Broj 30 • Februar 2011. • Godina VI • Cena 200 dinara
Broj 30
ǁǁǁ͘ĚĞŵĂŐĐƌĂŶĞƐ͘ĐŽŵ
U fokusu :
• Industrijski parkovi
• Industrija opreme za auto industriju
Intervju:
• Bredli Harker, komercijalni savetnik
ambasade SAD u Beogradu
• Miloš Bugarin,
predsednik Privredne komore Srbije
www.industrija.rs
Vremeplov:
Prelistavanje Industrije
/njĚĂǀĂē
hǀŽĚŶŝŬ
aŝďŝĐĂƌĞŶũĞ͘
hƟƐĂŬǀƌĞŵĞŶĂ͘
DĞĜƵŝnjďŽƌŶŽŐ͕ƉƌĞĚŝnjďŽƌŶŽŐ͕ƉŽƐƟnjďŽƌŶŽŐ͘
/ůŝ͕ƵƉƌĞǀŽĚƵ͕ŽĚůŝŬĂƚƌĂŶnjŝĐŝũĞŶĂƐƌďŝũĂŶƐŬŝŶĂēŝŶ͘
DŽǎĚĂũĞĚŶŽŵŝƉƌĞǀĂƌŝŵŽƓŝďŝĐĂƌĞ͍͊͘͘͘
<ŽƉƌĞǎŝǀŝ͕ƉƌŝēĂđĞ͘
ŽƚůĞ͕ƐƌĞđŶĂŶĂŵϯϬ͘/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͘
hŵĞƐƚŽďŝůŽŬĂŬǀŽŐƉŽŬůŽŶĂ͕ŚǀĂůĂƐǀŝŵĂƓƚŽŶĂƐēŝƚĂƚĞ͊
EŝũĞ;ŶĂŵͿůĂŬŽ͘͘͘
/ŶĚDĞĚŝĂĚ͘Ž͘Ž͘
WƌŝǀƌĞĚŶŽĚƌƵƓƚǀŽnjĂŝnjĚĂǀĂƓƚǀŽŝŵĂƌŬĞƟŶŐ
DŝŚĂŝůĂdŽĚŽƌŽǀŝđĂϮϬ͕ĞŽŐƌĂĚ
dĞůͬĨĂdž͗нϯϴϭϭϭϯϰϳϵϬϬϬ
ͲŵĂŝů͗Žĸ
ĐĞΛŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͘ƌƐ
ǁǁǁ͘ŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͘ƌƐ
'ĞŶĞƌĂůŶŝŵĞŶĂĚǎĞƌ
EŝŬŽůĂDŝƌŬŽǀŝđ
dĞů͗нϯϴϭϲϬϯϰϰϴϰϮϴ
ͲŵĂŝů͗ŶŵŝƌŬŽǀŝĐΛŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͘ƌƐ
Z</:
'ůĂǀŶŝŝŽĚŐŽǀŽƌŶŝƵƌĞĚŶŝŬ
ŽƌŝƐ'Ăũŝđ
dĞů͗нϯϴϭϲϬϯϰϰϴϰϮϵ
ͲŵĂŝů͗ďŐĂũŝĐΛŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͘ƌƐ
<ŽŵƉũƵƚĞƌƐŬĂŽďƌĂĚĂ
sůĂĚŽDŝůŝƓŝđ
ͲŵĂŝů͗ƚŽƉŽƚΛƚŽƉŽƚ͘ŶĞƚ
ŽƌŝƐ'Ăũŝđ͕
ŐůĂǀŶŝŝŽĚŐŽǀŽƌŶŝƵƌĞĚŶŝŬ
DĂƌŬĞƟŶŐ
/ŶĚDĞĚŝĂĚ͘Ž͘Ž͘
aƚĂŵƉĂ
Dy/D'Z&͕sůĂĚĂŶĂĞƐŶŝĐĞϭϯ͕EŽǀŝ^ĂĚ
ŝƐƚƌŝďƵĐŝũĂ
&ĂŵŽƵƐĚ͘Ž͘Ž͘
tĞď
ǁǁǁ͘ŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͘ƌƐ
ĂƐŽƉŝƐŝnjůĂnjŝĚǀŽŵĞƐĞēŶŽ
/WͲ<ĂƚĂůŽŐŝnjĂĐŝũĂƵƉƵďůŝŬĂĐŝũŝ
EĂƌŽĚŶĂďŝďůŝŽƚĞŬĂ^ƌďŝũĞ͕ĞŽŐƌĂĚ
ϲϮ
/^^EϭϰϱϮͲϯϲϯϵс/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ;ĞŽŐƌĂĚ͕ϮϬϬϲ͘Ϳ
K/^^͘^ZͲ/ϭϮϴϭϴϰϴϰϰ
WŽƓƚŽǀĂŶŝ͊
WƌĞĚƵnjĞđĞnjĂŝnjĚĂǀĂƓƚǀŽŝŵĂƌŬĞƟŶŐ/ŶĚDĞĚŝĂĚ͘Ž͘Ž͘ũĞƐƚĞƐƉĞĐŝũĂůŝnjŽǀĂŶŝƟŵ͗
ͻnjĂŬŽŶƐĂůƟŶŐĮƌŵĂŵĂƵŽďůĂƐƟŝŶĚƵƐƚƌŝũĞŬŽũŝƌĂƐƉŽůĂǎĞŶĂũǀĞđŽŵďĂnjŽŵ
ŬůŝũĞŶĂƚĂƵŽǀŽũŽďůĂƐƟ͖
ͻŬŽũŝŽƐŵŝƓůũĂǀĂ͕ŽƌŐĂŶŝnjƵũĞƉŽƐĞďŶĞĚŽŐĂĜĂũĞŝƌĞŶƟƌĂŽƉƌĞŵƵnjĂƉŽƚƌĞďĞsĂƓĞ
ŬŽŵƉĂŶŝũĞ͖
ͻēŝũƵŝnjĚĂǀĂēŬƵĚĞůĂƚŶŽƐƚƉƌĞĚǀŽĚŝēĂƐŽƉŝƐ/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͕ǀĞđƌĞŶŽŵŝƌĂŶŝŝũĞĚŝŶŝ
ƐƚƌƵēŶŝŵĂŐĂnjŝŶnjĂƉŽƉƵůĂƌŝnjĂĐŝũƵŝŶĚƵƐƚƌŝũĞƵ^ƌďŝũŝ͕ĂƵƉŽƚƉƵŶũƵũƵƉŽƐĞďŶĂ
ŝnjĚĂŶũĂƐƚƌƵēŶŝŚŶĂƐůŽǀĂ͖
ͻŬŽũŝƉƌƵǎĂWZŬŽŶƐĂůƟŶŐ͕ƵǀŝĚƵƐƚƌĂƚĞŐŝũĂ͕ƉŽnjŝĐŝŽŶŝƌĂŶũĂsĂƓĞŬŽŵƉĂŶŝũĞŶĂ
ƚƌǎŝƓƚƵ͕ƵΗďƌĂŶĚŝŶŐΗͲƵŝΗƌĞďƌĂŶĚŝŶŐΗͲƵ͕njĂƟŵƵŽďůĂƐƟŬƌŝnjŶŽŐWZͲĂŝ͕ŶĂƌĂǀŶŽ͕
ƵŬǀĂůŝƚĞƚŶŽũƐĂƌĂĚŶũŝƐĂŵĞĚŝũŝŵĂ͖
ͻŬŽũŝŽƌŐĂŶŝnjƵũĞƵƐĂƌĂĚŶũŝƐĂsĂŵĂŝƵƐŬůĂĚƵƐĂsĂƓŝŵƉŽƚƌĞďĂŵĂnjĂƵƐĂǀƌͲ
ƓĂǀĂŶũĞŵƐƚƌƵēŶŽŐnjŶĂŶũĂsĂƓŝŚnjĂƉŽƐůĞŶŝŚ͕ŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđĞƐƚƌƵēŶĞƐŬƵƉŽǀĞŝ
ƐĞŵŝŶĂƌĞ͘
ƉƐŽůƵƚŶƵŶŽǀŝŶƵƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƉƌŽĚƵŬĐŝũĂǀŝĚĞŽƉƌĞnjĞŶƚĂĐŝũĂƵǀŝĚƵǀŝĚĞŽŽŐůĂƐĂ͕
ƉƌŽŵŽƟǀŶŝŚƐƉŽƚŽǀĂ͕ŶĂŵĞŶƐŬŝŚŬŽŵƉĂŶŝũƐŬŝŚĮůŵŽǀĂŝŶũŝŚŽǀŽƉŽƐƚĂǀůũĂŶũĞŶĂ
ǁĞďƐƚƌĂŶŝsĂƓĞŬŽŵƉĂŶŝũĞ͕ĂůŝŝŶĂŶĂƓĞŵƐĂũƚƵ͘
KďƌĂƟƚĞŶĂŵƐĞŶĂ͗
DŝŚĂŝůĂdŽĚŽƌŽǀŝđĂϮϬ͕ĞŽŐƌĂĚ
dĞůͬĨĂdž͗нϯϴϭϭϭϯϰϳͲϵϬͲϬϬ
ͲŵĂŝů͗Žĸ
ĐĞΛŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͘ƌƐ
ǁǁǁ͘ŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͘ƌƐ
,QGXVWULMDQRYHPEDU
^sE:EKDD^dh
D^dK^s͊
Z&><dKZ
^ƌďŝũĂŝƐǀĞƚͻϲ
EZ'd/<
^ĐŚƌĂĐŬdĞĐŚŶŝŬͻϭϰ
<K>K'/:
hƐůƵǎďŝĞŶĞƌŐĞƟŬĞͻϭϲ
h&K<h^h
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂĚĞůŽǀĂŝŽƉƌĞŵĞnjĂĂƵƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝũƵͻϮϱ
ZĞŇĞŬƚŽƌWůƵƐͻϮϴ
dZƉƌŽͻϮϵ
ͻϯϬ
ZƵƚƌŽŶŝŬͻϯϮ
/EdZs:h
DŝůŽƓƵŐĂƌŝŶ͕ƉƌĞĚƐĞĚŶŝŬW<^ͻϯϰ
/Es^d//:
ZĞƚƌŽƐƉĞŬƟǀĂϮϬϭϬͻϯϴ
D,E//:
ĞŵĂŐƌĂŶĞƐΘŽŵƉŽŶĞŶƚƐͻϰϭ
Z&><dKZW>h^
/ŶǎĞŶũĞƌƐŬĂŬŽŵŽƌĂ^ƌďŝũĞͻϰϰ
'Zs/E^</Eh^dZ/:
,ŽůĐŝŵͻϰϱ͕tĂǀŝŶͻϰϲ͕ƋƵĂƐƟůůŐƌŽƵƉͻϰϳ͕
/njŽŵŽŶƚĚ͘Ž͘Ž͘ͻϰϴ͕dŝŵ/njŽůŝƌŬĂͻϰϵ͕dƌŽdžͻϱϬ͕
WŽƐůŽǀŶŝƉĂƌƚŶĞƌŝͻϱϮ͕dĞƌŵŽĚŽŵͻϱϯ͕WĂůŝƐĂĚĂͻϱϰ͕
>ĞǀĞƌͻϱϲ͕^Dͻϱϳ͕ŝŶŝͻϱϴ͕DůĂnjŵĂƟŬͻϱϵ͕
^ŝŵƉƌŽůŝƚͻϲϬ
/Eh^dZ/:W<KsE:
^ƚĂŶdĞĐŚͻϳϬ
hdKDd//:
&ĞƐƚŽͻϳϯ
ĂƚŽŶĞůĞĐƚƌŝĐͻϳϲ
,ŽŶĞLJǁĞůůͻϳϴ
^ŝĞŵĞŶƐͻϴϭ
WZK^E/Eh^dZ/:
ŽƐĐŚZĞdžƌŽƚŚͻϴϮ
EKsd,EK>K'/:
,ĞŶŬĞůͻϴϰ
&ZDhd^</Eh^dZ/:
WŽƌĂƐƚŐĞŶĞƌŝŬĞ͕ƉŽƚƌŽƓŶũĂůŝĐĞŶĐŶŝŚůĞŬŽǀĂnjĂŽƐƚĂũĞͻϴϲ
D^WW
WƌŽũĞŬĂƚWŽƌŽĚŝēŶŽƉƌĞĚƵnjĞƚŶŝƓƚǀŽͲŵŝŬƌŽďŝnjŶŝƐͻϴϴ
sZDW>Ks
WƌĞůŝƐƚĂǀĂŶũĞ/ŶĚƵƐƚƌŝũĞͻϵϭ
^:D^</Eh^dZ/:
hƐƵƐƌĞƚϯϳ͘^ͻϵϴ
h^dͻϭϬϬ
WŽƐĞƟůŝƐŵŽ/&D/EdZKE/<ͻϭϬϭ
sŽĚŝēͻϭϬϮ
/Eh^dZ/:^</tZ^ZͻϭϬϲ
ϴ
ŶĞƌŐĞƟŬĂ͗
ZĂnjƌĂĚĂŵŝůĞŶŝũƵŵƐŬŝŚĐŝůũĞǀĂƵ^ƌďŝũŝ
sĞđŝŶĂĚĂŶĂƐƉŽnjŶĂƟŚƉƌŝƐƚƵƉĂƵĂŶĂůŝnjŝƌĂŶũƵĚƵŐŽƌŽēŶŝŚ
ŵŽŐƵđŝŚ ƉƌŽũĞŬĐŝũĂ ƌĂnjǀŽũĂ ƵŬƵƉŶĞ ƉŽƚƌŽƓŶũĞ ĞůĞŬƚƌŝēŶĞ
ĞŶĞƌŐŝũĞƉŽůĂnjĞŽĚƚŽŐĂĚĂđĞĚŽϮϬϱϬ͘ŐŽĚŝŶĞƚĂƉŽƚƌŽƓŶũĂ
ďŝƟĚǀŽƐƚƌƵŬŽǀĞđĂ͘͘͘
ϭϵ
hĨŽŬƵƐƵ͗
/ŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƉĂƌŬŽǀŝ
ĂůŝnjĂŝƐƚĂŝŬŽŵĞƚƌĞďĂŝƐƟĐĂƟĚĂƐƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƉĂƌŬŽǀŝ
ŝƐƟŶƐŬĂŝŶǀĞƐƟĐŝŽŶĂŽƉĐŝũĂŝĚĂ^ƌďŝũĂŝŵĂĚŽďƌĞŝƐĂŽďƌĂͲ
đĂũŶĞŝŽƐƚĂůĞƉƌĞĚŝƐƉŽnjŝĐŝũĞ͍
ϮϮ
/ŶƚĞƌǀũƵ͗
ƌĞĚůŝ,ĂƌŬĞƌ͕ĞŬŽŶŽŵƐŬŝƐĂǀĞƚŶŝŬƵ
ĂŵďĂƐĂĚŝ^ƵĞŽŐƌĂĚƵ
DŽũƉŽ
ƐĂŽũĞŝĚĂƉƌŽŵŽǀŝƓĞŵ^ƌďŝũƵŬĂŽƚƌǎŝƓƚĞŶĂŬŽŵĞ
ĂŵĞƌŝēŬĞ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ ŵŽŐƵ ĚĂ ƉƌŽĚĂũƵ ƐǀŽũĞ ƉƌŽŝnjǀŽĚĞ
ŝ ĚĂ ďƵĚƵ ƵƐƉĞƓŶĞ Ƶ ƚŽŵĞ͘ sĞƌŽǀĂƚŶŽ ũĞĚĂŶ ŽĚ ŶĂũǀĞđŝŚ
ƉƌŽďůĞŵĂŬŽũŝŝŵĂŵũĞƐƚĞƓƚŽƉƌŽƐĞēĂŶĂŵĞƌŝēŬŝƉŽƐůŽǀŶŝ
ēŽǀĞŬŶŝũĞŽďĂǀĞƓƚĞŶŽƉƌŽŵĞŶĂŵĂŬŽũĞƐƵƐĞĚĞƐŝůĞƵ^ƌͲ
ďŝũŝƉŽƐůĞϮϬϬϬ͘/njŽƐƚĂŽũĞnjŶĂēĂũĂŶŝŵƉƵůƐŽĚƐƚƌĂŶĞƐĂŵĞ
ǀůĂĚĞ^ƌďŝũĞ͕ŬĂŬŽďŝƐĞƚĂƐůŝŬĂŽƐĂŵŽũnjĞŵůũŝƉƌŽŵĞŶŝůĂ͘͘͘
ÖٛãÖ½ƒã®ã›Ý›ÄƒòƒàÖٮÛك»”ƒÝÊ֮݃
ĂďŝƐƚĞŽďĞnjďĞĚŝůŝǀĂƓWZ/DZ<^KW/^/Eh^dZ/:
ƉŽƚƌĞďŶŽũĞĚĂƐůĞĚŝƚĞƵƉƵƚƐƚǀŽŬŽũĞƐĞŶĂůĂnjŝŶĂŶĂƓŽũǁĞď
ĂĚƌĞƐŝǁǁǁ͘ŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͘ƌƐ
Napomena: Izdavač zadržava pravo da prihvati samo one formulare u koje su uneti svi traženi podaci.
,QGXVWULMDQRYHPEDU
65%,-$
WƌŽŵĞŶĞƵsůĂĚŝƚƌĞŶƵƚŶŽ
ŶĞŵĂũƵŶĞŐĂƟǀĂŶƵƟĐĂũ
ŵĞƌŝēŬĂƉƌŝǀƌĞĚŶĂŬŽŵŽƌĂƵ^ƌďŝũŝŽĐĞͲ
ŶŝůĂũĞĚĂƉƌŽŵĞŶĞƵsůĂĚŝ^ƌďŝũĞƚƌĞŶƵƚͲ
ŶŽŶĞŵĂũƵŶĞŐĂƟǀĂŶƵƟĐĂũŶĂŽĚůƵŬĞŝŶͲ
ǀĞƐƟƚŽƌĂ ĚĂ ŶĂƐƚĂǀĞ ƉŽƐůŽǀĂŶũĞ Ƶ ^ƌďŝũŝ͘
ͣ<ŽŵŽƌĂ Ƶ ŽǀŽŵ ƚƌĞŶƵƚŬƵ ŶĞŵĂ ƐĂnjŶĂͲ
ŶũĂĚĂďŝĂŬƚƵĞůŶĂĚĞƓĂǀĂŶũĂƵsůĂĚŝ^ƌďŝͲ
ũĞŵŽŐůĂŶĞŐĂƟǀŶŽƵƟĐĂƟŶĂŽĚůƵŬĞƉŽͲ
ƐƚŽũĞđŝŚ ŝŶǀĞƐƟƚŽƌĂ ĚĂ ŶĂƐƚĂǀĞ ƉŽƐůŽǀŶĞ
ĂŬƟǀŶŽƐƟƵ^ƌďŝũŝ͕͞ŬĂnjĂůŝƐƵƵƵĚƌƵǎĞŶũƵ
ŬŽũĞ ŽŬƵƉůũĂ ǀŝƓĞ ŽĚ ϭϲϬ ŬŽŵƉĂŶŝũĂ͘ <ĂͲ
ŬŽ ƐƵ ŝƐƚĂŬůŝ͕ ŵĞƌŝēŬĂ ƉƌŝǀƌĞĚŶĂ ŬŽŵŽͲ
ƌĂƉĂǎůũŝǀŽƉƌĂƟƐǀĞƉŽůŝƟēŬĞŝĚƌƵƓƚǀĞŶĞ
ĂƐƉĞŬƚĞ ŬŽũŝ ďŝ ŵŽŐůŝ ĚĂ ƵƟēƵ ŶĂ ƉŽƐůŽͲ
ǀĂŶũĞŶĂƐƌƉƐŬŽŵƚƌǎŝƓƚƵŝŽēĞŬƵũĞĚĂđĞ
sůĂĚĂŶĂƐƚĂǀŝƟĚĂƌĞƓĂǀĂŬůũƵēŶĞŝnjĂnjŽǀĞ
ǀĞnjĂŶĞ njĂ ĞŬŽŶŽŵƐŬƵ ƐƚĂďŝůŶŽƐƚ ŝ ƌĂnjǀŽũ
ŝŶǀĞƐƟĐŝŽŶĞ ŬůŝŵĞ Ƶ ^ƌďŝũŝ͘ KĚ ƚŽŐĂ đĞ͕
ŶĂǀĞůŝƐƵƵƵĚƌƵǎĞŶũƵ͕njĂǀŝƐŝƟƉƌŝǀůĂēŶŽƐƚ
^ƌďŝũĞ njĂ ƉŽƚĞŶĐŝũĂůŶĞ ŝŶǀĞƐƟƚŽƌĞ Ƶ ďƵͲ
ĚƵđŶŽƐƟ͘
/ŶŇĂĐŝũĂĚŽƐƟǎĞŵĂŬƐŝŵƵŵ
ŶĂŬƌĂũƵƚƌŽŵĞƐĞēũĂ
/njǀŽƌ͗
/nj
ǀŽƌ͗ǁǁǁ͘ĞŬĂƉŝũĂ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĞŬĂƉŝũĂ͘ĐŽŵ
EĂƌŽĚŶĂďĂŶŬĂ^ƌďŝũĞƉƌŽĐĞŶŝůĂũĞĚĂđĞŝŶͲ
ŇĂĐŝũĂĚŽƐƟđŝŵĂŬƐŝŵƵŵŬƌĂũĞŵƉƌǀŽŐŝůŝ
ƉŽēĞƚŬŽŵĚƌƵŐŽŐƚƌŽŵĞƐĞēũĂ͕ĚŽŬƐĞnjŶĂƚͲ
ŶŝũŝƉĂĚŝŶŇĂĐŝũĞŽēĞŬƵũĞƵĚƌƵŐŽũƉŽůŽǀŝŶŝ
ŐŽĚŝŶĞ͘ ͣŶĂƚŶŝũŝ ƉĂĚ ŝŶŇĂĐŝũĞ ƐĞ ŽēĞŬƵͲ
ũĞ Ƶ ĚƌƵŐŽũ ƉŽůŽǀŝŶŝ ŐŽĚŝŶĞ͕ njĂŚǀĂůũƵũƵđŝ
ŵĞƌĂŵĂŵŽŶĞƚĂƌŶĞƉŽůŝƟŬĞŝŽēĞŬŝǀĂŶŽũ
ƐƚĂďŝůŝnjĂĐŝũŝ ĐĞŶĂ ŚƌĂŶĞ ƐĂ ŶŽǀŽŵ ƉŽůũŽͲ
ƉƌŝǀƌĞĚŶŽŵ ƐĞnjŽŶŽŵ͕͞ ŝnjũĂǀŝŽ ũĞ ǀŝĐĞŐƵͲ
ǀĞƌŶĞƌ E^ͲĂ ŽũĂŶ DĂƌŬŽǀŝđ͘ KŶ ũĞ ŝnjͲ
ƌĂnjŝŽŽēĞŬŝǀĂŶũĞĚĂđĞƐĞŝŶŇĂĐŝũĂŬƌĂũĞŵ
ŐŽĚŝŶĞ ŬƌĞƚĂƟ ŽŬŽ ŐŽƌŶũĞ ŐƌĂŶŝĐĞ ĐŝůũĂ
;ϰ͕ϱйƉůƵƐͲŵŝŶƵƐϭ͕ϱйͿ͘
͞'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͟ƵůĂǎĞƵ
ƚƌǎŝƓƚĞŬŽƌƉŽƌĂƟǀŶŝŚŽďǀĞnjŶŝĐĂŝ
ŬƵƉŽǀŝŶƵďĂŶŬĞƵ^ƌďŝũŝ
ƌŝƚĂŶƐŬŝ ŝŶǀĞƐƟĐŝŽŶŝ ĨŽŶĚ ͞'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͟ƉůĂŶŝƌĂĚĂƵƐŬŽƌŽƉƌĞƵnjŵĞ
ũĞĚŶƵƐƌƉƐŬƵďĂŶŬƵ͕ƉŽƚǀƌĜƵũĞŐĞŶĞƌĂůŶŝ
ĚŝƌĞŬƚŽƌƚĞŬŽŵƉĂŶŝũĞDĂũŬůK͛>ŝƌŝ<ŽůŝŶƐ͘
dĂũ ŝŶǀĞƐƟĐŝŽŶŝ ĨŽŶĚ Ƶ ƉŽƐůŽǀĞ Ƶ ^ƌďŝũŝ
ƵůŽǎŝđĞϭϬϬŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ͕ĂƉŽƉƌĞƵnjŝŵĂͲ
ŶũƵ ďĂŶŬĞ ƉůĂŶŝƌĂ ĚĂ ŬƌĞŶĞ ƐĂ ŽƚŬƵƉŽŵ
ŬŽƌƉŽƌĂƟǀŶŝŚ ŽďǀĞnjŶŝĐĂ ŽĚ ĚŽŵĂđŝŚ
ƉƌĞĚƵnjĞđĂ͘ ͞'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞ͟ ũĞ ǀĞđ ƌĞŐŝͲ
,QGXVWULMDQRYHPEDU
ƐƚƌŽǀĂŶ Ƶ ^ƌďŝũŝ͕ Ă ƉŽēĞƚĂŬ ŝŶǀĞƐƟĐŝũĞ ƐĞ
ŽēĞŬƵũĞ Ƶ ŶĂƌĞĚŝŚ ĚǀĂ ŵĞƐĞĐĂ͘ Ž ƐĂĚĂ
ƐƵƐĂŵŽƚƌŝĚŽŵĂđĂƉƌĞĚƵnjĞđĂŝnjĚĂůĂŬŽƌͲ
ƉŽƌĂƟǀŶĞŽďǀĞnjŶŝĐĞnjďŽŐŬŽŵƉůŝŬŽǀĂŶŝŚ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘
ŽƚǀŽƌŝƟǀŝƓĞƐƚŽƟŶĂƌĂĚŶŝŚŵĞƐƚĂ͘DĂƐũĞ
ĚŽĚĂŽ ĚĂ Ƶ ĂŵďĂƐĂĚŝ Ƶ ƉŽƐůĞĚŶũŝŚ ƓĞƐƚ
ŵĞƐĞĐŝƌĂƐƚĞŝŶƚĞƌĞƐŶĞŵĂēŬŝŚƉƌŝǀƌĞĚŶŝͲ
ŬĂnjĂŝŶǀĞƐƟƌĂŶũĞƵ^ƌďŝũŝŬŽũĂŝĚĂůũĞŽƐƚĂͲ
ũĞŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚŶĂůŽŬĂĐŝũĂnjĂŝŶǀĞƐƟƌĂŶũĞnjĂ
ŶĞŵĂēŬĞŬŽŵƉĂŶŝũĞ͕ĂůŝũĞǀĂǎŶŽũĞĚĂŽĚͲ
ŐŽǀĂƌĂũƵđŝŽŬǀŝƌnjĂƵůĂŐĂŶũĂďƵĚĞƉŽƐƚĂͲ
ǀůũĞŶͲƉŽůŝƟēŬĂƐƚĂďŝůŶŽƐƚ͕ǀůĂĚĂǀŝŶĂƉƌĂͲ
ǀĂ͕ƉŽƵnjĚĂŶnjĂŬŽŶƐŬŝŝƌĞŐƵůĂƚŽƌŶŝŽŬǀŝƌ͘
^ƉŽƌĂnjƵŵŽnjĂũĞĚŶŝēŬŽŵƉƌĞĚƵnjĞđƵnjĂ
:ƵǎŶŝƚŽŬƌƵƐŬŽŐ͞'ĂnjƉƌŽŵ͟ͲĂŝ
ƐůŽǀĞŶĂēŬŽŐ͞'ĞŽƉůŝŶ͟ͲĂ
ZƵƐŬŝ͞'ĂnjƉƌŽŵ͟ƉůĂŶŝƌĂĚĂƵŵĂƌƚƵƉŽƚͲ
ƉŝƓĞ ƐƉŽƌĂnjƵŵ ƐĂ ƐůŽǀĞŶĂēŬŽŵ ŬŽŵƉĂͲ
ŶŝũŽŵ ͞'ĞŽƉůŝŶ͟ ƉůŝŶŽǀŽĚŝ Ž ĨŽƌŵŝƌĂŶũƵ
njĂũĞĚŶŝēŬŽŐ ƉƌĞĚƵnjĞđĂ njĂ ŝnjŐƌĂĚŶũƵ ŐĂͲ
ƐŽǀŽĚĂ:ƵǎŶŝƚŽŬ͕ŝnjũĂǀŝŽũĞƌƵƐŬŝŵŝŶŝƐƚĂƌ
njĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĞŝǀĞnjĞ/ŐŽƌaŽŐŽůũĞǀ͘EĂͲ
ŬŽŶnjĂƐĞĚĂŶũĂDĞĜƵǀůĂĚŝŶĞƌƵƐŬŽͲƐůŽǀĞͲ
ŶĂēŬĞ ŬŽŵŝƐŝũĞ njĂ ĞŬŽŶŽŵƐŬƵ ƐĂƌĂĚŶũƵ͕
ŽŶũĞŶŽǀŝŶĂƌŝŵĂŬĂnjĂŽĚĂđĞnjĂũĞĚŶŝēŬŽ
ƉƌĞĚƵnjĞđĞ ďŝƟ ŽƐŶŽǀĂŶŽ ŶĂ ƉĂƌŝƚĞƚŶŽũ
ŽƐŶŽǀŝ͕ƐĂǀůĂƐŶŝēŬŝŵƵĚĞůŝŵĂƉŽϱϬй͕ŶĂ
ŽƐŶŽǀƵƐƚƵĚŝũĞŽŝnjǀŽĚůũŝǀŽƐƟ͘aŽŐŽůũĞǀũĞ
ŬĂnjĂŽ ĚĂ ũĞ Ƶ ŽŬǀŝƌƵ ƌĞĂůŝnjĂĐŝũĞ ƉƌŽũĞŬƚĂ
:ƵǎŶŝƚŽŬƵŶŽǀĞŵďƌƵϮϬϬϵ͘ŐŽĚŝŶĞƉŽƚͲ
ƉŝƐĂŶ ŵĞĜƵǀůĂĚŝŶ ƐƉŽƌĂnjƵŵ ^ůŽǀĞŶŝũĞ ŝ
ZƵƐŝũĞŽŝnjŐƌĂĚŶũŝŝĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũŝƐůŽǀĞŶĂēͲ
ŬŽŐĚĞůĂŐĂƐŽǀŽĚĂ͘<ĂŬŽũĞĚŽĚĂŽ͕ƵƐŬůĂͲ
ĚƵƐĂƟŵĚŽŬƵŵĞŶƚŽŵ͕ƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶũĞŵ͕
ŐƌĂĚŶũŽŵ ŝ ĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũŽŵ ďĂǀŝđĞ ƐĞ njĂͲ
ũĞĚŶŝēŬŽƉƌĞĚƵnjĞđĞ͘
EĞŵĂēŬĂƵϮϬϭϬ͘ŝŶǀĞƐƟƌĂůĂ
ϲϬŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂƵ^ƌďŝũƵ
EĞŵĂēŬĂ ũĞ Ƶ ƉƌŽƓůŽũ ŐŽĚŝŶŝ Ƶ ^ƌďŝũƵ ŝŶͲ
ǀĞƐƟƌĂůĂ ŽŬŽ ϲϬ ŵŝůŝŽŶĂ ĞǀƌĂ͕ ŝnjũĂǀŝŽ ũĞ
ĂŵďĂƐĂĚŽƌ ƚĞ ĚƌǎĂǀĞ Ƶ ĞŽŐƌĂĚƵ sŽůͲ
ĨƌĂŵ DĂƐ͕ ŶĂŐůĂƓĂǀĂũƵđŝ ĚĂ ũĞ EĞŵĂēŬĂ
ŽĚϮϬϬϰ͘ƵůŽǎŝůĂƵŶĂƓƵnjĞŵůũƵǀŝƓĞŽĚϭ͕ϱ
ŵŝůŝũĂƌĚŝĞǀƌĂ͘KŶũĞŝƐƚĂŬĂŽĚĂũĞƵƚŽŬƵ
ƉƌŽƓůĞ ŐŽĚŝŶĞ ǀŝƓĞ ŶĞŵĂēŬŝŚ ŬŽŵƉĂŶŝũĂ
ŽĚůƵēŝůŽ ĚĂ Ƶ ^ƌďŝũŝ ƉŽēŶĞ ďŝnjŶŝƐ ŬŽũŝ đĞ
ĂƉŽēĞƚĂƌĞĂůŝnjĂĐŝũĂƉƌŽũĞŬƚĂ
ĚŝŐŝƚĂůŝnjĂĐŝũĞƚĞůĞǀŝnjŝũĞƵ^ƌďŝũŝƵ
ƐĂƌĂĚŶũŝƐĂǀƌŽƉƐŬŽŵŬŽŵŝƐŝũŽŵ
DŝŶŝƐƚĂƌŬĂnjĂƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĞŝŝŶĨŽƌŵĂͲ
ĐŝŽŶŽĚƌƵƓƚǀŽ:ĂƐŶĂDĂƟđŝƓĞĨĚĞůĞŐĂĐŝũĞ
ǀƌŽƉƐŬĞhŶŝũĞƵ^ƌďŝũŝsĞŶƐĂŶĞǎĞƌŽĚƌͲ
ǎĂůŝ ƐƵ ϱ͘ ĨĞďƌƵĂƌĂ͕ ŶĂ ǀĂůƐŬŽŵ ƚŽƌŶũƵ͕
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝũƵ njĂ ŶŽǀŝŶĂƌĞ ƉŽǀŽĚŽŵ ƉŽͲ
ēĞƚŬĂ ŝnjŐƌĂĚŶũĞ ŵƌĞǎĞ njĂ ĚŝŐŝƚĂůŶŽ ĞŵŝͲ
ƚŽǀĂŶũĞ ƚĞůĞǀŝnjŝũƐŬŝŚ ƐŝŐŶĂůĂ Ƶ ZĞƉƵďůŝĐŝ
^ƌďŝũŝ͘ <ĂŽ ƉŽƚƉŝƐŶŝŬ ƐƉŽƌĂnjƵŵĂ 'Ϭϲ͕
ZĞƉƵďůŝŬĂ ^ƌďŝũĂ ƐĞ ŽďĂǀĞnjĂůĂ ĚĂ ŶĂũŬĂͲ
ƐŶŝũĞĚŽϭϳ͘ũƵŶĂϮϬϭϱ͘ŐŽĚŝŶĞƉƌĞĜĞŶĂ
ĚŝŐŝƚĂůŶŽ ĞŵŝƚŽǀĂŶũĞ ƚĞůĞǀŝnjŝũƐŬŽŐ ƐŝŐŶĂͲ
ůĂ͕ŬĂŽŝƐǀĞĞǀƌŽƉƐŬĞnjĞŵůũĞ͘hƐŬůĂĚƵƐĂ
ƵƐǀŽũĞŶŽŵ ƐƚƌĂƚĞŐŝũŽŵ ƉƌĞůĂƐŬĂ ƐĂ ĂŶĂͲ
ůŽŐŶŽŐ ŶĂ ĚŝŐŝƚĂůŶŽ ĞŵŝƚŽǀĂŶũĞ ƚĞůĞǀŝnjŝũͲ
ƐŬŽŐ ƉƌŽŐƌĂŵĂ Ƶ ŶĂƓŽũ njĞŵůũŝ ŽĚƌĞĜĞŶŽ
ũĞ ĚĂ ϰ͘ ĂƉƌŝů ϮϬϭϮ͘ ŐŽĚŝŶĞ ďƵĚĞ ĚĂƚƵŵ
ŝƐŬůũƵēĞŶũĂ ĂŶĂůŽŐŶŽŐ ƐŝŐŶĂůĂ ŝ ƉƌĞůĂƐŬĂ
ŶĂĚŝŐŝƚĂůŶŽĞŵŝƚŽǀĂŶũĞƚĞůĞǀŝnjŝũƐŬŽŐƉƌŽͲ
ŐƌĂŵĂƵZĞƉƵďůŝĐŝ^ƌďŝũŝ͘
DŝŶŝƐƚĂƌƐƚǀŽ njĂ ƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĞ ŝ ŝŶͲ
ĨŽƌŵĂĐŝŽŶŽĚƌƵƓƚǀŽĂƉůŝĐŝƌĂůŽ ũĞŝ ĚŽďŝůŽ
ďĞƐƉŽǀƌĂƚŶĂ ƐƌĞĚƐƚǀĂ ŽĚ ǀƌŽƉƐŬĞ ƵŶŝũĞ
ƵŝnjŶŽƐƵŽĚϭϬ͕ϱŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂnjĂƉŽŵŽđ
ƵƉƌŽĐĞƐƵĚŝŐŝƚĂůŝnjĂĐŝũĞƚĞůĞǀŝnjŝũƐŬŽŐƉƌŽͲ
ŐƌĂŵĂƵŶĂƓŽũnjĞŵůũŝ͘WŽƌĞĚƐƌĞĚƐƚĂǀĂnjĂ
ŶĂďĂǀŬƵŝŝnjŐƌĂĚŶũƵŵƌĞǎĞnjĂĞŵŝƚŽǀĂŶũĞ
ƚĞůĞǀŝnjŝũƐŬŝŚƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ǀƌŽƉƐŬĂŬŽŵŝƐŝũĂ
ũĞ^ƌďŝũŝŽďĞnjďĞĚŝůĂŝƟŵƐƚƌƵēŶũĂŬĂŝnjƌŝͲ
ƚĂŶƐŬŽŐũĂǀŶŽŐƐĞƌǀŝƐĂŬŽũŝƚƌĞďĂĚĂ
ƉŽŵŽŐŶƵ^ƌďŝũŝĚĂŶĂƓƚŽĞĮŬĂƐŶŝũŝŝůĂŬƓŝ
ŶĂēŝŶƉƌĞĜĞŶĂĚŝŐŝƚĂůŶŽĞŵŝƚŽǀĂŶũĞƚĞůĞͲ
ǀŝnjŝũƐŬŽŐƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
,69(7
:ĂǀŶĂƉƌĞĚƵnjĞđĂƉƌĞƚǀŽƌŝƟƵ
ĂŬĐŝŽŶĂƌƐŬĂĚƌƵƓƚǀĂ
:ĂǀŶĂ ĚƌǎĂǀŶĂ ŝ ŬŽŵƵŶĂůŶĂ ƉƌĞĚƵnjĞđĂ Ƶ
^ƌďŝũŝ ŵŽƌĂũƵ ďŝƟ ŬŽƌƉŽƌĂƟǀŝnjŽǀĂŶĂ ƉƌĞͲ
ƚǀĂƌĂŶũĞŵ Ƶ ĂŬĐŝŽŶĂƌƐŬĂ ĚƌƵƓƚǀĂ ŬŽũĂ đĞ
ďŝƟ ůŝƐƟƌĂŶĂ ŶĂ ĞŽŐƌĂĚƐŬŽũ ďĞƌnjŝ͕ ƉƌĞĚͲ
ůŽǎŝůŝƐƵƐĂƌĂĚŶŝĐŝŬŽŶŽŵƐŬŽŐŝŶƐƟƚƵƚĂƵ
ĞŽŐƌĂĚƵ͘ ^ůĞĚĞđŝ ŬŽƌĂŬ Ƶ ƌĞĨŽƌŵŝ ũĂǀŶŝŚ
ƉƌĞĚƵnjĞđĂ͕ŬĂŬŽũĞƵŬĂnjĂŶŽ͕ƚƌĞďĂĚĂďƵͲ
ĚĞ ƌĂnjŐƌĂŶŝēĞŶũĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞ ŝ ƵƐůƵŐĂ
ŝ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͕ ƓƚŽ đĞ ĚŽƉƌŝŶĞƟ ƵŬŝĚĂŶũƵ
ŵŽŶŽƉŽůĂ ŝ ƵƐƉŽƐƚĂǀůũĂŶũƵ ũĂǀŶŽͲƉƌŝǀĂƚͲ
ŶŽŐƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀĂ͘͞DŽƌĂĚŽđŝĚŽƌĂnjĚǀĂũĂͲ
ŶũĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƟǀŶŝŚ ŵƌĞǎĂ͕ ŬĂŽ ƓƚŽ ƐƵ ĞůĞŬͲ
ũĞƉŽŶƵĜĂēĞŽ ŶĂŵĞƌĂŵĂũĂǀŶĞŶĂďĂǀŬĞ
ƚĞƵƐůƵŐĂ͕ĂƚĞŶĚĞƌđĞƵƐŬŽƌŽďŝƟƌĂƐƉŝƐĂŶ͘
ǁǁǁ͘ĞŬĂƉŝũĂ͘ĐŽŵ
sůĂĚĂ^ƌďŝũĞƵƐǀŽũŝůĂũĞŝƵƉƵƟđĞƉĂƌůĂŵĞŶͲ
ƚƵŶĂƵƐǀĂũĂŶũĞƉŽŚŝƚŶŽũƉƌŽĐĞĚƵƌŝWƌĞĚͲ
ůŽŐnjĂŬŽŶĂnjĂĚĂǀĂŶũĞŐĂƌĂŶĐŝũĂĚƌǎĂǀĞnjĂ
ĂǀĂŶƐƉŽƐůĂŬŽũŝŵđĞũĂǀŶŽƉƌĞĚƵnjĞđĞ͞:ƵͲ
ŐŽŝŵƉŽƌƚ ^WZ͟ Ƶ ůǎŝƌ ŝnjǀĞƐƟ ƉƌŽŝnjǀŽĚĞ
ŶĂŵĞŶƐŬĞŝŶĚƵƐƚƌŝũĞǀƌĞĚŶĞϮϴϬ͕ϳϱŵŝůŝŽͲ
ŶĂĞǀƌĂ͕ŽďũĂǀůũĞŶŽũĞŶĂƐĂũƚƵǀůĂĚĞ͘WƌĞͲ
ŵĂnjĂŬŽŶƐŬŽŵƉƌĞĚůŽŐƵ͕^ƌďŝũĂƉƌĞƵnjŝŵĂ
ŽďĂǀĞnjƵĚĂŬĂŽŐĂƌĂŶƚŝnjŵŝƌŝŽďĂǀĞnjĞ͞:ƵͲ
ŐŽŝŵƉŽƌƚĂ͟ŽĚϰϮ͕ϭŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂƉŽŽƐŶŽͲ
ǀƵ ŬŽŶƚƌĂŐĂƌĂŶĐŝũĂ ŬŽũĞ đĞ ^ƌƉƐŬĂ ďĂŶŬĂ
ŝnjĚĂƟ ƌĂĚŝ ŽďĞnjďĞĜĞŶũĂ ƉŽǀƌĂđĂũĂ ŝnjŶŽƐĂ
ŝƐƉůĂđĞŶŽŐƚŽŵƉƌĞĚƵnjĞđƵŝnjDŝŶŝƐƚĂƌƐƚǀĂ
ŽĚďƌĂŶĞůǎŝƌĂ͘hŐŽǀŽƌŽŝnjǀŽnjƵŶĂŽƌƵǎĂͲ
ŶũĂŝǀŽũŶĞŽƉƌĞŵĞůǎŝƌƵƉŽƚƉŝƐĂŶũĞϮϲ͘
ŶŽǀĞŵďƌĂ͘<ĂŬŽũĞŽďũĂƓŶũĞŶŽƵƉƌĞĚůŽŐƵ
njĂŬŽŶĂ͕ŬŽũŝũĞǀůĂĚĂĚŽŶĞůĂŶĂƐĞĚŶŝĐŝϭϰ͘
ĨĞďƌƵĂƌĂ͕ũĞĚĂŶŽĚŬůũƵēŶŝŚƉƌŽďůĞŵĂŬŽͲ
ũŝ ƐĞ ƉŽũĂǀŝŽ ƚŽŬŽŵ ƉƌĞŐŽǀŽƌĂ ĚĞůĞŐĂĐŝũĞ
͞:ƵŐŽŝŵƉŽƌƚĂ͟ŝDŝŶŝƐƚĂƌƐƚǀĂŽĚďƌĂŶĞůͲ
ǎŝƌĂďŝůŽũĞƉƌŝďĂǀůũĂŶũĞŬŽŶƚƌĂŐĂƌĂŶĐŝũĂnjĂ
ƉŽǀƌĂđĂũϭϱйĂǀĂŶƐĂ͘
ƚƌŽ ƉƌĞŶŽƐ͕ ƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĞ͕ ŶĂŌŽǀŽĚ͕
ŐĂƐŽǀŽĚ͕ ǎĞůĞnjŶŝēŬĂ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ͕ ŬĂŬŽ
ďŝƐĞƐǀŝŵƉƌŽŝnjǀŽĜĂēŝŵĂ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƌŝŵĂ͕
ƉƌŽĚĂǀĐŝŵĂ ŝ ŬƵƉĐŝŵĂ͕ ŽŵŽŐƵđŝŽ ƉƌŝƐƚƵƉ
ŵƌĞǎŝƉŽĚŝƐƟŵƵƐůŽǀŝŵĂ͕͟ƐŵĂƚƌĂũƵĞŬŽͲ
ŶŽŵŝƐƟ ^ƚŽũĂŶ ^ƚĂŵĞŶŬŽǀŝđ͕ DŝůĂĚŝŶ <ŽͲ
ǀĂēĞǀŝđŝDĂŚŵƵĚƵƓĂƚůŝũĂ͘
/njǀŽƌ͗
/njǀŽƌ͗
/njǀŽnjǀŽũŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝũĞƵůǎŝƌǀƌĞĚĂŶ
ƉƌĞŬŽϮϴϬŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ
<ŽŵƉĂŶŝũĂdhs^hƉƌŽƐůĂǀŝůĂĚĞƐĞƚ
ŐŽĚŝŶĂƵƐƉĞƓŶŽŐƉŽƐůŽǀĂŶũĂƵ^ƌďŝũŝ
dƵƌƐŬĂŬŽŵƉĂŶŝũĂnjĂŬƵƉŝůĂ͞>ĞƚĞŬƐ͟njĂ
ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵĚǎŝŶƐĂ
KĚ ϭϳϬ ŬĂŶĚŝĚĂƚĂ ŬŽůŝŬŽ ƐĞ Ƶ Ɖƌǀŝ ŵĂŚ
ƉƌŝũĂǀŝůŽ njĂ ƌĂĚ Ƶ ŬŽŶĨĞŬĐŝũŝ ͞:ĞĂŶĐŝ /ƐƚĂŶͲ
ďƵů͕͟ ŬŽũĂ Ƶ ƉŽŐŽŶƵ ŶĞŬĂĚĂƓŶũĞ ƚĞŬƐƟůŶĞ
ĨĂďƌŝŬĞ ͞>ĞƚĞŬƐ͟ ŽƚǀĂƌĂ ƐǀŽũ ƉŽŐŽŶ͕ ŶũŝŚ
ϳϬŵŽŐƵĚĂƌĂēƵŶĂũƵĚĂƐƵĚŽďŝůŝƉŽƐĂŽ͘
EĞŶĂĚǀĞƚŬŽǀŝđ͕njĂƐƚƵƉŶŝŬƚƵƌƐŬĞƉŽƌŽĚŝͲ
ĐĞdĂŶĞƌ͕ŬŽũĂũĞǀůĂƐŶŝŬŬŽŵƉĂŶŝũĞ͞:ĞĂŶĐŝ
/ƐƚĂŶďƵů͕͟ ŬĂǎĞ ĚĂ ƉƌŝƉƌĞŵĂũƵ ƵŐŽǀŽƌĞ Ž
ƌĂĚƵ ŝ ĚĂ đĞ ƵƐŬŽƌŽ ďŝƟ ƉŽŶŽǀŽ ƌĂƐƉŝƐĂŶ
ŬŽŶŬƵƌƐ njĂ ƉƌŝũĞŵ ƌĂĚŶŝŬĂ͘ ͞dƵƌƐŬŝ ƉŽƐůŽͲ
ĚĂǀĂĐ ďŝŽ ďŝ njĂĚŽǀŽůũĂŶ ŬĂĚĂ ďŝ ĚŽ ŬƌĂũĂ
ŐŽĚŝŶĞ njĂƉŽƐůŝŽ ŶĂũŵĂŶũĞ ϱϬϬ ƚĞŬƐƟůĂĐĂ͕
Ăůŝ ũĞ ǀĞůŝŬŝ ƉƌŽďůĞŵ ƌĂĚŶĂ ƐŶĂŐĂ͘ hŐůĂǀͲ
ŶŽŵ ŬŽŶŬƵƌŝƓƵ ŽŶŝ ŽĚ ƉƌĞŬŽ ϰϬ ŐŽĚŝŶĂ͕
ĚŽŬũĞƵdƵƌƐŬŽũƚĂũƉƌŽƐĞŬϭϬŐŽĚŝŶĂŵĂͲ
Ŷũŝ͕͟ ŬĂǎĞ ǀĞƚŬŽǀŝđ ŝ ĚŽĚĂũĞ ĚĂ ũĞ ǀĞůŝŬŝ
ĚĞĮĐŝƚ ŬǀĂůŝĮŬŽǀĂŶŝŚ ƚĞŬƐƟůĂĐĂ͘ dƵƌƐŬŝ ŝŶͲ
ǀĞƐƟƚŽƌƵnjĞŽũĞƵnjĂŬƵƉũĞĚĂŶŽĚƚƌŝƐƉƌĂƚĂ
ƉƌŽŝnjǀŽĚŶĞŚĂůĞ͞>ĞƚĞŬƐĂ͕͟ŐĚĞđĞƓŝƟǀŝƐŽͲ
ŬŽŬǀĂůŝƚĞƚĂŶĚǎŝŶƐnjĂŝnjǀŽnjƵh͘
͞ůĞŬƚƌŽƉƌŝǀƌĞĚĂ^ƌďŝũĞ͟ŶĂƐƚĂǀůũĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝũƵ^W
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶŽŐƐŝƐƚĞŵĂ
͞ůĞŬƚƌŽƉƌŝǀƌĞĚĂ^ƌďŝũĞ͟ƉůĂŶŝƌĂĚĂŶĂƐƚĂǀŝ
ƐĂ ƵǀŽĜĞŶũĞŵ ^W ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶŽŐ ƐŝƐƚĞͲ
ŵĂƵƌĂĚƵƚŽŵũĂǀŶŽŵƉƌĞĚƵnjĞđƵ͕ŬĂŽŝ
ƵƉƌŝǀƌĞĚŶŝŵĚƌƵƓƚǀŝŵĂŬŽũĞũĞŽŶŽŽƐŶŽͲ
ǀĂůŽ͘ ͞ůĞŬƚƌŽƉƌŝǀƌĞĚĂ ^ƌďŝũĞ͟ ŽďĂǀĞƐƟůĂ
KƐŶŝǀĂŶũĞŵ͞dhs^h^ĞƌďŝĂ͕͟ƚĂŶĞŵĂēͲ
ŬĂ ŐƌƵƉĂĐŝũĂ ƐǀĞēĂŶŽ ũĞ ŽďĞůĞǎŝůĂ ϭϲ͘ ĨĞͲ
ďƌƵĂƌĂ ĚĞƐĞƚŽŐŽĚŝƓŶũŝĐƵ ƌĂĚĂ Ƶ ŶĂƓŽũ njĞͲ
ŵůũŝ͘WƌŝƐƵƚŶŝŵĂƐƵƐĞŶĂƐǀĞēĂŶŽƐƟŽďƌĂͲ
ƟůŝĚŝƌĞŬƚŽƌŬŽŵƉĂŶŝũĞ͞dhs^h^ĞƌďŝĂ͟
ŽƓŬŽ 'ĂǀŽǀŝđ͕ ĂŵďĂƐĂĚŽƌ EĞŵĂēŬĞ Ƶ
^ƌďŝũŝ sŽůĨƌĂŶ DĂƐ͕ ƉƌĞĚƐĞĚŶŝŬ W<^ͲĂ DŝͲ
ůŽƓ ƵŐĂƌŝŶ ŬĂŽ ŝ ƉƌĞĚƐƚĂǀŶŝĐŝ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ
͞dhs^h͘͟͞dhs^h͟Ƶ^ƌďŝũŝĚĞůƵũĞŽĚ
ϭϵϵϬ͘ ŐŽĚŝŶĞ ƉƵƚĞŵ ͞dhs ĂLJĞƌŶ ^ĂǀĂ͟
ŝnj >ũƵďůũĂŶĞ͕ Ă ϮϬϬϭ͘ ŽƐŶŽǀĂŶŽ ũĞ ƉƌĞĚͲ
ƐƚĂǀŶŝƓƚǀŽ Ƶ ĞŽŐƌĂĚƵ͘ ^ƌĞĚŝŶŽŵ ϮϬϬϲ͘
͞dhs ĂLJĞƌŶ ^ĂǀĂ͟ ŵĞŶũĂ ŝŵĞ Ƶ ͞dhs
^h ^ĂǀĂ͘͟ ͞dhs ^h ^ĞƌďŝĂ͟ ƉƌŽŵŽǀŝƓĞ
ŝ ƉŽĚƐƟēĞ ƉŽǀĞđĂŶũĞ njŶĂŶũĂ Ƶ ^ƌďŝũŝ ŬƌŽnj
ƉŽĚƌƓŬƵƐƌƉƐŬŝŵƉƌŝǀƌĞĚŶŝŵƐƵďũĞŬƟŵĂƵ
ƉƌŝůĂŐŽĜĂǀĂŶũƵĞǀƌŽƉƐŬŽŵnjĂŬŽŶŽĚĂǀƐƚǀƵ
ŝ ŝƐƉƵŶũĂǀĂŶũƵ njĂŚƚĞǀĂ ĞǀƌŽƉƐŬŝŚ ŝ ĚƌƵŐŝŚ
ƐƚĂŶĚĂƌĚĂ Ɖƌŝ ŝnjǀŽnjƵ ŶũŝŚŽǀŝŚ ƉƌŽŝnjǀŽĚĂ ŝ
ƵƐůƵŐĂ Ƶ ŝŶŽƐƚƌĂŶƐƚǀŽ͘ h ĚŽŵĞŶƵ ƐĞƌƟĮͲ
ŬĂĐŝũĞ͕͞dhs^h͟ũĞůŝĚĞƌƵ^ƌďŝũŝ͕ƐĂŽŬŽ
ϳϬϬǀĂǎĞđŝŚƐĞƌƟĮŬĂƚĂ͘<ŽŵƉĂŶŝũĂŬŽũĂũĞ
ŝnjǀĞůĂƉƌǀƵZ͕ƉƌǀƵ'ůŽďĂů'W;ƚĂĚĂƓŶũŝ
͞ƵƌĞƉ'W͟Ϳ͕ƉƌǀƵ͞&ĂŵŝY^͟ƐĞƌƟĮŬĂĐŝũƵ͕
ŬĂŽŝƐĞƌƟĮŬĂĐŝũƵƉƌǀĞŽƉƓƟŶĞƵ^ƌďŝũŝ͘
5D]UDGDPLOHQLMXPVNLKFLOMHYDX6UELML
WŽŐůĞĚƵĞŶĞƌŐĞƚƐŬƵďƵĚƵđŶŽƐƚ
'
RVWXSQRVW HQHUJLML SRG HNRQRPVNL SULKYD
WOMLYLPXVORYLPDUDVSRORåLYRVWX]YLVRNQL
YRVLJXUQRVWLLNYDOLWHWDSULKYDWOMLYRVWXSRJOHGX
RVWYDUHQMDFLOMHYDXYH]LVD]DãWLWRPåLYRWQHVUH
GLQH SRVHEQR VD VWDQRYLãWD QHSRYROMQRJ XWLFDMD
QD NOLPDWVNH SURPHQH XNUDWNR Ä$FFHVVLELOLW\
$YDLODELOLW\$FFHSWDELOLW\³MHVXWULFLOMDRGUåLYR
VWLNRMHMHSRVWDYLR6YHWVNLVDYHW]DHQHUJLMXSUL
811HEH]UD]ORJD,VFUSOMLYRVWUHVXUVDQDED]L
XJOMRYRGRQLNDWHKQRORãNLUD]YRMQDVWUDQLSURL]
YRGQMHLSRWURãQMHXWLFDMQDNOLPDWVNHSURPHQH
MHVXVDPRQHNLRGIDNWRUDNRMLREDYH]XMXVYH]H
POMHGDVH]DJOHGDMXXEXGXüQRVWRGVYHJD
JRGLQDLOLNRQNUHWQRGRJRGLQH.DNRWD
]DJOHGDQRVWXEXGXüQRVWL]JOHGDL]YL]XUH6UELMH
LQMHQLKHQHUJHWVNLKSRWHQFLMDODUDVSUDYOMDORVH
XRNYLUXWUDGLFLRQDOQRJVXVUHWDHQHUJHWLþDUDQD
=ODWLERUXXPDUWX'HRWLKSRJOHGDREMD
YOMXMHPRXRYRPEURMX,QGXVWULMH
.
ĂŽŬůũƵēŶŝƉŽũŵŽǀŝƵŽǀŽũǀƌƐƟƐĂŐůĞĚĂǀĂŶũĂŝƐƟēƵ
ƐĞͣĞůĞŬƚƌŝēŶĂĞŶĞƌŐŝũĂ͕ͣ͞ĞŶĞƌŐĞƚƐŬŝƌĞƐƵƌƐŝ͞ŝͣnjĂͲ
ƓƟƚĂǎŝǀŽƚŶĞƐƌĞĚŝŶĞ͘͞^ǀŽũĞǀƌƐŶŽƉŽũŵŽǀŶŽƐǀĞƚŽ
ƚƌŽũƐƚǀŽĂŶĂůŝnjĞŽŶŽŐĂƓƚĂŶĂƐēĞŬĂƵĞŶĞƌŐĞƚƐŬŽũ
ďƵĚƵđŶŽƐƟŶĂƓĞnjĞŵůũĞ͘
sĞđŝŶĂĚĂŶĂƐƉŽnjŶĂƟŚƉƌŝƐƚƵƉĂƵĂŶĂůŝnjŝƌĂŶũƵĚƵŐŽƌŽēŶŝŚŵŽͲ
ŐƵđŝŚƉƌŽũĞŬĐŝũĂƌĂnjǀŽũĂƵŬƵƉŶĞƉŽƚƌŽƓŶũĞĞůĞŬƚƌŝēŶĞĞŶĞƌŐŝũĞ
ƉŽůĂnjĞŽĚƚŽŐĂĚĂđĞĚŽϮϬϱϬ͘ŐŽĚŝŶĞƚĂƉŽƚƌŽƓŶũĂďŝƟƐƚŽƐƚƌƵͲ
ŬŽǀĞđĂƵŽĚŶŽƐƵŶĂƉŽŬĂnjĂƚĞůũĞŝnjϮϬϬϱ͘ŐŽĚŝŶĞ͕ŬŽũĂƐĞŝŶĂēĞ
ƵnjŝŵĂƵŽǀŽũǀƌƐƟĂŶĂůŝnjĂŬĂŽƌĞƉĞƌnjĂƉƌŽũĞŬĐŝũĞ͘dŽnjŶĂēŝĚĂ
đĞ ƐĞ ƚĂ ƉŽƚƌŽƓŶũĂ ŝnj ŐŽĚŝŶĞ Ƶ ŐŽĚŝŶƵ ƵǀĞđĂǀĂƟ ƉŽ ƐƚŽƉŝ ŽĚ
ϭ͘ϱϱй͘^ĂƐǀŝŵũĞƐŝŐƵƌŶŽĚĂđĞƉŽƚƌŽƓŶũĂĞůĞŬƚƌŝēŶĞĞŶĞƌŐŝũĞ
ƌĂƐƟďƌǎĞŽĚƉŽƌĂƐƚĂƵŬƵƉŶĞĞŶĞƌŐŝũĞ͕ŶĂũǀŝƓĞnjďŽŐŽēĞŬŝǀĂŶŽŐ
ƐŶĂǎŶŽŐƌĂnjǀŽũĂŶŽǀŝŚƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂŬĂŽŝƵƐĞŬƚŽƌŝŵĂƉŽƚƌŽƓŶũĞ͘
dĂŬŽƐĞƵhƉƌŽŐŶŽnjŝƌĂĚĂđĞĚŽϮϬϯϬ͘ŐŽĚŝŶĞƉŽƚƌŽƓŶũĂĞůĞŬͲ
ƚƌŝēŶĞĞŶĞƌŐŝũĞďŝƟƵĚǀŽƐƚƌƵēĞŶĂ͕ƵnjƉƌŽƐĞēŶŝƌĂƐƚŽĚϮ͘ϴйŐŽͲ
ĚŝƓŶũĞ͕ƉŽēĞǀŽĚϮϬϬϱ͘ŐŽĚŝŶĞ͘
/ƐƟŶĂ͕ŵĂŶũŬĂǀŽƐƚŽǀŝŚƉƌŽŐŶŽnjĂũĞƐƚĞƵƚŽŵĞƓƚŽƐƵŽŶĞƌĂͲ
ĜĞŶĞƉƌĞƉŽũĂǀĞŐůŽďĂůŶĞĮŶĂŶƐŝũƐŬĞŬƌŝnjĞ͕ŬŽũĂũĞŝnjĂnjǀĂůĂƉĂĚ͕
,QGXVWULMDIHEUXDU
ŝůŝ͕ Ƶ ŶĂũďŽůũĞŵ ƐůƵēĂũƵ͕ ƐƚĂŐŶĂĐŝũƵ ƉƌŝǀƌĞĚŶŽŐ ŝ ƵŽƉƓƚĞ ĞŬŽͲ
ŶŽŵƐŬŽŐƌĂnjǀŽũĂƵŐŽƚŽǀŽƐǀŝŵnjĞŵůũĂŵĂƐǀĞƚĂ͘EŽǀŝũĞĂŶĂůŝnjĞ
ŝƉƌŽĐĞŶĞŶĂũĂǀůũƵũƵŝƉĂŬƐŬŽƌŝĞŬŽŶŽŵƐŬŝŽƉŽƌĂǀĂŬƉĂďŝƌĂŶŝͲ
ũĞĚĂƚĞƉƌŽũĞŬĐŝũĞnjĂĞŶĞƌŐĞƚƐŬŝƐĞŬƚŽƌŵŽŐůĞďŝƟnjĂĚƌǎĂŶĞ͕Ƶnj
ŬŽƌĞŬĐŝũƵŽĚϱĚŽϲŐŽĚŝŶĂƌĂēƵŶĂŶũĂŽĚďĂnjŶĞϮϬϬϱ͘ŐŽĚŝŶĞ͘
EŝũĞŶĞŽēĞŬŝǀĂŶŽĚĂŬĂĚĂƐĞŽǀĞƉƌŽŐŶŽnjĞƌĂĚĞƵŽĚŶŽƐƵŶĂ
ƉŽĚƌƵēũĞ ^ƌďŝũĞ͕ ƚĞ ƉƌŽĐĞŶĞ ŝŵĂũƵ ŬŽŵƉůĞŬƐŶŝũŝ ŬĂƌĂŬƚĞƌ͘ WƌĞ
ƐǀĞŐĂ͕ŬĂŽũĞĚĂŶŽĚďŝƚŶŝŚĨĂŬƚŽƌĂƵƟĐĂũĂũĞƐƚĞďůŝƐŬĂŝƐƚŽƌŝũĂ͕
ƚĂēŶŝũĞƉŽƐůĞĚŶũĂĚĞĐĞŶŝũĂƉƌŽƓůŽŐǀĞŬĂƵƚŽŬƵŬŽũĞũĞŽǀĂũƉƌŽͲ
ƐƚŽƌŽƐĞƟŽŝŝƐƚƌƉĞŽŵŶŽŐĞƚĞƓŬĞƉŽƐůĞĚŝĐĞƉŽůŝƟēŬĞŝĞŬŽŶŽŵͲ
ƐŬĞ ŬƌŝnjĞ͘ ĂƟŵ ũĞ ŶĂƐƚƵƉŝŽ ƐůŽǎĞŶ ƉƌŽĐĞƐ ƚƌĂŶnjŝĐŝũĞ Ƶ ŽŬǀŝƌƵ
ŬŽŐĂ͕ƵƉƌŬŽƐƐǀŝŵƉŽnjŝƟǀŶŝŵƉŽƐůĞĚŝĐĂŵĂƉŽƉƵƚƌĂƐƚĂWͲĂ͕
ŶŝũĞ ĚŽƓůŽ ĚŽ ƌĂĐŝŽŶĂůŝnjĂĐŝũĞ ƉŽƚƌŽƓŶũĞ ĞŶĞƌŐŝũĞ͘ KĚŶŽƐŶŽ͕
ĞŶĞƌŐĞƚƐŬŝŝŶƚĞŶnjŝƚĞƚƵƉŽŐůĞĚƵƉŽƚƌŽƓŶũĞŝƵŬƵƉŶĞĞŶĞƌŐŝũĞŝ
ƐĂŵĞĞůĞŬƚƌŝēŶĞĞŶĞƌŐŝũĞŝĚĂůũĞũĞǀŝƐŽŬŝnjŶĂƚŶŽŝnjŶĂĚƉƌŽƐĞŬĂ
ƉŽƚƌŽƓŶũĞƵnjĞŵůũĂŵĂh͕ƉĂŝŽŶŝŚƵŽŬƌƵǎĞŶũƵ͘<ĂŽŶĂũǀĂǎŶŝũŝ
ƵnjƌŽĐŝŽǀĂŬǀŽŵƐƚĂŶũƵŝƐƟēƵƐĞƚƌŝ͗
Ͳ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĂ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĂ ƐĞ ƐƉŽƌŽ ŝ ŶĞĚŽǀŽůũŶŽ ŽďŶĂǀůũĂ ŝ
ŵŽĚĞƌŶŝnjƵũĞ
Ͳ ƵƉŽƚƌĞďĂ ĞůĞŬƚƌŝēŶĞ ĞŶĞƌŐŝũĞ njĂ ŐƌĞũĂŶũĞ ũĞ ũŽƓ ƵǀĞŬ ŶĞŽͲ
ƉƌĂǀĚĂŶŽǀŝƐŽŬĂ
Ͳ ŐƵďŝĐŝƵƉƌĞŶŽƐƵŝĚŝƐƚƌŝďƵĐŝũŝĞůĞŬƚƌŝēŶĞŶĞƌŐŝũĞƐƵǀĞůŝŬŝ
/ƉĂŬ͕ƐƉŽnjŝƟǀŶĞƐƚƌĂŶĞŶĂůĂnjĞƐĞƌĞĨŽƌŵƐŬŝƉƌŽĐĞƐŝƵŬŽũĞƚƌĞͲ
ďĂǀĞƌŽǀĂƟ͕ĂƉŽŐŽƚŽǀŽƚŽƓƚŽƐĞƵƉƌŬŽƐƐǀĞŵƵŝƐǀŝŵĂ͕ǀŽĚŝ
ƉƌŽĐĞƐƉƌŝďůŝǎĂǀĂŶũĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝŵĂh͕ƓƚŽ͕ĚĂůũĞ͕ǀŽĚŝŬĂŽƚǀĂƌĂͲ
ŶũƵƉƌĞŵĂƐǀĞƚƵĂƚƵũĞŽŶĚĂŝƚƌǎŝƓƚĞĞůĞŬƚƌŝēŶĞĞŶĞƌŐŝũĞ͘
WƌŽĐĞŶĂ ũĞ ƐƚƌƵēŶũĂŬĂ ĚĂ đĞ njĂ ƉƌŝǀƌĞĚŶŝ ŽƉŽƌĂǀĂŬ ŝ ƉƌŝůĂŐŽͲ
ĜĂǀĂŶũĞŶŽǀŝŵŵĞƌĂŵĂƵŽďůĂƐƟĞŶĞƌŐĞƟŬĞďŝƟƉŽƚƌĞďŶŽĚĂ
ƉƌŽĜĞŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđĞǀƌĞŵĞ͕ƓƚŽnjŶĂēŝĚĂđĞƉŽƚƌŽƓŶũĂƵŽǀŝŚ
ŶĞŬŽůŝŬŽŐŽĚŝŶĂƌĂƐƟ͕ēĂŬƐĞŽēĞŬƵũĞƵƚŽŬƵŽǀĞŐŽĚŝŶĞŽĚƌĞͲ
ĜĞŶĂƐƚĂŐŶĂĐŝũĂƵƉŽƚƌŽƓŶũŝƚũ͘ĚĂđĞŶŝǀŽƉŽƚƌŽƓŶũĞĞůĞŬƚƌŝēŶĞ
ĞŶĞƌŐŝũĞďŝƟƉƌŝďůŝǎŶŽŝƐƟŽŶŽŵŝnjƉĞƌŝŽĚĂϮϬϬϲͲϬϳ͘EĂŬŽŶƚŽͲ
ŐĂ͕ĂŬŽƐĞϮϬϭϯ͘ŐŽĚŝŶĞƵƐǀŽũŝƉŽƚƌŽƓŶũĂŽĚƐĂŵŽϯϳ͘ϱdtŚ͕Ƶnj
ƐƚŽƉƵƌĂƐƚĂŽĚϭ͘ϳϱй͕ŵŽǎĞƐĞƉƌĞƚƉŽƐƚĂǀŝƟĚĂđĞϮϬϯϬ͘ŐŽĚŝŶĞ
ƉŽƚƌŽƓŶũĂďŝƟƵǀŝƐŝŶŝŽĚŽŬŽϱϬdtŚ͘/ƉĂŬ͕ŝŵĂŽŶŝŚŬŽũŝŽēĞͲ
ŬƵũƵŽǀƵǀŝƐŝŶƵƉŽƚƌŽƓŶũĞƚĞŬŬŽũŝŚēĞƟƌŝ͕ƉĞƚŐŽĚŝŶĂŬĂƐŶŝũĞ͕Ăůŝ
ďŝƵƐůƵēĂũƵĚĂƉƌŝǀƌĞĚĂďƌǎĞŽǎŝǀŝĂƉŽƐĞďŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĂƉƌŽŝnjͲ
ǀŽĚŶũĂ͕njĂƟŵŝǎŝǀŽƚŶŝƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ƵŬƵƉŶĂƉŽƚƌŽƓŶũĂŽĚϱϬdtŚ
ŵŽŐůĂĚĂƐĞĚŽƐƟŐŶĞŝŬŽũƵŐŽĚŝŶƵƌĂŶŝũĞŽĚϮϬϯϬ͘
6WDQMHLSURMHNFLMH
^ǀĞ ŽǀĞ ƉƌŽĐĞŶĞ ƉŽůĂnjĞ ŽĚ ƐĂĚĂƓŶũĞŐ ƐƚĂŶũĂ ŬŽũĞ ŬĂnjƵũĞ ĚĂ
ƵŬƵƉŶĂ ŝŶƐƚĂůŝƐĂŶĂ ƐŶĂŐĂ ĞůĞŬƚƌĂŶĂ Ƶ ^ƌďŝũŝ ŝnjŶŽƐŝ ϴϯϱϵ Dt͕
ŽĚēĞŐĂũĞϱϭϳϭDtƵƚĞƌŵŽĞůĞŬƚƌĂŶĂŵĂŶĂƵŐĂůũ͕ϯϱϯDtƵ
ƚĞƌŵŽĞůĞŬƚƌĂŶĂŵĂͲƚŽƉůĂŶĂŵĂŶĂŐĂƐŝŵĂnjƵƚ͕ĂϮϴϯϱDtƵ
ŚŝĚƌŽĞůĞŬƚƌĂŶĂŵĂ͘dƌĞďĂƌĞđŝĚĂƐĞĞůĞŬƚƌŽͲĞŶĞƌŐĞƚƐŬŝƐĞŬƚŽƌƵ
^ƌďŝũŝŶĂůĂnjŝƵƉƌŽĐĞƐƵƌĞǀŝƚĂůŝnjĂĐŝũĞ͕ŽēĞŵƵƐŵŽƉŝƐĂůŝƵũĞĚŶŽŵ
ŽĚƉƌŽƓůŝŚŝnjĚĂŶũĂēĂƐŽƉŝƐĂ/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͘^ĂĚĂƐĂŵŽĚĂƉŽĚƐĞƟŵŽ
ĚĂƐĞƌĂĚŝŽƉƌŽĐĞƐƵŬŽũŝƚƌĞďĂĚĂĚŽŶĞƐĞƉŽǀĞđĂŶũĞŝŶƐƚĂůŝƐĂŶĞ
ƐŶĂŐĞƉŽũĞĚŝŶŝŚďůŽŬŽǀĂƵƚĞƌŵŽĞůĞŬƚƌĂŶĂŵĂ͕ŬĂŽŝŬŽĚŚŝĚƌŽĞͲ
ůĞŬƚƌĂŶĂŽĚŬŽũŝŚŶĞŬĞĚĂƟƌĂũƵŽĚƉƌĞǀŝƓĞŽĚƉŽůĂǀĞŬĂ͘͘͘
^ ĚƌƵŐĞ ƐƚƌĂŶĞ͕ Ƶ ƉƌŽũĞŬĐŝũĂŵĂ ƌĂnjǀŽũĂ ůĞŬƚƌŽƉƌŝǀƌĞĚĞ ^ƌďŝũĞ
ƐƚŽũŝŝŝnjŐƌĂĚŶũĂŶŽǀŽŐďůŽŬĂŶĂůŽŬĂĐŝũŝ<ŽƐƚŽůĂĐ͕d<ŽƐƚŽůĂĐϯ
;ϰϬϬͲϱϬϬDtͿ͘dĂŬŽĜĞ͕ƉůĂŶŝƌĂƐĞĚĂƉŽƐůĞƉŽǀůĂēĞŶũĂŝnjƉŽŐŽͲ
ŶĂƐƚĂƌŝŚĂŐƌĞŐĂƚĂd<ŽůƵďĂƌĂƵƚŽŬƵŶĂƌĞĚŶŝŚŶĞŬŽůŝŬŽŐŽĚŝͲ
ŶĂ͕njĂƉŽēŶĞŝnjŐƌĂĚŶũĂŶŽǀŽŐďůŽŬĂŽĚϮϬϬDt͘WŽƌĞĚŬŽŶǀĞŶĐŝͲ
ŽŶĂůŶŝŚ͕ƚƌĞďĂƉŽŵĞŶƵƟŝƚnjǀ͘ĂůƚĞƌŶĂƟǀŶĞƌĞƐƵƌƐĞnjĂĚŽďŝũĂŶũĞ
ĞůĞŬƚƌŝēŶĞŶĞƌŐŝũĞ͕ƵƉƌǀŽŵƌĞĚƵǀĞƚƌŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞ͘^ǀŽũĞǀƌĞŵĞͲ
ŶŽƐƵĚĂƚĞĞŶĞƌŐĞƚƐŬĞƐĂŐůĂƐŶŽƐƟnjĂŝnjŐƌĂĚŶũƵĨĂƌŵŝǀĞƚƌŽŐĞŶĞͲ
ƌĂƚŽƌĂŶĂƉŽĚƌƵēũƵ:ƵǎŶŽŐĂŶĂƚĂƵŬƵƉŶĞƐŶĂŐĞŽĚϯϳϱ͘ϱDt͘
&ŝŶĂŶƐŝƌĂŶũĞƉƌŝƐƟǎĞŝnjƉƌŝǀĂƚŶŝŚŝnjǀŽƌĂ͕ĂŽēĞŬƵũĞƐĞŝnjŐƌĂĚŶũĂ
ŽǀĂŬǀŝŚƉŽƐƚƌŽũĞŶũĂƐĂũŽƓϱϬϬDt͕njĂŚǀĂůũƵũƵđŝƐƉŽƌĂͲ
njƵŵƵƐĂ/ƚĂůŝũŽŵ͘WƌŝǀĂƚŶŝĐŝđĞďŝƟƉƌŝƐƵƚŶŝŝƵƉƌŽͲ
ĐĞƐƵ ŝnjŐƌĂĚŶũĞ ŵĂůŝŚ ŚŝĚƌŽĞůĞŬƚƌĂŶĂ͘ hnjĞǀƓŝ ƐǀĞ
Ƶ Žďnjŝƌ͕ ƉƌĞĚǀŝĜĂ ƐĞ ĚĂ ďŝ Ƶ ^ƌďŝũŝ ƉŽƚƌĞďĞ njĂ
ĞůĞŬƚƌŝēŶŽŵĞŶĞƌŐŝũŽŵŵŽŐůĞĚĂďƵĚƵnjĂĚŽͲ
ǀŽůũĞŶĞŶĂũǀĞƌŽǀĂƚŶŝũĞĚŽϮϬϮϱ͘
3RWHQFLMDOL
<ĂŬŽĚĂŶĂƐƐƚŽũĞƐƚǀĂƌŝ͕ƵŬƵƉŶŝƚĞŚŶŝēŬŝƉŽƚĞŶͲ
ĐŝũĂůŬŽũŝŵŽǎĞĚĂƐĞŝƐŬŽƌŝƐƟŝnjǀŽĚĂŬŽũĞƚĞŬƵ
^ƌďŝũŽŵŝnjŶŽƐŝϭϳ͘ϮdtŚͬŐŽĚ͘hŬƵƉŶĂǀŝƓĞŐŽĚŝͲ
ƓŶũĂƉƌŽƐĞēŶĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĂŚŝĚƌŽĞůĞŬƚƌĂŶĂƵƉŽŐŽͲ
ŶƵŝnjŶŽƐŝϭϬ͘ϲdtŚͬŐŽĚ͘KƐƚĂũĞϲ͘ϲdtŚͬŐŽĚŶĞͲ
ŝƐŬŽƌŝƓđĞŶŽŐ ŚŝĚƌŽƉŽƚĞŶĐŝũĂůĂ͘ WŝƚĂŶũĞ ũĞ ŬĂŬŽ ŝ ƚŽ
ƐƚĂǀŝƟƵĨƵŶŬĐŝũƵ͍<ŽŵƉůĞŬƐŶŽƐƚƉŝƚĂŶũĂnjĂŚƚĞǀĂŝƐƟ
ƚĂŬĂǀŽĚŐŽǀŽƌ͘hŬƌĂƚŬŽ͕ƉŽƚƌĞďŶŽũĞƚƌĂǎŝƟƌĞƓĞŶũĂƵ
ŽŬǀŝƌƵƐůŽǎĞŶŝŚ͕ǀŝƓĞŶĂŵĞŶƐŬŝŚƐŝƐƚĞŵĂͲǀŽĚŽƐŶĂďͲ
ĚĞǀĂŶũĞ͕ǀŽĚŽƉƌŝǀƌĞĚĂ͕ĞŶĞƌŐĞƟŬĂ͕͘͘͘ŬĂǎƵƐƚƌƵēŶũĂĐŝ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
aƚŽƐĞƟēĞĞŶĞƌŐĞƚƐŬŽŐƉŽƚĞŶĐŝũĂůĂƵƵŐůũƵ͕ŽŶũĞnjĂƐĂĚĂƵĚŽͲ
ŵŝŶĂŶƚŶŽŵƉŽůŽǎĂũƵ͘ůŝ͕ēŝŶũĞŶŝĐĂũĞĚĂũĞƌĞůĂƟǀŶŽƐůĂďĂŝƐƉŝͲ
ƚĂŶŽƐƚƉƌŝƌŽĚŶŝŚƵƐůŽǀĂůĞǎŝƓƚĂͲƐƚƌƵŬƚƵƌĂ͕ŚŝĚƌŽŐĞŽůŽƓŬĞŝŝŶǎĞͲ
ŶũĞƌƐŬŽͲŐĞŽůŽƓŬĞŽƐŽďŝŶĞůĞǎŝƓƚĂ͕ŐĂƐŽŶŽƐŶŽƐƚ͕ƐĂŵŽnjĂƉĂůũŝǀŽƐƚ
ƵŐůũĂ ŝ ƵŐůũĞŶĞ ƉƌĂƓŝŶĞ͕ ĞŬŽůŽƓŬŝ ĂƐƉĞŬƚ͕ ŝƚĚ͘ Ğnj ƟŚ ƉŽĚĂƚĂŬĂ
ŶĞŵŽŐƵđĞũĞƓƚŽƌĞĂůŶŝũĞĚĞĮŶŝƐĂƟƵƐůŽǀĞĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũĞ͕ƉŽŐŽͲ
ƚŽǀŽŬŽĚůĞǎŝƓƚĂƵŐůũĂƐĂƉŽĚnjĞŵŶŽŵĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũŽŵ͘EŽ͕ƉŽĚĂͲ
ĐŝŬŽũŝƐƵĚŽďŝũĞŶŝŶĂŽƐŶŽǀƵƐƉƌŽǀĞĚĞŶŝŚŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĂĚŽϮϬϬϱ͘
ŐŽĚŝŶĞ͕ ŐŽǀŽƌĞ ĚĂ ƵŬƵƉŶĞ ƌĞnjĞƌǀĞ ůŝŐŶŝƚĂ ŝnjŶŽƐĞ ϰ͘Ϯ ŵŝůŝũĂƌĚĞ
ƚŽŶĂ͘WŽƚĞŶĐŝũĂůŝŵƌŬŽŐŝŵƌŬŽͲůŝŐŶŝƚƐŬŽŐƵŐůũĂnjŶĂƚŶŽƐƵƐŬƌŽŵͲ
ŶŝũŝͲϰϬϮŵŝůŝŽŶĂƚŽŶĂ͘
Ä5D]YRMQLSURMHNWL³GRNXPHQW
RUD]YRMQLPSODQRYLPD(36D
KǀĂũƐĐĞŶĂƌŝŽƐĞũŽƓnjŽǀĞŝďĂnjŶŝŵŵŽĚĞůŽŵ͕ŝůŝďĂnjŶŝŵƐĐĞŶĂͲ
ƌŝũŽŵƌĂnjǀŽũĂĞůĞŬƚƌŽƉƌŝǀƌĞĚĞƵ^ƌďŝũŝ͘dĂŬŽ͕ŶĂũǀĞđŝŽƐůŽŶĂĐƚŽŐ
ƌĂnjǀŽũĂũĞŶĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũŝĞůĞŬƚƌŝēŶĞĞŶĞƌŐŝũĞŶĂďĂnjŝƵŐůũĂŝnjŬŽͲ
ƉŽǀĂ<ŽůƵďĂƌĂŝ<ŽƐƚŽůĂĐ͘WŽƌĞĚƚŽŐĂ͕ƉůĂŶŝƌĂƐĞĚĂůũĂƉŽƐƚĞƉĞŶĂ
ŝnjŐƌĂĚŶũĂŚŝĚƌŽĞůĞŬƚƌĂŶĂ͕ŬĂŽŝŝnjŐƌĂĚŶũĂũĞĚŶĞĞůĞŬƚƌĂŶĞŶĂƉƌŝͲ
ƌŽĚŶŝŐĂƐ͘KƐŝŵŝnjŐƌĂĚŶũĞ͕ƵƉůĂŶƵũĞƉƌĞĚǀŝĜĞŶĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝũĂ
ƉŽƐƚŽũĞđŝŚŽďũĞŬĂƚĂŬŽũĂđĞƉƌŽĚƵǎŝƟƌĂĚŶŝǀĞŬ͕ĂůŝƐĂŵŽƚĂŵŽ
ŐĚĞƉŽƐƚŽũŝũĂƐŶĂĞŬŽŶŽŵƐŬĂŽƉƌĂǀĚĂŶŽƐƚ͘<ŽŶĂēŶŽ͕ďŝđĞŝƐŬůũƵͲ
ēĞŶĞŝnjƉŽŐŽŶĂŶĂũƐƚĂƌŝũĂŝŶĞĞŬŽŶŽŵŝēŶĂƉŽƐƚƌŽũĞŶũĂƵŬƵƉŶĞ
ƐŶĂŐĞŽĚϳϱϭDt͘ZŽŬnjĂŝƐƉƵŶũĞŶũĞƉůĂŶŝƌĂŶŽŐũĞƐƚĞƉƌĞϮϬϮϬ͘
ŐŽĚŝŶĞ͘
WŽƌĞĚ ŽǀŝŚ͕ ŬŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŶŝŚ ŶĂēŝŶĂ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ ĞůĞŬƚƌŝēŶĞ
ĞŶĞƌŐŝũĞƵ^ƌďŝũŝ͕ƵĚĞĮŶŝƐĂŶũƵŵŽŐƵđĞŐƌĂnjǀŽũĂƵŬůũƵēĞŶĂƐƵŝ
ƚnjǀ͘ĂůƚĞƌŶĂƟǀŶĂƌĞƓĞŶũĂ͗
ͻŽďŶŽǀůũŝǀŝŝnjǀŽƌŝĞŶĞƌŐŝũĞͲƉŽƌĞĚŚŝĚƌŽĞŶĞƌŐŝũĞ͕ƚƵ
ũĞďŝŽŵĂƐĂ͕ĞŶĞƌŐŝũĂǀĞƚƌĂ͕ƐŽůĂƌŶĂŝŐĞŽƚĞƌŵĂůŶĂ
ĞŶĞƌŐŝũĂ
ͻƉƌŝƌŽĚŶŝŐĂƐ
ͻŶƵŬůĞĂƌŶĂĞŶĞƌŐŝũĂ
ͻ njĂŬƵƉͬnjĂũĞĚŶŝēŬĂ ŝnjŐƌĂĚŶũĂ ŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ Ƶ
ŽŬƌƵǎĞŶũƵ
ͻ ƵēĞƓđĞ Ƶ ŝnjŐƌĂĚŶũŝ ŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ ŶĂ <ŽƐŽǀƵ
ŝDĞƚŽŚŝũŝ
hƉƌŬŽƐƐǀŝŵƉƌĞƉƌĞŬĂŵĂŝƚĞƓŬŽđĂŵĂ͕ŵĞĜƵ
ŬŽũŝŵĂƐĞŶĂũǀŝƓĞŝƐƟēƵŽŐƌĂŶŝēĞŶĂƌĂƐƉŽůŽǎŝͲ
ǀŽƐƚŝƉƌĞĚǀŝĚŝǀŽƐƚ͕ƵnjnjĂǀŝƐŶŽƐƚƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞŽĚ
ŵĞƚĞŽƌŽůŽƓŬŝŚ ƵƐůŽǀĂ͕ ŽďŶŽǀůũŝǀŝ ŝnjǀŽƌŝ ĞŶĞƌŐŝũĞ
Ƶnj ďƌŽũŶĞ ƉŽĚƐƟĐĂũŶĞ ŵĞƌĞ ƚƌĞďĂ ĚĂ ĚŽƐƟŐŶƵ Ƶ
ƵŬƵƉŶŽũƉŽƚƌŽƓŶũŝĞŶĞƌŐŝũĞĚŽϮϬϮϬ͘ŐŽĚŝŶĞŶŝǀŽ
ƵēĞƓđĂ ŽĚ ϮϬй͘ dĂŬŽ ũĞ ƉƌĞĚǀŝĜĞŶŽ ƉƌŽũĞŬĐŝũŽŵ
ƉůĂŶĂƌĂnjǀŽũĂĞŶĞƌŐĞƚƐŬŽŐƐĞŬƚŽƌĂƵh͕ĂnjĂƐŝŐƵƌŶŽ
ũĞĚĂđĞƚŽďŝƟŽĚnjŶĂēĂũŶŽŐƵƟĐĂũĂŝŶĂƉůĂŶƌĂnjǀŽũĂ
ĞůĞŬƚƌŽƉƌŝǀƌĞĚĞƵ^ƌďŝũŝ͘
WƌŝƌŽĚŶŝŐĂƐ͕ŵĂŬŽůŝŬŽŝŵĂŽƉƌĞĚŶŽƐƟ͕ƵǀŝĚƵƉŽŐŽŶƐŬĞŇĞŬƐŝͲ
ďŝůŶŽƐƟ͕ǀĞůŝŬŝŚŵŽŐƵđŶŽƐƟƵŬŽŵďŝŶŽǀĂŶŽũƉƌŽŝnjǀŽĚŶũŝͲŬŽŐĞͲ
ŶĞƌĂĐŝũŝĞůĞŬƚƌŝēŶĞŝƚŽƉůŽƚŶĞĞŶĞƌŐŝũĞ͕ŬĂŽŝǀŝƐŽŬŝŚŬŽĞĮĐŝũĞŶĂƚĂ
ĞŶĞƌŐĞƚƐŬĞĞĮŬĂƐŶŽƐƟ͕ŝƉĂŬ͕ŬĂŽŬŽŶƚƌĂĂƌŐƵŵĞŶƚƐƚŽũŝƉŽǀĞđĂͲ
ŶũĞĞŶĞƌŐĞƚƐŬĞnjĂǀŝƐŶŽƐƟnjĞŵůũĞŬŽƌŝƓđĞŶũĞŵƉƌŝƌŽĚŶŽŐŐĂƐĂƵ
ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũŝĞŶĞƌŐŝũĞ͘
DĂŬŽůŝŬŽŶƵŬůĞĂƌŶĂĞŶĞƌŐŝũĂƐĂŵŽŶĂƉŽŵĞŶŽǀŽŐƉŽũŵĂŝnjĂͲ
njŝǀĂůĂŶĞŐŽĚŽǀĂŶũĂŝƐƌĂnjůŽŐŽŵƐƚƌĂŚŬŽĚũĂǀŶŽƐƟ͕ŝƉĂŬƐĞŽǀĂ
ŽƉĐŝũĂƐŵĂƚƌĂŶĞnjĂŽďŝůĂnjŶŽŵƵĚƵŐŽƌŽēŶŝŵƉůĂŶŽǀŝŵĂƌĂnjǀŽũĂ
ĞŶĞƌŐĞƟŬĞ͘dĂŬŽũĞƵŶĂũǀĞđĞŵďƌŽũƵnjĞŵĂůũĂ͕ĂƚŽŵŽǎĞĚĂǀĂǎŝ
ŝnjĂ^ƌďŝũƵ͘ĂďŝƐĞŽǀĂŽƉĐŝũĂƵŽƉƓƚĞƵnjĞůĂƵƌĂnjŵĂƚƌĂŶũĞ͕ŶĞŽͲ
ƉŚŽĚŶŽ ũĞ ƉƌĞƚŚŽĚŶŽ ƵēŝŶŝƟ ŽĚƌĞĜĞŶĞ njĂŬŽŶƐŬĞ ŝ ŽƐƚĂůĞ ƉƌŽͲ
ŵĞŶĞ͕ƉŽƐĞďŶŽƵũĂǀŶŽŵŵŶũĞŶũƵ͕ĂŽƉƌŝŵĞŶŝďĞnjďĞĚŶŽƐŶŝŚ
ŵĞƌĂĚĂŝŶĞŐŽǀŽƌŝŵŽ͘͘͘
<ŽŶĂēŶŽ͕njĂŬƵƉŝůŝnjĂũĞĚŶŝēŬĂŝnjŐƌĂĚŶũĂĞůĞŬƚƌŽĞŶĞƌŐĞƚƐŬŝŚŬĂͲ
ƉĂĐŝƚĞƚĂƐĂŶĞŬŽŵŽĚnjĞŵĂůũĂƵŽŬƌƵǎĞŶũƵ͕ĚĞĮŶŝƓĞƐĞŬĂŽĂůͲ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ƚĞƌŶĂƟǀĂ͕ ŝ ƚŽ ƌĞĂůŶĂ͘ ZĂnjŵŝƓůũĂŶũĂ Ž njĂũĞĚŶŝēŬŽŵ ŝƐŬŽƌŝƓđĞŶũƵ
ŐŽƌŶũĞŐƚŽŬĂƌŝŶĞƉŽŬĂnjƵũƵŶĂĚĞůƵŬŽƌŝƐŶŽƐƚŽǀŽŐƉƌŝƐƚƵƉĂƵ
ƉůĂŶŝƌĂŶũƵ͘͘͘
6DYHWVDGDãQMRVWLUDGL
UHDOQHLPRJXüHEXGXüQRVWL
^ůŽǎĞŶŽƐƚƐĂŵŽŐĞŶĞƌŐĞƚƐŬŽŐƐŝƐƚĞŵĂƵƐǀĂŬŽũnjĞŵůũŝƉĂŝƵ^ƌͲ
ďŝũŝŐŽǀŽƌŝƐĂŵŽŽũĞĚŶŽŵͲŽƉŽƚƌĞďŝƐƚĂůŶŽŐƌĂĚĂŶĂƌĂnjǀŽũŶŝŵ
ƉŝƚĂŶũŝŵĂƵŽǀŽũŽďůĂƐƟ͕ĂůŝŶĞďĞnjƵēĞƓđĂŝŶƐƟƚƵĐŝũĂ͘KƐŝŵƚŽŐĂ͕
ĚŽƐĂĚĂƓŶũĂŝƐŬƵƐƚǀĂĂƉŽƐĞďŶŽƉŽƐůĞĚŝĐĞƵƌĂnjǀŽũƵĞŶĞƌŐĞƟŬĞ͕
ŬĂŽďĂnjŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞŐƌĂŶĞƵēŝŶŝůĞƐƵĚĂƐĞƐƚǀŽƌŝƚĞƐŶĂǀĞnjĂ
ƐĂŽďůĂƓđƵnjĂƓƟƚĞǎŝǀŽƚŶĞƐƌĞĚŝŶĞ͘dĂũnjŶĂēĂũƵnjƌŽēŶŽͲƉŽƐůĞĚŝēͲ
ŶĞǀĞnjĞĞŶĞƌŐĞƟŬĞŝĞŬŽůŽŐŝũĞŽĚƌĞĚŝđĞŝƌĞĂůŝnjĂĐŝũƵƐǀŝŚƉůĂŶŽǀĂ
ĚĂůũĞŐƌĂnjǀŽũĂ͘
6FKUDFN7HFKQLNGRR
^sZDE/<
8
SRVOHGQMLKãHVWJRGLQDRGQDVWDQ
ND þDVRSLVD ,QGXVWULMD L QMHJRYH
D¿UPDFLMH NDR UHOHYDQWQRJ L NRPSH
WHQWQRJSUDWLRFDLJODVQLNDGRJDÿDMDX
VIHULLQGXVWULMHLSULYUHGHXRSãWHNRP
SDQLMD6FKUDFN7HFKQLNMHSURãODWUQR
YLWSXWRGPDOHWHNIRUPLUDQHNRPSD
QLMHNRMDWUDåLVYRMHPHVWRSRGVXQFHP
GR NRPSDQLMH NRMD ]DX]LPD ]QDþDMDQ
GHRWUåLãWDQLVNRQDSRQVNHHOHNWURHQHU
JHWVNHRSUHPHX6UELML2XVSHKXNRP
SDQLMH6FKUDFNX6UELMLGDQDVVYHGRþH
L WUL XVSRVWDYOMHQD UHJLRQDOQD FHQWUD
VD VRSVWYHQLP RVREOMHP L ODJHURP X
%HRJUDGX1RYRP6DGXL1LãX
5
ĂnjǀŽũ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ ƉƌŽǎĞƚ ũĞ ŽĚ ŶũĞŶŽŐ ŶĂƐƚĂŶŬĂ ŝĚĞͲ
ũŽŵǀŽĚŝůũŽŵƌƵŬŽǀŽĚƐƚǀĂŝnjĞēĂĚĂ^ĐŚƌĂĐŬdĞĐŚŶŝŬ
Ě͘Ž͘Ž͘ ďƵĚĞ ƉĂƌƚŶĞƌ ŬŽũŝ ƐĞ ƌĂnjǀŝũĂ ŝ ũĂēĂ Ƶ ƐŬůĂĚƵ ƐĂ
ƉƌĂǀŝůŝŵĂ͕ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂŵĂ ŝ njĂŬŽŶŝƚŽƐƟŵĂ ůŽŬĂůŶŽŐ
ƚƌǎŝƓƚĂ͘^ĐŚƌĂĐŬŐƌƵƉĂ͕ƐĂƐĞĚŝƓƚĞŵƵĞēƵ͕ũĞƐƚĞϭϬϬйǀůĂƐŶŝŬĮƌͲ
ŵŝŬđĞƌŬŝƵĚǀĂŶĂĞƐƚĞǀƌŽƉƐŬŝŚnjĞŵĂůũĂ͕ŵĞĜƵŬŽũŝŵĂũĞŝ^ƌďŝũĂ͕
Ăůŝ ƐĞ Ƶ ƐǀĂŬŽũ ŽĚ ĮůŝũĂůĂ ŽƐĞđĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŶŝ ĚƵŚ͕ ƐĂ ƐŶĂǎŶŝŵ
ƵƟĐĂũĞŵ ůŽŬĂůŶŽŐ ƚƌǎŝƓƚĂ͘ dĂŬŽ ƐĞ ĚŽďŝũĂ ƵƐƉĞƓŶĂ ŬŽŵďŝŶĂĐŝũĂ
ƐƚƌŽŐŽŐŐĞƌŵĂŶƐŬŽŐŝŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟēŶŽŐůŽŬĂůŶŽŐŶĂēŝŶĂƉŽƐůŽǀĂͲ
ŶũĂ͘
WƌǀĞŶƐƚǀĞŶŝƌĂnjůŽŐŶĂƉƌĞƚŬĂŬŽŵƉĂŶŝũĞ^ĐŚƌĂĐŬdĞĐŚŶŝŬĚ͘Ž͘Ž͘ŶĂ
ƐƌƉƐŬŽŵƚƌǎŝƓƚƵũĞnjĂƐŝŐƵƌŶŽŽŐƌŽŵŶĂŬŽůŝēŝŶĂƌĂĚĂŝƚƌƵĚĂƐǀĂŬŽŐ
ŽĚnjĂƉŽƐůĞŶŝŚ͕ŵŶŽƓƚǀŽƉŽƐĞƚĂƉĂƌƚŶĞƌŝŵĂŝƉŽƚĞŶĐŝũĂůŶŝŵƉĂƌƚͲ
ŶĞƌŝŵĂ͕ ŵŶŽƓƚǀŽ ƉƌĞĜĞŶŝŚ ŬŝůŽŵĞƚĂƌĂ͕ ĂŶĂůŝnjŝƌĂŶŝŚ ƉƌĞĚŵĞƌĂ ŝ
ƉƌĞĚƌĂēƵŶĂ͕ũĞĚŶŽƉŽůŶŝŚŝƚƌŽƉŽůŶŝŚƓĞŵĂ͘͘͘,ŝůũĂĚĞĚĂƟŚƉŽŶƵĚĂ
ŝŶĂŬŶĂĚŶĞĂŶĂůŝnjĞƌĞnjƵůƟƌĂůĞƐƵƵƐƉŽƐƚĂǀůũĂŶũĞŵƉŽƚƉƵŶĞƐůŝŬĞ
ŶĂƓĞŐƚƌǎŝƓƚĂƵƐĨĞƌŝŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶũĂ͕ƓƚŽƐŵŽŝƐŬŽƌŝƐƟůŝnjĂƉŽďŽůũĂͲ
ƓĂŶũĂ͕ŽƉƟŵŝnjĂĐŝũƵŝƉƌŽƓŝƌĞŶũĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶŽŐƉƌŽŐƌĂŵĂŝƵŶĂƉƌĞͲ
ĜĞŶũĂůŽŐŝƐƟēŬŝŚŵŽŐƵđŶŽƐƟ͘<ĂŽƉŽƚǀƌĚĂŬǀĂůŝƚĞƚĂŝŶƚĞƌŶĞŽƌŐĂͲ
ŶŝnjĂĐŝũĞĚŽƓĂŽũĞƐĞƌƟĮŬĂƚ/^KϵϬϬϭƚŽŬŽŵϮϬϬϳ͘ŐŽĚŝŶĞ͘
6FKUDFN±LPHRGDXWRULWHWD
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝũĂ^ĐŚƌĂĐŬͲĂŽĚŵĂůĞŬŽŵƉĂŶŝũĞƐĂŬǀĂůŝƚĞƚŶŝŵƉƌŽŝnjͲ
ǀŽĚŶŝŵƉƌŽŐƌĂŵŽŵ͕ƉŽǀŽůũŶŝŵĐĞŶĂŵĂŝůũƵďĂnjŶŝŵŝƉƌĞĚƵƐƌĞƚůũŝͲ
ǀŝŵŽƐŽďůũĞŵĚŽĚĂŶĂƓŶũĞŐŽďůŝŬĂŬŽŵƉĂŶŝũĞ͕ŬŽũŝƐǀĂŬĂŬŽƉƌĞĚͲ
ƐƚĂǀůũĂƉŽƵnjĚĂŶŽŐŝŬŽŵƉĞƚĞŶƚŶŽŐƉĂƌƚŶĞƌĂ͕ŬŽũŝũĞƵƐƚĂŶũƵĚĂ
ƉƌƵǎŝ ƉŽĚƌƓŬƵ ƐǀĂŬĞǀƌƐƚĞƐǀŽŵ ŬůŝũĞŶƚƵ͕ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐĂŶĂũĞŝƐŬůũƵͲ
ēŝǀŽƐŽƉƐƚǀĞŶŝŵƌĂĚŽŵŝƐǀĞŽďƵŚǀĂƚŶŽŵƐĂƌĂĚŶũŽŵƐĂŝƐŬƌĞŶŝŵ
ƉĂƌƚŶĞƌŝŵĂŝƐĂƌĂĚŶŝĐŝŵĂ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
ĂŶĂƐ^ĐŚƌĂĐŬƉŽƐĞĚƵũĞĚŽnjƵĂƵƚŽƌŝƚĞƚĂŶĂƚƌǎŝƓƚƵ͕ƐƚĞēĞŶƵŬƌŽnj
ǀĞůŝŬŝ ďƌŽũ njŶĂēĂũŶŝŚ ŝ njǀƵēŶŝŚ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝ͘ dĂŬŽĜĞ͕ ŬƌŽnj ƉĂǎůũŝǀŽ ŝ
ƐŵŝƓůũĞŶŽ ƉƌŽƓŝƌĞŶũĞ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶŽŐ ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ĚĂŶĂƐ ƐŵŽ Ƶ ŵŽͲ
ŐƵđŶŽƐƟ ĚĂ ŝƐƉŽƌƵēŝŵŽ ƐǀƵ ŶŝƐŬŽŶĂƉŽŶƐŬƵ ŽƉƌĞŵƵ ;ƌĂƐǀĞƚĂ͕
ŬĂďůŽǀŝ͕ƵƌĞĜĂũŝnjĂnjĂƓƟƚƵŝƵƉƌĂǀůũĂŶũĞ͕ŬŽŵĂŶĚƵŝƐŝŐŶĂůŝnjĂĐŝũƵ͕
ƉĂƐŝǀŶĂŽƉƌĞŵĂnjĂ^<^Ϳ͕ďĞnjŽďnjŝƌĂĚĂůŝƐĞƌĂĚŝŽƐƚĂŵďĞŶŽŵ͕
ƉŽƐůŽǀŶŽŵ͕ ƌĞnjŝĚĞŶĐŝũĂůŶŽŵ ŽďũĞŬƚƵ ŝůŝ ŽďũĞŬƚƵ ŝnj ƐĨĞƌĞ ͣƚĞƓŬĞ
ĞŶĞƌŐĞƟŬĞ͘͞
ŽĚĂƚŶŝǀĞƚĂƌƵůĞĜĂnjĂŶĂƓƵŬŽŵƉĂŶŝũƵďŝůĂũĞŝƉƌŽŵĞŶĂǀůĂƐŶŝēͲ
ŬĞƐƚƌƵŬƚƵƌĞ^ĐŚƌĂĐŬŐƌƵƉĞƚŽŬŽŵϮϬϬϲ͘ŐŽĚŝŶĞ͕ŬĂĚĂũĞŐƌƵƉĂŽĚ
ĚǀĂĚĞƐĞƚĂŬƚŽƉŵĞŶĂĚǎĞƌĂŝnjĂƵƐƚƌŝũƐŬŽŐƐĞĚŝƓƚĂŽƚŬƵƉŝůĂϭϲйĂŬͲ
ĐŝũĂŬŽŵƉĂŶŝũĞŝƉŽŬƌĞŶƵůĂƌĂnjǀŽũŝŵƉŽnjĂŶƚŶŽŐůŽŐŝƐƟēŬŽŐĐĞŶƚƌĂ
ƵƉƌĞĚŐƌĂĜƵĞēĂŬŽũŝƚƌĞďĂĚĂŶĂŵŽďĞnjďĞĚŝƉƌŝŵĂƚƵƌŽŬŽǀŝŵĂ
ŝ ƚĂēŶŽƐƟ ŝƐƉŽƌƵŬĞ Ƶ Ɛǀŝŵ njĞŵůũĂŵĂ Ƶ ŬŽũŝŵĂ ũĞ ^ĐŚƌĂĐŬ ƉƌŝƐƵͲ
ƚĂŶ͘KŐƌŽŵŶĂŝŶǀĞƐƟĐŝũĂƌĞnjƵůƟƌĂůĂũĞēŝŶũĞŶŝĐŽŵĚĂŶĂŵƵďƌnjŝŶŝ
ŝƚĂēŶŽƐƟŝƐƉŽƌƵŬĞŶĞŵĂƉƌĞŵĐĂŶĂĚŽŵĂđĞŵƚƌǎŝƓƚƵ͕ďĞnjŽďnjŝƌĂ
ŶĂǀĞůŝēŝŶƵƉŽƌƵĚǎďŝŶĞŝnjŶĂēĂũŬůŝũĞŶƚĂ͘
.DNRSURWLYNUL]HEXÿHQMHP
LQGXVWULMHLLQYHVWLFLMDPDXSURL]YRGQMX
hƉƌŬŽƐ ĞŶŽƌŵŶŽŵ ŶĂƉƌĞƚŬƵ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ ^ĐŚƌĂĐŬ ŶĂ ŶĂƓĞŵ ƚƌǎŝͲ
ƓƚƵ͕ ƐŝƚƵĂĐŝũĂ Ƶ ŽďůĂƐƟ ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ ŝ ĞŶĞƌŐĞƟŬĞ ƐĞ ŶŝũĞ njŶĂēĂũŶŝũĞ
ƉŽƉƌĂǀŝůĂƵƉƌĞƚŚŽĚŶŽŵƉĞƌŝŽĚƵ͘EĂŝŵĞ͕ŽŐƌŽŵŶĂǀĞđŝŶĂŝŶǀĞͲ
ƐƟĐŝũĂƐĞŽĚŶŽƐŝůĂŶĂͣƐŚŽƉŝŶŐŵĂůů͞ͲŽǀĞ͕ƌĞnjŝĚĞŶĐŝũĂůŶĞŽďũĞŬƚĞ͕
ƉŽƐůŽǀŶŽͲƐƚĂŵďĞŶĞŽďũĞŬƚĞŬŽũŝƉŽƐƉĞƓƵũƵũĞĚŝŶŽŽďůĂƐƚƉŽƚƌŽͲ
ƓŶũĞ ŝ ĚƵŐŽƌŽēŶŽ ŐůĞĚĂŶŽ ŶĞ ŵŽŐƵ ŶĂƓĞŵ ĚƌƵƓƚǀƵ ĚŽŶĞƟ njŶĂͲ
ēĂũŶŝũƵĚŽďŝƚ͘
hƉůĂŶƵũĞŝƵēĞƓđĞƵƌĂĚŶŽŵƚĞůƵŬŽũĞđĞƉŽŬƵƓĂƟĚĂƵƟēĞŶĂ
ƌĞůĞǀĂŶƚŶĞŝŶƐƟƚƵĐŝũĞƵĐŝůũƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝũĞͣƉƵŵƉŶŝŚ͞ƐƚĂŶŝͲ
ĐĂ njĂ ĞůĞŬƚƌŝēŶĞ ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ Ƶ ^ƌďŝũŝ͕ ŐĚĞ đĞ ^ĐŚƌĂĐŬ ƉƌĞŶĞƟ
ƐǀŽũĂŝƐŬƵƐƚǀĂŝnjƵƐƚƌŝũĞ͕ŐĚĞũĞƵĞēƵƐŬůŽƉůũĞŶƵŐŽǀŽƌŝnjŵĞͲ
ĜƵ^ĐŚƌĂĐŬͲĂ͕ĞēŬĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝũĞŝƉĂƌŬŝŶŐƐĞƌǀŝƐĂ͕ƚĂŬŽĚĂđĞŶĂ
ƐǀĂŬŽŵũĂǀŶŽŵƉĂƌŬŝƌĂůŝƓƚƵƵĞēƵďŝƟƉŽƐƚĂǀůũĞŶĂĚĞŬǀĂƚĂŶ
ďƌŽũͣƉƵŵƉŶŝŚ͞ƐƚĂŶŝĐĂ͘
'LVFLSOLQRYDQRLQDGDOMHUD]YRM6725(
NRQFHSWDLXVSRVWDYOMDQMH:(%6+23WUJRYLQH
hƉƌŬŽƐ ƚŽŵĞ͕ Ƶ ŽŬǀŝƌƵ ŬŽŶĐĞƉƚĂ ƌĞnjŝĚĞŶĐŝũĂůŶŝŚ ŽďũĞŬĂƚĂ
^ĐŚƌĂĐŬƐĞƉŽũĂǀůũƵũĞŬĂŽƉĂƌƚŶĞƌƵŽďůĂƐƟͣ<EyƐŵĂƌƚŚŽŵĞ͞
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶƵĚŝŬŽŵƉůĞƚŶĂƌĞƓĞŶũĂƵƚŽũŽďůĂƐƟ͘
dĞŬƐĂďƵĜĞŶũĞŵŝŶĚƵƐƚƌŝũĞŝŝŶǀĞƐƟĐŝũĂŵĂƵŽďůĂƐƟƉƌŽŝnjǀŽĚͲ
ŶũĞ;&ŝĂƚ͕zƵƌĂ͕ZĂĮŶĞƌŝũĂŶĂŌĞWĂŶēĞǀŽ͕ƉƌĞēŝƓđĂǀĂēŝŽƚƉĂĚŶŝŚ
ǀŽĚĂ͘͘͘Ϳ͕njĂŬŽũƵũĞŶĞŽƉŚŽĚŶŽŽďĞnjďĞĚŝƟŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđƵŝŶĨƌĂͲ
ƐƚƌƵŬƚƵƌƵ ;ƉƌŝƐƚƵƉŶŝ ƉƵƚĞǀŝ͕ ŽďũĞŬƟ͕ ĚĂůĞŬŽǀŽĚŝ͕ ƚƌĂĨŽ ƐƚĂŶŝͲ
ĐĞ͘͘͘Ϳ͕ŵŽǎĞŵŽŽēĞŬŝǀĂƟnjŶĂēĂũŶŝũĞƵƉŽƓůũĂǀĂŶũĞĚŽŵĂđĞŽƉĞͲ
ƌĂƟǀĞŝĚĂůũŝŶĂƉƌĞĚĂŬŶĂƓĞŝŽƐƚĂůŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂŝnjďƌĂŶƓĞ͘EĂ
ǎĂůŽƐƚ͕ƚĞŝŶǀĞƐƟĐŝũĞƐƵnjŶĂēĂũŶŽƵƐƉŽƌĞŶĞŶĂƐƚĂŶŬŽŵƐǀĞƚƐŬĞ
ĞŬŽŶŽŵƐŬĞŬƌŝnjĞ͘
hŽŬǀŝƌƵƉƌŝƉƌĞŵĂnjĂŬǀĂůŝƚĞƚĂŶŶĂƐƚƵƉŶĂŶĂǀĞĚĞŶŝŵƉŽƐůŽǀŝͲ
ŵĂ^ĐŚƌĂĐŬũĞĂŬĐĞŶĂƚƵŝŶĨŽƌŵŝƐĂŶũƵƉĂƌƚŶĞƌĂŝƉƌĞnjĞŶƟƌĂŶũƵ
ƐǀŽũŝŚŵŽŐƵđŶŽƐƟƵƉƌĞƚŚŽĚŶŽŵƉĞƌŝŽĚƵƐƚĂǀŝŽŶĂŽďůĂƐƚƟƉͲ
ƐŬŝƚĞƐƟƌĂŶŝŚƌĂƐŬůŽƉŶŝŚďůŽŬŽǀĂ;ddͿ͕ŬĂƐĞƚŶŝŚƌĂnjǀŽĚĂ͕ŽŬůŽͲ
ƉůũĞŶŝŚƓŝŶƐŬŝŚƌĂnjǀŽĚĂ͕ǀĂnjĚƵƓŶŝŚŝŬŽŵƉĂŬƚŶŝŚƉƌĞŬŝĚĂēĂ͘͘͘
sĞůŝŬŽƉŽďŽůũƓĂŶũĞŽƉƓƚĞƐůŝŬĞŝĂŬƟǀŶŽƐƟƵŶĂƓŽũŽďůĂƐƟĚŽͲ
ŶĞůŽ ũĞ ƵŬŝĚĂŶũĞ :h^ͲĂ ŝ ƵƐƉŽƐƚĂǀůũĂŶũĞ ^ZW^ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjĂĐŝũĞ
ƉƌĞƵnjŝŵĂŶũĞŵŝƉƌĞǀŽĜĞŶũĞŵŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŶŝŚ/ƐƚĂŶĚĂƌĚĂ͘
dŝŵĞƐĞnjĂƐƚĂƌĞůĞƐƚƌƵŬŽǀŶĞŐƌĂŶŝĐĞĚĞĮŶŝƐĂŶĞ:h^ͲŽŵƉŽŵĞͲ
ƌĂũƵ ŶĂǀŝƓĞ ŝ ĚŽǀŽĚĞ ĚŽ ƉŽƚƉƵŶĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝũĞ njĂƉĂĚŶŽĞͲ
ǀƌŽƉƐŬŝŚŶŽƌŵŝŬǀĂůŝƚĞƚĂ͘
6FKUDFNRYDUHãHQMD]D
NRQFHSWHQHUJHWVNHH¿NDVQRVWL
dƌĞŶĚ ƉŽďŽůũƓĂŶũĂ ĞŶĞƌŐĞƚƐŬĞ ĞĮŬĂƐŶŽƐƟ Ƶ ^ƌďŝũŝ ^ĐŚƌĂĐŬ ũĞ
ĚŽēĞŬĂŽƉŽƚƉƵŶŽƐƉƌĞŵĂŶ͕ƐĂƐŝƐƚĞŵƐŬŝŵƌĞƓĞŶũŝŵĂƵŽďůĂƐƟ
ŬŽŵƉĞŶnjĂĐŝũĞƌĞĂŬƟǀŶĞĞŶĞƌŐŝũĞŝƐƵnjďŝũĂŶũĂǀŝƓŝŚŚĂƌŵŽŶŝŬĂ
ƵĚŝƐƚƌŝďƵƟǀŶŽũŵƌĞǎŝ͘EĂƓĂƐŝƐƚĞŵƐŬĂƌĞƓĞŶũĂƉƌƵǎĂũƵŶĂũǀŝƓĞ
ŵŽŐƵđŶŽƐƟŝŬǀĂůŝƚĞƚĚĂůĞŬŽǀŝƓŝŽĚŶĞŽƉŚŽĚŶŽŐ͘
h ŽŬǀŝƌƵ ĂŬƚƵĞůŝnjĂĐŝũĞ ƚĞŵĞ ŽďŶŽǀůũŝǀŝŚ ŝnjǀŽƌĂ ĞŶĞƌŐŝũĞ Ƶ ^ƌͲ
ďŝũŝ͕ŬŽũĂũĞƉƌŽĚƵŬƚŵĞĜƵĚƌǎĂǀŶŝŚƵŐŽǀŽƌĂŝŽďĂǀĞnjĂŬŽũĞũĞ
ŶĂƓĂ ǀůĂĚĂ ƉƌĞƵnjĞůĂ͕ ^ĐŚƌĂĐŬ dĞĐŚŶŝŬ ƐĞ ƉŽũĂǀůũƵũĞ ŬĂŽ ƌĞůĞͲ
ǀĂŶƚĂŶƉĂƌƚŶĞƌƵŽďůĂƐƟĨŽƚŽŶĂƉŽŶƐŬŝŚƐŝƐƚĞŵĂŬĂŽŝƐƉŽƌƵēŝͲ
ůĂĐŬŽŵƉůĞƚŶŽŐƐŝƐƚĞŵĂ;ŵŽĚƵůĂ͕ŝŶǀĞƌƚŽƌĂ͕ŬĂďůĂ͕ŵŽŶƚĂǎŶŽŐ
ƉƌŝďŽƌĂ͕ ƉƌĞŶĂƉŽŶƐŬĞ njĂƓƟƚĞ͕ ŬŽŶĞŬƚŽƌĂ͘͘͘Ϳ njĂ ĨŽƚŽŶĂƉŽŶƐŬƵ
ĞůĞŬƚƌĂŶƵ͘hŽǀŽŵƚƌĞŶƵƚŬƵŝŵĂŵŽƵŐŽǀŽƌĞŶƵĨŽƚŽŶĂƉŽŶƐŬƵ
ĞůĞŬƚƌĂŶƵ ƐŶĂŐĞ ϭϮŬt ŬŽũĂ đĞ ďŝƟ ƌĞĂůŝnjŽǀĂŶĂ ƚŽŬŽŵ ŵĂƌƚĂ
ŵĞƐĞĐĂ͘
hƉƌŬŽƐŽŐƌŽŵŶŽŵŶĂƉƌĞƚŬƵƵƉƌĞƚŚŽĚŶŽŵƉĞƌŝŽĚƵ͕^ĐŚƌĂĐŬ
dĞĐŚŶŝŬŶŝĚĂŶĂŶĞđĞƉƌŽǀĞƐƟƵƵǎŝǀĂŶũƵƵŽƐƚǀĂƌĞŶŝŵƌĞnjƵůͲ
ƚĂƟŵĂ͕ ǀĞđ ƐǀŽũŝŵ ƉĂƌƚŶĞƌŝŵĂ njĂ ŽǀƵ ŐŽĚŝŶƵ ƉƌŝƉƌĞŵĂ ĚĂůũŝ
ƌĂnjǀŽũ^dKZŬŽŶĐĞƉƚĂŝƵƐƉŽƐƚĂǀůũĂŶũĞt^,KWƚƌŐŽǀŝŶĞ͘
^dKZ ŬŽŶĐĞƉƚ ũĞ njĂƉŽēĞƚ ϮϬϬϴ͘ ŝ ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂ ŽŐƌŽŵŶŽ ƉŽͲ
ďŽůũƓĂŶũĞĚŽƐƚƵƉŶŽƐƟ^ĐŚƌĂĐŬŽƉƌĞŵĞŶĂƚƌǎŝƓƚƵ͘/ĚĞũĂ^dKZ
ŬŽŶĐĞƉƚĂũĞĚĂƵƉƌĞēŶŝŬƵŽĚϯϬĚŽϱϬŬŵƵƐǀŝŵnjĞŵůũĂŵĂ
ŐĚĞũĞ^ĐŚƌĂĐŬƉƌŝƐƵƚĂŶŝŵĂƚĞ^ĐŚƌĂĐŬͲŽǀƟƉƐŬŝũĞĚŶŽŽďƌĂnjŶŝ
ƉƌŽĚĂũŶŝŽďũĞŬĂƚŽĚϭϬϬŵϮŝůŝϮϬϬŵϮŐĚĞŵŽǎĞƚĞŬƵƉŝƟǀŝƓĞŽĚ
ϭϬϬϬ^ĐŚƌĂĐŬĂƌƟŬĂůĂ͘ ĂƐĂĚĂ ƐƵ ^dKZ ŽďũĞŬƟŽƚǀŽƌĞŶŝ ŶĂ
EŽǀŽŵĞŽŐƌĂĚƵ;ϮϬϬϴ͘Ϳ͕ƵEŝƓƵ;ϮϬϬϵ͘Ϳ͕ĂnjĂŽǀƵŐŽĚŝŶƵũĞ
ƉƌĞĚǀŝĜĞŶŽŽƚǀĂƌĂŶũĞĚŽĚĂƚŶĂĚǀĂŽďũĞŬƚĂ͘
^ĐŚƌĂĐŬͲŽǀ ƌĂnjǀŽũ t^,KWͲĂ ũĞ ƉŽƐůĞĚŝĐĂ ƚĞŚŶŽůŽƓŬŽŐ ƌĂnjͲ
ǀŽũĂ ŝ ƐǀĞ ǀĞđĞ ƉƌŝƐƵƚŶŽƐƟ ƉŽƐůŽǀŶŝŚ ůũƵĚŝ ŶĂ /ŶƚĞƌŶĞƚƵ ŝ ƐŽͲ
ĐŝũĂůŶŝŵŵƌĞǎĂŵĂ͘ŽŬƌĂũĂϮϬϭϭ͘đĞŶĂƓŝŬƵƉĐŝƵ^ƌďŝũŝďŝƟƵ
ŵŽŐƵđŶŽƐƟ ĚĂ ŶĂƌƵēĞ ^ĐŚƌĂĐŬ ŽƉƌĞŵƵ ƉƌĞŬŽ /ŶƚĞƌŶĞƚĂ͕ ďĞnj
ĚŝƌĞŬƚŶŽŐŬŽŶƚĂŬƚĂƐĂŽƐŽďůũĞŵ^ĐŚƌĂĐŬͲĂ͕ƵnjĚŽŐŽǀŽƌĞŶĞŬŽͲ
ŵĞƌĐŝũĂůŶĞŝƚĞŚŶŝēŬĞƵƐůŽǀĞŝƵƌĞŬŽƌĚŶŽŵƌŽŬƵ͘
K ƐǀĞŵƵ ĚĞƚĂůũŶŝũĞ ŶĂ ŶĂnjŶĂēĞŶŝŵ ĂĚƌĞƐĂŵĂ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ
^ĐŚƌĂĐŬdĞĐŚŶŝŬĚ͘Ž͘Ž͗
ĞŽŐƌĂĚĐĞŶƚƌĂůĂ
^,Z<d,E/<Ě͘Ž͘Ž͘
<ƵŵŽĚƌĂƓŬĂϮϲϬ͕ĞŽŐƌĂĚ
d͗нϯϴϭ;ϬͿϭϭϯϬϵϮϲϬϬ
&͗нϯϴϭ;ϬͿϭϭϯϬϵϮϲϮϬ
͗Žĸ
ĐĞͲďĞŽΛƐĐŚƌĂĐŬ͘ĐŽ͘ƌƐ
/͗ǁǁǁ͘ƐĐŚƌĂĐŬ͘ĐŽ͘ƌƐ
ĞŽŐƌĂĚ^ƚŽƌĞ
^,Z<d,E/<Ě͘Ž͘Ž͘
WĂƌƟnjĂŶƐŬĞĂǀŝũĂĐŝũĞϳϯ
EŽǀŝĞŽŐƌĂĚ
dĞů͗нϯϴϭ;ϬͿϭϭϮϮϴϰϬϱϱ
&Ădžнϯϴϭ;ϬͿϭϭϯϭϴϮϱϮϵ
͗ƐƚŽƌĞͲďĞŽΛƐĐŚƌĂĐŬ͘ĐŽ͘ƌƐ
EŽǀŝ^ĂĚ
^,Z<d,E/<Ě͘Ž͘Ž͘
DŝůĞƓĞǀƐŬĂϲ͕EŽǀŝ^ĂĚ
d͗нϯϴϭ;ϬͿϮϭϰϳϮϰϬϰϰ
&͗нϯϴϭ;ϬͿϮϭϰϳϳϴϯϬϬ
͗Žĸ
ĐĞͲŶƐΛƐĐŚƌĂĐŬ͘ĐŽ͘ƌƐ
EŝƓ
^,Z<d,E/<Ě͘Ž͘Ž͘
dŽĚŽƌĂDŝůŽǀĂŶŽǀŝđĂϭϭ͕EŝƓ
d͗нϯϴϭ;ϬͿϭϴϮϱϲϱϬϬ
&͗нϯϴϭ;ϬͿϭϴϮϱϲϱϬϭ
͗Žĸ
ĐĞͲŶŝƐΛƐĐŚƌĂĐŬ͘ĐŽ͘ƌƐ
,QGXVWULMDIHEUXDU
86/8ä%,(1(5*(7,.(
KƉƌĂǀĚĂŶŽƐƚŝƉƌŝŵĞŶĂŬŽŵƵŶĂůŶŽŐ
ŽƚƉĂĚĂŬĂŽŶĞŬŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŶŽŐ
ŝnjǀŽƌĂĞŶĞƌŐŝũĞ
2
NRULVQRVWLNRPXQDOQRJRWSDGDSLVDOLVPRXQHNROLNRQDYUDWDQDVWUDQLFDPDþD
VRSLVD,QGXVWULMD-HGLQDSRUXNDMHVWHGDVHUDGLRPDOWHQHQHSUHVXãQRPL]YR
UXVLURYLQHþLMRPSUHUDGRPVHGRELMDRSãWHGUXãWYHQDNRULVQRVWSRþHYRGXSRWUHEQH
YUHGQRVWL HQHUJLMH WRSORWQH L HOHNWULþQH GR YUHGQRVWL NRMD VH WLþH ]DãWLWH åLYRWQH
VUHGLQHRWSDGNRMLVWYDUDPRLNRMLVPRVPDWUDOLQHNRULVQRPNROLþLQRPGHSRQXMXüL
MHJHQHUDFLMDPDXHULLQGXVWULMVNRJUD]YRMDOMXGVNRJGUXãWYDVDGDGRELMDVYRMHHNR
ORãNRUHãHQMH
.DNRVXVHVWUXþQMDFLRGDYQRSRþHOLGDEDYHGDWRPWHPRPWDNRGDQDVJRYRULPRR
YUORUD]GHOMHQLPDVSHNWLPDRYHWHPH.RULVQRVWXVYLPWLPVDJOHGDYDQMLPDLDQDOL
]DPDMDYOMDVHNDR]DMHGQLþNLLPHQLWHOMGUXJDþLMHUHþHQRNDRHNRQRPVNDRSUDYGD
QRVWSDVPRXRYRPEURMXåHOHOLGDYDPSULNDåHPRMHGQRUD]PLãOMDQMHNRMHVWLåHVD
QDãLKSURVWRUDNDRGRND]GDVHLRYGHLQWHQ]LYQRUD]PLãOMDRVYLPHOHPHQWLPDRYRJ
NRQFHSWXDOQRJ UHãHQMD NRMH LPD L HQHUJHWVNL L HNRORãNL NDUDNWHU ÄSDU H[FHOODQFH³
8SUDYRDQDOL]XRSUDYGDQRVWLSULPHQHWYUGRJNRPXQDOQRJRWSDGDNDRMHGQRJREOL
NDQHNRQYHQFLRQDOQRJL]YRUDHQHUJLMHXVLVWHPXFHQWUDOL]RYDQRJVQDEGHYDQMDHQHU
JLMRPHOHNWULþQRPWRSORWQRPUDVKODGQRPþXOLVPRQDVDYHWRYDQMXHQHUJHWLþDUD
SURãOHJRGLQHQD=ODWLERUXRGSUHGVWDYQLND)DNXOWHWDWHKQLþNLKQDXND8QLYHU]LWHWD
X3ULãWLQL8GDWRMDQDOL]LRVQRYQRSLWDQMHNRMHVHSRVWDYOMDSULL]JUDGQMLREMHNWDX
NRPHWUHEDGDVHRGYLMDSURFHVVSDOMLYDQMDRWSDGDW]YVSDOLRQLFDMHVWHNDNRSRVWLüL
QDMSRYROMQLMHNRULãüHQMHWRSORWQHHQHUJLMHRWSDGDX]ãWRPDQMHWURãNRYHVSDOMLYDQMD
,QGXVWULMDIHEUXDU
-
ĞĚĂŶŽĚƐĂǀƌĞŵĞŶŝŚŶĂēŝŶĂŬŽƌŝƓđĞŶũĂŽƚƉĂĚĂũĞƐƚĞƐƉĂͲ
ůũŝǀĂŶũĞƵƉŽƚƌĞďŽŵƚŽƉůŽƚŶĞĞŶĞƌŐŝũĞ͘EĂŽǀĂũŶĂēŝŶƐĞ
ƌĞƓĂǀĂũƵĞŬŽůŽƓŬŝŝĞŶĞƌŐĞƚƐŬŝƉƌŽďůĞŵŝƵƌďĂŶĞƐƌĞĚŝŶĞ͘
WƌŝƌĞƓĂǀĂŶũƵŽǀŽŐƉƌŽďůĞŵĂƉŽƐƚŽũŝŶĞŬŽůŝŬŽēŝŶũĞŶŝĐĂ
ŬŽũĞŵŽƌĂũƵĚĂƐĞŝŵĂũƵƐƚĂůŶŽƵǀŝĚƵ͗
Ͳ ŶĞƉƌĞŬŝĚŶŽƐƚƵƉŽƐůĞŶŽƐƟŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ
Ͳ ŐĂƌĂŶƚŽǀĂŶĂƐŝŐƵƌŶŽƐƚƌĂĚĂ
Ͳ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĂƚŽƉůŽƚŶĞĞŶĞƌŐŝũĞƵƐƉĂůŝŽŶŝĐŝŽƚƉĂĚĂŶĞŵŽǎĞĚĂ
ƐĞƉƌŝůĂŐŽĜĂǀĂƉŽƚƌĞďĂŵĂƉŽƚƌŽƓĂēĂƐŽďnjŝƌŽŵŶĂƉƌŽŵĞŶůũŝǀ
ŬǀĂůŝƚĞƚŝŬŽůŝēŝŶƵŽƚƉĂĚĂ͘
WƌĞŵĂƚŽŵĞ͕ƐƉĂůŝŽŶĂďŝƚƌĞďĂůŽĚĂƐŶĂďĚĞǀĂƉŽƚƌŽƓĂēĞƐĂŬŽŶͲ
ƟŶƵĂůŶŽŵŝƌĂǀŶŽŵĞƌŶŽŵƉŽƚƌŽƓŶũŽŵĞŶĞƌŐŝũĞŝŵŽƌĂůĂďŝĚĂ
ƌĂĚŝƉĂƌĂůĞůŶŽƐĂŶĞŬŝŵĚƌƵŐŝŵŇĞŬƐŝďŝůŶŝŵĞŶĞƌŐĞƚƐŬŝŵŝnjǀŽͲ
ƌŽŵ͘
,]YRÿHQMHUDþXQLFH
hƐĂŐůĞĚĂǀĂŶũƵĞŬŽŶŽŵŝēŶŽƐƟƉŽŐŽŶĂnjĂƐƉĂůũŝǀĂŶũĞƚǀƌĚŽŐŬŽͲ
ŵƵŶĂůŶŽŐŽƚƉĂĚĂ͕ƉƌŝůŝŬŽŵŶũĞŐŽǀĞŝnjŐƌĂĚŶũĞŵŽƌĂƐĞƐũĞĚŶĞ
ƐƚƌĂŶĞƵnjĞƟƵŽďnjŝƌĚĂƐƵŝŶǀĞƐƟĐŝŽŶŝƚƌŽƓŬŽǀŝnjĂƐƉĂůŝŽŶŝĐƵŽƚͲ
ƉĂĚĂŵŶŽŐŽƐƚƌƵŬŽǀŝƓŝͲϰĚŽϳƉƵƚĂ͕ŶĞŐŽƵƐůƵēĂũƵŬŽƚůĂƌŶŝĐĂ
ŬŽũĞƌĂĚĞŶĂŬŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŶŽŐŽƌŝǀŽͲƵŐĂůũ͕ŵĂnjƵƚ͘^ĚƌƵŐĞƐƚƌĂͲ
ŶĞ͕ƵēĞƓđĞŐŽƌŝǀĂƵƐŽƉƐƚǀĞŶŽũĐĞŶŝƚŽƉůŽƚĞnjĂŬŽƚůĂƌŶŝĐĞŬŽũĞ
ƌĂĚĞŶĂŬŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŶŽŐŽƌŝǀŽŝnjŶŽƐŝϲϬͲϳϬй͕ĚŽŬnjĂƐƉĂůŝŽŶŝĐĞ
ŽƚƉĂĚĂͲŵĂŶũĞŽĚϱй͘͘͘
^ǀƌƐŝƐŚŽĚŶŽƐƚŝnjŐƌĂĚŶũĞƐƉĂůŝŽŶŝĐĞŽƚƉĂĚĂƐĂŝůŝďĞnjŝƐŬŽƌŝƓđĞŶũĂ
