Connexions module: m49424
1
∗
Instalacija Moodle
Darko Terentic
This work is produced by The Connexions Project and licensed under the
Creative Commons Attribution License 3.0
†
Abstract
Esej za potrebe predmeta Infrastruktura za e-u£enje, tema Instalacija Moodle
1 Instalacija moodle-a
U ovom kratkom tutorijalu ¢u Vam postupno objasniti kako moºete preuzeti I instalirati moodle na svom
ra£unaru.
1.1 Preuzimanje Moodle 2.6.1+ sa internet
Prvi korak je naravno preuzimanje moodle-a sa interneta. Besplatnu verziju moddle 2.6.1+ za Windows
(Slika1.)sam preuzeo sa internet stranice:
Link: http://download.moodle.org/windows/1
∗ Version
1.1: Feb 23, 2014 6:20 pm -0600
† http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
1 http://download.moodle.org/windows/
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
2
Figure 1
Slika1.
I takože XAMPP 1.8.2 verziju sa adrese(Slika2.):
Link: http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html2
2 http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
3
Figure 2
Slika2.
1.2 2. Preduslovi za instalaciju moodle-a
Preduslovi za instalaciju moodle-a su:
Hardverski
Prostor na disku: Minimum 160 MB slobodnog prostora, i vi²e u zavisnosti od na²eg skladi²tenog materijala za nastavu.Memorija: Minimum: 256 MB, a preporu£uje se 1 GB . (Op²te pravilo je da Moodle
podrºava 50 istovremenih korisnika za svaki 1 GB RAM memorije, ali to ¢e se razlikovati u zavisnosti od
na²eg hardvera i softvera ).
Softverski
Ovo je neki minimum ²to se ti£e softvera I preporu£uje se stalno aºuriranje istih:
Potreban je Web server (Apache), baza podataka (MySQL) i PHP za Moodle 2,0.3+ odnosno Xampp, i
to: verzija XAMPP 1.8.2, koja sadrºi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apache 2.4.7
MySQL 5.5.34
PHP 5.4.22
phpMyAdmin 4.0.9
OpenSSL 0.9.8
XAMPP Control Panel 3.2.1
Webalizer 2.23-04
Mercury Mail Transport System v4.62
FileZilla FTP Server 0.9.41
Tomcat 7.0.42
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
4
• Strawberry Perl 5.16.3.1 Portable
Browser: Mozilla Firefox 4 (ona koju ja koristim)
1.3 3. Platforma za instalaciju moodle-a
Platforma za instalaciju moodle-a koju sam ja koristio je Windows 7.
Instalacija Moodle 2.6.1 na svom ra£unaru i potrebna pode²avanja Moodle je Web aplikacija, i za njeno
pokretanje je potreban Web server (Apache), baza podataka (MySQL) i PHP. Po²to Moodle instaliramo na
svom ra£unaru potrebno je spojiti ra£unar ( koji "postaje" Web server), takozvani localhost, sa IP adresom
127.0.0.1.
1.4 Pokretanje Web servera i MySQL baze podataka vr²im pomo¢u
, koja se pokre¢e predhodnom instalacijom Xampp-a(Slika3.) :
Figure 3
Slika3. Pokretanje instalacije XAMPP
Po£etak instalacije izgleda kao n slici 4 (Slika4):
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
XAMPP kontrolne table
Connexions module: m49424
5
Figure 4
Slika4.
Pre nego da pokrenemo instalaciju naravno £ekiramo sve komponente koje su nam potrebne i instalacija
je po£ela (Slika5)
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
6
Figure 5
Slika5.
Na slici 6 vidimo da su pokrenuti Apache i MySQL serveri.
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
7
Figure 6
Raspakivanje Moodle fajla trebamo uraditi na C:\xampp(Slika7.) odnosno u koren Web servera (xampp
je napravio svoj folder na C particiji i tu sme²tamo raspakovan fajl).
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
8
Figure 7
Slika7.
Sada pokre¢emo browser (ve¢ sam napomenuo da koristim mozilu) i idemo na stranicu http://localhost/phpmyadmin/
pokre¢emo PHPMyAdmin, kako bi kreirali bazu podataka.Na kartici Baze unosimo ime nove baze podataka
(ovde je to moodle) i kreiramo klikom na napravi.(Slika7)
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
9
Figure 8
Slika7.
Na slici 7 isto vidimo da je nova baza kreirana.
Sada je potrebno kreirati korisnika za bazu podataka, klikom na korisnici otvara nam se opcija Add a
new user(dodaj novog korisnika), i njegovim otvaranjem nam se omogu¢ava da unesemo korisni£ko ime
(username), doma¢ina (host) i lozinku (password).
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
10
Figure 9
Slika8.
Slede¢e je pokretanje instalacije uno²enjem putanje http://localhost/moodle/moodle/install.php3 kao na
slici 9 gde pode²avamo jezik za instalaciju.
3 http://localhost/moodle/moodle/install.php
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
11
Figure 10
Slika9.
Sledi nekoliko koraka pre instalacije:
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
12
Figure 11
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
13
Figure 12
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
14
Figure 13
Na sledecoj slici 10 vide¢ete instalirane komponente moodle-a.
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
15
Figure 14
Sledi ureživanje prola na moodle-u.(Slika11.)
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
16
Figure 15
Slika 11.
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
17
Figure 16
Slika 12. Prikaz prola na moodle-u
Posle zavr²ene osnove na moodle-u moºemo dodti neki Plugin po ºelji. Potrebno je oti¢i na stranicu
moodle-a I u padaju¢em meniju Downloads odaberemo opciju Plugins.(Slika13)
Figure 17
Slika13.
Kada kliknemo na Plugins otvara se novi prozor sa dodacima I po²to je ovo Moodle 2.6.1.+ ne¢e nam
biti dostupni svi dodaci ve¢ samo oni koji su napravljeni ba² za ovaj Moodle. (Slika14.)
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
18
Figure 18
Slik14.
Nakon skidanja plugins-a potrebno je da te dodatke smestimo na odgovaraju¢e mesto. Smesti¢emo ih na
C:>xampp>htdoc>moodle>moodle>mod (Slika15.)
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
19
Figure 19
Slika15.
I na kraju vr²imo dodatna pode²avanja na dodatke koje smo prethodno izabrali, ubacujemo ime stranice,
menjamo podatke administrator itd. . . (Slika16., Slika17.)
Figure 20
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Connexions module: m49424
20
Slika16.
Figure 21
Slika17.
http://cnx.org/content/m49424/1.1/
Download

Instalacija Moodle∗