„Unaprijeđenje kulturne baštine kroz prostorno planiranje i upravljanje“
CHERPLAN
O PROJEKTU:
Kulturna baština smještena kako na ruralnom tako i na urbanom području često se suočava
sa nedoumicama koje se odnose na gubitak kulturnih vrijednosti, a samim tim i na gubitak
identiteta usljed neodrživog razvoja, te na ekonomski pad i emigracije usljed neadekvatne
infrastrukture i visokih troškova života (posebno održavanja građevina).
građevina)
CHERPLAN za cilj ima obezbijeđivanje čvrste osnove za sinergiju između očuvanja kulturne
baštine i socio-ekonomskog
ekonomskog razvoja pospješujući usvajanje modernog pristupa prostornom
planiranju širom Jugoistočne
ugoistočne Evrope. Sveobuhvatno partnerstvo na više nivoa osiguraće
efikasno postizanje
zanje ovih ciljeva: partneri će organizovati radionice i obuke, razraditi pilot
projekte, pripremiti akcioni, biznis
bizn i plan upravljanja prostorom; kako
ako bi promovisali efikasan
participativan proces upravljanja lokalitetima kulturne baštine, oformiće partnerstvo za
upravljanje lokalitetima kulturne baštine. Po završetku istog, model prostornog planiranja
biće izrađen kao strateški mehanizam za multipliciranje projektnih rezultata.
Tradicionalno urbano/prostorno planiranje neophodno je integrisati
integrisati sa potrebama očuvanja
životne sredine kako bi se osigurao održivi razvoj; kada je u pitanju primjena na pilot
teritorije, može se reći da se cjelokupna perspektiva prostornog planiranja sastoji od tri sfere:
građevina i istorijskog okruženja, socio-ekonomskog
socio onomskog i kulturnog, kao i biofizičkog okruženja.
Zato se jedan od zadataka projekta odnosi na kreiranje zajedničkog Modela prostornog
planiranja koji će biti testiran na odabranim teritorijama zemalja učesnica i koji će se olako
multiplicirati i u ostalim
m zemljama Jugoistočne Evrope.
Savremeni kontekst koji je podložan konstantnim promjenama predstavlja veliki izazov kada
je u pitanju upravljanje istorijskim centrima na području Jugoistočne Evrope. Lokaliteti
kulturne baštine suočavaju se sa problemima prilikom
p
kombinovanja
ja očuvanja kulturnog
naslijeđa i moderne infrastrukture i usluga poput ICT mreža, upravljanja el. energijom,
restauracije građevina, saobraćaja i prevoza, kanalizacionih i sistema vodosnabdijevanja,
upravljanja otpadom itd.
azmjene iskustava između odgovornih rukovodilaca na više nivoa i nedostatak
Nedostatak razmjene
integrisanih, održivih strategija razvoja koje prepoznaju šanse koje im nudi unikatno kulturno
bogatstvo na kraju će za rezultat imati nekompetitivno kulturno naslijeđe umanjene
vrijednosti.
ijednosti. Nedostaje i prenos znanja iz zemalja koje imaju takva iskustva.
iskustva
Enhacement off Cu
Cultural Heritage through Environmental Planning and Managem
gement (CHER PLAN)
An EU co-funded
ed p
project managed by the Delegation of the European Union to Montenegro
Međunarodne konvencije iz oblasti kulturne baštine koje su potpisale Vlade partnera na
projektu CHERPLAN pojačavaju potrebe da se usvoji generalna strategija čiji je cilj da se
kulturnoj
turnoj baštini da odgovarajuća uloga u životima zajednica i da se zaštita kulturnog
naslijeđa integriše u sveobuhvatane programe planiranja. Na području Jugoistočne
J
Evrope
postoji preko 40 lokaliteta svjetske kulturne baštine, ali samo neki od njih koji su
s osnovani
poslije 2002.god. mogu računati na Menadžment plan u okviru kojeg su aspekti prostornog
planiranja često loše uzeti u obzir ili nedostaju.