ƚŽƉůŽƚĞĚŝŵŶŝŚŐĂƐŽǀĂ͕ŬĂŽŝŽďůŝŬƉƌŽŝnjǀĞĚĞŶĞĞŶĞƌŐŝũĞŶŽƐŝŽĐĂ
ĞŶĞƌŐŝũĞ͕njĂǀŝƐŝŽĚǀĞůŝŬŽŐďƌŽũĂĨĂŬƚŽƌĂ͘^ƚŽŐĂ͕ĚĂďŝƐĞƵƐƚĂŶŽͲ
ǀŝůŽĚĂůŝƐĞĞŬŽŶŽŵƐŬŝŝƐƉůĂƟƉŽĚŝnjĂŶũĞƉŽŐŽŶĂnjĂƐƉĂůũŝǀĂͲ
ŶũĞŽƚƉĂĚĂĚĂŶĂƐ͕ŬŽƌŝƐƟƐĞƚnjǀ͘ƚĞƌŵŽĞŬ ŽŶŽŵƐŬĂĂŶĂůŝnjĂ͘Wƌŝ
ĂŶĂůŝnjŝĞŬŽŶŽŵŝēŶŽƐƟƉŽŐŽŶĂƵŽďnjŝƌƐĞƵnjŝŵĂũƵƚƌŝĨĂŬƚŽƌĂ
ͲĐĞŶĂŝnjŐƌĂĚŶũĞ͕ĐĞŶĂƉƌŽĐĞƐĂŝƉƌŝŚŽĚ͘
ĞŶĂ ŝnjŐƌĂĚŶũĞ Ͳ ŝŶǀĞƐƟĐŝŽŶĂ ƐƵŵĂ͕ ƉŽĚƌĂnjƵŵĞǀĂ ƚƌŽƓŬŽǀĞ
ŝŶǀĞƐƟĐŝũĂnjĂŝnjŐƌĂĚŶũƵŽǀŽŐŽďũĞŬƚĂ͘<ŽŶŬƌĞƚŶŽ͕ƐĂǀĞƚƐƚƌƵēͲ
ŶũĂŬĂƵŽǀŽŵĚĞůƵŬĂǎĞĚĂƓƚŽƐƵƉŽŐŽŶŝǀĞđĞŐŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ͕ƚŽ
ƐƵƌĞůĂƟǀŶŽũĞŌŝŶŝũŝ͘
ĞŶĂƉƌŽĐĞƐĂnjĂǀŝƐŝŽĚŵŶŽŐŝŚĨĂŬƚŽƌĂͲƌĂĚŶŽŽƐŽďůũĞ͕ƐŶĂďͲ
ĚĞǀĞŶŽƐƚ͕ƚĞŬƵđĞŽĚƌǎĂǀĂŶũĞ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ŝƚĚ͘
ĞŶĂ ĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũĞ ƐĂƐƚŽũŝ ƐĞ ŽĚ ĐĞŶĞ ŝnjŐƌĂĚŶũĞ ŝ ĐĞŶĞ ƉƌŽͲ
ĐĞƐĂŬŽũƵēŝŶĞƐǀŝŝnjĚĂĐŝnjĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵƵƚŽŬƵũĞĚŶĞŐŽĚŝŶĞ͘
aƚŽũĞƉŽŐŽŶǀĞđŝŝƓƚŽƌĂĚŝƵǀŝƓĞƐŵĞŶĂ͕ĐĞŶĂƉŽϭƚŽƚƉĂĚĂ
ƐĞƐŶŝǎĂǀĂ͘
WƌŝŚŽĚŽĚƐƉĂůũŝǀĂŶũĂũĂǀůũĂƐĞƐĂŵŽŬŽĚƉŽŐŽŶĂƐĂŬŽƌŝƓđĞͲ
ŶũĞŵ ƉƌŽŝnjǀĞĚĞŶĞ ĞŶĞƌŐŝũĞ Ͳ ƚŽƉůĂ ǀŽĚĂ͕ ƉĂƌĂ͕ ĞůĞŬƚƌŝēŶĂ
ĞŶĞƌŐŝũĂ͕ƓůũĂŬĂ͕ƉĞƉĞŽ͕ƌĂnjŶĞŝnjĚǀŽũĞŶĞƐŝƌŽǀŝŶĞ͘sŝƐŝŶĂƉƌŝͲ
ŚŽĚĂ ƐĞ ƚĂŬŽĜĞ ŝnjƌĂǎĂǀĂ ƉƌĞŬŽ ϭƚ ƐƉĂůũĞŶŽŐ ŽƚƉĂĚĂ͘ <ŽŶĂͲ
ēĂŶďŝůĂŶƐƐĞĚŽďŝũĂƵƉŽƌĞĜĞŶũĞŵĐĞŶĞŝnjŐƌĂĚŶũĞƉŽŐŽŶĂnjĂ
ƐƉĂůũŝǀĂŶũĞ ŝ ĐĞŶĞ ƉƌŽĐĞƐĂ ŝnjƌĂǎĞŶĞ Ƶ ϭƚ ŽƚƉĂĚĂ ƐĂ ǀŝƐŝŶŽŵ
ƉƌŝŚŽĚĂŽĚϭƚƐƉĂůũĞŶŽŐŽƚƉĂĚĂ͘KĚŶŽƐŶŽƌĂnjůŝŬĂŝnjŵĞĜƵĐĞͲ
ŶĞĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũĞŝŽƐƚǀĂƌĞŶŽŐƉƌŝŚŽĚĂ͕ƐǀĞĚĞŶĞŶĂϭƚŽƚƉĂĚĂ
ƉŽŬĂnjƵũĞƐƚǀĂƌŶĂƉŽƚƌĞďŶĂƵůĂŐĂŶũĂnjĂƐƉĂůũŝǀĂŶũĞŽƚƉĂĚĂ͘
6DYHWVWUXþQMDND
<ĂŽƓƚŽƐĞǀŝĚŝ͕ŶĂƐƉƌĂŵƉŽƚƌĞďĞĚĂƐĞŝƐŬŽƌŝƓđĞŶũĞŵŬŽŵƵͲ
ŶĂůŶŽŐŽƚƉĂĚĂŬŽũŝƉƌŽŝnjǀŽĚŝũĞĚŶĂƵƌďĂŶĂƐƌĞĚŝŶĂƌĞƓŝĞǀŝͲ
ĚĞŶƚĂŶĞŬŽůŽƓŬŝƉƌŽďůĞŵ͕ƐƚŽũŝƉŝƚĂŶũĞŬĂŬŽƉŽƐƟđŝŶĂũƉŽǀŽůũͲ
ŶŝũĞŬŽƌŝƓđĞŶũĞƚŽƉůŽƚŶĞĞŶĞƌŐŝũĞŽƚƉĂĚĂƵnjƓƚŽŵĂŶũĞƚƌŽƓŬŽͲ
ǀĞƐƉĂůũŝǀĂŶũĂŽƚƉĂĚĂ͘hŽƐŶŽǀŝ͕ƐǀĞƐĞƐǀŽĚŝ͕ƉĂŝƵƐůƵēĂũƵ
ĞŬŽůŽŐŝũĞ͕ ŶĂ ĞŬŽŶŽŵŝŬƵ͘ ^ƚƌƵēŶũĂĐŝ Ƶ ĂŶĂůŝnjŝ ŽǀŽŐ ƉŝƚĂŶũĂ
ŝƐƟēƵĚĂƐƵŶĂũŶŝǎŝƚƌŽƓŬŽǀŝnjĂƐƉĂůŝŽŶŝĐƵƵŬŽũŽũƐĞƉƌŽŝnjǀŽĚŝ
ĞůĞŬƚƌŝēŶĂŝƚŽƉůŽƚŶĂĞŶĞƌŐŝũĂnjĂĚĂůũŝŶƐŬŽŐƌĞũĂŶũĞ͘dĂŬŽĜĞ͕
ƐƚƌƵēŶũĂĐŝƐĂǀĞƚƵũƵĚĂũĞƐǀƌƐŝƐŚŽĚŶŝũĞŐƌĂĚŝƟƐƉĂůŝŽŶŝĐƵŽƚͲ
ƉĂĚĂĂŬŽđĞŽŶĂďŝƟƵŬůũƵēĞŶĂƵƌĂĚƚŽƉůŝĮŬĂĐŝŽŶŝŚƐŝƐƚĞŵĂ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
,1'8675,-6.,3$5.29,
:ŽƓũĞĚŶĂƉƌŝēĂŽĚŽŵĂđŝŵƉŽƚĞŶĐŝũĂůŝŵĂ
6
YRMHYUHPHQR MH X SURVWRULMDPD WDGD
ãQMHJ 0LQLVWDUVWYD SULYUHGH SRWSLVDQ
XJRYRUVDSUHGVWDYQLFLPDORNDOQHVD
PRXSUDYHþLPHMHR]YDQLþHQSRþHWDNUHD
OL]DFLMH3URMHNWDUD]YRMDLQGXVWULMVNLK]R
QDX6UELML6WDQRYLWLEURMJRGLQDSRWRP
XRYRYUHPHNUL]HVYHJDVYLKLVYDþHJD
LQGXVWULMVNLSDUNRYLDNRVHLSULþDRQML
PDWRVHþLQLYLãHXNRQGLFLRQDOXRMRã
MHGQRM RG GRPDüLK PRJXüQRVWL UHDOQLK
DOLQHRVWYDULYLK5D]ORJNDRLXVYHPX
SROLWLþNLXWLFDMLQDSULYUHGQXVIHUX
,
ŬĂĚĂǀĞđŐůĞĚĂŵŽƵƉƌŽƓůŽƐƚ͕ĚĂƐĞƐĞƟŵŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĞ
ƵŬŽũŽũƐĞŝƐƚĂŬŶƵƚŽĚĂũĞŝnjEĂĐŝŽŶĂůŶŽŐŝŶǀĞƐƟĐŝŽŶŽŐ
ƉůĂŶĂƉůĂŶŝƌĂŶŽŝnjĚǀĂũĂŶũĞϰϱŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂĚŽŬƌĂũĂ;ŶĞͲ
ŬĞͿŐŽĚŝŶĞͣnjĂŬŽŵƉůĞƚŶŽŝŶĨƌĂƐƚƵŬƚƵƌŶŽŽƉƌĞŵĂŶũĞϰϵ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚ njŽŶĂ͘ EĂŵĞƌĂ ũĞ ĚĂ ƐĞ ŶĂ ƚĂũ ŶĂēŝŶ ŽĚƌǎŝ ŝŶƚĞͲ
ƌĞƐŽǀĂŶũĞ ƐƚƌĂŶŝŚ ŝŶǀĞƐƟƚŽƌĂ ŝ ƌĂǀŶŽŵĞƌŶŝũŝ ƉƌŝǀƌĞĚŶŝ ƌĂnjǀŽũ
^ƌďŝũĞ͘͘͘͞
WŽůŝƟēŬĞƉƌŽŵĞŶĞ͕ƉĂƐůĞĚƐƚǀĞŶŽƚŽŵĞŝƉƌŽŵĞŶĞŶĂnjŝǀĂǀůĂͲ
ĚŝŶŝŚŬĂďŝŶĞƚ͕ĂŝŵĞŶũĂŶũĞēŝŶŽǀŶŝŬĂŝƐǀĞŐĂƓƚŽƐĞƵƚĂŬǀŽũ
ƉƌŝůŝĐŝ ƌĂĚŝ͕ ƵēŝŶŝůĞ ƐƵ ƵŵĞƐƚŽ ŶĂƉƌĞĚĂŬ͕ ƐƚĂŐŶĂĐŝũƵ͕ njĂƵƐƚĂͲ
ǀůũĂŶũĞƉůĂŶŝƌĂŶŽŐ͘EĞŐĚĞŝnjŵĞĜƵƌĞĚŽǀĂ͕ŽŶĂŬŽ͕ƵƐƉƵƚ͕ŽƐƚĂͲ
ůŽũĞĚĂƐƵͣŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƉĂƌŬŽǀŝƐǀĂŬĂŬŽŶƵǎŶŽƐƚƵďƵĚƵđĞŵ
ƉƌŝǀƌĞĚŶŽŵƌĂnjǀŽũƵnjĞŵůũĞ͘͞
/ƐƟŶĂũĞĚĂƐƵƐĞŽĚƌĞĜĞŶŝĚĞůŽǀŝƵ^ƌďŝũŝĚĞĮŶŝƐĂůŝŬĂŽŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝũƐŬĞnjŽŶĞ͕ƉĂƐĞƚĂŬŽŶĂũēĞƓđĞƉŽŵŝŶũƵaŝŵĂŶŽǀĐŝ͕ŬŽŵƓŝũͲ
ƐŬŝWĞđŝŶĐŝ͕/ŶĜŝũĂ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝũĂŬĂůŝŬĂŽnjŽŶĂŶĞĚĞĮŶŝƐĂŶŝƵ
ƐĂǀƌĞŵĞŶŽŵŝƉůĂŶŝƌĂŶŽŵŬŽŶƚĞŬƐƚƵƌĞŶũĂŶŝŶŝƚĂŬŽƌĞĚŽŵ͕
ŽĚƐĞǀĞƌĂĚŽũƵŐĂ͘
ĂůŝnjĂŝƐƚĂŝŬŽŵĞƚƌĞďĂŝƐƟĐĂƟĚĂƐƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƉĂƌŬŽǀŝŝƐƟŶͲ
ƐŬĂŝŶǀĞƐƟĐŝŽŶĂŽƉĐŝũĂŝĚĂ^ƌďŝũĂŝŵĂĚŽďƌĞŝƐĂŽďƌĂđĂũŶĞŝ
ŽƐƚĂůĞƉƌĞĚŝƐƉŽnjŝĐŝũĞ͍hŵĞƐƚŽƚŽŐĂ͕ŵĞĚŝũŝďĞůĞǎĞĚĂũĞƉƌĞ
ŬŽũƵŐŽĚŝŶƵ^ƌďŝũĂƐĂŽŬŽēĞƟƌŝŵŝůŝũĂƌĚĞĞǀƌĂĚŝƌĞŬƚŶŝŚƐƚƌĂͲ
ŶŝŚŝŶǀĞƐƟĐŝũĂďŝůĂƵƉŽnjŝĐŝũŝŬĂŽDĂĜĂƌƐŬĂ͕ĂůŝͲƉƌĞĚĞƐĞƚŐŽͲ
ĚŝŶĂ͘<ĂĚƐŵŽŬŽĚƐĞǀĞƌŶŽŐƐƵƐĞĚĂ͕ŬŽũŝŶĂŵŶĂũēĞƓđĞƐůƵǎŝ
ŬĂŽƌĞƉĞƌnjĂƉƌŽĐĞƐƚƌĂŶnjŝĐŝũĞ͕ƉŽŐŽƚŽǀŽƵƐĂŐůĞĚĂǀĂŶũƵŽŶŝŚ
ŶĞŐĂƟǀŶŝŚƉŽƐůĞĚŝĐĂŝƐƚĞ͕ƚƌĞďĂƌĞđŝĚĂũĞDĂĜĂƌƐŬĂŽĚƐƌĞͲ
ĚŝŶĞĚĞǀĞĚĞƐĞƟŚnjĂƐĂŵŽĚĞƐĞƚĂŬŐŽĚŝŶĂŶĂƉƌĂǀŝůĂǀŝƓĞŽĚ
ϱϬŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚƉĂƌŬŽǀĂŝƚŽƐĂŵŽƵŽŬŽůŝŶŝƵĚŝŵƉĞƓƚĞ͕ĚŽŬ
ũĞƵŬƵƉŶŽŽǀĂnjĞŵůũĂŶĂƉƌĂǀŝůĂŶũŝŚͲϮϬϬ͕ƵŬŽũŝŵĂƌĂĚŝϮϱй
ƐǀŝŚnjĂƉŽƐůĞŶŝŚƵƚŽũnjĞŵůũŝ͘
ƐƚƌĂŶĞ^/WWͲĞ͕^/WͲĞ͕&/^ͲŽŵŝ/&ͲĞŵ͕ƉŽŬƌĞŶƵƚƉƌŽĐĞƐĚĂ
ƐĞŶĂƉƌĂǀŝũĞĚĂŶŬǀĂůŝƚĞƚĂŶ ŶĂĐƌƚŬŽũŝ đĞnjĂŬŽŶƐŬŝƵŽŬǀŝƌŝƟŝ
ĚĞĮŶŝƐĂƟŽǀƵƚĞŵƵ͘dĂŬŽđĞƐĞůĂŬƓĞŝĚĞŶƟĮŬŽǀĂƟƐǀĞĂŬƟǀͲ
ŶŽƐƟŶĂƉůĂŶƵƵƐǀĂũĂŶũĂŶĂĐŝŽŶĂůŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝũĞŬŽũĂđĞŽŵŽŐƵͲ
đŝƟĨŽƌŵŝƌĂŶũĞďŽůũŝŚƵƐůŽǀŝnjĂŬǀĂůŝƚĞƚŶŝũĞƉƌŝǀůĂēĞŶũĞŽǀĂŬǀŝŚ
ŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ͕͞ƐƚŽũŝƵĚĞůƵŶĂƉŝƐĂŽŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŵƉĂƌŬŽǀŝŵĂŬŽũŝ
ũĞƉƵďůŝŬŽǀĂŶƉŽēĞƚŬŽŵĂƉƌŝůĂϮϬϬϵ͘ĂŶĂƐ͕ŬĂĚĂƵƉŝƓĞƚĞƉŽͲ
ũĂŵͣŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƉĂƌŬŽǀŝ͞ďŝůŽŶĂƐĂũƚƵ^/WͲĞŝůŝDŝŶŝƐƚĂƌƐƚǀĂ
ĞŬŽŶŽŵŝũĞŝƌĞŐŝŽŶĂůŶŽŐƌĂnjǀŽũĂ͕ƵƌĞnjƵůƚĂƚƵƉƌĞƚƌĂŐĞƐƚŽũŝͲϬ͘
Ă͕ŶƵůĂ͘͘͘
/ƐƟŶĂ͕ ēĞƉƌŬĂũƵđŝ ĚĂůũĞ ŵŽǎĞ ƐĞ ĚŽđŝ ĚŽ ƉŽĚĂƚĂŬĂ ĚĂ ũĞ ĂͲ
ŬŽŶŽŵŽŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŵƉĂƌŬŽǀŝŵĂ͕ͣŬŽũŝũĞƵŝnjƌĂĚŝ͕ĚĞĮŶŝƐĂŶ
ƉŽũĂŵŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŐƉĂƌŬĂ͕ŬĂŽŝŶĂēŝŶŶĂŬŽũŝđĞďŝƟƵůĂŐĂŶĂ
ƉŽĚƐƟĐĂũŶĂƐƌĞĚƐƚǀĂ͘KǀĂũnjĂŬŽŶƵǀŽĚŝƵŶĂƓƵƉƌĂǀŶƵƉƌĂŬͲ
ƐƵŝŶŽǀƵŝŶƐƟƚƵĐŝũƵ͛ƵƉƌĂǀŝƚĞůũĂŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŐƉĂƌŬĂ͕͛ŽĚŶŽƐŶŽ
ĚŽŵĂđĞŐŝůŝƐƚƌĂŶŽŐƉƌŝǀƌĞĚŶŽŐĚƌƵƓƚǀĂŬŽŵĞũĞŝnjĚĂƚĂůŝĐĞŶͲ
8SRWUD]L]DVDJRYRUQLNRPSRGDFLPD]DNRQ
VNLPQDFUWLPD
ƓƚĂƐĞĚĞƓĂǀĂƵ^ƌďŝũŝ͕njĞŵůũŝŶĞƐůƵđĞŶŝŚŵŽŐƵđŶŽƐƟŝŶĞͲ
ƐŚǀĂƚůũŝǀŝŚƉƌŽƉƵƐƚĂ͍dĂŬŽƐƵŵĞĚŝũŝnjĂďĞůĞǎŝůŝƉŽēĞƚŬŽŵĚĞͲ
ĐĞŵďƌĂϮϬϬϴ͘ĚĂũĞͣnjĂƉŽēĞůĂƉƌŝƉƌĞŵĂŶĂĐŝŽŶĂůŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝũĞ
njĂƌĂnjǀŽũŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚƉĂƌŬŽǀĂƵ^ƌďŝũŝŝĚĂũĞǀĞđŶĞŬŽǀƌĞŵĞ
Ƶ DŝŶŝƐƚĂƌƐƚǀƵ ĞŬŽŶŽŵŝũĞ ŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŶŽŐ ƌĂnjǀŽũĂ͕ Ƶ ƐĞŬƚŽƌƵ
njĂƌĞŐŝŽŶĂůŶŝƌĂnjǀŽũŶĂŽƐŶŽǀƵƐĂƌĂĚŶũĞŝƐĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝũŽŵŽĚ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ĐĂnjĂŽĚƌǎĂǀĂŶũĞ͕ŝnjĚĂǀĂŶũĞƵnjĂŬƵƉŝƉƌƵǎĂŶũĞĚƌƵŐŝŚƵƐůƵŐĂŬŽͲ
ƌŝƐŶŝĐŝŵĂŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŐƉĂƌŬĂ͘
WŽƐůĞ ƵƐǀĂũĂŶũĂ njĂŬŽŶĂ͕ ďŝđĞ ĨŽƌŵŝƌĂŶĂ ŬŽŵŝƐŝũĂ ēŝũŝ ēůĂŶŽǀŝ đĞ
ďŝƟŝnjŶĞŬŽůŝŬŽŵŝŶŝƐƚĂƌƐƚĂǀĂ;ƉƌŝǀƌĞĚĞ͕ŬĂƉŝƚĂůŶŝŚŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ͘͘͘Ϳŝ
ŶĂĚůĞǎŶŝŚƉƌŝǀƌĞĚŶŝŚƵƐƚĂŶŽǀĂ;ŶƉƌ͘^/WͿēŝũŝnjĂĚĂƚĂŬđĞďŝƟĚĂ
ƉƌŝƉƌĞŵĞŝƉƌĞĚůŽǎĞǀůĂĚŝƉƌŽŐƌĂŵƐĂŬƌŝƚĞƌŝũƵŵŝŵĂnjĂƵůĂŐĂŶũĞƵ
ƉĂƌŬŽǀĞ͘WƌĞĚŶŽƐƚŝŵĂũƵŽŶĞŽƉƓƟŶĞŬŽũĞƐĞŶĂůĂnjĞƉƌǀĞŶƐƚǀĞŶŽ
ŶĂƚƌĂƐŝ<ŽƌŝĚŽƌĂy͕ŶĂǀĂǎŶŝŵƐĂŽďƌĂđĂũŶŝŵŝƌĞēŶŝŵƉƌĂǀĐŝŵĂŝ
ƐĂƵƌĞĜĞŶŽŵŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŽŵ͕ĂůŝƵnjĚƌǎĂǀŶĞŵĞƌĞ͕ĨŽƌŵŝƌĂŶũĞŵ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚƉĂƌŬŽǀĂ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝũƵƌĂnjǀŽũĂŵŽđŝđĞĚĂŽƐƚǀĂƌĞŝŶĞͲ
ĚŽǀŽůũŶŽ ƌĂnjǀŝũĞŶĂ ƉŽĚƌƵēũĂ ZĞƉƵďůŝŬĞ ^ƌďŝũĞ͘ ƌǎĂǀĂ ďŝ Ƶ ƚŽŵ
ƐůƵēĂũƵƵĐĞůŽƐƟĮŶĂŶƐŝƌĂůĂƉƌŽũĞŬĂƚ͘WƌŝŵĞƌĂƌĂĚŝ͕ĚƌǎĂǀĂďŝŝŵĂͲ
ůĂŝŶƚĞƌĞƐĚĂƉŽĚƐƟēĞƌĂnjǀŽũƵ^ƵďŽƟĐŝ͕ŽƌƵ͕EŝƓƵ͕<ƌĂŐƵũĞǀĐƵ͕
ĂƚŽēŝŶŝ͕^ůŽďŽĚŶŽũnjŽŶŝƵWŝƌŽƚƵ͕ŽŬŝ͕^ĞŶƟ͕aĂƉĐƵ͕Ěŝ͕>ŽnjŶŝĐŝ͕
^ƌĞŵƐŬŽũDŝƚƌŽǀŝĐŝ͘͘͘͘͞/njƐǀĞŐĂŝnjĚǀĂũĂŵŽnjĂŽǀĂũŽƐǀƌƚŽnjĂŝƐƚĂ
ŬƌƵƉŶŽũŝnjŶĂēĂũŶŽũƚĞŵŝŽĚƌĞĚŶŝĐƵͲƉŽƐůĞ͘
hƚŽŵƚƌĞŶƵƚŬƵͣƉŽƐůĞ͞ŵŽđŝđĞŵŽĚĂƌĂnjůŝŬƵũĞŵŽĚǀĞǀƌƐƚĞŝŶͲ
ĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚƉĂƌŬŽǀĂʹŽƐŶŽǀŶĞŝƐƚƌĂƚĞƓŬĞ͘^ƚƌĂƚĞƓŬĞƉĂƌŬŽǀĞŬŽũĞ
đĞ ĚƌǎĂǀĂ njŶĂƚŶŽ ĮŶĂŶƐŝũƐŬŝ ƉŽĚƌǎĂǀĂƟ͕ ƉŽĚƌĂnjƵŵĞǀĂđĞ njĂƉŽͲ
ƓůũĂǀĂŶũĞϱϬϬůũƵĚŝŝͬŝůŝŝŶǀĞƐƟĐŝũĞƵǀƌĞĚŶŽƐƟŽĚϱϬŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ͕
ĂůŝͣďŝđĞŝƉƌĞƚŚŽĚŶŽŽĚƌĞĜĞŶƐƉŝƐĂŬĚĞůĂƚŶŽƐƟŬŽũĞđĞŵŽđŝĚĂ
ďƵĚƵƉŽŬƌĞŶƵƚĞƵƚĂŬǀŝŵƉĂƌŬŽǀŝŵĂ͘^ǀĂŬĂŬŽũĞƵŝŶƚĞƌĞƐƵƌĂnjͲ
ǀŽũŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶŝŚŝŝƐƉůĂƟǀŝŚĚĞůĂƚŶŽƐƟ͕ƉƌŝŵĞƌĂƌĂĚŝǀŝƐŽŬŝŚƚĞŚͲ
ŶŽůŽŐŝũĂŝĨĂƌŵĂĐŝũĞ͘͘͘KǀĂũƐƉŝƐĂŬĚĞůĂƚŶŽƐƟŬĂƐŶŝũĞđĞďŝƟĂǎƵƌŝͲ
ƌĂŶƐǀĂŬĞŐŽĚŝŶĞ͘͘͘͞
,QGXVWULMVNLSDUNNRG6WDUH3D]RYH
ͣĞůŐŝũƐŬĂ ŬŽŵƉĂŶŝũĂ /ŵŵŽ /ŶĚƵƐƚƌLJ 'ƌŽƵƉ͕ ŬŽũĂ ƐĞ ďĂǀŝ ŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝũƐŬŝŵŶĞŬƌĞƚŶŝŶĂŵĂ͕ŐƌĂĚŝŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƉĂƌŬŶĂƉŽǀƌƓŝŶŝŽĚϭϭ
ŚĞŬƚĂƌĂ͕ĚƵǎĂƵƚŽƉƵƚĂϳϱ͕ƵďůŝnjŝŶŝ^ƚĂƌĞWĂnjŽǀĞ͕ƐĂŽƉƓƟůĂũĞƚĂ
ŬŽŵƉĂŶŝũĂ͘KǀƵŝŶĨŽƌŵĂĐŝũƵŬŽũĂĚĂƟƌĂũŽƓŽĚϭϯ͘ŵĂƌƚĂϮϬϬϴ͕
ŽďũĂǀŝůŝƐŵŽƵũĞĚŶŽŵŽĚŝnjĚĂŶũĂ/ŶĚƵƐƚƌŝũĞŝnjƚĞŐŽĚŝŶĞ͘dĂĚĂ
ƐŵŽēŝƚĂŽĐŝŵĂƵŬĂnjĂůŝŝŶĂŽǀŽŐŽnjďŝůũŶŽŐͣŝŐƌĂēĂ͞ŬŽũŝũĞĚŽƓĂŽ
ĚǀĞŐŽĚŝŶĞƉƌĞŽďũĂǀůũŝǀĂŶũĂĚĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĞŝŬŽũŝũĞͣŝnjŐƌĂĚŝŽ
ũĂŬƵƌĞƉƵƚĂĐŝũƵǀŽĚĞđĞĞǀƌŽƉƐŬĞŬŽŵƉĂŶŝũĞƵŽďůĂƐƟ͛ƉĂŵĞƚŶŝŚ͛
ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚŶĞŬƌĞƚŶŝŶĂƉƌŝůĂŐŽĜĞŶŝŚƉŽƚƌĞďĂŵĂŬůŝũĞŶĂƚĂ͕ŬĂŬŽ
ƵƐĂŵŽƐƚĂůŶŝŵƉƌŽũĞŬƟŵĂ͕ƚĂŬŽŝƵŽďůĂƐƟŝnjŐƌĂĚŶũĞŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚ
ƉĂƌŬŽǀĂ͘KĐĞŶũĞŶŬĂŽƐƚƌĂƚĞƓŬŝƉŽƚĞnjŬŽŵƉĂŶŝũĞ//'ďŝůŽũĞƵĚƌƵͲ
ǎŝǀĂŶũĞƐĂƌƵƐŬŽŵ͞ZŽƐƟŬ'ƌŽƵƉ͕͟ŬŽƌƉŽƌĂĐŝũŽŵŬŽũĂƉŽƐůƵũĞƵ
ŽďůĂƐƟ ƌĞƐƚŽƌĂŶĂ ŝ ŶĞŬƌĞƚŶŝŶĂ ŝ ŬŽũĂ ũĞďŝůĂ ŵĞĜƵ ƐƚŽ ŶĂũďŽůũŝŚ
ƌƵƐŬŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂŶĂ&ŽƌďƐŽǀŽũůŝƐƟ͘ĂũĞĚŶŝēŬĂŬŽŵƉĂŶŝũĂ͕/ŵͲ
ŵŽZŽƐ/ŶĚƵƐƚƌLJ;/Z/Ϳ͕ƵƉŽŶƵĚŝđĞŝŵĂƟƉƵŶƉĂŬĞƚǀĞƌƟŬĂůŶŽŝŶͲ
ƚĞŐƌŝƐĂŶŝŚŝŝƐƉůĂƟǀŝŚƌĞƓĞŶũĂƵŽďůĂƐƟŶĞŬƌĞƚŶŝŶĂƵZƵƐŝũŝŝE͘
//'ũĞŽƚǀŽƌŝůĂƐǀŽũĞƉƌĞĚƐƚĂǀŶŝƓǀŽƵ^ƌďŝũŝϮϬϬϲ͘ŐŽĚŝŶĞ͕ƵŬŽũŝŵ
ƌƵŬŽǀŽĚŝϭϬŵĞŶĂĚǎĞƌĂ͕ŬŽũŝƐƵƚƌĞŶƵƚŶŽĂŶŐĂǎŽǀĂŶŝŶĂŝnjŐƌĂĚŶũŝ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŐƉĂƌŬĂŶĂƉŽǀƌƓŝŶŝŽĚϭϭŚĞŬƚĂƌĂ͕ϯϬŬŵƐĞǀĞƌŽnjĂͲ
ƉĂĚŶŽŽĚĞŽŐƌĂĚĂ͕ĚƵǎĂƵƚŽͲƉƵƚĂϳϱ͘
/͍aƚĂďŝ͍͘͘͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
0LVWHULMDSRGR]QDNRP,3%
hƉƌŝƉƌĞŵŝŽǀĞƚĞŵĞũƵďŝůĂƌŶŽŐŝnjĚĂŶũĂēĂƐŽƉŝƐĂ/ŶĚƵƐƚƌŝũĂŽďƌĂͲ
Ɵůŝ ƐŵŽ ƐĞ ŶĞēĞŵƵ ƓƚŽ ŶĂŵ ũĞ ĮnjŝēŬŝ ŝ ŐĞŽŐƌĂĨƐŬŝ ďŝůŽ ŶĂũďůŝǎĞ
ͲĞŽŐƌĂĚƵ͘'ůĂǀŶŝŐƌĂĚŝŵĂnjĂŝƐƚĂǀĞůŝŬŝŚŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚƉŽƚĞŶĐŝͲ
ũĂůĂƉĂŝƵŬŽŶƚĞŬƐƚƵƐƚǀĂƌĂŶũĂŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŐƉĂƌŬĂ͘WŽƚĞŶĐŝũĂůƐƵ
ǀĞđŶĞŬŝƉƌĞƉŽnjŶĂůŝŝĨŽƌŵŝƌĂůŝŽŶŽƓƚŽƐĞƉŽŶĞŐĚĞƵŵĞĚŝũŝŵĂ͕
ĚŽƐĂĚĂ͕ŵŽǎĞĚĞĮŶŝƐĂƟŬĂŽƉƌŽũĞŬĂƚ/ŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƉĂƌŬĞŽŐƌĂĚ͘
h ŶĂŵĞƌŝ ĚĂ ƵƐƉŽƐƚĂǀŝŵŽ ŬŽŶƚĂƚŬ ƐĂ ŶĂĚůĞǎŶŝŵĂ njĂ ƉƌŽũĞŬĂƚ͕
ŵŽƌĂŵŽ ĚĂ ƉƌŝnjŶĂŵŽ ĚĂ ŶŝƐŵŽ ďŝůŝ ďĂƓ ƵƐƉĞƓŶŝ͘ KƐŝŵ ŶĞŬŽůŝͲ
ŬŽƉŽŬƵƓĂũĂnjĂŬĂnjŝǀĂŶũĂƐĂƐƚĂŶŬĂƉƵƚĞŵƚĞůĞĨŽŶĂƐĂƐƚĂŶŽǀŝƟŵ
ŐŽƐƉŽĚŝŶŽŵ^ƚĞǀĂŶŽŵ;ƉƌĞnjŝŵĞũĞŽƐƚĂůŽŵŝƐƚĞƌŝũĂ͊Ϳ͕ĚŽƓůŝƐŵŽ
ŝ ĚŽ ĂĚƌĞƐĞ ƐůŽǀĞŶĂēŬĞ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ DĞƚƌŽƉŽůĂ͘ ZĂnjŵĞŶĂ ƐǀĞŐĂ
ŶĞŬŽůŝŬŽƌĞēŝŝĚǀĂ͕ƚƌŝŵĞũůĂ;ƵũĞĚŶŽŵƉƌĂǀĐƵ͊Ϳŝ͘͘͘ƚŽũĞƐǀĞƓƚŽ
ƐŵŽ ƐĂnjŶĂůŝ Ž ƉƌŽũĞŬƚƵ͕ ŶũĞŐŽǀŝŵ ƚǀŽƌĐŝŵĂ ŝ ŽŶŝŵĂ ŬŽũŝ ƐǀĞ ƚŽ
ƚƌĞďĂĚĂƐƉƌŽǀĞĚƵƵƉƌĂŬƐŝ͘
ƚĞǎŝŶĂ ŝƐƚŽŐ ũĞƉŽnjĂŵĂƓŶĂ͘ ŬŽ ƐĞƐĂŵŽ ƵnjŵĞƵ Žďnjŝƌ ĚĂ ƐĞ
ƉŽĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŵ ŽďũĞŬƟŵĂ ŶĂ ƚĞƌŝƚŽƌŝũŝ ŐƌĂĚĂ ĞŽŐƌĂĚĂ ƐĂĚĂ
ŶĂůĂnjŝƚƌŝŵŝůŝŽŶĂŬǀĂĚƌĂƚŶŝŚŵĞƚĂƌĂƉŽǀƌƓŝŶĞ͕ĂĚĂũĞ'ĞŶĞƌĂůͲ
ŶŝŵƉůĂŶŽŵŐƌĂĚĂĚŽϮϬϮϭ͘ŐŽĚŝŶĞƉůĂŶŝƌĂŶŽͣƉŽǀĞđĂŶũĞŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝũƐŬŝŚĂŬƚƵĞůŶŽƐƟŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂĚŽēĂŬƐĞĚĂŵŵŝůŝŽŶĂŬǀĂĚƌĂƚĂ͕͞
ŽŶĚĂũĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƐǀŝŵůĞŐĂůĂŶŝůĞŐŝƟŵĂŶ͘aƚĂǀŝƓĞ͕'ĞŶĞƌĂůŶŝŵ
ƵƌďĂŶŝƐƟēŬŝŵƉůĂŶŽŵƉƌĞĚǀŝĜĞŶŽũĞĚĂŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƉĂƌŬŽǀŝƵĞͲ
ŽŐƌĂĚƵŵŽŐƵďŝƟŝnjŐƌĂĜĞŶŝŶĂϭϳůŽŬĂĐŝũĂ͕ŬŽũĞƐƵǀĞđŽĚƌĞĜĞŶĞ
ŬĂŽŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞnjŽŶĞ͘ĂǀŝƐŶŽŽĚƟƉĂŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͕
ďŝđĞĚĞĮŶŝƐĂŶĞŝŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞnjŽŶĞ͘dĂŬŽđĞũĞĚŶĂŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĂnjŽͲ
ŶĂďŝƟƉƌĞĚǀŝĜĞŶĂnjĂŵĂůĞ͞ĞŬŽůŽƓŬŝēŝƐƚĞ͟ĮƌŵĞēŝũĂŝnjŐƌĂĚŶũĂ
đĞďŝƟŵŽŐƵđĂŝƵƐƚĂŵďĞŶŝŵŶĂƐĞůũŝŵĂ͘hƐůĞĚĞđŽũ͕ŶĂŽďŽĚŝŵĂ
ƐƚĂŵďĞŶŝŚŶĂƐĞůũĂ͕ŶĂđŝđĞƐĞŵĂůĂŝƐƌĞĚŶũĂƉƌĞĚƵnjĞđĂnjĂƵƐůƵͲ
ǎŶĞĚĞůĂƚŶŽƐƟ͕ĚŽŬďŝƉƌĞŽƐƚĂůĞŬĂƚĞŐŽƌŝũĞŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚnjŽŶĂďŝůĞ
ƌĂƐƉŽƌĞĜĞŶĞŶĂǀĞůŝŬŽũƵĚĂůũĞŶŽƐƟŽĚƐƚĂŵďĞŶŝŚŶĂƐĞůũĂ͘/njŐƌĂĚͲ
ŶũĂƉĂƌŬŽǀĂďŝđĞŵŽŐƵđĂŝƵ'ŽƌŶũĞŵĞŵƵŶƵ͕sƌēŝŶƵ͕ZĂŬŽǀŝĐŝ͕
^ƚŽũēŝŶŽŵďƌĚƵ͕>ƵĐŝĞŽŐƌĂĚ͕ƵŽŬǀŝƌƵŬŽŵƉůĞŬƐĂƌŽĚŽŐƌĂĚŝͲ
ůŝƓƚĂĞŽŐƌĂĚ͘͘͘
/njůŝƓŶŽ ũĞ ŐŽǀŽƌŝƟ Ž ƉĂƌĂŵĂ͕ ŬĂĚĂ ũĞ ƐĂƐǀŝŵ ũĂƐŶŽ ĚĂ ƐƵ ƐĂŵŽ
ůŽŬĂĐŝũĞƵnjĂƵƚŽƉƵƚŶĂũĂƚƌĂŬƟǀŶŝũĞnjĂŝŶǀĞƐƟƚŽƌĞ͕ĂůŝŶŝƓƚĂŵĂŶũĞ
ŝŽŶĞƵ^ƵƌēŝŶƵŝŽŬŽůŝŶŝ͕njďŽŐďůŝnjŝŶĞĂĞƌŽĚƌŽŵĂŝŬĂƌŐŽͲĐĞŶƚƌĂ͘
ĂŚǀĂůũƵũƵđŝ ŽǀĂŬǀŽŵ ŬŽŶĐĞƉƚƵĂůŶŽŵ ƌĂnjŵŝƓůũĂŶũƵ͕ ĞŽŐƌĂĚ ďŝ
ƵďůŝƐŬŽũďƵĚƵđŶŽƐƟďŝŽƵǀĞđĂŶŵŶŽŐŽǀŝƓĞƉƵƚĂŽĚƐĂĚĂƓŶũŝŚ
ƌĂnjŵĞƌĂ
/ƉĂŬ͕Ž/ŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŵƉĂƌŬƵĞŽŐƌĂĚͲ/W͕ŬĂŽƉůĂŶƵƉŽƐƌĞĚŶŽ
ƐŵŽƐĂnjŶĂůŝƐůĞĚĞđĞ͗
ZĂĚŝƐĞŽŬŽŶĐĞƉƚƵŵŽĚĞƌŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞnjŽŶĞ͕ŐĞŶĞƌĂƚŽƌĂƌĂnjͲ
ǀŽũĂŝŽƚǀĂƌĂŶũĂŶŽǀŝŚƌĂĚŶŝŚŵĞƐƚĂ͕ũĞĚŶŽŵŽĚŶĂũǀĞđŝŚŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝũƐŬŝŚƉĂƌŬŽǀĂƵ^ƌďŝũŝ͘/WũĞnjĂŵŝƓůũĞŶŬĂŽŬŽŶĐĞƉƚƵƌĞĜĞŶŽŐ
ŬŽŵĞƌĐŝũĂůŶŽŐ njĞŵůũŝƓƚĂ ƉŽ ƐŝƐƚĞŵƵ ͣŬůũƵē Ƶ ƌƵŬĞ͞ ƐĂ ŬŽŵƉůĞƚͲ
ŶŽŵŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŽŵŝƉŽƚƉƵŶŽnjĂŬŽŶƐŬŝƵƌĞĜĞŶŽŵŶĂŵĞŶŽŵ͘
ŝŽďŝƐŵĞƓƚĞŶŶĂĚŽŵĂŬĞŽŐƌĂĚĂŝnjĂĂĞƌŽĚƌŽŵĂͣEŝŬŽůĂdĞƐůĂ͞
ƵnjƐĂŵĂƵƚŽƉƵƚĞŽŐƌĂĚͲĂŐƌĞď͕ŶĂƉŽǀƌƓŝŶŝŽĚϭϴϬŚĂ͘
WƌĞĚŶŽƐƚŽǀŽŐŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŐnjĞŵůũŝƓƚĂũĞŝƵƚŽŵĞƓƚŽŽŵŽŐƵđĂǀĂ
ŬŽƌŝƓđĞŶũĞŽĚǀĞůŝŬŝŚƉŽǀƌƓŝŶĂnjĞŵůũŝƓƚĂŽĚƉŽŶĞŬŽůŝŬŽĚĞƐĞƟͲ
ŶĂŚĞŬƚĂƌĂ͕ƉĂƐǀĞĚŽŵĂŶũŝŚũĞĚŝŶŝĐĂŽĚϬ͘ϱĚŽϯŚĂ͕ƉŽƚƉƵŶŽ
ƉŽǀĞnjĂŶŝŚŬƌŽnjĚŽďƌŽŽƐŵŝƓůũĞŶƵŵƌĞǎƵƉƵƚŶŝŚŝŬŽŵƵŶĂůŶŝŚ
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĂ͘ hƌĂĜĞŶĂ ƉƌĞŶĂŵĞŶĂ njĞŵůũŝƓƚĂ͕ ƌĞƓĞŶŝ ŝŵŽǀŝŶͲ
ƐŬŽƉƌĂǀŶŝŽĚŶŽƐŝ͕njĂŚǀĂůũƵũƵđŝƚŽŵĞďƵĚƵđŝŵŝŶǀĞƐƟƚŽƌŝŵĂũĞ
njŶĂƚŶŽŽůĂŬƓĂŶŽŝƐŬƌĂđĞŶŽǀƌĞŵĞĚŽƉŽēĞƚŬĂŐƌĂĚŶũĞ͘
/ŶǀĞƐƟĐŝŽŶĞ ŵŽŐƵđŶŽƐƟ ƐƵ ŶĞŽŐƌĂŶŝēĞŶĞ͕ ŽĚ ͣŐƌĞĞŶ ĮĞůĚ͞
ƉƌŽũĞŬĂƚĂ͕ƉƌŽŝnjǀŽĚŶŽůŽŐŝƐƟēŬŝŚĐĞŶƚĂƌĂĚŽƐŚŽƉŝŶŐŵŽůŽǀĂ͕
ͣƌĞƚĂŝů͞ƉĂƌŬŽǀĂ͙^ǀĂŬŽƉƌĞŵĂƐǀŽũŝŵǎĞůũĂŵĂŵŽǎĞŶĂƉƌĂǀŝƟ
ƌĞƓĞŶũĞŬŽũĞƵƉŽƚƉƵŶŽƐƟŝƐƉƵŶũĂǀĂƐǀĞnjĂŚƚĞǀĞƵƓŝƌŽŬŽŵĚŝͲ
ũĂƉĂnjŽŶƵƉƌŝǀƌĞĚŶŝŚŐƌĂŶĂ͘
ͣDŝƐŝũĂ/ŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŐWĂƌŬĂĞŽŐƌĂĚũĞƌĂnjǀŽũƉŽƐůŽǀŶŽŐŽŬƌƵͲ
ǎĞŶũĂŬŽũĞđĞŽŵŽŐƵđŝƟƐŝŐƵƌŶŝ͕ǀŝƐŽŬŝƉŽǀƌĂđĂũƵůŽǎĞŶŝŚƐƌĞĚͲ
ƐƚĂǀĂŬƌŽnjũĂŬƵĞŬŽŶŽŵƐŬƵ͕ƚĞŚŶŝēŬƵŝĚƌƵƓƚǀĞŶƵǀĞnjƵŝnjŵĞĜƵ
ŬŽŵƉĂŶŝũĂƵƉĂƌŬƵŝŽŬƌƵǎĞŶũĂ͕͞ŝƐƟēĞƐĞƵŝŶĨŽƌŵĂĐŝũŝƐǀŽũĞǀƌĞͲ
ŵĞŶŽŽďũĂǀůũĞŶŽũ͘ĂƉŽŶŽǀŝŵŽ͕ƉŽƚǀƌĚƵŽŽǀŽũŝĚƌƵŐŝŵŽĚͲ
ůŝŬĂŵĂĚĂƚŽŐƉƌŽũĞŬƚĂŶŝƐŵŽĚŽďŝůŝŽĚŵŝƐƟēŶŝŚƉƌĞĚƐƚĂǀŶŝŬĂ
ŽǀŽŐ ƉƌŽũĞŬƚĂ ƐůŽǀĞŶĂēŬĞ ĮƌŵĞ DĞƚƌŽƉŽůĂ Ƶ ^ƌďŝũŝ͕ ŝnjǀĞƐŶŽŐ
ŐŽƐƉŽĚŝŶĂ^ƚĞǀĂŶĂ͘:ĞĚŝŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂŽĚŶũŝŚŐůĂƐŝůĂũĞ͗ͣ<ĂĚĂ
ďƵĚĞŵŽŝŵĂůŝŶĞƓƚŽĚĂŬĂǎĞŵŽ͕ƉŽƚƌĂǎŝđĞŵŽǀĂƐ͘͘͘͞
3UYLLQGXVWULMVNLSDUNQDMXJX6UELMH
ͣ/ŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƉĂƌŬŬŽũŝđĞďŝƟŽƚǀŽƌĞŶƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽũnjŽŶŝŚĂŶͲ
ƐŬĞŽƉƓƟŶĞďŝđĞũĞĚŶĂŽĚŶĂũĂƚƌĂŬƟǀŶŝũŝŚůŽŬĂĐŝũĂƐŽďnjŝƌŽŵŶĂ
ƚŽĚĂŶĂƌĂƐƚŽũĂŶũƵŽĚϳŬŵŝŵĂĚǀĂŝnjůĂnjĂŶĂŵĂŐŝƐƚƌĂůŶŝƉƵƚ͕
Ă ƉŽƌĞĚ ŶũĞŐĂ ƉƌŽůĂnjŝ ŝ ŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶĂ ǎĞůĞnjŶŝēŬĂ ƉƌƵŐĂ EŝƓ Ͳ
^ŬŽƉůũĞͲ^ŽůƵŶ͕ŶĂũĂǀŝŽũĞEĞŶĂĚDŝƚƌŽǀŝđ͕ƉƌĞĚƐĞĚŶŝŬŽƉƓƟŶĞ
sůĂĚŝēŝŶ ,ĂŶ͕ ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂũƵđŝ ƉƌŽũĞŬĂƚ ďƵĚƵđĞŐ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŐ
ƉĂƌŬĂ͘WƌĞĚǀŝĜĞŶŽũĞĚĂŝŶǀĞƐƟƚŽƌŝƐǀŽũĞŽďũĞŬƚĞŵŽŐƵĚĂŐƌĂͲ
ĚĞŶĂƉŽǀƌƓŝŶŝŽĚϱϰŚĞŬƚĂƌĂ͕ŐĚĞƐĞŶĂůĂnjĞŝ&ĂďƌŝŬĂŽŵŽƚŶŽŐ
ƉĂƉŝƌĂ͕ƌǀŶĂŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͞^ůŽŐĂ͕͟ŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŽƉƌĞĚƵnjĞđĞ͞ĞͲ
ƚŽŶũĞƌŬĂ͟ƵŬŽũŝŵĂƐĞƉƌŽĐĞƐƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞŽĚǀŝũĂŶĂŵŝŶŝŵĂůͲ
ŶŽŵ ŶŝǀŽƵ͘͞ Ͳ ŽǀŽ ũĞ ũĞĚĂŶ ŽĚ ŶĂũƐǀĞǎŝũŝŚ njĂƉŝƐĂ Ž ŽǀŽũ ƚĞŵŝ
ŬŽũŝĚĂƟƌĂŽĚϯϬ͘ĂƉƌŝůĂϮϬϬϵ͘<ĂĚĂƉŽŬƵƓĂƚĞĚĂƐĂnjŶĂƚĞƓƚĂƐĞ
ĚĂŶĂƐĚĞƓĂǀĂƵŽƉƓƟŶŝsůĂĚŝēŝŶ,ĂŶƉŽƚŽŵƉŝƚĂŶũƵ͕ŝƚŽƉƵƚĞŵ
ŶũŝŚŽǀĞnjǀĂŶŝēŶĞƉƌĞnjĞŶƚĂĐŝũĞ͕ƵƌƵďŝĐŝƉƌŝǀƌĞĚĂŶĞŵĂŶŝŬĂŬǀŝŚ
ƚƌĂŐŽǀĂ͕ĂŬĂŵŽůŝƵĂƌŚŝǀŝǀĞƐƟŝnjǎŝǀŽƚĂŽƉƓƟŶĞŝnjĚĂƚŽŐƉĞƌŝͲ
ŽĚĂ͘<ĂĚũĞŶĂŵĂŝnj^ƌďŝũĞƚĂŬŽƚĞƓŬŽĚĂƐĂnjŶĂŵŽŶĞƓƚŽǀŝƓĞ͕
ŬĂŬŽůŝũĞƐƚƌĂŶĐŝŵĂ͕ƉĂũŽƓŽŶŝŵƐƉĂƌĂŵĂ͘͘͘
ŶĞŬŽůŝŬŽƉƌĂƚĞđŝŚnjĂŬŽŶĂͲŽůŽŬĂůŶŽũƐĂŵŽƵƉƌĂǀŝ͕ŽƚĞƌŝƚŽƌŝũĂůͲ
ŶŽũŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝũŝŝŽůŽŬĂůŶŝŵŝnjďŽƌŝŵĂ͘ĂƟŵ͕ŽĚŬŽƌŝƐƟďŝďŝůŽŝ
ĚŽŶĞƟĂŬŽŶŽƉŽǀƌĂƚŬƵŝŵŽǀŝŶĞŽƉƓƟŶĂŵĂŝĂŬŽŶŽƌĂǀŶŽͲ
ŵĞƌŶŽŵƌĞŐŝŽŶĂůŶŽŵƌĂnjǀŽũƵ͘
ŽƚůĞŽƐƚĂũĞŬŽŶƐƚĂƚĂĐŝũĂŽĚƉƌĞŝnjǀĞƐŶŽŐǀƌĞŵĞŶĂ͕ĂŵĂůŽƚŽͲ
ŐĂ ƐĞ ƉƌŽŵĞŶŝůŽ Ƶ ŵĞĜƵǀƌĞŵĞŶƵ͕ ĚĂ Ƶ ^ƌďŝũŝ ƉŽƐƚŽũŝ ŽŬŽ ϯϬ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚnjŽŶĂ͕ĂůŝŶĞƉŽƐƚŽũŝŶŝũĞĚĂŶŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƉĂƌŬ͘͘͘
6XPLUDQMH
hŵĞƐƚŽƐǀĞŐĂ͕ŬŽŶƐƚĂƚĂĐŝũĞĚĂŝĂŬŽďŝŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƉĂƌŬŽǀŝƵďƌͲ
njĂůŝĞŬŽŶŽŵƐŬŝƌĂnjǀŽũƵ^ƌďŝũŝ͕ũŽƓŶĞƉŽƐƚŽũŝĂŬŽŶŽŽǀŽũŽďůĂͲ
ƐƟ͘ ŬĂĚĂ ƐĞ njŶĂ ĚĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝ ƉĂƌŬŽǀŝ ŽŵŽŐƵđĂǀĂũƵ Ɖƌŝůŝǀ
ƐƚƌĂŶŝŚŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ͕ŶŽǀŝŚƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂ͕ƉŽǀĞđĂŶũĞnjĂƉŽƐůĞŶŽƐƟ͕
ĂŶũŝŚŽǀŝŵŽƐŶŝǀĂŶũĞŵŝnjǀĂŶĐĞŶƚƌĂŐƌĂĚĂ͕ƐŵĂŶũƵũĞƐĞƌĞŐŝŽͲ
ŶĂůŶĂŶĞũĞĚŶĂŬŽƐƚŝƉŽĚƐƟēĞƌĂnjǀŽũĞŬŽŶŽŵƐŬŝnjĂŽƐƚĂůŝŚŽƉƓƟͲ
ŶĂ͕ŽŶĚĂďŽůŝŬŽŶƐƚĂƚĂĐŝũĂĚĂũĞŝŽǀĚĞƌĞēŽƉƌŽƉƓƚĞŶŽũƉƌŝůŝĐŝ
njďŽŐŝŶĞƌƚŶŽƐƟŽŶŝŚēŝũĂũĞŵŽǎĚĂŝŶĂũǀĞđĂŝũĞĚŝŶĂŽďĂǀĞnjĂƵ
ŽǀŽŵƚƌĞŶƵƚŬƵ͕ŽũĂēĂŶŽŵŬƌŝnjŽŵ͕ĚĂŬƌĞŝƌĂũƵnjĂŬŽŶƐŬĞƵƐůŽǀĞ
njĂƓƚŽůĂŬƓŝƌĂnjǀŽũŽǀĂŬǀŝŚŝďƌŽũŶŝŚƐůŝēŶŝŚƉŽƚĞŶĐŝũĂůĂƵ^ƌďŝũŝ͘
^ǀŽũĞǀƌĞŵĞŶŽũĞĚŽŶĞĚĂǀŶŝŵŝŶŝƐƚĂƌĞŬŽŶŽŵŝũĞŝƌĞŐŝŽŶĂůŶŽŐ
ƌĂnjǀŽũĂƵsůĂĚŝ^ƌďŝũĞ͕DůĂĜĂŶŝŶŬŝđƵƌĂnjŐŽǀŽƌƵƐĂŬŽůĞŐŽŵ
ŝnjǀůĂĚĞ:ƵǎŶĞ<ŽƌĞũĞ͕ŝnjŶĞŽũĞŝĚĞũƵĚĂƐĞƵ^ƌďŝũŝŶĂƉƌĂǀŝũĞͲ
ĚĂŶƉĂƌŬĚŽďĂǀůũĂēĂnjĂĂƵƚŽŵŽďŝůƐŬƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƵŝnjŽǀĞnjĞŵůũĞ͘
h ƉĂƌŬƵ ĚŽďĂǀůũĂēĂ ďŝ ŶĂ ũĞĚŶŽŵ ŵĞƐƚƵ ŶĞŬŽůŝŬŽ ŬŽŵƉĂŶŝũĂ
ůŽĐŝƌĂůŽ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵ Ƶ ^ƌďŝũŝ͕ Ă Ɵ ĂƵƚŽ ĚĞůŽǀŝ ďŝ ƐĞ ŝnjǀŽnjŝůŝ njĂ
,LJƵŶĚĂŝŝ<ŝĂƵ^ůŽǀĂēŬƵŝĞƓŬƵ͕ŬĂŽŝnjĂĚƌƵŐĞŬŽŵƉĂŶŝũĞƐĂ
ŬŽũŝŵĂũƵǎŶŽŬŽƌĞũĐŝƐĂƌĂĜƵũƵ͕ĂƚŽũĞƉƌĞƐǀĞŐĂͣǀŽůŬƐǁĂŐĞŶ͘͞
dŽŵƉƌŝůŝŬŽũĞƉĂŽŝĚŽŐŽǀŽƌĚĂƵŶĂƌĞĚŶŝŵŵĞƐĞĐŝŵĂũĞĚŶĂ
ĚĞůĞŐĂĐŝũĂŬŽƌĞũƐŬŝŚƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂĂƵƚŽŬŽŵƉŽŶĞŶƟƉŽƐĞƟ^ƌďŝͲ
ũƵƌĂĚŝĚĂůũŝŚƌĂnjŐŽǀŽƌĂŽŬƌĞŝƌĂŶũƵŽǀŽŐƉĂƌŬĂ͘͘͘
ĂƌĂnjůŝŬƵŽĚŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚnjŽŶĂ͕ŬŽũĞƐƵŶĂŵĞŶũĞŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝũͲ
ƐŬŽŵ ƐĞŬƚŽƌƵ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝ ƉĂƌŬŽǀŝ ƉŽĚƌĂnjƵŵĞǀĂũƵ ŝnjŐƌĂĚŶũƵ
/ŶƐƟƚƵƚĂ͕ĨĂŬƵůƚĞƚĂ͕ŬŽŵĞƌĐŝũĂůŶŝŚŝĚƌƵŐŝŚŽďũĞŬĂƚĂƵƟŵnjŽŶĂͲ
ŵĂ͘WŽƌĞĚĚŽŶŽƓĞŶũĂĂŬŽŶĂŽŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŵƉĂƌŬŽǀŝŵĂĚĂďŝ
ƐĞƉŽĚƐƚĂŬĂŽƌĂnjǀŽũůŽŬĂůŶŝŚƐĂŵŽƵƉƌĂǀĂ͕ƉŽƚƌĞďŶŽũĞĚŽŶĞƟŝ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ƌĂĚůĞLJ,ĂƌŬĞƌ͕ŬŽŵĞƌĐŝũĂůŶŝƐĂǀĞƚŶŝŬƉƌŝĂŵďĂƐĂĚŝ^ƵĞŽŐƌĂĚƵ
^ƚĂďŝůŶŽƐƚƉŽƐůŽǀĂŶũĂ
ƉƌĞĚƵƐůŽǀŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ͊
ZĂnjŐŽǀŽƌǀŽĚŝŽ͗ŽƌŝƐ'Ăũŝđ
,
DNR MH WHN SHW PHVHFL X 6UELML GRãDYãL L] PLVLMH X -DSD
QX%UHGOL+DUNHULPDãWDGDNDåHRSRVORYQRPDPELMHQ
WXLSRWHQFLMDOLPD6UELMHNDNRVSUDPDPHULþNLKLQYHVWLWRUD
LSRVORYQLKSDUWQHUDWDNRLSUHPD³RVWDWNX´PHÿXQDURGQH
SRVORYQH]DMHGQLFH.UR]HNVNOX]LYQLUD]JRYRU]DMXELODUQR
L]GDQMHþDVRSLVD,QGXVWULMDJRVSRGLQ+DUNHUQDPMHSRND
]DRNDNRVHYUãLIXQNFLMDNRMXREDYOMDQHVDPRXLQWHUHVXL
]DGREURELW]HPOMHLSULYUHGHNRMXSUHGVWDYOMDX6UELMLYHü
LREUQXWR±XNRULVWNRPSDQLMDL]6UELMHNRMHLPDMXãWDGD
SRNDåX QD DPHULþNRP WUåLãWX ,SDN QHGRVWDMH NDR L XYHN
YHüDSURPRFLMD6UELMHNDR]HPOMHLNDRSURVWRUD]DGREUH
LQYHVWLFLMH
ƌĞĚůŝ,ĂƌŬĞƌ͕ŬŽŵĞƌĐŝũĂůŶŝƐĂǀĞƚŶŝŬƉƌŝ
ĂŵďĂƐĂĚŝ^ƵĞŽŐƌĂĚƵ
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗ <ĂŽ ƉƌŝƉĂĚŶŝŬ ĞŬŽŶŽŵƐŬŽŐ ĚĞůĂ ĂŵďĂƐĂĚĞ
^ͲĂƵĞŽŐƌĂĚƵ͕ŬĂŬŽďŝƐƚĞƉƌŽŬŽŵĞŶƚĂƌŝƐĂůŝƐŝƚƵĂĐŝũƵƵ
^ƌďŝũŝƐĂƐƚĂŶŽǀŝƓƚĂĞŬŽŶŽŵŝũĞ͍
ƌĞĚůŝ ,ĂƌŬĞƌ͗ KēŝŐůĞĚŶŽ ũĞ ĚĂ njĞŵůũĂ ũŽƓ ƵǀĞŬ ƉƌŽůĂnjŝ ŬƌŽnj
ŬƌŽnj ƚĞǎĂŬ ƉĞƌŝŽĚ ƵƐƌĞĚ ĞĨĞŬĂƚĂ ŐůŽďĂůŶĞ ĞŬŽŶŽŵƐŬĞ ŬƌŝnjĞ͘
EĞnjĂƉŽƐůĞŶŽƐƚ ũĞ ŶĞƉƌŝŚǀĂƚůũŝǀŽ ǀŝƐŽŬĂ͘ EĂǎĂůŽƐƚ͕ ƐůŝēŶŽ ũĞ ŝ
ƵŶĂƓŽũnjĞŵůũŝ͘ZĞĐĞƐŝũĂũĞĚƵďŽŬĂŝƌĂƐƉƌŽƐƚƌĂŶũĞŶĂŝƉŽŐĂĜĂ
ŬĂŬŽ ƌĂĚŶŝŬĞ͕ ƚĂŬŽ ŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŶŝ͕ ƵƉƌĂǀůũĂēŬŝ ƐĞŬƚŽƌ͘ <ƌŝͲ
ƟēŶŽũĞƐƚĞ͕ĂůŝƐƵ^ƉŽŬƵƓĂůĞĚĂƐƟŵƵůŝƓƵĞŬŽŶŽŵƐŬŝƌĂƐƚ
ƉƌĞŬŽƐƚǀĂƌĂŶũĂƌĂĚŶŝŚŵĞƐƚĂ͘ĂŬŝƵŶĂƓŽũnjĞŵůũŝ͕ƉŽƌĞĚƐǀŝŚ
ƐƟŵƵůĂƟǀŶŝŚŵĞƌĂ͕ũŽƓƵǀĞŬďĞůĞǎŝŵŽƐƚŽƉƵŶĞnjĂƉŽƐůĞŶŽƐƟ
ƉƌĞŬŽϵй͘ůŝ͕ŝŵĂƉŽŵĂŬĂ͕ƉŽŐŽƚŽǀŽĂŬŽƐĞƵnjŵƵƵŽďnjŝƌŶĞͲ
ĚĂǀŶĞĞŬŽŶŽŵƐŬĞĂŶĂůŝnjĞƉŽƐůĞĚŶũĞŐŬǀĂƌƚĂůĂϮϬϭϬ͕ŬŽũĞƉŽͲ
ŬĂnjƵũƵĚĂƐƵƌĞnjƵůƚĂƟƐĂƐǀŝŵĚŽďƌŝ͘/ƚŽŶĞƐĂŵŽnjĂ^ǀĞđŝ
njĂŵŶŽŐĞnjĞŵůũĞƓŝƌŽŵƐǀĞƚĂ͘<ŽŶĂēŶŽƉƌŝŵĞđƵũĞŵŽŝnjǀĞƐŶĂ
ƉŽŵĞƌĂŶũĂƵǀŝĚƵƉŽƌĂƐƚĂnjĂƉŽƐůĞŶŽƐƟ͘
<ĂŬŽƐĂŵƵ^ƌďŝũŝƐǀĞŐĂƉĞƚŵĞƐĞĐŝ͕ŶĞŵŽŐƵĚĂƐĞƐŵĂƚƌĂŵ
ƐƚƌƵēŶũĂŬŽŵ njĂ ĞŬŽŶŽŵƐŬĂ ƉŝƚĂŶũĂ Ƶ ^ƌďŝũŝ͕ Ăůŝ ũĞ ƐĂƐǀŝŵ ƐŝͲ
ŐƵƌŶŽĚĂũĞƉƌŽnjĂƉĂĚŶŝƐƚĂǀŝĐŝůũsůĂĚĞ^ƌďŝũĞŬĂƵůĂƐŬƵƵh͕
ǀĞŽŵĂnjŶĂēĂũĂŶ͘EĂƌĂǀŶŽƚŽũĞũĞĚŶŽŽĚŶĂũnjŶĂēĂũŶŝũŝŚƉŝƚĂͲ
ŶũĂŝnjĂĂŵĞƌŝēŬĞŬŽŵƉĂŶŝũĞŬŽũĞǎĞůĞĚĂƉŽƐůƵũƵ͕ŝůŝŝŶǀĞƐƟͲ
ƌĂũƵƵǀĂƓŽũnjĞŵůũŝ͘DŝƐůŝŵĚĂũĞƵŽǀŽŵƚƌĞŶƵƚŬƵƐŝŐƵƌŶŽĚĂ
đĞ^ƌďŝũĂ͕ďĞnjŽďnjŝƌĂŶĂƐůŽǎĞŶƵƐŝƚƵĂĐŝũƵŶĂƉŽůŝƟēŬŽũƐĐĞŶŝ͕
ƚƌĂũŶŽďŝƟƵƐŵĞƌĞŶĂŬĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝũŝƵh͘<ĂŽĚƌƵŐŝǀĞŽŵĂǀĂͲ
ǎĂŶnjĂĚĂƚĂŬ͕ŽǀĞŝƐǀŝŚŶĂƌĞĚŶŝŚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝũĂ͕ŶĂǀĞŽďŝŚĚĂůũŝ
ƌĂnjǀŽũŝƓŝƌĞŶũĞƐƌƉƐŬŽŐŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŐŝŬƵůƚƵƌŶŽŐƉŽƚĞŶĐŝũĂůĂ͕
ƉŽƐĞďŶŽƵŝnjǀŽnjŶŽŵƐŵŝƐůƵ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
3URJUDP³]ODWQRJNOMXþD´
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗/ŬĂŬŽǀŝĚŝƚĞƐǀŽũƵƵůŽŐƵŽǀĚĞƵƉŽŐůĞĚƵƌĂĚĂŶĂ
ƵƐƉŽƐƚĂǀůũĂŶũƵēǀƌƓđŝŚǀĞnjĂŝnjŵĞĜƵ^ͲĂŝ^ƌďŝũĞ͕ŽĚŶŽƐŶŽ
ŵĞĜƵƉŽƐůŽǀŶŝŵůũƵĚŝŵĂŶĂƓĞĚǀĞnjĞŵůũĞ͍
,ĂƌŬĞƌ͗ DŽũ ŽƐŶŽǀŶŝ ƉŽƐĂŽ ũĞƐƚĞ ƉƌƵǎĂŶũĞ ƉŽŵŽđŝ ĂŵĞƌŝēͲ
ŬŝŵŬŽŵƉĂŶŝũĂŵĂƵƐƉƌŽǀŽĜĞŶũƵŶĞŬŽůŝŬŽĐŝůũĞǀĂ͗ƉƌĞƐǀĞŐĂ͕
ƉƌŽŶĂůĂǎĞŶũƵĂĚĞŬǀĂƚŶŝŚƉĂƌƚŶĞƌĂŶĂ^ƌƉƐŬŽŵƚƌǎŝƓƚƵ͘/ƚŽƐĞ
ŽƐƚǀĂƌƵũĞƉƌĞŬŽŶĂƓŝŚƵƐůƵŐĂƉŽƐƌĞĚŽǀĂŶũĂƉŽĚŶĂnjŝǀŽŵƉƌŽͲ
ŐƌĂŵ͞njůĂƚŶŽŐŬůũƵēĂ͘͟hƉƌĂǀŽƚŽũĞŶĂƓĂƉƌŝŵĂƌŶĂƵƐůƵŐĂŬŽũƵ
ŝŶĂēĞƉƌƵǎĂŵŽƵĐĞůŽŵƐǀĞƚƵ͘ĂůũĞ͕ƌĂĚŝŵŽŶĂŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝũŝ
ƉƌŽŵŽĐŝũĂƉŽũĞĚŝŶĂēŶŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂŬŽũĞŝŵĂũƵƵƉŽŶƵĚŝƐƉĞͲ
ĐŝĮēĂŶƉƌŽŝnjǀŽĚŝůŝƵƐůƵŐƵ͕ƓƚŽƉŽĚƌĂnjƵŵĞǀĂƉƌƵǎĂŶũĞƉŽŵŽđŝ
Ƶ ƉƌŽĚŽƌƵ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ ŶĂ ŽĚƌĞĜĞŶŝ ƚƌǎŝƓŶŝ ƐĞŐŵĞŶƚ͘ dĂŬŽĜĞ͕
ƉŽŵĂǎĞŵŽ ĂŵĞƌŝēŬŝŵ ŬŽŵƉĂŶŝũĂŵĂ Ƶ ƌĞƓĂǀĂŶũƵ ŶĂƐƚĂůŝŚ
ƉƌŽďůĞŵĂ͕ ŬĂŽ ŝ ŵŽŐƵĐŝŚ ŶĞƐƵŐůĂƐŝĐĂ Ƶ ƉŽƐƚŽũĞđŝŵ ƉŽƐůŽǀͲ
Ŷŝŵ ŽĚŶŽƐŝŵĂ͘ ĂƐƚƵƉĂŶũĞ Ƶ ŝŶƚĞƌĞƐƵ ĂŵĞƌŝēŬŝŚ ŬŽŵƉĂŶŝũĂ
ŽĚŶŽƐŝƐĞŶĂƉƌĂǀŝēĂŶŝƵũĞĚŶĂēĞŶƚƌĞƚŵĂŶƉƌŝůŝŬŽŵƐƉƌŽǀŽͲ
ĜĞŶũĂƚĞŶĚĞƌĂŬŽũĞƐƉƌŽǀŽĚŝďŝůŽǀůĂĚĂ^ƌďŝũĞ͕ďŝůŽŽƌŐĂŶŝnjĂͲ
ĐŝũĞƉŽƉƵƚ͞tŽƌůĚdĞĐŚ͟ͲĂ͕ƐĂĐŝůũĞŵĚĂĂŵĞƌŝēŬĞŬŽŵƉĂŶŝũĞ
ďƵĚƵƚƌĞƟƌĂŶĞŶĂŝƐƟŶĂēŝŶŬĂŽŬŽŵƉĂŶŝũĞŝnjhŝůŝŝnjŽƐƚĂůŝŚ
ŬƌĂũĞǀĂƐǀĞƚĂ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗EĞŬĂŬŽƐƵŝŶǀĞƐƟĐŝũĞƵ^ƌďŝũŝƉŽƐƚĂůĞŬůũƵēŶŝŵƉŝͲ
ƚĂŶũĞŵŝůŝƉƌŽďůĞŵŽŵƵƐƉƌŽǀŽĜĞŶũƵƉƌŽĐĞƐĂƚƌĂŶnjŝĐŝũĞ͘dŽ
ƐĞƉŽŐŽƚŽǀŽŽŐůĞĚĂƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŵƐĞŬƚŽƌƵ͘/ŵĂǀƌůŽŵĂůŽ
ŬŽŵĂƉŶŝũĂŬŽũĞŵŽŐƵĚĂƐĞƉŽŚǀĂůĞƐǀŽũŝŵƵƐƉĞŚŽŵƵƵƐůŽͲ
ǀŝŵĂ ƉŽƐůŽǀĂŶũĂ Ƶ ^ƌďŝũŝ͘ h ƚŽũ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũŝ ƐĂ ĂŵĞƌŝēŬŝŵ
ŬŽŵƉĂŶŝũĂŵĂ͕ŝƉƌƵǎĂũƵđŝŝŵƚƵǀƌƐƚƵƵƐůƵŐĂŬŽũĞƐƚĞŶĂǀĞůŝ͕
ŬŽũĞ ƐƵ ŽƐŶŽǀŶĞ ƉƌĞƉƌĞŬĞ Ƶ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũŝ ŝ ƵƐƉŽƐƚĂǀůũĂŶũƵ
ƉŽƐůŽǀŶĞƐĂƌĂĚŶũĞƐĂŬŽŵƉĂŶŝũĂŵĂƵ^ƌďŝũŝ͍<ŽũĞũĞƚŽŐůĂǀͲ
ŶŽƉŝƚĂŶũĞŬŽũĞƐĞŶĂǀŽĚŝŬĂŽŐůĂǀŶĂƉƌĞƉƌĞŬĂƵƌĞĂůŝnjĂĐŝũŝ
ƟŚŽĚŶŽƐĂ͍
,ĂƌŬĞƌ͗EĞďŝŚƌĞŬĂŽĚĂƉŽƐƚŽũĞŬŽŶŬƌĞƚŶĞƉƌĞƉƌĞŬĞ͘͘^ĂƐǀŝŵ
ũĞ ƐŝŐƵƌŶŽ ĚĂ ŝŵĂƚĞ ǀƌůŽ ŬǀĂůŝĮŬŽǀĂŶĞ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ ŝ ƉŽƐůŽǀŶĞ
ůũƵĚĞƵ^ƌďŝũŝŬŽũŝƉŽƐĞĚƵũƵŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶŽŝƐŬƵƐƚǀŽ͕ƓƚŽƉƌƵǎĂ
ŝŽŵŽŐƵđĂǀĂĚŽďƌŽƉŽƐůŽǀŶŽƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀŽĂŵĞƌŝēŬŝŵŬŽŵƉĂͲ
ŶŝũĂŵĂ͘ /nj ŵŽŐ ŝƐŬƵƐƚǀĂ Ƶ ƌĂĚƵ ƐĂ ĂŵĞƌŝēŬŝŵ ŬŽŵƉĂŶŝũĂŵĂ͕
ŶĂũǀĂǎŶŝũŝ͕ŵĂĚĂŶĞŝũĞĚŝŶŝƵƐůŽǀ͕ũĞƐƚĞƉƌĞĚǀŝĚůũŝǀĂƉŽƐůŽǀŶĂ
ŬůŝŵĂƵ^ƌďŝũŝ͘ĂƐǀŝnjŶĂũƵŝƌĂnjƵŵĞũƵƉƌĂǀŝůĂƉŽƐůŽǀĂŶũĂ͕ŝĚĂ
ƐĞƚĂƉƌĂǀŝůĂŶĞŵĞŶũĂũƵ͘
6UELMDWUHEDGDSURPRYLãHL]JOHGQDSUHWND
RWYRUHQRVWLSURPHQDGREURGRãOLFH
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗^ĂƐǀŝŵũĞƐŝŐƵƌŶŽĚĂƉŽƐƚŽũŝƌĂnjůŝŬĂƵŶĂēŝŶƵƉŽͲ
ƐůŽǀĂŶũĂƵŵĞƌŝĐŝŝƵ^ƌďŝũŝ͘ZĂnjůŝŬĞƐƵƵƐĂŵŝŵĞŬŽŶŽŵƐŬŝŵ
njĂũĞĚŶŝĐĂŵĂƵŵĞƌŝĐŝŝƵ^ƌďŝũŝ͘ŽůĂnjŝŵŽŝnjƌĂnjůŝēŝƟŚĚƌƵͲ
ƓƚǀĞŶŝŚŝƉŽůŝƟēŬŝŚƉƌŽƐƚŽƌĂ͕ƉŽƐŵĂƚƌĂũƵđŝŶĞĚĂǀŶŝŝƐƚŽƌŝũƐŬŝ
ƌĂnjǀŽũ͘/ŽďũĞŬƟǀŶŽƉŽƐƚŽũŝŬĂŽƉƌĞƉƌĞŬĂŵĞĜƵƐŽďŶŽŶĞĚŽǀͲ
ůũŶŽƌĂnjƵŵĞǀĂŶũĞ͘<ĂŬǀĂũĞŽŶĚĂsĂƓĂƵůŽŐĂŝŵĂũƵđŝƵǀŝĚƵ
ƐǀĞŽǀŽ͍
,ĂƌŬĞƌ͗DŽũƉŽƐĂŽũĞŝĚĂƉƌŽŵŽǀŝƓĞŵ^ƌďŝũƵŬĂŽƚƌǎŝƓƚĞŶĂ
ŬŽŵĞĂŵĞƌŝēŬĞŬŽŵƉĂŶŝũĞŵŽŐƵĚĂƉƌŽĚĂũƵƐǀŽũĞƉƌŽŝnjǀŽĚĞ
ŝĚĂďƵĚƵƵƐƉĞƓŶĞƵƚŽŵĞ͘sĞƌŽǀĂƚŶŽũĞĚĂŶŽĚŶĂũǀĞđŝŚƉƌŽͲ
ďůĞŵĂŬŽũŝŝŵĂŵũĞƐƚĞƓƚŽƉƌŽƐĞēĂŶĂŵĞƌŝēŬŝƉŽƐůŽǀŶŝēŽǀĞŬ
ŶŝũĞŽďĂǀĞƓƚĞŶŽƉƌŽŵĞŶĂŵĂŬŽũĞƐƵƐĞĚĞƐŝůĞƵ^ƌďŝũŝƉŽƐůĞ
ϮϬϬϬ͘/njŽƐƚĂŽũĞnjŶĂēĂũĂŶŝŵƉƵůƐŽĚƐƚƌĂŶĞƐĂŵĞǀůĂĚĞ^ƌďŝũĞ͕
ŬĂŬŽďŝƐĞƚĂƐůŝŬĂŽƐĂŵŽũnjĞŵůũŝƉƌŽŵĞŶŝůĂ͕ĂƚŽnjŶĂēŝĚĂŶĞͲ
ŵĂnjŶĂēĂũŶŝũĞŐŵĂƌŬĞƟŶŐĂnjĞŵůũĞƵƐǀĞƚƵ͘/ĚĂůũĞ͕ƐǀƌĞŵĞŶĂ
ŶĂǀƌĞŵĞ͕ĚŽďŝũĂŵŽƵƉŝƚĞŽĚƐƚƌĂŶĞĂŵĞƌŝēŬŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂ͕ŬŽͲ
ũŝŵĂƐƵƐĞŽďƌĂƟůĞĮƌŵĞŝnj^ƌďŝũĞƌĂĚŝƵǀŽnjĂƐǀŽũŝŚƉƌŽŝnjǀŽĚĂ
Ƶ ^ͲƵ͕ ŝůŝ ƌĂĚŝ ƵƐƉŽƐƚĂǀůũĂŶũĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƌƐŬŽŐ ŽĚŶŽƐĂ͕ ĚĂ ůŝ
ŵŽŐƵĚĂƉƌŽĚĂũƵƵ^ƌďŝũŝ͍:ĞƐƵůŝƐĂŶŬĐŝũĞŝĚĂůũĞŶĂƐŶĂnjŝ͍ĂŬ
ŝƐĂĚĂ͕ĚĞƐĞƚŐŽĚŝŶĂŬĂƐŶŝũĞ͘͘͘
ŬĂĚĂƐƚǀĂƌŝƉŽƐŵĂƚƌĂŵƐĂƐƚĂŶŽǀŝƓƚĂƌĞŐŝŽŶĂ͕ǀŝĚŝŵĚĂŵŶŽͲ
ŐĞnjĞŵůũĞƵŽŬƌƵǎĞŶũƵ͕ƉŽƉƵƚDĂŬĞĚŽŶŝũĞ͕ŝůŝ,ƌǀĂƚƐŬĞƌĂĚĞŶĂ
ƐǀŽŵŵĂƌŬĞƟŶŐƵ͘dƌĞďĂƉƌŽŵŽǀŝƐĂƟŝnjŐůĞĚŶĂƉƌĞƚŬĂ͕ŽƚǀŽƌĞͲ
ŶŽƐƟ͕ ƉƌŽŵĞŶĂ͕ ĚŽďƌŽĚŽƓůŝĐĞ͘ :Ă ƐǀĞ ŽǀŽ ǀŝĚŝŵ ƉŽƐůĞ ƐĂŵŽ
ƉĞƚŵĞƐĞĐŝǎŝǀŽƚĂƵĞŽŐƌĂĚƵ͘'ƌĂĚũĞƉƌĞĚŝǀĂŶ͕ůũƵĚŝƐƵƉƌŝͲ
ũĂƚĞůũƐŬŝŶĂƐƚƌŽũĞŶŝ͕ĂnjĂƐŝŐƵƌŶŽƉŽƐƚŽũŝǀƌůŽŵŽƟǀŝƐĂŶĂƌĂĚŶĂ
ƐŶĂŐĂ͘EĂǎĂůŽƐƚ͕njĂƐƚƌĂŶƵƉŽƐůŽǀŶƵnjĂũĞĚŶŝĐƵ͕ƐǀĞƐƵƚŽĚŽďƌŽ
ƐŬƌŝǀĂŶĞƚĂũŶĞ͘͘ŬŽƌĂnjŐŽǀĂƌĂƚĞƐĂŵĞƌŝŬĂŶĐĞŵƐƚĂƌŝũŝŵŽĚ
ϰϬŐŽĚŝŶĂŝŬĂǎĞƚĞŵƵ͞:ƵŐŽƐůĂǀŝũĂ͕͟ũĂǀůũĂƐĞƉƌŝũĂƚĂŶ͕ŽƐĞđĂũ
ƚŽƉůŝŶĞ͘ĂŬŽŬĂǎĞƚĞ͞^ƌďŝũĂ͕͟ŽĚũĞĚŶŽŵƐĞũĂǀůũĂŬŽŵĞŶƚĂƌƵ
ƐƟůƵ͞ĂƓƚŽŵŝƐĞŶĞĚŽƉĂĚĂƚŽŝŵĞ͍͘͘͘͟͞^ƌďŝũĂ͕͕^ŝďŝƌ͍͘͘͘͟
KƐƚĂũĞēŝŶũĞŶŝĐĂĚĂŶĂƐǀĞƚƐŬŽũƐĐĞŶŝ͕ǀůĂĚĂ^ƌďŝũĞƐĂŝŶǀĞƐƟƌĂͲ
ŶũĞŵŵĂůĞƐƵŵĞƵŵĂƌŬĞƟŶŐnjĞŵůũĞ͕ŵŽǎĞƉŽƐƟđŝǀĞůŝŬĞƉƌŽͲ
ŵĞŶĞƵƵƟƐŬƵŽnjĞŵůũŝƵŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶŽũƉŽƐůŽǀŶŽũnjĂũĞĚŶŝĐŝ͘
ŽǀŽůũŶĂũĞƉƌŽŵŽĐŝũĂ͊<ĂĚĂƐĞǀŽnjŝŵĞŽŐƌĂĚŽŵ͕ƉƌŝŵĞđƵͲ
ũĞŵ ďŝůďŽƌĚĞ ƐĂ ƐůŝŬĂŵĂ ůĞƉĞ ^ƌďŝũĞ͘ / ƚŽ ƚƌĞďĂ ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƟ͕
ƉŽŬĂnjŝǀĂƟʹůĞƉŽƚƵ͕ŽƚǀŽƌĞŶŽƐƚ͕ƉƌŽŵĞŶĞŝŶĂƉƌĞĚĂŬ͕ŝƐŬĂnjŝͲ
ǀĂŶũĞĚŽďƌŽĚŽƓůŝĐĞŝŶǀĞƐƟĐŝũĂŵĂ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗ƓƚĂƐĂƟŵƵƐůŽǀŝŵĂƉŽƐůŽǀĂŶũĂƵ^ƌďŝũŝ͍ŝŶũĞŶŝͲ
ĐĂũĞĚĂƐĞĚŽďĂƌĚĞŽƉŽƐůŽǀĂŶũĂnjĂƐŶŝǀĂŶĂŽĚŶŽƐƵƐĂĚƌǎĂͲ
ǀŽŵ͕ƉƌĞŬŽŶũĞŶŝŚĮƌŵŝ͘ŶĂēĂũĂŶĚĞŽƉŽƐůŽǀĂŶũĂƉƌŝǀĂƚŶŝŚ
Įƌŵŝ͕ƉƌĞŬŽϰϬ͕ƐŬŽƌŽϱϬйŽďĂǀůũĂƐĞƐĂĚƌǎĂǀŶŝŵŬŽŵƉĂŶŝͲ
ũĂŵĂ͘/ƚŽũĞƐƚĞƉƌŽďůĞŵŬŽũŝƐĞƉƌŝŬĂnjƵũĞƵƐŝƚƵĂĐŝũĂŵĂŬĂĚĂ
ƐĞďůŝǎĞŝnjďŽƌŝ͕ƌĞĚŽǀŶŝŝůŝǀĂŶƌĞĚŶŝ͕ũĞƌƐĞƉŽƐůŽǀŶĞĂŬƟǀŶŽͲ
ƐƟƐĂŵŶũƵũƵnjĂƌĂĚĮŶĂŶƐŝƌĂŶũĂƉƌĞĚŝnjďŽƌŶŝŚŬĂŵƉĂŶũĂŬĂŽŝ
njďŽŐƉŽƐƟnjďŽƌŶŽŐŬŽŶƐƟƚƵŝƐĂŶũĂƉĂƌůĂŵĞŶƚĂŝǀůĂĚĞŝŶũĞŶŝŚ
ŽƌŐĂŶĂ͘<ĂŬĂǀũĞǀĂƓƉŽůŐĞĚŶĂŽǀƵǀƌƐƚƵƵƐůŽǀĂnjĂƉŽƐůŽǀĂͲ
ŶũĞ͕ƉŽƐůŽǀŶĞŬůŝŵĞŬŽũĂƉŽĚƌĂnjƵŵĞǀĂēĞƐƚŽŝƉƌŝŵĞŶƵŶĞͲ
ƉŝƐĂŶŝŚƉƌĂǀŝůĂ͍
,ĂƌŬĞƌ͗͘ hǀĞƌĞŶ ƐĂŵ ĚĂ ĂŵĞƌŝēŬĞ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ ĚŽůĂnjĞ ŽǀĚĞ
ŽƚǀŽƌĞŶŝŚŽēŝũƵŝƐŶĂŵĞƌŽŵĚĂŽƐƚĂŶƵ͘<ŽŵƉĂŶŝũĞƉŽƉƵƚh^
^ƚĞĞůͲĂ͕ĂůůWĂĐŬĂŐŝŶŐͲĂ͕WŚŝůůŝƉDŽƌƌŝƐͲĂ͕ŶĂũǀĞđŝƐƵĂŵĞƌŝēŬŝ
ŝŶǀĞƐƟƚŽƌŝƵ^ƌďŝũŝ͘KǀĞŬŽŵƉĂŶŝũĞƐƵĚŽƓůĞŽǀĚĞũĞƌƐƵǀŝĚĞůĞ
ƓĂŶƐƵ͘ĂůůWĂĐŬĂŐŝŶŐũĞ͞ŐƌĞĞŶĮĞůĚ͟ŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ͕ũĞĚŶĂŽĚŶĞͲ
ŬŽůŝŬŽ͕ēŝũĂǀĞůŝēŝŶĂŐŽǀŽƌŝŽŬŽũŽũƐĞƓĂŶƐŝƌĂĚŝ͘KǀĂĂŵĞƌŝēŬĂ
ŬŽŵƉĂŶŝũĂŬŽũĂũĞǀŝĚĞůĂŽŬŽůŝŬŽŵƐĞƉŽƚĞŶĐŝũĂůƵƌĂĚŝŽǀĚĞ͕
ƉĂũĞŶĞĚĂǀŶŽƐǀŽũƵŝŶŝĐŝũĂůŶƵŝŶǀĞƐƟĐŝũƵƵǀĞđĂůĂnjĂŶĞŬŽůŝŬŽ
ĚĞƐĞƟŶĂ ŵŝůŝŽŶĂ ĞǀƌĂ͘ ĂŝƐƚĂ ǀĞƌƵũĞŵ ĚĂ ŝŵĂ ŬŽŵƉĂŶŝũĂ ŝnj
^ͲĂŬŽũĞǀŝĚĞƐǀŽũŝŶƚĞƌĞƐƵƉŽƐůŽǀĂŶũƵƵ^ƌďŝũŝŝƚŽŽnjďŝůũĂŶ͕
ƓƚŽŵŽǎĞĚĂƵŬůŽŶŝƉƌĞƉƌĞŬĞ͘dĂŬŽĜĞƐĂŵƵǀĞƌĞŶũĂĚĂŝǀůĂĚĂ
ƌĂĚŝƐǀĞƓƚŽũĞƵŶũĞŶŽũŵŽđŝĚĂƉŽŵŽŐŶĞĂŵĞƌŝēŬŝŵŬŽŵƉĂŶŝͲ
ũĂŵĂĚĂƵƐƉŽƐƚĂǀĞƵƐƉĞƓŶĞƉŽƐůŽǀŶĞŽƉĞƌĂĐŝũĞƵ^ƌďŝũŝ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗<ĂĚĂƌĂĚŝƚĞŶĂƚŽŵƵƐƉŽƐƚĂǀůũĂŶũƵƉŽƐůŽǀŶŝŚŽĚͲ
ŶŽƐĂŝnjŵĞĜƵĂŵĞƌŝēŬŝŚŝŬŽŵƉĂŶŝũĂŝnj^ƌďŝũĞ͕ǀĞƌŽǀĂƚŶŽƐĞ
ďĂǀŝƚĞ ŝ ŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđŝŵ ĞĚƵŬĂƟǀŶŝŵ ƉƌŽĐĞƐŝŵĂ͘ EŝũĞ ƚĂũŶĂ
ĚĂ ŶĂƓŝ ƉŽƐůŽǀŶŝ ůũƵĚŝ ŶŝƐƵ ƚŽůŝŬŽ ƵƉŽnjŶĂƟ ƐĂ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝŵĂ
ƉŽƐůŽǀĂŶũĂƵ^ͲƵŝĚƌƵŐŝŵnjĂƉĂĚŶŽĞǀƌŽƉƐŬŝŵnjĞŵůũĂŵĂ͘
WŽƐƚŽũŝŝŽĚƌĞĜĞŶĂŝĚĞŽůŽƓŬĂƌĂnjůŝŬĂ͘͘͘DŽǎĞƚĞůŝŶĂŵƌĞđŝŶĞͲ
ƓƚŽ Ž ƉƌŝƌŽĚŝ ǀĂƓŝŚ ŬŽŶƐƵůƚĂŶƚƐŬŝŚ ƵƐůƵŐĂ Ƶ ƐŵŝƐůƵ ŬĂŬŽ ĚĂ
ƐĞ ĂŵĞƌŝēŬĞ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ ůĂŬƓĞ ƉƌŝůĂŐŽĚĞ ŵĞŶƚĂůŝƚĞƚƵ ůũƵĚŝ Ƶ
^ƌďŝũŝ͕ƉŽƐĞďŶŽƉŽƐůŽǀŶŝŚůũƵĚŝŝŶũŝŚŽǀŽŵƐŚǀĂƚĂŶũƵŬĂŬŽƐĞ
ƵƐƉŽƐƚĂǀůũĂŝƌĂnjǀŝũĂƉŽƐůŽǀŶĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĂŝƐĂƌĂĚŶũĂ͍
,QGXVWULMDIHEUXDU
,ĂƌŬĞƌ͗ĞnjŽďnjŝƌĂĚĂůŝƐĞƌĂĚŝŽ͞ŐƌĞĞŶĮĞůĚ͟ŝŶǀĞƐƟĐŝũĂŵĂ
ŝůŝŽ͞ũŽŝŶƚǀĞŶƚƵƌĞ͟ƉĂƌƚŶĞƌƐŬŽŵŽĚŶŽƐƵ͕ũĞĚŶŽũĞƐŝŐƵƌŶŽ
ĚĂđĞĂŵĞƌŝēŬĞŬŽŵƉĂŶŝũĞƚƌĂǎŝƟƉĂƌƚŶĞƌĞŬŽũŝƉŽƐĞĚƵũƵŵĞͲ
ĜƵŶĂƌŽĚŶŝƉŽƐůŽǀŶŝƵŐůĞĚ͕ŬŽũŝƐƵƐƚƵĚŝƌĂůŝƵŝŶŽƐƚƌĂŶƐƚǀƵ͕ŝ
ŬŽũŝƐƵƐƚĞŬůŝǀĞůŝŬŽŝƐŬƵƐƚǀŽƵƉŽƐůŽǀĂŶũƵƐĂŶĞƐĂŵŽĂŵĞƌŝēͲ
ŬŝŵǀĞđŝƐĂŬŽŵƉĂŶŝũĂŵĂŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶŽŐŬĂƌĂŬƚĞƌĂ͘DŝƐĞ
njĂŝƐƚĂŽƐůĂŶũĂŵŽŶĂůŽŬĂůŶŽŐƉĂƌƚŶĞƌĂŶĞƐĂŵŽƵƉŽŐůĞĚƵ
ƉƌƵǎĂŶũĂƉŽŵŽđŝĂŵĞƌŝēŬŝŵĮƌŵĂŵĂĚĂƐĞƐŶĂĜƵƵŶĞƐƚĂͲ
ďŝůŶŽƐƟŵĂƐƌƉƐŬŽŐŶĂēŝŶĂƉŽƐůŽǀĂŶũĂ͘^ĚƌƵŐĞƐƚƌĂŶĞ͕ĂŵĞͲ
ƌŝēŬĞĮƌŵĞƐƵŽďĂǀĞnjŶĞĚĂƉŽƓƚƵũƵĂŵĞƌŝēŬĞnjĂŬŽŶĞƐǀƵĚĂƵ
ƐǀĞƚƵŝŵĂůŽũĞǀĞƌŽǀĂƚŶŽĚĂƐĞƵēŝŶŝŶĞŬĂŶĞĞƟēŶĂŝůŝŶĞnjĂͲ
ŬŽŶŝƚĂĂŬƟǀŶŽƐƚ͘dĂŬĂǀũĞƐůƵēĂũŝŽǀĚĞ͘hŽƉƓƚĞƉŽƐŵĂƚƌĂũƵͲ
đŝ͕ƉŽƐƚŽũŝǀĞůŝŬŝďƌŽũŽnjďŝůũŶŝŚƐƌĞĚŶũŝŚŝǀĞđŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂŬŽũĞ
ǎĞůĞĚĂĚŽĜƵƵ^ƌďŝũƵŬŽũĞǀŝĚĞƓĂŶƐƵŶĞƐĂŵŽĚĂƉƌŽĚĂũƵ
ǀĞđŝĚĂŝŶǀĞƐƟƌĂũƵƵǀĂƓŽũnjĞŵůũŝ͘
8$PHULFLJRWRYRNRPSDQLMD
þLQHPDODLVUHGQMDSUHGX]HüD
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗WŽŵĞŶƵůŝƐƚĞŬŽŵƉĂŶŝũĞƐƌĞĚŶũĞŐŶŝǀŽĂƌĂnjǀŝũĞͲ
ŶŽƐƟ͘aƚĂũĞƐĂƐĞŬƚŽƌŽŵŵĂůŝŚŝƐƌĞĚŶũŝŚƉƌĞĚƵnjĞđĂ͍
,ĂƌŬĞƌ͗EĂƌĂǀŶŽĚĂƐƵŝŽŶĂƐƵƉƌŝƐƵƚŶĂƵ^ƌďŝũŝ͘DĞĜƵƟŵ͕
ƚƵƉŽƐƚŽũŝũĞĚĂŶƉƌŽďůĞŵ͘^ƌďŝũĂũĞŵĂůŽƚƌǎŝƓƚĞ͘EĂǎĂůŽƐƚ͕ŝnj
ŽǀŽŐƌĂnjůŽŐĂ͕ŵŶŽŐĂƉƌĞĚƵnjĞđĂ͕ƵƐǀŽũŝŵŝŶŝĐŝũĂůŶŝŵƉůĂŶŽͲ
ǀŝŵĂnjĂĞŬƐƉĂŶnjŝũƵ͕ŶĞƉŽƐŵĂƚƌĂũƵ^ƌďŝũƵŬĂŽƉƌŝŵĂƌŶŝĐŝůũ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗͘͘͘ŽǀŽƉŝƚĂŵŝnjƌĂnjůŽŐĂƓƚŽƐĞŬŽĚŶĂƐǀĞđŐŽĚŝͲ
ŶĂŵĂƵŶĂnjĂĚƐŵĂƚƌĂĚŽďƌŝŵƌĞƓĞŶũĞŵƌĂnjǀŝũĂŶũĞƐĞŬƚŽƌĂ
D^WŬĂŽŽĚŐŽǀŽƌŶĂƉƌŽďĞŵŝŶĂēŝŶƉƌĞŵŽƓđĂǀĂŶũĂƉƌĂͲ
njŶŝŶĞŬŽũĂũĞŶĂƐƚĂůĂŐĂƓĞŶũĞŵŝƉƌĞƐƚĂŶŬŽŵƌĂĚĂǀĞůŝŬŝŚ͕
ŶĂũēĞƓđĞĚƌǎĂǀŶŝŚƉƌĞĚƵnjĞđĂ͘/ƚŽƌĞƓĞŶũĞƉƌŽŵŽǀŝƓĞĚƌǎĂͲ
ǀĂ͘͘͘
,ĂƌŬĞƌ͗EĞŵĂƐƉŽƌĂĚĂũĞƉŽƐŵĂƚƌĂŶŽƵŶƵƚĂƌnjĞŵůũĞƌĂnjǀŽũ
ŵĂůŝŚŝƐƌĞĚŶũŝŚƉƌĞĚƵnjĞđĂŽĚƐƵƓƟŶƐŬŽŐnjŶĂēĂũĂnjĂƉƌŽŵŽͲ
ĐŝũƵƉƌĞĚƵnjĞƚŶŝƓƚǀĂ͕ŝŶŽǀĂĐŝũĂ͕ŝƌĂƐƚĂĞŬŽŶŝŵŝũĞ͘hŵĞƌŝĐŝ͕
ŐŽƚŽǀŽϵϬйŽĚƵŬƵƉŶŽŐďƌŽũĂŬŽŵƉĂŶŝũĂēŝŶĞŵĂůĂŝƐƌĞĚŶũĂ
ƉƌĞĚƵnjĞđĂ͘^ůŝēŶŽũĞŝƵƐǀĞƚƵ͘/ƵŬŽůŝŬŽŶĞŵĂƚĞǎŝǀĂŚĂŶƐĞŬͲ
ƚŽƌD^W͕ŝŵĂđĞƚĞĞŬŽŶŽŵŝũƵŬŽũĂƐĞďŽƌŝnjĂŽƉƐƚĂŶĂŬ͘aƚŽƐĞ
ƟēĞ ĂŵĞƌŝēŬŝŚ ŬŽŵƉĂŶŝũĂ ŬŽũĞ ƐƵ ŝnjǀŽnjŶŽ ƐƉŽƐŽďŶĞ͕ ƚƌĞďĂ
njŶĂƟĚĂũĞƐǀĞŐĂϭйĂŵĞƌŝēŬŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂƚƌĞŶƵƚŶŽŝnjǀŽnjŝ͕ŝ
ĚĂϵϬйŽĚƚŽŐϭйŝnjǀŽnjŶŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂŝnjǀŽnjŝƐĂŵŽŶĂũĞĚŶŽ
ŝůŝĚǀĂƚƌǎŝƓƚĂ͘^ƚŽŐĂ͕ƵďĞĜŝǀĂƟũĞĚŶƵŵĂůƵĂŵĞƌŝēŬƵŬŽŵƉĂͲ
ŶŝũƵŽĚϱϬͲƚĂŬnjĂƉŽƐůĞŶŝŚĚĂŝnjǀŽnjŝũĞƐĂŵŽƉŽƐĞďŝŽŐƌŽŵĂŶ
njĂůŽŐĂũ͕ĂũŽƓĚĂŝnjǀŽnjŝƵ^ƌďŝũƵ͕njĂŝƐƚĂũĞƚĞƓŬŽ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗<ĂŬǀĂũĞƐŝƚƵĂĐŝũĂƵƉŽŐůĞĚƵŵŽŐƵđŶŽƐƟ͞ŽƵƚͲ
ƐŽƵƌĐĞ͟ͲŽǀĂŶũĂ ƵƐůƵŐĂ ƐƌƉƐŬŝŚ ƉƌĞĚƵnjĞđĂ ŽĚ ƐƚƌĂŶĞ ĂŵĞͲ
ƌŝēŬŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂ͍hƉŽŐůĞĚƵƉƌŝŵĞŶĞŽǀŽŐƌĞƓĞŶũĂ/ŶĚŝũĂ
ũĞŶĂũƉŽnjŶĂƟũĂ͕^ŝŶŐĂƉƵƌŝŽƐƚĂůĞĂnjŝũƐŬĞnjĞŵůũĞ͘dĂũƉƌŝƐƚƵƉ
ƐĞƐŵĂƚƌĂŬŽƌŝƐŶŝŵ͘͘͘ĂůŝũĞƚŽŵŽŐƵđĞƉƌŝŵĞŶŝƟŝƵƐůƵͲ
ēĂũƵ^ƌďŝũĞ͍
,ĂƌŬĞƌ͗dŽũĞƐƚĞũĞĚĂŶŽĚƉƌŝƐƚƵƉĂŝƐŵĂƚƌĂŵĚĂũĞƉƌŝŵĞŶũŝǀ
ŝƵ^ƌďŝũŝ͘/ŵĂƚĞǀŝƐŽŬŽŽďƌĂnjŽǀĂŶĞŬĂĚƌŽǀĞ͕ŵŽƟǀŝƐĂŶƵƌĂĚͲ
ŶƵƐŶĂŐƵ͘WŽnjŶĂŶũƵĞŶŐůĞƐŬŽŐũĞnjŝŬĂ^ƌďŝũĂũĞĚĂůĞŬŽŝƐƉƌĞĚ
ŵŶŽŐŝŚnjĞŵĂůũĂ͘hƉŽŐůĞĚƵĐĞŶĞƌĂĚĂ͕ƚĂŬŽĜĞƉŽƐƚŽũŝƉƌĞĚͲ
ŶŽƐƚŝƚŽƉŽƐŵĂƚƌĂũƵđŝƵŐůŽďĂůŶŝŵƌĂnjŵĞƌĂŵĂ͘/ƚŽũĞũĞĚĂŶ
ŽĚƌĂnjůŽŐĂƉŽƐƚŽũĂŶũĂƉŽǀĞđĂŶŽŐŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶũĂĂŵĞƌŝēŬŝŚŝ
ĚƌƵŐŝŚŝŶŽƐƚƌĂŶŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂnjĂƉŽƐůŽǀĂŶũĞŵƵ^ƌďŝũŝŬĂŬŽďŝ
ƐĞŝƐŬŽƌŝƐƟůĂƚĂƉƌĞĚŶŽƐƚƵĐĞŶŝƌĂĚŶĞƐŶĂŐĞ͘EĂƌĂǀŶŽƚƵũĞ
ŝŐĞŽŐƌĂĨƐŬĂƉŽnjŝĐŝũĂ^ƌďŝũĞ͕ŬŽũĂũĞŝƐƟēĞŬĂŽĚŽďƌŽŵĞƐƚŽ
njĂƵůĂŐĂŶũĞ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗<ĂŬǀĂũĞǀĂƓĂƉƌŽĐĞŶĂnjĂŶĂƌĞĚŶĞƚƌŝĚŽēĞƟƌŝ
ŐŽĚŝŶĞƵƉŽŐůĞĚƵǀĞđĞƉƌŝƐƵƚŶŽƐƟĂŵĞƌŝēŬŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂƵ
^ƌďŝũŝ͍
,ĂƌŬĞƌ͗KĚŬƌŝƟēŶĞũĞǀĂǎŶŽƐƟĚĂsůĂĚĂ^ƌďŝũĞƵƐƉŽƐƚĂǀŝƐƚĂͲ
ďŝůŶƵ͕ƉƌĞĚǀŝĚŝǀƵƉŽƐůŽǀŶƵŬůŝŵƵ͘ŬŽƉŽƐƚŽũŝŝƓƚĂƓƚŽũĞĚŶĂ
ĂŵĞƌŝēŬĂŬŽŵƉĂŶŝũĂŶĞƉŽĚŶŽƐŝƚŽũĞƌŝnjŝŬ͕ŶĞƉƌĞĚǀŝĚŝǀĂƉŽͲ
ƐůŽǀŶĂŬůŝŵĂ͘EĞŵŽǎĞƚĞĚĂƉŽƐůƵũĞƚĞĂŬŽŶĞnjŶĂƚĞŬŽũĂƐƵ
ƉƌĂǀŝůĂ͘EĂǎĂůŽƐƚ͕ũĞĚĂŶŽĚƉƌŝŵĞƌĂƵƚŽŵƐŵŝƐůƵũĞŝĂŬŽŶ
ŽƉƌĞƚǀĂƌĂŶũƵŶĂŵĞŶĞnjĞŵůũŝƓƚĂ͕ŬŽũŝũĞƵƐǀŽũĞŶƉƌĞŐŽĚŝŶƵ
ĚĂŶĂ͘KǀĂũnjĂŬŽŶƐŬŝĚŽŬƵŵĞŶƚũĞƉƌŽƵnjƌŽŬŽǀĂŽŵŶŽŐŽƚĞͲ
ƓŬŽđĂĂŵĞƌŝēŬŝŵŬŽŵƉĂŶŝũĂŵĂŬŽũĞƐƵŬƵƉŝůĞnjĞŵůũŝƓƚĞƵ^ƌͲ
ďŝũŝƉƌĞĚǀĞ͕ƚƌŝŝůŝēĞƟƌŝŐŽĚŝŶĞƉŽƐƉŽƌĂnjƵŵƵĚĂŵŽŐƵĚĂ
ŐƌĂĚĞ͘/ĂŬŽũĞƐŝŐƵƌĂŶƐĂŵ͕ĚŽŶĞƐĞŶƐĂĚŽďƌŝŵŶĂŵĞƌĂŵĂ͕
ƐĂĚĂŝŚŽǀĂũnjĂŬŽŶŽŐƌĂŶŝēĂǀĂƵƉƌĂǀƵŶĂŐƌĂĚŶũƵŝĚĂůũŝƌĂnjͲ
ǀŽũƉƌŽũĞŬĂƚĂ͘hƚŽŬƵũĞƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŬŽũĞđĞ͕
ŶĂĚĂŵŽƐĞ͕ĚŽĚĂƚŶŽƉŽũĂƐŶŝƟŶŽǀĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘ůŝ͕ďĞnjŽďͲ
njŝƌĂŶĂƚŽ͕ƓƚĞƚĂũĞǀĞđƵēŝŶũĞŶĂ͘/ŵĂƚĞĂŵĞƌŝēŬĞŬŽŵƉĂŶŝũĞ
ŬŽũĞƐƵŝŶǀĞƐƟƌĂůĞŵŝůŝŽŶĞĚŽůĂƌĂŝŬŽũĞƐƵƐƉƌĞŵŶĞĚĂŝŶǀĞͲ
ƐƟƌĂũƵ͕ĚĂŐƌĂĚĞďŝůŽŶŽǀĞnjŐƌĂĚĞ͕ŽďũĞŬƚĞ͕ŝůŝƚƌǎŶĞĐĞŶƚƌĞŝ
ŽĚũĞĚŶŽŵƐƵnjĂƵƐƚĂǀůũĞŶĞnjďŽŐƉƌŽŵĞŶĞƵnjĂŬŽŶƵ͘͘͘/ƚŽũĞ
ũĞĚĂŶŽĚƉƌŽďůĞŵĂŶĂŬŽũŝŵĂƐĂĚĂƌĂĚŝŵŽ͘DŽƌĂƐĞƵƐƉŽͲ
ƐƚĂǀŝƟƉƌĞĚǀŝĚŝǀŽƐƚŝĚĂŬŽŵƉĂŶŝũĞŬŽũĞƐƵŬƵƉŝůĞnjĞŵůũƵŶĞ
ďƵĚƵƐƉƌĞēĞŶĞƵĚĂůũĞŵƌĂnjǀŽũƵ͘ĂƐƵnjŶĂůĞnjĂƚƵŵŽŐƵđͲ
ŶŽƐƚŝƚĂŬǀĞƵƐůŽǀĞ͕ŵŽǎĚĂƵŽƉƓƚĞŶĞďŝĚŽƓůŽĚŽŝŶǀĞƐƟĐŝũĞ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗ EĂ ŬƌĂũƵ͕ ǎĞůĞŽ ďŝŚ ĚĂ ǀĂƐ ƉŝƚĂŵ njĂ ŬŽŵĞŶƚĂƌ
ŶĂũĞĚŶƵēŝŶũĞŶŝĐƵ͕ĚĂũĞēĂƐŽƉŝƐ/ŶĚƵƐƚƌŝũĂũĞĚŝŶŝƚĞǀƌƐƚĞƵ
^ƌďŝũŝ͘͘͘aƚĂǀĂŵƚŽŐŽǀŽƌŝ͍
,ĂƌŬĞƌ͗dŽnjŶĂēŝĚĂŝŵĂƚĞǀƌůŽƵƐŵĞƌĞŶƵ͕ũĞĚŝŶƐƚǀĞŶƵ͕ŽĚĂͲ
ďƌĂŶƵƉŽƌƵŬƵĚĂǀĂƐǀĂƓŝēŝƚĂŽĐŝƐŵĂƚƌĂũƵŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚŶŝŵ͘/
ƐǀĞĚŽŬďƵĚĞƚĞƵŵŽŐƵđŶŽƐƟĚĂŽĚƌǎŝƚĞƚĂũŶŝǀŽ͕ĂƐǀĞƐĞ
ƐǀŽĚŝŶĂƉƌƵǎĂŶũĞŬǀĂůŝƚĞƚĂŝǀƌĞĚŶŽƐƟƉŽƚƌŽƓĂēŝŵĂ͕ŽƉƐƚĂͲ
đĞƚĞƵƉƌŬŽƐǀĞůŝŬŽũŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝũŝŵĞĚŝũĂŬŽũĂƉŽƐƚŽũŝƵŽǀŽŵ
ĚĞůƵƚƌǎŝƓƚĂƵ^ƌďŝũŝ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
hdK/E h^dZ/:ͳ/E h^dZ/:>Ks/KWZD /ŵĂůŝƐǀĞƚůĂƵƚƵŶĞůƵ͘͘͘
3
UHYLãHRGSRODJRGLQHWDGDMRãXYHNPLQLVWDU0ODÿDQ'LQNLüMHQDVDVWDQNXVD
VORYHQDþNLP¿UPDPDX%HRJUDGXL]MDYLRXVYRPPDQLUXXEHÿHQRGDMH6UELMDL
VOXåEHQRL]DãODL]UHFHVLMH,]JRGLQHXNRMRMQDVMHGUPDODNUL]DNDRLGDQDV
VOXãDOLVPRVDLVWRJL]YRUDWYUGQMHGDMHÄDXWRPRELOVNDLQGXVWULMDQDMYHüDX]GDQLFD]D
VPHQMHQMHWUJRYLQVNRJGH¿FLWD6UELMHQDVUHGQMLURN³âWDYLãH³VDQRYLPLQYHVWLFLMD
PDWRüHELWLJUDQDNRMDüHJRGLãQMHL]YR]LWLXYUHGQRVWLYLãHPLOLMDUGLHYUD³.RQDþQR
RYDJUDQDLQGXVWULMHMHGH¿QLVDQDVDPLQLVWDUVNRJPHVWDNDRÄQDMSHUVSHNWLYQLMDSUL
YUHGQDJUDQDX6UELML³
6
ĚƌƵŐĞƐƚƌĂŶĞ͕ƵϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶŝƵ^ƌďŝũŝũĞnjĂďĞůĞǎĞŶƉĂĚ
ƉƌŽĚĂũĞŶŽǀŝŚĂƵƚŽŵŽďŝůĂnjĂϭϬŽĚƐƚŽ͘hǀŽnjŶŝĐŝƐŵĂͲ
ƚƌĂũƵĚĂđĞϮϬϭϭ͘ŐŽĚŝŶĂďŝƟũŽƓƚĞǎĂ͘͘͘ĞŵƵŽŶĚĂĚĂ
ƐĞŶĂĚĂĚŽŵĂđĂŝŶĚƵƐƚƌŝũĂĚĞůŽǀĂŝŽƉƌĞŵĞnjĂĂƵƚŽŝŶͲ
ĚƵƐƚƌŝũƵ͍
h ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũŝ ĚĞůŽǀĂ njĂ ƐǀĞƚƐŬƵ ĂƵƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝũƵ ƵēĞƐƚǀƵũĞ ƉƌĞͲ
ŬŽϭϬ͘ϬϬϬƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂ͘EĂũďŽůũŝŽĚŶũŝŚƐƵƐƚĞŬůŝƐƚĂƚƵƐKDŝƐͲ
ƉŽƌƵēŝůĂĐĂũĞƌƐǀŽũĞĚĞůŽǀĞŝŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĂŵŽƐƚĂůŶŽƌĂnjǀŝũĂũƵ
ŝŶƵĚĞƉƌŽŝnjǀŽĜĂēŝŵĂǀŽnjŝůĂƓŝƌŽŵƐǀĞƚĂ͘EĂũǀĞđŝƐǀĞƚƐŬŝKD
ŝƐƉŽƌƵēŝŽĐŝ ŽƐƚǀĂƌƵũƵ ŝŵƉŽnjĂŶƚŶĞ ǀƌĞĚŶŽƐƟ ƵŬƵƉŶŽŐ ƉƌŝŚŽĚĂ͕
ēĂŬŝƉƌĞŬŽϯϬŵŝůŝũĂƌĚŝĚŽůĂƌĂŐŽĚŝƓŶũĞ͘ĂďŝĚŽŵĂđŝƉƌŽŝnjǀŽͲ
ĜĂēŝĂƵƚŽĚĞůŽǀĂŶĂƓůŝƐǀŽũĞŵĞƐƚŽŶĂƐǀĞƚƐŬŽŵƚƌǎŝƓƚƵŝnjĂĚƌǎĂůŝ
ƉŽnjŝĐŝũƵŶĂĚŽŵĂđĞŵƚƌǎŝƓƚƵ͕ƉŽƚƌĞďŶŽũĞĚĂƵǀĞĚƵŝƉƌŝŵĞŶũƵũƵ
ŶĞŽƉŚŽĚŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĞŬǀĂůŝƚĞƚĂ͕ƌĞǀŝƚĂůŝnjƵũƵƉŽƐƚŽũĞđƵŽƉƌĞŵƵ
ŝƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞ͕ŝnjǀƌƓĞŽďƵŬƵŬĂĚƌŽǀĂŝŽďĞnjďĞĚĞƵƐůŽǀĞnjĂƐĂŵŽͲ
ƐƚĂůŶŝƌĂnjǀŽũŝƚĞƐƟŶŐƐǀŽũŝŚƉƌŽŝnjǀŽĚĂ͘
^ĚƌƵŐĞƐƚƌĂŶĞ͕ŽƉƓƚĂƐŝƚƵĂĐŝũĂƵ^ƌďŝũŝũĞƚĂŬǀĂĚĂƐƵƵƐǀŝŵŐƌĂͲ
ŶĂŵĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ ƉĂ ŝ Ƶ ŽǀŽũ͕ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶŝ ƚƌŽƓŬŽǀŝ ƐƵ ƵŐůĂǀŶŽŵ
ŽĚƌĞĜĞŶŝĐĞŶĂŵĂƐŝƌŽǀŝŶĂŝŽƉƌĞŵĞ͘WŽŬĂnjĂƚĞůũŝŶĂǀŽĚĞĚĂƐƵ
Ƶ^ƌďŝũŝƚƌŽƓŬŽǀŝƐŝƌŽǀŝŶĂǀŝƓŝƵƉŽƌĞĜĞŶũƵƐĂŐůĂǀŶŝŵŬŽŶŬƵƌĞŶͲ
ƟŵĂŬĂŽƓƚŽƐƵZƵŵƵŶŝũĂ͕dƵƌƐŬĂŝ<ŝŶĂ͘:ĞĚŶŽŶĞnjĂǀŝƐŶŽŝƐƚƌĂͲ
ǎŝǀĂŶũĞŬĂŽƵnjƌŽŬŶĂǀŽĚŝŵĂůƵǀĞůŝēŝŶƵƉƌŝǀƌĞĚŶĞŐƌĂŶĞŝŽŐƌĂͲ
ŶŝēĞŶĞŵŽŐƵđŶŽƐƟnjĂƉƌĞŐŽǀĂƌĂŶũĞŽĐĞŶŝďƵĚƵđŝĚĂƐĞǀĞđŝŶĂ
ƉƌŽŝnjǀŽĚŶĞ ŽƉƌĞŵĞ͕ ƐŝƌŽǀŝŶĂ ŝ ƉŽůƵƉƌŽŝnjǀŽĚĂ ƵǀŽnjŝ͘ dĂŬŽĜĞ͕
ƐƚŽũŝ ƉŽƌĂnjŶĂ ēŝŶũĞŶŝĐĂ ĚĂ ^ƌďŝũĂ ŶŝũĞ ŝŶǀĞƐƟƌĂůĂ Ƶ ƐĂǀƌĞŵĞŶƵ
ƚĞŚŶŽůŽŐŝũƵ͘sĞůŝŬŝĚĞŽŵĂƓŝŶƐŬŽŐƉĂƌŬĂũĞĚŽƐƚĂƐƚĂƌͲƉƌŽƐĞēͲ
ŶĂƐƚĂƌŽƐƚũĞϮϭŐŽĚŝŶĂ͘^ĂŵŽϭϮйƉƌĞĚƵnjĞđĂƉŽƐĞĚƵũĞŵĂƓŝŶĞ
ŵůĂĜĞŽĚϭϬŐŽĚŝŶĂ͘
3UHGLVSR]LFLMH6UELMHSRGUXJLPD
<ĂŽ ĚĞŽ ŽƉƓƟŚ ƉƌĞĚŝƐƉŽnjŝĐŝũĂ Ƶ ƉŽƐůŽǀĂŶũƵ͕ ŬĂŽ ŝ ĨĂŬƚŽƌĂ ŬŽũŝ
ƵƟēƵŶĂŬǀĂůŝƚĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞƵĐĞůŝŶŝƉĂŝƵĚĞůƵŬŽũŝ
ƐĞƟēĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞĚĞůŽǀĂŝŽƉƌĞŵĞnjĂƉŽƚƌĞďĞĂƵƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͕
ŶĂǀŽĚŝƐĞ͕ƚĂŬŽ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŬŽũŝŶĞƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂnjŶĂēĂũĂŶƚƌŽƓĂŬƵ
ŽĚŶŽƐƵŶĂƌĞůĂƟǀŶŽǀŝƐŽŬƵǀƌĞĚŶŽƐƚũĞĚŝŶŝēŶŝŚƉƌŽŝnjǀŽĚĂŝďůŝͲ
njŝŶĞŐůĂǀŶŝŚŝnjǀŽnjŶŝŚƚƌǎŝƓƚĂŬĂŽƓƚŽƐƵhŝZƵƐŝũĂ͘^ƌďŝũĂŝŵĂŝ
ŬŽƌŝƐƟŽĚŶŝƐŬŝŚĐĞŶĂĞŶĞƌŐĞŶĂƚĂͲŶĂũŶŝǎĞƐƵƵǀƌŽƉŝ͕ŝĂŬŽďŝƐĞ
ŽǀŽŵŽŐůŽƉƌŽŵĞŶŝƟ͘
WƌĞĚƐǀĞŐĂ͕ƌĂĚŶĂƐŶĂŐĂƵ^ƌďŝũŝŝŵĂĚŽƐƚĂŝƐŬƵƐƚǀĂƵƉŽŐůĞĚƵ
ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͕ ŬĂŽ ŝ ƉŽƐůŽǀŶĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝũĞ ŬŽũĞ ƐĞ ŵŽǎĞ ƵƉŽͲ
ƌĞĚŝƟƐĂĞǀƌŽƉƐŬŝŵƐƚĂŶĚĂƌĚŝŵĂ͕ĂůŝũĞƉŝƚĂŶũĞĚĂůŝďŝƐĞŬǀĂůŝĮͲ
ŬŽǀĂŶŝƉŽũĞĚŝŶĐŝŵŽŐůŝƉƌŝǀƵđŝƵƌĞŐŝŽŶĞƵŬŽũŝŵĂƐĞƉƌŽŝnjǀŽĚĞ
ĂƵƚŽĚĞůŽǀŝŝůŝƐƵŝŵĚŽƐƚƵƉŶĂƌĂĚŶĂŵĞƐƚĂƵƉŽǎĞůũŶŝũŝŵŵĞƐƟͲ
ŵĂnjĂǎŝǀŽƚ͘hƐůƵēĂũƵƉŽǀĞđĂŶũĂƚƌĂǎŶũĞŝƉůĂƚĂ͕ďŝůĂďŝŶĞŽƉŚŽĚͲ
ŶĂĚŽĚĂƚŶĂŽďƵŬĂŽŶŽǀŝŵƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂŵĂ͘
<ĂŽƐƉĞĐŝĮēĂŶƉƌŽďůĞŵƵŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũƵŽǀŽŐĚĞůĂƚƌǎŝƓƚĂŝŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝũƐŬĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞƵ^ƌďŝŝ͕ŝƐƟēĞƐĞŶĞnjĂŬŽŶŝƚƵǀŽnjĂƵƚŽĚĞůŽǀĂ͕
ŬĂŽŝnjĂŬŽŶŝƚƵǀŽnjƐĂŶĞŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđŝŵƵǀĞƌĞŶũŝŵĂŽŬǀĂůŝƚĞƚƵ
ƓƚŽ͕ƉŽƐůĞĚŝēŶŽ͕ƐƚǀĂƌĂŶĞĨĞƌŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝũƵƵ^ƌďŝũŝŝŽŵĞƚĂƌĂƐƚ͘
^ůŽǎĞŶŝĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŶŝnjĂŚƚĞǀŝnjĂŽƐŶŝǀĂŶũĞƉƌĞĚƵnjĞđĂ͕ĚŽďŝũĂͲ
ŶũĞĚŽnjǀŽůĂŝŶĞĨĞƌƉŽƐůŽǀŶĞƉƌĂŬƐĞƐĞƐŵĂƚƌĂũƵĚŽĚĂƚŶŝŵƐŵĞƚͲ
ŶũĂŵĂ͘
/ƐƚŽǀƌĞŵĞŶŽ͕ŝnjǀŽnjŶŝĐŝŝƚƌĞŶƵƚŶŝĚĞǀŝnjŶŝŬƵƌƐƐŵĂƚƌĂũƵƉƌĞƉƌĞͲ
ŬŽŵnjĂƌĂƐƚŝnjǀŽnjĂ͘DĞĜƵƟŵ͕ƐǀĞƵŬƵƉŶŽŐůĞĚĂŶŽ͕ƉƌŝƐƵƚŶŽũĞ
ŵĂůŽƉƌĞƉƌĞŬĂnjĂƉŽƐůŽǀĂŶũĞ͕ĚŽŬƐƉŽƌĂnjƵŵŝŽƐůŽďŽĚŶŽũƚƌŐŽͲ
ǀŝŶŝ͕ŶĂƌŽēŝƚŽƐĂZƵƐŝũŽŵ͕ŶƵĚĞƉƌŝůŝŬĞnjĂĚŝƌĞŬƚŶĂƐƚƌĂŶĂƵůĂŐĂͲ
