AMB GRAFIKA AD NOVI SAD
Novi Sad, Futoski put br.67
Broj: 471
Datum: 27.06.2014.g.
ZAPISNIK
Sa redovne godisnje sednice Skupstine akcionara AMB - GRAFIKA AD NOVI SAD odrzane dana
27.06.2014.godine, u sedistu Drustva, u Novom Sadu, Futoski put br.67, sa pocetkom u 13,00 casova.
Sednici je prisustvovao vecinski akcionar Blazic Bosko koji na dan akcionara 17.06.2014.godine, prema
evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti raspolaze sa 187.336 glasova i koji
kao vlasnik Stilos DOO Novi Sad 100%, raspolaze sa 218.615 glasova, sto je ukupno 405.951 glasova.
Sednici je prisustvovao i generalni direktor - Gojkovic Slobodan, koji je bio izvestilac po tackama
dnevnog reda.
Sednici su prisustvovali i clanovi radnih tela: Zivkovic Dragica, Tadic Milka, Vujasinovic Danijela i
Bosnjak Ljiljana.
Odlukom o sazivanju Skupstine akcionara, Nadzorni odbor je utvrdio i javno objavio sledeci:
DNEVNI RED
I PRETHODNI POSTUPAK
Otvaranje sednice, imenovanje zapisnicara i komisije za glasanje, utvrdivanje kvoruma za rad.
II RADNI DEO
1. Donosenje odluke o prihvatanju i potvrdi prethodno donete odluke Nadzornog odbora.
2. Usvajanje izvestaja o radu Nadzornog odbora drustva za 2013.godinu
3. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora o finansijskom izvestaju za 2013.godinu
4. Donosenje odluke o usvajanju Izvestaja o poslovanju i finansijskog izvestaja za 2013.godinu.
5. Donosenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2014.godinu.
U skladu sa clanom 21. Statuta AMB - Grafika AD Novi Sad, s obzirom da poseduje najveci pojedinacni
broj glasova obicnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa obicnim akcijama
imenovan je Bosko Blazic za predsednika Skupstine akcionara.
Predsednik Skupstine u okviru prethodnog postupka otvara sednicu Skupstine, imenuje
zapisnicara Bosnjak Ljiljanu i imenuje Komisiju za glasanje u sastavu: Zivkovic Dragica, Tadic
Milka i Vujasinovic Danijela.
Komisija za glasanje je utvrdila da je od ukupnog broja akcija 445.849, od cega glasova akcionara
444.406 i sopstvenih akcija AMB-Grafika AD Novi Sad 1443 bez prava glasa, kvorum potreban za rad
je 222.204 akcija, a na sednici je prisutan vecinski akcionar Blazic Bosko koji poseduje 187.336
obicnih akcija sa pravom glasa, a koji kao vlasnik Stylos DOO Novi Sad u procentu 100% poseduje
218.615 obicnih akcija sa pravom glasa, sto je ukupno 405.951 obicnih akcija sa pravom glasa,
odnosno 91,34 % od ukupnog broja glasova.
Utvrdeni dnevni red je jednoglasno prihvacen.
Tacka 1.
U okviru ove tacke dnevnog reda predsednik Skupstine je upoznat sa prethodno donetom Odlukom
Nadzornog odbora od 04.11.2013.godine, kojom je na osnovu ovlascenja iz Odluke o povecanju
osnovnog kapitala novcanim ulozima od 24.06.2013.godine Nadzorni odbor izvrsio izmenu pomenute
odluke radi uskladivanja iznosa osnovnog kapitala sa registrovanim iznosom osnovnog kapitala u
Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti nakon registracije povecanja kapitala, a radi
registrovanja uskladenog iznosa od 60.639.922,22 dinara u Agenciji za privredne registre.
Posto nije bilo drugih predloga i primedbi predsednik Skupstine je dao predlog odluke na glasanje.
