Bezbednost mladih // Izazovi i preporuke
PROJEKAT “PREDSEDAVANJE SRBIJE OEBS-OM 2015. I ULOGA MLADIH”, KROVNA ORGANIZACIJA MLADIH SRBIJE
U okviru projekta “Predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. i uloga mladih”, pitali smo mlade šta oni misle – koji su najveći izazovi sa kojima
se suočavaju u oblasti bezbednosti, kao i koji su njihovi predlozi za rešenja. Mišljenja mladih, koja smo objedinili, prikupljena su kroz
proces selekcije učesnika/ca projekta (N=100+ aplikacija kroz koje su dobijeni odgovori) i kroz grupni rad u okviru 15 lokalnih radionica /
fokus grupa, odrţanih u Beogradu, Bujanovcu, Vrbasu, Vranju, Leskovcu, Loznici, Novom Pazaru, Somboru, Subotici, Surdulici i Uţicu
(N= ~200).
Jer – verujemo da su mladi u stanju da mapiraju svoje probleme, izraze svoje potrebe i da njihovi predlozi i rešenja zaslužuju da
se čuju.
O projektu “Predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. i uloga mladih”
Projekat je orijentisan ka stvaranju okruţenja u kojem su mladi informisani o učešću Srbije u OEBS-u, mogućnostima za učešće mladih u
definisanju ciljeva vezanim za mlade u ovom kontekstu, kao i unapređenje razumevanja bezbednosti mladih u delokrugu rada OEBS-a.
Projekat doprinosi podizanju svesti mladih o ovim temama pred dolazeće predsedavanje Srbije OEBS-om koja pretpostavlja znatno veće
razumevanje i informisanost o radu ove izuzetno značajne međunarodne organizacije i konteksta mladih i bezbednosti, te smanjenje
predrasuda i subjektivnih interpretacija o ulozi ove organizacije i konkretnoj participaciji Srbije u njoj. Projekat su finansjski podrţali
Ministarstvo omaldine i sporta Republike Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji.
O Krovnoj organizaciji mladih Srbije
Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji čija je misija da zastupa interese mladih
razvijajući partnerski odnos sa drţavom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj
svojih članica. KOMS ima 81 organizaciju mladih i za mlade u svom članstvu, sa čitave teritorije Srbije. KOMS je članica Evropskog
omladinskog foruma (YFJ). Više o KOMS-u na:www.koms.rs
1
“Smatram da je nasilje postalo oblik izražavanja mišljenja među mladima u Srbiji”
PREPORUKE
Nasilje
huliganstvo; ultradesničari – fudbalski huligani
fizička bezbednost
nasilje u porodici
Sajber nasilje
Vršnjačko nasilje (kroz institucije – u školama, van institucija)
Zlostavljanje u školama
Nošenje oruţja
Poboljšanje primene zakonskih odredbi o javnim neredima i ponašanju na
sportskim priredbama.
Edukacija mladih i roditelja o sajberbulijingu putem radionica, filmova i sl.
Sprovođenje projekata za prevenciju nasilja.
Organizovanje radionica o nasilju u porodici (i tome šta moţemo uraditi da
nasilje prestane).
Povećana kontrola na ulazima na sportske događaje.
Pojačana bezbednost na javnim skupovima.
Uvođenje kodeksa ponašanja na sportskim događajima.
„Mediji imaju veliku snagu menjanja svesti i veliki uticaj na mlade ljude“
PREPORUKE
mediji (neprofesionalnost, način (ne)izveštavanja o mladima,
spinovanje..)
slobodno izraţavanje stavova
cenzura medija
nekritičko mišljenje
2
Podizanje svesti mladih o bezbednosti kroz kulturno-umetničke aktivnosti i
medije.
Podsticanje medijskih sloboda i i odsustvo cenzure medija.
Inicijativa za kvalitetniji medijski sadrţaj.
Medijske kampanje; osnivanje školskog časopisa ili biltena kojeg bi uređivali
mladi.
Saradnja sa medijima i širenje poruke koristeći njihov uticaj.
Angaţovanje medija da prenose više afirmativnih poruka i dešavanja kojima
se promoviše uspeh mladih ljudi.
Dati mladima veći medijski prostor kroz posebne emisije za mlade,
ali i kroz integraciju mladih u druge teme u vidu sagovornika i sl.
„Postoji velika netolerancija na različitost, pa se često različitosti “dočekuju na nož”
diskriminacija
diskriminacija po statusnom/etničkom/ličnom osnovu
diskriminacija marginalnih grupa
netolerancija
dostupnost institucija osobama sa invalidnošću
raspirivanje i širenje nacionalne mrţnje
stigmatizacija
kršenje ljudskih prava
„Što se
bezbednosti u saobraćaju tiče neophodno je omogućiti efikasniju kontrolu primene zakona“
saobraćaj (nesavesni vozači i sl.)
3
PREPORUKE
Unapređenje saradnje mladih u regionu.
Odrţavanje radionica o rasnoj i polnoj jednakosti.
Modifikovanje školskog programa radi uvođenja literature koja promoviše teme tolerancije.
Intenzivniji rad na edukativnim programima u cilju sprečavanja diskriminacije.
Omogućiti bolju pristupačnost institucija za mlade sa invaliditetom (primarno u obrazovnom i
zdravstvenom sistemu).
Radionice i treninzi u cilju širenja svesti o nacionalnim manjinama i marginalizovanim
grupama.
Ţiva biblioteka (edukacije).
Raspisivanje javnih konkursa i programa koji bi pozitivno diskriminisali najsiromašnije i
pripadnike marginalizovanih grupa.
Edukacija o rodnoj ravnopravnosti.
PREPORUKE
Izmena zakona o saobraćaju – uvesti određenu kubikaţu po staţu vozača
(iskusniji vozač = veća kubikaţa odnosno snaga vozila).
Poboljšanje edukacije mladih o saobraćaju .
Uvesti rigoroznije kazne i primenjivati ih.
Prevencija uzimanja mita.
Bolja medicinska kontrola u procesu dobijanja vozačke dozvole.
Nulta tolerancija za voţnju pod uticajem alkohola.
“Mladom
čoveku bez obrazovanja jako je teško da uspe u današnjoj Srbiji”
Obrazovanje (nedovoljna obrazovanost roditelja i
mladih o saobraćaju, nasilničkom ponašanju,
psihoaktivnim supstancama, seksualno obrazovanje i sl,
nedovoljna edukacija o bezbednosti i fomralno i
neformalno, zastarelost načina i metoda u obrazovanju)
zastareli/loš sistem obrazovanja
korupcija u školstvu
pedofilija u školama
nedovoljna informisanost o pravima mladih
4
PREPORUKE
Uvođenje radionica u sve nivoe formalnog obrazovanja, kako bi se mladi informisali na
njima interesantniji i interaktivniji način.
Podrška školama da čos ili čas građanskog vaspitanja koriste da sa mladima razgovaraju o
problemima bezbednosti, aktivizma, neinformisanosti.
Dostupnost sadrţaja za mlade, podsticanje inovativnosti i kreativnosti, razvijanje građanske
odgovornosti i edukovanje o njihovim mogućnostima da utiču na pitanja i problem koji su
im vaţni.
Aplikacija koja bi obuhvatila informisanost i participaciju mladih i sveopseţna kampanja
koja bi promovisala tu aplikaciju.
Edukacija mladih o njihovim pravima kako bi mogli da ih ostvare (kroz predmet u školi).
Inovativnost u obrazovanju ( integracija formalnog i neformalnog obrazovanja).
Organizovanje edukacija i radionica na temu rešavanja problema bezbednosti.
Širenje svesti o pravima mladih u oblasti bezbednosti.
Povećanje novčanih sredstava namenjih za bezbednost mladih u vaspitno-obrazovnim
institucijama.
Posvetiti barem jednom godišnje školski čas informisanju o bezbednosti.
Podizanje nivoa bezbednosti u obrazovnim ustanovama: fizičko obezbeđenje i video
nadzor. Uvođenje deţurnog policajca u blizini škola i na kritičnim saobraćajnim deonicama,
koji bi svakodnevno bio na toj poziciji.
Informisanje mladih kroz radionice o posledicama korupcije.
Reforma srednjeg i visokog školstva i poboljšanje uslova obrazovanja.
Edukacija putem društvenih mreţa (organizovanje fejsbuk grupa gde će se informacije o
treninzima, seminarima i dešavanjima brzo širiti).
Uvođenje obaveznog psihologa u škole, jer većina škola ima samo pedagoga.
Učešće mladih u pitanjima koja se tiču reforme obrazovanja.
„Psihološka podrška je
nešto što jako nedostaje mladim ljudima, te bi mnogo više trebalo ulagati u mentalno
zdravlje mladih“
Narkomanija
Dostupnost narkotika i psihoaktivnih supstanci
alkoholizam
Zdravlje mladih
Maloletnicka delikvencija
Sve češći mentalni problemi
Predrasude o mentalnim poremećajima/nekonstruktivan pristup
ovoj oblasti
Nestručno zdravstvo
PREPORUKE
Promocija dobrih i zdravih stilova ţivota kroz imenovanje lokalnih lidera, koji bi bili medijski
podrţani i koji bi predstavljali podršku i dobar primer mladima tog mesta.
Pooštriti kontrole sprovođenja zakonskih regulativa kada je reč o dostupnosti alkohola i
narkotika.
Sportske aktivnosti: promocija, dostupnost sprotskih aktivnosti, međuškolski turniri, druţenje
sa poznatim sportistima, izgradnja parkova za veţbu i sportskih hala, smanjenje članarina i sl.
U budţetu za mlade predvideti veći deo za sport kod mladih, preko Saveta za mlade na
lokalnom nivou.
Radionice za povećanje samopouzdanja; prepoznavanje talenata mladih i
usmeravanje na pravi karijerni put i sl.
Organizovanje tribine gde će rehabilitovani ljudi razmeniti svoja loša iskustva sa
mladima o potencijalnim opasnostima.
Kontrola prodaje alkoholnih pića.
„Višak slobodnog vremena dovodi do izloženosti mladih lošim društvenim navikama i akcijama“
PREPORUKE
Promocija volonterizma.
Pruţanje materijalne podrške za kreativne ideje mladih i njihove projekte.
Povećanje broja kulturnih i sportskih dešavanja (akcenat na lokalu).
Nekvalitetno provođenje slobodnog vremena
5
„Zbog nezaposlenosti i siromaštva mladi u Srbiji nisu u mogućnosti da privređuju što se automatski
reflektuje na njihov položaj u društvu“
nezaposlenost
korupcija
siromaštvo
Zapošljavanje preko poznanstva/partijsko zapošljavanje
Problem izvršavanja pripravničkog staţa
Partokratija
Nepostojanje i neodrţivost koncepta zapošljivosti
Ekonomska nestabilnost
PREPORUKE
Promocija i podrška društveno odgovornog poslovanja, lobiranje za vraćanje te odredbe u
zakon.
Informisanje i podsticaj malih lokalnih preduzetnika, da podrţe lokalne inicijative i omoguće
mladima da razvijaju svoje ideje na lokalnom nivou.
Informisanje mladih kroz radionice o posledicama korupcije.
Regionalna saradnja u borbi protiv korupcije.
Akcije za smanjenje korupcije i nepotizma; birati na osnovu kvaliteta, a ne na osnovu veza.
Zapošljavanje mladih stručnjaka u drţavnim organima.
Obavezne prakse i plan prijema pripravnika, kao i usklađivanje trţišta radne snage i mesta na
fakultetima sa mogućnostima zapošljavanja.
Unapređenje neformalnog obrazovanja i uvaţavanje volonterskog iskustva pri zapošljavanju.
Medijsko podsticanje rada među studentima (part time job).
Neformalno obrazovanje mladih koje bi dovelo do povecanja strucnosti i zapošljivosti.
Uključivanje srednjoškolaca i studenata u projekte čijom realizacijom se podstiče zapošljivost
(npr. školski program strucne prakse).
Povećanje fonda časova praktične nastave u srednjim stručnim školama (akcenat na lokalu),
ali i javno zagovaranje sa uvođenje obavezne prakse na fakultetima.
Odrţivost inkluzivnih programa za zapošljavanje (kontrola primene vaţećeg zakona od
strane nadleţnih).
Više programa za staţiranje namenjenih diplomcima (akcenat na lokalu).
„... a glečeri se i dalje tope“
Zagađenost ţivotne sredine
6
PREPORUKE
Agresivniji ekološki aktivizam.
Podizanje svesti kod mladih I njihova participacija u rešavanju problema ekološke
ugroţenosti i uopšte podizanje svesti o ekološkim problemima.