ŶũĂ͘
^ƌďŝũĂŝŵĂĚƵŐƵƚƌĂĚŝĐŝũƵƵĂƵƚŽŵŽďŝůƐŬŽũŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ͘WƌǀĂƉƵƚͲ
ŶŝēŬĂǀŽnjŝůĂnjĂŵĂƐŽǀŶŽƚƌǎŝƓƚĞƉƌŽŝnjǀĞůĂũĞĂƐƚĂǀĂƵŐƌĂĚƵ<ƌĂͲ
ŐƵũĞǀĐƵƉŽēĞƚŬŽŵϱϬͲŝŚŐŽĚŝŶĂƉƌŽƓůŽŐǀĞŬĂ͘EĂƐǀŽŵǀƌŚƵŶͲ
ĐƵ͕ĂƐƚĂǀĂũĞƉƌŽŝnjǀŽĚŝůĂƉƌĞŬŽϮϱϬ͘ϬϬϬǀŽnjŝůĂŐŽĚŝƓŶũĞ͕ƚĂŬŽĚĂ
ĚŽŵĂđŝƉƌŽŝnjǀŽĜĂēŝĚĞůŽǀĂƉŽƐĞĚƵũƵǀĞůŝŬŽŝƐŬƵƐƚǀŽƵƉŽŐůĞĚƵ
njĂĚŽǀŽůũĂǀĂŶũĂ ǀŝƐŽŬŝŚ ƐƚĂŶĚĂƌĚĂ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ ǀĞůŝŬŝŚ ŬŽůŝēŝŶĂ
ĚĞůŽǀĂŬĂŽŝƵēŝŶŬĂŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ͘hnjƚŽ͕^ƌďŝũĂũĞŽĚƌǎĂůĂũĂŬĂŵĞͲ
ĜƵŶĂƌŽĚŶĂƉĂƌƚŶĞƌƐƚǀĂ͕ƓƚŽũĞǀŝĚůũŝǀŽƵǀĞůŝŬŽŵďƌŽũƵƉƌŽŝnjǀŽĚͲ
ŶŝŚĚŽnjǀŽůĂŝnjĂũĞĚŶŝēŬŝŚƵůĂŐĂŶũĂ͕ŶĂƌŽēŝƚŽƐĂŶĞŵĂēŬŝŵŝŝƚĂůŝͲ
ũĂŶƐŬŝŵŬŽŵƉĂŶŝũĂŵĂ͘ĂƐƚĂǀĂũĞƉƌŽŝnjǀŽĚŝůĂŶĞŬŽůŝŬŽŵŽĚĞůĂ
ĂƵƚŽŵŽďŝůĂƉŽĚůŝĐĞŶĐŽŵ&ŝĂƚĂŝƌĂnjǀŝůĂǀƌŚƵŶƐŬĞƌĂĚŝŽŶŝĐĞnjĂ
ŝnjƌĂĚƵĚĞůŽǀĂnjĂ'DKƉĞů͘ĞůŽǀŝŝŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝnj^ƌďŝũĞƐĞŵŽͲ
ŐƵƉƌŽŶĂđŝƵƉƌŽŝnjǀŽĚŶŝŵƉŽƐƚƌŽũĞŶũŝŵĂǀĞůŝŬŽŐďƌŽũĂnjĂƉĂĚŶŝŚ
KD ;ƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂ ŽƌŝŐŝŶĂůŶŝŚ ĚĞůŽǀĂͿ͕ ƵŬůũƵēƵũƵđŝ DĞƌĐĞĚĞƐ͕
&ŽƌĚŝŵŶŽŐĞĚƌƵŐĞ͘
hƉƌŬŽƐēŝŶũĞŶŝĐŝĚĂƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝũĂƐƵŽēŝůĂƐĂƉĂĚŽŵƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ
ƚŽŬŽŵĚĞǀĞĚĞƐĞƟŚ͕&/dũĞŽďũĂǀŝŽƵůĂŐĂŶũĂƵǀƌĞĚŶŽƐƟŽĚϳϬϬ
ŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ͕ĂƉƌŝƐƵƐƚǀŽĚƌƵŐŝŚǀŽĚĞđŝŚƐƚƌĂŶŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂƉŽͲ
ƉƵƚ>ŽŚƌ͕ƌĂĞdžůŵĂŝĞƌ͕DŝĐŚĞůŝŶŝĂƵĞƌŚŝŶŶĂƐƌƉƐŬŽŵƚƌǎŝƓƚƵ
ƉŽŬĂnjƵũĞƉŽŶŽǀŶŽŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶũĞnjĂŽǀĂũƐĞŬƚŽƌ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
ĂƵƚŽŵŽďŝůĂŶĂnjĂƉĂĚŶŽŵĂůŬĂŶƵ͘KƐŶŽǀŶŝƌĂnjůŽŐnjĂƉƌĞĚƵnjŝŵĂͲ
ŶũĞŽǀĂŬǀŽŐƉŽƚĞnjĂũĞƐƚĞēŝŶũĞŶŝĐĂĚĂũĞƐƵĮƌŵĞŝnjŽďůĂƐƟŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝũĞĂƵƚŽĚĞůŽǀĂŶĂƉŽĚƌƵēũƵďŝǀƓĞ:ƵŐŽƐůĂǀŝũĞŝnjŐƵďŝůĞƐǀŽũĂƚƌĂͲ
ĚŝĐŝŽŶĂůŶĂƚƌǎŝƓƚĂͲƵŐůĂǀŶŽŵƵƵŶƵƚƌĂƓŶũŽƐƟnjĞŵůũĞ͘/ƐƚŽǀƌĞŵĞŶŽ͕
ŶĂƉŽƌŝ ŬŽũŝ ƐƵ ƐĞ ēŝŶŝůŝ ƉŽƐůĞ ƐƚǀĂƌĂŶũĂ njĂƐĞďŶŝŚ ĚƌǎĂǀĂ ŽĚ ĞdžͲLJƵ
ƌĞƉƵďůŝŬĂĚĂƐĞƉŽŐŽŶŝƉŽƐƚƵƉŶŽŝŶƚĞŐƌŝƓƵƵůĂŶĐĞƐƟĐĂŶũĂĚŽďŝƟ
ŵĞĜƵŶĂƌŽĚŝŚĂƵƚŽŵŽďŝůƐŬŝŚŝŶĚƵƐƚƌŝũĂƚƌƉĞůŝƐƵďƌŽũŶĞƉŽƚĞƓŬŽđĞ͘
hƚĂũƉĂŬĞƚŶĞƵŵŝƚŶŝŚēŝŶũĞŶŝĐĂŝĚĞŝƚŽĚĂnjĞŵůũĞnjĂƉĂĚŶŽŐĂůͲ
ŬĂŶĂŶĞƉŽƐĞĚƵũƵ͞ŝŵŝĚǎ͟ƐƚĂůŶŽŐŵĞƐƚĂnjĂŝŶĚƵƐƚƌŝũƵĂƵƚŽĚĞůŽǀĂ͕
ŝĚĂnjďŽŐƚŽŐĂŝŵĂũƵƉƌŽďůĞŵĚĂďƵĚƵnjĂƉĂǎĞŶĞŶĂŵĞĜƵŶĂƌŽĚͲ
ŶŽŵƚƌǎŝƓƚƵ͘ƌǎĂǀŶĞŝŶŝĐŝũĂƟǀĞŬĂŽƓƚŽƐƵĂƵƚŽŵŽďŝůƐŬŝŬůĂƐƚĞƌŝƵ
^ƌďŝũŝ ŝ ŽƐŶŝ ŝ ,ĞƌĐĞŐŽǀŝŶŝ͕ ŶŝƐƵ ĚŽǀŽůũŶĞ ĚĂ ƉƌĞďƌŽĚĞ ƉƌĞƉƌĞŬĞ
ƉƌŝŵĞđŝǀĂŶũĂ͘ĂƚŽƐĞŝƐƟēĞƉƌŝƐƚƵƉŝůŝƌĞƓĞŶũĞƉŽŬŽŵĞŬŽŽƌĚŝŶŝƐĂͲ
ŶŝŝnjĂũĞĚŶŝēŬŝŶĂƐƚƵƉŝƉƌĞĚƵnjĞđĂǀŝƓĞnjĞŵĂůũĂŶĂƚƌǎŝƓƟŵĂƉƌƵǎĂũƵ
ďŽůũĞƓĂŶƐĞnjĂŽƐƚǀĂƌĞŶũĞƉŽƐůŽǀŶŝŚŵŽŐƵđŶŽƐƟƵŽǀŽũǀĂǎŶŽũŝŶͲ
ĚƵƐƚƌŝũƐŬŽũŐƌĂŶŝ͘
<ƌĂũŶũŝ Đŝůũ ŽǀŽŐ ƉŽĚƵŚǀĂƚĂ ũĞƐƚĞ ĚĂ ƐĞ ƵŶĂƉƌĞĚŝ ƉŽnjŝĐŝŽŶŝƌĂŶũĞ
3RYH]LYDQMHUHãHQMH]D
GRPDüLLUHJLRQDOQLSUREOHP
ZĂĚŝ ƉŽĚƐƟĐĂŶũĂ ƌĂnjǀŽũĂ ĂƵƚŽŵŽďŝůƐŬĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͕ ƐǀŽũĞǀƌĞŵĞŶŽ
ũĞŽƐŶŽǀĂŶZĞŐŝŽŶĂůŶŝĂƵƚŽŵŽďŝůƐŬŝŬůĂƐƚĞƌĞŶƚƌĂůŶĞ^ƌďŝũĞ͘dĂĚĂ
ũĞƌĞēĞŶŽĚĂũĞǀŝnjŝũĂŬůĂƐƚĞƌĂŬŽŶŬƵƌĞŶƚĂŶŝƉƌĞƉŽnjŶĂƚůũŝǀĞǀƌŽƉͲ
ƐŬŝĂƵƚŽͲƌĞŐŝŽŶ͘KƐŶŝǀĂēŝŽǀŽŐŬůĂƐƚĞƌĂƐƵϭϮŶĂũnjŶĂēĂũŶŝũŝŚƉƌĞĚͲ
ƵnjĞđĂ ĚŽďĂǀůũĂēĂ ŝnj ŽďůĂƐƟ ĂƵƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ ƐĂ ƚĞƌŝƚŽƌŝũĞ ĞŶƚƌĂůŶĞ
^ƌďŝũĞŝũĞĚĂŶďƌŽũŝŶƐƟƚƵĐŝũĂŬĂŽƓƚŽƐƵ͗WƌŝǀƌĞĚŶĂŬŽŵŽƌĂ^ƌďŝũĞ͕
ZĞŐŝŽŶĂůŶĂ ƉƌŝǀƌĞĚŶĂ ŬŽŵŽƌĂ <ƌĂŐƵũĞǀĂĐ͕ ZĞŐŝŽŶĂůŶĂ ƉƌŝǀƌĞĚŶĂ
ŬŽŵŽƌĂ <ƌƵƓĞǀĂĐ͕ ZĞŐŝŽŶĂůŶĂ ƉƌŝǀƌĞĚŶĂ ŬŽŵŽƌĂ <ƌĂůũĞǀŽ͕ 'ƌĂĚ
<ƌĂŐƵũĞǀĂĐ͕ZĞŐŝŽŶĂůŶĂĂŐĞŶĐŝũĂnjĂĞŬŽŶŽŵƐŬŝƌĂnjǀŽũ͕DĂƓŝŶƐŬŝŝ
ŬŽŶŽŵƐŬŝĨĂŬƵůƚĞƟ͘DŽƟǀũĞďŝŽƵƉŽďŽůũƓĂŶũƵƐƌƉƐŬŝŚƉƌŽŝnjǀŽͲ
ĜĂēĂĂƵƚŽĚĞůŽǀĂĚĂďŝƐĞƉŽǀĞđĂůĂŶũŝŚŽǀĂŬŽŶŬƵƌĞƚŶŽƐƚŝŬĂŬŽďŝ
ƐĞ ŽƐƉŽƐŽďŝůŝ njĂ ƌĞŐŝŽŶĂůŶŽ ƵŵƌĞǎĂǀĂŶũĞ Ɛ ŬůĂƐƚĞƌŝŵĂ ^ůŽǀĞŶŝũĞ͕
,ƌǀĂƚƐŬĞ͕DĂŬĞĚŽŶŝũĞ͕ƵƐƚƌŝũĞŝ/ƚĂůŝũĞ͘^ƌƉƐŬŝŬůĂƐƚĞƌƐĂĚĂďƌŽũŝϴϳ
ƉƌĞĚƵnjĞđĂƵŬŽũŝŵĂũĞnjĂƉŽƐůĞŶŽϭϱϬ͘ϬϬϬƌĂĚŶŝŬĂ͘hƉƌŝůŽŐĚŽďƌŽũ
ŽĚůƵĐŝƐƟŐůĂũĞŝŽĐĞŶĂŵŝŶŝƐƚƌĂŝŶŬŝđĂͣĚĂũĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĂĂƵƚŽĚĞͲ
ůŽǀĂŶĂũǀĞđŝŝnjǀŽnjŶŝƉŽƚĞŶĐŝũĂůƐƌƉƐŬĞƉƌŝǀƌĞĚĞ͘͞
EĂƌĂǀŶŽ͕ĚŽůĂnjĂŬ&ŝĂƚĂƉƌŝǀƵŬĂŽũĞǀĞůŝŬŝďƌŽũŬŽŵƉĂŶŝũĂŬŽũĞđĞ
ŽƚǀŽƌŝƟƉŽŐŽŶĞƵďůŝnjŝŶŝ<ƌĂŐƵũĞǀĐĂƵŬŽũŝŵĂđĞƐĞƉƌŽŝnjǀŽĚŝƟĚĞͲ
ůŽǀŝnjĂďƵĚƵđĞŵŽĚĞůĞĂƵƚŽŵŽďŝůĂ͕ŬŽũŝđĞƐŝůĂnjŝƟƐƚƌĂŬĂƵŶŽǀŽũ
ĨĂďƌŝĐŝŬŽũĂũĞ͕ƉƌĞŵĂƚĂĚĂƓŶũŝŵƉƌŽĐĞŶĂŵĂ͕ƚƌĞďĂůŽĚĂƉŽēŶĞƐ
ƌĂĚŽŵϮϬϭϭ͘EŽǀŝnjĂŵĂŚĂƵƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝũŝĚĂůĂũĞŝŬŝŶĞƐŬĂŬŽŵƉĂŶŝͲ
ũĂ͞ŽŶŐĨĞŶŐ͕͟ŬŽũĂũĞƉƌĞĚƵnjĞđƵ&WƉƌĞƉƵƐƟůĂƐŬůĂƉĂŶũĞƐǀŽũŝŚ
ŬĂŵŝŽŶĂ͘
<ĂŽ ŶĂƐƚĂǀĂŬ ŝĚĞũĞ njĂ ƉƌŽŵŽǀŝƐĂŶũĞ ĚŽŵĂđĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ ĂƵƚŽͲĚĞͲ
ůŽǀĂƵƉŽƐůĞĚŶũĞǀƌĞŵĞƐǀĞnjŶĂēĂũŶŝũƵƵůŽŐƵĚŽďŝũĂŝƵƚŽͲŬůĂƐƚĞƌ
^ƌďŝũĂ͕ŬŽũŝŽŬƵƉůũĂƉƌĞŬŽϮϬŬŽŵƉĂŶŝũĂŝƉĞƚŶĂƵēŶŝŚŝŶƐƟƚƵĐŝũĂ͘
hůŽŐĂŽǀŽŐŬůĂƐƚĞƌĂũĞĚĂƉŽǀĞǎĞŬŽŵƉĂŶŝũĞŝnjĂƵƚŽͲŝŶĚƵƐƚƌŝũĞŬĂͲ
ŬŽďŝnjĂĚŽǀŽůũŝůŝnjĂũĞĚŶŝēŬĞƉŽƚƌĞďĞŶĂƉŽĚƌƵēũƵŶĂďĂǀŬĞ͕ŬƵƉĂĐĂ͕
ƐƉĞĐŝũĂůŝnjŽǀĂŶŝŚƵƐůƵŐĂ͕ƌĂĚŶĞƐŶĂŐĞŝĚƌƵŐŝŚƌĞƐƵƌƐĂ͘
'ŽĚŝƓŶũŝƉƌŽŵĞƚƉƌĞĚƵnjĞđĂƵŽŬǀŝƌƵŬůĂƐƚĞƌĂũĞϭϰϬŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ͕
ĚŽŬϳϬйƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞŝĚĞƵŝnjǀŽnj͘'ůĂǀŶŝŝŶŽƐƚƌĂŶŝƉĂƌƚŶĞƌŝƐƌƉƐŬŽŐ
ĂƵƚŽͲŬůĂƐƚĞƌĂƐƵƌƵƐŬĂ͞>ĂĚĂ͕͟ũƵǎŶŽŬŽƌĞũƐŬŝ͞ĂĞǁŽŽ͕͟ĨƌĂŶĐƵƐŬĂ
ŐƌƵƉĂ ͞WĞƵŐĞŽƚͲŝƚƌŽĞŶ͘͟ h ŬůĂƐƚĞƌƵ ƐĞ ŶĂůĂnjĞ ƌĂnjŶĞ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ
ŬŽũĞ ƉƌŽŝnjǀŽĚĞ ŶĂũƌĂnjůŝēŝƟũĞ ǀƌƐƚĞ ƉƌŽŝnjǀŽĚĂ Ͳ ŽĚ ƐǀĞƚůŽƐŶĞ ƐŝŐͲ
ŶĂůŝnjĂĐŝũĞŝŚůĂĚŶũĂŬĂƉƌĞŬŽŬŽēŝŽŶŝŚĚŝƐŬŽǀĂĚŽŬƵŐůŝēŶŝŚůĞǎĂũĞͲ
ǀĂŝƌĂnjŶŝŚĚĞůŽǀĂnjĂŵŽƚŽƌĞ͘WƌŝůŝŬĂnjĂƉƌŽŵŽĐŝũƵƵŝŶŽƐƚƌĂŶƐƚǀƵ
ŽŵŽŐƵđĞŶĂũĞŽĚƐƚƌĂŶĞŐĞŶĐŝũĞnjĂƐƚƌĂŶĂƵůĂŐĂŶũĂŝƉƌŽŵŽĐŝũƵ
ŝnjǀŽnjĂ͕ƉĂƐƵƐĞƚĂŬŽŬŽŵƉĂŶŝũĞŝnj^ƌďŝũĞƉŽũĂǀŝůĞŶĂƐĂũŵƵ͞ƵƚŽͲ
ŵĞŚĂŶŝŬĂ͟Ƶ&ƌĂŶŬĨƵƌƚƵ͘WƌĞĚƐƚĂǀůũĞŶŝƐƵƉƌŽŝnjǀŽĚŝēůĂŶŽǀĂŽǀŽŐ
ŬůĂƐƚĞƌĂŝŶũŝŚŽǀŝƉŽƚĞŶĐŝũĂůŝ͘KƐƚǀĂƌĞŶŝƐƵŝŬŽŶƚĂŬƟƐĂĚǀĂƐǀĞƚƐŬĂ
ƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂ͕ Ăůŝ ƌĞĂůŶĞ ƉƌŽĐĞŶĞ ŐŽǀŽƌĞ ĚĂ đĞ ďŝƟ ƉŽƚƌĞďŶŽ ŶĂũͲ
ŵĂŶũĞ ũŽƓ ŐŽĚŝŶƵ ĚĂŶĂ ƉƌĞ ŶĞŐŽ ƓƚŽ ƐĞ Žǀŝ ŬŽŶƚĂŬƟ ƉƌĞƚǀŽƌĞ Ƶ
ŬŽŶŬƌĞƚĂŶƉŽƐĂŽ͘
<ĂŽ ũŽƓ ũĞĚĂŶ ǀŝĚ ƉŽŵŽđŝ ƐǀŽũĞǀƌĞŵĞŶŽ ũĞ ŝƐƚĂŬŶƵƚ ƉŽĚƵŚǀĂƚ
ƵŶĂƉƌĞĜŝǀĂŶũĂŝnjǀŽnjĂŝŶĚƵƐƚƌŝũĞĂƵƚŽĚĞůŽǀĂƵŵƌĞǎĞŶũĞŵŬůĂƐƚĞƌĂ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ƉƌĞĚƵnjĞđĂŝŶĚƵƐƚƌŝũĞĂƵƚŽĚĞůŽǀĂnjĂƉĂĚŶŽŐĂůŬĂŶĂŶĂnjĂƉĂĚŶŽͲ
ĞǀƌŽƉƐŬŽŵ ŝ ŐůŽďĂůŶŽŵ ƚƌǎŝƓƚƵ͘ h ƉůĂŶƵ ƐƚŽũŝ ƉƌŝŵĞŶĂ ŬŽŵďŝŶĂͲ
ĐŝũĞŵĞƌĂŬŽũĞđĞƐƌƉƐŬŝŵ͕ďŽƐĂŶƐŬŝŵŝŵĂŬĞĚŽŶƐŬŝŵƉƌĞĚƵnjĞđŝͲ
ŵĂŝnjŝŶĚƵƐƚƌŝũĞĂƵƚŽĚĞůŽǀĂŽůĂŬƓĂƟƉƌŝƐƚƵƉƐƚƌĂŶŝŵƚƌǎŝƓƟŵĂ͘h
ƚŽŵƐŵŝƐůƵũĞŝƌĞŐŝƐƚƌŽǀĂŶĂƌĞŐŝŽŶĂůŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚƉůĂƞŽƌŵĂͲǁǁǁ͘
ĂƵƚŽŵŽƟǀĞͲƐĞĞ͘ĞƵ͕ ŬĂŽ ŝ njĂũĞĚŶŝēŬŽ ƐĞĚŝƓƚĞ Ƶ EĞŵĂēŬŽũ͕ ŽƐŵŝͲ
ƓůũĞŶŝnjĂũĞĚŶŝēŬŝƐĂũĂŵƐŬŝŝŵĂƌŬĞƟŶƓŬŝŶĂƐƚƵƉŝ͕ƉŽƐůŽǀŶĂƉƵƚŽǀĂͲ
ŶũĂƉŽnjĂƉĂĚŶŽũǀƌŽƉŝŝnjĂƉĂĚŶŽŵĂůŬĂŶƵ͘
/ĂŬŽũĞŬĂŽƌŽŬnjĂƌĞĂůŝnjĂĐŝũƵƉůĂŶŝƌĂŶŝŚŵĞƌĂĚĂƚƉĞƌŝŽĚĚŽϮϬϬϵ͕
ŝnjŐůĞĚĂĚĂũĞŐůŽďĂůŶĂŬƌŝnjĂƵēŝŶŝůĂƐǀŽũĞ͕ƵnjƉŽŵŽđůŽŬĂůŶŝŚͣŬƌŝͲ
njŝƌĂŶũĂ͘͘͘͞
3RPRüVDVWUDQH
EĂƌĂǀŶŽ͕ ŶĂĚĂŶũĂ ƐƵ ũĞĚŶŽ Ă ƐƚǀĂƌŶŽƐƚ ēŝŶŝ ĚĂ ƐĞ Ɛǀŝ Žǀŝ ƉƌŽŝnjͲ
ǀŽĜĂēŝ ĚĞůŽǀĂ njĂ ĂƵƚŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƵ ƐƵƐƌĞđƵ ƐĂ ƉŽƚƌĞďŽŵ ƉƌƵǎĂŶũĂ
ŬǀĂůŝƚĞƚŶĞ ŝ ĞĨĞŬƟǀŶĞ ƉŽŵŽđŝ ƐƚƌƵēŶũĂŬĂ͘ hƉƌĂǀŽ Ƶ ƚŽŵ ƐŵŝƐůƵ͕
ƉŽŬƌĞŶƵƚũĞŽĚƐƚƌĂŶĞh^/ͲĂWƌŽũĞŬĂƚnjĂƌĂnjǀŽũŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶŽƐƟ
ŽƐŵŝƓůũĞŶĚĂƉŽŵŽŐŶĞĮƌŵĂŵĂŬŽũĞƐĞďĂǀĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶũŽŵĂƵƚŽ
ĚĞůŽǀĂĚĂŵĂŬƐŝŵŝnjŝƌĂũƵƐŽƉƐƚǀĞŶĞŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶĞƉƌĞĚŶŽƐƟŝĚĂƐĞ
ďŽůũĞƉŽnjŝĐŝŽŶŝƌĂũƵŬĂŬŽďŝƵƐƉĞůĞĚĂƐĞƉƌŽďŝũƵƵƌĞŐŝŽŶĂůŶŽũŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝũŝƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞĂƵƚŽĚĞůŽǀĂŬŽũĂƉƌŽůĂnjŝŬƌŽnjƉƌŽŵĞŶƵ͘
WƌŽũĞŬĂƚ ƉƌĞĚƵnjŝŵĂ ƚƌĂŶƐĂŬĐŝŽŶĞ ŝ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝũƐŬĞ ĂŬƟǀŶŽƐƟ
ŬĂŬŽ ďŝ ŽƐƚǀĂƌŝŽ ŽǀĞ ĐŝůũĞǀĞ͘ dƌĂŶƐĂŬĐŝŽŶĞ ĂŬƟǀŶŽƐƟ ƵƐŵĞƌĞͲ
ŶĞ ƐƵ ŶĂ ĐŝůũĂŶƵ ƉƌŽĚĂũƵ ŝ ŵĂƌŬĞƟŶƓŬĞ ĂŬƟǀŶŽƐƟ͕ ŶƉƌ͘ ƐĂũŵŽͲ
ǀĞ͕ ŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĂ ƚƌǎŝƓƚĂ͕ Ϯ ƐĂƐƚĂŶŬĞ͕ ĚŝƌĞŬƚŶĞ ƉƌĞŐŽǀŽƌĞ͖ ĚŽŬ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞ ĂŬƟǀŶŽƐƟ ŶĂƐƚŽũĞ ĚĂ ƉŽďŽůũƓĂũƵ ĚƵŐŽƌŽēŶƵ
ŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶŽƐƚƐĞŬƚŽƌĂ͕ŶƉƌ͘ŬƌŽnjƉŽĚƌƓŬƵĮƌŵĂŵĂĚĂŽƐƚǀĂƌĞ
ŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶĞ ƐĞƌƟĮŬĂƚĞ ŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚĞ͕ ŽƐŶŝǀĂŶũĞŵ ƵĚƌƵǎĞŶũĂͬ
ĂƐŽĐŝũĂĐŝũĂŬŽũĞďŝnjĂƐƚƵƉĂůĞĐĞŽƐĞŬƚŽƌ͕ƐƉƌŽǀŽĜĞŶũĞŵƌĂnjǀŽũŶŝŚ
ŝŶŝĐŝũĂƟǀĂƵĐŝůũƵƵŶĂƉƌĞĜĞŶũĂƐƚƌƵēŶŝŚǀĞƓƟŶĂƌĂĚŶĞƐŶĂŐĞ͕ŬĂŽ
ŝŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŶŝŵďƌĞŶĚŝƌĂŶũĞŵƌĂĚŝƉŽĚŝnjĂŶũĂƐǀĞƐƟŽƉƌĞĚŶŽͲ
ƐƟŵĂŝŶǀĞƐƟƌĂŶũĂƵ^ƌďŝũƵ͘
sĞůŝŬĂŝƐƉůĂƟǀŽƐƚƐƌƉƐŬŽŐƐĞŬƚŽƌĂ;ŶŝƐŬŝƚƌŽƓŬŽǀŝƌĂĚŶĞƐŶĂŐĞŝ
ĞŶĞƌŐĞŶĂƚĂͿ͕ƉŽǀĞđĂŶĂƉƌŽĚƵŬƟǀŶŽƐƚŝƐŬƵƐŶŽŐŬĂĚƌĂŝŽĚůŝēŶĂ
ĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚƚƌǎŝƓƚĂđĞnjĂũĞĚŶŽďŝƟƉŽĚƌǎĂŶŝŬƌŽnjƐƚƌĂƚĞŐŝũƵƉƌŽͲ
ũĞŬƚĂƵƐŵĞƌĞŶƵŶĂƉŽĚƌƓŬƵƐƚǀĂƌĂŶũƵǀĞnjĂƐĂŬƵƉĐŝŵĂŝŝŶǀĞƐƟͲ
ƚŽƌŝŵĂ͘^ƚƌĂƚĞƓŬŝĨŽŬƵƐh^/WƌŽũĞŬƚĂnjĂƌĂnjǀŽũŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶŽƐƟ
Ƶ^ƌďŝũŝƵƐŵĞƌĞŶũĞŶĂ͗
ͻWŽǀĞđĂŶũĞǀŝĚůũŝǀŽƐƟ^ƌďŝũĞŬĂŽĚŽďĂǀůũĂēĂŝƉĂƌƚŶĞƌĂƐƚƌĂŶŝŵ
ƉƌŽŝnjǀŽĜĂēŝŵĂ
ͻ/ƐŬŽƌŝƓđĂǀĂŶũĞŐĞŽŐƌĂĨƐŬĞƉƌĞĚŶŽƐƟŝĚƵŐĞƚƌĂĚŝĐŝũĞƉƌŽŝnjǀŽĚͲ
ŶũĞŝŝnjǀŽnjĂ
ͻ<ŽƌŝƓđĞŶũĞƐƚƌĂŶĞƚĞŚŶŝēŬĞƉŽŵŽđŝŝƉŽƐƚŽũĞđŝŚĚŝƌĞŬƚŶŝŚƐƚƌĂͲ
ŶŝŚŝŶǀĞƐƟĐŝũĂͬƉĂƌƚŶĞƌĂnjĂƵŶĂƉƌĞĜĞŶũĞƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞŝƓŝƌĞŶũĞ
ƚƌǎŝƓƚĂ
ͻ/njŐƌĂĚŶũƵ ŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ njĂ ĚŽďŝũĂŶũĞ ŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶŝŚ
ƐĞƌƟĮŬĂƚĂnjĂƐƚĂŶĚĂƌĚƵŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ
ͻhŶĂƉƌĞĜĞŶũĞŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂnjĂƉŽƐůŽǀŶŽƵƉƌĂǀůũĂŶũĞ͕ŵĂƌŬĞƟŶŐ͕
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĞŝůũƵĚƐŬĞƌĞƐƵƌƐĞ
ͻWƌŝǀůĂēĞŶũĞ ŶŽǀŝŚ ƐƚƌĂŶŝŚ ŝŶǀĞƐƟƚŽƌĂͬƉĂƌƚŶĞƌĂ njĂ njĂũĞĚŶŝēŬĂ
ƵůĂŐĂŶũĂ;ŝnjhŝ^Ϳ
ͻKďĞnjďĞĜŝǀĂŶũĞĐŝůũĂŶĞƉŽĚƌƓŬĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĂŵĂŝŵĂƌŬĞƟŶŐƵ
ƵƉƌŽŵŽǀŝƐĂŶũƵŬŽŵƉĂŶŝũĂŝŝŶĚƵƐƚƌŝũĞŶĂŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶŝŵƚƌͲ
ǎŝƓƟŵĂ
/ƉĂŬ͕ ŶŝũĞ ƐǀĞ ƚĂŬŽ ĐƌŶŽ͕ ƉĂ Ŷŝ ƐŝǀŽ͘ /ƐƟŶĂ͕ Ɛǀŝ ŬŽŶƐƚĂƚƵũƵ͕ ƉŽͲ
ŐŽƚŽǀŽ ƉŽƐŵĂƚƌĂēŝ ŝnj ŝŶŽƐƚƌĂŶƐƚǀĂ ĚĂ ƐĞ Ƶ ^ƌďŝũŝ ƐůĂďŝũĞ ƉƌĂƟŽ
ƐǀĞƚƐŬŝƌĂnjǀŽũƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞ͘<ĂŽƉƌŽďůĞŵnjĂƌĞƓĂǀĂŶũĞĂƉŽƐƚƌŽĮƌĂ
ƐĞŝƌĂĚŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŬŽũĂŶŝũĞŶĂnjĂǀŝĚŶŽŵŶŝǀŽƵ͕ƓƚŽŶĂŵũĞƐĂͲ
ŵŝŵĂŽĚĂǀŶŽƉŽnjŶĂƚŽ͘DĞĜƵƟŵ͕ƉŽnjŝƟǀŶŽũĞƐƚĞƚŽƓƚŽƉŽƐƚŽũŝ
ǀŽůũĂĚĂƐĞƌĂĚŝŶĂƉŽďŽůũƓĂŶũƵŬǀĂůŝƚĞƚĂ͕ĂŝƉŽƐƚŽũĂŶũĞĂƵƚŽͲŬůĂͲ
ƐƚĞƌĂ͕ŬĂŽŝƉŽũĞĚŝŶŝŚƉƌŽŐƌĂŵĂŬŽũĞƵ^ƌďŝũŝƐƉƌŽǀŽĚĞŽƌŐĂŶŝnjĂͲ
ĐŝũĞƉŽƉƵƚhũĞĚŝŶũĞŶŝŚŶĂĐŝũĂ͕ĚĂũƵĂƌŐƵŵĞŶƚǀŝƓĞƚǀƌĚŶũŝĚĂŽǀĂ
ŐƌĂŶĂŝŵĂƐǀĞƚůƵďƵĚƵđŶŽƐƚ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
$872,1'8675,-$
^/WƉŽnjǀĂůĂƐƌƉƐŬĞƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĞĂƵƚŽͲĚĞůŽǀĂŝŽƉƌĞŵĞĚĂ
ƵēĞƐƚǀƵũƵŶĂƐĂũŵƵ͞ƋƵŝƉƵƚŽ͟ƵWĂƌŝnjƵ
ŐĞŶĐŝũĂ njĂ ƐƚƌĂŶĂ ƵůĂŐĂŶũĂ ŝ ƉƌŽŵŽĐŝũƵ ŝnjǀŽnjĂ ^ƌďŝũĞ ;^/WͿ
ƉŽnjǀĂůĂ ũĞ ĚŽŵĂđĞ ƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĞ ĂƵƚŽ ĚĞůŽǀĂ ŝ ŽƉƌĞŵĞ ĚĂ ƐĞ
ƉƌŝũĂǀĞ njĂ ƵēĞƓđĞ ŶĂ ŶĂĐŝŽŶĂůŶŽŵ ƓƚĂŶĚƵ ^ƌďŝũĞ ŶĂ ƐĂũŵƵ
͞ƋƵŝƉƵƚŽ͕͟ŬŽũŝđĞƐĞŽĚƌǎĂƟƵŽŬƚŽďƌƵŽǀĞŐŽĚŝŶĞƵWĂƌŝnjƵ͘
ZŽŬnjĂƉƌŝũĂǀƵũĞϭϴ͘ŵĂƌƚϮϬϭϭ͘ŐŽĚŝŶĞ͘
dƌŽƓŬŽǀĞ njĂŬƵƉĂ ƉƌŽƐƚŽƌĂ ŝ ŝnjŐƌĂĚŶũĞ ƓƚĂŶĚĂ ƐŶŽƐŝ ^/W͕ Ă
ƉƌĞĚƵnjĞđĂ ŬŽũĂ ďƵĚƵ ƵēĞƐƚǀŽǀĂůĂ ƚƌĞďĂ ĚĂ ƉůĂƚĞ ƉƵƚŶĞ ƚƌŽͲ
ƓŬŽǀĞ͕ ƉƌĞǀŽnj ĞŬƐƉŽŶĂƚĂ ŝ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝũƵ Ƶ ŝnjŶŽƐƵ ŽĚ ϭϬϲ͘ϱϬϬ
ĚŝŶĂƌĂnjĂƉŽŬƌŝǀĂŶũĞƚƌŽƓŬŽǀĂnjĂũĞĚŶŝēŬŽŐŬĂƚĂůŽŐĂ͕ƉƌĂƚĞđĞŐ
ŵĂƚĞƌŝũĂůĂŝŵĂƌŬĞƟŶƓŬŝŚĂŬƟǀŶŽƐƟ͘
^ĂũĂŵ͞ƋƵŝƉƵƚŽ͟ƐĞŽĚƌǎĂǀĂŽĚϭϵϳϱ͘ƐǀĂŬĞĚƌƵŐĞŐŽĚŝŶĞ
ŝĨŽŬƵƐŝƌĂŶũĞƉƌĞƐǀĞŐĂŶĂƌĞnjĞƌǀŶĞĚĞůŽǀĞ͕ŽƉƌĞŵƵŝŽĚƌǎĂͲ
ǀĂŶũĞŵŽƚŽƌŶŝŚǀŽnjŝůĂ͘^ĂũĂŵŶĞƉŽĚƌĂnjƵŵĞǀĂƐĂŵŽĂƵƚŽŵŽͲ
ďŝůƐŬƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƵ;ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͕ŬĂŵŝŽŶĞ͕ĂƵƚŽďƵƐĞͿǀĞđŝŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝũƐŬĂǀŽnjŝůĂ͕ƉŽůũŽƉƌŝǀƌĞĚŶĂǀŽnjŝůĂ͕ŵŽƚŽƌĐŝŬůĞŝĚƌ͘WƌŽƐĞēŶŽ͕
ŽǀĂũƐĂũĂŵƉŽƐĞƟƉƌĞŬŽϭϬϬ͘ϬϬϬůũƵĚŝŝnjĐĞůŽŐƐǀĞƚĂ͕ĂŶĂŶũĞͲ
ŵƵŝnjůĂǎĞƉƌĞŬŽϮ͘ϬϬϬŝnjůĂŐĂēĂ͘
/njǀŽƌ͗ǁǁǁ͘ĞŬĂƉŝũĂ͘ĐŽŵ
DŝƚƐƵďŝƐŚŝŽƐƚĂũĞƉƌŝƐǀŽŵƉůĂŶƵŽďŝŵĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ
DŝƚƐƵďŝƐŚŝ DŽƚŽƌƐ <ŽƌƉŽƌĂĐŝũĂ ŽďũĂǀŝůĂ ũĞ ĮŶĂŶƐŝũƐŬĞ ŝ ƌĞnjƵůͲ
ƚĂƚĞƉƌŽĚĂũĞnjĂƉƌǀĂƚƌŝŬǀĂƌƚĂůĂĮƐŬĂůŶĞϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶĞŬŽũĂƐĞ
njĂǀƌƓĂǀĂϯϭ͘ŵĂƌƚĂϮϬϭϭŝƐŬŝĐŝƌĂůĂƐǀŽũƵƉƌŽŐŶŽnjƵnjĂƉƵŶƵĮͲ
ƐŬĂůŶƵŐŽĚŝŶƵ͘dĂŬŽ͕ƵĚƌƵǎĞŶĂŶĞƚŽƉƌŽĚĂũĂŝnjŶŽƐŝϭ͘ϯϵϬ͕ϵŵŝͲ
ůŝũĂƌĚŝũĞŶĂƵƉƌǀĂƚƌŝŬǀĂƌƚĂůĂĮƐŬĂůŶĞϮϬϭϬ;ŽĚϬϭ͘ĂƉƌŝůĂĚŽ
ϯϭ͘ ĚĞĐĞŵďƌĂ ϮϬϭϬͿ͕ ƓƚŽ ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂ ƉŽƌĂƐƚ ŽĚ ϯϴй ŝůŝ ϯϱϴ͕ϴ
ŵŝůŝũĂƌĚŝũĞŶĂƵŽĚŶŽƐƵŶĂŝƐƟƉĞƌŝŽĚƉƌŽƓůĞŐŽĚŝŶĞ͘/ŵĂũƵđŝƵ
ǀŝĚƵŶĞŐĂƟǀĂŶƵƟĐĂũƌĂƐƚĂǀƌĞĚŶŽƐƟũĞŶĂ͕ŽǀĂũƉŽƌĂƐƚƉƌŽŝnjĂͲ
ƓĂŽũĞŝnjǀĞđĞŐŽďŝŵĂƉƌŽĚĂũĞŬĂŽƉŽƐůĞĚŝĐĞŽƉŽƌĂǀŬĂƚƌǎŝƓƚĂŝ
ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂŶũĂŶŽǀŝŚŵŽĚĞůĂ͘
DŝƚƐƵďŝƐŚŝDŽƚŽƌƐŽďũĂǀŝŽũĞŝŽƉĞƌĂƟǀŶŝƉƌŽĮƚŽĚϭϯŵŝůŝũĂƌͲ
ĚŝũĞŶĂ͕ƉŽďŽůũƓĂŶũĞŽĚϯϮ͕ϴŵŝůŝũĂƌĚŝƵŽĚŶŽƐƵŶĂŝƐƟƉĞƌŝŽĚ
ƉƌŽƓůĞĮƐŬĂůŶĞŐŽĚŝŶĞ͘WŽǀĞđĂŶŽďŝŵƉƌŽĚĂũĞnjĂũĞĚŶŽƐĂĨĂŬͲ
ƚŽƌŝŵĂ ŬĂŽ ƓƚŽ ƐƵ ƌĞĚƵŬĐŝũĂ ŵĂƚĞƌŝũĂůĂ ŝ ĚƌƵŐŝŚ ƚƌŽƓŬŽǀĂ ǀŝƓĞ
ƐƵŶĞŐŽŶĂĚŽŬŶĂĚŝůŝŶĞŐĂƟǀŶŝƵƟĐĂũƉŽǀĞđĂŶĞǀƌĞĚŶŽƐƟũĞŶĂ͘
DŝƚƐƵďŝƐŚŝ DŽƚŽƌƐŽďũĂǀŝŽũĞƌĞĚŽǀŶŝ ƉƌŽĮƚŽĚϭϭ͕ϰŵŝůŝũĂƌĚŝ
ũĞŶĂ͕ƉŽďŽůũƓĂŶũĞŽĚϯϮ͕ϲŵŝůŝũĂƌĚŝŬĂŽŝƵŬƵƉĂŶŐƵďŝƚĂŬŽĚϮ͕Ϯ
ŵŝůŝũĂƌĚĞũĞŶĂ͕ƓƚŽƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƉŽďŽůũƓĂŶũĞƵŝnjŶŽƐƵŽĚϮϯ͕ϱŵŝͲ
ůŝũĂƌĚŝƵŽĚŶŽƐƵŶĂŝƐƟƉĞƌŝŽĚƵƉƌŽƚĞŬůŽũĮƐŬĂůŶŽũŐŽĚŝŶŝ͘
hŬƵƉĂŶŽďŝŵŵĂůŽƉƌŽĚĂũĞƵƉƌǀĂƚƌŝŬǀĂƌƚĂůĂĮƐŬĂůŶĞϮϬϭϬ͘
ŐŽĚŝŶĞŝnjŶŽƐŝŽũĞϴϬϳ͘ϬϬϬǀŽnjŝůĂ͕ƓƚŽƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƉŽƌĂƐƚϭϳйŝůŝ
ϭϭϴ͘ϬϬϬƵŽĚŶŽƐƵŶĂŝƐƟƉĞƌŝŽĚƉƌŽƚĞŬůĞŐŽĚŝŶĞ͘KďŝŵƉƌŽĚĂͲ
ũĞƉŽƌĞŐŝŽŶŝŵĂũĞƐůĞĚĞđŝ͗
,QGXVWULMDQRYHPEDU
h:ĂƉĂŶƵ͕DŝƚƐƵďŝƐŚŝDŽƚŽƌƐũĞƉŽƐƟŐĂŽƚŽƚĂůŶŝŽďŝŵƉƌŽĚĂũĞ
ŽĚϭϭϵ͘ϬϬϬǀŽnjŝůĂ͕ƉŽƌĂƐƚŽĚϱйŝůŝϱ͘ϬϬϬǀŽnjŝůĂƵŽĚŶŽƐƵŶĂ
ƉƌŽƓůƵŐŽĚŝŶƵ͘KǀĂũƉŽƌĂƐƚŽƐƚǀĂƌĞŶũĞƵƉƌŬŽƐƉĂĚƵƵƚƌĞđĞŵ
ŬǀĂƌƚĂůƵƵƉŽƌĞĜĞŶũƵƐĂƉƌŽƓůŽŵŐŽĚŝŶŽŵŬŽũŝƐĞĚĞƐŝŽnjďŽŐ
ƐŵĂŶũĞŶĞ ƉŽƚƌĂǎŶũĞ ŶĂ ƚƌǎŝƓƚƵ ŶĂƐƚĂůĞ njĂǀƌƓĞƚŬŽŵ ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ƉŽĚƐƟĐĂũĂnjĂĞŬŽǀŽnjŝůĂƵƐĞƉƚĞŵďƌƵ͘
h^ĞǀĞƌŶŽũŵĞƌŝĐŝ͕ŝnjďĂĐŝǀĂŶũĞŶŽǀŽŐKƵƚůĂŶĚĞƌ^ƉŽƌƚͲĂƵŽŬͲ
ƚŽďƌƵ ƉŽŵŽŐůŽ ũĞ DDͲƵ ĚĂ ŽƐƚǀĂƌŝ ŐŽĚŝƓŶũŝ ƉŽƌĂƐƚ Ƶ ^ũĞĚŝͲ
ŶũĞŶŝŵƌǎĂǀĂŵĂ͕ĂůŝũĞŽďŝŵƌĞŐŝŽŶĂƵĐĞůŝŶŝŽƐƚĂŽŶĂϲϲ͘ϬϬϬ
ũĞĚŝŶŝĐĂ͕ŽĚŶŽƐŶŽŶĂŝƐƚŽŵŶŝǀŽƵŬĂŽƉƌŽƓůĞŐŽĚŝŶĞ͘
h ǀƌŽƉŝ͕ DD ũĞ ŽƐƚǀĂƌŝŽ Žďŝŵ ƉƌŽĚĂũĞ ŽĚ ϭϱϴ͘ϬϬϬ ǀŽnjŝůĂ͕
ƉŽƌĂƐƚŽĚϮϬйŝůŝϮϳ͘ϬϬϬũĞĚŝŶŝĐĂƵŽĚŶŽƐƵŶĂƉƌŽƓůƵŐŽĚŝŶƵ͘
&ĂŬƚŽƌŝŬŽũŝƐƵĚŽƉƌŝŶĞůŝƉŽƌĂƐƚƵƵŬůũƵēƵũƵŬŽŶƟŶƵŝƌĂŶŽƐŶĂǎŶƵ
ƉƌŽĚĂũƵ^yͲĂŬŽũŝũĞƉŽƐƚĞƉĞŶŽƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂŶŶĂƚƌǎŝƓƚƵŽĚũƵͲ
ŶĂŬĂŽŝƉƌŽĚĂũŝƵZƵƐŝũŝŐĚĞũĞŬŽŵƉĂŶŝũĂŽƚƉŽēĞůĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵ
KƵƚůĂŶĚĞƌĂ͘
hnjŝũŝŝĚƌƵŐŝŵƌĞŐŝŽŶŝŵĂ͕DŝƚƐƵďŝƐŚŝDŽƚŽƌƐũĞĚŽƐƟŐĂŽŽďŝŵ
ƉƌŽĚĂũĞŽĚϰϲϰ͘ϬϬϬǀŽnjŝůĂ͕ƉŽƌĂƐƚŽĚϮϯйŝůŝϴϲ͘ϬϬϬũĞĚŝŶŝĐĂƵ
ŽĚŶŽƐƵŶĂŝƐƟƉĞƌŝŽĚƉƌŽƓůĞŐŽĚŝŶĞ͘WŽƌĂƐƚũĞŶĂƐƚĂŽnjĂŚǀĂůũƵͲ
ũƵđŝ <ŝŶŝ͕ ŐĚĞ ƵŬƵƉŶĂ ƉŽƚƌĂǎŶũĂ ŶĂƐƚĂǀůũĂ ĚĂ ƌĂƐƚĞ͕ njĂƟŵ ƉŽͲ
ǀĞđĂŶŽũ ƉƌŽĚĂũŝ Ƶ ŐůĂǀŶŽŵ ^E ďůŽŬƵ njĞŵĂůũĂ ƵŬůũƵēƵũƵđŝ
dĂũůĂŶĚ͕/ŶĚŽŶĞnjŝũƵ͕DĂůĞnjŝũƵŝ&ŝůŝƉŝŶĞŬĂŽŝƉŽǀĞđĂŶŽũƉƌŽĚĂũŝ
ƵƌĂnjŝůƵ͕ŶĂŶĂũǀĞđĞŵƚƌǎŝƓƚƵƵ>ĂƟŶƐŬŽũŵĞƌŝĐŝ͘
EĂŬŽŶƉĂǎůũŝǀŽŐƉƌĞŐůĞĚĂ͕ĂƵƐǀĞƚůƵƌĞnjƵůƚĂƚĂnjĂƉƌǀĂƚƌŝŬǀĂƌͲ
ƚĂůĂĮƐŬĂůŶĞϮϬϭϬŝƐŬŽƌĂƓŶũŝŚƚƌǎŝƓŶŝŚƚƌĞŶĚŽǀĂ͕ƵƉƌŬŽƐƉŽƌĂͲ
ƐƟŵĂŝƉĂĚŽǀŝŵĂƵƉŽũĞĚŝŶŝŵƌĞŐŝŽŶŝŵĂ͕DDũĞŽĚůƵēŝŽĚĂ
ŽƐƚĂŶĞƉƌŝƐǀŽŵƉůĂŶƵŽďŝŵĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞŽĚϭ͘ϭϮϰ͘ϬϬϬũĞĚŝͲ
ŶŝĐĂŽďũĂǀůũĞŶŽŵϮϴ͘ŽŬƚŽďƌĂϮϬϭϬ͘<ŽŵƉĂŶŝũĂũĞƚĂŬŽĜĞŽĚͲ
ůƵēŝůĂĚĂƐǀŽũƵƉƌŽŐŶŽnjƵnjĂĐĞůƵŐŽĚŝŶƵ;ŶĞƚŽƉƌŽĚĂũĂŽĚϭ͘ϵ
ŚŝůũĂĚĂŵŝůŝũĂƌĚŝũĞŶĂ͕ŽƉĞƌĂƟǀŶŝƉƌŽĮƚŽĚϰϱŵŝůŝũĂƌĚŝ͕ƌĞĚŽǀŶŝ
ƉƌŽĮƚŽĚϯϬŵŝůŝũĂƌĚŝũĞŶĂŝŶĞƚŽƉƌŽĮƚŽĚϭϱŵŝůŝũĂƌĚŝũĞŶĂͿŽďͲ
ũĂǀůũĞŶƵƉŽēĞƚŬŽŵĮƐŬůĂŶĞŐŽĚŝŶĞ͕ŽƐƚĂǀŝŶĞƉƌŽŵĞŶũĞŶƵ͘
75&SURLQGXVWULMDRSUHPH]DDXWRLQGXVWULMX
KƉƌĞŵĂnjĂƚĞŚŶŝēŬŝƉƌĞŐůĞĚǀŽnjŝůĂ
7
HKQLþNDLVSUDYQRVWYR]LODþLQLMHGQXRGQDMYDåQLMLKNDULNDVLVWHPDEH]EHGQRVWLXVDREUDüDMX,VWRYUHPH
QRVDHNRORãNRJVWDQRYLãWDPRWRUQDYR]LODSUHGVWDYOMDMXMHGDQRGQDMYHüLKL]YRUD]DJDÿHQMDåLYRWQH
VUHGLQH]ERJHPLVLMHL]GXYQLKJDVRYDRWSDGQRJPRWRUQRJXOMDLRGODJDQMDYHOLNHNROLþLQHRWSDGDSRLVWHNX
UDGQRJYHNDYR]LOD3UDYQDLVSUDYQRVWYR]LODQLMHQLãWDPDQMHYDåQD
2YDWULDVSHNWDL]REODVWLVDREUDüDMDREMHGLQMHQDVXWHKQLþNLPSUHJOHGRPYR]LODLQLMHSRWUHEQRSRVHEQR
QDJODãDYDWLVDNRMRPSDåQMRPVHPRUDSULVWXSDWLRYRPSRVOXQDVYLPQLYRLPDRGGUåDYQLKRUJDQDNRML
GRQRVHSURSLVHL]RYHREODVWLSUHNRRYODãWHQLKWHKQLþNLKSUHJOHGDGRSURL]YRÿDþDRSUHPHLQDNUDMXYOD
VQLNDYR]LOD8RYRPODQFXMHYHRPDELWQRGDVYLLPDMXLVWLFLOMSRGL]DQMHWHKQLþNRJLHNRORãNRJQLYRDNDR
LSUDYQHLVSUDYQRVWLYR]LOD
.DR¿UPDNRMDVHGXJREDYLPHUHQMHPPHKDQLþNLKYHOLþLQDHOHNWULþQLPSXWHP75&SURVHQDãDRXJUXSL
SURL]YRÿDþDPHUQHRSUHPH]DSURYHUXWHKQLþNHLVSUDYQRVWLYR]LOD
1
ĞŝƐƉƌĂǀŶŽƐƚ ũĞĚͲ
EĂƓĂŽƉƌĞŵĂŽďĞnjďĞĜƵũĞ͗
ŶŽŐ ƵƌĞĜĂũĂ ŶĂ
ͲƉŽďŽůũƓĂŶũĞŬǀĂůŝƚĞƚĂŝƉŽƵnjĚĂŶŽƐƟŵĞƌĞŶũĂ
ǀŽnjŝůƵ ŶĞƉŽƐƌĞĚŶŽ
ͲƵƐĂŐůĂƓĞŶŽƐƚƐĂĂŬƚƵĞůŶŝŵƉƌŽƉŝƐŝŵĂŝƉƌŝůĂŐŽͲ
ĚŽǀŽĚŝ ĚŽ ƚĞƓŬŝŚ͕
ĜĂǀĂŶũĞǀĂƓŝŵnjĂŚƚĞǀŝŵĂ
ƉĂŝƚƌĂŐŝēŶŝŚƉŽƐůĞĚŝĐĂ͘dŽũĞ
Ͳ
Ɖ
ŽĚŝnjĂŶũĞŬŽŵƉůĞƚŶŽŐƉŽƐůŽǀĂŶũĂŶĂǀŝƓŝƚĞŚͲ
ŬŽēŝŽŶŝƐŝƐƚĞŵ͘EĂƓƉƌǀŝƉƌŽŝnjͲ
Ŷŝē
ŬŽͲƚĞŚŶŽůŽƓŬŝŶŝǀŽ
ǀŽĚ ŝnj ŽďůĂƐƚ ŽƉƌĞŵĞ njĂ ƚĞŚͲ
ŶŝēŬŝƉƌĞŐůĞĚǀŽnjŝůĂũĞƵƉƌĂǀŽ
ƵƌĞĜĂũ njĂ ŬŽŶƚƌŽůƵ ŬŽēŶŝĐĂ
ŝ ŶĂƉƌĂǀůũĞŶ ũĞ ƉŽēĞƚŬŽŵ ϭϵϵϬ͘ ďŽŐ ƉŽnjŶĂƟŚ ŽŬŽůŶŽƐƟ͕ Ƶ ƚŽ
ǀƌĞŵĞũĞǀĞůŝŬŝďƌŽũ ƵƌĞĜĂũĂŽƐƚĂŽďĞnjŵŽŐƵđŶŽƐƟŬǀĂůŝƚĞƚŶŽŐ
ƐĞƌǀŝƐŝƌĂŶũĂ ŝ ƐŶĂďĚĞǀĂŶũĂ ƌĞnjĞƌǀŶŝŵ ŝ ƉŽƚƌŽƓŶŝŵ ĚĞůŽǀŝŵĂ͕ Ă
ŵŽŐƵđŶŽƐƚ ŶĂďĂǀŬĞ ƐĂǀƌĞŵĞŶŝŚ ƐŝƐƚĞŵĂ ďŝůĂ ũĞ ƉƌĂŬƟēŶŽ ŶĞͲ
ŵŽŐƵđĂ͘/ƐƚŽǀƌĞŵĞŶŽŵĞƌŶĂĞůĞŬƚƌŽŶŝŬĂũĞǀĞđƵǀĞůŝŬŽŝnjĂƓůĂŝnj
ŽŬǀŝƌĂƐŬƵƉŝŚůĂďŽƌĂƚŽƌŝũƐŬŝŚƐŝƐƚĞŵĂ͕ĂƵƵƉŽƚƌĞďŝũĞďŝůŽŵŶŽͲ
ƓƚǀŽƉŶĞƵŵĂƚƐŬŝŚŝŚŝĚƌĂƵůŝēŶŝŚƵƌĂĜĂũĂƐĂŬĂnjĂůũŬĂŵĂŝŵĞŚĂͲ
ŶŝēŬŝŵƉŝƐĂēŝŵĂ͘
hƚŽǀƌĞŵĞƌĂnjǀŝũĂŵŽŵĞƌŶƵĞůĞŬƚƌŽŶŝŬƵŝŶĞŬŽůŝŬŽƟƉŽǀĂĚĂͲ
ǀĂēĂƐŝůĞƌĂnjŶŝŚŽďůŝŬĂ͕ƓƚŽŶĂŵŽŵŽŐƵđĂǀĂƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũƵƵƌĞͲ
ĜĂũĂƐĂǀĂůũĐŝŵĂƉƌĂŬƟēŶŽƐǀŝŚƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂƚĂĚĂnjĂƐƚƵƉůũĞŶŝŚŶĂ
ƚƌǎŝƓƚƵ͘hƉƌǀŽǀƌĞŵĞƚŽũĞďŝůĂĂŶĂůŽŐŶĂŵĞƌŶĂĞůĞŬƚƌŽŶŝŬĂĚĂ
ďŝƐŵŽŬƌĂũĞŵϭϵϵϲ͘ƌĂnjǀŝůŝƉŽƚƉƵŶŽĚŝŐŝƚĂůŶŝŵĞƌŶŝƵƌĞĜĂũD^Ͳ
ϯŬŽũŝƐĞ͕ƵnjŶĞŬĞŬŽnjŵĞƟēŬĞĚŽƌĂĚĞŝƚĞŚŶŝēŬĞŶĂĚŽŐƌĂĚŶũĞ͕
njĂĚƌǎĂŽĚŽĚĂŶĂƐ͘
hƐĂƌĂĚŶũŝƐĂĮƌŵŽŵŽŵƉĂĐƚŝnjĞēĞũĂ;ŬŽũĂŝŵĂǀĞůŝŬŽŝƐŬƵƐƚǀŽ
ƵƐĞƌǀŝƐŝƌĂŶũƵŵĞŚĂŶŝēŬŽŐĚĞůĂƵƌĞĜĂũĂƐĂǀĂůũĐŝŵĂͿ͕ƉŽēĞůŝƐŵŽ
ĚĂ͕ƉŽƌĞĚƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞŵĞƌŶĞŽƉƌĞŵĞ͕ŝƐƉŽƌƵēƵũĞŵŽŬŽŵƉůĞƚŶĞ
ŵĞƌŶĞƐŝƐƚĞŵĞƐĂǀĂůũĐŝŵĂnjĂƉƌŽǀĞƌƵŬŽēŶŝŚƐŝůĂŶĂǀŽnjŝůŝŵĂ͘
WŽēĞƚŬŽŵϭϵϵϵ͘ŐŽĚŝŶĞdZƉƌŽũĞƉƌŽŝnjǀĞŽƉƌǀŝƵŶŝǀĞƌnjĂůŶŝŐĂͲ
ƐŶŝĂŶĂůŝnjĂƚŽƌnjĂƉƌŽǀĞƌƵŝnjĚƵǀŶŝŚŐĂƐŽǀĂŬŽĚďĞŶnjŝŶƐŬŝŚŝĚŝnjĞů
ŵŽƚŽƌĂ͕ƉŽĚŶĂnjŝǀŽŵŬŽϮϭ͘/ĂŬŽŶĂƐƉƌŽƉŝƐŝƵƚŽǀƌĞŵĞŶŝƐƵ
ŽďĂǀĞnjŝǀĂůŝ͕ŽĚƉƌǀŽŐƉƌŝŵĞƌŬĂŐĂƐŶŝĂŶĂůŝnjĂƚŽƌŬŽϮϭ͕ŵĞƌŝƐĂͲ
ĚƌǎĂũƚƌŝŐĂƐĂ;K͕KϮŝ,ͿƵnjŵŽŐƵđŶŽƐƚƉƌŽƓŝƌĞŶũĂnjĂŵĞƌĞŶũĞ
KϮ ŝ EKy͕ ŬĂŽ ŝ ƉƌŽǀŝĚŶŽƐƚ ŝnjĚƵǀŶŝŚ ŐĂƐŽǀĂ ŬŽĚ ĚŝnjĞů ŵŽƚŽƌĂ͘ /
ŽǀĂũƵƌĞĜĂũ͕ƉŽƉƵƚŽƐƚĂůŝŚŝnjŶĂƓĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͕ŽŵŽŐƵđĂǀĂƉŽͲ
ǀĞnjŝǀĂŶũĞƐĂƓƚĂŵƉĂēĞŵŝůŝWƌĂēƵŶĂƌŽŵ͘
WƌĂƚĞđŝƐĂǀƌĞŵĞŶĞƚƌĞŶĚŽǀĞŝnjŽďůĂƐƟƚĞŚŶŝēŬŝŚƉƌĞŐůĞĚĂ͕ŬĂŽŝ
ƉƌŽƉŝƐĞŝnjĂŚƚĞǀĞƚƌǎŝƓƚĂ͕dZƉƌŽƐƚĂůŶŽƌĂĚŝŶĂƌĂnjǀŽũƵŶŽǀĞ͕Ăůŝ
ŝŶĂƵŶĂƉƌĞĜŝǀĂŶũƵŝƉƌŽƓŝƌŝǀĂŶũƵŵŽŐƵđŶŽƐƟƉŽƐƚŽũĞđĞŽƉƌĞŵĞ
njĂƚĞŚŶŝēŬŝƉƌĞŐůĞĚǀŽnjŝůĂ͘
hŝƓēĞŬŝǀĂŶũƵŶŽǀŽŐƉƌĂǀŝůŶŝŬĂŽƚĞŚŶŝēŬŝŵƉƌĞŐůĞĚŝŵĂƐƉƌĞŵŝůŝ
ƐŵŽŶĞŬŽůŝŬŽŶŽǀŝŶĂnjĂŬŽũĞŽēĞŬƵũĞŵŽĚĂđĞƉŽƐƚĂƟŶĞŽƉŚŽͲ
ĚĂŶĚĞŽŽƉƌĞŵĞ͘EĂũǀŝƓĞƉƌŽƓŝƌĞŶũĂđĞĚŽǎŝǀĞƟƵƌĞĜĂũnjĂŬŽŶͲ
ƚƌŽůƵŬŽēŶŝĐĂD^Ͳϯ͗
ĚĂǀĂēƐŝůĞĂŬƟǀŝƌĂŶũĂƌĂĚŶĞŝƉĂƌŬŝƌŶĞŬŽēŶŝĐĞ͕
ĚĂǀĂēƉƌŝƟƐŬĂƵƉŶĞƵŵĂƚƐŬŽũŝŶƐƚĂůĂĐŝũŝŬŽēŝŽŶŽŐƐŝƐƚĞŵĂ͕
ŝŶƚĞŐƌŝƐĂŶĂŽƐŽǀŝŶƐŬĂǀĂŐĂ͕
ƵnjŶĞŬŽůŝŬŽƐŽŌǀĞƌƐŬŝŚĚŽĚĂƚĂŬĂnjĂƉƌŽƓŝƌĞŶƵ
ĂŶĂůŝnjƵŵĞƌŶŝŚƌĞnjƵůƚĂƚĂƵƐŵŝƐůƵŽƚƉŽƌĂŬŽƚƌͲ
ůũĂŶũĂ͕ŽǀĂůŶŽƐƟŝƐů͘
ĂŚǀĂůũƵũƵđŝ ŽǀĂŬŽ ŽƐŵŝƓůũĞŶŝŵ ĚŝŐŝƚĂůŶŝŵ
ŵĞƌŶŝŵƵƌĞĜĂũŝŵĂŵŽŐƵđĞũĞŶĂƉƌĂǀŝƟũĞĚĂŶ
ƐĂǀƌĞŵĞŶŝŝŶƚĞŐƌŝƐĂŶŝŵĞƌŶŝƐŝƐƚĞŵnjĂƉƌŽǀĞͲ
ƌƵ ǀŽnjŝůĂ ŶĂ ƚĞŚŶŝēŬŽŵ ƉƌĞŐůĞĚƵ ƉŽĚƌǎĂŶ W
ƌĂēƵŶĂƌŽŵ͘
ĞƚĂůũŶŝũĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĞ͗
dZƉƌŽĚ͘Ž͘Ž͘
WƌĞƌĂĚŽǀŝđĞǀĂϯϭ͕
ϮϭϭϯϭWĞƚƌŽǀĂƌĂĚŝŶ͕^ƌďŝũĂ
ƚĞů͗нϯϴϭ;ϬͿϮϭϲϰϯϯϳϳϰ
ĨĂŬƐ͗нϯϴϭ;ϬͿϮϭϲϰϯϯϴϮϰ
ǁǁǁ͘ƚĐƌƉƌŽ͘ƌƐ
,QGXVWULMDIHEUXDU
,1'8675,-$235(0(=$$872,1'8675,-8,1)5$6758.785$=$1$3$-$1-((9
ƐƚĂŶŝĐĂnjĂďƌnjŽƉƵŶũĞŶũĞ
$%%
LVSRUXþXMH QDSUHGQD UHãHQMD ]D
QH]DYLVQR SXQMHQMH HOHNWUR YR]LOD
9HüD VQDJD ]D EU]R SXQMHQMH RPRJXüDYD YHüL
UDGLMXVNUHWDQMDLSXWRYDQMDHOLPLQLãXüLQHGRVWDWDN
GRPHWD
$%%'&
ƐƚĂŶŝĐĂ njĂ ďƌnjŽ ƉƵŶũĞŶũĞ
ŽŵŽŐƵđĂǀĂ ďƌnjŽ ƉƵŶũĞŶũĞ ǀŽnjŝůĂ
ƐĂĞůĞŬƚƌŝēŶŝŵƉŽŐŽŶŽŵ͘ĂǀŝƐŶŽŽĚƟƉĂďĂƚĞƌŝũĞŝƟƉĂǀŽnjŝůĂ͕
njĂƌĂĚŝũƵƐĞǀĞđĞŽĚϭϬϬŬŵ͕ŽƐƚǀĂƌŝǀŽǀƌĞŵĞƉƵŶũĞŶũĂũĞŵĂŶͲ
ũĞŽĚϭϬŵŝŶƵƚĂ͘^ĂŶĂƉƌĞƚŬŽŵƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞďĂƚĞƌŝũĂ͕ƉƵŶũĞŶũĞ
đĞ ďŝƟ ũĞĚŶŽƐƚĂǀŶŝũĞ͕ ŬĂŽ ŝ ƐĂĚĂƓŶũŝ ͞ĨƵĞůͲƐƚŽƉ͟ ŶĂēŝŶ ƐŶĂďͲ
ĚĞǀĂŶũĂǀŽnjŝůĂŬůĂƐŝēŶŝŵŐŽƌŝǀŽŵ͘
KĚƌǎĂǀĂŶũĞ ƚĞƓŬĞ ŝ ƐŬƵƉĞ ĞŶĞƌŐĞƚƐŬĞ ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬĞ ŝ ĮůƚĞƌĂ
ŶĞŽƉŚŽĚŶŝŚ njĂ ƐŶĂǎŶĞ ƉƵŶũĂēĞ ǀĂŶ ǀŽnjŝůĂ ŬĂŽ ŝ njĂũĞĚŶŝēŬĞ
ĚĞůũĞŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞŽŵŽŐƵđĂǀĂƐŵĂŶũĞŶũĞƚƌŽƓŬŽǀĂŝƚĞǎŝŶĞ
ǀŽnjŝůĂ͘ ^ĂĚĂƓŶũĂ ǀŽnjŝůĂ ŝŵĂũƵ ƵŐƌĂĝĞŶĞ ƉƵŶũĂēĞ ŵĂůĞ ƐŶĂŐĞ
ŬŽũŝŽŵŽŐƵđĂǀĂũƵŬŽƌŝƓđĞŶũĞƐƚĂŶĚĂƌĚŶĞƉŽƐƚŽũĞđĞƐƚƌƵũĞŝ
ƐƚƵďŽǀĂnjĂƉƵŶũĞŶũĞ͘KƉƟŵŝnjĂĐŝũĂǀĞůŝēŝŶĞƵƌĞĝĂũĂŝƚƌŽƓŬŽǀĂ
ŽƉƌĞŵĞũĞŵŽŐƵđĂ͘
sĞůŝŬŽ ŝƐŬƵƐƚǀŽ ͲĂ Ƶ ŵƌĞǎŶŽũ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŝ ŝ ĞŶĞƌŐĞƚƐŬŽũ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŝ ŽŵŽŐƵđĂǀĂ ƌĂnjŶĂ ƌĞƓĞŶũĂ ƌĂnjŵĞƓƚĂũĂ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞ͕ ƐĂŵŝŵ Ɵŵ ŝ ƐƚĂŶŝĐĂ njĂ ƉƵŶũĞŶũĞ͕ Ƶnj ƌĂnjƵŵŶĞ
ƚƌŽƓŬŽǀĞ͘dĂŬŽũĞŽŵŽŐƵđĞŶĂĞŵŽďŝůŶŽƐƚŬĂŽƚƌǎŝƓŶŽƌĞƓĞŶũĞ
njĂĚƌƵŵƐŬŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶŝƐŝƐƚĞŵ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
3RVYHüHQRVWHPRELOQRVWL
ƌĂnjǀŝũĂĞĮŬĂƐŶĞŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝƐŝƐƚĞŵĞnjĂƉƵŶũĞŶũĞǀŽnjŝůĂ
ƐĂĞůĞŬƚƌŝēŶŝŵƉŽŐŽŶŽŵ͘KďĂǀĞnjĂůŝƐŵŽƐĞ͗
WƌĞŵĂǀŽnjĂēŝŵĂ
ͲďĞnjďĞĚŶŽƉƵŶũĞŶũĞƉƌĞŵĂǎĞůũĞŶŽũďƌnjŝŶŝ
ͲŝƐƉŽƌƵŬĂũĞĚŶŽƐƚĂǀŶŝŚŝŝŶƚƵŝƟǀŶŝŚƌĞƓĞŶũĂnjĂůĂŬŽŬŽƌŝƓđĞŶũĞ
WƌĞŵĂŬŽŵƵŶĂůŶŽũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŝŝƵƐůƵŐĂŵĂ
ͲƉƌƵǎĂŶũĞŝŶƚĞŐƌŝƐĂŶŝŚ͞ƉĂŵĞƚŶŝŚ͟ƌĞƓĞŶũĂnjĂƉƵŶũĞŶũĞ
ͲƉƌŝƉƌĞŵĂŶũĞŵƌĞǎĞnjĂŝnjĂnjŽǀĞŬŽũĞĞͲŵŽďŝůŶŽƐƚĚŽŶŽƐŝ
WƌĞŵĂǎŝǀŽƚŶŽũƐƌĞĚŝŶŝ
ͲŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶĂŵŽďŝůŶŽƐƚŬƌŽnjŽĚƌǎŝǀŝƌĂnjǀŽũ
ͲĞͲŵŽďŝůŶŽƐƚŝnjŽďŶŽǀůũŝǀŝŚŝnjǀŽƌĂĞŶĞƌŐŝũĞ
6QDJDLEU]LQD
sƌĞŵĞ njĂ ƉƵŶũĞŶũĞ ďĂƚĞƌŝũĂ ĞůĞŬƚƌŝēŶŽŐ ǀŽnjŝůĂ njĂǀŝƐŝ ŽĚ
ƐŶĂŐĞŝƟƉĂƉƵŶũĂēĂŬŽũŝƐƵŶĂƌĂƐƉŽůĂŐĂŶũƵ͘<ƌĂƚŬŽǀƌĞŵĞ
ƉƵŶũĞŶũĂ͕ ƉŽƐĞďŶŽ njĂ ǀĞđĂ ǀŽnjŝůĂ njĂŚƚĞǀĂ ǀĞđƵ ƐŶĂŐƵ
ŶĂƉĂũĂŶũĂ͘ ͲŽǀ ŽƉƐĞŐ ďƌnjŝŚ ƉƵŶũĂēĂ đĞ ŽďĞnjďĞĚŝƟ
ǀƌůŽ ďƌnjŽ ƉƵŶũĞŶũĞ ēĂŬ ŝ njĂ ƚĞƌĞƚŶĂ ǀŽnjŝůĂ͘ ^ƚŽŐĂ đĞ ƐĂ
ƓŝƌĞŶũĞŵƵƉŽƚƌĞďĞďĂƚĞƌŝũĂŬŽũĞƉŽĚƌǎĂǀĂũƵďƌnjŽƉƵŶũĞŶũĞ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽ ŽŐƌĂŶŝēĞŶũĞ ĂƵƚŽŶŽŵŝũĞ ĞůĞŬƚƌŝēŶŽŐ ǀŽnjŝůĂ
ŶĞƐƚĂƟ͕ ŽŵŽŐƵđĂǀĂũƵđŝ ĚƵŐĂ ƉƵƚŽǀĂŶũĂ ŝ ŶĞƐŵĞƚĂŶŽ
ŬŽƌŝƓđĞŶũĞŇŽƚĞǀŽnjŝůĂ͘ƌnjŝŶĂƉƵŶũĞŶũĂǀŽnjŝůĂnjĂǀŝƐŝŽĚƟƉĂ
ǀŽnjŝůĂ͘dĞƌĞƚŶĂǀŽnjŝůĂnjĂŚƚĞǀĂũƵǀŝƓĞƐŶĂŐĞnjĂďƌǎĞƉƵŶũĞŶũĞ
ũĞƌŝŵĂũƵǀĞđŝŬĂƉĂĐŝƚĞƚďĂƚĞƌŝũĂ͘
ŽƉƚĞƌĞđĞŶũĞŵ ũĞ ŶĞŽƉŚŽĚŶŽ ƌĂĚŝ ŽƐŝŐƵƌĂŶũĂ ĞŬŽŶŽŵƐŬŝ
ŽĚƌǎŝǀĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞ njĂ ƉƵŶũĞŶũĞ ǀŽnjŝůĂ ŶĂ ĞůĞŬƚƌŝēŶŝ
ƉŽŐŽŶ͘ ďƌnjŽ ŝ ƵůƚƌĂ ďƌnjŽ ƉƵŶũĞŶũĞ đĞ ƌĂĚŝƟ Ƶ ƐŝŵďŝŽnjŝ
ƐĂƉƵŶũĞŶũĞŵŽďĞnjďĞĝƵũƵđŝŵĂŬƐŝŵĂůŶĞƉŽŐŽĚŶŽƐƟƵnj
ŵŝŶŝŵĂůŶŝƵƟĐĂũŶĂŵƌĞǎƵ͘
.DWHJRULMDSURL]YRGD
.RPSDWLELOQRVW
<ƌŝƟēĂŶƵƐůŽǀ͕ƉŽƐĞďŶŽnjĂƐŝƐƚĞŵĞĚŝƌĞŬƚŶŽŐƉƵŶũĞŶũĂǀĂŶ
ƐƚĂŶŝĐĂ͕ ũĞƐƚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjŽǀĂŶŝ njĂũĞĚŶŝēŬŝ ŝŶƚĞƌĨĞũƐ ŝnjŵĞĝƵ
ǀŽnjŝůĂ ŝ ƉƵŶũĂēĂ͘ ďƌnjŝ ƉƵŶũĂē ƉŽĚƌǎĂǀĂ ,ĚĞDK
ƐƚĂŶĚĂƌĚ njĂ ďƌnjŽ ƉƵŶũĞŶũĞ͕ ĚŽnjǀŽůũĂǀĂũƵđŝ ƐǀĂŬŽŵ
ŬŽŵƉĂƟďŝůŶŽŵ ǀŽnjŝůƵ ƉƵŶũĞŶũĞ ŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđŽŵ ďƌnjŝŶŽŵ
ƉƌĞŵĂŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂŵĂƐŝƐƚĞŵĂďĂƚĞƌŝũĂ͘KǀĂũƐƚĂŶĚĂƌĚũĞ
ƉŽĚƌǎĂŶŝƵƐǀŽũĞŶŽĚƐǀĞǀŝƓĞƌĂƐƉƌŽƐƚƌĂŶũĞŶŝŚŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝũĂ
ŝŐƌƵƉĂƵŬůũƵēƵũƵđŝǀŝƓĞǀŽĚĞđŝŚƉƌŽŝnjǀŽĝĂēĂŽƉƌĞŵĞǀŽnjŝůĂ
;KDͿ͘WŽƌĞĚƉŽŶƵĚĞƐƚĂŶŝĐĂnjĂƉƵŶũĞŶũĞ͕ďƌnjŝ
ƉƵŶũĂēŝŝƐƚŽƚĂŬŽƉŽĚƌǎĂǀĂũƵŝŶĂŝnjŵĞŶŝēŶĞƐƚƌƵũĞƉƵŶũĞŶũĂ
ēŝŵĞ ƐĞ ŽďĞnjďĞĝƵũĞ ŽĚƌǎŝǀĂ ŽƉĐŝũĂ ƉƵŶũĞŶũĂ ƐǀŝŚ ƟƉŽǀĂ
ǀŽnjŝůĂ͘
3DPHWQHPUHåH
<ĂŬŽƐĞďƌŽũĞůĞŬƚƌŝēŶŝŚǀŽnjŝůĂƵŇŽƟƉŽǀĞđĂǀĂ͕ƚŽƚĂŬŽĝĞ
ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂ ŝnjĂnjŽǀ njĂ ŵŽŐƵđŶŽƐƟ ĚŝƐƚƌŝďƵƟǀŶĞ ĞůĞŬƚƌŝēŶĞ
ŵƌĞǎĞ͘hnjŬŽŵƉůĞƚĂŶƉŽƌƞŽůŝŽƌĞƓĞŶũĂŬŽũĂƉŽŬƌŝǀĂũƵĐĞŽ
ůĂŶĂĐ ŽĚ ĞůĞŬƚƌĂŶĞ ŬƌŽnj ĐĞŽ ƉƌĞŶŽƐ ŝ ĚŝƐƚƌŝďƵƟǀŶŝ ƐŝƐƚĞŵ
ĚŽ ƵƟēŶŝĐĞ Ƶ njŝĚƵ͕ njĂũĞĚŶŽ ƐĂ ǀŝƓĞ ŽĚ ǀĞŬĂ ŝƐŬƵƐƚǀĂ Ƶ
ĞŶĞƌŐĞƚƐŬŝŵ ƐŝƐƚĞŵŝŵĂ ŝ ŝƐƉŽƌƵĐŝ͕ ŵŽǎĞ ĚĂ ƉŽŶƵĚŝ
ĞŶĚͲƚŽͲĞŶĚ ƌĞƓĞŶũĂ njĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝũƵ ŶŽǀŝŚ ƉƌŝŬůũƵēŶŝŚ
ŵĞƐƚĂ ŶĂ ŵƌĞǎŝ ƓƚŽ ĞůĞŬƚƌŝēŶĂ ǀŽnjŝůĂ ŝ ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂũƵ͘
dƌĞďĂ ŶĂƉŽŵĞŶƵƟ ĚĂ ũĞ ǀĂǎŶĂ ƵůŽŐĂ ƉĂŵĞƚŶĞ ŵƌĞǎĞ ĚĂ
ƵďůĂǎŝ ƉŽƚĞŶĐŝũĂůŶĂ ǀƌƓŶĂ ŽƉƚĞƌĞđĞŶũĂ ŵƌĞǎĞ ŬŽƌŝƓđĞŶũĞŵ
ƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞ ďƌnjŽŐ ƉƵŶũĞŶũĂ͘ WĂǎůũŝǀŽ ƵƉƌĂǀůũĂŶũĞ ǀƌƓŶŝŵ
<ŽŶƚĂŬƟƌĂũƚĞŶĂƐ
Ě͘Ž͘Ž͘
<ƵŵŽĚƌĂƓŬĂϮϯϱ
ϭϭϬϬϬĞŽŐƌĂĚ
WŚŽŶĞ͗ϬϭϭͬϯϬϵϰϯϬϬ
&Ădž͗ϬϭϭͬϯϬϵϰϯϰϯ
ǁǁǁ͘Ăďď͘ƌƐ
,QGXVWULMDIHEUXDU
,QGXVWULMDRSUHPH]DSRWUHEHDXWRLQGXVWULMH
^ŬůĂĚŝƓƚĞŶũĞĞŶĞƌŐŝũĞ
njĂǀŽnjŝůĂŶĂŚŝďƌŝĚŶŝƉŽŐŽŶ
.
DGDMHUHþRSRVWL]DQMXRVQRYQHWHKQROR
ãNH SURPHQH NDPHUH X NROLPD MHVX NR
UDNQDSUHGGRNVHXQDSUHÿHQMHRYRJUHãHQMD
RJOHGD X ]DPHQL DQDORJQLK PRGHOD QRYLP
GLJLWDOQLPXUHÿDMLPD'DQNDGDüHYR]LODQD
HOHNWULþQLLOLKLEULGQLSRJRQNRQDþQRLVSUDWLWL
³XSHQ]LMX´YR]LODVDPRWRURPQDXQXWUDãQMH
VDJRUHYDQMHMRãXYHNMHPLVWHULMD0HÿXWLP
MHGQDVWYDUMHYHüXYHOLNRMDVQD±QHPDSR
YUDWNDXUD]YRMXRYHWHKQRORJLMH6YLJODYQL
LQGXVWULMVNL ³LJUDþL´ UDGH XEU]DQR NDNR EL
EDã QMLKRYR YR]LOR QD KLEULGQL LOL HOHNWULþQL
SRJRQ ]DX]HOR VWDUWQX SR]LFLMX .RML PRGHO
üHQDNUDMXSREHGLWL]DYLVLüHGHORPLRGQD
þLQDVNODGLãWHQMDHQHUJLMHVRE]LURPQDWRGD
XSUDYRRYDMDVSHNWLJUDRGOXþXMXüXXORJXX
RGUHÿLYDQMX RVWDOLK IDNWRUD SRSXW YUHPHQD
SXQMHQMDGRPHWDLH¿NDVQRVWL
6
ǀŝƐƚƌƵēŶũĂĐŝƐƵƐĂŐůĂƐŶŝƵƚŽŵĞĚĂũĞŶĂũďŽůũĂƓĂŶƐĂnjĂ
ƌĂnjǀŽũƵƉƌĂǀŽƵŬŽŵďŝŶĂĐŝũŝĞůĞŬƚƌŝēŶŽŐŝŵŽƚŽƌĂŶĂƵŶƵͲ
ƚƌĂƓŶũĞ ƐĂŐŽƌĞǀĂŶũĞ ʹ ŽĚŶŽƐŶŽ Ƶ ŚŝďƌŝĚŶŽŵ ŵŽƚŽƌƵ͘
<ĂĚĂ ũĞ ƌĞē Ž ƐŬůĂĚŝƓƚĞŶũƵ ĞŶĞƌŐŝũĞ͕ ǀĞđŝŶĂ ƉƌŽŝnjǀŽĜĂͲ
ēĂŽƐůĂŶũĂƐĞnjĂƐĂĚĂŶĂƉƵŶũŝǀĞďĂƚĞƌŝũĞ͕ĚŽŬƐĞŐŽƌŝǀŶĞđĞůŝũĞŝ
ĚǀŽƐůŽũŶŝŬŽŶĚĞŶnjĂƚŽƌŝƐŵĂƚƌĂũƵĂůƚĞƌŶĂƟǀŶŝŵƌĞƓĞŶũŝŵĂ͘WƌŝŶĐŝƉ
ũĞŝƐƟƵƐǀŝŵƐůƵēĂũĞǀŝŵĂ͘ǀĞŶƚƵĂůŶŝǀŝƓĂŬĞŶĞƌŐŝũĞŬŽƌŝƐƟƐĞnjĂ
ƉŽŶŽǀŶŽ ƉƵŶũĞŶũĞ ƐŬůĂĚŝƓƚĂ ĞŶĞƌŐŝũĞ ƉƌĞŬŽ ŐĞŶĞƌĂƚŽƌĂ͘ KǀŽ ƐĞ
ƵŶƵƚƌĂƓŶũŝŵƐĂŐŽƌĞǀĂŶũĞŵƌĂĚŝƵƐǀŽŵŽƉƟŵĂůŶŽŵƌĞǎŝŵƵ͘ĞŽ
ĞŶĞƌŐŝũĞŬŽũĂƐĞƐƚǀĂƌĂƉƌŝůŝŬŽŵŬŽēĞŶũĂƚĂŬŽĜĞŵŽǎĞĚĂƐĞƐŬůĂͲ
ĚŝƓƟƵǀŝĚƵĞůĞŬƚƌŝēŶĞĞŶĞƌŐŝũĞƵƉŽƚƌĞďŽŵƌĞŐĞŶĞƌĂƟǀŶŝŚŬŽēŝŽͲ
ŶŝŚƐŝƐƚĞŵĂ͘hŬŽůŝŬŽƵŽƉƓƚĞŶŝũĞƉŽƚƌĞďŶĂĞŶĞƌŐŝũĂ͕ŝůŝƐƵnjĂŚƚĞǀŝ
njĂŶũŽŵǀƌůŽŵĂůŝ͕ŶĞnjŶĂƚŶŝ͕ĂƐŬůĂĚŝƓƚĞĞŶĞƌŐŝũĞũĞŶĂƉƵŶũĞŶŽƵ
ĚŽǀŽůũŶŽũŵĞƌŝ͕ŵŽƚŽƌŶĂƵŶƵƚƌĂƓŶũĞƐĂŐŽƌĞǀĂŶũĞƐĞƵƉŽƚƉƵŶŽƐƟ
ŐĂƐŝ͘ŬĂĚĂũĞƉŽƚƌĞďŶŽŶĂƉƵŶŝƟďĂƚĞƌŝũĞŝůŝŐŽƌŝǀŶĞđĞůŝũĞ͕ŵŽƚŽƌ
ŶĂƵŶƵƚƌĂƓŶũĞƐĂŐŽƌĞǀĂŶũĞƐĞƉŽŶŽǀŽƉĂůŝŝƐǀŽũŝŵƌĂĚŽŵŝŚƉƵŶŝ͘
WƌŝůŝŬŽŵƵďƌnjĂǀĂŶũĂ͕ŬŽŵďŝŶĂĐŝũĂƐŶĂŐĞŽĚŽďĂŵŽƚŽƌĂŽďĞnjďĞͲ
ĜƵũĞŵĂŬƐŝŵƵŵƉŽŐŽŶĂ͘
D/s ũĞ ϭϲϬ Ŭŵ͕ ŬĂŬŽ ƐƚŽũŝ Ƶ ŬĂƚĂůŽŐƵ ŽǀŽŐ ũĂƉĂŶƐŬŽŐ ƉƌŽŝnjǀŽͲ
ĜĂēĂ͘^ĚƌƵŐĞƐƚƌĂŶĞ͕sŽůŬƐǁĂŐĞŶͲŽǀͲhƉ͊^ũĞĚŶŝŵƉƵŶũĞŶũĞŵ
ĚŽƐƟǎĞ ϭϯϬ Ŭŵ͘ sĞđŝ ĚŽŵĞƟ ƐƵ ŵŽŐƵđŝ ƐĂŵŽ ƉƌŝŵĞŶŽŵ ŶŽǀŝŚ
ƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂ͕ŬĂŽƓƚŽƐƵůŝƟũƵŵƐŬĞďĂƚĞƌŝũĞ͘KŶĞƉĂŬƵũƵŵŶŽŐŽǀĞͲ
đƵŬŽůŝēŝŶƵĞŶĞƌŐŝũĞƵnjnjŶĂēĂũŶŽƐŵĂŶũĞŶũĞƚĞǎŝŶĞ͘dĂŬŽ͕ƵdĞƐůĂ
ƌŽĂĚƐƚĞƌͲƵƉƌŝŵĞŶũĞŶĂũĞŽǀĂƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂnjĂŚǀĂůũƵũƵđŝŬŽũŽũŵŽǎĞ
ĚĂƉƌĞĜĞŝĚŽϱϬϬŬŵ͕ƐĂŵŽƐũĞĚŶŝŵƉƵŶũĞŶũĞŵ͘
:ŽƓũĞĚĂŶƌĂnjůŽŐnjďŽŐŬŽŐĂǀŽnjŝůĂŶĂŚŝďƌŝĚŶŝƉŽŐŽŶŶĞŵŽŐƵĚĂ
ƵēŝŶĞǀĞđŝŝďƌǎŝƉƌŽĚŽƌŶĂƚƌǎŝƓƚĞ͕ŽŐůĞĚĂƐĞƵēŝŶũĞŶŝĐŝĚĂũĞǀƌĞͲ
ŵĞƉƵŶũĞŶũĂŵŶŽŐŽĚƵǎĞŽĚǀƌĞŵĞŶĂŬŽũĞƐĞƉŽƚƌŽƓŝŶĂƉƵŶũĞͲ
ŶũĞŐŽƌŝǀŽŵŬŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŶŝŚǀŽnjŝůĂ͘WƵŶũĞŶũĞĞŶĞƌŐŝũŽŵƵĐĞůŽƐƟ
njĂŚƚĞǀĂ ŶĞŬŽůŝŬŽ ƐĂƟ͘ EŽ͕ ͞:& ŶŐŝŶĞĞƌ ŝŶŐ͟ ŶĞĚĂǀŶŽ ũĞ ƉƌĞĚͲ
ƐƚĂǀŝŽƐƚĂŶŝĐĞƐďƌnjŝŵƉƵŶũĞŶũĞŵŬŽũĞŵŽŐƵĚĂŶĂƉƵŶĞďĂƚĞƌŝũĞ
ĚŽƉŽůŽǀŝŶĞŶũŝŚŽǀŽŐŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂnjĂϯŵŝŶƵƚĂ͕ĂƐƟŵƉƵŶũĞŶũĞŵ
ǀŽnjŝůŽ ŵŽǎĞ ĚĂ ƉƌĞĜĞ ŽŬŽ ϴϬ Ŭŵ͘ DĞĜƵƟŵ͕ ŽƐƚĂũĞ ŶĞũĂƐŶŽ ĚĂ
ůŝ ŝ ŬŽůŝŬŽ ƉƵƚĂ ƐĂĚĂƓŶũĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝũĂ ďĂƚĞƌŝũĂ ŵŽǎĞ ĚĂ ŝnjĚƌǎŝ ŽǀĂũ
ƉƌŽĐĞƐƐďƌnjŽŐŶĂƉĂũĂŶũĂ͘KǀĂũŶĂēŝŶďƌnjŽŐŶĂƉĂũĂŶũĂƵnjŶĂēĂũŶŽũ
ŵĞƌŝƐŵĂŶũƵũĞǎŝǀŽƚŶŝǀĞŬďĂƚĞƌŝũĞŝũĞĚŝŶŽũĞƉƌŝŵĞŶũŝǀŬŽĚŶĂũŶŽͲ
ǀŝũŝŚůŝƟũƵŵƐŬŝŚďĂƚĞƌŝũĂ͘
%DWHULMH±GRPHWLYUHPH
SXQMHQMDXVSRUDYDMXQDSUHGDN
$OWHUQDWLYDXJRULYQLPüHOLMDPD
WƵŶũŝǀĞďĂƚĞƌŝũĞŝŵĂũƵũĞĚŶƵŽnjďŝůũŶƵŵĂŶƵŬŽũĂƐĞĚĞĮŶŝƓĞŬĂŽ
ŐůĂǀŶŝŵĨĂŬƚŽƌŽŵƵŶĞŵŽŐƵđŶŽƐƟĚĂůũĞŐŝƐŶĂǎŶŝũĞŐŶĂƉƌĞƚŬĂŚŝͲ
ďƌŝĚŶŝŚ ǀŽnjŝůĂ͘ EũŝŚŽǀ ŬƌĂƚŬŝ ƌĂĚŶŝ ǀĞŬ͕ ŬĂŽ ŝ ŽŐƌĂŶŝēĞŶŝ ďƌŽũ ĐŝͲ
ŬůƵƐĂƉƵŶũĞŶũĂƵƟēĞŶĂĚƵǎŝŶƵƵƉŽƚƌĞďĞ͘aƚĂǀŝƓĞ͕ŬĂĚĂƐĞƌĂĚŝŽ
ĚŽŵĞƚƵŝŵĂŬƐŝŵĂůŶŽũďƌnjŝŶŝ͕ŽŶĞƉĂĚĂũƵĚĂůĞŬŽŝƐƉŽĚŬŽŶǀĞŶĐŝͲ
ŽŶĂůŶŝŚ ŵŽƚŽƌĂ͘ WƵŶũŝǀĞ ďĂƚĞƌŝũĞ ŬŽũĞ ƐƵ ƐĂĚĂ ĚŽƐƚƵƉŶĞ ƉĂŬƵũƵ
ŵŶŽŐŽŵĂŶũƵŬŽůŝēŝŶƵĞŶĞƌŐŝũĞƉĂnjĂƚŽŝŵĂũƵŵŶŽŐŽǀĞđƵŵĂƐƵ͘
sŽnjŝůĂƐĂŽůŽǀŶŝŵ ŝůŝŶŝŬůͲŬĂĚŵŝũƵŵƐŬŝŵďĂƚĞƌŝũĂŵĂŵŽŐƵĚĂƐĞ
ŬŽƌŝƐƚĞƐũĞĚŶŝŵƉƵŶũĞŶũĞŵƐǀĞŐĂϭϱϬŬŵ͕ĂŝƚŽũĞŵŽŐƵđĞƐĂŵŽ
ŬŽĚǀŽnjŝůĂŬŽũĂƐƵŝnjƌĂĜĞŶĂŽĚůĂŬŝŚŵĂƚĞƌŝũĂůĂ͕ďĞnjŝŬĂŬǀĞĚŽĚĂƚͲ
ŶĞŽƉƌĞŵĞ͘WƌŝŵĞƌĂƌĂĚŝ͕ĚŽŵĞƚDŝƚƐƵďŝƐŚŝͲũĞǀŽŐŐƌĂĚƐŬŽŐǀŽnjŝůĂ
WƌŝůŝŬŽŵ ƵƉŽƚƌĞďĞ ŐŽƌŝǀŶŝŚ đĞůŝũĂ͕ ĞŶĞƌŐŝũĂ ƚƌĞďĂ ĚĂ ƐĞ ƉƌĞŶŽƐŝ
ŬƌŽnjĐĞůŽǀŽnjŝůŽƵŽďůŝŬƵǀŽĚŽŶŝŬĂŝůŝůĂŬŝŚŵŽůĞŬƵůĂĂůŬŽŚŽůĂ͕ŬĂŽ
ƓƚŽƐƵŵĞƚĂŶŽůŝůŝĂůŬŽŚŽů͘KǀĂŬŽŵďŝŶĂĐŝũĂŐŽƌŝǀŶŝŚđĞůŝũĂŝƌĞnjĞƌͲ
ǀŽĂƌĂnjĂŐŽƌŝǀŽƉŽƐƟǎĞǀĞđƵŬŽůŝēŝŶƵĞŶĞƌŐŝũĞƵŽĚŶŽƐƵŶĂƉƵŶũŝͲ
ǀĞďĂƚĞƌŝũĞ͕ĂůŝũĞĞĮŬĂƐŶŽƐƚƉƌĞƚǀĂƌĂŶũĂĞŶĞƌŐŝũĞĐĞůŽŐƉŽŐŽŶƐŬŽŐ
ƐŝƐƚĞŵĂǀƌůŽŵĂůĂ͘WƵŶũĞŶũĞŵŽǎĞĚĂƐĞŽďĂǀŝƵƐǀĞŐĂŶĞŬŽůŝŬŽ
ŵŝŶƵƚĂ͕ƵŬŽůŝŬŽƉŽƐƚŽũŝƉƵŵƉĂ͕ŶĂƌĂǀŶŽ͘͘͘DĞĜƵƟŵ͕ŶĞŽƉŚŽĚŶĞ
ƓŝƌŽŬĞŵĞƌĞďĞnjďĞĚŶŽƐƟēŝŶĞŽǀĂũƉƌŽĐĞƐŵŶŽŐŽƚĞǎŝŵ͘^ǀĞŽǀŽ͕
ƵnjƌĞnjĞƌǀŽĂƌnjĂǀŽĚŽŶŝŬ͕ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂũƵƉƌĞƉƌĞŬĞnjĂƵůĂnjĂŬŶĂƚƌǎŝͲ
ƓƚĞǀŽnjŝůĂƐĂŐŽƌŝǀŶŝŵđĞůŝũĂŵĂ͘
^ůĞĚĞđŝ ƉƌŽďůĞŵ ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂ ƌĞůĂƟǀŶŽ ŶŝnjĂŬ ƐƚĞƉĞŶ ĞĮŬĂƐŶŽƐƟ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ǀƌĞŵĞ͘<ŽŶĚĞŶnjĂƚŽƌŝŵŽŐƵĚĂƉƌŝŵĞŝŝƐƉƵƐƚĞŽǀĞǀŝƐŽŬĞĞŶĞƌͲ
ŐĞƚƐŬĞƉŝŬŽǀĞnjĂǀƌůŽŬƌĂƚŬŽǀƌĞŵĞ͘KŶŝŽŵŽŐƵđĂǀĂũƵǀŽnjŝůƵŶĂ
ŚŝďƌŝĚŶŝ ƉŽŐŽŶ ĚĂ ƵďƌnjĂ ŽĚ Ϭ ĚŽ ϭϬϬ ŬŵͬŚ njĂ ϲ ƐĞĐ͕ ŬĂŽ ŝ ďŽͲ
ůũƵƵŬƵƉŶƵĞĮŬĂƐŶŽƐƚǀŽnjŝůƵ͘WŽƌĞĚƚŽŐĂ͕ďĂƚĞƌŝũĞƐĞƌĞĜĞƉƵŶĞ͕
ƐĂŵŝŵƟŵŝŵĂũƵĚƵǎŝǀĞŬƚƌĂũĂŶũĂ͘/ƐƚŽǀƌĞŵĞŶŽ͕ĚǀŽƐůŽũŶŝŬŽŶͲ
ĚĞŶnjĂƚŽƌŝ ŝŵĂũƵ ŶĞǀĞƌŽǀĂƚŶƵ ĞĮŬĂƐŶŽƐƚ ŬŽŶǀĞƌnjŝũĞ ĞŶĞƌŐŝũĞ ŽĚ
ŐŽƚŽǀŽϭϬϬй͘EĞƚƌƉĞƵƟĐĂũĞŶĂŵĞŵŽƌŝũƵ͕ŝŵŽŐƵĚĂƐĞƉƵŶĞŝ
ƉƌĂnjŶĞƵďŝůŽŬŽŵƐƚĂŶũƵ͘KƐŝŵƚŽŐĂ͕ŽŵŽŐƵđĂǀĂũƵŐŽƚŽǀŽŶĞŽͲ
ŐƌĂŶŝēĞŶďƌŽũĐŝŬůƵƐĂƉƵŶũĞŶũĂŝƚƌĂũƵŐŽƚŽǀŽϭϬŐŽĚŝŶĂ͘ďŽŐƐǀŽͲ
ũĞƉƌŝŵĞŶĞƵĂƵƚŽŵŽďŝůŝŵĂ͕
KK^dWΠ ŬŽŶĚĞŶnjĂƚŽƌŝ ŬŽũĞ ũĞ ƌĂnjǀŝůĂ ŬŽŵƉĂŶŝũĂ ͞DĂdžǁĞůů
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͟ ŝnjƵnjĞƚŶŽ ƐĞ ƉƌĞƉŽƌƵēƵũƵ͘ KŶŝ ŝƐƉƵŶũĂǀĂũƵ ǀŝƐŽŬĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚďĞnjďĞĚŶŽƐƟŝŶŽƌŵĞŬŽũĞƉŽƐƚĂǀůũĂĂƵƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͘KǀĂ
ƌĂnjǀŝũĞŶĂƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂǀĞđƐĞĚŽŬĂnjĂůĂƵŵŶŽŐŝŵƌĂnjůŝēŝƟŵƐŝƚƵĂͲ
ĐŝũĂŵĂ͘KĚůŝŬƵũĞũĞŶĂũĚƵǎĞǀƌĞŵĞƚƌĂũĂŶũĂ͕ŶĂũŶŝǎŝŶŝǀŽƐĞƌŝũƐŬĞ
ŽƚƉŽƌŶŽƐƟ͕ƐĂŵŝŵƟŵŝŶĂũǀŝƓŝƐƚĞƉĞŶĞĮŬĂƐŶŽƐƟŝƉŽĚƌƓŬĞđĞůŝͲ
ũĂŵĂƐĂŶĂũǀŝƓŝŵŶĂƉŽŶŝŵĂŶĂƚƌǎŝƓƚƵĚǀŽƐůŽũŶŝŚŬŽŶĚĞŶnjĂƚŽƌĂ͘
<ĂŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjŽǀĂŶŝ ĚĞůŽǀŝ͕ KK^dWΠ ŬŽŶĚĞŶnjĂƚŽƌŝ ŵŽŐƵ ĚĂ
ƐĞĚŽďŝũƵŝƵǀĞůŝŬŝŵnjĂƉƌĞŵŝŶĂŵĂ͘
:ŽƓŶŝũĞƉŽnjŶĂƚŽŬŽũĂđĞƐĞŽĚƉŽŶƵĜĞŶŝŚǀĂƌŝũĂŶƟƉŽŬĂnjĂƟŶĂũŝͲ
njĚƌǎůũŝǀŝũŽŵŝƉŽďĞĚŝƟƵŽǀŽũƚƌĐŝ͘EĂƉŽƐůĞ͕ĚĞůŽǀŝŬŽũŝƐĞŬŽƌŝƐƚĞƵ
ƐŬůĂĚŝƓƚĞŶũƵĞŶĞƌŐŝũĞŝƉŽǀĞđĂŶũƵĞĮŬĂƐŶŽƐƟƐŝƐƚĞŵĂ͕ũĂƐŶŽƉŽŬĂͲ
njƵũƵǀĞůŝŬƵŵŽŐƵđŶŽƐƚnjĂĚĂůũŝŵƌĂnjǀŽũĞŵ͘:ĞĚŝŶŽƓƚŽƐĞnjŶĂũĞƐƚĞ
ĚĂ ŵŽƚŽƌ ƐĂ ƵŶƵƚƌĂƓŶũŝŵ ƐĂŐŽƌĞǀĂŶũĞŵ ŝŵĂ ŝƐƚƵ ƐƵĚďŝŶƵ ŬĂŽ ŝ
ĂŶĂůŽŐŶĂŬĂŵĞƌĂƐƉŽēĞƚŬĂŽǀĞƉƌŝēĞ͘͘͘
ŬŽŶǀĞnjŝũĞ ĞŶĞƌŐŝũĞ ŬŽĚ ŐŽƌŝǀŶŝŚ đĞůŝũĂ ŶĂ ďĂnjŝ ǀŽĚŽŶŝŬĂ͘ ŬĂĚĂ
ƐĞƵƐǀĞƚŽƵƌĂēƵŶĂŝƉƌŽĐĞƐƐƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞǀŽĚŽŶŝŬĂ͕ŽŶĚĂŐŽƌŝǀͲ
ŶĞđĞůŝũĞƵƐƚĂŶĚĂƌĚŶŽŵƌĂĚƵĚŽƐƟǎƵƵŬƵƉŶƵĞĮŬĂƐŶŽƐƚŽĚϮϴй͘
h ƉŽƌĞĜĞŶũƵ ƐĂ ƵŬƵƉŶŽŵ ĞĮŬĂƐŶŽƓđƵ ŽĚ ϰϳй ŬŽĚ ŶŝŬůͲŵĞƚĂů
ŚŝĚƌŝĚŶŝŵ ƉƵŶũŝǀŝŵ ďĂƚĞƌŝũĂŵĂ ŝ ēĂŬ ϳϬй ĞĮŬĂƐŶŽƐƟ ůŝƟũƵŵƐŬŝŚ
ďĂƚĞƌŝũĂ͕ƵnjƉƌĞƚƉŽƐƚĂǀŬƵĚĂŐůĂǀŶŝƉƌŝŬůũƵēĂŬƌĂĚŝƐĂϵϮйĞĮŬĂͲ
ƐŶŽƐƟĂƉƵŶũĂēŶĂϴϱй͘<ĂĚĂƐĞƐǀĞƚŽƵƉŽƌĞĚŝƐĂŬŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůͲ
ŶŝŵŝnjǀŽƌŝŵĂĞŶĞƌŐŝũĞ͕ĞĮŬĂƐŶŽƐƚŐŽƌŝǀŶŝŚđĞůŝũĂƉĂĚĂũŽƓŶŝǎĞ͘hnj
ƚŽ͕ĐĞŽƐŝƐƚĞŵŽƉƚĞƌĞđƵũĞŽŐƌĂŶŝēĞŶŝǀĞŬƚƌĂũĂŶũĂ͕ǀŝƐŽŬŝƚƌŽƓŬŽǀŝ͕
ǀĞůŝŬĂŽƐĞƚůũŝǀŽƐƚŶĂŽƐƚĂůĞĨĂŬƚŽƌĞŝŶĞŵŽŐƵđŶŽƐƚƌĂĚĂŶĂƚĞŵƉĞͲ
ƌĂƚƵƌĂŵĂŝƐƉŽĚŶƵůĞ͘^ƚŽŐĂ͕ǀŽnjŝůĂŶĂŐŽƌŝǀŶĞđĞůŝũĞŝĚĂůũĞŝŵĂũƵ
ƐƚĂƚƵƐƉƌŽƚŽƟƉĂ͘͘͘
%ROMHMH]DMHGQREDWHULMHNRQGHQ]DWRUL
/ŶƚĞƌĞƐĂŶƚŶĂ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ ďĂƚĞƌŝũĂŵĂ ŝ ŐŽƌŝǀŶŝŵ đĞůŝũĂŵĂ ŬĂŽ ƐĂͲ
ŵŽƐƚĂůŶŝŵƌĞƓĞŶũŝŵĂ͕ƉƌŽŶĂĜĞŶĂũĞŬĂĚĂƐƵŽǀĂƌĞƓĞŶũĂŬŽŵďŝͲ
ŶŽǀĂŶĂƐĂĚǀŽƐůŽũŶŝŵŬŽŶĚĞŶnjĂƚŽƌŝŵĂ͘hŐŽƚŽǀŽƐǀŝŵĂƐƉĞŬƟŵĂ
ƐƉĞĐŝĮŬ ĂĐŝũĞ ďĂƚĞƌŝũĂ ƐƵ ĚĂůĞŬŽ ƉƌĞǀĂnjŝĜĞŶĞ ʹ ũĞĚŝŶŝ ŝnjƵnj ĞƚĂŬ ũĞ
ŬĂƉĂĐŝƚĞƚĞŶĞƌŐŝũĞ͘^ĂϱtŚͬŬŐ͕ĚǀŽƐůŽũŶŝŬŽŶĚĞŶnjĂƚŽƌŝƉŽŬĂnjƵũƵ
ƐĞŐŽƚŽǀŽϭϬƉƵƚĂƐůĂďŝũŝŵƵŽĚŶŽƐƵŶĂďĂƚĞƌŝũĞ͘ďŽŐƚŽŐĂ͕ŽŶŝ
ŶŝƐƵƉŽŐŽĚŶŝnjĂƐŬůĂĚŝƓƚĞŶũĞƉŽŐŽŶƐŬĞĞŶĞƌŐŝũĞŝēĂŬƐĞƵŽƉƓƚĞŶĞ
ƵnjŝŵĂũƵƵŽďnjŝƌŬĂŽƌĞƓĞŶũĞƵƌĂnjǀŽũƵǀŽnjŝůĂŶĂŚŝďƌŝĚŶŝƉŽŐŽŶ͘
DĞĜƵƟŵ͕ƚŽũŽƓŶŝũĞƉƌŽǀĞƌĞŶŽ͕ŝŵĂũƵđŝƵǀŝĚƵĚĂƐĞŶũŝŚŽǀĂǀĞͲ
ůŝŬĂƐŶĂŐĂŽŐůĞĚĂƵŵŽŐƵđŶŽƐƟƐŬůĂĚŝƓƚĞŶũĂŝƐŶĂďĚĞǀĂŶũĂũĂŬŽŵ
ĞŶĞƌŐŝũŽŵƵŬƌĂƚŬŽŵƉĞƌŝŽĚƵ͘
<ĂŽƉŽƐůĞĚŝĐĂƚŽŐĂ͕ŽŶŝƐĞƐŵĂƚƌĂũƵƐĂǀƌƓĞŶŝŵƉĂƌƚŶĞƌŽŵnjĂďĂͲ
ƚĞƌŝũĞʹĚŽŬũĞǀŽnjŝůŽƵƉŽŬƌĞƚƵ͕ďĂƚĞƌŝũĂŝůŝŵŽƚŽƌŶĂƵŶƵƚƌĂƓŶũŝ
ƉŽŐŽŶ ŽďĞnjďĞĜƵũĞ ƐƚĂůŶŽ ŶĂƉĂũĂŶũĞ ĞŶĞƌŐŝũŽŵ͘ WƌŝůŝŬŽŵ ƵďƌnjĂͲ
ŶũĂ͕ƉŽƚƌŽƓŶũĂĞŶĞƌŐŝũĞŬŽĚĞůĞŬƚƌŝēŶŝŚŵŽƚŽƌĂƵďƌnjĂŶŽƌĂƐƚĞ͘h
ƐƵƉƌŽƚŶŽŵ͕ƉƌŝůŝŬŽŵŬŽēĞŶũĂ͕ĚŽƐƚĂĞŶĞƌŐŝũĞƐĞƵƓƚĞĚŝnjĂŬƌĂƚŬŽ
ZƵďƌŝŬĂŽƐƚǀĂƌĞŶĂƵƐĂƌĂĚŶũŝƐĂ͗
ZƵƚƌŽŶŝŬůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞĂƵĞůĞŵĞŶƚĞ'ŵď,
zhƵů͘DŝŚĂũůĂWƵƉŝŶĂϭϬnjͬ/s
ϭϭϬϳϬE͘ĞŽŐƌĂĚ͕^ƌďŝũĂ
WŚŽŶĞ͗нϯϴϭϭϭϯϭϭϯϯϴϮ
&Ădž͗нϯϴϭϭϭϯϭϭϯϯϴϮ
ĞͲŵĂŝů͗ŽĸĐĞͺƐĞƌďŝĂΛƌƵƚƌŽŶŝŬ͘ĐŽŵ
ǁĞď͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵƚƌŽŶŝŬ͘ĐŽŵ
,QGXVWULMDIHEUXDU
0LORã%XJDULQSUHGVHGQLN3ULYUHGQHNRPRUH6UELMH
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂůŝnjŽǀĂŶĞnjĞŵůũĞůĂŬƓĞ
ƉŽĚŶĞůĞŬƌŝnjƵ
8
QDMVNRULMH YUHPH 6UELMD WUHED GD GRELMD ¿QDOQL GRNXPHQW
,QGXVWULMVNDSROLWLND6UELMH¶¶]DþLMHMHGRQRãHQMHSRNUHQX
WDLQLFLMDWLYDX3ULYUHGQRMNRPRUL6UELMH=DWRQDPMHSRWUHEQD
LGUåDYQDUD]YRMQDEDQND6UELMDMHUDQLMHQDURþLWRRVDPGHVHWLK
JRGLQDSURãORJYHNDLPDODYLãHUD]YLMHQXLQGXVWULMXQHJRVDGD
DOLXVOHGHüLKGHVHWJRGLQDWDMUD]YRMWUHEDGDEXGHGRPLQDQWDQ
.RPRUDMHPRVWL]PHÿXSULYUHGHLYODGHLVWLNDRMHXUD]JRYRUX
]DMXELODUQRL]GDQMH,QGXVWULMH0LORã%XJDULQSUHGVHGQLN3UL
YUHGQHNRPRUH6UELMH
DŝůŽƓƵŐĂƌŝŶ͕
ƉƌĞĚƐĞĚŶŝŬWƌŝǀƌĞĚŶĞŬŽŵŽƌĞ^ƌďŝũĞ
-
ŽƓũĞĚŶĂŬƌŝnjŶĂŐŽĚŝŶĂũĞƉƌĞĚŶĂŵĂ͘/ŵĂƉƌŽŐŶŽnjĂŬŽͲ
ũĞŐŽǀŽƌĞŽƉŽŬƌĞƚĂŶũƵƐŵƌƚǀĞƚĂēŬĞŽĚƉŽůŽǀŝŶĞŝůŝŽĚ
ƐĞƉƚĞŵďƌĂϮϬϭϭ͕ĂŝŵĂŝŽŶŝŚŬŽũĞƉƌŽĐĞŶũƵũƵĚĂũĞƚŽ
ŽǎŝǀůũĂǀĂŶũĞƌĞĂůŶŝũĞŽēĞŬŝǀĂƟŽĚƉŽůŽǀŝŶĞϮϬϭϮ͘
^ ĚƌƵŐĞ ƐƚƌĂŶĞ͕ ďůŝǎŝ ŶĂŵ ƐĞ ŝnjďŽƌŶĂ ŐŽĚŝŶĂ ŬŽũĂ ũĞ ƉŽƐĞďŶŽ
ĚƌĂŵĂƟēŶĂnjĂƉƌŝǀƌĞĚƵŝĚƌǎĂǀŶĂƉƌĞĚƵnjĞđĂ͕ŶĞŬĂŬŽƐĞƐǀĞƉƌŽͲ
ĐĞŶĞŽŽǎŝǀůũĂǀĂŶũƵŵŽŐƵƐƚĂǀŝƟƉŽĚnjŶĂŬƉŝƚĂŶũĂ͘ĂƚŽƐŵŽnjĂ
ƉŽēĞƚĂŬƌĂnjŐŽǀŽƌĂnjĂŵŽůŝůŝŶĂƓĞŐƐĂŐŽǀŽƌŶŝŬĂ͕ĚĂŶĂŵŝnjŶĞƐĞ
ƐǀŽũƵƉƌŽĐĞŶƵϮϬϭϭ͕/ƚŽƵƉƌĂǀŽŝnjƵŐůĂƉƌǀŽŐēŽǀĞŬĂŬƵđĞƐǀŝŚ
ƉƌŝǀƌĞĚŶŝŬĂƵ^ƌďŝũŝ͘/ŬŽũŝďŝƚŽďŝůŝƐĂǀĞƟͲŬĂŬŽũĞƉƌĞǎŝǀĞƟ͍
ĚĂƚŽďƵĚĞĚǀŽƐƚƌƵŬŽǀŝƓĞ͘^ǀĂŬĂēĞƚǀƌƚĂƉƌŝǀĂƟnjĂĐŝũĂũĞŶĞƵͲ
ƐƉĞƓŶĂ͕ ƉƌŝǀĂƟnjĂĐŝŽŶŝ ƵŐŽǀŽƌŝ ƌĂƐŬŝŶƵƟ͘ WƌŽƓůĞ ŐŽĚŝŶĞ͕ ƐǀĞŐĂ
ϲϱйƉƌŝǀƌĞĚŶŝŚŐƌĂŶĂnjĂďĞůĞǎŝůŽũĞƌĂƐƚŝƚŽnjĂŚǀĂůũƵũƵđŝĮŶĂŶͲ
ƐŝũƐŬŽŵ ƉŽƐƌĞĚŽǀĂŶũƵ ŝ ƉŽƐůŽǀŝŵĂ ŬŽũŝ ƐƵ ŶĂƐƚĂůŝ ĮŶĂŶƐŝũƐŬŝŵ
ƉŽƐƌĞĚŽǀĂŶũĞŵ͕ƚƌŐŽǀŝŶŽŵŚĂƌƟũĂŵĂŽĚǀƌĞĚŶŽƐƟŝƚƌĞnjŽƌƐŬŝŵ
njĂƉŝƐŝŵĂ͘ZĂƐƚŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞŽĚϮϬϬϭ͘ĚŽϮϬϬϵ͘ŐŽĚŝͲ
ŶĞũĞƐǀĞŐĂϮ͕ϵйŝƚŽũĞũĞĚŶĂŝnjƵnjĞƚŶŽƚĞƓŬĂŝnjĂďƌŝŶũĂǀĂũƵđĂƐŝͲ
ƚƵĂĐŝũĂZĞĐŝŵŽ͕ƉƌĞĚŬƌĂũϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶĞƵŬĂƚĞŐŽƌŝũŝŵĂůŝŚŝƐƌĞĚͲ
ŶũŝŚƉƌĞĚƵnjĞđĂďŝůŽũĞďůŽŬŝƌĂŶŽŶũŝŚϯϴ͘ϬϬϬ͘^ǀĞƚŽũĞƉŽƐůĞĚŝĐĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞƚƌĂŶnjŝĐŝũĞŝƐĞŐŵĞŶƟƌĂŶũĂǀĞůŝŬŝŚŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚƐŝƐƚĞͲ
ŵĂŝŶĞƵƐƉĞƓŶĞƉƌŝǀĂƟnjĂĐŝũĞ͘WƌŽƉƵƓƚĞŶĞƐƵƓĂŶƐĞĚĂƐĞƵƌĂĚŝ
ƌĞĨŽƌŵĂũĂǀŶŽŐƐĞŬƚŽƌĂŝƉŽƌĞƐŬĂƌĞĨŽƌŵĂ͘<ĂĚĂŝnjŵĞĜƵϭϬŝϭϮ
ŵŝůŝũĂƌĚŝĚŽůĂƌĂƉƌŽŵŝēĞƵnjŽŶŝƐŝǀĞĞŬŽŶŽŵŝũĞ͕ŽŶĚĂũĞƐǀŝŵĂ
ũĂƐŶŽĚĂũĞƉŽƌĞnjƐĂŵŽĚŽďƌŽǀŽůũŶŽĚŽďƌŽƚǀŽƌŶĂŬĂƚĞŐŽƌŝũĂ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗ŝŶũĞŶŝĐĂũĞĚĂƉƌĞŬŽϯͬϰƐǀŝŚƉƌŽǀƌĞĚŶŝŚĂŬƟǀŶŽͲ
ƐƟƵ^ƌďŝũŝŶĞŵĂŬĂƌĂŬƚĞƌƉƌŽŝnjǀŽĚŶĞĚĞůĂƚŶŽƐƟ͕ĂŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ
ũĞƵƉƌĂǀŽƚŽͲƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĂ͘<ĂŬŽƉŽŬƌĞŶƵƟƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵ͕ēŝŶŝƐĞ
ŶĞƌĞƓŝǀŽŵĞŶŝŐŵŽŵƵ^ƌďŝũŝ͕ƵnjŝnjƵnjĞƚĂŬŵĂůŽŐďƌŽũĂƉƌŝŵĞƌĂ
ƵƐƉĞƓŶŝŚŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚƉƌŽŝnjǀŽĚŶũŝ͘aƚĂ<ŽŵŽƌĂŬĂǎĞŝƉƌĞĚůĂͲ
ǎĞŬĂŽŽĚŐŽǀŽƌƵƚŽŵƐŵŝƐůƵ͕ƉŽƐĞďŶŽƵϮϬϭϭ͍ĂůŝƐƵƐƚƌĂŶĞ
ŝŶǀĞƐƟĐŝũĞnjĂŝƐƚĂũĞĚŝŶŝƉƵƚ͍
ƵŐĂƌŝŶ͗dĂēŶŽũĞƚŽƓƚŽsŝŝnjŶŽƐŝƚĞ͘^ŵĂƚƌĂŵĚĂZĞƉƵďůŝŬĂ^ƌͲ
ďŝũĂŵŽƌĂĚĂƌĂnjǀŝũĂƐǀŽũƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƵ͕ƉƌĞƐǀĞŐĂ͕ƉƌĞƌĂĜŝǀĂēŬƵŝ
ŽĚƌǎŝǀŝƌĂnjǀŽũ͕ĂƉŽǀĞđĂŶũĞnjĂƉŽƐůĞŶŽƐƟŝŝnjǀŽnjĂŵŽŐƵđĞũĞƐĂͲ
ŵŽŬƌŽnjŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƌĂnjǀŽũ͘^ǀĞƚƐŬĂĞŬŽŶŽŵƐŬĂŬƌŝnjĂƉŽŬĂnjĂůĂ
ũĞŝƵǀƌŽƉŝĚĂnjĞŵůũĞŬŽũĞƐƵǀŝƓĞŝŶĚƵƐƚƌŝũĂůŝnjŽǀĂŶĞůĂŬƓĞƐƵ
ŬƌŝnjƵƉŽĚŶĞůĞŶĞŐŽŽŶĞƵŬŽũŝŵĂƐĞƌĂnjǀŽũŽƐůĂŶũĂŶĂƵƐůƵŐĞ͘
^ƌďŝũĂũĞƌĂŶŝũĞ͕ŶĂƌŽēŝƚŽŽƐĂŵĚĞƐĞƟŚŐŽĚŝŶĂƉƌŽƓůŽŐǀĞŬĂŝŵĂͲ
ůĂǀŝƓĞƌĂnjǀŝũĞŶƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƵŶĞŐŽƐĂĚĂ͕ĂůŝƵƐůĞĚĞđŝŚĚĞƐĞƚŐŽͲ
ĚŝŶĂƚĂũƌĂnjǀŽũƚƌĞďĂĚĂďƵĚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĂŶ͘hŶĂũƐŬŽƌŝũĞǀƌĞŵĞ
^ƌďŝũĂ ƚƌĞďĂ ĚĂ ĚŽďŝũĞ ĮŶĂůŶŝ ĚŽŬƵŵĞŶƚ ͕͕/ŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĂ ƉŽůŝƟŬĂ
^ƌďŝũĞ͛͛njĂēŝũĞũĞĚŽŶŽƓĞŶũĞƉŽŬƌĞŶƵƚĂŝŶŝĐŝũĂƟǀĂƵWƌŝǀƌĞĚŶŽũ
ŬŽŵŽƌŝ^ƌďŝũĞ͘ĂƚŽŶĂŵũĞƉŽƚƌĞďŶĂŝĚƌǎĂǀŶĂƌĂnjǀŽũŶĂďĂŶŬĂ͘
DŝůŽƓ ƵŐĂƌŝŶ͗ KēĞŬƵũĞ ŶĂƐ ƚĞƓŬĂ ŝ ŶĞŝnjǀĞƐŶĂ ŐŽĚŝŶĂ͕ ŵŽǎĚĂ
ŶĞƓƚŽůĂŬƓĂŶĞŐŽϮϬϭϬ͕ĂŽēĞŬƵũĞŵĚĂđĞďŝƟŵĂŬƐŝŵĂůŶŽƉŽͲ
ƚĞŶĐŝƌĂŶĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĂŶĂŵĞŶũĞŶĂŝnjǀŽnjƵ͘DŝƐůŝŵĚĂƌĂnjǀŽũŬŽũŝ
ďŝƐĞďĂnjŝƌĂŽŶĂƉŽĚƌƓĐŝŝnjǀŽnjƵ͕ŵŽŐĂŽďŝƵƉĞƌƐƉĞŬƟǀŝĚĂƌĞͲ
njƵůƟƌĂƐĂďŽůũŝƚŬŽŵ͕ĂŽēĞŬƵũĞŵŽĚĂđĞďŝƟŝƉŽǀĞđĂŶĞƐƚƌĂŶĞ
ĚŝƌĞŬƚŶĞŝŶǀĞƐƟĐŝũĞ͘EĂũǀĞđŝƉƌŽďůĞŵũĞƐƚĞƓƚŽũĞƉƌŝǀƌĞĚĂƐĞŐͲ
ŵĞŶƟƌĂŶĂ͕ŶĞĚŽǀŽůũŶŽƚĞŚŶŽůŽƓŬŝƌĂnjǀŝũĞŶĂŝŶĞŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶĂŝ
ƓƚŽ ƉŽƐƚŽũŝ ĚĞďĂůĂŶƐ ŝnjŵĞĜƵ ŶĞůŝŬǀŝĚŶŽƐƟ Ƶ ƉƌŝǀƌĞĚŶŽŵ ƐĞŬͲ
ƚŽƌƵŝǀŝƐŽŬĞŬĂƉŝƚĂůŝnjĂĐŝũĞƵďĂŶŬĂƌƐŬŽŵƐĞŬƚŽƌƵ͘ŶĂůŝnjĞŬŽũĞ
ŝŵĂŵŽƵŬĂnjƵũƵĚĂũĞŶŝǀŽŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞƌĂǀĂŶŽŶŽŵ
ŝnjĚĞǀĞĚĞƐĞƟŚŐŽĚŝŶĂƉƌŽƓůŽŐǀĞŬĂ͘ĂŬůĞ͕^ƌďŝũĂũĞƐƚĞŝnjĂƓůĂŝnj
ƌĞĐĞƐŝũĞ͕ĂůŝƐĞŝĚĂůũĞŶĂůĂnjŝƵĚƵďŽŬŽũĞŬŽŶŽŵƐŬŽũŝĚƌƵƓƚǀĞŶŽũ
Ŭƌŝnjŝ͘
WŽƐůĞ ϮϬϬϵ͘ ŐŽĚŝŶĞ
Ƶ ŬŽũŽũ ũĞ ďƌƵƚŽ ĚƌƵͲ
^ƚĂƟƐƟŬĂ
ƓƚǀĞŶŽŵ
ƉƌŽŝnjǀŽĚ
/ŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĂũĞƵϮϬϭϭ͘ŐŽĚŝŶƵƵƓůĂƐĂŽƉĂĚĂũƵđŝŵƚĞŶĚĞŶĐŝũŽŵ͘ůĂŐŝƉŽƌĂƐƚƵĚĞĐĞŵďƌƵ
ďĞůĞǎŝƉĂĚ͕ƉŽƐůĞǀŝƓĞͲ
ϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶĞ͕ŽƐƚǀĂƌĞŶũĞƉŽŽƐŶŽǀƵŝŶĐŝĚĞŶƚŶŝŚƉŽǀĞđĂŶũĂƉƌĞŚƌĂŵďĞŶĞŝŶĂŌŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͘&ŝnjŝēŬŝ
ŐŽĚŝƓŶũĞŐƌĂƐƚĂŽĚϰ͕ϱ
ŽďŝŵŝŶĚƵƐƚƌŝũĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͕ƉƌĞŵĂŶĂũŶŽǀŝũŝŵƉŽĚĂĐŝŵĂDdͲĂ͕ŬŽũŝŝnjĚĂũƵW<^ŝŬŽŶŽŵƐŬŝŝŶƐƟƚƵͲ
ĚŽ ϳй͕ ϮϬϬϵ͘ ŐŽĚŝŶĞ
ƚĞ͕ƉƌĞŵĂƓŝŽũĞŽďŝŵŝnjƉƌĞƚŚŽĚŶĞŐŽĚŝŶĞnjĂƐǀĞŐĂϮ͕ϵŽĚƐƚŽ͘ĂĚǀĞŐŽĚŝŶĞĨŽƌŵĂůŶĂnjĂƉŽƐůĞŶŽƐƚ
ũĞ njĂďĞůĞǎĞŶ ƉĂĚ ŽĚ
ϯй͕ Ƶ ƉƌŽƓůŽũ ŐŽĚŝͲ
ƵnjĞŵůũŝũĞƐŵĂŶũĞŶĂnjĂϮϮϬ͘ϬϬϬůŝĐĂ͕ĂĨŽƌŵĂůŶĂŝŶĞĨŽƌŵĂůŶĂnjĂϰϮϯ͘ϬϬϬůŝĐĂ͘hϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶŝƵǀŽnjƵ
Ŷŝ ƐŵŽ ŝŵĂůŝ ƌĂƐƚ ŽĚ
^ƌďŝũƵũĞďŝŽϭϮ͕ϲŵŝůŝũĂƌĚŝĞǀƌĂ;ƌĂƐƚŽĚϵ͕ϳŽĚƐƚŽͿ͕ŝnjǀŽnjũĞŝnjŶŽƐŝŽϳ͕ϰŵŝůŝũĂƌĚĞĞǀƌĂ;ƌĂƐƚnjĂϮϰŽĚͲ
ϭ͕ϱй͕ĂǎĞůũĞƵŽǀŽũƐƵ
ƐƚŽͿ͕ĂĚĞĮĐŝƚŝnjŶŽƐŝϱ͕ϯŵŝůŝũĂƌĚĞĞǀƌĂ;ƉĂĚnjĂϱ͕ϳŽĚƐƚŽͿ͘<ĂĚĂũĞƌĞēŽŝnjǀŽnjƵ͕ƚƌĞďĂƌĞđŝĚĂŽŶƌĂƐƚĞ
njĂŚǀĂůũƵũƵđŝƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŝŵ;ŽƐŶŽǀŶŝŝŽďŽũĞŶŝŵĞƚĂůŝ͕ǎŝƚĂƌŝĐĞͿ͕Ăůŝ/ŶŽǀŝŵƉƌŽŝnjǀŽĚŝŵĂ;ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬĂͿ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
/ŶĂēĞ͕ƐǀĞƚƐŬĂĞŬŽŶŽŵƐŬĂŬƌŝnjĂƉŽŬĂnjĂůĂũĞŝƵǀƌŽƉŝĚĂnjĞŵůũĞ
ŬŽũĞƐƵǀŝƓĞŝŶĚƵƐƚƌŝũĂůŝnjŽǀĂŶĞůĂŬƓĞƐƵŬƌŝnjƵƉŽĚŶĞůĞŶĞŐŽŽŶĞ
Ƶ ŬŽũŝŵĂ ƐĞ ƌĂnjǀŽũ ŽƐůĂŶũĂ ŶĂ ƵƐůƵŐĞ͘ ^ƌďŝũĂ ũĞ ƌĂŶŝũĞ͕ ŶĂƌŽēŝƚŽ
ŽƐĂŵĚĞƐĞƟŚŐŽĚŝŶĂƉƌŽƓůŽŐǀĞŬĂŝŵĂůĂǀŝƓĞƌĂnjǀŝũĞŶƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƵ
ŶĞŐŽƐĂĚĂ͕ĂůŝƵƐůĞĚĞđŝŚĚĞƐĞƚŐŽĚŝŶĂƚĂũƌĂnjǀŽũƚƌĞďĂĚĂďƵĚĞ
ĚŽŵŝŶĂŶƚĂŶ͘EĂĚĂŵƐĞĚĂƐŵŽƐŚǀĂƟůŝĚĂŝnjŬƌŝnjĞŶĞđĞŵŽŝnjĂđŝ
ŽŶĂŬǀŝŬĂŬǀŝƐŵŽƵŶũƵƵƓůŝ͕ĂŽĚƌǎŝǀŝƉƌŝǀƌĞĚŶŝŚƌĂnjǀŽũŵŽƌĂĚĂ
ŽŵŽŐƵđŝĚƵŐŽƌŽēĂŶĞŬŽŶŽŵƐŬŝƌĂƐƚnjĂƐŶŽǀĂŶŶĂŽĚƌǎŝǀŽŵŬŽƌŝͲ
ƓđĞŶũƵƉƌŝƌŽĚŶŝŚƌĞƐƵƌƐĂ͕ƉŽǀĞđĂŶũƵŝnjǀŽnjĂŝƌĂƐƚƵnjĂƉŽƐůĞŶŽƐƟ͘
dŽnjŶĂēŝŝĚĂŵŽƌĂŵŽƌĂĚŝƟŶĂƐƚƌƵŬƚƵƌŶŽŵƉƌŝůĂŐŽĜĂǀĂŶũƵƉƌŝͲ
ǀƌĞĚĞ ŝ ƉŽǀĞđĂŶũƵ ŶũĞŶĞ ŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶŽƐƟ͕ Ă njĂ ƚŽ ũĞ ƉŽƚƌĞďĂŶ ŝ
ƐŝƐƚĞŵƐŬŝŽŬǀŝƌŝĚŽŶŽƓĞŶũĞŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđŝŚŝŶƐƚƌƵŵĞŶĂƚĂĚĂďŝƐĞ
ŽƐƚǀĂƌŝůŝƉŽƐƚĂǀůũĞŶŝĐŝůũĞǀŝ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗ĂƐĞnjĂĚƌǎŝŵŽũŽƓŵĂůŽŶĂŝŶǀĞƐƟƌĂŶũƵƵƉƌŝǀƌĞĚƵ͕
ƉŽƐĞďŶŽƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƵ͘WƌŝŵĞđƵũĞƐĞƐǀŝŚŽǀŝŚŐŽĚŝŶĂĚĂŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝũƐŬĞ ĮƌŵĞ Ƶ ^ƌďŝũŝ ŶĂũēĞƓđĞ ƉƌŝďĞŐĂǀĂũƵ ƵnjŝŵĂŶũƵ ďĂŶŬĂƌͲ
ƐŬŝŚŬƌĞĚŝƚĂƌĂĚŝƐĞƌǀŝƐŝƌĂŶũĂĚƵŐŽǀĂ͕ĂůŝŝnjĂƵůĂŐĂŶũĞƵƉƌŽŝnjͲ
ǀŽĚŶũƵ͘DĂůŽƐĞ͕ƉĂŬ͕ŬŽƌŝƐƚĞĚƌƵŐŝŝŶƐƚƌƵŵĞŶƟ͕ŽĚŶŽƐŶŽƐǀĞ
ŽŶĞŵŽŐƵđŶŽƐƟŬŽũĞƉƌƵǎĂƚƌǎŝƓƚĞŬĂƉŝƚĂůĂ͘hũĞĚŶŽŵƚƌĞŶƵƚͲ
ŬƵ͕ƉŽēĞůŝƐƵĚĂƐĞũĂǀůũĂũƵŝŶǀĞƐƟĐŝŽŶŝĨŽŶĚŽǀŝ͕ƉĂƐĞ͕ƵƟƐĂŬũĞ͕
ƐƚĂůŽ Ɛ Ɵŵ ĂŬƟǀŶŽƐƟŵĂ͘ aƚĂ W<^ ƐĂǀĞƚƵũĞ ƐǀŽũŝŵ ēůĂŶŽǀŝŵĂ͕
ŐĚĞŝŬĂŬŽĚĂƚƌĂǎĞƉŽƚƌĞďŶĂƐƌĞĚƐƚǀĂnjĂŝŶǀĞƐƟƌĂŶũĞ͍
ƐƚĂŶĚĂƌĚĂƐƚĂŶŽǀŶŝƓƚǀĂ͘ƌƵŐŝŵƌĞēŝŵĂ͕ďĞnjŬƌĞŝƌ ĂŶũĂŶĞnjĂǀŝƐŶĞ
ŝƐƚĂďŝůŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞ͕ĞĮŬĂƐŶŝũĞŐĚƌǎĂǀŶŽŐĂƉĂƌĂƚĂŝŬǀĂůŝƚĞƚͲ
ŶĞƵŬƵƉŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞ͕ŶĞŵĂŶŝƉƌŽƐƚŽƌĂnjĂĚŽůĂnjĂŬŶŽǀŝŚŝŶͲ
ǀĞƐƟƚŽƌĂ͕ƉƌĞŬŽƉŽƚƌĞďŶŝŚnjĂƉƌĞƉƌĂǀůũĂŶũĞƉŽƐƚŽũĞđĞĂŶĂŚƌŽŶĞ
ŝ ŶĞŽŬŽůŽŶŝũĂůŶĞ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚ ŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ͕ Ă ŝ ƵŬƵƉŶĞ
ƉƌŝǀƌĞĚŶĞƐƚƌƵŬƚƵƌĞ͘
ƵŐĂƌŝŶ͗WƌŽĐĞŶĞƐƵZĞƉƵďůŝēŬŽŐnjĂǀŽĚĂnjĂƌĂnjǀŽũĚĂũĞ^ƌďŝũĂƵ
ƉƌŽƚĞŬůŝŚĚĞƐĞƚŐŽĚŝŶĂ͕ŬĂĚĂũĞƌĞēŽƌĂnjǀŽũƵŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͕ŶĂƌŽēŝͲ /ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗:ĞĚĂŶŽĚƉƌŽďůĞŵĂƵƉŽƐůŽǀĂŶũƵƵ^ƌďŝũŝũĞƐƚĞŶĞƐŝͲ
ƚŽƉƌĞƌĂĜŝǀĂēŬĞƉƌŝǀƵŬůĂŽŬŽϭϯŵŝůŝũĂƌĚŝĞǀƌĂƐƚƌĂŶŝŚĚŝƌĞŬƚŶŝŚ ŐƵƌŶŽƐƚ͕ŽĚŶŽƐŶŽŶĞnjŶĂŶũĞĚĂůŝũĞƉŽƚĞŶĐŝũĂůŶŝƉŽƐůŽǀŶŝƉĂƌƚͲ
ŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ͘^ǀĞĂŶĂůŝnjĞƉŽŬĂnjƵũƵĚĂƐĞƌĂnjǀŽũƉƌĞƌĂĜŝǀĂēŬŝŚŝŶĚƵͲ ŶĞƌŝƐŬƌĞŶƵƐǀŽũŝŵŶĂŵĞƌĂŵĂ͕ƉĂŝƐŽůǀĞŶƚĂŶ͕ŝĚĂđĞnjĂŝƐƚĂďŝƟ
ƐƚƌŝũĂǀƌůŽŝƐƉůĂƟƉŽƐĞďŶŽƵƉƌĞŚƌĂŵďĞŶŽũ͕ŚĞŵŝũƐŬŽũŝŵĞƚĂůƐŬŽũ ƉĂƌƚŶĞƌƵĚĂƚŽŵƉŽƐůŽǀŶŽŵĂƌĂŶǎŵĂŶƵ͘hW<^ͲƵŝŵĂƚĞĞŶƚĂƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ͘<ĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂũĞĚĂũĞĚŽƌĂƐƚĂŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞƉƌŽŝnjǀŽĚͲ njĂďŽŶŝƚĞƚ͘<ĂŬǀĂƐƵŝƐŬƵƐƚǀĂĚŽƐĂĚĂŝĚĂůŝƉůĂŶŝƌĂƚĞũŽƓĂŬƟǀͲ
ŶũĞĚŽƓůŽƵƐůĞĚƐǀĞǀŝƓĞƐƚĂƟƐƟēŬĞďĂnjĞnjĂƉŽƌĞĜĞŶũĞƵĚƌƵŐŽŵ ŶŝũĞƉƌŝƐƵƐƚǀŽW<^ŝƵƚŽŵĚĞůƵƉŽŵĂŐĂŶũĂƉƌŝǀƌĞĚŝŝŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ
ƉŽůƵŐŽĜƵƉƌŽƓůĞŐŽĚŝŶĞ͕ĂƉŽƐĞďŶŽƵĚƌƵŐŽŵŬǀĂƌƚĂůƵϮϬϭϬ͘ŐŽͲ ^ƌďŝũĞ͍
ĚŝŶĞ͕ŬĂĚĂƐƵƉŽŶŽǀŽĂŬƟǀŝƌĂŶŝŶĞŬŝǀĞđŝƉƌŽŝnjǀŽĚŶŝƉŽŐŽŶŝ͕ƉŽͲ
ƵŐĂƌŝŶ͗ WƌŝǀƌĞĚŶĂ ŬŽŵŽƌĂ ^ƌďŝũĞ ũĞ ƐĞƌǀŝƐ ƉƌŝǀƌĞĚĞ ŝ ƉĂƌƚŶĞƌ
ƐůĞ ŶũŝŚŽǀŽŐ ƉŽĚƌǎĂǀůũĞŶũĂ͘
sůĂĚĞ͘ dĂŬŽ ƐĞ ƉŽŶĂͲ
dŽ ƉŽƚǀƌĜƵũĞ ŶĂƓĞ ƌĂŶŝũĞ
/ŶŇĂĐŝũĂϭϬ͕ϯŽĚƐƚŽ
ƓĂŵŽ͕ ƚĂŬŽ ƌĂĚŝŵŽ ŝ
ŬŽŶƐƚĂƚĂĐŝũĞ ĚĂ ũĞ njĂďĞůĞͲ
ŶĂ ƵƐůƵnjŝ ƐŵŽ ƉƌŝǀƌĞĚŝ
ǎĞŶĂ ƉŽnjŝƟǀŶĂ ĚŝŶĂŵŝŬĂ
h^ƌďŝũŝũĞƵϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶŝƌĞŐŝƐƚƌŽǀĂŶĂŝŶŇĂĐŝũĂŽĚϭϬ͕ϯŽĚƐƚŽĚŽͲ
ŬĂŬŽ ďŝ ũŽũ ƉŽŵŽŐůŝ ĚĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ Ƶ
ďƌŝŵ ĚĞůŽŵ ƵƐůĞĚ ƌĂƐƚĂ ĐĞŶĂ ŚƌĂŶĞ͘ ,ƌĂŶĂ͕ ŬŽũĂ ēŝŶŝ ϯϰ͕ϭ ŽĚƐƚŽ
ƓƚŽ ƵƐƉĞƓŶŝũĞ ƉŽƐůƵũĞ Ƶ
ϮϬϭϬ͘ ŐŽĚŝŶŝ ƉƌĞǀĂƐŚŽĚͲ
ƉŽƚƌŽƓŶũĞĚŽŵĂđŝŶƐƚĂǀĂ͕ƉŽƐŬƵƉĞůĂũĞnjĂϭϬ͕ϵŽĚƐƚŽ͕ƉĂũĞŶĂŶũĞͲ
Žǀŝŵ ƚƵƌďƵůĞŶƚŶŝŵǀƌĞͲ
ŶŽďĂnjŝƌĂŶĂŶĂƉŽƐƚŽũĞđŝŵ
ŶŽ ƉŽƐŬƵƉůũĞŶũĞ ŽƚƉĂůŽ ϯϱ͕ϰ ŽĚƐƚŽ ŐŽĚŝƓŶũĞ ŝŶŇĂĐŝũĞ͘ /ŶŇĂĐŝũĂ ƐĞ
ŵĞŶŝŵĂ͘ĞŽƚŽŐƉŽƐůĂ
njĂƐƚĂƌĞůŝŵ
ƉƌŽŝnjǀŽĚŶŝŵ
ƵďƌnjĂǀĂ ŽĚ ŵĂũĂ͕ ŽĚ ŬĂĚĂ ƐĞ ƵďƌnjĂǀĂ ŝ ƌĂƐƚ ĐĞŶĂ ŚƌĂŶĞ͘ /ĂŬŽ ũĞ
ŽďĂǀůũĂŝŶĂƓĂƐůƵǎďĂnjĂ
ŬĂƉĂĐŝƚĞƟŵĂ͕ ŽĚŶŽƐŶŽ ĚĂ
ĚĞƉƌĞƐŝũĂĐŝũĂĚŝŶĂƌĂƚŽŬŽŵĚĞĐĞŵďƌĂϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶĞŝũĂŶƵĂƌĂϮϬϭϭ͘
ďŽŶŝƚĞƚ͘ ĂŬůĞ͕ ƚĞǎŝŵŽ
ŶĞŵĂ ŶŽǀŝŚ njŶĂēĂũŶŝũŝŚ ŝŶͲ
ŐŽĚŝŶĞƐŵŝƌĞŶĂĐĞŶĞƐĞƉŽǀĞđĂǀĂũƵŶĞnjĂǀŝƐŶŽŽĚƚƌǎŝƓŶŝŚƵƐůŽǀĂ͕
ĚĂ ƐŵŽ ĂŬƟǀŶŝ ŶĂ Ɛǀŝŵ
ǀĞƐƟĐŝũĂ Ƶ ĚŽŵĂđŽũ ŝŶĚƵͲ
ƉŽůũŝŵĂ ĚĂ ƐŵŽ ƐƚĂůŶŽ
ƉŽǀĞđĂǀĂŶũĞŵ ŬŽŶƚƌŽůŝƐĂŶŝŚ ĐĞŶĂ ;ĚŝƐƉĂƌŝƚĞƟͿ͕ ĐĞŶĂ ŽĚƌĞĜĞŶŝŚ
Ɛƚƌŝũŝ͘ĂŬůĞ͕ŽnjďŝůũĂŶŝƉƌĂǀŝ
ŶĂƵƐůƵnjŝƉƌŝǀƌĞĚŝƵƐǀŝŵ
ƉƌĞŚƌĂŵďĞŶŝŚƉƌŽŝnjǀŽĚĂ͕ƉĂŝƉŽǀĞđĂǀĂŶũĞŵĂŬĐŝnjĂ͘dƌĞŶƵƚŶŽ͕ŶĂ
ŽƉŽƌĂǀĂŬ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞ ƉƌŽͲ
ĚŽŵĞŶŝŵĂ ŐĚĞ ŶĂŵ ƚŽ
ĚŽŐĂĜĂũĞ Ƶ ĂƌĂƉƐŬŝŵ njĞŵůũĂŵĂ ĐĞŶĞ ŶĂŌĞ Ƶ ƐǀĞƚƵ ƐƵ ƌĞĂŐŽǀĂůĞ
ŝnjǀŽĚŶũĞ ŵŽŐƵđ ũĞ ƐĂŵŽ
njĂŬŽŶƐŬĞ ŵŽŐƵđŶŽƐƟ
ƌĞĚŝnjĂũŶŝƌĂŶũĞŵ ŶũĞŶŝŚ ŬĂͲ
ŽĚƌĞĜĞŶŝŵƉŽǀĞđĂŶũĞŵ͘
ĚŽnjǀŽůũĂǀĂũƵ͘ dĂŬŽ ƌĂͲ
ƉĂĐŝƚĞƚĂ͕ ŽĚŶŽƐŶŽ ƉƌŽŵĞͲ
Ěŝ ŝ ĞŶƚĂƌ njĂ ďŽŶŝƚĞƚ
ŶŽŵƉŽƐƚŽũĞđĞŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞ
W<^ŬŽũŝĮƌŵŝŬŽũĂƐĞũĂͲ
ƐƚƌƵŬƚƵƌĞŬŽũĂũĞĚŽŵŝŶĂŶƚŶŽďĂnjŝƌĂŶĂŶĂƉƌŽŝnjǀŽĚŝŵĂŶŝǎĞĨĂnjĞ
ƉƌĞƌĂĚĞ͘^ǀĞĚŽŬũĞƚŽƚĂŬŽ͕ŵŽŐƵđŝƐƵƐĂŵŽďůĂŐŝŬǀĂŶƟƚĂƟǀŶŝ ǀŝĚŽƐƚĂǀůũĂƉŽĚĂƚŬĞ͕ŽƉƌĞĚƵnjĞđƵnjĂŬŽũĞƐĞŝŶƚĞƌĞƐƵũĞēůĂŶŝĐĂ
ƉŽnjŝƟǀŶŝŝƐŬŽƌĂĐŝnjĂĚŝŶĂŵŝŬƵƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͕ĂůŝƚĂŬǀŝŝƐŬŽƌĂĐŝŶĞďŝ ŬŽŵŽƌƐŬŽŐƐŝƐƚĞŵĂ͘hƐůƵŐĞƐĞƉƌƵǎĂũƵŝŽŶŝŵĂŬŽũŝŶŝƐƵēůĂŶŽǀŝ
ŽďĞnjďĞĚŝůŝƵƐůŽǀĞnjĂƐƵƓƟŶƐŬŽƉŽďŽůũƓĂŶũĞŬŽŶŬƵƌĞŶƚƐŬĞƐŶĂŐĞ ŬŽŵŽƌƐŬŽŐƐŝŐƚĞŵĂ͘:Ğƌ͕ƚŽũĞƵŝŶƚĞƌĞƐƵƐƌƉƐŬĞƉƌŝǀƌĞĚĞĚĂŝŵĂ
ĚŽŵĂđĞ ƉƌŝǀƌĞĚĞ͕ Ă ƟŵĞ Ŷŝ njĂ ŽnjďŝůũŶŝũĞ ƉŽƉƌĂǀůũĂŶũĞ ǎŝǀŽƚŶŽŐ ĚŽďƌĞƉĂƌƚŶĞƌĞ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗EĂŵĞƐƚŽƉƌĞĚƐĞĚŶŝŬĂW<^ͲĂĚŽƓůŝƐƚĞŝnjũĞĚŶĞƉŽͲ
njŶĂƚĞƉŽůũŽƉƌŝǀƌĞĚŶĞŬŽƌƉŽƌĂĐŝũĞŬŽũĂũĞďŝůĂũĞĚĂŶŽĚƐŝŶŽŶŝͲ
ŵĂĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝũĞƵƌĂnjŵĞƌĂŵĂďŝǀƓĞ:ƵŐŽƐůĂǀŝũĞ͘<ŽůŝŬŽsĂŵ
ƚŽ ŝƐŬƵƐƚǀŽ ƉŽŵĂǎĞ Ƶ ŽƐŵŝƓůũĂǀĂŶũƵ ŝ ƉůĂŶŝƌĂŶũƵ ĂŬƟǀŶŽƐƟ ŝ
ŵĞƌĂW<^ƐƉƌĂŵĂŐƌĂƌƵ^ƌďŝũĞ͍/ƓƚĂƐĞŽĚƟŚŵĞƌĂŝĂŬƟǀŶŽƐƟ
W<^ŵŽǎĞŽēĞŬŝǀĂƟƵŽǀŽũŐŽĚŝŶŝ͍
ƵŐĂƌŝŶ͗:ĂƐĂŵēŽǀĞŬŝnjƉƌŝǀƌĞĚĞnjĂƓƚŽƐĂŵŝĚŽƓĂŽƵW<^ŐĚĞ
ũĞĞƉŝĐĞŶƚĂƌƐƌƉƐŬĞƉƌŝǀƌĞĚĞ͘EĂƌĂǀŶŽƵŶĂũǀĞđĞŵŶĞŬĂĚũƵŐŽͲ
ƐůŽǀĞŶƐŬŽŵ͕ĚĂŶĂƐƐƌƉƐŬŽŵƉŽůũŽƉƌŝǀƌĞĚŶŽŵĚŽďƌƵƐĂŵƉƌŽǀĞŽ
ĚŽƐƚĂǀƌĞŵĞŶĂ͕ƉĂƐĂŵǀŝĚĞŽƚĂũĚĞŽƉŽƐůĂ͕ĂůŝŝƐƚĞŬĂŽŝƐŬƵƐƚǀĂ͘
<ƌŽnjW<ŝŵĂŵƐůŝŬƵĐĞůĞƉŽůũŽƉƌŝǀƌĞĚĞŬŽũĂƐĞĚĂŶĂƐĚŽƐƚĂŵƵēŝ
ĚĂƉƌĞǎŝǀŝŝŽƉƐƚĂŶĞŝĂŬŽnjĂũĞĚŶŽƐĂƉƌĂƚĞđŝŵĚĞůĂƚŶŽƐƟŵĂ͕ƉƌĞͲ
ŚƌĂŵďĞŶŽŵŝŶĚƵƐƚƌŝũŽŵ͕ƐƚǀĂƌĂēĂŬϰϬŽĚƐƚŽďƌƵƚŽĚƌƵƓƚǀĞŶŽŐ
ƉƌŽŝnjǀŽĚĂnjĞŵůũĞ͘hW<^ƐĂŵďŽůũĞƵƉŽnjŶĂŽŝŽƐƚĂůŝĚĞŽƉƌŝǀƌĞĚĞ
ŬĂŬŽ ĨƵŶŬĐŝŽŶŝƓĞ ƚĂŬŽ ĚĂ ƐĂŵ ƐĂĚ ƐƚǀŽƌŝŽ ƐůŝŬƵ ŬĂŬŽ ũĞ ŐĚĞ͕ Ă
ƐǀƵĚĂŶĂŵũĞƚĞƓŬŽ͘ŬƟǀŶŝƐŵŽƵƉƌĞĚůĂŐĂŶũƵŵĞƌĂ͕ƉĂũĞW<^
ƉƌŽƓůĞŐŽĚŝŶĞƉƌĞĚůĂŐĂůĂŝŚsůĂĚŝ^ƌďŝũĞ͕njĂĐĞůƵƉƌŝǀƌĞĚƵ͘WŽƐĞďͲ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ŶŽƐŵŽďŝůŝ͕͕ĂŐƌĞƐŝǀŶŝ͛͛ĚĂƐĞƉŽŵŽŐŶĞĂŐƌĂƌƵ͘DĞĜƵƟŵ͕ŝĂŬŽ
ƉŽƐƚŽũŝĚŽďƌĂƐĂƌĂĚŶũĂƐĂŽǀŝŵĞŬŽŶŽŵƐŬŝŵĚĞůŽŵsůĂĚĞƵŵĂͲ
ŶũĞŵĚĞůƵŶĞŐŽƓƚŽƐŵŽǎĞůĞůŝ͕ƐĞƉƌŝŚǀĂƚĂůŽŝƵŐƌĂĜŝǀĂůŽƵĞŬŽͲ
ŶŽŵƐŬƵƉŽůŝƟŬƵ͕ŽŶŽƓƚŽƚƌĂǎŝŵŽ͘EŝũĞůŝŶĂũďŽůũŝƉƌŝŵĞƌŐƌĂƌŶŝ
ďƵĚǎĞƚŽĚƐĂŵŽϮϬŵŝůŝũĂƌĚŝĚŝŶĂƌĂŝůŝϮ͕ϱŽĚƐƚŽƵŬƵƉŶŽŐďƵĚǎĞͲ
ƚĂ͕ƓƚŽũĞŶĂũŵĂŶũĞnjĂƉŽƐůĞĚŶũŝŚŶĞŬŽůŝŬŽŐŽĚŝŶĂ͘DŝƐŵŽŝŵĂůŝ
ŶĂƓƉƌĞĚůŽŐ͕ĂƚŽũĞĚĂŐƌĂƌŶŝďƵĚǎĞƚďƵĚĞϭϬŽĚƐƚŽ͕ũĞƌũĞƚŽnjĂ
^ƌďŝũƵǀĞŽŵĂǀĂǎŶĂƉƌŝǀƌĞĚŶĂĚĞůĂƚŶŽƐƚ͘KŶĂũĞŶĂũǀĞđŝŝnjǀŽnjŶŝŬ
Ƶ^ƌďŝũŝ͕ĂůĂŶĞũĞƚŽďŝůŽϮ͕ϮŵŝůŝũĂƌĚĞĚŽůĂƌĂŝƐƵĮĐŝƚũĞďŝŽϭ͕Ϯ
ŵŝůŝũĂƌĚĞ ĚŽůĂƌĂ͘ ĂŬ ƐŵŽ ƐŵĂƚƌĂůŝ ĚĂ đĞ ŽŶ ďŝƟ ƉƌŝŚǀĂđĞŶ ŽĚ
ƉĞƚŽĚƐƚŽ͕ĂĚĂƐĞĚŽϮϬϭϱ͘ŐŽĚŝŶĞƐǀĂŬĞŐŽĚŝŶĞƉŽǀĞđĂǀĂnjĂ
ĚǀĂŽĚƐƚŽƚĂŬŽĚĂďŝƐƟŐůŝƚƵďƌŽũŬƵ͘^ǀŝƐĞŶĂēĞůŶŽƐůĂǎĞŵŽŬĂͲ
ĚĂũĞƉŽůũŽƉƌŝǀƌĞĚĂƵƉŝƚĂŶũƵ͕ĂůŝŬĂĚĂƐĞĚŽŶĞƐƵƌĞƓĞŶũĂŽŶĂƐƵ
ƚĂŬǀĂĚĂŶĂŵũŽƓǀŝƓĞƵŶŝƓƚĂǀĂũƵŽǀƵƉƌŝǀƌĞĚƵŐƌĂŶƵŬŽũĂůĞůĂŶĞ
ŝŵĂůĂƉĂĚƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͘'ĚĞƐŵŽƐĂƉŽůũŽƉƌŝǀƌĞĚŽŵŶĂũďŽůũŝĚŽͲ
ŬĂnjũĞŝƚŽĚĂƐƚŽēĂƌƐƚǀŽƵŶũĞŶŽŵďƌƵƚŽĚƌƵƓƚǀĞŶŽŵƉƌŽŝnjǀŽĚƵ
ƵēĞƐƚǀƵũĞƐĂŵŽƐĂϯϬ͕ϱŽĚƐƚŽ͕ĚŽŬũĞƚŽƵnjĞŵůũĂŵĂŬŽũŝŵĂƚĞͲ
ǎŝŵŽĚǀŽƐƚƌƵŬŽǀŝƓĞ͘<ĂĚĂďŝƉŽŬƌĞŶƵůŝƐƚŽēĂƌƐƚǀŽƵnjĞŵůũŝŝŵĂůŝ
ďŝŝǀĞđŝŝnjǀŽnjĮŶĂůŶŝŚƉƌŽŝnjǀŽĚĂŝƉŽŬƌĞŶƵůŝďŝŽƐƚĂůĞŐƌĂŶĞŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝũĞ͕njĂƉŽƐůŝůŝǀŝƓĞƌĂĚŶŝŬĂ͙WƌŝŵĞƌĂƌĂĚŝ͕ĚŽŬƵnjĞŵůũŝŝŵĂŵŽ
ϰϬ͘ϬϬϬƉƌĂnjŶŝŚƐƚĂũĂŝŽďŽƌĂnjĂƚŽǀƐƚŽŬĞ͕ŵŝŝnjǀŽnjŝŵŽŬƵŬƵƌƵnj͕
Ă ƵǀŽnjŝŵŽ ŵĞƐŽ͘ dƌĞďĂůŽ ďŝ ĚĂ ďƵĚĞ ĚĂ ƐĂ ŶĂƓŝŵ ŬƵŬƵƌƵnjŽŵ
ŚƌĂŶŝŵŽƐƚŽŬƵŝŝnjǀŽnjŝŵŽƉƌŽŝnjǀŽĚĞŝnjǀŝƓŝŚĨĂnjĂƉƌĞƌĂĚĞ͘ĂŬůĞ͕
ŽĚŐŽǀŽƌũĞŬĂĚĂďŝƐĞƉƌŝŚǀĂƟůĂƌĞƓĞŶũĂŝnjŬŽŵŽƌƐŬŽŐƐŝƐƚĞŵĂ͕
ƉƌŝǀƌĞĚĂ ďŝ ƐŝŐƵƌŶŽ ďƌǎĞ ŬƌĞŶƵůĂ ƵnjůĂnjŶŽŵ ƉƵƚĂŶũŽŵ ŝ ƉƵƚĞŵ
ďŽůũŝƚŬĂ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗<ĂŬŽŽĐĞŶũƵũĞƚĞŝŬĂŬŽƐĞŽĚƌĞĜƵũĞƚĞƉƌĞŵĂēŝŶũĞͲ
ŶŝĐŝƉŽƐƚŽũĂŶũĂƌĂnjŶŝŚĂŐĞŶĐŝũĂŬŽũĞƐĞƵƐǀŽũŝŵĂŬƟǀŶŽƐƟŵĂ
ƵĚŽďƌŽũŵĞƌŝƉƌĞŬůĂƉĂũƵƐĂŽŶŝŵƓƚŽũĞĚĞĮŶŝĐŝũĂƉŽƐƚŽũĂŶũĂŝ
ƌĂĚĂW<^͍<ĂŬĂǀđĞďŝƟŽĚŐŽǀŽƌW<^ƵƉƌĞĚƐƚŽũĞđĞŵƉĞƌŝŽĚƵ͍
/ŬŽůŝŬŽđĞƚĞĂŬƟǀŶŽƐƟƉŽŵŽđŝŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ^ƌďŝũĞ͍
ƵŐĂƌŝŶ͗<ŽŵŽƌĞƐƵƐǀƵĚĂƵƐǀĞƚƵŝŶƐƟƚƵĐŝũĞŬŽũĞŽƐůƵƓŬƵũƵƉƌŝͲ
ǀƌĞĚƵŝŶĂŽƐŶŽǀƵƚŽŐĂƉƌŝƉƌĞŵĂũƵŵĞƌĞnjĂǀůĂĚƵ͘sůĂĚĞƵƐǀĞƚƵ
ƵǀĂǎĂǀĂũƵ ŽŶŽ ƓƚŽ ŬŽŵŽƌĞ ƉƌĞĚůĂǎƵ ŝ ŶĂ ŽƐŶŽǀƵ ƚŽŐĂ ŬƌĞŝƌĂũƵ
ĞŬŽŶŽŵƐŬƵƉŽůŝƟŬƵ͘<ŽĚŶĂƐũĞƚŽĚŽƐƚĂŝnjŐƵďůũĞŶŽ͕ĚŽƐƚĂƉŽͲ
ƐůŽǀĂŬŽũŝŵĂƐĞďĂǀŝůĂ ŬŽŵŽƌĂŝ ƓƚŽŝ ĚĂŶĂƐ ŽŶĞƌĂĚĞƵƐǀĞƚƵ͕
ŶĂŵĂũĞŽĚƵnjĞƚŽ͘dĞƉŽƐůŽǀĞƐĂĚƌĂĚĞŶĂŐŽŵŝůĂŶĞĂŐĞŶĐŝũĞ͕
ĚŽƐƚĂƐĞƌĂĚŝƐƉŽƌŽŝƚƌĂůũĂǀŽ͕ĂŶĂŐŽŵŝůĂŶĂũĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝͲ
ũĂ͘ĂŬďŝƉƌĞƌĞŬĂŽĚĂƐƵƉŽƐůŽǀŝŬƌŽnjƌĂnjŶĞƌĞĨŽƌŵĞŽĚƵnjĞƟ
ŬŽŵŽƌĂŵĂŝĚĂƟĂŐĞŶĐŝũĂŵĂŶĞŐŽĚĂŝŵĂĚƵƉůŝƌĂŶũĂ͘ĂŬůĞ͕
ŽŶŽƓƚŽƉŝƓĞĚĂũĞĚĞůŽŬƌƵŐƌĂĚĂŬŽŵŽƌĂ͕ƚŽƐƵƐĂĚƉƌĞƵnjĞůĞ
ĂŐĞŶĐŝũĞ ŬŽũĞ ŶŝēƵ ŬĂŽ ƉĞēƵƌŬĞ͘ EĂũďŽůũĂ ŽĐĞŶĂ ĚĂ ůŝ ŶĂŵ
ƚƌĞďĂũƵŝŬŽůŝŬŽ͕ŽĐĞŶĂũĞƉƌŝǀƌĞĚĞ͕ƉĂƵŽŬǀŝƌƵŶũĞŝŝŶĚƵƐƚƌŝͲ
ũĞƓƚŽŐŽǀŽƌĞƵŽƐƚĂůŽŵŝŶũĞŶŝƌĞnjƵůƚĂƟ͘
ŬŽƉŽŐůĞĚĂŵŽƵďƵĚƵđŶŽƐƚ͕ŽŶĚĂƐĞƉŽŬĂnjƵũĞĚĂũĞƌĞƓĂͲ
ǀĂŶũĞƉƌŽďůĞŵĂ^ƌďŝũĞƐůŽǎĞŶnjĂĚĂƚĂŬ͘DĞĜƵƟŵ͕ĂŬŽ^ƌďŝũĂ
ǎĞůŝĚĂƉŽƐƚĂŶĞnjĂŝƐƚĂŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶĂŝƉƌŽƐƉĞƌŝƚĞƚŶĂƉƌŝǀƌĞĚĂ
ƵŽŬǀŝƌƵh͕ŶĞƉŽƐƚŽũĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞnjĂƉŽůŝƟēŬŝďŽůŶĞƐƚƌƵŬͲ
ƚƵƌŶĞƌĞĨŽƌŵĞ͘WƌŽŐƌĂŵDD&ͲĂũĞƉŽŵŽŐĂŽŝƐƚǀŽƌŝŽŵŽͲ
ŐƵđŶŽƐƚnjĂŽŐƌĂŶŝēĞŶŝƉƌĞĚĂŚ͘EĂŬƌĞĂƚŽƌŝŵĂƉŽůŝƟŬĞũĞĚĂ
ŝƐƚƌĂũƵ Ƶ ŽďƵnjĚĂǀĂŶũƵ ƌĂƐƚĂ njĂƌĂĚĂ ŝ ĚĂ njĂǀƌƓĞ ŶĞĚŽǀƌƓĞŶ
ƉƌŽŐƌĂŵƐƚƌƵŬƚƵƌŶŝŚƌĞĨŽƌŵŝ͘hƚŽŵĞƐĞŶĂůĂnjĞŝƌĞĐĞƉƟĚĂ
ŬƌĞŶĞŵŽƉƵƚĞŵƌĞƓĂǀĂŶũĂƉƌŽďůĞŵĂ͘
WƌŝŵĞƌĂƌĂĚŝ͕ƉŽƵŐůĞĚƵŶĂǀƌŽƉƐŬŝƉĂƌůĂŵĞŶƚƉƌĞĚƵnjĞđĂ͕
W<^ũĞŬĂŽŝŶŝĐŝũĂƚŽƌŝEĂƌŽĚŶĂ^ŬƵƉƓƟŶĂZĞƉƵďůŝŬĞ^ƌďŝũĞ͕ǎĞͲ
ůĞĚĂŽƉƌĂǀĚĂũƵƐǀŽũĞƵůŽŐĞ͗<ŽŵŽƌĂ͕ŬĂŽŵŽƐƚŝnjŵĞĜƵƉƌŝǀƌĞͲ
ĚĞ ŝ sůĂĚĞ͕ ^ŬƵƉƓƟŶĂ ŬĂŽ ŶĂũǀŝƓŝ njĂŬŽŶŽĚĂǀŶŝ ŽƌŐĂŶ ƐƵ njĂ ϭϱ͘
ŵĂƌƚ njĂŬĂnjĂůŝ WƌǀŽ njĂƐĞĚĂŶũĞ ^ƌƉƐŬŽŐ ƉĂƌůĂŵĞŶƚĂ ƉƌĞĚƵnjĞđĂ͘
ŝůũ ũĞ ĚĂ ƐĞ ŬǀĂůŝƚĞƚ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĞ ƉŽĚŝŐŶĞ ŶĂ ǀŝƓŝ ŶŝǀŽ͕ ĚĂ ƐĞ
ŐůĂƐƉƌĞĚƵnjĞđĂƵƉƵđĞŶƌĞƐŽƌŶŝŵŵŝŶŝƐƚƌŝŵĂēƵũĞŝƌĂnjƵŵĞŬĂŽ
ŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀŶĂƉƌĞƉŽƌƵŬĂƵŬƌĞŝƌĂŶũƵďƵĚƵđĞĞŬŽŶŽŵƐŬĞƉŽůŝƟͲ
ŬĞ͘ŝůũƐǀŝŚĐŝůũĞǀĂũĞĚĂƐƚĂǀŽǀŝƉƌŝǀƌĞĚĞďƵĚƵƵǀĂǎĞŶŝ͕ŶĂƌĂǀŶŽ
ǀŝƓĞŶĞŐŽĚŽƐĂĚĂ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͗ĂŬƌĂũ͕ŵŽůŝŵsĂƐĚĂnjĂŶĂƓĞēŝƚĂŽĐĞƵƉƵƟƚĞƉŽƌƵͲ
ŬƵƉŽǀŽĚŽŵũƵďŝůĂƌŶŽŐŝnjĚĂŶũĂēĂƐŽƉŝƐĂ/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͘
ƵŐĂƌŝŶ͗:ƵďŝůĞũŝƵǀĞŬŐŽǀŽƌĞĚĂŶĞŬŽĚƵŐŽƚƌĂũĞ͕ŝŵĚƵŐŽƚƌĂũĞ
ƐŝŐƵƌŶŽũĞŝǀĂůũĂŶ͘:Ğƌ͕ŬĂŬŽďŝŽƉƐƚĂŽĚĂŶŝũĞĚŽďƌŽƌĂĚŝŽ͊ĂƚŽ
sĂŵǎĞůŝŵũŽƓƉƵŶŽƵƐƉĞƓŶŝŚũƵďŝůĞũĂ͊
WƌŽŐŶŽnjĞ
EĂ ŽƐŶŽǀƵ ƉƌŽŐŶŽnjĂ DdͲĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĂ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĂ Ƶ ƉƌǀŽŵ
ŬǀĂƌƚĂůƵϮϬϭϭ͘ŐŽĚŝŶĞďĞůĞǎŝđĞƌĂƐƚŽĚĚǀĂŽĚƐƚŽƵŽĚŶŽƐƵŶĂƉƌǀŝ
ŬǀĂƌƚĂůϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶĞ͕ƉŽƚƌŽƓĂēŬĞĐĞŶĞnjĂƉƌǀĂƚƌŝŵĞƐĞĐĂƵϮϬϭϭ͘
ŐŽĚŝŶŝƵŽĚŶŽƐƵŶĂĚĞĐĞŵďĂƌϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶĞƉŽƌĂƓđĞnjĂϰ͕ϱŽĚƐƚŽ͕
ƉƌŽŵĞƚƌŽďĞƵƚƌŐŽǀŝŶŝŶĂŵĂůŽƵƚĞŬƵđŝŵĐĞŶĂŵĂƵƉƌǀŽŵŬǀĂƌͲ
ƚĂůƵϮϬϭϭ͘ŐŽĚŝŶĞƵŽĚŶŽƐƵŶĂƉƌǀŝŬǀĂƌƚĂůϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶĞďĞůĞǎŝđĞ
ƌĂƐƚnjĂŽŬŽϭϬŽĚƐƚŽ͕ƐƉŽůũŶŽƚƌŐŽǀŝŶƐŬĂƌĂnjŵĞŶĂƵƉƌǀŽŵŬǀĂƌƚĂͲ
ůƵ ϮϬϭϭ͘ ŐŽĚŝŶĞ Ƶ ŽĚŶŽƐƵ ŶĂ Ɖƌǀŝ ŬǀĂƌƚĂů ϮϬϭϬ͘ ŐŽĚŝŶĞ ďĞůĞǎŝđĞ
ƌĂƐƚ͕ŝƚŽŝnjǀŽnjƌŽďĞnjĂŽŬŽƐĞĚĂŵĂƵǀŽnjnjĂŽŬŽƉĞƚŽĚƐƚŽ͘<ĂĚĂ
ũĞĚĞǀŝnjŶŝŬƵƌƐƵƉŝƚĂŶũƵ͕ƌĞůĂƟǀŶĂƐƚĂďŝůŶŽƐƚŬƵƌƐĂũĞǀĞƌŽǀĂƚŶŝũĂ
ŽĚĞǀĞŶƚƵĂůŶĞĂƉƌĞƐŝũĂĐŝũĞͬĚĞƉƌĞƐŝũĂĐŝũĞĚŝŶĂƌĂ͘hŬŽůŝŬŽŶĞďƵĚĞ
ŶĞŽēĞŬŝǀĂŶŝŚƉŽƌĞŵĞđĂũĂ͕ŵŽǎĞƐĞŽēĞŬŝǀĂƟƐƚĂďŝůŶŽƐƚĚĞǀŝnjŶŽŐ
ŬƵƌƐĂƵƐůĞĚĞđĞŵƚƌŽŵĞƐĞēũƵ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
ZĞƚƌŽƐƉĞŬƟǀĂϮϬϭϬ͘
,
QYHVWLFLRQLWLP³(.DSLMD´MHQHGDYQRXUDGLRDQDOL]XLIRUPLUDRUDQJOLVWXLQYHVWLFLMDLLQYHVWLFLRQ LK
LGHMDNRMHVXL]D]YDOHQDMYHüHLQWHUHVRYDQMHþLWDQRVWQDãLKNRULVQLNDXJRGLQL5H]XOWDWLVXYH
RPDLQWHUHVDQWQLQHNLRþHNLYDQLPDGDLPDLGRVWDL]QHQDÿHQMD3URMHNWLVXSRGHOMHQLXNDWHJRULMD
DXEURMX,QGXVWULMHSUYRPXSUHGVWDYOMDPRQDM]DQLPOMLYLMHSURMHNWHXNDWHJRULML,1'8675,-$
2
/njǀŽƌ͗
ǁǁǁ͘ĞŬĂƉŝũĂ͘ĐŽŵ
ŶŽƓƚŽũĞǀĞŽŵĂnjĂŶŝŵůũŝǀŽŽǀĞŐŽĚŝŶĞũĞĚĂũĞůŝƐƚĂ
ĚĂůĞŬŽ ďŽŐĂƟũĂ ŶĞŐŽ ƓƚŽ ũĞ ďŝůĂ Ƶ ƉŽƐůĞĚŶũŝŚ ŶĞͲ
ŬŽůŝŬŽŐŽĚŝŶĂ͘ĂůŝƚŽŐŽǀŽƌŝĚĂƐƵŝŶǀĞƐƟƚŽƌŝƐǀĞ
ǀŝƓĞ njĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶŝ njĂ ƐƌƉƐŬƵ ƉƌŝǀƌĞĚƵ ŝůŝ ũĞ ŶĞƓƚŽ
ĚƌƵŐŽƵƉŝƚĂŶũƵ͕ŽƐƚĂũĞĚĂǀŝĚŝŵŽ͘KƉƓƟƵƟƐĂŬũĞĚĂƐƵŵĞĜƵ
ŶĂũēŝƚĂŶŝũŝŵĂďŝůĞƉƌŝēĞŬŽũĞŐŽǀŽƌĞŽĚŽůĂƐŬƵƐƚƌĂŶŝŚ͕͞ǀĞůŝŬŝŚ͟
ŝŵĞŶĂ͘EĞŵŝŶŽǀŶŽƐĞŶĂŵĞđĞƉŽŵŝƐĂŽĚĂũĞƉŽǀĞđĂŶũĞďƌŽũĂ
ƵůĂŐĂēĂƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŵƐĞŬƚŽƌƵǀĞnjĂŶŽnjĂƐƚƌĂƚĞŐŝũƵĚƌǎĂǀĞĚĂ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶŝƓĞŶŽǀŽŽƚǀŽƌĞŶĂƌĂĚŶĂŵĞƐƚĂ͘dĂŬŽƐƵƐĞƵǎŝǎŝŝŶͲ
ƚĞƌĞƐŽǀĂŶũĂ͕ ƉŽƐůĞ ͞&ŝĂƚĂ͕͟ ŶĂƓůŝ ŝ ͞WĂŶĂƐŽŶŝĐ͕͟ ͞^ĂŐĞŵ͕͟ ͞/'
ƵƚŽŵŽƟǀĞ͙͟
<ĂĚĂƐƵƵƉŝƚĂŶũƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞŐƌĂŶĞ͕ƵϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶŝ͕ēŝŶŝƐĞĚĂ
ƐĞ͕ƵŐůĂǀŶŽŵ͕ƐǀĞǀƌƚĞůŽŽŬŽĂƵƚŽŵŽďŝůĂ͕ĂƵƚŽŬŽŵƉŽŶĞŶƟƐƟŬĞ
ŝŵĞƚĂůŽƉƌĞƌĂĜŝǀĂēŬĞŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͘WŽƌĞĚƚŽŐĂ͕ŽǀĂƌĂŶŐůŝƐƚĂƉŽͲ
ŬĂnjĂůĂũĞĚĂƐǀĞǀŝƓĞnjĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶŝŚŝŵĂŝnjĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵĂůƚĞƌͲ
ŶĂƟǀŶŝŚŐŽƌŝǀĂ͘dĂŬŽƐĞŵĞĜƵŶĂũͲŝŶǀĞƐƟĐŝũĂŵĂŶĂůĂnjĞŝƉƌŝēĞŽ
ĨĂďƌŝŬĂŵĂďŝŽĚŝnjĞůĂ͕ďŝŽŐĂƐĂŝďŝŽĞƚĂŶŽůĂ͘
WŽƐůĞŶĞĚĂǀŶĞŽĚůƵŬĞŽƉƌŽŵĞŶŝŽĚůƵŬĞ͞'ŽƌĞŶũĂ͟ĚĂ͕ƵŵĞƐƚŽ
ƵsĂůũĞǀƵ͕ĨĂďƌŝŬƵŽƚǀŽƌŝƵĂũĞēĂƌƵ͕ƵũĂǀŶŽƐƟƐĞǀŽĚŝůĂƉŽůĞŵŝͲ
ŬĂŬŽũŝƚŽŐƌĂĚŽǀŝƵ^ƌďŝũŝƉƌŝǀůĂēĞŝŶǀĞƐƟƚŽƌĞ͘WƌĞŵĂƌĂŶŐůŝƐƟ
ƵůĂŐĂŶũĂƵƉƌĞƚŚŽĚŶŽũŐŽĚŝŶŝ͕ŵŽǎĞŵŽƌĞđŝĚĂĚŽůĂnjŝĚŽĚƵŐŽ
ŽēĞŬŝǀĂŶĞĚĞĐĞŶƚƌĂůŝnjĂĐŝũĞ͘dĂŬŽƐƵ͕ŽƐŝŵƵĞŽŐƌĂĚƵ͕njŶĂēĂũŶĞ
ŝŶǀĞƐƟĐŝũĞƌĞĂůŝnjŽǀĂŶĞƵ^ǀŝůĂũŶĐƵ͕<ƌĂŐƵũĞǀĐƵ͕EŝƓƵ͕Ăůŝŝ^ƌĞŵͲ
ƐŬŽũDŝƚƌŽǀŝĐŝ͕/ŶĜŝũŝ͙
,QGXVWULMDIHEUXDU
WƌǀŽ ŵĞƐƚŽ ƉƌŝƉĂůŽ ũĞ ĚƵŐŽ ŶĂũĂǀůũŝǀĂŶŽŵ ĚŽůĂƐŬƵ ŽŐƌĂŶŬĂ
ŬŽŵƉĂŶŝũĞ ͞WĂŶĂƐŽŶŝĐ͟ Ƶ ^ǀŝůĂũŶĂĐ͘ KǀĂũ ŐŝŐĂŶƚ ũĞ ƉŽēĞƚŬŽŵ
ũĂŶƵĂƌĂ ϮϬϭϭ͕ ŬĂŬŽ ũĞ ŝ ŽďĞđĂŽ͕ Ƶ ŚĂůŝ ŽĚ Ϯ͘ϮϱϬ ŵϮ ƉŽŬƌĞͲ
ŶƵŽ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵ ĞůĞŬƚƌŽŶƐŬŝŚ ŬŽŵƉŽŶĞŶƟ njĂ ƌĂƐǀĞƚŶĂ ƚĞůĂ͘
<ĂƉŝƚĂůŶĂǀƌĞĚŶŽƐƚŶŽǀŽŐƉƌĞĚƵnjĞđĂƵ^ƌďŝũŝŝnjŶŽƐŝϭŵŝůŝŽŶĞǀͲ
ƌĂ͘
ǀĂŶŝēŶŝĐŝ ůŽŬĂůŶĞ ƐĂŵŽƵƉƌĂǀĞ ŬĂǎƵ ĚĂ ƐƵ ƉƌĞnjĂĚŽǀŽůũŶŝ ĚŝŶͲ
ĂŵŝŬŽŵ ŬŽũŽŵ ͞WĂŶĂƐŽŶŝĐ͟ ŽƐƚǀĂƌƵũĞ njĂĐƌƚĂŶŝ ƉůĂŶ͕ ƚĞ ĚĂ ƐƵ
ŝŵĂůŝ ͞ŵŶŽŐŽ ƐƌĞđĞ͕ũĞƌ ƐƵ ŝŐƌŽŵ ƐůƵēĂũĂ ƐĂŵŽ ŽŶŝ ŝŵĂůŝ ŚĂůƵ
ŬĂŬǀĂũĞŬŽŵƉĂŶŝũŝ͞WĂŶĂƐŽŶŝĐ͟ŽĚŐŽǀĂƌĂůĂ͘
͞WĂŶĂƐŽŶŝĐ͟ ũĞ njĂŬƵƉĂĐ ŝ njďŽŐ ƚŽŐĂ ŶŝũĞ ĚŽďŝŽ ŶŝŬĂŬǀĞ ƉŽǀͲ
ůĂƐƟĐĞ ŽĚŽƉƓƟŶĞ͕ĂůŝũĞƉůĂŶŝƌĂŶŽĚĂ ƐĞ ĚŽŬƌĂũĂ ϮϬϭϭ͘ŐŽĚŝŶĞ
njĂǀƌƓĞ ƉƌĞŐŽǀŽƌŝŽŝnjŐƌĂĚŶũŝŶŽǀĞĨĂďƌŝŬĞ͕ƉŽƉŽǀƌƓŝŶŝǀĞđŽũŽĚ
͞ZĞƵŵŽǀĞ͕͞ ƵŬŽũŽũ ƐĞnjĂƐĂĚĂŶĂůĂnjĞ͘ZĞē ũĞ ŽŚĂůŝŽĚϭϴ͘ϬϬϬ
ŵϮŶĂēĞƟƌŝŚĞŬƚĂƌĂnjĞŵůũĞ͕ǀƌĞĚŶĞ ϭϱŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ͘dĂĚĂđĞ
ŝ ͞WĂŶĂƐŽŶŝĐ͟ ĚŽďŝƟƉŽŐŽĚŶŽƐƟƵ ǀŝĚƵ ďĞƐƉůĂƚŶŽŐ njĞŵůũŝƓƚĂ ŝ
ŬŽŵƵŶĂůŝũĂ͘
ƌƵŐŽƌĂŶŐŝƌĂŶĂ ũĞ ŝŶǀĞŶƐƟĐŝũĂ ƐůŽǀĞŶĂēŬĞ ŐƌƵƉĞ ͞DĂŬƐŝŵ͟
Ƶ /ŶĜŝũŝ͘ &ĂďƌŝŬĂ njĂ ƚŽƉůŽ ĐŝŶŬŽǀĂŶũĞ ƉŽŶĞůĂ ũĞ ĞƉŝƚĞƚ ŶĂũǀĞđĂ
ĐŝŶŬĂƌĞ ŶĂ ĂůŬĂŶƵ͘ hnj ƉƌŝƐƵƐƚǀŽ ƉƌĞŵŝũĞƌĂ ^ůŽǀĞŶŝũĞ ŝ ^ƌďŝũĞ͕
ŽƌƵƚĂ WĂŚŽƌĂ ŝ DŝƌŬĂ ǀĞƚŬŽǀŝđĂ ŽƚǀŽƌĞŶĂ ũĞ Ϯ͘ ŶŽǀĞŵďƌĂ
ϮϬϭϬ͘<ŽŶĐĞƌŶ͞DĂŬƐŝŵ͟ŝnjĞůũĂũĞŝŶǀĞƐƟƌĂŽϮϭŵŝůŝŽŶĂ ĞǀƌĂ
ŝ ŶĂ ŽǀŽũ ůŽŬĂĐŝũŝ ƐƚǀŽƌŝŽ ƓĂŶƐƵ njĂ ŶŽǀŝ ƉŽƐĂŽ njĂ ϱϬ ƌĂĚŶŝŬĂ͘
<ĂƉĂĐŝƚĞƚĨĂďƌŝŬĞ ƵĚǀĞƐŵĞŶĞ ũĞϲϬ͘ϬϬϬƚŽŶĂ ŐŽĚŝƓŶũĞ͕ ƓƚŽũĞ
ǁǁǁ͘ĞŬĂƉŝũĂ͘ĐŽŵ
/njǀŽƌ͗
ĚƵƉůŽǀŝƓĞŽĚŽŶŽŐĂƓƚŽĚŽƐĂĚĂƵŬƵƉŶŽƉŽĐŝŶŬĂũƵĐŝŶŬĂƌĞ
Ƶ ^ƌďŝũŝ͕ ũĞƌƚŽƉůŽĐŝŶŬŽǀĂŶũĞũŽƓŶŝũĞƚĂŬŽƵƐƚĂůũĞŶĂ ĂŶƟŬŽƌͲ
ŽnjŝǀŶĂ njĂƓƟƚĂ ŬĂŽ Ƶ h͘ >ŝŶŝũĂ ƐĞ ƉƌǀŝŚ ϰͲϲ ŵĞƐĞĐŝ ƉŽůĂŬŽ
ƵǀŽĚŝ Ƶ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵ ŝ ŽŶĚĂ ŽēĞŬƵũƵŝƐƉƵŶũĞŶŽƐƚŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ
ŽĚϲϱй͘
dƌĞđĞ ŵĞƐƚŽ ƉƌŝƉĂůŽ ũĞ ŝƚĂůŝũĂŶƐŬŽͲƐƌƉƐŬŽũ͕ ƐĂĚĂ ǀĞđ
ĚƵŐŽŐŽĚŝƓŶũŽũƐĂƌĂĚŶũŝŬƌŽnjŬŽŵƉĂŶŝũƵ͞&ŝĂƚĂƵƚŽŵŽďŝůŝ^ƌďͲ
ŝũĂ͘͟ dƌĞďĂ ŶĂƉŽŵĞŶƵƟ ĚĂ ũĞ ŽǀŽ ǀĞđ ƚƌĞđĂ ŐŽĚŝŶĂ ŬĂŬŽ ƐĞ
ƉƌŝēĂŽ͞&ŝĂƚƵ͟ŶĂůĂnjŝŶĂǀƌŚƵƌĂŶŐůŝƐƚĞŝŶǀĞƐƟĐŝũĂƵ^ƌďŝũŝ͘
WƌĞŵĂ ƌĞēŝŵĂ ĚŝƌĞŬƚŽƌĂ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ͕ ŽǀĂŶŝ ĚĞ &ŝůŝƉŝƐĂ͕ Ƶ
ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũƵĨĂďƌŝŬĞ ĚŽƐĂĚĂũĞƵůŽǎĞŶŽϭϱϬ ŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ͕
ŝ ŶĂƚŽŵƉŽƐůƵũĞĂŶŐĂǎŽǀĂŶŽŽŬŽϭϱϬĮƌŵŝŝĚŽďĂǀůũĂēĂŝnj
^ƌďŝũĞ͘
DŶŽŐŽďƌŽũŶŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝƵŬĂnjƵũƵĚĂ ũĞƌĞēŽǀĞůŝŬŽŵƉŽƐůƵͲ
ŬĂŽĚĂƐĞŝnjŐƌĂĜƵũĞũĞĚĂŶƉŽƚƉƵŶŽŶŽǀŝŐƌĂĚ͘&ŝůŝƉŝƐũĞŶĞĚĂͲ
ǀŶŽŝnjũĂǀŝŽĚĂũĞƉŽƚƉŝƐĂŽƵŐŽǀŽƌĞŽŬƵƉŽǀŝŶŝŵĂƓŝŶĂnjĂϰϬϬ
ŵŝůŝŽŶĂsZ͘ZĞēũĞŽŽƉƌĞŵŝŬŽũĂƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƉŽƐůĞĚŶũƵƌĞē
ƚĞŚŶŝŬĞ Ƶ ƐǀĞƚƐŬŽũ ĂƵƚŽŵŽďŝůƐŬŽũ ŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ͘ ĞůŶŝŬ ŬƌĂŐƵũͲ
ĞǀĂēŬŽͲƚŽƌŝŶƐŬĞŬŽŵƉĂŶŝũĞ ŶĂũĂǀŝŽũĞ ŝĚĂđĞĚŽŬƌĂũĂϮϬϭϭ͘
ŐŽĚŝŶĞƵĨĂďƌŝŬƵďŝƟƵůŽǎĞŶŽϵϰϬŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ͘
EĂ ēĞƚǀƌƚŽŵ ŵĞƐƚƵ ŶĂůĂnjŝ ƐĞ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĂ s> ĂƵƚŽďƵƐĂ Ƶ
njĞŵƵŶƐŬŽũ ŬŽŵƉĂŶŝũŝ ͞/ŬĂƌďƵƐ͘͟ <ĂŬŽ ũĞ ŶĂ ƐŬƵƉƵ ϯϬ ŶĂũƉͲ
ŽnjŶĂƟũŝŚ ƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂ ĂƵƚŽŵŽďŝůƐŬĞ ŝ ŵĞƚĂůŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ Ƶ
,ĂŶŽǀĞƌƵŝŶĂƵŐƵƌŝƐĂŶ͕njǀĂŶŝēŶŽ ŶĂũďŽůũŝĂƵƚŽďƵƐŝƵǀƌŽƉŝ͕
ƉƌŽĚƵŬƚŚŽůĂŶĚŬŽŐs>ͲĂƉƌŽŝnjǀŽĚŝđĞƐĞŝƵĞŽŐƌĂĚƵ͘WŽƐůĞ
ǀĞůŝŬĞ ŬƌŝnjĞ͕ ƉƌŽŶĂůĂǎĞŶũĞ ƐƚƌĂƚĞƓŬŽŐ ƉĂƌƚŶĞƌĂ njĂ ͞/ŬĂƌďƵƐ͟
ŝŵĂǀŝƓĞƐƚƌƵŬŽnjŶĂēĞŶũĞ͕ũĞƌũĞƉƌŽŶĂĜĞŶŵŽĚĞůŽēƵǀĂŶũĂƉƌͲ
ŽŝnjǀŽĚŶũĞ͕ŬĂŽŝŽƚǀŽƌĂŶũĂŶŽǀŝŚƌĂĚŶŝŚŵĞƐƚĂ͘
s> đĞ Ƶ ƉŽŐŽŶŝŵĂ ͞/ŬĂƌďƵƐĂ͟ ƉƌŽŝnjǀŽĚŝƟ ŶĂũŵŽĚĞƌŶŝũŝ͕
ƚĂŬŽnjǀĂŶŝ͞ďĞƓƵŵŶŝ͟ĂƵƚŽďƵƐ͘
WĞƚŽ ŵĞƐƚŽ njĂƵnjĞůĂ ũĞ ƚŽƉŝŽŶŝĐĂ ͞^ŝƌŵŝƵŵ ^ƚĞĞů͟ Ƶ ^ƌĞŵͲ
ƐŬŽũ DŝƚƌŽǀŝĐŝ͘ dŽƉŝŽŶŝĐĂ ŬŽũĂ ũĞ ƚƌĞŶƵƚŶŽ ŶĂũǀĞđĂ ŐƌŝŶĮůĚ
ŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ Ƶ ^ƌĞŵƐŬŽũ DŝƚƌŽǀŝĐŝ͕ ƉƵƓƚĞŶĂ ũĞ Ƶ ƌĂĚ ŬƌĂũĞŵ
ŶŽǀĞŵďƌĂ͘ h ŝnjŐƌĂĚŶũƵ ŝ ƉŽŬƌĞƚĂŶũĞ ŽǀŽŐ ƉŽƐƚƌŽũĞŶũĂ ŝƚĂůŝͲ
ũĂŶƐŬŝ ŝŶǀĞƐƟƚŽƌ ͞^d' 'ƌŽƵƉ͕͟ ƉŽnjŶĂƟ ƉƌŽŝnjǀŽĜĂē ēĞůŝŬĂ ŝnj
ŽƚƉĂĚŶŽŐŐǀŽǎĜĂ͕ƵůŽǎŝŽũĞϰϬŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ͘
͞^ŝƌŵŝƵŵ ^ƚĞĞů͟ đĞ ƉƌĞƌĂĜŝǀĂƟ ŐǀŽǎĜĞ ŬĂŽ ƐĞŬƵŶĚĂƌŶƵ
ƐŝƌŽǀŝŶƵ͕ ĚŽŬ đĞ ŽƐŶŽǀŶŝ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶŝ ƉƌŽŐƌĂŵ ďŝƟ ŝnjƌĂĚĂ
ēĞůŝēŶŝŚŐƌĞĚĂŬŽũĞƐĞŬŽƌŝƐƚĞƵŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀƵ͘hƉŽēĞƚŬƵđĞ
Ƶ͞^ŝƌŵŝƵŵ^ƚĞĞů͟ͲƵďŝƟnjĂƉŽƐůĞŶŽϮϬϬƌĂĚŶŝŬĂ͕ĂůŝũĞƵƉůĂŶƵ
ƉƌŽƓŝƌĞŶũĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶŝŚŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂŝƉŽǀĞđĂŶũĞďƌŽũĂnjĂƉŽƐůĞͲ
ŶŝŚnjĂǀŝƓĞŽĚƐƚŽ͘
KǀƵŝŶǀĞƐƟĐŝũƵŶĂƓĞƐƚŽŵŵĞƐƚƵƉƌĂƟŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ͞^ĂŐĞŵ͟ͲĂ
Ƶ EŝƓ͘&ƌĂŶĐƵƐŬĂŬŽŵƉĂŶŝũĂƉůĂŶŝƌĂ ĚĂƵ ŶĂƌĞĚŶĞ ƚƌŝŐŽĚŝŶĞ
njĂƉŽƐůŝϮϬϬƌĂĚŶŝŬĂnjĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵĚŝŐŝƚĂůŶŝŚĚĞŬŽĚĞƌĂŝďƌŽͲ
ũŝůĂŝƵůŽǎŝϱŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ͕ĂŽĚ'ƌĂĚĂEŝƓĂďĞƐƉůĂƚŶŽũĞĚŽďŝůĂ
njĞŵůũŝƓƚĞ ƉŽǀƌƓŝŶĞ ϭ͕ϰ ŚĞŬƚĂƌĂ Ƶ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽũ njŽŶŝ ŽŶũĞ
DĞĜƵƌŽǀŽ͘
^ĞĚŵŽ ŵĞƐƚŽ ƉƌŝƉĂůŽ ũĞ ŝŶǀĞƐƟĐŝũŝ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ ͞:ĞĞƉ ŽͲ
ŵĞƌĐĞ͘͞hŶŽǀŝ ƉŽŐŽŶnjĂƉƌĞƌĂĚƵŵĞƚĂůĂ͕ ƐŵĞƓƚĞŶƵŶŽǀŽͲ
ƐĂŐƌĂĜĞŶŽũ ŚĂůŝ ƉŽǀƌƓŝŶĞ ϱ͘ϬϬϬ ŵϮ Ƶ <ƌŶũĂēŝ ŬŽŵƉĂŶŝũĂ ũĞ
ƵůŽǎŝůĂǀŝƓĞŽĚ ϯŵŝůŝŽŶĂ ĞǀƌĂ͘KŬŽƐŶŝĐƵ ƉŽŐŽŶĂƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂ
ůŝŶŝũĂnjĂƉĞƐŬĂƌĞŶũĞ;ēŝƓđĞŶũĞͿŝĂŶƟŬŽƌŽnjŝǀŶƵnjĂƓƟƚƵēĞůŝēŶŝŚ
ĐĞǀŝ͕ ůŝŵŽǀĂ͕ ŶŽƐĂēĂ ŝ ŐŽƚŽǀŝŚ ĚĞůŽǀĂ ēĞůŝēŶŝŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĂ͘
^Ğŵ ƚŽŐĂ͕ ŽǀĂ ŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ ŽďƵŚǀĂƚĂ ŝ ŚĂůƵ ŝ ŬŽŵƉůĞƚŶƵ ŝŶĨͲ
ƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ͕ ŶĞŽƉŚŽĚŶƵ njĂ ƌĂĚ ŽǀŽŐ ƐĂǀƌĞŵĞŶŽŐ ƉŽŐŽŶĂ
ŐĚĞđĞƉŽƐĂŽĚŽďŝƟĚĞƐĞƚŶŽǀŝŚƌĂĚŶŝŬĂ͘
KƐŵĂ ũĞ ŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ ͞/' ƵƚŽŵŽƟ ǀĞ͟ Ƶ
ŝnjŐƌĂĚŶũƵĂƵƚŽ ĚĞůŽǀĂƵ/ŶĜŝũŝ͘EĂŝŵĞ͕ŬđͲ
ĞƌŬĂĮƌŵĂŶĞŵĂēŬĞŬŽŵƉĂŶŝũĞ͞ĂƵĞƌŚŝͲ
Ŷ͕͟ ŬŽũĂ ƐĞ ďĂǀŝ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũŽŵ ŐƌĞũĂēĂ njĂ
ƐĞĚŝƓƚĂ ŝ ǀŽůĂŶĂ͕ ƐĞŶnjŽƌĂ njĂ ƉŽũĂƐĞǀĞ njĂ
ǀĞnjŝǀĂŶũĞ͕ ĞůĞŬƚƌŝēŶŝŚ ŬŽŶƚƌŽůŶŝŚ ũĞĚŝŶŝĐĂ
ŝƐŝƐƚĞŵĂ njĂǀĞŶƟůĂĐŝũƵ ƐĞĚŝƓƚĂ͕ƐĂĚĂƌĂĚŝ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ƵŝnjŶĂũŵůũĞŶŽũŚĂůŝ͕ĂƵŝnjŐƌĂĚŶũƵƐŽƉƐƚǀĞŶĞ ŝŶǀĞƐƟƌĂđĞŽŬŽ
ϯŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ͘
EĂ ĚĞǀĞƚŽŵ ŵĞƐƚƵ ũĞ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĂ ďŝŽĚŝnjĞůĂ ŝnj ŽƚƉĂĚŶŽŐ
ũĞƐƟǀŽŐƵůũĂ͘hƉŽƐƚƌŽũĞŶũŝŵĂŬŽŵƉĂŶŝũĞ͞ŝŽĚŝnjĞůŽ͞Ƶ>ĞͲ
ƓƚĂŶŝŵĂƉŽŬƌĞŶƵƚĂũĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵŽǀŽŐĚĞƌŝǀĂƚĂ͕ĂŬĂƉĂĐŝƚĞƚ
ƉŽƐƚƌŽũĞŶũĂũĞϭ͘ϬϬϬƚŽŶĂŐŽĚŝƓŶũĞ͘KďƵŚǀĂƚĂĚĞŽ njĂƐŬĂĚͲ
ŝƓƚĞŶũĞŝƐŝƐƚĞŵnjĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵďŝŽĚŝnjĞůĂ͘
WŽǀĞđĂŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶũĞ ŝŶǀĞƐƟƚŽƌĂ njĂ ƵůĂŐĂŶũĞ Ƶ ĂůƚĞƌŶĂƟͲ
ǀŶĞ ĚĞƌŝǀĂƚĞƌĞnjƵůƟƌĂůŽũĞŝĚĂƐĞŶĂĚĞƐĞƚŽŵŵĞƐƚƵŶĂĜĞ
ŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ ͞zh <ĂƉŝƚĂů͟ Ƶ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵ ďŝŽŐĂƐĂ͘
<ŽŵƉĂŶŝũĂnjĂ ƐĂĚĂƵƉůĂŶƵŝŵĂ ĚĞƐĞƚ ůŽŬĂĐŝũĂŶĂŬŽũŝŵĂđĞ
ƉŽƐƚĂǀŝƟƉŽƐƚƌŽũĞŶũĂ͕ĂĐĞŶĂƉŽƐƚƌŽũĞŶũĂŽĚũĞĚŶŽŐŵĞŐĂǀĂƚĂ
ũĞŝnjŵĞĜƵ ϰ͕ϱŝϱŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ͘^ǀŽũĞŵĞƐƚŽŶĂůŝƐƟƉƌŽŶĂƓůĂ
ũĞŝŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ͞'ŽƌĞŶũĂ͟Ƶ^ƚĂƌŽũWĂnjŽǀŝ͕ŬŽŵƉĂŶŝũĞ͞LJƚĞĐŚ͟
ƵEŝƓƵ͕ŬĂŽŝƵůĂŐĂŶũĞ͞/ǀĂŶēŝđĂŝƐŝŶŽǀĂ͟Ƶ ŝnjŐƌĂĚŶũƵĨĂďƌŝŬĞ
ēǀƌƐƟŚĨĂƌŵĂĐĞƵƚƐŬŝŚ ƉƌŽŝnjǀŽĚĂƵ^ƚĂƌŝŵĂŶŽǀĐŝŵĂ͘WƌĂƚĞ
ŝŚŝŶǀĞƐƟĐŝũĞĨĂďƌŝŬĞēĂƌĂƉĂ͞&ĂůŬĞ͟Ƶ>ĞƐŬŽǀĐƵ͕ĂƵƚŽĚĞůŽǀĂ
͞DĂŐŶĞƟDĂƌĞůůŝ͞Ƶ<ƌĂŐƵũĞǀĐƵ͘/ŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶũĞũĞƉƌŽďƵĚŝŽŝ
ĚŽůĂnjĂŬǀŝƐŽŬĞƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞŬŽŵƉĂŶŝũĞ͞ůĞŬƚĂ͟ƵZƵŵƵ͕ŬĂŽŝ
ŝnjŐƌĂĚŶũĂĨĂďƌŝŬĞďŝŽĞƚĂŶŽůĂƵ^ŵĞĚĞƌĞǀƵ͘
'HPDJ&UDQHV&RPSRQHQWV
>ŝĚĞƌƵƉƌŽŝnjǀŽĚŶũŝƉƌŽĐĞƐŶŝŚŬƌĂŶŽǀĂ
ý
HVWRVHSRVWDYOMDSLWDQMHNDNYDMHUD]OLNDL]PHÿXSURFHVQLKLVWDQGDUGQLKNUDQRYD3UHPDGH¿QLFLML
NRPSDQLMH'HPDJ&UDQHV&RPSRQHQWVVWDQGDUGQLNUDQRYLLPDMXQRVLYRVWGRW6YLNUDQRYLNRML
LPDMXQRVLYRVWYHüXRGWVXSRGH¿QLFLMLSURFHVQLNUDQRYLþDNLDNRQHSULSDGDMXSURL]YRGQRPSUR
FHVX3ULPHUDUDGLRYDNYLNUDQRYLVHQDMþHãüHVUHüXXKLGURLWHUPRHOHNWUDQDPDLNRULVWHVHLVNOMXþLYR
SULOLNRPUHPRQWDRSUHPH6GUXJHVWUDQHLNUDQRYLNRMLLPDMXQRVLYRVWPDQMXRGWPRJXELWLSURFHVQL
XNROLNRUDGHVDL]X]HWQRWHãNLPUDGQLPRSWHUHüHQMLPDLOLXNROLNRVXGHOLPLþQRLOLSRWSXQRDXWRPDWL]R
YDQL8WRPVPLVOXNUDQRYLNRMLVHNRULVWHXUHFLNODåQLPSURFHVLPDSRSUDYLOXVXGHOLPLþQRLOLSRWSXQR
DXWRPDWL]RYDQLDQD]LYQDQRVLYRVWLPMHQDMþHãüHGRW8SUDYOMDQMHRYDNYLPNUDQRYLPDREDYOMDVH
DXWRPDWVNLGRNVHQDG]RUVSURYRGLL]NRPDQGQHVREHLSRSRWUHELUXNRYDODFPRåHGDSUHX]PHNRQWUROX
QDGVLVWHPRP
3
ŽƐĞďŶƵŐƌƵƉƵƉƌŽĐĞƐŶŝŚ ŬƌĂŶŽǀĂēŝŶĞŬƌĂŶŽǀŝŬŽũŝƐƵ
ǀĞnjĂŶŝnjĂŽĚƌĞĜĞŶƵŽďůĂƐƚŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͘WƌŝŵĞƌnjĂŶĂǀĞͲ
ĚĞŶŽƐƵ͗ƉƌŽĐĞƐŶŝŬƌĂŶŽǀŝŝnjŽďůĂƐƟƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞŝůŝŽďͲ
ƌĂĚĞēĞůŝŬĂ͕ŬŽũŝƐƵƐƉĞĐŝĮēŶŝ͕ƉƌĞƐǀĞŐĂƉŽƐǀŽũŽũŬŽŶͲ
ƐƚƌƵŬĐŝũŝ;ŽƉƌĞŵůũĞŶŝƐƵƚĞƌŵŝēŬŽŵnjĂƓƟƚŽŵŽĚĚŝƌĞŬƚŶŽŐƵƟĐĂũĂ
ƚŽƉůŽƚĞ͕ ƐĂ ƵŐƌĂĜĞŶŝŵ ƐƉĞĐŝũĂůŶŝŵ ĞůĞŬƚƌŽŶƐŬŝŵ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚĂͲ
ŵĂ͕ŬŽũĞŵŽŐƵĚĂƉŽĚŶĞƐƵƉŽǀŝƓĞŶĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ƐƉĞĐŝũĂůŶŝŵ
ŽƌŵĂƌŝŵĂƐĂƚĞƌŵŝēŬŝŵnjĂƓƟƚĂŵĂŝŚůĂĜĞŶũĞŵ͕ŚůĂĜĞŶũĞŵŬĂďŝͲ
ŶĂƌƵŬŽǀĂůĂĐĂŝƐů͘Ϳ͘
dĂŬŽĜĞ͕ŬƌĂŶŽǀŝŝnjŽǀĞŽďůĂƐƟŝŶĚƵƐƚƌŝũĞŶĂũēĞƓđĞƐƵŽƉƌĞŵůũĞŶŝ
ƐƉĞĐŝũĂůŶŝŵƉƌŝŚǀĂƚŶŝŵƵƌĞĜĂũŝŵĂ͕ŬĂŽƓƚŽƐƵŵŽƚŽƌŶĞŝŚŝĚƌĂͲ
ƵůŝēŶĞŐƌĂďŝůŝĐĞnjĂƉƌŝŚǀĂƚƌĂƐƵƚŽŐƚĞƌĞƚĂ͕ŽĚŶŽƐŶŽƐƉĞĐŝũĂůŶŝŵ
ĞůĞŬƚƌŽŵĂŐŶĞƟŵĂ͕ŬŽũŝƐĞƚĂŬŽĜĞŬŽƌŝƐƚĞnjĂƉƌŝŚǀĂƚĂŶũĞƌĂƐƵƚŽŐ
ƚĞƌĞƚĂƐĂŵĂŐŶĞƚŶŝŵƐǀŽũƐƚǀŝŵĂ͕ŽĚŶŽƐŶŽƐƉĞĐŝũĂůŶŝŵƚƌĂǀĞƌnjĂͲ
ŵĂnjĂƉƌŝŚǀĂƚĂŶũĞƌŽůŶŝēĞůŝēŶŝŚůŝŵŽǀĂ͕ŝůŝďƵŶƚŽǀĂĐĞǀĂƐƟŚƉŽͲ
ůƵĨĂďƌŝŬĂƚĂŝƐů͘
WƌŽĐĞƐŶŝŬƌĂŶŽǀŝŝnjŽďůĂƐƟƉĂƉŝƌŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͕ŶĂũēĞƓđĞƐƵŽƉƌĞͲ
ŵůũĞŶŝƐƉĞĐŝũĂůŶŝŵƵƌĞĜĂũŝŵĂnjĂƉƌŝŚǀĂƚƌŽůŶŝƉĂƉŝƌĂŝůŝŐƌĂďŝůŝĐĂͲ
ŵĂnjĂƉƌŝŚǀĂƚĐĞůƵůŽnjĞ͕ŬŽũĂũĞƵǀŝĚƵƌĂƐƵƚŽŐƚĞƌĞƚĂŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵͲ
ũĞƐĞĚŽŵůŝŶŽǀĂnjĂƉƌŝƉƌĞŵƵŵĂƐĞnjĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵ͘ďŽŐůŝŶŝũƐŬŽŐ
ƌĂƐƉŽƌĞĚĂŽƉƌĞŵĞƵƉĂƉŝƌŶŽũŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ͕ŵŽŐƵđĂũĞǀĞŽŵĂǀŝƐŽŬĂ
ĂƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũĂƉƌŽĐĞƐĂ͘ƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũĂƉƌŽĐĞƐĂ͕ŽƐŝŵƐŵĂŶũŝǀĂͲ
ŶũĂƓŬĂƌƚĂ͕ŬĂŽŶĞƉŽǎĞůũŶŽŐŝnjůĂnjĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶŽŐƉƌŽĐĞƐĂ͕ŽŵŽŐƵͲ
đĂǀĂŝŝnjƵnjĞƚŶŽǀĞůŝŬƵƉƌŽĚƵŬƟǀŶŽƐƚƐŝƐƚĞŵĂ͘
<ĂĚĂƐĞŐŽǀŽƌŝŽƉƌŽĐĞƐŶŝŵŬƌĂŶŽǀŝŵĂŝnjŽďůĂƐƟƌĞĐŝŬůĂǎŶĞŝŶͲ
ĚƵƐƚƌŝũĞ͕ŽŶŝƐƵĚŽƉƌĞĚĞƐĞƚĂŬŐŽĚŝŶĂďŝůŝŐŽƚŽǀŽŶĞnjĂŵŝƐůŝǀŝ͕ũĞƌ
ũĞƉŽƚƌĞďĂnjĂĂƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũŽŵƉƌŽĐĞƐĂƌĞĐŝŬůĂǎĞďŝůĂnjĂŶĞŵĂƌͲ
ůũŝǀĂ͘hƉŽƐůĞĚŶũŝŚĚĞƐĞƚŐŽĚŝŶĂ͕ƌĞĐŝŬůĂǎŶĂŝŶĚƵƐƚƌŝũĂũĞƉŽƐƚĂůĂ
ƌĂǀŶŽƉƌĂǀĂŶƉĂƌƚŶĞƌƐĂƐǀŝŵŽƐƚĂůŝŵŐƌĂŶĂŵĂŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͕ƉĂũĞ
ŝ ƉƌŝŵĞŶĂ ǀŝƐŽŬŽ ĂƵƚŽŵĂƟnjŽǀĂŶŝŚ ƉƌŽĐĞƐĂ ƉŽƐƚĂůĂ ĞŬŽŶŽŵƐŬŝ
ŽƉƌĂǀĚĂŶĂ͘
ZĞĐŝŬůĂǎŶŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ƵŐůĂǀŶŽŵ ƌĂĚĞ Ϯϰ ƐĂƚĂ ĚŶĞǀŶŽ͕ ϯϲϱ ĚĂŶĂ Ƶ
ŐŽĚŝŶŝ͕ŬĂŬŽďŝƐĞŽďĞnjďĞĚŝůĂŬŽŶƟŶƵĂůŶĂƉƌĞƌĂĚĂ;ŝůŝƐƉĂůũŝǀĂŶũĞͿ
ƌĞĐŝŬůĂǎŶŝŚŵĂƚĞƌŝũĂůĂ͘<ƌĂŶŽǀŝƐƵŶĂũēĞƓđĞƉŽƚƉƵŶŽĂƵƚŽŵĂƟnjŽͲ
ǀĂŶŝ͕ ƐĂ ƐƉĞĐŝũĂůŶŝŵ ŐƌĂďŝůŝĐĂŵĂ ŬŽũĞ ŵŽŐƵ ĚĂ ƉƌŝŚǀĂƚĞ ƌĂƐƵƚĞ
ƚĞƌĞƚĞǀĞůŝŬŽŵďƌnjŝŶŽŵ͘dĂŬŽĜĞ͕ƐŝƐƚĞŵŝƐƵŶĂũēĞƓđĞŽƉƌĞŵůũĞŶŝ
ŝƐƉĞĐŝũĂůŶŝŵƐĞŶnjŽƌŝŵĂ͕ŬĂŬŽďŝĞĨĞŬĂƚŶũŝŚŽǀŽŐƌĂĚĂďŝŽƓƚŽŽƉͲ
ƟŵĂůŶŝũŝ͘^ĞŶnjŽƌŝŝŵĂũƵƵůŽŐƵĚĂŶĂǀŽĚĞŝŬŽŶƚƌŽůŝƓƵƌĂĚŬƌĂŶĂ
ŬĂŬŽďŝƐĞƌĂƐƵƟŵĂƚĞƌŝũĂůƉŽŬƵƉŝŽƌĂǀŶŽŵĞƌŶŽŝnjƐŬůĂĚŝƓƚĂ͘
h ŽďůĂƐƟ ĐĞŵĞŶƚŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ ŬŽƌŝƐƚĞ ƐĞ ƉƌŽĐĞƐŶŝ ŬƌĂŶŽǀŝ ŬŽũŝ
ƐƉĂĚĂũƵƵŐƌƵƉƵƐƉĞĐŝũĂůŶŝŚŬƌĂŶŽǀĂ͘WƌǀŝƌĂnjůŽŐnjĂƚŽũĞŵŽŐƵđͲ
ŶŽƐƚ ƉŽůƵĂƵƚŽŵĂƚƐŬŽŐ ŝůŝ ĂƵƚŽŵĂƚƐŬŽŐ ƌƵŬŽǀĂŶũĂ ŵŽƚŽƌŶŝŵ ŝůŝ
ŚŝĚƌĂƵůŝēŶŝŵŐƌĂďŝůŝĐĂŵĂnjĂƉƌŝŚǀĂƚƌĂƐƵƚŽŐƚĞƌĞƚĂ͕ŬĂŽŝŵŽŐƵđͲ
ŶŽƐƚ ŽƉƟŵŝnjŽǀĂŶũĂ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶŝŚ ĐŝŬůƵƐĂ͘ ƌƵŐŝ ƌĂnjůŽŐ ũĞ ƌĂĚŶŽ
ŽŬƌƵǎĞŶũĞ ŽƉƌĞŵĞ͕ ũĞƌ ƌĂĚ ƐĂ ƉƌĂƓŬĂƐƟŵ ŵĂƚĞƌŝũĂůŝŵĂ njĂŚƚĞǀĂ
ƐƉĞĐŝũĂůŶƵŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũƵŽƉƌĞŵĞ͘hƚŽŵƐŵŝƐůƵ͕njďŽŐůĂŬƓĞŐŽĚƌͲ
ǎĂǀĂŶũĂ͕ƵŽǀŽũŽďůĂƐƟŝŶĚƵƐƚƌŝũĞƐĞŬŽƌŝƐƟƐƉĞĐŝũĂůŶĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝͲ
ũĂŬŽůŝĐĂƐĂũĞĚŶŝŵ͕ŝůŝĚǀĂŽƚǀŽƌĞŶĂǀŝƚůĂ͕ŬŽũĂƚĂŬŽĜĞƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂ
ƐƉĞĐŝũĂůŶƵŝnjǀĞĚďƵ͘^ǀŝŵŽƚŽƌŝŝƌĞĚƵŬƚŽƌŝŵŽƌĂũƵĚĂďƵĚƵƐƉĞͲ
ĐŝũĂůŶĞ ŝnjǀĞĚďĞ͕ ŬĂŬŽ ƉƌĂƓŝŶĂ ŶĞ ďŝ ŵŽŐůĂ ĚĂ ƉƌŽĚƌĞ Ƶ ŶũŝŚŽǀĞ
ŽƐĞƚůũŝǀĞĚĞůŽǀĞŝŝnjĂnjŽǀĞŚĂǀĂƌŝũƵ͘dĂŬŽĜĞ͕ŝĂŬŽũĞƉƌŝŵĂƌŶŝƵƐůŽǀ
ĚĂŵŽƚŽƌŝďƵĚƵĚŽďƌŽnjĂƓƟđĞŶŝŽĚƉƌĂƓŝŶĞ͕ƉŽƚƌĞďŶŽũĞŽďĞnjͲ
ďĞĚŝƟŝŶũŝŚŽǀŽƓƚŽďŽůũĞŚůĂĜĞŶũĞ͕ĂƚŽƐƵŶĂƉƌǀŝƉŽŐůĞĚ͕ĚǀĂ
ŬŽŶƚƌĂĚŝŬƚŽƌŶĂƵƐůŽǀĂ͘
DŽƚŽƌŝŬŽũŝŵŽŐƵĚĂŝnjĚƌǎĞŽǀĂŬǀŽƌĂĚŶŽŽŬƌƵǎĞŶũĞƐƵƐƉĞĐŝũĂůͲ
ŶŽƐƚĞŵĂŐͲĂŝŝŶƚĞŐƌŝƐĂŶŝƐƵƵƉƌŽŝnjǀŽĚŶĞƐŝƐƚĞŵĞǀĞđŝŶĞǀŽĚĞͲ
đŝŚƐǀĞƚƐŬŝŚƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂŽƉƌĞŵĞnjĂĐĞŵĞŶƚŶƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƵ͕ƓƚŽĚŽͲ
ŬĂnjƵũĞŶũŝŚŽǀƵǀĞůŝŬƵƉŽƵnjĚĂŶŽƐƚ͘hƐƵƓƟŶŝ͕ŽǀĂŬĂǀƟƉĞŵĂŐͲ
ŽǀŝŚŵŽƚŽƌĂ͕ŽƐŝŵƵŬƌĂŶƐŬŽũŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ͕ƵŐƌĂĜƵũĞƐĞŝƵƚƌĂŬĂƐƚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĞ͕ĞůĞǀĂƚŽƌĞŝĚƌƵŐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĞƐŝƐƚĞŵĞŝŬŽƌŝƐƟƐĞ
ƵƐǀŝŵŐƌĂŶĂŵĂŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͕ƵŬŽũŝŵĂƉŽƐƚŽũĞƐƉĞĐŝũĂůŶŝnjĂŚƚĞǀŝ͘
'ĞŶĞƌĂůŶŝnjĂƐƚƵƉŶŝŬ͕
ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƌŝƐĞƌǀŝƐĞƌ
ĞŵĂŐƌĂŶĞƐΘŽŵƉŽŶĞŶƚƐ'ŵď,
W͘K͘ŽdžϲϳͻϱϴϮϴϲtĞƩĞƌͬ'ĞƌŵĂŶLJ
dĞů͗нϰϵ;ϬͿϮϯϯϱϵϮϳϳϴϴ
&Ădž͗нϰϵ;ϬͿϮϯϯϱϵϮϳϮϬϬ
ŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛĚĞŵĂŐĐƌĂŶĞƐ͘ĐŽŵ
tĞď͗ǁǁǁ͘ĚĞŵĂŐĐƌĂŶĞƐ͘ĐŽŵ
dKE^ŝƐƚĞŵĚ͘Ž͘Ž͘
ŶƟĨĂƓŝƐƟēŬĞďŽƌďĞϮϭď
dĞů͗нϯϴϭ;ϬͿϭϭϯϬϭͲϳϴͲϳϰ
&Ădž͗нϯϴϭ;ϬͿϭϭϯϭϭͲϲϲͲϱϬ
ͲŵĂŝů͗Žĸ
ĐĞΛƚĞĐŽŶ͘ƌƐ
,QGXVWULMDIHEUXDU
,]DNWLYQRVWL,QåHQMHUVNHNRPRUH6UELMH
ŽƉƌŝŶŽƐ<ŽŵŽƌĞŐŽĚŝŶŝĞŶĞƌŐĞƚƐŬĞĞĮŬĂƐŶŽƐƟ
ĂƉŽēĞƟƐƵƐĞŵŝŶĂƌŝnjĂēůĂŶŽǀĞ<ŽŵŽƌĞŶĂƚĞŵƵͣŶĞƌŐĞƚƐŬĂ
ĞĮŬĂƐŶŽƐƚƵĚŽŵĂđŝŶƐƚǀŝŵĂŝnjŐƌĂĚĂŵĂ͕͟ŽĚĚĞĐĞŵďƌĂϮϬϭϬ͘
ŐŽĚŝŶĞĚŽŬƌĂũĂϮϬϭϭ͘ŐŽĚŝŶĞ͕ƵƐĂƌĂĚŶũŝƐĂDŝŶŝƐƚĂƌƐƚǀŽŵǎŝͲ
ǀŽƚŶĞƐƌĞĚŝŶĞƵƉƌŽƐƚŽƌŶŽŐƉůĂŶŝƌĂŶũĂŝEĞŵĂēŬŽŵĂŐĞŶĐŝũŽŵ
njĂƚĞŚŶŝēŬƵ ƐĂƌĂĚŶũƵ ʹĞƵƚƐĐŚĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĨƵƌdĞĐŚŶŝƐĐŚĞ
ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ;'dͿ͘
ŶĂŶũĞũĞŶĂũǀĞđĞďŽŐĂƚƐƚǀŽ
hƚŽŬƵƉƌŽƓůĞŐŽĚŝŶĞ͕ƵƌĞŐŝŽŶĂůŶŝŵĐĞŶƚƌŝŵĂ/ŶǎĞŶũĞƌƐŬĞŬŽͲ
ŵŽƌĞ^ƌďŝũĞŽƌŐĂŶŝnjŽǀĂŶŽũĞϭϭϬƌĂnjŶŝŚŽďůŝŬĂƐƚƌƵēŶŽŐƵƐĂǀƌͲ
ƓĂǀĂŶũĂ;ƉƌĞĚĂǀĂŶũĂ͕ŬƵƌƐĞǀĂ͕ƐĞŵŝŶĂƌĂ͕ƚƌŝďŝŶĂͿ͕ŬƌŽnjŬŽũĞũĞ
ƉƌŽƓůŽƉƌĞŬŽĚĞƐĞƚŚŝůũĂĚĂēůĂŶŽǀĂ͘/ƵŽǀŽũŐŽĚŝŶŝƐĞŶĂƐƚĂǀůũĂ
ĐŝŬůƵƐ ƉƌĞĚĂǀĂŶũĂ ŝnj ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŶŽŐ ƵƐĂǀƌƓĂǀĂŶũĂ
ēůĂŶŽǀĂ<ŽŵŽƌĞ͕ŬĂŽŝŽďũĂǀůũŝǀĂŶũĞŝŶĨŽƌŵĂƟǀŶŽŐŐůĂƐŝůĂͣ'ůĂͲ
ƐŶŝŬ/ŶǎĞŶũĞƌƐŬĞŬŽŵŽƌĞ^ƌďŝũĞ͕͟ēĞƟƌŝƉƵƚĂŐŽĚŝƓŶũĞ͘
<ŽŶŬƵƌƐnjĂƉƌŽũĞŬĂƚͣ>ĞƉĂ^ƌďŝũĂ͞
<ŽŵŽƌĂ ũĞ ũŽƓ ƐƌĞĚŝŶŽŵ ƉƌŽƓůĞ ŐŽĚŝŶĞ ƌĂƐƉŝƐĂůĂ KƉƓƟ ũĂǀŶŝ
ĂŶŽŶŝŵŶŝŬŽŶŬƵƌƐnjĂƉŽďŽůũƓĂŶũĞŶĂēŝŶĂŝƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞŝnjŐƌĂĚͲ
ŶũĞƐƚĂŵďĞŶŝŚŽďũĞŬĂƚĂƵƐĞůŝŵĂ^ƌďŝũĞƉŽĚŶĂnjŝǀŽŵ͞>W
^Z/:͘͟ŝůũŬŽŶŬƵƌƐĂũĞĚĂŶĂŽƐŶŽǀƵŶĂũďŽůũŝŚƌĂĚŽǀĂǎŝƌŝŝŶĂͲ
ŐƌĂĜĞŶŝƟŵŽǀŝŶĂƉƌĂǀĞƐŝŶƚĞnjƵƵǀŝĚƵƉƌĞƉŽƌƵŬĂͲƉƌŝƌƵēŶŝŬĂ
ŬŽũŝďŝŶĂƉŽƉƵůĂƌĂŶŶĂēŝŶƐůƵǎŝŽďƵĚƵđŝŵŐƌĂĚŝƚĞůũŝŵĂĚĂŵŽͲ
ŐƵƉƌĂǀŝůŶŽĚĂƉŽƐƚĂǀĞƉƌŽũĞŬƚŶŝnjĂĚĂƚĂŬƉƌĞĚŝnjĂďƌĂŶĞƉƌŽũĞŬͲ
ƚĂŶƚĞŝůŝƵƐĂŵŽŐƌĂĚŶũŝ͕ŬĂŽŝƵƉŽďŽůũƓĂŶũƵŬŽŵĨŽƌĂŝƵƓƚĞĚƵ
ĞŶĞƌŐŝũĞƵǀĞđŝnjŐƌĂĜĞŶŝŵ͕ĂēĞƐƚŽŶĞĚŽǀƌƓĞŶŝŵŬƵđĂŵĂ͘
EĂŽƐŶŽǀƵƉƌĞĚůŽǎĞŶŝŚƵƉƵƚƐƚĂǀĂŝŶĂŽƐŶŽǀƵŽĚůƵŬĞǎŝƌŝũĂŶĂͲ
ŐƌĂĜĞŶŝŵĂƵƚŽƌŝŵĂďŝđĞƉŽǀĞƌĞŶŽƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶũĞƚƌŝŽďũĞŬƚĂnjĂ
ŽĚƌĞĜĞŶĂ ƉŽĚƌƵēũĂŬĂŽ ƵnjŽƌŶŝ ƉƌŝŵĞƌŝŝ ŽŐůĞĚŶŝŽďũĞŬƟ͘ KǀĂ
ƚƌŝƵŐůĞĚŶĂƉƌŽũĞŬƚĂďŝďŝůĂĮŶĂŶƐŝƌĂŶĂŽĚƐƚƌĂŶĞ/ŶǎĞŶũĞƌƐŬĞ
<ŽŵŽƌĞ^ƌďŝũĞƵǀŝĚƵŶĂŐƌĂĚĞnjĂƌĂƐƉŝƐĂŶŝŬŽŶŬƵƌƐ͕ĂƵƐĂƌĂĚŶũŝ
ƐĂůŽŬĂůŶŝŵƐĂŵŽƵƉƌĂǀĂŵĂŬŽũĞŝƐŬĂǎƵŝŶƚĞƌĞƐ͕ƉƌŽũĞŬƟďŝďŝůŝ
ĚŽĚĞůũĞŶŝƉŽũĞĚŶŽŵŽĚnjĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶŝŚŐƌĂĚŝƚĞůũĂƉŽĚƵƐůŽͲ
ǀŽŵ ĚĂ ďƵĚƵ ŝnjǀĞĚĞŶŝ Ƶnj ŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđŝ ŶĂĚnjŽƌ ēůĂŶŽǀĂ /ŶǎĞͲ
ŶũĞƌƐŬĞŬŽŵŽƌĞ͘hƉƵƚƐƚǀŽnjĂŝnjŐƌĂĚŶũƵŬƵđĂ<ŽŵŽƌĂďŝƵnjƉŽͲ
ŵŽđƐƉŽŶnjŽƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĂůŽŽƉƓƟŶĂŵĂƵ^ƌďŝũŝ͕ŬŽũĞđĞŝŚĚĂǀĂƟ
njĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶŝŵŐƌĂĚŝƚĞůũŝŵĂ͘
ŶŐĂǎŵĂŶ<ŽŵŽƌĞƵ<ƌĂůũĞǀƵŶĂƐĂŶŝƌĂŶũƵ
ƉŽƐůĞĚŝĐĂnjĞŵůũŽƚƌĞƐĂ
<ŽŵŽƌĂ ũĞ ƐƚƌƵēŶŽ ŝ ĮŶĂŶƐŝũƐŬŝ ƉŽŵŽŐůĂ <ƌĂůũĞǀŽ ŝ ŽŬŽůŝŶƵ
ƉŽǀŽĚŽŵ ƐĂŶĂĐŝũĞ ƉŽƐůĞĚŝĐĂ njĞŵůũŽƚƌĞƐĂ͕ ŬŽũŝ ƐĞ ĚŽŐŽĚŝŽ ϯ͘
ŶŽǀĞŵďƌĂ ϮϬϭϬ͘ ŐŽĚŝŶĞ͘ WƌǀŽŐ ĚĂŶĂ ŶĂŬŽŶ njĞŵůũŽƚƌĞƐĂ͕ ŶĂ
ƉŽnjŝǀ ŐƌĂĚŽŶĂēĞůŶŝŬĂ <ƌĂůũĞǀĂ͕ >ũƵďŝƓĞ ^ŝŵŽǀŝđĂ͕ ƵƉƵđĞŶĂ ũĞ
ƐƚƌƵēŶĂĞŬŝƉĂŬŽũĂũĞŝnjǀƌƓŝůĂĞŬƐƉĞƌƟnjƵ͕ƉƌŽĐĞŶƵŝƵƚǀƌĜŝǀĂŶũĞ
ƓƚĞƚĞŶĂƐƚĂůĞŶĂŽďũĞŬƟŵĂƵ<ƌĂůũĞǀƵŝŽŬŽůŝŶŝ͘<ŽŵŽƌĂũĞĚŽͲ
ŶŝƌĂůĂ<ƌĂůũĞǀƵϭ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬĚŝŶĂƌĂ͕ĂŶũĞŶŝēůĂŶŽǀŝƐƵĂŶŐĂǎŽǀĂŶŝ
ŶĂƵƚǀĜŝǀĂŶũƵƉŽƐůĞĚŝĐĂnjĞŵůũŽƚƌĞƐĂ͘
EŽǀĂĂĚƌĞƐĂŬƵđĞŝŶǎĞŶũĞƌĂ^ƌďŝũĞ
KĚƐĞƉƚĞŵďƌĂƉƌŽƓůĞŐŽĚŝŶĞ<ŽŵŽƌĂƐĞƉƌĞƐĞůŝůĂƵŶŽǀŝ͕ƐŽƉͲ
ƐƚǀĞŶŝ͕ƐĂǀƌĞŵĞŶŽŽƉƌĞŵůũĞŶƉƌŽƐƚŽƌ͕ŶĂƉƌĞŬŽϲϬϬŬŵϮƵƵͲ
ůĞǀĂƌƵǀŽũǀŽĚĞDŝƓŝđĂϯϳͬ//ƵĞŽŐƌĂĚƵ͕ēŝŵĞƐƵƐƚǀŽƌĞŶŝƵƐůŽͲ
ǀŝnjĂƵƐƉĞƓŶŝũĞĨƵŶŬĐŝŽŶŝƐĂŶũĞŝĞĮŬĂƐŶŝũƵƌĞĂůŝnjĂĐŝũƵƉůĂŶŽǀĂŝ
ƉƌŽŐƌĂŵĂ<ŽŵŽƌĞ͕ŬǀĂůŝƚĞƚŶŝũĞƉƌƵǎĂŶũĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŶŽʹƚĞŚͲ
ŶŝēŬĞƉŽĚƌƓŬĞēůĂŶŽǀŝŵĂ͘
,QGXVWULMDQRYHPEDU
<ŽŵŽƌŝƉŽǀĞƌĞŶĂŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝũĂƉŽůĂŐĂŶũĂƐƚƌƵēŶŝŚŝƐƉŝƚĂ
DŝŶŝƐƚĂƌƐƚǀŽǎŝǀŽƚŶĞƐƌĞĚŝŶĞŝƉƌŽƐƚŽƌŶŽŐƉůĂŶŝƌĂŶũĂŽǀůĂƐƟůŽ
ũĞ <ŽŵŽƌƵ ĚĂ ŽďĂǀůũĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŶŽͲƐƚƌƵēŶĞ ŝ ƚĞŚŶŝēŬĞ ƉŽͲ
ƐůŽǀĞǀĞnjĂŶĞnjĂƉŽůĂŐĂŶũĞƐƚƌƵēŶŝŚŝƐƉŝƚĂ͘WƌǀŝŝƐƉŝƚŶŝƌŽŬũĞŽƌͲ
ŐĂŶŝnjŽǀĂŶƵĚĞĐĞŵďƌƵϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶĞ͕ƵŬŽũĞŵũĞŝƐƉŝƚƉŽůŽǎŝůŽ
ϯϯϴŬĂŶĚŝĚĂƚĂ͕ďƵĚƵđŝŚēůĂŶŽǀĂ<ŽŵŽƌĞ͘ĂŵĂƌƚŽǀƐŬŝŝƐƉŝƚŶŝ
ƌŽŬϮϬϭϭ͘ŐŽĚŝŶĞ͕ĚŽƐĂĚĂũĞƉƌŝũĂǀůũĞŶŽϰϳϯŬĂŶĚŝĚĂƚĂ͘
KƚǀŽƌĞŶĂũĞũŽƓũĞĚŶĂƌĞŐŝŽŶĂůŶĂŬĂŶĐĞůĂƌŝũĂ
/ŶǎĞŶũĞƌƐŬĞŬŽŵŽƌĞ^ƌďŝũĞ
KĚŶŽǀĞŵďƌĂϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶĞƵEŽǀŽŵWĂnjĂƌƵƉŽēĞůĂũĞĚĂƌĂͲ
Ěŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŶĂ ŬĂŶĐĞůĂƌŝũĂ /ŶǎĞŶũĞƌƐŬĞ ŬŽŵŽƌĞ ^ƌďŝũĞ͘ ^ĂĚĂ ŝŚ
ƵŬƵƉŶŽŝŵĂĚĞǀĞƚ͗sĂůũĞǀŽ͕<ƌĂŐƵũĞǀĂĐ͕<ƌĂůũĞǀŽ͕EŝƓ͕sƌĂŶũĞ͕
EŽǀŝ^ĂĚ͕ĂēĂŬ͕^ƵďŽƟĐĂŝEŽǀŝWĂnjĂƌ͘
>ĞƉĂƉƌŝnjŶĂŶũĂ
h ũƵůƵ ƉƌŽƓůĞ ŐŽĚŝŶĞ WƌĞĚƐĞĚŶŝŬ <ŽŵŽƌĞ͕ ƉƌŽĨ͘ Ěƌ ƌĂŐŽƐůĂǀ
aƵŵĂƌĂĐ͕ŝnjĂďƌĂŶũĞnjĂēůĂŶĂǀƌŽƉƐŬĞĂŬĂĚĞŵŝũĞŶĂƵŬĂ;ƵƌŽͲ
ƉĞĂŶĐĂĚĞŵLJŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐͿ͕ƐĂƐĞĚŝƓƚĞŵƵ>ŝũĞǎƵ͘ŬĂĚĞŵŝũĂ
ƉƌŽŵŽǀŝƓĞ ŶĂũďŽůũĞ ƌĞnjƵůƚĂƚĞ Ƶ ŶĂƵĐŝ ŝ ƚĞŚŶŽůŽŐŝũŝ ŝ ŶũŝŚŽǀƵ
ƵůŽŐƵ Ƶ ũĂēĂŶũƵ ƐŽĐŝũĂůŶŽŐ ŝ ĞŬŽŶŽŵƐŬŽŐ ƉƌŽƐƉĞƌŝƚĞƚĂ ǀƌŽͲ
ƉĞ͘KŬƵƉůũĂǀŝƓĞŽĚϲϱϬŶĂƵēŶŝŬĂŝǀƌŚƵŶƐŬŝŚƐƚǀĂƌĂůĂĐĂŝnjϲϱ
njĞŵĂůũĂ ƐǀĞƚĂ͕ Ă ƉƌŽĨĞƐŽƌ aƵŵĂƌĂĐ ũĞ Ɖƌǀŝ ^ƌďŝŶ Ƶ ŽǀŽũ ŽƌŐĂͲ
ŶŝnjĂĐŝũŝ͘ EĂƐƚĂůĂ ũĞ ŬĂŽ ƉƌŽũĞŬĂƚ͕ ŬŽŶƐƟƚƵŝƐĂŶ ϭϵϵϵ͘ ŐŽĚŝŶĞ͕
ŽŬƵƉůũĂŶũĂƵŶŝǀĞƌnjŝƚĞƚĂŝŶĂƵēŶŝŚŝŶƐƟƚƵƚĂŬĂŬŽďŝƐĞƉŽŵŽŐůŽ
ĞŬŽŶŽŵƐŬŽŵŶĂƉƌĞƚŬƵŝƌĂǀŽũƵǀƌŽƉĞ͘dĂũƉƌŽũĞŬĂƚũĞϮϬϬϯ͘
ŐŽĚŝŶĞ ŝ ĨŽƌŵĂůŝnjŽǀĂŶ ŽƐŶŝǀĂēŬŝŵ ĚĞŬƌĞƚŽŵ ďĞůŐŝũƐŬŽŐ ŬƌĂůũĂ
ůďĞƌƚĂ//͘dĂŬŽĜĞ͕ƉƌŽĨ͘aƵŵĂƌĂĐũĞĚŽďŝƚŶŝŬEŽǀĞŵďĂƌƐŬĞŶĂͲ
ŐƌĂĚĞnjĂŝnjƵnjĞƚĂŶĚŽƉƌŝŶŽƐƵƌĂnjǀŽũƵŶĂƵŬĞ͕ƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞŝĂĮƌͲ
ŵĂĐŝũĞŽƉƓƟŶĞZĂƓŬĂ͘
ts /E>< EĚ͘Ž͘Ž͘
^saZ
D
E
/dZE
hDEK^d<K^dEZ
3
RVOHGQMLKJRGLQDVYHGRFLVPRXEU]DQRJUD]YRMDLSRMDYHQRYLKWHKQRORJLMDXVYLPVIHUDPD
åLYRWD3RMDYDQRYLKPDWHULMDODLQRYLKPRJXüQRVWLGRYRGLGRåHOMH]DSREROMãDQMHPNYDOLWHWD
åLYOMHQMDLQDSXãWDQMDWUDGLFLRQDOQLKL]DVWDUHOLKPDWHULMDODLWHKQRORJLMD6UELMDWDNRÿHLGHXNR
UDNVDVYHWRPLVYHYHüDXODJDQMDLYLãLVWDQGDUGLåLYRWDGRYRGHGRXEU]DQRJXUEDQRJUD]YRMDL
GRSRMDYHQRYLKWUHQGRYDXJUDÿHYLQDUVWYX1DGRPDüHPWUåLãWXGROD]LGRSUDYHHNVSDQ]LMHQRYLK
PDWHULMDODPDWHULMDODNRMLVXSRWSXQRSULODJRÿHQLVDYUHPHQRPLNYDOLWHWQLMHPQDþLQXåLYRWD
-
ĞĚĂŶŽĚŵŶŽŐŽďƌŽũŶŝŚ͕ƐĂǀƌĞŵĞŶŝŚƉƌŽŝnjǀŽĚĂŬŽũŝ
ƐƵƐĞƉŽũĂǀŝůŝƉŽƐůĞĚŶũŝŚŐŽĚŝŶĂ͕ũĞƐƚĞŝũĞĚŝŶƐƚǀĞŶŝ
ƐŝƐƚĞŵ ďĞƓƵŵŶĞ ŬƵđŶĞ ŬĂŶĂůŝnjĂĐŝũĞ͘ KƐŝŵ ƉƌŝŵĂƌͲ
ŶĞĨƵŶŬĐŝũĞʹĚĂĂƉƐŽƌďƵũĞnjǀƵŬʹŽǀĂũƐŝƐƚĞŵŝŵĂ
ŝŵŶŽŐĞĚƌƵŐĞƉŽďŽůũƓĂŶĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐĞ͗ŽƚƉŽƌŶŽƐƚŶĂŚĞͲ
ŵŝũƐŬĞĂŐĞŶƐĞ͕ŵĂƐƟ͕ƵůũĂ͕ǀŝƐŽŬĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ŽƚƉŽƌŶŽƐƚ
ŶĂ ŬŽƌŽnjŝũƵ͕ ŝnjƵnjĞƚŶĂ ŚŝĚƌĂƵůŝēŬĂ ƐǀŽũƐƚǀĂ ŝ ũĞĚŶŽƐƚĂǀŶŝũƵ
ŵŽŶƚĂǎƵ͘
KǀĞ ŽƐŽďŝŶĞ ŶŝƐƵ ƐĂŵŽ ƉŽďŽůũƓĂŶũĞ Ƶ ŽĚŶŽƐƵ ŶĂ ĐĞǀŝ ŽĚ
ůŝǀĞŶŽŐŐǀŽǎĜĂ;njĂŬŽũĞŽǀĂũƐŝƐƚĞŵũĞƐƚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĂͿ͕ǀĞđŝ
ƵŽĚŶŽƐƵŶĂĐĞǀŝŽĚĚƌƵŐŝŚƉůĂƐƟēŶŝŚŵĂƚĞƌŝũĂůĂ͘WƌŝŵĞŶĂ
ŽǀŝŚƐŝƐƚĞŵĂũĞƓŝƌŽŬĂʹƉŽēĞǀŽĚũĂǀŶŝŚƵƐƚĂŶŽǀĂ͕ŬĂŽƓƚŽ
ƐƵďŽůŶŝĐĞ͕ǀƌƟđŝ͕ƐƚĂƌĂēŬŝĚŽŵŽǀŝ͕ďŝďůŝŽƚĞŬĞ͕ƉĂƐǀĞĚŽůƵŬͲ
ƐƵnjŶŝŚŚŽƚĞůĂŝĂƉĂƌƚŵĂŶĂ͘ůŝ͕ǀĞđĚĂŶĂƐƐĞƐǀĞǀĞđŝďƌŽũ
ŝŶǀĞƐƟƚŽƌĂƐƚĂŵďĞŶŝŚnjŐƌĂĚĂŽŬƌĞđĞŽǀŽŵƌĞƓĞŶũƵ͘
KǀĂŬǀŽŵũĞĚŶŽŵƐŝƐƚĞŵƵƉƌŝƉĂĚĂtĂǀŝŶ^ʹũĞĚŝŶƐƚǀĞŶŝ
ƐŝƐƚĞŵďĞƓƵŵŶĞŬĂŶĂůŝnjĂĐŝũĞ͕ŬŽŐĂũĞƉƌĞĚǀĞŐŽĚŝŶĞtĂǀŝŶ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ĂůŬĂŶĚ͘Ž͘Ž͘͞ĚŽǀĞŽ͟ŶĂĚŽŵĂđĞƚƌǎŝƓƚĞ͘KǀĂũƐƉŽũŝnjƵnjĞƚͲ
ŶŽŐĚŝnjĂũŶĂŝƐĂǀƌƓĞŶŝŚŽƐŽďŝŶĂũĞƉŽƐƚĂŽŶĞnjĂŵĞŶũŝǀƵǀŝͲ
ƐŽŬŽŐƌĂĚŶũŝ͕ Ž ēĞŵƵ ŐŽǀŽƌĞ ŝ ŵŶŽŐŝ tĂǀŝŶͲŽǀŝ ƌĞĨĞƌĞŶƚŶŝ
ƉƌŽũĞŬƟƵnjĞŵůũŝ͘tĂǀŝŶ^ũĞŝnjƌĂĜĞŶŽĚƉĂƚĞŶƟƌĂŶŽŐƐƚŽͲ
ůĂŶŵĂƚĞƌŝũĂůĂʹƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶĂŽũĂēĂŶŽŐŵŝŶĞƌĂůŝŵĂ͘
^ǀŽũƵďĞƓƵŵŶŽƐƚĚƵŐƵũĞǀĞůŝŬŽũƐƉĞĐŝĮēŶŽũƚĞǎŝŶŝ͕ƐǀŽũŽũƉŽͲ
ƐĞďŶŽũŵŽůĞŬƵůĂƌŶŽũƐƚƌƵŬƚƵƌŝŝũĞĚŝŶƐƚǀĞŶŽŵƐŝƐƚĞŵƵƐƉĂͲ
ũĂŶũĂ͘dĂŬŽĜĞ͕tĂǀŝŶ^ũĞŽƚƉŽƌĂŶŶĂŽƚƉĂĚŶĞǀŽĚĞƐĂƉ,
ǀƌĞĚŶŽƓđƵŽĚϮĚŽϭϮ͕ŬĂŽŝŶĂǀŝƐŽŬĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘KƐŝŵ
ŝnjƵnjĞƚŶŽŐĚŝnjĂũŶĂ͕tĂǀŝŶ^ũĞŝũĞĚŶŽƐƚĂǀĂŶnjĂŵŽŶƚĂǎƵʹ
ŵŽŶƟƌĂƐĞůĂŬŽ͕ŬĂŽŝƐǀĂŬŝĚƌƵŐŝƐŝƐƚĞŵŬƵđŶĞŬĂŶĂůŝnjĂĐŝũĞ͕
ƓƚŽnjŶĂēŝĚĂŶĞŵĂƉŽƚƌĞďĞnjĂĚŽĚĂƚŶŽŵƌĂĚŶŽŵƐŶĂŐŽŵ͘
hĂƐŽƌƟŵĂŶƵtĂǀŝŶ^ͲĂŵŽŐƵƐĞŶĂđŝĐĞǀŝ͕ƐƉŽũŶŝĞůĞŵĞŶͲ
ƟŝƐƉĞĐŝũĂůŶŝƐƉŽũŶŝĞůĞŵĞŶƟ͕ĚŝŵĞŶnjŝũĂŽĚϱϲĚŽϮϬϬŵŵ͕
ƓƚŽƉƌƵǎĂǀĞůŝŬŝŝnjďŽƌŬŽŵďŝŶĂĐŝũĂŝŵŽŐƵđŶŽƐƟ͘tĂǀŝŶ^
ũĞƉƌŽŝnjǀĞĚĞŶŝŝƐƉŝƚĂŶƵƐŬůĂĚƵƐĂƐƚĂŶĚĂƌĚŽŵ/Eϭϵϴϲ͘
hŬŽůŝŬŽƐƚĞnjĂŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂŶŝĚĂƐĂnjŶĂƚĞŶĞƓƚŽǀŝƓĞŽƐŝƐƚĞŵƵ
tĂǀŝŶ^͕ŵŽǎĞƚĞƚŽƵēŝŶŝƟŶĂ͗ǁǁǁ͘ǁĂǀŝŶ͘ĐŽ͘ƌƐ͘
WWZ Ͳ ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶƐŬĞ ĐĞǀŝ ŶĂ ƚƌǎŝƓƚƵ ƐƵ ƉŽnjŶĂƟũĞ ƉŽĚ ŬŽŵĞƌĐŝũĂůŶŝŵ
ŝŵĞŶŽŵͲ<KW>^d/<͘DĂŬƐŝŵĂůŶŝƉƌŝƟƐĂŬƵŶĂƓŝŵĐĞǀŝŵĂũĞϮϱďĂƌĂ͘
<KW>^d/<ƉƌŝƉĂĚĂŬůĂƐŝƉƌŝƟƐĂŬĂWEϮϬ/WEϮϱŝŬĂŽƐǀŽũƵŽƐŶŽǀŶƵ
ƐŝƌŽǀŝŶƵŬŽƌŝƐƟŵĂƚĞƌŝũĂůƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶZEKDƟƉϯƐĂǀŝƐŽŬŽŵŵŽůĞͲ
ŬƵůĂƌŶŽŵƚĞǎŝŶŽŵŐĂƌĂŶƚƵũƵđŝƐŝƐŝƚĞŵƵǀĞŬŵŶŽŐŽĚƵǎŝŽĚƉŽĐŝŶŬŽǀĂͲ
ŶŝŚĐĞǀŝ͘
KǀĂũƉƌŽŝnjǀŽĚƵƐǀŽũŽũƉƌŝŵĂƌŶŽũŵĂƚĞƌŝũŝƐĂĚƌǎŝĂĚŝƟǀĞŬŽũŝŽŵŽŐƵđƵũƵ
ĨŽƌŵŝƌĂŶũĞůŝŶŝũĂ͘ĐĞǀŽǀŽĚĂŝƐƉŽũĞǀĂďĞnjŝŬĂŬǀŝŚŶĞĚŽƐƚĂƚĂŬĂŝŬĂŽƚĂŬĂǀ͕
ƐŝƐƚĞŵũĞŝĚĞĂůĂŶnjĂƉƌŽƚŽŬƚĞēŶŽƐƟƉŽĚƉƌŝƟƐŬŽŵŶĂǀŝƐŽŬŝŵŝŶŝƐŬŝŵ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŵĂ͕ĂƉƌĞŵĂƉŽƚƌĞďŶŝŵƚĞƐƚŽǀŝŵĂŬŽũĞƉƌĞŵĂ/EͲƵŝŬŽŶͲ
ƚƌŽůŝs'tŵŽƌĂũƵĚĂnjĂĚŽǀŽůũĂǀĂũƵ͘
<ĂŽ ŽƐŶŽǀŶĂ ƐŝƌŽǀŝŶĂ njĂ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵ <KW>^d/< ŬŽƌŝƐƟ ƐĞ ŐƌĂŶƵůĂƚ
ŶĞŵĂēŬĞĮƌŵĞ,K,dŬŽũŝŬĂŽƚĂŬĂǀƉƌŽůĂnjŝǀƌůŽƌŝŐŽƌŽnjŶĞŚŽŵŽůŽͲ
ŐŝũƐŬĞƚĞƐƚŽǀĞƉƌŽƉŝƐĂŶĞŽĚƐƚƌĂŶĞŶĞŵĂēŬŽŐDŝŶŝƐƚĂƌƐƚǀĂnjĂnjĚƌĂǀůũĞ͕
ĂƉŽƚǀƌĜĞŶĞŽĚƐƚƌĂŶĞnjĚƌĂǀƐƚǀĞŶŽŐŝŶƐƟƚƵƚĂEĞŵĂēŬĞ͕ƉŽƚĞƐƚŽǀŝŵĂ
ʶ˃ʺ͘EĞŵĂēŬŝĨĞĚĞƌĂůŶŝŝŶƐƟƚƵƚũĞƉŽƚǀƌĚŝŽĚĂƐŝƌŽǀŝŶĂŝŵĂƉŽƚƌĞďŶƵ
ŝnjĚƌǎůũŝǀŽƐƚŝƉƌŝƟƐĂŬƚĞƐƟƌĂŶŽƉƌĞŵĂs't͘
WƌĞĚŶŽƐƟ
h ŽĚŶŽƐƵ ŶĂ ƉŽĐŝŶŬŽǀĂŶĞ ĐĞǀŝ͕ ĐĞǀŝ ŽĚ ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶĂ ŝŵĂũƵ ĚƵǎŝ ǀĞŬ
ƚƌĂũĂŶũĂ͕ ŶĞ ƐƚǀĂƌĂ ƐĞ ŬŽƌŽnjŝũĞ͕ Ă njďŽŐ ŝĚĞĂůŶŽ ƌĂǀŶĞ ƉŽǀƌƓŝŶĞ ƵŶƵƚƌĂͲ
ƓŶũŝŚ njŝĚŽǀĂ ĐĞǀŝ ŶĞŵĂ ƚĂůŽǎĞŶũĂ ŬĂŵĞŶĐĂ ƚĂŬŽ ĚĂ ŶĞ ŵŽǎĞ ĚĂ ĚŽĜĞ
ĚŽnjĂēĞƉůũĞŶũĂ͘Ğǀŝ<KW>^d/<ŝnjƌĂĜĞŶĞƐƵŽĚŶĞŽƚƌŽǀŶŝŚŵĂƚĞƌŝũĂůĂ
ŝ njĂĚŽǀŽůũĂǀĂũƵ ƐǀĞ ŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶĞ ŚŝŐŝũĞŶƐŬŽͲƐĂŶŝƚĂƌŶĞ ƵƐůŽǀĞ͘ ZĂĚŶĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĐĞǀŝũĞŽĚͲϮϬĚŽϵϱΣ͕ŶĂͲϮϱΣŬĂĚĂũĞǀŽĚĂƵĐĞǀŝŵĂŶĞ
ĚŽůĂnjŝĚŽƉƵĐĂŶũĂŶŝĐĞǀŝŶŝĮƟŶŐĂ͘
:ĞĚŶŽƐƚĂǀŶĂƵŐƌĂĚŶũĂ
WWZĐĞǀŝ<KW>^d/<ũĞĚŶŽƐƚĂǀŶĞƐƵnjĂƵŐƌĂĚŶũƵŝƵŽĚŶŽƐƵŶĂƉŽĐŝŶͲ
ŬŽǀĂŶĞŝďĂŬĂƌŶĞĐĞǀŝ͕ƉƌŝůŝŬŽŵƐƉĂũĂŶũĂŶĞnjĂŐĂĜƵũĞƐĞƉƌŽƐƚŽƌŝũĂ͕ũĞƌƐĞ
ƐƉĂũĂŶũĞǀƌƓŝƉŽŵŽđƵĚŝĨƵnjŽƌĂ͕ĂƵŽĚŶŽƐƵŶĂƉŽĐŝŶŬŽǀĂŶĞĐĞǀŝǀƌĞŵĞ
ƐƉĂũĂŶũĂũĞŵŶŽŐŽŬƌĂđĞ͕ƓƚŽƐŵĂŶũƵũĞƚƌŽƓŬŽǀĞŵŽŶƚĂǎĞŝŽĚƌǎĂǀĂŶũĂ͘
WWZĐĞǀŝ<KW>^d/<ĚŽďƌŽƉŽĚŶŽƐĞŐŝƉƐƓƚŽŽŵŽŐƵđƵũĞůĂŬŽƉƌŝēǀƌƓđŝͲ
ǀĂŶũĞĐĞǀŝnjĂnjŝĚ͕ĂƟŵĞŝďƌǎŝƉƌĞůĂnjŶĂŽƐƚĂůĞŽƉĞƌĂĐŝũĞƵŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌͲ
ƐƚǀƵ͘EĂũǀĞđĂƉƌĞĚŶŽƐƚŽǀŽŐƐŝƐƚĞŵĂŝnjǀŽĜĞŶũĂŝŶƐƚĂůĂĐŝũĞũĞƐƚĞƚŽƓƚŽ
