2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
1
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
2
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
ATATÜRK DİYOR Kİ
Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat
polis vicdanı olmayanların karşısındadır.
3
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
4
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
BAKAN SUNUŞU
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
07
09
13
13
GENEL BİLGİLER
A - Yetki Görev ve Sorumluluklar
B - Teşkilat Yapısı
C - Fiziksel Kaynaklar
D - İnsan Kaynakları
15
17
18
22
PERFORMANS BİLGİLERİ
A - Temel Politika ve Öncelikler
B - Amaç ve Hedefler
C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
19
26
27
142
5
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
6
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Bakan Sunuşu
Devletin temel görevlerinden
biri, bireylerin Anayasa ve yasalarla
güvence altına alınan temel hak ve
özgürlüklerini, korku ve endişeden
uzak, güven içinde kullanmalarına
imkân
tanıyacak
ortamı
oluşturmaktır.
Hukuk devletine bağlı, temel
hak ve özgürlükleri koruyan, insan
onuruna saygılı, çağın gerektirdiği
imkânlara sahip ve ileri teknolojiyi
başarıyla kullanabilen bir teşkilat
olmayı temel prensip olarak kabul
eden Emniyet Teşkilatı, bu yoldaki
kararlılık ve istikrarını bugüne
kadar olduğu gibi, bundan sonra
da sürdürecektir.
Bu anlamda Polisimiz, devletin halka dönük yüzü olarak çalışmalarında suçun
önlenmesi, azaltılması, aydınlatılması ve suçluların yakalanmasının ötesinde;
yasalara saygılı, vatandaşların emniyet ve güvenliğinin sağlanması ile halkımızın
sevgi ve güvenini kazanmış bir teşkilat olmayı arzulamaktadır.
Unutulmamalıdır ki; devletin şefkat ve merhameti, vatandaşın sadakatini
artırır, devlete bağlılığını pekiştirir.
İdarelerin, stratejik planıyla uyumlu olarak yıllık performans programlarını
hazırlamaları, performans esaslı bütçelerini oluşturmaları ve kamu kaynağının nasıl
harcanacağı hususunda kamuoyunu bilgilendirmeleri esastır.
Bu bağlamda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılı Performans
Programında, etkin bir güvenlik sistemi oluşturmak amacıyla, “özgürlük için
güvenlik” yaklaşımı temel politika olarak benimsenmiştir.
Programın hazırlığında emeği geçenlere teşekkür eder, 2014 Yılı Performans
Programının, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına, şeffaf ve
hesap verebilir bir kamu yönetimi anlayışının gelişmesine vesile olmasını dilerim.
Muammer GÜLER
İçişleri Bakanı
7
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
8
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Üst Yönetici Sunuşu
Emniyet Teşkilatı olarak devletimizin
emrinde vatandaşımızın hizmetinde ve her yıl bir
evvelki hedeflerini aşarak, sunduğumuz hizmeti
iyileştirerek ve geliştirerek her zaman büyük bir
azimle görevimizi yerine getirme gayreti
içerisindeyiz. Amacımız toplumun huzur ve güven
içinde yaşamasını sağlamaktır.
Topluma daha kaliteli güvenlik hizmeti
sunabilmek için ortaya konan hedef ve öncelikler,
yüksek bir sahiplenmeyle yürütülmektedir. Genel
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetler,
hedef
ve
göstergelere
dayalı
olarak
izlenmektedir.
Kamu
kaynaklarının
etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması,
hizmetleri daha etkili sunum ile emniyet ve asayişin tesisini amaçlamaktadır.
Güvenlik hizmetlerinde vatandaşlarımızın memnuniyetini esas almaktayız.
Bunun etkin ve kaliteli hizmet sunumuyla sağlanacağının bilincindeyiz. Kaliteyi
artırmak için de hizmetlerde; katılımcılık, eşitlik, şeffaflık, profesyonellik, sürat ve
etkinlik gibi unsurları daha fazla hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
Genel Müdürlüğümüzün performansının ölçülebildiği ve şeffaflık açısından
kamu kaynaklarının etkin kullanılması yönünde büyük katkısı olacağını
düşündüğüm 2014 Yılı Performans Programının hazırlanması çalışmalarında emeği
geçen Genel Müdürlüğümüz personeline teşekkür eder, programın başarıyla
uygulanmasını dilerim.
Mehmet KILIÇLAR
Vali
Emniyet Genel Müdürü
9
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
10
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
MİSYONUMUZ
Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması
ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için
hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunmak
VİZYONUMUZ
Vatandaşların emniyet ve güvenlik duygusunu
artırmaya çalışan, hizmetlerini proaktif polislik anlayışıyla
birey ve toplum odaklı yürüten örnek bir teşkilat olmak
11
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
12
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Genel Bilgiler
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Teşkilatımız bireylerin ve toplumun güvenliğini sağlamak adına yasaların verdiği
yetki ve sorumluluklar çerçevesinde hukuk ve toplum düzenini sağlamak için suç
işlenmesini önlemek ve işlenmiş olan suçları aydınlatarak suçluları yargı makamına teslim
etmekle görevlendirilmiştir.
Güvenlik hizmeti kapsamında çok geniş bir yelpazede hizmet üreten polis teşkilatı
genel bir tanımlama ile adli ve idari polislik olmak üzere iki temel kategorideki görevleri
ifa etmektedir. İdari polislik hizmetleri daha çok genel kamu düzeninin sağlanması
amacıyla koruyucu tedbirlerin alınmasını içermekle birlikte adli polislik hizmetleri bir suçun
işlenmesi durumunda, delillerin toplanması, faillerinin ortaya çıkarılması görevlerini
içermektedir.
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri kanununun 2. maddesinde Polisin genel
emniyetle ilgili görevleri;
A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine
uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü
almak,
B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer
kanunlarda yazılı görevleri yapmak, olarak ifade edilmiştir.
Polisin Adli Görevleri
Suç işlendikten sonra suçun ve suçluları ortaya çıkarılması amacıyla suç
soruşturmasının yürütülmesi işlemleri polisin adli görevidir. Adli görev sürecini takip
etmek üzere İl Emniyet Müdürlüklerinde şube müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlüklerinde
ve Amirliklerinde ise büro amirlikleri bulunmaktadır.
Suç soruşturmaları, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Emniyet Teşkilatı Kanununda
yer alan temel prensiplere uygun olarak, yetkili adli makamların talimatları doğrultusunda
yapılır Kamu düzenini bozucu bir suç işlendiğinde polis, delilleri toplama, suçu işleyen
şahısları yakalama, Cumhuriyet Savcısı adına soruşturmayı yürütme ve suçluları adalete
teslim etme görevlerini yerine getirmektedir.
Polisin İdari Görevleri
Toplumsal düzenin sağlanmasıyla ilgili kanun, nizam ve emirlerin yerine
getirilmesinin sağlanması ve suçun oluşmasını önleyici tedbirlerin alınması polisin idari
görevidir. Polis, önleyici, koruyucu ve yardım edici görevleri yerine getirirken suçu
oluşturan unsurları göz önüne alarak görevini ifa etmektedir.
Polisin idari görevinin en belirgin özelliği, önleyici düzenleyici ve durdurucu nitelikte
olmasıdır, polis kanunların suç saydığı fiillerin oluşmaması için önceden bazı önlemler alır
ve uygular.Gerektiğinde kuvvet kullanarak bu faaliyetleri engeller eğer olmuşsa devamına
engel olarak kamu düzenin devamlı olmasını temin eder.
Polisin idari görevlerine örnek olarak;
 Yurt içine zararlı kişi ve maddelerin girmemesi için giriş kapılarında gerekli
kontrollerinin yapılması sağlamak,
 Umuma açık yerlerde suçların oluşmaması için gerekli tedbirleri almak,
 Suç unsuru olan eşyaya el koymak için önleme aramaları yapmak,
 Genel ahlaka uygun olmayan hareketleri önlemek,
13
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
 Açılması izne bağlı yerlerden izinsiz açılanları kapatmak,
 Gösteri yürüyüşleri gibi toplu hareketlerin kanun içerisinde devamını sağlamak,
 Alil ve acizlere yardım ederek terk edilmiş çocukları ilgili müesseselere
yerleştirmek.
Polise özel olarak verilmiş bazı görevler
Polis teşkilatı Adli ve İdari görevlerin haricinde, özel olarak belirlenmiş bazı
görevleri yerine getirmekle de görevlendirilmiştir. Bu görevler;
Trafik düzenlemeleri, pasaport, silah taşıma/bulundurma belgesi, taşıt sürücü
belgesi, araç trafik ve tescil belgesi, özel güvenlik belgeleri, patlayıcı maddelerle ilgili
belgeler gibi birçok konuda belgelendirme hizmetlerinin verilmesi görevleridir.
Polise yukarıda üç ana başlıkta belirtilen iş ve işlemler için 271 kanun, 51 tüzük,
168 yönetmelik, 87 Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve 62 yönerge görev ve sorumluluk
vermektedir.
Polise Görev Yetki Ve Sorumluluk Veren Bazı Kanunlar
T. C. Anayasası
Adli Sicil Kanunu
Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler
Ailenin Korunmasına Dair Kanun
Hakkında Kanun
Asayişe Müessir Bazı Fiilerin Önlenmesi
Ceza Muhakemesi Kanunu
Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Emniyet Teşkilatı Kanunu
Kabahatler Kanunu
Kaçakçılık Kanunu
Karayolları Trafik Kanunu
Kimlik Bildirme Kanunu
Küçükleri Muzir Neşriyattan Koruma
Kanunu
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Pasaport Kanunu
Polis Vazife Ve Selahiyet Kanunu
Sporda Şiddetin Ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanun
Tanık Koruma Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu
Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Türk Vatandaşlığı Kanunu
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerini
Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi
Adli Kolluk Yönetmeliği
Adli Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
Ceza Muhak. Beden Muay. Gen. İnc. Ve
Fiziki Kimliğin Tesp. Hak. Yönetmelik
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas
Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Yakalama Gözaltına Alma Ve İfade Alma
Yönetmeliği
Suç Eşyaları Yönetmeliği
14
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
B- TEŞKİLAT YAPISI
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde belediye teşkilatlanması tamamlanmış olan
il, ilçe ve beldelerde yaşayan vatandaşların güvenlik, trafik ve bazı belgelendirme
hizmetleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.
Türk Polis teşkilatı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı olarak yapılandırılmıştır.
Her geçen gün değişen suç türleri ile etkin mücadelesini ulusal ve uluslararası
alanda sürdüren polis teşkilatı yeni uzmanlık birimlerini oluşturmakta ve kendini sürekli
yenileyerek verilen görevleri yerine getirmektedir.
15
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR
BİNA VE TESİS DURUMU:
Emniyet Genel Müdürlüğü faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve tesislere ait bilgiler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Fiziksel Varlık Envanteri
Adet
Hizmet Binası
3.272
Moral Eğitim Merkezi
6
Eğitim ve Dinlenme Tesisi
8
TAŞIT DURUMU:
Teşkilatımızda 2013 yılı Ağustos ayı itibariyle 33.750 adet taşıt bulunmakta olup,
yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Taşıt Yaşı
Sayısı
Oranı (%)
0-5 Yaş Arası
5-10 Yaş Arası
10 Yaş ve Üzere
19.933
6.681
7.136
59
20
21
TOPLAM
33.750
100
16
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
BİLİŞİM SİSTEMLERİ:
Teşkilatımız tarafından sunulan hizmetlerin modern devlet anlayışı içinde, şeffaf ve
sosyal sorumluluk gibi ilkeler benimsenerek, hızlı ve etkin bir şekilde internet yoluyla
vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır.
Vatandaşlarımız kurumsal internet web sitemiz üzerinden ihbar, bilgi edinme,
randevu alma gibi bölümleri kullanarak, kurumumuz hizmetlerine hızlı ve güvenli bir
şekilde ulaşabilmektedirler.
Vatandaşlarımızın, birçok işlemlerini internet aracılığıyla yapabilmesi de
teşkilatımızdaki diğer birimlerimizin iş yoğunluğunu azaltmakta, vatandaşlarımız ile
aramızda köprü görevi görmektedir.
Kurumsal internet web sitemiz sayesinde her türlü bilgi, haber, ilan ve
duyurularımız vatandaşlarımıza anında ulaştırabilmektedir.
Bilgi edinme ve Bimer üzerinden birimlerini ilgilendiren alanlarda, halkımızın bilgi
ve cevap almak istediği konularda daha çabuk bilgi sahibi olması, aynı soruların
tekrarlanarak sorulmasının önüne geçilmesi ve birimlerin bu yöndeki iş yükünü ve zaman
kaybını azaltmak amacıyla Kurumsal İnternet web sayfamız (wwvv.egm.gov.tr) üzerinde
ve "bilgiedinme.egm.gov.tr" ana sayfasına eklenerek, Dinamik yapıda Sıkça Sorulan
Sorular (S.S.S.) sayfası halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Kurumsal internet web sitemiz, sürekli güncellenen içeriğiyle de teşkilatımızı
internette e-devlet kapsamında başarı ile temsil etmektedir.
İNTERNET
Verilen hizmetlerin internet yoluyla hızlı ve etkin şekilde vatandaşa ulaşmasını
sağlanması amacıyla aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.
 İNTERNET ÜZERİNDEN SUNULAN BAZI HİZMETLER














e-Pasaport İşlemleri,
İnsan Hakları Başvuru Formu,
Online İhbar,
Araç Sorgulama,
Sürücü Ceza Puanı Sorgulama,
Sürücü Belgesi İşlemleri,
Kayıp Şahıslar,
Sıkça Sorulan Sorular(SSS)
RSS
İllerden Haberler
Polis Bülteni
Ödüller
Anket
TNP(Turkish National Police)












Çalıntı Oto sorgulama
Kayıp ve Çalıntı Cep Telefonları,
İhale İlanları,
Hizmet Satışları,
Bilgi Edinme,
Basın Bildirileri
Duyurular
Mesajlar
Haberler
ASBİS
Sosyal Medya
Çocuk Sitesi
17
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
POLİS BİLGİSAYAR AĞI (POL-NET)
Polisimizin suç ve suçluyla mücadelesinde görevin süratli, güvenli ve etkin bir
şekilde yürütülmesi için, birimlerimizin yürüttüğü hizmetlere bilişim desteği vermek
amacıyla kurulmuş olan Polis Bilgisayar Ağı “PolNet”; merkez ve taşra polis birimlerimizi
kapsayacak şekilde hizmete sunulmuştur.
PolNet Bilgi Sistemi’nin hizmete girmesiyle teşkilatımız suç ve suçlularla
mücadelede bilgiyi etkin bir şekilde kullanmak suretiyle başarıyı yakalamış ve istenilen
hedeflere daha çabuk ulaşabilme imkanına kavuşmuştur.
Bu kapsamda kurumsal bilgi işlem uygulamaları hizmete konulmuş olup; gelişen
teknolojilere ve değişen kurumsal ihtiyaçlara göre güncellemeleri yapılmaktadır.
18
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
D- İNSAN KAYNAKLARI
Emniyet Genel Müdürlüğünün Hizmet Sınıflarına göre personel dağılımı aşağıda
gösterilmiştir.
Personel Sınıfı
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Toplamı
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
Toplam
251.729
3.480
Mülki İdare Hizmetleri
1
Teknik Hizmetler Sınıfı
675
Sağlık Hizmetler Sınıfı
412
Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı
147
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
6.364
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
1
Akademik Kadro
215
Sözleşmeli
54
Memur ( OHAL )
1
İşçi
GENEL TOPLAM
1.830
264.909
NOT: 27.08.2013 tarihi itibariyle personel sayısı baz alınmıştır.
19
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
II- Performans Bilgileri
A-TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

















GÜVENİLİRLİK
KARARLILIK
SAYGINLIK
TARAFSIZLIK
TEKNOLOJİ ODAKLILIK
BİLİMSELLİK
HOŞGÖRÜLÜLÜK
İNSAN HAKLARINA, HUKUKA ve AHLAKİ DEĞERLERE SAYGILI OLMAK
EŞİTLİLİK
LİDERLİK
YENİLİKÇİLİK
SUÇLA MÜCADELEDE ETKİNLİK (SUÇA ODAKLILIK)
HESAP VEREBİLİRLİK
UZMANLIK
VATANDAŞ MEMNUNİYETİ
ULAŞILABİLİRLİK
BİREY ODAKLILIK
20
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
POLİTİKALARIMIZ
1- Yönetim Politikası
Çağdaş yönetim fonksiyonlarını tam olarak yerine getiren örnek bir kurum yapısı
oluşturmak.
2- Personel Politikası
Objektif kriterlerle mesleğe uygun doğru kişileri seçmek.
Mesleki uzmanlaşma ve profesyonel hizmet sunumu için personel eğitimini etkin
bir şekilde yürütmek.
Niteliğine göre personel istihdamını sağlamak.
Personelin özlük haklarını ve sosyal imkanlarını artırmak suretiyle daha verimli
şekilde halka hizmet sunulmasını sağlamak.
3- Görev Politikası
Kanunen verilmiş görevleri yetki ve sorumluluk çerçevesinde eksiksiz bir şekilde
yerine getirmek.
Genel sorumluluğu başka kurum ve kuruluşlara ait olan iş ve işlemler için, ilgili
kurumların talebi halinde destek olmak.
4- Suç Önleme Politikası
Öncelikle suçların işlenmesini önleyerek bireysel, toplumsal ve sosyal hayatın
devamlılığına katkı sağlamak, maddi ve manevi kayıpların önüne geçerek adalet
duygusunun tesisine yardımcı olmak.
5- Suç Aydınlatma Politikası
Teknolojik imkanlardan faydalanarak suçları tüm yönleriyle aydınlatmak ve
suçluları hızlı bir şekilde adalete teslim etmek.
6- Terörle Mücadele Politikası
Terörizmle etkin bir şekilde mücadele ederek halkın devlete olan güven ve inancını
artırmak.
Terör nedeniyle meydana gelen kayıpları sıfıra indirmek.
7- Halkla İlişkiler Politikası
Vatandaş odaklı güvenlik hizmeti anlayışı ile polis halk ilişkilerini en üst seviyeye
çıkartmak.
8- Trafik Hizmetleri Politikası
Trafik denetimlerini etkinleştirerek can ve mal kayıplarının önlenmesine katkı
sağlamak.
Karayolu trafik güvenliği eylem planı hedeflerine ulaşmak.
21
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
9- Belgelendirme Hizmetleri Politikası
Pasaport, sürücü belgesi, silah ruhsat, patlayıcı maddeler, özel güvenlik, trafik
tescil gibi belgelendirme hizmetlerini en hızlı ve en üst kalitede sunmak.
10-
Lojistik Hizmetleri Politikası
Tüm hizmet binalarını halka daha kaliteli hizmet sunacak şekilde modern ve
güvenli bir yapıya kavuşturmak.
Şehit, devlet büyüğü, hayırsever vatandaş vb. isimlerin polis merkezleri yerine
emniyet binalarındaki konferans, toplantı, spor salonu gibi yerlere verilmesini sağlamak.
Teşkilat hizmetlerinde kullanılan araçları meslek ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde
modern hale getirmek.
Bilişim, haberleşme ve teknik alt yapı alanlarında teknolojinin getirdiği tüm
imkanlardan faydalanarak halka sunulan hizmet kalitesini artırmak.
11-
Uluslararası İlişkiler Politikası
Yurtdışı Emniyet Müşavirliği, irtibat görevlisi, BM, AGİT, OECD gibi görevlerde
bulunan personel ve kadro sayısını artırmak.
İNTERPOL, EUROPOL, SİRENE, İPA, İNTERPA, İAFİ vb. uluslararası kuruluşlara
daha fazla katkı sağlamak.
Yabancı ülke polislerine yönelik temel ve hizmet içi eğitimlerde daha fazla yer
alarak uluslar arası polis ilişkileri alanında etkin olmak.
Ülkemiz dış politikası paralelinde uluslararası ilişkilerimizi etkinleştirerek dünya polis
teşkilatları arasında örnek olmak.
22
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
B- AMAÇ VE HEDEFLER
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN STRATEJİK AMAÇLARI
2014-2018 Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planında belirlenmiş olan ve 2014
yılında uygulanması düşünülen stratejik amaç ve hedefleri gösteren tablo:
AMAÇ 1: İnsan Kaynakları Yönetiminin
Geliştirilmesi
Hedef 1-1: Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması
Hedef 1-2: Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi
Hedef 1-3: Hizmetiçi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması
Hedef 1-4: Niteliklere Göre Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması
Hedef 1-5: Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi
Hedef 1-6: Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması
AMAÇ 2: Suçla Mücadele Hizmetlerinin
Geliştirilmesi
Hedef 2-1: Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması
Hedef 2-2: Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması
Hedef 2-3 Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi
Hedef 2-4: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması
Hedef 2-5: Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda
etkinliğinin artırılması
Hedef 2-6: Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
Hedef 2-7: Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması
Hedef 2-8: Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi
Hedef 2-9: Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi
Hedef 2-10: Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek
Hedef 2-11: Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması
Hedef 2-12: Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi
AMAÇ 3: İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin
Artırılması
Hedef 3-1: Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde
eğitilmesi ve yetiştirilmesi
Hedef 3-2: Trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri
azaltmak
Hedef 3-3: Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Hedef 3-4: E-pasaport ve Güvenli Belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik
özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi
Hedef 3-5: Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması
Hedef 3-6: Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması
Hedef 4-1: Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması
AMAÇ 4: Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler Hedef 4-2: Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslararası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi
kapasitesinin artırılması
Değişim Modeli benzeri bir yapıya kavuşturulması
Hedef 4-3: Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması
Hedef 5-1: Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması
Hedef 5-2: Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması
AMAÇ 5: Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin
Hedef 5-3: Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi
artırılması
Hedef 5-4: Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin artırılması
Hedef 5-5: Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya dönüştürülmesi
AMAÇ 6: Yönetim ve teşkilat yapısının daha
işlevsel hale getirilmesi
Hedef 6-1: Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
Hedef 6-2: Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi
Hedef 6-3: Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi
Hedef 6-4: Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
23
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
Amaç 1
Hedef 1
Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
Hedef
Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması
Performans Hedefi
Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması
1
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Düzenlenen çalıştay sayısı
Adet
0
0
3
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
Polislik mesleğinin tanıtımı daha
etkin yapılacaktır. Meslek
standartları oluşturulacaktır.