Obuke i volonterske akcije usmerene ka zaštiti ţivotne sredine (razvijanje svesti mladih o
ovoj temi, ali i konkretne aktivnosti usmerene na očuvanje ţivotne sredine-čišćenje korita
reka i sl.).
Ekološka bezbednost: udruţeno delovanje građana koje bi vršilo pritisak na nadleţne: javne
demonstracije i vršnjačka edukacija.
Praktične aktivnosti koje bi poboljšale ekološku bezbednost: čišćenje priobalja i
pošumljavanje.
„Niko bolje ne može da uvidi probleme mladih i da da najbolji predlog za rešenje od mladih ljudi“
Nisko učešće mladih u procesima donošenja
odluka; tokenizam
Neobrazovanost, neinformisanost i neosvešćenost
mladih o značaju aktivizma i građanske participacije
Nedovoljna uključenost mladih u rad OCD
Loša sistemska briga o mladima
Slaba povezanost OCD
Nevrednovanje mišljenja,rada i aktivnosti mladih
Nedovoljno insteresovanje OCD za teme
bezbednosti
PREPORUKE
Poboljšanje bezbednosti kroz delovanje omladinskih organizacija i kancelarija za mlade. Obuka i
podrška u vidu edukacije i akcentovanja problema bezbednosti mladih, kako bi na lokalnom nivou
organizacije posvetile vise paţnje ovom problemu.
Veća saradnja vladinog i nevladinog sektora.
Imenovanje pomoćnika zaštitniku građana koji će biti zaduţeni za rad sa mladima.
Donošenje akcionih planova za poboljšanje bezbednosti mladih.
Veća saradnja škola sa OCD mladih i za mlade.
Edukacija mladih o vaţnosti njihovog aktivizma kroz praktičan rad (radionice).
Kvalitetnije zakonsko regulisanje poloţaja mladih.
Podsticanje mladih da sami organizuju neformalne grupe. Podrška osnivanju i delovanju nevladinih
udruţenja, promovisanje prava glasa, izbora i mišljenja.
Posebni nadleţni organi ili institucije koje će se baviti monitoringom sprovođenja Strategije za mlade,
Lokalnih akcionih planova za mlade i dr. programa koji se odnose na mlade.
Uključivanje omladine u rad gradske uprave (kroz različite programe, institucije, Savete za mlade itd).
Efikasniji rad učeničkih parlamenata.
Informisati mlade, umreţiti mlade i mobilisati kad je reč o građanskoj participaciji.
Veće učešće mladih u procesu donošenja odluka (predstavnici mladih u kako lokalnim organima
vlasti, tako i parlamentu).
Osnaţivanje omladinskih politika.
Izdvajanje određenih sredstava iz opštinskog budţeta za realizaciju projekata.
„Raditi na jačanju poverenja mladih u nacionalne organe i institucije koji se staraju o njihovoj bezbednosti“
Politička nestabilnost
Loš rad policije i sudstva
Nepoverenje u organe reda i mira
Nepoverenje u strukture nadleţne za bezbednost
Nepoverenje u rad institucija
Neprocesuiranje prestupnika
Organizovani kriminal
7
PREPORUKE
Resocijalizacija i reinkluzija. Programi koji bi zapošljavali mlade prestupnike ili pripadnike
marginalizovanih grupa. Takvi programi bi pored drţavne podrške, trebalili da imaju i medijsku
podršku.
Povećanje poverenja i saradnje između mladih i organa reda kroz različite programe i predavanja u
školama.
Stroţa zakonska regulativa i sankcije za organizovani kriminal.
Povećanje prisutnosti policijskih jedinica u večernjim časovima (23-06h).
Kampanja protiv policajaca koji zloupotrebljavaju poloţaj; kampanja policije i civilnog sektora o
bezbednosti; pribliţavanje pojma „bezbednost“ mladima.
Saradnja policije sa mladima. Menjanje stava o policiji kroz neformalna druţenja i upoznavanje sa
njihovim radom.
Odgovori mladih na pitanje: Koji su po tebi najprioritetniji izazovi u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji i koje su tvoje
preporuke u rešavanju?
Konflikti i mrţnja prema rodnoj ravnopravnosti, obrazovanje (jer tako razvijamo svest i menjamo različite predrasude), problem
narkomanije i preprodavanje iste u sredjnim školama, menjanje zakona jer su i suviše blagi i ne predstavljaju nikakav strah mladih.
Što se tiče preporuka u smislu rešavanja ovih problema je prvenstveno sama edukacija mladih i organizovanje radionica u srednjim
školama kako bi pokazali realnu opasnost i samim tim mlade usmeravali u nekom drugom smeru. Takođe, kao što sam i prethodno
napomenula pritisak „bitnih figura“ za postroţavanje kazni.
Pre tacno godinu dana, izgubila sam dobrog prijatelja. Nastradao je u ulicnoj tuci, podlegavsi povredama nastalim od batinanja.
Mentalno stanje nacije je lose. Ljudski zivot je postao veoma jeftin. Svakodnevna bezbednost: u porodici, na ulici, u skoli, diskoteci
..su problemi koji pogadjaju sve ljude u Srbiji vise nego 'kriza na bliskom istoku'. Treba edukovati mlade, jos od osnovnie skole,
kroz medijatorske radijonice ih uciti toleranciji i lepom ponasanju. Takodje treba da budu upoznati sa svim svojim socijalnim
pravima kao i ispunjavaju svoje obaveze.
Kada govorimo o bezbednosti mladih, ne samo u našoj zemlji već i u svetu, slobodno moţemo reći da je bezbednost mladih
ugroţena. Svakodnevno čitamo u novinama o mladima koji su ţrtve ili počinioci nasilja u školama, kafićima, stadionima i
ulicama.Probleme mladih ljudi treba sagledati iz više uglova, a ne osuđivati i traţiti u njima jedine krivce. Smatram da je pored
formalnog obrazovanja mladih od velikog značaja neformalno. Kancelarije za mlade i druge omladinske organizacije kroz razne
radionice, seminare mogu da doprinesu rešavanju problema mladih, da kroz učenje i sport mladi iskoriste svoje slobodno vreme i
da nauče da se konflikti mogu rešiti i na druge načine a ne samo upotrebom sile.
Prioritet u oblasti bezbednosti mladih:
o Bezbednost mladih i borba protiv nasilja nad decom –da se svi bave krivičnim delima mladih, uvođenje video nadzora u
školama, sprovođenje edukacije i radionica o nasilju u školama i organizovanje tribina za roditelje
o Maloletnička delikvencija- prevencija, po krilatici „Bolje sprečiti, nego lečiti“. Podizanje svesti građana o celokupnom
sistemu i odrţivosti društva sa akcentom na moralne vrednosti. Zajedničke akcije i usmerenost omladine na društveno
koristan rad.
8
o Vaspitanje dolazi iz porodice, a ako dete nema zdravu sredinu u kojoj ţivi neće moći ni da bude kvalitetna ličnost kada
odraste. Cilj je da se promeni svest društva, da svako od nas ako da mali doprinos, napravićemo društvo koje vredi.
Izazovi sa kojima se suočava čitav svet je rastući ekstremizam u afričkim, azijskim i sve češće evropskim zemljama, što u slučaju
mladih u Srbiji ima uticaj na studije, humanitaran rad i deljenje bezbednosnih uslova za ţivot u kojima ţive njihovi vršnjaci u
zemljama zahvaćenim ratnim sukobima. Preporuke su jednostavne; poštovanje integriteta ličnosti i sistema, tolerantan odnos sa
različim, politika podsticanja rada i druţenja mladih, medijsko praćenje saradnje i slično.
Zadnjih godina, u Republici Srbiji beleţi se rast maloletničke delinkvencije, porast negativnog nacionalizma koji, ne retko, imaju i
vrlo negativne posledice.
o Rešenje za ove kompleksne probleme pronalazim u kontinuiranom radu sa mladim osobama, koje su u jednom trenutku
pokazale nasilno ponašanje ili sklonost ka nacionaloj diskriminaciji. Ovaj rad ne bi imao za cilj isključivanje mlade osobe iz
društva i njeno etiketiranje, već bi pomogao da se mlade osobe uključe u to društvo na produktivan način, putem edukacija,
treninga i opsobljavanja mladih da oni budu ti koji će pokušati da u svom okruţenju sami reše ove probleme.
Bezbednosni izazovi mladih u Republici Srbiji se pre svega ogledaju u tzv. Ekonomskoj bezbednosti, odnosno ekonomskoj
ugrozenosti imajuci u vidu da je procenat nezaposlenosti mladih u Srbiji medju najvisim u Evropi. Nesigurna i neizvesna buducnost
je svakako jedan od krucijalnih izazova na kojima se mora temeljeno i dugorocno raditi. Moja glavna preporuka za resavanje ovog
problema je upucivanje mladih na privatno preduzetnistvo i stvaranje uslova za sto lakes otvaranje malih preduzeca od strane
mladih nakon zavrsenog skolovanja.
Ţivimo u homofobicnoj zajednici gde nakon što se monstruozni ubica iţivljavao nad telom maloletnog deteta, nekoliko dana
kasnije društvo pozvalo na linc tog istog ubice na skoro identican nacin na koji je ubica i izvršio ubistvo brišuci time svaku razliku
na relaciji društvo-ubica. Onda shvatimo da društvo u kom ţivimo se i ne razlikuje mnogo od tog ubice.
o U društvu gde mladi svaki dan na putu do škole citaju grafite "Zakolji ped*ra" ili"Peder = bolesnik" stvarajuci time primese
novih egocentricno-neofašistickih snaga od kojih u skorijoj buducnosti moţemo ocekivati neospartanske egzekucije svih
onih za koje oni smatraju da su "bolesni".
Po mom mišljenju, veliki izazovi u oblasti bezbednosti mladih predstavljaju neke svakodnevne situacije na koje mladi ne obraćaju
paţnju niti uopšte razmišljaju da su te stvari opasne. Pa tako se moţe početi od bezbednosti u školi, bezbednosti u noćnom ţivotu,
9
bezbednosti na različitim manifestacijama i festivalima (Beerfest, Exit i sl.). Mislim da se bezbednosti u tom smislu pristupa više kao
formalnosti koja bi trebalo da se ispuni, a ne kao nečemu što bitno utiče na ţivote svih nas. Smatram da bi trebalo da se menja svest
ljudi i da se putem raznih kampanji (kao što su one za paţnju u voţnji) to moţe i učiniti.
Bezbednost mladih je jedan od većih problema sa kojima se susreće naša drţava. U prilog tome govori i činjenica da je povećan
broj ubistava u osnovnim i srednjim školama, da je sve više mladih izloţeno fizičkom ili psihičkom zlostavljanju i da je veliki broj
mladih ţrtva nasilja. Ovaj problem se moţe rešiti aktivnijim uključivanjem celokupnog društva, koje će svaki oblik nasilja prijaviti
nadleţnim drţavnim organima, koji takve situacije moraju označiti kao prioritetne i rešiti ih po hitnom postupku.
Podizanje novoa svesti o poštovanju postojećih propisa. Takođe, treba povećati bezbednost i olakšati kretanje u saobraćaju
osobama koje su na bilo koji način ometene u razvoju. Nedovoljan broj semafora koji pored vizuelne, daju i auditivnu stimulaciju za
slobodan prelaz ulice, nedovoljan broj rampi za telesne invalide, nepostojanje osoba koje bi mentalno ometenima pomagali pri
prelasku ulice.
Najprioritetniji su sloboda štampe i slobodni izbori. U današnje vreme mnogi političari su vlasnici mnogih medijskih kuća, novina...
Tako da se danas piše samo ono što njima odgovara. Ljudi su neupućeni u mnoge stvari, stariji ljudi ne koriste internet i ne mogu se
lako informisati, pa veruju u sve što im se ''izloţi'' na televiziji, novinama, u vestima...
Potrebno je pozabaviti se pitanjem slobode i odgovornosti medija kako bi se unapredio ţivot mladih u Srbiji. Cenzura medija mogla
bi se iskoreniti ukoliko bi se ušlo u trag izvorima prihoda medija i ukoliko bi se našlo delotvornije rešenje problema finansiranja
medija.
Drţavna cenzura medija, trenutno, ozbiljno narušava slobode zagarantovane Ustavom Rep. Srbije. Iako se ona negira, de facto je
prisutna i sve više zastupljena. Preporuka za rešavanje: Mladi bi trebali sve više da se ugledaju na Nušića, Domanovića i ostale
satiričare i kroz istu prizmu, samo 100 godina kasnije, prikazuju vesnike cenzure u Srbiji.
Mislim da mladi nisu bezbedni po pitanju zdravstvene zaštite.
10
o Zaposleni student ne moţe da se leči u studentskoj poliklinici, a ukoliko nije iz Beograda mora da se leči u mestu
prebivališta. Dakle treba omogućiti da svi mladi ljudi imaju mogućnost lečenja u specijalizovanoj ustanovi, bez obzira na
njihov radni status i prebivalište.
o Nisu bezbeni u svom obrazovanju.
o Fakulteti nisu prilagođeni dodatnim studentskim obavezama. Te obaveze se mogu ticati prakse, volontiranja, posla,
pohađanja neformalnih edukativnih programa. U tom smislu studenti nemaju previše mogućnosti da svoje bodove sa
predispitnih obaveza nadoknade. Na taj način su studentima, koji su primorani da rade ili ţeli da saznaju više, uskraćena
prava na veće ocena, a samim ti i smanjena mogućnost nastvaka obrazovanja. Neophodno je da se studentima omoguće
jednaka prava i jednake šanse, ali i da se dodatna edukacija i prakse vrednuje na pravi način. U suprotnom imamo sliku
mladih koji napuštaju fakultete u ţelji da sačuvaju posao i mlade koji sa diplomama u rukama sede kući.
o Bezbednost mladih u traţenju posla.
o Ne mislim samo na to što se mladim nezaposlenim ljudima ne organizuju dodatne obuke, ovladavanja određenih veština,
kako bi bili konkurentniji na trţištu, nego i sigurnost mladih prilikom traţenja radnog mesta. Ne retko se dešava da mladi
ljudi rade na crno, a i da po nekoliko meseci ne primaju platu. Da ne govorimo o tome kako u nedostatku informacija i
obazrivosti lako postaju meta trgovaca belim robljem. U tom smislu je neophodno dodatno edukovati mlade i napraviti
baze sigurnih poslova, gde će mladi moći da saznaju da koja su radna mesta bezebedna.
o Mislim da bezbednost mladih ljudi najviše ugroţavaju "veća staraca", zato sam i ostavio za kraj. Mladi u političkim
strankama su tu da skupljaju potpise, lepe plakate i slikaju se za reklame, ali ih u zakonodavnoj vlasti ima malo. Iako to ne
izgleda kao nešto što utiče na bezbednost mladih, zapravo to je ključna tačka. Niko bolje ne moţe da uvidi probleme mladih
i da da najbolji predlog za rešenje od mladih ljudi. Zato je neophodno utvrditi neophodan broj mladih ljudi u zakonodavnim
telima.
Po mom mišljenju, jedan od prioriteta u oblasti bezbednosti mladih je tolerancija i nediskriminacija, kako manjinskih grupa, tako i
prosečnog stanovnika Srbije. Primer vučem iz svoje sredine – u Leskovcu je pre par meseci nastao problem između srpske i romske
omladine, koji je kulminirao incidentima nasilja. Problem ne moţe biti rešen jednim „potezom“, ali predlaţem niz radionica ili
sportskih dešavanja koja bi promovisala interakciju i toleranciju između ove dve grupe.
Mislim da je diskriminacija mladih veoma izraţena, bilo da je reč o verskoj, polnoj diskriminaciji. Mladi malo komuniciraju
međusobno, nedovoljno iskazuju svoje mišljenje, strahuju da se istaknu od drugih, ne smeju sladobno da izraze svoje mišljenje.
11
Trebalo bi organizovati radionice na kojima će mladi moći da iskaţu svoj stav, da razvijaju kritičku svest prema društvu u kojem
ţive i da racionalno gledaju na stvarnost.
Najhitnije prioritetne oblasti za dostizanje pune bezbednosti mladih jesu smanjenje diskriminacije, samim tim i nasilničkog i
agresivnog ponašanja nad višestruko diskriminisanim grupama mladih kao što su pripadnici/e LGBTTIQ populacije, nacionalnih i
etničkih zajednica, siromašnih mladih osoba, osoba sa invaliditetom, mladih ţena. Preporuka je konstantno informisati mlade o
drugima i drugosti i edukovati ih o kulturnim, društvenim, verskim, rodnim, seksualnim, etničkim i drugim vrstama diverziteta kako
bi se razvijala kultura tolerancije i nenasilne komunikacije. Kao drugo, smanjenje siromaštva i podsticanje zapošljavanja i
samozapoškljavanja mladih je neophodan preduslov za ostvarivanje ekonomske bezbednosti mladih.
Najprioritetniji izazovi u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji su organizovane kriminalne i navijačke grupe, u kojima mladi ljudi, u
zemlji sa rastućom nezaposlenošću, mogu da vide izlaz iz situacije u kojoj se nalaze. S tim u vezi, izazov predstavlja potencijalna
ponovna ekspanzija nacionalizma, povezana sa diskriminacijom manjina, netolerancijom i nasiljem, kao najboljim kohezivnim
faktorima unutar jedne grupe, ali i kao opravdanje za destruktivno delovanje. Rešenja poput čarobnog štapića, koja mogu da deluju
odmah, naţalost nema. Međutim, postoje dugoročna rešenja koja bi se ogledala u reformi prosvetno-vaspitnog sistema, podizanju
svesti, povećanju participacije, a samim tim i uključivanjem mladih u institucije kroz koje moţe da se odgovori na pomenute
izazove. Moţda i najbolji primer za to jeste da Srbija nema institucionalizovanu borbu protiv maloletničke delikvencije. Upravo
zato, kao mlada i aktivna osoba, ţelim da doprinesem razvoju našeg društva u pravcu podizanja svesti o neophodnosti drugačijeg
sistema vrednosti oličenog u slobodi, toleranciji, ljudskim pravima i vladavini prava, koje se nalaze visoko na agendi OEBS-a.
Upravo zato sam spreman da postanem deo mreţe mladih lidera koji će se naći na Treningu, kako bi kroz međusobni kontakt
kreirali nova rešenja za pomenute izazove.
Brojni izazovi koji predstavljaju pretnju bezbednosti mladih su oni koji se odnose na dostupnost narkotika, oruţja u lokalnoj
zajednici i šire, prisutnog nasilja u medijima, vršnjačko nasilje, buntovništvo, ekstremno teška ekonomska situacija koja se odraţava
kroz visoku nezaposlenost i siromaštvo, neadekvatni bezbednosni mehanizmi i zastareli video nadzori na strateškim mestima u
saobraćaju, visoka stopa huliganstva na sportskim utakmicama. Preporuke u rešavanju: instiucionalno osnaţen sektor bezbednosti u
cilju unapređivanja i zaštite ljudskih prava i prava mladih, obučavanje zaposlenih u ovom sektoru iz oblasti prava
mladih,promosvisanje nastavnog programa u kojima mladi imaju mogućnost da stiču znanja iz ove oblasti(pr. poseta policije
školskim ustanovama) imenovanje pomoćnika zaštitniku građana koji će biti zaduţeni za rad sa mladima, promovisanje kampanje
bezbednosne voţnje kroz sportske i kulturne događaje, povećanje bezbednosti na javnim mestima i mapiranje rizčnih mesta za
12
bezbednost mladih,stroţa inspekcijska kontrola i rigorozniji uslovi za dobijanje dozvole za rad noćnih klubova, razvijanje
bezbednosne kulture kod mladih-usvajanje sistema vrednosti kojima se promoviše kultura nenasilja, tolerancije i mere prevencije
kroz sredstva javnog informisanja.
Zaštita raseljenih lica, nacionalnih manjina i rodna ravnopravnost. Preporuka za početak: podići svest mladih o ravnopravnosti.
Postoji jako veliki spektar problema što se tiče mladih u Srbiji. Ono što je nuţno uraditi je jedna stavka OEBS-a, a to su mediji.
Mediji imaju veliku snagu menjanja svesti i veliki uticaj na mlade ljude. Ono što se mora uraditi je strategija za mlade, koja
podrazumeva i medijski uticaj. Podsetiću, dobar primer edukovanja i usmeravanja, kada je Sergej Trifunović pozvao na prikupljanju
pomoći i izazvao humanitarnu lavinu... Svestan sam kapitalističke pompe oko konzumerističkih potreba sistema i potrošačkog
društva, ali: "Ništa što je stvoreno ne sme za nas biti toliko sveto da ne bi moglo biti prevaziđeno i da ne bi ustupilo mesto onome
što je još naprednije, još slobodnije, još ljudskije!" – Manifest.
1.Prisustvo teških opojnih droga kod mladih, 2.vršnjačko nasilje, 3.nedostatak intekluturalnih vrednosti
o 1.-Uspostavljanje intezivnije saradnje civilnog sektora i drţavnih institucija.
o 2.-Stigmatisanje nasilja kao nepoţeljnog faktora za isticianje mlade induvidue u svojoj okoline, razumevanje nasilja kroz
biološko-socijalne kategorije (agresija-nasilje).
o 3.-Razmena kulturnih elemenata između, nacionalnih manjina i nacionalne većine,“graditi“ nacionalni indetitet osobe na
osnovu kulturnih elemenata sopstvene kulture a ne na osnovu mrţenje prema drugoj naciji ili etničkom indetitetu.
Najprioritetniji izazovi u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji po mom mišljenju su vršnjačko nasilje, netolerancija, diskriminacija
manjina, ali i izazovi koji se ispoljavaju posredno poput siromaštva i nemogućnosti zapošljavanja. Rešenja za prvu grupu izazova su
neposredan rad sa mladima i edukacija kako bi se mladima objasnile različitosti i načini na koje treba da rešavaju konflikte, dok
druga zahteva sistemska rešenja sa drţavnog nivoa.
Uf, jako teško pitanje. Još puno ću morati da učim o ovoj temi, zbog čega sam se, između ostalog, i prijavio za učešće na ovom
projektu. Mladi u Srbiji suočeni su sa raznim problemima. Kao neko ko je tek izašao iz srednje škole, ja bih pre svega, kao gorući
problem izdvojio socijalnu bezbednost mladih (kriminal, vršnjačko nasilje, poštovanje ljudskih prava i prava manjina...). Tu je i
ekonomska bezbednost i tako dalje.
13
o Moţda sam najkompetetniji da pričam o vršnjačkom nasilju. Naţalost, u osnovnim i srednjim školama je usvojeno dosta
novina koje se bave ovim pitanjem (tim profesora za borbu protiv nasilja, razne sluţbe...) ali te stvari funkcionišu samo na
papiru, i ja bih lično prvo krenuo od toga tj. Od poboljšanja mehanizacije za borbu protiv vršnjačkog nasilja.
Smatram da je, s obzirom na trenutnu situaciju u društvu, ključno ojačati civilni sektor, kroz aktivan rad organizacija i drugih
društvenih subjekata. Ovo je mogće postići edukacijom, i stvaranjem intelektualne elite, koja će biti u mogućnosti da odgovori
izazovima modernog doba. Upravo ovakvim misijama je moguće oplemeniti pojedninca znanjima i veštinama potrebnim za
ostvarenje zadatog cilja, a to je u ovom slučaju dosezanje do svesti mladih ljudi.
Često sebi postavljam pitanje da li su mladi u Srbiji uopšte bezbedni i primećujem da tu bezbednost najviše ugroţavaju upravo
mladi ljudi, moji vršnjaci. Vrši se nasilje u kafićima, na ulicama, čak i u školama i sve više mladih osoba poseduje oruţje do kog se
dolazi na različite načine. Sa druge strane, pitanje korišćenja droge i preteranog konzumiranja alkohola je aktuelno, i čini se da će
uvek biti.
o Smatram da je neophodno razgovarati sa mladima što je više moguće, skrenuti im paţnju koliko su tolerancija i ljudskost
značajni i razbijati brojne predrasude koje postoje u društvu.
Ukazala bih na nedovoljnu spremnost mladih da pomognu drugim osobama u situacijama kada je njihova bezbednost ugroţena.
Pasivnost i odsustvo empatije prema drugima predstavljaju ozbiljan problem koji se mora rešavati kroz školske projekte i učešće
medija u podizanju svesti mladih o značaju ove teme. Takođe, potrebno je raditi na jačanju poverenja mladih u nacionalne organe i
institucije koji se staraju o njihovoj bezbednosti. Neophodno je ukazati mladima na posledice koje mogu imati različiti oblici
ugroţavanja bezbednosti kao što su trgovina ljudima, sprovođenje nasilja ili zloupotreba ličnih informacija preko društvenih mreţa.