ƐǀĂŬŝēŽǀĞŬŵŽǎĞƐĂŵ͕ďĞnjŝŬĂŬǀĞŬǀĂůŝĮŬĂĐŝũĞŝůŝƉƌĞƚŚŽĚŶĞƵǀĞǎďĂŶŽͲ
ƐƟ͕ĚĂŝnjǀĞĚĞǀŽĚŽǀŽĚŶƵŝŶƐƚĂůĂĐŝũƵƵŬƵđŝ͘
WŽůũĞƉƌŝŵĞŶĞ
WƌŝŵĞŶĂƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶƐŬŝŚĐĞǀŝũĞŵĂƐŽǀŶĂ͕ĂŶĂƌŽēŝƚŽũĞŝnjƌĂǎĞŶĂƵŽďůĂͲ
ƐƟŵĂƐƚĂŵďĞŶĞŝƉŽũĞĚŝŶĂēŶĞŐƌĂĚŶũĞnjĂƉƌŽƚŽŬƚŽƉůĞŝŚůĂĚŶĞǀŽĚĞƵ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŵŽďũĞŬƟŵĂ͕njĂƉƌŽƚŽŬƉŝũĂđĞŝƚĞŚŶŝēŬĞǀŽĚĞ͕ŶĂŌŶŝŚĚĞƌŝͲ
ǀĂƚĂŝǀŝƐŽŬŽŬŽƌŽnjŝǀŶŝŚƚĞēŶŽƐƟ͕ƵƉƌĞŚƌĂŵďĞŶŽũŝŶĚƵƐƚƌŝũŝƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚͲ
ŶŝŵƐƌĞĚƐƚǀŝŵĂ;ďƌŽĚŽǀŝŵĂ͕ǀŽnjŽǀŝŵĂ͕ŬĂŵŝŽŶŝŵĂ͘͘͘Ϳ͕ƵƌĞnjĞƌǀŽĂƌŝŵĂ
njĂŵŽƌƐŬƵǀŽĚƵnjďŽŐƐǀŽũĞĚŽďƌĞŽƚƉŽƌŶŽƐƟŶĂƐĂĚƌǎĂũƐŽůŝƵŵŽƌƐŬŽũ
ǀŽĚŝ͕njĂŶĂǀŽĚŶũĂǀĂŶũĞƵƉŽůũŽƉƌŝǀƌĞĚŝ͕ƐƚĂŬůĞŶŝŵďĂƓƚĂŵĂ͕ƵƐŝƐƚĞŵŝŵĂ
njĂŐƌĞũĂŶũĞŝŬůŝŵĂƟnjĂĐŝũƵ͘
3UHGX]HüH]D]DYUãQHUDGRYH
XJUDÿHYLQDUVWYXLQåHQMHULQJLNRQVDOWLQJ
$YDOVNLSXWEU%HRJUDG
WHO
WHOID[
ZHEVLWHZZZL]RPRQWFRUV
HPDLOL]RPRQW#JPDLOFRP
32'29,.2-,75$-8
/njŽŵŽŶƚ Ě͘Ž͘Ž͘ ũĞ ŝnjǀŽĜĂēŬĂ ŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬĂ ĮƌŵĂ ƐƉĞĐŝũĂůŝnjŽǀĂŶĂ njĂ njĂǀƌƓŶĞ ƌĂĚŽǀĞ Ƶ ŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀƵ ēŝũĞ ƐƵ
ŽƐŶŽǀŶĞĚĞůĂƚŶŽƐƟďĞƚŽŶŝƌĂŶũĞ͕ŝnjƌĂĚĂŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚƉŽĚŽǀĂŝŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĂ͘
sƌŚƵŶƐŬĂŽƉƌĞŵĂ͕ƐƚƌƵēŶŝŬĂĚĂƌŝǀĞůŝŬŽŝƐŬƵƐƚǀŽŽŵŽŐƵđĂǀĂũƵŶĂŵŝnjůĂǎĞŶũĞƵƐƵƐƌĞƚƐǀŝŵƐƉĞĐŝĮēŶŝŵnjĂŚƚĞǀŝŵĂ
ƚƌǎŝƓƚĂ͘ŝŶĂŵŝŬĂďĞƚŽŶŝƌĂŶũĂŽĚϮϱϬϬŵϮͬĚĂŶƐĂǀƌĞŵĞŶŽŵŽƉƌĞŵŽŵƐĂůĂƐĞƌƐŬŝŵŶĂǀŽĜĞŶũĞŵ͕ŶĂŵĞđĞŬĂŽ
ĐŝůũǀĞůŝŬĞƉƌŽũĞŬƚĞŝƵƉŽƓůũĂǀĂŶũĞƐǀŝŚŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ͕ƉƌŝēĞŵƵũĞƉƌŝŽƌŝƚĞƚŬǀĂůŝƚĞƚŝnjǀĞĚĞŶŝŚƌĂĚŽǀĂ͘
^KDZKƐĞƌŝũĞ^͕ƐĂ>^Z^ZƚĞŚŶŽůŽŐŝũŽŵƉŽƐůĞĚŶũĞŐĞŶĞƌĂĐŝũĞ͕ŬŽƌŝƐƟƐĞnjĂďĞƚŽŶŝƌĂŶũĞǀĞůŝŬŝŚƉŽǀƌƓŝŶĂ͕
ĚŽŬƐĞKWWZ,͕ƚĂŬŽĜĞƐĂ>^Z^ZƚĞŚŶŽůŽŐŝũŽŵ͕ŬŽƌŝƐƟnjĂďĞƚŽŶŝƌĂŶũĞŵĂŶũŝŚŝŶĞƉƌŝƐƚƵƉĂēŶŝŚ
ƉŽǀƌƓŝŶĂ͕ŬĂŽŝŵĞĜƵƐƉƌĂƚŶŝŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĂ͘ZŽƚĂĐŝŽŶĞŐůĂēĂůŝĐĞ͕ũĞĚŶŽƐƚƌƵŬĞŝůŝĚƵƉůĞ͕ŬŽƌŝƐƚĞƐĞnjĂŐƌƵďƵŝĮŶƵ
ŽďƌĂĚƵďĞƚŽŶƐŬŝŚƉŽǀƌƓŝŶĂ͘
KĚŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚƉŽĚŽǀĂŝnjĚǀĂũĂŵŽŶĂũnjĂƐƚƵƉůũĞŶŝũĞŝŶĂũŽƉƟŵĂůŶŝũĞƌĞƓĞŶũĞͲŶĂďĂnjŝƐƵǀŝŚƉŽƐŝƉĂƉƌĞŬŽƐǀĞǎĞŐ
ďĞƚŽŶĂ͕ ƚnjǀ͘ ĨĞƌŽͲďĞƚŽŶĞ ŬŽũŝ ƐƉĂĚĂũƵ Ƶ ĂĚŝƟǀŶĞ ƉƌŽƟǀŚĂďĂũƵđĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞ ƉŽĚŽǀĞ ŶĂŵĞŶũĞŶĞ njĂ ǀĞůŝŬĂ
ŵĞŚĂŶŝēŬĂ ŽƉƚĞƌĞđĞŶũĂ͕ ŬĂŽ ŝ njĂ ŝnjƌĂĚƵ ŶĂ ǀĞůŝŬŝŵ ƉŽǀƌƓŝŶĂŵĂ͘ KǀĞ ƉŽĚŽǀĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƓƵ njĂǀŝĚŶĂ ĚŝŶĂŵŝŬĂ
ƵŐƌĂĚŶũĞ͕ĞŬŽŶŽŵŝēŶŽƐƚŝĚƵŐŽƚƌĂũŶŽƐƚ͘hŝnjƌĂĚŝĨĞƌŽͲďĞƚŽŶĂ/njŽŵŽŶƚŝŵĂĚƵŐŽŐŽĚŝƓŶũĞŝƐŬƵƐƚǀŽŝƉƌƵǎĂŶũĞŵ
ŬŽŵƉůĞƚŶĞƵƐůƵŐĞŵŽǎĞƐĞƐůŽďŽĚŶŽƌĞđŝĚĂnjĂƵnjŝŵĂǀŽĚĞđƵƉŽnjŝĐŝũƵƵŽǀŽũŽďůĂƐƟŶĂŶĂƓŝŵƉƌŽƐƚŽƌŝŵĂ͘
dĂŬŽĜĞƐŵŽƐƉĞĐŝũĂůŝnjŽǀĂŶŝnjĂŝnjǀŽĜĞŶũĞĞƉŽŬƐŝĚŶŝŚŝƉŽůŝƵƌĞƚĂŶƐŬŝŚƉŽĚŽǀĂ͘
WƌĂđĞŶũĞƐǀĞƚƐŬŝŚƚƌĞŶĚŽǀĂ͕ŽƐǀĂũĂŶũĞŶŽǀŝŚƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂŝŵŽĚĞƌŶŝnjĂĐŝũĂŽƉƌĞŵĞƌĞĚŽǀŶĞƐƵĂŬƟǀŶŽƐƟŶĂƓĞ
ĮƌŵĞ͘KƐŶŽǀŶŝĐŝůũŶĂŵũĞĚĂƐƚƌĂŶŬĂƵǀĞŬďƵĚĞnjĂĚŽǀŽůũŶĂũĞƌũĞƚŽnjĂŶĂƐƉŽƚǀƌĚĂŬǀĂůŝƚĞƚĂ͘
KsK>:E/<KZ/^E//Ea/,h^>h'͗
ͲdZE/EdZDZ<dKZEŽǀŝ
ĞŽŐƌĂĚ
ͲddK^ĞŶƚĂ
ͲWK^>KsE/EdZ,zE/EŽǀŝ
ĞŽŐƌĂĚ
ͲW/E<aŝŵĂŶŽǀĐŝ
Ͳ/EdZhZKWŽďĂŶŽǀĐŝ
Ͳd</<EŽǀŝĞŽŐƌĂĚ
Ͳ>>W<'/E'hZKWĞŵƵŶ
ͲW/:>E/sEĞŽŐƌĂĚ
Ͳd/D^/^dD^ƚĂƌĂWĂnjŽǀĂ
ͲW,/>/WDKZ/^^ĞŽŐƌĂĚ
Ͳ,DK&ZDsƌƓĂĐ
ͲD/'<ƌĂůũĞǀŽ
ͲdsZKWh>K^ĞŽŐƌĂĚ
Ͳ'ZWdŝǀĂƚ
ͲdDWKhǎŝĐĞ
Ͳ'ZK/DWyŽƐĂŶƐŬĂ'ƌĂĚŝƓŬĂ
ͲdDWŽǎĞŐĂ
Ͳ^>Ks^ĂēĂŬ
Ͳ/E<ZE/ŶĜŝũĂ
Ͳ/E<ZEƵƉƌŝũĂ
Ͳ͘͘͘ŝŵŶŽŐŝĚƌƵŐŝ͘͘͘
WK/sDK^sWK^>KsEWZdEZ//Es^d/dKZE^WK^dEϯϳ͘^:Dh
'Zs/EZ^dshK'ZhKϭϮ͘Kϭϲ͘WZ/>Ks'K/EEadEhZ͘ϯϬϰϰ
h,>/ϯK'Z^<K'^:D͘
1RYLSRWLVQLGLIX]RUL752;+(6&2
EĂŝnjǀŽƌƵŬŽŵĨŽƌĂ
7
52; +(6&2 GLIX]RUL VSHFLMDOQR VX UD]YLMHQL ]D RSWLPDOQR XYRÿHQMH YD]GXKD X SURVWRUL
MX SR SULQFLSX SRWLVQH YHQWLODFLMHâLURND SDOHWD NRMD REXKYDWD SUHNR OHSR GL]DMQLUDQLK
VWDQGDUGQLKL]YHGELGRSXQMHQDMHLVSHFLMDOQLPL]YHGEDPDL]UDÿHQLPSRPHULWDNRGDMHEH]SR
WHãNRüDPRJXüHL]DEUDWLWLSNRMLüHRGJRYDUDWLVYDNRP]DKWHYX7LPHMHREH]EHÿHQRRSWLPDOQR
SULODJRÿDYDQMHQDMUD]OLþLWLMLPDUKLWHNWRQVNLP]DPLVOLPD
8
dZKy ,^K ƉŽƟƐŶĞ ĚŝĨƵnjŽƌĞ
ƵŐƌĂĜĞŶĞ ƐƵ ůŝŵĞŶĞ ƉůŽēĞ njĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝũƵ ǀĂnjĚƵŚĂ ƐĂ ŐĞŽ
ŵͲ
ĞƚƌŝũƐŬŝ ƉŽƐƚĂǀůũĞŶŝŵ ƉůĂƐƟēŶŝŵ
ŵůĂnjŶŝĐĂŵĂ ŬŽũĞ ŶĂ ƐĞďŝ ŝŵĂũƵ ƐƉĞĐŝũĂůŶĞ
ũĞnjŝēŬĞnjĂnjĂŚǀĂƚĂŶũĞǀĂnjĚƵŚĂ͘^ǀĂŬĂŵůĂnjŶͲ
ŝĐĂnjĂŚǀĂƚĂƵǀĞŬŝƐƚƵŬŽůŝēŝŶƵǀĂnjĚƵŚĂŝƵƐŵͲ
ĞƌĂǀĂ ũĞ ŬĂ ĨƌŽŶƚĂůŶŽŵ ĚŝĨƵnjŽƌƵ͘ ^ƉĞĐŝũĂůŶŝ
ƉĞƌĨŽƌŝƌĂŶŝĨƌŽŶƚĂůŶŝĚŝĨƵnjŽƌŝƐƚƌƵũĂǀĂǀĂnjĚƵŚ
ŶŝƐŬĞƚƵƌďƵůĞŶĐŝũĞŝŵĂůŝŚďƌnjŝŶĂ͘
KƉƟŵĂůŶĂƚĞƌŵŝēŬĂƵŐŽĚŶŽƐƚƵŬŽŵďŝŶĂĐŝũŝ
ƐĂ ŝnjƵnjĞƚŶŝŵ ĂŬƚƵƐƟēŬŝŵ ǀƌĞĚŶŽƐƟŵĂ ;ŶŝǀŽ
ďƵŬĞ ƐĞ ŬƌĞđĞ ŝnjŵĞĜƵ ϭϱ ŝ ϯϱ Ě;ͿͿ͕ ŬĂŽ ŝ
ƌĂǀŶŽŵĞƌŶŝ ŝƐƚƌƵũŶŝ ƉƌŽĮů ŶĂ ēŝƚĂǀŽŵ ĨƌŽŶͲ
ƚĂůŶŽŵ ĚŝĨƵnjŽƌƵ͕ ŬŽũŝ ƐĞ ƉŽƐƟǎĞ njĂŚǀĂůũƵũƵđŝ
ũĞnjŝēĐŝŵĂ njĂ njĂŚǀĂƚĂŶũĞ ǀĂnjĚƵŚĂ͕ ĚŽƉƌŝŶŽƐĞ
ƚŽŵĞ ĚĂ dZKy ,^K ƉŽƟƐŶŝ ĚŝĨƵnjŽƌŝ ďƵĚƵ
ŝnjĂďƌĂŶŝŬĂŽŝĚĞĂůŶŽƌĞƓĞŶũĞnjĂƉŽƚƌĞďĞŬŽŵͲ
ĨŽƌĂ͕ŬĂĚĂƐĞƉŽƐƚĂǀůũĂũƵƐƚƌŽŐŝnjĂŚƚĞǀŝ͘
ŽĚĂƚŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĞŽŽǀŝŵŶŽǀŝŵƉŽƟƐŶŝŵ
ĚŝĨƵnjŽƌŝŵĂŵŽǎĞƚĞƉƌŽŶĂđŝŶĂŶĂƓŽũŝŶƚĞƌŶĞƚ
ƉƌĞnjĞŶƚĂĐŝũŝ͘EĂƌĂƐƉŽůĂŐĂŶũƵsĂŵƐƚŽũŝŝďƌŽͲ
ƓƵƌĂnjĂďƌnjŝŝnjďŽƌŶĂƐƌƉƐŬŽŵũĞnjŝŬƵ͘dZKyͲ
ŽǀƉƌŽŐƌĂŵnjĂŝnjďŽƌƉƌŽŝnjǀŽĚĂͣĂƐLJWƌŽĚƵĐƚ
&ŝŶĚĞƌ͕͞ ŬŽũŝ ŵŽǎĞƚĞ ƵēŝƚĂƟ ƐĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚĂ ŝůŝ
ĚŽďŝƟŶĂͲƵ͕ŽůĂŬƓĂđĞsĂŵŝnjďŽƌŽĚŐŽǀĂͲ
ƌĂũƵđĞŐƉŽƟƐŶŽŐĚŝĨƵnjŽƌĂŝĚĂƟƉƌĞŐůĞĚƐǀŝŚ
ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂŽĚĂďƌĂŶŽŐƟƉĂ͘
dZKyƵƐƚƌŝĂ'ŵď,
WƌĞĚƐƚĂǀŶŝƓƚǀŽnjĂ^ƌďŝũƵ͕ƌŶƵ'ŽƌƵŝDĂŬĞĚŽŶŝũƵ
DĂƌƓĂůĂŝƌũƵnjŽǀĂϮϵ͕ĞŽŐƌĂĚ
ƚĞů͗нϯϴϭ;ϬͿϭϭϮϲϮϮϱϰϯ͕ϮϲϮϮϳϲϲ
ĨĂdž͗нϯϴϭ;ϬͿϭϭϮϲϮϰϭϱϬ
ĞͲŵĂŝů͗Žĸ
ĐĞΛƚƌŽdž͘ƌƐ
ǁǁǁ͘ƚƌŽdž͘ƌƐ
,QGXVWULMDIHEUXDU
7(502'20'22
dĞĚ Ğ ů ŝ ƚ Π
ͲũĞĚŝŶƐƚǀĞŶƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝũĂůƌĂnjǀŝũĞŶŶĂďĂnjŝŶĂŶŽƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞͲ
7
HUPRL]RODFLRQL PDWHULMDO 7HGHOLWŠ SUHGVWDYOMD
WHþQX NRPSR]LFLMX QD YRGHQRM RVQRYL NRMD VH
VDVWRMLL]VLQWHWLþNRJNDXþXNDDNULOQLKSROLPHUDL
QHRUJDQVNLKSLJPHQDWDXþLMXVXVWUXNWXUXXJUD
ÿHQH YDNXPLUDQH NHUDPLþNH PLNURVIHUH L ãXSOMH
VLOLNRQVNH VIHUH 2YD L]X]HWQD NRPELQDFLMD L]ROD
FLRQLKPDWHULMDODLMHGLQVWYHQDVWUXNWXUDþLQHPD
WHULMDOODNLPJLSNLPUDVWHJOMLYLPLL]X]HWQRDGKH
]LRQLP
*
ůĂǀŶĂ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂ ŽǀŽŐ ŵĂƚĞƌŝũĂůĂ ũĞ ŶũĞŐŽǀŽ
ŝnjǀĂŶƌĞĚŶŽƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝŽŶŽƐǀŽũƐƚǀŽǀĞđƵƐůŽũĞͲ
ǀŝŵĂŽĚϬ͘ϱĚŽϭŵŵ͘DĞĜƵƟŵ͕ŝŵĂũƵđŝƵǀŝĚƵ
ŶũĞŐŽǀƐĂƐƚĂǀŝƐƚƌƵŬƚƵƌƵ͕ŽǀĂũŵĂƚĞƌŝũĂůũĞŝŽĚůŝͲ
ēĂŶnjǀƵēŶŝŝŚŝĚƌŽŝnjŽůĂƚŽƌ͘
ĂŚǀĂůũƵũƵđŝŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝŽŶŽŵƐǀŽũƐƚǀƵ͕;ǀŽĚŽŽƚƉŽƌŶŽƐƟŝǀŽͲ
ĚŽŶĞƉƌŽƉƵƐŶŽƐƟͿ͕dĞĚĞůŝƚΠƓƟƟƚƌĞƟƌĂŶĞƉŽǀƌƓŝŶĞŽĚŬŽƌŽnjŝͲ
ũĞ͕ƓƚŽũĞǀĞŽŵĂǀĂǎŶŽƵƉƌŝŵĞŶĂŵĂƵŝŶĚƵƐƚƌŝũŝŝŶĂƉƌĞǀŽͲ
njŶŝŵƐƌĞĚƐƚǀŝŵĂ͘
dĞĚĞůŝƚΠ ƐĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƓĞ ŝnjƵnjĞƚŶŝŵ ǀĞŬŽŵ ĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũĞ Ͳ ŶĞ
ŵĂŶũĞŽĚϭϬŐŽĚŝŶĂŶĂŽƚǀŽƌĞŶŽŵŝŶĞŵĂŶũĞŽĚϮϱŐŽĚŝŶĂƵ
njĂƚǀŽƌĞŶŽŵƉƌŽƐƚŽƌƵ͊
dĞēŶŝŝnjŽůĂĐŝŽŶŝŬĞƌĂŵŝēŬŝŵĂƚĞƌŝũĂůdĞĚĞůŝƚΠŶĂŶŽƐŝƐĞŶĂŵĞͲ
ƚĂů͕ďĞƚŽŶ͕ĐŝŐůƵ͕ĚƌǀŽ͕ƐƚĂŬůŽ͕ƉůĂƐƟŬƵ͕ŐƵŵƵ͕ŬĂƌƚŽŶŝŶĂƐŬŽƌŽ
ƐǀĞĚƌƵŐĞŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞŝŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬĞŵĂƚĞƌŝũĂůĞŝƉŽĚůŽŐĞ͘
dĞĚĞůŝƚΠƐĞǀĞŽŵĂůĂŬŽŝũĞĚŶŽƐƚĂǀŶŽŶĂŶŽƐŝͣĂŝƌůĞƐƐ͞ƌĂƐƉƌƓŝͲ
ǀĂēĞŵŝůŝŵŽůĞƌƐŬŽŵēĞƚŬŽŵʹǀĂůũŬŽŵ͘
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌŶŝŽƉƐĞŐƉƌŝŵĞŶĞŽĚʹϲϬΣĚŽнϮϲϬΣ;ĚŽϱϬϬΣͿ͕
ēŝŵĞũĞƉŽŬƌŝǀĞŶŬŽŵƉůĞƚĂŶƐƉĞŬƚĂƌŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚŝǀŽũŶŝŚƉƌŝͲ
ŵĞŶĂ͘
.DUDNWHULVWLNHL]RODFLRQRJPDWHULMDOD7HGHOLWŠ
DŽŐƵđŶŽƐƚŶĂŶŽƓĞŶũĂŶĂŽďũĞŬƚĞēŝũĂũĞƉŽǀƌƓŝŶƐŬĂƚĞŵƉĞƌĂͲ
ƚƵƌĂŽĚϱĚŽϭϱϬΣ͘dŝŵĞũĞŽŵŽŐƵđĞŶŽŶĂŶŽƓĞŶũĞŶĂǀĞđŝŶŝ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚ ŽďũĞŬĂƚĂ ďĞnj njĂƵƐƚĂǀůũĂŶũĂ ƚĞŚŶŽůŽƓŬŝŚ ƉƌŽĐĞƐĂ
;ƉƌŽĐĞƐŶĂŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͕ƚŽƉůĂŶĞ͕ŬŽƚůĂƌŶŝĐĞŝƐů͘Ϳ͘DĂƚĞƌŝũĂůũĞǀŽͲ
ĚŽŽƚƉŽƌĂŶ͕ ƉĂ ƐĂŵŝŵ Ɵŵ ƐƉƌĞēĂǀĂ ŬŽƌŽnjŝũƵ ŝ ŬŽŶĚĞŶnjĂĐŝũƵ͘
WŽŐŽĚĂŶnjĂnjĂƓƟƚƵŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŝŚŽďũĞŬĂƚĂ͘KŵŽŐƵđĂǀĂŶĂŶŽͲ
ƓĞŶũĞŶĂƐŬŽƌŽƐǀĞŵĂƚĞƌŝũĂůĞŬŽũŝƐĞƉƌŝŵĞŶũƵũƵƵŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌͲ
ƐƚǀƵ͕ŬŽĚƉƌĞǀŽnjŶŝŚƐƌĞĚƐƚĂǀĂŝƵŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ͘<ĂƌĂŬƚĞƌŝƓĞƐĞŝnjƵͲ
njĞƚŶŽŵƉŽƐƚŽũĂŶŽƓđƵŶĂŶĞƚŽŐƐůŽũĂƵƵƐůŽǀŝŵĂǀŝƐŽŬĞǀůĂŐĞ͕
ũĂŬŝŚǀĞƚƌŽǀĂŝĂŐƌĞƐŝǀŶĞƐƌĞĚŝŶĞ͘
ŬŽůŽƓŬŝũĞƉŽƚƉƵŶŽďĞnjďĞĚĂŶ͘
dĞŚŶŝēŬĞŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĞ
ĨĞŬƟǀŶŝŬŽĞĮĐŝũĞŶƚƚŽƉůŽƚŶĞƉƌŽǀŽĚŶŽƐƟ;ʄͿ
Ϭ͕ϬϬϮʹϬ͕ϬϬϳtͬ;ŵΣ<Ϳ
^ƉĞĐŝĮēŶĂƚĞǎŝŶĂŶĂŶĞƚŽŐŽƐƵƓĞŶŽŐŵĂƚĞƌŝũĂůĂ
ϮϴϬŬŐͬŵϯ
<ŽĞĮĐŝũĞŶƚƌĞŇĞŬƐŝũĞƐǀĞƚůŽƐƟ
ϵϴй
dĞƌŵŝēŬĂƉŽƐƚŽũĂŶŽƐƚ;ŝnjĚƌǎůũŝǀŽƐƚͿ
ƉƌŝϮϲϬΣƵƚŽŬƵϭϬϬŚƉƌŝĚĞďůũŝŶŝƐůŽũĂϯ͘ϴϱŵŵ
ĞnjƉŽũĂǀĞŶĂƉƌƐůŝŶĂ͕
ŵĞŚƵƌŝđĂ͕ƌĂƐůŽũĂǀĂŶũĂ
ĞnjƉŽũĂǀĂŶĂƉƌƐůŝŶĂ͕
ƌĂƐůŽũĂǀĂŶũĂ͕ůũƵƓƚĞŶũĂ
KƉƐĞŐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŶĞƉƌŝŵĞŶĞ;ʹϲϬΣͬнϮϲϬΣͿ
DĂƚĞƌŝũĂů ũĞ ŶĞnjĂƉĂůũŝǀ͘ DŽŐƵđĞ ũĞ ŬŽŵďŝŶŽǀĂŶũĞ ƐĂ ĚƌƵŐŝŵ
ŝnjŽůĂĐŝŽŶŝŵŵĂƚĞƌŝũĂůŝŵĂ͕ŬĂŽŝƐĂƐǀŝŵǀƌƐƚĂŵĂďŽũĂ͘
1HNHRGREODVWLJGHVHSULPHMXMH7HGHOLWŠ
dŽƉůŽƚŶĂ ŝnjŽůĂĐŝũĂ ĨĂƐĂĚĂ Ͳ ēŝŵĞ ƐĞ ƉŽƐƟǎĞ ƐŵĂŶũĞŶũĞ ƚŽͲ
ƉůŽƚŶŝŚŐƵďŝƚĂŬĂnjŝŵŝ͕ŬĂŽŝƐŵĂŶũĞŶũĞƉƌĞŬŽŵĞƌŶŽŐnjĂŐƌĞͲ
ǀĂŶũĂůĞƟ͕ƐƚĂŵďĞŶŝŚŝŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŝŚŽďũĞŬĂƚĂ͕
ŬĂŽŝŵŽŶƚĂǎŶŝŚŽďũĞŬĂƚĂ;ŚĂŶŐĂƌĂ͕ŐĂƌĂǎĂŝƐů͘Ϳ͕
dŽƉůŽƚŶĂ ŝnjŽůĂĐŝũĂ ĚŽƐƚĂǀŶŝŚ ǀŽnjŝůĂ ƐĂ ƌĂƐŚůĂĚŶŝŵ ƵƌĞĜĂũŝͲ
ŵĂ͕ŚůĂĚŶũĂēĂŝƐǀŝŚǀƌƐƚĂŬŽŵŽƌĂnjĂŚůĂĜĞŶũĞͲƐĂŵŝŵƟŵ
ƐĞƐŵĂŶũƵũƵƚƌŽƓŬŽǀŝŚůĂĜĞŶũĂŬůŝŵĂƟnjŽǀĂŶŝŚǀŽnjŝůĂ͕
/njŽůĂĐŝũĂ ĐĞǀŝ ƚŽƉůŽǀŽĚĂ͕ ƉĂƌŽǀŽĚĂ͕ ƚŽƉůŽƚŶŝŚ ŝŶƐƚĂůĂĐŝũĂ Ƶ
ƚĞƌŵŽͲĐĞŶƚƌĂůĂŵĂŝŬŽƚůĂƌŶŝĐĂŵĂ͕
/njŽůĂĐŝũĂ ŽƉƌĞŵĞ Ƶ ƉƌŽĐĞƐŶŽũ ŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ͕ ďĞnj njĂƵƐƚĂǀůũĂŶũĂ
ƉƌŽĐĞƐĂ͕
dĞƌŵŝēŬĂ ŝ ĂŶƟŬŽƌŽnjŝǀŶĂ ŝnjŽůĂĐŝũĂ ĂƵƚŽͲĐŝƐƚĞƌŶŝ͕ ǀĂŐŽŶͲĐŝͲ
ƐƚĞƌŶŝŝƚĂŶŬŽǀĂnjĂēƵǀĂŶũĞŝƉƌĞǀŽnjŶĂŌŶŝŚĚĞƌŝǀĂƚĂŝŚĞͲ
ŵŝũƐŬŝŚƉƌŽŝnjǀŽĚĂ͘
EĂ ŵĂƚĞƌŝũĂů dĞĚĞůŝƚΠ ŝnjĚĂũĞ ƐĞ ŐĂƌĂŶĐŝũĂ ŽĚ ϭϬ ŐŽĚŝŶĂ njĂ
ƐƉŽůũĂƓŶũƵƵƉŽƚƌĞďƵŝēĂŬϮϱŐŽĚŝŶĂnjĂƵŶƵƚƌĂƓŶũƵƵƉŽƚƌĞďƵ
ͲdZDKKDĚ͘Ž͘Ž͘ƉƌƵǎĂŬŽŶƐƵůƚĂŶƚƐŬĞƵƐůƵŐĞƵǀĞnjŝƐĂƉƌŝͲ
ŵĞŶŽŵŵĂƚĞƌŝũĂůĂŶĂƐǀŝŵǀƌƐƚĂŵĂŽďũĞŬĂƚĂ͕ǀŽnjŝůĂ͕ŝŶƐƚĂůĂͲ
ĐŝũĂŝƵƌĞĜĂũĂ͘
ĞƚĂůũŶŝũĞŽƐǀĞŵƵ͗
dZDKKDĚ͘Ž͘Ž͘
ŵŽď͗ϬϲϭͲϴϴͲϬϭϱͲϬϱ
,QGXVWULMDIHEUXDU
6.)*583$
͘ĚŽϭϲ͘ĂƉƌŝůĂ
WŽƐĞƟƚĞŶĂƐŽĚϭϮ
ŝŶĂƌƐƚǀĂ
ŶŽŵƐĂũŵƵŐƌĂĜĞǀ
ŶĂϯϳ͘DĞĜƵŶĂƌŽĚ
Ϭϳ
ϭϯ
Ě
ĂŶ
Ɠƚ
^ϮϬϭϭh,>/ϭ
3$/,6$'$
ůĞŵĞŶƟďĞnjŬŽũŝŚƐĞŶĞŵŽǎĞ
2
JUDGHVXRGDYQRSRVWDOHVDVWDYQLPHOHPHQWRPMHGQRJREMHNWDEH]RE]LUDQDQMHJRYXQD
PHQX3RUHGRVQRYQRJEH]EHGQRVQRJDVSHNWDRJUDGHGRSULQRVHLHVWHWVNRPXWLVNXGDWRJ
REMHNWD6OLþQRMHLVDRVWDOLPHOHPHQWLPDNRMLXSRWSXQMDYDMXFHOLQXJUDÿHYLQH3UHGX]HüH3DOL
VDGDGRRLPDL]DVHEHUHIHUHQFHNRMHMHVWDYOMDMXQDPHVWRWUDåHQLKNRGRQLKNRMLLPDMXSRWUHEX]D
NYDOLWHWQLPUHãHQMLPD]DRJUDGHDOLL]DYUDWDUDPSHLRVWDOHHOHPHQWH8RYRPL]GDQMX,QGXVWULMH
GDMHPRQDXYLGL]ERUL]SRQXGHSUHGX]HüD3DOLVDGD
3DQHOQHRJUDGH
.ODVLþQHRJUDGH
WĂŶĞůŶĞŽŐƌĂĚĞƐƵŶĂŵĞŶũĞŶĞŽŐƌĂĜŝǀĂŶũƵƐƚĂŵďĞŶŝŚŽďũĞŬĂƚĂ͕
ƉĂƌŬŽǀĂ͕ĚǀŽƌŝƓƚĂ͕ƓŬŽůĂŝǀƌƟđĂ͘^ǀŝĞůĞŵĞŶƟnjĂŽŐƌĂĚĞƐƵēĞůŝēͲ
Ŷŝ͕ƚĞƌŵŝēŬŝƉŽĐŝŶŬŽǀĂŶŝ͕ĐŝŶŬͲĨŽƐĨĂƟƌĂŶŝŝƉůĂƐƟĮĐŝƌĂŶŝƉŽůŝĞƐƚĞͲ
ƌŽŵ͘hŐƌĂĚŶũĂũĞũĞĚŶŽƐƚĂǀŶĂŝďƌnjĂ͕ũĞƌnjĂŶũƵǀĂŵŶŝƐƵƉŽƚƌĞďŶŝ
ŬŽƐŶŝĐŝ͕ƵŐĂŽŶŝŬŽƐŶŝĐŝŝĚƌƵŐŝƉƌŝďŽƌ͘
<ůĂƐŝēŶĞŽŐƌĂĚĞŽĚǀĂƌĞŶŝŚŵƌĞǎĂŝŵĂũƵƓŝƌŽŬƵŵŽŐƵđŶŽƐƚƵƉŽͲ
ƚƌĞďĞ͘DŽŶƚĂǎĂŵƌĞǎĞũĞǀĞŽŵĂũĞĚŶŽƐƚĂǀŶĂŝďƌnjĂ͕ďĞnjǎŝĐĂnjĂ
njĂƚĞnjĂŶũĞŝƉƌŝďŽƌĂnjĂnjĂƚĞnjĂŶũĞ͘KŐƌĂĚĞƐƵƐĂƐƚĂǀůũĞŶĞŽĚƐƚƵͲ
ďŝđĂŽŬƌƵŐůŽŐƉƌŽĮůĂŝǀĂƌĞŶĞŵƌĞǎĞ͘^ƚƵďŝđŝŝǀĂƌĞŶĂŵƌĞǎĂƐƵ
ƉŽǀƌƓŝŶƐŬŝnjĂƓƟđĞŶŝƚĞƌŵŝēŬŝŵĐŝŶŬŽǀĂŶũĞŵŝƉůĂƐƟĮŬĂĐŝũŽŵ͘EĂ
ǀƌŚƵŽŐƌĂĚĞŵŽǎĞƐĞŶĂŬŶĂĚŶŽƵŐƌĂĚŝƟũĞĚŶŽƐƚƌƵŬŽŝůŝĚǀŽƐƚƌƵͲ
ŬŽĚŝũĂŐŽŶĂůŶŽŶĂĚǀŝƓĞŶũĞ͕ƐĂǀŝƓĞƌĞĚŽǀĂďŽĚůũŝŬĂǀĞǎŝĐĞŝůŝďŽͲ
ĚůũŝŬĂǀĞƚƌĂŬĞ͘
.ULOQHNDSLMH
<ƌŝůŶĞ ŬĂƉŝũĞ ƐƵ ŝnjƌĂĜĞŶĞ ŽĚ ƚĞƌŵŝēŬŝ ƉŽĐŝŶŬŽǀĂŶŝŚ ēĞůŝĐŶŝŚ
ƉƌŽĮůĂ ŝ ƉŽ ƉŽƚƌĞďŝ ŝŵĂũƵ ĚŽĚĂƚŶƵ njĂƓƟƚƵ Ƶ ǀŝĚƵ ƉůĂƐƟĮŬĂĐŝũĞ
ŝůŝ ǀŝƓĞƐůŽũŶŽŐ ƉƌĞŵĂnjĂ͘ /ƐƉƵŶĂ ŬĂƉŝũĂ ŵŽnjĞ ďŝƟ ŽĚ ƉĂŶĞůĂ ŝůŝ
ŽŬƌƵŐůŝŚŝŬƵƟũĂƐƟƐƟŚēĞůŝēŶŝŚƉƌŽĮůĂ͘
<ŽĚŽǀŚŬĂƉŝũĂŵŽŐƵđĂũĞƵŐƌĂĚŶũĂŝŶƚĞƌĨŽŶĂ͕ǀŝĚĞŽĨŽŶĂŝŽƐƚĂůŝŚ
ƵƌĞĜĂũĂnjĂŬŽŶƚƌŽůƵƵůĂnjĂŝŝnjůĂnjĂ͘
3DOLVDGQHRJUDGH
WĂůŝƐĂĚŶĞŽŐƌĂĚĞƐƵŝnjƌĂĜĞŶĞŽĚƐƚƵďŽǀĂŽŬƌƵŐůŽŐƉƌŽĮůĂŝƉĂͲ
ŶĞůĂŝnjƌĂĜĞŶŝŚŽĚƉƌĂǀŽƵŐĂŽŶŝŚŝůŝŬǀĂĚƌĂĚƚŶŝŝŚƉƌŽĮůĂ͘KĚůŝŬƵũĞ
ũĞŝŶŽǀĂƟǀŶŽŝnjǀŽĜĞŶũĞƵēǀƌƓđĞŶũĂ͕ŬŽũĞŽŵŽŐƵđĂǀĂũĞĚŶŽƐƚĂǀͲ
ŶŽ ƉƌŝůĂŐŽĜĂǀĂŶũĞ ŽŐƌĂĚĞ ŶĞƌĂǀŶŽŵ njĞŵůũŝƓƚƵ͘ EĂŵĞŶũĞŶĞ ƐƵ
ŽŐƌĂĜŝǀĂŶũƵƉŽƐĞďŶŝŚ͕ũĂǀŶŝŚŝŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚŽďũĞŬĂƚĂ͕ƓŬŽůĂ͕ƉĂƌͲ
ŬŽǀĂŝƐƚĂŵďĞŶŝŚďůŽŬŽǀĂ͘^ƚƵďŽǀŝ͕ŬĂŽŝƉĂŶĞůŝƐƵƉŽǀƌƓŝŶƐŬŝnjĂͲ
ƓƟđĞŶŝŝƚĞƌŵŝēŬŝŵĐŝŶŬŽǀĂŶũĞŵŝƉůĂƐƟĮŬĂĐŝũŽŵ͘
WƌŽĚĂũŶŝƉƌŽŐƌĂŵƉƌĞĚƵnj ĞđĂWĂůŝƐĂĚĂ͗
ΎKŐƌĂĚŶŝƐŝƐƚĞŵŝ
ͲŝnjƌĂĜĞŶŝŽĚǀŝƐŽŬŽŬǀĂůŝƚĞƚŶŝŚůĞŐƵƌĂ͕ƚŽƉůŽĐŝŶŬŽǀĂŶŝŝƉůĂƐƟĮĐŝƌĂͲ
ŶŝŬŽŵƉũƵƚĞƌƐŬŝŬŽŶƚƌŽůŝƐĂŶŝŵƉŽƐƚƵƉŬŽŵ͖
ͲƉŽŐŽĚŶŝnjĂŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞŽďũĞŬƚĞ͕ƓŬŽůĞ͕ƐƉŽƌƚƐŬĞƚĞƌĞŶĞ͕njŐƌĂĚĞ͕
ŝŵĂŶũĂ͖
ͲŵŽŶƚĂǎĂũĞůĂŬĂŝũĞĚŶŽƐƚĂǀŶĂŝŶĞŵĂƉŽƚƌĞďĞnjĂŶĂŬŶĂĚŶŝŵŽĚƌͲ
ǎĂǀĂŶũĞŵ͖
ͲnjĂĚŽǀŽůũĂǀĂũƵƐǀĞĞǀƌŽƉƐŬĞŶŽƌŵĞŝƐƚĂŶĚĂƌĚĞ͖
Ύ<ĂƉŝũĞͲƉĞƓĂēŬĞ͕ŬůŝnjŶĞŝƐĂŵŽŶŽƐŝǀĞƐĂƉŽŐŽŶŽŵŝůŝďĞnj
ΎƵƚŽŵĂƚƐŬĂŬƌƵǎŶĂǀƌĂƚĂ
ΎZĂŵƉĞŝƵŬƌƓƚĞŶŝƉƌŽůĂnjŝ
ΎWŽƚĂƉĂũƵđŝƐƚƵďŽǀŝ
,QGXVWULMDIHEUXDU
.OL]QHNDSLMH
<ůŝnjŶĞŬĂƉŝũĞƐƵƐĂƐƚĂǀůũĞŶĞŽĚēĞůŝēŶŝŚƉƌĂǀŽƵŐĂŽŶŝŚŝŬǀĂͲ
ĚƌĂƚŶŝŚƉƌŽĮůĂŬŽũŝƐƵƉŽǀƌƓŝŶƐŬŝnjĂƓƟđĞŶŝƚĞƌŵŝēŬŝŵĐŝŶŬŽͲ
ǀĂŶũĞŵŝƉůĂƐƟĮŬĂĐŝũŽŵŝůŝƉƌĞŵĂnjŽŵ͘KƚǀĂƌĂŶũĞŬĂƉŝũĞũĞ
ƉŽƉŽĚŶŽŵƉƌŽĮůƵ͕ƉŽŵŽđƵŽŵĞŐĂƓŝŶĞ͘<ĂƉŝũĞƐĞŵŽŐƵ
ŝnjƌĂĚŝƟ ƐĂ ƌƵēŶŝŵ ŝůŝ ĂƵƚŽŵĂƚƐŬŝŵ ŽƚǀĂƌĂŶũĞŵ͘ <ŽĚ ŬĂƉŝũĂ
ƐĂĂƵƚŽŵĂƚƐŬŝŵŽƚǀĂƌĂŶũĞŵŵŽŐƵđĂũĞƵŐƌĂĚŶũĂŝŶƚĞƌĨŽŶĂ͕
ǀŝĚĞŽĨŽŶĂŝŽƐƚĂůŝŚƵƌĞĜĂũĂnjĂŬŽŶƚƌŽůƵƵůĂnjĂ͘^ǀĞŬĂƉŝũĞƐĂ
ĂƵƚŽŵĂƚƐŬŝŵŽƚǀĂƌĂŶũĞŵƐƵŝnjƌĂĜĞŶĞƵƐŬůĂĚƵƐĂďĞnjďĞĚͲ
ŶŽƐŶŝŵƉƌŽƉŝƐŝŵĂh͘
$XWRUDPSH*$5'
.UXåQLXNUãWHQLSUROD]L
ƵƚŽƌĂŵƉĞ ƐƵ ŶĂŵĞŶũĞŶĞ njĂ ŽŐƌĂŶŝēĞŶũĞ ŝ ŬŽŶƚƌŽůƵ ǀŽnjŝůĂ͘
<ŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĂƐŝƐƚĞŵĂŶĂƉƌĂǀůũĞŶĂũĞŽĚƉŽĐŝŶŬŽǀĂŶŽŐēĞůŝŬĂŝ
ďŽũĞŶĞnjĂƓƟƚĞ͘^ǀĞŐůĂǀŶĞŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƵƵŐƌĂĜĞŶĞƵŬƵđŝƓƚĞ
ƌĂŵƉĞŝŵŽǎĞƐĞƵŐƌĂĚŝƟďĂƚĞƌŝũĂŬŽũĂƐĞŬŽƌŝƐƟŬĂĚŶĞƐƚĂŶĞ
ƐƚƌƵũĞ͘ ZĂŵƉĞ ŝŵĂũƵ ĚǀŽƐŵĞƌŶŝ Ϯϰ s ŵŽƚŽƌ͕ ŬŽũŝ ŽŵŽŐƵđĂǀĂ
ƐŝŐƵƌĂŶƌĂĚ͘KƚǀĂƌĂŶũĞƌĂŵƉĞũĞŵŽŐƵđĞŽĚĂƓŝůũĂēĞŵ͕ŬĂƌƟĐĂͲ
ŵĂ͕ŝŶĚƵŬƟǀŶŽŵƉĞƚůũŽŵŝůŝƚĂƐƚĞƌŽŵ͘ZĂŵƉĞƐƵŶĂƉƌĂǀůũĞŶĞ
ƉŽƉƌŽƉŝƐŝŵĂh͘
<ƌƵǎŶŝ ƵŬƌƓƚĞŶŝ ƉƌŽůĂnjŝ ƐƵ ŶĂŵĞŶũĞŶŝ njĂ ŬŽŶƚƌŽůƵ ƉƌŝƐƚƵƉĂ ůŝͲ
ĐĂ ƌĂnjůŝēŝƟŵ ƐƉŽƌƚƐŬŝŵ ŽďũĞŬƟŵĂ ;ƐŬŝũĂůŝƓƟŵĂͿ͕ ŽďũĞŬƟŵĂ njĂ
ƉƌŽǀŽĜĞŶũĞ ƐůŽďŽĚŶŽŐ ǀƌĞŵĞŶĂ ;ďĂnjĞŶŝ͕ ŬƵƉĂůŝƓƚĂͿ͕ ũĂǀŶŝŵ
ŽďũĞŬƟŵĂ;ũĂǀŶŝƚŽĂůĞƟ͕ũĂǀŶŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚͿŝŽďũĞŬƟŵĂƉŽƐĞďŶĞ
ŶĂŵĞŶĞ͕ŐĚĞũĞƉŽƚƌĞďŶĂƉŽŽƓƚƌĞŶĂŬŽŶƚƌŽůĂƵůĂƐŬĂ͘
aŝƌŽŬ ŝnjďŽƌ ƵŬƌƓƚĞŶŝŚ ƉƌŽůĂnjĂ ŽŵŽŐƵđĂǀĂ ŽƉƟŵĂůŶŽ ƉƌŝůĂŐŽͲ
ĜĂǀĂŶũĞnjĂŚƚĞǀŝŵĂŶĂƌƵēŝůĂĐĂ͕ĂƚĂŬŽĜĞǀƌƐƟŝƉƌŝƌŽĚŝŽďũĞŬƚĂ͘
<ƌƵǎŶŝƵŬƌƓƚĞŶŝƉƌŽůĂnjŝƐƵŶĂŵĞŶũĞŶŝnjĂƵŶƵƚƌĂƓŶũƵŝůŝƐƉŽůũĂͲ
ƓŶũƵƵƉŽƚƌĞďƵ͘EƵĚŝŵŽĚǀŽŬƌĂŬĞŝƚƌŽŬƌĂŬĞƵŬƌƓƚĞŶĞƉƌŽůĂnjĞ͘
WƌĞĚŶŽƐƚ ĚǀŽŬƌĂŬŝŚ ƉƌŽůĂnjĂ ũĞ Ƶ ũĞĚŶŽƐƚĂǀŶŽŵ ŶĂēŝŶƵ ĚĞůŽͲ
ǀĂŶũĂƵƐůƵēĂũƵŝnjƵnjĞƚŶŝŚƐŝƚƵĂĐŝũĂ;ŶƉƌ͘ƉŽǎĂƌͿ͘KƐŶŽǀŶĂŬŽŶͲ
ƐƚƌƵŬĐŝũĂŝŬƵđŝƓƚĞƐƵŶĂƉƌĂǀůũĞŶŝŽĚŶĞƌĜĂũƵđŝŚŵĂƚĞƌŝũĂůĂ͘Wƌŝ
ƐƉŽůũĂƓŶũŽũƵƉŽƚƌĞďŝŬƵđŝƓƚĞƐĞŝnjƌĂĜƵũĞĚĂďƵĚĞǀŽĚŽŶĞƉƌŽƉƵͲ
ƐŶŽŝǀŽĚŽŽƚƉŽƌŶŽ͘
$XWRPDWVNDNUXåQDYUDWD(&&2
ƵƚŽŵĂƚƐŬĂŬƌƵǎŶĂǀƌĂƚĂK͕ŬŽũĂƐƵƌĞnjƵůƚĂƚĚƵŐŽŐŽĚŝƓŶŝŚ
ŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĂ͕ŝnjƌĂĜĞŶĂƐƵƵnjƉŽŵŽđǀƌŚƵŶƐŬĞƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞ͘dĂŬŽ͕
ŝŶŽǀĂƟǀŶŽƐƚƉƌŝƌĂnjǀŽũƵŵĞŚĂŶŝēŬŝŚŝĞůĞŬƚƌŽŶƐŬŝŚŬŽŵƉŽŶĞŶͲ
Ɵ͕ŬĂŽŝŽĚůŝēŶĂƐƉŽũŝǀŽƐƚƐĂƌĂnjůŝēŝƟŵƐŝƐƚĞŵŝŵĂnjĂƓƟƚĞŽďĞnjͲ
ďĞĚŝůŝƐƵĚĂǀƌĂƚĂďƵĚƵǀŝƐŽŬŽŐŬǀĂůŝƚĞƚĂ͘
ZĂnjůŝēŝƟ ƵŐůŽǀŝ ƉƌŽůĂnjĂ ϵϬϬ͕ ϭϮϬϬ ŝůŝ ϭϴϬϬ ŽŵŽŐƵđĂǀĂũƵ ŝnjǀŽͲ
ĜĞŶũĞƌĞƓĞŶũĂŬŽũĂŽůĂŬƓĂǀĂũƵƚĞŵĞůũŶŽƉƌĂđĞŶũĞƉƌŽůĂnjĂůŝĐĂ͘
sƌĂƚĂƐƵŝnjƌĂĜĞŶĂŽĚŶĞƌĜĂũƵđĞŐēĞůŝŬĂŝŵĂƚĞƌŝũĂůĂŬŽũŝƐƵnjĂͲ
ƓƟđĞŶŝŽĚŬŽƌŽnjŝũĞƉŽƐƚƵƉŬŽŵƚĞƌŵŝēŬŽŐĐŝŶŬŽǀĂŶũĂŝƉƌĂƓŬĂͲ
ƐƚŽŐďŽũĞŶũĂƵƉƌŽŝnjǀŽůũŶŽũďŽũŝŶŝǀŽĂďŽũĞZ>͘
ůĞŬƚƌŽŶŝŬĂŽďĞnjďĞĜƵũĞĚŽďƌƵƐƉŽũŝǀŽƐƚƐĂůŽŬĂůŶŝŵƐŝƐƚĞŵŝŵĂ
ŬŽŶƚƌŽůĞƉƌŝƐƚƵƉĂ͘ƵƚŽŵĂƚƐŬĂǀƌĂƚĂKƐĞŵŽŐƵŶĂĚŽŐƌĂͲ
ĚŝƟƐĂƌĂnjůŝēŝƟŵŬƌŽǀŽǀŝŵĂ;ƐƚƌĞŚĂŵĂͿŝŝŶƚĞŐƌĂůŶŽŵƌĂƐǀĞƚŽŵ͘
'HWHNFLMVNLVLVWHP3(5,'(&7
WĞƌŝŵĞƚƌŝũƐŬŝ ĚĞƚĞŬĐŝũƐŬŝ ƐŝƐƚĞŵ WĞƌŝĚĞĐƚ ũĞ njĂ ŬŽŶƚƌŽůƵ ŝ ĚŽͲ
ĚĂƚŶƵnjĂƓƟƚƵŽŐƌĂĜĞŶŝŚ͕njĂƓƟđĞŶŝŚƉŽĚƌƵēũĂŶĂŬŽũĂŶĞŵĂũƵ
ĚŽnjǀŽůũĞŶƉƌŝƐƚƵƉŶĞŽǀůĂƓđĞŶĞŽƐŽďĞ͘^ŝƐƚĞŵƐĞŵŽǎĞƵŐƌĂĚŝͲ
ƟŶĂƐǀĞŵĞƚĂůŶĞŽŐƌĂĚĞ͕ŶĂƉƌĂǀůũĞŶĞŝnjƵŶŝǀĞƌnjĂůŶŽŐƉůĞƟǀĂ͕
ǀĂƌĞŶŝŚ ǎŝēĂŶŝŚ ŵƌĞǎĂ͕ ƉĂŶĞůĂ͕ ŝůŝ ŶĂ ƌĂnjůŝēŝƚĞ njĂƓƟƚĞ ŶĂ ǀƌŚƵ
ďĞƚŽŶƐŬŝŚnjŝĚŽǀĂ͘ZĂĚŝŶĂŽƐŶŽǀŝƉĞƌĐĞƉĐŝũĞ;ƉƌĞƉŽnjŶĂǀĂŶũĂͿ
ǀŝďƌĂĐŝũĂŶĂŽŐƌĂĚŝŬŽũĞƐĞƉŽũĂǀŝŬĂĚƐĞŶĞŬŽƉĞŶũĞŶĂŽŐƌĂĚƵ͕
ŝůŝũĞƐĞēĞŝůŝƉŽĚŝǎĞ͘EĂŽŐƌĂĚŝƐƵŶĂŵĞƓƚĞŶŝĚĞƚĞŬĐŝũƐŬŝƐĞŶnjŽƌŝ
ŬŽũŝǀŝďƌĂĐŝũĞƉƌĞŶŽƐĞĚŽŬŽŶƚƌŽůŶŝŚũĞĚŝŶŝĐĂŬŽũŝƐƵƐŵĞƓƚĞŶŝ
ƵŶƵƚĂƌŽďũĞŬƚĂŬŽũŝũĞnjĂƓƟđĞŶƐŝƐƚĞŵŽŵWĞƌŝĚĞĐƚ͘
ĞƚĂůũŶŝũĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĞŬŽĚƐƚƌƵēŶũĂŬĂŶĂĂĚƌĞƐŝ͗
WĂůŝƐĂĚĂĚ͘Ž͘Ž͘
ĞŽŐƌĂĚ
DŝŬĞůĂƐĂϯϴ
ĞŽŐƌĂĚ͕^ƌďŝũĂ
dĞů͗͘ϬϭϭͬϮϵϮϴϮϱϱ
&Ădž͗ϬϭϭͬϯϮϴϱϮϮϮ
ĞͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƉĂůŝƐĂĚĂ͘ƌƐ
ǁǁǁ͘ƉĂůŝƐĂĚĂ͘ƌƐ
,QGXVWULMDIHEUXDU
6LPSUROLWŠSROLVWLUROEHWRQ
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠũĞƉĂƚĞŶƟƌĂŶĂƐŵĞƐĂŽĚĞŬƐƉĂŶĚŝƌĂŶŝŚŐƌĂŶƵͲ
ůĂƉŽůŝƐƟƌŽůĂ͕ƉŽƌƚůĂŶĚĐĞŵĞŶƚĂ͕ǀŽĚĞŝƉĂƚĞŶƟƌĂŶŝŚĂĚŝͲ
ƟǀĂ͘KǀĂũƉƌŽŝnjǀŽĚƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƉŽďŽůũƓĂŶũĞƵŽĚŶŽƐƵŶĂ
ĚŽďƌŽƉŽnjŶĂƟW^ďĞƚŽŶ͘
dĞŚŶŽůŽŐŝũĂĚŽďŝũĂŶũĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠƉŽůŝƐƟƌŽůďĞƚŽŶĂƉƌŽũĞŬͲ
ƚŽǀĂŶĂũĞƚĂŬŽĚĂƐĂŵĞŬƵŐůŝĐĞƐƟƌŽƉŽƌĂƵƉƌŝƉƌĞŵŶŽũ
ĨĂnjŝŶũĞŐŽǀĞŝnjƌĂĚĞĚŽĚĂǀĂŶũĞŵŬŽŵƉůĞŬƐĂĂĚŝƟǀĂƉƌǀŽ
Ƶ ƉŽƚƉƵŶŽƐƟ ŶũŝŵĞ ďŝǀĂũƵ ŽďŵŽƚĂŶĞ͕ Ɖƌŝ ēĞŵƵ ƐĞ ŽŬŽ
ŬƵŐůŝĐĂ ƐƚǀĂƌĂ ƐƚĂŬůĂƐƟ ǀĂnjĚƵŚŽŶĞƉƌŽƉƵƐŶŝ ŝ ǀŽĚŽŶĞͲ
ƉƌŽƉƵƐŶŝ ƐůŽũ͖ njĂƟŵ ƐĞĚŽĚĂũĞ ŬŽŵƉůĞŬƐ ĂĚŝƟǀĂ ŽƌŐĂŶͲ
ƐŬŽŐƉŽƌĞŬůĂnjĂǀĞnjŝǀĂŶũĞƚĂŬŽĚŽďŝũĞŶĞŝŶĞƌƚŶĞŬƵŐůŝĐĞ
ƐƟƌŽƉŽƌĂŝĐĞŵĞŶƚĂ͖ŶĂŬƌĂũƵ͕ĚŽĚĂũƵƐĞĐĞŵĞŶƚ͕ǀŽĚĂŝ
ĂĚŝƟǀŝŬŽũŝŵƐĞƌĞŐƵůŝƓƵƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶĞŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĞ͘EĂ
ƚĂũŶĂēŝŶ͕ŬƵŐůŝĐĞŽĚƐƟƌŽƉŽƌĂƵŽƉƓƚĞŶĞŵĂũƵŬŽŶƚĂŬƚĂ
ƐĂǀĂnjĚƵŚŽŵ͕ēŝŵĞƐƵĞůŝŵŝŶŝƐĂŶĞƐǀĞůŽƓĞŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟͲ
ŬĞĞŬƐƉĂŶĚŝƌĂŶŝŚŝůŝĞŬƐƚƌƵĚŝƌĂŶŝŚƉŽůŝƐƟƌĞŶĂ;ƐƟƌŽƉŽƌĂ͕
ƐƟƌŽĚƵƌĂͿ͕ŬŽũŝǀƌĞŵĞŶŽŵƵŬŽŶƚĂŬƚƵƐĂǀĂnjĚƵŚŽŵŐƵďĞ
ƐǀŽũƵŬŽŵƉĂŬƚŶŽƐƚ͕ŶĞŽƚƉŽƌŶŝƐƵŶĂƉƌŝƐƵƐƚǀŽĂŐƌĞƐŝǀŶŝŚ
ŐĂƐŽǀĂƵǀĂnjĚƵŚƵ;ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĂŶĂƐĞůũĂ͕ƚĞƌŵŽĞŶĞƌŐĞƚƐŬŝ
ŽďũĞŬƟ͕ƚƵŶĞůŝ͕ŵĞƚƌŽŝͿ͕ŶĂĚĞũƐƚǀŽƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚŶŝŚƐƵŶēĞͲ
ǀŝŚnjƌĂŬĂ͕ĞŬƐƚƌĞŵŶĞƉƌŽŵĞŶĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŝĚƌ͘
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠƉŽůŝƐƟƌŽůďĞƚŽŶƵŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀƵŵŽǎĞĚĂƐĞ
ƉƌŝŵĞŶũƵũĞůŝǀĞŶũĞŵŶĂůŝĐƵŵĞƐƚĂŬĂŽ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽͲ
ůŝƚ͕ŝůŝƵǀŝĚƵŐŽƚŽǀŝŚŵŽŶƚĂǎŶŝŚĞůĞŵĞŶĂƚĂ͘
ŶĂůŝnjŽŵ ƐǀŽũƐƚĂǀĂ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚĂ ŝ ŶũĞŐŽǀŽŐ ƉŽͲ
ŶĂƓĂŶũĂ Ɖƌŝ ƉƌĂŬƟēŶŽũ ƵƉŽƚƌĞďŝ ŵŽŐƵ ƐĞ ĚĞĮŶŝƐĂƟ ŶũĞͲ
ŐŽǀĞƐůĞĚĞđĞŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝƚŬĞ͗
Ͳ ůĂŬŽđĂ͕
Ͳ ĚŽďƌĂƉĂƌŽƉƌŽƉƵƐƚůũŝǀŽƐƚ͕
Ͳ ĞŬŽůŽƓŬĂēŝƐƚŽđĂŝŝnjƵnjĞƚŶŽĚŽďƌŝƐĂŶŝƚĂƌŶŽͲĞƉŝĚĞŵŝŽͲ
ůŽƓŬŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͕
Ͳ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞŽĚ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠͲĂƐƵͨƐƵǀĞͩ;ŶĞǀŝƓĞŽĚϰй
ǀůĂǎŶŽƐƟͿ͕
Ͳ ǀĞůŝŬĂ ĚƵŐŽǀĞēŶŽƐƚ ŝ ŽƚƉŽƌŶŽƐƚ ŶĂ ĞŬƐƚƌĞŵŶĞ ƚĞŵͲ
ƉĞƌĂƚƵƌŶĞƵƐůŽǀĞʹŬŽĚϭϬϬĐŝŬůƵƐĂnjĂŵƌnjĂǀĂŶũĂͲŽƚĂͲ
ƉĂŶũĂ͕ƉƌŝĂŵƉůŝƚƵĚŝŬŽůĞďĂŶũĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽĚнϳϬȗ
ĚŽʹϯϬȗ͕ŶĞĚŽůĂnjŝĚŽŐƵďŝƚŬĂĐĞůŽǀŝƚŽƐƟŝŝnjŽůĂĐŝŽŶŝŚ
ƐƉŽƐŽďŶŽƐƟ͕
Ͳ ēǀƌƐƚŽđĂŶĂƉƌŝƟƐĂŬŝnjŽůĂĐŝŽŶŽŐƐůŽũĂŽĚ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠͲĂ
ŬƌĞđĞƐĞŽĚϭ͘ϬĚŽϮ͘ϭDWĂďĞnjĚĞĨŽƌŵĂĐŝũĂ͕ĚŽŬƉƌĞͲ
ŬŽƌĂēĞŶũĞŶĂǀĞĚĞŶŽŐŽƉƚĞƌĞđĞŶũĂŶĞŝnjĂnjŝǀĂůŽŵ͕ǀĞđ
ƐĂŵŽƵůĞŐŶƵđĞͲĚĞĨŽƌŵĂĐŝũƵĚŽŶĞŬŽůŝŬŽŵŝůŝŵĞƚĂƌĂ͕
Ͳ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚŝŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞŽĚŶũĞŐĂŶĞŐŽƌŝǀĞƐƵ
;ŬůĂƐĂŐŽƌŝǀŽƐƟE'ʹŶĞŐŽƌŝǀͿŝƚƌĞŶƵƚŶŽũĞũĞĚŝŶŝŶĞͲ
ŐŽƌŝǀŝŵĂƚĞƌŝũĂůƵŬůĂƐŝƉŽůŝƐƟƌŽůďĞƚŽŶĂ͕
Ͳ ƉŽƐĞĚƵũĞƐƉŽƐŽďŶŽƐƚĂŶƟŬŽƌŽnjŝǀŶĞnjĂƓƟƚĞ͕
Ͳ ƐƉŽƐŽďŶŽƐƚĚĂŽďĂǀůũĂǀŝƓĞĨƵŶŬĐŝũĂŝƐƚŽǀƌĞŵĞŶŽ͗ŬĂŽ
ŵĞŚĂŶŝēŬĂnjĂƓƟƚĂŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞ͕ƚĞƌŵŝēŬŝƐůŽũŝƐůŽũnjĂ
ƉĂĚ͘
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚ
^ƚƌƵŬƚƵƌĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚĂ
6LPSUROLWŠPRQROLW
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚ ũĞ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ďĞƚŽŶ ŝnjůŝǀĞŶĚŝƌĞŬƚŶŽ
ŶĂŐƌĂĚŝůŝƓƚƵ͕ŝnjƌĂĜĞŶƵƐǀĞŵƵƉƌĞŵĂdĞŚŶŝēŬŝŵƵƐůŽǀŝͲ
ŵĂŶŽƐŝŽĐĂůŝĐĞŶĐĞ͘
Ͳ ^ ůŽũnjĂƉĂĚŝƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝũƵ
Ͳ DĞĜƵƐƉƌĂƚŶĞŝŬƌŽǀŶĞƉůŽēĞ
Ͳ hŵĞƐƚŽŬůĂƐŝēŶĞĐĞŵĞŶƚŶĞŬŽƓƵůũŝĐĞ͕
ůĂŬƓŝnjĂǀŝƓĞŽĚϭϬϬŬŐͬŵϮ
Ͳ ĂŽůĂŬƓĂŶũĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĂ
Ͳ WŽĚůŽŐĂnjĂƐĂŽďƌĂđĂũŶŝĐĞ
Ͳ KƚƉŽƌĂŶŶĂƉŽǎĂƌ͕ŶĞŐŽƌŝǀ
Ͳ KƚƉŽƌĂŶŶĂƉƌŝƟƐĂŬŝƵĚĂƌ
Ͳ >ĂŬŽƐĞƌĞǎĞŝŽďƌĂĜƵũĞ
Ͳ KƚƉŽƌĂŶŶĂŵƌĂnjхϭϬϬĐŬů
Ͳ EĂũĚƵŐŽǀĞēŶŝũŝŽĚĂŶĂůŽŐĂ
3ULPHQD6LPSUROLWŠPRQROLWD
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚƵƐǀĞǎĞŵƐƚĂŶũƵ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ĂŚǀĂůũƵũƵđŝƉƌĞƐǀĞŐĂƐǀŽũŝŵŝnjƵnjĞƚŶŝŵƚĞƌŵŽͲĮnjŝēŬŝŵŝ
ĮnjŝēŬŽͲŵĞŚĂŶŝēŬŝŵ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂŵĂ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ƉŽůŝƐƟͲ
ƌŽůďĞƚŽŶƐǀŽũƵƉƌŝŵĞŶƵŶĂůĂnjŝƐǀƵĚĂƚĂŵŽŐĚĞƐƵƚĞƌŵŽͲ
ŝnjŽůĂĐŝũƐŬĞŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĞ͕ůĂŬŽđĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞ͕ŽƚƉŽƌŶŽƐƚ
ŶĂǀůĂŐƵ͕ŵƌĂnj͕ƉŽǎĂƌ͕ƉŽǀƌƓŝŶƐŬĂēǀƌƐƚŽđĂŝĚƵŐŽǀĞēŶŽƐƚ
ŽƉƌĞĚĞůũƵũƵđŝĨĂŬƚŽƌŝƵŝnjďŽƌƵŵĂƚĞƌŝũĂůĂ͘
^ǀĞƉƌĞƚŚŽĚŶŽƌĞēĞŶŽƐǀĂŬĂŬŽƵŬĂnjƵũĞŶĂŵŽŐƵđŶŽƐƚƓŝͲ
ƌŽŬĞƉƌŝŵĞŶĞ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂ͕ƓƚŽƉŽŬĂnjƵũĞŝƉƌĂŬƐĂ͕
ŐĚĞŽǀĂũŵĂƚĞƌŝũĂůƐǀĂŬŝŵĚĂŶŽŵŶĂůĂnjŝƐǀĞǀĞđƵƉƌŝŵĞͲ
ŶƵ͕ŶĞƐĂŵŽƵǀŝƐŽŬŽŐƌĂĚŶũŝ͕ǀĞđŝƵŶŝƐŬŽŐƌĂĚŶũŝŝŚŝĚƌŽͲ
ŐƌĂĚŶũŝ͘
^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝƚƐĞƐƉĞĐŝũĂůŶŽŵŽƉƌĞŵŽŵŶĞƐĂŵŽ
ŝnjƌĂĜƵũĞĚŝƌĞŬƚŶŽŶĂŐƌĂĚŝůŝƓƚƵǀĞđŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵũĞŶĂ
ƉŽnjŝĐŝũƵƵŐƌĂĚŶũĞʹĚŽϰϬŵƵĚĂůũŝŶƵŝůŝĚŽϮϬŵƵǀŝƐŝŶƵ
hǀŝƐŽŬŽŐƌĂĚŶũŝ͕^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚƐĞŶĂũǀŝƓĞƉƌŝŵĞŶũƵͲ
ũĞ͗
Ͳ njĂƵƚŽƉůũĂǀĂŶũĞƚĞŵĞůũŶŝŚƉůŽēĂŝnjŝĚŽǀĂ͖
Ͳ ƵŵĞƐƚŽ ĐĞŵĞŶƚŶĞ ŬŽƓƵůũŝĐĞ ŵĞĜƵƐƉƌĂƚŶŝŚ ƉůŽēĂ͕ Ƶ
ƐǀŽũƐƚǀƵŶĞƐĂŵŽƌĂǀŶĂũƵđĞŐ͕ǀĞđŝƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝŽŶŽŐ
ŝnjǀƵēŶŽŝnjŽůĂĐŝŽŶŽŐƐůŽũĂ͖
Ͳ ŬĂŽŬŽŵƉŽnjŝƚŶŝĞůĞŵĞŶƚĨĂƐĂĚŶŝŚnjŝĚŽǀĂƐĂŶŽƐĞđŽŵ
ŵĞƚĂůŶŽŵŝůŝĨĞƌŽĐĞŵĞŶƚŶŽŵŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũŽŵ͕ƵũĞĚŶŽŝ
ŬĂŽƚĞƌŵŝēŬĂŝŬĂŽƉƌŽƟǀƉŽǎĂƌŶĂŽďůŽŐĂŵĞƚĂůŶŝŚƐƚƵͲ
ďŽǀĂŝŐƌĞĚĂ͖
Ͳ ƉƌŝŝnjŐƌĂĚŶũŝŶŽǀŝŚŝƵƚŽƉůũĂǀĂŶũƵƐƚĂƌŝŚƌĂǀŶŝŚŬƌŽǀŽǀĂ͖
Ͳ ƉƌŝƚĞƌŵŝēŬŽũnjĂƓƟƟƌĂǀŶŝŚŬƌŽǀŽǀĂŽĚƌĞďƌĂƐƚŽŐůŝŵĂ͕
ƉƌŝēĞŵƵ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŝŵĂŶĞƐĂŵŽŝnjŽůĂĐŝŽŶƵ͕ǀĞđŝũĞͲ
ĚŝŶƐƚǀĞŶƵƉƌŽƟǀƉŽǎĂƌŶƵĨƵŶŬĐŝũƵ͖
Ͳ ƉƌŝŝnjǀŽĜĞŶũƵƌĂǀŶŝŚŬƌŽǀŽǀĂ͕ŐĚĞ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚ
ŝŵĂǀŝƓĞƐƚƌƵŬƵĨƵŶŬĐŝũƵʹŬĂŽƐůŽũnjĂƉĂĚ͕ŬĂŽƐůŽũnjĂ
ƵƚŽƉůũĂǀĂŶũĞ͕ŬĂŽŽƐŶŽǀĂnjĂƉŽƐƚĂǀůũĂŶũĞŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞ
ŝŬĂŽƐůŽũnjĂnjĂƓƟƚƵŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞ͘
hŽĚŶŽƐƵŶĂŵĂƚĞƌŝũĂůĞŬŽũŝƐĞƐƚĂŶĚĂƌĚŶŽƉƌŝŵĞͲ
ŶũƵũƵ njĂ ƌĞƓĂǀĂŶũĞ ƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝũĞ ƌĂǀŶŝŚ ŬƌŽǀŽǀĂ͕
^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝƚƐĞŝnjĚǀĂũĂ͗
Ͳ EĂũďŽůũŝŵ ŽĚŶŽƐŽŵ ēǀƌƐƚŽđĞ ŝ ƚĞƌŵŽĮnjŝēŬŝŚ ŬĂͲ
ƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂ͖
Ͳ EĂũďŽůũŝŵŽĚŶŽƐŽŵŽƚƉŽƌŶŽƐƟŶĂǀůĂŐƵŝƚĞƌŵŽͲ
ĮnjŝēŬŝŚŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂ͖
Ͳ EĂũďŽůũŝŵŽĚŶŽƐŽŵŽƚƉŽƌŶŽƐƟŶĂŵƌĂnjŝƚĞƌŵŽͲ
ĮnjŝēŬŝŚŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂ͖
Ͳ EĂũďŽůũŝŵŽĚŶŽƐŽŵĚƵŐŽǀĞēŶŽƐƟŝƚĞƌŵŽĮnjŝēŬŝŚ
ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂ͖
Ͳ ^ƉŽƐŽďŶŽƓđƵĚĂŽďĂǀůũĂǀŝƓĞĨƵŶŬĐŝũĂŝƐƚŽǀƌĞŵĞͲ
ŶŽ͗ ŬĂŽ ŵĞŚĂŶŝēŬĂ njĂƓƟƚĂ ŚŝĚƌŽͲŝnjŽůĂĐŝũĞ͕ ŬĂŽ
ƚĞƌŵŝēŬŝƐůŽũŝŬĂŽƐůŽũnjĂƉĂĚ;ƐůŽũ^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽͲ
ŶŽůŝƚĂĚĞďůũŝŶĞϯϱĐŵůĂŬƓŝũĞŽĚĐĞŵĞŶƚŶĞŬŽƓƵͲ
ůũŝĐĞĚĞďůũŝŶĞϱĐŵ͊Ϳ͖
Ͳ :ĞĚŝŶƐƚǀĞŶŽŵ ƐƉŽƐŽďŶŽƓđƵ ƉŽǀĞđĂŶũĂ ƉŽǎĂƌŶĞ
ƐŝŐƵƌŶŽƐƟŬƌŽǀŽǀĂŽĚƉƌŽĮůŝƐĂŶŝŚůŝŵŽǀĂ͘
3ULPHQD6LPSUROLWŠPRQROLWD
SULXWRSOMDYDQMXUDYQLKNURYRYDRG
UHEUDVWLKOLPRYD
DŽƐŬǀĂ͗^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝƚŶĂ
ϯ͘ϱϬϬŵϮŬƌŽǀĂŽĚƌĞďƌĂƐƚŽŐůŝŵĂ
EĂŝŵĞ͕ƵƐůƵēĂũƵĚĂƐĞŬĂŽŶŽƐĞđŝŬƌŽǀŶŝƉŽŬƌŝǀĂēũĂǀůũĂ
ƉƌŽĮůŝƐĂŶŝůŝŵ͕^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚ͗
Ͳ ƉŽǀĞđĂǀĂ ĚƵŐŽǀĞēŶŽƐƚ ŬƌŽǀŶŽŐ ƉŽŬƌŝǀĂēĂ ŝ ŬƌŽǀŶĞ
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞƵĐĞůŝŶŝ͖
Ͳ ƉŽǀĞđĂǀĂŽƚƉŽƌŶŽƐƚŶĂƉŽǎĂƌ͕ŶĞƐĂŵŽŬƌŽǀŶŽŐƉŽŬƌŝͲ
ǀĂēĂ͕ǀĞđŝŽďũĞŬƚĂƵĐĞůŝŶŝ͖
Ͳ ĂŶƟŬŽƌŽnjŝǀŶŽƓƟƟƉŽŬƌŝǀĂēŽĚƌĞďƌĂƐƚŽŐůŝŵĂ͖
Ͳ ŬƌŽǀŶŝ ƉŽŬƌŝǀĂē ŽĚ ƌĞďƌĂƐƚŽŐ ůŝŵĂ Ƶ ĐĞůŝŶŝ ĚŽďŝũĂ ǀĞͲ
đƵŬƌƵƚŽƐƚ͕ƉŽƐĞďŶŽƵƐůƵēĂũƵĚŝŶĂŵŝēŬŝŚŽƉƚĞƌĞđĞŶũĂ
;ũĂŬŝŚǀĞƚƌŽǀĂ͕ŵŽŶƚĂǎĂŝƐĞƌǀŝƐŝƌĂŶũĞŝŶƐƚĂůĂĐŝũĂŝƐů͘Ϳ͘
DŽƐŬǀĂ͗^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝƚƐĞŝnjůŝǀĂ
ŶĂǀŝƐŝŶƵĚŽϮϬŵŝĚĂůũŝŶƵĚŽϰϬŵ͘
<ĂŽ ŽƐŶŽǀŶŝ ŵĂƚĞƌŝũĂů njĂ ƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝũƵ ƉƌŝŵĞŶũƵũƵ ƐĞ
ĞĨĞŬƟǀŶŝŝnjŽůĂƚŽƌŝƵƚĂďůĂŵĂ͕ĂƉƌĞƐǀĞŐĂƚĂďůĞŽĚŵŝŶĞͲ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ƌĂůŶĞǀƵŶĞƉŽǀĞđĂŶĞēǀƌƐƚŽđĞ͕ŬŽũĞƉĂŬŝŵĂũƵŶŝnjďŝƚŶŝŚ
ŶĞĚŽƐƚĂƚĂŬĂ͗
Ͳ ĚŽŬ͕ƐũĞĚŶĞƐƚƌĂŶĞ͕ŝŵĂĚŽďƌĞƚĞƌŵŝēŬĞŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĞ
ŝŽƚƉŽƌŶŽƐƚŶĂƉŽǎĂƌ;ēŝŵĞƐĞŝnjĚǀĂũĂŽĚƐƟƌŽƉŽƌĂͿ͕ŵŝͲ
ŶĞƌĂůŶĂ ǀƵŶĂ Ƶ ƚĂďůĂŵĂ ƉŽǀĞđĂŶĞ ēǀƌƐƟŶĞ ƐǀĞũĞĚŶŽ
ŝŵĂēǀƌƐƚŽđƵŶĂƉƌŝƟƐĂŬƐǀĞŐĂϬ͘ϭDWĂ͕ƉƌŝēĞŵƵƐĞĚĞͲ
ĨŽƌŵŝƓĞŶĂũŵĂŶũĞϭϬй͕ƚũ͘ŶĞŵŽǎĞĚĂƐĞƐĂŵŽƐƚĂůŶŽ
ƉƌŝŵĞŶŝŬĂŽƉŽĚůŽŐĂnjĂŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũƵ͘hƐƵƉƌŽƚŶŽŵ͕Ƶ
ƉƌŽĐĞƐƵĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũĞƉŽũĂǀůũƵũƵƐĞƵůĞŐŶƵđĂŝŬŽŶƚƌĂͲ
ƉĂĚŽǀŝ ŶĂ ƉŽǀƌƓŝŶŝ ŬƌŽǀĂ͕ ŶĂ ŬŽũŝŵĂ ŶĂƐƚĂũĞ ƵďƌnjĂŶŽ
ƌĂnjƌƵƓĂǀĂŶũĞ͖
Ͳ Ɛ ĚƌƵŐĞ ƐƚƌĂŶĞ͕ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŝŵĂ ƉƌĂŬƟēŶŽ ŬŽŶƐƚĂŶƚĂŶ
ƉƌŽƌĂēƵŶƐŬŝŵĂƐĞŶŝŽĚŶŽƐǀůĂŐĞͲŽĚϰй;ƵƐƌĞĚŝŶĂŵĂ
ƐĂŶŽƌŵĂůŶŽŵǀůĂǎŶŽƓđƵǀĂnjĚƵŚĂͿ͕ĚŽϴй;ƵƐƌĞĚŝŶĂͲ
ŵĂƐĂǀůĂǎŶŽƓđƵǀĂnjĚƵŚĂŝĚŽϵϵйͿʹĚŽŬƐĞ͕ŶĂƉƌŝͲ
ŵĞƌ͕ŬŽĚŵŝŶĞƌĂůŶĞǀƵŶĞ͕ƉƌŝƉŽǀĞđĂŶũƵƐĂĚƌǎĂũĂǀůĂͲ
ǎŶŽƐƟƵŶũŽũƐĂŵŽnjĂϭй͕ŶũĞŶĂƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝŽŶĂŵŽđ
ƵŵĂŶũƵũĞƐŬŽƌŽnjĂϮϬй͖
Ͳ ďŝƚŶŝŵŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽŵŵŝŶĞƌĂůŶĞǀƵŶĞŝƐƟƌŽƉŽƌĂƵƚĂͲ
ďůĂŵĂ ũĂǀůũĂ ƐĞ ŝ ŶĞŵŽŐƵđŶŽƐƚ ĚĂ ƐĞ ŶũŝŵĂ ĨŽƌŵŝƌĂͲ
ũƵĂƵƚŽŶŽŵŶŝŶĂŐŝďŝŬƌŽǀŶŝŚƌĂǀŶŝ͖ŶĂƚĂũŶĂēŝŶ͕ŝĂŬŽ
ŝ ŵŝŶĞƌĂůŶĂ ǀƵŶĂ ŝ ƐƟƌŽƉŽƌ ƐƉĂĚĂũƵ Ƶ ǀĞŽŵĂ ůĂŐĂŶĞ
ŵĂƚĞƌŝũĂůĞ͕ĚĞƚĂůũŝnjŽůĂĐŝũĞƌĂǀŶŽŐŬƌŽǀĂƐĂĂƌŵŝƌĂŶŽŵ
ĐĞŵĞŶƚŶŽŵ ŬŽƓƵůũŝĐŽŵ ƉƌĞŬŽ ŵŝŶĞƌĂůŶĞ ǀƵŶĞ ŬĂŽ
ŽƐŶŽǀŽŵƉŽĚŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũƵ͕ƐĂƐůĞĚĞđŽŵĐĞŵĞŶƚŶŽŵ
ŬŽƓƵůũŝĐŽŵ ŬĂŽ njĂƓƟƚŽŵ ŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞ ŝ ŬŽŶĂēŶŽ ƐĂ
ƐůŽũĞŵnjĂƉĂĚŬŽũŝƐĞŬƌĞđĞŽĚϭϬĐŵŶĂǀŝƓĞ͕ĚĂũĞƵŬƵƉͲ
ŶƵƚĞǎŝŶƵƐůŽũĞǀĂϯϬϬĚŽϰϬϬйǀĞđƵŽĚƚĞǎŝŶĞŬŽũĂƐĞ
ĚŽďŝũĂƉƌŝŵĞŶŽŵ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠƉŽůŝƐƟƌŽůďĞƚŽŶĂ͕ĂƉƌŝƚŽͲ
ŵĞũŽƓŝϮͲϯƉƵƚĂŵĂŶũƵĚƵŐŽǀĞēŶŽƐƚŝŽƚƉŽƌŶŽƐƚŶĂ
ŵƌĂnj͖
Ͳ ŬŽĚƉƌŝŵĞŶĞƵƚŽƉůũĂǀĂŶũĂŬƌŽǀŽǀĂŽĚƌĞďƌĂƐƟŚůŝŵŽͲ
ǀĂ ƉƌŝŵĞŶŽŵ ŵŝŶĞƌĂůŶĞ ǀƵŶĞ ŝůŝ ƐƟƌŽƉŽƌĂ͕ njŶĂēĂũŶŽ
ƐĞ ƉŽŐŽƌƓĂǀĂ ŽƚƉŽƌŶŽƐƚ ŶĂ ƉŽǎĂƌ ŬƌŽǀŶŽŐ ƉŽŬƌŝǀĂēĂ
ŝ ƵŵŶŽŐŽŵĞ ƉŽǀĞđĂǀĂ ƌŝnjŝŬ ĚĂ ƉŽǎĂƌ Ƶ ǀƌůŽ ŬƌĂƚŬŽŵ
ǀƌĞŵĞŶƵ njĂŚǀĂƟ ĐĞŽ ŽďũĞŬĂƚ ƓŝƌĞđŝ ƐĞ ƵƉƌĂǀŽ ƉƌĞŬŽ
ŬƌŽǀĂ Ͳ ŝnj ƉƌŽƐƚŽŐ ƌĂnjůŽŐĂ ƓƚŽ Ƶ ƚŽŵ ƐůƵēĂũƵ ƌĞďƌĂ ůŝͲ
ŵŽǀĂƉŽŬƌŝǀĞŶĂŝnjŽůĂĐŝŽŶŝŵƉůŽēĂŵĂĨŽƌŵŝƌĂũƵƐŝƐƚĞŵ
ǀĂnjĚƵƓŶŝŚŬĂŶĂůĂƵŬŽũŝŵĂ͕ƉƌŝƉŽǎĂƌƵ͕ŶĂƐƚĂũĞŶĂĚƉƌŝͲ
ƟƐĂŬŝƉŽǎĂƌƐĞƓŝƌŝǀĞůŝŬŽŵďƌnjŝŶŽŵƉŽĐĞůŽŵŽďũĞŬƚƵ͕
ͨƉƌĞƐŬĂēƵđŝͩƉƌŽƟǀƉŽǎĂƌŶĞƌĂnjĚĞůŶĞnjŝĚŽǀĞŝƐƉŽĚ͘
WŽƐůĞ ǀŝƓĞ ƉŽǎĂƌĂ ŬŽũŝ ƐƵ͕ ƉŽƐĞďŶŽ ŶĂ ũĞĚŶŽŵ ǀĞůŝŬŽŵ
ƚĞƌŵŽĞŶ
ĞƌŐĞƚƐŬŽŵ ŽďũĞŬƚƵ͕ ŶĂŶĞůŝ ǀĞůŝŬƵ ŵĂƚĞƌŝũĂůŶƵ
ƓƚĞƚƵēĂŬŝŶĂŶĂũƵĚĂůũĞŶŝũŝŵĚĞůŽǀŝŵĂŽďũĞŬƚĂ͕ŽĚƐƚƌĂŶĞ
ƌǎĂǀŶĞŬĂĚĞŵŝũĞnjĂŬŽŵƵŶĂůŶŽŐĂnjĚŽǀĂŶũĞŝŶĞŬŽůŝŬŽ
ĚƌƵŐŝŚ ŵĞƌŽĚĂǀŶŝŚ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝũĂ͕ ŶĂƉƌĂǀůũĞŶ ũĞ ͨdĞŚŶŽͲ
ůŽƓŬŝ ƌĞŐůĂŵĞŶƚͩ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶũĂ ŝ ŝnjǀŽĜĞŶũĂ ŬƌŽǀŽǀĂ ŽĚ
ƌĞďƌĂƐƟŚůŝŵŽǀĂŬŽĚĞŶĞƌŐĞƚƐŬŝŚŽďũĞŬĂƚĂ͕ŬŽũŝŵƐĞƉƌŝͲ
ŵĞŶĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂƉƌĞƉŽƌƵēƵũĞŬĂŽŶĂũŝƐƉƌĂǀŶŝũĞ
ƌĞƓĞŶũĞ͘
6LPSUROLWŠYHQWLOLVDQLUDYQLNURYRYL
WƌŝŵĞŶĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝƚĂŬĂŽƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝũĞƌĂǀŶŝŚ
ŬƌŽǀŽǀĂ ŽĚ ƌĞďƌĂƐƟŚ ůŝŵŽǀĂ ŝŵĂ ŵŶŽŐŽ ŶĞƐƵŵŶũŝǀŝŚ
ƉƌĞŝŵƵđƐƚĂǀĂ͕ŬĂŽƓƚŽƐƵ͗
Ͳ ŶĞƉƌĞŽƉƚĞƌĞđƵũĞƐĞŶŽƐŝǀĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĂŽďũĞŬƚĂ͖
Ͳ ŝƐŬůũƵēƵũĞƐĞĨŽƌŵŝƌĂŶũĞŶĞŬĂŶĂůŝƐĂŶŝŚĚĞůŽǀĂŬƌŽǀĂ͕
njďŽŐŵŽŐƵđŶŽƐƟĚĂƐĞnjĂůŝǀĞŶŝŵ^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝͲ
ƚŽŵĨŽƌŵŝƌĂũƵŝĚĞĂůŶŝƉĂĚŽǀŝ͕ŬĂŽŝŶũĞŐŽǀĞēǀƌƐƚŽđĞ
ŝĚƵŐŽǀĞēŶŽƐƟ͖
Ͳ ŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝŽŶŝ ͨƚĞƉŝŚͩ ƌĂĚŝ Ƶ ŶĂũďŽůũŝŵ ƵƐůŽǀŝŵĂ͕
ƓƚŽnjŶĂēĂũŶŽƵǀĞđĂǀĂĚƵŐŽǀĞēŶŽƐƚŬƌŽǀĂƵĐĞůŝŶŝ͖
Ͳ Ɖƌŝ ƵŐƌĂĚŶũŝ ^ŝŵƉƌŽůŝƚ ŵŽŶŽůŝƚĂ ŶĂ ŬƌŽǀ ŽĚ ƉƌŽĮůŝͲ
ƐĂŶŽŐ ůŝŵĂ ĚŽůĂnjŝ ĚŽ ŵŽŶŽůŝƚŶŽŐ njĂƉƵŶũĂǀĂŶũĂ ŬĂͲ
ŶĂůĂŝnjŵĞĜƵƌĞďĂƌĂůŝŵĂ͕ƓƚŽŶĞƐĂŵŽĚĂƉŽǀĞđĂǀĂ
ŽƚƉŽƌŶŽƐƚŝƐŝŐƵƌŶŽƐƚŶĂƉŽǎĂƌŬƌŽǀŶĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞ͕
ǀĞđŝnjŶĂēĂũŶŽƉŽǀĞđĂǀĂŶũĞŶƵƐŝŐƵƌŶŽƐƚŶĂŬŽƌŽnjŝũƵ͕
ŬƌƵƚŽƐƚŝēǀƌƐƚŽđƵŶĂƐƚĂƟēŬĂŝƉŽǀƌĞŵĞŶĂĚŝŶĂŵŝēŬĂ
ŽƉƚĞƌĞđĞŶũĂ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
:ĞĚĂŶŽĚŽƐŶŽǀŶŝŚnjĂĚĂƚĂŬĂƐŬŽũŝŵĂƐĞƐƵƐƌĞđĞŵŽŬŽĚ
ƌĞƓĂǀĂŶũĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞƌĂǀŶŝŚŬƌŽǀŽǀĂũĞŽĚǀŽĜĞŶũĞƉĂƌĞ
ŝnjƐůŽũĞǀŝƚŽŐƐŝƐƚĞŵĂƚĞƌŵŽŝŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞƌĂǀŶŽŐŬƌŽǀĂ͕
ĂŬŽũŝƐĞŽďŝēŶŽƐĂƐƚŽũŝŝnjƐůĞĚĞđŝŚĞůĞŵĞŶĂƚĂ͗
ͲŬƌŽǀŶĂƉůŽēĂ;ďĞƚŽŶƐŬĂŝůŝŽĚƌĞďƌĂƐƚŽŐůŝŵĂͿͲƉĂƌŽŝnjŽͲ
ůĂĐŝũĂƐĂŝůŝďĞnjƐŝƐƚĞŵĂnjĂŽĚǀŽĜĞŶũĞƉĂƌĞʹƚĞƌŵŽŝnjŽůĂͲ
ĐŝũĂͲƐůŽũnjĂƉĂĚͲƉŽĚůŽŐĂnjĂŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũƵͲŚŝĚƌŽŝnjŽůĂͲ
ĐŝũĂͲƐůŽũnjĂƓƟƚĞŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞ;ŬŽĚƉƌŽŚŽĚŶŝŚŬƌŽǀŽǀĂͿ
KƐŶŽǀŶĂƉƌŝŵĞĚďĂŬŽĚŽǀĂŬǀŽŐƐŝƐƚĞŵĂũĞƐƚĞƌĂƐƉŽƌĞĚ
ƐůŽũĞǀĂ͕ƉƌĞƐǀĞŐĂƐůŽũĂnjĂƉĂĚ͘/ƐŬƵƐŶŝƉƌŽũĞŬƚĂŶƟƵǀĞŬ
đĞƐůŽũnjĂƉĂĚƐƚĂǀŝƟŝƐƉŽĚŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞ͕ƉĂŝŝƐƉŽĚƚĞƌͲ
ŵŽŝnjŽůĂĐŝũĞ͕ƚĂŬŽĚĂƐĞƵƐůƵēĂũƵŽƓƚĞđĞŶũĂŝůŝƉƌŽƟĐĂŶũĂ
ŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞ ǀŽĚĂ ŵŽǎĞ ĚƌĞŶŝƌĂƟ ƐĂ ŶĂũŶŝǎĞ ƚĂēŬĞ ʹ Ƶ
ƉƌŽƟǀŶŽŵ͕ǀŽĚĂŬŽũĂĚŽƐƉĞŝƐƉŽĚŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞ͕ƉŽƐĞďͲ
ŶŽ ƉŽƐůĞ ŶĞŬŽůŝŬŽ ŶĂŝnjŵĞŶŝēŶŝŚ ĐŝŬůƵƐĂ ǀŝƐŽŬĞ ŝ ŶŝƐŬĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ŽďĂǀĞnjŶŽĚŽǀŽĚŝĚŽŽƓƚĞđĞŶũĂŚŝĚƌŽŝnjŽůĂͲ
ĐŝũĞ͕ƉĂŝĚĞŐƌĂĚĂĐŝũĞēŝƚĂǀĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞƌĂǀŶŽŐŬƌŽǀĂ͘
DĞĜƵƟŵ͕ĨĂŬƚŽƌŶĂŬŽũŝƐĞŶĞŵŽǎĞƵƟĐĂƟƵĞƚĂƉŝƉƌŽͲ
ũĞŬƚŽǀĂŶũĂƌĂĚŽǀĂ͕ƉŽƐĞďŶŽŬŽĚŝnjǀŽĜĞŶũĂƌĂǀŶŝŚŬƌŽǀŽͲ
ǀĂǀĞđŝŚƉŽǀƌƓŝŶĂ͕ũĞƐƚĞŬůŝŵĂƚƐŬŝĨĂŬƚŽƌ͕ƚĂēŶŝũĞǀůĂǎŶŽƐƚ
ǀĂnjĚƵŚĂŝĂƚŵŽƐĨĞƌƐŬĞƉĂĚĂǀŝŶĞƵǀƌĞŵĞŝnjǀŽĜĞŶũĂƌĂͲ
ĚŽǀĂ͘
EĂŝŵĞ͕ƉĂƌŶĂďƌĂŶĂ͕ƐĂŝůŝďĞnjƐŝƐƚĞŵĂnjĂŽĚǀŽĜĞŶũĞƉĂͲ
ƌĞ͕ƉŽƐƚĂǀůũĞŶĂŶĞƉŽƐƌĞĚŶŽŝnjŶĂĚŬƌŽǀŶĞƉůŽēĞ͕ƓƟƟŽĚ
ƉĂƌĞŬŽũĂĚŽůĂnjŝŝnjŽďũĞŬƚĂ͕ŽĚŽnjĚŽ͘^ĚƌƵŐĞƐƚƌĂŶĞ͕ŚŝͲ
ĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĂ͕ ŬĂŽ njĂǀƌƓŶŝ ƐůŽũ͕ ƓƟƟ ŽĚ ƉƌŽĚŝƌĂŶũĂ ĂƚŵŽƐͲ
ĨĞƌƐŬĞǀŽĚĞƵŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũƵŬƌŽǀĂ͕ĂůŝƐĞũĂǀůũĂŝŬĂŽƉĂƌŶĂ
ďƌĂŶĂŝnjŶĂĚƚĞƌŵŽͲƐůŽũĞǀĂƌĂǀŶŝŚŬƌŽǀŽǀĂ͕ŽĚŽnjŐŽ͘
KƐƚĂũĞ͕ŵĞĜƵƟŵ͕ƉƌŽďůĞŵǀůĂŐĞnjĂƌŽďůũĞŶĞŝnjŵĞĜƵƉĂƌͲ
ŶĞďƌĂŶĞŝŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞ͕ƵƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝŽŶŽŵƐůŽũƵ͘
KǀĂǀůĂŐĂƐĞŶĂũēĞƓđĞũĂǀůũĂŬĂŽƉŽƐůĞĚŝĐĂĂƚŵŽƐĨĞƌƐŬŝŚ
ƉĂĚĂǀŝŶĂƚŽŬŽŵŝnjǀŽĜĞŶũĂƌĂǀŶŽŐŬƌŽǀĂŝǀĞƌŽǀĂƚŶŝũĂũĞ
ƓƚŽ ũĞ ƉŽǀƌƓŝŶĂ ŬƌŽǀĂ ǀĞđĂ͕ ƉĂ ƐĂŵŝŵ Ɵŵ ŝ ǀƌĞŵĞ ŝnjǀŽͲ
ĜĞŶũĂĚƵǎĞ͘
DŽƐŬǀĂ͗^ŝŵƉƌŽůŝƚǀĞŶƟůŝƐĂŶŝŬƌŽǀŝnjŶĂĚŬƵŚŝŶũƐŬŽŐŝ
ƐĂŶŝƚĂƌŶŽŐďůŽŬĂnjĚƌĂǀƐƚǀĞŶŽŐŬŽŵƉůĞŬƐĂ
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠƐŝƐƚĞŵǀĞŶƟůŝƐĂŶŽŐƌĂǀŶŽŐŬƌŽǀĂŽŵŽŐƵđƵũĞ
ƉŽƚƉƵŶƵ ĞǀĂŬƵĂĐŝũƵ ƉĂƌĞ ŝnj ƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝŽŶŽŐ ƐůŽũĂ͕ Ɖƌŝ
ƚŽŵĞƵŵŶŽŐŽŵĞƉƌŽĚƵǎƵũƵđŝǀĞŬƚƌĂũĂŶũĂŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞ
ŝŽƐƚĂůŝŚƐůŽũĞǀĂƌĂǀŶŽŐŬƌŽǀĂƵĐĞůŝŶŝ͘
sĞŽŵĂũĞĞĨĞŬƟǀĂŶŝƚĂŵŽŐĚĞĚƌƵŐŝƐŝƐƚĞŵŝŝŵĂũƵŽŐƌĂͲ
ŶŝēĞŶũĂŝůŝƐƵƉŽƚƉƵŶŽŶĞƉƌŝŵĞŶũŝǀŝ͕ŶĂƉƌŝŵĞƌŬŽĚƌĂǀŶŝŚ
ŬƌŽǀŽǀĂ ƚĞƌŵŽĞůĞŬƚƌĂŶĂ͕ ƚŽƉůĂŶĂ͕ njĂƚǀŽƌĞŶŝŚ ďĂnjĞŶĂ ŝ
ƐǀƵĚĂƚĂŵŽŐĚĞŽƐŝŵǀŝƐŽŬĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ;ŝƉƌĞŬŽϱϬϬΣͿ
ŽĚƉůĂĨŽŶĂďŝǀĂŝǀŝƐŽŬĂǀůĂǎŶŽƐƚǀĂnjĚƵŚĂ;ŝƉƌĞŬŽϵϬйͿ͘
6LPSUROLWŠPRQROLWX
IXQNFLMLWHUPRL]RODFLRQHL
]YXNRL]RODFLRQHFHPHQWQHNRãXOMLFH
WƌŝŝnjŐƌĂĚŶũŝŽďũĞŬĂƚĂ͕ƉƌĞŬŽŵĞĜƵƐƉƌĂƚŶŝŚƉůŽēĂƵĐŝůũƵ
ŶũĞŶŽŐŝnjƌĂǀŶĂŶũĂŬĂŽƉŽĚůŽŐĞnjĂnjĂǀƌƓŶŝƉŽĚ;ƉĂƌŬĞƚ͕ůŝͲ
ŶŽůĞƵŵ͕ŬĞƌĂŵŝēŬĞƉůŽēŝĐĞŝĚƌ͘ͿŽďŝēŶŽƐĞŝnjǀŽĚŝĐĞŵĞŶƚͲ
ŶĂŬŽƓƵůũŝĐĂĚĞďůũŝŶĞϯϬͲϱϬŵŵ͘WƌŝƚŽŵĞ͕ĐĞŵĞŶƚŶĂŬŽͲ
ƓƵůũŝĐĂƐĞŽďŝēŶŽŝnjǀŽĚŝƉƌĞŬŽŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđŝŚƚĞƌŵŽŝnjŽůĂͲ
ĐŝŽŶŝŚŝnjǀƵēŶŽŝnjŽůĂĐŝŽŶŝŚƐůŽũĞǀĂŵĂƚĞƌŝũĂůĂ͕ƓƚŽƉƌŽŝƐƟēĞ
ŝnjƉƌŽƉŝƐĂŶŝŚƵƐůŽǀĂƚĞƌŵŝēŬĞŝnjǀƵēŶĞnjĂƓƟƚĞŽďũĞŬƚĂƵ
ŶũŝŚŽǀŽũĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũŝ͘
WƌŝŵĞŶĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂƵĨƵŶŬĐŝũŝƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝŽŶĞ
ŝnjǀƵŬŽŝnjŽůĂĐŝŽŶĞĐĞŵĞŶƚŶĞŬŽƓƵůũŝĐĞŽŐůĞĚĂƐĞƉƌĞƐǀĞͲ
ŐĂƵŶũĞŐŽǀŽũŽƐŽďŝŶŝĚĂŝƐƚŽǀƌĞŵĞŶŽƉŽƐƟǎĞƚƌŝĨƵŶŬĐŝũĞ͕
ŬĂŽ͗
Ͳ ƐůŽũnjĂŝnjƌĂǀŶĂŶũĞ͕
Ͳ njǀƵēŶŽŝnjŽůĂĐŝŽŶŝƐůŽũ͕
Ͳ ƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝŽŶŝƐůŽũ͘
ŶĂēĂũŶĂŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂũĞƐƚĞƓƚŽƚĞǎŝ
ŵĂŶũĞ ŽĚ ϭϴ ŬŐͬŵϮ͕ ƓƚŽ ũĞ ŽŬŽ ϲ ƉƵƚĂ ŵĂŶũĞ ŽĚ ƚĞǎŝŶĞ
ĐĞŵĞŶƚŶĞŬŽƓƵůũŝĐĞŬŽũĂnjĂŝƐƚƵĚĞďůũŝŶƵŽĚŽŬŽϱĐŵƚĞǎŝ
ŽŬŽϭϭϬŬŐͬŵϮ͘
ďŽŐ ŽǀĞ ŽƐŽďŝŶĞ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚ Ƶ ĨƵŶŬĐŝũŝ ŬŽƓƵůũŝͲ
ĐĞnjĂŝnjƌĂǀŶĂŶũĞŝƉŽĚůŽŐĞnjĂnjĂǀƌƓŶƵƉŽĚŶƵŽďůŽŐƵ͕njŶĂͲ
ēĂũŶŽƵŵĂŶũƵũĞŽƉƚĞƌĞđĞŶũĞŶĂŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀŶĞĞůĞŵĞŶƚĞ
ŽďũĞŬƚĂ;ŐƌĞĚĞ͕ƐƚƵďŽǀĞ͕ŶŽƐĞđĞnjŝĚŽǀĞŝƚĞŵĞůũĞͿ͕ŶĞƉŽͲ
ƐƌĞĚŶŽƵŵĂŶũƵũƵđŝŶũŝŚŽǀĞĚŝŵĞŶnjŝũĞ͕ƉŽƚƌĞďŶƵĂƌŵĂƚƵͲ
ƌƵŝƚĞǎŝŶƵŶŽƐĞđŝŚĞůĞŵĞŶĂƚĂ͕ƓƚŽƐǀĂŬĂŬŽƵƟēĞŶĂĐĞŶƵ
ŬŽƓƚĂŶũĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞŽďũĞŬƚĂ;ƉƌŝŵĞƌĂƌĂĚŝ͕ŬŽĚϭϭͲƐƉƌĂƚͲ
ŶŽŐŽďũĞŬƚĂnjĂŵĞŶŽŵĐĞŵĞŶƚŶĞŬŽƓƵůũŝĐĞŬŽƓƵůũŝĐŽŵŽĚ
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂƵŵĂŶũƵũĞƐĞŽƉƚĞƌĞđĞŶũĞŶĂƚĞŵĞůũͲ
ŶƵ ƉůŽēƵ ǀŝƓĞ ŽĚ ϭϬϬϬ ŬŐͬŵϮ͕ ƓƚŽ ƉĂƵƓĂůŶŽ ƉƌŽĐĞŶũĞŶŽ
ŽŵŽŐƵđĂǀĂŝnjŐƌĂĚŶũƵƐƉƌĂƚĂǀŝƓĞnjĂŝƐƚŽŽƉƚĞƌĞđĞŶũĞƚůĂͿ͘
WŽnjŶĂƚũĞŝƉƌŽďůĞŵŝnjǀŽĜĞŶũĂŽďũĞŬĂƚĂƵŬƌĂƚŬŝŵƌŽŬŽǀŝͲ
ŵĂ͕ ŐĚĞ ŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬĞ ĮƌŵĞ͕ Ɖƌŝ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝũŝ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶŝŚ
ƚĂŬƚŽǀĂ͕ŵŽƌĂũƵĚĂǀŽĚĞƌĂēƵŶĂŽƚĞŚŶŽůŽƓŬŽũƉĂƵnjŝŽĚ
ϮϴĚĂŶĂŬŽũĂũĞƉŽƚƌĞďŶĂĚĂďŝƐĞŶĂŶĞƚĂĐĞŵĞŶƚŶĂŬŽƓƵͲ
ůũŝĐĂŽƐƵƓŝůĂŝďŝůĂƐƉƌĞŵŶĂnjĂƉŽůĂŐĂŶũĞƉĂƌŬĞƚĂ͘^ŝŵƉƌŽͲ
ůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚnjĂŚƚĞǀĂnjŶĂƚŶŽŬƌĂđŝƉĞƌŝŽĚƐƵƓĞŶũĂ͕ƓƚŽ ũĞ
ƉŽƐůĞĚŝĐĂŵĂŶũĞŬŽůŝēŝŶĞǀŽĚĞŬŽũƵŽǀĂũŵĂƚĞƌŝũĂůƵƐĞďŝ
ƐĂĚƌǎŝ͘EĂŝŵĞ͕^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚƐĂĚƌǎŝĚǀĂƉƵƚĂŵĂŶũĞ
ǀŽĚĞŶĞŐŽĐĞŵĞŶƚŶĂŬŽƓƵůũŝĐĂ͕ƉĂnjĂƉĞƌŝŽĚƐƵƓĞŶũĂŵŽͲ
ǎĞĚĂƐĞƵƐǀŽũŝĚǀĂƉƵƚĂŬƌĂđĞǀƌĞŵĞ͘
KǀĂŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂŽŵŽŐƵđĂǀĂĚĂƐĞ
ƉƌŝŵĞŶŽŵŽǀŽŐŵĂƚĞƌŝũĂůĂƵƐǀŽũƐƚǀƵĐĞŵĞŶƚŶĞŬŽƓƵůũŝĐĞ
ƵƟēĞŶĂŽƉƟŵŝnjĂĐŝũƵĚŝŶĂŵŝŬĞƌĂĚŽǀĂŬŽĚŝnjǀŽĜĞŶũĂŐƌĂͲ
ĜĞǀŝŶƐŬŝŚŽďũĞŬĂƚĂ͘EĂƚĂũŶĂēŝŶ͕ŵŽǎĞĚĂƐĞƐŬƌĂƟǀƌĞŵĞ
ƌĞĂůŝnjĂĐŝũĞƉƌŽũĞŬƚĂ͕ēŝŵĞƐĞŶĞƉŽƐƌĞĚŶŽƐŵĂŶũƵũƵƵŬƵƉͲ
ŶŝƚƌŽƓŬŽǀŝ͘
3ULPHQD6LPSUROLWŠPRQROLWD]D
OLYHQMHVSROMDãQMLK]LGRYD
/njǀŽĜĞŶũĞŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŝŚĞůĞŵĞŶĂƚĂ;njŝĚŽǀĂ͕ƉůŽēĂ͕ŬƵƉŽůĂ
ŝƐů͘ͿůŝǀĞŶũĞŵ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂƵĚǀŽƐƚƌĂŶŽũŽƉůĂƟŬŽͲ
ũĂƐĞƐŬŝĚĂďĂƌƐũĞĚŶĞƐƚƌĂŶĞ;ĚƌƵŐĂƐƚƌĂŶĂŽƉůĂƚĞŵŽǎĞ
ďŝƟŶƉƌ͘ĨŽƌŵŝƌĂŶĂŝ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠũĞĚŶŽƐůŽũŶŝŵŝůŝƚƌŽƐůŽũŶŝŵ
ƉůŽēĂŵĂͿŽŬŽŶŽƐĞđĞŵĞƚĂůŶĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞŶĞƐĂŵŽĚĂ
ƵƚŽƉůũĂǀĂŽďũĞŬĂƚŝƐŵĂŶũƵũĞƵŬƵƉŶŽŽƉƚĞƌĞđĞŶũĞŶĂŵĞͲ
ƚĂůŶĞĞůĞŵĞŶƚĞ͕ǀĞđŝŚƓƟƟŝŽĚŬŽƌŽnjŝũĞŝƉŽǎĂƌĂ͘
KƐŝŵƚŽŐĂ͕ƉƌŝŵĞŶĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂĚĂũĞŵŽŐƵđŶŽƐƚ
ŝůĂŬĞŵŽŶƚĂǎĞƚĂŬŽĨŽƌŵŝƌĂŶĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞŝůŝŶũĞŶŝŚĚĞͲ
ůŽǀĂ͕ Ɖƌŝ ēĞŵƵ ŝnjǀŽĜĞŶũĞ ŬƵƉŽůĂ ǀĞđŝŚ ƌĂƐƉŽŶĂ ^ŝŵƉƌŽͲ
ůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚŽŵ ŽŬŽ ůĂŬĞ ŵĞƚĂůŶĞ ŝůŝ ĨĞƌŽĐĞŵĞŶƚŶĞ ƉŽƚͲ
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞŶĞƐĂŵŽĚĂƌĞƓĂǀĂƵƚŽƉůũĂǀĂŶũĞŬƵƉŽůĞ͕ǀĞđ
ŝǀŝƓĞŽĚϳƉƵƚĂƵŵĂŶũƵũĞƚĞǎŝŶƵƐĂŵĞŬƵƉŽůĞƵŽĚŽŶŽƐƵ
ŶĂŬůĂƐŝēŶĂƌĞƓĞŶũĂ͘
ĞŽŐƌĂĚ͗ŝnjǀŽĜĞŶũĞ^ŝŵƉƌŽůŝƚ
ĐĞŵĞŶƚŶĞŬŽƓƵůũŝĐĞƵƐƚĂŵďĞŶŽŵŽďũĞŬƚƵ
,QGXVWULMDIHEUXDU
WŽĚŵŽƐŬŽǀůũĞ͗ŽďũĞŬĂƚƐĂŬƵƉŽůŽŵŝnjŶĂĚƐĂůĞƵ
ƐƌĞĚŝŶŝ͕ŬŽŵƉůĞƚŶŽŝnjůŝǀĞŶƵ^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝƚƵ
DŽƐŬǀĂ͗ƌĞůũĞĨŶŝƵŬƌĂƐŝŶĂĨĂƐĂĚŝ
ŽďũĞŬƚĂƐƉŽŵĞŶŝŬĂŬƵůƚƵƌĞ
ĞŽŐƌĂĚ͗͞DŝůŝŶŬŽǀŝđĐŽŵƉĂŶLJ͕͟ƐƉŽƌƚƐŬĂŚĂůĂƐĂ
ŬŽƌƵďĂŵĂŽĚĨĞƌŽĐĞŵĞŶƚĂŝ^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝƚĂ
EĂƚĂũŶĂēŝŶŽƚǀĂƌĂƐĞŝŵŽŐƵđŶŽƐƚůŝǀĞŶũĂŬƵƉŽůĞŶĂnjĞͲ
ŵůũŝŝŶũĞŶĞƌĞůĂƟǀŶŽůĂŬĞŵŽŶƚĂǎĞŶĂŵĞƐƚƵƵŐƌĂĚŶũĞ͕
ƓƚŽ ŽƉĞƚ ŽƚǀĂƌĂ ƓŝƌŽŬĞ ŵŽŐƵđŶŽƐƟ ŬŽĚ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶũĂ ŝ
ŝnjƌĂĚĞŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŶŝŚ͕ǀĞƌƐŬŝŚŝĚƌƵŐŝŚŽďũĞŬĂƚĂƌĂnjŶŝŚ
ƐƟůŽǀĂ͘
3ULPHQD6LPSUROLWŠ
PRQROLWD]DIDVDGQHHOHPHQWH
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ƉŽůŝƐƟƌŽůďĞƚŽŶ ũĞ ŝĚĞĂůĂŶ njĂ ŝnjƌĂĚƵ ĨĂƐĂĚŶŝŚ
ƵŬƌĂƐĂ͕ ĂƟŬĂ͕ ǀĞŶĂĐĂ͕ ďĂůƵƐƚĞƌĂ ŝ Ɛů͘ WƌŝŵĞƌĂ ƌĂĚŝ͕ ƉƌŽͲ
ũĞŬƚŽǀĂŶŝ ĨĂƐĂĚŶŝ ǀĞŶĐŝ ŽďũĞŬƚĂ Ƶ DŽƐŬǀŝ ƐƚĞƉĞŶĂƐƚŽŐ
ŽďůŝŬĂĚŝŵĞŶnjŝũĂϰϬͬϲϬ͕ϰϱ͕ϯϬ͕ϭϱͬϭϬĐŵ͕ƐĂƉƌŽũĞŬƚŽǀĂͲ
ŶŽŵƚĞǎŝŶŽŵŽĚϲϮϱŬŐͬŵ;ĂŬŽũĞũĞƉƌŝƚŽŵĞŶĂŬŶĂĚŶŽ
ƚƌĞďĂůŽŵĂůƚĞƌŝƐĂƟͿnjĂŵĞŶũĞŶŝƐƵƉŽƐǀŝŵƉĂƌĂŵĞƚƌŝŵĂ
ŬǀĂůŝƚĞƚŶŝũŝŵǀĞŶĐŝŵĂŝƐƚŽŐŽďůŝŬĂŽĚ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝͲ
ƚĂƚĞǎŝŶĞƐǀĞŐĂϰϱŬŐͬŵ͕ŝƚŽĮŶĂůŶŽŽďƌĂĜĞŶŝŵ͘
WƌĞĚŶŽƐƟ^ŝŵƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝƚĂŬŽĚƉƌŝŵĞŶĞnjĂĨĂƐĚĂŶĞ
ƵŬƌĂƐĞƐƵ͗
Ͳ ƉĂƌŽƉƌŽƉƵƐŶŽƐƚ͕
Ͳ ŽƚƉŽƌŶŽƐƚŶĂǀůĂŐƵ͕
Ͳ ƐƉŽƐŽďŶŽƐƚĚĂnjĂƓƟƟŽĚŬŽƌŽnjŝũĞƵŐƌĂĜĞŶƵŵŽŶƚĂͲ
ǎŶƵĂƌŵĂƚƵƌƵŝůŝĂŶŬĞƌĞ͕
Ͳ ůĂŬŽđĂ͕
Ͳ ƉŽǀƌƓŝŶƐŬĂēǀƌƐƚŽđĂ͕
Ͳ ŵŽŐƵđŶŽƐƚnjĂǀƌƓŶĞŽďƌĂĚĞŵĂŬŽũŝŵŵĂƚĞƌŝũĂůŝŵĂ
njĂnjĂǀƌƓŶƵŽďƌĂĚƵ͕
Ͳ ƉŽƉƌŝŵĂŝŵŝůŝŵĞƚĂƌƐŬŝƐŝƚŶĞƌĞůũĞĨĞŬĂůƵƉĂ͕
Ͳ ŝ ŬŽŶĂēŶŽ ĚƵŐŽǀĞēŶŽƐƚ͕ ƉŽ ŬŽũŽũ ŶĞŵĂ ƉƌĞŵĐĂ
ŵĞĜƵĂŶĂůŽnjŝŵĂ͘
EĂ ƚĂũ ŶĂēŝŶ͕ ƉƌŝŵĞŶŽŵ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚĂ ĂƌŚŝƚĞŬͲ
ƚĂĚŽďŝũĂŬǀĂůŝƚĞƚĂŶŵĂƚĞƌŝũĂůŬŽũŝŶŝƵēĞŵƵŶĞƐƉƵƚĂǀĂ
ĂƌŚŝƚĞŬƚŽŶƐŬƵŝnjƌĂǎĂũŶŽƐƚƐƚǀĂƌĂůĂĐĂ͕ĂƉƌŝƚŽŵĞƐĞũŽƓŝ
ƌĞƓĂǀĂũƵŵŶŽŐŝƉƌŽďůĞŵŝĂƌŚŝƚĞŬĂƚĂǀĞnjĂŶŝnjĂŝƐƉƵŶũĂǀĂͲ
ŶũĞnjĂŚƚĞǀĂŶĂĚůĞǎŶŝŚŝŶƐƟƚƵĐŝũĂnjĂnjĂƓƟƚƵĂƌŚŝƚĞŬƚŽŶƐŬĞ
ďĂƓƟŶĞŝĂŵďŝũĞŶƚĂůŶĞƐƌĞĚŝŶĞƐũĞĚŶĞƐƚƌĂŶĞ͕ĂƐĚƌƵŐĞŝ
ƉƌŽďůĞŵŝƉƌŝŵĞŶĞƚĂŬǀŝŚĞůĞŵĞŶĂƚĂŶĂƐĂǀƌĞŵĞŶŝŵĂƌͲ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ŚŝƚĞŬƚŽŶƐŬŝŵŽďũĞŬƟŵĂǀĞnjĂŶŝnjĂƉĂƌŽĚŝĨƵnjŝũƵ͕ƌĞůĂƟǀŶŽ
ǀĞůŝŬƵƚĞǎŝŶƵĨĂƐĂĚŶŝŚƵŬƌĂƐŶŝŚĞůĞŵĞŶĂƚĂ͕ŶũŝŚŽǀŽŵ;ŶĞͿ
ŽƚƉŽƌŶŽƓđƵŶĂǀůĂŐƵŝŵƌĂnj͕ĂƉŽƐůĞĚŝēŶŽŝƉƌŽďůĞŵŝĚƵͲ
ŐŽǀĞēŶŽƐƟƚĂŬǀŝŚĨĂƐĂĚĂ͘
3ULPHQD6LPSUROLWŠPRQROLWD
]DSURWLYSRåDUQX]DãWLWXJDUDåD
LVSRGVWDPEHQLKREMHNDWD
hƉŽƐůĞĚŶũĞǀƌĞŵĞƐǀĞũĞǀŝƓĞƉƌŽũĞŬĂƚĂƐƚĂŵďĞŶŝŚŽďũĞͲ
ŬĂƚĂŬŽũŝƵƉŽĚƌƵŵƵŝŵĂũƵƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶĞŐĂƌĂǎĞ͕ƓƚŽŽĚͲ
ŵĂŚƉŽƐƚĂǀůũĂĚǀĂnjĂŚƚĞǀĂʹƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝũƵƉŽĚŶĞƉůŽēĞ
ŝnjŶĂĚŐĂƌĂǎĞƐĚŽŶũĞƐƚƌĂŶĞŝŶũĞŶƵƉƌŽƟǀƉŽǎĂƌŶƵŽƚƉŽƌͲ
ŶŽƐƚ͘
3ULPHQD6LPSUROLWŠPRQROLWD]DWHUPLþNX
