddi yaptırımları ifade etmekte iken; ayıplanma ve
kınama manevi yaptırımlardır. Dolayısıyla devlet tarafından desteklenmemetke ve yerine getirilmesi idarece sağlanan yaptırımları oluşturmamaktadır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
14. Vergi, idarenin kamu giderlerini karşılamak ve kamu
hizmetleri gerçekleştirmek adına vatandaşlarından ya
da ülkede yaşayan yabancılardan, cebri gücünü kullanarak elde ettiği parasal değer olarak anılmaktadır.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
7. Hukuk kuralları, toplumsal düzeni sağlamak adına, ki-
15. Kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya huku-
şiler arasındaki ya da idare ile kişiler arasındaki ilişkileri
düzenleyen, genel, soyut, sürekli ve maddi yaptırıma
dayalı olan kuralardır. Bu durumda kişiliğe bağlı kural
olamayacağı tezi hatırlandığında, huku uraalrının kişisel değil soyut ve genel olduğu sonucuna ulaşılabilir.
ku ve borçlar hukuku, medeni hukukun alt disiplinleri
olarak anılmaktadır. Usul hukukunun yargılamaya yönelik işlemleri içerdiği, mahkeme sürecine dair olduğu
ve kamu hukuku alanında olduğu unutulmamalıdır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
11
Download

anayasa soru bankası.indb