279.243.000
0
279.243.000
Genel Toplam
279.243.000
0
279.243.000
24
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi
Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması
Faaliyet Adı
Bir çalışma grubu oluşturularak öncelikle meslek standartları
rehberi oluşturulması, Meslek tanıtımının nasıl yapılacağına
ilişkin 2 çalıştay düzenlenmesi, Mesleğe uygun kişi
standartlarının belirlenmesi ve seçim kriterlerinin güncellenmesi
için 1 çalıştay düzenlenmesi
Sorumlu Harcama
Birimleri
10.82.00.30 - POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
82.472.500,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
47.177.000,00
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
130.427.000,00
166.500,00
19.000.000,00
279.243.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
279.243.000,00
25
2014 YILI
Amaç 1
Hedef 1
PERFORMANS PROGRAMI
Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması
Polislik mesleği toplumun en hassas alanı olan güvenlik hizmetini icra etmektedir.
Yasaların tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde zor kullanma, karmaşık durumları yönetme
ve halkın problemlerini çözme gibi önemli görevleri üstlenmektedir. Dolayısıyla bu mesleği
icra edecek bireylerin istenilen bilgi, beceri ve özelliklere göre dizayn edilmiş etkin bir işe
alma sürecinden geçirilmeleri zorunludur.
İşe alım süreci ile ilgili geçmiş dönemlerde bir takım çalışmalar yapılmış olmasına
rağmen polislik mesleği için gerekli olan testlerin eksikliğinin yapılan bilimsel araştırmalar
sonucu ortaya konulmasından dolayı işe alma sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması
hedefi 2014 yılı performans programına alınmıştır.
Program hedefleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar sonucu işe alma
süreci daha etkin bir yapıya kavuşturulacak ve paralelinde polis temel eğitim standartları
yükseltilmiş olacaktır. İşe alma sürecinde yapılması öngörülen değişiklikler ve
oluşturulacak yeni testlerle ilgili olarak akademisyen ve alanda uzman kişilerin
katılımlarıyla çalıştaylar gerçekleştirilmek suretiyle gerekli olan ürünlerin ortaya konulması
hedeflenmektedir.
26
2014 YILI
Amaç 1
Hedef 2
PERFORMANS PROGRAMI
Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi.
Hedef
Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi
Performans Hedefi
Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen eğitim semineri sayısı
Adet
0
0
2
2
Düzenlenen çalıştay sayısı
Adet
0
0
1
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Polis Temel Eğitimi Standartları
Yönetmeliği
çıkarılacaktır.
Eğitim
programları mesleki ihtiyaçlar ve
uluslararası standartlar doğrultusunda
revize edilecektir. Polis temel eğitim
kurumlarının merkezi yerlerde ve
büyük
kapasiteli
olarak
yapılandırılacaktır. Polis Akademisi
bünyesinde Uygulamalı ve Alan
Eğitim Merkezi kurulacaktır. Polis
Akademisinde görev yapmakta olan
eğitici personel yöneticilere yönelik
eğitimler düzenlenecektir.
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
279.243.000
0
279.243.000
279.243.000
0
279.243.000
27
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı
Polis Temel Eğitimi Standartları Yönetmeliği çıkarılacaktır.
Eğitim programları mesleki ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar
doğrultusunda revize edilecektir. Polis temel eğitim
kurumlarının merkezi yerlerde ve büyük kapasiteli olarak
yapılandırılacaktır. Polis Akademisi bünyesinde Uygulamalı ve
Alan Eğitim Merkezi kurulacaktır. Polis Akademisinde görev
yapmakta olan eğitici personel yöneticilere yönelik eğitimler
düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama
Birimi veya Birimleri
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
82.472.500,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
47.177.000,00
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
130.427.000,00
166.500,00
19.000.000,00
279.243.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
279.243.000,00
28
2014 YILI
Amaç 1
Hedef 2
PERFORMANS PROGRAMI
Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi
Polis Akademisi lisans düzeyinde eğitim vermekte ve teşkilatın amir ihtiyacını
karşılamaktadır. Kaliteli bir eğitim ortamı oluşturmanın ilk şartı fiziksel mekanların varlığı
gerçeği düşünüldüğünde Polis Akademisi’nin fiziksel mekanlarının iyileştirilmesi için yeni
binaların tesis edilmesi zorunlu olarak görülmektedir.
Bu çerçevede Polis Akademisi’nin Gölbaşı kampüsünde uluslararası standartlarda bir
eğitim binasının oluşturulması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Yeni inşa edilecek
binalarla Polis Akademisi etkin ve verimli bir eğitim ortamına kavuşacaktır. Bunun yanında
Polis Akademisi’ndeki eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla eğitici ve görsel materyaller
geliştirilerek çevrimiçi eğitim alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir.
Ayrıca, öğrencilerin gerekli öz-disiplini kazanabilmeleri ve mesleğe daha iyi
hazırlanabilmeleri amacıyla sınıf komiserleri eğitim programları, görev analizleri ve
rehberleri hazırlanacaktır. Bütün bu faaliyetlerle polis temel eğitim standartlarının
yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Polis eğitim kurumlarında çalışan yöneticiler ve öğretim elemanları eğitim kalitesinin
oluşumunda etkin rol oynamaktadır. Eğitim kurumundaki yöneticilik diğer polislik
birimlerindeki yöneticilikten farklılık arz etmektedir. Dolaysıyla, polis birimlerinde
çalışmakta olup eğitim kurumlarına atanıp görev yapacaklara yönelik olarak eğitim
yöneticiliği alanında programların düzenlenmesi zorunluluktur.
Ayrıca ders verecek öğretim elemanlarına eğitim formasyonu kazandırmak amacıyla
polis eğitimine özgü olarak hazırlanan Polis Eğiticileri Eğitimi ve Uzmanlık Kursları
verilmesi son derece önem arz etmektedir. Bu alanlarda programların oluşturulması ve
tüm personele eksiksiz olarak uygulanması kaliteyi de beraberinde getirecektir. Bu hedef
kapsamında eğitim kurumlarında çalışacaklara yönelik olarak Polis Eğitim Yöneticiliği
eğitim programının hazırlanıp uygulamaya konulması hedeflenmektedir. Ayrıca mevcut
durumda eğitim kurumlarında çalışan veya yeni atanacak personele yönelik olarak
önceden dizaynı yapılan Polis Eğiticilerin Eğitimi kursları verilerek eğiticilerin eğitim
formasyonu kazandırılması hedeflenmektedir.
29
2014 YILI
Amaç 1
Hedef 3
PERFORMANS PROGRAMI
Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin
artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi.
Hedef
Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin
artırılması
Performans Hedefi
Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin
artırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen eğitim sayısı
Adet
0
0
1
2
Mevzuat düzenlenmesinin
tamamlanması
Adet
0
0
1
3
UPEM yerleşkesinin yapımı
Yüzde
0
0
50
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Eğitim hizmetlerinde görev alan
eğitici personelin eğiticilik nitelikleri
geliştirilecektir. Genel Geliştirme
Eğitimleri için yeterli eğitici kaynağı
oluşturulacaktır, Tüm hizmet içi
eğitimleri tek çatı altında toplayan
bir veri tabanı oluşturulacaktır, Tüm
sınav işlemlerinin tek portalda takip
edilebilmesi sağlanacaktır, Nitelikli
yabancı dil bilen personel sayısı
artırılacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
47.277.000
0
47.277.000
47.277.000
0
47.277.000
30
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi
Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin
artırılması
Faaliyet Adı
Eğitim hizmetlerinde görev alan eğitici personelin eğiticilik
nitelikleri geliştirilecektir. Genel Geliştirme Eğitimleri için yeterli
eğitici kaynağı oluşturulacaktır. Tüm hizmet içi eğitimleri tek
çatı altında toplayan bir veri tabanı oluşturulacaktır. Tüm sınav
işlemlerinin tek portalda takip edilebilmesi sağlanacaktır.
Nitelikli yabancı dil bilen personel sayısı artırılacaktır
Sorumlu Harcama
Birimi veya Birimleri
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
24.278.750,00
4.653.750,00
12.680.000,00
5.664.500,00
47.277.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
47.277.000,00
31
2014 YILI
Amaç 1
Hedef 4
PERFORMANS PROGRAMI
Niteliklere Göre Personel Seçme ve Mesleki Yönlendirme Sisteminin
Yapılandırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi.
Hedef
Niteliklere Göre Personel Seçme ve Mesleki Yönlendirme Sisteminin
Yapılandırılması
Performans Hedefi
Niteliklere Göre Personel Seçme ve Mesleki Yönlendirme Sisteminin
Yapılandırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen çalıştay sayısı
Adet
0
0
1
2
Düzenlenen eğitim sayısı
Sayı
0
0
4
3
Hazırlanan sonuç raporu sayısı
Adet
0
0
2
4
Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti
sayısı
Adet
0
0
2
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Emniyet
Teşkilatında
bulunan
birimlerin alanına göre personel
seçme
kriterleri
belirlenecektir.
Personel seçmeye yönelik bilimsel
testler
(psiko-teknik
testler)
incelenecek ve teşkilata uygun olanlar
belirlenecektir. Birimlere personel
alımında
mülakat
sistemi
oluşturulacaktır. Personel seçmeye
yönelik sistem, mevcut PBS’ ye
aktarılacak ve personelin kullanımına
açılacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
8.978.000
0
8.978.000
8.978.000
0
8.978.000
32
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Niteliklere
Göre
Yapılandırılması
Faaliyet Adı
Emniyet Teşkilatında bulunan birimlerin alanına göre personel
seçme kriterleri belirlenecektir, Personel seçmeye yönelik
bilimsel testler incelenecek ve teşkilata uygun olanlar
belirlenecektir. Birimlere personel alımında mülakat sistemi
oluşturulacaktır. Personel seçmeye yönelik sistem, mevcut PBS’
ye aktarılacak ve personelin kullanımına açılacaktır
Sorumlu Harcama
Birimi veya Birimleri
Mesleki
Yönlendirme
Sisteminin
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
7.266.500,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
1.434.500,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
277.000,00
8.978.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
8.978.000,00
33
2014 YILI
Amaç 1
Hedef 4
PERFORMANS PROGRAMI
Niteliklere Göre Personel Seçme ve Mesleki Yönlendirme Sisteminin
Yapılandırılması
Yapılan işin görev tanımlarını ve sınırlarını çizmek ve bu doğrultuda personel seçme
işlemlerini yürütmek; personel açısından önemli olduğu kadar kurumun hedeflerine daha
kısa sürede ve daha hızlı ulaşması açısından da önem taşımaktadır. Bir kurum içerisinde
yapılan iş kadar yapılacak olan işi yerine getiren personelin doğru ve bilimsel yöntemler
ile seçimi de bir o kadar önemlidir. Kurum kültürünün yerleşmesi, personel arasında
çalışma koşulları ve işin gereklerini karşılama açısından ortak anlayışın oluşması ve daha
da önemlisi personelin kendi kendini çalıştığı işe göre motive edebilme fikrinin
benimsenmesi açısından niteliklere ve yetkinliklere göre personel seçme ve mesleki
yönlendirme projesi önem taşımaktadır.
34
2014 YILI
Amaç 1
Hedef 5
PERFORMANS PROGRAMI
Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi.
Hedef
Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi
Performans Hedefi
Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Mevzuat düzenlenmesinin
tamamlanması
Adet
0
0
1
2
Teşkilata alınacak öğrenci ve memur
sayısı
Adet
0
0
21.000
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Polis okullarına 20.000 öğrenci
alınacaktır. Teşkilatımıza 1.000 sivil
memur alınacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
8.978.000
0
8.978.000
8.978.000
0
8.978.000
35
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi
Polis okullarına 20.000 öğrenci alınacaktır. Teşkilatımıza 1.000
sivil memur alınacaktır
Sorumlu Harcama
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Birimi veya Birimleri
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
7.266.500,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
1.434.500,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
277.000,00
8.978.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
8.978.000,00
36
2014 YILI
Amaç 1
Hedef 5
PERFORMANS PROGRAMI
Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi
Personelin kurumsal aidiyet duygusunun artırılması, görev öncesinde yeterli
dinlenme olanağının verilerek göreve dinç bir şekilde gelmesi, çalışma saatlerinin belli
olması ile personele kendi yaşamını planlama olanağının verilmesi, çalışma performans
ve verimliliğin artırılması, ek görevlerde ve fazla çalışma durumunda ücret verilmesi ile
motivasyonunun artırılması amaçlanmaktadır.
Personelin iş performansını artırması, fiziksel ve psikolojik sağlığını doğrudan
etkilemesi açısından öncelikli olarak performans hedefine konulmuştur. Personelin en
fazla şikayet ettiği konuların başında yer alan çalışma saatleri sisteminin düzenlenmesi ile
personelden alınan iş performansı ve verimliliği arttırılacaktır.
37
2014 YILI
Amaç 1
Hedef 6
PERFORMANS PROGRAMI
Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef
Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması
Performans Hedefi
Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen sosyal aktivite sayısı
Sayı
3
3
3
2
Düzenlenen eğitim sayısı
Sayı
3
3
4
3
Düzenlenen çalıştay sayısı
Sayı
5
3
3
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Sosyal rehabilitasyon ve rekreasyon
merkezleri oluşturulacaktır, Kültürel
ve sanatsal faaliyetler yapılacak ve
faaliyet alanları oluşturulacaktır,
Tarihi, Turistik ve sosyal aktiviteler
düzenlenecektir, Eğitim, konferans,
seminer, çalıştay, konser gibi sosyal
faaliyetler düzenlenecektir
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
37.930.000
0
37.930.000
37.930.000
0
37.930.000
38
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması
Faaliyet Adı
Sosyal rehabilitasyon ve rekreasyon merkezleri oluşturulacaktır.
Kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılacak ve faaliyet alanları
oluşturulacaktır.Tarihi, Turistik ve sosyal aktiviteler
düzenlenecektir.Eğitim, konferans, seminer, çalıştay, konser
gibi sosyal faaliyetler düzenlenecektir
Sorumlu Harcama
Birimleri
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
6.283.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.748.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
37.930.000,00
Bütçe Dışı
Kaynak
29.899.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
37.930.000,00
39
2014 YILI
Amaç 1
Hedef 6
PERFORMANS PROGRAMI
Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması
Sosyal hizmet faaliyetlerinin mensuplarımızın ihtiyaçları doğrultusunda
değerlendirilerek, personelin görevi esnasında verimliliğini artırıcı ve aidiyet duygusunu
pekiştirici tedbirler alınarak , sosyal yaşantısının yenilenmesi, iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi için yeni sosyal hizmet alanlarının sunulması planlanmaktadır. Ayrıca, moral
ve motivasyonu artırıcı ve sosyal hayata yardımcı eğitimler, seminerler ve konferanslar
düzenlenecektir.
Psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan emniyet teşkilatı personelinin moral
motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışma şartları bakımından ağır
şartlara sahip polis teşkilatının üyelerinin ailelerinde olabilecek engelli vakaları ile çatışma
ya da olaylarda yaralanan, günlük hayatını idame ettirmekte zorlanan, sosyalleşmeleri
sağlanamayan personelimiz ve ailesi için çalışmalar yapılıp teşkilatımızın çeşitli
bölümlerinde travmatik ya da psikolojik bakımdan etkilenen personele yönelik sosyopsikolojik destek sağlanması için Sosyal rehabilitasyon ve rekreasyon merkezleri
oluşturulacaktır.
40
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Amaç 2
Hedef 1
Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla mücadele hizmetlerinin geliştirilmesi
Hedef
Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması
Performans Hedefi
Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti
sayısı
Adet
0
0
5
2
Düzenlenen operasyon sayısı
Adet
0
0
550
3
Alınan araç-gereç sayısı
Adet
0
0
16
4
Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı
Adet
0
0
20
5
Hazırlanan program sayısı
Adet
0
0
3
6
Mevzuat düzenlemesinin
tamamlanması
Adet
0
0
2
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Planlı operasyonların sayısı ve niteliği
artırılacaktır. İyi uygulamaların
Teşkilatımıza kazandırılması için
başarılı olan ülkelere çalışma
ziyaretleri gerçekleştirilecektir. İnsan
haklarına saygılı, profesyonel,
konusunda uzman personel
yetiştirilecektir. Gerekli mevzuat
düzenlemeleri gerçekleştirilecektir
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
7.097.052.825
0
7.097.052.825
7.097.052.825
0
7.097.052.825
41
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması
Faaliyet Adı
Planlı operasyonların sayısı ve niteliği artırılacaktır. İyi
uygulamaların Teşkilatımıza kazandırılması için başarılı olan
ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. İnsan haklarına
saygılı, profesyonel, konusunda uzman personel
yetiştirilecektir. Gerekli mevzuat düzenlemeleri
gerçekleştirilecektir
Sorumlu Harcama
Birimleri
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
5.436.894.150,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
1.037.944.050,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
490.343.625,00
06
Sermaye Giderleri
131.871.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
7.097.052.825,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
7.097.052.825,00
42
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 1
PERFORMANS PROGRAMI
Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması
Günümüzde, gelişen imkanlar suç işleme yöntemlerinde farklı yaklaşımlar ile
karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılıkların en başında basit nitelikte olsa da birçok suçun
organize bir yapı içerisinde planlı bir şekilde işlendiğidir. Bir hırsızlık olayında hırsızlık
yapılacak yerin belirlenmesi ile başlayan süreç, çalınan malın piyasaya sürülmesi ve
suçtan gelir elde edilmesi gibi aşamalarla sonuçlanmaktadır. Bu aşamalar içerisinde
birden çok şüphelinin rol aldığı ve planlı olarak organize suç işledikleri bilinmektedir.
Suçluların ikamet ettikleri il dışında farklı illerde hatta farklı ülkelerde suç işlemelerine
imkân tanıyan gelişmeler, suçlular ile münferiden mücadeleden ziyade organize olmuş bu
tür suç yapılarına yönelik planlı operasyonları gerekli kılmaktadır.
Asayiş suçlarının etkin olarak soruşturulabilmesi, ulusal ve uluslararası suç
organizasyonlarının ortaya çıkartılabilmesi ve yapılan soruşturmalardan daha iyi netice
alınması amacıyla; soruşturmanın birden fazla ili kapsaması durumunda Genel
Müdürlüğümüz koordinesinde konunun ilgilisi illere yeterli çalışma süresi verilmek
suretiyle derinleştirilmesi istenilmektedir. 2011-2012 yıllarında icra edilen 1082 planlı
operasyonda 6432 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Bu sayı her yıl asayiş
birimlerimizin çalışmaları ile artış sağlamakta ve soruşturma delillerinin en iyi şekilde
toplanması için imkan sağlamaktadır.
Planlı icra edilen operasyonlar, hukuka uygun ve nitelikli delil toplanması, yeni suç
mağdurlarının tespit edilmesi, suçluların birbirleri ile irtibatlarının belirlenmesi ve
suçluların işledikleri suçlardan elde ettikleri haksız kazancın delilleri ile ortaya koyulmasına
imkan sağlamaktadır. Planlı operasyonların vatandaş üzerinde oluşturduğu güven
ortamına sağladığı etkinin yanı sıra suçluların suç işleme motivasyonlarında kırılma
meydana getirdiği değerlendirilmektedir.
Dünyadaki suçla mücadelede kullanılan iyi uygulamaların belirlenerek Teşkilatımıza
kazandırılması için cinayet, gasp, hırsızlık, oto hırsızlığı ve cinsel suçlarla mücadele
alanlarında başarılı olan ülkelerle suçla mücadele alanında faaliyet gösteren uluslararası
kuruluşlara çalışma ziyaretleri ile yurt dışında önem arz eden eğitim ve işbirliği
toplantılarına katılım sağlanarak iyi uygulamaların 2014 yılı içerisinde ülkemize
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öte yandan, suçtan elde edilen haksız gelirlerin tespit edilebilmesi, suçlarla daha
etkili ve kararlı bir mücadelenin gerçekleştirilmesi kapsamında; suç soruşturmaları ile
birlikte mali soruşturmanın yürütülebilmesine yönelik izlenilecek yol ve yöntemlerin
belirlenmesi; sadece suçluyu yakalayıp adalete teslim etmekten daha önemli hale
gelmiştir. Bu nedenle başta TCK’yı hazırlarken ceza yasasından esinlenen İtalya ile kendi
ülkelerinde suçun ekonomik boyutuyla mücadele için özel birimler kuran Amerika ve
İngiltere’ye çalışma ziyaretlerinde bulunulması planlanmaktadır.
43
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 2
PERFORMANS PROGRAMI
Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef
Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması
Performans Hedefi
Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Alınan araç sayısı (motosiklet)
Adet
0
0
250
2
Düzenlenen çalıştay sayısı
Adet
0
0
2
3
Hazırlanan rehber kitapçığı sayısı
Adet
0
0
5.000
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Önleyici Polislik Hizmetleri birimlerinde
çalışan personelin çalışma usul ve
esasları belirlenerek mevzuat çalışması
çerçevesinde standartlaştırılacaktır.
