RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH
URED ZA HADŽ
ِ
“...‫ْﺤ ﱠﺞ َواﻟْﻌُ ْﻤ َﺮَة ﻟِﻠﱠ ِﻪ‬
َ ‫”وأَﺗ ﱡﻤﻮا اﻟ‬
َ
PROSPEKT SA
“Hadž i umru u ime Allaha, izvršite!...”
(El-Bekare: 196)
MARŠUTOM I TERMINIMA
HADŽ
2013/1434
‫ﺚ‬
ْ ُ‫“ﻣ ْﻦ َﺣ ﱠﺞ ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﻓـَﻠَ ْﻢ ﻳـَْﺮﻓ‬
َ
ِ
“. ُ‫ﺴ ْﻖ َر َﺟ َﻊ َﻛﻴـَْﻮم َوﻟَ َﺪﺗْﻪُ أُﱡﻣﻪ‬
ُ ‫َوﻟَ ْﻢ ﻳـَْﻔ‬
RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH
URED ZA HADŽ
tel.: 033 / 668-651, fax: 033 / 210-042
email: [email protected]
AVION
“Ko obavi hadž radi Allaha, pa ne bude
ružno govorio niti griješio, vratiće se
(čist od grijeha) kao što je bio na dan
kada ga je majka rodila!”
(Buharija)
•
01. 10. 2013./25. zul-ka’de 1434.h.g., 02. 10.
2013./26.zul-ka’de 1434.h.g. i 03. 10. 2013./27.zulka’de 1434.h.g. – polazak iz Sarajeva i smještaj u
Medini
1434.h.g.
–
•
09.10./04.zul-hidže 1434.h.g. – oblačenje ihrama,
odlazak na Mikat, nijjet za hadžsku umru i
putovanje ka Meki
•
10.10./05.zul-hidže 1434.h.g. – obavljanje umre
•
04.10./28.zul-ka’de
ibadeti
individualni
•
11.10./06.zul-hidže 1434.h.g. – 13.10./08.zul-hidže
1434.h.g. – vrijeme za individualne ibadete
•
05.10./29.zul-ka’de 1434.h.g. – zajednička posjeta
Poslanikove, a.s., džamije
•
13.10./08.zul-hidže 1434.h.g. i 14.10./09.zul-hidže
1434.h.g. – odlazak i boravak na Arefatu
•
06.10./01 zul-hidže 1434.h.g. - zajednička posjeta:
mesdžidu Kuba i Kibletejn, Uhuda i Hendeka
•
14.10./09.zul-hidže 1434.h.g. – silazak sa Arefata
na Muzdelifu a potom na Minu
•
07.10./02.zul-hidže 1434.h.g. – 09.10./04.zulhidže 1434.h.g. – vrijeme za individualne ibadete
•
15.10./10.zul-hidže 1434.h.g. – prvo bacanje
kamenčića na Mini, obavljanje hadžskog tavafa
PUTOVANJE AVIONOM
01.10.2013.
02.10.2013. - POLAZAK
03.10.2013.
LEBBEJKE-LLAHUME LEBBEJK,
LEBBEJKE LA ŠERIKE LEKE LEBBEJK
INNE-L-HAMDE VENNIʻMETE LEKE
VEL-MULK LA ŠERIKE LEK
ODAZIVAM TI SE, O MOJ ALLAHU,
ODAZIVAM! ODAZIVAM TI SE!
TI NEMAŠ SUDRUGA,
ODAZIVAM TI SE!
SAMO TEBI PRIPADA ZAHVALA SAMO TI
PRUŽAŠ SVOJE BLAGODATI
I IMAŠ APSOLUTNU VLAST.
TI NEMAŠ SUDRUGA.
•
16.10./11.zul-hidže 1434.h.g. – drugo bacanja
kamenčića na Mini
•
17.10./12.zul-hidže 1434.h.g. – treće bacanje
kamenčića na Mini
• 18.10./13.zul-hidže 1434.h.g. – tavaful-veda
• 19.10./14.zul-hidže 1434.h.g., 20.10./15.
zul-hidže 1434.h.g., 21.10./16.zul-hidže
1434.h.g., odlazak na aerodrom u Džedu i
let za Sarajevo.
19.10.2013.
20.10.2013. - POVRATAK
21.10.2013.
Download

HADŽ 2013/1434 - Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini