Fiber Optic Centar
One Stop Solution
integrisana re enja
Razvoj telekomunikacionih sistema,
potreba za ve im brzinama prenosa
podataka, novi servisi i zahtevi za
a p s o l u t n o m p o u zd a n o u i n e
opti ke sisteme prenosa tehnologijom
budu nosti, ali i sada njosti.
Kompanija Logo je formirala Fiber
Optic Centar (FOC) kao One Stop
Solution (sva re enja na jednom
mestu), u okviru koga nudi kompletna
re enja iz oblasti opti kih mre a,
kombinuju i sopstvenu proizvodnju i
usluge, kao i najkvalitetnije proizvode
renomiranih svetskih proizvo a a
optike.
FOC RE ENJA
U okviru svojih re enja bazirali smo se na
tri glavna tr i ta:
komunikacije, elektroprivredu i industriju.
Komunikacije
Fiber to the Home (FTTH)
FTTH, kao zamena tradicionalnoj bakarnoj arhitekturi, omogu ava
opti ki irokopojasni prenos podataka direktno do samih korisnika.
Implementacijom mre a visokih performansi, aplikacije kao to su: High
Definition Television (HDTV), Video on Demand (VoD) i IP telefonija,
postaju dostupne krajnjim korisnicima. Poslovni model otvorenog
pristupa FTTH mre i, koja se izdvaja od ostalih poslovnih modela,
osigurava krajnjim korisnicima izbor servis provajdera, podsti e
inventivnost servisa i tr i no takmi enje.
Logo je u mogu nosti da ponudi kompletno re enje za FTTx, po ev i
od transportne mre e, od re enja za povezivanje Centralnog opti kog
vori ta, preko pristupnih mre a do FTTH. U ponudi imamo kompletno
re enje bez obzira na primenjenu mre nu topologiju (Point to Point ili
GPON), od projektovanja mre e, preko nabavke opreme do instalacije i
odr avanja.
U okviru instalacije opreme nudimo usluge polaganja opti kih
kablova bez obzira na na in njihovog postavljanja. Za postavljanje
kablova u cevima koristimo tehniku uduvavanja kablova uz pomo
ma ine Tornado. Pored polaganja opti kih kablova, nudimo usluge
splajsovanja i merenja hromatske dispezije, polarizacione disperzije i
profila slabljenja.
Osim instalacije, svojim korisnicima i partnerima obezbe ujemo i
usluge redovnog i preventivnog odr avanja opti kih magistralnih i
pristupnih mre a.
FTTx
Fiber to the Home (FTTH)
Fiber in the Home (FITH)
Nove aplikacije kao to su video na zahtev, online igre, e-poslovanje,
e-u enje, e-zdravstvo, pametne ku e kao i potrebe za brzim Internetom
zahtevaju sve ve i i pouzdaniji propusni opseg. Opti ko vlakno je jedino
re enje koje mo e da se suo i sa ovim izazovima i to posebno kad se
dovede do samih korisnika, odnosno do njihovih stanova, ra unara. U
ove svrhe nudimo mogu nost projektovanja celokupne mre e kao i
isporuku opreme sa posebnim akcentom na na u proizvodnju
preterminisanih kablova koji se veoma uspe no koriste u okviru FITH
re enja. Kada je u pitanju Logo proizvodnja mo emo da se pohvalimo
veoma brzom isporukom kao i mogu no u da ispunimo sve elje na ih
partnera.
Pored isporuke opreme, nudimo usluge polaganja opti kih kablova,
splajasovanja vlakana, monta u terminacione opreme, merenja i
dijagnostike mre e kao i redovnog i preventivnog odr avanja.
Fiber in the Home (FITH)
Fiber to the Antenna (FTTA)
U mobilnim mre ama prenos podataka od 100 Mbps je ve dostupan
kori enjem mre a etvrte generacije (4G). Udaljeni radio sistemi su
zamenili konvencionalne sisteme bazirane na kori enju koaksijalnih
kablova i sada predstavljaju standardno re enje za realizaciju be i ne
infrastrukture.
Prednost ovakvih sistema je kori enje opti kih veza za prenos
podataka od bazne stanice pa do udaljenih radio stepena (FTTA). Kod
konvencionalnih sistema rastojanje izme u bazne stanice i antena je
ograni eno na oko 100m zbog gubitaka kod prenosa signala, dok opti ki
sistemi omogu avaju udaljenost od 20km. Direktna posledica ove
prednosti je mogu nost veoma fleksibilnog planiranja mre e sa znatno
povoljnijom cenom.
U saradnji sa vendorom Huber+Suhner, kombinuju i i na u
proizvodnju, nudimo re enja za sve tipove baznih stanica bez obzira na
vrstu, tip i proizvo a a instalirane opreme. Takodje, u ponudi imamo i
integrisana re enja za opti ku vezu i napajanje kori enjem hibridnih
masterline kablova.
Fiber to the Antenna (FTTA)
Re enja za data centre
Data centri predstavljaju jezgro IT infrastrukuture koje omogu ava
obradu, skladi tenje i distribuciju digitalnih informacija. Strukturna
mre na konekcija ima va nu ulogu u server salama posebno kada je re o
pouzdanosti i efikasnosti sistema kao i o ukupnim tro kovima vlasni tva.
Strukturni kablovski sistem treba da odlikuju velike brzine prenosa koje
se posti u uz pomo OM4 vlakana koja podr avaju prenos i preko
10Gbps.
Visoku koncentracija kao i velike gustine pakovanja opreme
posti emo kori enjem LiSA opti kih razdelnika zajedno sa kablovskim
sistemima zasnovanim na specijalno dizajniranim MTP konekcijama kao i
kori enjem push pull LC konektora koji omogu avaju lak e rukovanje
kao i bolji i jedostavniji prilaz mestu terminacije u opti kim razdelnicima.
U okviru na eg proizvodnog programa mo emo da ponudimo
preterminisane kablove svih kapaciteta kojima se posti e ve a
modularnost sistema. Na a prednost je mogu nost da odgovorimo na
sve va e zahteve u pogledu izbora konektora, du ine kablova, rokova
isporuke i na ina obele avanja.
Data centri
Elektroprivreda
Prenosna mre a
Jedan od trendova u elektroenergetskim sistemima je paralelna
izgradnja telekomunikacione infrastrukture u okviru elektroenergetske
mre e. Osnovna prednost kori enja energetskih vodova za polaganje
opti kih kablova je pokrivanje iroke teritorije kvalitetnim
telekomunikacionim vezama.
Upotreba OPGW u eta u prenosnim sistemima, sa zna ajnim
prenosnim kapacitetima i brzinom prenosa omogu ava potpunu
automatizaciju postrojenja sa daljinskim nadzorom i upravljanjem
(SCADA).
Na a prednost je mogu nost da partnerima obezbedimo kompletno
re enje za implementaciju opti ke mre e u prenosnim sistemima
uklju uju i OPGW kablove razli itog dizajna i kapaciteta kao i opremu za
ka enje i nastavljanje kablova.
Prenosne mre e
Distributivna mre a
Telekomunikaciona infrastruktura elektrodistributivnih sistema
omogu ava primenu koncepta smart grida za odr ivi razvoj energetike.
Kori enjem smart grid sistema, posti e se optimizacija u procesima
proizvodnje, distribucije i potro nje elektri ne energije ime se znatno
uti e na pove anje energetske efikasnosti. Sve ovo dovodi do
optimalnijeg kori enja energetskih resursa, a samim tim i do u tede u
bud etu na nivou elektroenergetskih kompanija i njihovih krajnjih
korisnika.
U distributivnom delu mre e u mogu nosti smo da ponudimo ADSS
kablove zajedno sa spojnom opremom za ka enje i instalaciju, opti ke
spojnice za nastavljanje i ra vanje kablova, privodne opti ke kablove i
opti ke razdelnike ime posti emo realizaciju celokupne opti ke mre e.
Pored isporuke opreme, nudimo kompletnu uslugu od projektovanja,
izvo enja radova, merenja i dijagnostike u opti kim mre ama do
njihovog odr avanja.
Pametne mre e
Industrija
Re enja za vojsku
Ekstremno okru enje kao i nepredvidivi vremenski uslovi u okviru
odbrambenih sistema znatno uti u na opti ke kablove kao i na njihovu
konekciju sa aktivnom opremom. Pod ovakvim uslovima, jedino re enja
visokih performansi mogu da zadovolje pouzdan i kvalitetan prenos
signala.