Devriye Hizmetleri Yönetmeliği
hazırlanacaktır. İllerde idarî yaptırım
uygulamalarında yaşanan aksaklıkların
giderilmesi yönünde uygulama rehberi
hazırlanacaktır. Asayiş birimlerimiz araç
yönüyle desteklenecektir
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
6.330.000
0
6.330.000
6.330.000
0
6.330.000
44
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması
Faaliyet Adı
Önleyici Polislik Hizmetleri birimlerinde çalışan personelin
çalışma usul ve esasları belirlenerek mevzuat çalışması
çerçevesinde standartlaştırılacaktır. Devriye Hizmetleri
Yönetmeliği hazırlanacaktır. İllerde idarî yaptırım
uygulamalarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi yönünde
uygulama rehberi hazırlanacaktır. Asayiş birimlerimiz araç
yönüyle desteklenecektir
Sorumlu Harcama
Birimleri
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
3.416.400,00
660.800,00
1.852.800,00
400.000,00
6.330.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
6.330.000,00
45
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 2
PERFORMANS PROGRAMI
Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması
Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personelin meslekleri ile
ilgili yeni bilgi, beceri ve teknikleri kazanmaları, mesleki sorunlara çözümler
getirebilmeleri, dolayısıyla kuruma uyum sağlamaları sürekli eğitilmeleri ile mümkündür.
Sürekli eğitim ilkesi doğrultusunda, ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkatle takip
edilmekte, insan hak ve özgürlüklerine saygılı polisler yetiştirilmektedir. Bütün eğitsel
çalışmalarımızda bilimsel yöntemlerin kullanılmasına önem verilmekte ve bilimsel
çevrelerle işbirliği içerisinde planlama yapılmaktadır.
Avrupa Birliği yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemizde Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinden doğan yükümlülüklere uyum kapsamında, güvenlik güçlerinin insan
haklarına saygılı profesyonel ve konusunda uzman personel olarak yetiştirilmesine büyük
özen gösterilmektedir
Suç ve suçlularla mücadele ederken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan polisin
toplumun huzur ve güveninin sağlanmasında rolü büyüktür. Bununla birlikte yürütülen
hizmetlerde polisin de can güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Can güvenliğinin
sağlanması amacıyla alınan güvenlik tedbirlerinin ve donanımın yetersizliği polisin
görevinde cesaretini ve başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu amaçla personelin
ergonomik, daha rahat ve konforlu teçhizatla güvenli bir şekilde görev yapması
amaçlanmaktadır.
46
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 3
PERFORMANS PROGRAMI
Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek
verilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef
Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek
verilmesi
Performans Hedefi
Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek
verilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Hazırlanan web sitesinin
tamamlanması
Adet
0
0
1
2
Düzenlenen çalıştay ve seminer
sayısı
Adet
0
0
2
3
Düzenlenen eğitim sayısı
Adet
0
0
10
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Değişen ve gelişen mevzuatlar takip
edilecektir.Eğitici sayısı ile eğitim
almış personel sayısı artırılacaktır.
Uygulamada yaşanan sorunlar tespit
edilecektir
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
3.165.000
0
3.165.000
3.165.000
0
3.165.000
47
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek
verilmesi
Faaliyet Adı
Değişen ve gelişen mevzuatlar takip edilecektir.Eğitici sayısı ile
eğitim almış personel sayısı artırılacaktır.Uygulamada yaşanan
sorunlar tespit edilecektir
Sorumlu Harcama
Birimleri
ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
330.400,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
926.400,00
06
Sermaye Giderleri
200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
1.708.200,00
3.165.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
3.165.000,00
48
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 3
PERFORMANS PROGRAMI
Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek
verilmesi
Suçu önlemenin daha önemli olduğu ve daha az maliyet gerektirdiğinin bilincinde
olan teşkilatımız suçu önleme odaklı polislik anlayışını asayiş suçlarına da uyarlamış,
toplum destekli hizmet sunma anlayışını ve teknolojik altyapıya dayanan bir mücadele
stratejisini benimsemiştir.
Polisin asayiş suçları ile mücadele stratejisinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
projesi kapsamında bulunan Aile içi şiddet, modern toplumlarda karşılaşılan güvenlik
problemlerinin başında gelmektedir. Aile içinde meydana gelen şiddet olayları toplumun
temelini teşkil eden aile müessesesinin yıkılmasına ve toplumsal yaşamın tahrip olmasına
neden olmaktadır.
Aile kurumunun korunması, huzur ve refahının sağlanması ülkemizde Anayasa ile
teminat altına alınmıştır. Uluslararası önem ve önceliğe sahip konuların başında gelen aile
içi şiddetle mücadele, güvenlik hizmetleri açısından; farklı sektör ve disiplinlerin katıldığı
çok yönlü bir mücadeleyi gerektirmektedir.
Vatandaşların aile içi şiddete maruz kaldıklarında yapması gerekenler, sahip
oldukları haklar, kolluğun yürüttüğü hizmetler gibi birçok konunun yer alacağı
bilgilendirme amaçlı bir web sitesi hazırlanması planlanmaktadır.
Değişen ve gelişen mevzuat çerçevesinde uygulamada yaşanan sorunların,
eksiklerin ve yapılması gerekenlerin tespitine yönelik olarak çalıştaylar düzenlenecek ve
bu çalıştaylar doğrultusunda belirlenecek olan eğitim içeriği ile öncelikle eğitici
yetiştirilerek bu alanda görev yapan tüm personelin eğitim alması sağlanacaktır.
49
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 4
PERFORMANS PROGRAMI
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması
Hedef
Performans Hedefi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen çalıştay, toplantı ve
seminer sayısı
Adet
0
0
5
2
Düzenlenen eğitim faaliyeti
Adet
0
0
5
3
Yapılan işbirliği faaliyet sayısı
Adet
0
0
10
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Personelin eğitim düzeyi
artırılacaktır. Mevzuat değişikliği
çalışmaları yapılacaktır. Suçla
mücadelede teknik kapasite
güçlendirilecektir. Diğer kurum ve
kuruluşlarla işbirliği düzeyi
artırılacaktır. Uluslararası işbirliği
düzeyi artırılacaktır. Örgütlerin
tamamını çökertmeyi hedefleyen
planlı operasyon sayıları artırılacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
7.168.706.825
0
7.168.706.825
7.168.706.825
0
7.168.706.825
50
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin
Artırılması
Personelin eğitim düzeyi artırılacaktır,Mevzuat değişikliği
çalışmaları yapılacaktır. Suçla mücadelede teknik kapasite
güçlendirilecektir. Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği düzeyi
artırılacaktır. Uluslararası işbirliği düzeyi artırılacaktır,Örgütlerin
tamamını çökertmeyi hedefleyen planlı operasyon sayıları
artırılacaktır
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
KAÇ. ORG. SUÇ. MÜC. DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İL EMNİYET
MÜDÜRLÜKLERİ
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
5.458.345.750,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
1.041.809.250,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
526.844.825,00
06
Sermaye Giderleri
141.471.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
7.168.706.825,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
7.168.706.825,00
51
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 4
PERFORMANS PROGRAMI
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması
Dünyadaki ekonomik ilişkiler ve ticari sistemlerde yaşanan dönüşüm, mal ve
para piyasalarındaki süratli değişim ile iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler,
kaçakçılık suçlarının işleniş sıklığı ve yöntemlerini aynı ölçüde etkilemektedir. Ayrıca,
ulusal ve uluslararası düzeyde görülen siyasi ve sosyal istikrarsızlıklar, ekonomik
krizler ve maliye politikalarında yapılan düzenlemeler gibi faktörlerin de kaçakçılık
suçlarının oluşumunu tetikleyen unsurlar olabilmektedir.
Kaçakçılık suçları, vergi gelirleri açısından büyük önem arz eden temel eşya ve
ürünlerin; (akaryakıt ürünleri, tütün mamülleri, alkollü içkiler, elektronik eşyalar, gıda
ürünleri, ilaç ve kozmetik ürünleri v.s) kaçakçılığının yapılması nedeniyle, ülkemizin
ekonomik yönden güç kaybetmesine yol açarak kayıtlı istihdam alanlarının açılmasını
engellemekte ve haksız rekabet nedeniyle yerli işletmelerin faaliyetlerine sekte
vurmaktadır. Bunun yanı sıra bu suçlardan beslenen suç örgütleri elde ettikleri haksız
kazanç ile doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyetlerini finanse etmektedir.
Akaryakıt kaçakçılığı diğer kaçakçılık faaliyetleri arasında Türkiye için önemli bir
yer tutmaktadır. Zira özel tüketim toplam vergilerinin %51'lik kısmı, akaryakıt
ürünlerinden elde edilmektedir. Türkiye, ucuz akaryakıt satışının yapıldığı üretici
ülkelere komşu olması ve komşu ülkeler ile ülkemiz arasındaki fiyat farkı nedeniyle
akaryakıt kaçakçılığına maruz kalmaktadır.
Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ise vergi gelirlerini azaltmakta,
toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyerek sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarının
artmasına yol açmakta, ayrıca terör ve organize suç örgütleri için önemli bir finans
kaynağı teşkil etmektedir.
Toplum sağlığına zarar veren, vergi kaybına neden olan, kayıt dışı ekonomiyi
tetikleyen ve istihdamın azalmasına yol açan emtia (eşya) kaçakçılığı ise geniş bir
yelpazeye sahiptir. Elektronik eşya, gıda maddeleri, kişisel kullanım malzemeleri,
tekstil ve ev eşyaları gibi muhtelif ürünlere ilişkin kaçakçılık emtia kaçakçılığı
çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Uluslararası bağlantılı tarihi eser kaçakçıları, kaçak kazı, hırsızlık ve tesadüfen
ortaya çıkarılan tarihi eserleri yüksek fiyata alarak bazı Avrupa ülkelerine ve ABD'ye
kaçırmakta, akabinde buralarda faaliyet gösteren ünlü müzayede evleri ve galerilerde
yüksek fiyatlarla satışa sunmaktadır. Anadolu kökenli eserlerin kaçırılarak yurtdışında
satılması, ülkemizin uluslararası alanda itibarını sarsmakta, bu eserlerin dava yoluyla
veya satın alınarak iadesinin sağlanması sırasında yüksek meblağda paraların
harcanması ise ekonomimize zarar vermektedir. Kültürel mirasımızın yok olmasına
neden olan kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla etkin bir şekilde mücadele
edilmektedir.
Operasyonel faaliyetlerin yanı sıra, kaçakçılık suçlarıyla mücadeledeki etkinliğin
artırılması amacıyla çeşitli suç başlıklarında mücadele eylem planları "Akaryakıt
Kaçakçılığı İle Mücadele Eylem Planı", Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile
52
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Mücadele Eylem Planı (2011-2013), "Özellikli Bazı Kaçakçılık Türleriyle Mücadele
Eylem Planı" hazırlanmış, ulusal ve uluslararası işbirliği ile koordinasyon faaliyetleri
düzenlenmiş ve çalıştaylar organize edilmiştir.
Ülkemizde son yıllarda meydana gelen kaçakçılık suçları olay ve şüpheli sayısı
ile ele geçirilen suç delillerine bakıldığında, suç örgütlerince büyük bir rant kapısı
olarak görülen kaçakçılık suç faaliyetlerine yönelik denetimlerin artırılması,
mücadelenin konusunda uzmanlaşmış personel tarafından yürütülmesi büyük önem
taşımaktadır.
Bununla birlikte; suçla mücadelede karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik
alınabilecek önlemler ve mevcut önlemlerin artırılması ile bu suçun soruşturulmasında
gerek personelin uzmanlaşmasını gerekse ulusal/uluslararası tüm kurum, kuruluşlar
ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.
53
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 5
PERFORMANS PROGRAMI
Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası
alanda etkinliğinin artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef
Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası
alanda etkinliğinin artırılması
Performans Hedefi
Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası
alanda etkinliğinin artırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen Eğitim Sayısı
Sayı
0
0
65
2
Düzenlenen toplantısı sayısı
Adet
0
0
60
3
Hazırlanan program sayısı
Adet
0
0
860
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Siber suçla ilgili farkındalığın
artırılması, soruşturma ve elektronik
delillendirme ile önleyici hizmetlerin
etkin şekilde yürütülmesi için eğitim
ve bilgilendirme faaliyetleri
yürütülecektir.Yeni görevlendirilecek
personelin nitelikleri, seçimi, sınav
şartları, eğitimi, branşa almaçıkarma ve ilgili prosedürleri,
görevlendirmeye ilişkin planlamaları
ve branş komisyonunun çalışma
esasları hususunda gelişime açık
usul ve esaslar belirlenecektir
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
6.596.000
0
6.596.000
6.596.000
0
6.596.000
54
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Siber suçla ilgili farkındalığın artırılması, soruşturma ve
elektronik delillendirme ile önleyici hizmetlerin etkin şekilde
yürütülmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri
yürütülecektir.Yeni görevlendirilecek personelin nitelikleri,
seçimi, sınav şartları, eğitimi, branşa alma-çıkarma ve ilgili
prosedürleri, görevlendirmeye ilişkin planlamaları ve branş
komisyonunun çalışma esasları hususunda gelişime açık usul ve
esaslar belirlenecektir
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve
uluslararası alanda etkinliğinin artırılması
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
05
Cari Transferler
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
2.529.000,00
466.500,00
3.432.500,00
168.000,00
6.596.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
6.596.000
55
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 5
PERFORMANS PROGRAMI
Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası
alanda etkinliğinin artırılması
Birey, toplum ve kritik altyapılara ait bilgi, iletişim ve kontrol sistemleri ile bu
sistemler üzerindeki elektronik verileri hedef alan siber suçların önlenmesi ve
soruşturulmasına ilişkin faaliyetler yanında zaman zaman geleneksel suçlara aracılık eden
bilişim teknolojileri üzerinde suçu aydınlatmada kullanılacak elektronik iz ve delil elde
etmeyi hedefleyen adli bilişim hizmetleri ve siber suçla mücadele kapasitesinin sürekli
geliştirilmesi Emniyet Genel Müdürlüğünün öncelikleri arasındadır.
Bilindiği gibi, 21. yüzyıla damgasını vuran küreselleşme ve teknoloji, bireysel ve
toplumsal hayatımızı her açıdan derinden etkilemiştir. İnsan hareketliliği, mal ve sermaye
dolaşımı en üst seviyelere çıkmış, bu mobiliteyi destekleyen internet sayesinde ulusal
sınırlar adeta ortadan kalkmıştır. Bu durum, mevcut suç tehditlerine yeni işlenme biçimleri
ya da önceden var olmayan yeni suç türleri eklemiştir.
Siber suçlar olarak adlandırılan bu suç türünün, çok ciddi kayıplara ve mağduriyetlere
sebep olduğu bilinmektedir. Bankalara, finans kurumlarına, ekonomik değeri olan kişisel
bilgilere ya da e-devletin bileşenlerine yönelik siber saldırıların yol açtığı zarar ve ziyan
bunun somut örnekleridir.
Gelişen teknolojinin doğal sonucu olarak gün geçtikçe yaygınlaşan ve daha sofistike
bir hal alan siber suçlar ile mücadelede mevcut kurumsal kapasitenin artırılması,
uzmanlaşmanın artırılması, uluslararası işbirliği ve bilgilendirme faaliyetleri büyük önem arz
etmektedir.
Bu kapsamda ;
- Siber suçla ilgili farkındalığın artırılması, soruşturma ve elektronik delillendirme ile
önleyici hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri
yürütülecektir.
- Siber suçlarla mücadele birimlerinde görevlendirilecek personelin nitelikleri
hususunda gelişime açık usul ve esaslar belirlenecektir.
- Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planında kurulumu öngörülen Ulusal Siber
Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve ilgili diğer kurumsal ve sektörel birimler ile
koordinasyon sağlanacaktır.
- Kurum ve şahısların suç farkındalığının oluşturulmasını sağlamak amacıyla
seminerler düzenlenecektir.
56
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 6
PERFORMANS PROGRAMI
Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef
Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Hedefi
Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen Eğitim Sayısı
Adet
3
3
4
2
Mevzuat düzenlenmesinin
tamamlanması
Adet
0
0
1
3
Düzenlenen toplantı ve çalıştay
sayısı
Adet
0
1
3
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Toplanma özgürlüğünün kullanımına
dair mevzuat güncellenmesi
çalışması yapılacaktır. Müzakerecilik
sistemi ile ilgili toplumsal olay
yönetimi biriminde çalışan personele
eğitimler verilecektir.Güvenlik birimi
personeline Toplumsal olaylara
yönelik adli ve idari evrak hazırlama
standartları eğitimi verilecektir
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
9.904.000
0
9.904.000
9.904.000
0
9.904.000
57
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
Faaliyet Adı
Toplanma
özgürlüğünün
kullanımına
dair
mevzuat
güncellenmesi çalışması yapılacaktır. Müzakerecilik sistemi ile
ilgili toplumsal olay yönetimi biriminde çalışan personele
eğitimler verilecektir.Güvenlik birimi personeline Toplumsal
olaylara yönelik adli ve idari evrak hazırlama standartları eğitimi
verilecektir
Sorumlu Harcama
Birimleri
GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
7.834.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
1.498.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
572.000,00
9.904.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
9.904.000,00
58
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 6
PERFORMANS PROGRAMI
Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
Ülkemizdeki demokratik hak ve özgürlüklerin zenginleşmesine katkı
sağlayan ve Anayasamız ile güvence altına alınan, toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleme, düşünceyi açıklama ve yayma ile sendikal ve siyasal hakların yasalara
uygun bir şekilde kullanımını temin etmek ve diğer vatandaşları rahatsız etmeden
bu hakların kullanımını sağlayacak huzurlu ve güvenli bir ortam yaratmak
Teşkilatımızın görevleri arasındadır.
59
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 7
PERFORMANS PROGRAMI
Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef
Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması
Performans Hedefi
Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen Eğitim Sayısı
Sayı
0
84
125
2
Düzenlenen toplantı ve çalıştay
sayısı
Adet
0
10
20
3
Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti
sayısı
Adet
0
2
2
4
Düzenlenen sosyal aktivite sayısı
Sayı
0
99
110
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Terörle mücadele birimlerinde görev
yapan personelin mesleki bilgi ve
kapasitesi artırılacaktır. Terörle etkin
mücadele amacıyla, uluslararası
kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.Terör
ve terör örgütlerinin faaliyetlerine
karşı vatandaşları bilinçlendirilme
çalışmaları yapılacaktır.
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
26.603.000
0
26.603.000
26.603.000
0
26.603.000
60
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması
Faaliyet Adı
Terörle mücadele birimlerinde görev yapan personelin mesleki
bilgi ve kapasitesi artırılacaktır. Terörle etkin mücadele
amacıyla, uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.Terör ve terör örgütlerinin
faaliyetlerine karşı vatandaşları bilinçlendirilme çalışmaları
yapılacaktır.
Sorumlu Harcama
Birimleri
TERÖRLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
12.524.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
2.388.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.691.000,00
06
Sermaye Giderleri
1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
26.603.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
26.603.000,00
61
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 7
PERFORMANS PROGRAMI
Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması
Günümüzde terörizmin evrensel bir sorun haline gelmesi sebebiyle ülkeler ve
bölgesel uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi
gerektiği düşünülmektedir. Bu çerçevede, terörizmle mücadele konusunda BM, AB, NATO,
Avrupa Konseyi, AGİT (Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı), KEİ (Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı), EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı), SELEC (Güneydoğu Avrupa Kanun
Uygulama Merkezi), TMKF (Terörle Mücadele Küresel Formu) ve İNTERPOL gibi
uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen toplantılara Başkanlığımızca
destek verilmekte ve aktif olarak katılım sağlanmaktadır.
Yurtiçinde ve yurtdışında terörizmle mücadeleye ilişkin güvenlik işbirliği faaliyetleri
kapsamında; 2014 yılında 20 ülke ile 80 toplantı, seminer, kurs vb. faaliyetlere katılım
sağlanması öngürülmekte olup, BM, SELEC, ŞİÖ (Şangay İşbirliği Örgütü), İİT (İslam
İşbirliği Teşkilatı, AGİT gibi uluslararası kuruluşlarla da faaliyetlerde bulunulması
planlanmaktadır.
Terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı vatandaşları bilinçlendirilme
çalışmaları yapılacaktır.
Toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlamaya yönelik başta terör
olmak üzere şiddete yönelen aşırılıkların önlenmesi amacı ile hukuk kuralları ve bilimsel
temeller çerçevesinde karşılıklı güven ve iletişime dayalı olarak yürütülen Bilgilendirme ve
Önleme Faaliyetleri ile; terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi,terörle
mücadelede halk desteğinin sağlanması, terör örgütü mensuplarının tekrar topluma
kazandırılmalarının sağlanması, şiddete yönelen aşırılıkların önlenmesi amaçlanmaktadır.
Başta öğrenciler olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde farkındalık
oluşturularak, terör örgütlerinin yürüttükleri propagandaların etkisiz hale getirilmesi ve
toplumsal birlikteliğin sağlanması amacı ile konferanslar, sınıf ziyaretleri, halk toplantıları
gerçekleştirilmekte üniversite kayıt dönemlerinde öğrenci stantları açılmaktadır. Bu
çalışmalar ile terör örgütlerinin hem eleman kazanma hem de gruplar arasında ayrımcılık
ortaya çıkarma çabaları engellenmekte vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir.
Bilgilendirme Faaliyetleri; hedef kitlenin genel olarak toplumsal dayanışma
konusunda bilgilendirilmesi ve terör örgütlerinin propagandalarına maruz kaldıklarında
sağduyulu hareket edebilmelerinin sağlanması amacı ile gerçekleştirilen konferanslar,
öğrenci stantları ve halk toplantılarını kapsamaktadır. Bilgilendirme Faaliyetleri’nde amaç
vatandaşların doğru bilgileri polisten almalarının sağlanmasıdır.
Bu faaliyetler kapsamında lise ve üniversitelerde gençlik ve güvenli gelecek
konferansları düzenlenmekte, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik sınıf ziyaretleri
gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu çalışmalarla öğrencilerin hem terör örgütlerinin
propaganda faaliyetlerine karşı bilinçlendirilmesi hem de sergilenen tutum ve
davranışlarla rol model olunması amaçlanmaktadır.