Po mom mišljenju najprioritetniji izazov u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji jeste sama svest mladih. Naime, velikom broju mladih
u Srbiji su u glavama utisnute mnoge posleratne predrasude koje se ekstremnim nacionalizmom potpaljuju i samim tim pospešuju
razvoj, kako rasne i verske mrţnje, tako i mrţnje prema nacijama ,,agresorima“. Smatram da se najbolji način za rešavanje ove vrste
problema nalazi u razmeni kulturnih i intelektualnih iskustava, u druţenju i upoznavanju sa ljudima iz nacija ,,agresora“ i rad na
rešavanju zajedničkih problema, a samim tim bi se urušile ne samo posleratne predrasude prema određenim nacijama, već bi se
postiglo i to da se svaka pojedinačna jedinka obrazuje tako da svakom vidu predrasuda pristupa skeptično i sa ţeljom da je preispita.
14
Najprioritetniji izazov mladih u Srbiji je njihovo nerazumevanje građanske i političke odgovornosti. Pasivnost i prihvatanje učestalih
problema u našem društvu: nasilja, korupcije, sive ekonomije, zloupotrebljavanja psihoaktivnih supstanci, diskriminacija,
distanciranosti i nepoverenja u institucije drţave, te shvatanja izbornog procesa kao nerelevantnog dovodi do nezadovoljstva
mladih, ali i do njihovog odustajanja od rešavanja problema. Nije potrebno pozivati se na zvanične statistike da bismo shvatili da
većina mladih ţeli da napusti Srbiju, a ne uviđa mogućnost da ukoliko postanemo participativni i odgovorni građani, dobijamo
priliku da malim ali proverenim koracima menjamo sistem. Najveća opasnost leţi u neprijavljivanju nasilnika, korumpiranih
delatnika, opštepoznatih dilera, neodgovornih drţavnih institucija, svakodnevnih ispravljivih nepravdi i diskriminacija koje
konstantno i perfidno podrivaju kvalitet naših ţivota. Rešenje je ponovo u edukaciji i pribliţavanju institucionalnih procesa koji
dovode do dostojanstvenog i bezbednog ţivota u demokratski uređenoj drţavi. Edukaciju treba izmestiti iz zatvorenih i
zainteresovanih krugova dostupnošću sve većem broju građana i građanki.
Izazovi koji okupiraju mlade širom sveta, aktuelni su i u Srbiji- moţda su kod nas malo više izraţeniji zbog krize u materijalnom i
moralnom smislu u kojoj se naše društvo nalazi. Kljucni problemi su: Nasilje(vrsnjacko, u porodici, na ulici), Alkoholizam i
narkomanija, saobracajne nezgode, netolerancija i diskriminacija, korupcija, i poseban netipičan izazov- stereotipi.
o Kako rešiti? Edukacijom i druţenjem! Mladim ljudima nedostaje podrška i paţnja, zaboravljeni su u ovoj zemlji. Treba
organizovati kreativna druţenja sa ozbiljnim temama, poput treninga, seminara, foruma ili sličnih dogadja gde bi se maldi
medjusobno povezivali i razmenjivali ideje. Siriti pozitivne misli po skolama i univerzitetima. Takodje, internet edukacija.
Danas gotovo svi mladi ljudi u Srbiji koriste društvene mreţe. Mladima treba prilaziti, a ne očekivati da sami pridju.
Mislim da su ključni faktori u vezi bezbednosti mladih: relativizovan sistem vrednosti, neadekvatnost obrazovnih programa u
pogledu veze sa budućim radnim mestom, nezaposlenost, rizična ponašanja, kao i slabo ili nikakvo učestvovanje mladih u
procesima donošenja (političkih) odluka. Sve navedeno moţe dovesti do osećaja bespomoćnosti i marginalizacije mladih ljudi što
dalje vodi u kriminalno ponašanje i nasilje.
o Rešenja su vidljiva kako na drţavnom tako i na planu lokalne zajednice.
o Drţava bi mogla da uradi reviziju sistema zapošljavanja kroz jačanje korelacije izmedju obrazovnog sistema i trţišta rada, da
zabrani partijsko zapošljavanje, da smanji korupciju na svim nivoima (zdravstvo, policija, administracija uopšte), da pruţi
podršku (kroz mogućnost apliciranja za projekte i finansijku pomoć) omladinskim organizacijama.
o Lokalna zajednica bi mogla da radi na osnaţivanju mladih da se uključe u rad javnih institucija samim tim i u proces
donošenja odluka vezanih za omladinsku politiku.Takođe, mogla bi da podrţi osnivanje omladinskih centara, rad
nevladinih organizacija i utiče na jačanje civilnog sektora uopšte.
15
o Globalna pitanja koja se tiču i mlađih i starijih, gde dolazi do ugroţavanja bezbednosti su : izbeglička pitanja, terorizam,
organizovani kriminal, trgovimna ljudima, nasilje u porodicama i nad ţenama, verbalno nasilje preko interneta, društvenih
mreţa, zloupetreba ličnih informacija na društvenim mreţama, prostitucija i korišćenje narkotika. Smatram da treba
obezbetiti sredstva za projekte koji bi jačali i vladin i nevladin kapacitet u rešavanju ovih pitanja. Pomoći vojne i policjske
projekte, ali i sprovesti pozitivnu kampanju upoznavanja mladih sa potencijalnim načinima narušavanja njihove bezbednosti
i kako prepoznati i izboriti sa problemom, od individualnog do problema koji bi narušavali bezbednost šireg krugljudi, kao
što je bezbednost u školi npr.
S obzirom na situaciju u kojoj se naša zemlja nalazi (nizak ţivotni standard, velika nezaposlenost mladih, nemotivisanost mladih da
preduzimaju akcije kako bi popravili svoj status) i s obzirom na teţak period kroz koji je naša zemlja prošla u proteklih 25 godina,
zaista je nezahvalno govoriti o najprioritetnijim izazovima u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji. Izazovi su brojni: alkoholizam,
narkomanija, delovanje destruktivnih sekti, nasilje, nedovoljna edukacija u pogledu korišćenja savremenih tehnologija, korupcija,
organizovani kriminal, ugroţenost u oblasti saobraćaja, trgovina ljudima. Ovi mnogobrojni izazovi sa kojima se mladi u Srbiji
svakodnevno susreću zahtevaju konstantan pristup u pogledu edukacija i aktivne uloge mladih u identifikovanju i preduzimanju
odgovarajućih mera kako bi se ovi izazovi predupredili i sveli na najmanju moguću meru, s obzirom da je nemoguća stoprocentna
bezbednost.
Smatram da bezbednost mladih najviše ugroţava nedostatak perspektive i mogućnosti za dostojanstven ţivot.
o Kako je ovo pitanje jako sloţeno i uslovljeno najviše teškom ekonomskom situacijom u drţavi na koju se teško moţe
uticati, verujem da bi kroz edukativni rad na svim nivoima školovanja mladima trebalo prenositi ideje o sistemu vrednosti
koji je suprotan opšteprihvaćenom u drţavi, usađivati im ideje o samoinicijativi i preuzimanju odgovornosti za sopstvenu
budućnost. Ukoliko se utiče na promenu atmosfere u društvu, sprečava se i pojava nekih bezbednosnih problema kakva je,
na primer, trgovina ljudima, čiji koreni potiču upravo iz osećaja beznadeţnosti koji je u velikoj meri priustan među mladima
u Srbiji.
o Takođe, na osnovu iskustava iz svog dosadašnjeg rada, smatram da je psihološka podrška nešto što jako nedostaje mladim
ljudima, te bi mnogo više trebalo ulagati u mentalno zdravlje mladih, kako na nivou škole (intenzivniji rad školskih
pedagoga i psihloga), tako i kroz edukacije i radionice izvan škole. Na ovaj način bi se postiglo da mladi postanu svesni
koliko je vaţno da zatraţe podršku i pomoć ukoliko im je potrebna. Verujem da bi se ovako umanjila učestalost devijantnih
društvenih pojava (nasilje, narkomanija, alkoholizam, diskriminacija), koje takođe u velikoj meri ugroţavaju bezbednost
mladih.
16
o Svakako verujem da se u poboljšanju bezbednosne situacije mladih treba krenuti od njih samih i raditi na njihovom
osnaţivanju. Prvi korak ka tome svakako je njihova edukacija o pitanjima bezbednosti, pre svega ljudske bezbednosti, jer mi
se čini da mladi u Srbiji uglavnom ne razmišljaju u tom pravcu. Uzrok tome je, delom, i činjenica da se u našoj zemlji, na
nivou drţavne politike, bezbednost i dalje posmatra najviše kao bezbednost drţave od vojnog ugroţavanja, dok se uveliko
zanemaruje bezbednost pojedinca, i posebno mladih.
Najprioritetniji izazovi u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji su: nasilje u porodici, nasilje u školi i nasilje na Internetu koje je sve
učestalije usled sve intenzivnije upotrebe savremene informaciono komunikacione tehnologije. Pored toga, ključnim izazovima u
oblasti bezbednosti mladih u Srbiji smatram i narušavanje prava i slobode mladih i izazivanje nacionalne, verske ili rasne
netrpeljivosti.
Mislim da je internet i dalje izazov mladih generacija, iako u društvu postoji teza da mladi brzo uče i usvajaju najbolje vrednosti
globalne mreţe, što je delimično i tačno. Ipak, dobar deo mladih koji koristi društvene mreţe zanemaruje jednu od najbitnijih stvari
vezanih za online ponašanje – bezbednost i distanciranje od govora mrţnje na internetu. Dalje, s obzirom na društveno-političke
okolnosti, a najviše na loš ekonomski status mladih, nezaposlenost i višak slobodnog vremena dovodi do izloţenosti mladih lošim
društvenim navikama i akcijama. Rešenja oba problema vidim u vršnjačkoj edukaciji i praktičnim savetima na pomenute teme.
Smatram da se i misija OEBS-a donekle poklapa sa pronalaţenjem rešenja za mlade za tu problematiku.
NVO Proaktiv, organizacija u kojoj radim, je uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, izradila Strategiju bezbednosti mladih grada Niša,
koja je i usvojena od strane Skupštine grada Niša, 2014.godine. Tako je grad Niš, postao jedini grad u Srbiji, koji ima Strategiju
bezbednosti, namenjenu mladima. Glavni izazovi u oblasti bezbednosti mladih u Nišu, u velikoj meri bi se mogli poistovetiti sa
izazovima bezbednosti mladih u Srbiji. To su pre svega opšta bezbednost, koja je blisko povezana sa ekonomskom bezbednošću,
na koju utiču nezaposlenost i siromaštvo, politička neizvesnost. Jedan od glavnih izazova mladih je i socijalna bezbednost
(vršnjačko i porodično nasilje, zdravlje, kriminal..). Preporuke u njihovom rešavanju su pre svega; ozdravljenje trule drţavne
ekonomije, čime se smanjuje nezaposlenost mladih; funkcionalnije obrazovanje; veća briga o zdravlju..
Budući da ţivimo na prostoru koji je nedavno bio zahvaćen ratovima, propagandama i govorima mrţnje, pitanje post-konfliktne
rehabilitacije je jedno od najvaţnijih pitanja u našem društvu. Mladi su sve više netolerantni, diskriminišu i nedomokratski su
nastrojeni. Nerazumevanje, nedostatak epmatije i podrške od relevantnih činilaca mlade usmeravaju na put diskriminacije pa i
vršnjačkog nasilja. U prevenciji i zaštiti mladih podjednako moraju biti uključeni porodica, društvo i drţava (kao aparat koji ima
17
sposobnost kreiranja opšteg mišljenja I opšteg dobra). Razvoj edukativnih inicijativa, programa razmene kako bi se promovisalo
razumevanje među kulturama, promovisanje pozitivnih primera koji treba da budu uzor mladima, edukacija u razumevanju I
korišćenju medija – sve su to činioci koji će pomoći da se mladima prošire vidici, da se smanji tenzija i da se mladi motivišu da rade
zajedno.
o Veliki problem mladih u Srbiji jesu i bolesti zavisnosti gde je neophodno da i društvo i drţava pronađu pravi pristup
mladima i gde je neophodno da drţava na vreme ulaţe u edukaciju i prevenciju.
o Zloupotreba interneta, zloupotreba političke moći i zloupotreba medija su takođe opasnosti koje mladi treba na vreme da
prepoznaju i da se suoče sa njima.
Problemi sa kojima se mladi danas suočavaju tiču se ekonomske, političke ali i lične bezbednosti. Narušena ekonomska bezbednost
mladih u Srbiji ogleda se u teškoćama pri potrazi stalnog radnog mesta, lošim uslovima rada, kao i u nejednakostima prihoda. Da bi
se poboljšao poloţaj mladih na trţištu rada i povećao njihov uticaj u donošenju odluka koje se tiču drţavnog i društvenog uređenja,
potrebno je obezbediti im stabilnu političku bezbednost (u vidu ostvarenja prava na slobodu govora, štampe, veroispovesti, prava
na okupljanje), bez straha od narušavanja njihove lične bezbednosti.