Kulturna baština se ne može smatrati samo pukom skupinom spomenika već se mora
sagledati kao živo okruženje
e od ključnog značaja za njegove stanovnike. Upravo iz tog
razloga neophodno je izraditi zajedničku strategiju za zemlje Jugoistočne Evrope zasnovanu
na primjeni tehnika prostornog planiranja u kombinaciji sa kvalitetnim upravljanjem kulturnom
baštinom. Cilj prostornog planiranja jeste da se tradicionalno urbano/prostorno planiranje
integtiše sa potrebama očuvanja prirodne okoline kako bi se osigurao održivi razvoj
r
u
slučajevima kada se isti na inovativan način primjeni na područja kulturne baštine.
Sveobuhvatna
buhvatna perspektiva prostornog planiranja udružiće očuvanje i unaprijeđenje kulturne
baštine i njeno okruženje sa implementacijom moderne infrastrukture i usluga.
Projekat će doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta primjenom odgovarajućih finansijskih
mehanizama
ehanizama (Biznis planova) i obuke sa ciljem jačanja kapaciteta nacionalnih/lokalnih
interesnih grupa. Projekat je u skladu sa preporukama horizontalne politike Evropske unije
jer je napisan sa ciljem primjene održivih pristupa prostornom planiranju na području kulturne
baštine i usvajanja participativnog procesa.
OČEKIVANI REZULTATI :
-
Širi rezultati projekta odnose se na uključivanje 11 partnera u transnacionalno
iskustvo učenja fokusirano na prostorno planiranje na području kulturne baštine koje
će uticati na politike vezane za kulturno naslijeđe širom jugoistočne Evrope.
-
Gledano dugoročno, CHERPLAN će takođe doprinijeti održivom razvoju istorijskih
gradova time što će stimulisati otvaranje novih radnih mjesta, profesionalnog
angažmana, transfer znanja i poboljšanje kvaliteta života.
-
Efikasna primjena rješenja u rješavanju zajedničkih
zajedničkih probllema. Uključivanje lokalnih i
subjekata iz regiona u projekat.
-
Osnaživanje kapaciteta organa uključenih u projekat i izgradnja atratktivnog i
kompetitvnog kulturnog imidža, uključujući lokalno stanovništvo i ekonomske aktere.
Projekat „Unaprijeđenje
jeđenje kulturne baštine kroz prostorno planiranje i upravljanje“ –
CHERPLAN jeste
e projekat sufinansiran od strane Evropske unije posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a implementira ga Ministarstvo kulture.
kulture
Enhacement off Cu
Cultural Heritage through Environmental Planning and Managem
gement (CHER PLAN)
An EU co-funded
ed p
project managed by the Delegation of the European Union to Montenegro
PILOT LOKACIJE:
Pilot projekat biće implementiran u svakoj zemlji. Odabrani su različiti tipovi lokaliteta
kulturne baštine koji se nalaze kako na ruralnom, tako i na urbanom području,
području a nalaze se i
na UNESCO-voj
voj listi lokaliteta kulturne baštine ili imaju tendenciju da se nađu na njoj i
karakterišu ih različiti problemi. Koncept prostornog planiranja razvijen od stranev BOKUB
SIG partnera biće testiran na
a odabranim područjima, a ispoštovaće se određeni kriterijumi
kojima će se voditi njegova primjena u praksi.
Projekat će primjenjivati
ti participativan proces kada je u pitanju prostorno planiranje koje se
fokusira na prostorne aspekte vezane za područja kulturne baštine. Cilj je da se izrade novi
modeli razvoja uz uključivanje interesnih grupa, lokalnih vlasti i građana. Integrisanjem
participativnog procesa sa GIS alatkama i aplikacijama,
aplikacijama kapaciteti stručnjaka iz oblasti
kulturne baštine će se unaprijediti, a poboljšaće se i znanje interesnih grupa.
Primjena participativnog procesa može biti od pomoći pri definisanju problema i
identifikovanju
tifikovanju rješenja koja proizilaze iz različitih mišljenja, povećavajući razumijevanje
prirode međusobne povezanosti problema sa kojima se zajednica suočava. Pored toga,
implementacija se može još više osnažiti jer se odluka ili politika mogu učiniti još
jo efektivnijim
ukoliko je veliki broj interesnih grupa podrži i zajednički radi na njoj. Participativni proces
može prouzrokovati povećanje
većanje povjerenja javnosti jer otvorenost ka suprotnim tvrdnjama i
pogledima uvećava kredibilitet finalne odluke i stimuliše
sti
še aktivno civilno društvo.