Üniversite kayıt dönemlerinde üniversite kampüsleri, otogarlar, tren garları ve şehir
merkezlerinde İlk Adımda Dost Eli adı altında öğrenci stantları açılmaktadır. Terör
62
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
örgütleri üniversite öğrencilerine yönelik eleman kazanma faaliyetlerini bu dönemlerde
yoğunlaştırmakta, kişilerin bu dönemdeki mağduriyetini istismar etmektedir. Yapılan stant
çalışmaları ile üniversitelere kayıt için gelen öğrenci ve ailelere yardımcı olunmakta ve
terör örgütlerinin kişilerle temas kurmaları engellenmektedir.
Bilgilendirme Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Halk Toplantıları’nda ise
özellikle doğu ve güneydoğu illerinde esnaflar, toplumun önde gelenleri ve kanaat
önderleri ile toplantılar gerçekleştirilerek terörle mücadelede bu kişilerde farkındalık
oluşturulmaktadır.
Sosyal Projeler
Sosyal Projeler, bireylerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarından hareketle planlanan ve
içerisinde gezi, sportif etkinlikler ve kültürel faaliyetleri barındıran çalışmalardır. Sosyal
Projeler’de amaç; hedef kitlenin sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar
edilmesini önlemektir. Uzun yıllar terörle mücadele eden ülkemizde, terör nedeni ile
sosyal ve kültürel imkânlardan mahrum kalan vatandaşlarımız olmuştur. Gerçekleştirilen
sosyal projelerle sorunlu bölgelerimizde hayatın normalleştirilmesi sağlanmaya çalışılır.
Sosyal Projeler kapsamında; Çanakkale, İstanbul, Ankara, Erzurum, Sarıkamış
başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizi temsil eden tarihi yerlere geziler
düzenlenmektedir.
Özellikle doğu ve güneydoğu illerimizde gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlere
katılarak örgüt propagandalarından uzak kalmalarını sağlamak amacı ile futbol, voleybol,
basketbol vb. sportif etkinlikler ve çeşitli alanlarda kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.
63
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Amaç 2
Hedef 8
Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla mücadele hizmetlerinin geliştirilmesi
Hedef
Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Hedefi
Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen eğitim sayısı
Adet
0
0
100
2
Kurulumu yapılan Şube Müdürlüğü
sayısı
Adet
0
4
2
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
İnsan kaynakları
güçlendirilecektir,Branş eğitimi ve
hizmet içi eğitimler verilecektir.
Gerekli silah, teçhizat, araç, gereç
ve fiziki alan kapasitesi
geliştirilecektir. Mevzuat
güncellemesi yapılacaktır. Arama
Kurtarma ve Sualtı Taktik
Operasyon Eğitim Merkezi
kurulacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
31.961.500
0
31.961.500
31.961.500
0
31.961.500
64
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi
İnsan kaynakları güçlendirilecektir. Branş eğitimi ve hizmet içi
eğitimler verilecektir. Gerekli silah, teçhizat, araç, gereç ve fiziki
alan kapasitesi geliştirilecektir. Mevzuat güncellemesi
yapılacaktır. Arama Kurtarma ve Sualtı Taktik Operasyon Eğitim
Merkezi kurulacaktır
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
ÖZEL HAREKAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
20.145.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
3.484.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
8.332.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
31.961.500,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
31.961.500,00
65
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 9
PERFORMANS PROGRAMI
Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef
Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi
Performans Hedefi
Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen rapor sayısı
Adet
0
0
2
2
İmzalanan protokol sayısı
Adet
0
0
2
3
İnceleme yapılan ülke sayısı
Sayı
0
0
2
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı inşa
edilecektir . Kursiyer İşleri Bilgi
Sistemi (KİBS) , KPL ve Olay Yeri
İnceleme ( OYİ) Otomasyonları,
Bomba Bilgi Merkezi Yönetim Sistemi
ve kurumsal hafızayı içeren Bütünleşik
Bilgi Sistemi gibi sistemlerin
yönetileceği Bütünleşik Yönetim
Sistemi oluşturulacaktır. Örgütsel
yapı hizmetlerinin verimliliğini
artırmak için branş eğitimlerine
devam edilecektir.
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
92.925.000
0
92.925.000
92.925.000
0,00
92.925.000
66
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının
geliştirilmesi
Faaliyet Adı
Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı inşa edilecektir . Kursiyer İşleri
Bilgi Sistemi (KİBS) , KPL ve Olay Yeri İnceleme ( OYİ )
Otomasyonları, Bomba Bilgi Merkezi Yönetim Sistemi ve kurumsal
hafızayı içeren Bütünleşik Bilgi Sistemi gibi sistemlerin yönetileceği
Bütünleşik Yönetim Sistemi oluşturulacaktır. Örgütsel yapı
hizmetlerinin verimliliğini artırmak için branş eğitimlerine devam
edilecektir.
Sorumlu Harcama
Birimleri
KRİMİNAL POLİS LABORATUVARLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
56.038.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
10.264.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
11.100.000,00
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
15.510.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
92.925.000,00
Bütçe Dışı
Kaynak
13.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
92.925.000,00
67
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 10
PERFORMANS PROGRAMI
Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef
Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek
Performans Hedefi
Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Kurulumu yapılan bölge merkezi ve
büro sayısı
Sayı
0
0
81
2
Hazırlanan program sayısı
Sayı
0
0
20
3
Düzenlenen toplantı sayısı
Sayı
0
0
3
4
Düzenlenen Eğitim sayısı
Sayı
0
0
23
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Elektronik delillerin en kısa süre
içerisinde incelenip raporlanması için
tüm illerimizde tam teşekküllü adli
bilişim bölge merkezleri veya
büroları kurulacaktır. Güncel
teknolojiye uygun adli bilişim yazılım
ve donanımları kullanılacaktır.
Çalışma standartları belirlenerek
iyileştirme çalışmaları yapılacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
6.596.000
0
6.596.000
6.596.000
6.596.000
68
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek
Faaliyet Adı
Elektronik delillerin en kısa süre içerisinde incelenip
raporlanması için tüm illerimizde tam teşekküllü adli bilişim
bölge merkezleri veya büroları kurulacaktır. Güncel teknolojiye
uygun adli bilişim yazılım ve donanımları kullanılacaktır.
Çalışma standartları belirlenerek iyileştirme çalışmaları
yapılacaktır
Sorumlu Harcama
Birimleri
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
05
Cari Transferler
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
2.529.000,00
466.500,00
3.432.500,00
168.000,00
6.596.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
6.596.000,00
69
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 10
PERFORMANS PROGRAMI
Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek
Bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı ilerleme neticesinde son yıllarda, elektronik
deliller mahkemelerde önemli rol oynamaya başlamıştır. Elektronik, manyetik ve benzeri
veri depolayabilen cihazlar üzerinde, yazılım veya donanım kullanılarak, verinin ortaya
çıkartılması, korunması, kurtarılması, analiz edilmesi ve sunulması amacıyla yürütülen
faaliyetler bütünü olarak tanımlanan “Adli Bilişim”, siber suçların yanı sıra diğer suç
türlerinin soruşturulması ve aydınlatılması amacıyla da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Gelişen teknolojinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan farklı suç türleri ile
mücadelede adli bilişim kapasitenin artırılması büyük önem arz etmektedir.
Bu kapsamda;
- Elektronik delillerin en kısa süre içerisinde incelenip raporlanması için illerimizde
tam teşekküllü adli bilişim bölge merkezleri veya büroları kurulacaktır.
- Adli bilişim alanında kullanılan yazılım ve cihazların yerli üretimi için TÜBİTAK,
üniversiteler, kamu ve/veya özel kuruluşlarla çalışmalarda bulunulacaktır.
- Adli bilişime yönelik ilk müdahale, veri inceleme, mobil cihaz inceleme, veri
kurtarma, dekriptoloji ve steganografi alanlarında eğitimler düzenlenerek uzman personel
sayısı artırılacaktır.
- Adli bilişim alanında ulusal ve uluslararası eğitimler düzenlenecektir.
70
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 11
PERFORMANS PROGRAMI
Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef
Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin
artırılması
Performans Hedefi
Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin
artırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Alımı Yapılan Güvenlik Cihazı Sayısı
Adet
0
0
123
2
Düzenlenen Eğitim Sayısı
Adet
0
0
45
3
Modernizasyonu Yapılan Müraacat
ve nöbet kulübeleri noktaları
Adet
0
0
12
4
Kurulumu Tamamlanan araç altı
arama sayısı
Adet
0
0
5
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Yurt içi ve yurt dışı kurs ihtiyaçları
belirlenecek ve kurs planlamaları
yapılacaktır,Planlama doğrultusunda
“VİP Önemli Kişileri ve Terörizme
Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu”
ve “Güvenlik Cihazları Kullanım Kursu”
verilecektir, İl Emniyet
Müdürlüklerinin ihtiyaçları
doğrultusunda güvenlik cihazları ile
ilgili talepler alınarak, ihtiyaçları
giderilecektir
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
132.749.000
0
132.749.000
132.749.000
0,00
132.749.000
71
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin
artırılması
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
Yurt içi ve yurt dışı kurs ihtiyaçları belirlenecek ve kurs
planlamaları yapılacaktır. Planlama doğrultusunda “VİP Önemli
Kişileri ve Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu” ve
“Güvenlik Cihazları Kullanım Kursu” verilecektir . İl Emniyet
Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik cihazları ile
ilgili talepler alınarak, ihtiyaçları giderilecektir
KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, CUMHURBAŞKANLIĞI
KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI, T.B.M.M. KORUMA DAİRE
BAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.276.500,00
06
Sermaye Giderleri
2.257.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
108.711.500,00
20.503.500,00
132.749.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
132.749.000,00
72
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 11
PERFORMANS PROGRAMI
Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması
Ülkemiz genelinde hava meydanları, önemli binalar, tesisler ve noktaların
güvenlikleri teknolojik cihazların yanı sıra Koruma hizmetlerinde görevlendirilen personel
marifetiyle yürütülmektedir.
Koruma hizmeti veren personelin, görevlerinde daha etkin ve verimli olmaları, silah
kullanma ve atış becerilerinin üstün seviyelere çıkmasını sağlamak amacıyla eğitimler
planlanması öngörülmekte olup; 2014 yılı içerisinde düzenlenecek kurslarda sayısal olarak
hedefe ulaşılacağı değerlendirilmektedir.
73
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 12
PERFORMANS PROGRAMI
Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Hedef
Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi
Performans Hedefi
Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen Sınav Sayısı
Adet
0
0
1
2
Araç Gereç alımlarının
tamamlanması
Adet
0
0
38
3
Bakımı yapılan deniz botu sayısı
Adet
0
0
76
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Deniz botları bakımlarına ihtiyaç
duyan birimlerin tespitinin yapılması
ve öncelik sırasına göre bot
bakımları yaptırılacaktır,İhtiyaç
duyulan deniz botu alımı
yapılacaktır,Kurbağa adam branşlı
personel sayısı arttırılacaktır
Kurbağa adam branşlı personel
tarafından kullanılan ekipman temini
sağlanacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
14.331.000
0
14.331.000
14.331.000
0,00
14.331.000
74
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi
Deniz botları bakımlarına ihtiyaç duyan birimlerin tespitinin
yapılması ve öncelik sırasına göre bot bakımları yaptırılacaktır.
İhtiyaç duyulan deniz botu alımı yapılacaktır. Kurbağa adam
branşlı personel sayısı arttırılacaktır. Kurbağa adam branşlı
personel tarafından kullanılan ekipman temini sağlanacaktır
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
9.929.500,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
1.857.500,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
286.500,00
2.257.500,00
14.331.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
14.331.000,00
75
2014 YILI
Amaç 2
Hedef 12
PERFORMANS PROGRAMI
Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi
Deniz Polisinin yapısının güçlendirilmesi ile arama kurtarma ve suçla mücadelede
etkinliğinin artırılması amacıyla; teknik bir hizmet sınıfı olan Deniz Polisimizin
hizmetlerinde kullanılan Deniz ulaşım araçlarımızın iç sular ve açık deniz koşullarına göre
belirlenerek yenilenmesi, bakım ve onarımları, yeni teknolojilere entegrasyonu, personelin
teknik uzmanlıklarının genişletilmesi, branşlaşmaları, eğitimleri, deniz ve iç sularda canmal emniyetini ve güvenliğini sağlanması, deniz ve iç sularda kirliliğin önlenmesi, kurum
çalışanlarımızın performans ve uygulama kapasitelerinin artırılması ve deniz polisinin
nitelik, araç ve gereç yönüyle güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
76
2014 YILI
Amaç 3
Hedef 1
PERFORMANS PROGRAMI
Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin
yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması
Hedef
Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin
yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi
Performans Hedefi
Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin
yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Yapımı tamamlanan misafirhane
sayısı
Adet
0
0
200
2
Düzenlenen Eğitim Sayısı
Sayı
0
125
130
3
Mevzuat düzenlenmesinin
tamalanması
Adet
0
0
1
4
Güncellemesi yapılan eğitim modeli
ve kitap sayısı
Adet
0
6
8
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi
Müdürlüğünün fiziki kapasitesi
artırılacak ve eğitim ortamı
iyileştirilecektir. Trafik polislerine
yönelik düzenlenen hizmet içi
eğitimlerinin hizmetin gerekliliklerine
göre çeşitliliği ve sayısı artırılacaktır.
İleri ve güvenli sürüş teknikleri
eğitimlerinin kapasitesinin artırılarak
yeni pistler hizmete sunulacaktır.
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
13.619.500
0
13.619.500
13.619.500
0,00
13.619.500
77
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Performans Hedefi
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli
personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi
trafik
Faaliyet Adı
Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün fiziki
kapasitesi artırılacak ve eğitim ortamı iyileştirilecektir. Trafik
polislerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerinin hizmetin
gerekliliklerine göre çeşitliliği ve sayısı artırılacaktır. İleri ve
güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin kapasitesinin artırılarak
yeni pistler hizmete sunulacaktır.
Sorumlu Harcama
Birimleri
TRAFİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
9.950.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
2.043.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.626.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
13.619.500,00
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
13.619.500,00
78
2014 YILI
Amaç 3
Hedef 2
PERFORMANS PROGRAMI
Trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak ve trafik kazalarından
kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması
Hedef
Trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak ve trafik kazalarından
kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak
Performans Hedefi
Trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak ve trafik kazalarından
kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Yapılan trafik denetimleri sayısı
Adet
85.766.475 90.000.000 95.000.000
2
Düzenlenen çalıştay, toplantı ve
seminer sayısı
Adet
0
0
1
3
Düzenlenen eğitim sayısı
Adet
1.687.297
1.750.000
1.850.000
4
Araştırma ziyareti yapılan ülke sayısı
Adet
0
0
3
5
Hazırlanan broşür, kamu spotu,
ekitek ve kitap sayısı
Adet
9.700.000
6
Alımı yapılan araç sayısı
Adet
294
11.005.000 13.000.000
300
1.465
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Trafik elektronik denetim sistemlerinin (TEDES)
şehir içlerinde kullanımının yaygınlaştırılması ve
bu uygulamanın şehirlerarası yollarda da
kullanılması sağlanacaktır. Denetim hedeflerinin
gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevcut denetim
ekipleri, araç gereç, malzeme ve personel sayısı
artırılacak, uzmanlaşma sağlanacak ve trafik
biriminde çalışma özendirilecektir,
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
1.974.000
0
1.974.000
1.974.000
0,00
1.974.000
79
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak ve trafik kazalarından
kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak
Faaliyet Adı
Trafik elektronik denetim sistemlerinin (TEDES) şehir içlerinde
kullanımının yaygınlaştırılması ve bu uygulamanın şehirlerarası
yollarda da kullanılması sağlanacaktır. Denetim hedeflerinin
gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevcut denetim ekipleri, araç
gereç, malzeme ve personel sayısı artırılacak, uzmanlaşma
sağlanacak ve trafik biriminde çalışma özendirilecektir,
Sorumlu Harcama
Birimleri
TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
1.581.000,00
314.500,00
78.500,00
1.974.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
1.974.000,00
80
2014 YILI
Amaç 3
Hedef 3
PERFORMANS PROGRAMI
Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması
Amaç
Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Hedef
Performans Hedefi
Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen çalıştay sayısı
Adet
0
0
1
2
Uygulamaya geçilen araç tescil
işlemleri sayısı
Adet
1.423
86.188
500.000
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Araç tescil ve sürücü belgesi
işlemleri AB ve e-devlet normlarına
uygun bir yapıya kavuşturulacaktır.
Araç tescil ve sürücü belgesi
işlemlerinin en kısa zamanda en az
maliyetle yapılarak
vatandaşlarımızın memnuniyetleri
artırılacaktır. Yeni araç tescil
işlemlerinin Yetkili Bayiler aracılığı
ile yapılacağı bir sistem
oluşturulacaktır.
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
1.974.000
0
1.974.000
1.974.000
0,00
1.974.000
81
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Faaliyet Adı
Araç tescil ve sürücü belgesi işlemleri AB ve e-devlet normlarına
uygun bir yapıya kavuşturulacaktır.Araç tescil ve sürücü belgesi
işlemlerinin en kısa zamanda en az maliyetle yapılarak
vatandaşlarımızın memnuniyetleri artırılacaktır. Yeni araç tescil
işlemlerinin Yetkili Bayiler aracılığı ile yapılacağı bir sistem
oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama
Birimleri
TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
2014 Yılı Ödeneği
1.581.000,00
314.500,00
78.500,00
1.974.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.974.000,00
82
2014 YILI
Amaç 3
Hedef4
PERFORMANS PROGRAMI
E-pasaport ve Güvenli Belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar,
tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması
Hedef
Performans Hedefi
E-pasaport ve Güvenli Belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar,
tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi
E-pasaport ve Güvenli Belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar,
tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen Eğitim Sayısı
Sayı
0
0
1
2
Düzenlenen toplantısı sayısı
Adet
0
0
3
3
İnceleme yapılan ülke sayısı
Sayı
0
0
3
4
Katılım yapılan fuar, konferansve
seminer sayısı
Sayı
0
0
3
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
E-pasaport ve güvenli belgeler ile ilgili
mevzuatta gerekli düzenlemeler
yapılacaktır. Hedefin gerçekleştirilmesi
için alt yapıya yönelik olarak güvenlik
sertifikaları ile ilgili sistemin kurulması
ve laboratuar uygulamaları için çalışma
sahası dizayn edilecektir.E-pasaport ve
güvenli belge standartı ile güvenlik
unsurlarını geliştirme ve inceleme
laboratuarı kurulacaktır. Polikarbon
kart üretim tesisi kurulacaktır.
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
27.143.000
0
27.143.000
27.143.000
0,00
27.143.000
83
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
E-pasaport ve Güvenli Belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar,
tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi
E-pasaport ve güvenli belgeler ile ilgili mevzuatta gerekli
düzenlemeler yapılacaktır. Hedefin gerçekleştirilmesi için alt
yapıya yönelik olarak güvenlik sertifikaları ile ilgili sistemin
kurulması ve laboratuar uygulamaları için çalışma sahası dizayn
edilecektir. E-pasaport ve güvenli belge standardı ile güvenlik
unsurlarını geliştirme ve inceleme laboratuarı kurulacaktır.
Polikarbon kart üretim tesisi kurulacaktır
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİRE BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
11.679.000,00
2.334.000,00
12.430.000,00
700.000,00
27.143.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
27.143.000,00
84
2014 YILI
Amaç 3
Hedef 5
PERFORMANS PROGRAMI
Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması
Hedef
Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması
Performans Hedefi
Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
0
0
2
1
Hazırlanan Yazılım Sayısı
2
Geliştirilen Parmak İzi Okuma
Sisteminin Tamamlanması
Yıl
0
0
4
3
Geliştirilen Erken Tespit Uyarı
Sisteminin Tamamlanması
Yıl
0
0
4
4
Düzenlenene eğitim sayısı
Adet
0
0
12
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Geçiş kontrollerinde çipli pasaport
sistemine uygun yazılım ve donanım
kapasitesinin artırılması ile hudut
kapılarımızda pasaport kontrol süreleri
azaltılacaktır. Hudut kapılarından
yasadışı geçişi engellemek üzere
parmak izi okuma sisteminin
geliştirilecektir. Orijinal seyahat
belgeleri kataloğu ve sahte seyahat
belgelerinin erken tespiti uyarı sistemi
geliştirilecektir
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
12.012.000
0
12.012.000
12.012.000
0,00
12.012.000
85
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Hudut kapılarında
oluşturulması
güvenilir
ve
etkin
bir
geçiş
sistemi
Geçiş kontrollerinde çipli pasaport sistemine uygun yazılım ve
donanım kapasitesinin artırılması ile hudut kapılarımızda
pasaport kontrol süreleri azaltılacaktır. Hudut kapılarından
yasadışı geçişi engellemek üzere parmak izi okuma sisteminin
geliştirilecektir.Orijinal seyahat belgeleri katalogu ve sahte
seyahat belgelerinin erken tespiti uyarı sistemi geliştirilecektir
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
YABANCILAR HUDUT İLTİCA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kod
2014 Yılı Ödeneği
01
Personel Giderleri
8.314.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
1.646.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
442.000,00
05
Cari Transferler
600.000,00
06
Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
1.010.000,00
12.012.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
12.012.000,00
86
2014 YILI
Amaç 3
Hedef 6
PERFORMANS PROGRAMI
Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması
Hedef
Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması
Performans Hedefi
Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen çalıştay ve toplantı
sayısı,
Adet
3
4
4
2
Düzenlenen eğitim sayısı,
Adet
4
5
5
3
Yayımlanan proje sayısı,
Adet
0
1
1
4
Hazırlanan kitap sayısı,
Adet
0
0
15
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
5188 Sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunda değişiklik
çalışması yapılacaktır. Günün gelişen
ve değişen şartlarına göre özel
güvenlik mevzuatı geliştirilecektir. İl
Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri ile
her yıl değerlendirme toplantısı
düzenlenecektir,Özel güvenlik
alanında, ulusal ve uluslararası
aktörler ile özel güvenlik hizmetleri
değerlendirilecektir
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
5.274.350
0
5.274.350
5.274.350
0,00
5.274.350
87
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Performans Hedefi
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda değişiklik
çalışması yapılacaktır. Günün gelişen ve değişen şartlarına göre
özel güvenlik mevzuatı geliştirilecektir. İl Özel Güvenlik Şube
Müdürlükleri ile her yıl değerlendirme toplantısı düzenlenecektir.