Podizanje i razvoj svesti mladih o negativnom uticaju i posledicama narkotika i opijata.Preporuke: Organizovanje seminara i
prezentavija u osnovnim,srednjim školama kao i na fakultetima. Promocija sporta. Razvoj i podizanje svesti o vanrednim
situacijama.Ponašanje i spremnost reagovanja u kriznim situaciajma. Preporuke:Organizovanje prezetacija u srednjim školama i na
fakultetima o karakteristikama i vrstama vanrednih situacija.
Po mom mišljenju, jedan od glavnih i najvećih izazova u oblasti bezbednosti mladih je materijalna neizvesnost i nesigurnost.
Mnogo je mladih koji nemaju šansu za osnovne ţivotne potrebe, a da ne govorimo o uslovima za obrazovanje i stručno
usavršavanje. Osim toga , većina onih koji i uspeju da prodju kroz sistem visokog školovanja, vrlo često nemaju šansu da rade u
struci, ili da rade uopšte . Naravno, pored toga, postoji i neposredno društveno opasniji problem, a to je kriminalitet. Mladi se sa
nasiljem, psihičkim i fizičkim, susreću svuda, od svojih domova preko obrazovnih ustanova, na sportskim i kulturni dešavanjia, ne
samo na ulicama. Naravno, bezbednost mladih je ugroţena i u oblasti diskriminacije, zdravstva, neinformisanosti, poštovanja
ljudskih prava. Pre svega, zarad rešavanja ovog probema, potrebno je aktivirati javne institucije i lokalne samouprave, jer je
rešavanje konkretnih situacija i problema u njihovoj nadleţnosti, i one imaju najveći autoritet. Jedan od načina, koji je dobar primer
započinjanja akcije borbe za zaštitu bezbednosti mladih je učinio grad Niš. Usvajanje Strategije za bezbednost mladih grada Niša
(decembra 2013. izradili su je Media i Reform Centar Niš, OCD Proaktiv, uz podršku misije OEBS-a u Srbiji), kao i usvajanje
18
Akcionog plana, su veliki korak u aktiviranju lokalne samouprave grada, i drţavnih institucija, kao i organizacija mladih radi
posvećivanja ovom problemu. Potrebno je i pokrenuti organizacije mladih, studentske organizacije, osnovati savetovališta koja bi
pomogla u razotkrivanju “tamne brojke” kriminaliteta nasilja nad mladima. Za svaki segment ovog problema potrebno je detaljno
razraditi plan i način suzbijanja istog, u okvirima javnih institucija, ali i posredstvom a aktiviranjem maldih koji ţele da se posvete
borbi protiv ovog problema.
Smatram da je nasilje postalo oblik izraţavanja mišljenja među mladima u Srbiji, i da ono predstavlja najprioritetniji izazov. Za
društvo u tranziciji, kao što je naše nije neobično da ne postoji spremnost da se private promene i postoji velika netolerancija na
različitost, pa se često različitosti “dočekuju na noţ” odnosno rešavaju nasiljem. Smatram da u rešavanju ovog problema svakako
treba definisati pravne akte koji će biti primenjivani, i čija implementacija se moţe isfinansirati, kao i da oni budu definisani od
strane stručnjaka. Bitan aspekt je i rad na prevenciji nasilja, koji kod nas ne postoji.
1.Vršnjačko nasilje u osnovnim školama.
o Rešenje predstavlja intenzivan rad se decom kroz interaktivne radionice koje bi drţali đaci završnih razreda srednjih škola uz
asistenciju studenata učiteljskih i humanističkih fakulteta, a sve to uz monotoring školskih psihologa.
o 2.Sajber nasilje na društvenim mreţama
o Smatram da su najugroţeniji na internetu, a posebno društvenim mreţama, osnovci niţih razreda. Nalazim da je rešenje
problema edukacija mladih na časovima računarstva i informatike, praćena medijskom kampanjom na internetu i TV-u.
Na prvom mestu to je zasigurno ekonomska i socijalna bezbednost. Verujem da smo svi svesni problema visokog procenta
nezaposlenosti mladih, svih oblika nasilja, letargije i opšte nezainteresovanosti za rešavanje problema. Rešenje koje ja smatram
pravim jeste komplikovano, ali verujem, na duge staze, jedino ispravno. Naime potrebno je raditi na promeni svesti i sveukupno,
našeg mentaliteta, jer dok su građanima ljudska prava ništa više od sinonima za rad stranih plaćenika, ne moţemo očekivati bilo
kakav napredak ka uspostavljanju pravih demokratskih institucija a sa njima i u rešavanju nagomilanih problema mladih ljudi.
Potrebno je prvenstveno raditi na promeni svesti roditelja i učitelja čiji je posao da ispravno usmeravaju decu, a kao posledica toga
doći će i do promene svesti mladih.
Najveci prioriteti su kontrola naoruzanja, obrazovanje, ljudska prava, tolerancija i borba protiv diskriminaccija.Mlade bi najpre
trebalo aktivirati i podsticati na volonterizam, rad na neformalnom obrazovanju, ucenje o toleranciji. Organizovati razne
konferencije, seminare i voditi ih smerom ka „pravom putu.“
19
Mladi su danas ugroţeni i njihova budućnost je jako neizvesna. Postoje mnogi uzroci- od onih kulturnih koji dopiru sa TV
prijemnika do ovih koji dopiru sa ulice- droga! Droga je svuda oko nas i lakše je nabaviti drogu nego išta u ovoj zemlji. To dovodi
do toga da su mnogi mladi ţivoti uništeni i da jednostavno nema plana kako da se taj problem reši u dogledno vreme. Moja
strategija jeste da drţava treba da pojača kontrolu na graničnim prelazima i da ima više policijskih patrola na ulicama, zatim
forsiranje i promovisanje sporta i vitalnih ţivotnih vrednosti- kulutre! Više sporta u školama, više edukativnih sadrţaja na
nacionalnoj frekvenciji, manje rijaliti programa. Mladi će tako biti bezbedniji- i na ulici i u glavama.
Pre svega Srbija jedna jos uvek vrlo konzervativna sredina sa gomilom predrasuda koje su ustaljene i sveprisutne,ali sa ogromnom
tendencijom da se one prevazidju.Izazovi su naţalost brojni,pokušaću da istaknem nasilje medju mladima,kao i jako loše prihvatanje
različitosti medju ljudima bilo da je ona zasnovana na verskoj,rasnoj ili etničkoj pripadnosti ili na drugačijem seksualnom
opredeljenju.Rešenje problema vidim u edukaciji i interakciji sa mladima različitog uzrasta primereno njihovom starosnom dobu
kroz razne programe,radionice,emisije...uz obraćanje paţnje i uvaţavanje pretpostavke da je Srbija zemlja koja se razvija,koju
karateriše odredjeni mentalitet i ustaljenost razmišljanja.
Izazovi pred kojima mladih ljudi stoje jesu direktno vezani za njihovo obrazovanje i način ţivota. Jako često se dešava da se mladim
ljudima uksraćuje obrazovanje zbog manjka finanijskih sredstava, a iz istih razloga se jako često dešava i da mladi retko imaju bilo
kakvu fizičku aktivnost. Time im se uksraćuje i pravo na normalan ţivot kakav njihovi vršnjaci u većini zapadnih zemalja imaju.
Kao osnovni problem navodim probleme edkuacije i zdravlja mladih u Srbiji upravo zbog toga što smatram da je to osnov
normalnog ţivota mladih. Zašto? Svedoci smo manipulacije nad mladima sa različitih strana, teškoj ekonomskoj I socijalnoj situaciji,
visoke stope kriminaliteta mladih. Mladom čoveku bez obrazovanja jako je teško da uspe u današnjoj Srbiji. Svedoci smo takođe I
problema vezanih za animiranje mladih sportom zbog nemanja uslova I finansija, kao I njihovog lošeg zdravlja usled konzumacije
alkohola, duvana, opojnih droga ili nekih bolesti kao što je depresije. Nije retkost ni da se u izveštajima o njihovom zdravstvenom
stanju prodnađu I podaci o povećanju procenta fizičkih deformiteta usled nemanja fizičkih aktivnosti. Svi ovi, kao I mnogi drugi
problemi se mogu rešiti edkuacijom i animiranjem mladih.
Mladi treba da budu upoznati sa izazovima, pretnjama i rizicima u oblasti bezbednosti. Tu pre svega spadaju kriminal, korupcija,
terorizam, narkomanija, separatizam, ... Kako bi se efektivno prepoznali i rešili ovi problemi oko pitanja bezbednosti, moramo da
radimo zajedno u partnerstvu sa našim zajednicama, lokalnim vlastima, društvom, mladim, svim zainteresovanim pojedincima i da
se uključimo u nastojanjima da sprečimo i rešavamo probleme. Moja preporuke je sprovođenje nekog programa za svest mladih, u
cilju edukacije dece, mladih, učenika i studenata o izazovima u oblasti bezbednosti.
20
U poslednjih nekoliko meseci desavaju se samo neke lose stvari, od nestanaka osoba do ogromne kolicine droge koja se svakim
danom sve vise povecava. Trebalo bi povecati vecu bezbednost na ulicama, ojacati policajce u smislu boljih obuka i treninga. Nova
opasnost je i Internet, koliko god da je dobar sa sobom nosi i lose strane, jer se povecaca broj maloletnika koji nasedaju na price
starijih( posebno devojcice). Trebalo bi definitivno uraditi nesto i na tom polju. Neka se krene korak po korak, ali neka se krene,
treba zaustaviti sve ovo i obezbediti sigurnost na ulicama pre svega, deca vise nisu sigurna ni u svojoj ulici.
Neophodno je unapređenje regionalnog pristupa u sveobuhvatnom suočavanju sa pretnjom organizovanih kriminalnih grupacija.
Vaţno je ojačati kapacitete MUP-a u lokalnim sredinama kako bi se izborili protiv proizvodnje i trgovine narkotika. U koordinaciji
sa policijom trebalo bi uvesti noćno patroliranje po lokalnim putevima kako se ne bi dogodila kidnapovanja maloletnika. U
sredinama gde postoji netrpeljivost između mladih različitih nacionalnih grupa, neophodno je sprovesti dijalog i inkluziju. Smanjiti
procenat učinjenih krivičnih dela kod maloletnika kroz uključivanje mladih u projekte kancelarija za mlade i uključivanja Centra za
socijalni rad u realizaciju seminara pod nazivom – Sklonimo decu sa ulice! Smanjenje huliganizma.
Najprioritetniji izazovi u oblasit bezbednosti mladih u Srbiji ticu se otklanjanja netolerancije prema pripadnicima osetljivih grupa
kojima nisu priznate jednake sanse za napredak drustvu. Takodje mladi diplomci bi trebali u vecoj meri da budu ukljuceni u
drustvene aktivnosti I donosenje odluka. Mladi su ugrozeni jer svojim radom nisu u stanju da obezbede sebi pristojan I
dostojanstven zivot kao ni sopstvenu egzistenciju, ovu su po mom misljenju krucijalni problem koji se mogu iskoreniti
ukljucivanjem mladih iz razlicitih drustvenih slojeva kao I razlicitih etnickih grupa u sve drzavne institucije u kojima ce u saradnji I
dogovoru sa ostalim mladim ljudima moci da se bore za svoja prava..
Bezbednost mladih u saobracaju- poostavanje kazni za potencijalne prekrsaje i poostavanje kriterijuma za dobijanje vozacke
dozvole, bezbednost mladih od nasilja u prigradskim opstinama glavnog grada I drugim gradovima unutrasnjosti- stratesko
menjanje sistema vrednosti kod mladih.
S obzirom da sam licencirani trener za NO HATE SPEECH program (odobren od strane Saveta Evrope) I da sam u aktivnom
radu sa djacima osnovnih I srednjih skola grada Sremska Mitrovica,mogu reci da primecujem netrpeljivost mladih premo
drugacijima od sebe (homoseksualnim osobama,,osobama druge nacionalnosti I etnicke pripadnosti,drugacijeg religijskog
ubedjenja,kao I nizeg socijalnog statusa).U obrazovnom planu I programi ne postoji predmet ili deo nastavnog programa koji bibio
fokusiran na problematiku govora mrznje u svim aspektima medijskog izvestavanja I popularnih drustvenih mreza.Do zakljucka
21
sam dosla upravo na osnovu jednogodisnjeg iskustva tokom 2013/2014. skolske godine,od kada je I zaziveo ovaj program, lokalnoj
zajednici.
