PRIJEPIS TONSKOG ZAPISA
17. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
GRADA SPLITA
Održana 02. listopada 2014. godine
1
S A D R Ž A J
DNEVNI RED:
1. Vijećnička pitanja i odgovori
Stranica
8
2. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
32
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita
za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine
33
4. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje
siječanj – lipanj 2014. godine
55
5. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotareva
Grada Splita
73
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava
proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/ica
Gradskoga vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača
74
7. Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni
programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita
78
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
83
9. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
tijekom turističke sezone
86
10. Prijedlog odluke o davanju na korištenje prostorija u mjesnim odborima
i gradskim kotarevima Grada Splita
94
11. Prijedlog zaključka u svezi osiguranja dijela sredstava naknade za razvoj u
2015. i 2016. godine za realizaciju EU projekta „Sustav vodoopskrbe,
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin“
115
12. Prijedlog zaključka o rješavanju imovinskopravnih odnosa s Panex d.o.o.
i Dragom Verajom na trasi Puta iza Nove bolnice
116
13. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnije ponude za osnivanje
prava plodouživanja na nekretnini „Turistička palača“ u Splitu
123
2
PRIJEPIS TONSKOG ZAPISA
17. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
GRADA SPLITA
održana 02. listopada 2014. godine
u zgradi Grada Splita
Obala kneza Branimira 17/II
Predsjedatelj: mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur., predsjedatelj Gradskoga
vijeća Grada Splita
Početak sjednice u 9,10 sati.
PREDSJEDATELJ
Poštovane vijećnice i vijećnice dobar dan. Sve vas skupa pozdravljam,
gradonačelnika i njegove suradnike, (zvoni sa zvonom, zahvaljujem, zahvaljujem ), te
predstavnike medija koji sada gledaju i prate tijek ove sjednice. Otvaram u 9,08 minuta, 17.
sjednicu Gradskoga vijeća Grada Splita na dan 2. Listopada 2014. godine. Konstatiram da je
na sjednici prisutno 33 od ukupno 35 vijećnika, odnosno da je prisutna većina vijećnika, te
da današnje Gradsko vijeće može u skladu sa zakonom i Statutom punopravno odlučivati o
svim točkama dnevnoga reda. Započinjemo ovu 17. sjednicu Gradskoga vijeća i pozivam
predsjednika Mandatne komisije gospodina Ivana Banovića da pročita izvješće Mandatne
komisije od 25. kolovoza 2014. godine. Izvolite.
IVAN BANOVIĆ
Hvala predsjedniče. Pozdravljam gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, sve
vijećnike, predstavnike medija, građane grada Splita i Dalmacije. Izvješće o utvrđivanju
prestanka mirovanja mandata vijećnika Ivana Grubišića i prestanku mandata vijećnice Maje
Dvornik. Vijećnik u Gradskome vijeću Grada Splita Ivan Grubišić je 18. veljače 2014. godine,
sukladno članku 79. stavku 6. Zakona o lokalnim izborima iz osobnih razloga stavio svoj
mandat u mirovanje. Dana 18. kolovoza 2014. godine dr. don Ivan Grubišić izvijestio je
predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita da će nastaviti s obnašanjem dužnosti na
temelju prestanka mirovanja mandata. Na temelju članka 7. podstavka 2. Poslovnika
Gradskoga vijeća Grada Splita (''Službeni glasnik Grada Splita'', broj 17/09, 18/13, 39/13 i
46/13 – pročišćeni tekst), Mandatna komisija Gradskoga vijeća Grada Splita je na 3. sjednici,
održanoj 18. veljače 2014. godine, utvrdila: Vijećnik u Gradskome vijeću Grada Splita Ivan
Grubišić je sukladno članku 79. stavku 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj
144/12) svojim dopisom od 18. veljače 2014. godine izvijestio je predsjednika Gradskoga
vijeća da stavlja svoj mandat vijećnika u mirovanje iz osobnih razloga. Ivan Grubišić je u
trenutku izbora pripadao Kandidacijskoj listi grupe birača nositelja liste Ivana Grubišića. Dana
18. veljače 2014. godine, nositelju kandidacijske liste Ivanu Grubišiću je stavljen mandat
vijećnika u mirovanje iz osobnih razloga i isti je izvijestio predsjednika Gradskoga vijeća da
ga sukladno članku 81. stavku 2. Zakona zamjenjuje Maja Dvornik prva slijedeća neizabrana
kandidatkinja s liste sukladno članku 81. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima. Vijećnik u
Gradskome vijeću Grada Splita Ivan Grubišić je dana 18. kolovoza 2014. godine obavijestio
predsjednika Gradskoga vijeća da će nastaviti s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka
mirovanja mandata. Sukladno članku 49. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima vijećnik
nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od
dostave obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela odnosno od 26. kolovoza 2014. godine.
Evo ja u ime Mandatne komisije i svoje osobno ime želim dobrodošlicu don Ivanu Grubišiću.
3
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem vijećniku Banoviću, također u ime Gradskog vijeća i svoje ime želim
dobrodošlicu gospodinu Grubišiću. Ovo je bilo malo duže, ali je forma takva i moramo
ispoštivati da bi njegov mandat koji se nastavlja bio u potpunosti u skladu sa zakonom, ne
mora vijećnik Grubišić polagati zakletvu jer je već položio i to se ne odnosi na mirovanje
postupka koje je bilo.
Nastavljamo dalje sa sjednicom. 30. rujna ste dobili dopunu dnevnog reda sa 4
prijedloga. U skladu sa člankom 89. stavkom 4. Poslovnika Gradsko vijeće odlučuje bez
rasprave da li će se navedene točke unijeti u dnevni red. Izvolite. Dakle, stavljam na
glasovanje prvu dopunu dnevnog reda – Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra
na čest.zem. (ne može, ne možemo u kompletu, molim vas) 10001/9, 10001/38 i
novoformirana čest.zem. 1000/46, 1000/47 i 10001/48 (nastale od osnovne čest.zem.
10001/46) sve K.O. Split, na predjelu Brnik.
Tko je „za“? Dobro.
Ima li tko protiv? Tko je protiv? – Znamo da je 7 protiv, onda je ostalo „za“.
Zahvaljujem.
Stavljam na glasovanje drugu dopunu dnevnoga reda – Prijedlog zaključka o
usvajanju informacije o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na Trgu hrvatske bratske
zajednice između Grada Splita i Ugrina Edvarda.
Tko je „za“? –
Tko je protiv? – 12. U redu, u redu. Sad znamo koliko je za.
LUKA PODRUG
Oprostite, gospodine predsjedniče, je li dopuštate jednu malu intervenciju. Pa
dajte nam suvislo obrazloženje, pa nema razloga da budemo protiv. Ali u našem Statutu i
Poslovniku kaže da se točke stavljaju ako postoji za to opravdan razlog. Ovu prvu, evo mi
smo glasovali za, jer sam smatra da postoji opravdan razlog. A ovdje informacija samo o
rješavanju imovinskih odnosa na Trgu hrvatske bratske zajednice, ne vidim opravdan razlog,
a dva statuta iza, ove dvije sljedeće točke, idu nakon što će mo mi, primjer, danas mi najprije
izabrat intendanta, a onda mijenjat statut. Pa trebalo bi valda obratno bit. Pa vas molim,
poštujte proceduru, dajte nam jedno suvislo obrazloženje, mi ga možemo prihvatiti ili ne
prihvatiti, a ovako nas stavite u poziciju glasajte za. Ja ne vidim razlog zašto je ovdje žurno i
koja je od ovih točaka uopće žurna da bi ona trebala biti na dnevnom redu.
PREDSJEDATELJ
(jesmo) Dakle, ovo što sad radim, odvija se potpuno u skladu sa Statutom i
Poslovnikom. No razlozi, ajmo reći zdravog razuma, poštovanja uzajamnog, sasvim sigurno
omogućavaju jednu vašu intervenciju, i ja nemam ništa protiv ukoliko predlagatelj smatra da
dade kakvo objašnjenje, da on da objašnjenje. Dapače. E.
LUKA PODRUG
….ovo kao .dobre volje, već izričito kaže da ide 7 dana prije, a može ako postoje
opravdani razlozi. Mi tražimo opravdani razlog. To nije akt vaše milosti, nego je to poštivanje
Poslovnika.
PREDSJEDATELJ
Ne radi se, ne radi se, molim vas, molim vas, ajmo malo smirimo se, polako,
polako. Ne radi se o nikakvom ni aktu milosti, nema replike ovdje, ne dozvoljavam, amo
molim vas, polako, dakle, sasvim je izvjesno pravo vijećnika da traži određeno obrazloženje i
da ga dobije. S njim može biti zadovoljan ili nezadovoljan, a isto tako ne mora dobiti
obrazloženje. Znači, pokrenuti neke druge postupke. Kažem, nemam ništa protiv da se dade
odgovarajuće obrazloženje. Zašto? Zbog uvažavanja vijećnika i zbog samoga prijedloga da
bude obrazložen i da svima bude jasno o čemu se radi. Ukoliko je normalno predlagatelj
suglasan. Evo sad ova treća dopuna dnevnog reda, pozivam, radi se o Prijedlogu za davanje
… Vi ste se javili za repliku. Evo, izvolite gospodine Čepo.
4
GOJKO ČEPO
Pozdravljam kolege vijećnike i predsjednika. Javio sam se nastavno na ovu priču
o dopuni dnevnog reda. Stotinu puta smo na sličan način dopunjavali dnevni red, tim više što
se radi o točki koja je informacija. Dakle, ne gura se nešto da bi se nešto izglasalo, priča koja
nam se razvlači, koja nam je bitna, koja interesira i građane i vijećnike, informacija o
trenutnom stanju rješavanja imovinsko pravnih odnosa na Trgu hrvatske bratske zajednice
odjednom danas smeta, a na ni jednoj drugoj sjednici ne smeta. Ja sam svjestan da ste vi
naoštrili se za neke točke na današnjoj sjednici, ali dajte da bar dnevni red usvojimo i ove
stvari koje su trivijalne, koje su banalnosti, da ne pokazujemo zube već na njima. Ovo je po
meni stvarno jedna točka, neko nam nudi da nam da informaciju, a mi kao vijećnici kažemo
nećemo, da nam obrazloži zašto bi nam da informaciju.
LUKA PODRUG
Ko kaže da nećemo glasat za nju? Ko kaže?
GOJKO ČEPO
Ali čemu onda ovakav nastup odmah na početku sjednice? Krećemo u 9 ujutro sa
sjednicom. Ja sam svjestan razlika na prošloj sjednici, ali valda ima 5 stvari oko kojih će mo
se i složit danas. A vi ste očito odlučili da nema ni tih 5.
PREDSJEDATELJ
Nemojte molim vas dobacivati, nema potrebe. Svi ćete dobiti riječ, polako, izvolite.
GOJKO ČEPO
Hvala. Predsjedniče, kršite ne samo Poslovnik, već kršite i svoju riječ. Znači u
Poslovniku jasno piše da obrazloženje mora biti, a na zadnjem sastanku predstavnika
klubova vi ste dakle svim predstavnicima izričito rekli isto tako i službama grada da točka
koja do vas dođe, ne dođe 7 dana prije da je nećete stavljati na dnevni red. Svi koji su bili na
tom sastanku mogu i potvrditi. Evo već na prvoj sjednici Gradskog vijeća kršite svoju riječ.
PREDSJEDATELJ
Rekao sam 48 sati i to sam napisao i potpisao. A što se tiče obrazloženja. Svaki
od ovih prijedloga ima odgovarajuće obrazloženje. Prema tome, kada se pročita ono je po
meni jer sam to i dopustio sasvim jasno i razumljivo. No, opet ponavljam, ukoliko to vijećnici
žele, ja nemam ništa protiv da se dade i posebno obrazloženje na zahtjev vijećnika da bismo
rasčistili bilo koji prijedlog. Izvolite gospođo Puljak.
MARJANA PULJAK
Evo sad ću komentirat, konkretno, znači, protiv smo sve ove četiri točke da tada
dolaze u zadnji čas na dnevni red, jer isto za sve četri mislimo dakle da nisu hitne i mogle su
doći na vrijeme 7 dana prije, pogotovo, evo imate točku izmjena čini mi se Statuta HNK koja
je usvojena 23. 7. Mi smo od tada već imali sjednice, zašto od 23. 7. do danas nije došlo na
Vijeće, nego dolazi tri dana prije. znači, ajmo uvest pravilo, nastojmo uvest reda u ovo,
nastojmo uvest reda i među službe i njih naučiti. Ako nešto ne dođe, materijali nisu spremni 7
dana prije, neće moć doći na sjednicu Gradskog vijeća. Objavimo to svima i ponašajmo se
tako i dajmo malo i samopoštovanja i ovom predstavničkom tijelu. Eto čisto radi toga, dakle,
nismo protiv točaka, dođu sljedeći put, bit će mo za, protiv, ovisno o točci, ali sada o principu
govorim, ovo nisu hitne točke, nije stani pani ništa, znači moglo je doći na vrijeme – nije,
dajte naučimo ljude redu. Samo radi toga.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. evo, da ovdje cijelo Gradsko vijeće koje nije upoznato da bude
upoznato. Dakle, osobno sam uputio pismo svim pročelnicima Gradske uprave, sa jednom
molbom, zahtjevom, da se materijali dostavljaju u skladu sa svim stručnim i zakonskim
aspektima koje nalaže nomotehnika. I jasno i glasno sam rekao da neću u pravilu, osim po
5
izričitom zahtjevu gradonačelnika, dopuštati da na Gradsko vijeće idu oni materijali koji nisu
nomotehnički uređeni onako kako bi trebali biti. Ja se toga držim, no isto tako smatram da
ako predlagatelj uputi četiri svoja zahtjeva, da ste vi tu oni koji će o tome odlučiti. No, ukoliko
mi odlučimo da će mo poštivati princip do kraja, pa će mo samo ono što je zaista hitno i
neodložno, ja zaista tu nemam ništa protiv. Upravo iz ovih razloga o kojima ste svi vi tu
govorili. Pa eto, uvažavajući sve ovo što je rečeno vezano za treću dopunu dnevnog reda –
Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta Hrvatskog narodnog
kazališta Split, ja bih molio predlagatelja da dade i dodatno obrazloženje.
Obzirom da nemamo izvjestitelja, evo ga, tu je, izvolite gospodine Kuko, ja bi vas
molio da dadete dodatno obrazloženje vezano za Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti
na prijedlog izmjena Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split, posebno obrazloženje zašto
to dolazi u ovakvom postupku na sjednicu Gradskog vijeća.
SINIŠA KUKO
Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi vijećnici i vijećnice, malo sam ovdje, tek
sad sam informiran da trebam dat to obrazloženje. Ja sam se pripremao za kraj sjednice.
Bilo je pripremljena ova izmjena Statuta HNK već prije, ona je u skladu sa novim Zakonom o
kazalištu i to je ono najkraće objašnjenje koje ja mogu dat. To se neko vrijeme već
pripremalo i evo na neki način tek je sad došlo na dnevni red, malo nam je zapelo u
administraciji, jedino to mogu kazat.
PREDSJEDATELJ
Nema rasprave, molim vas…..
MARIJA PULJAK
A naučimo administraciju ….
PREDSJEDATELJ
Molim vas …..
GOJKO ČEPO
………. uzmu mikrofon i počnu pričat …..
PREDSJEDATELJ
Gospodine Čepo molim vas.