Özel güvenlik alanında, ulusal ve uluslararası aktörler ile özel
güvenlik hizmetleri değerlendirilecektir
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
ÖZEL GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
848.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
207.350,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
4.219.000,00
5.274.350,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
5.274.350,00
88
2014 YILI
Amaç 4
Hedef 1
PERFORMANS PROGRAMI
Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılması
Hedef
Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması
Performans Hedefi
Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması
Performans Göstergeleri
1
Düzenlenen çalıştay, toplantı ve
seminer sayısı
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
Adet
235
235
241
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
AB ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile
yapılacak projeler neticesinde
kurumsal kapasite artırılacaktır.
Yurtdışı Teşkilatı yapısının
güçlendirilmesi ve etkinliğinin
arttırılması amacıyla ilgili birimlerin
katılımı ile toplantılar yapılacaktır.
Ülkemiz dış politikası doğrultusunda
yabancı ülke polis teşkilatları ve
uluslararası kurum/kuruluşlar ile
işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi
amacıyla (toplantı, seminer,
sempozyum, konferans, proje,
eğitim vb.) etkinlikler
düzenlenecektir
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
18.748.500
0
18.748.500
18.748.500
0,00
18.748.500
89
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması
AB ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile yapılacak projeler neticesinde
kurumsal kapasite artırılacaktır. Yurtdışı Teşkilatı yapısının
güçlendirilmesi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla ilgili birimlerin
katılımı ile toplantılar yapılacaktır. Ülkemiz dış politikası
doğrultusunda yabancı ülke polis teşkilatları ve uluslararası
kurum/kuruluşlar ile işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla
(toplantı, seminer, sempozyum, konferans, proje, eğitim vb.)
etkinlikler düzenlenecektir
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
1.324.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
5.157.500,00
05
Cari Transferler
1.625.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
10.642.000,00
18.748.500,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
18.748.500,00
90
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
ULUSLARARASI POLİS EĞİTİMLERİ
Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında imzalanan hukuki metinler çerçevesinde
oluşturulan eğitim işbirliği faaliyetleri kapsamında, talepte bulunan ülkelerin ihtiyaç
duyduğu alanlarda eğitim programları hazırlanmaktadır.
Eğitim programları yabancı ülke güvenlik teşkilatı personelinin ülkemize gelmesi
veya eğitici personelimizin ilgili ülkeye görevlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.
Son yıllarda yabancı ülke polis teşkilatlarıyla yürütülen eğitim işbirliği çalışmaları hız
kazanmış, bu kapsamda yabancı ülke polislerine verilen eğitimlerde büyük bir artış
görülmektedir. Çok farklı alanlarda düzenlenen bu eğitimler, teşkilatımızın polislik
alanındaki bilgi birikiminin, deneyimlerinin ve kullanmakta olduğu polisiye teknolojinin
uluslararası alanda kabul gördüğünün açık göstergesidir.
Tablo 1 de görüldüğü üzere 2011 yılında 24 farklı ülkeden 2.998 yabancı polise
eğitim verilmiştir. Teşkilatımız, sahip olduğu bilgi ve deneyimleri diğer ülke polisleri ile
paylaşmak amacıyla yürüttüğü eğitim işbirliği çalışmalarına son yıllarda hız vermiştir.
Tablo 1: Uluslararası eğitimler kapsamında eğitim verilen yabancı polis sayıları
Uluslararası eğitim işbirliği kapsamında 2013 yılında eğitim desteği sağlanan ülke
sayısı ve eğitim alan kursiyer sayısını artırmaya yönelik çalışmalara devam edilecektir.
ULUSLARARARISI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ
Güvenlik olgusu günümüzde bireyin ve içinde yaşadığı topluluğun temel
ihtiyaçlarının başında yer almaktadır. Bu olguyu tehdit eden unsurların ülke sınırlarını bir
engel olarak görmediği 21.yüzyılda bu tehditlere karşı alınacak tedbirler de uluslar arası
boyutta olmak zorundadır.
91
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder ATATÜRK’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh”
ilkesinden hareketle Teşkilatımız, ülkemizin dış politikası çerçevesinde, uluslararası barış
ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmak üzere Barışı Destekleme ve Koruma
Harekatlarına aktif olarak katılmaktadır.
Teşkilatımız, uluslararası alanda yaptığı etkin ve verimli çalışmalarıyla Ortadoğu,
Afrika ve Kafkaslar başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yürütmekte olan BM, AB,
AGİT, İNTERPOL, NATO, SECI, TIPH ve diğer çok uluslu organizasyonlara ve kuruluşlara
yaptığı uzman personel katkısıyla dünya barışına katkıda bulunmaya devam edecektir.
ULUSLARARASI POLİS İŞBİRLİĞİ
Ülkemiz ile diğer ülke polis teşkilatları arasındaki ikili veya çok taraflı işbirliği
faaliyetlerinin zeminini, imzalanan anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı gibi hukuki
metinler oluşturmaktadır.
Söz konusu hukuki belgeler çerçevesinde, ülkelerarası stratejik, operasyonel,
teknik ve eğitim işbirliği, emniyet müşaviri/ataşesi atanması ve bilgi değişimi gibi konular
üzerinde mutabakat sağlanmakta ve ulusal/uluslararası mevzuatların mümkün kıldığı
ölçüde ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmektedir.
İmzalanan ikili ve çok taraflı belgelerin oluşturduğu hukuki zemin ile dünya çapında
meydana gelen her türlü değişim ve gelişmeyi yakından takip etmek ve sahip olduğumuz
birikimi paylaşmak adına çalışmalara hızla devam edilmektedir.
Hukuki zemini oluşturan, işbirliği usul ve esaslarını belirleyen ikili ve çok taraflı
anlaşma, protokol ve diğer hukuki belgeler, ülkemizin dış politikasına paralel olarak
hazırlanmakta, taraf ülke ile müzakere edilmekte ve imzalanarak uygulamaya
konulmaktadır.
Uygulama aşamasında yabancı ülke polis teşkilatları ile yapılan ortak komisyon
toplantıları, teknik düzeyde çalışma ziyaretleri, karşılıklı ziyaretler, bununla beraber
konferans ve seminer gibi faaliyetler yer almaktadır.
İmzalanan hukuki metinlerde kararlaştırılan kaçakçılık, organize suçlar, narkotik,
terörizm ve insan ticareti gibi sınır aşan suçlarla etkin mücadele amacıyla yapılan ortak
komisyon toplantıları uluslararası polis işbirliğinin en önemli unsurlarından biri olarak ön
plana çıkmaktadır.
Tablo 2 de görüldüğü üzere 2009 yılında 13 farklı ülke ile hukuki metin imzalanmış
iken 2011 yılında 33 farklı ülke ile hukuki metin imzalanmıştır.
92
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
33
35
30
25
19
20
15
13
10
5
0
2009
2010
2011
Tablo 2: Hukuki metin imzalanan ülke sayısı
Teşkilatımızın uluslararası kuruluşlarda etkinliğini ve diğer ülkelerle ikili ve çok
taraflı işbirliği ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.
AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM ÇALIŞMALARI
AB uyum çalışmaları 2001 yılından bu yana Avrupa Birliği Komisyonu’nun ülkemiz
için hazırladığı Katılım Ortaklığı belgeleri ışığında ülkemiz kamu kurum ve kuruluşları
tarafından hazırlanan Ulusal Programlar doğrultusunda Teşkilatımızca aktif olarak
sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, İltica ve Göç, Sınır yönetimi, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu
Ticareti ve Kullanımı, İnsan Ticareti ve Terörizmle Mücadele, İnsan Hakları, Polis İşbirliği
gibi konu başlıklarında yoğunlaşmaktadır. Belirtilen alanlarda yürütülen faaliyetler,
ülkemiz politikalarının oluşturulması amacıyla merkezi ve taşra birimlerimizin katkıları ve
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde devam etmektedir.
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Genel Müdürlüğümüzce sürdürülen faaliyetler üç
ana başlık altında toplanmaktadır:
AB müktesebatına uyum,
Adli ve idari kapasitenin arttırılmasına yönelik mali işbirliği projeleri,
AB üye ülkeleri ve AB kurum ve kuruluşları ile yürütülen polis işbirliği faaliyetleri.
Genel Müdürlüğümüzce, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yürütülen çalışmalarına
2014yılında da devam edilecektir.
-
93
2014 YILI
Amaç 4
Hedef 2
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslararası polis işbirliği faaliyetlerinin
AB Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya kavuşturulması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılması
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
Emniyet Genel
faaliyetlerinin AB
kavuşturulması
Emniyet Genel
faaliyetlerinin AB
kavuşturulması
Müdürlüğünün uluslararası polis işbirliği
Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya
Müdürlüğünün uluslararası polis işbirliği
Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Mevzuat çalışmalarının yapılması
Sayı
0
1
1
2
Eğitim amacıyla gerçekleştirilen
etkinlik sayısı
Sayı
5
8
7
3
Yurt içi ve dışına eğitim amaçlı
gönderilen personel sayısı
Sayı
49
116
86
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Emniyet Genel Müdürlüğünce suça ilişkin
yapılan uluslararası polisiye bilgi
değişiminin tereddüte mahal vermeyecek
bir şekilde tek bir yapı üzerinden
yürütülmesi sağlanacaktır. Yabancı Polis
İrtibat Görevlileri Bilgi Değişim Veri Tabanı
oluşturulacaktır. Ülkelerle mütekabiliyet
esasının tam olarak uygulanması için bir
envanter hazırlanacaktır.
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
6.405.500
0
6.405.500
6.405.500
0,00
6.405.500
94
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Performans Hedefi
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslararası polis işbirliği
faaliyetlerinin AB Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya
kavuşturulması
Emniyet Genel Müdürlüğünce suça ilişkin yapılan uluslararası
polisiye bilgi değişiminin tereddüde mahal vermeyecek bir şekilde
tek bir yapı üzerinden yürütülmesi sağlanacaktır.Yabancı Polis
İrtibat Görevlileri Bilgi Değişim Veri Tabanı oluşturulacaktır.
Ülkelerle mütekabiliyet esasının tam olarak uygulanması için bir
envanter hazırlanacaktır
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
İNTERPOL-EUROPOL-SİRENE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
838.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
313.500,00
05
Cari Transferler
936.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
4.318.000,00
6.405.500,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
6.405.500,00
95
2014 YILI
Amaç 4
Hedef 3
PERFORMANS PROGRAMI
Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılması
Hedef
Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması
Performans Hedefi
Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Eğitimleri daha etkin bir yapıya
dönüştürmek için toplantı yapılması
Adet
0
0
1
2
Çalıştaylar yapılarak ve yol haritasını
belirten rapor hazırlanması
Adet
0
0
4
3
Uluslararası hizmetiçi eğitimlerin
uygulanması (Tüm birimlerce)
Adet
0
0
270
4
Burslu eğitimlerin düzenlenmesi
Adet
0
0
5
5
Uluslararası polis temel eğitimlerinin
düzenlenmesi
Adet
0
0
3
6
3 dilde ders kitabının hazırlanması
Adet
0
0
50
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Uluslararası temel polislik eğitimlerinin
talep eden ülke güvenlik birimlerine
yönelik düzenlenmesi. Uluslararası
eğitimlere ilişkin yol haritası
çıkarılacaktır. Yabancı ülke güvenlik
birimlerinin yönetici pozisyonundaki
personeline yönelik paket eğitim
programları hazırlanacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
47.277.000
0
47.277.000
47.277.000
0,00
47.277.000
96
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması
Faaliyet Adı
Uluslararası temel polislik eğitimlerinin talep eden ülke güvenlik
birimlerine yönelik düzenlenmesi. Uluslararası eğitimlere ilişkin yol
haritası çıkarılacaktır. Yabancı ülke güvenlik birimlerinin yönetici
pozisyonundaki personeline yönelik paket eğitim programları
hazırlanacaktır
Sorumlu Harcama
Birimleri
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
12.680.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
47.277.000,00
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
24.278.750,00
4.653.750,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
47.277.000,00
97
2014 YILI
Amaç 4
Hedef 3
PERFORMANS PROGRAMI
Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması
Küreselleşen dünyada suç olgusunun sınır aşan bir nitelik kazanması güvenlik
alanında uluslararası işbirliği faaliyetlerinin arttırılmasını, bilgi ve deneyimlerin
paylaşılmasını zorunlu kılmıştır.
Bu anlayışla, ülkemizin dış politikası doğrultusunda Teşkilatımız tarafından yoğun
olarak uluslararası işbirliği etkinliklerinde bulunulmakta olup, bu etkinliklerin önemli bir
ayağını uluslararası eğitimler oluşturmakta, talepte bulunan yabancı ülke güvenlik
birimlerine yönelik olarak gittikçe artan sayı ve çeşitlilikte temel ve hizmet içi eğitim
programları düzenlenmektedir.
Teşkilatımızca düzenlenen söz konusu eğitimlerin koordinasyonundan sorumlu
birim olarak Genel Müdürlüğümüz, Türk Polis Teşkilatının uluslararası polis eğitimlerinde
dünyada söz sahibi bir güvenlik birimi olmasını hedeflemektedir.
Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla, uluslararası alanda Teşkilatımızın ihtiyaçlarına
uygun eğitim programları hazırlamak ve uygulamak çalışmaları kapsamında;
 Talep eden ülke güvenlik birimlerine yönelik uluslararası temel polislik eğitimleri
düzenlenecektir.
 Uluslararası eğitimlere ilişkin yol haritası çıkarılacaktır.
 Yabancı ülke güvenlik birimlerinin yönetici pozisyonundaki personeline yönelik
paket eğitim programları hazırlanacaktır.
 Polis Akademisi mezunu yabancı ülke polis teşkilatı mensuplarına yönelik
tamamlama ve yöneticilik eğitimleri planlanarak uygulanacaktır.
 Uluslararası eğitimlere ilişkin eğitim materyalleri oluşturulacak ve farklı dillere
çevirisi yapılacaktır.
98
2014 YILI
Amaç 5
Hedef 1
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması
Hedef
Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin
artırılması
Performans Hedefi
Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin
artırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Yapılan Çalışma Sayısı
Adet
0
1
3
2
Düzenlenen eğitim sayısı
Adet
4
2
6
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Lojistik hizmeti sunan merkez ve
taşra birimlerinin ihtiyaç belirleme,
tedarik, depolama, dağıtım,
planlama ve taşıt konularında
yeniden yapılandırılmalarına yönelik
çalışmalar yürütülecektir. Emniyet
Taşınır Mallar Yönetim Sisteminin
birimlerce etkin kullanılmasına
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Teknik şartname hazırlama süreci
belirli bir takvime bağlanarak
şartnamelerde gecikme
yaşanmaması sağlanmaya
çalışılacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
235.020.250
0
235.020.250
235.020.250
0,00
235.020.250
99
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Performans Hedefi
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin
artırılması
Lojistik hizmeti sunan merkez ve taşra birimlerinin ihtiyaç
belirleme, tedarik, depolama, dağıtım, planlama ve taşıt
konularında yeniden yapılandırılmalarına yönelik çalışmalar
yürütülecektir. Emniyet Taşınır Mallar Yönetim Sisteminin
birimlerce etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Teknik şartname hazırlama süreci belirli bir takvime bağlanarak
şartnamelerde gecikme yaşanmaması sağlanmaya çalışılacaktır
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI,
İKMAL VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
16.956.000,00
3.471.500,00
181.255.750,00
33.337.000,00
235.020.250,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
235.020.250,00
100
2014 YILI
Amaç 5
Hedef 2
PERFORMANS PROGRAMI
Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması
Hedef
Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması
Performans Hedefi
Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Alımı Yapılan Taşıt Sayısı
Adet
3.368
841
6.775
2
Düzenlenen Eğitim Sayısı
Adet
0
0
3
3
Mevzuat düzenlenmesinin
tamamlanması
Adet
0
0
3
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Genel bütçeden her yıl taşıt
filosunun %20’si oranında yeni taşıt
alımı yapılacaktır. Mübadele yolu ile
HEK’e ayrılan taşıtların bedeli kadar
yeni taşıt alımı yapılacaktır. Mevcut
zırhlı ve özel nitelikli taşıtların
dragon marka panzer hariç %20’si
kadar yeni taşıt alımı yapılacaktır.
Zırhlı ve özel nitelikli araçların trafik
tescil işlemleri ve fenni
muayeneleriyle ilgili gerekli yasal
düzenlemeler yapılacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
240.384.000
0
240.384.000
240.384.000
0,00
240.384.000
101
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması
Genel bütçeden her yıl taşıt filosunun %20’si oranında yeni taşıt
alımı yapılacaktır. Mübadele yolu ile HEK’e ayrılan taşıtların bedeli
kadar yeni taşıt alımı yapılacaktır. Mevcut zırhlı ve özel nitelikli
taşıtların dragon marka panzer hariç %20’si kadar yeni taşıt alımı
yapılacaktır. Zırhlı ve özel nitelikli araçların trafik tescil işlemleri ve
fenni muayeneleriyle ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
Sermaye Giderleri
183.460.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
240.384.000,00
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
11.546.000,00
2.335.500,00
43.042.500,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
240.384.000,00
102
2014 YILI
Amaç 5
Hedef 2
PERFORMANS PROGRAMI
Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması
Emniyet hizmetleri yürütülürken en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi olan taşıtların;
artan nüfus, artan görev ve sorumluluk alanları ile teşkilatın yürütmüş olduğu hizmet
alanlarına yenilerinin eklenmesi de dikkate alındığında sayısal olarak artırılması ve
birimlerimizin hizmet alanları doğrultusunda yenilenmesi önem arz etmektedir.
103
2014 YILI
Amaç 5
Hedef 3
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması
Hedef
Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Hedefi
Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen Eğitim Sayısı
Sayı
0
0
3
2
Alımı Yapılan Taşıt Sayısı
Adet
0
0
17
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Yeni hava araçları temin edilecektir.
Alt yapı ve tesisler yapılarak
mevcutlarının modernizasyonu
sağlanacaktır. İnsan kaynakları
artırılarak eğitim kapasitesi
geliştirilecektir. Yerli kaynaklarla
üretimi yapılacak Özgün Helikopter
projesiyle ilgili diğer havacılık
birimleriyle ortak çalışmalar
yapılacaktır. Havacılık Malzeme
Sertifikasyon Merkezinin ülkemizde
oluşmasına katkı sağlanacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
43.513.000
0
43.513.000
43.513.000
0,00
43.513.000
104
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi
Yeni hava araçları temin edilecektir. Alt yapı ve tesisler yapılarak
mevcutlarının modernizasyonu sağlanacaktır. İnsan kaynakları
artırılarak eğitim kapasitesi geliştirilecektir. Yerli kaynaklarla
üretimi yapılacak Özgün Helikopter projesiyle ilgili diğer havacılık
birimleriyle ortak çalışmalar yapılacaktır. Havacılık Malzeme
Sertifikasyon Merkezinin ülkemizde oluşmasına katkı sağlanacaktır
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
HAVACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
1.242.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
9.459.500,00
06
Sermaye Giderleri
23.450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
43.513.000,00
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
9.361.500,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
43.513.000,00
105
2014 YILI
Amaç 5
Hedef 3
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi
Havacılık Dairesi Başkanlığı en son teknolojik gelişmelere sahip Hava Araçları ve
Sistemleri temin edilmesi, Havacılık unsurlarının Türkiye genelinde konuşlanması için
gerekli alt yapı ve tesis ihtiyaçlarının karşılanması, İnsan kaynaklarının artırılması,
Havacılık alanında kurumsal eğitim kabiliyet ve kapasitesinin geliştirilmesi, desteklenmesi
ve iş birliği yapılması ve Milli Havacılık Malzeme Sertifikasyon Merkezinin kurulmasına
katkı sağlanması planlanmaktadır.
106
2014 YILI
Amaç 5
Hedef 4
PERFORMANS PROGRAMI
Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması
Hedef
Performans Hedefi
Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin
artırılması
Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin
artırılması
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Katılım yapılan fuar, konferans ve
seminer sayısı
Sayı
55
34
70
2
Hazırlanan rapor sayısı
Sayı
14
6
16
3
Düzenlenen ve planlanan eğitim
sayısı
Sayı
73
43
72
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Yeni yazılımlar hazırlanarak ve
güncellenerek yazılım ihtiyaçları
giderilecektir. Kurumsal mobil
cihazların etkin ve güvenli bir şekilde
yönetilebileceği bir sistem
oluşturulacaktır. İnternet ve PolNet
ortamında tasarım ve yazılım
yeknesaklığı sağlanacaktır. Merkez ve
Taşra Teşkilatında kullanılan internet
hizmetlerinin çok daha güvenli bir
şekilde verilmesi sağlanacaktır.
Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli
personele eğitim verilecektir
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
68.666.500
0
68.666.500
68.666.500
0,00
68.666.500
107
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin
artırılması
Yeni yazılımlar hazırlanarak ve güncellenerek yazılım ihtiyaçları
giderilecektir. Kurumsal mobil cihazların etkin ve güvenli bir
şekilde yönetilebileceği bir sistem oluşturulacaktır. İnternet ve
PolNet ortamında tasarım ve yazılım yeknesaklığı sağlanacaktır.