Romi su uvek i svuda bili predmet odbacivanja i diskriminacije,od strane svih. Moj predlog je da se kroz obrazovanje i kroz
podizanje svesti kod Roma oni pokušaju da se integrišu u društvo i da socijalne razlike buu sve manje i manje. Različitost se mora
poštovati.
Mlade Srbije staviti u funkciju stvaranja sopstvene bezbednosti u sutra bezbednoj drţavi Srbiji,
o -Bezbednost mladih, naroda uopšte, u bezbednosno ne uređenom i u brzbednosno ne kontrolisanom sistemu realno se
dovodi u pitanje,
o -Edukovanje i u bezbednosnom smislu obrazovanje mladih, počevši od rane mladosti, aktivno ih uljučujući u proektovanje i
uspostavljanje sistema bezbednosti, u svim sverama ţivota, rada i aktivnosti, najprioritetniji je izazov u oblasti bezbednosti
mladih Srbije.
Mladi u Srbiji se suočavaju sa različitim izazovima i pretnjama po bezbednost, a sve to nastaje kao posledica prisutnosti različitih
faktora kao što su velika nezaposlenost, siromaštvo i socio ekonomske pretnje, statusna diferencijacija kao i mnogobrojni drugi
razlozi kao što su postratni kontekst koji vode ka raznim oblicima konflikata. Iz ovoga proizilazi da je nasilje najprisutniji i najveći
izazov u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji budući da smo svedoci svakodnevnog ispoljavanja nasilja na ulicama, najčešće ubistava.
Poremećene vrednosti kao i niz stanja koje proizilaze zbog nezaposlenosti kod mladih izazivaju prouzrokuju devijantna ponašanja
npr. u saobraćaju (brze voţnje itd.). Da bi se sankcionisalo odnosno sprečilo ovakvo ponašanje i pojava ovih izazova potrebno je
rigoroznije sprovođenje zakona, zatim savetovanje medija kao kreatora javnog mnjenja o promovisanju pravih vrednosti putem
programa, kroz različite edukativne i informativnoe sadrţaje, zatim uvođenje što više kulturnog sadrţaja i aktivizma kod mladih
kako bi se njihova paţnja i intelekt usmerili umesto na TV, telefone i Internet, na prave stvari koje će ih animirati i ukazati im na
prave vrednosti a na taj način izgraditi od njih zrelu osobu korisnu društvenoj zajednici. Pored ovog ključnog izazova (nasilja) tu su
i ekonomske pretnje koje su takođe prisutne kod mladih u Srbiji. Zbog nezaposlenosti i siromaštva mladi u Srbiji nisu u mogućnosti
da privređuju što se automatski reflektuje na njihov poloţaj u društvu, ostvarivanje viših ciljeva, mogućnosti obrazovanja i
sl....Adekvatni instrumenti odnosno preporuke za sprečavanje pomenutih bezbednosnih izazova je takođe reforma sektora
bezbednosti (policije, pravosuđa, vojske).
22
Znamo da je internet globalna mreza koja nosi sa sobom ogromne prednosti ali i nedostatke... Mladi, najpre adolescenti, ali i
osnovci olako se upustaju u konverzaciju sa nepoznatim osobama, sto izaziva brojne probleme i promene u ponasanju mladih..
o Treba podici svest mladih, koji koriste drustvene mreze, o tome na koji nacin treba da koriste internet, kako se ophoditi
prema „ neznancima“...
Najprioritetniji izazovi u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji po meni su svakako problemi vezani za socijalnu patologiju (devijantna
ponašanja, alkoholizam, narkomanija, prostitucija, kockanje, agresivna ponašanja i td.). Moje preporuke u rešavanju ovih problema
jesu što češće odrţavanje tribina u vaspitno-obrazovnim institucijama, gde bih poseban akcenat stavio na osnovne i srednje škole.
Kriminal, saobraćajne nezgode i nasilje.
o Reforma policije i pravosuđa, suzbijanje kriminaliteta i korupcije, podizanje svesti građana o problemima mladih,
sprovođenje kampanja i radionica, motivisanje mladih da se aktivnije uključe u rešavanje problema svojim lokalnim
zajednicama...
Kriminal, droga, alcohol. Otmice, I zloupotreba mladih. Potrebno je podici svet omladine o znacaju zivota, odabiru profesije i
drustva, o uticaju na okolinu i pojedinacni trag svakog od nas.
o Bezvednost i sigurnost na najvisem nivou mozemo podici jedino ako dopremo do velikog broja omladinaca, koji bi pritom
svesno donosili odluke, razumno, i u skladu sa situacijom. Bez nepotrebnih svadja, prepirki, ili skretanju ka losoj i tamnoj
strani. Kriminalu, prostituciji, narkomaniji.
Kultura bezbednosti mladih je najveći izazov i problem u isti mah. Ne postoje jasne slike koliko su zapravo mladi bezbedni ili ne.
Neophodno je prvo informisati i edukovati mlade o polju bezbednosti, kao prevenciji potencijalnih opasnosti. Pre svega treba osetti
puls bezbednosti mladih i tek onda donositi konkretnije odluke za budućnost.
Najprirotetniji izazov u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji je Bezbednost za vreme njihovog slobodnog vremena. U tim trenucima
su oni oni imaju najmanji nadzor nad sobom, svugde imaju makar neku kontrolu, ovde je toga najmanje. Imaju potpunu slobodu,
baš ta sloboda moţe da ih uvede na neformalo obrazovanje, naţalost isto tako i u jako velike probleme. Tu smo mi da vršimo
prevenciju da do ovoga ne sme doći, mladi moraju biti osvećeni.
23
Najveći prioritet je soprtsko huliganstvo, previše mladih se okreće tome usled loših ekonomskih i obrazovnih okolnosti. Drţava bi
trebalo više da se posveti rešavanju tog problema, kroz razne edukativne projekte i seminare, uvede adekvatnije sankcije.
o Ostali problemi bezbednosti su zdravstvene prirode, narkomanija i nedovoljno obrazovanje o seksualnim odnosima.
Ono sto je najbitnije jested a se svest o (ne)bezbednosti mladih u Srbiji, siri jos od najmladjih nogu. Dakle, izazov je raditi sa
najmladjim kategorijama I njima docarati vaznost ove institucije I problema koji postoji. Ne radi se samo o klasicnim tucama I
svadjama u skolama ili napolju, po diskotekama, klubovima. Ono sto je osnov svega jeste bezbednost mladih u poroddici, kao
osnovnoj celiji drustva. Obezbediti lepo I bezbrizno , pre svega bezbedno odrastanje deci u bioloskoj porodici ili ustanovama koje
se staraju o deci bez roditelja je najvaznija stvar za obezbedjivanje bezbednosti mladih, Jer najpre treba biti bezbedan kod kuce, a
onda mozemo da govorimo o ocuvanju bezbednosti u skolama, I drugim ustanovama.
Smatram da je najprioriteniji izazov, koji trenutno deluje nepromostiv, upravo nezaposlenost i nedovoljno razvijen odnos
omladinskih i studentskih organizacija sa privredom. Takođe, problem visokog školstva je još jedan od problema za koje još uvek
nema pouzdanih rešenja. Moja preporuka bi se sastojala u tome da se putem određenih manifestacija, medijskih kampanja i drugih
metoda aktivne propagande utiče na svest poslodavaca, jer kao što znamo, zakonske regulative nisu uvek garancija da će se nešto u
realnom ţivotu sprovesti u delo.
Priopritet jeste zdravlje mladih ljudi, zatim kako iskoristiti slobodno vreme, a biti bezbedan, bez spoljnih uticaja losih ljudi na
konkrenu mladu osobu, bezbednost u pogledu fizickih obračuna koji mogu da se reše rečma i rezgovorom.. Preporuke: Praviti
prezentacije, reklame, o vrednostima ţivota i okretanju stvarima koje su naizgled sitne i beznačajne ali bitne za svakodnevno
funkcionisanje ţivota mlade osobe. Zatim da se preporuči da se promeni televizijski program i da se predje na edukativno
obrazovni program i da se tako mladi bezbedno zaštite od negativnosti i primera iz loseg okruţenja i onoga sto nam se nameće.
Prioritetni cilj (izazov) je ekonomska bezbednost mladih u Srbiji. Preporuke se ne mogu odvojiti od preporuka na najvisem nivou
rezavanja nezaposlenosti u Srbiji, ali se mogu ovde odnositi na preporuke za podrsku drzavi u donosenju mera koje ce smanjiti
nezaposlenost (mladih). To bi bilo informisanje mladih o pravima, obavezama i mogucnostima za zaposlenje u skladu sa zakonima;
iniciranjem udruzivanja mladih i lobiranjem kod drzave; usmeravanjem obrazovanja. Razvijanje i jacanje civilnog sektora mladih se
onda podrazumeva i treba delovati u tom smeru.
24
Mislim da je jedna od najvećih pretnji za mlade internet nasilje. Vrlo specifičan vid nasilja koje moţe da dovede do vrlo ozbiljnih
posledica po mlade s obzirom na sadrţaje koji se mogu pojaviti na internetu i njihovo širenje nakon koga ţrtva moţe da tri
dugoročne posledice, pre svega psihološke, odnosno emocijonalne, a u nekim slučajevima i fizičke. Nasilje u porodici je takođe vrlo
prisutno u našem društvu i vrlo često se pokušava opravdati, pre svega u manjum i ruralnim sredinama, trgovina ljudima, pre svega
zbog loše materijalne situacije mladi ljudi se opredeljuju za neke vrlo sumnjive ponude za rad u inostranstvu itd. Takođe, drţava
Srbija, kao postkonfliktno područje, s obziron na prethone ratove kao i na nerešeno pitanje statusa Kosova ima velike bezbednosne
izazove koje doprinose sporijem napredovanju odnosno podizanju standarda ţivota njenih građana/ki te time utiče na kvalitet
ţivota mladih, nedovoljno razvijene institucije koje treba da zaštite građane, odnosno institucije koje su podloţne korupciji kao što
je policija, sudstvo, a koje bi trebalo da zaštite građane.
Prema mom mišljenju najpotrebniji izazovi ove organizacije predstavljaju očuvanje mira i bezbednosti u granicama evropskog
kontinenta kao primarni cilj, što je proklamovano i u samom završnom aktu Helsinške konferencije 1975. godine kojim je i osnovan
OEBS, a sama odredba se odnosi na nepromenjivost granica drţava stacioniranih na evropskom kontinentu. Kao primer bih naveo
i potrebu aktivnog učestvovanja OEBS-a u aktuelnoj ukrajinskoj krizi radi stabilizacije iste. Sekundarni cilj, smatram da bi svakako
bio očuvanje i unapređenje ljudskih prava za šta OEBS poseduje i podosta mehanizama pocevši od Ljudske dimenzije KEBS-a pa
do Berlinskog mehanizma koje treba u potpunosti iskoristii i teţiti njihovom usavršavanju u cilju podizanja standarda po pitanju
ostavrenja ljudskih prava pogotovu u postkomunističkim zemljama odn. zemaljama u tranziciji kojoj pripada i Srbija.
Veliki problemi sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju jesu nezaposlenost, neinformisanost, apatija i činjenica da sami sebe ne vide
kao deo rešenja već više kao deo problema, što u mnogome doprinosi apatiji mladih. Što se tiče rešavanju problema bezbednosti
mladih potrebno je da se selo društvo uključi u rešavanje problema bezbhednosti, vršnjačkog nasilja kao i izaloţenosti mladih
različitim uticajima i pokušajima zloupotrebe mladih u različite svrhe.
Kao najprioritetnije izazove u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji vidim sledeće:
Finansijska neizvesnost mladih- Mladi teţe ka finansijskoj nezavisnosti koju danas veoma teško dostiţu. Da bi se ovo poboljšalo
potrebna je veća saradnja drţavnog i privatnog sektora. Npr. uz bolju obrazovnu politiku mislim da je moguće postići to da svaki
student ima obezbeđenu stručnu praksu, sa kojom kasnije ima veće šanse za zapošljavanjem na trţištu rada. Konkretno neophodna
je veća saradnja Univerziteta i drugih drţavnih i privatnih entiteta. Pored toga ovaj bezbednosni izazov je u bliskoj vezi sa
(ne)jednakim šansama mladih za daljim usavršavanjem i radom, jer na tom putu oni imaju brojne diskriminacione prepreke. (npr.
nepotizam)
25
Mentalna higijena mladih- Sa mladima o mentalnoj higijeni bi trebalo više da se razgovara u sklopu formalnog obrazovanja. Zatim i
postojanje većeg broj Savetovališta za mlade, gde će psiholozi pristupati mladima na autentične I kreativne načine, a ne po tipu ,,šta
te muči''?
