Zaposlenom se daju overene 3 stranice
_________________________________
(naziv preduzeća-ustanove)
„Panakeia“- stomatološka ordinacija ,Ivana Mitrović,preduzetnik
Praška br.28 , 11030 Beograd-Čukarica
PIB:104544282, Matični broj:60283834
Na izričiti zahtev zaposlenog:
_________________________________, Matični broj zaposlenog: ____________________ Mesto stanovanja: ____________________,
(ime i prezime)
Adresa stanovanja:_______________________, broj lične karte: ____________________, Broj telefona: ________________________,
Izdaje se :
-
POTVRDA
Kojom potvrđujemo da je gore imenovani zaposleni platežno sposoban za kupovinu robe na kredit (sa obračunatim porezom) u ordinaciji
Panakeia.
Prosečna zarada zaposlenog u prethodna 3 meseca iznosi neto__________ dinara.
Kreditor je dužan da uz zabranu kupca dostavi i ovu potvrdu , radi realizacije obustava.
Maksimalni iznos mesečne rate iznosi ___________ dinara, maksimalni broj mesečnih rata može biti 12, maksimalni broj polumesečnih
rata može biti 24.
Poslodavac se obavezuje i izjavljuje:
Da će uredno obustavljati mesečne rate i u onim slučajevima kada je zaposleni privremeno odsutan sa rada (bolovanje, godišnji.odm i sl.)
Da će u slučaju da zaposlenom po bilo kom osnovu prestane radni odnos izvršiti obustavu preostalog iznosa dugovanja od isplate
poslednje zarade ili otpremnine.
Da će pismeno obavestiti prodavca ukoliko zaposlenom, po bilo kom osnovu prestane radni odnos kod trenutnog poslodavca.
Da će o svim činjenicama u vezi sa sprovođenjem ove zabrane uredno, pismeno i bez odlaganja obaveštavati Panakeiu Beograd.
Da prihvata da snosi sve zakonske posledice predviđene zakonskim propisima zbog ne izvršenja obaveze iz ovog rešenja o
administrativnoj zabrani.
Spiskove uplaćenih rata poslati na e-mail [email protected] kao i na adresu Panakeia ,stomatološka ordinacija., BeogradČukarica,Praška 28.
Kontakt osoba u službi za obračun plata:
_________________________________________,tel____________________________________
___________________________________
Mesto i datum izdavanja
MP
________________________
Ovlašćeno lice
IZJAVA KUPCA
Ovim izjavljujem da sam u potpunosti saglasan,da ukoliko moje preduzeće nije u mogućnosti da vrši obustave iz zarade, sam izvršim
mesečne uplate rata kredita na račun preduzetnika Panakeia..
__________________________
Ime i prezime kupca
REŠENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI
Stavlja se administrativna zabrana na ukupan iznos od________________ dinara, u __ rata, mesečna rata od ____________dinara u
korist Panakeia Beograd.Prilikom kupovine plaćen je iznos__________________.Ukupna vrednost kupljene robe
___________________.Iznos obustavljenih rata uplaćivati na tekući račun Panakeia - Beograd: 205-109689-45 kod(Komercijalnel Banke).
______________________________
Potpis kupca-korisnika
Br.l.k.________________MUP___________________
_____________________
Pečat i potpis prodavca
Datum kupovine_________________
Download

klikom na ovaj link - Panakeia Stomatološka ordinacija, Banovo