Merkez ve Taşra Teşkilatında kullanılan internet hizmetlerinin çok
daha güvenli bir şekilde verilmesi sağlanacaktır. Merkez ve Taşra
Teşkilatında görevli personele eğitim verilecektir
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
Sermaye Giderleri
55.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
68.666.500,00
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
10.875.000,00
2.124.000,00
667.500,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
68.666.500,00
108
2014 YILI
Amaç 5
Hedef 4
PERFORMANS PROGRAMI
Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin artırılması
Emniyet Teşkilatımızın gelecekte ihtiyaç duyacağı bilgi teknolojileri kapasitesinin
arttırılması, tüm birimlerin değişen ve gelişen teknolojiyi takip etmesi noktasında doğru
ve güvenli bilgiye en kısa zamanda ve en güvenilir şekilde ulaşmasını sağlamak ve
birbirlerine bağlı olarak tüm bilişim hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde PolNet sistemi
üzerinden yürütülmesini sağlamak hedeflenmiştir.
Belirlenen bu hedefler doğrultusunda; gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçlarının
karşılanması, kurumsal mobil cihazların etkin ve güvenli bir şekilde yönetilebileceği bir
sistemin oluşturulması, İnternet ve PolNet ortamında tasarım ve yazılım hizmetlerinin
daha güvenli bir şekilde verilmesinin sağlanması, Merkez ve Taşra teşkilatında görevli
personele eğitim verilmesi, kurum ve kuruluşlar ile bilgi paylaşımı konusunda
protokollerin yapılması, ulusal ve uluslararası bilişim etkinliklerine katılımın sağlanması,
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve E-imzamın entegre edilmesinin sağlanması
ile birlikte kamu hizmetlerinde verimliğin en üst seviyeye çıkartılması amaçlanmaktadır.
109
2014 YILI
Amaç 5
Hedef 5
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya
dönüştürülmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması
Hedef
Performans Hedefi
Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya
dönüştürülmesi
Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya
dönüştürülmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen eğitim sayısı,
Adet
0
0
11
2
Alımı yapılan araç gereç ve malzeme
sayısı
Adet
0
0
1
3
Modernizasyon ve bakım onarım
yapılan cihaz sayısı
Yüzde
0
0
30
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Sayısal Telsiz Sistemi ülke çapında
yaygınlaştırılarak diğer Mobil Geniş
Band Teknolojileri (Radyo Link, LTE,
WiMax, WiFi gibi) ile entegrasyonu
sağlanacaktır. PolNet iletişim alt
yapısı ve network güvenliği
güçlendirilecektir. Günün gelişen
teknolojilerine uygun olarak teknik
personele konuları ile ilgili ulusal ve
uluslararası eğitim aldırılacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
126.285.000
0
126.285.000
126.285.000
0,00
126.285.000
110
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya
dönüştürülmesi
Sayısal Telsiz Sistemi ülke çapında yaygınlaştırılarak diğer Mobil
Geniş Band Teknolojileri (Radyo Link, LTE, WiMax, WiFi gibi) ile
entegrasyonu sağlanacaktır. PolNet iletişim alt yapısı ve network
güvenliği güçlendirilecektir. Günün gelişen teknolojilerine uygun
olarak teknik personele konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası
eğitim aldırılacaktır
HABERLEŞME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
2.760.500,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
5.573.500,00
06
Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
13.731.000,00
104.220.000,00
126.285.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
126.285.000,00
111
2014 YILI
Amaç 5
Hedef 5
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya
dönüştürülmesi
PolNet iletişim alt yapısının geliştirilmesini, daha geniş alana kesintisiz ve
sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmesini ve ağ güvenliğinin arttırılmasını sağlamak;
santral sistemlerinde gerekli değişiklik ve güncellemeleri yaparak iletişim giderlerini
azaltmak ve verimliliğini arttırmak; sayısal telsiz sistemine geçilerek daha geniş bir
alanda daha kaliteli bir şekilde telsiz hizmeti sunmak hedeflerimiz arasındadır.
Genel Müdürlüğümüz kalite hedeflerine ulaşmak için, kesintisiz hizmetin
sağlanması; kullanıcı birimin memnuniyeti; faaliyetler esnasında karşılaşılan
aksaklıklar, potansiyel uygunsuzluklar ve tetkik sonuçlarının kalite politikası gereği;
gelişme ve iyileşme çalışmalarına etki eden faktörlerin tespiti, uyumsuzlukların
ortadan kaldırılması, değişen-hizmete bağlı şartlara uyum sağlanması ve performans
hedeflerine yönelik gerekli çalışmaların yapılıp hizmete sunulması önem arz
etmektedir.
Telefon iletişiminin PolNet altyapısı üzerinden sağlanması ile ilgili çalışma
devam etmektedir. PolNet iletişiminin yedeklenmesi konusunda teknoloji
araştırmaları ve çalışmaları devam etmektedir.
112
2014 YILI
Amaç 6
Hedef 1
PERFORMANS PROGRAMI
Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Yönetim ve teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi
Hedef
Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Hedefi
Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Hazırlanan program sayısı
Adet
3
5
6
2
Hazırlanan rapor sayısı
Sayı
1
3
4
3
İncelenen Bütçe Yönetimi Sayısı
Sayı
0
1
2
4
Düzenlenen toplantı ve eğitim sayısı
Sayı
44
53
61
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Teşkilat birimlerinin bütçe ihtiyaç
analizi yapılacaktır. Bütçenin etkin
yönetimi için düzenlemeler
yapılacaktır. Yurt içi kurum ve
kuruluşlar ile yurt dışı polis
teşkilatlarının bütçe yönetimleri
tecrübeleri öğrenilecektir.Hizmet içi
eğitim paketleri hazırlanacak ve
personele gerekli eğitimler verilerek
uzmanlaşması sağlanacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
44.774.250
0
44.774.250
44.774.250
0,00
44.774.250
113
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
Teşkilat birimlerinin bütçe ihtiyaç analizi yapılacaktır,Bütçenin
etkin yönetimi için düzenlemeler yapılacaktır. Yurt içi kurum ve
kuruluşlar ile yurt dışı polis teşkilatlarının bütçe yönetimleri
tecrübeleri öğrenilecektir. Hizmet içi eğitim paketleri
hazırlanacak ve personele gerekli eğitimler verilerek
uzmanlaşması sağlanacaktır
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
Sermaye Giderleri
33.337.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
44.774.250,00
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
9.284.000,00
1.930.500,00
222.750,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
44.774.250,00
114
2014 YILI
Amaç 6
Hedef 1
PERFORMANS PROGRAMI
Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
Bütçenin hazırlanması ve yönetimi süreci iç ve dış paydaşların ortak çalışmasıyla,
sürekli mevzuat ve yeniliklerin takip edilmesi ile mümkündür.
Genel Müdürlük olarak merkez ve taşra birimlerimizle ihtiyaçlarımızı
önceliklendirerek ve analizler yaparak bütçemizi hazırlama ilkesini benimsemiş
durumdayız. Bunun gerçekleştirilebilmesi için hizmet içi eğitimlerle yetiştirdiğimiz,
alanında uzmanlaşmış personelin lojistik birimlerinde çalışması devamlılık ve etkinlik
açısından branşlaşması üzerinde çalışılacaktır.
Gelişmiş ülke polis teşkilatları ile ülkemizdeki kamu ve özel sektör bütçe
çalışmalarından yararlanılması amacıyla çalışma ziyaretleri, web adreslerinin incelenmesi
ve ilgili dokümanların literatürümüze kazandırılması planlanmaktadır.
115
2014 YILI
Amaç 6
Hedef 2
PERFORMANS PROGRAMI
Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Yönetim ve teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi
Hedef
Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi
Performans Hedefi
Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Dosya veri girişi
Adet
244.251
129.531
480.000
2
Personel eğitim faaliyetleri
Sayı
1.439
704
1.200
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
EBYS (Elektronik Belge Yönetim
Sistemi) projesinin yönetimsel
çalışmaları güçlendirilecektir.
2.400.000 dosyanın dijital arşive
veri girişi yapılacaktır.Personele
EBYS -EAYS (Elektronik Belge
Yönetim Sistemi-Elektronik Arşiv
Yönetim sistemi) eğitimleri
verilecektir. Personel Bilgi Sistemi
(PBS) için Felaket Kurtarma
Merkezine sistemin online yedeği
kurulacaktır
12.661.500
0
12.661.500
Genel Toplam
12.661.500
0,00
12.661.500
116
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi
Faaliyet Adı
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) projesinin yönetimsel
çalışmaları güçlendirilecektir. 2.400.000 dosyanın dijital arşive veri
girişi yapılacaktır,Personele EBYS -EAYS (Elektronik Belge Yönetim
Sistemi-Elektronik Arşiv Yönetim sistemi) eğitimleri
verilecektir.Personel Bilgi Sistemi (PBS) için Felaket Kurtarma
Merkezine sistemin online yedeği kurulacaktır
Sorumlu Harcama
Birimleri
ARŞİV VE DÖKÜMANTOSYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
2.017.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.146.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
9.498.000,00
12.661.500,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
12.661.500,00
117
2014 YILI
Amaç 6
Hedef 2
PERFORMANS PROGRAMI
Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi
E-Devlet kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile
eğitim birimlerinde yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını sağlamak ve dijital arşiv
oluşturabilmek için bilgi teknolojilerine paralel olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi
(EBYS) projesini yönetmek, yönetimsel çalışmaları güçlendirerek, E-İmza'nın kullanılması
ile birlikte Elektronik Belge Yönetim Sisteminde üretilen evrakın Elektronik Arşiv Yönetim
Sistemine (EAYS) aktarılması hedeflenmektedir.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) projesinin faaliyete geçirilmesi ile birlikte
daha önceden faks ve posta ile gönderilen evraklar, ilgili birimine EBYS yoluyla
ulaştırılarak hizmette etkinlik ve verimlilik optimal seviye çıkartılmıştır. 2014 yılı içerisinde
de " 2014 Yılı Performans Programında" belirttiğimiz sayıda tarayıcı alımı yapılması ile
alanında uzman ve uygulama bilgisi yeterli personelin istihdam edilmesine yönelik eğitim
faaliyetleri planlanmıştır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi
(EAYS) projelerinin kullanılması ile bilgi ve belgelerin kullanıcıların hizmetine dijital olarak
sunulması sonucu; personel, zaman, yer, posta masrafları ve kâğıt kullanımı açısından
büyük ölçüde tasarruf sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.
Söz konusu projelerin kullanılması ile yazışmaların standartlaşması, sevki, paraf ve
onay sürelerinin kısaltılması ile güvenli bir şekilde evrakın arşivlenmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca arşivlerde muhafaza edilen dosya ve belgelerin miktarı tespit edilerek, dijital
ortamda yedeklenmesi suretiyle yıpranması ve doğal afetler (yangın, sel, deprem vb.)
sonucu meydana gelebilecek kayıpların önüne geçilmektedir.
Teşkilatımızın tarihine, geleceğine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla Polis
tarihi ve Polisi ilgilendiren dokümanların tespiti ve derlenmesi, derlenmiş dokümanların
basılı hale getirilmesi ile araştırmacı ve kullanıcıların hizmetine sunularak daha önceden
çıkartılan "Belgelerle Türk Polis Tarihi Kitap " serisinin devamının yayımlanması ve
Osmanlıca doküman olarak düzenlenmiş belgeleri günümüz Türkçesine çevrilmesi
hedeflenmektedir.
118
2014 YILI
Amaç 6
Hedef 3
PERFORMANS PROGRAMI
Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Yönetim ve teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi
Hedef
Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi
Performans Hedefi
Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen Eğitim Sayısı
Adet
0
3
1
2
Alımı yapılan canlı yayın ve
konferans sistem sayısı
Adet
59
0
1
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
AFAD Yönetim Merkezinin idari
yapılanması ve mevzuat çalışmaları
tamamlanacaktır,İl Emniyet
Müdürlüklerinde AFAD yönetim
merkezi oluşturularak gerekli araç
gereç ve donanım temin edilecektir,
Canlı Yayın ve Dosya Transfer
Sistemleri taşra teşkilatında
yaygınlaştırılacaktır,Hizmet Araçları ve
Üst Yönetim Nakil (VIP) araçları
alınacaktır,Mobil Afet ve Acil Durum
Yönetim Aracı alınacaktır,Ulusal ve
uluslararası araç takip sistemi
alınacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
3.753.500
0
3.753.500
3.753.500
0,00
3.753.500
119
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
Performans Hedefi
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi
AFAD Yönetim Merkezinin idari yapılanması ve mevzuat
çalışmaları tamamlanacaktır,İl Emniyet Müdürlüklerinde AFAD
yönetim merkezi oluşturularak gerekli araç gereç ve donanım
temin edilecektir,Canlı Yayın ve Dosya Transfer Sistemleri taşra
teşkilatında yaygınlaştırılacaktır,Hizmet Araçları ve Üst Yönetim
Nakil (VIP) araçları alınacaktır,Mobil Afet ve Acil Durum Yönetim
Aracı alınacaktır,Ulusal ve uluslararası araç takip sistemi
alınacaktır
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
KOORDİNASYON VE HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞI
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
598.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
142.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
2014 Yılı Ödeneği
3.013.000,00
3.753.500,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
Genel Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
3.753.500,00
120
2014 YILI
Amaç 6
Hedef 3
PERFORMANS PROGRAMI
Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi
Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Ortadoğu,
Asya ve Avrupa kültürünün birleştiği noktada, coğrafi olarak deprem kuşağında yer alan
ve küresel ekolojik değişime bağlı olarak afet boyutlu meteorolojik olayların sıklıkla
gerçekleştiği, ulusal ve uluslar arası siyasi, ideolojik fikir ve düşüncelere bağlı olarak
toplumsal ve terör olayları ile nüfus hareketlerinin sıklıkla yaşandığı gerçeği de göz
önünde bulundurularak günümüzde güvenlik hizmetleri profilinde değişen ve gelişen
şartlar gereği, ülke geneli polis sorumluluk alanında meydana gelen veya gelmesi
muhtemel afet ve acil durumlarla ortaya çıkabilecek kriz hallerinin, güvenlik hizmetleri
yönüyle etkin bir şekilde yönetilmesi, üst yönetim kademesinin bilgilendirilmesi ve karar
verme mekanizmalarının desteklenmesi ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi başta olmak üzere diğer Afet ve Acil Duranı Yönetim merkezleri ile ilgili kurum ve
kuruluşlar arasında etkin işbirliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla kuruluşu
gerçekleştirilen "Emniyet Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi"
kapasitesinin genişletilerek, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerinin yaygınlaştırılması
amaçlar doğrultusunda hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
121
2014 YILI
Amaç 6
Hedef 4
PERFORMANS PROGRAMI
Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Amaç
Yönetim ve teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi
Hedef
Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Hedefi
Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2012
2013
2014
1
Düzenlenen program sayısı
Adet
0
1
1
2
Kadrolu avukat sayısı
Sayı
2
1
151
3
Sözleşmeli avukat sayısı
Sayı
10
30
30
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
İdari Dava İşlemlerinin daha etkili ve
düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla
dava takip programı oluşturulacaktır.
Emniyet Genel Müdürlüğünün taraf
olduğu davalarda etkin şekilde temsil
edilmesi için 150 avukat alımı
yapılacaktı. Görevi sebebiyle sanık
durumuna düşen Emniyet Teşkilatı
personeline etkin bir adli yardım
hizmeti sunulması amacıyla 15
sözleşmeli avukat alımı yapılacaktır
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe
Dışı
Toplam
14.532.000
0
14.532.000
14.532.000
0,00
14.532.000
122
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
İdari Dava İşlemlerinin daha etkili ve düzenli şekilde yürütülmesi
amacıyla dava takip programı oluşturulacaktır. Emniyet Genel
Müdürlüğünün taraf olduğu davalarda etkin şekilde temsil edilmesi
için 150 avukat alımı yapılacaktır. Görevi sebebiyle sanık
durumuna düşen Emniyet Teşkilatı personeline etkin bir adli
yardım hizmeti sunulması amacıyla 15 sözleşmeli avukat alımı
yapılacaktır
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
1.463.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
5.726.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Genel Toplam
2014 Yılı Ödeneği
7.343.000,00
14.532.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt içi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
0,00
0,00
0,00
0,00
14.532.000,00
123
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Performans
Hedefi
Faaliyet
İDARE PERFORMANS TABLOSU
1
1
2
2
3
3
4
4
2014
Açıklama
Bütçe içi
TL
Polis işe alım sürecinin etkin
bir yapıya kavuşturulması
Polislik mesleğinin tanıtımı daha
etkin yapılacaktır,Meslek
standartları oluşturulacaktır
Polis Akademisi eğitim
kapasitesinin yükseltilmesi
Polis Temel Eğitimi Standartları
Yönetmeliği çıkarılaraktır,Eğitim
programları mesleki ihtiyaçlar ve
uluslararası standartlar
doğrultusunda revize edilecektir,
Polis temel eğitim kurumlarının
merkezi yerlerde ve büyük
kapasiteli olarak
yapılandırılacaktır, Polis Akademisi
bünyesinde Uygulamalı ve Alan
Eğitim Merkezi kurulacaktır,Polis
Akademisinde görev yapmakta
olan eğitici personel yöneticilere
yönelik eğitimler düzenlenecektir.