]DãWLWXEDONRQDLSURKRGQLKWHUDVD
<ŽĚ ŽďũĞŬĂƚĂ ŬŽũŝ ŝŵĂũƵ ͞ƉŽǀƵēĞŶ͟ ĚĞŽ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞ Ƶ
ŽĚŶŽƐƵŶĂĨĂƐĂĚƵ͕ďŝůŽĚĂƐĞƌĂĚŝŽŵĂŶƐĂƌĚŶŽŵĚĞůƵŝůŝ
ĐĞůŽŵŽďũĞŬƚƵƐĂƐŵŝĐĂŶũĞŵŐŽƌŶũŝŚƵŽĚŶŽƐƵŶĂĚŽŶũĞ
ƐƉƌĂƚŽǀĞ͕ŽƐŶŽǀŶŝƉƌŽďůĞŵũĞƓƚŽũĞƚĞƌĂƐĂŝnjŶĂĚƵƐƚǀĂͲ
ƌŝ ƉůĂĨŽŶ ƐƚĂŶĂ ŝƐƉŽĚ͘ h ƚŽŵ ƐůƵēĂũƵ͕ njĂŚƚĞǀĂ ƐĞ ĚĂůĞŬŽ
ǀĞđĂƚĞƌŵŝēŬĂnjĂƓƟƚĂƌĂǀŶŝŚƉŽǀƌƓŝŶĂ͕ĚĂůĞŬŽǀĞđĂĚƵŐŽͲ
ǀĞēŶŽƐƚƐůŽũĞǀĂ͕ŽƐŶŽǀĂnjĂƉŽůĂŐĂŶũĞŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞŵŽƌĂ
ŝŵĂƟƉŽƚƌĞďĂŶĚƵŬƟůŝƚĞƚŝŵŝŶŝŵĂůŶĞƚĞƌŵŝēŬĞĚŝůĂƚĂĐŝũĞ
ƵƐůĞĚŚůĂĜĞŶũĂŝnjĂŐƌĞǀĂŶũĂ͕ƐůŽũŵŽƌĂŝŵĂƟĚŽǀŽůũŶƵēǀƌͲ
ƐƚŽđƵŶĂƉƌŝƟƐĂŬŝŵŝŶŝŵĂůŶƵƐƟƓůũŝǀŽƐƚͲĚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝũĞ
ŶĞďŝŽƓƚĞƟůĞŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũƵŝĚƌ͘
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚ ŝŵĂ ƐǀĞ ƚĞ njĂŚƚĞǀĂŶĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĞ͕
ƉŽŬŽũŝŵĂũĞĚĂůĞŬŽďŽůũŝŽĚĚƌƵŐŝŚŵĂƚĞƌŝũĂůĂŬŽũŝƐĞƐƚĂŶͲ
ĚĂƌĚŶŽƉƌŝŵĞŶũƵũƵʹŶĂũǀĞđƵĚƵŐŽǀĞēŶŽƐƚ͕ĚĞĨŽƌŵĂĐŝũĞ
ƉƌŝŽƉƚĞƌĞđĞŶũƵƐƵŵĂŶũĞŽĚĚĞƐĞƚŽŐĚĞůĂŵŝůŝŵĞƚƌĂ͕ŶĞͲ
ŐŽƌŝǀ ũĞ͕ ŶĂŶŽƐŝ ƐĞ ŶĂ ƉŽǀƌƓŝŶƵ ďĞnj ĚŽĚĂƚŶŝŚ ƐƌĞĚƐƚĂǀĂ
ǀĞnjĞ͕ŶĂŶũĞŐĂƐĞĚŝƌĞŬƚŶŽŵŽǎĞŶĂŶŽƐŝƟŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĂŝ
ůĞƉŝƟŬĞƌĂŵŝēŬĞƉůŽēŝĐĞŝĚƌ͘
ĞŽŐƌĂĚ͗^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝƚŬĂŽWWnjĂƓƟƚĂŝƉŽĚůŽŐĂ
ŵĞĜƵƐƉƌĂƚŶĞƉůŽēĞŝnjŶĂĚŐĂƌĂǎĞƐƚĂŵďĞŶŽŐŽďũĞŬƚĂ
WƌŝŵĞŶĂ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚĂ ŝƐƚŽǀƌĞŵĞŶŽ ƌĞƓĂǀĂ ŽďĂ
ƉƌŽďůĞŵĂʹĚĞďůũŝŶĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂŽĚƐǀĞŐĂϱϬŵŵ
ĚĂũĞǀĂƚƌŽŽƚƉŽƌŶŽƐƚŽĚϭϮϬŵŝŶŝƚĞƌŵŝēŬŝŝnjŽůƵũĞŵĞĜƵͲ
ƐƉƌĂƚŶƵƉůŽēƵŽĚŶŝƐŬŝŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘
ĞŽŐƌĂĚ͗^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝƚŬĂŽƉŽĚůŽŐĂnjĂƉůŽēŝĐĞ
ŬƌŽǀŶĞƚĞƌĂƐĞŝƚĞƌŵŝēŬĂnjĂƓƟƚĂƉůĂĨŽŶĂƐƚĂŶĂŝƐƉŽĚ
3ULPHQD6LPSUROLWŠPRQROLWD
SULL]YRÿHQMXUDYQLKNURYRYD
ĞŽŐƌĂĚ͗^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝƚŬĂŽWWnjĂƓƟƚĂŝƉŽĚůŽŐĂ
ŵĞĜƵƐƉƌĂƚŶĞƉůŽēĞŝnjŶĂĚŐĂƌĂǎĞƐƚĂŵďĞŶŽŐŽďũĞŬƚĂ
Wƌŝ ƚŽŵĞ͕ ŬŽĚ ŝnjǀŽĜĞŶũĂ ŶŝũĞ ƉŽƚƌĞďŶĂ ŶŝŬĂŬǀĂ ƉŽƚŬŽŶͲ
ƐƚƌƵŬĐŝũĂʹũĞĚŶŽƐƚĂǀŶŽƐĞŽƉůĂƚĂnjĂŵĞĜƵƐƉƌĂƚŶƵƉůŽēƵ
ŶĂŵŽŶƟƌĂϱϬŵŵŶŝǎĞ͕ƉƌĞŬŽŽƉůĂƚĞƐĞŝnjůŝũĞϱϬŵŵ^ŝŵͲ
ƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂ͕ĂǀĞđŬƌŽnjĚĂŶ͕ĚǀĂŵŽŶƟƌĂƉƌŽũĞŬƚŽǀĂͲ
ŶĂĂƌŵĂƚƵƌĂƉůŽēĞŝŝƐƚĂďĞƚŽŶŝƌĂ͘
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚ ũĞ ŶĂũŽƉƟŵĂůŶŝũĞ ƌĞƓĞŶũĞ njĂ ƌĂǀŶĞ
ŬƌŽǀŽǀĞ͘EũĞŐŽǀŽŵƉƌŝŵĞŶŽŵƌĞƓĂǀĂũƵƐĞďƌŽũŶŝƉƌŽďůĞͲ
ŵŝŬĂŽƓƚŽƐƵ͗
Ͳ ĚƵŐŽǀĞēŶŽƐƚ ƌĂǀŶŽŐ ŬƌŽǀĂ ;ƉƌĞŵĂ ƌĞnjƵůƚĂƟŵĂ ŝƐƉŝƟͲ
ǀĂŶũĂ E//^& ZƵƐŬĞ ĂŬĂĚĞŵŝũĞ ĂƌŚŝƚĞŬƚŽŶƐŬŝŚ ŝ ŐƌĂĜĞͲ
ǀŝŶƐŬŝŚŶĂƵŬĂĚƵŐŽǀĞēŶŽƐƚƌĂǀŶŽŐŬƌŽǀĂƐĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ
ŵŽŶŽůŝƚŽŵ ŝ ŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũŽŵ 'ĞƌŵŽŬƌŽǀ ũĞ ŶĞ ŵĂŶũĂ
ŽĚϮϱŐŽĚŝŶĂͿ͖
,QGXVWULMDIHEUXDU
EĂ ƉŽƐůŽǀŶŽŵ ŽďũĞŬƚƵ ĞƉƚĞƌĂ͕ Ƶ DĞŬĞŶnjŝũĞǀŽũ ƵůŝĐŝ͕
ƵƚǀƌĜĞŶŽũĞĚĂŵĞĜƵƐƉƌĂƚŶĞƉůŽēĞŝŵĂũƵƵŐŝďŝĚŽϭϱĐŵ͘
WƌŽũĞŬƚŽŵƐĂŶĂĐŝũĞďŝůŽũĞƉƌĞĚǀŝĜĞŶŽĚĂƐĞnjďŽŐĚŽĚĂƚͲ
ŶŽŐ ŽƉƚĞƌĞđĞŶũĂ ĚŽďĞƚŽŶŝƌĂŶŽŐ ƌĂǀŶĂũƵđĞŐ ĚĞůĂ ;ƚĞǎŝŶĞ
ŽŬŽϯϲϬŬŐͬŵϮ͕ŽĚŶŽƐŶŽŶĂϲĞƚĂǎĂƉƌĞŬŽϮƚͬŵϮͿ͕ƐĂŶŝƌĂũƵ
ŵĞĜƵƐƉƌĂƚŶĞƉůŽēĞŬĂƌďŽŶƐŬŝŵƚƌĂŬĂŵĂŝƐǀŝƐƚƵďŽǀŝĚŽͲ
ĚĂƚŶŽŽũĂēĂũƵƉŽƐǀŝŵĞƚĂǎĂŵĂ͘^ŽďnjŝƌŽŵĚĂƐƵƐƚƵďŽǀŝ
ƌĂēƵŶĂƟŶĂŽƉƚĞƌĞđĞŶũĞŽĚĐĞŵĞŶƚŶĞŬŽƓƵůũŝĐĞĚсϱĐŵŝ
ƚĞǎŝŶĞ ϭϭϬŬŐͬŵϮ͕ ƉƌĞĚůŽǎĞŶŽ ƌĞƓĞŶũĞ ƐĞ ƐĂƐƚŽũĂůŽ Ƶ ƚŽͲ
ŵĞ ĚĂ ƐĞ ƐǀŝŚ ϮϬĐŵ ;ƵŐŝďнĐĞŵĞŶƚŶĂ ŬŽƓƵůũŝĐĂͿ njĂŵĞŶĞ
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚŽŵ͘EĂƚĂũŶĂēŝŶ;ƵŬƵƉŶĂƚĞǎŝŶĂƐůŽũĂ
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂĚсϮϬĐŵŝnjŶŽƐŝϳϬŬŐͬŵϮͿŝnjďĞŐŶƵƚĂũĞ
ƐĂŶĂĐŝũĂ ƐƚƵďŽǀĂ ŝ ƉůŽēĂ͕ ƌĂĚŽǀŝ ŶĂ ďĞƚŽŶŝƌĂŶũƵ ŝnjǀĞĚĞŶŝ
ƐƵƵƌŽŬƵŽĚϭϱĚĂŶĂŝŽďũĞŬĂƚũĞƉƵƓƚĞŶƵĨƵŶŬĐŝũƵ͘
WƌŝŵĞƌϮ
^ůŽǀĞŶŝũĂ͗^ŝŵƉƌŽůŝƚŵŽŶŽůŝƚŬĂŽƚĞƌŵŝēŬĂnjĂƓƟƚĂ͕ƐůŽũnjĂ
ƉĂĚŝŽƐŶŽǀĂŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞƌĂǀŶŽŐŬƌŽǀĂ
Ͳ ƚ ĞǎŝŶĂ ŝ ƐůŽũĞǀŝƚŽƐƚ ƌĂǀŶŽŐ ŬƌŽǀĂ ʹ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚ
ũĞŝƐƚŽǀƌĞŵĞŶŽŝƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝũĂŝƐůŽũnjĂƉĂĚ͕ŬŽũŝŶĞŬĂĚ
ŵŽǎĞĚĂĚŽƐƟŐŶĞŝŶĞŬŽůŝŬŽĚĞƐĞƟŶĂƐĂŶƟŵĞƚĂƌĂ͖
Ͳ ŚŽƌŝnjŽŶƚĂůŶĞƚĞƌŵŝēŬĞĚŝůĂƚĂĐŝũĞŽƐŶŽǀĞŝƐƉŽĚŚŝĚƌŽŝnjŽͲ
ůĂĐŝũĞƵƐůĞĚĞŬƐƚƌĞŵŶŝŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ƓƚŽĚŝƌĞŬƚŶŽĚŽͲ
ǀŽĚŝĚŽƉƵĐĂŶũĂŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĞ͕ŬŽĚ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂ
ƐƵŶĞnjŶĂƚŶĞ͖
Ͳ ǀĞƌƟŬĂůŶĞĚĞĨŽƌŵĂĐŝũĞ͕njĂƌĂnjůŝŬƵŽĚƐůƵēĂũĞǀĂŬĂĚĂƐĞ
ƉƌŝŵĞŶũƵũƵƐƟƌŽƉŽƌŝůŝŵŝŶĞƌĂůŶĂǀƵŶĂ͕ŬŽĚŬŽũŝŚũĞĚĞͲ
ŬůĂƌŝƐĂŶŽƐůĞŐĂŶũĞϭϬйĚĞďůũŝŶĞ;ŬŽĚĚĞďůũŝŶĞŝnjŽůĂƚŽƌĂ
ŽĚϭϱĐŵƐůĞŐĂŶũĞŽĚϭ͘ϱĐŵŶĞŵŽǎĞĚĂŝnjĚƌǎŝŶŝũĞĚŶĂ
ŚŝĚƌŽŝnjŽůĂĐŝũĂͿ ŬŽĚ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚĂ͕ Ɖƌŝ ŽƉƚĞƌĞđĞͲ
ŶũƵŽĚƉƌĞŬŽϮϱϬϬŬŐͬŵϮƐƵŵĂŶũĞŽĚŵŝůŝŵĞƚƌĂ͖
Ͳ ŽƚƉŽƌŶŽƐƟŶĂƉŽǎĂƌŝŽƚƉŽƌŶŽƐƚŶĂĞŬƐƚƌĞŵŶŽŶŝƐŬĞŝůŝ
ǀŝƐŽŬĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŬŽĚ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂƐƵĚĞŬůĂƌŝͲ
ƐĂŶŝŬĂŽĚĂůĞŬŽǀĞđŝŽĚnjĂŚƚĞǀĂŶŽŐ͘
,QWHUHVDQWQLSULPHULSULPHQH
6LPSUROLWŠPRQROLWD
WƌŝŵĞƌϭ
ĞŽŐƌĂĚ͗ͣƵƌŽƐĂůŽŶ͕͟^ůŽũnjĂƉĂĚŶĂŬƌŽǀƵ
ĚхϮϱĐŵ͕ƚĞǎŝŶĞŝƐƉŽĚϴϬŬŐͬŵϮ
ŐƌĂĚĂƵƌŽƐĂůŽŶĂŶĂƐĂũŵŝƓƚƵŝŵĂůĂũĞŬŽŶƚƌĂŶĂŐŝďŬƌŽǀͲ
ŶĞƌĂǀŶŝĚĞďůũŝŶĞŝĚŽϯϬĐŵ͘WƌŽũĞŬƚŶŝŵnjĂĚĂƚŬŽŵƉƌĞĚͲ
ǀŝĜĞŶŽ ũĞ ĚĂ ƐĞ ŬƌŽǀ ƉŽƚƉƵŶŽ ŝnjƌĂǀŶĂ ŝ ŶĂ ŬƌŽǀƵ ŽƚǀŽƌŝ
ƌĞƐƚŽƌĂŶ͘<ĂŽƵƉƌĞƚŚŽĚŶŽŵƐůƵēĂũƵ͕ƉƌŽƐƚŽŵnjĂŵĞŶŽŵ
ƉƌĞĚǀŝĜĞŶĞĐĞŵĞŶƚŶĞŬŽƓƵůũŝĐĞĚсϱĐŵŝƚĞǎŝŶĞϭϭϬŬŐͬŵϮ
ŶĂƐůŽũ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠͲĂĚĞďůũŝŶĞϯϬĐŵŝƚĞǎŝŶĞϭϬϱŬŐͬŵϮŝnjͲ
ďĞŐŶƵƚĂũĞƐĂŶĂĐŝũĂŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀŶŽŐƐŝƐƚĞŵĂ͕ƌĂĚŽǀŝŝnjǀƌƓĞͲ
ŶŝƵƌŽŬƵŽĚϭϱĚĂŶĂ͕ŝŶǀĞƐƟƚŽƌƵƉƌĞĚĂƚŽďũĞŬĂƚŶĂēŝũĞŵ
ŬƌŽǀƵǀĞđǀŝƓĞŐŽĚŝŶĂĨƵŶŬĐŝŽŶŝƓĞƌĞƐƚŽƌĂŶ͘
WƌŝŵĞƌϯ
ĞŽŐƌĂĚ͗^ŝŵƉƌŽůŝƚĐĞŵĞŶƚŶĂŬŽƓƵůũŝĐĂŝnjƌĂǀŶĂůĂ
ƵŐŝďĞŵĞĜƵƐƉƌĂƚŶŝŚƉůŽēĂŝƉƌĞŬŽϭϱϬŵŵ͕
ƵnjƵŬƵƉŶƵƚĞǎŝŶƵŵĂŶũƵŽĚϱϬŬŐͬŵϮ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
ĞŽŐƌĂĚ͗ƵƚŽŬŽŵĂŶĚĂ͕ƉĞƓĂēŬŝŝƚƌĂŵǀĂũƐŬŝŵŽƐƚ
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚnjĂƉƌĞŵŝŶƐŬĞƚĞǎŝŶĞϯϱϬŬŐͬŵϯ͕
ēǀƌƐƚŽđĂŶĂƉƌŝƟƐĂŬхϭ͘ϰDWĂ
ƵƚŽŬŽŵĂŶĚĂ͕ƉĞƓĂēŬŝŝƚƌĂŵǀĂũƐŬŝŵŽƐƚƐĂŶŝƌĂŶŝƐƵƉƌŽͲ
ƓůĞ ŐŽĚŝŶĞ njďŽŐ ŬŽƌŽnjŝũĞ ĂƌŵĂƚƵƌĞ ϮϬй͘ WƌŽũĞŬƚĂŶƚ ũĞ
ƉƌĞĚǀŝĚĞŽ ŽůĂŬƓĂŶũĞ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞ ďĞƚŽŶŽŵ ŵĂŬƐŝŵĂůŶĞ
ƚĞǎŝŶĞϭϮϬϬŬŐͬŵϯ͘ZĂĚŽǀŝƐƵŝnjǀĞĚĞŶŝ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽͲ
ůŝƚŽŵƵƌĞŬŽƌĚŶŽŵƌŽŬƵʹƉĞƓĂēŬŝŵŽƐƚĚƵǎŝŶĞϭϬϬŵnjĂ
ũĞĚĂŶĚĂŶ͕ĂƚƌĂŵǀĂũƐŬŝŵŽƐƚĚƵǎŝŶĞϯϬϬŵnjĂĚǀĂĚĂŶĂ͘
/ŶƚĞƌĞƐĂŶƚŶŽ ũĞ ŶĂƉŽŵĞŶƵƟ ĚĂ ƐĞ ƉŽƐůĞ ϳ ĚĂŶĂ ƉƌĞŬŽ
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂŬƌĞƚĂŽƵƚŽǀĂƌŝǀĂēƐĂŬŽƌƉŽŵďĞƚŽŶĂ
ŽĚ Ϯŵϯ͕ Ɖƌŝ ēĞŵƵ ũĞ ƐůŽũ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚĂ ŽƐƚĂŽ ďĞnj
ŝŬĂŬǀŝŚŽƓƚĞđĞŶũĂ͘
WƌŝŵĞƌϰ
DŽŐƵđŶŽƐƟ ŽůĂŬƓĂŶũĂ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞ Ƶ ƐůƵēĂũƵ ƉƌŝŵĞŶĞ
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ƉƌŝŬĂnjĂđĞ ƐĞ ŬƌŽnj ƌĞnjƵůƚĂƚĞ ĂŶĂůŝnjĞ
ϭϬͲƐƉƌĂƚŶŽŐŽďũĞŬƚĂĚŝŵĞŶnjŝũĂϱϬŵdžϮϬŵ͕ŬŽũŝũĞƵƉƌǀŽŵ
ƐůƵēĂũƵ ŝnjŐƌĂĜĞŶ ŬůĂƐŝēŶŽŵ ŵĞƚŽĚŽŵ͗ ƐŬĞůĞƚ ŝ njŝĚŽǀŝ
ŽĚŽƉĞŬĞƵƚŽƉůũĞŶŝŵŝŶĞƌĂůŶŽŵǀƵŶŽŵ͕ĂƵĚƌƵŐŽŵƐůƵͲ
ēĂũƵƵ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠƐŝƐƚĞŵƵ͘
<ůĂƐŝēŶŝƐŝƐƚĞŵ͗
hŬƵƉŶŽ͗ϭ͘ϱϮϰƚŽŶĂͬƐƉƌĂƚ͖
EĂϭϬƐƉƌĂƚŽǀĂϭϲ͘ϳϲϰƚŽŶĂ͘
^ŝŵƉƌŽůŝƚƐŝƐƚĞŵΠ͘
hŬƵƉŶŽ͗ϳϬϬƚŽŶĂͬƐƉƌĂƚ
EĂϭϬƐƉƌĂƚŽǀĂϳ͘ϬϬϬƚŽŶĂ
KďũĞŬĂƚŝnjŐƌĂĜĞŶƵ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠƐŝƐƚĞŵƵůĂŬƓŝũĞǀŝƓĞŽĚĚǀĂ
ƉƵƚĂ͕ƓƚŽŶĞƐŵĂŶũƵũĞƐĂŵŽŽƉƚĞƌĞđĞŶũĞŶĂƚůŽ͕ŬŽůŝēŝŶƵ
ĂƌŵĂƚƵƌĞ ŝ ĚŝŵĞŶnjŝũĞ ĞůĞŵĞŶĂƚĂ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞ͕ ǀĞđ ŝ
ŚŽƌŝnjŽŶƚĂůŶŝŝǀĞƌƟŬĂůŶŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚ;ϵ͘ϳϬϬƚ͗ϮϬƚͬƓůĞƉĞƌсϰϴϱ
ƓůĞƉĞƌĂŵĂƚĞƌŝũĂůĂŵĂŶũĞƐĞĚŽƉƌĞŵŝŶĂŐƌĂĚŝůŝƓƚĞͿ͕ƐŬƌĂͲ
đƵũĞƌŽŬŽǀĞŐƌĂĚŶũĞŝnjŶĂƚŶŽƉŽũĞŌŝŶũƵũĞŐƌĂĚŶũƵ͘
ZƵƐŬĂ&ĞĚĞƌĂĐŝũĂ͗EũŝǎŶũĞǀĂƌƚŽǀƐŬ
ƌŝƚĂŶƐŬĂĮƌŵĂƉƌĞƵnjĞůĂũĞŐƌĂĚŶũƵϭϲͲƐƉƌĂƚŶŽŐŽďũĞŬƚĂ͕
EũŝǎŶũĞǀĂƌŐŽǀƐŬĂͲ^ŝďŝƌ͕ƐĂǀĞđƵƌĂĜĞŶŝŵƚĞŵĞůũŝŵĂŶĂƓŝͲ
ƉŽǀŝŵĂŝƉƌǀŝŵƐƉƌĂƚŽŵŝŽĚŵĂŚŽďƵƐƚĂǀŝůĂŐƌĂĚŶũƵũĞƌũĞ
ƚŽŬŽŵŝŶƚĞƌŶĞŬŽŶƚƌŽůĞƵƚǀƌĜĞŶŽĚĂũĞƉƌŽũĞŬƚĂŶƚͣƉƌĞǀŝͲ
ĚĞŽ͞ŽƉƚĞƌĞđĞŶũĞŽĚŽŬŽϭϬϬϬŬŐͬŵϮ͘WƌŽďůĞŵũĞ͕ƚĂŬŽĜĞ͕
ƌĞƓĞŶďĞnjƐĂŶĂĐŝũĞŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀŶŽŐƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽƐƚŽŵnjĂŵĞͲ
ŶŽŵ ƉƌĞĚǀŝĜĞŶĞ ĐĞŵĞŶƚŶĞ ŬŽƓƵůũŝĐĞ ĚсϱĐŵ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ
ŵŽŶŽůŝƚŽŵ ŝƐƚĞĚĞďůũŝŶĞ͘ZĂnjůŝŬĂƵƚĞǎŝŶŝŶĂϭϲƐƉƌĂƚŽǀĂ
ŝnjŶŽƐŝ ϭϲϰϬŬŐͬŵϮ ;ϭϲdž;ϮϰϬϬͲϯϱϬͿdžϬ͘ϬϱͿс ϭϲϰϬŬŐͬŵϮͿ
ŽƐŶŽǀĞƚĞŵĞůũĂ͕ƓƚŽũĞďŝůŽǀŝƓĞŶĞŐŽĚŽǀŽůũŶŽĚĂƐĞǀĞđ
ŝnjǀĞĚĞŶŝƓŝƉŽǀŝ͕ƚĞŵĞůũŝŝƐƚƵďŽǀŝŶĞƐĂŶŝƌĂũƵŝŶĂƐƚĂǀůũĞŶŽ
ũĞƐĂŐƌĂĚŶũŽŵŽďũĞŬƚĂ͘
7HKQLþNHNDUDNWHULVWLNH6LPSUROLWŠPRQROLWD
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ũĞ ƚƌŐŽǀŝŶƐŬĂ ŵĂƌŬĂ ƉŽůŝƐƟƌŽůďĞƚŽŶĂ ŝ Ƶ ƐƵͲ
ƓƟŶŝƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂǀƌƐƚƵůĂŬŝŚďĞƚŽŶĂŬŽĚŬŽũŝŚũĞŬĂŵĞŶŝ
ĂŐƌĞŐĂƚnjĂŵĞŶũĞŶŬƵŐůŝĐĂŵĂƉŽůŝƐƟƌŽůĂ͘
<ŽĚƐǀŝŚǀƌƐƚĂůĂŬŝŚďĞƚŽŶĂ;ŶƉƌ͘ĂĞƌͲĐŽŶĐƌĞƚďĞƚŽŶŝ͕ƉŽƌŝͲ
njŽǀĂŶŝŐĂnjŽƐŝůŝŬĂƚŶŝďĞƚŽŶŝƟƉĂzƚŽŶŐ͕yĞůůĂ͕^ŝƉŽƌĞdž͕ŬĞͲ
ƌĂŵnjŝƚŽďĞƚŽŶŝ͕ƉĞŶŽďĞƚŽŶŝ͕ƉĞƌůŝƚďĞƚŽŶŝ͕ƉŽůŝƐƟƌŽůďĞƚŽŶŝ
ŝĚƌ͘ͿŶŽƐŝǀŝĞůĞŵĞŶƚƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂŬƌŝƐƚĂůŶĂƌĞƓĞƚŬĂŽēǀƌƐůŽŐ
ĐĞŵĞŶƚĂ͕ĚŽŬƓƵƉůũŝŶĞǀĂnjĚƵŚĂŝůŝͣƉƵŶŝŽĐŝ͞ŽĚůĂŬŝŚŵĂͲ
ƚĞƌŝũĂůĂŶĞƵēĞƐƚǀƵũƵƵŶŽƐŝǀŽƐƟ͕ǀĞđƐĂŵŽĚĂũƵŽĚƌĞĜĞŶĞ
ƚĞƌŵŽĮnjŝēŬĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĞ ůĂŬŝŵ ďĞƚŽŶŝŵĂ͘ WŽƐůĞĚŝēŶŽ͕
ēǀƌƐƚŽđĂŶĂƉƌŝƟƐĂŬŝǀƌĞŵĞŶƐŬĞĚĞĨŽƌŵĂĐŝũĞ;ŬƌĂƚŬŽƚƌĂũͲ
ŶĞ͕ƵǀŝĚƵƐůĞŐĂŶũĂŝůŝĚƵŐŽƚƌĂũŶĞƵǀŝĚƵƉƵǎĞŶũĂŝƚĞēĞŶũĂͿ͕
ĚĞĮŶŝƐĂŶĞ ƐƵ ŝƐŬůũƵēŝǀŽ ŬŽůŝēŝŶŽŵ ĐĞŵĞŶƚĂ͕ ŶũĞŐŽǀŽŵ
ŵĂƌŬŽŵŝĚƌƵŐŝŵŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂŵĂĐĞŵĞŶƚĂ͘
WƌŝŵĞƌϱ
ZƵƐŬĂ&ĞĚĞƌĂĐŝũĂ͗EĂďĞƌĞǎŶŝĞůŶŝ
ĂŚƚĞǀŝŬŽũĞ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠƉŽůŝƐƟƌŽůďĞƚŽŶŵŽƌĂĚĂnjĂĚŽǀŽůũŝ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶŝƐƵƵƐŬůĂĚƵƐĂŶŽƌŵĂƟǀŝŵĂ͗ʧʽˁ˃ˀϱϭϮϲϯͲ
ϵϵ͕ʧʽˁ˃ϮϱϭϵϮ͕ʧʽˁ˃ϮϱϴϮϬ̛ˁ˃ˁˑʦϭϰϬϲ͕ƓƚŽũĞƐǀĞ
ŽďƵŚǀĂđĞŶŽdĞŚŶŝēŬŝŵƵƐůŽǀŝŵĂ˃˄ϱϳϰϭͲϬϬϯͲϱϮϳϳϱϱϲϭͲ
ϮϬϬϯͨWŽůŝƐƟƌŽůďĞƚŽŶ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŝƉƌŽŝnjǀŽĚŝŝnjŝƐƚŽŐͩŬŽŶͲ
ƚƌŽůŝƐĂŶŝŵ ŝ ŽǀĞƌĞŶŝŵ ŽĚ ƐƚƌĂŶĞ ͣZŽƐdĞŚ^ƚĂŶĚĂƌĚ͞ͲĂ͘ Ă
ƉŽůŝƐƟƌŽůďĞƚŽŶ;W^ďĞƚŽŶͿƵ^ƌďŝũŝŶĞƉŽƐƚŽũĞŶŽƌŵĂƟǀŝ
ŬŽũŝƉŽƐĞďŶŽƉƌŽƉŝƐƵũƵnjĂŚƚĞǀĞnjĂŽǀƵǀƌƐƚƵƉƌŽŝnjǀŽĚĂ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
Ă^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚǀĂǎĞŝƐƟŬŽĞĮĐŝũĞŶƟnjĂŝƐƚĞnjĂƉƌĞͲ
ŵŝŶƐŬĞ ƚĞǎŝŶĞ ;njĂƉƌĞŵŝŶƐŬĂ ƚĞǎŝŶĂ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚĂ
ŶĂnjǀĂŶĂũĞͣŵĂƌŬŽŵ͞ŝŽnjŶĂēĞŶĂƐĂͣ͞Ϳ
Ύ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚ ϭϱϬ ŝ ϮϬϬ ƌĂĚŝ ƐĞ ŶĂ ůŝĐƵ ŵĞƐƚĂ
ŝƐŬůũƵēŝǀŽŚŽƌŝnjŽŶƚĂůŶŽŵŵĞƓĂůŝĐŽŵŝŝƐƉŽƌƵēƵũĞƐĞŝƐƉŽĚ
ŵĞƓĂůŝĐĞ͕ ďĞnj ŵŽŐƵđŶŽƐƟ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂ ĐƌĞǀŝŵĂ ĚŽ ŵĞƐƚĂ
ƵŐƌĂĚŶũĞʹnjďŽŐŵĂůŽŐƐĂĚƌǎĂũĂĐĞŵĞŶƚĂƵŵĂƐŝ͘
ΎΎ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚϮϱϬ͕ϯϬϬŝϯϱϬƌĂĚŝƐĞŶĂůŝĐƵ
ŵĞƐƚĂƵƐƉĞĐŝũĂůŶŽũŵĞƓĂůŝĐŝƐĂƉƵŵƉŽŵŝŝƐƉŽƌƵēƵũĞƐĞ
ŶĂ ƉŽnjŝĐŝũƵ ƵŐƌĂĚŶũĞ ĐƌĞǀŝŵĂ͕ Ƶnj ƵƐůŽǀ ĚĂ ũĞ ŚŽƌŝnjŽŶƚĂůͲ
ŶŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚĐĞǀŝŵĂĚŽϰϬŵ͕ĂǀĞƌƟŬĂůŶŝĚŽϮϬŵ;ƐǀĂŬŝ
ŵĞƚĂƌǀŝƐŝŶĞƵŵĂŶũƵũĞŵŽŐƵđŶŽƐƚϮŵĞƚƌĂŚŽƌŝnjŽŶƚĂůŶŽŐ
ĚŽŵĞƚĂͿ͘
ΎΎΎKǀĂũƉŽĚĂƚĂŬŶĞĚĂũĞŶŝũĞĚĂŶŽĚƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂƚĞƌŵŽͲ
ŝnjŽůĂĐŝŽŶŝŚŵĂƚĞƌŝũĂůĂƵ^ƌďŝũŝ͕ũĞƌƐĞnjďŽŐǀŝƐŽŬŽŐƐĂĚƌǎĂũĂ
ǀůĂŐĞƵŵĂƚĞƌŝũĂůƵƉƌŝĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũŝĚƌĂƐƟēŶŽƉŽǀĞđĂǀĂƚŽͲ
ƉůŽƉƌŽǀŽĚŶŽƐƚŵĂƚĞƌŝũĂůĂ͕ƓƚŽƐĞŽƉĞƚƌĞƓĂǀĂĚŽnjǀŽůũĞŶŝŵ
ǀƌĞŵĞŶŽŵŝƐƵƓŝǀĂŶũĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞ;ƓƚŽƵZƵƐŬŽũ&ĞĚĞƌĂĐŝũŝ
ŶŝũĞĚŽnjǀŽůũĞŶŽͿ͘
ΎΎΎΎ /ƐƉŝƟǀĂŶĂ ĚĞĨŽƌŵĂĐŝũĂ njĂ ŶĂũēĞƓđĞ ƉƌŝŵĞŶũŝǀĂŶƵ
ŵĂƌŬƵ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚĂ ϯϬϬ ĚĂũƵ ůŝŶĞĂƌŶŝ ŽĚŶŽƐ
ʍŶĂƉŽŶ;DƉĂͿ͗hĚĞĨŽƌŵĂĐŝũĂ;ŵŵͿсϭ͗ϭ͕ŽĚŶŽƐŶŽnjĂ
ŵĂŬƐŝŵĂůŶĂŽƉƚĞƌĞđĞŶũĂƵŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀƵĚĞĨŽƌŵĂĐŝũĂũĞ
ŵĂŶũĂŽĚϭ͘Ϭŵŵ;ũĞĚŶŽŐŵŝůŝŵĞƚƌĂͿ͘
83876792=$,=92Ĉ(1-(
5$'29$.2'8*5$'1-(
6,0352/,7Š0212/,7$
^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚ ƉƌŝƉĂĚĂ ǀƌƐƟ ůĂŬŝŚ ďĞƚŽŶĂ ŝ ƐƉĂĚĂ Ƶ
ŐƌƵƉƵƉŽůŝƐƟƌŽůďĞƚŽŶĂ͘ĂŚǀĂůũƵũƵđŝƐǀŽũŝŵŝnjƵnjĞƚŶŝŵƚĞƌͲ
ŵŽͲĮnjŝēŬŝŵ ŝ ĮnjŝēŬŽͲŵĞŚĂŶŝēŬŝŵ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂŵĂ ^ŝŵͲ
ƉƌŽůŝƚΠƉŽůŝƐƟƌŽůďĞƚŽŶƐǀŽũƵƉƌŝŵĞŶƵŶĂůĂnjŝƐǀƵĚĂŐĚĞƐƵ
ƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝũƐŬĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĞ͕ ůĂŬŽđĂ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũĞ͕ ŽƚͲ
ƉŽƌŶŽƐƚŶĂǀůĂŐƵ͕ŵƌĂnj͕ƉŽǎĂƌ͕ƉŽǀƌƓŝŶƐŬĂēǀƌƐƚŽđĂŝĚƵŐŽͲ
ǀĞēŶŽƐƚŽƉƌĞĚĞůũƵũƵđŝĨĂŬƚŽƌŝƵŝnjďŽƌƵŵĂƚĞƌŝũĂůĂ͘
WŽĚƉŽũŵŽŵ͞^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚ͟ƉŽĚƌĂnjƵŵĞǀĂƐĞƵŐƌĂͲ
ĜĞŶĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵĂƐĂ͕ƉŽǀƌƓŝŶƐŬŝŽďƌĂĜĞŶĂ;ƉƌĞŐůĞƚŽǀĂͲ
ŶĂͿĐĞŵĞŶƚŶŝŵŵůĞŬŽŵŝůŝůĞƉŬŽŵŶĂĐĞŵĞŶƚŶŽũŽƐŶŽǀŝ
ĚĞďůũŝŶĞŵŝŶ͘ϱŵŵ͘
ĂƉƌĞŵŝŶƐŬĞƚĞǎŝŶĞ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂ͕njĂǀŝƐŶŽŽĚnjĂŚͲ
ƚĞǀĂŶŝŚŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝũĞŝůŝŶŽƐŝǀŽƐƟŶĂƉƌŝƟͲ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ƐĂŬ͕ĚĞĮŶŝƓƵŶũĞŐŽǀƵͣŵĂƌŬƵ͞ŬŽũĂƐĞĚĞŬůĂƌŝƓĞƐĂϮϱϬ͕
ϯϬϬ͕ϯϱϬ;ϮϱϬ͕ϯϬϬ͕ϯϱϬŬŐͬŵϯͿ͘WƌŝŵĞŶũƵũĞƐĞŶĞƐĂŵŽ
ƵǀŝƐŽŬŽŐƌĂĚŶũŝ͕ǀĞđŝƵŶŝƐŬŽŐƌĂĚŶũŝŝŚŝĚƌŽŐƌĂĚŶũŝ͘
<ŽĚ ƵŐƌĂĚŶũĞ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚĂ ŶĞŽƉŚŽĚŶŽ ũĞ ǀŽĚŝƟ
ƌĂēƵŶĂŽƐůĞĚĞđĞŵ͗
ϭ͘ WŽĚůŽŐĂŶĂŬŽũƵƐĞŶĂŶŽƐŝ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵĂƐĂŵŽƌĂďŝͲ
ƟŽēŝƓđĞŶĂŝŶĂŬǀĂƓĞŶĂ͘hŬŽůŝŬŽƐĞƌĂĚŽǀŝŝnjǀŽĚĞŶĂ
ŽƚǀŽƌĞŶŽŵ͕ƚƌĞďĂůŽďŝŝŵĂƟƵǀŝĚƵĚĂũĞ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ
ŵŽŶŽůŝƚ ŽŬŽ ϯͲϰ ƉƵƚĂ ůĂŬƓŝ ŽĚ ǀŽĚĞ Ͳ njďŽŐ ēĞŐĂ ũĞ
ŶĞŽƉŚŽĚŶŽ ĚĂ ƐĞ͕ ƉƌĞ ƉŽēĞƚŬĂ ŶĂŶŽƓĞŶũĂ ^ŝŵƉƌŽͲ
ůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂŶĂƉŽƐƚŽũĞđƵƉŽĚůŽŐƵ͕ƵĚĂůũĞͨũĞnjĞƌĐĂͩ
ǀŽĚĞ ĚƵďŝŶĞ ǀĞđĞ ŽĚ ϭ͘ϬĐŵ ŝůŝ ƐůŽũĞǀŝ ůĞĚĂ͕ ƵŬŽůŝŬŽ
ƉŽƐƚŽũĞ͘dĂŬŽĜĞ͕ƵŬŽůŝŬŽƉŽƐƚŽũŝƓƵƚ͕ƉŽƚƌĞďŶŽŐĂũĞ
ƵŬůŽŶŝƟ͘
Ϯ͘ WƌĞƉŽƌƵēƵũĞƐĞĚĂƐĞƵnjďŽēŶĞnjŝĚŽǀĞƉŽƐƚĂǀŝĚŝůĂƚĂͲ
ĐŝŽŶŝƐůŽũ;ƚƌĂŬĞƐƟƌŽƉŽƌĂĚĞďůũŝŶĞϭĐŵ͕ĂŵŝŶ͘ǀŝƐŝŶĞ
вƉůĂŶŝƌĂŶĞĚĞďůũŝŶĞƐůŽũĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚŶĞŵĂͲ
ƐĞͿ͘
ϯ͘ EĂŶŽƓĞŶũĞ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂǀƌƓŝƐĞ͞ŶĂƉƌĞƐŬŽŬ͗͟
ͲƵƓĂŚŽǀƐŬŽŵƌĂƐƉŽƌĞĚƵƉŽƉŽůũŝŵĂϮ͘ϬŵdžϮ͘Ϭŵʹ
ϯ͘Ϭŵdžϯ͘Ϭŵ
ͲŝůŝƉŽĚƵǎŶŝŵƚƌĂŬĂŵĂʹůĂŵĞůĂŵĂ͕ƓŝƌŝŶĞŶĞǀĞđĞŽĚ
Ϯ͘ϬŵŝĚƵǎŝŶĞŶĞǀĞđĞŽĚϰ͘Ϭŵ
ϰ͘ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚ ƐĞ ŝnjǀŽĚŝ Ƶ ƐůŽũƵ ŶĞ ƚĂŶũĞŵ ŽĚ
ϰϬŵŵ͘ ^ůŽũ ŬŽũŝ ũĞ ŝnjǀĞĚĞŶ Ƶ ƐǀĞǎĞŵ ƐƚĂŶũƵ ŽƚƉŽͲ
ƌĂŶũĞŶĂŶŝƐŬĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚŽͲϱΣƵƌŽŬƵŽĚϰϴŚ
;ĚŽŬŵƵŬĂƐŶŝũĞŶĞƐŵĞƚĂũƵŶŝƐŝďŝƌƐŬŝŵƌĂnjĞǀŝŝŝƐͲ
ƉŽĚ ͲϱϬΣͿ͘ hŬŽůŝŬŽ ƐĞ Ƶ ŵĞĜƵǀƌĞŵĞŶƵ ƉƌĞĚǀŝĜĂ
ŶŝǎĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ƵƐǀĞǎƵŵĂƐƵƐĞŬŽĚŵĞƓĂŶũĂĚŽͲ
ĚĂũĞŶĞŬŝŽĚŶĞƵƚƌĂůŶŝŚĂĚŝƟǀĂƉƌŽƟǀŵƌĂnjĂ;ŶƉƌ͘,ŝͲ
ĚƌŽnjŝŵ͕ĚŝŶŐͿ͕ĂŬŽĚŵƌĂnjĞǀĂŝƐƉŽĚͲϭϱΣƉŽǀƌƓŝŶƵ
ũĞŶĞŽƉŚŽĚŶŽƉŽŬƌŝƟƉůŽēĂŵĂŽĚƐƟƌŽƉŽƌĂ͕ŬŽũĞƐĞ
ƵŬůĂŶũĂũƵƉŽƐůĞϰϴŚ͘ĞďůũŝŶĞǀĞđĞŽĚϮϬĐŵŶĂŶŽƐĞ
ƐĞƵĚǀĂƐůŽũĂ͕ƵƌĂnjŵĂŬƵϮϰͲϯϲŚ͘
ϱ͘ EŝǀĞůŝƐĂŶũĞǀŝƐŝŶĞƌĂĚŝƟŬĂŽŬŽĚďŝůŽŬŽŐƌĂǀŶĂũƵđĞŐ͕
ƵnjƉŽŵŽđĚƵŐĂēŬŝŚĂůƵŵŝŶŝũƵŵƐŬŝŚůĞƚǀŝŝůŝĚƌƵŐĞƐĂͲ
ǀƌĞŵĞŶŝũĞŽƉƌĞŵĞ͘
ϲ͘ <ĂŽŝŬŽĚŽƐƚĂůŝŚǀƌƐƚĂďĞƚŽŶĂ͕ƐǀĞǎƵŵĂƐƵ^ŝŵƉƌŽͲ
ůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂƚƌĞďĂŶĞŐŽǀĂƟ͊dĂŬŽĜĞƐĞŵŽƌĂǀŽĚŝƟ
ƌĂēƵŶĂĚĂŶĞĚŽĜĞĚŽďƌnjŽŐŝƐƵƓŝǀĂŶũĂƉŽǀƌƓŝŶƐŬŽŐ
ƐůŽũĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚŶĞŵĂƐĞ;ŬŽĚŝnjƌĂĚĞƚĂŶŬŝŚ
ƐůŽũĞǀĂnjĂŝnjƌĂǀŶĂŶũĞƵŶƵƚĂƌŽďũĞŬƚĂƉŽƚƌĞďŶŽũĞĚĂ
ƐĞnjĂƚǀŽƌĞƉƌŽnjŽƌŝŬĂŬŽďŝƐĞƐƉƌĞēŝůĂƉƌŽŵĂũĂͿ͘hŬŽͲ
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘
ϭϬ͘
ϭϭ͘
ϭϮ͘
ϭϯ͘
ůŝŬŽ ƐĞ ƌĂĚŽǀŝ ŝnjǀŽĚĞ ŶĂ ŽƚǀŽƌĞŶŽŵ͕ ŶĞŽƉŚŽĚŶŽ ũĞ
ƐǀĞǎƵŵĂƐƵ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂnjĂƓƟƟƟŽĚĞǀĞŶƚƵͲ
ĂůŶŝŚŬŝƓĂ͕ŬĂŬŽŶĞďŝĚŽƓůŽĚŽŝƐƉŝƌĂŶũĂĐĞŵĞŶƚŶŽŐ
ŵůĞŬĂ͘hƚƵƐǀƌŚƵĚŽǀŽůũŶŽũĞĚĂƐĞƉƌĞŬŽŝnjǀĞĚĞŶĞ
ƉŽǀƌƓŝŶĞƌĂƐƚĞŐŶĞWsĨŽůŝũĂ͕ƉƌĞŬŽŬŽũĞƐĞƉŽƐƚĂǀĞ
ĚƌǀĞŶĞŐƌĞĚŝĐĞŝůŝĚƌƵŐŝƚĞƌĞƚ͕ĚĂWsĨŽůŝũƵŶĞďŝǀĞͲ
ƚĂƌĞǀĞŶƚƵĂůŶŽŽĚƵǀĂŽ͘
EĂũƌĂŶŝũĞ ũĞĚĂŶ͕ Ă ŶĂũŬĂƐŶŝũĞ ƚƌŝ ĚĂŶĂ ƉŽ njĂǀƌƓĞƚŬƵ
ŶĂŶŽƓĞŶũĂ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽŶŽůŝƚĂ͕ ŝnjůŝǀĞŶƵ ƉŽǀƌƓŝŶƵ
ŽďĂǀĞnjŶŽ ƉƌĞŐůĞƚŽǀĂƟ ŝůŝ ŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŝŵ ĐĞŵĞŶƚŶŝŵ
ůĞƉŬŽŵ ŝůŝ ĐĞŵĞŶƚŶŝŵ ŵůĞŬŽŵ ŶƵůƚĞ ĨƌĂŬĐŝũĞ͕ ƉƌŽͲ
ƐĞēŶĞĚĞďůũŝŶĞϰͲϲŵŵ͕ĂĚĂďŝƐĞƉŽŬƌŝůĞŬƵŐůŝĐĞƐƟͲ
ƌŽƉŽƌĂŬŽũĞǀŝƌĞŶĂƉŽǀƌƓŝŶŝŝnjďĞƚŽŶŝƌĂŶĞ^ŝŵƉƌŽŝƚΠ
ŵŽŶŽůŝƚŶĞŵĂƐĞ͘/ƐŬůũƵēŝǀŽƚĂŬŽŝnjǀĞĚĞŶĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ
ŵĂƐĂ ƐĂ njĂǀƌƓŶŝŵ ŐůĞƚŽŵ ŶĂnjŝǀĂ ƐĞ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽͲ
ŶŽůŝƚ͕ njĂ ŬŽũŝ ƐƵ ŝnjĚĂƟ ǀĂǎĞđŝ ĂƚĞƐƟ Ƶ ^ƌďŝũŝ ŝ ZƵƐŬŽũ
&ĞĚĞƌĂĐŝũŝ͘
hŬŽůŝŬŽ ƐĞ ŬĂŽ njĂǀƌƓŶĂ ƉŽĚŶĂ ŽďůŽŐĂ ƉƌŝŵĞŶũƵũƵ
ŵĂƚĞƌŝũĂůŝ ŬŽũŝ ƐĞ ƉŽƐƚĂǀůũĂũƵ ŶĂ ŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŝ ůĞƉĂŬ
;ŬĞƌĂŵŝēŬĞƉůŽēŝĐĞ͕ŐƌĂŶŝƚ͘͘͘ͿŵŽŐƵđĞũĞĚĂƐĞƉŽƐƚĂͲ
ǀůũĂŶũĞǀƌƓŝĚŝƌĞŬƚŶŽŶĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚŶƵŵĂƐƵ͘
DĞĜƵƟŵ͕njďŽŐŵĂŶũĞŐƵƚƌŽƓŬĂǀĞnjŝǀŶŽŐŵĂƚĞƌŝũĂůĂ͕
ƉƌĞƉŽƌƵēƵũĞƐĞŝƵƚŽŵƐůƵēĂũƵĚĂƐĞ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽͲ
ŶŽůŝƚŶĂ ŵĂƐĂ ƉƌĞƚŚŽĚŶŽ ƉƌĞŐůĞƚƵũĞ͕ Ă ƉŽƐƚĂǀůũĂŶũĞ
ƉŽĚŶĞŽďůŽŐĞƚƌĞďĂƉƌĞĚǀŝĚĞƟϯĚĂŶĂŶĂŬŽŶŝnjůŝǀĂͲ
ŶũĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚŶĞŵĂƐĞ͘hƐůƵēĂũƵĚĂƐĞŬĂŽ
njĂǀƌƓŶĂƉŽĚŶĂŽďůŽŐĂŬŽƌŝƐƚĞŵĂƚĞƌŝũĂůŝŬŽũŝnjĂŚƚĞǀĂͲ
ũƵŝĚĞĂůŶŽƌĂǀŶƵƉŽǀƌƓŝŶƵŵŽŐƵđĞũĞĚĂƐĞŶĂŝnjůŝǀĞŶ
ƐůŽũ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂŶĂŶĞƐĞŶĞŬĂƌĂǀŶĂũƵđĂƐĂͲ
ŵŽƌĂnjůŝǀĂũƵđĂƐŵĞƐĂ͘<ŽĚƉŽƐƚĂǀůũĂŶũĂƉĂƌŬĞƚĂƵƐǀĂͲ
ũĂƐĞƚĞŚŶŽůŽƓŬĂƉĂƵnjĂŽŬŽϭϱĚŽϮϬĚĂŶĂƵnjĂǀŝƐŶŽͲ
ƐƟŽĚǀůĂǎŶŽƐƟǀĂnjĚƵŚĂ͘
DŽŐƵđĞũĞŚŽĚĂƟƉŽ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚŶŽũƉŽĚůŽnjŝ
ǀĞđϰϴŚŶĂŬŽŶŶũĞŶŽŐŝnjůŝǀĂŶũĂ͘WŽƐĞďŶŽƐĞŶĂƉŽŵŝͲ
ŶũĞĚĂƐĞŽǀĂŬǀĂƉŽĚůŽŐĂŶĞƐŵĞŽƉƚĞƌĞđŝǀĂƟŬŽŶͲ
ĐĞŶƚƌŝƐĂŶŝŵ ŽƉƚĞƌĞđĞŶũĞŵ ;ŶƉƌ͘ ƉŽƐƚĂǀůũĂŶũĞ ƐŬĞůĂ
ĚŝƌĞŬƚŶŽŶĂƉŽĚůŽŐƵͿĚŽŶũĞŶŽŐƉŽƚƉƵŶŽŐŽēǀƌƓđĞͲ
ŶũĂ͘ hŬŽůŝŬŽ ũĞ ŝƉĂŬ ŶĞŽƉŚŽĚŶŽ ĚĂ ƐĞ ƌĂŶŝũĞ ŝnjǀƌƓĞ
ŶĞŬŝƌĂĚŽǀŝŬŽũŝđĞŶĂƉŽŵĞŶƵƟŶĂēŝŶŽƉƚĞƌĞƟƟƉŽͲ
ƐƚŽũĞđŝƉŽĚ͕ƉŽƚƌĞďŶŽũĞĚĂƐĞŝƐƉŽĚŽƐůŽŶĂĐĂƐŬĞůĞ
ŝůŝŵĞƌĚĞǀŝŶĂƉŽƐƚĂǀŝŶĞŬĂĚĂƐŬĂ;ŶƉƌ͘ďůĂǎƵũŬĂͿ͕ŬŽũĂ
đĞŽŵŽŐƵđŝƟĚĂƐĞŽƉƚĞƌĞđĞŶũĞƉƌĞŶĞƐĞŬŽŶƟŶƵĂůŶŽ
ŶĂ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚŶƵƉŽĚůŽŐƵ͘
WŽƐĞďŶĂƉĂǎŶũĂƐĞŵŽƌĂŽďƌĂƟƟŶĂƐŬůĂĚŝƓƚĞŶũĞƐŝͲ
ƌŽǀŝŶĂ;ŬƵŐůŝĐĂƐƟƌŽƉŽƌĂŝ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠĂĚŝƟǀĂͿƵƚŽŬƵ
ŝnjǀŽĜĞŶũĂƌĂĚŽǀĂʹŵŽƌĂũƵƐĞĚƌǎĂƟŶĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŝ
ŝnjŶĂĚͲϱΣ͘
^ƉĞĐŝũĂůŶĂ ŵĞƓĂůŝĐĂ ƐĂ ƉƵŵƉŽŵ njĂ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ŵŽͲ
ŶŽůŝƚŶĂƉĂũĂƐĞƚƌŽĨĂnjŶŽŵƐƚƌƵũŽŵƐŶĂŐĞŽŬŽϭϲŬt͕
ƓƚŽƐĞŵŽƌĂŽďĞnjďĞĚŝƟŶĂŐƌĂĚŝůŝƓƚƵ͘KŶĂŝƐƉŽƌƵēƵũĞ
ƐǀĞǎƵŵĂƐƵ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠŵŽŶŽůŝƚĂŶĂǀŝƐŝŶƵĚŽϭϱŵŝůŝ
ĚƵǎŝŶƵĚŽϯϬŵͿƐǀĂŬŝŵĞƚĂƌǀŝƐŝŶƐŬĞƌĂnjůŝŬĞƐŵĂŶũƵͲ
ũĞĚŽŵĞƚƉŽĚƵǎŝŶŝnjĂϮŵĞƚƌĂͿ͘
dŽŬŽŵŝnjǀŽĜĞŶũĂƌĂĚŽǀĂ͕ŝnjǀŽĜĂēũĞŽďĂǀĞnjĂŶĚĂƉƌŝͲ
ŵĞŶŝ ƐǀĞ ŵĞƌĞ ƉƌĞĚǀŝĜĞŶĞ ƉƌŽƉŝƐŝŵĂ njĂ ŝnjǀŽĜĞŶũĞ
ďĞƚŽŶƐŬŝŚƌĂĚŽǀĂ͘
dŽŬŽŵ ŝnjǀŽĜĞŶũĂ ƌĂĚŽǀĂ͕ ŝnjǀŽĜĂē ũĞ ĚƵǎĂŶ ĚĂ ƐǀĂͲ
ŬŽĚŶĞǀŶŽ ŝnjƌĂĚŝ ŵŝŶŝŵĂůŶŽ ƉŽ ƚƌŝ ŬŽŶƚƌŽůŶĞ ŬŽĐŬĞ
ϭϬdžϭϬdžϭϬ Đŵ ŝůŝ ϭϱdžϭϱdžϭϱĐŵ ŽĚ ^ŝŵƉƌŽůŝƚΠ ƐŵĞƓĞ
ƵnjĞƚĞŝƐŬůũƵēŝǀŽŶĂŬƌĂũƵĐƌĞǀĂnjĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐŵĞƓĞŝ
ĚĂŝŚĚŽƐƚĂǀŝŶĂŬŽŶƚƌŽůŶŽŝƐƉŝƟǀĂŶũĞŽǀůĂƓđĞŶŽũůĂͲ
ďŽƌĂƚŽƌŝũŝ͘
WƌŽŝnjǀŽĜĂēŶĞƐŶŽƐŝŽĚŐŽǀŽƌŶŽƐƚƵƐůƵēĂũƵĚĂƐĞŝnjǀŽĜĂē
ŶŝũĞƉƌŝĚƌǎĂǀĂŽƵƉƵƚƐƚǀĂ͘
^/DWZK,K>/E'^ůƚĚ
^/DWZK>/dĚŽŽ
<ŽƐƚŽůĂēŬĂϲϳͬϮ͕ϭϭϬϬϬĞŽŐƌĂĚ
ƚĞůͲĨĂdž͗нϯϴϭϭϭϯϵϳϲϳϳϬ͕ϯϵϳϲϳϳϭ͕ϯϵϳϲϳϲϱ
ĞͲŵĂŝů͗ŵĚΛƐŝŵƉƌŽůŝƚ͘ĐŽŵ͕Žĸ
ĐĞLJƵΛƐŝŵƉƌŽůŝƚ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ƐŝŵƉƌŽůŝƚ͘ƌƐ͕ǁǁǁ͘ƐŝŵƉƌŽůŝƚ͘ƌƵ
,QGXVWULMDIHEUXDU
6WDQ7HFKQRORJLHV
ƌnjŽƉĂŬŽǀĂŶũĞ
'
DELSURL]YRÿDþLVRNRYDPOHNDYRGHLVSXQLOL]DKWHYHWUåL
ãWD ]D VYH QLåRP L QLåRP FHQRP SRMHGLQDþQRJ SURL]YRGD
SURL]YRGQH OLQLMH SRVWDMX VYH EUåH L SRWSXQR DXWRPDWL]RYDQH
6WDQ7HFKMH¿UPDNRMDVHXVYRPUDGXVUHüHVDUD]QLP]DKWHYL
PD]DDXWRPDWL]DFLMRPSURFHVDLUDGLVLVWHPHYLVRNLKNDSDFLWHWD
]DVYRMHNXSFH7RVXUD]OLþLWHLQGXVWULMVNH¿UPHLYHOLNHNRUSR
UDFLMHNRMHLPDMXYLVRNRSURGXNWLYQHLEU]HOLQLMH]DSURL]YRGQMX
8
ĨĂďƌŝŬĂŵĂ ŬŽũĞ ƉƌŽŝnjǀŽĚĞ ŵůĞŬŽ ŝůŝ ƉƵŶĞ ǀŽđŶĞ ƐŽͲ
ŬŽǀĞ Ƶ ďƌŝŬ ƉĂŬŽǀĂŶũĂ͕ ƉƵŶŝůŝĐĞ ŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ ϲͲϴ͘ϬϬϬ
ũĞĚŶŽůŝƚĂƌƐŬŝŚ ƉĂŬĞƚĂ ŶĂ ƐĂƚ ƐƵ ƵŽďŝēĂũĞŶĞ͘ ^ǀĞ ƚĞ
ďƌŝŬ ƉĂŬĞƚĞƚƌĞďĂŝ njĂƉĂŬŽǀĂƟƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶƵ ĂŵďĂͲ
ůĂǎƵ ŬŽũĂ ēƵǀĂ ŝ ƉĂŬŽǀĂŶũĂ ŝ ƉƌŽŝnjǀŽĚ͘ dĂŬŽ ƐĞ ũĂǀůũĂ ŝ ƉŽƚƌĞďĂ
njĂƌĂnjůŝēŝƟŵĨŽƌŵĂŵĂƉĂŬŽǀĂŶũĂ͕ŽƉĞƚƵnjĂǀŝƐŶŽƐƟŽĚũĞĚŝŶŝēŶĞ
ĐĞŶĞƉƌŽŝnjǀŽĚĂ͘KĚƌĞĜĞŶƵŬŽůŝēŝŶƵƉƌŽŝnjǀŽĚĂǎĞůĞĚĂnjĂƉĂŬƵũƵƵ
ŬĂƌƚŽŶƐŬƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶƵŬƵƟũƵ͕ĂĚĞŽƉƌŽŝnjǀŽĚĂƉĂŬƵũƵŶĂŬĂƌƚŽŶͲ
ƐŬƵƚĂĐŶƵƐĂƚĞƌŵŽƐŬƵƉůũĂũƵđŽŵĨŽůŝũŽŵ͘/ůŝƉĂŬ͕ĐĞůƵŬĂƌƚŽŶƐŬƵ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶƵŬƵƟũƵ͕ƌĂĚŝēƵǀĂŶũĂƉƌŽŝnjǀŽĚĂŽŵŽƚĂǀĂũƵƚĞƌŵŽƐŬƵͲ
ƉůũĂũƵđŽŵĨŽůŝũŽŵ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
OLWDUVNLKSDNHWDQDVDW
<ŽŶƟŶƵĂůŶĞŵĂƓŝŶĞnjĂŬĂƌƚŽŶŝƌĂŶũĞďƌŝŬƉĂŬŽǀĂŶũĂŵůĞŬĂŝůŝƐŽͲ
ŬĂ͕ƌĂĚĞďĞnjnjĂƵƐƚĂǀůũĂŶũĂƉƌŽŝnjǀŽĚĂƵƉƌŽĐĞƐƵŬĂƌƚŽŶŝƌĂŶũĂŝƚŽ
ʹǀĞůŝŬŽŵďƌnjŝŶŽŵ͘DĂƓŝŶĂŬŽũƵƉƌŽŝnjǀŽĚŝ^ƚĂŶdĞĐŚŝnjĞŽŐƌĂĚĂ͕
ƌĂĚŝďƌnjŝŶŽŵŽĚϮϬ͘ϬϬϬůŝƚĂƌƐŬŝŚƉĂŬĞƚĂŶĂƐĂƚ͘WƌŝƚŽŵŬŽŶƟŶƵͲ
ĂůŶŝƉĂŬĞƌƉĂŬƵũĞƐŽŬŝůŝŵůĞŬŽƵŬĂƌƚŽŶƐŬĞŬƵƟũĞůĞƉůũĞŶĞƚŽƉůŝŵ
ůĞƉŬŽŵ͕ Ăůŝ ĨŽƌŵŝƌĂ ŝ ŬĂƌƚŽŶƐŬĞ ƚĂĐŶĞ͘ /ŶƐƚƌƵŬĐŝũŽŵ ŽƉĞƌĂƚĞƌĂ
ƉƌĞŬŽĞŬƌĂŶĂŽƐĞƚůũŝǀŽŐŶĂĚŽĚŝƌ͕ŵĂƓŝŶĂĂƵƚŽŵĂƚƐŬŝƉŽĚĞƓĂǀĂ
ƉĂƌĂŵĞƚƌĞƌĂĚĂƚĂŬŽĚĂƉƌĞůĂnjŝƵƌĞǎŝŵƉĂŬŽǀĂŶũĂƉƌŽŝnjǀŽĚĂŶĂ
ŬĂƌƚŽŶƐŬƵƚĂĐŶƵ͕ƐĂŽŵŽƚĂǀĂŶũĞŵƚĞƌŵŽƐŬƵƉůũĂũƵđŽŵĨŽůŝũŽŵŝ
ƉƌŽůĂƐŬŽŵŬƌŽnjƚĞƌŵŽƚƵŶĞů͘EĂƐǀĂŬŝŚϮ͕ϮƐĞŬƵŶĚŝŝnjĂĜĞƉĂŬĞƚ
ŽĚϯdžϰďƌŝŬůŝƚĂƌƐŬŝŚƉĂŬŽǀĂŶũĂ͕ƚũ͘ϭϮůŝƚĂƌĂƐŽŬĂŝůŝŵĞůŬĂƐƉƌĞŵͲ
ŶŝŚnjĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘
8ãWHGHXSURVWRUXLUDGQRMVQD]L
KǀĂŬŽďƌnjĂŵĂƓŝŶĂnjĂŬĂƌƚŽŶŝƌĂŶũĞͬƐƚƌĞēŽǀĂŶũĞ;ƓƚŽũĞŽĚŽŵĂđĞŶŝnjƌĂnj
njĂ ƉĂŬŽǀĂŶũĞ Ƶ ƚĞƌŵŽƐŬƵƉůũĂũƵđƵ ĨŽůŝũƵͿ ŵŽŐƵ ĚĂ ƉĂŬƵũƵ ƉƌŽŝnjǀŽĚĞ ƐĂ
ǀŝƓĞƉƌŽŝnjǀŽĚŶŝŚůŝŶŝũĂ͕ŽďŝēŶŽƐĂĚǀĞďƌnjĞ͕ƉƌŽĚƵŬƟǀŶĞůŝŶŝũĞ͘WŽƐƚĂǀůũĂͲ
ŶũĞŵŽǀĂŬǀŽŐƐŝƐƚĞŵĂƵƉƌŽŝnjǀŽĚŶŝƉŽŐŽŶƓƚĞĚŝƐĞƉƌŽƐƚŽƌ͕ĂnjŶĂēĂũŶĞƐƵ
ƵƓƚĞĚĞŶĂůŽŐŝƐƟĐŝƉĂŬŽǀĂŶũĂŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂ͘hƓƚĞĚĞŶĂĂŶŐĂǎŽǀĂŶŽũƌĂĚŶŽũ
ƐŶĂnjŝŶŝƐƵƉƌĞƐƵĚĂŶĞůĞŵĞŶƚnjĂŽĚůƵŬƵŽƵǀŽĜĞŶũƵďƌnjŝŚůŝŶŝũĂnjĂƉĂŬŽͲ
ǀĂŶũĞ͕ũĞƌŽǀĂŬŽǀŝƐŽŬŝŬĂƉĂĐŝƚĞƟƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞŝƐŬůũƵēƵũƵƌƵēŶŽƉĂŬŽǀĂŶũĞ͘
WƌŽŝnjǀŽĚŶũĂďƌnjŝŚŬŽŶƟŶƵĂůŶŝŚƐŝƐƚĞŵĂnjĂŬĂƌƚŽŶŝƌĂŶũĞŝƐƚƌĞēŽǀĂŶũĞũĞ
ƐǀĂŬĂŬŽƉƌĞƐƟǎŶĂ͕ĂŶũŝŚŽǀƉůĂƐŵĂŶŶĂĚŽŵĂđĞŵŝŝŶŽƐƚƌĂŶŽŵƚƌǎŝƓƚƵũĞ
ĚŽŬĂnjŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂŝŶǎĞŶũĞƌĂ^ƚĂŶdĞĐŚͲĂ͘
ĞƚĂůũŶŝũĞŽƐǀĞŵƵŶĂĂĚƌĞƐŝƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂ͗
^ƚĂŶdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚŽŽ
ůĞŬƐĂŶĚƌĂWĞƚƌŽǀŝđĂϮϱ͕ĞŵƵŶ
dĞů͗нϯϴϭ;ϬͿϭϭϰϭϰϱϬϱϬ
&Ădž͗нϯϴϭ;ϬͿϲϯϮϵϴϯϰϲ
ĞŵĂŝů͗Žĸ
ĐĞΛƐƚĂŶƚĞĐŚ͘ƌƐ
ǁĞď͗ǁǁǁ͘ƐƚĂŶƚĞĐŚ͘ƌƐ
,QGXVWULMDIHEUXDU
DZ/<E/
<hWh:hDa/EhK'Zh͊
^ƚĂŶdĞĐŚŶĂƉƌĂǀŝŽĂƵƚŽŵĂƚƐŬƵŵĂƓŝŶƵnjĂƐĞēĞŶũĞůƵŬĂŶĂŬŽůƵƚŽǀĞ
3
ŽēĞƚŬŽŵĨĞďƌƵĂƌĂŽǀĞŐŽĚŝŶĞƉŽŐŽŶŬŽŵƉĂŶŝũĞ^ƚĂŶͲ
dĞĐŚ Ƶ ĞŽŐƌĂĚƵ ƉŽƐĞƟůĂ ũĞ ŐƌƵƉĂ ĂŵĞƌŝēŬŝŚ ďŝnjŶŝƐͲ
ŵĞŶĂ͘^ƟǀĞŶ'ŝů͕ǀůĂƐŶŝŬͣ'ŝůů͛ƐKŶŝŽŶƐ͞ŝƚĞŚŶŝēŬŝĚŝͲ
ƌĞŬƚŽƌ ŽǀĞ ŬŽŵƉĂŶŝũĞ ;ǁǁǁ͘ŐŝůůƐŽŶŝŽŶƐ͘ĐŽŵͿ͕ njĂƟŵ
DĂũŬůsŽůƓ͕ǀůĂƐŶŝŬŝĚǀŽũŝĐĂĚŝƌĞŬƚŽƌĂŝnjͣDĂdžǁĞůůŚĂƐĞdĞĐŚͲ
ŶŽůŽŐŝĞƐ͞ ;ǁǁǁ͘ŵĂdžǁĞůůĐŚĂƐĞ͘ĐŽŵͿ͕ ĚŽƉƵƚŽǀĂůŝ ƐƵ Ƶ ĞŽŐƌĂĚ
ĚĂďŝƉƌŝƐƵƐƚǀŽǀĂůŝƉƵƓƚĂŶũƵƵƌĂĚŵĂƓŝŶĞnjĂƐĞēĞŶũĞůƵŬĂ͘KEͲ
/KE^>/Z͕ŬŽŶƐƚƌƵŝƐĂŶŝƉƌŽŝnjǀĞĚĞŶƵĞŽŐƌĂĚƵƵƉƌĞƚŚŽĚŶŝŚ
ŶĞŬŽůŝŬŽŵĞƐĞĐŝ͕ƐĞēĞůƵŬŶĂŬŽůƵƚŽǀĞƵŬŽůŝēŝŶŝŽĚϭƚŽŶĞŶĂƐĂƚ͘
dŽŬŽŵƚĞƐƟƌĂŶũĂŵĂƓŝŶĞƉŽƚƌŽƓĞŶŽũĞƐŬŽƌŽϮƚŽŶĞůƵŬĂ͘͘͘
<ŽŵƉĂŶŝũĂͣ'ŝůů͛ƐŽŶŝŽŶƐ͞ũĞŶĂũǀĞđŝƐŶĂďĚĞǀĂēůƵŬŽŵŶĂnjĂƉĂĚŶŽũ
ŽďĂůŝ^͗ŶũĞŶŝŬůŝũĞŶƟƐƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƉŽƚƌŽƓĂēŝ͕ƌĞƐƚŽƌĂŶŝ͕ŵĞŐĂ
ŵĂƌŬĞƟ͕ĂůŝŝǀĞůŝŬŝŬƌƵnjĞƌŝͲďƌŽĚŽǀŝēŝũŝũĞŬĂƉĂĐŝƚĞƚǀŝƓĞŚŝůũĂĚĂ
ƚƵƌŝƐƚĂ͘ ^ǀĞǎ ůƵŬ ŝƐĞēĞŶ ŶĂ ƉĞƌĨĞŬƚŶĞ ŬŽůƵƚŽǀĞ ŶĂ ^d ŵĂƓŝŶŝ͕ Ƶ
ƐƉĞĐŝũĂůŶŽŵƉĂŬŽǀĂŶũƵDd͕ŝƐƉŽƌƵēƵũĞƐĞǀĞůŝŬŝŵƉŽƚƌŽƓĂēŝŵĂ
ŬĂŽƐƚŽƐƵtĂůůDĂƌƚ͕DĐŽŶĂůĚ͛Ɛ͕ƵƌŐĞƌ<ŝŶŐŝƐů͘dĂŬŽƐƉĂŬŽǀĂŶ
ŝƐĞĐŬĂŶŝůƵŬŵŽǎĞĚĂƐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵũĞŝƐŬůĂĚŝƓƟĂĚĂŽƐƚĂŶĞƐǀĞǎ
ϭϰĚĂŶĂ͘
^ƟǀĞŶ 'ŝůů ũĞ ƉŽŬĂnjĂŽ ŶĞƐŬƌŝǀĞŶŽ ŽĚƵƓĞǀůũĞŶũĞ ĚŝnjĂũŶĞƌƐŬŝŵ
ƌĞƐĞŶũĞŵ ^ƚĂŶ dĞĐŚŽǀŽŐ ŝŶnjŝŶũĞƌƐŬŽŐ ƟŵĂ͘ ƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũĂ
ŽǀŽŐ ƉƌŽĐĞƐĂ ŵƵ ŽŵŽŐƵđĂǀĂ ǀĞůŝŬƵ ƵƐƚĞĚƵ Ƶ ƌĂĚŶŽũ ƐŶĂnjŝ
Ƶnj ŶĞƉƌŝŬŽƐŶŽǀĞŶ ŝnjŐůĞĚ ŬƌĂũŶũĞŐ ƉƌŽŝnjǀŽĚĂ͕ Ă ƐƚŽ ŵƵ ĚĂũĞ
ŽŐƌŽŵŶƵ ƉƌĞĚŶŽƐƚ Ƶ ŽĚŶŽƐƵ ŶĂ ŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝũƵ͘ WƌŝŶĐŝƉ ƌĂĚĂ
ŵĂƐŝŶĞũĞƵƉƌŽƐĐĞŶĚŽƚŽŐŶŝǀŽĂĚĂnjĂŚƚĞǀĂĚǀĂŽƉĞƌĂƚĞƌĂŬŽũŝ
ďŝƉŽƐƚĂǀůũĂůŝůƵŬŶĂƉŽŬƌĞŶƚƵƚƌĂŬƵĚŽŬŵĂƐŝŶĂĚĂůũĞĂƵƚŽŵĂƚƐŬŝ
ŽďĂǀůũĂŬŽŵƉůĞƚĂŶƉƌŽĐĞƐƐĞĐĞŶũĂŝĮŶĂůŶŽŐƉĂŬŽǀĂŶũĂ͘EĞŬĂĚĂ
ŽǀĂũ ƉŽƐĂŽ ũĞ ƌĂĚŝůŽ ϭϰ ůũƵĚŝ Ƶnj ŶĞŐĂƌĂŶƚŽǀĂŶ ŬǀĂůŝƚĞƚ ŬƌĂũŶũĞŐ
ƉƌŽŝnjǀŽĚĂ͘<ĂŽŝnjůĂnjŶŝƉƌŽŝnjǀŽĚĚŽďŝũĂƐĞƉůĂƐƟĐŶŽƉĂŬŽǀĂŶũĞƐĂ
ƐǀĞnjĞƐĞĐĞŶŝŵůƵŬŽŵƚĞnjŝŶĞϮŬŐŚĞƌŵĞƟĐŬŝnjĂǀĂƌĞŶŽƉƌŽǀŝĚŶŽŵ
ĨŽůŝũŽŵ͘
ƵŐŽŐŽĚŝƓŶũŝƉĂƌƚŶĞƌ^ƚĂŶdĞĐŚͲĂŝnjƚůĂŶƚĞ͕DĂũŬůsŽůƓ͕ǀůĂƐŶŝŬ
Dd͕njĂŽǀƵƉƌŝůŝŬƵĚŽƓĂŽũĞƐĂĚŝƌĞŬƚŽƌŝŵĂƉƌŽĚĂũĞŝƚĞŚŶŝŬĞ͕
ĚĂ ďŝ ǀŝĚĞůŝ ŶŽǀƵ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũƵ ŵĂƓŝŶĞ͘ EĂŝŵĞ͕ ^ƚĂŶdĞĐŚ ũĞ ƐĂ
,QGXVWULMDQRYHPEDU
ŽǀŽŵ ĮƌŵŽŵ ŽƐǀŽũŝŽ ĂŵĞƌŝēŬŽ ƚƌǎŝƓƚĞ ŵĂƓŝŶĂŵĂ njĂ ƐĞēĞŶũĞ
ƉĂƌĂĚĂũnjĂ ŶĂ ŬŽůƵƚŽǀĞ͘ WƌŽŝnjǀŽĚĞ ƐĞ ƚƌŝ ǀƌƐƚĞ ŵĂƓŝŶĂ ŽĚ ŬŽũŝŚ
ŶĂũǀĞđŝŬĂƉĂĐŝƚĞƚŝŵĂŵĂƓŝŶĂŬŽũĂƐĞēĞϭ͘ϱƚƉĂƌĂĚĂũnjĂŶĂƐĂƚ͕Ɖƌŝ
ēĞŵƵƐĞĂƵƚŽŵĂƚƐŬŝŝnjĚǀĂũĂǀƌŚŝĚŽŶũŝĚĞŽƉĂƌĂĚĂũnjĂnjĂƐŽƐŽǀĞ͕
ĂůĞƉŽŽďƌĂĜĞŶŝŬŽůƵƚŽǀŝŝnjƐƌĞĚŶũĞŐĚĞůĂƉĂƌĂĚĂũnjĂƐŵĞƓƚĂũƵƐĞ
ƵƐƉĞĐŝũĂůŶĂDdƉĂŬŽǀĂŶũĂ͘KǀĂŬŽŝƐĞēĞŶŝƐƉĂŬŽǀĂŶƉĂƌĂĚĂũnj
ŽƐƚĂũĞƐǀĞǎĚŽĚǀĞŶĞĚĞůũĞͣ͘ŬŽƐĞŶĂĜĞƚĞƵDĐŽŶĂůĚƵďŝůŽ
ŐĚĞƵ^ͲƵ͕njŶĂũƚĞĚĂũĞŬƌŝƓŬĂƉĂƌĂĚĂũnjĂƵďŝůŽŬŽŵŽĚͣDĞŬ͞Ͳ
ŽǀŝŚ ŚĂŵďƵƌŐĞƌĂ ƐĞēĞŶĂ ŶĂ ŶĂƓŽũ ŵĂƓŝŶŝ͕͞ ŬĂǎƵ Ƶ ŬŽŵƉĂŶŝũŝ
^ƚĂŶdĞĐŚ͘
EĞŬĂ ŶŽǀĂ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝũƐŬĂ ƌĞƓĞŶũĂ ŬŽũĂ ƐƵ ƉƌŝŵĞŶŝůŝ ŝŶǎĞŶũĞƌŝ
^ƚĂŶdĞĐŚͲĂ ĚŽƉĂůĂ ƐƵ ƐĞ ůũƵĚŝŵĂ ŝnj DdͲĂ ŝ ďŝđĞ ƉƌŝŵĞŶũĞŶĂ
ŶĂ ŶŽǀŽũ ŵĂƓŝŶŝ ŬŽũĂ ƐĞ ƉƌŽŝnjǀŽĚŝ njĂ ŶũŝŚ͘ KǀĂ ƉŽďŽůũƓĂŶũĂ
ŽŵŽŐƵđĂǀĂũƵ ƉƌŝůĂŐŽĚůũŝǀŽƐƚ ŵĂƓŝŶĞ͕ ǀĞđƵ ŇĞŬƐŝďŝůŶŽƐƚ͕ ůĂŬŽđƵ
ƉƌŝƐƚƵƉĂƵŽĚƌǎĂǀĂŶũƵ͘
hƚŽŬƵϮϬϭϭ͘ŽēĞŬƵũĞƐĞŝnjǀŽnjϳĚŽϭϬƐŝƐƚĞŵĂnjĂƐĞēĞŶũĞůƵŬĂ
ŝůŝ ƉĂƌĂĚĂũnjĂ͘ DĞĚŝũƐŬƵ ƉĂǎŶũƵ ũĞ ƉƌŝǀƵŬůĂ ƐĂŵĂ ŶĂũĂǀĂ ŝnjǀŽnjĂ
ŵĂƓŝŶĂƵ^͕ƓƚŽƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂŝƐƟŶƐŬƵƌĞƚŬŽƐƚƉŽƐůĞĚŶũŝŚŐŽĚŝŶĂ͘
Kada slike počnu da se kreću...
– sistem vizuelne kontrole automatski bira pozicije za inspekciju –
P
rvi put u tehonologiji automatizacije, radni uzorak koji se kontroliše ne dovodi se do sistema
vizuelne kontrole kvaliteta, već obrnuto. Zahvaljujući integrisanom kontroleru sa CoDeSys-om ugrađenom na Festo sistem vizuelne kontrole povezanog sa osom portala, slike počinju da se kreću.
R
anije su sistemi vizuelne kontrole kvaliteta bili instalirani strogo u jednoj tački proizvodnog procesa.
Kontrolisani uzorci su generalno transportovani do
pozicije objektiva kamere na pokretnoj traci. Sistem
kontrole kvaliteta SBOC..Q kompanije Festo drastično menja
proces. Sistem za vizuelnu kontrolu je sada deo osnog portala i pozicionira se prema uzorku koji je neophodno ispitati.
Sistemi za manipulaciju spremni za ugradnju
Kompanija Festo proizvodi konzolni sistem za manipulaciju,
u potpuno montiranom i testiranom obliku, koji je spreman
za ugradnju direktno na mašinu poručioca - zajedno sa
svim projektnim podacima i šemama veza i vrhunskom
funkcionalnom i cenovnom garancijom. JAM Automation
je snabdeven ne samo opremom u formi podsistema
pripremljenog za ugradnju, već kompletnim paketom
koji povećava ukupnu vrednost. Ovo kompletno rešenje
znači manje rada za zaposlene proizvođača opreme,
pojednostavljuje proces nabavke i smanjuje troškove
projektovanja i puštanja u rad.
“Montiraj i zaboravi” jeste cilj za naše kupce, objašnjavaju
u kompaniji Festo.
Inspekcija 100%!
U praktičnoj aplikaciji, sistem integrator JAM Automation
(Radevormwald) razvila je ćeliju za inspekciju za dobavljača automobilske industrije. U prvom koraku, mašina presuje
devet utičnica od meke plastike u prirubnicu od tvrde plastike. U drugom koraku, sistem vizuelne kontrole kvaliteta
sprovodi 100% inspekciju presom spojenih plastičnih utičnica.
Zeleno svetlo: 100% provera
Montaža sistema vizuelne kontrole na Scara robote dala
bi slične rezultate, ali bi troškovi ove funkcionalnosti bili
skoro tri puta veći u poređenju sa električnim sistemom
za manipulaciju u obliku konzole. Festo sistem vizuelne
kontrole sa integrisanim kontrolerom otvara nove
mogućnosti. Pokretni sistem vizuelne kontrole omogućava
jednostavnu proveru, posebno velikih uzoraka, koje je teško
transportovati konvencionalnim konvejerskim sistemima
i čak može biti integrisan u fleksibinu standarnu ćeliju za
kontrolu.
Sistem vizuelne inspekcije kao kontroler
Tokom procesa inspekcije, sistem vizuelne kontrole putuje
automatski do svake pozicije utičnica. Ukoliko su sve
plastične utičnice ispravno postavljene u prirubnicu, na
kontrolnom panelu mašine upali se devet lampica. Operater
na mašini može da ukloni spojene utičnice i postavi nove.
Festo je vodeći svetski proizvođač opreme za tehnologiju
automatizacije. Preko 100 novih proizvoda lansiranih svake godine
su čist pokazatelj inovativne snage kompanije. Za naših 300.000
kupaca širom sveta, uvek smo na raspolaganju. Oko 13.500
zaposlenih firme Festo u 176 zemalja obezbeđuju napredak u
uvećanju kapitala i gotovih proizvoda – iz dana u dan. Pneumatska
i električna tehnologija automatizacije firme Festo sinonim su za
inovacije u industrijskoj i procesnoj automatizaciji.
Sistem vizuelne inspekcije kao kontroler
Sistem vizuelne inspekcije SBO..-Q postavljen je na
prednjem kraju električnog sistema manipulacije u obliku
konzole. On obezbeđuje kompletnu kontrolu sistema za
manipulaciju, zahvaljujući integrisanom CoDeSys PLC sa
CANopen master funkcionalnošću. Dodatni kontroler nije
potreban, što celokupnu mašinu čini manje kompleksnom.
Festo G.m.b.H.
Ogranak Beograd
Toplice Milana 14a, Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0) 11 289 2295
e-mail: [email protected]
web: www.festo.rs
,QGXVWULMDIHEUXDU
ĂƚŽŶĞůĞĐƚƌŝĐĚ͘Ž͘Ž͘
dž^LJƐƚĞŵ
W>ͬKƉĞƌĂƚŽƌƉĂŶĞůŝŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĂŶŝ/ͬKƐŝƐƚĞŵŝ
<ŽŶĐĞƉƚƵĂůŶŝŽĚŐŽǀŽƌŶĂnjĂŚƚĞǀĞĚĂŶĂƐŶũŝĐĞ
dž^LJƐƚĞŵsƐĞƌŝũĂŽƉĞƌĂƚŽƌƉĂŶĞůĂŝŽƉĞƌĂƚŽƌƉĂŶĞůĂƐĂŝŶƚĞŐƌŝƐĂŶŽŵW>ĨƵŶŬĐŝŽŶĂůŶŽƓđƵŝ
dž^LJƐƚĞŵEƉŽƌŽĚŝĐĂĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĂŶŝŚ/ͬKŵŽĚƵůĂŝnjdKEͲĂ
dĞŬƐƚ͗ůĞŬƐĂŶĚĂƌsĂƐŝđ͕ĚŝƉů͘ŝŶŐ͘Ğů͘
6
DYUHPHQLRSHUDWRUSDQHOLNUDMQMHPNRULVQLNX
SUXåDMXMDVQXLÀHNVLELOQXPHQLQDYLJDFLMXL
EU]LWDþDQXYLGXVWDQMHPDãLQHLOLSRJRQDGRN
LVWRYUHPHQR SURMHNWDQWX ± SURJUDPHUX RPRJX
üXMX UD]YRM MHGQRJ WDNYRJ VLVWHPD QD MHGQRM
KDUGYHUVNRVRIWYHUVNRMSODWIRUPL
,QGXVWULMDIHEUXDU
6
ĂǀƌĞŵĞŶĞ ŵĂƓŝŶĞ ŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝ ƉŽŐŽŶŝ ƉŽƐƚĂũƵ ƐǀĞ
ŬŽŵƉůĞŬƐŶŝũŝ ʹ ƐǀĞ ũĞ ǀŝƓĞ ƵƌĞĜĂũĂ ŬŽũŝŵĂ ƚƌĞďĂ ƵƉƌĂͲ
ǀůũĂƟ͕ ƐǀĞ ũĞ ǀŝƓĞ ŶĂƉƌĞĚŶŝŚ ƐĞŶnjŽƌĂ ēŝũĂ ƐƚĂŶũĂ ƚƌĞďĂ
ŽēŝƚĂǀĂƟ͘ĂďŝŽĚŐŽǀŽƌŝůŝnjĂŚƚĞǀŝŵĂŬŽũŝƐĞƉƌĞĚŶũŝŚ
ƉŽƐƚĂǀůũĂũƵ͕ ĚĂŶĂƓŶũŝ ŬŽŶƚƌŽůŶŽ ƵƉƌĂǀůũĂēŬŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŵŽƌĂũƵ ďŝƟ
ŵŽĚƵůĂƌŶŝ͕ŬĂŬŽďŝƐĞŶĂƉƌĂǀŝůĂŬŽŶĮŐƵƌĂĐŝũĂŬŽũĂƓƚŽďůŝǎĞŽĚͲ
ŐŽǀĂƌĂnjĂŚƚĞǀƵ͕ŵŽƌĂũƵďŝƟŽƚǀŽƌĞŶŝnjĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũƵƐĂĚƌƵŐŽŵ
ŽƉƌĞŵŽŵƉƌĞŬŽŶĞŬŽŐŽĚƐƚĂŶĚĂƌĚŶŝŚŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚŬŽŵƵŶŝŬĂͲ
ĐŝŽŶŝŚƉƌŽƚŽŬŽůĂ͕ŵŽƌĂũƵďŝƟũĞĚŶŽƐƚĂǀŶŝnjĂƵŐƌĂĚŶũƵŝŽĚƌǎĂǀĂͲ
ŶũĞŬĂŬŽďŝƐĞƐŵĂŶũŝůŽǀƌĞŵĞŬŽũĞƐĞƚƌŽƓŝŶĂŝŶƐƚĂůŝƌĂŶũĞ͕ƉŽǀĞͲ
njŝǀĂŶũĞ͕ƚĞƐƟƌĂŶũĞŽƉƌĞŵĞŝŬĂƐŶŝũĞƌĞĚŽǀŶŽŽĚƌǎĂǀĂŶũĞ͘
DŝĐƌŽWĂŶĞůŝƐĞƌŝũĞdž^LJƐƚĞŵsŝnjdKEͲĂƐƵŽƉĞƌĂƚŽƌƐŬŝƉĂŶĞůŝ͕
ŬŽũŝ ƐĞ Ƶ njĂǀŝƐŶŽƐƟ ŽĚ ƟƉĂ ŵŽŐƵ ŬŽƌŝƐƟƟ ŝ ŬĂŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂďŝůŶŝ
ůŽŐŝēŬŝ ŬŽŶƚƌŽůĞƌŝ ʹ W>͘ WƌŝŵĞŶĂ DŝĐƌŽ WĂŶĞůĂ ũĞ ƓŝƌŽŬĂ ʹ ŽĚ
ĂƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũĞ ŵĂƓŝŶĂ͕ ƉƌĞŬŽ ĂƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũĞ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶŝŚ ůŝŶŝͲ
ũĂŝƉƌŽĐĞƐĂƵŝŶĚƵƐƚƌŝũŝĚŽŬŽŶƚƌŽůŶŝŚŝŝŶĨŽƌŵĂƟǀŶŝŚƉĂŶĞůĂƵ
ͣĂƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũŝnjŐƌĂĚĂ͘͞DŝĐƌŽƉĂŶĞůŝƐĞŝnjƌĂĜƵũƵƵǀĞůŝēŝŶĂŵĂ
ĞŬƌĂŶĂŽĚϯ͘ϱ͛͛ĚŽϭϱ͕͛͛ƚĂŬŽĚĂũĞƵnjŶũŝŚŵŽŐƵđĞŝnjĂďƌĂƟƵƌĞĜĂũ
ďĂƓƉŽŵĞƌŝĂƉůŝŬĂĐŝũĞ͘ZĂnjǀŽũŬŽŶƚƌŽůŶĞĂƉůŝŬĂĐŝũĞǀƌƓŝƐĞƉŽŵŽͲ
đƵŶĂƉƌĞĚŶŽŐyƐŽŌŽĞ^LJƐϮ͘ϬƌĂnjǀŽũŶŽŐŽŬƌƵǎĞŶũĂďĂnjŝƌĂŶŽŐ
ŶĂ / ϲϭϭϯϭͲϯ ƐƚĂŶĚĂƌĚƵ͘ ZĂnjǀŽũ ǀŝnjƵĞůŝnjĂĐŝũĞ ũĞ ŬƌŽnj 'ĂůŝůĞŽ
ƌĂnjǀŽũŶŽŽŬƌƵǎĞŶũĞ͘
.DNRL]JOHGDMHGDQVLVWHPDXWRPDWL]DFLMH]DVQR
YDQQD0LFUR3DQHOXL;,21GHFHQWUDOL]RYDQLP
,2PRGXOLPD
ŽŶƚƌŽůŶĂ ĂƉůŝŬĂĐŝũĂ ŝ ǀŝnjƵĞůŝnjĂĐŝũĂ ƐĞ ŝnjǀƌƓĂǀĂũƵ ŶĂ DŝĐƌŽ
<
WĂŶĞůƵ͘ ĞĐĞŶƚƌĂůŝnjŽǀĂŶŝ ƵůĂnjŶŽͲŝnjůĂnjŶŝ ŵŽĚƵůŝ ƉŽǀĞnjĂŶŝ ƐƵ
ƉƌĞŬŽ WƌŽĮƵƐͲĂ ŶĂ ,D/ͬW> DŝĐƌŽ WĂŶĞů͘ DŝĐƌŽ WĂŶĞů ŵŽǎĞ
ďŝƟƵĐĞŶƚĂůŶŽŵŵĞƐƚƵƐĂƵƉƌĂǀůũĂŶũĞʹŬŽŶƚƌŽůŶĂƐŽďĂ͕ĚŽŬƐƵ
y/KEĚĞĐĞŶƚƌĂůŝnjŽǀĂŶŝƵůĂnjŶŽͲŝnjůĂnjŶŝŵŽĚƵůŝŝŶƐƚĂůŝƌĂŶŝƉŽŽƌŵͲ
ĂƌŝŵĂƵƉŽŐŽŶƵ͘EĂŽǀĂũŶĂēŝŶ ƐŵĂŶũĞŶŽũĞŽǎŝēĞŶũĞ ƵĐĞůŽŵ
ƐŝƐƚĞŵƵʹŽĚŬŽŶƚƌŽůŶĞũĞĚŝŶŝĐĞĚŽy/KEŵŽĚƵůĂŝĚĞƐĂŵŽũĞĚͲ
ĂŶŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝŽŶŝŬĂďů͕ĚŽŬũĞŽǎŝēĞŶũĞƐĞŶnjŽƌĂ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶĂƚĂ
ŝ ŝnjǀƌƓŶŝŚ ĞůĞŵĞŶĂƚĂ ůŽŬĂůŶŽ ƉŽ ƉŽŐŽŶƵ͕ ēŝŵĞ ũĞ ŝ ŵŽŐƵđŶŽƐƚ
ŐƌĞƓŬĞƐŵĂŶũĞŶĂŝƉƌŽĐĞƐŽĚƌǎĂǀĂŶũĂƉŽũĞĚŶŽƐƚĂǀůũĞŶ͘
hnjDŝĐƌŽWĂŶĞůĞĚŽůĂnjŝKWƐĞƌǀĞƌ͕ƚĂŬŽĚĂũĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝũĂ ƵǀŝƓĞ
ŶĂĚnjŽƌŶŽƵƉƌĂǀůũĂēŬĞƐŝƐƚĞŵĞ;^ͿůĂŬŽŽƐƚǀĂƌŝǀĂ͘
3ULPHULSULPHQHXSUDNVL
2VRELQH
:ĞĚŶĂŽĚƐƉĞĐŝĮēŶŝŚŽƐŽďŝŶĂDŝĐƌŽWĂŶĞůĂũĞĚĂƐĞŵŽŐƵŬŽƌŝͲ
ƐƟƟŝŚŽƌŝnjŽŶƚĂůŶŽ;>ĂŶĚƐĐĂƉĞͿŝsĞƌƟŬĂůŶŽ;WŽƌƚƌĂŝƚͿ͕ƚũ͘ǀŝnjƵĞͲ
ůŝnjĂĐŝũĂŵŽǎĞĚĂƐĞƉƌŽŐƌĂŵŝƌĂnjĂŽďĂƉŽůŽǎĂũĂƉĂŶĞůĂ͘dĂŬŽĜĞ͕
ƉŽƌĞĚƐƚĂŶĚĂƌĚŶŝŚϰ͗ϯĨŽƌŵĂƚĂĞŬƌĂŶĂ͕ŵŽŐƵƐĞŝnjĂďƌƚĂƟŝĞŬƌĂͲ
ŶŝƐĂƉƌŽƉŽƌĐŝũŽŵƐůŝŬĞϭϲ͗ϵ;tŝĚĞ^ĐƌĞĞŶͿ͘/njǀĞĚďĂŬƵđŝƓƚĂDŝĐͲ
ƌŽWĂŶĞůĂŵŽǎĞďŝƟŽĚŶĞƌĜĂũƵđĞŐēĞůŝŬĂ͕ƓƚŽDŝĐƌŽWĂŶĞůĞēŝŶŝ
ŽĚůŝēŶŝŵŝnjďŽƌŽŵnjĂƉƌŝŵĞŶƵƵƉƌĞŚƌĂŵďĞŶŽũŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ͘
yƐLJƐƚĞŵEũĞĚĞĐĞŶƚƌĂůŝnjŽǀĂŶŝƐŝƐƚĞŵ/ͬKŵŽĚƵůĂ;ŬĂƌƟĐĂͿͲy/Ͳ
KE͕ŬŽũŝƐĂDŝĐƌŽWĂŶĞůŽŵŬŽŵƵŶŝĐŝƌĂƉƌĞŬŽŶĞŬŽŐƐƚĂŶĚĂƌĚͲ
ŶŽŐ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŐ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝŽŶŽŐ ƉƌŽƚŽŬŽůĂ ʹ WƌŽĮƵƐ͕ Ͳ
EŽƉĞŶ͕ ĞǀŝĐĞEĞƚ͘ ƌŽũ ƵůĂnjĂͬŝnjůĂnjĂ ĚĞĮŶŝƓĞ ŬŽƌŝƐŶŝŬ ƉƌĞŵĂ
njĂŚƚĞǀƵ ĂƉůŝŬĂĐŝũĞ͘ h ŝŐƌŝ ƐƵ ƐǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŶĞ ǀƌƐƚĞ ƵůĂnjŶŽͲŝnjůĂͲ
njŶŝŚŬĂƌƟĐĂʹĚŝŐŝƚĂůŶŝƵůĂnjŝ͕ĚŝŐŝƚĂůŶŝŝnjůĂnjŝ͕ĂŶůŽŐŶĞŬĂƌƟĐĞŬŽũĞ
ŵŽŐƵ ƉƌŝŚǀĂƚĂƟ ƐƚƌƵũŶĞ ŝůŝ ŶĂƉŽŶƐŬĞ ƐŝŐŶĂůĞ͕ ƐŝŐŶĂůĞ ƐĂ WƚϭϬϬ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŶŝŚƐŽŶĚŝŝůŝƐĂƚĞƌŵŽƉĂƌŽǀĂ͕ƚĞďƌnjĞďƌŽũĂēŬĞŬĂƌƟͲ
ĐĞŝƐƉĞĐŝũĂůŶĞŬĂƌƟĐĞnjĂƉŽǀĞnjŝǀĂŶũĞŶĂĚŽŐƌĂĜĞŶŽŐ^ŵĂƌƚtŝͲ
ƌĞ ĂƌǁŝŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ;ǀŝƓĞ Ž ^ŵĂƌƚtŝƌĞ ĂƌǁŝŶ ƐŝƐƚĞŵƵ ŵŽǎĞƚĞ
ƉŽŐůĞĚĂƟ ŶĂ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽĞůůĞƌ͘ŶĞƚͬĞŶͬƉƌŽĚƵĐƚƐͺƐŽůƵƟŽŶƐͬ
ƐŽůƵƟŽŶƐͬĚĂƌǁŝŶͬŝŶĚĞdž͘ũƐƉͿ͘
:ĞĚĂŶŽǀĂŬĂǀƐŝƐƚĞŵ͕ ƐĂĐĞŶƚƌĂůŶŝŵDŝĐƌŽWĂŶĞů ,D/ͬW>ƵƌĞͲ
ĜĂũĞŵŝϲĚĞĐĞŶƚƌĂůŝnjŽǀĂŶŝŚŵŽĚƵůĂƐĂƵŬƵƉŶŽŶĞƓƚŽŝƐƉŽĚϭϬϬϬ
ƵůĂnjŶŽ ŝnjůĂnjŶŝŚ ƐŝŐŶĂůĂ ;ĚŝŐŝƚĂůŶŝŚ ŝ ĂŶĂůŽŐŶŝŚͿ ŝŵƉůĞŵĞŶƟƌĂůĂ
ũĞ ĞůƚĂ /ŶǎĞŶũĞƌŝŶŐ͕ ƉĂƌƚŶĞƌ ĂƚŽŶ ĞůĞĐƚƌŝĐͲĂ njĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬƵ
ŬŽŶƚƌŽůƵ ŝ ĂƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũƵ Ƶ WŽƐƚƌŽũĞŶũƵ njĂ ƉƌĞƌĂĚƵ ŽƚƉĂĚŶĞ
ǀŽĚĞ ŝnj ƉŽŐŽŶĂ ŽĚŵĂƓđŝǀĂŶũĂ͕ ůĂŬŝƌŶŝĐĞ ŝ ƚĞŚŶŝēŬŽŐ ēŝƓđĞŶũĂ Ƶ
ĨĂďƌŝĐŝ ĂƵƚŽŵŽďŝůĂ &/d Ƶ <ƌĂŐƵũĞǀĐƵ͘ <ŽŵƉůĞƚŶŝŵ ƉŽŐŽŶŽŵ
ƐĞŵŽǎĞ ƵƉƌĂǀůũĂƟƉƌĞŬŽDŝĐƌŽWĂŶĞůĂǀĞůŝēŝŶĞϭϬ͘ϰ͚͛ŝůŝƉƌĞŬŽ
^ ƐŝƐƚĞŵĂ͘ aĞƐƚ ůŽŬĂĐŝũĂ ƐĂ ĚĞĐĞŶƚƌĂůŝnjŽǀĂŶŝŵ ƵůĂnjŶŽͲŝnjͲ
ůĂnjŶŝŵŵŽĚƵůŝŵĂŶĂůĂnjĞƐĞ Ƶ ŬƌƵŐƵŽĚϲϬϬŵ ŽĚŬŽŶƚƌŽůĞƌĂ͕ŝ
ŬŽŵƵŶŝĐŝƌĂũƵƉƌĞŬŽWƌŽĮƵƐĂ͘
sŝƓĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂŽƐǀŝŵdKEƉƌŽŝnjǀŽĚŝŵĂnjĂĂƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũƵ
ŵŽǎĞƚĞ ƉƌŽŶĂđŝ ŶĂ ǁǁǁ͘ĞĂƚŽŶ͘ƌƐ ŝůŝ ǁǁǁ͘ĞĂƚŽŶͲĂƵƚŽŵĂƟŽŶ͘
ĐŽŵ͘
ĂƚŽŶĞůĞĐƚƌŝĐĚ͘Ž͘Ž͘
^ƌĞŵƐŬĂDŝƚƌŽǀŝĐĂ͕ZƵŵƐŬŝĚƌƵŵďƌ͘ϭϯ
WƌŽĚĂũĂʹKŐƌĂŶĂŬĞŽŐƌĂĚ
DŝůƵƟŶĂDŝůĂŶŬŽǀŝđĂϳ͕ϭϭϬϳϬEŽǀŝĞŽŐƌĂĚ
dĞů͗ϬϭϭϯϳϳϳϬϬϳ͕ϯϳϳϳϬϭϳ
ǁǁǁ͘ĞĂƚŽŶ͘ƌƐ
,QGXVWULMDIHEUXDU
+RQH\ZHOO
,ϵϬϬ<ŽŶƚƌŽůŶŝƐŝƐƚĞŵ
ũĞĚŶŽƐƚĂǀŶĂŬŽŶƚƌŽůĂƉƌŽĐĞƐĂ
+&
VPDQMXMH ]DKWHYH KDU
GYHUD VRIWYHUD REXNH
L SRGUãNH ãWR JD þLQL LGHDOQLP UHãHQMHP ]D
NRQWUROX UD]OLþLWLK SRWUHED RG NRQWUROH WR
SORWHXERMOHULPDSHüLPDSUåLRQLFDPDLVX
ãLRQLFDPDGRREUDGHMHGLQLFDXIDUPDFHXW
VNLPKHPLMVNLPDSOLNDFLMDPD]DELRJRULYR
KHPLMVNLP VLVWHPLPD ]D REUDGX L PQRJLP
GUXJLPDSOLNDFLMDPD
+
ŽŶĞLJǁĞůů ,ϵϬϬ ,ŝďƌŝĚŶŝ ŬŽŶƚƌŽůĞƌ ũĞ ŶĂͲ
ƉƌĞĚŶŝƉƌŽĐĞƐŶŝŝůŽŐŝēŬŝŬŽŶƚƌŽůĞƌŬŽũŝŶƵĚŝ
ŵŽĚƵůĂƌŶŝ ĚŝnjĂũŶ͕ ŶĂƉƌĂǀůũĞŶ ĚĂ ŽĚŐŽǀŽƌŝ
ŶĂ ƉŽƚƌĞďĞ ĂƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũĞ ƓŝƌŽŬŽŐ ƐƉĞŬƚƌĂ
ƉƌŽĐĞƐŶĞŽƉƌĞŵĞ͘
KƉĞƌĂƚĞƌƐŬŝ ŝŶƚĞƌĨĞũƐ ƐĂ ĞŬƌĂŶŽŵ ŽƐĞƚůũŝǀŝŵ ŶĂ ĚŽĚŝƌ
ƉƌƵǎĂƵŶĂƉƌĞĚƵŐƌĂĜĞŶĞŝůŝƵƌĂĜĞŶĞƉŽŶĂƌƵĚǎďŝŶŝĚŝƐͲ
ƉůĞũĞůĂŬĞnjĂƵƉŽƚƌĞďƵ͕njĂũĞĚŶŽƐĂƉƌŽƓŝƌŝǀĂŶũĞŵ͕ĂƌŚŝǀŝͲ
ƌĂŶũĞŵƉŽĚĂƚĂŬĂŝƐŵĞƓƚĂũĞŵĚƌƵŐŝŚŵŽŐƵđŶŽƐƟ͘/njďŽƌ
WhŵŽĚƵůĂ͕ďƌŽũŶŝŚůŽŬĂůŶŝŚŝͬŝůŝƵĚĂůũĞŶŝŚ/ͬKƉƌŽƓŝƌĞͲ
ŶũĂƉŽƐŝƐƚĞŵƵŽďĞnjďĞĜƵũĞŇĞŬƐŝďŝůŶƵĂƌŚŝƚĞŬƚƵƌƵŬŽũĂ
ŵŽǎĞĚĂŽĚŐŽǀŽƌŝŶĂŶĂũnjĂŚƚĞǀŶŝũƵĂƉůŝŬĂĐŝũƵ͘
DŽĚƵůĂƌŶŽƐƚ͕ ƵŐƌĂĜĞŶĂ ƌĞĚƵŶĚĂŶƚŶŽƐƚ͕ ƌĂnjŶŽůŝŬĂ /ͬK
ŬŽŶĮŐƵƌĂĐŝũĂ ŝ ƉŽǀĞnjĂŶŽƐƚ͕ njĂũĞĚŶŽ ƐĂ ƐƉŽƐŽďŶŽƓđƵ
ŬŽŶĮŐƵƌĂĐŝũĞŬŽŵƉůĞƚŶŝŚƉƌŽĐĞƐŶŝŚƌĞƓĞŶũĂŝĂƌŚŝǀŝƌĂŶũĞ
ŶũŝŚŽǀŝŚƉƌŽŐƌĂŵƐŬŝŚƉĂƌĂŵĞƚĂƌĂƌĂĚŝůĂŬŽŐƉŽŶŽǀŶŽŐ
ŬŽƌŝƓđĞŶũĂŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝũĞ͕ĚĂũƵŵŽŐƵđŶŽƐƚƉƌŝůĂŐŽĜĞͲ
ŶĞŬŽŶƚƌŽůĞƚĂēŶŽƐƟ͘
-HGQRVWDYQLMDVWUDWHJLMDNRQWUROHL
EROMHDUKLYLUDQMHNRQ¿JXUDFLMH
,LJďƌŝĚŽŶƚƌŽůĞƐŝŐŶĞƌƐŽŌǀĞƌŬŽƌŝƓđĞŶnjĂŬŽŶĮŐƵƌĂĐŝͲ
ũƵŬŽŶƚƌŽůĞƌĂũĞƐƚĞĂƉůŝŬĂĐŝũĂnjĂƐŶŽǀĂŶĂŶĂŽƉĞƌĂƟǀŶŽŵ
ƐŝƐƚĞŵƵ tŝŶĚŽǁƐ ŬŽũĂ ŬŽƌŝƐƟ ŐƌĂĮēŬĞ ƉƌĞĚŵĞƚĞ ƌĂĚŝ
ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂŶũĂ ƐŬƵƉŽǀĂ ĨƵŶŬĐŝũĂ͕ ƵŵŶŽŐŽŵĞ ƉŽũĞĚŶŽͲ
ƐƚĂǀůũƵũĞƌĂnjǀŽũƐƚƌĂƚĞŐŝũĞŬŽŶƚƌŽůĞŝƉŽďŽůũƓĂǀĂēƵǀĂŶũĞ
ƉŽĚĂƚĂŬĂŬŽŶĮŐƵƌĂĐŝũĞ͘
^ƚĂƟŽŶĞƐŝŐŶĞƌƐŽŌǀĞƌŬŽƌŝƓđĞŶnjĂŬŽŶĮŐƵƌĂĐŝũƵŽƉĞͲ
ƌĂƚŽƌƐŬŽŐŝŶƚĞƌĨĞũƐĂũĞƵĚƌƵǎĞŶƐĂ,LJďƌŝĚŽŶͲ
ƚƌŽů ĞƐŝŐŶĞƌ ƐŽǀŌĞƌŽŵ ƉƌĞŬŽ ƵůĂnjŶŝŚ
ĨƵŶŬĐŝũĂ ďĂnjĞ ƉŽĚĂƚĂŬĂ ŬŽũĞ njŶĂēĂũŶŽ
ƉŽũĞĚŶŽƐƚĂǀůũƵũƵ ƌĂnjǀŽũ
ƉƌŝŬĂnjĂ ŬŽƌŝƐŶŝēͲ
ŬŽŐŝŶƚĞƌĨĞũƐĂ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
-RãQHNROLNRRGOLNDMHGQRVWDYQRVWLLODNRüH
:ĞĚŶŽƐƚĂǀĂŶnjĂƉŽƐĞĚŽǀĂŶũĞ͗
R EĂƉŽēĞƚŬƵŬƵƉŝƚĞƐĂŵŽŽŶŽƓƚŽǀĂŵũĞƉŽƚƌĞďͲ
ŶŽĂnjĂƟŵŐĂƉƌŽƓŝƌŝƚĞƉƌĞŵĂǎĞůũŝ͕njĂŚǀĂůũƵũƵđŝ
ŵŽĚƵůĂƌŶŽŵĚŝnjĂũŶƵ
R /ƐŬŽƌŝƐƟƚĞ ƉƌĞĚŶŽƐƚ ĚŝnjĂũŶĂ ŚŝďƌŝĚŶĞ ŬŽŶƚƌŽůĞ
ŬĂŬŽďŝƐƚĞƐŵĂŶũŝůŝƚƌŽƓŬŽǀĞŚĂƌĚǀĞƌĂŝƐŽŌǀĞƌĂ
ŝƐŵĂŶũŝůŝnjĂŚƚĞǀĞŽďƵŬĞŝƉŽĚƌƓŬĞ͘
R ^ŵĂŶũŝƚĞnjĂŚƚĞǀĞƌĞnjĞƌǀŶŝŚĚĞůŽǀĂƐĂƵŶŝǀĞƌnjĂůͲ
ŶŝŵĂŶĂůŽŐŶŝŵƵůĂnjŝŵĂ;d͕Zd͕s͕ŵs͕ŵͿŶĂ
ŝƐƚŽũ/ͬKŬĂƌƟĐŝ͘
R <ŽƌŝƐƟƚĞŐƌĂĮēŬŝŽƉĞƌĂƚĞƌƐŬŝŝŶƚĞƌĨĞũƐnjĂŽƉƓŝƌͲ
ŶĞƉƌĞŐůĞĚĞƐƚĂƚƵƐĂŬŽŶƚƌŽůĞƌĂŝŝŶƚĞŐƌŝƐĂŶũĞƐĂͲ
ĚƌǎĂũĂďĂnjĞƉŽĚĂƚĂŬĂƐĂŬŽŶƚƌŽůĞƌŽŵ͘
R DĂŬƐŝŵĂůŶŽ ƵďƌnjĂũƚĞ ŝnjǀƌƓĂǀĂŶũĞ ŽƉĞƌĂĐŝũĂ ŝ
ƐŵĂŶũŝƚĞ ƚƌŽƓŬŽǀĞ ƉŽĚƌƓŬĞ ƐĂ ƵŐƌĂĜĞŶŝŵ ĂůĂƌͲ
ŵŝŵĂŬŽũŝƐƟnjƵƉƵƚĞŵĞͲŵĂŝůĂ͘
>ĂŬnjĂŝŶǎĞŶũĞƌŝŶŐŝƐƚĂƌƚŽǀĂŶũĞ͗
R /ŶƚĞŐƌŝƓŝƚĞŬŽŵƉůĞƚŶŽƌĞƓĞŶũĞƐĂůŽŐŝēŬŽŵŬŽŶͲ
ƚƌŽůŽŵ ƉƌŽĐĞƐĂ ŝ ƐĞŬǀĞŶĐĂŵĂ͕ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĂͲ
ŵĂ͕ ƉŽĚĞƓĂǀĂŶũŝŵĂnjĂĂƌŚŝǀŝƌĂŶũĞŝ ƉƌŽĐĞƐŶŝŵ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝŵĂ͘
R ^ŵĂŶũŝƚĞǀƌĞŵĞƉŽŬƌĞƚĂŶũĂƐĂŶĂĚnjŽƌŽŵŝƉƌŝͲ