Spremni smo za razvoj inovativnih re enja prema zahtevima
korisnika, to podrazumeva pojedina na proizvodna re enja koja mogu
da zadovolje pouzdanost u te kim uslovima rada. Svi na i proizvodi imaju
veliku robusnost koja im omogu ava za titu od specifi nih uslova
sredine. Oni su testirani u skladu sa MIL i NATO standardima, sertifikovani
su sa striktnim tolerancijama, ime su obezbe ene prihvatljive
performanse, izdr ljivost i trajnost na terenu.
Fabrike i indusrijska postrojenja
U fabrikama i industrijskim postrojenjima opti ki sistemi imaji
zna ajnu primenu jer, za razliku od drugih sistema, imaju veliku
otpornost na elektromagnetne smetnje koje su veoma este u ovakvom
okru enju. Osnovna namena opti kih sistema u industrijskim
postrojenjima je pra enje i optimizacija procesa proizvodnje kao i
automatsko nadgledanje i kontrola rada ma ina u proizvodnim
pogonima.
S druge strane opti ki sistemi se koriste i za implementaciju video
nadzora i IP telefonije.
Rafinerije I rudnici
U surovim i ote anim uslovima kao to su uslovi u rafinerijama i
rudnicima veoma je bitno da oprema koja se koristi podle e striktnim
tolerancijama. Za ovakve sisteme veoma je va no da kablovi i njihove
konekcije budu otporni na sagorevanje, da imaju veliku otpornost na
razli ite kiseline i hemikaliije. S obzirom da opti ki sistemi nisu bazirani na
prenosu elektri nih signala, oni predstavljau idealno re enje za ovakva
okru enja.
U mogu nosti smo da, pored kablova sa polietilenskim omota em,
ponudimo kablove sa poliuretanskim omota em, LSOH kablove kao i
konektore i spojnice veoma robusnog izgleda i visokog stepena za tite.
Stadioni
Na stadionima velikih povr ina veoma je bitno obezbediti kvalitetan
video nadzor kao i efikasne sisteme za prenos audio i video informacija
kao to su razglasi ili semafori za prikazivanje rezultata. Za potrebe
realizacije ovih sistema predla emo kori enje opti kih mre a koje
zadovoljavaju sve potrebe za kvalitetnim, pouzdanim i efikasnim
prenosom informacija.
Tuneli
U savremenim tunelima velikih du ina veoma je bitno odr avati visok
stepen pouzdanosti sistema za ventilaciju, sistema za dojavu po ara kao i
omogu iti konstantnu dostupnost SOS telefona. S obzirom da tuneli
imaju veliki broj saobra ajne signalizacije, od velikog zna aja je
obezbediti njihov konstantni rad. S druge strane, video nadzor ima
klju nu ulogu u podizanju nivoa bezbednosti tunela. Za sve ove primene
opti ki sistemi se veoma lako uklapaju i ispunjavju zahteve svake od njih.
Referentna lista za Fiber Optic Centar
Telekom Srbija a.d.
JP PTT saobra aja Srbija
JKP Informatika, Novi Sad
Targo Telekom
SBB
Telenor
VIP Mobile
Orion Telekom
Ministarstvo unutra njih poslova Republike Srbije
Ministarstvo finansija i privrede Poreska uprava
Republi ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
Uprava za zajedni ke poslove republi kih organa
Ustanova studentski centar Studentski grad
Skup tina op tine Mladenovac
JKP Beogradske elektrane
JP Slu beni glasnik
Banka Intesa
Naftna industrija Srbije
Cooper Tyre & Rubber
Novkabl
Vojnotehni ki institut
Silver Lake Investment
Huawei
Alcatel Lucent
Iritel a.d.
JP Elektroprivreda Srbije
Elektromre e Srbije
RB Kolubara
Energomonta a a.d.
Energoprojekt oprema a.d.
IMP Automatika
GAT
Tunel Vrmac, Crna Gora
Tunel Sozina, Crna Gora
integrisana re enja
Za vi e informacija posetite nas na www.logo.rs
Logo d.o.o.
Srbija, 11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 261
Telefon: +381 11 20 42 100, Fax: +381 11 20 42 101
E-mail: [email protected]
Prodaja: [email protected]
Tehni ka podr ka: [email protected]
Download

FOC One Stop Solution