Hizmetiçi eğitimlerin kalitesini
yükselterek mesleki
becerilerin artırılması
Eğitim hizmetlerinde görev alan
eğitici personelin eğiticilik
nitelikleri geliştirilecektir,Genel
Geliştirme Eğitimleri için yeterli
eğitici kaynağı
oluşturulacaktır,Tüm hizmetiçi
eğitimleri tek çatı altında toplayan
bir veri tabanı
oluşturulacaktır,Tüm sınav
işlemlerinin tek portalda takip
edilebilmesi sağlanacaktır,Nitelikli
yabancı dil bilen personel sayısı
artırılacaktır
Niteliklere Göre Mesleki
Yönlendirme Sisteminin
Yapılandırılması
Emniyet Teşkilatında bulunan
birimlerin alanına göre personel
seçme kriterleri
belirlenecektir,Personel seçmeye
yönelik bilimsel testler (psikoteknik testler) incelenecek ve
teşkilata uygun olanlar
belirlenecektir,Birimlere personel
alımında mülakat sistemi
oluşturulacaktır,Personel seçmeye
yönelik sistem, mevcut PBS’ ye
aktarılacak ve personelin
kullanımına açılacaktır
Bütçe
Dışı
Pay
(%)
TL Pay
Toplam
Pay
(%)
TL
279.243.000,00
1,69
0
279.243.000,00
1,69
279.243.000,00
1,69
0
279.243.000,00
1,69
279.243.000,00
1,69
0
279.243.000,00
1,69
279.243.000,00
1,69
0
279.243.000,00
1,69
47.277.000,00
0,29
0
47.277.000,00
0,29
47.277.000,00
0,29
0
47.277.000,00
0,29
8.978.000,00
0,05
0
8.978.000,00
0,05
8.978.000,00
0,05
0
8.978.000,00
0,05
124
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Performans
Hedefi
Faaliyet
İDARE PERFORMANS TABLOSU
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
2014
Açıklama
TL
Personel çalışma sisteminin
düzenlenmesi
Polis okullarına 20.000 öğrenci
alınacaktır,Teşkilatımıza 1.000 sivil
memur alınacaktır
Mesleki Dayanışma ve Sosyal
İmkânların Arttırılması
Sosyal rehabilitasyon ve
rekreasyon merkezleri
oluşturulacaktır,Kültürel ve
sanatsal faaliyetler yapılacak ve
faaliyet alanları
oluşturulacaktır,Tarihi, Turistik ve
sosyal aktiviteler
düzenlenecektir,Eğitim, konferans,
seminer, çalıştay, konser gibi
sosyal faaliyetler düzenlenecektir
Asayiş suçlarında suç soruşturma
kapasitesinin artırılması
Planlı operasyonların sayısı ve
niteliği artırılacaktır,İyi
uygulamaların Teşkilatımıza
kazandırılması için başarılı olan
ülkelere çalışma ziyaretleri
gerçekleştirilecektir,İnsan
haklarına saygılı, profesyonel,
konusunda uzman personel
yetiştirilecektir,Gerekli mevzuat
düzenlemeleri gerçekleştirilecektir
Önleyici polislik kapasitesinin
arttırılması
Önleyici Polislik Hizmetleri
birimlerinde çalışan personelin
çalışma usul ve esasları
belirlenerek mevzuat çalışması
çerçevesinde
standartlaştırılacaktır,Devriye
Hizmetleri Yönetmeliği
hazırlanacaktır,İllerde idarî
yaptırım uygulamalarında yaşanan
aksaklıkların giderilmesi yönünde
uygulama rehberi
hazırlanacaktır,Asayiş birimlerimiz
araç yönüyle desteklenecektir
Aile içi şiddetle mücadele alanında
sorumlu kurumlara destek
verilmesi
Değişen ve gelişen mevzuatlar
takip edilecektir,Eğitici sayısı ile
eğitim almış personel sayısı
artırılacaktır,Uygulamada yaşanan
sorunlar tespit edilecektir
Bütçe
Dışı
Bütçe içi
Pay
(%)
TL Pay
Toplam
Pay
(%)
TL
8.978.000,00
0,05
0
8.978.000,00
0,05
8.978.000,00
0,05
0
8.978.000,00
0,05
37.930.000,00
0,23
0
37.930.000,00
0,23
37.930.000,00
0,23
0
37.930.000,00
0,23
7.097.052.825,00
42,86
0
7.097.052.825,00
42,86
7.097.052.825,00
42,86
0
7.097.052.825,00
42,86
6.330.000,00
0,04
0
6.330.000,00
0,04
6.330.000,00
0,04
0
6.330.000,00
0,04
3.165.000,00
0,02
0
3.165.000,00
0,02
3.165.000,00
0,02
0
3.165.000,00
0,02
125
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
2014
Faaliyet
Performans
Hedefi
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Açıklama
TL
10
10
11
11
12
12
13
13
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Kapasitesinin
Artırılması
Personelin eğitim düzeyi
artırılacaktır,Mevzuat değişikliği
çalışmaları yapılacaktır,Suçla
mücadelede teknik kapasite
güçlendirilecektir,Diğer kurum ve
kuruluşlarla işbirliği düzeyi
artırılacaktır,Uluslararası işbirliği
düzeyi artırılacaktır,Örgütlerin
tamamını çökertmeyi hedefleyen
planlı operasyon sayıları artırılacaktır
Siber suçlarla mücadele
kapasitesinin geliştirilmesi ve
uluslararası alanda etkinliğinin
artırılması
Siber suçla ilgili farkındalığın
artırılması, soruşturma ve elektronik
delillendirme ile önleyici hizmetlerin
etkin şekilde yürütülmesi için eğitim
ve bilgilendirme faaliyetleri
yürütülecektir,Yeni görevlendirilecek
personelin nitelikleri, seçimi, sınav
şartları, eğitimi, branşa almaçıkarma ve ilgili prosedürleri,
görevlendirmeye ilişkin planlamaları
ve branş komisyonunun çalışma
esasları hususunda gelişime açık
usul ve esaslar belirlenecektir
Toplumsal olaylar yönetimi
kapasitesinin geliştirilmesi
Toplanma özgürlüğünün kullanımına
dair mevzuat güncellenmesi
çalışması yapılacaktır,Müzakerecilik
sistemi ile ilgili toplumsal olay
yönetimi biriminde çalışan personele
eğitimler verilecektir,Güvenlik birimi
personeline Toplumsal olaylara
yönelik adli ve idari evrak hazırlama
standartları eğitimi verilecektir
Terörle Mücadele Kapasitesinin
Artırılması
Terörle mücadele birimlerinde görev
yapan personelin mesleki bilgi ve
kapasitesi artırılacaktır,Terörle etkin
mücadele amacıyla, uluslararası
kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği
faaliyetleri gerçekleştirilecektir,Terör
ve terör örgütlerinin faaliyetlerine
karşı vatandaşları bilinçlendirilme
çalışmaları yapılacaktır
Bütçe
Dışı
Bütçe içi
Pay
(%)
TL Pay
Toplam
Pay
(%)
TL
7.168.706.825,
00
43,30
0
7.168.706.825,00
43,30
7.168.706.825,00
43,30
0
7.168.706.825,00
43,30
6.596.000,00
0,04
0
6.596.000,00
0,04
6.596.000,00
0,04
0
6.596.000,00
0,04
9.904.000,00
0,06
0
9.904.000,00
0,06
9.904.000,00
0,06
0
9.904.000,00
0,06
26.603.000,00
0,16
0
26.603.000,00
0,16
26.603.000,00
0,16
0
26.603.000,00
0,16
126
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
2014
Faaliyet
Performans
Hedefi
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Açıklama
14
15
15
16
16
17
17
Özel Harekat birimi kapasitesinin
geliştirilmesi
İnsan kaynakları
güçlendirilecektir,Branş eğitimi ve
hizmet içi eğitimler verilecektir,
Gerekli silah, teçhizat, araç, gereç ve
fiziki alan kapasitesi geliştirilecektir
,Mevzuat güncellemesi
yapılacaktır,Arama Kurtarma ve Sualtı
Taktik Operasyon Eğitim Merkezi
kurulacaktır
Kriminal teknik ve eğitim
altyapısı ile kurumsal yapının
geliştirilmesi
Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı inşa
edilecektir,Kursiyer İşleri Bilgi Sistemi
(KİBS) , KPL ve Olay Yeri İnceleme (
OYİ) Otomasyonları, Bomba Bilgi
Merkezi Yönetim Sistemi ve kurumsal
hafızayı içeren Bütünleşik Bilgi Sistemi
gibi sistemlerin yönetileceği
Bütünleşik Yönetim Sistemi
oluşturulacaktır, Örgütsel yapı
hizmetlerinin verimliliğini artırmak için
branş eğitimlerine devam edilecektir
Adli bilişim hizmet standartlarını
yükseltmek
Elektronik delillerin en kısa süre
içerisinde incelenip raporlanması için
tüm illerimizde tam teşekküllü adli
bilişim bölge merkezleri veya büroları
kurulacaktır,Güncel teknolojiye uygun
adli bilişim yazılım ve donanımları
kullanılacaktır, Çalışma standartları
belirlenerek iyileştirme çalışmaları
yapılacaktır
Önemli kişileri ve tesisleri
koruma hizmetlerin de etkinliğin
artırılması
Yurt içi ve yurt dışı kurs ihtiyaçları
belirlenecek ve kurs planlamaları
yapılacaktır,Planlama doğrultusunda
“VİP Önemli Kişileri ve Terörizme
Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu”
ve “Güvenlik Cihazları Kullanım Kursu”
verilecektir ,İl Emniyet
Müdürlüklerinin ihtiyaçları
doğrultusunda güvenlik cihazları ile
ilgili talepler alınarak, ihtiyaçları
giderilecektir
Toplam
Pay
(%)
TL
31.961.500,00
0,19
0
31.961.500,00
0,19
31.961.500,00
0,19
0
31.961.500,00
0,19
92.925.000,00
0,56
0
92.925.000,00
0,56
92.925.000,00
0,56
0
92.925.000,00
0,56
6.596.000,00
0,04
0
6.596.000,00
0,04
6.596.000,00
0,04
0
6.596.000,00
0,04
132.749.000,00
0,80
0
132.749.000,00
0,80
132.749.000,00
0,80
0
132.749.000,00
0,80
TL
14
Bütçe
Dışı
Bütçe içi
Pay
TL
127
Pay
(%)
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
2014
Faaliyet
Performans
Hedefi
İDARE PERFORMANS TABLOSU
18
18
19
19
20
20
21
21
Açıklama
Deniz Polisi kapasitesinin
güçlendirilmesi
Deniz botları bakımlarına ihtiyaç
duyan birimlerin tespitinin yapılması
ve öncelik sırasına göre bot
bakımları yaptırılacaktır,İhtiyaç
duyulan deniz botu alımı
yapılacaktır, Kurbağa adam branşlı
personel sayısı arttırılacaktır,
Kurbağa adam branşlı personel
tarafından kullanılan ekipman temini
sağlanacaktır
Karayolu trafik güvenliğini
sağlamakla görevli trafik
personelinin yeterli düzeyde
eğitilmesi ve yetiştirilmesi
Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi
Müdürlüğünün fiziki kapasitesi
artırılacak ve eğitim ortamı
iyileştirilecektir,Trafik polislerine
yönelik düzenlenen hizmet içi
eğitimlerinin hizmetin gerekliliklerine
göre çeşitliliği ve sayısı artırılacaktır
,İleri ve güvenli sürüş teknikleri
eğitimlerinin kapasitesinin artırılarak
yeni pistler hizmete sunulacaktır.
Trafik denetimlerinin etkinliğini
artırmak ve trafik kazalarından
kaynaklı ölümleri %35
oranında azaltmak
Trafik elektronik denetim
sistemlerinin (TEDES) şehir içlerinde
kullanımının yaygınlaştırılması ve bu
uygulamanın şehirlerarası yollarda
da kullanılması sağlanacaktır
,Denetim hedeflerinin
gerçekleştirilebilmesi amacıyla
mevcut denetim ekipleri, araç gereç,
malzeme ve personel sayısı
artırılacak, uzmanlaşma sağlanacak
ve trafik biriminde çalışma
özendirilecektir,
Araç Tescil ve Sürücü Belgesi
İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Araç tescil ve sürücü belgesi
işlemleri AB ve e-devlet normlarına
uygun bir yapıya kavuşturulacaktır
,Araç tescil ve sürücü belgesi
işlemlerinin en kısa zamanda en az
maliyetle yapılarak vatandaşlarımızın
memnuniyetleri artırılacaktır,Yeni
araç tescil işlemlerinin Yetkili Bayiler
aracılığı ile yapılacağı bir sistem
oluşturulacaktır.
Bütçe içi
Bütçe Dışı
Toplam
TL
Pay
(%)
TL
14.331.000,00
0,09
0
14.331.000,00
0,09
14.331.000,00
0,09
0
14.331.000,00
0,09
13.619.500,00
0,08
0
13.619.500,00
0,08
13.619.500,00
0,08
0
13.619.500,00
0,08
1.974.000,00
0,01
0
1.974.000,00
0,01
1.974.000,00
0,01
0
1.974.000,00
0,01
1.974.000,00
0,01
0
1.974.000,00
0,01
1.974.000,00
0,01
0
1.974.000,00
0,01
Pay
Pay
(%)
TL
128
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
2014
Faaliyet
Performans
Hedefi
İDARE PERFORMANS TABLOSU
22
22
23
23
24
24
25
25
Açıklama
E-pasaport ve Güvenli Belgelerin
yönetim (alt yapı, standartlar,
tasarım ve güvenlik özellikleri)
stratejilerinin geliştirilmesi
E-pasaport ve güvenli belgeler ile ilgili
mevzuatta gerekli düzenlemeler
yapılacaktır,Hedefin gerçekleştirilmesi için
alt yapıya yönelik olarak güvenlik
sertifikaları ile ilgili sistemin kurulması ve
laboratuar uygulamaları için çalışma
sahası dizayn edilecektir, E-pasaport ve
güvenli belge standardı ile güvenlik
unsurlarını geliştirme ve inceleme
laboratuarı kurulacaktır,Polikarbon kart
üretim tesisi kurulacaktır
Hudut kapılarında güvenilir ve etkin
bir geçiş sistemi oluşturulması
Geçiş kontrollerinde çipli pasaport
sistemine uygun yazılım ve donanım
kapasitesinin artırılması ile hudut
kapılarımızda pasaport kontrol süreleri
azaltılacaktır, Hudut kapılarından yasadışı
geçişi engellemek üzere parmak izi
okuma sisteminin geliştirilecektir, Orijinal
seyahat belgeleri katalogu ve sahte
seyahat belgelerinin erken tespiti uyarı
sistemi geliştirilecektir
Özel güvenlik hizmetlerinin
kurumsallaşmasının sağlanması
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunda değişiklik çalışması
yapılacaktır, Günün gelişen ve değişen
şartlarına göre özel güvenlik mevzuatı
geliştirilecektir, İl Özel Güvenlik Şube
Müdürlükleri ile her yıl değerlendirme
toplantısı düzenlenecektir,Özel güvenlik
alanında, ulusal ve uluslararası aktörler ile
özel güvenlik hizmetleri
değerlendirilecektir
Uluslararası alanda kurumsal
temsilin artırılması
AB ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile
yapılacak projeler neticesinde kurumsal
kapasite artırılacaktır Yurtdışı Teşkilatı
yapısının güçlendirilmesi ve etkinliğinin
arttırılması amacıyla ilgili birimlerin
katılımı ile toplantılar yapılacaktır, Ülkemiz
dış politikası doğrultusunda yabancı ülke
polis teşkilatları ve uluslararası
kurum/kuruluşlar ile işbirliği faaliyetlerinin
geliştirilmesi amacıyla (toplantı, seminer,
sempozyum, konferans, proje, eğitim vb.)
etkinlikler düzenlenecektir
Bütçe
Dışı
Bütçe içi
Toplam
TL
Pay
(%)
TL
27.143.000,00
0,16
0
27.143.000,00
0,16
27.143.000,00
0,16
0
27.143.000,00
0,16
12.012.000,00
0,07
0
12.012.000,00
0,07
12.012.000,00
0,07
0
12.012.000,00
0,07
5.274.350,00
0,03
0
5.274.350,00
0,03
5.274.350,00
0,03
0
5.274.350,00
0,03
18.748.500,00
0,11
0
18.748.500,00
0,11
18.748.500,00
0,11
0
18.748.500,00
0,11
Pay
TL
129
Pay
(%)
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
2014
Faaliyet
Performans
Hedefi
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Açıklama
TL
26
26
27
27
28
28
29
29
Emniyet Genel Müdürlüğünün
uluslararası polis işbirliği
faaliyetlerinin AB Bilgi Değişim
Modeli benzeri bir yapıya
kavuşturulması
Emniyet Genel Müdürlüğünce suça ilişkin
yapılan uluslararası polisiye bilgi
değişiminin tereddüde mahal vermeyecek
bir şekilde tek bir yapı üzerinden
yürütülmesi sağlanacaktır,Yabancı Polis
İrtibat Görevlileri Bilgi Değişim Veri
Tabanı oluşturulacaktır,Ülkelerle
mütekabiliyet esasının tam olarak
uygulanması için bir envanter
hazırlanacaktır
Uluslararası polis eğitimlerinin
niteliğinin artırılması
Uluslararası temel polislik eğitimlerinin
talep eden ülke güvenlik birimlerine
yönelik düzenlenmesi,Uluslararası
eğitimlere ilişkin yol haritası çıkarılacaktır,
Yabancı ülke güvenlik birimlerinin yönetici
pozisyonundaki personeline yönelik paket
eğitim programları hazırlanacaktır
Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik
hizmetlerinin verimliliğinin
artırılması
Lojistik hizmeti sunan merkez ve taşra
birimlerinin ihtiyaç belirleme, tedarik,
depolama, dağıtım, planlama ve taşıt
konularında yeniden yapılandırılmalarına
yönelik çalışmalar yürütülecektir,Emniyet
Taşınır Mallar Yönetim Sisteminin
birimlerce etkin kullanılmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır,Teknik şartname
hazırlama süreci belirli bir takvime
bağlanarak şartnamelerde gecikme
yaşanmaması sağlanmaya çalışılacaktır
Taşıt yönetim sisteminin etkin bir
yapıya kavuşturulması
Genel bütçeden her yıl taşıt filosunun
%20’si oranında yeni taşıt alımı
yapılacaktır, Mübadele yolu ile HEK’e
ayrılan taşıtların bedeli kadar yeni taşıt
alımı yapılacaktır,Mevcut zırhlı ve özel
nitelikli taşıtların dragon marka panzer
hariç %20’si kadar yeni taşıt alımı
yapılacaktır,Zırhlı ve özel nitelikli araçların
trafik tescil işlemleri ve fenni
muayeneleriyle ilgili gerekli yasal
düzenlemeler yapılacaktır
Bütçe
Dışı
Bütçe içi
Pay
(%)
TL Pay
Toplam
TL
Pay
(%)
6.405.500,00
0,04
0
6.405.500,00
0,04
6.405.500,00
0,04
0
6.405.500,00
0,04
47.277.000,00
0,29
0
47.277.000,00
0,29
47.277.000,00
0,29
0
47.277.000,00
0,29
235.020.250,00
1,42
0
235.020.250,0
0
1,42
235.020.250,00
1,42
0
235.020.250,00
1,42
240.384.000,00
1,45
0
240.384.000,0
0
1,45
240.384.000,00
1,45
0
240.384.000,00
1,45
130
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
2014
Faaliyet
Performans
Hedefi
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Açıklama
TL
30
30
31
31
32
32
33
33
Emniyet Teşkilatı havacılık
kapasitesinin geliştirilmesi
Yeni hava araçları temin edilecektir,Alt
yapı ve tesisler yapılarak mevcutlarının
modernizasyonu sağlanacaktır,İnsan
kaynakları artırılarak eğitim kapasitesi
geliştirilecektir,Yerli kaynaklarla üretimi
yapılacak Özgün Helikopter projesiyle ilgili
diğer havacılık birimleriyle ortak
çalışmalar yapılacaktır,Havacılık Malzeme
Sertifikasyon Merkezinin ülkemizde
oluşmasına katkı sağlanacaktır
Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi
teknolojileri kapasitesinin artırılması
Yeni yazılımlar hazırlanarak ve
güncellenerek yazılım ihtiyaçları
giderilecektir,Kurumsal mobil cihazların
etkin ve güvenli bir şekilde
yönetilebileceği bir sistem oluşturulacaktır
İnternet ve PolNet ortamında tasarım ve
yazılım yeknesaklığı sağlanacaktır,Merkez
ve Taşra Teşkilatında kullanılan internet
hizmetlerinin çok daha güvenli bir şekilde
verilmesi sağlanacaktır, Merkez ve Taşra
Teşkilatında görevli personele eğitim
verilecektir
Emniyet Teşkilatı haberleşme
sisteminin etkin bir yapıya
dönüştürülmesi
Sayısal Telsiz Sistemi ülke çapında
yaygınlaştırılarak diğer Mobil Geniş Band
Teknolojileri (Radyo Link, LTE, WiMax,
WiFi gibi) ile entegrasyonu
sağlanacaktır,PolNet iletişim alt yapısı ve
network güvenliği güçlendirilecektir,
Günün gelişen teknolojilerine uygun
olarak teknik personele konuları ile ilgili
ulusal ve uluslararası eğitim aldırılacaktır
Kurumsal bütçe yönetimi
kapasitesinin geliştirilmesi
Teşkilat birimlerinin bütçe ihtiyaç analizi
yapılacaktır,Bütçenin etkin yönetimi için
düzenlemeler yapılacaktır,Yurt içi kurum
ve kuruluşlar ile yurt dışı polis
teşkilatlarının bütçe yönetimleri
tecrübeleri öğrenilecektir,Hizmet içi
eğitim paketleri hazırlanacak ve personele
gerekli eğitimler verilerek uzmanlaşması
sağlanacaktır
Bütçe
Dışı
Bütçe içi
Pay
(%)
TL Pay
Toplam
TL
Pay
(%)
43.513.000,00
0,26
0
43.513.000,00
0,26
43.513.000,00
0,26
0
43.513.000,00
0,26
68.666.500,00
0,41
0
68.666.500,00
0,41
68.666.500,00
0,41
0
68.666.500,00
0,41
126.285.000,00
0,76
0
126.285.000,0
0
0,76
126.285.000,00
0,76
0
126.285.000,00
0,76
44.774.250,00
0,27
0
44.774.250,00
0,27
44.774.250,00
0,27
0
44.774.250,00
0,27
131
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
2014
Faaliyet
Performans
Hedefi
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Açıklama
Yazışma ve Arşivleme Sisteminin
Etkin Hale Getirilmesi
EBYS (Elektronik Belge Yönetim
Sistemi) projesinin yönetimsel
çalışmaları güçlendirilecektir,
2.400.000 dosyanın dijital arşive veri
girişi yapılacaktır,Personele EBYS 34 EAYS (Elektronik Belge Yönetim
Sistemi-Elektronik Arşiv Yönetim
sistemi) eğitimleri
verilecektir,Personel Bilgi Sistemi
(PBS) için Felaket Kurtarma Merkezine
sistemin online yedeği kurulacaktır
Afet ve Acil Durum Yönetiminin
35
etkinleştirilmesi
AFAD Yönetim Merkezinin idari
yapılanması ve mevzuat çalışmaları
tamamlanacaktır,İl Emniyet
Müdürlüklerinde AFAD yönetim
merkezi oluşturularak gerekli araç
gereç ve donanım temin
edilecektir,Canlı Yayın ve Dosya
35
Transfer Sistemleri taşra teşkilatında
yaygınlaştırılacaktır,Hizmet Araçları ve
Üst Yönetim Nakil (VIP) araçları
alınacaktır,Mobil Afet ve Acil Durum
Yönetim Aracı alınacaktır,Ulusal ve
uluslararası araç takip sistemi
alınacaktır
Hukuki işlemlerle ilgili hizmet
36
kapasitesinin geliştirilmesi
İdari Dava İşlemlerinin daha etkili ve
düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla
dava takip programı
oluşturulacaktır,Emniyet Genel
Müdürlüğünün taraf olduğu davalarda
etkin şekilde temsil edilmesi için 150
36
avukat alımı yapılacaktır,Görevi
sebebiyle sanık durumuna düşen
Emniyet Teşkilatı personeline etkin bir
adli yardım hizmeti sunulması
amacıyla 15 sözleşmeli avukat alımı
yapılacaktır
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar
Toplamı
GENEL TOPLAM
34
Bütç
e Dışı
Bütçe içi
Pay
(%)
TL
12.661.500,00
0,08
0
12.661.500,00
0,08
12.661.500,00
0,08
0
12.661.500,00
0,08
3.753.500,00
0,02
0
3.753.500,00
0,02
3.753.500,00
0,02
0
3.753.500,00
0,02
14.532.000,00
0,09
0
14.532.000,00
0,09
14.532.000,00
0,09
0
14.532.000,00
0,09
TL
16.182.587.000
374.426.000
97,74
2,26
Pa
y
Toplam
Pay
(%)
TL
16.182.587.000
374.426.000
0
16.557.013.000
100
16.557.013.000
132
97,74
2,26
0
100,00
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
[D] İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Bütçe Dışı
Kaynak
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
Faaliyet Toplamı
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Transfer
Edilecek
Kaynak
Toplamı
MEVCUT KAYNAK DAĞITIM TABLOSU
Genel Toplam
11.618.339.500,00
178.282.500,00
11.796.622.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri
2.332.681.000,00
33.882.000,00
2.366.563.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Gider.