Skupstina akcionara je na osnovu clana 329. Zakona o privrednim drustvima i clana 17. Statuta AMB GRAFIKA AD NOVI SAD, jednoglasno uz 405.951 glasova "ZA", sto je 100 % prisutnih
glasova/akcionara, donela sledecu
ODLU KU
o odobrenju prethodno donete odluke Nadzornog odbora
1. Prihvata se i odobrava prethodno doneta Odluka Nadzornog odbora od 04.11.2013. godine o
korekciji iznosa osnovnog kapitala radi uskladivanja sa Centralnim registrom, depoom i kliringom
hartija od vrednosti.
2. Prihvacena i odobrena odluka je sastavni deo ove odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Tacka 2.
U okviru ove tacke dnevnog reda predsednik Skupstine je upoznat sa pismenim izvestajem o radu
Nadzornog odbora Drustva i najznacajnijim odlukama donetim na sednicama Nadzornog odbora, a koji
je odrzao 11 sednica u toku 2013.godine i pritom odluke donosio u skladu sa clanom 441. Zakona
privrednim drustvima i clanom 67. Statuta AMB-Grafika AD Novi Sad, vezano za upravljanje drustvom i
organizovanje i vodenja poslovanja drustva.
Posto nije bilo pitanja i primedbi u vezi sa predmetnim izvestajem, predsednik je izneo predlog odluke
Nadzornog odbora po ovoj tacki, odnosno da se donese odluka o usvajanju izvestaja o radu
Nadzornog odbora drustva za 2013.godinu.
Predlog odluke je stavljen na glasanje i na osnovu clana 329. Zakona o privrednim drustvima i clana
17. Statuta AMB - GRAFIKA AD NOVI SAD, Skupstina akcionara je jednoglasno uz 405.951 glasova
"ZA", sto je 100 % prisutnih glasova/akcionara, donela sledecu
ODLUKU
o usvajanju Izvestaja Nadzornog odbora za 2013.godinu
1. Usvaja se izvestaj o radu Nadzornog odbora Drustva u svemu kako je podnet od strane
predsednika Nadzornog odbora.
2. Izvestaj o radu Nadzornog odbora AMB - GRAFIKA AD NOVI SAD, je sastavni deo ove
odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Tacka 3.
U okviru ove tacke dnevnog reda predsednik Skupstine je izneo da je reviziju finansijskog izvestaja za
2013.godinu izvrsila revizorska kuca PAN REVIZIJA DOO za reviziju i konsalting iz Novog Sada te je
prisutne upoznao sa ciljevima i zadacima revizije i procitao misljenje i zakljucak revizora o finansijskom
izvestaju o poslovanju Drustva za poslovnu 2013.godinu.
Posto nije bilo drugih predloga, ni primedbi predsednik Skupstine je dao predlog odluke na glasanje.
Na osnovu clana 329. tacka 8. Zakona o privrednim drustvima i clan 17. Statuta AMB - GRAFIKA AD
NOVI SAD Skupstina akcionara je jednoglasno uz 405.951 glasova "ZA", sto je 100 % prisutnih
glasova/akcionara, donela sledecu
ODLUKU
o usvajanju izvestaja revizora o finansijskom izvestaju za 2013.godinu
1. Usvaja se izvestaj i misljenje ovlascenog revizora PAN REVIZIJA DOO za reviziju i konsalting
Novi Sad, na finansijski izvestaj drustva za 2013.godinu.
2. Revizija je izvrsena u skladu sa Zakonom o reviziji i Medunarodnim standardima revizije.
3. Izvestaj ovlascenog revizora je sastavni deo ove odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Tacka 4.
U okviru ove tacke dnevnog reda predsednik Skupstine je upoznat sa bitnim cinjenicama koje se
odnose na izvestaj o poslovanju i na finansijski izvestaj o poslovanju Drustva za 2013. godinu, odnosno
da su u njemu prikazani istiniti i stvarni podaci o poslovanju Drustva, da ie isti orosleden i orihvacen od
V
strane Agencije za privredne registre, kao i to da je pregledan od strane nadleznog revizora.