Bezbednost mladih u saobraćaju- Simulacija saobraćajnih nesreća-simulacija povreda koje najčešće nastaju tom prilikom upotrebom
različitih dodatnih sredstava koje će učiniti da se osoba uţivi u ulogu ţrtve. (ograničavanje kretanja itd.) Posebnu paţnju bi trebalo
posvetiti obuci mladih u pruţanju prve pomoći, ali i edukaciji o uticaju alkoholnih pića I narkotika na bezbednost u saobraćaju.
Ovde je takođe neophodna saradnja drţavnog i civilnog sektora.
Najprioritetnijim mi se čine loši međuetnički odnosi mladih u Srbiji, koji uzrokuju skoro svakodnevne konflikte – neretko sa
tragičnim posledicama. Takođe, nestabilna situacija na polju međuetničkih odnosa i prava manjina često mlade ljude odvodi u
kriminal „zarad viših ciljeva“.
o Rešavanje ovih pitanja vidim kroz upornost u suzbijanju predrasuda na nacionalnom nivou, a prevashodno kroz vladavinu
prava i primenu zakona.
Nasilje je postalo veliki problem sadašnjice i uzima maha u svim sferama ţivota. Rešavanje ovog problema moţe započeti
izrađivanjem strategije, akcionog plana u cilju poboljšanja poloţaja mladih, kao i omladinskih programa po školama.
Najveće prijetnje za bezbjednost mladih u Srbiji su, po mom mišljenju, u oblasti sajber kriminala i terorizma i u oblasti religijskog i
etničkog fundamentalizma. Ove dve bezbjednosne prjetnje se naročito međusobno proţimaju na internet društvenim mreţama na
kojima mladi svakodnevno provode vrijeme. U multietničkoj sredini, kakva je naša, društvene mreţe često za mlade stvaraju
paralelne svijetove i doprinose separatizmu.
o Preko njih se mladi vrbuju u različite ekstremističke pokrete a za uzvrat im se nudi bolji ţivot i prihvatanje od strane
istomišljenjika. Potrebno je mlade, kroz razne treninge, naučiti da koriste društvene mreţe na sigurniji način i u svrhu
pribliţavanja a ne udaljavanja ljudi.
Vršnjačko nasilje i netrpeljivost prema pripadnicima nacionalnih manjina je nešto što, prema mom mišljenju, predstavlja prioritetne
bezbednosne izazove. Neophodno je da se preduzme niz mera kako bi stanje u ovoj sferi počelo da se menja.
26
Rekla bih da su to dostupnost narkotika, oruţja, prisutnog nasilja u medijima, modeli ponašanja u zajednici, ekstremno teška
ekonomska situacija koja se odraţava kroz visoku nezaposlenost i siromaštvo, koje često imaju za posledicu ekstremizam,
vršnjačko nasilje, buntovništvo, dalje nisko kotiranje obrazovanja, neuspeh u školovanju, neangaţovanost u obrazovnom procesu,
nereagovanje sistema na nasilje i mnogi drugi.
o Značajno poboljšanje moguće je ostvariti sinhronizovanim, partnerskim i koordinisanim delovanjem svih aktera- tela za
bezbednost, institucija zaduţenih za brigu o mladima i civilnog sektora, čije bi značajnije uključivanje doprinelo celokupnom
uspehu.
Mladi drzavljani Republike Srbije kao I drugih drugi mladi ljudi iz dijaspore najvecu bezbednost bi trebali da imaju na interner sajt-u
i najvise da se bave zastitom zastitu od multi diskriminacije.
S obzirom na sloţenu ekonomsku i geopolitičku situaciju u našoj zemlji , sasvim je normalno da su potpuno poremećeni sistemi
vrednosti kod građana , a posebno kod mladih. Uočava se nizak nivo tolerancije,nepoštovanje različitosti mišljenja , nedostatak
porodičnog vaspitanja i opšte kulture .Ovakva erozija morala nuţno uzrokuje incidentne situacije u kojima dolazi do ugroţavanja
ljudskih ţivota. Podizanje nivoa svesti o pravim ţivotnim vrednostima , a istovremeno rad na prevenciji kriminogenog ponašanja i
odbacivanje takvih oblika ponašanja kod mladih smatram najvaţnijima , ali i najteţim za realizaciju s obzirom na to koliko uticaja
na mlade imaju savremena sredstva komunikacije.
Usled tehnološkog napretka, potonje mlade generacie imaju izmenjeni sisrem vrednosti i neretko odsustvo vaspitanja i vršnjačke
tolerancije. Zbog toga smo svedoci čestog sajber i fizikog nasilja među mladom populacijom. Da bi se tome stalo na put, potrebno
je pojačati preventive, a po mom mišljenju I korektovati mere.
Mladi su najranjivija kategorija kad je bezbednost u pitanju. Potrebno je pokrenuti konkretne akcije koje bi u isto vreme radile na
upoznavanju mladih sa rizicima ugroţavanja njihove bezbednosti, ali i na njihovom otklanjanju i garantovanju sigurnosti mladih.
Mladi često nisu svesni koliko je njihova bezbednost ugroţena, bilo da je ona fizička ili u prenesenom smislu. Pored svakodnevnog
rizika od fizičkog ugroţavanja (nasilje, kafići sa jednim izlazom u slučaju opasnosti i dr), tu je i konzumiranje jednobraznih i
instrumentalizovanih informacija putem medija koje oni ne znaju kritički da promatraju jer sa tim nisu upoznati. Rešenje za to je rad
sa mladima i upoznavanje sa kritičkim razmišljanjem kako ne bi postali ţrtve manipulacije.
27
Pre svega treba pomenuti lošu političku i ekonomsku situaciju, koje su uzrok sve veće frustracije mladih, različitih podela i viška
slobodnog vremena za koje često ne postoje mogućnosti niti prilike da se iskoristi na pravi način, a to vodi u suprotnom smeru.
Druga stvar jeste problem izveštavanja medija, koji koriste neadekvatnu retoriku kod događaja vezanih za mlade i vrlo retko
promovisanje pozitivnih primera i pozitivnih modela ponašanja. Pored toga, prisutnost korupcije i nesaradnje i nebrige institucija
koje su zaduţene za pitanje bezbednosti mladih, ostavljaju prostor za sve češću pojavu različitih oblika nasilja kao vida ispoljavanja
mišljenja među mladima, koje često ima fatalne posledice. Bitno je, pre svega na lokalnom nivou raditi na revitalizaciji organa
lokalne samouprave zaduţenih za bezbednost, podsticati saradnju i bolje funkcionisanje organa policijske uprave, sudstva,
obrazovnih ustanova, centara za socijalni rad i dr. Potrebno je raditi na donošenju akcionih planova za poboljšanje bezbednosti
mladih koji će biti primenjivi u praksi i stvoriti mogućnosti da mladi korisnije provode svoje vreme i budu aktivni u svojim
zajednicama.
Smatram da bi trebalo poraditi prvenstveno na edukaciji najmlađih članova našeg društva, da deca od samog početka školovanja
krenu da razvijaju svest o toleranciji. Takođe smatram da su profesori ili vaspitaci u obrazovnim institucijama jako bitan šraf u
njihovom odrastanju i shvatanju tolerancije na adekvatan način.
Najprioritetniji izazov u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji je definitivno nasilje. Nasilje u školama, odnosno vršnjačko nasilje,
nasilje na sportskim manifestacijama, gradskom prevozu, nasilje u porodici kao uzroku svega ostalog. Moje prepoiruke u rešavanju
su brojne i da bi se problem rešio mora podhitno da se deluje sa više „ frontova“ Uz adekvatnu edukaciju, šta je sve nasilje i kako ga
prepoznati, kaznena poilitika mora biti oštrija, sudstvo mora da funkcioniše efikasnije i mnoge druge institucije moraju da rade
bolje. Konkretno rešenje za sportska dešavanja je, recimo kupovina karata uz ličnu kartu, a ko pali, ruši, lomi, doţivotna zabrana
prisustva svim sportskim dešavanjima i vrlo brzo bi se problem rešio.
Nasilje medju mladima i netrpeljivost u bilo kom obliku (verska netrpeljivost, i netrpeljivost koja se zasniva na sekuslnom
opredeljenju), sve manja zainteresovanost za obrazovanje I kulturu, dakale problem školstva, nezaposlenost.... Kao rešenje
predlaţem radionice, i niz kreativih aktivnosti u kojima bi mladi ljudi( bez obzira na gore navedeno pol, rasu, obrazovanje,
veroispovest i seksualnu orejenataciju) učestvovali i na taj način zajendički pronalazili rešenje problema.
Rizcic vezani za narusene i haoticne sisteme vrednosti - od tradicionalnog, preko kolektivistickog do ratno-huskackog; edukacija,
podsticanje aktivnosti mladih u izgradnji novih vrednosti, medijska podrska.
28
o Rizici vezani za sire okruzenje: drzava i region: polseratovsko neprijateljstvo, netolerancija, gomila oruzja, dalje regrutovanje
mladih za ucesce u ratovima: na nivou drzava, ukljkucivanje mladih u procese, upoznavanje, objektivno informisanje
o Rizici vezani za loklane zajednice: nezaposlenost, korupcija, kriminal, ogoljena politička praksa, nepostojanje pravih
strategija razvoja: ukljucivanje velikog broja mladih u sve procese, izgradnja kapaciteta podrške akcijama mladih i
preduzetnistvu.
Po mom mišljenju najprioritetniji izazovi u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji su: poštivanje ljudskih prava. Jedno od najvećih i
najvaţnijih pojmova je čovjek kao ljudsko biće. Po rođenju mu pripadaju sva prava a i uz to i obaveze kojih se mora pridrţavatati
kroz Konvenciju o Ljudskim pravima, koja je prioritet na svakom dijelu zemaljske kugle gdje se čovjek nalazi, bez obzira na rasu,
boju, naciju, vjeroispovjest, rod i tako dalje.
Najprioritetniji izazovi u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji jesu, pre svega, izazovi iz aspekta humane bezbednosti. Zbog visoke
stope nezaposlenosti mladih, kao i niskog ţivotnog standarda, mlada populacija je sklona kriminogenim implikacijama ovih
problema: kriminalu, korupciji, religijskom fundamentalizmu I terorizmu. Za rešavanje ovih problema je neophodna aktivna uloga
drţavnog i civilnog sektora, osnaţena dugoročnim i kratkoročnim strategijama, kako bi se otklonila visoka nezaposlenost mlade
populacija i nizak ţivotni standard. Ova akcija se, pre svega, ogleda u edukaciji, emancipaciji, otklanjanju bezbednosnih rizika, kao i
budućim preventivnim delovanjem drţave i aktera civilnog društva.
Za društva u tranziciji kao što je Srbija najprioritetniji izazov u oblasti bezbednosti mladih jeste smanjivanje faktora koji doprinose
vršnjačkom nasilju, kriminalizaciji mladih i uvek prisutnom nasilju u porodici. To se moţe postići stvaranjem društva sigurnosti u
kojem će se mladi osećati da su uključeni u društvene tokove. U praktičnom smislu to jeste bolja zakonska regulativa koja će se
odnositi na sankcionisanje uzroka i posledica nasilja, zatim veće uključivanje mladih u društvene aktivnosti, volonterski rad I
osnaţivanje osetljivih grupa mladih kao što su pripadnici nacionalnih manjina, pripadnika LGBT populacije, drugih verskih grupa i
sl.
Najprioriotetniji izazovi u oblasti bezbednosti mladih su: konflikti u oblastima multietničke raznolikosti, posebno Romske
populacije, nasilje na sporskim priredbama, partnersko i vršnjačko nasilje. Moja preporuka u rešavanju je uključivanje mladih i
podsticanje mladih da se bave omladinskim aktivizmom. Edukacija mladih o nasilju i nenasilnim metodama rešavanja konflikta i
nenasilnoj komunikaciji najbitnija je za rešavanje. Kao i uključivanje lokalne a i šire vlasti u rešavanju problema.
29
Najprioritetniji izazovi u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji po mom misljenju su bezbednost u saobracaju, kultura upotrebe nasilja,
prekomerna konzumacija narkotika i psihoaktivnih supstanci, prekomerna konzumacija alkohola… Sto se bezbednosti u
saobracaju tice neophodno je omoguciti efikasniju kontrolu primene zakona. Kada je rec o prekomernoj konzumaciji narkotika,
psihoaktivnih supstanci i alkohola, prvenstveno, a svakako i mozda najbitnije, jeste omoguciti ozbiljniji pristup obrazovnog sistema
edukaciji mladih o posledicama upotrebe gore navedenog. Takodje, smatram da bi od koristi bila i veca ponuda neformalnog
obrazovanja putem medija, kao i organizacija radionica i tribina, diskusija o izazovima i ogromnom losem uticaju na zdravlje i psihu
mladih do kojih dovodi upotreba narkotika, alkohola…
Na pitanje da se ţene neznatno manje osećaju fizički bezbedno 73% ţena nasuport 77% muškaraca.Na pitanjeRomske bezbednosti
znamo da su Romi najvise i najčesca lica diskriminisani i ne poštovani od strane većinskog stanovnistva,po tome ukazuje da se
Romi ne skoluju,ne vaspitaju,ne odrţavaju higijenu i sl.
o Po pitanju osoba sa odredjenim invaliditetom dali u svakom gradu u Srbiji postoje određeni parkovi,ulice,putevi za
njih,koliko njih postuje Srbija? Na sva ta pitanja moze se doći do poboljšanja tako što bi se napisao projekat u vezi najčešcih
problema u Srbiji i realizovati projekat,i na taj način doslo bi do smanjena Diskriminacija nad Ţenama,Romima i Osobama
sa određenim invaliditetom.
Najpre je neophodno upoznati se sa problemima sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju. To su kriminal, korišćenje psihoaktivnih
supstanci i bolesti zavisnosti, svi oblici nasilja, a posebno bih napomenula elektronsko nasilje koje je sve zastupljenije među
mladima, diskriminacija marginalizovanih grupa mladih kao i njihova socijalna isključenost. Kako bi poslednja, od gorenavedenih
stavki bila rešena, potrebno je organizovati predavanja i radionice na temu smanjenja predrasuda prema osetljivim grupama.
Takođe, treba podstaći mlade iz osetljivih grupa da se bave neformalnim obrazovanjem i volonterizmom kako bi zajedno donosili
ideje o rešavanju raznih društvenih problema. Podizanje svesti o posledicama nasilja je jedan od načina za njegovo suzbijanje. Od
velike je vaţnosti pomagati ţrtvama nasilja u smislu davanja psihološke podrške i saveta. Bitno je da se kroz medije, obrazovanje i
vladine institucije podstiče pozitivna afirmacija kako bi se izgradila slika uzornog ponašanja, kao i tolerancija među mladima, rodna
ravnopravnost i nenasilna komunikaciju prilikom rešavanja koflikata. Potrebno je više edukovati mlade o rizicima koršćenja
alkohola i psihoaktivnih supstanci kroz organizovanje adekvatnih tribina.
Uključivanje civilnog stanovnistva u rešavanje problematike bezbednosti kao osnovni pristup upoznavanja sa problemom.
Najprioritetnije izazove u oblasti bezbednosti mladih u Srbiji razvrstao bih u dve velike grupe:
30
o Vršnjačko nasilje i privatnost. Pod Vršnjačkim nasiljem, podrazumevam, ne samo nasilje u realnom svetu već i na internetu,
putem društvenih mreţa. Čini se da danas više nego ikada, mladi ljudi jedni u drugima vide pretnju, te ne čude česti fizički
obračuni, i još češći verbalni napadi koji rezultiraju strašnim posledicama. Porast nasilja međutim primetan je u svim
segmentima društva, no čini se da više nego bilo gde on postoji među mladima. Porast maloletničke delikvencije, česti
sukobi u školama, verbalni napadi i uvrede na društvenim mreţama svakodnevna su slika naše tmurne današnjice. Smatram
da je ovaj problem sve teţe rešavati kroz edukaciju, iako istu ne bi trebalo zanemariti. Kao mlada osoba, smatram da je
ovakva situacija pre svega posledica nedostatka sadrţaja u kojima se mladi mogu oprobati, uţivati. Smatram da bi ga bilo
drastično manje kada bi se ozbiljno kao zajednica pozabavili osmišljavanjem i planiranjem većeg broja zabavnih, kulturnih i
sportskih sadrţaja u koji će mlade zaokupiti i učiniti najlepši deo ţivota zaista takvim. Problem po bezbednost mladih u
savremenom svetu, te samim tim i u Srbiji, svakako jeste i problem privatnosti. Nedovoljno paţnje se u obrazovnom
sistemu posvećuje ovom pitanju. Mladi olako, daju svoje lične podatke u različite svrhe. No problem je sa modernizacijom
komunikacije porastao. Naše fotografije i lični podaci lako su dostupni. Zloupotrebe su ogromne a pretnji je mnogo.
Međutim nedostatak znanja o ovom problemu čini nas još ranjivijim, jer zapravo nismo ni svesni na koje sve načine moţe
doći do zloupotrebe dok nam se isto i ne desi. Ovaj problem, još uvek je u povoju, te samim tim lakši od prethodnog,
moguće je rešiti i kroz obrazovni sistem. Kroz predmet informatika i informatičko društvo ali i vannastavne edukacije,
mladima treba, u što ranijem dobu prezentovati ovaj problem i načine zaštite.
Ja bih se najviše okrenula ka elektronskom nasilju. Svaki dan je sve više dostupno i zastupljeno među mladima zbog svoje
jednostavnosti i od tog psihičkog nasilja se jako teško pobegne. Mislim da treba podići svest o tome koliko je ovo zapravo opasno
kroz razne marketinške kampanje i vršnjačke edukacije.
Teško je odrediti najprioritetniji izazov u Srbiji koja, kao i u mnogim oblastima, ima puno problema i u oblasti bezbednosti.
Izdvojio bih probleme bezbednosti mladih u porodici, na putu od kuće do škole i obratno, na sportskim dešavanjima, tokom
večernjih izlazaka... Neke od mojih ideja za sukob sa obim izazovima bi bile: edukacija mladih po pitanju toga kako treba da reaguju
u trenutku kada je njihova bezbednost ugruţena kao i kome treba da se obrate za pomoć kada neposredna opasnost prođe i
ohrabrivanje da to ne čuvaju u sebi jer se tako problem neće rešiti a verovatno će postajati i opasniji; pooštravanje kazni za
ugroţavanje bezbednosti svih građana i češće određivanje maksimalnih kazni za ugroţavanje bezbednosti dece.
Izazovi su pre svega prevazići more obamrlosti, nezainteresovanosti, osionosti, to su najveći problemi u podizanju kvaliteta ţivota
mladih u Srbiji.
31
Ţivot u post-industrijskoj eri nosi sa sobom velike izazove-svakodnevno se susrećemo sa naslovima u štampi koji svedoče o
trgovini ljudima, sajber kriminalu, povećanom stepenu delinkvencije u Srbiji, saobraćajnim nezgodama... Naţalost, među ţrtvama
ovih negativnih pojava značajan je broj mladih. Lično smatram da su to gorući problemi današnjice, ne govoreći samo iz ugla mlade
osobe koja je zabrinuta za ličnu bezbednost, već i kao društveno-odgovorna građanka svesna opasnosti i rizika kojima smo
svakodnevno izloţeni. Neophodno je pronaći i razviti odgovarajuće mehanizme za redukovanje ovih pojava i stvaranje jedne zdrave
i bezbedne sredine. Tako nešto moguće je postići kroz multisektorski pristup-angaţovanjem dostupnih resursa drţavnih organa,
postojećih institucija i organizacija civilnog sektora. Modaliteti u rešavanju tih problema bili bi sledeći-podizanje nivoa svesti
građana o datim problemima-internet kampanje, audio-vizuelni sadrţaji, edukacije i seminari na odnosne teme; osnaţivanje
aktuelnih mehanizama namenjenih suzbijanju ovih pojava-unapređenje postojeće zakonske regulative, adekvatnije sankcije i jačanje
ljudskih kapaciteta koji se bave rešavanjem postojećih problema (smatram da je neophodan profesionalniji pristup nadleţnih i
njihova brţa reakcija, naročito kada govorimo o trgovini ljudima). Drţim da prvo treba poći od razvijanja svesti građana o
ozbiljnosti postojećih pojava, jer mi lično iskustvo omladinskog aktiviste govori koliko su mladi nedovoljno informisani u pogledu
bezbedonosnih izazova, pre svega kada je reč o trefikingu i negativnim posledicama upotrebe interneta. Nuţno je sprovesti jednu
ozbiljnu kampanju, koja će biti usmerena na širenje informacija o datim problemima, prepoznavanju istih od strane građana, načine
prevencije i motivisanje svih nas na aktivnije učešće u suzbijanju ovih negativnih pojava.
Kada se govori o bezbednosti mladih ne misli se samo na njihovu fizičku bezbednost. Ovde se mora uzeti u obzir širi opseg
problema sa kojima se mladi suočavaju danas u Srbiji među koje spadaju siromaštvo, nezaposlenost, nejednake mogućnosti u
zapošljavanju, mali broj visoko obrazovanih, netolerancija kao i gubitak identiteta. Smatram da je gubitak identiteta najveći problem
sa kojim se mladi u Srbiji danas suočavaju. Preporuke za rešavanje problema mladih ne mogu se izloţiti u nekoliko rečenica ali ono
od čega se sigurno mora krenuti jeste veća posvećenost i uključenost obrazovno-kulturnih institucija u identifikovanju problema
mladih a potom i u njihovom rešavanju.
Najprioritetniji izazovi su, po mom mišljenju, podučavanje mladih o internet nasilju koje je sve više zastupljeno u Srbiji a o kome se
ne govori dovoljno i podučavanje mladih o štetnim posledicama narkomanije koja je široko rasprostranjena među mladima. Osim
toga, trebalo bi raditi na tome da se smanji kriminal među mladima jer statistike pokazuju da je veliki broj mladih danas u lancu
kriminala, bilo dobrovoljno bilo da se prinuđavaju na vršenje krivičnih dela za račun drugih lica.
32
Bezbednost mladih danas je ozbiljno dovedena u pitanje, i to, počev od porodice, gde bi mladi trebalo da imaju bezbedne uslove za
celokupni rast, razvoj i sazrevanje u zdravim i bezbednim uslovima, a što naţalost, zbog disfunkcionalnosti mnogih porodica
(nasilje u porodici, nezdravi partnerski odnosi...) često nije slučaj. Pored delovanja vezanih za osnovnu ćeliju društva , prioriteti rada
u oblasti bezbednosti trebali bi biti i u oblasti obrazovanja, socijalnih ustanova, i funkcionisanja društva uopšte. Takođe, treba
obratiti posebnu paţnju na pripadnike LGBT populacije, mlade nacionalnih manjina, kojima je bezbednost u velikoj meri ugroţena.
Preporuke u rešavanju pomenutih izazova mogle bi se odnositi na senzibilizaciju društva vezanu za probleme porodice i društva, a
takođe i uključivanje mladih u donošenju strategija i planiranja omladinske politike pogotovu na lokalnom nivou.
Kao jedan od prioritetnih izazova vidim jasnu i odlučnu borbu u prevenciji nasilja među mladima. Nasilje sa sobom uključuje i
druge rizične, ali i opasne videove ponašanja. Veliki problem koji mladi danas imaju je, po mom mišljenju, narkomanija i ona bi se
trebala naći pri vrhu liste prioriteta. Digitalno nasilje takođe vidim kao jedan od problema bezbednosti mladih. Ova oblast još uvek
nije precizno definisana našim zakonima, a imajući na umu vreme koje mladi danas provode na internetu, ovo pitanje je svakako
dosta vaţno.
Izazovi u oblasti bezbednosti mladih dolaze prvenstveno, po mom mišljenju, njihovim pristupanjem raznim skrivenim i manje
skrivenim grupama koje ugroţavaju njihov ţivot i narušavaju razvoj njihove ličnosti. Na prvom mestu mislim na nasilne navijačke
grupe i ekstremne političke organizacije koje vrbuju mlade davajući im „specijalne zadatke“ izazivanja „neprijatelja“ i stvarajući kod
njih zavisnost pripadanja grupi. Mislim da bi trebalo edukovati mlade da mogu biti društveno aktivini i pripadati nekoj grupi na
mnogo bolje načine. Drugi izazovi po bezbednost mladih dolaze zbog opasnosti trgovine ljudima, jer mladi u potrazi za poslom
(naročito u inostranstvu)mogu biti predmet eksploatacije. Nezaobilazno je pomenuti rizike po bezbednost (privatnost) koji dolaze
sa Interneta.
Stavovi iznešeni u ovom dokumentu ne izražavaju nužno stav KOMS-a i donatora projekta.
Priredila: Milena Stošić
[email protected]
Beograd, 2014. god.
33
34
Download

Bezbednost mladih // Izazovi i preporuke