Zaposlenom se daju overene 3 stranice
_________________________________
(naziv preduzeća-ustanove)
Kit commerce d.o.o - Beograd
Trgovačka br.7/2 , 11030 Beograd-Čukarica
PIB:104043513, Matični broj:20081201
Na izričiti zahtev zaposlenog:
_________________________________, Matični broj zaposlenog: ____________________ Mesto stanovanja: ____________________,
(ime i prezime)
Adresa stanovanja:_______________________, broj lične karte: ____________________, Broj telefona: ________________________,
Izdaje se :
-
POTVRDA
Kojom potvrđujemo da je gore imenovani zaposleni platežno sposoban za kupovinu robe na kredit (sa obračunatim porezom) u
poslovnicama Kit commerce d.o.o.
Prosečna zarada zaposlenog u prethodna 3 meseca iznosi neto__________ dinara.
Kreditor je dužan da uz zabranu kupca dostavi i ovu potvrdu , radi realizacije obustava.
Maksimalni iznos mesečne rate iznosi ___________ dinara, maksimalni broj mesečnih rata može biti 5, maksimalni broj polumesečnih
rata može biti 10.
Poslodavac se obavezuje i izjavljuje:
Da će uredno obustavljati mesečne rate i u onim slučajevima kada je zaposleni privremeno odsutan sa rada (bolovanje, godišnji.odm i sl.)
Da će u slučaju da zaposlenom po bilo kom osnovu prestane radni odnos izvršiti obustavu preostalog iznosa dugovanja od isplate
poslednje zarade ili otpremnine.
Da će pismeno obavestiti prodavca ukoliko zaposlenom, po bilo kom osnovu prestane radni odnos kod trenutnog poslodavca.
Da će o svim činjenicama u vezi sa sprovođenjem ove zabrane uredno, pismeno i bez odlaganja obaveštavati Kit commerce d.o.o
Beograd.
Da prihvata da snosi sve zakonske posledice predviđene zakonskim propisima zbog ne izvršenja obaveze iz ovog rešenja o
administrativnoj zabrani.
Spiskove uplaćenih rata poslati na e- mail [email protected] kao i na adresu Kit commerce d.o.o., BeogradČukarica,Trgovačka 7/2.
Kontakt osoba u službi za obračun plata:
_________________________________________,tel____________________________________
___________________________________
Mesto i datum izdavanja
MP
________________________
Ovlašćeno lice
IZJAVA KUPCA
Ovim izjavljujem da sam u potpunosti saglasan,da ukoliko moje preduzeće nije u mogućnosti da vrši obustave iz zarade, sam izvršim
mesečne uplate rata kredita na račun preduzeća Kit commerce d.o.o Beograd.
__________________________
Ime i prezime kupca
REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI
Stavlja se administrativna zabrana na ukupan iznos od________________ dinara, u __ rata, mesečna rata od ____________dinara u
korist Kit commerce d.o.o Beograd.Prilikom kupovine plaćen je iznos__________________.Ukupna vrednost kupljene robe
___________________.Iznos obustavljenih rata uplaćivati na tekući račun Kit commerce d.o.o Beograd: 275-220032341-47(Societe
General Banke).
______________________________
Potpis kupca-korisnika
Br.l.k.________________MUP___________________
_____________________
Pečat i potpis prodavca
Datum kupovine_________________
Download

klikom na ovaj link - Auto delovi Kit Commerce | Servis | Beograd