ŬĂnjŝǀĂŶũĞŵŬŽŶĮŐƵƌĂĐŝũĞƌĞǎŝŵĂƌĂĚĂ͘
R WŽũĞĚŶŽƐƚĂǀŝƚĞ ēƵǀĂŶũĞ ƉŽĚĂƚĂŬĂ ŝ ĞůŝŵŝŶŝƓŝƚĞ
ŐƌĞƓŬĞ ƉƌŝůŝŬŽŵ ĂƌŚŝǀŝƌĂŶũĂ ƉŽŵŽđƵ ƉŽǀƌĂƚŬĂ
ŶĂ ƉƌĞƚŚŽĚŶƵ ŬŽŶĮŐƵƌĂĐŝũƵ͘ KďĞnjďĞĚŝƚĞ ƉŽƵͲ
njĚĂŶŽƐƚŝŬŽŵƉĂƟďŝůŶŽƐƚƵnjƉƌŝůĂŐŽĜĞŶŝŽƉĞƌĂͲ
ƚĞƌƐŬŝŝŶƚĞƌĨĞũƐ͕ůĂŬnjĂŬŽƌŝƓđĞŶũĞ͕ŬŽũŝũĞƉƌĂǀůũĞŶ
ƵƚƵƐǀƌŚƵ͘
R ^ŬƌĂƟƚĞĐŝŬůƵƐĞƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶũĂŝƵŶĂƉƌĞĚŝƚĞŇĞŬͲ
ƐŝďŝůŶŽƐƚƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶũĂƐĂŝŶƚĞŐƌŝƐĂŶŝŵŬŽŶĮŐƵͲ
ƌĂĐŝŽŶŝŵĂůĂƟŵĂŬŽŶƚƌŽůĞƌĂŝŝŶƚĞƌĨĞũƐĂ͘
>ĂŬnjĂƵƉŽƚƌĞďƵ͗
R &ŽƌŵƵůŝƓŝƚĞŝŶƚƵŝƟǀŶĞŽƉĞƌĂĐŝũĞ͕ĞůŝŵŝŶŝƓŝƚĞŐƌĞͲ
ƓŬĞ͕ ŝŵĂũƚĞ ďƌnj ƉƌŝƐƚƵƉ ƉŽĚĂĐŝŵĂ ŝ ƵŶĂƉƌĞĚŝƚĞ
ŶĂĚnjŽƌƉƌŽĐĞƐĂƐĂŝŶƚĞƌĨĞũƐŽŵŽƐĞƚůũŝǀŝŵŶĂĚŽͲ
ĚŝƌŬŽũŝĚĂũĞŽďůŝŬƉƌŝůĂŐŽĜĞŶŝŵŐƌĂĮēŬŝŵƉƌŝŬĂͲ
njŝŵĂ͘
R WŽďŽůũƓĂũƚĞƉƌŽƚŽŬŝƐƚŽǀƌĞŵĞŶŽƐŵĂŶũƵũƵđŝƚƌŽͲ
ƓŬŽǀĞĞŶĞƌŐŝũĞnjĂŚǀĂůũƵũƵđŝďŽůũŽũŬŽŶƚƌŽůŝƉƌŽͲ
ĐĞƐĂ͘
R EĂĚŐůĞĚĂũƚĞƌĂĚƉƌŽĐĞƐĂŝƵŶĂƉƌĞĚŝƚĞďĞnjďĞĚͲ
ŶŽƐƚƉŽĚĂƚĂŬĂƉƵƚĞŵůŽŬĂůŶŽŐĂƌŚŝǀŝƌĂŶũĂ͘
R KƐŝŐƵƌĂũƚĞďƌnjĞŝƚĂēŶĞƉƌŽŵĞŶĞƉƌŽĐĞƐŶŝŚƌĞǎŝͲ
ŵĂŝnjďŽƌŽŵŝƐƟŚŝnjnjĂƓƟđĞŶĞĂƌŚŝǀĞ͘
>ĂŬnjĂŽĚƌǎĂǀĂŶũĞ͗
R ZƵŬƵũƚĞ ŝ ƉƌŝƐƚƵƉĂũƚĞ ĂƌŚŝǀŝƌĂŶŝŵ ƉƌŽĐĞƐŶŝŵ ƉŽĚĂĐŝͲ
ŵĂďƌnjŽŝůĂŬŽƉƌĞŬŽĞůĞŬƚƌŽŶƐŬŝŚnjĂƉŝƐĂ͘
R ůŝŵŝŶŝƓŝƚĞnjĂǀŝƐŶŽƐƚŽĚŬŽŵƉũƵƚĞƌĂŝůŝŵƌĞǎĞ͕ƐŵĂŶũŝͲ
ƚĞǀƌĞŵĞnjĂƐƚŽũĂ͕ŝŽŵŽŐƵđŝƚĞƉƌĞŶŽƓĞŶũĞŬŽŶĮŐƵƌĂͲ
ĐŝũĞƉƵƚĞŵͣŬŽŶƚƌŽůĞƌͲĐĞŶƚĂƌ͟ďĂnjĞƉŽĚĂƚĂŬĂ͘
R /njďĞŐŶŝƚĞƉƌĞŬŝĚĞƵƌĂĚƵƉƌŽĐĞƐĂƉƵƚĞŵnjĂŵĞŶũŝǀŝŚ
/ͬKƵƌĞĜĂũĂŬŽũŝƐĞŵŽŐƵŵĞŶũĂƟͬĚŽĚĂǀĂƟĚŽŬũĞƐŝͲ
ƐƚĞŵƵƌĂĚƵ͘
R WŽũĞĚŶŽƐƚĂǀŝƚĞƌƵŬŽǀĂŶũĞŝƐǀĞĚŝƚĞŶĂŵŝŶŝŵƵŵŽĚƌͲ
ǎĂǀĂŶũĞƐŽŌǀĞƌĂƉƵƚĞŵƉŽǀƌĂƚŶŽŬŽŵƉĂƟďŝůŶŽŐŬŽŶͲ
ĮŐƵƌĂĐŝŽŶŽŐĂůĂƚĂ͘
R ůŝŵŝŶŝƓŝƚĞƐĂƐƚĂǀůũĂŶũĞďĂnjĂƉŽĚĂƚĂŬĂŝŶĞŝnjǀĞƐŶŽƐƚ͕
ƐŵĂŶũŝƚĞ njĂŚƚĞǀĞ njĂ ƵƐůƵŐĂŵĂ ƉŽĚƌƓŬĞ ƉƵƚĞŵ ŵŽͲ
ŐƵđŶŽƐƟƉŽǀƌĂƚŬĂŶĂƉƌĞƚŚŽĚŶƵŬŽŶĮŐƵƌĂĐŝũƵ͘
ĞƚĂůũŶŝũĞ Ž ŽǀŽŵ ƉƌŽĐĞƐŶŽŵ ƌĞƓĞŶũƵ ŬĂŽ ŝ Ž ƐǀĞŵƵ
ŽƐƚĂůŽŵ ƓƚŽ ,ŽŶĞLJǁĞůů ŶƵĚŝ ŶĂ ƚƌǎŝƓƚƵ ^ƌďŝũĞ ŵŽǎĞƚĞ
ƐĞŝŶĨŽƌŵŝƐĂƟŶĂ͗
,ŽŶĞLJǁĞůůĚ͘Ž͘Ž͘
,ŽŶĞLJǁĞůůWƌŽĐĞƐƐ^ŽůƵƟŽŶƐ
'dϭϵǀĞŶƵĞnjŐƌĂĚĂͲ///ƐƉƌĂƚ
sůĂĚŝŵŝƌĂWŽƉŽǀŝđĂϰϬ
EŽǀŝĞŽŐƌĂĚ͕^ƌďŝũĂ
dĞů͗нϯϴϭϭϭϮϭϮϬϯϱϰ
&Ădž͗нϯϴϭϭϭϮϭϮϬϲϯϬ
DŽďŝůĞ͗нϯϴϭϲϯϭϬϴϮϴϱϰ
ͲŵĂŝů͗ŵŝůĂŶ͘ƌĂĚŝǀŽũĞǀŝĐΛŚŽŶĞLJǁĞůů͘ĐŽŵ
tĞď͗ǁǁǁ͘ŚŽŶĞLJǁĞůů͘ĐŽŵ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ŽƐĐŚZĞdžƌŽƚŚ
WŽŐŽŶƐŬĂŝƵƉƌĂǀůũĂēŬĂƌĞƓĞŶũĂƵ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũŝŽďůŝŬŽǀĂŶũĂŵĞƚĂůĂ
6
DYUHPHQD LQGXVWULMD REOLNRYDQMD PHWDOD SUHVRYDQMH
SUR¿OLVDQMH VHþHQMH LWG SRVWDYOMD VYH VWURåLMH XVORYH
SUHGSURL]YRÿDþHPDãLQDDODWDLNRPSRQHQWL
'
Ă ďŝ ƐĞ ŝƐƉƵŶŝůŝ ǀŝƐŽŬŝ njĂŚƚĞǀŝ Ƶ ƉŽŐůĞĚƵ ďƌnjŝŶĞ͕
ƐŝŶŚƌŽŶŝnjĂĐŝũĞŬƌĞƚĂŶũĂĂůĂƚĂŝŵĂƚĞƌŝũĂůĂŝƚĂēŶŽƐƟ
ƉŽnjŝĐŝŽŶŝƌĂŶũĂ͕ƉŽƚƌĞďŶŽũĞŝŵĂƟŶĂƌĂƐƉŽůĂŐĂŶũƵ
ƐĞƌǀŽƉŽŐŽŶĞŝƵƉƌĂǀůũĂēŬĞƐŝƐƚĞŵĞǀŝƐŽŬŝŚƉĞƌĨŽƌͲ
ŵĂŶƐŝ͕ŵŽĚƵůĂƌŶĞƉŽǀĞůŝēŝŶŝŝƉŽƐůŽǎĞŶŽƐƟnjĂƉƌŝŵĞŶƵŬĂŬŽ
Ƶ ũĞĚŶŽƐƚĂǀŶŝŵ ũĞĚŶŽŽƐŶŝŵ ĂƉůŝŬĂĐŝũĂŵĂ͕ ƚĂŬŽ ŝ Ƶ ƐůŽǎĞŶŝŵ
ǀŝƓĞŽƐŶŝŵĂƉůŝŬĂĐŝũĂŵĂ͘
ͣ/ŶĚƌĂDŽƟŽŶĨŽƌDĞƚĂů&ŽƌŵŝŶŐ͞ũĞƐƚĞƐŝƐƚĞŵƐŬŽƌĞƓĞŶũĞĮƌͲ
ŵĞ ŽƐĐŚ ZĞdžƌŽƚŚ ' ŬŽũĞ ƐĂĚƌǎŝ ƐǀĞ ƓƚŽ ũĞ ƉŽƚƌĞďŶŽ Ͳ ƉŽͲ
ŐŽŶĞ͕ŬŽŶƚƌŽůĞƌĞ͕ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝŽŶĞŝŶƚĞƌĨĞũƐĞ͕ŬĂŽŝƐŽŌǀĞƌnjĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŝƌĂŶũĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƌĂŶũĞƵnjƉƌĂƚĞđŝƐŽŌǀĞƌƐĂŐŽƚŽǀŝŵ
ƌĞƓĞŶũŝŵĂnjĂŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟēŶĞĂƉůŝŬĂĐŝũĞ͘
5H[URWKNRPSRQHQWH
<ŽŶƚƌŽůĞƌŝƐĞƌŝũĞ>Ϯϱ͕>ϰϱŝ>ϲϱŝƐƉƵŶũĂǀĂũƵŶĂũƐƚƌŽǎŝũĞnjĂŚƚĞǀĞ
ƐŝƐƚĞŵĂnjĂƌĂĚƵƌĞĂůŶŽŵǀƌĞŵĞŶƵ͘DĞĜƵƐŽďŶĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝͲ
ũĂũĞŵŽŐƵđĂŬĂŬŽƉƌĞŬŽŝŶƚĞƌŶŽŐ^ZK^ϯŝŶƚĞƌĨĞũƐĂ;ƌĂnjǀŝͲ
ũĞŶŽŐƵƉŽƚƉƵŶŽƐƟŽĚƐƚƌĂŶĞĮƌŵĞŽƐŚZĞdžƌŽƚŚͿ͕ƚĂŬŽŝƉŽͲ
ŵŽđƵŽƐƚĂůŝŚŝŶƚĞƌĨĞũƐĂnjĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũƵƵƌĞĂůŶŽŵǀƌĞŵĞŶƵ
;ƚŚĞƌd͕WZK&/EdŝƐů͘Ϳ͘
dŝŵĞ͕ ƉŽƌĞĚ ǀĞůŝŬĞ ďƌnjŝŶĞ ƌĂĚĂ ƐĂŵŝŚ ŬŽŶƚƌŽůĞƌĂ͕ ŝŵĂŵŽ ŝ
ǀĞůŝŬƵďƌnjŝŶƵŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĞ͕ƓƚŽŽǀĂũƉƌŽŝnjǀŽĚƐǀƌƐƚĂǀĂŵĞĜƵ
ŶĂũďŽůũĞƵŬůĂƐŝ͘KǀŝŬŽŶƚƌŽůĞƌŝƉŽĚƌǎĂǀĂũƵƚĞŚŶŽůŽŐŝũƵnjĂŬŽŶͲ
ƚƌŽůƵŬƌĞƚĂŶũĂnjĂǀŝƓĞŽƐĂƐĂŵŽŐƵđŶŽƓđƵŬŽƌŝƓđĞŶũĂŶĂũƐĂǀƌĞͲ
ŵĞŶŝũŝŚƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂƵƚŽũŽďůĂƐƟ;/ŶĚƌĂDŽƟŽŶD>Ϳ͘
EĞƚƌĞďĂnjĂďŽƌĂǀŝƟŝǀĞůŝŬŝŝnjďŽƌ,D/ƵƌĞĜĂũĂŝŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚ
WŬŽũŝēŝŶĞŚĂƌĚǀĞƌƐŬƵŽƐŶŽǀƵnjĂƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶũĞƵƉƌĂǀůũĂēŬŝŚ
ŝŬŽŵĂŶĚŶŝŚĨƵŶŬĐŝũĂ͕ŬĂŽŝnjĂǀŝnjƵĞůŝnjĂĐŝũƵƵƐǀŝŵŝŶĚƵƐƚƌŝũĂͲ
ŵĂ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
^ĞƌǀŽƌĞŐƵůĂƚŽƌŝͣ/ŶĚƌĂƌŝǀĞ͞ƌĂnjůŝēŝƟŚƟƉŽǀĂ͕ǀĞůŝŬŽŐŽƉƐĞŐĂ
ƐŶĂŐĞŽĚϬ͕ϭŬtĚŽϲϯϬŬtƐĂǀĞůŝŬŝŵŵŽŐƵđŶŽƐƟŵĂ͕ƉƌĞĚͲ
ƐƚĂǀůũĂũƵƉƌĂǀŝŝnjďŽƌƉƌŝƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶũƵŵĞŚĂƚƌŽŶŝēŬŽŐƐŝƐƚĞŵĂ
ǀŝƐŽŬĞ ƉŽƵnjĚĂŶŽƐƟ͘ dĂŬŽ ŝŵĂŵŽ ƌĞŐƵůĂƚŽƌĞ ƐĂ ŝŶƚĞŐƌŝƐĂŶŝŵ
W>ŬŽŶƚƌŽůĞƌŽŵ;D>ͿnjĂũĞĚŶŽŽƐŶĞŝǀŝƓĞŽƐŶĞĂƉůŝŬĂĐŝũĞ͘
ZĞdžƌŽƚŚŶƵĚŝŝǀĞůŝŬŝŝnjďŽƌŵŽƚŽƌĂŝƌĞĚƵŬƚŽƌĂŽĚůŝēŶŝŚŬĂƌĂŬͲ
ƚĞƌŝƐƟŬĂ͗
ͻ ^ŝŶŚƌŽŶĞ ƐĞƌǀŽ ŵŽƚŽƌĞ ƐĂ ŵĂŬƐŝŵĂůŶŝŵ ŵŽŵĞŶƚŽŵ ĚŽ
ϰϵϱEŵŝďƌnjŝŶĞĚŽϵϬϬϬŽͬŵŝŶ͖
ͻ ^ŝŶŚƌŽŶĞŬŽŵƉĂŬƚŶĞƐĞƌǀŽŵŽƚŽƌĞnjĂŵĂŶũĞŵŽŵĞŶƚĞŽĚ
Ϭ͕ϭϲͲϮ͕ϰEŵ;ϭϬϬͲϳϱϬtͿ͖
ͻ ƐŝŶŚƌŽŶĞ ƐĞƌǀŽ ŵŽƚŽƌĞ͕ ƐŶĂŐĞ ĚŽ ϭϮϬ Ŭt ŝ ďƌnjŝŶĞ ĚŽ
ϭϭϬϬϬŽͬŵŝŶ͖
ͻ >ŝŶĞĂƌŶĞŵŽƚŽƌĞ͕ƐŝůĞĚŽϮϭϱϬϬEŝďƌnjŝŶĞĚŽϲϬϬŵͬŵŝŶ͖
ͻ ^ĞƌǀŽƌĞĚƵŬƚŽƌĞŝnjůĂnjŶŽŐŵŽŵĞŶƚĂĚŽϯϬϬϬEŵŝĚŽnjǀŽůũĞͲ
ŶĞƵůĂnjŶĞďƌnjŝŶĞĚŽϲϬϬϬŽͬŵŝŶ͘
hƉŽŶƵĚŝũĞŝƐŽŌǀĞƌŬĂŬŽnjĂƉĂƌĂŵĞƚƌŝƌĂŶũĞƌĞŐƵůĂƚŽƌĂ;/ŶͲ
ĚƌĂtŽƌŬƐͿ͕ƚĂŬŽŝnjĂƉƌŽŐƌĂŵŝƌĂŶũĞ;/ŶĚƌĂ>ŽŐŝĐ͕ƉƌǀĞŝĚƌƵŐĞ
ŐĞŶĞƌĂĐŝũĞͿ͕ŬŽũŝũĞƵƐŬůĂĚƵƐĂƐƚĂŶĚĂƌĚŽŵ/ϲϭϭϯϭͲϯ͕ďĂnjŝͲ
ƌĂŶŶĂŽĞ^LJƐͲƵϮŝϯ͘hŽŬǀŝƌƵŽǀŝŚƐŽŌǀĞƌĂŵŽǎĞŵŽƉƌŽͲ
ŐƌĂŵŝƌĂƟŬŽŶƚƌŽůĞƌƵŶĞŬŽŵŽĚƓĞƐƚŵŽŐƵđŝŚũĞnjŝŬĂ͕ŬŽƌŝƐƟƟ
ŐŽƚŽǀĞďŝďůŝŽƚĞŬĞ͕ƉƌŽŐƌĂŵŝƌĂƟŬŽŶƚƌŽůƵŬƌĞƚĂŶũĂƵnjƉŽŵŽđ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŶĞďŝďůŝŽƚĞŬĞW>ͲKƉĞŶŝŬŽƌŝƐƟƟŐŽƚŽǀĂƚĞŚŶŽůŽƓŬĂ
ƌĞƓĞŶũĂŬĂŽƓƚŽƐƵůĞƚĞđĞŵĂŬĂnjĞ͕ĚŽĚĂǀĂŶũĞŵĂƚĞƌŝũĂůĂŝƐů͘
ŽƐŚZĞdžƌŽƚŚŽĚϮϬϬϵ͘ŐŽĚŝŶĞƉŽƐĞĚƵũĞƐĞƌƟĮŬĂƚŽƐŝŐƵƌŶŽͲ
ƐƟnjĂƌĞŐƵůĂƚŽƌĞͣ^ĂĨĞƚLJŽŶŽĂƌĚ͕͞ŝŶĂēĞũĞĚĂŶŽĚŶĂũnjĂŚƚĞǀͲ
ŶŝũŝŚƐƚĂŶĚĂƌĚĂƐŝŐƵƌŶŽƐƟƵƐǀĞƚƵ͘KĚƚĂĚĂũĞƉƌŽĚĂƚŽǀŝƓĞŽĚ
ϭϬϬ͘ϬϬϬƌĞŐƵůĂƚŽƌĂƐĂŽǀŝŵŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂŵĂ͘
hƉŽŐůĞĚƵĞŶĞƌŐĞƚƐŬĞĞĮŬĂƐŶŽƐƟ͕ZĞdžƌŽƚŚƐĞƌǀŽŵŽƚŽƌŝ͕njĂͲ
ŚǀĂůũƵũƵđŝ ŽƉƟŵĂůŶŽŵ ƐŝƐƚĞŵƵ ŶĂŵŽƚĂũĂ͕ ŝŵĂũƵ ĞĮŬĂƐŶŽƐƚ
ǀĞđƵŽĚϵϱй͕ĂŬŽĚƌĞŐƵůĂƚŽƌĂƐĂnjĂũĞĚŶŝēŬŝŵŶĂƉĂũĂŶũĞŵ
ŝŵŽŐƵēŶŽƓđƵǀƌĂđĂŶũĂĞŶĞƌŐŝũĞƵŵƌĞǎƵ͕ŽǀĂǀƌĞĚŶŽƐƚŝĚĞŝ
ĚŽϵϳй͘
3ULPHULSULPHQH5H[URWK
UHãHQMDXLQGXVWULMLREUDGHWUDNDVWRJOLPD
ϭ͘ŽĚĂǀĂē
ĂƐŽďnjŝƌŽŵĚĂƐĞƌĂĚŶŝŚŽĚŽǀŝŽǀŝŚƐŬůŽƉŽǀĂƉƌĞŬůĂƉĂũƵŬŽƌŝͲ
ƐƟŵŽĚŝŶĂŵŝēŬĂƐŽŌǀĞƌƐŬĂŽŐƌĂŶŝēĞŶũĂƉŽŐŽŶĂ͘ďŽŐƐůŝēŶŽƐƟ
ĂƉůŝŬĂĐŝũĞ͕ƉŽŐŽŶŝ͕ĂƐĂŵŝŵƟŵŝŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĞ͕ŝƐƚĞƐƵŬĂŽŬŽĚ
sͲŵĂŬĂnjĂ͘
ĂĚŽĚĂǀĂŶũĞŵĂƚĞƌŝũĂůĂ͕ƵŽǀŽŵƐůƵēĂũƵůŝŵĂ͕ŬŽƌŝƐƟŵŽƐĞƌǀŽ
ŵŽƚŽƌƐĞƌŝũĞD^<ƐĂĂƉƐŽůƵƚŶŝŵĞŶŬŽĚĞƌŽŵ͘DŽƚŽƌƐĞŬŽŶƚƌŽůŝͲ
ƓĞŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđŝŵƐĞƌǀŽƌĞŐƵůĂƚŽƌŽŵ͘dƌĂŶƐŵŝƐŝũĂŝnjŵĞĜƵƐĞƌǀŽ
ŵŽƚŽƌĂŝǀĂůũĂŬĂĚŽĚĂǀĂēĂŽƐƚǀĂƌĞŶĂũĞǀŝƐŽŬŽƉƌĞĐŝnjŶŝŵƌĞĚƵŬͲ
ƚŽƌŽŵ Ƶ njĂƚǀŽƌĞŶŽŵ ŬƵđŝƓƚƵ͘ KǀĂŬǀŝŵ ƐŬůŽƉŽŵ ŽƐƚǀĂƌĞŶĂ ũĞ
ƉƌĞĐŝnjŶŽƐƚ ĚŽĚĂǀĂŶũĂ ŵĂƚĞƌŝũĂůĂ ŽĚ цϬ͕ϭŵŵ͘ <ŽŶƚƌŽůĂ ĚŽĚĂƚĞ
ĚƵǎŝŶĞŵĂƚĞƌŝũĂůĂƐĞǀƌƓŝĚŽĚĂƚŶŝŵĞŬƐƚĞƌŶŝŵĞŶŬŽĚĞƌŽŵēŝũĂũĞ
ƉƌĞĐŝnjŶŽƐƚϬ͕ϬϭŵŵƉŽŝŵƉƵůƐƵ͘
^ůŝŬĂϯ͘ůĂƟnjĂƉƌŽďŝũĂŶũĞ
ϰ͘WŽŬƌĞƚŶĞƚƌĂŬĞnjĂƐůĂŐĂŶũĞŝƐĞēĞŶŝŚůŝŵŽǀĂ
'ŽƚŽǀĞŬŽŵĂĚĞƐůĂǎĞŵŽƉŽƐĞďŶŝŵƐŬůŽƉŽŵŶĂƉŝŶŽǀĞ͕ĂnjďŽŐ
njĂŚƚĞǀĂŶĞƉƌĞĐŝnjŶŽƐƟŝƵŽǀŽŵƐůƵēĂũƵŬŽƌŝƐƟŵŽD^<ƐĞƌǀŽƉŽͲ
ŐŽŶ͘ ŽƐƟŐŶƵƚĂ ƉƌĞĐŝnjŶŽƐƚ ƉŽnjŝĐŝŽŶŝƌĂŶũĂ ŐŽƚŽǀŽŐ ŬŽŵĂĚĂ ũĞ
цϬ͕Ϭϱŵŵ͘
^ůŝŬĂϭ͘ŽĚĂǀĂēůŝŵĂ
Ϯ͘sŵĂŬĂnjĞnjĂƐĞēĞŶũĞůŝŵĂ
sͲŵĂŬĂnjĞ ʹ ĂůĂƚ njĂ ƐĞēĞŶũĞ ƐĂ ŐĞŽŵĞƚƌŝũƐŬŝŵ ŽďůŝŬŽŵ ƉƌĂǀŽŐ
ƵŐůĂ͕ Ƶ ŶĂƓĞŵ ƐůƵēĂũƵ ŬŽŶƚƌŽůŝƓĞŵŽ ƐĂ ƚƌŝ ƐĞƌǀŽ ŵŽƚŽƌĂ͘ WƌͲ
ǀŝŵŽƚŽƌƐůƵǎŝnjĂƉŽŵĞƌĂŶũĞĂůĂƚĂƉŽƉŽƉƌĞēŶŽũ͞z͟ŽƐŝ͘Kǀŝŵ
ƉŽŐŽŶŽŵ ŽƐƚǀĂƌƵũĞŵŽ ƚĂŬŽnjǀĂŶŝ ͣƐƚĞƉͲůĂƉ͞ ƌĞǎŝŵ ƌĂĚĂ͘ ƌƵŐŝ
ŵŽƚŽƌũĞŶĂŵĞŶũĞŶƉŽŵĞƌĂŶũƵĂůĂƚĂƉŽƵnjĚƵǎŶŽũ͞y͟ŽƐŝ͘dƌĞđŝ
ũĞƉŽŐŽŶƐŬŝŵŽƚŽƌƐĂŵŽŐĂůĂƚĂ͕ŽĚŶŽƐŶŽ͟͞ŽƐĞ͘hƉŽƚƌĞďĂƐĞƌͲ
ǀŽŵŽƚŽƌĂnjĂƉŽŐŽŶĂůĂƚĂ͕ŽƐŝŵǀĞůŝŬĞďƌnjŝŶĞŽĚƐĞĐĂŶũĂ͕ƉƌƵǎĂ
ŶĂŵŝŶŝnjƉŽŐŽĚŶŽƐƟ͕ƉƌŝēĞŵƵũĞǀĞƌŽǀĂƚŶŽŶĂũǀĂǎŶŝũĂŵŽŐƵđͲ
ŶŽƐƚƉƌĞĐŝnjŶĞŬŽŶƚƌŽůĞŬŽƌŝƐŶŽŐŚŽĚĂĂůĂƚĂ͘dŝŵĞƐĞǀƌĞŵĞŽĚͲ
ƐĞĐĂŶũĂƐŵĂŶũƵũĞŶĂŵŝŶŝŵƵŵ͕ĂƌĂĚŶŝǀĞŬĂůĂƚĂƐĞƉƌŽĚƵǎĂǀĂ͘
DŽƚŽƌŝƐƵD^<͕ŽƉƌĞŵůũĞŶŝƐĂĂƉƐŽůƵƚŶŝŵĞŶŬŽĚĞƌŝŵĂŝƐŝŐƵƌͲ
ŶŽƐŶŝŵĞůĞŬƚƌŽͲŵĂŐŶĞƚŶŝŵŬŽēŶŝĐĂŵĂ͘
hŬŽŵďŝŶĂĐŝũŝƐĂŬƵŐůŝēŶŝŵŶĂǀŽũŶŝŵǀƌĞƚĞŶŝŵĂƉŽƐƟǎĞŵŽƉƌĞͲ
ĐŝnjŶŽƐƚƉŽnjŝĐŝŽŶŝƌĂŶũĂƐŬůŽƉĂŽĚцϬ͕Ϭϱŵŵ͕ĚŽŬũĞǀƌĞŵĞŽĚƐĞͲ
ĐĂŶũĂŵĂŶũĞŽĚϬ͕ϬϱƐ͘
^ůŝŬĂϰ͘^ůĂŐĂŶũĞůŝŵŽǀĂ
ĞƚĂůũŶŝũĞŽŽǀŽŵƌĞƓĞŶũƵŵŽǎĞƚĞĚĂƐĞŽďĂǀĞƐƟƚĞŶĂƐůĞĚĞđŝŵ
ĂĚƌĞƐĂŵĂ͗
DŝůŽũĂWĂǀůŽǀŝđĂϵͬϵď͕<ƌĂŐƵũĞǀĂĐ͕
ƚĞů͗нϯϴϭ;ϬͿϯϰϯϯϴϬϬϲ͕ϲϭϳϬϬϬϭ
ĨĂdž͗нϯϴϭ;ϬͿϯϰϯϬϭϭϯϮ
ĞͲŵĂŝů͗Žĸ
ĐĞΛĂƐƐĞŵĂͲŵĂĐŚŝŶĞƐ͘ĐŽŵ
ǁĞď͗ǁǁǁ͘ĂƐƐĞŵĂͲŵĂĐŚŝŶĞƐ͘ĐŽŵ
^ůŝŬĂϮ͘sŵĂŬĂnjĞnjĂƐĞēĞŶũĞůŝŵĂ
ϯ͘ůĂƟnjĂƉƌŽďŝũĂŶũĞŽƚǀŽƌĂŬƌŽnjůŝŵ
^ ŽďnjŝƌŽŵ ŶĂ ƚŽ ĚĂ ũĞ ŽǀĂŬĂǀ ŽƚǀŽƌ ƵǀĞŬ ŶĂ ĐĞŶƚƌĂůŶŽũ ůŝŶŝũŝ͕
Žǀŝ ĂůĂƟ ŶĞŵĂũƵ ƉŽŐŽŶ ƉŽ ƉŽƉƌĞēŶŽũ ͞z͟ ŽƐŝ͘ DĞĜƵƟŵ͕ njďŽŐ
njĂŚƚĞǀĂnjĂƓƚŽǀĞđŝŵďƌŽũĞŵŝƐĞēĞŶŝŚůŝŵŽǀĂƵũĞĚŝŶŝĐŝǀƌĞŵĞͲ
ŶĂŬŽƌŝƐƟŵŽŬŽŵďŝŶĂĐŝũƵēĞƟƌŝŽǀĂŬǀĂƐŬůŽƉĂƐĂƉŽŐŽŶŽŵƉŽ
ƵnjĚƵǎŶŽũ͞y͟ŽƐŝ͘WŽŵĞƌĂŶũĞƉŽ͞y͟ŽƐŝũĞƵ͞ƐƚŽƉͲŐŽ͟ƌĞǎŝŵƵ͕
ŽƐĐŚZĞdžƌŽƚŚ^Ɖ͘njŽ͘Ž͘
WƌĞĚƐƚĂǀŶŝƓƚǀŽnjĂ^ƌďŝũƵ͕ƌŶƵ'ŽƌƵŝDĂŬĞĚŽŶŝũƵ
Ƶů͘D͘WƵƉŝŶĂϭϬnjͬů͕WWϬϴ
ƚĞů͗нϯϴϭϭϭϮϭϰϬϰϬϬ
ĨĂdž͗нϯϴϭϭϭϯϭϭϲϱϳϳ
ĞͲŵĂŝů͗ŽĸĐĞΛďŽƐĐŚƌĞdžƌŽƚŚ͘ƌƐ
ǁǁǁ͘ďŽƐĐŚƌĞdžƌŽƚŚ͘ƌƐ
,QGXVWULMDIHEUXDU
EŽǀĂŐĞŶĞƌĂĐŝũĂĞŵƵůnjŝũĂ
njĂŽďƌĂĚƵŵĞƚĂůĂŬŽũĞƐĞŵĞƓĂũƵƐĂǀŽĚŽŵďĞnjďĂŬƚĞƌŝĐŝĚĂ
+
HQNHOMHUD]YLRQRYXJHQHUDFLMXHPXO]LMD]D
REUDGX PHWDOD NRMH VH PHãDMX VD YRGRP
1DNQDGQRGRGDYDQMHEDNWHULFLGDMHQHSRWUHEQR
1RYL0XOWDQSURL]YRGLVXMHGQRVWDYQL]DXSRWUH
EXLUXNRYDQMHLWDNRVPDQMXMXUL]LN]D]DSRVOH
QH
3ULPHQRP +HQNHORYRJ 0XOWDQD UHãHQ MH SUR
EOHPHPXO]LMD]DREUDGXPHWDOD±RYDUDVKODGQD
WHþQRVW]DREUDGXPHWDODRWSRUQDMHQDEDNWHULMH
LQHUD]GYDMDVH1RYHHPXO]LMH0XOWDQEUHQGD
VXVHGRND]DOHXLQGXVWULMVNRMSUDNVLXSUDYRQD
SRVWURMHQMLPDXYDåHQRJSURL]YRÿDþDDODWD:DO
WHU$*
+
ĞŶŬĞůũĞƐŶŽǀŝŵƉƌŽŝnjǀŽĚŝŵĂŽƐƚǀĂƌŝŽƌĞǀŽͲ
ůƵĐŝũƵŶĂƉŽůũƵďŝŽƐƚĂďŝůŶŝŚĞŵƵůnjŝũĂnjĂŽďͲ
ƌĂĚƵŵĞƚĂůĂ͕ŬŽũĞƐĞŵĞƓĂũƵƐĂǀŽĚŽŵ͕ŝƐĂͲ
ĚƌǎĞƉĂƚĞŶƟƌĂŶƵĞŵƵůŐĂĐŝŽŶƵƚĞŚŶŽůŽŐŝũƵ͘
ĂƌĂnjůŝŬƵŽĚƉƌĞƚŚŽĚŶŝŚƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂ͕ŬŽĚŶŽǀŝŚDƵůƚĂŶ
ƉƌŽŝnjǀŽĚĂϳϭͲϮŝϳϳͲϰŶŝũĞƉŽƚƌĞďŶŽŶĂŬŶĂĚŶŽĚŽĚĂǀĂͲ
ŶũĞďĂŬƚĞƌŝĐŝĚĂ͘
<ŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŶĞĞŵƵůnjŝũĞnjĂŽďƌĂĚƵŵĞƚĂůĂŬŽũĞƐĞŵĞͲ
ƓĂũƵ ƐĂ ǀŽĚŽŵ ŶĞŵŝŶŽǀŶŽ ƉŽŬĂnjƵũƵ ǀŝƐŽŬ ďĂŬƚĞƌŝũƐŬŝ
ƌĂƐƚ njďŽŐ ŽƌŐĂŶƐŬŝŚ ŵĂƚĞƌŝũĂ ŬŽũĞ ƐĂĚƌǎĞ͘ /ĂŬŽ ũĞ ƉƌŝͲ
ƌŽĚŶŝ ďŝŽůŽƓŬŝ ĨĞŶŽŵĞŶ͕ ďĂŬƚĞƌŝũƐŬŝ ƌĂƐƚ ƵnjƌŽŬƵũĞ ďƌŽũͲ
ŶĞ ƚĞŚŶŝēŬĞ ƉƌŽďůĞŵĞ Ƶ ƉƌŽĐĞƐƵ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ ŝ ŵŽǎĞ
ĚŽǀĞƐƟĚŽƌŝnjŝŬĂƉŽnjĚƌĂǀůũĞnjĂƉŽƐůĞŶŝŚ͘<ĂĚĂƐĞĚŽƐƟŐͲ
ŶĞ ŽĚƌĞĜĞŶŝ ŶŝǀŽ ďĂŬƚĞƌŝũĂ͕ ŵŽnjĞ ĚŽđŝ ĚŽ ƌĂnjĚǀĂũĂŶũĂ
ĞŵƵůnjŝũĞnjĂŽďƌĂĚƵŵĞƚĂůĂ͘KƐŝŵƚŽŐĂ͕ďĂŬƚĞƌŝũƐŬŝŵĞƚĂͲ
ďŽůŝnjĂŵĚŽǀŽĚŝĚŽƉĂĚĂƉ,ǀƌĞĚŶŽƐƟŝƐĂŵŝŵƟŵƉŽǀĞͲ
đĂǀĂƌŝnjŝŬŽĚŬŽƌŽnjŝũĞ͘<ĂŽƉŽƐůĞĚŝĐĂƚŽŐĂ͕ĞŵƵůnjŝũĂƐĞŶĞ
ŵŽǎĞĚĂůũĞŬŽƌŝƐƟƟŝŵŽƌĂďŝƟnjĂŵĞŶũĞŶĂ͘
ǀĂƌĂnjůŝēŝƚĂƉƌŝƐƚƵƉĂƐƵďŝůĂƉƌŝŵĞŶũŝǀĂŶĂƵĐŝůũƵƌĞƓĂǀĂͲ
ŶũĂƉƌŽďůĞŵĂďĂŬƚĞƌŝũƐŬŽŐƌĂƐƚĂ͗
ϭ͘ŵƵůnjŝũĂ njĂ ŽďƌĂĚƵ ŵĞƚĂůĂ ďĞnj ďĂŬƚĞƌŝĐŝĚĂ͕ ŐĚĞ ƐĞ
ƉƌŽǀĞƌĂǀĂŬŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝũĂƵůũĂƵĞŵƵůnjŝũŝŝƉ,ǀƌĞĚŶŽƐƚ
ĞŵƵůnjŝũĞ͘hŽǀŽŵƐůƵēĂũƵďĂŬƚĞƌŝũƐŬŝƌĂƐƚũĞƚŽůĞƌŝƐĂŶ
ĚŽŽĚƌĞĜĞŶĞŐƌĂŶŝĐĞ͘dĞŬŶĂŬŽŶƓƚŽĞŵƵůnjŝũĂĚŽƐƟŐͲ
ŶĞ ǀŝƐŽŬ ŶŝǀŽ ŬŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝũĞ ďĂŬƚĞƌŝũĂ͕ ƉƌŝƐƚƵƉĂůŽ ƐĞ
ĚĞnjŝŶĨĞŬĐŝũŝ͘KǀĂŬĂǀƚƌĞƚŵĂŶnjŶĂēĂũŶŽƌĞĚƵŬƵũĞŶŝǀŽ
ďĂŬƚĞƌŝũĂĂůŝŝŚŶĞƵŬůĂŶũĂƵƉŽƚƉƵŶŽƐƟŝĐŝŬůƵƐƌĂƐƚĂ
ďĂŬƚĞƌŝũĂ ƐĞ ƉŽŶĂǀůũĂ͘ EĞĚŽƐƚĂĐŝ ŽǀĞ ŵĞƚŽĚĞ ƐƵ͕ ĚĂ
ƐƵ njĂƉŽƐůĞŶŝ ŬŽŶƐƚĂŶƚŶŽ ŝnjůŽǎĞŶŝ ďĂŬƚĞƌŝũĂŵĂ ŝ ŬƌĂũͲ
ŶũŝŵƉƌŽŝnjǀŽĚŝŵĂďĂŬƚĞƌŝũƐŬŽŐŵĞƚĂďŽůŝnjŵĂŬĂŽŝǀŝͲ
ƐŽŬŽŬŽŶĐĞŶƚƌŽǀĂŶŝŵďŝŽĐŝĚŝŵĂ͘KǀŽƵŬůũƵēŝũĞŝƌŝnjŝŬ
ƉŽ njĚƌĂǀůũĞ njĂƉŽƐůĞŶŝŚ͘ ůŝŵŝŶŝƐĂŶŝ ŵŝŬƌŽďŝ ƉƌƵǎĂũƵ
ŽĚůŝēŶƵ ŚƌĂŶůũŝǀƵ ƉŽĚůŽŐƵ njĂ ƐůĞĚĞđƵ ŐĞŶĞƌĂĐŝũƵ ŵŝͲ
ŬƌŽďĂ͕ ŬŽũĂ ŬĂŽ ƌĞnjƵůƚĂƚ ĚĂũĞ ŶƵǎŶŽ ǀĞđƵ ƵēĞƐƚĂůŽƐƚ
ĚĞnjŝŶĨĞŬĐŝũĞ͘
Ϯ͘ŵƵůnjŝũĞ njĂ ŽďƌĂĚƵ ŵĞƚĂůĂ ƐĂ ďĂŬƚĞƌŝĐŝĚŝŵĂ͕ ďĂŬƚĞͲ
ƌŝũƐŬŝƌĂƐƚũĞƉƌŝǀƌĞŵĞŶŽƵƐƉŽƌĞŶ͘DĞĜƵƟŵďĂŬƚĞƌŝũĞ
ǀƌĞŵĞŶŽŵƉŽƐƚĂũƵŽƚƉŽƌŶĞŶĂďĂŬƚĞƌŝĐŝĚĞŬŽũŝƐĞŶĂͲ
ůĂnjĞƵĞŵƵůnjŝũŝƵƐůĞĚēĞŐĂĚŽůĂnjŝĚŽƉƌŝƌŽĚŶŽŐƉƌŽĐĞͲ
ƐĂƌĂnjŵŶŽǎĂǀĂŶũĂďĂŬƚĞƌŝũĂŝĐĞŽƉƌŽĐĞƐƐĞƉŽŶĂǀůũĂ͕
ŽĚŶŽƐŶŽŶĞŽƉŚŽĚŶŽũĞĚŽĚĂǀĂŶũĞŶŽǀŝŚďĂŬƚĞƌŝĐŝĚĂ
ŬĂŬŽďŝƐĞĞŵƵůnjŝũĂŽĚƌǎĂůĂƐƚĂďŝůŶŽŵ͘
^ĂĚĂ͕,ĞŶŬĞůŶƵĚŝƌĞƓĞŶũĞƐĂƐǀŽũŽŵŶŽǀŽŵůŝŶŝũŽŵƉƌŽͲ
ŝnjǀŽĚĂŬŽũĂŽďĞnjďĞĜƵũĞǀŝƐŽŬĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐĞ͕ŬŽũĂũĞďĞnj
ďĂŬƚĞƌŝĐŝĚĂ ŝ ŶĞ njĂŚƚĞǀĂ ŶĂŬŶĂĚŶŽ ĚŽĚĂǀĂŶũĞ ďĂŬƚĞƌŝͲ
ĐŝĚĂ͘
hƉŽŶƵĚŝ,ĞŶŬĞůĂƚƌĞŶƵƚŶŽƐƵĚǀĂƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƌŶĂƉƌŽͲ
ŝnjǀŽĚĂDƵůƚĂŶϳϭͲϮŝDƵůƚĂŶϳϳͲϰ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
WƌĞĚŶŽƐƟ DƵůƚĂŶĂ ϳϭͲϮ ŝ ϳϳͲϰ ŶĂĚ ŬŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŶŝŵ
ƉƌŽŝnjǀŽĚŝŵĂ͗
KĚůŝēŶĂŽƚƉŽƌŶŽƐƚŶĂďĂŬƚĞƌŝũĞŝŶĂŬŽŶĚƵǎĞŐnjĂƐƚŽũĂƵ
ƉƌŽĐĞƐƵŽďƌĂĚĞ
:ĞŌŝŶŝũŝ ƉƌŽĐĞƐ ŽďƌĂĚĞ ƵƐůĞĚ ƐŵĂŶũĞŶŽŐ ŝnjŶŽƓĞŶũĂ
ĞŵƵůnjŝũĞ;ĮŶĂĚŝƐƉĞƌnjŝũĂͿŝƐĂŵŽϬ͕ϱйnjĂĚŽƉƵŶƵͲĚŽůŝǀĂͲ
ŶũĞƵůũĂƵĞŵƵůnjŝũŝ͘
WƌŽĚƵǎĞŶ ǀĞŬ ƚƌĂũĂŶũĂ ĂůĂƚĂ njďŽŐ ǀŝƐŽŬĞ ĞĮŬĂƐŶŽƐƟ
ĞŵƵůnjŝũĞ
KĚůŝēŶĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐĞēŝƓđĞŶũĂƓƚŽĚŝƌĞŬƚŶŽƵƟēĞŶĂēŝƐƚŽđƵƐĂͲ
ŵĞŵĂƓŝŶĞnjĂŽďƌĂĚƵŬĂŽŝƐĂŵŽŐƌĂĚŶŽŐŵĞƐƚĂ
DŽŐƵđŶŽƐƚƉŽũĂǀĞƉĞŶƵƓĂŶũĂƐǀĞĚĞŶĂŶĂŵŝŶŝŵƵŵēĂŬŝƵƐůƵͲ
ēĂũƵD/ǀŽĚĞ
EĞŝnjĂnjŝǀĂĐƌǀĞŶŝůŽŝŝƌŝƚĂĐŝũƵŬŽǎĞ;ĚĞƌŵĂƚŽůŽƓŬŝƚĞƐƟƌĂŶĂͿ͘
DƵůƚĂŶ ϳϭͲϮ͕ ŵƵůƟĨƵŶŬĐŝŽŶĂůĂŶ ƉƌŽŝnjǀŽĚ njĂ ŽƉƓƚƵ ŶĂŵĞŶƵ͘
ďŽŐ ƐǀŽũĞ ǀŝƐŽŬĞ ƐƉŽƐŽďŶŽƐƟ ƉŽĚŵĂnjŝǀĂŶũĂ͕ ƉŽŐŽĚĂŶ ũĞ njĂ
ŐƌƵďƵŵĂƓŝŶƐŬƵŽďƌĂĚƵ͘/ŵĂũƵđŝƵǀŝĚƵĚĂũĞĮŶĂĚŝƐƉĞƌnjŝũĂ͕ƚĂͲ
ŬŽĜĞũĞƉŽŐŽĚĂŶnjĂďƌƵƓĞŶũĞ͘hƉŽƌĞĜĞŶũƵƐĂŬŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŶŝŵ
ƉƌŽŝnjǀŽĚŝŵĂ͕ƉŽƚƌĞďŶĂƉŽēĞƚŶĂŬŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝũĂƵǀŽĚŝĚĂďŝƐĞ
ŶĂƉƌĂǀŝůĂĞŵƵůnjŝũĂũĞƐĂŵŽϱƉƌŽĐĞŶĂƚĂ͘EĂƉƌǀŽŵŵĞƐƚƵ͕ŽǀĂ
ŝŶŽǀĂƟǀŶĂĞŵƵůnjŝũĂnjĂŽďƌĂĚƵŵĞƚĂůĂƉŽŬĂnjƵũĞŬŽůŝŬŽũĞĞŬŽŶŽͲ
ŵŝēŶĂ͕ ũĞƌ njĂŚƚĞǀĂ ĚŽƉƵŶƵ ŬŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝũĞ ŽĚ ƐĂŵŽ Ϭ͘ϱ ƉƌŽĐĞͲ
ŶĂƚĂ͘dĂŬŽĜĞDƵůƚĂŶϳϭͲϮƐĞŽĚůŝēŶŽƉŽŬĂnjĂŽƵĚĞũŽŶŝnjŽǀĂŶŽũ
ǀŽĚŝ͕ďĞnjƉĞŶƵƓĂŶũĂŝďĞnjƉŽƚƌĞďĞnjĂďŝůŽŬĂŬǀŝŵĂĚŝƟǀŝŵĂ͘h
ƉƌŽƓůŽƐƟ͕ ĞŵƵůnjŝũĂ ũĞ ŵŽƌĂůĂ ĚĂ ƐĞ ƉƌĂǀŝ ƐĂ ǀŽĚŽŵ ŝnj ŐƌĂĚƐŬĞ
ŵƌĞǎĞŬĂŬŽďŝƐĞŝnjďĞŐůŽƉĞŶƵƓĂŶũĞ͘EĞĚŽƐƚĂƚĂŬŐƌĂĚƐŬĞǀŽĚĞ
ũĞ ƓƚŽ͕ ŶĂŬŽŶ ŽĚƌĞĜĞŶŽŐ ǀĞŬĂ ƚƌĂũĂŶũĂ ŬĂĚĞ͕ ŬŽŶƐƚĂŶƚŶŝ ŐƵďŝͲ
ĐŝƵƐůĞĚŝƐƉĂƌĂǀĂŶũĂĚŽǀŽĚĞĚŽƚĂůŽǎĞŶũĂŬĂŵĞŶĐĂŝŵŝŶĞƌĂůŶŝŚ
ƐŽůŝ͕ƓƚŽŶĞŐĂƟǀŶŽƵƟēĞŶĂĐĞŽƉƌŽĐĞƐƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͘
DƵůƚĂŶϳϳͲϰ͕njĂǀŝƐŽŬŽůĞŐŝƌĂŶŝēĞůŝŬŝĂůƵŵŝŶŝũƵŵ͘^ƉĞĐŝũĂůŝƐƚĂnjĂ
ŵĂƓŝŶƐŬƵŽďƌĂĚƵ͕ũĞŝĚĞĂůĂŶƉƌŽŝnjǀŽĚŬŽũŝŽďĞnjďĞĜƵũĞŝnjƵnj ĞƚŶŽ
ĚŽďƌŽƉŽĚŵĂnjŝǀĂŶũĞ͘
(PXO]LMD]DREUDGXPHWDODEH]
EDNWHULFLGDL]+HQNHODGRND]DQDXSUDNVL
)RNXVQDEH]EHGQRVW]GUDYOMHLåLYRWQXVUHGLQX
<ŽƌŝƓđĞŶũĞ ďĂŬƚĞƌŝĐŝĚĂ ŵŽƌĂ ĚĂ ƐĞ ƉŽƐŵĂƚƌĂ ŬƌŝƟēŬŝ͘ /njůĂŐĂŶũĞ
ďĂŬƚĞƌŝũĂŵĂŝďĂŬƚĞƌŝĐŝĚŝŵĂƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƉŽƚĞŶĐŝũĂůŶƵŽƉĂƐŶŽƐƚ
ƉŽnjĚƌĂǀůũĞnjĂƉŽƐůĞŶŝŚ͕ƓƚŽŵŽǎĞĚŽǀĞƐƟĚŽŝƌŝƚĂĐŝũĞŬŽǎĞŝůŝƐĞ
ŵŽǎĞƉŽǀĞđĂƟŽƐĞƚůũŝǀŽƐƚŶĂŬŽŶŬŽŶƚĂŬƚĂƐĂŶũŝŵĂ͘ĞƐƚĞƉƌŽͲ
ŵĞŶĞĞŵƵůnjŝũĂŬŽĚŬŽũŝŚĚŽůĂnjŝĚŽƌĂnjĚǀĂũĂŶũĂŶĞƐĂŵŽĚĂƐƵ
ǀĞŽŵĂƐŬƵƉĞŶĞŐŽƐƚĂǀůũĂũƵŝĚŽĚĂƚŶŝƚĞƌĞƚŶĂǎŝǀŽƚŶƵƐƌĞĚŝŶƵ͘
,ĞŶŬĞůŶƵĚŝŽĚƌǎŝǀŽƌĞƓĞŶũĞŽǀŽŐƉƌŽďůĞŵĂŬŽĚĞŵƵůnjŝũĂnjĂŽďͲ
ƌĂĚƵ ŵĞƚĂůĂ ƐĂ ƉĂƚĞŶƟƌĂŶŽŵ ĞŵƵůŐĂĐŝŽŶŽŵ ƚĞŚŶŽůŽŐŝũŽŵ ƐĂ
ƐǀŽũŝŵƉƌŽŝnjǀŽĚŽŵDƵůƚĂŶϳϭͲϮ͘EĂŬŽŶŝŶƚĞŶnjŝǀŶŽŐƌĂnjǀŽũŶŽŐ
ƌĂĚĂ͕ŵŝŬƌŽďŝŽůŽƓŬŝƐĂƐƚĂǀĞŵƵůnjŝũĂnjĂŽďƌĂĚƵŵĞƚĂůĂũĞĨŽƌŵƵͲ
ůŝƐĂŶƚĂŬŽĚĂŶĞƐĂĚƌǎŝďĂŬƚĞƌŝĐŝĚĞ;ŬĂŽƓƚŽƐƵƌĂnjĚǀĂũĂēŝŶĂďĂnjŝ
ĨŽƌŵĂůĚĞŚŝĚĂͿ͕ŝŶŝũĞƉŽƚƌĞďŶŽŬĂƐŶŝũĞĚŽĚĂǀĂŶũĞďĂŬƚĞƌŝĐŝĚĂĚĂ
ďŝ ƐĞ ŽĚƌǎĂůĂ ƐƚĂďŝůŶŽƐƚ͘ EŽǀŝ ƉƌŽŝnjǀŽĚ ũĞ ƉŽŐŽĚĂŶ njĂ ƌĂnjůŝēŝƚĞ
ǀƌƐƚĞŵĂƓŝŶƐŬĞŽďƌĂĚĞŽĚŐƌƵďĞŽďƌĂĚĞĚŽďƌƵƓĞŶũĂŝƐĂƐǀŽũŝŵ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐĂŵĂũĞŝŵƉƌĞƐŝŽŶŝƌĂŽtĂůƚĞƌ'ʹĂƵƉƌĂŬƐŝ͘
͞ĂƓƟƚĂ ǎŝǀŽƚŶĞ ƐƌĞĚŝŶĞ ŝ njĚƌĂǀůũĂ͕ ŬĂŽ ŝ ďĞnjďĞĚŶŽƐƚ ƐƵ ŐůĂǀŶŝ
ƉƌŝŽƌŝƚĞƟƵŶĂƓŽũŬŽŵƉĂŶŝũŝ͕ŝŝŵĂũƵŝƐƟƐƚĂƚƵƐŬĂŽŝŬǀĂůŝƚĞƚƉƌŽͲ
ŝnjǀŽĚĂŝŽƉƟŵĂůŶĂŝƐƉůĂƟǀŽƐƚ͕͟ŬĂǎĞDĂŶĨƌĞĚ,ćŚŶůĞ͘EũĞŐŽǀŽ
ŵŝƓůũĞŶũĞ Ž ŶŽǀŝŵ͕ ĞŵƵůnjŝũĂŵĂ njĂ ŽďƌĂĚƵ ŵĞƚĂůĂ ďĞnj ďĂŬƚĞƌŝͲ
ĐŝĚĂŬŽũĞŶĞƓƚĞƚĞŬŽǎŝũĞƵƉŽƚƉƵŶŽƐƟƉŽnjŝƟǀŶŽ͗͞WƌŽŝnjǀŽĚŶĞ
ƐĂŵŽĚĂnjŶĂēĂũŶŽƉŽďŽůũƓĂǀĂƵƐůŽǀĞŶĂƌĂĚŶŽŵŵĞƐƚƵ͕ǀĞđƚĂͲ
ŬŽĜĞƉŽŬĂnjƵũĞŝnjƵnjĞƚŶƵƐƚĂďŝůŶŽƐƚƉƌŽĐĞƐĂ͘ĂŬŝŶĂŬŽŶƉĂƵnjĞ
ŽĚēĞƟƌŝŶĞĚĞůũĞ͕ƵŽƉƓƚĞŶŝũĞďŝůŽƉƌŽďůĞŵĂʹŶŝũĞďŝůŽŶĞƉƌŝũĂƚͲ
ŶŝŚŵŝƌŝƐĂ͘͟
9LVRNDVWDELOQRVWQLVNDSRWURãQMD
<ŽĚnjĂŚƚĞǀŶŝŚŽďƌĂĚĂŵĞƚĂůĂ͕ŶŝƓƚĂŶĞŝĚĞďĞnjƌĂƐŚůĂĚŶĞƚĞēͲ
ŶŽƐƟ͘ Kǀŝ ͞ƚĞēŶŝ ĂůĂƟ͟ ƐƵ ŽĚ ƐƵƓƟŶƐŬŽŐ njŶĂēĂũĂ ŬĂĚĂ ũĞ ƌĞē Ž
ŬŽƌŝƓđĞŶũƵƉƵŶŽŐƉŽƚĞŶĐŝũĂůĂŵŽĚĞƌŶŝŚŵĂƓŝŶĂƐĂǀŝƐŽŬŝŵƉĞƌͲ
ĨŽƌŵĂŶƐĂŵĂ͘ /ƐƚŽǀƌĞŵĞŶŽ͕ ƐǀĞ ũĞ ǀĞđŝ njĂŚƚĞǀ ŬŽƌŝƐŶŝŬĂ njĂ ŶĂͲ
ƉƌĞĚŶŝŵƌĂƐŚůĂĚŶŝŵƚĞēŶŽƐƟŵĂƐĂƉŽďŽůũƓĂŶŝŵƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐĂͲ
ŵĂ͘ĂŬƚĞƌŝũƐŬĂŬŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝũĂƐĂƐǀŽũŝŵĚŽďƌŽƉŽnjŶĂƟŵ͕ŶĞǎĞͲ
ůũĞŶŝŵĚĞũƐƚǀŝŵĂ͕ĚŽǀŽĚŝĚŽƌĂnjĚǀĂũĂŶũĂĞŵƵůnjŝũĞ͕ŝƚŽũĞĨĂŬƚŽƌ
ŬŽũŝũĞďŝŽŝnjĚǀŽũĞŶŬĂŽŐůĂǀŶŝƚƌŽƓĂŬ͘tĂůƚĞƌ'ŝŵĂŽũĞƵƉƌĂǀŽ
ŽǀĂũƉƌŽďůĞŵƵƐǀŽŵƉŽƐƚƌŽũĞŶũƵƵdƺďŝŶŐĞŶͲƵ͘
KǀĂĚŽďƌŽƉŽnjŶĂƚĂŬŽŵƉĂŶŝũĂƐƉĂĚĂŵĞĜƵǀŽĚĞđĞƐǀĞƚƐŬĞƉƌŽͲ
ŝnjǀŽĜĂēĞ ǀŝƐŽŬŽ ŬǀĂůŝƚĞƚŶŝŚ ƉƌĞĐŝnjŶŝŚ ĂůĂƚĂ njĂ ŽďƌĂĚƵ ŵĞƚĂůĂ͘
EũŝŚŽǀŬĂƚĂůŽŐŽďƵŚǀĂƚĂϰϴ͕ϬϬϬĂƌƟŬĂůĂnjĂƐƚƌƵŐĂŶũĞ͕ŐůŽĚĂŶũĞ͕
ďƵƓĞŶũĞ͕ ďƌƵƓĞŶũĞ ŝ ŝnjƌĂĚƵ ŶĂǀŽũĂ͘ &ůƵŝĚŝ njĂ ŽďƌĂĚƵ ŵĞƚĂůĂ ƐƵ
ŽǀĚĞŶĞŽƉŚŽĚŶŝ͕ƵƚŽŬƵƉƌŽĐĞƐĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞŽǀŝŚĂůĂƚĂŝƵƚŽŬƵ
ŶũŝŚŽǀŽŐ ŬĂƐŶŝũĞŐ ŬŽƌŝƓđĞŶũĂ ŽĚ ƐƚƌĂŶĞ ŵƵƓƚĞƌŝũĂ͘ Ă DĂŶĨƌĞĚ
,ćŚŶůĞͲĂ͕ƓĞĨĂŽĚĞůũĞŶũĂnjĂŽĚƌǎĂǀĂŶũĞ͕ƉŽƐĞďŶŽǀĂǎĂŶŬƌŝƚĞƌŝͲ
ũƵŵ Ɖƌŝ ŽĚĂďŝƌƵ ƉƌŽŝnjǀŽĚĂ ũĞ ŐĂƌĂŶĐŝũĂ ǀŝƐŽŬĞ ƐƚĂďŝůŶŽƐƟ ƉƌŽͲ
ĐĞƐĂ͘WŽēĞƚŬŽŵϮϬϬϵ͕ŬŽŵƉĂŶŝũĂũĞŽĚůƵēŝůĂĚĂƉƌĞĜĞŶĂŶŽǀƵ
ĞŵƵůnjŝũƵ njĂ ŽďƌĂĚƵ ŵĞƚĂůĂ͗ DƵůƚĂŶ ϳϭͲϮ ͕ ,ĞŶŬĞůŽǀ ƉƌŽŝnjǀŽĚ
ŬŽũŝŶĞƐĂĚƌǎŝďĂŬƚĞƌŝĐŝĚĞ͕ĂůŝŝƉŽƌĞĚƚŽŐĂƐĞƉŽŬĂnjĂůŽĚĂũĞnjŶĂͲ
ēĂũŶŽŝnjĚƌǎůũŝǀŝũĂ͕ƓƚŽũĞĚŽŬĂnjĂŶŽŝƵƉƌĂŬƐŝ͘
EĂŬŽŶƵƐƉĞƓŶŽŐƵǀŽĜĞŶũĂƵĐĞŶƚĂƌŶĂƉƌĞĚŶĞƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞŵĂͲ
ƓŝŶƐŬĞŽďƌĂĚĞ͕DƵůƚĂŶϳϭͲϮũĞƐĂĚĂƵƵƉŽƚƌĞďŝŽƐĂŵŶĂĞƐƚŵĞͲ
ƐĞĐŝŶĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶŽũůŝŶŝũŝ͘DĂŶĨƌĞĚ,ćŚŶůĞƌĞĚŽǀŶŽƐƉƌŽǀŽĚŝŝƐͲ
ĐƌƉŶĞƌƵƟŶƐŬĞƉƌŽǀĞƌĞŶĂĞŵƵůnjŝũĂŵĂnjĂŽďƌĂĚƵŵĞƚĂůĂŬŽũĞƐĞ
ŬŽƌŝƐƚĞƵƉƌŽŝnjǀŽĚŶŽũƌĂĚŝŽŶŝĐŝ͘&ĂďƌŝŬĂdƺďŝŶŐĞŶŬŽƌŝƐƟϭϬ͘ϬϬϬ
ŬŐŬŽŶĐĞŶƚƌĂƚĂƐǀĂŬĞŐŽĚŝŶĞ͘DĞƌĞŶũĂƉŽŬĂnjƵũƵĚĂDƵůƚĂŶϳϭͲϮ
njĂĚŽǀŽůũĂǀĂǀŝƐŽŬĞƐƚĂŶĚĂƌĚĞtĂůƚĞƌ'ͲĂ͗ƵƉŽŐůĞĚƵŬǀĂůŝƚĞƚĂ͕
ƐƚĂďŝůŶŽƐƟ ŬĂŽ ŝ ƵƉŽƚƌĞďƵ Ƶ ŶĞƉƌĞŬŝĚŶŽŵ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶŽŵ ŽŬƌƵͲ
ǎĞŶũƵ͘
tĂůƚĞƌ'ĚŽďŝũĂĚĂůũĞƉŽŐŽĚŶŽƐƟŬƌŽnjnjŶĂēĂũŶŽĚƵǎŝǀĞŬƚƌĂͲ
ũĂŶũĂ ĂůĂƚĂ ʹ ǀĂǎĂŶ ĨĂŬƚŽƌ Ƶ ƐŵŝƐůƵ ĞŬŽŶŽŵŝũĞ ŝ ĞŬŽůŽŐŝũĞ Ɖƌŝ
ŝnjďŽƌƵ ŶĂũƉŽŐŽĚŶŝũĞ ƚĞēŶŽƐƟ njĂ ŽďƌĂĚƵ ŵĞƚĂůĂ͘ ͞h ƉƌŽƓůŽƐƟ͕
ŵŽƌĂůŝƐŵŽĚĂnjĂŵĞŶŝŵŽĐĞůƵŬĂĚƵƌĂƐŚůĂĚŶĞƚĞēŶŽƐƟũĞĚŶŽŵ
ŐŽĚŝƓŶũĞŶĂŽǀŽũůŝŶŝũŝũĞƌƐĞĞŵƵůnjŝũĂƌĂnjĚǀĂũĂůĂnjďŽŐďĂŬƚĞƌŝũƐŬĞ
ŬŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝũĞ͕͟ŬĂǎĞDĂŶĨƌĞĚ,ćŚŶůĞ͘^ĂĞŵƵůnjŝũŽŵnjĂŽďƌĂĚƵ
ŵĞƚĂůĂďĞnjďĂŬƚĞƌŝĐŝĚĂDƵůƚĂŶϳϭͲϮŝnj,ĞŶŬĞůĂ͕ƉƌŽĐĞƐũĞƐĂĚĂ
ƐĂǀƌƓĞŶŽƐƚĂďŝůĂŶŽƐĂŵŶĂĞƐƚŵĞƐĞĐŝƐĂŬŽŶƐƚĂŶƚŶŽŵƉ,ǀƌĞĚͲ
ŶŽƓđƵŽŬŽϵ͘ϭ͘KǀŽƐŵĂŶũƵũĞƉŽƚƌŽƓŶũƵǀŽĚĞŝŚĞŵŝŬĂůŝũĂŬĂŽŝ
ƚƌŽƓŬŽǀĞƉŽēĞƚŶŽŐƉƵŶũĞŶũĂ͕ĚŽƉƵŶĞ͕ŝŽĚůĂŐĂŶũĂ͘͞EĂƓĞŝƐŬƵͲ
ƐƚǀŽƐĂŬŽƌŝƓđĞŶũĞŵ,ĞŶŬĞůĞŵƵůnjŝũĞnjĂŽďƌĂĚƵŵĞƚĂůĂďĞnjďĂŬͲ
ƚĞƌŝĐŝĚĂƉŽŬĂnjƵũĞŬĂŬǀƵƌĂnjůŝŬƵēŝŶŝƉƌĂǀŝŝnjďŽƌĞŵƵůnjŝũĞŝŵŽǎĞ
ĚĂƉŽǀĞđĂĞĮŬĂƐŶŽƐƚƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͕͟ƉŽƚǀƌĜƵũĞDĂŶĨƌĞĚ,ćŚŶůĞ͘
1HåHOMHQLPLNURRUJDQL]PL
ĞƚĂůũŶŝũĞŽŽǀŽũŶŽǀŝŶŝŝĚƌƵŐŝŵƌĞƓĞŶũŝŵĂŝƉƌŽŝnjǀŽĚŝŵĂŬŽŵͲ
ƉĂŶŝũĞ,ĞŶŬĞů͕ŵŽǎĞƚĞƐĞŽďĂǀĞƐƟƟŶĂƐůĞĚĞđŽũĂĚƌĞƐŝ͗
͞,ŝƚŶŽ ŶĂŵ ũĞ ďŝůŽ ƉŽƚƌĞďŶŽ ƌĞƓĞŶũĞ njĂ ŶĂƓ ĐĞŶƚĂƌ ŶĂƉƌĞĚŶĞ
ƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞŵĂƓŝŶƐŬĞŽďƌĂĚĞũĞƌƐŵŽǀŝƓĞƉƵƚĂŝƐŬƵƐŝůŝƐŶĂǎŶŽ
ŶĂŐŽŵŝůĂǀĂŶũĞ ŶĞƉƌŝũĂƚŶŝŚ ŵŝƌŝƐĂ ŬĂĚĂ ũĞ ŵĂƓŝŶĂ Ƶ ƐƚĂŶũƵ ŵŝͲ
ƌŽǀĂŶũĂĚƵǎĞǀƌĞŵĞ͕͟ŬĂǎĞ,ćŚŶůĞ͘ĞŶƚĂƌƐĞƌĞĚŽǀŶŽŬŽƌŝƐƟnjĂ
ƚƌĞŶŝŶŐĞŝĚĞŵŽŶƐƚƌĂĐŝũĞƵƐǀŝŵĂƐƉĞŬƟŵĂŽďƌĂĚĞŵĞƚĂůĂ͘ZĂnjͲ
ůŽŐnjďŽŐŬŽŐĂƐƵƐĞũĂǀůũĂůŝŽǀŝŶĞƉƌŝũĂƚŶŝŵŝƌŝƐŝďŝůĂũĞďĂŬƚĞƌŝũƐŬĂ
ŬŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝũĂĞŵƵůnjŝũĂnjĂŽďƌĂĚƵŵĞƚĂůĂ͘dŽũĞƉƌŝƌŽĚŶŝďŝŽůŽƓŬŝ
ƉƌŽĐĞƐ͘DĞĜƵƟŵ͕ŬĂĚĂƐĞďĂŬƚĞƌŝũĞƵŵŶŽǎĞĚŽŽĚƌĞĜĞŶŽŐŶŝͲ
ǀŽĂ͕ĞŵƵůnjŝũĂŵŽǎĞĚĂƐĞƌĂnjĚǀŽũŝŝĚĂƉŽƐƚĂŶĞŶĞƵƉŽƚƌĞďůũŝǀĂ͘
:ĞĚŝŶŝŶĂēŝŶĚĂƐĞƌĞƓŝƉŽŵĞŶƵƟƉƌŽďůĞŵũĞĚĂƐĞĚŽĚĂũƵďĂŬƚĞͲ
ƌŝĐŝĚŝ͘ŽĚĂǀĂŶũĞŵďĂŬƚĞƌŝĐŝĚĂŶĞŵŽŐƵđĞũĞƵŬůŽŶŝƟϭϬϬйďĂŬͲ
ƚĞƌŝũĂ͘ůŝŵŝŶŝƐĂŶĞďĂŬƚĞƌŝũĞƉƌƵǎĂũƵŽĚůŝēŶƵŚƌĂŶůũŝǀƵƉŽĚůŽŐƵ
njĂƐůĞĚĞđƵŐĞŶĞƌĂĐŝũƵ͕ŬŽũĂŬĂŽƌĞnjƵůƚĂƚĚĂũĞŶƵǎŶŽǀĞđƵƵēĞͲ
ƐƚĂůŽƐƚĚĞnjŝŶĨĞŬĐŝũĞŝƐĂŵŝŵƟŵƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƌŝnjŝŬƉŽnjĂƉŽƐůĞŶĞ͘
,E<>^ƌďŝũĂĚ͘Ž͘Ž͘
''ĞŶĞƌĂů/ŶĚƵƐƚƌLJ
ƵůĞǀĂƌKƐůŽďŽĜĞŶũĂϯϴϯ͕ĞŽŐƌĂĚ
dĞů͗нϯϴϭϭϭϮϬϳͲϮͲϮϰϮ
&Ădž͗нϯϴϭϭϭϮϬϳͲϮͲϮϳϯ
ͲŵĂŝů͗DĂƌŬĞƟŶŐ'͘^ƌďŝũĂΛŚĞŶŬĞů͘ĐŽŵ
tĞď͗ǁǁǁ͘ůŽĐƟƚĞ͘ƌƐ͕ǁǁǁ͘ŚĞŶŬĞůŵƵůƚĂŶ͘ĐŽŵ
,QGXVWULMDIHEUXDU
,675$ä,9$1-(75ä,â7$
WŽƌĂƐƚŐĞŶĞƌŝŬĞ͕ƉŽƚƌŽƓŶũĂ
ůŝĐĞŶĐŶŝŚůĞŬŽǀĂnjĂŽƐƚĂũĞ
7
UåLãWHJHQHULþNLPOHNRYLPDX&HQWUDOQRM(YURSLUDãüHSRVWRSLRG
JRGLãQMHXSHULRGRGGRSRND]XMXUH]XOWDWLQHGDYQR
VSURYHGHQRJLVWUDåLYDQMDEULWDQVNRDPHULþNHNRPSDQLMH305NRMDVH
EDYLNRQVXOWDQWVNLPLXVOXJDPDLVWUDåLYDQMDWUåLãWD5H]XOWDWLLDQDOL]D
GRELMHQLKLQIRUPDFLMDVDWHUHQDREMDYOMHQLVXXL]YHãWDMXSRGQD]LYRP
³7UåLãWH JHQHULþNLK L QRYLK OHNRYD X &HQWUDOQRM (YURSL X ´ þLMH
RGDEUDQHGHORYHREMDYOMXMHPRXRYRPL]GDQMXþDVRSLVD,QGXVWULMD
'DOLüH]DNRQVNDUHãHQMDRWHåDWLUD]YRMQRYLK
OHNRYDX3ROMVNRM"
7
ŽŬŽŵƉƌŽƚĞŬůĞŐŽĚŝŶĞ͕ƚƌǎŝƓƚĞŐĞŶĞƌŝēŬŝŵůĞŬŽǀŝŵĂ
ƵŽǀŽŵĚĞůƵǀƌŽƉĞnjĂďĞůĞǎŝůŽũĞƌĂƐƚŽĚϭϮй͕ĚŽŬ
ũĞ ƚƌǎŝƓƚĞ ůŝĐĞŶĐŶŝŚ ůĞŬŽǀĂ ďĞůĞǎŝůŽ ƉŽƌĂƐƚ ŽĚ ŽŬŽ
ϭϬйƵĞǀƌŽǀĂůƵƟ͘dƌĞŶĚŬŽũŝũĞƵƟĐĂŽŶĂƵǀĞđĂŶũĞ
ƉƌŽĚĂũĞŐĞŶĞƌŝēŬŝŚůĞŬŽǀĂƵϮϬϭϬ͕ƵŬůũƵēƵũƵđŝƚƵŝĐĞŶŽǀŶŝƉƌŝͲ
ƟƐĂŬƉŽƌĞĚŽƐƚĂůŝŚƌĞƐƚƌŝŬƟǀŶŝŚŵĞƌĂ͕ŶĂƐƚĂǀŝđĞƐĞŝƵϮϬϭϭ͘ŝ
ϮϬϭϮ͘ŐŽĚŝŶŝ͘ĂƚŽđĞƐĞƚƌǎŝƓƚĞŐĞŶĞƌŝŬĞƌĂnjǀŝũĂƟďƌǎĞƵŽĚŶŽͲ
ƐƵŶĂƐǀŽũĞŽƌŝŐŝŶĂůĞƵĚĂƚŽŵƉĞƌŝŽĚƵ͘
h ďůŝƐŬŽũ ďƵĚƵđŶŽƐƟ ƐĞ ŶĞ ŽēĞŬƵũĞ njŶĂēĂũŶŝũŝ ƉŽƌĂƐƚ Ƶ ĚĞůƵ
ŬŽũŝƉŽŬƌŝǀĂũƵŶŽǀŝůĞŬŽǀŝ͘KǀŽƐƚŽŐĂũĞƌƐƵǀůĂĚĞĐĞŶƚƌĂůŶŽͲ
ĞǀƌŽƉƐŬŝŚ njĞŵĂůũĂ ;WŽůũƐŬĂ͕ ZƵŵƵŶŝũĂ͕ ƵŐĂƌƐŬĂ͕ DĂĜĂƌƐŬĂ͕
^ůŽǀĂēŬĂŝĞƓŬĂZĞƉƵďůŝŬĂͿƵϮϬϬϵ͘ŝϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶŝŝŵĂůĞnjĂĐŝůũ
ƉŽǀĞđĂŶũĞƉŽƚƌŽƓŶũĞŐĞŶĞƌŝēŬŝŚůĞŬŽǀĂŝƐĂŵŝŵƟŵĚĂŽŐƌĂŶŝͲ
ēĞŶĂĐŝŽŶĂůŶƵƉŽƚƌŽƓŶũƵƐŬƵƉůũŝŚŶŽǀŝŚůĞŬŽǀĂ͘
WƌŝŵĞƌĂƌĂĚŝ͕ƵƵŐĂƌƐŬŽũƐƵƐĞƉƌŽŝnjǀŽĜĂēŝŶŽǀŝŚůĞŬŽǀĂ;Ϯϰ
ŬŽŵƉĂŶŝũĞŬŽũĞƉƌŝƉĂĚĂũƵhĚƌƵǎĞŶũƵƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂŶŽǀŝŚůĞŬŽͲ
ǀĂͿĚŽŐŽǀŽƌŝůŝĚĂƉŽŶƵĚĞƉŽƉƵƐƚŽĚϱйƓƚŽďŝĚŽǀĞůŽĚŽƵƓƚĞͲ
ĚĂƵǀŝƐŝŶŝŽĚϭ͘ϱŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂ͘
h ĞƓŬŽũ ZĞƉƵďůŝĐŝ Ƶ ƚŽŬƵ ϮϬϬϵ͘ ŐŽĚŝŶĞ ĚƌǎĂǀŶŝ /ŶƐƟƚƵƚ njĂ
ŬŽŶƚƌŽůƵůĞŬŽǀĂƵƐŵĞƌŝŽũĞƐǀŽũƵƉĂǎŶũƵŶĂƉƌŽŵĞŶĞƵĚĞůƵ
ĐĞŶĂŬŽũĞŶŝƐƵƉƌŽŝnjǀŽĚŶŽŐŬĂƌĂŬƚĞƌĂ͕ŝƚŽůĞŬŽǀĂŬŽũŝƐĞƐƵďͲ
ǀĞŶĐŝŽŶŝƓƵ͘DĂŬƐŝŵƵŵĐĞŶĂũĞƐŵĂŶũĞŶƉĂŽǀĂĚƌǎĂǀŶŝŽƌŐĂŶ
ŽēĞŬƵũĞĚĂƵƓƚĞĚŝŽŬŽϵϰ͘ϵŵŝůŝŽŶĂĞǀƌĂŝƚŽƉƌŝŵĞŶŽŵŝŶƐƚƌƵͲ
ŵĞŶĂƚĂƌĞǀŝnjŝũĞĐĞŶĂŶĂϭϮϳϬƐƵďǀĞŶĐŝŽŶŝƐĂŶŝŚůĞŬŽǀĂŬŽũŝƐƵ
ƐƚĂǀůũĞŶŝŶĂůŝƐƚƵŽĚϭ͘ĂƉƌŝůĂϮϬϭϬ͘ŐŽĚŝŶĞ͘<ĂŽƉŽƐůĞĚŝĐĂƚŽͲ
ŐĂ͕ŬŽŵƉĂŶŝũĞŝnjŽďůĂƐƟnjĚƌĂǀƐƚǀĞŶŽŐŽƐŝŐƵƌĂŶũĂƉůĂƟůĞďŝŝƐƚƵ
ƐƵŵƵnjĂůĞŬŽǀĞŬŽũŝƉŽƐĞĚƵũƵŝƐƚĞĂŬƟǀŶĞŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ĂŬŽũĂ
ŽĚŐŽǀĂƌĂĐĞŶŝŶĂũũĞŌŝŶŝũĞnjĂŵĞŶĞ͘
WůĂŶŽǀŝŬŽũŝƐƵŶĂũĂǀůũĞŶŝŬĂŽƉƌĞĚƐƚŽũĞđĞƉƌŽŵĞŶĞũĞƐƵƵƐĂͲ
ŐůĂƐŶŽƐƟƐĂŽǀŝŵƉƌĞƚŚŽĚŶŝŵĂŬƟǀŶŽƐƟŵĂ͘WƌĞŵĂƉƌŽĐĞŶĂͲ
ŵĂWDZͲĂ͕ƚƌǎŝƓƚĞŐĞŶĞƌŝēŬŝŵůĞŬŽǀŝŵĂƌĂnjǀŝũĂđĞƐĞƉŽƐƚŽƉŝ
ŽĚϲйƵƉĞƌŝŽĚŽĚϮϬϭϭ͘ĚŽϮϬϭϯ͘ŐŽĚŝŶĞ͕ĚŽŬđĞƚƌǎŝƓƚĞůŝĐĞŶͲ
ĐŶŝŚůĞŬŽǀĂŝŵĂƟƌĂƐƚŽĚϰйƵŝƐƚŽŵƉĞƌŝŽĚƵ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
<ůŝŶŝēŬĂŝƐƉŝƟǀĂŶũĂũĞƐƵũĞĚĂŶŽĚŐůĂǀŶŝŚŶĂēŝŶĂĚĂƐĞĚŽĜĞ
ĚŽ ŶŽǀŝŚ ůĞŬŽǀĂ njĂ ƉĂĐŝũĞŶƚĞ Ƶ WŽůũƐŬŽũ͘ ĂŶŝŵůũŝǀŽ ũĞ ĚĂ ũĞ
ǀƌůŽ ůĂŬŽ ĚŽđŝ ĚŽ ŽŶŝŚ ŬŽũŝ ǎĞůĞ ĚĂ ƵēĞƐƚǀƵũƵ Ƶ ŬůŝŶŝēŬŝŵ ŝƐͲ
ƉŝƟǀĂŶũŝŵĂ͕ njĂ ƌĂnjůŝŬƵ ŽĚ ĚƌƵŐŝŚ njĞŵĂůũĂ͘ DŽŐƵđŶŽƐƟ ŬŽũĞ
ƐĞƉƌƵǎĂũƵƵŬůŝŶŝēŬŝŵŝƐƉŝƟǀĂŶũŝŵĂ͕ŵĞĜƵƟŵ͕ŶĞŬŽƌŝƐƚĞƐĞ
ĚŽǀŽůũŶŽƵWŽůũƐŬŽũ͘^ůŝēŶŽũĞƵDĂĜĂƌƐŬŽũŝĞƓŬŽũŐĚĞƐĞŐŽͲ
ĚŝƓŶũĞƐƉƌŽǀĞĚĞŝnjŵĞĜƵϰϱϬŝϱϬϬŽǀĂŬǀŝŚĞŬƐƉĞƌŝŵĞŶĂƚĂ͕Ă
ƌĂĚŝƐĞŽnjĞŵůũĂŵĂƐĂŵĂŶũŝŵďƌŽũĞŵƐƚĂŶŽǀŶŝŬĂ͘ZĂnjůŽŐnjĂ
ƚŽůĞǎŝƵĚǀŽƐŵŝƐůĞŶŽŵnjĂŬŽŶŽĚĂǀƐƚǀƵ͕ŬŽũĞƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂũĞĚͲ
ŶƵŽĚŶĂũǀĞđŝŚƉƌĞƉƌĞŬĂnjĂƌĂnjǀŽũŬŽŵƉĂŶŝũĂŬŽũĞƉŽƐůƵũƵŶĂ
ƉŽůũƐŬŽŵƚƌǎŝƓƚƵŬůŝŶŝēŬŝŚŝƐƉŝƟǀĂŶũĂ͘
ZĂnjǀŽũĂ͕ŽĚďŝũĂũƵŽĚŝnjŶŽƐĂŬŽũŝƐůĞĚƵũĞƉƌĞĚƐƚĂǀŶŝĐŝŵĂƉƌŽĚĂͲ
ũĞůĞŬŽǀĂŝĚĂđĞƐĞƉŽƌĞnjƵǀŝƐŝŶŝϭϮйŶĂƉƌŝŚŽĚĞŽĚƉƌŽĚĂũĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶŝƐĂŶŝŚ ůĞŬŽǀĂ ŽĚ ƐĂĚĂ ƉůĂđĂƟ EĂĐŝŽŶĂůŶŽŵ ĨŽŶĚƵ
njĚƌĂǀƐƚǀĞŶŽŐŽƐŝŐƵƌĂŶũĂ͘ĂŬŽŶƐŬĂƉƌŽŵĞŶĂŵŽǎĞƐƚǀŽƌŝƟŽƉͲ
ƚĞƌĞđĞŶũĞŶĞŬŝŵŽĚŶĂũǀĞđŝŚƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂůĞŬŽǀĂŶĂŵĂĜĂƌƐŬŽŵ
ƚƌǎŝƓƚƵ͘dŽƚĂŬŽĜĞŵŽǎĞŝŵĂƟŶĞŐĂƟǀŶĞƉŽƐůĞĚŝĐĞŶĂƉƌŽŝnjǀŽĜĂͲ
ēĞŶŽǀŝŚůĞŬŽǀĂŬŽũŝŵŽŐƵ͕ŬĂŽƉŽƐůĞĚŝĐƵ͕ĚĂƐŵĂŶũĞƵůĂŐĂŶũĂ
ƵŝƐƚƌĂǎŝǀĂēŬŝŝƌĂnjǀŽũŶŝƐĞŬƚŽƌ͘KǀŽŽĚďŝũĂŶũĞũĞƵǀĞĚĞŶŽϮϬϬϵ͘
ŬĂĚĂũĞϮϬйƚƌŽƓŬŽǀĂnjĂ/ƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĞŝZĂnjǀŽũŵŽŐůŽĚĂƐĞŽĚƵͲ
njŵĞŽĚƚƌŽƓŬŽǀĂ͕ĚĂďŝƵϮϬϭϬ͘ƚĂũƉƌŽĐĞŶĂƚŶĂƌĂƐƚĂŽŶĂēŝƚĂǀŝŚ
ϭϬϬй͘
DĂĜĂƌƐŬĂ ǀůĂĚĂ ƚĂŬŽĜĞ ƉůĂŶŝƌĂ ĚĂ ƉƌŽŵĞŶŝ ƉŽƐƚŽũĞđŝ ƐŝƐƚĞŵ
ŬŽũŝ ƵŬůũƵēƵũĞ ŽďĂǀĞnjŶĞ ŬƵƌƐĞǀĞ njĂ ĚŽŬƚŽƌĞ ŬŽũŝ ŶĂǀŽĚŶŽ ƉƌĞͲ
ēĞƐƚŽ ƉƌĞƉŝƐƵũƵ ƉƌĞƐŬƵƉĞ ůĞŬŽǀĞ͘ EĂƐƉƌĂŵ ƚŽŐĂ ƐƚŽũŝ ŶĂĚĂ ĚĂ
đĞƚĂŵĞƌĂƵďĞĚŝƟĚŽŬƚŽƌĞĚĂƉƌĞƉŝƐƵũƵũĞŌŝŶŝũĞŐĞŶĞƌŝēŬĞůĞͲ
ŬŽǀĞƓƚĞĚĞđŝƚĂŬŽĚƌǎĂǀŶŝŶŽǀĂĐƵƐƉŽƐƚĂǀůũĂŶũĞŵƉŽĚƐƟĐĂũŶŝũĞŐ
ƐŝƐƚĞŵĂ͘aƚĂǀŝƓĞ͕ĂƉŽƚĞŬĂƌŝŵŽŐƵďŝƟƵŬůũƵēĞŶŝƵƚĂũƐŝƐƚĞŵŝēĂŬ
ŶĂŐƌĂĜŝǀĂŶŝƵŬŽůŝŬŽnjĂŵĞŶĞƉƌĞƉŝƐĂŶŝůĞŬƐĂƉƌŽŝnjǀŽĚŽŵŬŽũŝũĞ
ŵĂŶũĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶŝƐĂŶ͘
EĞƉŽƐƚŽũŝŶŝũĞĚĂŶnjĂŬŽŶƐŬŝĂŬƚƵWŽůũƐŬŽũŬŽũŝďŝƐǀĞŽďƵŚǀĂƚͲ
ŶŽƌĞŐƵůŝƐĂŽƚƌǎŝƓƚĞŬůŝŶŝēŬŝŚŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĂ͘KĚƌĞĜĞŶĞŵĞƌĞŬŽũĞ
ƐĞ ŽĚŶŽƐĞ ŶĂ ƚƌǎŝƓƚĞŬůŝŶŝēŬŝŚŝƐƉŝƟǀĂŶũĂŶĂůĂnjĞ ƐĞƵ ƌĂnjůŝēŝƟŵ
njĂŬŽŶƐŬŝŵƌĞƓĞŶũŝŵĂƵŬůũƵēƵũƵđŝƚƵŝŽŶĂŬŽũĂƐĞƟēƵŝƐŬůũƵēŝǀŽ
ĨĂƌŵĂĐĞƵƚƐŬŽŐ ƚƌǎŝƓƚĂ ;ƉŽƉƵƚ &ĂƌŵĂĐĞƵƚƐŬŝ njĂŬŽŶͿ͕ Ăů ŝ Ƶ 'ƌĂͲ
ĜĂŶƐŬŽŵnjĂŬŽŶŝŬƵŝ<ƌŝǀŝēŶŽŵnjĂŬŽŶŝŬƵ͘sĂůũĂƚĂŬŽĜĞnjŶĂƟĚĂ
ƐƵŵĞƌĞŝnjƌĂnjůŝēŝƟŚnjĂŬŽŶĂēĞƐƚŽƵŵĞĜƵƐŽďŶŽũŶĞƐĂŐůĂƐŶŽƐƟ͘
^ůĞĚĞđŝ ƉƌŽďůĞŵ ũĞƐƚĞ ƉŽƌĞnj ŬŽũŝ ƐĞ ƉƌŝŵĞŶũƵũĞ ŶĂ ŬůŝŶŝēŬĂ ŝƐͲ
ƉŝƟǀĂŶũĂ͘ h ŽǀŽũ ŽďůĂƐƟ͕ WŽůũƐŬĂ ũŽƓ ƵǀĞŬ ŶŝũĞ ƵƐĂŐůĂƐŝůĂ ƐǀŽũĞ
njĂŬŽŶŽĚĂǀƐƚǀŽ ƐĂ ĚŝƌĞŬƟǀĂŵĂ h͘ WƌĞŵĂ ƚnjǀ͘ s/ ĚŝƌĞŬƟǀŝ h͕
ƐƚƌƵēŶĞƵƐůƵŐĞ͕ƵŬůũƵēƵũƵđŝŝŬůŝŶŝēŬĂŝƐƉŝƟǀĂŶũĂ͕ƚƌĞďĂĚĂďƵĚƵ
ƉŽĚůŽǎŶĞŽƉŽƌĞnjŝǀĂŶũƵƐĂŵŽƵnjĞŵůũŝŬůŝũĞŶƚĂ͘DĞĜƵƟŵ͕ǀĞđŝŶĂ
ŬŽŵƉĂŶŝũĂ ŬŽũĞ ƉŽƐůƵũƵ Ƶ WŽůũƐŬŽũ ƉůĂđĂũƵ Ϯϯй ƉŽƌĞnjĂ ĚŽŬ ƐĞ
ƉƌĂđĞŶũĞŬůŝŶŝēŬŝŚŝƐƉŝƟǀĂŶũĂƉƌĞŵĂƐƚĂƟƐƟēŬŝŵƉŽĚĂĐŝŵĂŵŽͲ
ǎĞŬůĂƐŝĮŬŽǀĂƟƵēĞƟƌŝƌĂnjůŝēŝƚĞŐƌƵƉĞƵƐůƵŐĂ͕ŐĚĞũĞƐǀĂŬĂŐƌƵƉĂ
ŬĂƚĞŐŽƌŝƐĂŶĂƉƌĞŵĂƚƵŵĂēĞŶũƵĐŝǀŝůŶŝŚƐůƵǎďĞŶŝŬĂ͘
WŽďŽůũƓĂŶũĂƵŽǀŝŵŽďůĂƐƟŵĂďĞđĞǀŽĚŝƟƐĂŵŽƉŽǀĞđĂŶũƵďƌŽͲ
ũĂ ŬůŝŶŝēŬŝŚ ŝƐƉŝƟǀĂŶũĂ ŬŽũĂ ƐƉƌŽǀŽĚĞ ŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶŝ ŬŽŶĐĞƌŶŝ Ƶ
WŽůũƐŬŽũ;ƓƚŽďŝƉŽďŽůũƓĂůŽƉƌŝƐƚƵƉƉĂĐŝũĞŶĂƚĂŶŽǀŝŵůĞŬŽǀŝŵĂͿ͕
ǀĞđ ďŝ ƚĂŬŽĜĞ ŽŚƌĂďƌŝůŽ ĚŽŵĂđĞ ƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĞ ĚĂ ŝŶǀĞƐƟƌĂũƵ Ƶ
ŶŽǀĞůĞŬŽǀĞ͘dŽďŝ͕ŶĂĚƵǎŝƌŽŬ͕ƵďƌnjĂůŽƉŽǀĞđĂŶũĞƵĚĞůĂŶŽǀŝŚ
ůĞŬŽǀĂƵƵŬƵƉŶŽŵƵēĞƓđƵŶĂƉŽůũƐŬŽŵƚƌǎŝƓƚƵůĞŬŽǀĂ͕ŬŽũĞnjĂƐĂͲ
ĚĂũĞƐƚĞũĞĚŶŽŽĚŶĂũŵĂŶũĞƌĂnjǀŝũĞŶŝŚƵĞŶƚƌĂůŶŽũǀƌŽƉŝ͘
8ODJDQMDXREODVWLVWUDåLYDQMDLUD]YRMDQHVPD
WUDMXVHYLãHSRUHVNRPRODNãLFRPX0DÿDUVNRM
WƌĞĚůŽŐŵĂĜĂƌƐŬĞǀůĂĚĞƉŽŬĂnjƵũĞĚĂƉƌŽŝnjǀŽĜĂēŝůĞŬŽǀĂƵŽǀŽũ
njĞŵůũŝǀŝƓĞŶĞđĞŵŽđŝĚĂƐǀŽũĂƵůĂŐĂŶũĂƵƐĞŬƚŽƌ/ƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĂŝ
5HIRUPDVLVWHPDVXEYHQFLMDX6ORYDþNRMWUHED
GDSRYHüDSRWURãQMXJHQHULþNLKOHNRYD
EĂŬŽŶƉŽũĂǀĞŶĂǀŽĚĂĚĂ<ŽŵŝƚĞƚnjĂŬĂƚĞŐŽƌŝnjĂĐŝũƵŶŝũĞĚŽǀŽůũͲ
ŶŽƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĂŶ͕ƐůŽǀĂēŬŽŵŝŶŝƐƚĂƌƐƚǀŽnjĚƌĂǀůũĂĚŽŶĞůŽũĞŽĚͲ
ůƵŬƵĚĂƉŽǀĚĞ ŽƚǀŽƌĞŶŝũƵ ƉŽůŝƟŬƵ ƵŽďůĂƐƟ ůĞŬŽǀĂŝĚĂƵēŝŶŝ
ƉŽũĞĚŝŶĞĨĂnjĞƵƉƌŽĐĞƐƵŬĂƚĞŐŽƌŝnjĂĐŝũĞǀŝƓĞũĂǀŶŝŵ͘EĞŬŽůŝŬŽ
ƉƌĂǀŝůĂŬŽũĂƐĞŽĚŶŽƐĞŶĂƐŝƐƚĞŵƐƵďǀĞŶĐŝŽŶŝƐĂŶũĂůĞŬŽǀĂŵŽͲ
ŐƵĚĂƐƚƵƉĞŶĂƐŶĂŐƵƵ^ůŽǀĂēŬŽũƚŽŬŽŵϮϬϭϭ͘
WƌĞĚůŽǎĞŶĞƉƌŽŵĞŶĞƵŽďůĂƐƟŐĞŶĞƌŝēŬŝŚŝŶŽǀŝŚůĞŬŽǀĂƵŬůũƵͲ
ēƵũƵƉƌĞƚŚŽĚŶŽŬĂƚĞŐŽƌŝƐĂŶũĞŐĞŶĞƌŝēŬŝŚŝƵƐůŽǀŶŝŚůĞŬŽǀĂ͕njĂͲ
ũĞĚŶŽƐĂƵǀŽĜĞŶũĞŵW/ƌĞĐĞƉĂƚĂŬŽũĞŝnjĚĂũƵĚŽŬƚŽƌŝ͘
WƌĞĚůŽǎĞŶĞƉƌŽŵĞŶĞŽŵŽŐƵđĂǀĂũƵƉŽĚŶŽƓĞŶũĞnjĂŚƚĞǀĂnjĂŬĂͲ
ƚĞŐŽƌŝnjĂĐŝũŽŵ ŶŽǀŝŚ ůĞŬŽǀĂ ƉƌĞ ĚŽŶŽƓĞŶũĂ ŽĚůƵŬĞ Ž ŶũŝŚŽǀŽũ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĐŝũŝ͘<ĂŽƉŽƐůĞĚŝĐĂƚŽŐĂ͕ƉƌŽĐĞŶũŝǀĂŶũĞnjĂŚƚĞǀĂnjĂƌĞŐŝͲ
ƐƚƌĂĐŝũŽŵ ŝ ŬĂƚĞŐŽƌŝnjĂĐŝũŽŵ ďŝđĞ ŝƐƚŽǀƌĞŵĞŶŽ ƐƉƌŽǀŽĜĞŶŽ͘ h
ŵŝŶŝƐƚĂƌƐƚǀƵǀĞƌƵũƵĚĂđĞŽǀĂũƉŽƚĞnjƵďƌnjĂƟƉŽǀƌĂƚĂŬũĞĚƟŶŝͲ
ũŝŚŐĞŶĞƌŝēŬŝŚůĞŬŽǀĂŶĂƚƌǎŝƓƚĞŝŽƐƚǀĂƌŝƟƵƓƚĞĚƵŽĚŽŬŽϱŵŝůŝͲ
ŽŶĂĞǀƌĂŐŽĚŝƓŶũĞ͘hDŝŶŝƐƚĂƌƐƚǀƵnjĚƌĂǀůũĂƚĂŬŽĜĞƌĂnjŵĂƚƌĂũƵ
ƵǀŽĜĞŶũĞŶŽǀŝŚƵƌĞĚďŝŬŽũĞđĞŽĚƌĞĚŝƟĚĂĚŽŬƚŽƌŝƵ^ůŽǀĂēŬŽũ
ƚƌĞďĂĚĂŶĂƌĞĐĞƉƟŵĂƐƚĂǀůũĂũƵƐĂŵŽĂŬƟǀŶĞůĞŬŽǀŝƚĞƐĂƐƚŽũŬĞ
;W/ͿƵŵĞƐƚŽŝŵĞŶĂŽĚƌĞĜĞŶŽŐůĞŬĂ͘ƉŽƚĞŬĂƌŝďŝnjĂƟŵƐĂǀĞͲ
ƚŽǀĂůŝƉĂĐŝũĞŶƟŵĂŬŽũŝůĞŬŽǀŝƐƵŝŵĚŽƐƚƵƉŶŝ͕ƉŽƐĞďŶŽŽŶŝŚƐĂ
ŶĂũŵĂŶũŽŵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝũŽŵ͕ŶĂŽƐŶŽǀƵēĞŐĂƉĂĐŝũĞŶƟĚŽŶŽƐĞ
ŬŽŶĂēŶƵŽĚůƵŬƵ͘EŽǀŝƐŝƐƚĞŵŶĞđĞƉŽŬƌŝǀĂƟƐǀĞůĞŬŽǀĞʹůĞŬŽͲ
ǀŝnjĂƉƐŝŚŝũĂƚƌŝũƐŬƵƵƉŽƚƌĞďƵŝnjĂďŽůĞƐƟƌĂŬĂŝĚĂůũĞďŝďŝůŝƉŽĚ
ŶĂĚůĞǎŶŽƓđƵĚŽŬƚŽƌĂ͘:ŽƓŶŝũĞƉŽnjŶĂƚŽŬĂĚĂđĞŶŽǀŝƐŝƐƚĞŵďŝƟ
ƉƌŝŵĞŶũĞŶ͘
;ZƵďƌŝŬĂŽƐƚǀĂƌĞŶĂƵƐĂƌĂĚŶũŝƐĂŬŽŵƉĂŶŝũŽŵWDZͿ
,QGXVWULMDIHEUXDU
WŽƌŽĚŝēŶŽƉƌĞĚƵnjĞƚŶŝƓƚǀŽ
ŽĚŐŽǀŽƌŶĂŝnjĂnjŽǀĞǀƌĞŵĞŶĂ
8
VSHãQRSRURGLþQRSUHGX]HüHMHRGOLþQDSUL
OLNDGDVHXQDSUHGHSRURGLFDL]DMHGQLFD
2QD MH SUHSR]QDWD L RG VWUDQH SRNUHWDþD SUR
MHNWDÄ3RURGLþQRSUHGX]HWQLãWYRPLNUREL]QLV³
NRML VH RG SURãOH JRGLQH VSURYRGL QD WHULWRULML
EHRJUDGVNHRSãWLQH3DOLOXOD
1
ĞnjĂǀŝƐŶŽŽĚŵĞƐƚĂ͕ŬƵůƚƵƌĞŝůŝǀĞůŝēŝŶĞ͕ƉŽƌŽĚŝēŶĂ
ƉƌĞĚƵnjĞđĂ ƉƌŽůĂnjĞ ŬƌŽnj ŵŶŽŐĞ ŝnjĂnjŽǀĞ͕ Ăůŝ ŝ ŵŽͲ
ŐƵđŶŽƐƟ͘
KƐŶŽǀŶĞƉƌĞĚŶŽƐƟŝŵĂŶĞƐƵƐůĞĚĞđĞ͗
3UHGQRVWL
ĂũĞĚŶŝēŬŝ ŵŽƟǀ͗ ēůĂŶŽǀŝ ƉŽƌŽĚŝĐĞ ŽŬƵƉůũĞŶŝ ŽŬŽ ŶĞŬŽŐ njĂͲ
ũĞĚŶŝēŬŽŐ ƉƌŽũĞŬƚĂ ŶĂũēĞƓđĞ ŝŵĂũƵ ƐůŝēĂŶ ƐŝƐƚĞŵ ǀƌĞĚŶŽƐƟ ŝ
ŝĚĞũƵƓƚĂŝŬĂŬŽƚƌĞďĂƌĂĚŝƟ͘EũŝŚŽǀĂƐůŽǎŶŽƐƚĚŽƉƌŝŶŽƐŝǀĞđŽũ
ŵŽƟǀŝƐĂŶŽƐƟ͕ Ă ƟŵĞ ƉŽǀĞđĂǀĂũƵ ƐŽƉƐƚǀĞŶƵ ŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶŽƐƚ
ŶĂ ƚƌǎŝƓƚƵ͘ sĞůŝŬĂ ƉƌĞĚĂŶŽƐƚ͗ ŬĂĚĂ Ɛǀŝ ēůĂŶŽǀŝ ƉŽƌŽĚŝĐĞ ƌĂĚĞ
njĂ ƐŽƉƐƚǀĞŶƵ͕ Ă ŶĞ njĂ ŬŽƌŝƐƚ ĐĞůĞ ƉŽƌŽĚŝĐĞ ;ŝůŝ ŬŽƌŝƐƚ ŶĞŬŽŐ
ĚƌƵŐŽŐƉŽƐůŽĚĂǀĐĂͿƌĂĚŝđĞƐŵŶŽŐŽǀŝƓĞnjĂĚŽǀŽůũƐƚǀĂ͕ůĂŬƓĞ
đĞ ƵůĂŐĂƟ ŝ ǀƌĞŵĞ ŝ ĞŶĞƌŐŝũƵ njĂ ƉŽƐƟnjĂŶũĞ njĂũĞĚŶŝēŬŽŐ ĐŝůũĂ͘
WŽƌŽĚŝĐĂŽƐŝŵƚŽŐĂŝŵĂŵŶŽŐŽǀŝƓĞƌĂnjƵŵĞǀĂŶũĂnjĂƉŽƚƌĞďĞ
ƐǀŽũŝŚēůĂŶŽǀĂŬĂĚĂũĞƌĞēŽŽĚŵŽƌŝŵĂ͕ƐůŽďŽĚŶŽŵǀƌĞŵĞŶƵ͕
ŬůŝnjŶŽŵƌĂĚŶŽŵǀƌĞŵĞŶƵ͘͘͘
>ŽũĂůŶŽƐƚ njĂũĞĚŶŝĐŝ͗ ƐŶĂǎŶĞ ƉŽƌŽĚŝēͲ
ŶĞ ǀĞnjĞ ŶĂũēĞƓđĞ ƐƵ ŐĂƌĂŶĐŝũĂ ĚĂ
đĞ Ƶ ƚĞƓŬŝŵ ǀƌĞŵĞŶŝŵĂ ŝ ǀĞůŝŬŝŵ
ŝƐŬƵƓĞŶũŝŵĂ ŐƌƵƉĂ ŽƐƚĂƟ ŶĂ ŽŬƵͲ
ƉƵ͕ĚĂđĞŬƌŝnjĞďŝƟůĂŬƓĞƉƌĂǀĂͲ
njŝůĂǎĞŶĞ͕ĂĚĂđĞƵƉŽǀŽůũŶŝŵ
ƉĞƌŝŽĚŝŵĂƵƐƉĞŚďƌǎĞŝůĂŬƓĞ
ďŝƟ ƉŽƐƟŐŶƵƚ͘ ^ƚĂďŝůŶŽƐƚ͗ Ƶ
ǀŽĜĞŶũƵ ƉŽƌŽĚŝēŶŽŐ ƉŽƐůĂ
ƵǀĞŬƐĞŝŵĂũƵƵǀŝĚƵĚĞĐĂŝ
ƵŶƵĐŝ͕ŽĚŶŽƐŶŽďƵĚƵđĞŐĞͲ
ŶĞƌĂĐŝũĞ͕ƉĂƐĞƵĚŽŶŽƓĞŶũƵ
ƉŽƐůŽǀŶŝŚŽĚůƵŬĂƐŬŽƌŽƵǀĞŬ
ǀŽĚŝ ƌĂēƵŶĂ Ž ĚƵŐŽƌŽēŶŝŵ ŝ
ŽƉƓƟŵŝŶƚĞƌĞƐŝŵĂ͘
1HGRVWDFL
EĞĞůĂƐƟēŶŽƐƚ͗ ƐƵƉƌŽƚŶŽƐƚ ƐƚĂďŝůͲ
ŶŽƐƟŬŽũƵŝŵĂŐƌƵƉĂ͕ŽĚŶŽƐŶŽƚĞͲ
ǎŶũĂŬĂĚƵŐŽƌŽēŶŝŵĐŝůũĞǀŝŵĂŝǎĞͲ
ůũĂ ĚĂ ƐĞ ƉŽƓƚƵũĞ ƚƌĂĚŝĐŝũĂ͕ ůĂŬŽ ƐĞ
ŵŽǎĞƉƌĞƚǀŽƌŝƟƵƐůĂďŽƐƚ͕ŽĚŶŽƐŶŽ
,QGXVWULMDIHEUXDU
ŶĞƐƉƌĞŵŶŽƐƚĚĂƐĞďƌnjŽŝĞůĂƐƟēŶŽƌĞĂŐƵũĞŬĂĚĂƐƵƉƌŽŵĞŶĞ
ƉŽƚƌĞďŶĞ͘
^ƵŬŽďŝŶƚĞƌĞƐĂ͗njďŽŐŝƐƉƌĞƉůĞƚĞŶŽƐƟƉŽƌŽĚŝēŶŝŚŝƉŽƐůŽǀŶŝŚ
ŽĚŶŽƐĂƉŽŶĞŬĂĚĚŽůĂnjŝĚŽƐƵŬŽďĂŝŶƚĞƌĞƐĂ;ŽŶŽƓƚŽũĞĚŽďƌŽ
njĂƉŽƐĂŽͲŶĞŵŽƌĂďŝƟĚŽďƌŽnjĂƉŽƌŽĚŝĐƵŝŽďƌŶƵƚŽͿ͘
KĚƌĂnj ƉƌŽďůĞŵĂ͗ ƉŽƌŽĚŝēŶŝ ƐƵŬŽďŝ ŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ēĞƐƚŽ ƐĞ ƉƌĞͲ
ŶŽƐĞŶĂƉŽƐĂŽ͘
WƌŽďůĞŵ ƚƌĂũĂŶũĂ͗ ŝĂŬŽ ũĞ ƉŽƌŽĚŝēŶŝ ďŝnjŶŝƐ
ĚŽŵŝŶĂŶƚĂŶ Ƶ ƐǀĞƚƐŬŽũ ƉƌŝǀƌĞĚŝ͕ ŵŶŽŐĂ
ƉŽƌŽĚŝēŶĂ ƉƌĞĚƵnjĞđĂ ƐĞ ŐĂƐĞ ƉƌŝůŝŬŽŵ
ƐŵĞŶĞŐĞŶĞƌĂĐŝũĂ͘
6YHWVNDLVNXVWYD
hƐǀĞƚƵƉŽƐƚŽũĞĚǀĞǀƌƐƚĞƐƉĞĐŝĮēͲ
ŶŽƐƟƉŽƌŽĚŝēŶŽŐďŝnjŶŝƐĂ͗
ƉƌǀĂƐĞƚĞŵĞůũŝŶĂēŝŶũĞŶŝĐŝĚĂũĞ
ƉƌĞĚƵnjĞđĞƵǀůĂƐŶŝƓƚǀƵũĞĚŶĞƉŽͲ
ƌŽĚŝĐĞ
ĚƌƵŐĂ͕ ĚĂ ũĞ ƉŽƌŽĚŝĐĂ ǀůĂƐŶŝŬ
ƉƌĞĚƵnjĞđĂŶĂũŵĂŶũĞĚǀĞŐĞŶĞƌĂͲ
ĐŝũĞ ŝ ƵƉƌĂǀůũĂŶũĞ ƉƌĞĚƵnjĞđĞŵ ũĞ
ƉŽĚƌĞĜĞŶŽŝŶƚĞƌĞƐŝŵĂƉŽƌŽĚŝĐĞ͘
<ĂĚĂ ƐĞ ŐŽǀŽƌŝ Ž ƉŽƌŽĚŝēŶŽŵ
ƉƌĞĚƵnjĞđƵƚŽŶĞnjŶĂēŝĚĂŽŶŽ
ƌĂĚŝ ƐĂ ŶŝƐŬŝŵ ƉƌŽŵĞƚŽŵ ŝ
ŵĂůŝŵ ďƌŽũĞŵ njĂƉŽƐůĞŶŝŚ͘
EĂƉƌŽƟǀ͊ DĞĜƵ ƉŽƌŽĚŝēͲ
ŶŝŵƉƌĞĚƵnjĞđŝŵĂƐƵŝǀĞůŝŬĂ
ŝŵĞŶĂ ŬŽƌƉŽƌĂƟǀŶŽŐ ƐǀĞƚĂ͕
ǀĞůŝŬĞŬŽƌƉŽƌĂĐŝũĞŬŽũĞǀŽĚĞ
ƉŽũĞĚŝŶĞƉŽƌŽĚŝĐĞ͘
h^ϭϱϬŶĂũǀĞđŝŚƉŽƌŽĚŝēŶŝŚ
ƉƌĞĚƵnjĞđĂ;ƵƉƌǀĞƚƌŝƐƵtĂůDĂƌƚ͕&ŽƌĚ
DŽƚŽƌ Ž͕ ĂƌŐŝůů͕ /ŶĐ͘Ϳ njĂƉŽƓůũĂǀĂ ǀŝƓĞ ŽĚ ƉĞƚ ŵŝůŝŽŶĂ ůũƵĚŝ͘
ŽďƌĂƚƌĞđŝŶĂŶũŝŚƐĞǀŝƐŽŬŽŬŽƟƌĂŶĂďĞƌnjŝ͘hǀƌŽƉŝƐĞŬĂŽ
ƉŽƌŽĚŝēŶĂƉƌĞĚƵnjĞđĂƵďƌĂũĂũƵďƌŽũŶĞŬŽŵƉĂŶŝũĞƐĂƉŽnjŶĂƟŵ
ŝŵĞŶŝŵĂŬĂŽƓƚŽƐƵWŽƌƐĐŚĞ͕,ĞŶŬĞů͕ĞŶĞƩŽŶ͕Dt͕DĞƌͲ
ĐĞĚĞnjʹĞŶnj͕͙
WŽƌŽĚŝēŶĂƉƌĞĚƵnjĞđĂƐƵŽĚǀĞůŝŬĞǀĂǎŶŽƐƟnjĂƓŝƌƵƉƌŝǀƌĞĚƵŝ
ŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶŽƐƚƉŽũĞĚŝŶŝŚŽŬƌƵǎĞŶũĂ͘KĐĞŶũƵũĞƐĞĚĂƵǀƌŽƉͲ
ƐŬŽũ ƵŶŝũŝ ƉŽƐƚŽũŝ ϭϳ ŵŝůŝŽŶĂ ƉŽƌŽĚŝēŶŝŚ ƉƌĞĚƵnjĞđĂ ŬŽũĂ njĂͲ
ƉŽƓůũĂǀĂůũƵ ϰϱ ŵŝůŝŽŶĂ ƌĂĚŶŝŬĂ ŝ ƐĂŵŝŵ Ɵŵ ŽƐƚǀĂƌƵũƵ ϲϱй
ēŝƚĂǀŽŐďƌƵƚŽŶĂĐŝŽŶĂůŶŽŐƉƌŽŝnjǀŽĚĂŝƌĂĚŶŝŚŵĞƐƚĂ͘/ŶƚĞƌĞͲ
ƐĂŶƚĂŶũĞƉŽĚĂƚĂŬĚĂƵƉƌŽƐĞŬƵϴϱйƐǀŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂƵǀƌŽƉŝ
ũĞƐƚĞƵƉŽƌŽĚŝēŶŽŵǀůĂƐŶŝƓƚǀƵ;ŶĂũǀŝƓĞƵ/ƚĂůŝũŝϵϵйͿ͘h^ƐƵ
ďƌŽũŬĞŝƉƌŽĐĞŶƟƐůŝēŶŝ͘
$X6UELML
ďŽŐƐǀĞŐĂŶŽǀĞĚĞŶŽŐ͕njĂnjŶĂēĂũƉŽƌŽĚŝēŶŽŐďŝnjŶŝƐĂŝŬŽŶŬƵͲ
ƌĞŶƚŶŽƐƚŽŬƌƵǎĞŶũĂ͕ǀĂǎĂŶũĞŝnjĂŬŽŶŽĚĂǀŶŝƐŝƐƚĞŵ͘hǀƌŽƉͲ
ƐŬŽũ ƵŶŝũŝ njĂƉŽēĞƟ ƐƵ ƉƌŽũĞŬƟ njĂ ƉŽĚƌǎĂǀĂŶũĞ ƉŽƌŽĚŝēŶŽŐ
ƉƌĞĚƵnjĞƚŶŝƓƚǀĂ͘h^ƌďŝũŝ͕ƚĂēŶŝũĞƵďĞŽŐƌĂĚƐŬŽũŽƉƓƟŶŝWĂůŝůƵůĂ
ƉƌŽĐĞŶŝůŝƐƵƐŝƚƵĂĐŝũƵŝƉŽŬƌĞŶƵůŝƉƌŽƓůĞŐŽĚŝŶĞƉƌŽũĞŬĂƚ͞WŽͲ
ƌŽĚŝēŶŽƉƌĞĚƵnjĞƚŶŝƓƚǀŽͲŵŝŬƌŽďŝnjŶŝƐ͟ŬĂŽũĞĚĂŶŽĚŵŽŐƵđŝŚ
ŽĚŐŽǀŽƌĂŶĂƌĞƓĂǀĂŶũƵƉƌŽďůĞŵĂŶĞnjĂƉŽƐůĞŶŽƐƟŝƌĂnjǀŽũƵŵŝͲ
ŬƌŽďŝnjŶŝƐĂŶĂŽǀŽũŽƉƓƟŶŝ͘KǀŽũĞŶĂēŝŶŬĂŬŽĚĂƐĞƉŽŵŽŐŶƵ
ŶŽǀŝ ƉƌĞĚƵnjĞƚŶŝĐŝ͕ ŬŽũŝ ŝŵĂũƵ ŝĚĞũĞ ŝ ǎĞůũƵ ĚĂ ƐĂŵŝ ƉƌŽŵŽǀŝͲ
ƓƵǀůĂƐƟƚĂnjŶĂŶũĂŝƐƉŽƐŽďŶŽƐƟ͕ŬĂŽŝĚĂƐĞŽďŶŽǀŝƚƌĂĚŝĐŝũĂ
ƉŽƌŽĚŝēŶŽŐďŝnjŶŝƐĂƉŽŬŽŵĞũĞƐǀŽũĞǀƌĞŵĞŶŽŐůĂǀŶŝŐƌĂĚďŝŽ
ƉƌĞƉŽnjŶĂƚůũŝǀ͘
ZĂĚŝƵƐƉĞƓŶĞƌĞĂůŝnjĂĐŝũĞƐĂŵŽŐƉƌŽũĞŬƚĂŝnjďŽŐƐǀĞƐƟŽƉŽƚƌĞͲ
ďŝ ƉŽƐƚŽũĂŶũĂ ŬǀĂůŝƚĞƚŶŽŐ ŝ ƐŝŐƵƌŶŝũĞŐ ĂŵďŝũĞŶƚĂ njĂ ƉŽƐůŽǀĂͲ
ŶũĞ͕<ůƵďƉƌŝǀƌĞĚŶŝŬĂŽƉƓƟŶĞWĂůŝůƵůĂƉŽnjǀĂŽũĞŶĂƐĂƌĂĚŶũƵŝ
ƉƌĞƐǀĞŐĂƉŽĚƌƓŬƵ'KWĂůŝůƵůĂ͕^ĞŬƌĞƚĂƌŝũĂƚnjĂƉƌŝǀƌĞĚƵ'ƌĂĚĂ
ĞŽŐƌĂĚĂ͕<ďĂŶŬƵ͕WƌŝǀƌĞĚŶƵŬŽŵŽƌƵĞŽŐƌĂĚĂŝEĂĐŝŽͲ
ŶĂůŶƵƐůƵǎďƵnjĂnjĂƉŽƓůũĂǀĂŶũĞĞŽŐƌĂĚĂ͘
^ĂŵƉƌŽũĞŬĂƚũĞnjĂŵŝƓůũĞŶĚĂƐĞƌĞĂůŝnjƵũĞƵŶĞŬŽůŝŬŽĨĂnjĂ͘WƌͲ
ǀƵďŝēŝŶŝůĞŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđĞƉƌŽŵŽƟǀŶĞĂŬƟǀŶŽƐƟƵĐŝůũƵƉŽƉƵͲ
ůĂƌŝnjĂĐŝũĞ ƐĂŵŽŐ ƉŽũŵĂ ŝ ƉƌŽũĞŬƚĂ ŬĂŽ ũĞĚŶŽŐ ŽĚ ŵŽŐƵđŝŚ ŝ
ƌĞĂůŶŝŚƌĞƓĞŶũĂnjĂĂŬƚƵĞůŶƵƐŝƚƵĂĐŝũƵƵŽďůĂƐƟƉƌŝǀƌĞĚĞ͕ĂƉŽͲ
ƐĞďŶŽnjĂƉƌŽďůĞŵŶĞnjĂƉŽƐůĞŶŽƐƟ͘^ůĞĚĞđĂĨĂnjĂŽĚŶŽƐŝƐĞŶĂ
ƐƚǀĂƌĂŶũĞŬǀĂůŝƚĞƚŶĞďĂnjĞƉŽĚĂƚĂŬĂŬĂŬŽŶĂŽƐŶŽǀƵŝŶƐƟƚƵĐŝͲ
ŽŶĂůŶĞƉŽŵŽđŝEĂĐŝŽŶĂůŶĞƐůƵǎďĞnjĂnjĂƉŽƓůũĂǀĂŶũĞĞŽŐƌĂĚĂ
ͲŬĂŶĐĞůĂƌŝũĂWĂůŝůƵůĂ͕ƚĂŬŽŝŶĂŽƐŶŽǀƵƐĂŵŽŐũĂǀůũĂŶũĂƉŽƚĞŶͲ
ĐŝũĂůŶŝŚƵēĞƐŶŝŬĂƵŽǀŽŵƉƌŽũĞŬƚƵ͕ŬĂŶĚŝĚĂƚĂnjĂƉŽŬƌĞƚĂŶũĞ͕
ŽĚŶŽƐŶŽĚĂůũĞƌĂnjǀŝũĂŶũĞƉŽƌŽĚŝēŶŽŐďŝnjŶŝƐĂ͘EĂŬŽŶƚŽŐĂƐůĞͲ
ĚŝƚƌŝũĂǎĂ͕ŶĞŽƉŚŽĚŶĂnjĂĚĞĮŶŝƐĂŶũĞƐǀŝŚŽŶŝŚŬŽũŝnjĂŝƐƚĂŝŵĂũƵ
ƉƌĞĚƵnjĞƚŶŝēŬŝŚ ƉƌĞĚŝƐƉŽnjŝĐŝũĂ ŝ ƉŽƐůŽǀŶĞ ƉůĂŶŽǀĞ ŬŽũŝ ŝŵĂũƵ
ƌĞĂůŶƵnjĂƐŶŽǀĂŶŽƐƚ͘
KďƵŬĂ ũĞ ƐůĞĚĞđĂ ĨĂnjĂ ŬŽũĂ ƉŽĚƌĂnjƵŵĞǀĂ ǀŝƓĞ ĞůĞŵĞŶĂƚĂ͕
ŵĞĜƵŬŽũŝŵĂŝƉƌƵǎĂŶũĞƐƚƌƵēŶŽͲƚĞŚŶŝēŬĞƉŽŵŽđŝƵƉƌĂǀůũĞͲ
ŶũƵĂĚĞŬǀĂƚŶŽŐƉŽƐůŽǀŶŽŐŝƉŽƐĞďŶŽĮŶĂŶƐŝũƐŬŽŐƉůĂŶĂ͘<ĂŽ
ƉŽƐĞďĂŶŝnjƌĂnjƵƌĞĂůŝnjĂĐŝũŝWƌŽũĞŬƚĂƉƌĞĚǀŝĜĞŶŝƐƵƉŽƐůŽǀŶŝƐƵͲ
ƐƌĞƟŝƵŵƌĞǎĂǀĂŶũĞŶŽǀŝŚƉƌĞĚƵnjĞƚŶŝŬĂ͕ǀůĂƐŶŝŬĂƉŽƌŽĚŝēŶŝŚ
ďŝnjŶŝƐĂ ƐĂ ǀĞđŝŵ ƉŽƐůŽǀŶŝŵ ƐŝƐƚĞŵŝŵĂ njĂƌĂĚ ƵƐƉŽƐƚĂǀůũĂŶũĂ
ƉŽƐůŽǀŶĞƐĂƌĂĚŶũĞŶĂďĂnjŝŬŽŽƉĞƌĂŶƚƐŬŝŚŽĚŶŽƐĂ͘
WƌŽũĞŬĂƚŶŝũĞǀƌĞŵĞŶƐŬŝŽĚƌĞĜĞŶŝĚĂŵŽǎĞŝƚƌĞďĂĚĂŝŵĂƐǀŽͲ
ũƵƉƌŝŵĞŶƵŝƉŽƐůĞĂŬƚƵĞůŶĞŬƌŝnjĞ͕ŬĂŽŝƐĂŵŽŐƉƌŽĐĞƐĂƚƌĂŶͲ
njŝĐŝũĞ͘
EũĞŐŽǀĂǀĂǎŶŽƐƚƐĞǀŝĚŝƵƉƌƵǎĂŶũƵŬǀĂůŝƚĞƚŶŽŐŝĂĚĞŬǀĂƚŶŽŐ
ƌĞƓĞŶũĂ ƐĂŵŽnjĂƉŽƓůũĂǀĂŶũĂ͕ ŶĂƐůĞĜŝǀĂŶũĂ ƉŽƌŽĚŝēŶŽŐ ƉŽƐůĂ͕
ĚŽƉƌŝŶŽƐĂƵĚĂůũĞŵƌĂnjǀŝũĂŶũƵǎĞŶƐŬŽŐƉƌĞĚƵnjĞƚŶŝƓƚǀĂ͕ŬĂŽŝƵ
ŬŽŶŬƌĞƟnjĂĐŝũŝŬŽŶĐĞƉƚĂĚƌƵƓƚǀĞŶĞŽĚŐŽǀŽƌŶŽƐƟŝũĂēĂŶũƵƉŽͲ
njŝĐŝũĞƉŽƐĞďŶŝŚĚƌƵƓƚǀĞŶŝŚŐƌƵƉĂƌĂĚŶŽƐƉŽƐŽďŶŝŚŝĂŬƟǀŶŝŚ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
WƌĞůŝƐƚĂǀĂŶũĞ/Eh^dZ/:
'ŽĚŝŶĂϮϬϬϲ͕ŝnjůĂnjŝƉƌǀŝďƌŽũ/ŶĚƵƐƚƌŝũĞ͕Ϯϵ͘ũĂŶƵĂƌĂ͘
hƵƌĞĚŶŝēŬŽũƌĞēŝũĞnjĂƉŝƐĂŶŽ͗
ͣ͘͘͘ƵƐŝƚƵĂĐŝũŝŬĂĚĂƐĞŶĂƚƌǎŝƓƚƵŵŽǎĞŶĂđŝŽŐƌŽŵĂŶďƌŽũēĂͲ
ƐŽƉŝƐĂ ŬŽũŝ ƉŽŬƌŝǀĂũƵ ŶĂũƌĂnjůŝēŝƟũĞ ŵŽŐƵđĞ ƚĞŵĞ͕ ŝĚĞũĂ Ž
ŽƐŶŝǀĂŶũƵũŽƓũĞĚŶŽŐŵŶŽŐŝŵĂđĞŝnjŐůĞĚĂƟŬĂŽƵƚŽƉŝƐƟēͲ
ŬĂ͘KƉƓƚĞũĞƉŽnjŶĂƚŽĚĂǀĞđŝŶĂēĂƐŽƉŝƐĂũĞĚǀĂƐĂƐƚĂǀůũĂ
ŬƌĂũ ƐĂ ŬƌĂũĞŵ ŝ ĚĂ ũĞ ƉŽƚƌĞďŶŽ ƉƵŶŽ ǎĞůũĞ͕ ǀŽůũĞ ŝ ƉƌĞ
ƐǀĞŐĂƌĂĚĂ͕ĚĂƟƓƚĂŵƉĂŶŝŵĞĚŝũŝƉƌĞǎŝǀĞŝŽƉƐƚĂŶƵƵ
ƵƐůŽǀŝŵĂǀĞůŝŬĞŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝũĞ͘ŽŐĂĜĂƐĞĚĂƐĞƉŽũĞĚŝͲ
ŶŝůŝƐƚŽǀŝƵŐĂƐĞƉƌĞŬŽŶŽđŝ͕ďĞnjŝŬĂŬǀĞŶĂũĂǀĞƐǀŽũŝŵ
ēŝƚĂŽĐŝŵĂ͕ĂĚĂũĞũĞĚǀĂŶĞŬŽůŝŬŽďƌŽũĞǀĂƵƐƉĞůŽĚĂ
ƵŐůĞĚĂƐǀĞƚůŽƐƚĚĂŶĂ͘hƉƌŬŽƐƚŽũēŝŶũĞŶŝĐŝ͕ǀĞƌƵũƵͲ
đŝƵŝĚĞũƵ/ŶĚƵƐƚƌŝũĞ͕ŽĚůƵēŝůŝƐŵŽĚĂƉƌŽďĂŵŽĚĂ
ƌĞĂůŝnjƵũĞŵŽnjĂŵŝƓůũĞŶŝŬŽŶĐĞƉƚ͘ĞůŝŵŽĚĂƐŬƌĞͲ
ŶĞŵŽƉĂǎŶũƵŶĂŽĚƌĞĜĞŶĞƉƌŽďůĞŵĞƵǀŽĚĞđŝŵ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŵŐƌĂŶĂŵĂŬŽĚŶĂƐŝƵƐǀĞƚƵ͕ĚĂƐǀĞǎŝŵ
ĂƵƚŽƌƐŬŝŵ ƚĞŬƐƚŽǀŝŵĂ njĂŝŶƚĞƌĞƐƵũĞŵŽ ƐǀĞ ŽŶĞ ŬŽũŝ ƉƌŝƌŽͲ
ĚŽŵ ƐǀŽŐ ƉŽƐůĂ ŝŵĂũƵ ǀĞnjĞ ƐĂ ŶĂƐůŽǀŽŵ ŶĂƓĞŐ ēĂƐŽƉŝƐĂ͕
ĂƚƌĂŬƟǀŶŝŵƌƵďƌŝŬĂŵĂŝĚǀŽƐŵĞƌŶŽŵŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũŽŵ͞ŶĂͲ
ƚĞƌĂŵŽ͟ ēŝƚĂŽĐĞ ĚĂ ŶĂŵ ƐĞ ƐƚĂůŶŽ ǀƌĂđĂũƵ͕ ƉƌŽŵŽǀŝƓĞŵŽ
ƌĂĚƵƐƉĞƓŶŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂŝƉƌĞĚƵnjĞđĂ͘͘͘
ƵũĞĚŶŽŵĂŶĂůŝƟēŬŽŵƚĞŬƐƚƵƉŽŬĂnjĂůŝƐŵŽƉƌŽďůĞŵĞƚƌĂŶͲ
njŝĐŝũĞƉƌĞŬŽŝƐŬƵƐƚǀĂĚƌƵŐŝŚ͗
͞h ĚĞǀĞĚĞƐĞƟŵ ŐŽĚŝŶĂŵĂ ĚǀĂĚĞƐĞƚŽŐ ǀĞŬĂ͕ Ƶ njĞŵůũĂŵĂ
ĐĞŶƚƌĂůŶĞ ŝ ŝƐƚŽēŶĞ ǀƌŽƉĞ ĚŽƓůŽ ũĞ ĚŽ ƚƌĂŶnjŝĐŝũĞ ŝ ƉƌŽŵĞͲ
ŶĞƉƌŝǀƌĞĚŶĞƐƚƌƵŬƚƵƌĞ͘/ƐŬƵƐƚǀĂnjĞŵĂůũĂĐĞŶƚƌĂůŶĞŝŝƐƚŽēŶĞ
ǀƌŽƉĞŵŽŐƵĚĂƉŽƐůƵǎĞnjĞŵůũĂŵĂŬŽũĞƵůĂnjĞƵƉƌŽĐĞƐƚƌĂŶͲ
njŝĐŝũĞ͘<ĂŽƌĞnjƵůƚĂƚŽǀŝŚƉƌŽŵĞŶĂ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĂƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĂ
ũĞ͕ŶĂŬŽŶŝŶŝĐŝũĂůŶĞƚƌĂŶnjŝĐŝŽŶĞƌĞĐĞƐŝũĞ͕ŽƐƚǀĂƌŝůĂnjĂƉĂǎĞŶĞ
ƌĞnjƵůƚĂƚĞƵŽĚƌĞĜĞŶŝŵnjĞŵůũĂŵĂ͘WŽŬĂnjĂůŽƐĞĚĂƐƵnjĞŵůũĞ͕
ŬŽũĞƐƵƵƐƉĞƓŶŽƉƌŽŵĞŶŝůĞƐƚƌƵŬƚƵƌƵƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞƵƉƌĂǀĐƵ
ƉŽǀĞđĂŶũĂnjŶĂēĂũĂƚĞŚŶŽůŽƓŬŝͲŝŶƚĞŶnjŝǀŶŝŚŐƌĂŶĂ͕ƵũĞĚŶŽŝ
njĞŵůũĞ ŬŽũĞ ƐƵ ŝ ŶĂũǀŝƓĞ ƉƌŽŝnjǀĞůĞ ŝ ƉƌĞǀĂͲ
njŝƓůĞ ƉƌĞĚƚƌĂŶnjŝĐŝŽŶŝ ŶŝǀŽ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͕ ŝůŝ
ŵƵƐĞnjŶĂēĂũŶŽƉƌŝďůŝǎŝůĞ͘͞
h ďƌŽũƵ Ϯ͕ ŽĚ ŵĂƌƚĂ ŵĞƐĞĐĂ͕ƉŝƐĂůŝ ƐŵŽ Ž
ƌĞĐŝŬůĂǎŝ͕ŶĂũŵůĂĜŽũŐƌĂŶŝŝŶĚƵƐƚƌŝũĞƵ^ƌďŝũŝ͕
ƵƚĞŬƐƚƵƉŽĚŶĂƐůŽǀŽŵ͞/ŽƚƉĂĚǀƌĞĚŝƉĂƌĂ͗͟
͞ĂĐĂũƵđŝŽƚƉĂĚŶĂƐǀĞƐƚƌĂŶĞƵ^ƌďŝũŝ͕ďĂĐĂͲ
ŵŽŶŽǀĂĐ͘KŶŝŬŽũŝƐƵĚĂůĞŬŽďŽŐĂƟũŝŽĚŶĂƐ͕
ƵƌĞƐƵƌƐŝŵĂŝŶŽǀĐƵ͕ŽĚĂǀŶŽƌĞĐŝŬůĂǎŽŵŽƚƉĂͲ
ĚĂēƵǀĂũƵƐǀŽũĂďŽŐĂƚƐƚǀĂ͘ZĞĐŝŬůĂǎĂũĞƉŽƐƚĂůĂ
ŽnjďŝůũŶĂ ƚĞŵĂ͕ Ăůŝ ŶĞ ŝ ŬŽĚ ŶĂƐ ũĞƌ ŵŝ ŬŽƌŝƐŶĞ
ƐŝƌŽǀŝŶĞŐŽŵŝůĂŵŽŶĂŽƚƉĂĚŝŵĂ͘͟
/njƵƌĞĚŶŝēŬŽŐnjĂƉŝƐĂ͗
͞^ǀĞŽēĞŵƵƐŵŽũŽƓƉŝƐĂůŝnjĂĚƌƵŐŝďƌŽũ/EhͲ
^dZ/:͕ĚĞƓĂǀĂƐĞƵǀƌĞŵĞŽĚĂǀŶŽnjĂƉŽēĞƚŽŐ͕Ƶ
ƐǀĞƚƵ͕ƉƌŽĐĞƐĂŐůŽďĂůŝnjĂĐŝũĞ͕ŬĂŽŝƵƵƐůŽǀŝŵĂŬĂͲ
ĚĂ ũĞ ŬĂƉŝƚĂůŝnjĂŵ ;ũĞĚŶĂ njĂďŽƌĂǀůũĞŶĂ ŝ ŝĚĞŽůŽƓŬŝ
ƉƌŽŬĂnjĂŶĂƌĞē͊ͿnjĂŬƵĐĂŽŝŶĂŶĂƓĂǀƌĂƚĂ͘:ĞƐŵŽůŝ
ƐƉƌĞŵŶŝĚĂ;ƐĞͿ
ŽƚǀŽƌŝŵŽ͍͘͘͘͟
,QGXVWULMDIHEUXDU
3UHOLVWDYDQMH,1'8675,-(
hďƌŽũƵϯ͕ŽĚŵĂũĂŵĞƐĞĐĂ
EĂƵŬĂŝŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͕ƚĂũ͕ŶĂŝnjŐůĞĚ͕ŶĞƐƉŽũ͕ĂƚĂŬŽďŝƚĂŶ͕ŝŬŽƌŝͲ
ƐƚĂŶŵĞĜƵƐŽďŶŝŽĚŶŽƐŬŽũŝƵƟēĞŶĂĚŽďƌŽďŝƚƐǀŝũƵ
ŶĂƐ͕Ƶ^ƌďŝũŝ͕ŶĞƐĂŵŽƵƐǀĞƚƵ͘hŶĂƓŽũnjĞŵůũŝ͕ŬĂͲ
ǎƵƉŽnjǀĂŶŝŝŝƐŬƵƐƚǀĞŶŝůũƵĚŝ͕ũŽƓũĞƚŽŽĚŶŽƐŶĞƉŽͲ
ǀĞƌĞŶũĂ͘/njĂŬƚƵĞůŶĞǀůĂƐƟ͕ƉĂŬ͕ƉŽƌƵēƵũƵŬĂŬŽđĞ
ĚŽďƌŽĚĂƌĂnjŵŝƐůĞŽĚŽƐĂĚĂƓŶũĞŵƉƌŽũĞŬƚƵ;ǀƌůŽ
ĚŽďƌŽŵŝŽƐŵŝƓůũĞŶŽŵ͊ͿĮŶĂŶƐŝƌĂŶũĂĚŽŵĂđĞƉĂͲ
ŵĞƟŬŽũĂƌĂnjŵŝƓůũĂŝƐƚǀĂƌĂƵŬŽƌŝƐƚĚŽŵĂđĞŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝũĞ͘ZĂnjůŽŐũĞũĞĚŶŽƐƚĂǀĂŶʹŶĞŬŽƐĞŽĚďĞŶĞĮĐŝͲ
ũĂƌĂŽǀŽŐƉƌŽũĞŬƚĂĚŽƐĞƟŽŬĂŬŽŝƵŽǀŽũƐŝƚƵĂĐŝũŝĚĂ
ͩĚƌƉŝͨŬŽũŝĞǀƌŽƵĚŝŶĂƌƐŬŽũƉƌŽƟǀǀƌĞĚŶŽƐƟ͘͘͘ŽĚ
ŝnjƵŵŝƚĞůũƐŬŽŐƌĂĚĂŝŬŽƌŝƐƟŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞʹŶŝƓƚĂ͊
sĞŬŝƉŽŬĂƐŶŝũĞ͕ŝĚĂůũĞƵ^ƌďŝũŝƐƚŽůƵũĞŶĞƉŽǀĞƌĞŶũĞ
ƉƌĞŵĂƵŵŶŝŵĂŝnjĂŐůĞĚĂŶŝŵĂƵŽŶŽƓƚĂũĞƉƌĞŬŽďƌͲ
ĚĂ͘ŶĞǀĞƌƵũƵŶŝĨĂďƌŝŬĂŶƟũĞƌŶĞnjŶĂũƵƵƓƚĂƚŽƚƌĞďĂ
ĚĂ ƵůĂǎƵ ͩƚŽ ŵĂůŽ ƐŝƌŽƟŶũĞͨ ŽĚ ĞǀƌĂ͘ ŽůũĞ Ƶ ŶĞƓƚŽ
ƓƚŽƐŝũĂŝƐůƵǎŝnjĂͩƉĂƌĞŶũĞŽēŝũƵͨĚƌƵŐŝŚ͕ŬŽŵƓŝũĂ͕ŶĂ
ƉƌŝŵĞƌ͘͞
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌϰ͕ũƵůŝ
hĨŽŬƵƐƵ͗ƐƌƉƐŬŝĂŐƌĂƌ
EE:DWZKd/sh<KZKs>:EK^d/
ͣKƚŽŵĞŬŽůŝŬŝnjĂƉƌĂǀŽŬǀĂůŝƚĞƚŝŬŽůŝŬƵƚƌĂĚŝĐŝũƵŝŵĂŽǀͲ
ĚĂƓŶũĂƉŽůũŽƉƌŝǀƌĞĚĂŐŽǀŽƌŝnjĂƉŝƐƐĂdŝƚĂŶŝŬĂ͕ŶĂŬŽŵĞƐƵ
ƐůƵǎĞŶĂ͕ƉŽƌĞĚŽƐƚĂůŝŚ͕ŝǀŝŶĂŝnj^ƌďŝũĞ͊/ĚĂũĞŵĂůŽŵĞƐƚĂ
ƵƐǀĞƚƵŐĚĞŶŝũĞďŝůŽǀŝŶĂŝnjŽǀĚĂƓŶũŝŚŬƌĂũĞǀĂ͘ŐĚĞƐŵŽ
ƐĂĚĂ͍͘͘͘͞
ͣhǀĞŬƐƵƉƌŝŵĞƌŝŝƵƉŽƌĞĜĞŶũĂƐĂĚƌƵŐŝŵnjĞŵůũĂŵĂĚŽͲ
ďĂƌƉŽŬĂnjĂƚĞůũŐĚĞƐŵŽ͕ŬĂŬǀŝƐŵŽŝƓƚĂƐŵŽ͘h
ƚŽŵƐŵŝƐůƵ͕ĂŚĂƌŝũĞdƌŶĂǀēĞǀŝđŶĂŵũĞŝƐƉƌŝēĂŽ
ƵƟƐŬĞŝnjŶĞĚĂǀŶĞƉŽƐĞƚĞƵƐƚƌŝũŝ͘
͞dĂŵŽƐĂŵǀŝĚĞŽēŝƐƚĞŶũŝǀĞ͘,ŝŐŝũĞŶĂŶũŝǀĂũĞŶĂ
ǀƌůŽǀŝƐŽŬŽŵŶŝǀŽƵ͘<ŽƌŽǀĂŶĞŵĂŶŝŶĂďĂŶŬŝŶĂͲ
ŵĂƉŽƌĞĚƉƵƚĞǀĂ͘ŬŽĚŶĂƐ͕ďƵŬǀĂůŶŽŶĞŵĂēŝƐƚĞ
ŶũŝǀĞ͕ďĞnjŬŽƌŽǀĂ͘WƌŽƓĂŽƐĂŵŶĞŬŽůŝŬŽƐƚŽƟŶĂŬŝůŽͲ
ŵĞƚĂƌĂƉŽƵƐƚƌŝũŝŝŶŝƐĂŵǀŝĚĞŽƚŽůŝŬŽŬŽƌŽǀĂŬŽůŝŬŽ
ƐĂŵǀŝĚĞŽƌĞĐŝŵŽŶĂũĞĚŶŽũŶũŝǀŝƵĂƚĂƌƵWůĂŶĚŝƓƚĂ͕sƌͲ
ƓĐĂ͕ŐĚĞŐŽĚŚŽđĞƚĞ͕͘͘͘͟ŬŽŶƐƚĂƚƵũĞdƌŶĂǀēĞǀŝđ͘
ͣ:ĞĚĂŶĂŐƌŽŶŽŵŝnjĂēŬĂƉŽŬƵƓĂǀĂĚĂƵƐƉŽƐƚĂǀůũĂŬŽŶͲ
