Ministarstvo Pravosiđa direkcija “Bugarsko Državljanstvo”
http://www.justice.government.bg/
SPISAK
Potrebnih dokumenata za dobijanje Bugarskog drzavljanstva
Licama koje imaju Potvrda o Bugarskom poreklu (proizhod)
Na osnovi član 15 zakona o Bugarskom drzavljanstvu
1. Popunjena molba-obrazac (Obrazac je prilozen) Molba mora biti ispisana na Bugarskom
jeziku.
2. Potvrda o Bugarskom poreklu izdata od strane DABC (Pogledaj detaljnije kako se dobija ta
potvrda).
3. Izvod rođenih:
Pažnja! Izvod rođenih treba da ima:
-Pećat Ministarstva unutrašnih poslova Kosova
-Pećat Ministarstva spoljnih poslova Kosova
-Pećat Ambasade Bugarske u Pristini(taksa 20 eura)
Posle toga Sofija-Bugarska
-Apostol pećat Ministarstva inostranih poslova Bugarske
-Prevod na Bugarski jezik overen od Ministarstva inostranih poslova Bugarske
4. Sudsko uverenje, kojim se dokazuje da osoba nije osuđivana:
Pažnja! krivićni dosije treba da ima:
-Pećat Ministarstva unutrašnih poslova Kosova
-Pećat Ministarstva spoljnih poslova Kosova
-Pećat Ambasade Bugarske u Prištini(taksa 20 eura)
Posle toga Sofija-Bugarska
-Apostol pećat Ministarstva inostranih poslova Bugarske
-Prevod na Bugarski jezik overen od Ministarstva inostranih poslova Bugarske
5. Lekarsko uverenje, izdato od strane lekarske komisije kojim se dokazuje da osoba ne boluje
od teške zarazne/infektivne bolesti i da nema psihicke/mentalne obolevanja. Ovaj se dokument
izdaje od strane relevantnog inostranog lekarskog organa, ukoliko osoba zivi u inostranstvu.
Pažnja! Lekarsko uverenje treba da ima:
-Pećat Ministarstva spoljnih poslova Kosova
-Pećat Ambasade Bugarske u Pristini(taksa 20 eura)
Posle toga Sofija-Bugarska
-Apostol pećat Ministarstva inostranih poslova Bugarske
-Prevod na Bugarski jezik overen od Ministarstva inostranih poslova Bugarske
6. Obrazac deklaracija (Obrazac je prilozen)
7. (Ako je potrebno) zvanicni dokument o promeni imena ili zvanićni dokument o identičnosti
osobe sa razlićitim imenima.
8. Autobiografija.
9. Aktuelna fotografija (pasoski format) 2 slike.
10. Kopije pasoša ili lične karte.
11. Potvrda o plaćenoji drzavnoji taksi u iznosu 30 lv (15 eura) ili 10 lv (5 eura) za ućenike i
studente do 26 god. koji podnose potvrda od fakulteta. Taksa se plaća u Bugarskoji na raćun
Ministarstva pravosuđa BNB-CU, IBAN – BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BN BG BGSD.
GDE I KAKO SE PREDAJE MOLBA I DOKUMENTI
Molba se predaje licno:
- U Ministarstvo pravosudja Sofija-Bugarska
U Ministarstvu pravosuđa molba se zavodi u direkciji “ Administrativne usluge i
kancelarija”, ul. ”Slavjanska” br.1 od 9 – 17, 30h I određuje se datum i termin za
interviju.
Interviju se odvija na Bugarskom jeziku od strane uposlenika pri direkciji
“Bugarskog drzavljanstva” po upitniku utvrdjenim od strane Ministra za
pravosuđe.
U slućau nepotpunosti dokumentacije interviju se odlaze za 2 meseca, rok u koji
dokumentacija mora da se kompletira.
- ili u Bogarskoji Ambasadi u Prištini
Gore navedeni dokumenti da imaju po 2 kopije (original + jedna kopija )
za dokumenta predate u Ambasadi plaća se taksa od 50 eura.
TRAJANJE PROCEDURE
Procedura traje minimum 1. god. od trenutka kad će dokumenti biti registrovani u Ministarstvu
pravosuđa ali može biti i duže.
Download

Ministarstvo Pravosiđa direkcija “Bugarsko Državljanstvo” http://www