GOJKO ČEPO
.................ma nek prestanu …… uključi mikrofon i počme govorit
PREDSJEDATELJ
Gospodine Čepo, zašto mislite, zašto sam ja ovdje? Polako, ajmo molim vas,
smirite se, polako. Molim vas, molim vas. Alo. Svitu moj, ja tek sad shvaćam kako je
učiteljicama u razredu sa 30 dice. Nije ni čudo što je to stresno zanimanje, e. Znate, ajmo,
nismo ni počeli sjednicu, ne bi bilo dobro da je završimo prije samog početka. Bit će prilike
da svi iznesete svoje mišljenje, da kritikujete, da se borite za svoje stavove. Ja bi vas samo
molio ako već govorimo o međusobnoj uviđavnosti, da budemo parlamentarni jedni prema
drugima i tako dalje. A vi znate zaista da ćete dobiti mogućnost da se iskažete do kraja i da
ja to nikada ne branim upravo zbog statusa vijećnika i digniteta ovog Gradskog vijeća. Ajte
molim vas pa se samo malo ovako više primirite. Ima li potrebe još gospodine Kuko da još
nešto kažete? Izvolite.
SINIŠA KUKO, pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Ja bi ipak još samo kazao ovo u tom što sam maloprije rekao, zapelo je u
administraciji. Dakle, ja nisam sad išao obrazlagat u kojoj administraciji. Mi smo između
ostalog morali iskordinirat neke stvari i sa pravnicom u HNK i sa Trgovačkim sudom, a to ne
6
ide uvijek tako baš ovako brzo, da tako kažem. Došao je ovaj Prijedlog i za ovu sjednicu na
vrijeme, međutim, procjena je bila u našoj administraciji kad već tako govorim, da treba to
malo pogledat još detaljnije. I to je napravljeno i išlo se možda malo nespretno kao dodatak
dnevnog reda, ali ustvari to je sušta istina, jel. Hvala. …. Zato što će biti sjednica sljedeća u
čini mi se 12. mjesecu, što se mene tiče ne mora biti ni sada ovo. Može biti i u 12 mjesec, ali
ja ne vidim problem zašto ne bi bilo. …..
…………..
A može biti, a i ne mora biti.
SINIŠA KUKO, pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Kao i sve na ovom svijetu. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Evo dobili smo jedno suvislo obrazloženje, a vi znate da se sjednice planiraju s
obzirom na količinu materijala i na značaj materijala koji se dobija. Prema tome, može biti
jedna, dvije ili tri sjednice, sve će to ovisiti o nizu okolnosti, plus one tematske sjednice koje
smo već zaplanirali. S obzirom da ste dobili obrazloženje, ja bi molio da se podizanjem ruku,
odnosno uskraćivanjem podizanja ruku, referirate na ovu točku dnevnog reda.
Dakle, stavljam na glasovanje treću dopunu dnevnog reda – Prijedlog za davanje
prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split.
Tko je za? –
Protiv?
Dobro. Nije prošlo. Utvrđujem da točka dnevnoga reda, predložena točka
dnevnog reda pod brojem 3 nije prošla. Sada stavljam na glasovanje, odnosno na
obrazloženje 4. točku dnevnog reda, to je prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na
prijedlog izmjena Statuta Gradskog kazališta mladih. Molim izvjestitelja, to je također
gospodin Kuko da dade obrazloženje hitnosti i što bi se danas dobilo, odnosno izgubilo ako
danas ovo ne bi bilo na sjednici. Izvolite.
SINIŠA KUKO, pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Hvala lijepo gospodine predsjedniče i vijećnici. Ovo je bilo stiglo tek u utorak, ako
se ne varam je bila sjednica Kazališnog vijeća GKM i zato nije moglo prije stići nego što je
stiglo. Dakle, za razliku od ovoga prije gdje ste bili protiv, gdje je bilo odrađeno sve u srpnju,
ali zbog odnosa koje imamo sa drugim dijelovima administracije državne, Trgovački sud i
tako dalje, i godišnjih odmora i svega, jel, za razliku od toga, ovo je očito došlo sad na
zadnjoj sjednici Kazališnog vijeća, dakle, izmjena je jedna kojom je trebalo pojasniti, odnosno
precizirati da ne bi došlo do nedoumica kod izbora novoga ravnatelja GKM, dakle, da li staž
ili samo iskustvo, to je ako se sjećate bilo glavni predmet spora kod prijedloga zadnjega za
intendanta, za ravnatelja GKM. Dakle, to je bilo u utorak i mi smo ustvari ovo po hitnoj
proceduri sada stavili. Ista stvar, ne treba ni ovo bit, može i ovo bit u 12. mjesec, ali onda će
mo kasnit sa svime u kolikoj mjeri ukoliko ovdje ne izglasamo, jel. Mislim, ništa se drugo
neće dogoditi ni do 12. mjeseca ja pretpostavljam. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Kuki. Tko je za četvrtu dopunu dnevnoga? Izvoli.
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Ako mogu, zahvaljujem predsjedniku, samo da ja dam jednu nadopunu ovog
obrazloženja. Ja bi zbilja zamolio gradske vijećnike jer ovo nam jest hitno jer o ovom ovisi
ponovno raspisivanje natječaja. Mi smo uvažili sve primjedbe sa ovoga upravo sjednice
Gradskoga vijeća i vijećnice i vijećnika, u smislu da smo promijenili uvjet iskustva, radnog
iskustva i njegovog dokaza koje je bilo sporno sa radnim stažom i mi bi morali čim prije
raspisat natječaj, kako bi došli do novoga ravnatelja u toj instituciji. Hvala lijepo.
7
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Stavljam na glasovanje 4. dopunu dnevnog reda – Prijedlog za
davanje prethodne suglasnosti na prijedlog izmjene Statuta Gradskog kazališta mladih Split.
Tko je za? - Hvala. Moram pitati tko je još protiv da upišemo? – 8. Zahvaljujem.
Dakle, četvrta dopuna dnevnoga reda je prošla. Dakle, u dnevnome redu, točka pod rednim
brojem 31. nije prošla, dakle, današnja 32. koja je sada prošla kao dopuna postaje točka 31.
i ovaj dnevni red ima ukupno 31 točku dnevnoga reda.
Stavljam sada na glasovanje predloženi dnevni red, …, izvolite, dobro, dobro
TONČI BLAŽEVIĆ
Ja se zahvaljujem predsjedniče, ja sam strpljivo čeka, javio sam se prvi, ovo smo
odradili. Pozdravljam sve prisutne, pogotovo ljude ispred malih ekrana, nek ne zamjere, mi
smo ipak temperamentni dalmatinci pa to kod nas malo žešće ide. Ja ne predlažem nikakvu
novu točku, ne predlažem da se ništa izbaci, nego ispred naših kluba vijećnika predlažem
sljedeće – da se točke 21. i 22.,znači, Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Splita i Izvješće o radu gradonačelnika stave, prebace naprijed kao točke
3. i 4. A obrazloženje je sljedeće – mislim da su ovo dvi najbitnije točke danas, svaka čast
svakoj točki i tako dalje, jer ovo je prvi put da će mo imat priliku vidit šta je naša vlast
napravila točno u svome, znači, u ovoj godini, u toku svoga mandata u prvih šest mjeseci.
Čut će mo šta se napravilo, koliko se uradilo, mislim da javnost to interesira i mislim da nije u
redu da se to dogodi u 5 uri popodne, kad su kamere ugašene, kad su i novinari izmoreni,
kad smo svi mi izmoreni, mislim da se gradonačelnik može ispred svih nas pohvalit s onim
što je napravio, a mi će mo reć, mi će mo ga napast zbog onoga što nije napravio. A na neki
način zbog ovoga će mo vidit zašto je došlo do plodouživanja. Dakle, predlažem da se stavi
na glasovanje, da točke 21. i 22. budu točke 3 i 4. I da se sve ostale pomaknu nazad iza njih
i da se glasa o tome. Može i prihvatit.
PREDSJEDATELJ
Dakle, dnevni red je utvrđen od strane Gradskoga vijeća i normalno na ovu
intervenciju predsjednik može dopustiti ili ne dopustiti glasovanje. U skladu sa dosadašnjom i
uobičajenom praksom, ja dopuštam to i prijedlog gospodina Blaževića stavljam na
glasovanje. Dakle, tko je za to da točke 21. i 22. se zamijene sa točkama 3. i 4.? Jesam
dobro? Tko je protiv? Jednoglasno. Dobro. Zahvaljujem. Dobro. Malo mira potrebno je ovdje
zbog čisto formalnih razloga da ovo dovedemo do kraja onako kako treba. Jer kad se skida
tonski zapis, može doći do velikih problema. Joj šta ste mi danas nestašni, ljudi moji. Dakle,
točke 21. i 22. zamjenjuju se sa točkama 3. i 4. na način da se iza 4. točke dnevnoga reda
pomiču po onom rednom broju minus dva. Jesam ja to dobro objasnio? I to sam već rekao
da točka 31. otpada. Dakle, tko je za prijedlog dnevnoga reda kako smo ga obrazložili.
Ko je za? –
Protiv? – Nitko. Dakle, utvrđujem da je dnevni red za 17. sjednicu Gradskoga
vijeća sa izmjenama i dopunama kako su predložene, te intervencijama vijećnika usvojen
jednoglasno. Zahvaljujem. Prema ranijem dogovoru nema potrebe čitati dnevni red, on je tu,
objavljen je na webu i svima je prisutan. Nastavljamo rad u skladu sa usvojenim dnevnim
redom. Na redu su vijećnička pitanja i odgovori.
Ad 1. Vijećnička pitanja i odgovori
Ja sam ovdje dobio jednu slikovnicu po prvi put nakon što predsjedavam
Gradskom vijeću, dakle, imali smo prvo gospodin Tomislav Gojo, pa Petar Škorić, pa
gospodin Tomislav Prljević, ali su oni prekriženi. Sad me interesira razlog, tko je ovo
prekrižio, i zašto su prekriženi?
HRVOJE MARUŠIĆ
Čepo.
8
PREDSJEDATELJ
Dakle, ovo je pomalo neozbiljno, …, izvolite gospodine Čepo, obzirom da ste
ovdje
GOJKO ČEPO
Evo predsjedniče ja sam imao primjedbu, slično smo jedan pokušaj imali prije 3, 4
sjednice vijećnika Marijane Puljak, kad je jedan vijećnik došao i upisao svoje još troje kolega
na prva četri mjesta za vijećnička pitanja. Praksa u ovoj gradskoj vijećnici je da se prijave za
vijećnička pitanja vrše pojavljivanjem u vijećnici i potpisivanjem na listu za vijećnička pitanja.
Ja sam danas kad sam došao u gradsku vijećnicu našao na prva tri mjesta ispisana imena
trojice kolega štampanim slovima bez i jednog potpisa. Dakle, opet je neko, a gospodin,
među kojima je i gospodin Škorić, a to je bilo u 8,30 sati, gospodin Škorić je u 9 sati se
zapisao da je prisutan na sjednici. Dakle, ja bi molio zaista vijećnike da te banalnosti
produžimo svaki put vijećnička pitanja stignu postavit svi. ali nemojte da jedan vijećnik,
mislim, nismo na ono potpisivanje na fakultetu ko je prisutan na predavanju. Da neko dođe u
8 sati pa zapisuje kolege. A da ne govorim to što vi kažete da je prikriženo, prikrižena su
štampanim slovima napisana imena, nema potpisa, još uvijek. Vi imate ispred sebe papir na
kojem nema potpisa. Ima li potpisa Petra Škorića na toj listi? Ako ima potpis Petra Škorića ja
se ispričavam, ali ja nisam vidio potpis.
PREDSJEDATELJ
Evo ovako, polako, samo ću dozvoliti gospodinu Goji, Škoriću i Prljeviću da se
izjasne vi za vi ovoga. Izvolite.
TOMISLAV GOJO
Redoslijed postavljanja pitanja ide prema redoslijedu podnošenja pitanja. A ja sad
ne znam po kojem članku vi nekoga možete skinuti ili, tu je redoslijed jasno upisani vijećnici.
Ne znam, hoćete li vi sad zvat policiju da ispita je li netko bio ili nije. Isto tako, znači, isti
članak znači kaže, redoslijed postavljanja pitanja ide prema redoslijedu podnošenja pitanja.
U trenutku kada smo mi došli, kolega iz SDP-a je bio upisan sedmi. Recite mi po kojem to
članku se on upiše sedmi ili deveti. Znači, ide prema redoslijedu postavljanja pitanja. Ne
možeš se upisat sedmi, nego ide prema redoslijedu. Onda molim da ako mičete nas, da i tog
kolegu maknete.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospodin Božulić je tu. Izvolite gospodine Škoriću.
PETAR ŠKORIĆ
Pa evo meni je potpuno neumjesna ova upadica gospodina Čepe. Dakle, ako
smo nas trojica došli prvi i upisali ne znam šta je u tome sporno. Ako je potrebna kakva vrsta
nadzora i svega, evo predlažem da gospodina Čepu zadužimo za taj dio, da dođe dvi ure
ranije i da on bude on taj kontrolor u ime Vijeća tko je kad došao i ko se kad upisao za
pitanje.
PREDSJEDATELJ
Samo da dam još gospodinu Prljeviću, pa ćeš odgovorit. Izvolite.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Mislim, odakle ideja, ako se ja dobro sjećam, na dva papira sam se potpisao.
Došao sam puno ranije nego iko, znači, usput sam, jedino ko je prije od mene došao je
gospodin Božulić. Znači sad, tu me se proziva da nisam doša. Odakle ovakve lude ideje.
Možda nisam bio. Možda i sad nisam ovdje na Vijeću. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine Gojo.
9
GOJKO ČEPO
Gospodine predsjedniče, …, da je vrlo jednostavno utvrditi što se dogodilo. Je li
možete tu listu umnožiti u 30-etak primjeraka, podijeliti vijećnicima i medijima. Da li ima
potpis gospodina Prljevića na toj listi? Za vijećnička pitanja?
PREDSJEDATELJ
Njima odgovorite gospodine Čepo.
GOJKO ČEPO
Da li ima potpisa? Ne, vas pitam, ispred vas je lista. Da li ima potpisa gospodina
Prljevića pored njegovog imena? Na broju 2 il 3. Ja znam da potpisa gospodina Škorića
nema. Ja znam da mu je neugodno kao predsjedniku jedne ozbiljne stranke kad ga se uhvati
u ovakvoj banalnosti. Ali mislim, nemojmo to radit. Gospodinu Škoriću još uvijek nema
potpisa. Moga je bar kasnije dopisat pa da nije ovako prozirno.
PREDSJEDATELJ
Jesmo li završili gospodine Čepo? Dakle, neovisno sad o Statutu, imali smo
uvriježenu praksu da se prvo napiše ime i prezime i onda potpis osobe, jer se po samom
potpisu kod nas većine ne može znat o kome se radi ako nema štampanog imena i
prezimena. Ja zaista moram reći da vezano za Tomislava Goju, ma ne treba pokazivati ljudi
moji, nećemo se igrati, ako mi ne vjerujete, nemam ja tu šta, dakle, postoji samo na mjesto
Tomislav Gojo je upisano štampanim slovima i na mjesto Petar Škorić. Ovo Tomislav Prljević
ja bi mora, jer mi je između štampanog i potpisa, meni to liči, ali ja normalno nisam grafolog i
e, e, dakle, šta se toga tiča, ja zaista prva dvojicu neću prihvatiti, gospodina Prljevića ću
prihvatiti i ovo ukoliko je istina da se gospodin Božulić potpisao sedmi, a nije po redu, ja bi
molio samo da se izjasni, je li to točno, skinit ću sa ovog popisa. Prema tome,
LUKA PODRUG
A dopustite, kad smo već tako kao …., ja kad sam se potpisiva, broj 5 je bio
prazan. Pa mi sad recite tko je broj 5, a prekrižite i njega, bez obzira ko je.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Hrvoje Marušić.
LUKA PODRUG
Nema veze, prazan je. A čekajte, ja ne kažem da je čovik kriv, on je potpisa di je
vidio mjesto, ali je činjenica da je neko ostavio broj 5 prazan.
PREDSJEDATELJ
Nećemo više. Ovako, molim vas, samo čas, samo čas
LUKA PODRUG
Ne, ne, ja ne prozivam nikoga. Ja bi zaista molio da prekinemo ovaj cirkus i da
radimo po svim redoslijedu koji postoji. Jer ne vrijedi vam broj 1, broj 5, broj 7, najbolje da
ukinemo vijećnička pitanja. Uvedimo red za ubuduće, a danas poštujte taj popis i dajte da
krenemo sa vijećničkim pitanjima. I nemojte nikoga izbacivat.
PREDSJEDATELJ
Neću ih izbacivat, ali ću ih staviti na kraju. Kratko i jasno. Molim vas, čekajte,
molim vas, polako, polako. Izvolite. Gospodine Gojo, kad ja kažem, polako, to ne znači da
vam ja neću dati riječ, nego dajte umirite se. Izvolite recite.
TOMISLAV GOJO
…..sjednicu po Poslovniku ili prema praksi, ja sad prvi put čujem da se sjednica
vodi prema praksi, a ne prema Poslovniku. Ja samo tražim da mi objasnite po kojem članku
10
Poslovnika, članak Poslovnika kaže da su vijećnička pitanja postavljaju prema redoslijedu
prijave? Vi mene sada stavljate nazad. Ja samo pitam po kojem članku Poslovnika?
PREDSJEDATELJ
Točno. Ali smo mi malo korigirali tu statutarnu odredbu na ovi način. Jer ako,
dakle, korigirali smo je i dosadašnja praksa u ovih, nemojte, gospodine Gojo dozvolite da
vam ja sada objasnim, je bila da ide ime i prezime i potpis. I nikome to do sada nije smetalo
osim u jednoj ovakvoj situaciji. Od sada pa nadalje, gospođo Blaženka, vi ćete ovo isključivo
držati, doći će do vas, i pred vama će se potpisati i upisati. Dakle, neću sada nikoga
izbacivati, ali ovaj red neću poštivati. Prema tome, gospodin Tomislav Gojo i gospodin Petar
Škorić zajedno sa gospodinom Vojkom Božulićem idu na kraju. ….. završavam. Molim vas!
Prekinut ću sjednicu! Pa dosta je ovoga! Pa jesmo li mi balavci ili smo ovdje vijećnici!?!
Ostavite se toga! Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Gospodine predsjedniče, ovo od početka liči na miniranje cijele priče, cijele
sjednice, skretanje u krivom smjeru, hvatamo se takvih trivijalnih tema da ovo stvarno nema
smisla. Molim vas da vijećnike sa suprotne strane upozorite da se ponašaju kolegijalno i
pristojno, ako ništa drugo, onda statutarno. Ako će mo uvodit sad nekakve posebne nove
kontrole, nekakve udbaške metode, gledat ko je kad doša, di je doša, onda stavite nekakvu
tintarnicu sa strane pa tražite i otisak prsta. Jer i potpisat može svak. Moga je neko potpisat
Škorića, Goju, Marušića, Podruga, bilo koga, pa stavimo i otisak prsta. Pa uvedimo dva
čuvara kraj toga koji će dovesti i javnog bilježnika ako treba. Pa dobro, kud to vodi? Šta
radimo mi ovdje ljudi moji. Pa dajte amo radit.
PREDSJEDATELJ
Evo ga, sve smo dobili. Ne, ne dozvoljavam više nikakvu ni repliku, ni odgovor, ni
intervenciju po ovome pitanju. Dakle, odlučio sam i biti će ovako kako sam odlučio. Gospođa
Blaženka će imati ovo, doć će te, potpisat ćete se i štampanim slovima stavit svoje ime i
prezime. Ukoliko smatrate da ja nisam u pravu, molim vas zatražite ovdje prekid sjednice,
znači ja ću poštivat bilo koji vaš ovdje prijedlog. Prema tome, ima dovoljno vremena od sat i
po da se svi prezentirate. Zahvaljujem. U 10 sati manje 10 minuta započinjemo sa
vijećničkim pitanjima u dužini trajanja od sat i po. Izvolite. Prvi je na redu gospodin Tomislav
Prljević. Izvolite.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Pitanje gradonačelniku, uvest ću sad i ja novu praksu malo, pitanje je šta je
gospodin pročelnik gospodin Drago Davidović radio na utakmici Reala? Tko je to platio? Po
kakvoj osnovi? Da li te firme rade onaj sa Gradom i da li će raditi ubuduće? Hvala.
GRADONAČELNIK
Gospodin pročelnik Drago Davidović je bio na slobodnim danima, mislim da je čak
i godišnji odmor uzeo. To je njegova privatna stvar, ja o onome što je napisano ne znam
ništa više od ovoga što sam rekao.
PREDSJEDATELJ
Jeste li zadovoljni odgovorom?
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Imam repliku. Samo bih htio ovaj odgovor u pisanom obliku. Hvala.
PREDSJEDATELJ
U redu je. U redu je. Napisat ćete gospodine gradonačelniče ovo što ste sad rekli.
I potpisat. Zahvaljujem. Idemo dalje. Gospodin Ante Restović. Izvolite.
11
ANTE RESTOVIĆ
Dobar dan. Imam pitanje za gospodina gradonačelnika, odnosno za
dogradonačelnicu. Čitali smo u sporazumu za Osnovnu školu Pazdigrad. Zanima me status
tog sporazuma, kao i status planova za obnovu škole Pujanke.
GRADONAČELNIK
Dok čekamo pročelnicu da nam da izvještaj vezano za Pujanke, ja ću vam
odgovoriti za Pazdigrad. Ono što je već sve u medijima bilo, nema ništa novoga, dakle,
nakon mjeseci kombiniranja, odnosno traženja načina da se ta škola financira, zaključili smo
da je zajedno sa Ministarstvom smo zaključili da je jedini način to ga da financiramo direktno
iz proračuna. Sve kombinacije da se uzme ili kredit, ili javno privatno partnerstvo i tako dalje,
sve su imale ozbiljne mane i ozbiljne poteškoće. Na kraju smo se dogovorili direktno sa
ministrom uz potporu još kolege moram priznati Branka Grčića da jednostavno školu
financiramo dakle 50% Grad Split, 50% Ministarstvo, i to u trogodišnjem proračunskom
periodu. Što znači da bi mi ove godine će mo kad dođe proračun će mo stavit prvu tranšu
našu, dakle, škola je procijenjena, trošak škole je procijenjen na 65 do 70 milijuna kuna. Po
35 će recimo bit. Još će mo napraviti precizniji proračun pa ću vam točno reć, 35 mi, 35
Ministarstvo. Što znači da ove godine, 2015., 2016. i 2017. bi bilo po 11 milijuna kuna, na
naš proračun i isto toliko na proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. To se
pokazalo jedino moguće nažalost, zbog toga što sve druge kombinacije su bile ili nisu bile
moguće, u međuvremenu se promijenio i status vezano za mogućnost financiranja iz
europskih fondova i tako dalje, da vam sad previše ne elaboriram. Ovo je po nama najbolji
dogovor, potpisat će mo uskoro zajednički sporazum i ići će mo na proračun. Kad dođemo
do proračuna, će to biti u proračunu. Naravno idemo i na javnu nabavu vezano za izvođača
radova, a za školu Pujanki kolegica Ines Milina će vam dat.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospođo Ganza.
INES MILINA GANZA, pročelnica Službe za obrazovanje i znanost
Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani vijećnici, gospodine gradonačelniče,
zamjenici, što se tiče rušenja i rekonstrukcije stare zgrade Osnovne škole Pujanki, Grad Split
je raspisao postupak nabave za izradu glavnog projekta. Taj postupak je u tijeku. Odmah po
okončanju postupka i ishođenju potvrde glavnog projekta, Grad Split će kao naručitelj
raspisati postupak javne nabave za izvođenje radova. Međutim ti radovi realno neće moći
početi prije kraja ove tekuće školske godine iz razloga što se radi o opsežnim radova rušenja
stare zgrade i velika je opasnost za cirka 700 učenika koji su sada smješteni, koji pohađaju
nastavu u aneksu Osnovne škole Pujanki. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Tražite li pisani odgovor?
ANTE RESTOVIĆ
Ne, zadovoljan sam odgovorom. Imam još jedno potpitanje, a to je dinamika
gradnje rekonstrukcije škole Pujanke, da li je sve poznato, da li postoje neki preliminarni
planovi?
INES MILINA GANZA, pročelnica Službe za obrazovanje i znanost
Što se tiče izgradnje preostalog dijela zgrade Osnovne škole Pujanki, a radi se o
cirka 8 učionica, prostor za upravu škole, kuhinja, blagavaonica, i tako dalje, radi se o znatno
manjem zahvatu u odnosu na izgradnju, tako da bi bio realan rok izgradnje nekih cirka
godinu dana računajući vrijeme koje je bilo potrebno po ugovoru za izgradnju aneksa školske
zgrade tako da bi ta škola znači od narednog 6. mjeseca za onu, za dvije godine onu novu
školsku godinu bila potpuno u funkciji. Hvala.
12
ANTE RESTOVIĆ
Najljepše hvala.
PREDSJEDATELJ
Sljedeći je na redu gospodin Hrvoje Marušić. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Obratila mi se Hrvatska udruga poslodavaca
sa pitanjem, dugi niz godina Grad Split je raspisivao natječaj za potporu malog poduzetništva
u gradu Splitu sa iznosom do 50.000 kuna. Potporu malima poduzetnicima. Ove godine
natječaj uopće nije raspisan do sada, pa me zanima hoće li biti raspisan i šta je s tim? Hvala.
PREDSJEDATELJ
Evo će dati zamjenik gradonačelnika gospodin Kovačević. Izvolite.
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Natječaj će biti raspisan, sredstva su planirana za potporu poduzetništvu, pravilnik
je gotov …..(kraj 1A kazete)…korisnik znači poticaja i očekujemo kroz sljedećih tjedan, dva
dana da to krene.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jeste li zadovoljni s odgovorom? Jedna mala intervencija vezano za
primjedbu gospodina Tomislava Goje. Članak 24. – nakon što primi odgovor, vijećnik može
iznijeti mišljenje odgovoru, postaviti dopunsko pitanje, s tim što drugi vijećnici nemaju prava
replike ni pitanja. Izvolite. Primljeno k znanju. Hvala. Idemo dalje. Gospođa Slavica
Bartulović Barač. Izvolite.
SLAVICA BARTULOVIĆ BARAČ
Dobar dan svima. temeljem niza, moje pitanje je upućeno dogradonačelniku
gospodinu Kovačeviću. Temeljem niza pritužbi upućenih od strane stanovnika s područja
gradskog središta …. postaviti pitanje vezano uz nepropisno parkiranje vozila u staroj
gradskoj jezgri. S obzirom da smo već o ovom problemu već mnogo puta razgovaralo, ali
zanima me da li ste došli do nekog načina kako riješiti ovaj problem i da li postoji mogućnost
da Grad Split uvede nekakav oblik komunalnog prometnog redarstva? Hvala.
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Zakon o sigurnosti u prometu, omogućuje, daje mogućnost jedinicama lokalne
uprave i samouprave da uvedu prometno redarstvo, odnosno da postupaju po Zakonu o
sigurnosti prometa u mirovanju. S obzirom da širok dijapazon poslova koje policija obnaša,
kadrovima s kojima raspolažu, teško može omogućit u staroj gradskoj jezgri nekakva
cjelodnevna dežurstva, povećanje i broja posjetioca grada Splita, posebice u ljetnoj sezoni,
stranaca koji zalutaju da tako kažem, sve do samoga središta, upućuje nas da je to najbolje
rješenje i predvidjeli smo te mogućnosti, tim više što će prihodi od naplate prekršaja bit
direktno prihodi jedinice lokalne uprave, odnosno Grada Splita koji nam omogućava onda da
kroz prihode servisiramo i sve obveze koji će proizaći iz te nove djelatnosti Grada Splita i
mislim da će mo vrlo skoro imat naše prometne redare Grada Splita koji će onda moći na
adekvatan način i sa posvećenošću upravo rješavanju toga problema i riješiti sve te
probleme prometa u nepropisnim pješačkim zonama koji predstavljaju lokalnom
stanovništvu, ali i gradu Splitu, trenutno problem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Tražite li pisani odgovor? Zahvaljujem. idemo dalje. Gospodin Jakov
Prkić izvolite.
13
JAKOV PRKIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Ja imam pitanje za gradonačelnika.
Gradonačelniče, vašom odlukom Braniteljska zadruga Domaćin dobila je 25 parkirnih mjesta
u ulici Ljudevita Posavskog na upravljanje. Zanima me zašto ste to dali baš njima, zašto na
primjer ako ste se već odlučili na naplatu na tom području, to nije dobio „Promet“? Isto tako,
ta se naplata ne odvija u skladu sa vašom odlukom u kojoj stoji da se obavi isključivo preko
automata. Ona se sad obavlja ručno, imate jednog potrčka koji trče od auta do auta,
pokazuje vaš zaključak, vašu odluku i tako naplaćuje 6 kuna po satu. Hvala vam.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
To trebaju odgovoriti komunalci. Ja dobivam razno razne zahtjeve, to je u domeni
komunalne službe, pa bi zamolio pročelnika da vam odgovori. Ovo što ste zadnje rekli, zaista
ne znam. To isto trebamo pitati komunalce. Nisam bio na tom parkingu i ne znam.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Špiro Cokarić.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo
Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. To parkiralište do sada nije bilo pod
naplatom i odlučeno je da se staviti tu pod naplatu i dato je Braniteljskoj udruzi Domaćin, kao
jedan vid pomoći njihovom radu i ostvarivanju prihoda ako se tako može reći. Sam način je
zamišljen preko automata kao što su na ostalim uličnim parkiralištima.
PREDSJEDATELJ
Ste zadovoljni s odgovorom?
JAKOV PRKIĆ
Jesam. Možete li mi pisano to molim vas.
PREDSJEDATELJ
Može. Zahvaljujem. idemo dalje. Gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Pitanje je upućeno gospodinu gradonačelniku, ali bi prije posjetio da očekujem
odgovor vezano za financiranje školskih knjiga, bilo je obećano zadnji put, pa bi molio dobit
taj odgovor.
A moje današnje pitanje – poštovani gospodine gradonačelniče, Zakon o lokalnoj
i područnoj regionalnoj samoupravi svojim člankom 40b. propisuje kako gradonačelnik može
biti opozvan putem referenduma. Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti
najmanje 20% ukupnih broja birača, a još jednostavnije i jeftiniije to može na prijedlog trećine
vijećnika napravit Gradsko vijeće, a to naravno neće napravit, stoga sam zamoljen u ime
Inicijative za referendum o vašoj smjeni koje je u pripremi pitat vas sljedeće. Hoćete li
dopustit referendum? Hoćete li organizatorima referenduma o vašoj smjeni odobriti sva četri
mjesta za sakupljanje potpisa ili će možda biti dovoljno samo jedno jer će se i onako brzo
sakupit potpis. Ustavno pravo na referendum, grubo ste povrijedili svojom samovoljom,
zabranom organizatora ovog državnog referenduma da prikupljaju potpis na 80-etak traženih
lokacija, dopuštanjem samo 4 u užoj jezgri grada, grubo ste zlouporabili svoj položaj. Tim
činom ste nas vratili u stara nedemokratska vremena kad su se potpisi za demokratske
promjene sakupljali isključivo ispred crkava. To se nažalost u Splitu događa i danas.
Gospodine gradonačelniče, pitam vas kao vijećnik, u ime koga i temeljem koje ovlasti ste se
stavili u ulogu velikog cenzora, zabranili inicijatorima održavanje državnog referenduma
14
sakupljanje potpisa. Ustavno je zagarantirano pravo na referendum, a vlast proizlazi iz
naroda. Makar koliko političke i drugim elitama bila mrska pitanja iz referenduma, nitko nema
pravo sprječavat pravo na referendum. Zato vas pozivam kao gradski vijećnik, ovdje javno
pred svima i pred javnošću, da ovog časa, sa ove sjednice javno, jasno i glasno obznanite i
dopustite organizatorima referenduma slobodno prikupljanje potpisa na svim javnim
površinama Grada Splita, makar samo ova tri dana i time bar malo umanjite štetu koju ste
počinili zbog samovolje. Ukoliko to ne želite, ja pozivam sve kolegice i kolege gradske
vijećnike da danas sada i ovdje posebnim zaključkom Vijeća, mi gradski vijećnici svojom
odlukom dopustimo referendum suprotno samovolji gradonačelnika. Split je bio i ostao
slobodan demokratski grad koji poštuje Ustav, zakon i Statut grada, pa niko ne može i ne
smije zabranjivati referendum. Stoga, ako vi gospodine gradonačelnik ne želite, ja dajem na
prijedlog zaključak – Gradsko vijeće Grada Splita dopušta organizatorima referenduma
slobodno prikupljanje potpisa na svim javnim površinama Grada Splita bez ikakve naknade i
ometanja. Molim, ako gradonačelnik ne prihvaća, da ovaj moj prijedlog stavite na glasovanje.
Hvala.
PREDSJEDATELJ
Izvolite odgovor gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Kolega Luka potrudili ste se napisat politički manifest. Čestitam. Međutim, ja vam
ne prihvaćam to iz jednostavnog razloga. Dakle, nemam apsolutno ništa protiv i tog
referenduma i referendumskog pitanja ili bilo kojeg oblika referenduma. Možete isto tako
staviti i ovo što ste rekli referendum za moj opoziv. Ja ću ga isto potpisati. Nemate problema
s tim. Ali bilo bi pametnije da čekamo za dva mjeseca je proračun pa tu se može sve to
iskazat. Tako da ne uznemiravamo javnost. Dakle jedini razlog zbog čega sam odobrio 4
mjesta, a nisam zabranio nikome ništa, i nisam prekršio svoje ovlasti, a to je temeljem toga
što sam legalno izabran pred godinu i tri mjeseca na izborima na kojima sam pobijedio ja
stjecajem okolnosti, a ne nekog drugi, i stoga imam pravo i legitimitet da dozvolim ili ne
dozvolim. Moja procjena je bila da ukoliko dozvolimo na 80 mjesta prikupljanje potpisa, da je
onda to uznemiravanje javnosti jer prvo to nije državni referendum, nego referendum kojeg
organizira jedna udruga civilnoga društva koju ja poštujem i dozvolio sam na 4 najbolje i
najatraktivnije lokacije da prikupljaju potpise, a smatrao sam da ako im dozvolim na 80 da
nam se može desiti da nam sutra bilo koja udruga civilnoga društva zatraži te iste lokacije iz
bilo kojega drugog razloga. Referendum nije državni, i on spada u kategoriju isto kao da vi
sada tražite da na 80 mjesta dozvolim postavljanje štandova za reklamiranje knjiga, evo
ovdje čitam Plovputa Ili nekoga drugoga. Mislim da je to pretjerivanje i da smo od grada i
onako i onako već napravili ovo što smo svi maloprije sami svjedočili. To je bio jedini razlog
zašto sam dozvolio na 4 lokacije i to najatraktivnije lokacije. Ne mislim promijeniti to jer
smatram da nismo, da nisu oni državni referendum, da nisu zaslužili na taj način, niti sam ja
zaslužio ni na taj način sad prozivaju. Ali ako vam je to sad povod da sazovete referendum
za moj opoziv, samo izvolite.
PREDSJEDATELJ
Imate dodatno pitanje, mišljenje? Izvolite.
LUKA PODRUG
Naravno. Obzirom da gradonačelnik ne prihvaća inicijativu, ja ostajem kod svog
prijedloga da stavite na glasovanje, pozivam se na savjest i odgovornost gradskih vijećnika.
U ovom slučaju, iz gospodina gradonačelnika progovara, uz sve poštovanje, stranački čovjek
koji ima razlog spriječiti državni referendum. Ja kao vijećnik upravo na to ukazujem. Mi ne
govorimo o tome je li referendum ovakav ili onakav, ko će za njega glasovati ili ne, ja sam
uvodno vas namjerno postavio ovako pitanje. Zamislite da je referendum za vašu smjenu. Vi
kažete ja dopuštam ali na jednom mjestu. Pa vi fizički ste onemogućili makar 90%
stanovnika grada Splita da iskažu svoju slobodnu volju koju im garantira Ustav. Stavili ste se
15
iznad Ustava i zakona. Ja vas molim ako vi i dalje tvrdoglavo na tome ostajete, nema smisla
da mi jedan drugog u tome uvjeravamo, ja govorim kao vijećnik, ja vas pozivam gospodine
predsjedniče da moj prijedlog, ja ću ga još jednom formulirat vrlo jednostavan stavite na
glasovanje. Ako ne želite na ovom, imamo sljedeću točku rad gradonačelnika, pa će ić kroz
tu točku, ali mislim da morate omogućit vijećnicima da se izjasne. Oni mogu glasovat za i
protiv. Mi ovdje ne govorimo o nikakvoj politici nego ustavnom pravu na referendum kojeg
ovog časa velike stranke u Hrvatskoj, a jednu od njih predstavlja gradonačelnik,
onemogućavaju i na ozbiljan način krše ustavnu slobodnu svakog pojedinca da se izjasni.
PREDSJEDATELJ
Moram vas prekinit.
LUKA PODRUG
Mislim da je ovo za Grad Split sramotno.
PREDSJEDATELJ
U redu. Zahvaljujem. Podsjećam vas da su ovo vijećnička pitanja i odgovori.
Nastavljamo dalje.
TONĆI BLAŽEVIĆ
Mislio sam da ću biti na kraju sjednice, a ne ovako brzo. Još jedanput pozdrav
svima. Prije pitanja želim iskazat svoje stvarno veliko nezadovoljstvo odgovorom na moja
već četri, a danas je kao potpitanje i peto u vezi nelegalnog korištenja županijske koncesije
autoprijevoznika Dalmatinac. Upozoravam sve i napominjem da je Dalmatinac sa kombija
prešao na autobuse, vlakove će uskoro, dobro ste rekli. Nemam ništa protiv privatne
inicijative, samo hoću da se poštuju pravila, gradonačelniče mi to moramo zaustavit. Još
jedanput poreznim obveznicima se obraćam – direktno iz vaših džepova novac vam uzima.
Nemojte ulaziti u te autobuse. Nemojte. Ako volite svoj grad. Neka plati 5, 6 milijuna kuna
koncesiju, pa ćeš vidit koliko će mu karta koštat. Dakle, nepoštuje. To je, i ovo ću sad na
svakoj sjednici postavljat kao pitanje dok se ne riješi. Znači, isto ko Kartagu, rušit će mo
Dalmatinca, neka se svede u pravne okvire. A sad pitanje za gradonačelnika. Pitanje života,
ne dao Bog da vas u da Vas u gradu s 180 tisuća stanovnika za vikend ili praznikom zaboli
zub. Na 112 broju kažu vam da nisu oni krivi, da se strpite do ponedjeljka jer, eto, više od
godinu dana Hitna zubna stomatološka ordinacija ne postoji. Znam da se to nalazi pod
ingerencijom županijskog Doma zdravlja, ali ne mogu vjerovat da građani ove zemlje, ovog
grada, dalmatinske metropole, koji plaćaju zdravstveno osiguranje u 21. stoljeću moraju
čekati da dođe prvi radni dan da bi se zub riješio. Posebno je tragično ako se radi i o djeci,
jer ista priča vrijedi i za njih. Nije lako slušati izjave stomatologa na tu temu po medijima - da
im se ne isplati dežurati. Ovo je naša zajednička
briga bez obzira na ovlasti.
Gradonačelniče, može li se Grad Split zajedno s Županijom angažirati te osigurati
spomenuto dežurstvo, definirati u Ugovoru na istini način kako dežuraju pedijatrija i opća
medicina, sve u cilju pružanje promptne zdravstvene skrbi kako odraslima, tako i djeci?
Izjave tipa da nitko nije umro od zubobolje nisu vrijedne komentara? Možda se ovakvih
genijalnih umotvorina sjetimo kad netko izluđen zuboboljom počne razbijat po gradu. Eto.
Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Izvolite odgovor gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Sad, šta ste me pitali gospodine?
TONČI BLAŽEVIĆ
Velepoštovani gradonačelniče, dobro ste razumjeli šta sam vas pita. Znači
trebamo zajedno ići sa Županijom, i osigurat da imamo zubare, da se plati dežurstvo, da
16
imamo zubare preko vikenda i za vrime praznika. Zašto? Zato što je to potrebno. Zašto?
Zato što, maloprije sam spominja Dalmatinca, pare nam cure kroz naše džepove, ne
ponašamo se kako triba, a ono što triba za naše građane, to ne želimo napravit, nego
postavljamo pitanje vijećniku - a šta si me pita. Eto, kratko i jasno.
GRADONAČELNIK
Što se tiče Dalmatinca, tu se s vama apsolutno slažem. Poduzimamo sve što je u
našoj mogućnosti, ali nažalost nemamo baš dobar odgovor od strane Županije, premda smo
razgovarali s njima, a i to će biti jedna od rasprava na tematskoj sjednici vezano za Promet
koju će mo nažalost, evo kažem vam sad morat odgodit, bila je predviđena za sljedeći
tjedan, ali će mo je morat odgodit radi toga šta se sudska presuda nije donesena, pa bi je
radije nakon sudske prvostupanjske presude održali. Tako da će mo pomaknut sjednicu
vezano za Promet sa sljedećeg tjedna na kraj mjeseca, 1. ili 2. 11. će mo pomaknit da bi
imali bolji uvid u stanje. Nije samo Dalmatinac problem, problem je cijeli niz drugih stvari koje
Županija, dakle, nije samo Dalmatinac dobio županijsku koncesiju, cijeli niz prijevoznika
privatnika je dobilo županijsku koncesiju koji ulaze u grad Split, koji se zaustavljaju na
autobusnim stanicama, koji uzimaju putnike neovlašteno, protuzakonito i tako dalje. Borimo
se protiv toga, ali uzalud vam je to kad vam Županija podijeli koncesije. Zaboravili ste
preskočit još jednu stvar, recimo taksisti. Mi imamo 130 taksista, Grad je samo podijeli 40 do
50 taksi vozila. Zamisli di oni taksiraju u Solinu ili Splitu. I to vam isto tako oštećivanje naše
imovine na neki način. Dakle, naših sugrađana, ili naše tvrtke.
Ovaj drugi dio za ambulantu, ja ću razgovarat sa Županijom, ne znam, evo kolega
Banović govori da ambulanta funkcionira. Hitna ambulanta zubarska funkcionira. Ja zaista ne
znam na to odgovorit. Ili ću se raspitat pa ću vam znati odgovorit.
TONČI BLAŽEVIĆ
Može predsjedniče? Ja sam tako dobio od građana što se tiče ovoga. Ako sam
falio moja isprika, nisam 100% siguran. Jer nije mi se jedan javio. A za ovo drugo
gradonačelniče, idemo zajedno leći ispred tih autobusa. Amo se mi malo Bandića igrat.
Idemo ih zaustavit ljudi moji, pa imamo i mi neku moć. Pa ne može, to traje više od godinu
dana, ljudi moji. Pa sjećate se auto taksija prije 10 godina, svi se sjećate, to su strašne stvari,
a mi dajemo novac Prometu za subvenciju da ne propadne i tako dalje, a ovdje nam pare
cure kroz ….. (nije uključen mikrofon) Jednostavno ne može, ……….., možemo se ovdje oko
plodouživanja svađat koliko god hoćemo.
GRADONAČELNIK
Gospodine Blaževiću trebate se obratiti svojim koalicijskim partnerima. Pa valda
se zna ko rukovodi Županijom, a ko vodi ….
TONČI BLAŽEVIĆ
Ma dragi gradonačelniče, ja sam gradski vijećnik, a koalicijske partnere će mo
oprat ……
PREDSJEDATELJ
Gospodine Blaževiću molim vas, molim vas.
TONČI BLAŽEVIĆ
….a Prometova stajališta su gradska i u nadležnosti Grada, a ne Županije. Dakle,
tu reda mora radit Grad.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Gospođa Marijana Puljak. Gospođo Puljak, vi imate vijećničko pitanje.
Kome?
17
MARIJANA PULJAK
Pa evo vijećničko pitanje, može biti vama i gradonačelniku, radi se zapravo o
najavljenoj tematskoj sjednici o Karepovcu, jel.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas, tiše malo, pa dajte poštujmo vijećnicu kad iznosi. Ponovite
pitanje.
MARIJANA PULJAK
Znači, evo iz početka, dakle, kako u izvještaju o izvršenju proračuna Grada Splita
za prvih 6 mjeseci 2014. godine stoji da se program gospodarenja otpadom potrošilo svega
3,8% planiranih sredstava, molimo da nas izvjestite o statusu projekta sanacije odlagališta
Karepovac. Rekli smo da će mo imat tematsku sjednicu o njoj, najavljena je i tako dalje,
međutim nemamo još uvijek datum te sjednice. Znači, ajmo se, ne znam je li ovisi o nama, o
kome ovisi, kad će biti sjednica, oće li do nove godine, iza nove godine, i tako dalje. Znači,
imali neki datum. A evo ovdje jedan prijedlog svim gradskim vijećnicima obzirom u zadnje
vrijeme ne znam jeste li sami postali toga svjesni, ajmo napravit jedan zajednički izlet na
Karepovac, pogledat kako ljudi oko tog Karepovca žive i ne znam jeste li kažem svjesni
mirisa koji se šire oko Karepovca već ono od Splita 3 pa prema ovim istočnim kotarevima u
večernjim satima se već to jako osjeti. Evo predlažem sljedeći tjedan jedno popodne, 6, 7
sati, možemo svi skupa otići u posjet i vidjet kako to trenutno izgleda. Prije te tematske. Kao
uvod u tu tematsku. Hvala.
GRADONAČELNIK
Gospođo Puljak, tematska sjednica je predviđena negdje pred kraj 11. mjeseca,
tamo negdje oko 20.-tog smo je mislili stavit. Malo nas je ovo pomaklo s Prometom. Ali će
mo morat, Promet će mo stavit vjerojatno onda na početku, a onda ovo pri kraju će mo staviti
Karepovac. Čekali smo još da se neke stvari razjasne, malo rasčiste, to je jedini razlog, ali ću
vam vrlo rado dat kompletan izvještaj. Međutim nema smisla da vam sad odgovoran, to je
zaista sveobuhvatna tema i moramo malo duže vremena imat da možemo vas izvjestit i da
možemo raspravljat. A što se tiče ovog zahtjeva – idite na Karepovac, mislim da ste
pogriješili, trebali ste ići sa mnom ovoga ljeta, sad je malo već i kasno, zbog temperatura
koje su nešto niže, nema toliko stupnjeva i nema toliko smrada. Trebali ste ić odlazit ovoga
ljeta kad je zaista bilo nesnošljivo, osobito u večernjim satima. Tamo negdje u sumrak je bilo
gotovo nemoguće disat, a sad zbog čega je stvaranje plinova i tako dalje, dakle, plinski
bunari koji zaista nešto se poremetilo, nije se poremetilo, nego najvjerojatnije se radi procesu
koji je došao sada na naplatu. Valda i to je čekalo da sada dođe na naplatu. Međutim, što se
nas tiče, mi idemo relativno brzo, međutim, ponovno vam moram reć, mislim, uzalud mi išli
brzinom kojom idemo, kad Lećevica koja je trebala biti gotova prije 9 godina, nije još ni na
početku. Županija kaže da će lokacijsku dozvolu napravit na proljeće, vidjet će mo, ja se
nadam, jer je to u zajedničkom interesu, međutim oni zaista pokušavaju sada to i ubrzat, ali
nakon 9 godina što smo izgubili vremena, vidjet će mo.
PREDSJEDATELJ
Imate kakvo dodatno pitanje?
MARIJANA PULJAK
Samo komentar na ovo. Bili smo mi i ljeti tamo i stvarno ljeti kad se dođe je
očajno, međutim, u zadnje se vrijeme taj miris stvarno, odnosno smrad širi po ostalim
djelovima grada gdje se do sad nikad nije osjetilo. Ne znam, ako ste bili u City centar ako
odete, ali stvarno od Splita 3 prema istočnim kotarevima, Pazdigrad, Mertojak, već navečer
sada osjeća. Kad dođete tamo, jednostavno taj miris počinjete prepoznavat po gradu. Zato
pozivi vijećnicima koji možda nisu bili da evo zajedno napravimo jedan izlet kao uvod u tu
tematsku sjednicu u 11. mjesec.
18
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Ljubica Vrdoljak izvolite.
LJUBICA VRDOLJAK
Evo moje vijećničko pitanje je gradonačelniku. Ugovorima između jedinica lokalne
samouprave, Grad Split je člankom 3. tog ugovora dozvolio zbrinjavanje komunalnog otpada
sa područja makarske rivijere sve vrijeme do otvaranja centra za gospodarenje otpadom u
Lećevici. Ovo ljeto u nekoliko navrata im je zabranjeno odlaganje otpada, a zadnje
produženje korištenje odlagališta je do 15. listopada 2014. Napominjem da Čistoća nema
ugovor između Grada Splita i jedinica lokalne samouprave. Zašto je Grad Split potpisao
ugovor s rokom do otvaranja centra za gospodarenja otpadom u Lećevici, jer je centar za
sada samo u županijskoj planskoj dokumentaciji. Prijete li još i Gradu tužbe zbog
nepoštivanja uvjeta iz potpisanih ugovora sa drugim jedinicama lokalne samouprave, zašto
je ovakav ugovor potpisan? Donošenje novoga zakona o održivom gospodarenju otpadom,
odloženi otpad na odlagalište se mora smanjivati prema određenom ritmu koji je točno u
određenim tablicama propisan. U protivnom idu sankcije jedinice lokalne samouprave. U
momentu kad mi dozvoljavamo i drugim jedinicama dovoženje otpada, mi povećavamo
količinu otpada na deponiju, a intencija zakona je smanjivanje otpada. Znači zakonska
regulativa nas prisiljava da mi moramo smanjivati otpad, i bez obzira što idemo snažnije u
primarnu selekciju, nama će se dogoditi da izdvajamo otpad, da radimo troškove u izdvajanju
otpada, a u isto vrijeme na deponiju povećavamo količinu otpada. Recite mi što je Grad u
tom smislu napravio? Hvala.
GRADONAČELNIK
Dakle točno ste naveli sve i to je baš ono o čemu se i radi. Dakle, mi smo dužni
bili smanjivat, postepeno smanjivat primjer smeća, da bi pristupili sanaciji. Obzirom na cijelu
situaciju i ugrožene turističke sezone na području Makarske, sam dozvolio da Makarska
odlaže tu. A ugovor o kojem govorite je potpisan prvi put mislim 2005., a zatim ponovno
2009. godine, mislim zaista klauzulom do otvaranja centralnog odnosno regionalnog centra u
Lećevici. Smatrao sam da je jednostavno neodrživo stanje jer su količine smeća koje su
počele pristizati sa područja grada Makarske i makarske rivijere, zaista postale enormne bez
obzira, uglavnom tu je kriv, Grad Makarska kriv. Mislim, veća količina smeća je iz Makarske.
Zato smo prekinili, dakle, išli smo postepeno, dozvolili smo im da spasimo sezonu, jer ni
jedna druga općina koja ima deponij na području naše županije nije tila se odazvat pozivu u
pomoć. Županija je to rekla da će organizirat. Na kraju Županija nije ništa organizirala i ostalo
je to na ili Grad Split uskoči ili dopusti da imamo tragediju smeće na makarskoj rivijeri,
upropaštenu turističku sezonu. Ipak svi živimo. Zato sam privremeno dozvolio Makarsku, a
zatim sam zabranio Makarskoj, a sada sam i sa rokom od 30 dana raskinio ugovor prema
ostalim gradovima na području Makarske, baš zbog ovoga, zakonske obaveze da idemo u
smanjivanje smeća. Bio je dogovor, odnosno raskid ugovora sa 30.9. međutim su nas molili
da im damo još malo vremena da se organiziraju, tako da sam im produžio do 15. 10. U
razgovoru sa Gradom Sinjem i gradonačelnikom Glavanom, smo dogovorili i oni će danas
donijet odluku da li će dopustit to smeće da ide na deponij u Sinju. To bi vam bio odgovor.
Dakle, mi smo u skladu sa zakonom dali rok, otkazni rok od 30 dana i raskinili ugovor.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospođo Ljubice.
LJUBICA VRDOLJAK
Samo kratko pojašnjenje. Županija nema nikakve obveze oko zbrinjavanja
komunalnog otpada. Županija se ovdje uključila kao koordinator između gradova i to jedino
može biti njena uloga, jer ona nema ni nikakve odgovornosti osim izgradnje centra što je
normalno nezamislivo i nespojivo radit bilo što a posebno napuštanje odlagališta Karepovac
dok se ne izgradi centar. Što je logično. Znači Županija nema nikakve obaveze zakonske
prema zbrinjavanju komunalnog otpada. Zato me čudilo čak izjave ministra da proziva
19
župana da nije riješio tu situaciju. On može biti koordinator ali nikako, kažem, nema nikakve
druge ovlasti vezano za komunalni otpad. Oni se bave nečim drugim i evo htjela sam samo
radi pojašnjenja. Županija se uključila samo znači kao koordinator. Jedinice lokalne
samouprave dužne su brinut o svom komunalnom otpadu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospodin Igor Boraska.
IGOR BORASKA
Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje za gospodina gradonačelnika, a to je
jedno pitanje koje oslikava odnos gradskih službi, tj. ove uprave prema svojim obvezama a
također i prema poduzetnicima, investitorima. Grad Split je u siječnju 2011. godine izradio
koncesijski ugovor s "Hipposom" u kojem se obvezao investitorima projekta "Contarini",
ukloniti kioske koji se nalaze na zemljištu u njihovom vlasništvu i ometaju gradnju, a sve u
trenutku ishođenja akta kojim se odobrava građenje. Uz navedeni uvjet, u dobroj vjeri,
investitori investicijskog projekta "Contarini" vrijednog cca 200 milijuna kuna, za potpis
navedenog ugovora dali suglasnost Gradu Splitu, a u studenom prošle godine od
predmetnog projekta Grad Split je prihodio cca 3,5 milijuna kuna komunalnog doprinosa, i
izdao akt kojim se odobrava građenje. Dakle, investitori su već prošle jeseni počeli radovima,
ali su zbog spomenutih kioska radovi obustavljeni do daljnjega. Sad, budući je investitor,
ishodio sve dozvole, možete li mi reći iz kojeg razloga Grad Split odbija ispuniti svoju
ugovornu obvezu uklanjanja kioska koji ometaju nastavak gradnje, čime riskira tužbu od
strane investitora, i potencijalno višemilijunsku štetu koja će biti naplaćena naravno opet iz
džepova naših građana, slično kao i u mnogim parnicama u posljednjem desetljeću.
PREDSJEDATELJ
Odgovor će dati gospodin Cokarić. Izvolite.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo
Pozdravljam još jednom sve prisutne. Situacija nije baš skroz takva kako ste rekli.
Grad se obavezao rasčistit skupa sa Hiposom kioske koji su jednim dijelom na zemljištu koje
je vlasništvo investitora. I nekoliko kioska je pomaknuto, nekoliko kioska je u dogovoru sa
investitorom kad im bude treba da se maknu će se maknit i mislim da je to sad u bitnoj fazi i
ima jedan kioska koji je problematičan. On nije u korištenju. Korisnik bivši ucjenjuje, mogu
slobodno reć, i Hipos i investitora jer je dijelom na površini podinvestitora koji ga je
svojevremeno optužio, zato jer vjerojatno je …. Išao pogrešnim postupkom na nekakvu
dosjelost umjesto na vlasništvu, to je na sudu palo, i oni su zapravo u ponovnom sudskom
postupku da riješe taj jedan sporni kiosk. Znači, granica i ograda gradilišta je na većem dijelu
parcele postavljena na liniji na kojoj treba biti postavljena. Jedino je jedan kiosk pravi
problem koji se mora riješiti pravno, a to traje. A osobno mislim da to nije razlog za
zaustavljanje radova jer je to, radi se o centrimetrima, a objekat ne dolazi fizički do, sami
objekat koji se gradi, ne dolazi fizički do te granice.
GRADONAČELNIK
I ako ja mogu samo nadodat, mi smo poduzetniku na sve moguće načine pokušali
pomoć, međutim, tamo znate da ima višegodišnji problem, da se udruge civilnoga društva
žale da imamo presudu suda, pravomoćnu presudu suda i mi ne možemo ništa napraviti što
se tiče suda, a sve ostalo smo mu pokušali na sve načine pomoć i deblokirat situaciju poslije
godina čekanja.
IGOR BORASKA
Hvala na vašem odgovoru, da, činjenica da su neki kioski uklonjeni, ali ovi koji su
ostali ometaju gradnju, gradilište je zaustavljeno, to se, znači šteta je sigurno nastala za to,
jer smo dužni prošle godine otkloniti sve te kioske, inače nam ti vlasnici ne bi dali suglasnost
20
za koncesiju koja zapravo vi ste dali koncesiju na tuđe zemljište. Zamislite da neko da
koncesiju na vaše zemljište i vi ne uprihodite niti kunu od toga, dakle, taj prihod od koncesije
uprihođuje Hipos i Grad Split, a ne vlasnik zemljišta, i u dobroj vjeri vam je jer je Gradu dana
suglasnost jer su vjerovali dakle da će se ti kiosci ukloniti, da će se gradnja moć nastavit. A
mi sad nismo sproveli dio našeg sporazuma.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo
Ja mogu samo ponovit, da smo jedan kiosk je problematičan i on se mora pravno
riješit. Ostali nisu problematični i miču se oni koji nisu u dogovoru s gradilištem kad im
zatreba. Takav je dogovor postignut između Hiposa i gradilišta uz posredovanje Grada. Tako
da to nije problem. Ponavljam, problem je samo jedan kiosk koji se mora pravno riješit.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Sljedeći je gospodin Gojko Čepo. Izvolite.
GOJKO ČEPO
Hvala predsjedniče. Ja sam na prošloj sjednici Gradskog vijeća postavio pitanje
na koje nisam dobio odgovor, neću postavljati novo pitanje. Podsjetit ću na ono staro, a to je,
da, prema Poslovniku Gradskog vijeća u članku 30. za kojeg sam zadnji put rekao da je jako
kratak pa da ga mogu citirat. On kaže da se u Vijeću mogu osnivat klubovi vijećnika prema
stranačkoj pripadnosti ili koalicijskoj pripadnosti ili koalicijskoj pripadnosti dvije ili više
stranaka, te klubovi nezavisnih vijećnika. Klubovi iz stavka 1. ovog članka obvezni su o svom
osnivanju obavijestit predsjednika Vijeća, predložit pravila rada, te podatke o članku.
Naglašavam – obvezni su, o osnivanju kluba obavijestit predsjednika Gradskog vijeća. ja
sam prošli put pitao, u svjetlu koalicijskih sporazuma između liste Marijane Puljak i HDZ-a na
kotarskoj razini, gdje se u nekim kotarima koalicijskim sporazumima dijelili mandat dvije po
dvije godine, a danas smo na stolove svi gradski vijećnici dobili, to je tajnik HDZ-a šetao
ovdje i dijelio je inicijativu zajedničku HDZ-a i nezavisne liste Marijane Puljak, a s obzirom da
su i njihove press konferencije zadnje vrijeme bile koordinirane, s obzirom da vidimo da i
vijećnička pitanja se sada nadopunjuju, mene zanima – da li su kolege iz HDZ-a i Nezavisne
liste Marijane Puljak, sukladno članku 30. Poslovnika o radu ovoga Gradskog vijeća
obavijestili predsjednika Gradskog vijeća o osnivanju zajedničkog kluba i priložili svoja
pravila rada i podatke o članovima kluba. Ukoliko nisu, kao i prošli put, molim predsjednika
da upozori vijećnike na odredbe Poslovnika po kojima trebaju to napravit. Ja bi vas zamolio
da provjerite sa službama, možda je takav koalicijski sporazum, i podaci su dostavljeni,
ukoliko nisu, da kolege upozorite da su to dužni napravit, a kako bi mi u Gradskom vijeću, a i
građani grada Splita znali koje političke opcije, koje političke koalicije postoji u Gradskom
vijeću. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. ovo je bilo upućeno predsjedniku Vijeća. moja isprika, ja sam, samo
čas, samo čas, nema potrebe, samo polako, ja ću odgovoriti. To je moja greška što nisam
gospodinu vijećniku Gojku Čepi odgovorio pisanim putem kao što sam obećao. To ću ovaj
puta ispraviti i vaš ću navod temeljito provjeriti kod stručne službe Gradskog vijeća. Ja se
nadam da uvažavate moju ispriku. Hvala.
GOJKO ČEPO
Meni nije potreban odgovor u pisanoj formi, ja znam neki vijećnici su se na ovo i
podsmijehnuli, ja sam zaista ozbiljno postavio ovo pitanje. Od vas tražim da upozorite kolege
vijećnike da su to dužni napravit. Nije nužno da mi odgovarate u pisanoj formi, jer imate
dovoljno vijećnika koji postavljaju po 15-etak, 20 pitanja, i zapošljavaju gradske službe da se
ne mogu baviti ozbiljnijim stvarima. Hvala.
21
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Biti će udovoljeno vašem zahtjevu. Gospođa Daša Dragnić izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Neću pitat predsjednika Vijeća da li postoji prijava koalicija nekih drugih stranaka
ovdje koji se vide po glasovanju i slično, postavit ću jedno ozbiljno pitanje, dakle, pitam zašto
do danas Gradskom vijeću nije podneseno godišnje izvješće tvrtke Splitska obala d.o.o.? i
kada će biti? I u sklopu toga, kada će Gradsko vijeće dobiti na uvid godišnja izvješća svih
tvrtki, odnosno institucija u kojima ima vlasnički udio?
PREDSJEDATELJ
Evo odgovor će dati odgovor Kovačević Goran, zamjenik gradonačelnika.
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Dakle, koliko se sjećam na jednoj od zadnjih sjednica, možda i zadnjoj, kad je bio
izvještaj o radu gradskih poduzeća, izvijestili smo da s obzirom da su oni d.o.o., njihovo još
nije bilo usvojeno izvješće i bilanca i da će doći na prvoj od idućih sjednica kada bude
ponovno izvješće o poduzećima. Ja vam to ne mogu sad govoriti kad će to bit, kad dođe na
dnevni red temeljem naše obveze i formiranja gradskih vijećnika, ali će sigurno biti uvrštena i
to poduzeće i cijelo njihovo poslovanje će bit, ćete bit izvješteni na sjednici Gradskog vijeća.
DAŠA DRAGNIĆ
Jel može odgovor sada?
PREDSJEDATELJ
Mišljenje vaše, izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Ja mislim da to nije bilo na prošlom, nego bilo na pretprošlom, dakle, ko što sva
druga poduzeća i tvrtke imaju obavezu dat godišnji izvještaj i sazvat skupštinu oko toga i
prihvaćanja, tako se mora ponašati i ova tvrtka, odnosno sve tvrtke jer je to potrebno i prema
zakonu, u krajnjoj liniji mi kao vlasnici od njih trebamo i možemo tražiti. To da neka tvrtka
koja je u našem vlasništvu ne saziva skupštinu i ne raspravlja o svom godišnjem izvješću od
prošle godine, pa će mo mi kao vijećnici dobit njihov izvještaj dobiti njihov izvještaj kada – u
12. mjesecu, prvom. Kad se oni dogovore organizirat i sazvat skupštinu. To je totalno
neozbiljno nas kao vlasnika. Dakle, ja tražim da se zatraži od njih ukoliko nisu da sazovu
skupštinu, prihvate ili ne prihvate godišnje izvješće i da odmah na prvom sljedećem to dođe
na dnevni red pred Gradsko vijeće. Ali ne zaboravite, ja zapravo tražim da se mi počnemo
ponašati i kao odgovorni vlasnici za druge tvrtke i institucije u kojima nemamo većinski, ali
imamo vlasnički udio. Na to svaki vlasnik, dioničar, ima pravo tražiti izvještaj tamo gdje i ima
svoj vlasnički udio, bez obzira koliko mali. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Izvolite odgovor.
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Dakle, niste u pravu, Splitska obala je izvršila sve svoje obveze utemeljene
zakonom, a ne samo uputama Gradskog vijeća i gradonačelnika. Jedino što se mene tiče
ukoliko predsjednik, i sve će biti po procedurama po usvajanju financijskih i knjigovodstvenih
izvještaja kako su zakonski obvezni, kad se usvoje od strane nadzornih odbora dolaze na
Gradsko vijeće. Za sjednicu kad je bila točka svih poduzeća, ta procedura još nije bila
dovršena, ali nije s time, s time, ja se s time slažem, ja jedino mogu zamolit predsjednika
Gradskog vijeća da stavi na prvoj sljedećoj sjednici posebno točku tog poduzeća ko će vam
izvještaj, da ne čekamo skupno za sva poduzeća i s tim nemamo nikakav problem.
22
PREDSJEDATELJ
Predsjednik Gradskog vijeća može sljedeće – ne dostavlja predsjednik Gradskog
vijeća sam sebi materijale, nego izvršna vlast dostavlja po proceduri i odluci koja postoji u
Službenom glasniku, dostavljaju se gradonačelniku i gradonačelnik upućuje Gradskome
vijeću sve prijedloge akata, no to ne znači da Gradsko vijeće i njegovi vijećnici ne mogu dati
određene inicijative i pokrenuti određene postupke, to je nešto drugo. I završno, svako
društvo kapitala obvezno po zakonu najmanje jednom godišnje imat svoju skupštinu, ako ne
ništa radi utvrđivanja financijskih izvještaja i plana za sljedeću godinu. prema tome, ja ne
vidim problema da se ovdje iziđe u susret. Mislim da će sad gospodin zamjenik intervenirati
spram svih tih trgovačkih društava u većinskom ili cijelom vlasništvu Grada Splita.
Zahvaljujem.
Dalje se za pitanje javio gospodin Ćosić Damir. Izvolite.
DAMIR ĆOSIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje odnosi se na Turističku palaču. Stoga
molim da mi odgovorite ili da mi netko odgovori - da li je moguće da nama vijećnicima u
pismenom obliku na klupe dostavite nekoliko podataka. Prvo – kad je F tours prvi put dobio
prostore u zakup u Turističkoj palači. Drugo, tko je tada bio pročelnik Službe za poslovne
prostore i gradonačelnik. Treće, da li je svaki prostor koji F-tours koristi raspisan natječaj, da
li je za svaki prostor raspisan natječaj i da li možemo dobiti rješenja od natječaja na uvid.
Koliko poslovnih prostora F-tours ima u zakupu trenutno, po kojoj cijeni plaća zakup za svaki
prostor i koliko je to ukupno kvadrata i kuna? Da li je svim korisnicima istekao ugovor o
zakupu, a jedino F-tours je ugovor na snazi? To me zanima ko mu je produžio zadnji put
ugovor? I do kada mu traje i po kojoj cijeni? Molim da mi odgovorite da li je to moguće dobiti
na to pisani odgovor i to do početka ove 11. točke dnevnog reda. Ako je moguće da mi to
dostavite i da mi to kažete. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. to je jedan sijaset pitanja. Gospodine gradonačelniče vi ste na
potezu.
GRADONAČELNIK
Nije pripremljeno, ali će mo pokušat pripremit.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine Paviću.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Ovo što je gospodin Damir Ćosić tražio teško je na brzinu do 11. točke dostavit jer
je cijeli predmet Turističke zajednice izuzet od Ministarstva unutrašnjih poslova. Hvala.
Palače.
DAMIR ĆOSIĆ
Da li možete odgovoriti barem tko je, samo malo, jel ja mogu
PREDSJEDATELJ
Tiše, molim vas, molim vas.
DAMIR ĆOSIĆ
Jel ja mogu doći na red?
PREDSJEDATELJ
Gospodin Ćosić ima svoje mišljenje, odnosno dodatno pitanje. Izvolite. Tiše.
Molim vas.
23
DAMIR ĆOSIĆ
Nek mi pročelnik odgovori ako ne može danas, kad može to dostaviti nama svima
na uvid pisanim putem i može li bar napamet se sjetiti ko je bio pročelnik za poslovne
prostore prije njega.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Ja sa sigurnošću mogu kazati da ja nisam bio, a tko je bio, trebalo bi se vratiti
nekih 16 godina unatrag.
DAMIR ĆOSIĆ
Ja sam vas pitao ko je bio prije vas, valda se možete sjetiti kad ste imali
primopredaju.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
U vremenu kad se je to događalo bilo je Gradsko poglavarstvo, tako da je bilo
nebitno ko je bio pročelnik. Mislim da su službe bile podjeljene i Gradska uprava je bila
podijeljena na jedan skroz drugi način. Bili su pročelnici a i šefovi službi. U momentu '98. –
2002. godine, pročelnici i šefovi imali su defakto iste nadležnosti tako da sa točnošću ne
mogu kazat ko je bio pročelnik za Službu
DAMIR ĆOSIĆ
Da li je to bio gospodin Ranko Ostojić?
PREDSJEDATELJ
Molim vas, ispucali ste, ispucali ste. Amo ovako, ja ću vam samo odgovorit tko je
gospodin
DAMIR ĆOSIĆ
Samo to provjerit, ništa drugo. Samo to.
PREDSJEDATELJ
U redu. Zahvaljujem. Gospodine Ćosiću, zovi joker zovi, dakle, na jedan period
ću vam ja odgovoriti, 2000. do 2001. ja sam bio v.d. pročelnika, v.d. pročelnika, i ujedno
zamjenik šefa Gradskog odvjetništva ovdje prisutnog koji je otišao iz Gradskog odvjetništva
pa je sada opet u poslovnim prostorima. Međutim, natječaji su bili daleko prije i ovo zaista
treba u arhivi Grada provjeriti, tako da ćete dobiti odgovarajući odgovor. Zahvaljujem.
Gospođa Danira Matošić Matičević. Izvolite.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Zahvaljujem i pozdravljam. Znači moje pitanje se odnosi na stanje u Centru za
kulturu i cjeloživotno obrazovanje „Zlatna vrata“. Djelatnici Centra za kulturu i cjeloživotno
obrazovanje obratili su nam se navodeći da su se prije toga u više navrata obraćali gama
upozoravajući Vas na zabrinjavajuću situaciju u Centru.U svojem dopisu navode ozbiljne
optužbe na rad sadašnje ravnateljice, pri čemu je navodno Centar, koji je do 2012. godine do
vremena njezinog stupanja, poslovao s dobitkom, a u 2013. i 2014. godini evidentirao minus
od 800.000 kn. Obzirom da su vas i članovi Upravnog vijeća Centra i djelatnici u više navrata
upozoravali na ozbiljnost situacije, dopis na osnovu kojeg ja postavljam ovo pitanje, dostavila
sam vam u prilogu uz pitanje, molimo vas da nam odgovorite zašto Grad izbjegava reagirati
na ovakvo stanje u Centru „Zlatna vrata“, koji bilježi 90 godina svog postojanja, te što ćete
poduzeti da se opisano stanje sanira?“ Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine Kovačević.
24
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Zahvaljujem. dakle, nije istina da Grad Split ne reagira. Mi smo dobili informacije i
zabrinutost od nekoliko djelatnika i od strane isto tako i Upravnoga vijeća, na šta je Grad
reagirao na način da smo poslali reviziju koja je pogledala sve financijske i druge dokumente
unutar te kuće. Nije utvrdila nikakve nepravilnosti koje bi pokrepljivale bilo kakve daljnje
sumnje i navode koji su išli do nekih i špekulativnih navoda od strane pojedinih zaposlenika.
Ali isto tako se slažemo s time da nismo zadovoljni efikasnošću i radom financijskog
rezultata koje je sad trenutno u Ustanovi, pa smo tu poduzeli aktivnosti u smislu da smo
dogovorili sporazumni raskid sa sadašnjom ravnateljicom i očekujemo uskoro raspisivanje
natječaja za novog ravnatelja koji će imat obvezu da unaprijedi rad i financijsko stanje te
institucije.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imate li potrebu za dodatnim pitanjem, mišljenjem?
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Zahvaljujem na odgovoru. Samo bi htjela još jedanput napomenuti, da znači za
sve svoje tvrdnje, djelatnici i Upravno vijeće kažu da imaju dokumentirane, zapravo da mogu
dokazat sve ono što navode kao stavke koje terete dosadašnji način poslovanja i ovog
Centra. Mislim da je ova tema zbilja vrijedna toga da se ozbiljnije pozabavimo s njom i da se
stanje u Centru riješi šta prije. Toliko. I molim pismeno.
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Dobit ćete i pismeni odgovor, nema nikakvog problema, ali još jedan put moram
navest da je jedino revizija stručna i ovlaštena da napravi adekvatnu kontrolu koju smo
proveli i imamo taj izvještaj u Gradu Splitu koji jest onda legitimni predmet donošenja daljnjih
odluka. A to je jedino i najbolje rješenje koje se može provuć, dakle, svi dokumenti su
pregledani od strane interne revizije na osnovu određenih zabrinutosti i djelatnika i članova
Upravnog vijeća koji nisu kvalificirani da čitaju neke financijske dokumente na način koji to je
Državna revizija i Gradska revizija koji su napravili tu kontrolu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Sljedeći je na redu gospodin Grubišić. Izvolite.
IVAN GRUBIŠIĆ
Ja bi postavio jedno pitanje, danas je četvrtak, radi Hrvatski sabor i sazvana je
sjednica Gradskog vijeća Grada Splita …….(kraj 1B kazete)….saborskog vijeća i zastupnici
u Saboru. Nama je nezgodno izostavljati rad u Saboru i biti prisutni na Gradskom vijeću. Pa
bi predložio i molio ako je moguće da sjednice Gradskog vijeća budu u ponedjeljak kako
bismo mogli, možda i utorak, kako bismo mogli biti prisutni i na Gradskom vijeću i u Saboru.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo, molim vas, red je da ja odgovorim. Gospodine Grubišiću, ja se
redovito koliko je god to moguće čujem sa gospodinom Sapunarom vezano za Županijsku
skupštinu i čujem se upravo i sa gospodinom Gjurkovićom vezano za njegove obveze u
Saboru. Nažalost, nikada nije moguće sve to usuglasiti jer i gradonačelnik i stručne službe
imaju također neke svoje zahtjeve. Priznate ćete da nije dobro sazvat sjednicu Gradskoga
vijeća ako nema gradonačelnika na toj sjednici. Dakle, ja moram nekoliko zahtjeva
proturječnih usuglasiti. Nastojat će mo uvijek izaći vam u susret koliko je to god moguće.
IVAN GRUBIŠIĆ
Hvala vam.
25
PREDSJEDATELJ
Molim. Gospodin, možemo, mislim, ipak ne mogu toliko kolegu Leku molit.
Gospodin Banović izvolite.
IVAN BANOVIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Evo nakon svega raspravljanja, ja mislim isto
jednu točku koja je bitnija od ičeg sada, to su u pitanju ljudski životi, a pogotovo životi djece.
Naime, počela je nova školska godina i djeca koja idu u školu na taj način sudjeluju u
prometu. Svjesni opasnosti koja nosi pojačan promet, gradonačelniče možete li pozvat
policiju da pojača nadzor, pogotovo na prilazila školama.
Također u zadnjih dva tjedna dogodile su dvije velike prometne nesreće, nažalost
sa smrtnim slučajevima na području grada Splita, te su također jedna po meni strašna stvar
policijski službenici zaustavili vozilo koje se kretalo 151 kilometar na sat u Vukovarskoj ulici.
To je potencijalni ubojica. Molim vas također da pozovete građane da smanje brzinu i da
pojačaju pozornost najviše zbog najmlađih sudionika u prometu. A policiju da pojača nadzor.
Ovo je i vijećničko pitanje i jedan apel građanima. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine gradonačelniče.
GRADONAČELNIK
Hvala lipa. Naravno da ćemo to napravit. Premda policija već vrši pojačan nadzor
i i mislim da oni se trude koliko god je moguće u njihovim mogućnosti, a nadam se da će mo
mi osnivanjem prometnog redarstva koje će uskoro ići od sljedeće godine, da će mo i mi
onda kao Grad doprinijeti sigurnosti svih građana, a posebno djece.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Svi se pridružujemo naporima gradonačelnika i pohvaljujem ovo
pitanje, barem kad su naši zaista najmlađi u pitanju. Evo ja ću ovom prilikom iskoristiti medije
i zaista zamoliti vozače, naše sugrađane da kad se kreću oko škole da budu izuzetno pažljivi
zbog onih mališa pred kojima je život. Zahvaljujem. Evo gospodin Tomislav Gojo. Izvolite.
TOMISLAV GOJO
Evo s obzirom da je kolega Božulić došao prije mene, mislim da bi nekako bilo
korektno da on i postavi pitanje. Dobro, evo ja vam se još jedan put zahvaljujem na vašem
tumačenju da kad dođete prvi, da postavite pitanje zadnji, pa ću onda drugi put doći zadnji,
pa ćete mi valda dat mogućnost da postavim prvi.
PREDSJEDATELJ
…………
TOMISLAV GOJO
Dobro. Moje pitanje se odnosi na nezakonito postupanje Vijeća za koncesijska
odobrenja Grada Splita, u slučaju odobrenja koncesijskih odobrenja. E-mailom smo svi dakle
vijećnici dobili dokumentaciju vezano za to i evo ja postavljam dakle pitanje gradonačelniku
dakle o odgovornosti dva zamjenika gradonačelnika koji sjede u tom dakle Vijeću, a jedan od
njih i dakle potpisuje odobrenja. Dakle, imam zahtjev firme „Lažina“ d.o.o. za koncesijsko
odobrenje na plaži Firule za postavljanje štekata. Dakle, sukladno Uredbi Vlade Vijeće u
prvom mjesecu odbija zahtjev uz obrazloženje koje imate dakle u prilogu da je dakle firma
koja je tražila, protiv nje je Grad Split, odnosno Vijeće za koncesijska odobrenja od strane
bivšeg predsjednika gospodina Šundova je pokrenula dakle prijavu prema Državnom
odvjetništvu za uzurpiranje pomorskog dobra jer ta firma više godina ima štekat i nikad nije
tražila niti platila koncesijsko odobrenje. Dakle, do tad je postupanje bilo zakonito. Dakle, do
tad je postupanje bilo zakonito. E onda ta ista firma ponovno podnosi zahtjev i gle čuda,
odjedanput se pojavljuje zapisnik po kojoj se toj istoj firmi izdaje koncesijsko odobrenje bez
26
da je održan sastanak Vijeća za koncesije. Isto dakle Vijeće ima administrativnu tajnicu koja
je zaposlenik Grada koja taj posao obavlja više od 10 godina i vodi zapisnike. A ovaj zapisnik
je kako kažu nikoga još nije vidio i ne može se dobiti, zapisnik je vodio savjetnik
gradonačelnika gospodin Marasović koji kako svima poznato nije djelatnik Grada već radi na
ugovor o djelu. Zakon vam jasno kaže koji se poslovi obavljaju temeljem ugovora o djelu, a
to nisu redovni poslovi Gradske uprave, dakle, sama činjenica da je vodio zapisnik je kršenje
zakona. On isto tako kao što znate vam je u Komisiji za reklame grada, a Odluka na koji
način djeluje ta Komisija vam jasno kaže da u Komisiji ne može biti netko tko nije djelatnik
Grada, znači još jednom kršite zakon i vašu odluku. Ista dakle osoba koliko čujem u Banovini
poziva djelatnike na razgovor i priopćuje da su dakle smijenjeni sa određenih radnih mjesta,
pa me zanima po kojoj ovlasti on to radi. Dakle, još jednom krši zakon. E sad da se vratimo
na ovu sjednicu Vijeća za koncesije koja nikad nije održana, znači zapisnik je dakle sastavio
Davor Marasović, u zapisniku kažu da su bili nazočna dva člana. Dva zamjenika
gradonačelnika, a da su dva telefonski dala pristanak na tu odluku. Dakle, evo vam je ovdje
friško mišljenje Ministarstva uprave koje dakle kaže da je tako donošenje odluka nezakonito.
Vi svu tu dakle dokumentaciju imate, pa onda još jedno pitanje – šta je to hitno da se radi
jednog objekta protiv kojeg je Grad već podnio kaznenu prijavu, saziva dakle telefonska
sjednica prvi put u 10 godina rada ovoga Vijeća. Dakle, očito pogodovanje pojedincu. Evo
vam dakle ispisano koncesijsko odobrenje koje je prvi put u 10 godina napisano kemijskom,
iako u Banovini postoji dakle program po kojem se to radi. Dakle, kršite Zakon, kršite Uredbu
Vlade jer ne možete izdati koncesijsko odobrenje nekome ko je dužan Gradu. A evo vam
dakle činjenično zapis vašeg komunalnog redarstva koje je prije više godina utvrdilo
postojanje objekta, samim time obvezu da traži koncesijsko odobrenje i da plati koncesiju.
Dakle, još jednom kršite zakon. Sve vi ovo dobro znate, jer vas je vlasnik susjednog objekta
PREDSJEDATELJ
Oprostite, pitanje. Pitanje.
TOMISLAV GOJO
Jer vas je vlasnik susjednog objekta na sve uredno upozorio. Njemu ste izdali
koncesiju, uredno naplatili, a još ga niste uveli u posjed. I sad molim dakle usmeni odgovor ili
gradonačelnika ili zamjenika, meni je svejedno, očito je da svjesno kršite zakon, pogodujete
pojedincu protiv kojeg ste vi, dakle Grad, pokrenili kaznenu prijavu. Isto tako vas molim
ugovor kojeg savjetnik Marasović ima s Gradom, jer sve ono što radi nema niti približno
ovlasti za to. Dakle, sve ono što sam govorio, ovdje je u dokumentima. Priča je još i daleko
gora, ali ono za što nemam papir, o tome neću govoriti. I evo dakle molim odgovor
gradonačelnika, očekujem da nekoga pozovete na odgovornost, inače ste i vi dio ove priče.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Hoćete li vi gospodine Kovačević dat odgovor? Izvolite.
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Dakle, ovdje je iznesen cijeli niz netočnih tvrdnji i sad mi ne pada na pamet da
vam to elaboriram. Odgovorit ću vam pismeno. Ali činjenica da ste se stavili na stranu jedne
stranke koja je u sukobu sa drugim lokalom vezano za istu površinu gdje imaju dva štekata
Grad Split. Ono što vam mogu samo kazat u okviru svoga Zakona o izdavanju koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru, do konca godine izdao je jednom i drugom objektu po 60
kvadrata za štekat, te uprihodio 36.000 kuna i od jednog i od drugoga objekta i sve što smo
napravili, napravili smo u skladu sa ovlastima i zakonima. Odobrenje je dato u vrijeme
godišnjeg odmora i to je jedini bio razlog zbog čega je sazvano, jer su ljudi bili na godišnjem
odmoru i ne može se sastat Komisija ako je netko izvan Splita i isto tako je tajnica bila na
godišnjem odmoru, pa je zapisnik sastavljen ovaj put od strane savjetnika. Dakle, jedna
stranka u postupku neprestano pokušava kriminalizirat odluke Grada Splita, pa neka potraži
svoja prava na sudu, a Grad Split će isto tako svoja prava tražit na sudu. A ja vas molim da
se ne stavljate na stranu jedne osobe. Ono što smo mi uprihodovali sa te dvije odluke prema
27
našem odobrenju i prema našim ovlastima da izdamo koncesijsko odobrenje za dva štekata
do konca godine, jeste 76.000 kuna koja nikada do sada nisu bila naplaćena i smatramo da
smo napravili plus za Grad Split i da smo povećali prihode Grada Splita i da u tome možemo
dobiti samo pohvalu, a ne ovakve pokude.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. izvoli. Ja bi prvo dozvolio gospodinu Tomislavu Goji da se referira
mišljenjem i drugim dopunskim pitanjem.
TOMISLAV GOJO
Može. Niste mi odgovorili na niti jedno moje dakle postavljeno pitanje. Ja sam
vam točno naveo gdje ste napravili povrede zakona. Na niti jedno od tih povreda sad nisam
dobio odgovor i molio bih …. što se promijenilo od dakle 1. mjeseca kad ste na isti zahtjev
osobe odbili zahtjev uz obrazloženje da ste vi, Grad Split, bivši dakle predsjednik Vijeća, koji
je uredno obavljao svoj posao, podnijeli kaznenu prijavu protiv osobe za nezakonito
uzurpiranje pomorskog dobra, odjedanput istoj toj osobi kojoj ste iz tog razloga odbili, sad
odobravate. Dakle, što se u međuvremenu desilo.
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Dakle, jesam li vam rekao da ću na sve vaše navode pismeno odgovoriti, ali sad
ću vam i usmeno odgovoriti. Promijenilo se to što je stranka donijela potvrdu od suda da se
protiv nje ne vode nikakvi postupci niti je kažnjavana. To je i te kako velika promjena u
odnosu na prethodna saznanja koja smo imali od strane tog predmeta. Dakle, stranka je
donijela potvrdu da se ne vode nikakvi postupci, niti da je kažnjavana po ičemu što znači
anulira prijašnje argumente koje je koncesijsko odobrenje davalo.
PREDSJEDATELJ
Gospodin gradonačelnik, pa ćete onda imat mogućnost.
GRADONAČELNIK
Gospodin Marasović je savjetnik gradonačelnika, radi na ugovoru o djelu i nikoga
on nije smijenio, nego je samo tražio od službenika da rade svoj posao zajedno sa
pročelnikom za komunalu. Dakle, on je savjetnik za komunalu, dakle, on je savjetnik za
komunalu. Nikoga on nije smijenio, nikoga on nije ni prijetio, a te informacije koje imate
vjerojatno se radi o službenicima koji su bili pozvani malo na red da ubrzaju svoje poslovanje
i ima ih dosta u Banovini koji rade prilično sporo i to odnosi se to na cijeli niz ljudi, a onda se
takav primjer može odnositi na mene, jer ja svako nekoliko dajem nalog službi da izvrši
kontrolu i prisustva na poslu, a isto tako i pokušavam vidjeti koliko ko radi. Naravno da sam
nezadovoljan sa dijelom zaposlenika. Gospodin Marasović je po mome nalogu trebao neke
stvari obaviti i nije bio zadovoljan brzinom kojom su mu službe to trebale pripremiti. To je
sve. Nikoga on nije ni potirao s posla niti smijenio s posla jer to nisu niti zakonske ovlasti niti
njegove niti moje u konačnici. A vi kad se pitate ovoga ovdje, onda pretpostavljam da znate
točno o čemu se radi, da znate da je to jedna vrlo, vrlo opasna i delikatna situacija, jer
policija u toku godina više puta morala intervenirat i imamo i mišljenje i policije da tu treba biti
iznimno oprezan. Prema tome, problematizirate jedno, jedno, jednu žarišnu točku koja može
potencijalno biti opasna i to na strani jedne od dvije stranke.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imate li vezano za stav gradonačelnika dopunsko pitanje?
TOMISLAV GOJO
Pa evo dakle za stav gradonačelnika ja opet ponavljam, savjetnik Marasovića radi
temeljem ugovora o djelu i nema nikakve ovlasti nad zaposlenicima u ovoj Gradskoj upravi.
A što se tiče, a što se tiče zamjenika gradonačelnika, znači imate zapisnik vašeg
komunalnog redara koji je utvrdio dakle nezakonito postojanje i uzurpiranje pomorskog
28
dobra, prema tome, imali ste ga i tada, imate ga i danas, dakle, ne znam ovaj, ne znam što
su vam trebali nekakvi dodatni dokumenti ako ne vjerujete vašim službenicima.
PREDSJEDATELJ
Dobro, u redu je, mislim da smo ovdje iscrpili ovu točku dnevnog reda. Vi ćete
dobiti, odnosno nije točka dnevnog reda, nego pitanje, vi ćete dobiti pisani, onda možete
normalno ponovno reagirat do sljedeće sjednice, uključivši i sljedeću sjednicu. Gospodin
Petar Škorić izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo budući je i sam gradonačelnik tražio i izrazio želju da i za
zavođenje reda u svim područjima u Gradskoj upravi, tako da smatram da i mi na razini ovog
Gradskog vijeća trebamo imati red i znati način ponašanja i djelovanja, tako da vama
predsjedniče Gradskog vijeća, evo čisto kao jedna sugestija, vijećnik vijećniku po Poslovniku
ne može postavljati pitanja, a budući ste i vi kao predsjednik Gradskog vijeća samo prvi
među vijećnicima, u tom smislu ni vi ne možete nama postavljati pitanja. Tako da molim da
se to u buduće vodi računa, tu mislim na gospodina Čepu i na, jer se time krši Poslovnik.
Znam da Čepu svrbi i zabrinjava potpuni debakl njegove političke opcije u ovih godinu dana,
ali to je njegov problem.
A sada što se tiče pitanja, ja sam uputio pitanje vezano za oglašavanje na
stupovima javne rasvjete. Svi znamo evo na jednoj od sjednica u kolovozu smo raspravljali o
tome i ovo Gradsko vijeće je preglasavanjem donijelo da se to dodijeli tvrtci D.M.C. Mi kao
oporba smatrali smo da je to nezakonito, zatražili smo očitovanje od Ureda državne uprave.
Ured se proglašava nenadležnim, traži od Ministarstva uprave, Ministarstvo uprave je poslalo
na još na dvi, tri ministarstva. Nadam se da će mo dobiti konačan odgovor do prije isteka
mandata. Međutim ono što me zanima konkretno u ovom slučaju – postoji indicija da jedna
splitska tvrtka da se besplatno reklamira od trenutka evo vašeg dolaska na vlast, sa velikom
količinom plakata koji doslovno strše sa svih strana na stupovima javne rasvjete u gradu
Splitu. Zanima nas, imate li vi kao gradonačelnik o tome saznanja, je li to istina, koja je cijena
najma i koji prihod Grad ostvaraje od tog posla? Je li D.M.C. preuzeo taj posao, odnosno na
koji način se iznajmljuje oglašavanje na stupovima javne rasvjete? Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Odgovor ćete uskoro dobit. Dok ne dođe izvjestitelj, ja bi, hoćete vi, ili će mo
GRADONAČELNIK
Ja mogu odgovorit. Bar djelomično mogu odgovorit. Nisam još siguran je li tvrtka
D.M.C. preuzela, mislim da je trebala od 1. 10. ako se ne varam, ali sad ću vam dat. A ovo
što se ovoga drugoga tiče, ne znam o kojoj tvrtci govorite, ne znam ko se oglašava
besplatno, to je valda u nadležnosti koncesionara, a ne Grada. Ako koncesionar želi davat
sve besplatno, a pri tome redovno plaća Gradu koncesiju, ja, što se mene tiče nemam ništa
protiv. Ali vi očito imate saznanja nekakva pa recite javno – koja se to tvrtka besplatno
reklamira? Ako vi to znate. Ja ne znam. Ja nisam pitao koncesionara o tome niti ga mogu,
niti ga trebam pitat. Naš je, naš interes može biti samo da uputimo upit tvrtci koja je prvo
imala, to je Splitska obala, sad D.M.C., da li oni uredno primaju naknadu za koncesiju koju su
odobrili privatnoj tvrtci.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
redarstvo
Odlukom Grada o reklamiranju, dopuštena je mogućnost reklamiranja na
stupovima javne rasvjete. Grad je svojedobno raspolaganje i upravljanje s tim dijelom dao
tvrtci Splitska obala, mislim na prošloj sjednici Vijeća, je to prebačeno na tvrtku Spalatum
D.M.C. Mislim da su oni od, od kad je objavljeno u „Službenom glasniku“ mislim od 1. ili 2. 9.
su oni to preuzeli. I oni su naslijedili, znači ova nova tvrtka je naslijedila ugovor koji je
29
postojao prije po javnom natječaju Splitske obale za reklamiranje po stupovima javne
rasvjete.
PREDSJEDATELJ
Dopunsko pitanje, mišljenje?
PETAR ŠKORO
Pa evo upravo je ……. dakle, više nije riječ samo o nekom koncesionaru, nego je
riječ o gradskoj tvrtci koja sklapa ugovore i sigurno da ta gradska tvrtka treba voditi račune,
računa o tome i da sigurno ima fakture kome, pod kojim uvjetima daje, iznajmljuje prava za
oglašavanje, kome daje besplatno, a evo upravo i T-portal je objavio također informaciju
jednoj takvoj, jednom takvom oglašavanju i u gradu Splitu.
GRADONAČELNIK
Ma krivo, krivo govorite gospodine Škoriću. Mislim, gradska tvrtka, jedna ili druga,
je putem javnog natječaja dala to u koncesiju. Mislim da se tvrtka zove „Akceleracija“. I ta
tvrtka plaća, mislim da je iznos mjesečni 65.000 kuna + PDV, i više od toga tvrtka gradska
nema ništa. Dakle, šta se nas tiče, ako „Akceleracija“ koja je pobijedila na javnom natječaju
za koncesiju drži prazne te oglasne ploče, mi nemamo ništa protiv, nama je bitno da oni
nama plate 65.000 kuna ili toliko koliko je ugovorom riješeno. Sve ostalo morate uputit
koncesionaru i to znači tvrtki „Akceleracija“. Mi vam čak i ne znamo, i nemamo fakture, niti ih
možemo imat. To je isto da me pitate, da li ja znam koliko Hipos recimo ima iznajmljenih
štandova na pazarima, pazirićima i sve ostalo. Ne znamo. Zato što to nije naša dužnost znat.
Naša je dužnost samo pratit da koncesionar koji je to dobio putem javnog natječaja uredno
obavlja. To znači da vi, uzeo sam vam Hipos, jer vam to je onda najbolji primjer. Kako ja
mogu znat koliko sve Hipos i kome iznajmljuje banke, štandove i sve ostalo. Krivo ste pitali.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Zahvaljujem.
PETAR ŠKORIĆ
Nisam krivo pitao, samo molim pisani odgovor tako da mogu pitat dalje. Hvala.
PREDSJEDATELJ
U redu. Zahvaljujem. Da, da, još samo nešto
GRADONAČELNIK
… da, da, niste završili, gospodin Škorić, niste završili, trebali ste reći zbog toga
što je vaša opcija u debaklu ……trebali ste završit, znam da vam je nešto falilo,
................šalim se …….
GOJKO ČEPO
…………………..
PREDSJEDATELJ
Dobro je, ja bi evo
PETAR ŠKORIĆ
…… predsjedniče …..bez upadica……..
PREDSJEDATELJ
Dobro, ja ovo nisam shvatio kao nešto zlonamjerno, jedna mala ovako šala i tako
dalje, ništa drugo, ako prihvaćate, je li, ja mogu i intervenrirati. Ja bi samo rekao da ako ništa
nastojim dobro raditi, to je da se držim zakona i Statuta. Pa ću evo samo zbog sviju ovdje
nas vas podsjetiti na stavak 1. članka 18.:“vijećnička pitanja postavljaju se predsjedniku
30
Gradskog vijeća iz djelokruga rada Vijeća usmeno na sjednici Vijeća ili u pisanom obliku“.
Dakle, vijećnik može predsjedniku postaviti pitanje i on je dužan odgovoriti i svaki od vas
može predsjedniku radnog tijela postavit pitanje i predsjednik radnog tijela je dužan
odgovoriti tako da mislim tu nema nikakvih problema.
PETAR ŠKORIĆ
Ali ovo pitanje gospodina Čepe implicira odgovor od strane drugih vijećnika u
ovom Gradskom vijeću i u tom smislu tražim da to vi…..