1.448.677.500,00
83.053.500,00
1.531.731.000,00
05
Cari Transferler
4.079.000,00
18.000,00
4.097.000,00
06
Sermaye Giderleri
778.810.000,00
79.190.000,00
858.000.000,00
16.182.587.000,00
374.426.000,00
16.557.013.000,00
Döner Sermaye
0,00
0,00
0,00
Diğer Yurt içi Kaynaklar
0,00
0,00
0,00
Yurt Dışı Kaynaklar
0,00
0,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
0,00
0,00
0,00
16.182.587.000,00
374.426.000,00
16.557.013.000,00
Bütçe Ödeneği Toplamı
Toplam Kaynak İhtiyacı
133
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
PERFORMANS HEDEFİ
1- Polis işe alım sürecinin
etkin bir yapıya
kavuşturulması
2- Polis Akademisi eğitim
kapasitesinin
yükseltilmesi
3- Hizmetiçi eğitimlerin
kalitesini yükselterek
mesleki becerilerin
artırılması
4- Niteliklere Göre
Mesleki Yönlendirme
Sisteminin
Yapılandırılması
FAALİYETLER
Polislik mesleğinin tanıtımı daha
etkin yapılacaktır,Meslek
standartları oluşturulacaktır
Polis Temel Eğitimi Standartları
Yönetmeliği çıkarılaraktır, Eğitim
programları mesleki ihtiyaçlar ve
uluslararası standartlar
doğrultusunda revize edilecektir,
Polis temel eğitim kurumlarının
merkezi yerlerde ve büyük
kapasiteli olarak yapılandırılacaktır,
Polis Akademisi bünyesinde
Uygulamalı ve Alan Eğitim Merkezi
kurulacaktır,Polis Akademisinde
görev yapmakta olan eğitici
personel yöneticilere yönelik
eğitimler düzenlenecektir.
Eğitim hizmetlerinde görev alan
eğitici personelin eğiticilik nitelikleri
geliştirilecektir,Genel Geliştirme
Eğitimleri için yeterli eğitici kaynağı
oluşturulacaktır,Tüm hizmetiçi
eğitimleri tek çatı altında toplayan
bir veri tabanı oluşturulacaktır,Tüm
sınav işlemlerinin tek portalda takip
edilebilmesi sağlanacaktır,Nitelikli
yabancı dil bilen personel sayısı
artırılacaktır
Emniyet Teşkilatında bulunan
birimlerin alanına göre personel
seçme kriterleri belirlenecektir,
Personel seçmeye yönelik bilimsel
testler (psiko-teknik testler)
incelenecek ve teşkilata uygun
olanlar belirlenecektir,Birimlere
personel alımında mülakat sistemi
oluşturulacaktır,Personel seçmeye
yönelik sistem, mevcut PBS’ ye
aktarılacak ve personelin
kullanımına açılacaktır
SORUMLU BİRİMLER
POLİS AKADEMİSİ
BAŞKANLIĞI
POLİS AKADEMİSİ
BAŞKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
PERSONEL DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
134
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
PERFORMANS HEDEFİ
5-Personel çalışma
sisteminin
düzenlenmesi
FAALİYETLER
Polis okullarına 20.000 öğrenci
alınacaktır,Teşkilatımıza 1.000 sivil memur
alınacaktır
Sosyal rehabilitasyon ve rekreasyon
merkezleri oluşturulacaktır,Kültürel ve
6- Mesleki Dayanışma sanatsal faaliyetler yapılacak ve faaliyet
ve Sosyal İmkânların alanları oluşturulacaktır,Tarihi, Turistik ve
Arttırılması
sosyal aktiviteler düzenlenecektir, Eğitim,
konferans, seminer, çalıştay, konser gibi
sosyal faaliyetler düzenlenecektir
Planlı operasyonların sayısı ve niteliği
artırılacaktır,İyi uygulamaların Teşkilatımıza
kazandırılması için başarılı olan ülkelere
7-Asayiş suçlarında
çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir,
suç soruşturma
İnsan haklarına saygılı, profesyonel,
kapasitesinin
konusunda uzman personel
artırılması
yetiştirilecektir,Gerekli mevzuat
düzenlemeleri gerçekleştirilecektir
Önleyici Polislik Hizmetleri birimlerinde
çalışan personelin çalışma usul ve esasları
belirlenerek mevzuat çalışması
8-Önleyici polislik
çerçevesinde standartlaştırılacaktır,Devriye
kapasitesinin
Hizmetleri Yönetmeliği hazırlanacaktır
arttırılması
,İllerde idarî yaptırım uygulamalarında
yaşanan aksaklıkların giderilmesi yönünde
uygulama rehberi hazırlanacaktır,Asayiş
birimlerimiz araç yönüyle desteklenecektir
9- Aile içi şiddetle
mücadele alanında
sorumlu kurumlara
destek verilmesi
Değişen ve gelişen mevzuatlar takip
edilecektir,Eğitici sayısı ile eğitim almış
personel sayısı artırılacaktır,Uygulamada
yaşanan sorunlar tespit edilecektir
SORUMLU BİRİMLER
PERSONEL DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
SOSYAL HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ASAYİŞ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
İL EMNİYET
MÜDÜRLÜKLERİ
ASAYİŞ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ASAYİŞ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
135
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
PERFORMANS
HEDEFİ
FAALİYETLER
Personelin eğitim düzeyi artırılacaktır,
Mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacaktır,
Suçla mücadelede teknik kapasite
güçlendirilecektir,Diğer kurum ve
kuruluşlarla işbirliği düzeyi artırılacaktır,
Uluslararası işbirliği düzeyi artırılacaktır,
Örgütlerin tamamını çökertmeyi hedefleyen
planlı operasyon sayıları artırılacaktır
Siber suçla ilgili farkındalığın artırılması,
soruşturma ve elektronik delillendirme ile
önleyici hizmetlerin etkin şekilde
11- Siber suçlarla
yürütülmesi için eğitim ve bilgilendirme
mücadele
faaliyetleri yürütülecektir, Yeni
kapasitesinin
görevlendirilecek personelin nitelikleri,
geliştirilmesi ve
seçimi, sınav şartları, eğitimi, branşa
uluslararası alanda
alma-çıkarma ve ilgili prosedürleri,
etkinliğinin
görevlendirmeye ilişkin planlamaları ve
artırılması
branş komisyonunun çalışma esasları
hususunda gelişime açık usul ve esaslar
belirlenecektir
Toplanma özgürlüğünün kullanımına dair
mevzuat güncellenmesi çalışması
yapılacaktır,Müzakerecilik sistemi ile ilgili
12-Toplumsal
toplumsal olay yönetimi biriminde çalışan
olaylar yönetimi
personele eğitimler verilecektir,Güvenlik
kapasitesinin
birimi personeline Toplumsal olaylara
geliştirilmesi
yönelik adli ve idari evrak hazırlama
standartları eğitimi verilecektir
Terörle mücadele birimlerinde görev
yapan personelin mesleki bilgi ve
kapasitesi artırılacaktır,Terörle etkin
13-Terörle Mücadele mücadele amacıyla, uluslararası
Kapasitesinin
kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği faaliyetleri
Artırılması
gerçekleştirilecektir,Terör ve terör
örgütlerinin faaliyetlerine karşı
vatandaşları bilinçlendirilme çalışmaları
yapılacaktır
10- Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla
Mücadele
Kapasitesinin
Artırılması
SORUMLU BİRİMLER
KAÇ. ORG. SUÇ.
MÜC. DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
İL EMNİYET
MÜDÜRLÜKLERİ
SİBER SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE
BAŞKANLIĞI
GÜVENLİK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
TERÖRLE MÜCADELE
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
136
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
14- Özel Harekat
birimi kapasitesinin
geliştirilmesi
İnsan kaynakları güçlendirilecektir,Branş
eğitimi ve hizmet içi eğitimler
verilecektir,Gerekli silah, teçhizat, araç,
gereç ve fiziki alan kapasitesi
geliştirilecektir,Mevzuat güncellemesi
yapılacaktır,Arama Kurtarma ve Sualtı
Taktik Operasyon Eğitim Merkezi
kurulacaktır
ÖZEL HAREKAT
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
15-Kriminal teknik ve
eğitim altyapısı ile
kurumsal yapının
geliştirilmesi
Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı inşa
edilecektir,Kursiyer İşleri Bilgi Sistemi
(KİBS) , KPL ve Olay Yeri İnceleme (
OYİ) Otomasyonları, Bomba Bilgi
Merkezi Yönetim Sistemi ve kurumsal
hafızayı içeren Bütünleşik Bilgi Sistemi
gibi sistemlerin yönetileceği Bütünleşik
Yönetim Sistemi
oluşturulacaktır,Örgütsel yapı
hizmetlerinin verimliliğini artırmak için
branş eğitimlerine devam edilecektir
KRİMİNAL POLİS
LABORATUVARLARI
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
16-Adli bilişim hizmet
standartlarını
yükseltmek
17-Önemli kişileri ve
tesisleri koruma
hizmetlerin de
etkinliğin artırılması
Elektronik delillerin en kısa süre
içerisinde incelenip raporlanması için
tüm illerimizde tam teşekküllü adli
bilişim bölge merkezleri veya büroları
kurulacaktır,Güncel teknolojiye uygun
adli bilişim yazılım ve donanımları
kullanılacaktır,Çalışma standartları
belirlenerek iyileştirme çalışmaları
yapılacaktır
Yurt içi ve yurt dışı kurs ihtiyaçları
belirlenecek ve kurs planlamaları
yapılacaktır,Planlama doğrultusunda
“VİP Önemli Kişileri ve Terörizme Karşı
Önemli Tesisleri Koruma Kursu” ve
“Güvenlik Cihazları Kullanım Kursu”
verilecektir ,İl Emniyet Müdürlüklerinin
ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik
cihazları ile ilgili talepler alınarak,
ihtiyaçları giderilecektir
SİBER SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE
BAŞKANLIĞI
KORUMA DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
CUMHURBAŞKANLIĞI
KORUMA DAİRE
BAŞKANLIĞI
T.B.M.M. KORUMA
DAİRE BAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
KORUMA DAİRE
BAŞKANLIĞI
137
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
PERFORMANS
HEDEFİ
18-Deniz Polisi
kapasitesinin
güçlendirilmesi
19-Karayolu trafik
güvenliğini
sağlamakla görevli
trafik personelinin
yeterli düzeyde
eğitilmesi ve
yetiştirilmesi
FAALİYETLER
Deniz botları bakımlarına ihtiyaç duyan
birimlerin tespitinin yapılması ve öncelik
sırasına göre bot bakımları
yaptırılacaktır,İhtiyaç duyulan deniz botu
alımı yapılacaktır,Kurbağa adam branşlı
personel sayısı arttırılacaktır Kurbağa
adam branşlı personel tarafından
kullanılan ekipman temini sağlanacaktır
KORUMA DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi
Müdürlüğünün fiziki kapasitesi artırılacak
ve eğitim ortamı iyileştirilecektir,Trafik
polislerine yönelik düzenlenen hizmet içi
eğitimlerinin hizmetin gerekliliklerine
göre çeşitliliği ve sayısı artırılacaktır,İleri
ve güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin
kapasitesinin artırılarak yeni pistler
hizmete sunulacaktır.
TRAFİK EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Trafik elektronik denetim sistemlerinin
(TEDES) şehir içlerinde kullanımının
20-Trafik
yaygınlaştırılması ve bu uygulamanın
denetimlerinin
şehirlerarası yollarda da kullanılması
etkinliğini artırmak
sağlanacaktır,Denetim hedeflerinin
ve trafik kazalarından
gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevcut
kaynaklı ölümleri
denetim ekipleri, araç gereç, malzeme
%35 oranında
ve personel sayısı artırılacak,
azaltmak
uzmanlaşma sağlanacak ve trafik
biriminde çalışma özendirilecektir,
21-Araç Tescil ve
Sürücü Belgesi
İşlemlerinin
Kolaylaştırılması
SORUMLU BİRİMLER
Araç tescil ve sürücü belgesi işlemleri AB
ve e-devlet normlarına uygun bir yapıya
kavuşturulacaktır,Araç tescil ve sürücü
belgesi işlemlerinin en kısa zamanda en
az maliyetle yapılarak vatandaşlarımızın
memnuniyetleri artırılacaktır,Yeni araç
tescil işlemlerinin Yetkili Bayiler aracılığı
ile yapılacağı bir sistem oluşturulacaktır.
TRAFİK UYGULAMA VE
DENETLEME DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
TRAFİK UYGULAMA VE
DENETLEME DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
138
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
PERFORMANS HEDEFİ
22-E-pasaport ve
Güvenli Belgelerin
yönetim (alt yapı,
standartlar, tasarım
ve güvenlik
özellikleri)
stratejilerinin
geliştirilmesi
23-Hudut kapılarında
güvenilir ve etkin bir
geçiş sistemi
oluşturulması
24-Özel güvenlik
hizmetlerinin
kurumsallaşmasının
sağlanması
25-Uluslararası
alanda kurumsal
temsilin artırılması
FAALİYETLER
E-pasaport ve güvenli belgeler ile ilgili
mevzuatta gerekli düzenlemeler
yapılacaktır, Hedefin gerçekleştirilmesi için
alt yapıya yönelik olarak güvenlik
sertifikaları ile ilgili sistemin kurulması ve
laboratuar uygulamaları için çalışma sahası
dizayn edilecektir,E-pasaport ve güvenli
belge standartı ile güvenlik unsurlarını
geliştirme ve inceleme laboratuarı
kurulacaktır,Polikarbon kart üretim tesisi
kurulacaktır
Geçiş kontrollerinde çipli pasaport sistemine
uygun yazılım ve donanım kapasitesinin
artırılması ile hudut kapılarımızda pasaport
kontrol süreleri azaltılacaktır,Hudut
kapılarından yasadışı geçişi engellemek
üzere parmak izi okuma sisteminin
geliştirilecektir,Orijinal seyahat belgeleri
kataloğu ve sahte seyahat belgelerinin
erken tespiti uyarı sistemi geliştirilecektir
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunda değişiklik çalışması
yapılacaktır,Günün gelişen ve değişen
şartlarına göre özel güvenlik mevzuatı
geliştirilecektir,İl Özel Güvenlik Şube
Müdürlükleri ile her yıl değerlendirme
toplantısı düzenlenecektir,Özel güvenlik
alanında, ulusal ve uluslararası aktörler ile
özel güvenlik hizmetleri değerlendirilecektir
AB ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile
yapılacak projeler neticesinde kurumsal
kapasite artırılacaktır,Yurtdışı Teşkilatı
yapısının güçlendirilmesi ve etkinliğinin
arttırılması amacıyla ilgili birimlerin katılımı
ile toplantılar yapılacaktır, Ülkemiz dış
politikası doğrultusunda yabancı ülke polis
teşkilatları ve uluslararası kurum/kuruluşlar
ile işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi
amacıyla (toplantı, seminer, sempozyum,
konferans, proje, eğitim vb.) etkinlikler
düzenlenecektir
SORUMLU BİRİMLER
PASAPORT VE
GÜVENLİ BELGE
DAİRE BAŞKANLIĞI
YABANCILAR HUDUT
İLTİCA DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DIŞ İLİŞKİLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
139
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
PERFORMANS HEDEFİ
26-Emniyet Genel
Müdürlüğünün
uluslararası polis
işbirliği faaliyetlerinin
AB Bilgi Değişim
Modeli benzeri bir
yapıya
kavuşturulması
27-Uluslararası polis
eğitimlerinin
niteliğinin artırılması
28-Emniyet Genel
Müdürlüğü lojistik
hizmetlerinin
verimliliğinin
artırılması
29-Taşıt yönetim
sisteminin etkin bir
yapıya
kavuşturulması
FAALİYETLER
Emniyet Genel Müdürlüğünce suça ilişkin
yapılan uluslararası polisiye bilgi
değişiminin tereddüde mahal
vermeyecek bir şekilde tek bir yapı
üzerinden yürütülmesi sağlanacaktır,
Yabancı Polis İrtibat Görevlileri Bilgi
Değişim Veri Tabanı
oluşturulacaktır,Ülkelerle mütekabiliyet
esasının tam olarak uygulanması için bir
envanter hazırlanacaktır
Uluslararası temel polislik eğitimlerinin
talep eden ülke güvenlik birimlerine
yönelik düzenlenmesi,Uluslararası
eğitimlere ilişkin yol haritası
çıkarılacaktır,Yabancı ülke güvenlik
birimlerinin yönetici pozisyonundaki
personeline yönelik paket eğitim
programları hazırlanacaktır
Lojistik hizmeti sunan merkez ve taşra
birimlerinin ihtiyaç belirleme, tedarik,
depolama, dağıtım, planlama ve taşıt
konularında yeniden yapılandırılmalarına
yönelik çalışmalar yürütülecektir,Emniyet
Taşınır Mallar Yönetim Sisteminin
birimlerce etkin kullanılmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır,Teknik şartname
hazırlama süreci belirli bir takvime
bağlanarak şartnamelerde gecikme
yaşanmaması sağlanmaya çalışılacaktır
Genel bütçeden her yıl taşıt filosunun
%20’si oranında yeni taşıt alımı
yapılacaktır,Mübadele yolu ile HEK’e
ayrılan taşıtların bedeli kadar yeni taşıt
alımı yapılacaktır,Mevcut zırhlı ve özel
nitelikli taşıtların dragon marka panzer
hariç %20’si kadar yeni taşıt alımı
yapılacaktır,Zırhlı ve özel nitelikli
araçların trafik tescil işlemleri ve fenni
muayeneleriyle ilgili gerekli yasal
düzenlemeler yapılacaktır
SORUMLU BİRİMLER
İNTERPOL-EUROPOLSİRENE DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İKMAL VE BAKIM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
140
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER
Yeni hava araçları temin edilecektir,Alt
yapı ve tesisler yapılarak mevcutlarının
modernizasyonu sağlanacaktır,İnsan
kaynakları artırılarak eğitim kapasitesi
30-Emniyet Teşkilatı
geliştirilecektir,Yerli kaynaklarla üretimi
havacılık kapasitesinin
yapılacak Özgün Helikopter projesiyle
geliştirilmesi
ilgili diğer havacılık birimleriyle ortak
çalışmalar yapılacaktır,Havacılık Malzeme
Sertifikasyon Merkezinin ülkemizde
oluşmasına katkı sağlanacaktır
Yeni yazılımlar hazırlanarak ve
güncellenerek yazılım ihtiyaçları
giderilecektir,Kurumsal mobil cihazların
etkin ve güvenli bir şekilde
yönetilebileceği bir sistem
31-Teşkilatın ihtiyaç
oluşturulacaktır, İnternet ve PolNet
duyduğu bilgi
ortamında tasarım ve yazılım
teknolojileri
kapasitesinin artırılması yeknesaklığı sağlanacaktır,Merkez ve
Taşra Teşkilatında kullanılan internet
hizmetlerinin çok daha güvenli bir şekilde
verilmesi sağlanacaktır, Merkez ve Taşra
Teşkilatında görevli personele eğitim
verilecektir
Sayısal Telsiz Sistemi ülke çapında
yaygınlaştırılarak diğer Mobil Geniş Band
32-Emniyet Teşkilatı
Teknolojileri (Radyo Link, LTE, WiMax,
haberleşme sisteminin
WiFi gibi) ile entegrasyonu sağlanacaktır,
etkin bir yapıya
PolNet iletişim alt yapısı ve network
dönüştürülmesi
güvenliği güçlendirilecektir, Günün
gelişen teknolojilerine uygun olarak
teknik personele konuları ile ilgili ulusal
ve uluslararası eğitim aldırılacaktır
Teşkilat birimlerinin bütçe ihtiyaç analizi
yapılacaktır,Bütçenin etkin yönetimi için
düzenlemeler yapılacaktır,Yurt içi kurum
33-Kurumsal bütçe
ve kuruluşlar ile yurt dışı polis
yönetimi kapasitesinin
teşkilatlarının bütçe yönetimleri
geliştirilmesi
tecrübeleri öğrenilecektir,Hizmet içi
eğitim paketleri hazırlanacak ve
personele gerekli eğitimler verilerek
uzmanlaşması sağlanacaktır
SORUMLU BİRİMLER
HAVACILIK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HABERLEŞME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ
GELİŞTİRME DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
141
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Emniyet Genel Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
34-Yazışma ve
Arşivleme Sisteminin
Etkin Hale Getirilmesi
EBYS (Elektronik Belge Yönetim
Sistemi) projesinin yönetimsel
çalışmaları güçlendirilecektir,
2.400.000 dosyanın dijital arşive veri
girişi yapılacaktır, Personele EBYS
eğitimleri verilecektir, Personel Bilgi
Sistemi (PBS) için Felaket Kurtarma
Merkezine sistemin online yedeği
kurulacaktır Durum Yönetim Aracı
alınacaktır,Ulusal ve uluslararası araç
takip sistemi alınacaktır
35-Afet ve Acil
Durum Yönetiminin
etkinleştirilmesi
AFAD Yönetim Merkezinin idari
yapılanması ve mevzuat çalışmaları
tamamlanacaktır,İl Emniyet
Müdürlüklerinde AFAD yönetim merkezi
oluşturularak gerekli araç gereç ve
donanım temin edilecektir,Canlı Yayın
KOORDİNASYON VE
ve Dosya Transfer Sistemleri taşra
HAREKAT DAİRE
teşkilatında yaygınlaştırılacaktır,Hizmet BAŞKANLIĞI
Araçları ve Üst Yönetim Nakil (VIP)
araçları alınacaktır,Mobil Afet ve Acil
Durum Yönetim Aracı alınacaktır,Ulusal
ve uluslararası araç takip sistemi
alınacaktır
36-Hukuki işlemlerle
ilgili hizmet
kapasitesinin
geliştirilmesi
İdari Dava İşlemlerinin daha etkili ve
düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla
dava takip programı
oluşturulacaktır,Emniyet Genel
Müdürlüğünün taraf olduğu davalarda
etkin şekilde temsil edilmesi için 150
avukat alımı yapılacaktır,Görevi
sebebiyle sanık durumuna düşen
Emniyet Teşkilatı personeline etkin bir
adli yardım hizmeti sunulması amacıyla
15 sözleşmeli avukat alımı yapılacaktır
ARŞİV VE
DÖKÜMANTOSYON
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
142
2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Emniyet Genel Müdürlüğü
Ayrancı Mahallesi
Dikmen Caddesi No: 11
06100 ÇANKAYA/ANKARA
TELEFON
Emniyet Genel Müdürlüğü Santral Operatörü
0(312) 462 04 62
WEB
http://www.egm.gov.tr
143
Download

Performans Programı 2014 - Emniyet Genel Müdürlüğü