Prema podacima iz izvestaja moze se konstatovati da je Drustvo poslovanjem u 2013. godini ostvarilo
ukupne prihode u iznosu od 393.530 hiljada dinara, ukupne rashode u iznosu od 390.731 hiljada dinara
i manji neto dobitak od 2.799 hiljada dinara.
Posto nije bilo pitanja u vezi sa predmetnim izvestajima, predsednik je izneo predlog odluke Nadzornog
odbora po ovoj tacki, odnosno da se donese odluka o usvajanju Izvestaja o poslovanju i finansijskog
izvestaja za 2013. godinu i na osnovu clana 329. Zakona o privrednim drustvima i clan 17. Statuta
AMB - GRAFIKA AD NOVI SAD, Skupstina akcionara je jednoglasno uz 405.951 glasova "ZA", sto je
100 % prisutnih glasova/akcionara, donela sledecu
ODLUKU
o usvajanju Izvestaja o poslovanju i finansijskog izvestaja za 2013.godinu
1. Usvaja se Izvestaj o poslovanju i finansijski izvestaj drustva za 2013.godinu sa svim pokazateljima
navedenim u izvestaju i to ukupni prihodi u iznosu od 393.530 hiljada dinara, ukupni rashodi u iznosu
od 390.731 hiljada dinara i neto dobitak od 2.799 hiljada dinara.
2. Izvestaj o poslovanju i Finansijski izvestaj su sastavljeni u skladu sa vazecim racunovodstvenim,
poreskim i ostalim propisima i standardima u Republic! i uskladen je sa svim relevantnim odredbama
Medunarodnih standarda finansijskog izveStavanja.
3. Izvestaj o poslovanju i finansijski izvestaj drustva za 2013.godinu, su sastavni deo ove odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Tacka 5.
U okviru ove tacke dnevnog reda izneto je da AMB-Grafika AD Novi Sad s obzirom na pokazatelje iz
finansijskih izvestaja za 2013.godinu je razvrstana u skladu sa clanom 6. novog Zakona o
racunovodstvu ("Sl.glasnik RS" br. 62/2013) u mala pravna lica, za koja prema clanu 21. novog Zakona
o reviziji ("Sl.glasnik RS 62/13), ne postoji obaveza revizije. S obzirom da ne postoji zakonska obaveza
revizije finansijskih izvestaja za mala pravna lica, pozivaju se vlasnici kapitala da se izjasne o potrebi i
izboru ravizora finansijskih izvestaja za 2014.godinu. Predsednik Skupstine kao vecinski akcionar je
izneo da uzimajuci u obzir da jeAMB - Grafika AD Novi Sad svrstana u malo pravno lice, da ne postoji
zakonska obaveza revizije i da su visoki troskova revizora za izradu revizorskog izvestaja predlaze da
se za 2014.godinu ne vrsii revizija i izbor revizora.
Posto nije bilo primedbi i drugih predloga Skupstina akiconara je redovnoj sednici, na osnovu clana
329. Zakona o privrednim drustvima i clana 17. Statuta AMB-Grafika AD Novi Sad, o predlogu
vecinskog akcionara jednoglasno uz 405.951 glasova "ZA", sto je 100 % prisutnih glasova/akcionara,
donela sledecu
ODLUKU
1. Usvaja se predlog vecinskog vlasnika kapitala, da se ne vrsi revizija finanasijskog izvestaja za
2014.godinu i izbor revizora, s obzirom da je po finansijskom izvestaju za 2013.godinu AMB-Grafika AD
Novi Sad razvrstano u malo pravno lice u skladu sa clanom 6. Zakona o racunovodstvu, za koja
saglasno clanu 21. Zakona o reviziji ne postoji zakonska obaveza vrsenja revizije.
2. Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Posto je dnevni red iscrpljen, predsednik je zakljucio sednicu u 13,45 casova.
xZapisnicar:
'
Bosnjak Ljiljana
Clanovi komisije za glasanje:
Predsed/iiltskupsti
Blazic Bosko
Download

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara za 2014. godinu