Planirano je održavanje četiri radionice na svakom pilot području: jedna na temu
metodologije prostornog planiranja,
laniranja, jedna na temu razvoja pilot
pilot projekata, jedna na temu
planiranja aktivnosti i jedna posvećena poslovnom planiranju.
Radionice će biti
organizovane na interaktivan način kako bi se što prije dobila povratna informacija od strane
interesnih grupa.
SWOT analiza, Akicioni i Biznis planovi sa ciljem davanja konkretnih odgovora
odg
i procjena
investicija u skladu sa identifikovanim potrebama biće izrađeni za svako pilot područje čime
će se izgraditi zajednička vizija i konsenzus po pitanju budućih aktivnosti.
Kada je u pitanju Crna Gora, kao naše pilot područje odabrano je Istorijsko
Is
jezgro
Cetinja, a fokus projekta biće usmjeren na planiranje i upravljanje kulturnim pejzažom
na području Cetinja.
Ostala pilot područja
-
Aquileia – Italija
-
Berat – Albanija
-
Bitolj – Makedonija
Enhacement off Cu
Cultural Heritage through Environmental Planning and Managem
gement (CHER PLAN)
An EU co-funded
ed p
project managed by the Delegation of the European Union to Montenegro
-
Halštat – Austrija
-
Idrija – Slovenija
-
Nafpaktos – Grčka
PLANIRANE AKTIVNOSTI:
Komunikacione aktivnosti
−
Komunikaciona kampanja
−
Web platforma
−
Projektne manifestacije
Analiza kulturne baštine
− Analiza regulatornog okvira za kulturnu baštinu i postojeći mehanizmi planiranja
− Analiza kulturnog naslijeđa u projektnim zemljama/regionima
− Strateška procjena odabranih područja kulturne baštine
Koncept prostornog planiranja
−
Definisanje vizije i izgradnja kapaciteta
Prostorno planiranje na odabranim pilot teritorijama
−
Uspostavljanje
janje partnerstva pri upravljanju kulturnom baštinom
−
Prostorno planiranje i upravljanje pilot teritorijama
Model prostornog planiranja za područje kulturne baštine za jugoistočnu Evropu
− Revitalizacija lokaliteta kulturne baštine
− Izrada Modela prostornog planiranja za područje kulturne baštine za jugoistočnu
Evropu
Enhacement off Cu
Cultural Heritage through Environmental Planning and Managem
gement (CHER PLAN)
An EU co-funded
ed p
project managed by the Delegation of the European Union to Montenegro
PARTNERI:
LP - Autonomna regija Friuli Venezia Giulia
ERDF PP1 – Nacionalni istraživački centar, Italija
ERDF PP2 – Univerzitet za prirodne resurse i istraživanje, Austrija
Aus
ERDF PP3 – Opština Halštat, Austrija
ERDF PP4 – Region zapadne Grčke, Grčka
ERDF PP5 – RACT Institute, Grčka
ERDF PP6 – Naučno istraživački centar Slovenačke Akademije Nauka i umjetnosti, Slovenija
ERDF PP7 – Opština Idrija, Slovenija
IPA PP1 – Ministarstvo kulture, Makedonija
IPA PP2 – Ministarstvo kulture, Crna Gora
10% PP1 – Ministarstvo kulture, turizma i mladih, Albanija
OP1 – UNESCO BRESCE, Italija
OP2 - Federalno Ministarstvo obrazovanja, umjetnosti i kulture, Austrija
GORU
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA ZA CRNU GORU:
199 500,00
00 eura (učešće Ministarstva kulture 15%)
TRAJANJE:
Novembar 2011 – april 2014
Enhacement off Cu
Cultural Heritage through Environmental Planning and Managem
gement (CHER PLAN)
An EU co-funded
ed p
project managed by the Delegation of the European Union to Montenegro
Download

„Unaprijeđenje kulturne baštine O PROJEKTU