ƚĂŬƚĞƐĂƐǀĞƚŽŵ͘ĂǀŝƐĞŐĂũĞŶũĞŵƓůũŝǀĂ͕ŝǎĞůŝĚĂŝŚƐĂĚŝƐĂ
ƌĂnjŵĂŬŽŵŽĚƉĞƚŵĞƚĂƌĂŝnjŵĞĜƵƐƚĂďĂůĂ͕ĚĂďŝƓůũŝǀĞƌĂƐůĞ
ŬĂŬŽƚƌĞďĂ͕ĚĂďŝŝŵĂƓŝŶĞnjĂďƌĂŶũĞŵŽŐůĞĚĂƵĜƵƵƓůũŝǀŝŬ
Ƶ ǀƌĞŵĞ ďĞƌďĞ͘ /͕ ŽŶŽ ƓƚŽ ũĞ ŝnjŐůĞĚĂ ŶĂũǀĂǎŶŝũĞ͕ ƉŽŬƵƓĂǀĂ
ĚĂƵďĞĚŝŽĐĂĚĂƚŽŵŽƌĂĚĂƐĞƌĂĚŝŶĂŽǀĂŬĂǀ͕ƐĂǀƌĞŵĞŶŝ
ŶĂēŝŶ͘EŽ͕ŶĞƉŽƐƚŽũŝŶŝƚĞŽƌĞƚƐŬĂƓĂŶƐĂĚĂŽƚĂĐƌĂƐŬƌēŝƐǀŽũ
ƓůũŝǀŝŬŝĚĂŐĂƉŽƐĂĚŝŬĂŬŽƚƌĞďĂ͘hnj͕ŶĂƌĂǀŶŽ͕ŽŶŽƉŽnjŶĂƚŽ͗
͞EĞđĞƓƟŵĞŶĞƵēŝƟ͊͟>ũƵĚŝŶŝƐƵƐǀĞƐŶŝƚŽŐĂĚĂŶĞŵŽǎĞǀŝƓĞ
ƉŽƐƚĂƌŽŵ͘͘͘͞
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌ͘ϱ͕ƐĞƉƚĞŵďĂƌ
ͣWŽēĞƚŬŽŵϮϭ͘ǀĞŬĂ͕Ƶ^ƌďŝũŝƐĞŬĂŽĂŬƚƵĞůŶĂƉƌŝēĂũĂǀůũĂŽŶĂ
Ž ŐĂnjĚŽǀĂŶũƵ ĞŶĞƌŐŝũŽŵ͘ EĂŝŵĞ͕ Ŷŝ ũĞĚŶĂ ŽĚ ƉƌĞƚŚŽĚŶŝŚ
ĞŶĞƌŐĞƚƐŬŝŚŬƌŝnjĂƵƐǀĞƚƵ͕ƉĂŝŶĂŽǀŽŵƉŽĚƌƵēũƵ͕ŶŝũĞĚŽͲ
njǀĂůĂƉĂŵĞƟŶŝŬŽŐĂŽĚĚƌǎĂǀŶŝŚĂůŝŝƉƌŝǀƌĞĚŶŝŚ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝũͲ
ƐŬŝŚ ƌƵŬŽǀŽĚŝůĂĐĂ͕ ĚĂ ŶĂƉƌĂǀĞ ƐŝƐƚĞŵ ŬŽũŝ ŽŵŽŐƵđĂǀĂ͕
ŝnjŵĞĜƵŽƐƚĂůŽŐ͕ƉƌŽĮƚĂďŝůŶŝũĞƉŽƐůŽǀĂŶũĞŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝŚ
ƉƌĞĚƵnjĞđĂƵ^ƌďŝũŝ͘
ŶĞƌŐĞƚƐŬĂĞĮŬĂƐŶŽƐƚƵ^ƌďŝũŝũĞŶŝƐŬĂ͘/ƚŽũĞŶĞƓƚŽ
ƓƚŽ ƐĞ ŶĞ ŵŽǎĞ ƚĂŬŽ ďƌnjŽ ƉƌŽŵĞŶŝƟ͘ ^ŝƚƵĂĐŝũĂ njĂŚƚĞͲ
,QGXVWULMDIHEUXDU
3UHOLVWDYDQMH,1'8675,-(
ǀĂ ƐǀĞŽďƵŚǀĂƚŶĞ ƉƌŽŵĞŶĞ͕ Ƶ ĐĞͲ
ůŽŵ ĚƌƵƓƚǀƵ͘ WƌŝŵĞŶĂ ũĞĚŶĞ ŵĞƌĞ
ŶĞŵŽǎĞƌĞƓŝƟŽǀĂũŬŽŵƉůĞŬƐĂŶƉƌŽͲ
ďůĞŵ͘ WŽƚƌĞďĂŶ ũĞ ƉĂŬĞƚ ŵĞƌĂ͕ ŝ ƚŽ
ŽŶŝŚ ŬŽũĞ ŶĞ ƵƟēƵ ĚŝƌĞŬƚŶŽ ŶĂ ŽďůĂƐƚ
ĞŶĞƌŐĞƟŬĞ͘WƌǀŽũĞƉŽƚƌĞďŶŽĚĂƉŽƐƚŽͲ
ũŝŝŶƐƟƚƵĐŝũĂŬŽũĂŵŽǎĞĚĂĚĂũĞĂƚĞƐƚĞnjĂ
ƉƌŽŝnjǀŽĚĞŬŽũŝŵŽŐƵĚĂƐĞƉŽũĂǀĞŶĂŶĂͲ
ƓĞŵƚƌǎŝƓƚƵ͘ĂƟŵƐůĞĚŝŶŝnjĚƌƵŐŝŚĂŬĐŝũĂ͕ŝƵ
ĐĞůŝŶŝ͕ƉƌŝēĂŶŝũĞƵŽƉƓƚĞũĞĚŶŽƐƚĂǀŶĂ͘͘͘͞
'ŽĚŝŶĂϮϬϬϳ
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌ͘ϴ
ͣ͘͘͘ŵĂĚĂ ƐĞ Ž ďƌĞŶĚŝƌĂŶũƵ ^ƌďŝũĞ ǀĞđ ƉŽēĞůŽ ĚĂ ƉƌŝēĂ͕ ŶĞƓƚŽ
ŵĂŶũĞĚĂƌĂĚŝ͕ĂƉŽŐŽƚŽǀŽŶĞƚŽůŝŬŽŬǀĂůŝƚĞƚŶŽ͕ŽĚŶŽƐŶŽƉƌŽͲ
ŵŝƓůũĞŶŽ͕ƉŝƚĂŶũĞďƌĞŶĚĂƵŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ^ƌďŝũĞŬĂŽĚĂũĞƉŝƚĂŶũĞŽĚǀĞůŝͲ
ŬĞƚĂũŶŽƐƟ͘/ƐƟŶĂũĞnjĂƉƌĂǀŽĚĂǀĂŵŽŽǀŽũƚĞŵŝŵĂůŽŬŽ͕ŽƐŝŵƉƌŽͲ
ĨĞƐŽƌĂƐĂĨĂŬƵůƚĞƚĂĞŬŽŶŽŵƐŬŝŚŝƐƌŽĚŶŝŚŶĂƵŬĂ͕ŵŽǎĞŬǀĂůŝƚĞƚͲ
ŶŽ͕ĂůŝƐĂŵŽƚĞŽƌĞƚƐŬŝ͕ŐŽǀŽƌŝƟ͘WƌĂŬƐĂũĞ͕ŬĂŬŽƚŽďŝǀĂŽĚĂǀŶŽ
Ƶ^ƌďŝũŝ͕ĚĂůĞŬŽŽĚƚĞŽƌŝũĞ͘ĂƉƌĂǀŽ͕ĚŝũĂŵĞƚƌĂůŶŽƐƵƉƌŽƚŶĂ͘͘͘
ĂďƌĞŶĚũĞ͕ƉŽƌĞĚŬǀĂůŝƚĞƚĂ͕ƉŽƚƌĞďŶĂŝŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđĂƚƌĂĚŝͲ
ĐŝũĂ͕ƓƚŽnjŶĂēŝƚƌĂũĂŶũĞƉŽŵĞŶƵƚŽŐŬǀĂůŝƚĞƚĂ͘͘͘͞
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϭϭ
<ĂŬŽ ĂůƚĞƌŶĂƟǀŶŝ ŝnjǀŽƌ ĞŶĞƌŐŝũĞ ƉŽƐƚĂũĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŶŝ
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂĨŽƚŽŶĂƉŽŶƐŬĞŬŽŶǀĞƌnjŝũĞĞŶĞƌŐŝͲ
ũĞ͕ŝĂŬŽƌĞůĂƟǀŶŽŵůĂĚĂ͕ďĞůĞǎŝƵƉŽƐůĞĚŶũŝŚ
ĚĞƐĞƚĂŬŐŽĚŝŶĂǀĞůŝŬŝƉƌŝǀƌĞĚŶŝƌĂƐƚŽĚϰϬй
ŐŽĚŝƓŶũĞ͕ƉƌĂđĞŶƉŽũĂǀŽŵŶŽǀŝŚƚƌǎŝƓƚĂŝŶŽͲ
ǀŝŚƉƌŝŵĞŶĂĨŽƚŽŶĂƉŽŶƐŬĞƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞ͘dŽũĞ
ũĞĚĂŶŽĚŶĂũǀĞđŝŚƉƌŝǀƌĞĚŶŝŚƵƐƉŽŶĂnjĂďĞůĞͲ
ǎĞŶƵƐŬŽƌŝũĞǀƌĞŵĞƵďŝůŽŬŽũŽũŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϭϮ
EĞĚĂǀŶŽ ũĞ Ƶ ĞŽŐƌĂĚƵ ďŽƌĂǀŝŽ
WŽů KƌnjĞƐŬĞ͕ ƉŽƚƉƌĞĚƐĞĚŶŝŬ͞,ŽŶĞLJǁĞůůWƌŽĐĞƐƐ
^ŽůƵƟŽŶƐ͟njĂD;ǀƌŽƉƵ͕ůŝƐŬŝ/ƐƚŽŬŝĨƌŝŬƵͿ͕ŬĂͲ
ŬŽďŝŝƐǀŽũŝŵƉƌŝƐƵƐƚǀŽŵƉŽƚǀƌĚŝŽƉŽƐƚŽũĞđĞƐƚĂŶũĞ
ƐƚǀĂƌŝʹ͞,ŽŶĞLJǁĞůů͟ũĞĚŽƓĂŽ͊hƌĂnjŐŽǀŽƌŝŵĂŬŽũĞũĞ
ŝŵĂŽƵƐĂŵŽŶĞŬŽůŝŬŽĚĂŶĂƐǀŽŐďŽƌĂǀŬĂƵ^ƌďŝũŝ͕ďŝŽ
ũĞ ƉƌŝũĂƚŶŽ ŝnjŶĞŶĂĜĞŶ ēŝŶũĞŶŝĐŽŵ ĚĂ ƐƵ ƐĞ ƵůĂŐĂŶũĂ Ƶ
͞,ŽŶĞLJǁĞůů͟ ŽƉƌĞŵƵ͕ ƉƌĞ ƐŬŽƌŽ ǀŝƓĞ ŽĚ ĚǀĞ ĚĞĐĞŶŝũĞ͕
ƉŽƚǀƌĚŝůĂƵƉŽƚƉƵŶŽƐƟ͕ŝůŝ͕ũĞĚŶŽƐƚĂǀŶŝũĞƌĞēĞŶŽʹĚĂƌĂͲ
ĚĞŝĚĂŶĂƐ͘^ƚŽŐĂũĞĚŽŶĞƚĂŽĚůƵŬĂŶĂŶŝǀŽƵŽŶŝŚŬŽũŝƚŽ
ŵŽŐƵ͕ĚĂ,ŽŶĞLJǁĞůůĚŽĜĞƵ^ƌďŝũƵ͕ƚĂēŶŝũĞƵƐǀŽŵĚĞůƵ
ŬŽũŝƐĞŽĚŶŽƐŝŶĂƉƌŽĐĞƐŶĂƌĞƓĞŶũĂͲ͞,ŽŶĞLJǁĞůůWƌŽĐĞƐƐ
^ŽůƵƟŽŶƐ͘͟
,QGXVWULMDIHEUXDU
3UHOLVWDYDQMH,1'8675,-(
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϭϯ
ͣ͘͘͘ĚĂ ďŝ ũĞĚŶĂ njĞŵůũĂ ŵŽŐůĂ ĚĂ ŶĞƓƚŽ ƉŽŶƵĚŝ͕
ŵŽƌĂ ĚĂ ƐĞ ƌĂnjǀŝũĂ ŝ ŶĂ ƵŶƵƚƌĂƓŶũĞŵ ƉůĂŶƵ͕ ŽĚͲ
ŶŽƐŶŽ ĚĂ ƵŶĂƉƌĞĜƵũĞ ƉŽnjŝĐŝũƵ ƐǀŽũŝŚ ƉŽĚƌƵēũĂ͕
ŽďůĂƐƟ͕ƌĞŐŝŽŶĂ͘^ƌďŝũĂŝŵĂ͕ŬĂŽŝƵǀĞŬ͕ƉŽƚĞŶĐŝͲ
ũĂůĂ͕ĂĚĂďŝŝŚŝŝƐŬŽƌŝƐƟůĂ͕ŽĚŶŽƐŶŽƉŽēĞůĂĚĂŬŽͲ
ƌŝƐƟŶĂƉƌĂǀŝŶĂēŝŶ͕ǀĞđũĞĚŶŽŵ͕ĞŬŝƉĂŝnjDŝŶŝƐƚĂƌͲ
ƐƚǀĂĞŬŽŶŽŵŝũĞŝƌĞŐŝŽŶĂůŶŽŐƌĂnjǀŽũĂsůĂĚĞ^ƌďŝũĞ
ƐĂēŝŶŝůĂũĞ^ƚƌĂƚĞŐŝũƵƌĞŐŝŽŶĂůŶŽŐƌĂnjǀŽũĂ^ƌďŝũĞŽĚ
ϮϬϬϳ͘ĚŽϮϬϭϮ͘ŐŽĚŝŶĞ͘͘͘WŝƚĂŶũĞƌĂnjǀŽũĂƌĞŐŝŽŶĂƵ
^ƌďŝũŝŝĚĂůũĞŝŵĂůĂƚĞŶƚŶƵƉŽůŝƟēŬƵŬŽŶŽƚĂĐŝũƵ͕ƉĂ
ŶŝũĞĚĂůĞŬŽŽĚƉĂŵĞƟĚĂđĞƚƵďŝƟƉƵŶŽƉŽƚĞnjĂŶũĂ
ŝƉŽǀůĂēĞŶũĂ͕ĂůŝēŝŶŝƐĞŶĞŶĂĚŽďƌŽďŝƚƐǀŝŚ͘͘͘͞
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϭϰ
ͣ͘͘͘ũĞĚŶŽƉŝƚĂŶũĞƐĞŵŽƚĂƉŽŐůĂǀĂŵĂƐǀŝŚĂŶĂũǀŝƓĞ
ŽŶŝŚŬŽũŝŵĂƚŽƵƟēĞƐƵĚďŝŶƐŬŝŶĂƉŽƐůŽǀĂŶũĞ͘WŝƚĂͲ
ŶũĞũĞ͕ĚĂŬůĞ͕ĚĂůŝƉĂĚsůĂĚĞ^ƌďŝũĞŝŬŽůŝŬŽŝŵĂƵƟĐĂũĂŶĂ
ƵƐƉŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝũĞŝƉŽƐůŽǀĂŶũĂƵ^ƌďŝũŝ͍ZĞĂůŶŽ͕ŝŵĂƵƟĐĂũĂ͕
Ă ĞǀŽ ŝ ŽďƌĂnjůŽǎĞŶũĂ͘ WƌĞ ƐǀĞŐĂ͕ ēŝŶũĞŶŝĐĂ ũĞ ĚĂ
đĞƐĞŶĂŶŽǀĞŝnjďŽƌĞēĞŬĂƟĚŽŵĂũĂŵĞƐĞĐĂ͘h
ŵĞĜƵǀƌĞŵĞŶƵ͕sůĂĚĂƵŽƐƚĂǀĐŝƌĂĚŝđĞ͞ƚĞŚŶŝēŬŝ͕͟
ƚũ͘ ŽĚƌĂĜŝǀĂđĞ ƐĂŵŽ ŽŶŽ ƓƚŽ ƐĞ ŵŽƌĂ͘ K ƵůĂŐĂͲ
ŶũŝŵĂŝƓŝƌĞŶũƵƉŽƐůŽǀĂŝŽƐƚĂůŝŵǀĂǎŶŝŵƐƚǀĂƌŝŵĂ
ƚĞŬƉŽƐůĞŝnjďŽƌĂ͕ƚĂēŶŝũĞƉŽƐůĞŬŽŶƐƟƚƵŝƐĂŶũĂŶŽͲ
ǀŽŐƉĂƌůĂŵĞŶƚĂ͕ƉĂŝnjďŽƌĂŶŽǀĞsůĂĚĞ^ƌďŝũĞ͕ƉĂ
ƵƐǀĂũĂŶũĂďƵĚǎĞƚĂŶŽǀĞsůĂĚĞ^ƌďŝũĞ͘͘͘hŐůĂǀŶŽŵ͕
ǀƌĞŵĞŶŝũĞƐĂǀĞnjŶŝŬŝŶĚƵƐƚƌŝũĂůĂĐĂƵ^ƌďŝũŝ͘
KǀŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚŶŽƉŽŶĂƓĂŶũĞŝŵĂĚĞůŽŵƐǀŽũƵƟͲ
ĐĂũŝŶĂŽƉƌĞĚĞůũĞŶũĞĚĂƵŽǀŽŵŝnjĚĂŶũƵ/ŶĚƵƐƚƌŝũĞ͕
ƵƚĞŵŝďƌŽũĂƉĂǎŶũƵƵƐŵĞƌŝŵŽŶĂƉŝƚĂŶũĞƐƚĂŶĚĂƌͲ
ĚĂ ŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjĂĐŝũĞ Ƶ ŝŶĚƵƐƚƌŝŝ ^ƌďŝũĞ͘ 'ĞŶĞƌĂůŶĂ
ŽĐĞŶĂ͕ ŝůŝ͕ ďĂƌ͕ ƵƟƐĂŬ ũĞƐƚĞ ĚĂ ƐŵŽ ĚĂůĞŬŽ ŝƐƉŽĚ
ŽŶŽŐƐƚĂŶũĂŬŽũĞũĞďŝůŽŶƉƌ͘ŽƐĂŵĚĞƐĞƟŚŐŽĚŝŶĂ
ƉƌŽƓůŽŐǀĞŬĂ͘ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐƵ͕ŬĂŬŽŬĂǎƵƐƚƌƵēŶũĂĐŝ
njĂŽǀƵŽďůĂƐƚ͕ũĞĚĂŶŽĚƉŽŬĂnjĂƚĞůũĂ;ŶĞͿƉŽƐƚŽũĂŶũĂ
ŬƵůƚƵƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŽŐƉŽƐůŽǀĂŶũĂ͘͞
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϭϱ
ͣƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũĂŝƌŽďŽƟnjĂĐŝũĂƌĂĚŶŝŚƉƌŽĐĞƐĂƐĂƐŽďŽŵŶŽƐŝ
ēŝƚĂǀ Ŷŝnj ƉƌĞĚŶŽƐƟ͘ Ğnj ŽďnjŝƌĂ ŶĂ ƐůŽǎĞŶŽƐƚ ŝ ƐƉĞĐŝĮēŶŽƐƟ
ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͕ƉƌĞĚŶŽƐƟƐƵǀŝƓĞƐƚƌƵŬĞ͘͘͘/ƐƉůĂƟǀŽƐƚŝŶǀĞƐƟĐŝũĞ
ƵǀĞŽŵĂŬƌĂƚŬŽŵƌŽŬƵũĞũŽƓũĞĚĂŶ͕ŶĞŵĂŶũĞǀĂǎĂŶƉĂƌĂͲ
ŵĞƚĂƌ͕njĂƐǀĞŽŶĞŬŽũŝƐĞŽĚůƵēĞĚĂŶĂŽǀĂũŶĂēŝŶƵŶĂƉƌĞĚĞ
ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵ͘
hŽďůĂƐƟŝŶĚƵƐƚƌŝũĂůŝnjĂĐŝũĞ͕ŽǀŽũĞŬŽƌĂŬƉŽƐůĞŵĞŚĂŶŝnjĂͲ
ĐŝũĞ͘/ĚŽŬũĞŵĞŚĂŶŝnjĂĐŝũĂŽďĞnjďĞĜŝǀĂůĂůũƵĚŝŵĂŵĂƓŝŶĞ
ŬŽũĞďŝŝŵƉŽŵĂŐĂůĞƵĮnjŝēŬŝŵĂƐƉĞŬƟŵĂƉŽƐůĂ͕ĂƵƚŽͲ
ŵĂƟnjĂĐŝũĂƉŽƌĞĚƚŽŐĂƵǀĞůŝŬŽũŵĞƌŝƐŵĂŶũƵũĞƉŽƚƌĞďƵ
njĂůũƵĚƐŬŝŵƐĞŶnjŽƌŶŝŵŝŵĞŶƚĂůŶŝŵƐƉŽƐŽďŶŽƐƟŵĂ͘͘͘͞
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϭϴ
͘͘͘DĞĜƵƟŵ͕ƚĂŬŽĜĞƵƉŽnjŽƌĂǀĂũƵ͕ĚĂƐƵƉŽƐƚŽũĞđĂ
ƉƌŝǀƌĞĚŶĂ ƐƚƌƵŬƚƵƌĂ͕ ŶĞŝƐŬŽƌŝƓđĞŶŽƐƚ ƉŽƐƚŽũĞđŝŚ
ƉƌŽŝnjǀŽĚŶŝŚ ŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ͕ njĂƐƚĂƌĞůĂ ƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂ͕
ŶĞĚŽǀŽůũŶĂ njĂƉŽƐůĞŶŽƐƚ͕ ĚĞŐƌĂĚŝƌĂŶĂ ŝŶĨƌĂͲ
ƐƚƌƵŬƚƵƌĂ͕ǀĞůŝŬĞƌĞŐŝŽŶĂůŶĞƌĂnjůŝŬĞŝĚĂůũĞŐůĂǀͲ
Ŷŝ ŶĞĚŽƐƚĂĐŝ ƐƌƉƐŬĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͘ EĂ ƉŽēĞƚŬƵ
ϮϬϬϴ͘ŐŽĚŝŶĞ͕ŶĂƓŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬŝƐĞŬƚŽƌŝŵĂŽũĞ
,QGXVWULMDIHEUXDU
3UHOLVWDYDQMH,1'8675,-(
ϭϴ͘ϬϬϬĚƌƵƓƚĂǀĂ͕ϰϬϱ͘ϬϬϬnjĂƉŽƐůĞŶŝŚ͕ŬĂƉŝƚĂůƵǀƌĞĚŶŽͲ
ƐƟŽĚϳϳϬŵŝůŝũĂƌĚŝĚŝŶĂƌĂ͕ƐƚĂůŶƵŝŵŽǀŝŶƵŽĚϭϬϬϬŵŝͲ
ůŝũĂƌĚŝĚŝŶĂƌĂŝƉŽnjŝƟǀĂŶŶĞƚŽĮŶĂŶƐŝũƐŬŝƌĞnjƵůƚĂƚŽĚϮϲ
ŵŝůŝũĂƌĚŝĚŝŶĂƌĂ͘͘͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϭϵ
WƌĞŵĂ ŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũƵ ^ǀĞƚƐŬĞ ďĂŶŬĞ Ƶ ŝnjǀĞƓƚĂũƵ ƉŽĚ
ŶĂƐůŽǀŽŵ 'ůŽďĂůŶŝ ĞŬŽŶŽŵƐŬŝ ŝnjŐůĞĚŝ͕ ŶĂǀŽĚŝ ƐĞ
ĚĂũĞƐĂĚĂƓŶũĂĮŶĂŶƐŝũƐŬĂŬƌŝnjĂŝnjĂnjǀĂůĂŶĂŐůŝƉĂĚ
ǀƌĞĚŶŽƐƟƌŽďĞŝĚĂđĞǀĞƌŽǀĂƚŶŽŝnjĂnjǀĂƟƐŵĂŶũĞͲ
ŶũĞŝŶǀĞƐƟĐŝũĂ͕ƵƐƉŽƌĂǀĂŶũĞƌĂƐƚĂŝŵĂŶũŝŝnjǀŽnjŝnj
njĞŵĂůũĂƵƌĂnjǀŽũƵ͘KēĞŬƵũĞƐĞƐŵĂŶũĞŶũĞƚƌŐŽǀŝͲ
ŶĞƵƐǀĞƚƵ͕ƉƌǀŝƉƵƚƉŽƐůĞϭϵϴϮ͘ŐŽĚŝŶĞ͘
͘͘͘<ĂĚĂũĞƵƉŝƚĂŶũƵĚŽŵĂđĂƉƌŝǀƌĞĚĂ͕ďĞnjŽďnjŝƌĂŶĂ
ŶĂƉŽƌĞŬŽũŝƐĞēŝŶĞƵƐĨĞƌŝŵĂŬƌŽĞŬŽŶŽŵŝũĞ͕ǀĞůŝŬŝĚĞŽƵƐƉĞͲ
ŚĂŝůŝŶĞƵƐƉĞŚĂƐǀĂŬĂŬŽđĞnjĂǀŝƐŝƟŽĚĚĞůŽǀĂŶũĂŵĞͲ
ŶĂĚǎŵĞŶƚĂ ƐǀĂŬŽŐ ƉŽũĞĚŝŶĂēŶŽŐ ƉƌĞĚƵnjĞđĂ͕ ŽĚ
ƐƚƌĂƚĞƓŬĞ ĨŽŬƵƐŝƌĂŶŽƐƟ͕ ũĂƐŶŝŚ ĐŝůũĞǀĂ ŝ͕ ŶĂƌĂǀŶŽ
ŬǀĂůŝƚĞƚŶŽŐůŝĚĞƌƐƚǀĂ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϮϮ
͘͘͘ƉƌǀĂŬŽŶƐƚĂƚĂĐŝũĂďĞƓĞĚĂũĞƐǀĞƚƐŬĂŬƌŝnjĂŶĂƓĂƌĂnjǀŽũͲ
ŶĂƓĂŶƐĂƉĂũĞƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶƌĂƐƚďƌƵƚŽĚƌƵƓƚǀĞŶŽŐƉƌŽŝnjͲ
ǀŽĚĂŽĚƓĞƐƚ͕ƉĂŽĚŵĂŚnjĂƟŵŽĚēĞƟƌŝŽĚƐƚŽ͕ƵnjƉŽƉůĂͲ
ǀƵƐĂŵŽŚǀĂůĞŬĂŬŽƐƵ͞ŶĂǀƌĞŵĞ͟ŽďĞnjďĞĚŝůŝ͞ƐƚĞŶĚͲďĂũ͟
ĂƌĂŶǎŵĂŶƐĂDĞĜƵŶĂƌŽĚŶŝŵŵŽŶĞƚĂƌŶŝŵĨŽŶĚŽŵŽĚƉŽͲ
ůĂŵŝůŝũĂƌĚĞĚŽůĂƌĂ͕ŬŽůŝŬŽ͞njĂƐǀĂŬŝƐůƵēĂũ͕͟ĂůŝĚĂ͞ŶĂũǀĞƌŽͲ
ǀĂƚŶŝũĞŶĞđĞďŝƟƉŽƚƌĞďĞnjĂƟŵŶŽǀĐĞŵ͘͟EŝũĞƉƌŽƓůŽĚƵŐŽ͕
͞ƌĂnjǀŽũŶĂ ƓĂŶƐĂ͟ ũĞ njĂďŽƌĂǀůũĞŶĂ͕ Ă njǀĂŶŝēŶŝĐŝ ƚǀƌĚŝůŝ ĚĂ đĞ
ŶĂƐŬƌŝnjĂŵŝŵŽŝđŝ͕ƉŽƚŽŵĚĂđĞŶĂƐ͞ƐĂŵŽŽŬƌnjŶƵƟ͕͟ũĞƌŬƌŝͲ
njĂƉŽŐĂĜĂƐĂŵŽƌĂnjǀŝũĞŶĞĞŬŽŶŽŵŝũĞ͕ĂŵŝƐŵŽ͕ƐƌĞđŽŵƉŽ
ŶĂƐ͕ŶĞƌĂnjǀŝũĞŶŝ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϮϯ
͘͘͘ŝnjŐůĞĚĂĚĂŶĂŵƐĞƐĂŶŽǀŝnjŶŽũůŝďĞƌĂůŝnjĂĐŝũŝůĂŐĂŶŽŽƐƚǀĂͲ
ƌƵũĞ͘ Ă ůŝ ƚƌĞďĂ ĚĂ ŶĂƉŽŵŝŶũĞŵ ŬŽůŝŬŽ đĞ ƚŽ njŶĂēŝ Ɵ ƉŽͲ
ƐůŽǀŶŝŵůũƵĚŝŵĂƐĂŶĂƓŝŚƉƌŽƐƚŽƌĂ͍:ŽƓũĞĚŶĂǀĞƐƚ͕ŬŽũĂđĞ
ŝƚĞŬĂŬŽƉŽnjŝƟǀŶŽƵƟĐĂƟŶĂŶĂƓƵ
ƉƌŝǀƌĞĚƵŝŝŶĚƵƐƚƌŝũƵ͕ƉĂŵĂŬĂƌŝ
ƉŽƐƌĞĚŶŽ͕ũĞĚĂǀĞđŝŶĂnjĞŵĂůũĂ
ĞǀƌŽnjŽŶĞůĂŐĂŶŽŽƐƚĂǀůũĂƌĞĐĞͲ
ƐŝũƵnjĂƐŽďŽŵ͘ĂŬůĞ͕ƐǀĞƚĞŶͲ
ĚĞŶĐŝũĞŐŽǀŽƌĞĚĂđĞŵŽũĞĚŶŝ
ĚƌƵŐŝŵĂ ƐĂ ǀĞůŝŬŝŵ ŽƐŵĞͲ
ŚŽŵ ēĞƐƟƚĂƟ ŶŽǀƵ͕ ƵƐƉĞͲ
ƓŶŝũƵŝďŽůũƵϮϬϭϬ͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϮϰ
&ĂƌŵĂĐĞƵƚƐŬĂŝŶĚƵƐƚƌŝũĂƵƐǀĞƚƵ͕ƉĂŝƵ^ƌďŝũŝ͕ƌĞůĂƟǀͲ
ŶŽĚŽďƌŽƉƌŽůĂnjŝŬƌŽnjĂŬƚƵĞůŶƵŬƌŝnjƵ͘/ĂŬŽƐĞŬĂŽŽƉƓƚĞŽƚĞǎĂǀĂũƵđĂ
ŽŬŽůŶŽƐƚ njĂ ƉŽƐůŽǀĂŶũĞ Ƶ ŽǀŽŵ ƚƌĞŶƵƚŬƵ ŝƐƟēĞ ƉĂŶĚĞŵŝũĂ ƐǀŝŶũƐŬŽŐ ŐƌŝƉĂ͕
ŝƉĂŬ͕ƚŽđĞ͕ƉƌĞŵĂƉƌŽĐĞŶĂŵĂ͕ŝŵĂƟŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđĞŐƵƟĐĂũĂŝŶĂƉŽǀĞđĂŶũĞ
ƉƌŽĚĂũĞůĞŬŽǀĂƓƚŽŬŽĚŽĚƌĞĜĞŶŝŚƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂŬŽũŝŵŽŐƵĚĂƉŽŶƵĚĞƚƌĂǎĞͲ
,QGXVWULMDIHEUXDU
3UHOLVWDYDQMH,1'8675,-(
ŶĞ ůĞŬŽǀĞ ŝ ƉƌĞƉĂƌĂƚĞ ŵŽǎĞ ĚĂ ƵƟēĞ ŶĂ ƉŽǀĞđĂŶũĞ
ƵĚĞůĂŶĂƚƌǎŝƓƚƵŝƚŽƵnjŶĂēĂũŶŝũĞŵƉƌŽĐĞŶƚƵnjĂŬƌĂđŝ
ǀƌĞŵĞŶƐŬŝƉĞƌŝŽĚ͘
sƌĞĚŶŽƐƚƐƌƉƐŬŽŐĨĂƌŵĂĐĞƵƚƐŬŽŐƚƌǎŝƓƚĂƵϮϬϬϴ͘ŐŽͲ
ĚŝŶŝ ũĞ ƉƌŽĐĞŶũĞŶĂ ŶĂ ϭ͘ϭϳ ŵŝůŝũĂƌĚŝ ĂŵĞƌŝēŬŝŚ ĚŽͲ
ůĂƌĂ͕ĂĚĂđĞƐĞƚĂǀƌĞĚŶŽƐƚƵǀĞđĂƟĚŽŬƌĂũĂϮϬϭϯ͘
ŐŽĚŝŶĞ ŶĂ ǀĞƌŽǀĂƚŶŝŚ ϭ͘ϱϮ ŵŝůŝũĂƌĚĞ ĚŽůĂƌĂ͘ h ƚƌĞͲ
ŶƵƚŬƵŬĂĚĂũĞŽďĞůŽĚĂŶũĞŶĂŽǀĂƉƌŽĐĞŶĂ͕^ƌďŝũĂƐĞ
ŶĂůĂnjŝůĂŶĂϭϰ͘ŵĞƐƚƵŶĂŽƐŶŽǀƵƵƉŽƌĞĚŶĞĂŶĂůŝnjĞ
ϮϬŬůũƵēŶŝŚƚƌǎŝƓƚĂƐĂƉŽĚƌƵēũĂĞŶƚƌĂůŶĞŝ/ƐƚŽēŶĞ
ǀƌŽƉĞ͘<ĂƐŶŝũŝƉŽĚĂĐŝŽƐƌƉƐŬŽŵĨĂƌŵĂĐĞƵƚƐŬŽŵ
ƚƌǎŝƓƚƵ ƉŽŬĂnjƵũƵ ĚĂ ^ƌďŝũĂ ŶĂƐƚĂǀůũĂ ĚĂ ƉŽƉƌĂǀůũĂ
ƐǀŽũƵƉŽnjŝĐŝũƵŝĚĂƐĞŶĂůĂnjŝŶĂϵ͘ŵĞƐƚƵŶĂůŝƐƟŽĚ
ϮϬƚƌǎŝƓƚĂŝnjƌĞŐŝŽŶĂďƵĚƵđŝŚēůĂŶŝĐĂh͘
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϮϱ
ͣZĂĚŶŝĐŝƵ^ƌďŝũŝŵŽƌĂũƵĚĂŵĞŶũĂũƵƐǀŽũĞƌĂĚͲ
ŶĞŶĂǀŝŬĞ͕ũĞƌũĞƉƌŽĚƵŬƟǀŶŽƐƚƵŶĂƓŽũĚƌǎĂǀŝ
ϰϮйĞǀƌŽƉƐŬŽŐƉƌŽƐĞŬĂ͘͘͘<ůũƵēŶĂƌĞēͲƉƌŽŝnjͲ
ǀŽĚŶũĂ͘WƌŽŝnjǀŽĚŶũĂс/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͊͞
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϮϲ
KĚ ĚĞƓĂǀĂŶũĂ ŝůŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞ͕ ŽĚŶŽƐŶŽ
ƚĞŚŶŽůŽƓŬĞ ƌĞǀŽůƵĐŝũĞ͕ ƐĂƐǀŝŵ ũĞ ƉŽƐƚĂůŽ ũĂƐŶŽ ĚĂ
ĂƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũĂŝŵĂƐǀĞnjŶĂēĂũŶŝũƵƵůŽŐƵƵĞŬŽŶŽŵŝũŝ
ŝ ƐǀĂŬŽĚŶĞǀŶŝĐŝ͘ <ŽŵďŝŶŽǀĂŶũĞ ĂƵƚŽŵĂƟnjŽǀĂŶŝŚ
ƵƌĞĜĂũĂƐĂŵĂƚĞŵĂƟēŬŝŵŝŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶŝŵŽƌƵĜŝŵĂ
ŬĂŬŽďŝƐĞĚŽďŝůŝƐůŽǎĞŶŝƐŝƐƚĞŵŝnjĂƐǀĞǀĞđƵŽďůĂƐƚ
ƉƌŝŵĞŶĂŝ/ũƵĚƐŬŝŚĂŬƟǀŶŽƐƟ͕ũĞƐƚĞũĞĚĂŶŽĚŽƐŶŽǀŶŝŚ
njĂĚĂƚĂŬĂŝŶǎĞŶũĞƌƐŬĞƐƚƌƵŬĞ͘dĂŬŽũĞďĂƌĞŵƵƐǀĞƚƵ
ƉŽƐĞďŶŽŽŶŽŵƌĂnjǀŝũĞŶŽŵŬŽũŝƉŽnjŶĂũĞŬŽŶƟŶƵŝƚĞƚ
ƌĂnjǀŽũĂ͘ h njĞŵůũŝ ŬĂŽ ƓƚŽ ũĞ ^ƌďŝũĂ͕ Ɛ ƉƌĞŬŝŶƵƟŵ
ŬŽŶƟŶƵŝƚĞƚŽŵ Ƶ ŽďŶĂǀůũĂŶũƵ ƚĞŚŶŽůŽƓŬŽŐ ƉĂƌŬĂ͕
ƉŝƚĂŶũĂŝnjŽďůĂƐƟĂƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũĞƉŽƉƌŝŵĂũƵĚƌƵŐĂēŝũŝ͕
ǀĂŶƌĞĚŶŝƐŵŝƐĂŽ͘dƌĂŶnjŝĐŝŽŶŝƉƌŽĐĞƐēŝŶŝƐǀŽũĞ͕ƵnjƐ
ǀƌĞŵĞŶĂ ŶĂ ǀƌĞŵĞ͕ ͞ƵŬůŝnjĂǀĂŶũĞ͟ ŶĞŬĞ ŽĚ ŬƌŝnjŶŝŚ
ƐŝƚƵĂĐŝũĂ͕ ŬĂŽ ŽǀĞ ƉŽƐůĞĚŶũĞ͕ ĮŶĂŶƐŝũƐŬĞ͘ h Ɵŵ ŝ
ƚĂŬǀŝŵƵƐůŽǀŝŵĂĚĞƓĂǀĂƐĞ^ĂũĂŵdĞŚŶŝŬĞ͕ŬŽũŝŽǀĞ
ŐŽĚŝŶĞ ŝŵĂ ďƌŽũēĂŶƵ ŽnjŶĂŬƵ ĚĂ ũĞ ϱϰ͘ ƉŽ ƌĞĚƵ͕
ēŝŵĞĚĞĮŶŝƓĞŽĚĂǀŶŽƐǀŽũƵŐůĞĚŶĂũƐƚĂƌŝũĞƐĂũĂŵƐŬĞ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝũĞ ŬŽĚ ŶĂƐ͘ :ĞĚŶŽ ŽĚ ƉŝƚĂŶũĂ Ž ŬŽũŝŵĂ
đĞ ƐĞ ƌĂƐƉƌĂǀůũĂƟ ŵĞĜƵ ŝnjůĂŐĂēŝŵĂ ŝ ƉŽƐĞƟŽĐŝŵĂ
ŽǀŽŐŽĚŝƓŶũĞ ƐŵŽƚƌĞ ŶŽǀŝŚ ƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂ͕ ƌĞƓĞŶũĂ Ƶ
ŽďůĂƐƟ ĂƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũĞ͕ ƌŽďŽƟŬĞ͕ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝũĞ ƐǀŝŚ
ŽǀŝŚƉŽƐƚƵƉĂŬĂƵĐŝůũƵƉŽďŽůũƓĂŶĞ
ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͕ ũĞƐƚĞ ŬĂŬŽ ƐĞ ŽƚƌŐŶƵƟ ŽĚ ŶĞƵŵŝƚŶŝŚ
ƉŽƐůĞĚŝĐĂǀŝƓĞŐŽĚŝƓŶũĞŐ͞ŬƌŝnjŝƌĂŶũĂ͘͘͘͟
/ŶĚƵƐƚƌŝũĂďƌŽũϮϳ
hƉƌŝƉƌĞŵŝŽǀŽŐďƌŽũĂ/ŶĚƵƐƚƌŝũĞŝƚĞŬĂŬŽƐĞŽƐĞđĂũƵ
͞ēĂƌŝ͟ĨŶĂŶƐŝũƐŬĞŬƌŝnjĞƵ^ƌďŝũŝ͘KŶĂƐĞĚƌƵŐĂēŝũĞnjŽǀĞ
ŶĞůŝŬǀŝĚŶŽƐƚ͘EĞŵĂŶũĞƉĂƌĂƵƟēĞŝŶĂŶĂƐŬĂŽnjĂƉŝͲ
ƐŶŝēĂƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĞƐƚǀĂƌŶŽƐƟ^ƌďŝũĞ͘͘͘
ŝƌĞŬƚŽƌ ŝnj ũĞĚŶĞ ǀĞůŝŬĞ͕ ƐǀĞƚƐŬĞ ĮƌŵĞ ƉŽƐǀĞĚŽēŝŽ
ŶĂŵũĞƵƌĂnjŐŽǀŽƌƵďĂƓnjĂŽǀĂũďƌŽũ/ŶĚƵƐƚƌŝũĞĚĂŝŵĂ
ǎŝǀŽƚĂŝƉŽƐůĞŬƌŝnjĞ͘WŝƚĂůŝƐŵŽŐĂͲĂƓƚĂĚĂƌĂĚŝŵŽĚŽ
ƚŽŐƚƌĞŶƵƚŬĂ͍͘͘͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
6((%%(
&ŝƌŵĞŵŽƌĂũƵĚĂďƵĚƵƉƌŝƐƵƚŶĞ
ŶĂƚƌǎŝƓƚƵĂƐĂũŵŽǀŝƐƵŶĂũĞŬŽŶŽŵŝēŶŝũŝ
ŶĂēŝŶnjĂƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂŶũĞ
.
ĂĚƐĞŬĂǎĞ͞ŐƌĂŶŝĐĞ͕͟ƉŽĚƌĂnjƵŵĞǀĂƐĞƚĞǎŶũĂŬĂǀŝƐŽŬŽŵ
ŬǀĂůŝƚĞƚƵŝŶĂũŶŽǀŝũŝŵƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂŵĂŬŽũĞƐĞƉƌŝŬĂnjƵũƵŶĂ
ƐĂũŵŽǀŝŵĂ͘hƉƌĂǀŽnjĂƚŽƐĂũŵŽǀŝŝƉŽƐƚŽũĞʹĚĂƐĞŶĂŶũŝͲ
ŵĂƉƌŝŬĂnjƵũƵŶŽǀŝŶĞ͕ŽŶŽƓƚŽũĞĚŽŵĂđĂƉĂŵĞƚ͕ŝůŝũĞǀŝͲ
ĜĞŶŽŶĂŶĞŬŽŵŝŶŽƐƚƌĂŶŽŵƐĂũŵƵŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂƉĂũĞŶĂƐƚĂůĂǎĞůũĂ
ĚĂƐĞƚĂŬŽŶĞƓƚŽŝŽǀĚĞƉƌŝŵĞŶŝ͘͞/ďĂƓƚĞŶĂũŶŽǀŝũĞƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞũĞƐƵ
ŽŶŽƓƚŽƉŽŵĞƌĂŐƌĂŶŝĐĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂƵŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŽũŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ͘dŽũĞ͕ŶĂ
ŬƌĂũƵ͕ŝnjĂĚĂƚĂŬƐĂũŵŽǀĂƵŽƉƓƚĞĂƉŽƐĞďŶŽŶĂƓĞŐŬŽũŝũĞŶĂũnjŶĂēĂũŶŝũŝ
ŝŶĂũǀĞđŝƵƌĞŐŝŽŶƵ͕͟ŬĂǎĞDŝƌũĂŶĂ:ŽǀĂŶŽǀŝđƵŽďũĂƓŶũĞŶũƵŝnjďŽƌĂƐůŽͲ
ŐĂŶĂŽǀŽŐŽĚŝƓŶũĞŐ^ĂũŵĂŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂƵĞŽŐƌĂĚƵ͘
KŶĂŝŶũĞŶŝƐĂƌĂĚŶŝĐŝƉƌŝůũĞǎŶŽƌĂĚĞǀĞđŐŽĚŝŶĂŵĂŶĂƚŽŵĞĚĂƐĞƚĂũ
njĂĚĂƚĂŬŝƐƉƵŶŝŶĂũďŽůũĞŵŽŐƵđĞƐǀĂŬĞŐŽĚŝŶĞƵĂƉƌŝůƵ͕ŵĞƐĞĐƵŬĂĚĂ
ƐĞǀĞđƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽŽŬƵƉůũĂũƵŶĞŝŵĂƌŝŝƐǀŝƉŽƐůĞŶŝĐŝŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬĞŝŶͲ
ĚƵƐƚƌŝũĞŶĂƉƌŽƐƚŽƌƵĞŽŐƌĂĚƐŬŽŐƐĂũŵĂ͘ZĞnjƵůƚĂƚŶĞŝnjŽƐƚĂũĞ͕ĂŽŶũĞ
ŵŽǎĚĂǀŝƓĞŶĞŐŽŝŬĂĚŽǀĞŐŽĚŝŶĞŽĚŝnjƵnjĞƚŶŽŐnjŶĂēĂũĂ͘<ƌŝnjĂĚƌŵĂ͕Ă
ŶĂũǀŝƓĞƐĞƟƚƌĞŵŽƌŝŽƐĞđĂũƵƵŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀƵ͕ŽďůĂƐƟŬŽũĂƐĞƐŵĂƚƌĂ
ũĞĚŶŽŵŽĚƉŽŬƌĞƚĂēĂƉƌŝǀƌĞĚŶŽŐǎŝǀŽƚĂƐǀĂŬĞ͕ƉĂŝŶĂƓĞnjĞŵůũĞŬŽũĂ
ƐĞ͕ƉŽǀƌŚƐǀĞŐĂ͕ŶĂůĂnjŝŝĚĂůũĞƵƉƌŽĐĞƐƵƚƌĂŶnjŝĐŝũĞ͘
2YRJRGLãQMLVDMDPMHXQLYRXSURãORJRGLãQMHJ
DŝƌũĂŶĂ:ŽǀĂŶŽǀŝđ͕
ƓĞĨƉƌŽũĞŬƚĂ^ĂũŵĂŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂƵĞŽŐƌĂĚƵ
2
YH JRGLQH 6((%%( SR UHGX
ELüH RGUåDQ RG GR DSULOD
L WR SRG VORJDQRP ³3RPHUDPR JUDQL
FH´ 8SUDYR REMDãQMHQMHP RYRJ VOR
JDQDLUD]ORJD]DãWREDãRYDNDYL]ERU
UHþLNDRSRUXNHMDYQRVWLLL]ODJDþLPD
]DSRþHOL VPR UD]JRYRU VD 0LUMDQRP
-RYDQRYLü ãHIRP 3URMHNWQRJ WLPD
6((%%(
,QGXVWULMDIHEUXDU
KĚůŝŬĂ ƐĂũŵĂ ŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂ Ƶ ĞŽŐƌĂĚƵ ĚĂ ũĞ ŶĂũǀĞđŝ Ƶ ƌĞŐŝŽŶƵ
ƵƉƌĂǀŽƐĞƐĂĚĂƉŽŬĂnjƵũĞƵƐǀŽŵƉƵŶŽŵnjŶĂēĂũƵ͕ũĞƌŽǀĞŐŽĚŝŶĞƐƟǎĞ
ũŽƓǀŝƓĞŝnjůĂŐĂēĂŝnjƐƵƐĞĚŶŝŚŝŽƐƚĂůŝŚnjĞŵĂůũĂŬŽũĞēŝŶĞŽǀĂũĚĞŽǀƌŽͲ
ƉĞ͘dĂŬŽ͕ďĞůĞǎŝƐĞƉŽǀĞđĂŶũĞďƌŽũĂŝnjůĂŐĂēĂŝnjZƵŵƵŶŝũĞ͕ƵŐĂƌƐŬĞ͕
DĂĜĂƌƐŬĞ͕ƓƚŽ͕ĚĂůũĞ͕ŐŽǀŽƌŝŽēŝŶũĞŶŝĐŝĚĂƐĞĮƌŵĞŝnjnjĞŵĂůũĂƌĞŐŝͲ
ŽŶĂƐǀĞǀŝƓĞŽŬƌĞđƵũĞĚŶĞĚƌƵŐŝŵĂ͘^ǀĞŵƵƚƌĞďĂĚŽĚĂƟ͞ŽůĂŬƓĂǀĂͲ
ũƵđƵŽŬŽůŶŽƐƚ͟ĚĂƐǀĞƚĞĮƌŵĞƉŽƟēƵŝnjnjĞŵĂůũĂŬŽũĞƐƵŶĂƐůŝēŶŽŵ
ƐƚĞƉĞŶƵĞŬŽŶŽŵƐŬŽŐƌĂnjǀŽũĂ͘͞/ŵŝƐůŝŵĚĂũĞŶĂũůŽŐŝēŶŝũĞĚĂƐĞǀŝƓĞ
ŵĞĜƵƐŽďŶŽ ƉŽǀĞnjƵũĞŵŽ ŝ ĚĂ njĂũĞĚŶŝēŬŝŵ ƐŶĂŐĂŵĂ ŶĂƐƚƵƉĂŵŽ ŶĂ
ŽĚƌĞĜĞŶŝŵƚƌǎŝƓƟŵĂ͕͟ŽĐĞŶũƵũĞŶĂƓĂƐĂŐŽǀŽƌŶŝĐĂ͘͞^ĂĚĂũĞƐŝƚƵĂĐŝũĂ
ƚĂŬǀĂĚĂƐĞƉƌĂǀĞŬŽŶnjŽƌĐŝũƵŵŝŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŝŚŬŽŵƉĂŶŝũĂŝnj^ƌďŝũĞ͕,ƌͲ
ǀĂƚƐŬĞ͕ŬŽũĞƚƌĞďĂĚĂŶĂƐƚƵƉĞŶĂƚƌǎŝƓƚƵũĞĚŶĞ>ŝďŝũĞŐĚĞƐĞŝnjĚǀĂũĂũƵ
ƵƉƌǀŝƉůĂŶŝŶǀĞƐƟĐŝũĞŽĚϱϬͲƚĂŬŵŝůŝũĂƌĚŝĚŽůĂƌĂ͘^ĂƐǀŝŵũĞŽŶĚĂũĂƐŶŽ
ŬŽũŝũĞƚŽnjŶĂēĂũ͘<ŽŶĂēŶŽ͕ŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬĞŝnjǀŽĜĂēŬĞĮƌŵĞŝnjŽŶĚĂƓŶũĞ
:ƵŐŽƐůĂǀŝũĞnjĂŝƐƚĂƐƵŽƐƚĂǀŝůĞƚƌĂŐĂƌĂĚĞđŝŶĂƚƌǎŝƓƟŵĂŶĂŬŽũŝŵĂƐĞŝ
ĚĂŶĂƐƐĞđĂũƵƉŽĚŽďƌƵŶĂƓŝŚĮƌŵŝ͘dŽƐƵnjĞŵůũĞŶĞŬĂĚĂƓŶũĞŐ^ŽǀũĞƚͲ
ƐŬŽŐ^ĂǀĞnjĂ͕/ƌĂŶ͕ůǎŝƌ͕ŝŽƐƚĂůĞnjĞŵůũĞƌĞŐŝŽŶĂƐĞǀĞƌŶĞĨƌŝŬĞ͘/ŽŶŽ
ƓƚŽ ũĞ ēŝŶŝůŽ ƚŽ ƉŽƐůŽǀĂŶũĞ ŬǀĂůŝƚĞƚŶŝŵ ũĞƐƚĞ ƉƌŝƐƚƵƉ ĚĂ ĂŬŽ ƐĞ ƌĂĚĞ
ƉŽƐůŽǀŝƉŽƐŝƐƚĞŵƵ͚ŬůũƵēƵƌƵŬĞ͕͛ŶŝƐƵƵƉŝƚĂŶũƵďŝůŝƐĂŵŽŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŝ
ƌĂĚŽǀŝǀĞđƐƵƐĂƐŽďŽŵƚĞĮƌŵĞƉŽǀůĂēŝůĞŝĮƌŵĞŬŽũĞƐĞďĂǀĞƵŶƵƚƌĂͲ
ƓŶũŝŵƌĂĚŽǀŝŵĂ͕ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũŽŵŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŝŚĞůĞŵĞŶĂƚĂ͕ŵĂƚĞƌŝũĂůĂ͕
ƉƌĂŬƟēŶŽĐĞůƵŝŶĚƵƐƚƌŝũƵ͘DŽǎĞƚĞŽŶĚĂĚĂnjĂŵŝƐůŝƚĞŬŽůŝŬŝďŝƚŽďŝŽ
njŶĂēĂũnjĂ^ƌďŝũƵĂŬŽďŝƐĞƚĂŬǀŝƉŽƐůŽǀŝǀƌĂƟůŝŵĂŬĂƌƵĚĞůƵŶĞŬĂĚĂͲ
ƓŶũĞŐŽďŝŵĂ͕͟ŝƐƟēĞ:ŽǀĂŶŽǀŝđ͘
/ƚŽďŝďŝŽũŽƓũĞĚŶŽŵ͕ƉŽŬŽnjŶĂŬŽũŝƉƵƚĚŽŬĂnjƵƉƌŝůŽŐƚǀƌĚŶũŝĚĂũĞ
ŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀŽƉŽŬƌĞƚĂēĐĞůĞƉƌŝǀƌĞĚĞ͕ƉŽƐĞďŶŽŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͘aĂŶƐĂŬŽͲ
ũĂƐĞŶĞƐŵĞƉƌŽƉƵƐƟƟƚĂŬŽůĂŬŽ͘͘͘
ĂƓƚĂŽĚůŝŬĂŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂŬĂŽŵŽƚŽƌĂƉƌŝǀƌĞĚĞŝŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ͕ƐũĞĚͲ
ŶĞƐƚƌĂŶĞŝēŝŶũĞŶŝĐĂĚĂũĞƐǀĂŬŝƐĂũĂŵnjĂƉƌĂǀŽũĞĚŶĂŽĐĞŶĂƐƚĂŶũĂƵ
ĚĂƚŽũŽďůĂƐƟ͕ƐĚƌƵŐĞ͕ƉŽƐůƵǎŝůŽŶĂŵũĞnjĂƐůĞĚĞđĞƉŝƚĂŶũĞŬŽũĞƐŵŽ
ĚŽƚĂŬůŝƵƌĂnjŐŽǀŽƌƵƐĂŐŽƐƉŽĜŽŵ:ŽǀĂŶŽǀŝđʹƐƚĂŶũĞŽǀĞďĂnjŶĞƉƌŝͲ
ǀƌĞĚŶĞŽďůĂƐƟƵ^ƌďŝũŝ͍/ƓƚĂđĞŶĂŵƵƚŽŵƐŵŝƐůƵƉŽŬĂnjĂƟƉƌĞĚƐƚŽũĞͲ
đŝ^ĂũĂŵŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂƵĞŽŐƌĂĚƵ͍
͞^ƵĚĞđŝƉŽ^ĂũŵƵŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂŬŽũŝƵŵŽŵĞŶƚƵŬĂĚĂǀŽĚŝŵŽŽǀĂũ
ƌĂnjŐŽǀŽƌŝŵĂƉƌĞŬŽϴϬϬƉƌŝũĂǀůũĞŶŝŚŝnjůĂŐĂēĂ͕ŽĚƚŽŐĂϯϬϬŝnjŝŶŽƐƚƌĂŶͲ
ƐƚǀĂʹŝƐƟďƌŽũŶĂĐŝŽŶĂůŶŝŚŝnjůŽǎďŝƉůƵƐŶĂƐƚƵƉĂǀĂƌƐŬĞŬĂŽƌĞŐŝŽŶĂ͕
ŶĞďŝƐĞŵŽŐůŽĚĂnjĂŬůũƵēŝĚĂũĞŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀŽƵŬƌŝnjŝ͘aƚŽŶŝũĞďĂƓ
ƚĂŬŽ͕ũĞƌũĞĐĞůĂƉƌŝǀƌĞĚĂƵŬƌŝnjŝ͕ŶĞƐĂŵŽŬŽĚŶĂƐŶĞŐŽŝƵƌĞŐŝŽŶƵŝ
ĚĂůũĞ͕ƵƐǀĞƚƵ͘WŽŵĂĐŝƐĞŶĂnjŝƌƵ͕ĂůŝũĞƚŽƚĞŬƉŽēĞƚĂŬ͘DŝƐůŝŵĚĂƐƵ
ŶĂƓŝŝnjůĂŐĂēŝƉƌŝƐƵƚŶŝƵŽǀŽůŝŬŽŵďƌŽũƵŝnjĚǀĂƌĂnjůŽŐĂʹũĞĚĂŶ
ũĞ ƐĂŵĂ ůŝĚĞƌƐŬĂ ƉŽnjŝĐŝũĂ ^ĂũŵĂ ŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂ ŝ ƐƚƌƵŬƚƵƌĂ
ŝnjůĂŐĂēĂ͕ ŽĚ ůŝĚĞƌĂ Ƶ ƐǀŽũŽũ ďƌĂŶƓŝ ĚŽ ͞ƐƚĂƌƚͲƵƉ͟ ƉƌĞĚƵnjĞđĂ
ŬŽũĂ ŬƌĞđƵ ƐĂ ƉŽƐůŽǀŝŵĂ ŝ ǎĞůĞ ĚĂ ŝƐŬŽƌŝƐƚĞ ŽǀĂũ ƐĂũĂŵ ŬĂŽ
ŶĂũǀĞđĞŐƵƌĞŐŝŽŶƵnjĂƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂŶũĞŶĞŬŝŚƐǀŽũŝŚŝŶŽǀĂĐŝũĂ
ŝƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂ͕ƓƚŽēŝŶŝĚĂũĞŶĂƓƐĂũĂŵƉŽďƌŽũƵŝnjůĂŐĂēĂŝƉŽ
njĂƵnjĞƚŽŵƉƌŽƐƚŽƌƵĂƉƐŽůƵƚŶŽƵŶŝǀŽƵƉƌŽƓůŽŐŽĚŝƓŶũĞŐ͖ĚƌƵͲ
ŐŝƌĂnjůŽŐƐĞŽĚŶŽƐŝŝƉĂŬŶĂŶĂŐŽǀĞƓƚĂũĞŝnjůĂƐŬĂŝnjŬƌŝnjĞ͕ƓƚŽ
ŶĂŵ͕ŽƉĞƚ͕ŐŽǀŽƌŝĚĂũĞƚĞƓŬŽƐĞĚĞƟŝŶĞēŝŶŝƟŶŝƓƚĂ͕ēĞŬĂƟ
ĚĂ ƉƌŽĜĞ ŬƌŝnjĂ͘ &ŝƌŵĞ ŵŽƌĂũƵ ũĞĚŶŽƐƚĂǀŶŽ ĚĂ ƐĞ ƚƌƵĚĞ ĚĂ
ďƵĚƵ ƉƌŝƐƵƚŶĞ ŶĂ ƚƌǎŝƓƚƵ Ă ƐĂũŵŽǀŝ ƐƵ ŶĂũĞŬŽŶŽŵŝēŶŝũŝ ŶĂͲ
ēŝŶnjĂƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂŶũĞƵŐƌĂŶŝƵŬŽũŽũƌĂĚŝƚĞ͕͟ƐŵĂƚƌĂDŝƌũĂŶĂ
:ŽǀĂŶŽǀŝđ͘
.YDOLWHWQDSXEOLND±LPLGå6((%%(
KǀĞŐŽĚŝŶĞƐĞŽēĞŬƵũƵƉŽƐĞƟŽĐŝŝnjĐĞůŽŐƌĞŐŝŽŶĂĂůŝŝŝnjĂͲ
ƉĂĚŶĞ ǀƌŽƉĞ͕ ŝnj njĞŵĂůũĂ h͘ / ƚŽ đĞ ƵƟĐĂƟ ĚĂ ƐĂũĂŵ ŐƌĂͲ
ĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂƵĞŽŐƌĂĚƵƉŽƚǀƌĚŝƐǀŽũƵŵŶŽŐŽŐŽĚŝŶĂƌĂŶŝũĞ
ƐƚĞēĞŶƵ ŽĚůŝŬƵ ʹ ŝŵŝĚǎ ĚĂ ŝŵĂ ũĂŬŽ ŬǀĂůŝƚĞƚŶƵ ƉŽƐĞƚƵ͘ ͞dŽ
njŶĂēŝĚĂŶĂƓŝŝnjůĂŐĂēŝŬŽƌŝƐƚĞƐĂũĂŵĚĂƌĂnjŵĞŶĞŝƐŬƵƐƚǀĂƐĂ
ƉŽƐĞƟŽĐŝŵĂ ŬŽũŝ ƐƵ ũĂŬŽ ŬǀĂůŝĮŬŽǀĂŶŝ ƓƚŽ ƐĞ ƉŽŬĂnjƵũĞ ŬƌŽnj
ƉŽƐƚĂǀůũĞŶĂƉŝƚĂŶũĂ͕ƚƌĂǎĞŶĂŽďũĂƓŶũĞŶũĂ͘hŽƐƚĂůŽŵ͕ŝŶŽǀĂĐŝͲ
ũƵŝŶŝĐŝƌĂƵƉƌĂǀŽƚĂŝŶƚĞƌĂŬĐŝũĂŬŽũĂƐĞũĂǀůũĂŝnjŵĞĜƵŝnjůĂŐĂēĂ
ŝƐƚƌƵēŶŝŚƉŽƐĞƟůĂĐĂ͕͟ŽďũĂƓŶũĂǀĂ:ŽǀĂŶŽǀŝđ͘<ĂŽƌĞnjƵůƚĂƚƚŽͲ
ŐĂ͕ĚŽďŝũĂƐĞƉŽǀƌĂƚŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂŽĚůũƵĚŝŬŽũŝƚƌĞďĂĚĂŬŽͲ
ƌŝƐƚĞƉƌŽŝnjǀŽĚĞŝůŝƌĞƓĞŶũĂŬŽũĞƐƵŝnjůĂŐĂēŝƉŽƐƚĂǀŝůŝŶĂƐǀŽũŝŵ
ƓƚĂŶĚŽǀŝŵĂŝƉŽŶƵĚŝůŝŶĂƉƌŽĚĂũƵ͘͞<ƌŽnjƉŝƚĂŶũĂŝŽĚŐŽǀŽƌĞ
ƐƚǀĂƌĂƐĞŝŝĚĞũĂŽŝŶŽǀĂĐŝũĂŵĂƵĚĂƚŽũďƌĂŶƓŝ͘ŶĂƚŽƐŵŽ
ŵŝ͕ƵƉŽƐůŽǀŶŝĐŝƐĂũŵĂŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂ͕ũĂŬŽƉŽŶŽƐŶŝ͕͟ŝƐƟēĞ
:ŽǀĂŶŽǀŝđ͘
:ĞĚĂŶŽĚŶĂēŝŶĂĚĂůũĞŐƉŽĚƐƟĐĂŶũĂŽǀŽŐƉƌŽĐĞƐĂũĞƐƵŶĂŐƌĂͲ
ĚĞŬŽũĞƐĞŶĂŬƌĂũƵƐǀĂŬŽŐƐĂũŵĂŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂƵĞŽŐƌĂĚƵ
ĚŽĚĞůũƵũƵƵŬĂƚĞŐŽƌŝũĂŵĂ͞EŽǀĞǀŝnjƵƌĞ͟ŝ͞WŽƐĞďŶŽƉƌŝnjŶĂͲ
ŶũĞ͘͟/ƉĂŬ͕ŝŶƚĞƌĞƐŽǀĂůŽŶĂƐũĞŬŽůŝŬŽŽĚƟŚŶĂŐƌĂĜĞŶŝŚŝŶŽͲ
ǀĂĐŝũĂŝƉƌŽŝnjǀŽĚĂŶĂƐƚĂǀŝƐǀŽũǎŝǀŽƚŝƉƌŝŵĞŶƵƵƉƌĂŬƐŝ͘͞KĚ
ƚŽŐĂĚĂƉƌŽŝnjǀŽĜĂēŝƚĞŶĂŐƌĂĚĞŬŽũĞĚŽďŝũƵŬŽƌŝƐƚĞƵŵĂƌŬĞͲ
ƟŶƓŬĞƐǀƌŚĞ͕ƓƚŽũĞƐĂƐǀŝŵŶŽƌŵĂůŶŽ͕ĚŽůĂnjŝŵŽĚŽŬŽŶƐƚĂƚĂͲ
ĐŝũĞĚĂũĞƉƌŽƓĂŽƉĞƌŝŽĚũĞŌŝŶĞŶĞŬǀĂůŝƚĞƚŶĞŐƌĂĚŶũĞ͘sƌůŽũĞ
ǀĂǎŶŽnjĂũĞĚŶŽŐŝnjǀŽĜĂēĂŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŝŚƌĂĚŽǀĂŝĮƌŵŝŝnjŽďůĂͲ
ƐƟ ŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ ĚĂ ƐĞ ŽĚƌĞĜĞŶĂ njŐƌĂĚĂ͕ ŽďũĞŬĂƚ
ƚŽŬŽŵƐǀŽũĞĞŬƐƉůŽĂƚĂĐŝũĞŶĞƉŽŬĂǎĞƐŬƵƉŝŵŝƉƌĞƐŬƵƉŝŵnjĂ
ŽĚƌǎĂǀĂŶũĞũĞƌũĞƵƚƌĞŶƵƚŬƵŝnjŐƌĂĚŶũĞďŝůĂũĞŌŝŶĂnjďŽŐŝƐƟŚ
ƚĂŬǀŝŚŵĂƚĞƌŝũĂůĂŬŽũŝƐƵƵŐƌĂĜĞŶŝĂŬŽũŝŶĞŵĂũƵŶĂƉƌŝŵĞƌ
ŽĚŐŽǀĂƌĂũƵđĞƚĞƌŵŽŝnjŽůĂĐŝŽŶĞŽĚůŝŬĞ͘WƌĂŬƟēŶŽ͕ƐǀĞũĞǀŝƓĞ
ŝŶǀĞƐƟƚŽƌĂĂƉƌĞƐǀĞŐĂƉƌŽũĞŬƚĂŶĂƚĂŬŽũŝƉƌŝŵĞŶũƵũƵƐƚĂǀĚĂ
ƚƌĞďĂ ƵnjŝŵĂƟ ŬǀĂůŝƚĞƚŶŽ ũĞƌ đĞ ƐĞ ƚŽ ŬĂƐŶŝũĞ ŬƌŽnj ĞŬƐƉůŽĂͲ
ƚĂĐŝũƵƉŽŬĂnjĂƟŬĂŽŽĚůŝēŶŽŵŽĚůƵŬŽŵ͕͟ŽďũĂƓŶũĂǀĂDŝƌũĂŶĂ
:ŽǀĂŶŽǀŝđ͘
äHOMDGDVHL]DÿHVQHþLPQRYLPLGDVH
EXGHEROMLRGNRQNXUHQFLMHYXþHRYDMVDMDP
WŝƚĂŶũĞŬǀĂůŝƚĞƚĂŝĚŽďƌŝŚŝŶŽǀĂĐŝŽŶŝŚƌĞƓĞŶũĂŶĂũǀŝƓĞƐĞƉƌŝͲ
ŵĞđƵũĞ Ƶ ŽďůĂƐƟ ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ ŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŽŐ ŵĂƚĞƌŝũĂůĂ͘ <ĂŽ
ŶĞƵŵŝƚŶŝ njĂĚĂƚĂŬ ŝƐƉŽƐƚĂǀůũĂ ƐĞ ŽďĂǀĞnjĂ ƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂ ĚĂ
ƉŽŶƵĚĞ ŬǀĂůŝƚĞƚ Ƶnj ĞŬŽŶŽŵŝēŶŽƐƚ͘ <ĂŬŽ đĞ ƚŽ ŝnjŐůĞĚĂƟ ŶĂ
ŽǀŽŐŽĚŝƓŶũŽũƐŵŽƚƌŝƵĂƉƌŝůƵƵĞŽŐƌĂĚƵ͕ŝĚĂůŝđĞůŝĚĞƌŝŽ;ƉͿͲ
ƐƚĂƟŶĂƚŽũŶĞďĂƓůĂŬŽũƉŽnjŝĐŝũŝ͕ďŝůŽũĞƐůĞĚĞđĞƉŝƚĂŶũĞƵƌĂnjͲ
ŐŽǀŽƌƵƐĂƉƌǀŽŵŽƐŽďŽŵƟŵĂŬŽũŝƉƌŝƉƌĞŵĂϯϳ͘ƐĂũĂŵƐŬŽ
ŽŬƵƉůũĂŶũĞŶĞŝŵĂƌĂ͘
͞hŽǀŽŵƉƌŽĐĞƐƵƉƌŝǀĂƟnjĂĐŝũĞ͕ŵŶŽŐĞƐǀĞƚƐŬĞĮƌŵĞŬƵƉŝůĞ
ƐƵ ŶĂƓĞ ĨĂďƌŝŬĞ njĂ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵ ŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŽŐ ŵĂƚĞƌŝũĂ ŝ ƚĂͲ
ŬŽŝŵŶĂŵĞƚŶƵůĞƐǀŽũĞƐƚĂŶĚĂƌĚĞŝŶŽǀĞƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞ͕ƓƚŽũĞ
ƌĞnjƵůƟƌĂůŽǀĞđŝŵŬǀĂůŝƚĞƚŽŵ͘/ƚŽũĞƉŽǀƵŬůŽĚƌƵŐĞƉƌŽŝnjǀŽͲ
ĜĂēĞĚĂƐĞƚƌƵĚĞĚĂƐƟŐŶƵƚĞǀŝƓĞŶŝǀŽĞŬǀĂůŝƚĞƚĂŬĂŬŽŶĞ
ďŝ njĂŽƐƚĂůŝ͘ dŽ ũĞ ƐƚĂŶũĞ ƐƚǀĂƌŝ Ƶ ƐǀĂŬŽĚŶĞǀŶŽũ ƉƌĂŬƐŝ ŝ ŽŶŽ
ŵŽƌĂ ĚĂ ƐĞ ƉŽŬĂǎĞ ŝ ŶĂ ƐĂũĂŵƐŬŝŵ ŽŬƵƉůũĂŶũŝŵĂ͘ ĂƉƌĂǀŽ͕
ŶĞ ŵŽƌĂũƵ͕ Ăůŝ ũĞ ũĂŬŽ ŬŽƌŝƐŶŽ ĚĂ ƐĞ ƉŽũĂǀĞ ŶĂ ^ĂũŵƵ ŐƌĂͲ
ĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂ͘ WĂnjŝƚĞ͕ ƐĂũĂŵ ƐůƵǎŝ ŶĞ ƐĂŵŽ njĂ ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂŶũĞ
ĮƌŵĞ͕ǀĞđŝĚĂƐĞǀŝĚŝƓƚĂƌĂĚŝŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝũĂ͊/ƓƚĂũĞƚŽŶŽǀŽ
ŶĂƚƌǎŝƓƚƵ͘͘͘<ĂŬŽŵŝƚŽnjŶĂŵŽ͍<ĂŽŽƌŐĂŶŝnjĂƚŽƌŝ͕ŝŵĂŵŽŽĚͲ
ƌĞĜĞŶƵƌƵďƌŝŬƵƵƉƌŝũĂǀŝnjĂƵēĞƐƚǀŽǀĂŶũĞŐĚĞƉŝƓĞ͞ŬŽũĞđĞƚĞ
ƚĞŚŶŽůŽƓŬĞ ŶŽǀŽƐƟ ĚĂ ƉƌĞĚƐƚĂǀŝƚĞ ŶĂ ƐĂũŵƵ͘͟ sĞŽŵĂ ŵĂůŝ
ďƌŽũŝnjůĂŐĂēĂƉŽƉƵŶŝĚĞƚĂůũŶŽƚĂũĚĞŽ͘KŶŝƐĂŵŽŶĂƉŝƓƵ͞ŶŽͲ
ǀŝ͟ŝůŝŬŽƌŝƐƚĞŶĞŬĞƓŝĨƌĞŬŽũĞũĞĚŝŶŽŽŶŝnjŶĂũƵ͕ŽnjŶĂŬĞƉƌŽŝnjͲ
ǀŽĚĂŬŽũĞŶĂŵĂŶŝƓƚĂŶĞnjŶĂēĞ͕ƐĂŵŽĚĂďŝŶĂũĂǀŝůŝĚĂđĞďŝƟ
ŶĞƓƚŽŶŽǀŽ͕ĂůŝŶĞŝƓƚĂ͘EĞnjŶĂŶũĞŝŶĞŝnjǀĞƐŶŽƐƚƚƌĂũƵĚŽŬƐĞ
ƐĂũĂŵŶĞŽƚǀŽƌŝ͕͟ŝƐŬƌĞŶĂũĞŶĂƓĂƐĂŐŽǀŽƌŶŝĐĂ͘
hƉĂǀŽƚĂǎĞůũĂĚĂƐĞŝnjĂĜĞŶĂƐĂũĂŵƐĂŶĞēŝŵŶŽǀŝŵŝĚĂƐĞ
ďƵĚĞďŽůũŝŽĚŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝũĞǀƵēĞŽǀĂũƐĂũĂŵ͘dŽũĞũŽƓũĞĚĂŶ
ŽĚŽŶŝŚƌĂnjůŽŐĂŬŽũŝđĞƵƟĐĂƟĚĂƐĂũĂŵŽǀĞŐŽĚŝŶĞŝnjŐůĞĚĂ
ĚƌƵŐĂēŝũĞ͕ƐĂƉƵŶŽŶĂũĂǀůũĞŶŝŚŝŶŽǀĂĐŝũĂ͘^ƚƌƵēŶŝǎŝƌŝđĞƐǀĞƚŽ
ƉƌŽĐĞŶũŝǀĂƟŝĚŽŶĞƟŽĚůƵŬĞŽƚŽŵĞŬŽđĞƉŽŶĞƟƉƌĞƐƟǎŶĞ
ŶĂŐƌĂĚĞ^ĂũŵĂŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂƵĞŽŐƌĂĚƵ͘
KǀŽůŝŬŝďƌŽũŝnjůĂŐĂēĂŽďũĂƓŶũĂǀĂƐĞŶũŝŚŽǀŽŵǎĞůũŽŵŝŽēĞŬŝͲ
ǀĂŶũĞŵĚĂđĞƐƚǀĂƌŝŬŽŶĂēŶŽŬƌĞŶƵƟʹŝƵŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀƵŝ
ƵƉƵƚŶŽũƉƌŝǀƌĞĚŝ͕ŬĂŽŝƵŽƐƚĂůŝŵƐĞŐŵĞŶƟŵĂŶĂŬŽũĞŽǀĂ
ŽďůĂƐƚĚŝƌĞŬƚŶŽŝůŝƉŽƐƌĞĚŶŽƵƟēĞ͘͞/ŶŝũĞĚĂŶĂƓŝŝnjůĂŐĂēŝŶŝͲ
ƐƵƌĂnjŵŝƓůũĂůŝŽƚŽŵĞŬĂĚĂƐƵƐĞƉƌŝũĂǀůũŝǀĂůŝnjĂƵēĞƓđĞ͕͟ŬĂǎĞ
DŝƌũĂŶĂ:ŽǀĂŶŽǀŝđŝĚŽĚĂũĞĚĂƐƵƉŽƐĞƟŽĐŝƐĂũŵĂƉƌĞƐǀĞŐĂ
ůũƵĚŝŬŽũŝƐƵĚŽŶŽƐŝŽĐŝŽĚůƵŬĂ͕njĂƟŵƐƵƚƵƐƚƌƵēŶũĂĐŝ͕ƉĂƐǀŝ
ŽƐƚĂůŝ͘/ƐǀŝŽŶŝŽēĞŬƵũƵƉŽƐĞƚƵŶĂŬŽũƵƐƵŶĂǀŝŬůŝ͘sĞŽŵĂũĞ
ďŝƚŶŽĚĂƐĞŬŽŶƚĂŬƟŽĚƌǎĞ͕ĂĚĂŝnjůĂŐĂēŝƉƌŝŬĂǎƵƓƚĂƐǀĞŵŽŐƵ
ŝŬŽũŝŵŵĂƚĞƌŝũĂůŝŵĂ͕ŝƚĂŬŽĚĂƐĞƉƌĞƉŽƌƵēĞnjĂƉŽƐůŽǀĞŬŽũŝ
đĞnjĂƐŝŐƵƌŶŽƵƐůĞĚŝƟ͕ƉƌĞŝůŝŬĂƐŶŝũĞ͕͟ŬĂǎĞDŝƌũĂŶĂ:ŽǀĂŶŽͲ
ǀŝđƵƌĂnjŐŽǀŽƌƵnjĂũƵďŝůĂƌŶŽŝnjĚĂŶũĞēĂƐŽƉŝƐĂ/ŶĚƵƐƚƌŝũĂ͕ŬŽũƵ
ŵŽǎĞƚĞ ŝƓēŝƚĂǀĂƟ ŝ ŶĂ ŽǀŽŐŽĚŝƓŶũĞŵ ^ĂũŵƵ ŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂ
ƵĞŽŐƌĂĚƵ͘
*RGLQDHQHUJHWVNHH¿NDVQRVWLL
QD6((%%(
/ŽǀŽŐŽĚŝƓŶũŝ^ďŝđĞŽnjŶĂēĞŶnjĞůĞŶŝŵďĂůŽŶŝŵĂ͘sŽĚŝđĞ
ƐĞĂŬĐŝũĂƉŽƐǀĞđĞŶĂĞŶĞƌŐĞƚƐŬŽũĞĮŬĂƐŶŽƐƟ͘KǀĂũŬŽŶĐĞƉƚũĞ
ŝƚĞŬĂŬŽƉƌŝƐƵƚĂŶƵŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀƵ͘ZĂĚŝƐĞŽƐǀĞƚƐŬŽŵƚƌĞŶͲ
ĚƵ͕Ăŝ^ƌďŝũĂŽǀƵŐŽĚŝŶƵŽďĞůĞǎĂǀĂŬĂŽŐŽĚŝŶƵĞŶĞƌŐĞƚƐŬĞ
ĞĮŬĂƐŶŽƐƟ͘ ^ĂũĂŵ ŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂ ŽǀŽŐ ĂƉƌŝůĂ ďŝđĞ ŵĞƐƚŽ ŝ
ƉƌŝůŝŬĂ ĚĂ ƐĞŝƐƚĂŬŶĞēŝŶũĞŶŝĐĂĚĂĞŶĞƌŐĞƚƐŬĂĞĮŬĂƐŶŽƐƚŶĞ
njŶĂēŝƐĂŵŽƵƓƚĞĚƵĞŶĞƌŐŝũĞ͕ƉŽƐĞďŶŽŶĞŶĂŬŽŶƚŽƐŽƉƐƚǀĞͲ
ŶŽŐ ƐƚĂŶĚĂƌĚĂ͘ hƉƌĂǀŽ ƐƵƉƌŽƚŶŽ͊ dŽ njŶĂēŝ njĂĚŽǀŽůũŝƟ ƐǀĞ
ƉŽƚƌĞďĞƐĂƓƚŽŵĂŶũĞƵƚƌŽƓĞŶĞĞŶĞƌŐŝũĞ͘WƌŽŝnjǀŽĚŝŝƌĞƓĞŶũĂ
ŬŽũĂƉŽƚĞŶĐŝƌĂũƵŽǀĂŬĂǀƉƌŝƐƚƵƉďŝđĞƉŽƐĞďŶŽŝƐƟĐĂŶĂ͕ŬĂŬŽ
ŬƌŽnjŝnjůŽǎďĞŶĞƉŽƐƚĂǀŬĞ͕ƚĂŬŽŝƵŽŬǀŝƌƵƐƚƌƵēŶŽŐƉƌŽŐƌĂŵĂ͕
ŶĞŝnjŽƐƚĂǀŶŽŐ ĚĞůĂ ŝ ŽǀŽŐŽĚŝƓŶũĞŐ ƐĂũŵĂ ŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀĂ Ƶ
ĞŽŐƌĂĚƵ͊
,QGXVWULMDIHEUXDU
h^dͲŶŽǀĂŐůŽďĂůŶĂƐĂũĂŵƐŬĂŝnjůŽǎďĂƉŽůŽǀŶĞƚĞŚŶŝŬĞ
dƌǎŝƓƚĞƉŽůŽǀŶŝŚŵĂƓŝŶĂƐĞůŝƐĞ
ƵƐĂũĂŵƐŬƵŵĞƚƌŽƉŽůƵ<ĞůŶ͊
^ǀĂŬĂŬŽǀĂǎĂŶƉŽƐůŽǀŶŝƐĂũĂŵnjĂƐǀĞŬŽũŝƉŽnjŶĂũƵƐǀĞƚŵĂƓŝŶĂŽĚƌǎĂđĞƐĞƵŶĞŵĂēŬŽŵŐƌĂĚƵŽĚϲ͘ĚŽ
ϴ͘ĂƉƌŝůĂŽǀĞŐŽĚŝŶĞ͘sĞđĚĞĮŶŝƐĂŶŬĂŽĚŽŐĂĜĂũŽĚƐǀĞƚƐŬŽŐnjŶĂēĂũĂ͕ƵnjŝƐŬƵƐŶƵŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝŽŶƵĞŬŝƉƵ
ĚƌƵƓƚǀĂ,ĞƐƐ'ŵď,ŝŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŶƵŵƌĞǎƵ<ŽĞůŶŵĞƐƐĞŝ&DŬĂŽƐƚƌƵēŶŽŐŶŽƐŝŽĐĂ͕ƵƐƉĞŚŶŝŬĂŬŽŶĞ
ŵŽǎĞĚĂŝnjŽƐƚĂŶĞ͘:ĞĚĂŶŽĚĂĚƵƚĂũĞƵƚǀƌĚŶũŝŽƌŐĂŶŝnjĂƚŽƌĂĚĂƉŽƐĞƚŽŵŽǀŽŵƐĂũŵƵŵŽǎĞƚĞĚĂƵŶĂƉƌĞͲ
ĚŝƚĞƐŽƉƐƚǀĞŶƵƉƌŽŝnjǀŽĚŶũƵŶĂũƐĂǀƌĞŵĞŶŝũŝŵŵĂƓŝŶĂŵĂŝƚŽƉŽƉŽǀŽůũŶŝŵĐĞŶĂŵĂ͊
h^dƉƌŝŬĂnjƵũĞƉŽůŽǀŶƵƚĞŚŶŝŬƵnjĂƐǀĞďƌĂŶƓĞ͘
EũĞŐŽǀĞŐůĂǀŶĞƉƌĞĚŶŽƐƟƐƵ͗
ͲWƌǀŽŬůĂƐĂŶŝnjďŽƌƉŽůŽǀŶŝŚŵĂƓŝŶĂƐǀŝŚǀƌƐƚĂŝnjƐǀŝŚďƌĂŶƓŝ
Ͳ^ƵƐƌĞƟƐĂƉƌĞŬŽϱϬϬŝnjůĂŐĂēĂŝnjϯϬnjĞŵĂůũĂͲƚƌŐŽǀĐŝŵĂƓŝŶĂŵĂ͕ƌĞŶŽŵŝƌĂŶŝƉƌŽŝnjǀŽĜĂēŝ
ͲWƌŽĚĂũŶŝƐĂũĂŵƵũĞĚŶŽũĞŝŬŽŶƚĂŬƚͲĨŽƌƵŵͲƐǀĂŬĂƉŽƐĞƚĂƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƉĂŵĞƚŶƵŝŶǀĞƐƟĐŝũƵ͊
KďůĂƐƟƉŽŶƵĚĞ
DĂƓŝŶĞnjĂŽďƌĂĚƵŵĞƚĂůĂ
ŶĞƌŐĞƟŬĂ͕ƉƌŽĐĞƐŝƚĞŵƉĞƌŝƌĂŶũĂ
WŽůũŽƉƌŝǀƌĞĚŶĞŵĂƓŝŶĞ
dĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝŽŶĂŝsͲƚĞŚŶŝŬĂ
DĂƓŝŶĞnjĂŽďƌĂĚƵǀĞƓƚĂēŬŝŚŵĂƚĞƌŝũĂůĂͬŬĂƵēƵŬĂ
,ĞŵŝũĂŝƉƌŽŝnjǀŽĚŶĂƚĞŚŶŝŬĂ
ƌƵŐĞŵĂƓŝŶĞŝƉŽƐƚƌŽũĞŶũĂ
ZŽďŽƟŬĂŝĂƵƚŽŵĂƟnjĂĐŝũĂ
ŝnjĂůŝĐĞŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶŝƵƌĞĜĂũŝ
ZĂĚŶĂǀŽnjŝůĂ
aƚĂŵƉĂƌƐŬĂŝŬŽƉŝƌŶĂƚĞŚŶŝŬĂ
WĂŬŝƌŶĞŵĂƓŝŶĞ
DĞĚŝĐŝŶƐŬĂƚĞŚŶŝŬĂ
WƌƵǎĂŶũĞƵƐůƵŐĂ
hĚƌƵǎĞŶũĂ͕ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝũĞ
^ƚƌƵēŶĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ŝnjĚĂǀĂēŝ
dĞŚŶŝŬĂnjĂŵĞƌĞŶũĞŝŬŽŶƚƌŽůƵ
'ƌĂĜĞǀŝŶƐŬĞŵĂƓŝŶĞ
DĂƓŝŶĞnjĂŽĚƐƚƌĂŶũŝǀĂŶũĞŝƌĞĐŝŬůĂǎƵ
DĂƓŝŶĞnjĂŽďƌĂĚƵĚƌǀĞƚĂ
WƌĞŚƌĂŵďĞŶĞŵĂƓŝŶĞ
dĞŬƐƟůŶĞŵĂƓŝŶĞ
h^dϮϬϭϭ͗EĂũǀĞđŝŝnjďŽƌ
ŵĂƓŝŶĂŶĂũĞĚŶŽŵŵĞƐƚƵ͊
DĞƐƚŽŽĚƌǎĂǀĂŶũĂ͗
<ŽĞůŶŵĞƐƐĞ͕
DĞƐƐĞƉůĂƚnjϭϱϬϲϳϵ<ƂůŶ
ĞŶĞƵůĂnjŶŝĐĂ͗
ŶĞǀŶĂŬĂƌƚĂhZϮϴ
^ƚĂůŶĂŬĂƌƚĂhZϰϯ;ƵŬůũƵēƵũƵđŝŬĂƚĂůŽŐƐĂũŵĂͿ
EĂh^dsĂƐǀŽĚŝ͗
<KDW^ĞŽŐƌĂĚĂ͘Ě͕KďŝůŝđĞǀǀĞŶĂĐϮϲ
ƚĞů͗ϬϭϭϯϮϴϮϲϰϰ͕ϬϲϯϲϰϭϳϬϲ
hůĂnjŶŝĐĞŵŽǎĞƚĞĚĂŬƵƉŝƚĞƵ
ƉƌŽƐƚŽƌŝũĂŵĂĞůĞŐĂĐŝũĞŶĞŵĂēŬĞƉƌŝǀƌĞĚĞ
njĂ^ƌďŝũƵŝƌŶƵ'ŽƌƵ
dĞů͗ϬϭϭϮϬϮϴϬϭϬ͕ϮϬϮϴϬϭϱ͖
dŽƉůŝēŝŶǀĞŶĂĐϭϵͲϮϭ
ϭϭϬϬϬĞŽŐƌĂĚ͕^ƌďŝũĂ
3RVHWLOLVPR,)$0,17521,.
WƌǀŝƉƵƚƵ^ƌďŝũŝ
7
DþQRQDNRQQHGHOMXGDQDãWRMHVYRMDYUDWD]DWYRULRVWUXþQL%%VDMDP,)$0,1752
1,.$6ORYHQLMDRWYRUHQMHSUYLVWUXþQLVDMDP]DDXWRPDWLNXURERWLNXPHKDWURQL
NXSURIHVLRQ DOQXLLQGXVWULMVNXHOHNWURQLNX,)$0,17521,.$6UELMD
3
ŽƐůĞƉƌǀŝŚƉŽnjŝƟǀŶŝŚŽĐĞŶĂŝnjůĂŐĂēĂŝƐƚƌƵēͲ
ŶŝŚƉŽƐĞƟůĂĐĂƐĂũŵĂ͕ŝnjƌĞēĞŶĂũĞŝŬŽŶĂēŶĂ
ŽĐĞŶĂͲnjĂĚŽǀŽůũƐƚǀŽǀŝĜĞŶŝŵ͘
<ĂŽŶĞŬŝŽĚĞĨĞŬĂƚĂŽǀŽŐƐĂũĂŵƐŬŽŐŽŬƵͲ
ƉůũĂŶũĂ ŝƐŬůũƵēŝǀŽ ƉŽƐůŽǀŶŝŚ ůũƵĚŝ ŬŽũŝ ƐƵ njĂďĞůĞǎĞŶŝ
ŝnjĚǀĂũĂũƵƐĞ͗
ͲƉƌǀĂƐƚƌƵēŶĂƉƌŝƌĞĚďĂŽǀĂŬǀĞǀƌƐƚĞƵ^ƌďŝũŝŝƌĞŐŝͲ
ŽŶƵ
Ͳ ũĞĚŝŶƐƚǀĞŶĂ ƐŵŽƚƌĂ ƉƌŽŝnjǀŽĚĂ͕ ƵƐůƵŐĂ ŝ ƌĞƓĞŶũĂ ŝnj
ŽďůĂƐƟĂƵƚŽŵĂƟŬĞ͕ŵĞŚĂƚƌŽŶŝŬĞ͕ƌŽďŽƟŬĞ
Ͳ ďŽŐĂƚ ƐƚƌƵēŶŝ ƉƌŽŐƌĂŵ ƐĂƐƚĂǀůũĞŶ ŽĚ ƌĞĨĞƌĂƚĂ ŶĂ
h^/E^^&KZhDͲƵ͕ŬŽũŝƐƵďŝůŝƐǀĂŬŝĚĂŶŝnjƵnjĞƚŶŽ
ƉŽƐĞđĞŶŝ
ͲƵǀŽĜĞŶũĞͣŽŶůŝŶĞ͞ƉƌŝũĂǀĞŶĂƐĂũĂŵŬĂŽŝƉŽƌƵĚǎͲ
ďŝŶĞƐǀŝŚƵƐůƵŐĂŶĂƐĂũŵƵ
ͲƵǀŽĜĞŶũĞͣŽŶůŝŶĞ͞ƌĞŐŝƐƚƌĂĐŝũĞnjĂƐƚƌƵēŶĞƉŽƐĞƟͲ
ŽĐĞ
ͲŶĂƐĂũŵƵƐĞƉƌĞĚƐƚĂǀŝůŽϮϴďƌĞŶĚŽǀĂŝnjϭϬnjĞŵĂůũĂ
Ͳ ŶĂ ƐĂũŵƵ ũĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽǀĂŶŽ ŶĞƓƚŽ ŵĂŶũĞ ŽĚ ϰϬϬ
ƐƚƌƵēŶŝŚƉŽƐũĞƟŽĐĂ
EĂh^/E^^&KZhDͲƵƐƵƐĞƉƌĞĚƐƚĂǀŝůŝŶĂũnjŶĂēĂũͲ
ŶŝũŝƐƚƌƵēŶŝůũƵĚŝŝnjnjĞŵůũĞŝƌĞŐŝŽŶĂŵĞĜƵŬŽũŝŵĂďŝͲ
ƐŵŽŝƐƚĂŬůŝ͗ƉƌŽĨ͘Ěƌ^ŝŶŝƓĂĂƌŝđ;hŶŝǀĞƌnjŝƚĞƚƵĞŽͲ
ŐƌĂĚƵ͕ŬŽŶŽŵƐŬŝĨĂŬƵůƚĞƚͿ͕ƵƓĂŶsƵŬĂƓŝŶŽǀŝđ;EĂͲ
ƟŽŶĂů/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐͿ͕DŝŽĚƌĂŐWƌĂŵĞŶŬŽ;^ƌďŝũĂ'ĂƐͿ
ŝ /ŐŽƌ KƐƚŽũŝđ ;t/'Ϳ͕ ƉƌŽĨ͘ Ěƌ sůĂĚŝŵŝƌ <ĂƟđ ;&dEͿ͕
ƉƌŽĨ͘Ěƌ&ŝůŝƉ<Ƶůŝđ;&dEͿ͕ƉƌŽĨ͘Ěƌ^ƚĞǀĂŶ^ƚĂŶŬŽǀƐŬŝ
;&dEͿ͕ƉƌŽĨ͘Ěƌ>ĂƐůŽEĂĜ;&dEͿ͕DĂƌŬŽEŝŬŽůŝđ;^ŝĞͲ
ŵĞŶƐͿ͕DĂƚũĂǎDůŝŶƓĞŬ;^ŝĞŵĞŶƐͿ͕DŝƌŬŽDŝůŽǀĂŶŽͲ
ǀŝđ;^ŝĞŵ
ĞŶƐͿŝĚƌƵŐŝ͘
ĂǀƌĞŵĞƐƚƌƵēŶŽŐϮƐĂũŵĂ/&DΘ/EdZKE/<Ƶ
ĞůũƵďŝůŽũĞŝƵŐŽǀŽƌĞŶŽĚĂđĞƐĞϮϬϭϮƐƚƌƵēŶŝϮ
ƐĂũŵŽǀŝ /&D Θ /EdZKE/<͕ Dd>͕ DĂĐŚdĞĐŚ Θ
W>^d͕ŬŽũŝƐĞƐĂĚĂŽƌŐĂŶŝnjƵũƵƵEŽǀŽŵ^ĂĚƵŽƌŐĂŶŝͲ
njŽǀĂƟŝƵ^ŽĮũŝ͘dŝŵĞƐĞnjĂƐǀĞƵēĞƐŶŝŬĞŽǀŝŚƐĂũŵŽǀĂ
ƵŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝũŝƉƌĞĚƵnjĞđĂ/DŽƚǀĂƌĂŵŽŐƵđŶŽƐƚƉƌŝͲ
ƐƚƵƉĂŶĂŶŽǀĂƚƌǎŝƓƚĂ͕ĂƵĐŝůũƵnjĂĚŽǀŽůũĂǀĂŶũĂŝnjĂͲ
ŬůũƵēŝǀĂŶũĂƵƐƉĞƓŶŝŚƉŽƐůŽǀĂ͊
,QGXVWULMDIHEUXDU
,=%256$-029$8
ĞŽŐƌĂĚƐŬŝƐĂũĂŵ
ϲ͘DhEZKE/^:DDKdK/<>/
//<>͕ϬϵͲϭϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϭ͘
DŽƚŽĐŝŬůŝ͕ ƐŬƵƚĞƌŝ͕ ďŝĐŝŬůŝ͕ ƌĞnjĞƌŶŝ ĚĞůŽǀŝ͕
ŽƉƌĞŵĂŝƉƌŝďŽƌ͕ƉƌĂƚĞđĂŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͕ƐƚƌƵͲ
ŬŽǀŶĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝũĞ͕ ƵĚƌƵǎĞŶũĂ͕ ŬůƵďŽǀŝ͕
ŵĞĚŝũŝ͘͘͘
ϰϴ͘ DhEZKE/ ^>KE hdKDK/Ͳ
>ͲD^͕Ϯϱ͘ϬϯͲϬϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϭ͘
ƵƚŽŵŽďŝůŝ͕ĂƵƚŽƉƌŝŬŽůŝĐĞ͕ŽƉƌĞŵĂŝƉƌŝͲ
ďŽƌ͕ŵŽƚŽƌŝŝƐŝƐƚĞŵŝƉƌĞŶŽƐĂ͕ŚŽĚŶŝĚĞŽ
ǀŽnjŝůĂ͕ ƓĂƐŝũĞ͕ ŽƉƌĞŵĂ njĂ ǀŽnjŝůĂ͕ ƉƌĂƚĞđĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũĂ͕ ƐƚƌƵŬŽǀŶĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝũĞ͕ ƵĚƌƵͲ
ǎĞŶũĂ͕ŬůƵďŽǀŝ͕ŵĞĚŝũŝ͘
ϯϳ͘ DhEZKE/ ^:D 'Zs/Ͳ
EZ^ds͕ϭϮͲϭϲ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϭ͘
/ƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĞ ŝ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶũĞ͕ ŝnjŐƌĂĚŶũĂ ŝ
ŽĚƌǎĂǀĂŶũĞ ŽďũĞŬĂƚĂ͕ ǀŝƐŽŬŽŐƌĂĚŶũĂ͕ ŶŝͲ
ƐŬŽŐƌĂĚŶũĂ ŝ ŚŝĚƌŽŐƌĂĚŶũĂ͕ ŵĂƚĞƌŝũĂůŝ͕
ŽƉƌĞŵĂŶũĞ ŽďũĞŬĂƚĂ͕ ŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬĞ ŵĂƓŝͲ
ŶĞ͕ƵƌĞĜĂũŝŝĂůĂƟ͕ĂĚĂƉƚĂĐŝũĂ͕ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬͲ
ĐŝũĂ ŝ ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝũĂ͕ njĂŶĂƟ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƟēŬĞ
ƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞ ŝ ƵƉƌĂǀůũĂŶũĞ ƉƌŽũĞŬƟŵĂ Ƶ
ŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀƵ͕ŽƉƌĞŵĂŶũĞĞŶƚĞƌŝũĞƌĂ͘
ϱϱ͘ DhEZKE/ ^:D d,E/< /
d,E/</,K^d/'Eh͕
ϬϵͲϭϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϭ͘
͞/ŶƚĞŐƌĂ͟ ʹ ŬŽŵƉũƵƚĞƌƐŬŝ ŝŶƚĞŐƌŝƐĂŶĂ ĨĂͲ
ďƌŝŬĂ Ϯϭ͘ ǀĞŬĂ͕ ĞůĞŬƚƌŽĞŶĞƌŐĞƟŬĂ͕ ƌĂƐǀĞͲ
ƚĂ͕ ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬĂ ;ĞŶĞƌŐĞƚƐŬĂ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƐŬĂ
ŝ ŬƵđŶĂͿ͕ ƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĞ͕ DͲZͲ<K
;ŵĞƌŶĂ ŽƉƌĞŵĂ ŝ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĐŝũĂ͕ ƌĞͲ
ŐƵůĂĐŝũĂ ŝ ƵƉƌĂǀůũĂŶũĞ ƉƌŽĐĞƐŝŵĂͿ͕ <',
Ͳ ƵƌĞĜĂũŝ ŝ ŽƉƌĞŵĂ njĂ ŐƌĞũĂŶũĞ͕ ŚůĂĜĞŶũĞ
ŝŬůŝŵĂƟnjĂĐŝũƵ͕ƉƌŽĐĞƐŶĂƚĞŚŶŝŬĂ͕dZE^Ͳ
><E ;ůŽŐŝƐƟŬĂ ŝ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚͿ͕ ďƌŽĚŽͲ
ŐƌĂĚŶũĂ͕ njĂǀĂƌŝǀĂŶũĞ͕ ŵĂƚĞƌŝũĂůŝ͕ ŽƉƌĞŵĂ
njĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŶĞ ŝ ŶĂƵēŶĞ ƐǀƌŚĞ͕ ŝŶŽǀĂͲ
ĐŝũĞ͕ ŶŽǀĞ ƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞ͕ ŶĂƵēŶŽͲƚĞŚŶŝēŬĂ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ŶĂĐŝŽŶĂůŶĞŝnjůŽǎďĞ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
ϭϬ͘ W<d, yWK ><E ϮϬϭϭ͕ ϮϭͲ
Ϯϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϭ͘
DĂƓŝŶĞ ŝ ŽƉƌĞŵĂ njĂ ƉĂŬŽǀĂŶũĞ͕ ĂŵďĂůĂͲ
ǎĂ͘͘͘
ϳ͘ KE< yWK ><E ϮϬϭϭ͕ ϮϭͲ
Ϯϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϭ͘
DĂƓŝŶĞ͕ŽƉƌĞŵĂ͕ƐŝƌŽǀŝŶĞ͕ĂĚŝƟǀŝŝnjĂēŝŶŝ
njĂƉĞŬĂƌĞ͕ŬŽŶĚŝƚŽƌĞŝƵŐŽƐƟƚĞůũƐƚǀŽ͘
ϰ͘ ,/'/:E h /Eh^dZ/:/ yWK ϮϬϭϭ͕
ϮϭͲϮϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϭ͘
KƉƌĞŵĂŝŵĂƚĞƌŝũĂůŝnjĂŚŝŐŝũĞŶƵƵŝŶĚƵƐƚƌŝͲ
ũŝŝDĞĜƵŶĂƌŽĚŶŝƉŽƐůŽǀŶŝƐĂũĂŵ
ϯ͘ &Zhs' yWK ><E ϮϬϭϭ͕
ϮϭͲϮϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϭ͘
DĞĜƵŶĂƌŽĚŶŝ ƐƉĞĐŝũĂůŝnjŽǀĂŶŝ ƐĂũĂŵ ƚĞŚͲ
ŶŽůŽŐŝũĞ njĂ ƉƌĞƌĂĚƵ ŝ ƐŬůĂĚŝƓƚĞŶũĞ ǀŽđĂ ŝ
ƉŽǀƌđĂ͘
ϯϯ͘ DhEZKE/ ^:D 'Z&/< /
WW/ZE/Eh^dZ/:͕
Ϯϴ͘ϬϵͲϬϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭ͘
^ŝƌŽǀŝŶĞ ŝ ƉŽŵŽđŶŝ ŵĂƚĞƌŝũĂůŝ njĂ ŐƌĂĮēͲ
ŬƵ ŝŶĚƵƐƚƌŝũƵ͕ ŐƌĂĮēŬĂ ŽƉƌĞŵĂ͕ ƌĞnjĞƌǀŶŝ
ĚĞůŽǀŝ͕ ŐŽƚŽǀŝ ŐƌĂĮēŬŝ ƉƌŽŝnjǀŽĚŝ͕ ŐƌĂĮēŬĞ
ƵƐůƵŐĞ͘
ϳ͘ DhEZKE/ ^:D EZ'd/<͕
ϭϮͲϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭ͘
ůĞŬƚƌŝēŶĂ ĞŶĞƌŐŝũĂ͕ ŬŽŐĞŶĞƌĂĐŝũĂ͕ ƵŐĂůũ͕
ŐĂƐ ŝ ŶĂŌĂ͕ ŽďŶŽǀůũŝǀŝ ŝnjǀŽƌŝ ĞŶĞƌŐŝũĞ͕
ĞŶĞƌŐĞƚƐŬĂĞĮŬĂƐŶŽƐƚ͘
ϴ͘ DhEZKE/ ^:D ad/d
/sKdE ^Z/E ʹ K&/Z͕ ϭϮͲ
ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭ͘
ůĞŵĞŶƟnjĂƓƟƚĞǎŝǀŽƚŶĞƐƌĞĚŝŶĞ͖ZĞƓĞŶũĂ
njĂƓƟƚĞǎŝǀŽƚŶĞƐƌĞĚŝŶĞƉŽŽďůĂƐƟŵĂ͖ĂͲ
ƓƟƚĂ ƉƌŝƌŽĚĞ ŝ ƵƉƌĂǀůũĂŶũĞ ƉƌŝƌŽĚŶŝŵ ƌĞͲ
ƐƵƌƐŝŵĂ͖ ^ƚƌĂƚĞŐŝũĂ͕ ƉƌŽũĞŬƟ ŝ ĞĚƵŬĂƟǀŶŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŝ njĂ ŽēƵǀĂŶũĞ ǎŝǀŽƚŶĞ ƐƌĞĚŝŶĞ ŝ
ƉƌŝƌŽĚĞ͖DĞĜƵŶĂƌŽĚŶĂƐĂƌĂĚŶũĂ͘
ϲ͘ ĞůZ Ͳ DhEZKE/ ^:D
E<ZdE/E / /Es^d//:͕ ϬϮͲ
Ϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϭϭ͘
DĞĜƵŶĂƌŽĚŶŝƐĂũĂŵŶĞŬƌĞƚŶŝŶĂŝŝŶǀĞƐƟͲ
ĐŝũĂ͘
ϰϵ͘ DhEZKE/ ^:D EDadͲ
:͕ KWZD / hEhdZaE: <KZ/Ͳ
: ;h&/Ϳ͕ ϰϵ͘ DhEZKE />K
Da/E͕ >d / ZWZKDdZ/:> 
ZsEh/Eh^dZ/:h͕ϭϰͲϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϭ͘
EĂŵĞƓƚĂũƐǀŝŚǀƌƐƚĂŝŶĂŵĞŶĂ͕ŬŽŵƉůĞƚŶĂ
ƵŶƵƚƌĂƓŶũĂ ĚĞŬŽƌĂĐŝũĂ͕ ŵĂƓŝŶĞ ŝ ĂůĂƟ njĂ
ŽďƌĂĚƵĚƌǀĞƚĂ͘
ϭϬ͘ DhEZKE/ ^:D WZhdͲ
E/adsD>/^ZE:WZh͕
ϬϭͲϬϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ͘
WƌĞĚƵnjĞƚŶŝƓƚǀŽ Ͳ WƌŝǀƌĞĚŶŝĐŝ ŝ ƵƐůƵǎŶĞ
ĚĞůĂƚŶŽƐƟ ŝ ŝŶƐƟƚƵĐŝũĞ Ƶ ĨƵŶŬĐŝũŝ ƌĂnjǀŽũĂ
ƉƌĞĚƵnjĞƚŶŝēŬĞŬƵůƚƵƌĞƵ^ƌďŝũŝ͘
ĂŐƌĞďĂēŬŝsĞůĞƐĂũĂŵ
ϯϱ͘ DĞĜƵŶĂƌŽĚŶŝ ƐĂũĂŵ ŐƌĂĚŝƚĞůũͲ
ƐƚǀĂ ŝ ŽƉƌĞŵĂŶũĂ ʹ 'ƌĂĚŝƚĞůũƐƚǀŽ͕ ϬϱͲ
Ϭϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϭ͘
^ĂũĂŵ d'Z ũĞ ƐǀĂŬĞ ŐŽĚŝŶĞ ŽďŽŐĂđĞŶ
ŶŽǀŝŵĚŽŐĂĜĂũŝŵĂŝƚĞŵĂƚƐŬŝŵĐĞůŝŶĂŵĂ
ƉĂ ŶĂ ƚĂũ ŶĂēŝŶ ŵŶŽŐŽďƌŽũŶŝŵ ƐƚƌƵēŶŝŵ
ŝƉŽƐůŽǀŶŝŵƉŽƐĞƟŽĐŝŵĂ͕ŝƐƚŽƚĂŬŽŝƓŝƌŽũ
ƉƵďůŝĐŝ͕ƉƌƵǎĂƐĂnjŶĂŶũĂŽŶĂũŶŽǀŝũŝŵƉƌŽͲ
ŝnjǀŽĚŝŵĂŝƚĞŚŶŽůŽƓŬŝŵƌĞƓĞŶũŝŵĂŬŽũĂƐĞ
ĚĂŶĂƐŬŽƌŝƐƚĞƵŐƌĂĜĞǀŝŶƐŬŽũŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ͘
/EdZ<>/D͕ϬϱͲϬϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϭ͘
sŽĚĞđŝ ƐƉĞĐŝũĂůŝnjŽǀĂŶŝ ƐĂũĂŵ ŽǀĞ ǀƌƐƚĞ Ƶ
ŽǀŽŵĚĞůƵǀƌŽƉĞŬŽũŝŶĂũĞĚŶŽŵŵĞƐƚƵ
ŽŬƵƉůũĂ ŶĂũnjŶĂēĂũŶŝũĞ ƐǀĞƚƐŬĞ ƉƌŽŝnjǀŽĜĂͲ
ēĞ ŝ ŵŶŽŐŽďƌŽũŶĞ ƉŽƐůŽǀŶĞ ůũƵĚĞ ŝnj ,ƌͲ
ǀĂƚƐŬĞŝƐƵƐĞĚŶŝŚnjĞŵĂůũĂ͘
/EdZ'Z&/<͕ϬϭͲϬϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϭ͘
DĞĜƵŶĂƌŽĚŶŝ ƐĂũĂŵ ŐƌĂĮēŬĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ ŝ
ŝŶĚƵƐƚƌŝũĞ ƉĂƉŝƌĂ Ͳ /EdZ'Z&/<͕ ƌĞŐŝŽͲ
ŶĂůŶĂ ũĞ ƐŵŽƚƌĂ ƐĂǀƌĞŵĞŶŝŚ ĚŽƐƟŐŶƵđĂ
ƐǀĞƚƐŬĞ ƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞ Ƶ ŐƌĂĮēŬŽũ ŝŶĚƵƐƚƌŝũŝ͕
ŬĂŽŝƵƉƌŽŝnjǀŽĚŶũŝ͕ĚŽƌĂĚŝŝƉƌĞƌĂĚŝƉĂƉŝͲ
ƌĂ͘'ƌĂĮēŬĂŝŶĚƵƐƚƌŝũĂƵ,ƌǀĂƚƐŬŽũĚŽŶŽƐŝ
ϴ͕ϵϯй ďƌƵƚŽ ĚŽŵĂđĞŐ ƉƌŽǀŽĚĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝũͲ
ƐŬĞ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ͕ ŝ njĂƉŽƓůũĂǀĂ ϲ͕ϴϭй ŽĚ
ƵŬƵƉŶŽ njĂƉŽƐůĞŶŝŚ Ƶ ƉƌĞƌĂĜŝǀĂēŬŽũ ŝŶĚƵͲ
Ɛƚƌŝũŝ͕ƓƚŽƐǀĞĚŽēŝŽŶũĞŶŽŵnjŶĂēĂũƵnjĂƉƌŝͲ
ǀƌĞĚƵnjĞŵůũĞ͘
DKZEW<͕ϬϭͲϬϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϭ͘
DĞƐƚŽ ƐƵƐƌĞƚĂ ƉƌŽŝnjǀŽĜĂēĂ ŝ ƉŽƚƌŽƓĂēĂ Ͳ
ŬŽƌŝƐŶŝŬĂ ĂŵďĂůĂǎĞ͕ ŶĂ ŬŽŵĞ ƐƚƌƵēŶũĂĐŝ ŝ
ƉŽƐůŽǀŶŝůũƵĚŝƌĂnjŵĞŶũƵũƵnjŶĂŶũĂŝŝƐŬƵƐƚǀĂ
ƐƚĞēĞŶĂ Ƶ ŽďůĂƐƟ ƉƌŽŝnjǀŽĚŶũĞ ŝ ƉƌŝŵĞŶĞ
ĂŵďĂůĂǎĞ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝũĞ ƌŽďĂ͕ ƉƌĞnjĞŶƚĂĐŝũĞ
ƌŽďĂŶĂŵĞƐƚƵƉƌŽĚĂũĞ͕ŝŐĚĞƐĞƵƉŽnjŶĂũƵ
Ɛ ŶŽǀŝŵ ƚĞŚŶŽůŽƓŬŝŵ ƌĞƓĞŶũŝŵĂ ƉƌŝŵĞŶĞ
ĂŵďĂůĂǎĞ͕ŬĂŽŝƌĞƓĞŶũŝŵĂnjĂĞŬŽůŽƓŬŝƉƌŝͲ
ŚǀĂƚůũŝǀƵĂŵďĂůĂǎƵ͘
ϴϲ͘:^E^</DhEZKE/'ZͲ
</s>^:D͕ϮϮͲϮϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϭ͘
:ĞƐĞŶũŝ ŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶŝ njĂŐƌĞďĂēŬŝ ǀĞůĞƐĂͲ
ũĂŵ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽ ŶĂũƉŽnjŶĂƟũŝ ŝ ŶĂũƐƚĂƌŝũŝ
ďƌĞŶĚ ĂŐƌĞďĂēŬŽŐ ǀĞůĞƐĂũŵĂ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌͲ
ŵŝƓĞƐĞƉŽƐƚĞƉĞŶŽŝnjŽƉƓƚĞŐƐĂũŵĂƵƐŬƵƉ
ƐƉĞĐŝũĂůŝnjŽǀĂŶŝŚ ƐĂũŵŽǀĂ Ɛ ŐůŽďĂůŶŝŵ ĂŬͲ
ƚƵĞůŶŝŵ ƚĞŵĂŵĂ ŬĂŽ ƓƚŽ ũĞ ĞŶĞƌŐĞƟŬĂ͕
ĞŬŽůŽŐŝũĂ͕ ŝŶŽǀĂĐŝũĞ͕ ŐƌĂĜĞǀŝŶĂƌƐƚǀŽ ŝ ƐĂͲ
ŽďƌĂđĂũ Ƶnj njĂĚƌǎĂǀĂŶũĞ ƉƌŽũĞŬƚĂ ĞŵůũĂ
ƉĂƌƚŶĞƌ ŝ ŬŽůĞŬƟǀŶŝŚ ŶĂƐƚƵƉĂ ƐƚƌĂŶŝŚ njĞͲ
ŵĂůũĂ͕ēŝŵĞũĞƐƚǀŽƌĞŶũĞĚŝŶƐƚǀĞŶƐĂũĂŵƐŬŝ
ƉƌŽũĞŬĂƚŶĂŽǀŝŵƉƌŽƐƚŽƌŝŵĂ͘:ĞƐĞŶũŝŵĞͲ
ĜƵŶĂƌŽĚŶŝ njĂŐƌĞďĂēŬŝ ǀĞůĞƐĂũĂŵ ƉƌĂƟđĞ
ďƌŽũŶŝ ƐƚƌƵēŶŝ ƐŬƵƉŽǀŝ͕ ƐĞŵŝŶĂƌŝ͕ ĨŽƌƵŵŝ ŝ
ĚƌƵŐĞǀĂŶƐĂũĂŵƐŬĞĂŬƟǀŶŽƐƟ͕ĚŽŬđĞƐĂͲ
ũĂŵƐŬĂĚŽŐĂĜĂŶũĂƉŽŽďŝēĂũƵďŝƟŝƐƉƵŶũĞͲ
ŶĂƉƌĞnjĞŶƚĂĐŝũĂŵĂŝďƌŽũŶŝŵƐƵƐƌĞƟŵĂ͘
ϲ͘Dd͕ϮϳͲϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϭ͘
^ƉĞĐŝũĂůŝnjŽǀĂŶŝ ƉŽƐůŽǀŶŝ ƐĂũĂŵ ŶĂ ƚĞŵƵ
njĂƓƟƚĞǎŝǀŽƚŶĞƐƌĞĚŝŶĞ͕ďŝũĞŶĂůŶŝũĞƐĂũĂŵ
ŶĂŵĞŶũĞŶ ƉƌŽŝnjǀŽĜĂēŝŵĂ ŝ ƉŽŶƵĜĂēŝŵĂ
ŽƉƌĞŵĞ njĂ ƵƉƌĂǀůũĂŶũĞ ŽƚƉĂĚŽŵ ŝ ǀŽĚĂͲ
ŵĂ͕njĂƓƟƚŽŵnjĞŵůũŝƓƚĂŝǀĂnjĚƵŚĂ͕ŬĂŽŝŬŽͲ
ŵƵŶĂůŶŝŚǀŽnjŝůĂŝŽƉƌĞŵĞ͘
EĂ ŽƐŶŽǀƵ njĂŚƚĞǀĂ ƚƌǎŝƓƚĂ͕ ŽĚ ϮϬϭϭ͘ ŐŽͲ
ĚŝŶĞ͕ Dd ƐĞ ǀƌĂđĂ Ƶ ĚǀŽŐŽĚŝƓŶũŝ ƌŝƚĂŵ
ŽĚƌǎĂǀĂŶũĂ͕ Ƶ ƉŽƐůŽǀŶĞ ĚĂŶĞ ƵƚŽƌĂŬͲƉĞͲ
ƚĂŬ͕ ƵƉŽƚƉƵŶũĞŶ ƐĂũŵŽǀŝŵĂ EZ'd/<
Ͳϵ͘ŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶŝƐĂũĂŵĞŶĞƌŐĞƟŬĞŝĞůĞŬͲ
ƚƌŽŶŝŬĞŝ/EdZWZKdyͲϭϬ͘ŵĞĜƵŶĂƌŽĚŶŝ
ƐĂũĂŵnjĂƓƟƚĞŽƐŽďĂŝŝŵŽǀŝŶĞ͘
,QGXVWULMDIHEUXDU
Ͳǁǁǁ͘Ăďď͘ƌƐ
ůĞŬƐĂŶĚĂƌ/ŶǎĞŶũĞƌŝŶŐĚ͘Ž͘Ž͘Ͳǁǁǁ͘ŵĞƌŶŝŝŶƐƚƌƵŵĞŶƟ͘ĐŽŵ
ƋƵĂƐƟůůŐƌŽƵƉͲǁǁǁ͘ĂƋƵĂƐƟůůŐƌŽƵƉ͘ĐŽŵ
ƵƚŽŵĂƟŬĂͲǁǁǁ͘ĂƵƚŽŵĂƟŬĂ͘ƌƐ
ǀĂůŽŶͲǁǁǁ͘ĂǀĂůŽŶ͘ƌƐ
ŽƐĐŚZĞdžƌŽƚŚͲǁǁǁ͘ďŽƐĐŚƌĞdžƌŽƚŚ͘ƌƐ
ŽǎĂ/ƐŬƌĂͲǁǁǁ͘ďŽnjĂͲŝƐŬƌĂ͘ĐŽŵ
^DͲǁǁǁ͘ďƐŵ͘ƌƐ
ŝŶŝͲǁǁǁ͘ĐŝŶŝ͘ƌƐ
ĞŵĂŐƌĂŶĞƐΘŽŵƉŽŶĞŶƚƐͲǁǁǁ͘ĚĞŵĂŐĐƌĂŶĞƐ͘ĐŽŵ
ĞͲŬĂƉŝũĂͲǁǁǁ͘ĞŬĂƉŝũĂ͘ĐŽŵ
ĂƚŽŶĞůĞĐƚƌŝĐͲǁǁǁ͘ĞĂƚŽŶ͘ƌƐ
ǀƌŽĐĞƌƚͲǁǁǁ͘ĞǀƌŽĐĞƌƚ͘ĐŽ͘ƌƐ
&ĞƐƚŽͲǁǁǁ͘ĨĞƐƚŽ͘ƌƐ
&ŝŵĂͲǁǁǁ͘ĮŵĂ͘ƌƐ
,ĞŶŬĞůͲǁǁǁ͘ŚĞŶŬĞů͘ƌƐ
,ŽůĐŝŵͲǁǁǁ͘ŚŽůĐŝŵ͘ƌƐ
,ŽŶĞLJǁĞůůͲǁǁǁ͘ŚŽŶĞLJǁĞůů͘ƌƐ
/D/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůͲǁǁǁ͘ŝĐŵ͘Ɛŝ
/ŶĚDĞĚŝĂWƵďůŝƐŚŝŶŐͲǁǁǁ͘ŶĂũďŽůũĞŬŶũŝŐĞ͘ƌƐ
/ŶĨŽƌŵĂƟŬĂͲǁǁǁ͘ŝŶĨŽƌŵĂƟŬĂ͘ĐŽŵ
/ŶƐƚĂůĂĐŝũĂ/ŶǎĞŶũĞƌŝŶŐͲǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŝŶnj͘ĐŽ͘ƌƐ
/njŽŵŽŶƚͲǁǁǁ͘ŝnjŽŵŽŶƚ͘ĐŽ͘ƌƐ
:ƵŐŽͲŝŵƉĞdžͲǁǁǁ͘ũƵŐŽͲŝŵƉĞdž͘ĐŽŵ
>ĂƐĞƌͲǁǁǁ͘ǁŽƌůĚͲŽĨͲƉŚŽƚŽŶŝĐƐ͘ŶĞƚ
>ĞǀĞƌͲǁǁǁ͘ůĞǀĞƌ͘ƌƐ
DĂƌďůĞdĞĂŵͲǁǁǁ͘ŵĂƌďůĞƚĞĂŵ͘ƌƐ
DůĂnjŵĂƟŬͲǁǁǁ͘ŵůĂnjŵĂƟŬ͘ĐŽ͘ƌƐ
E'ƌĞĂƚŽƌͲǁǁǁ͘ŶďŐĐƌĞĂƚŽƌ͘ĐŽŵ
EĞƟŬƐͲǁǁǁ͘ŶĞƟŬƐ͘ƌƐ
WĂůŝƐĂĚĂͲǁǁǁ͘ƉĂůŝƐĂĚĂ͘ƌƐ
WŽƐůŽǀŶŝƉĂƌƚŶĞƌŝͲǁǁǁ͘WŽƐůŽǀŶŝWĂƌƚŶĞƌŝ͘ĐŽŵ
ZƵƚƌŽŶŝŬͲǁǁǁ͘ƌƵƚƌŽŶŝŬ͘ĐŽŵ
^Ͳǁǁǁ͘ƐĐĂ͘ƌƐ
^ĐŚƌĂĐŬdĞĐŚŶŝŬͲǁǁǁ͘ƐĐŚƌĂĐŬ͘ĐŽ͘ƌƐ
^Ͳǁǁǁ͘ƐĞĞďďĞ͘ĐŽŵ
^ŝĞŵĞŶƐͲǁǁǁ͘ƐŝĞŵĞŶƐ͘ƌƐ
^ŝŵƉƌŽůŝƚͲǁǁǁ͘ƐŝŵƉƌŽůŝƚ͘ƌƐ
^ƚĂŶdĞĐŚͲǁǁǁ͘ƐƚĂŶƚĞĐŚ͘ƌƐ
dĞĐŽŶͲǁǁǁ͘ƚĞĐŽŶ͘ƌƐ
dĞƌŵŽĚŽŵͲǁǁǁ͘ƚĞƌŵŽĚŽŵ͘ƌƐ
dŝŵ/njŽůŝƌŬĂͲǁǁǁ͘ƟŵŝnjŽůŝƌŬĂ͘ƌƐ
dŽƉŽƚͲǁǁǁ͘ƚŽƉŽƚ͘ŶĞƚ
dZƉƌŽͲǁǁǁ͘ƚƌĐƉƌŽ͘ƌƐ
dƌŽdžͲǁǁǁ͘ƚƌŽdž͘ƌƐ
h^dͲǁǁǁ͘ƵƐĞƚĞĐ͘ĐŽŵ
tĂǀŝŶͲǁǁǁ͘ǁĂǀŝŶ͘ĐŽ͘ƌƐ
,QGXVWULMDIHEUXDU
Broj 30 • Februar 2011. • Godina VI • Cena 200 dinara
Broj 30
ǁǁǁ͘ĚĞŵĂŐĐƌĂŶĞƐ͘ĐŽŵ
U fokusu :
• Industrijski parkovi
• Industrija opreme za auto industriju
Intervju:
• Bredli Harker, komercijalni savetnik
ambasade SAD u Beogradu
• Miloš Bugarin,
predsednik Privredne komore Srbije
www.industrija.rs
Vremeplov:
Prelistavanje Industrije
Download

Prelistavanje Industrije