GOJKO ČEPO
Ne može vijećnik komentirat pisanje vijećnika. Predsjedniče nemojte ovo
dopustit.
PREDSJEDATELJ
Ne, ne, dakle,
PETAR ŠKORIĆ
(nije uključen mikrofon)
PREDSJEDATELJ
Gospodine Škoriću, dakle
GOJKO ČEPO
…………..vi komentirajte …
PREDSJEDATELJ
Molim vas gospodine Čepo! Dakle, ovo sam se referirao na primjedbu gospodina
Škorića. Dakle, ovo je odnos interni između mene i njega na Vijeću. Prema tome, ja bi vas
molio ne spominjati gospodina Čepu, nego meni. Ja mislim da sam vam sad dobro
odgovorio. Tako da nema nikakvih problema.
LUKA PODRUG
…….. hoćete li staviti glasovanje? Hoćete li staviti prijedlog na glasovanje?
PREDSJEDATELJ
Ne. Ja sam rekao gospodine Podrug - ovo su pitanja i odgovori, i to znači da
nisam prihvatio vašu inicijativu, a dajem vam svoju kancelariju da prikupljate potpise za
referendum za smjenu gradonačelnika.
LUKA PODRUG
Čuju vas ljudi na televiziji, doć će vam ovdje ispred prikupljat.
PREDSJEDATELJ
Čuli smo. Čuli smo. Ako me treba i zatuć, a šta ću. Idemo dalje. I zadnje je ostao
vijećnik gospodin Božulić. Izvolite.
VOJKO BOŽULIĆ
Hvala predsjedniče. Pitanje za gospodina dogradonačelnika Kovačevića.
Vjerujem da će zanimat mnoge naše sugrađane, posebno ljubitelje našeg Marjana.
Svojedobno se o tome i pisalo, a u zadnje vrijeme nekako nemamo i pravu informaciju.
Pitanje je vrlo konkretno – u kojoj je fazi zaštita, procedura zaštite Park šume Marjan kao
trajnog kulturnog dobra.
PREDSJEDATELJ
Izvolite odgovor.
31
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Zahvaljujem na pitanju. Dakle, upoznati smo sa prijašnjim godina inicijativama
brojnih udruga civilnoga društva nastavno na povećanje zaštite naše Park šume Marjan. Mi
smo uspjeli dobiti privremenu zaštitu koja je jednostavnija i lakša procedura, ali ne i trajnu
zaštitu Marjana kao kulturnoga dobra, te je ova Gradska uprava pokrenula prema
Ministarstvu kulture, Konzervatorima, inicijativu da se provede postupak utvrđivanja svih
svojstava kulturnog krajolika Park šume Marjan koji bi onda bio predočen Povjerenstvu koji je
pri Ministarstvu kulture određuje i utvrđuje da li naša Park šuma Marjan ima sva potrebna
svojstva da bi se i trajno zaštitilo, zaštitio kao kulturno dobro. Ta je procedura pri samome
kraju. Povjerenstvo je dalo pozitivan stav i očekujemo da bi do kraja sljedećega tjedna takav
stav Ministarstvo kulture potvrdilo čime bi Marjan dobio i tu krajnju, zadnju zaštitu kao trajno
kulturno dobro Grada Splita, čime bi se dobio sve najveće nivoe zaštite od bilo kakve
bespravne gradnje ili devastacije i svega onoga što nije u skladu sa Zakonom o zaštiti
prirode i što nije u skladu sa i politikom i željom ove Gradske uprave.
VOJKO BOŽULIĆ
Hvala vam lijepa.
PREDSJEDATELJ
Tražite li pisani odgovor?
VOJKO BOŽULIĆ
Ne treba.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. ovim smo iscrpili vijećnička pitanja, 15 minuta prije predviđenog
vremena. Dakle, opći zaključak bi mogao biti da je nervoza na početku bila sasvim
bespotrebna. Zahvaljujem. Zahvaljujem svima na naporima u postavljanju pitanja.
GOJKO ČEPO
Ja se ispričavam. Ako može jedna poslovnička digresija. Mislim da Poslovnik
predviđa u slučaju da vijećnička pitanja završe ranije, da vijećnici mogu postaviti još po neko
pitanje. Ja samo kažem da takva mogućnost poslovnički postoji.
PREDSJEDATELJ
Postoji mogućnost ako mi to izglasamo. Međutim, mislim da smo se dovoljno
danas ovdje
LUKA PODRUG
………(nije uključen mikrofon) Taj Statut je pisan prije Čepe ….
PREDSJEDATELJ
Dakle nema potrebe i da je bilo, vi ste znali da je bilo situacija kad smo
produživala vrijeme od sat i po jer je bilo još, a bilo je i situacija kad smo se držali točno sat i
po, no svim vijećnicima koji su postavljali pitanja zahvaljujem na uloženom naporu. Idemo na
točku 2. dnevnoga reda to je:
Ad 2. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita
Da li ima primjedbi na dobiveni Zapisnik? Utvrđujem da nema primjedbi. I
smatram da je, odnosno utvrđujem da je Zapisnik usvojen jednoglasno.
Prelazimo na točku 3. dnevnoga reda, to je, Prijedlog odluke, ne, mislim da smo
to rekli, promijenili smo, to je:
32
Ad 3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita
za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine
Molim izvjestiteljicu gospođu Aidu Batarelo, zamjenicu gradonačelnika, a ona će
biti, dobro, aha, gospođa Ljilja Vučetić, pročelnica za financije Grada Splita. Izvolite gospođo
Ljiljo.
LJILJANA VUČETIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije
Pozdravljam sve prisutne, poštovani predsjedniče, poštovana zamjenice. Evo nas
opet kao da je bilo jučer, Prijedlog polugodišnjeg obračuna za prvo razdoblje ove godine,
prvo polugodište I-VI 2014. godine. Materijal je dosta opsežan jer smo pokušali zapravo
prikazat ono što se događalo u ovih 6 mjeseci i što pokazuje kako i na koji način će mo
završiti poslovanje za 2014. godinu. prvih 6 mjeseci karakterizira sljedeće – nastavlja se i
dalje postupak financijske konsolidacije, što se najbolje vidi iz dospjelih a neplaćenih obveza.
Na dan 30. 6. 2013. imali prema dobavljači dospjelih a neplaćenih obveza 30 milijuna. 31.
12. '13. – 11 milijuna, a 30. 6. 2013. – 8 milijuna kuna. U ovom vremenu posjetilo nas je tri
puta Ministarstvo financija, Financijska policija, Porezna uprava, da provjeri da li se držimo
Zakona o financijskom upravljanju i predstečajnim nagodbama koji propisuje da se u
zadanim rokovima moraju plaćati svi računi. Držali smo se koliko god mogli ovim uvjetima
likvidnosti, problema sa naplatom, problema sa gospodarskom krizom, i mislim da smo u
ovih 6 mjeseci odnosno godinu dana na ovom pitanju napravili puno.
Drugo što je bitno odredilo poslovanje za prvih 6 mjeseci je izgubljeni spor sa
„Dal-koningom“ koji je Grad koštao 48,7 milijuna kuna.
Treće što je važno naglasit da smo u ovom razdoblju pokrili manjak od 5.200.000
kuna koji smo iskazali sa 31. 12. '13., zatim platili smo obvezu po izdanom jamstvu za HNK
"Hajduk" ostatak od 8.200.000 jer smo prošle godine sa 31. 12. platili 23 milijuna. I još smo
platili po sudskim rješenjima, rješenjima Državne uprave, naknade za oduzetu imovinu i tako
dalje, u iznosu iznad 12 milijuna kuna, platili smo kamata po obveznicama preko 4 milijuna,
što je sve skupa rezultiralo troškom od preko 73 milijuna kuna. Drugim riječima, tekućim
prihodima pokrili smo obveze iz prethodnih godina, što je bitno odredilo financijski rezultat za
prvih 6 mjeseci. Iako su ti iznosi 73 milijuna, knjigovodstveni manjak koji je iskazan iznosi 31
milijun kuna, što znači, da sa tekućim prihodima pokrilo više od 40 milijuna kuna starih
obveza, a 31 milijun kuna defacto je 21 milijun knjigovodstvenog viška od onih famoznih
uprihođenih ako tako mogu kazati sredstava vezano za izgubljeni spor sa Dal-koningom,
zatim je, odnosi se na 5 milijuna kuna pokrića manjka i još na 5 milijuna i nešto jer smo
ubrzanom subvencijom i ubrzanim plaćanjem gotovo cijelu subvenciju platili Trgovačkom
društvu „Promet“. Još ono što ovdje nismo posebno naveli, a bitno je kazati jer to je prelazna
stavka, ali određuje pitanje likvidnosti, Grad je od 01. 01. ove godine ušao u sustav PDV-a,
što znači da mi svaki mjesec oko 2 milijuna do kraja mjeseca moramo platit PDV-a, što za
poslovne prostore, što za prijenos porezne obveze, što na godišnjoj razini predstavlja obvezu
od 24 milijuna kuna likvidnih sredstava. Ne, od 01. 01. smo mi ušli, promjena je bila od 01.
7., ali Grad je rješenjem porezne uprave u sustav PDV-a ušao od 01. 01. 2014. godine. Ono
što je još bitno, a to ćete vidjeti iz ovog izvještaja, da su se porezni prihodi ostvarivali u
skladu sa planiranim, da su se prihodi od poreza na imovinu i svi prihodi od imovine
ostvarivali u skladu sa planiranim, ono što za prvih 6 mjeseci, iako je do sad uobičajeno,
možete pogledati sve izvještaje iz svih prethodnih godina, komunalni doprinos, prihodi od
prodaje, i prihodi od tekućih pomoći ili kapitalnih iz države, se ne ostvaruju tom dinamikom,
budući da se tek tada potpisuju ugovori i onda se ti prihodi u pravilu realiziraju u drugom
dijelu godine. Ono što je također važno kazati da smo mi sa ovim prihodima koje smo i imali
uz financijsku konsolidaciju, uspjeli podmiriti i pokriti sve one tekuće troškove, sve socijalne
naknade, sve ostale troškove koji su nam bili u zakonskoj obvezi. Ovim izvještajem
uvažavajući opravdane primjedbe pojedinih vijećnika, dali smo i ostvarenje i realizaciju po
resorima gdje smo u kratkim crtama htjeli pokazati kakve su sve aktivnosti provođenje, tim
više što smo htjeli naglasiti da se u prvom dijelu godine puno aktivnosti provodilo a rezultati
bi se trebali vidjeti u drugom dijelu godine. Evo ja mislim da sam rekla ono osnovno, iako je
33
materijal dosta opsežan i sigurno ste ga pročitali, i za sva pitanja stojimo na raspolaganju.
Hvala.
PETAR ŠKORIĆ, zamjenik predsjedatelja Gradskoga vijeća
Zahvaljujemo izvjestiteljici. Otvaram raspravu. Ima li što dogradonačelnica
nadodati.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Nemam.
PETAR ŠKORIĆ, zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća
Hvala lijepo. Evo prvi za raspravu se javio gospodin Duje Sučić u ime Kluba.
DUJE SUČIĆ
Hvala. Poštovane kolegice i kolege, u ime našeg Kluba par stvari, što je
pročelnica rekla, ali evo iz našeg kuta gledanja, znači ovdje vidimo da su ukupni prihodi
ostvareni sa 40,8%, u strukturi prihoda vidimo da ove kapitalne i tekuće pomoći su ostvarene
samo sa 29%, razlog može biti zbog natječaja i svega toga. Ako je to tako, to bi bilo dobro,
ali evo mislimo da će mo tek vidjeti na kraju godine, da će tu nedostajati sredstava i što je sa
sredstvima u vidu državnih investicija i svega ostaloga koje bi na neki način ovdje mogli
nešto pokrenuti u Splitu, jer svi znamo da je proračun ograničen, ostali prihodi i porezni i
drugi se pune nekakvom boljom dinamikom, a ovdje na ovom dijelu od tekućih i kapitalnih
pomoći, to je ono gdje očekujemo podršku ili države ili nekakvi fondovi i svega ostalog, tu za
sada u punjenju kaskamo,jel, tako da tu vidimo jedan problem. Prihodi od prodaje također su
samo na razini od 12%, i ono, to se puno puta pričalo i govorilo, da su nekakvi rashodi
zadani putem zakonskih okvira i svega toga, ali da se u prihodima može rasti. Sad na koji
način se može rasti? Kapitalne pomoći i toga nema puno, a u proračunu ne vidimo nekih
novih izvora prihoda, koje po našem mišljenju su bile moguće. Jedna od najaktualnijih tema
oko punjenja proračuna je Zapadna obala, gdje je kolega Marušić javno istupao i govorio o
tome i napravili smo kalkulacije što smo sve mogli da je bilo to. Tako da evo da se radilo na
taj način, taj projekat, mi bi ovdje imali na desetke milijune kuna već možda sada na
šestomjesečnom nešto više pa bi onda gledali gdje će mo s tim novcima i što možemo s
njima napraviti. Tako da evo u vidu ovih prihoda i svega mislimo da se tu još može više
napraviti u smislu ostvarivanja vlastitih prihoda, kao i povlačenja prihoda od strane države.
Vezano za rashod, oni su ostvareni sa 44,6%. Obično su svi su rashodi negdje na
razini ostvarenja. Rashodi za zaposlene rastu za 3,7%. Pročelnica je rekla da se zakonske
norme ispunjavaju, ali evo mi smo i danas svjedoci da neke socijalne mjere koje su bile u
prošlom mandatu i prošlih godina ove godine, ovih godina nema, imamo kasnije i nanovo
odluku o socijalnoj skrbi gdje se vraća roditeljima sa dvoje i više djece u vrtiću subvenciju. To
je bilo netragom nestalo u prošloj Odluci. Tako da vidimo u odnosu na prihode da i u
rashodima se stvari izvršavaju, ali da nemamo povećan status ni socijalni niti društveni niti
ikakav drugi. Znači ono što smo imali prijašnjih godina, to se zadržava, eventualno smanjuje.
Al to je ono što građane zanima. Također u ukupnim rashodima uz ovo sve skupa je da
nema povećanja niti socijalnih davanja, niti športu, niti kulturi, a da ne govorimo da nema
nikakvih kapitalnih investicija, niti predviđenih sredstava u ovom izvršenju proračuna. No da
bi to bolje razumjeli, možda je prije trebala biti točka dnevnog reda – izvještaj
gradonačelnika, pa onda izvršenje, jel, jer jedno ide nekako iz drugog. Evo, tako da ovo što
se tiče toga, ovaj dokument je napravljen u redu prema pokazateljima koji jesu, i to je to, ali
ovo su naše zamjerke što se moglo napraviti i u prihodima i rashodima jer toga nema. Toliko.
Hvala.
PETAR ŠKORIĆ, zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća
Hvala lijepa gospodinu Sučiću. Evo gospođa Vučetić će odgovorit.
34
LJILJANA VUČETIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije
Ja bi odgovorila s obzirom, teško je popamtit kad svi, gospodine Sučić, pomoći su
vam ono što vam se ispušta od strane države a temeljem ugovora a odnosi se na
decentralizirane funkcije osnovnog školstva i javno vatrogasnih postrojbi. Budući da
investicije u osnovnom školstvu u pravilu idu tijekom ljeta i država ne ispušta ni kunu dok ne
daš pravdanje, dok ne daš račune i tako dalje, i onda u tom dijelu tek na kraju godine taj
prihod ostvarujete. Ista je stvar, ovaj dio odnosi se i na dio koji se tiče stare gradske jezgre.
Ono što je važno, mi imamo trenutno potpisanih nekih 900 000 ugovora sa Ministarstvom
kulture kojima će se financirati određeni projekti u staroj gradskoj jezgri, ali će se opet to
dogoditi nakon što se to sve realizira. Važno je još reći da smo mi tu planirali i prihode za
plaću urbanista od 2.100.000 koje nam je država uredno doznačavala svake godine za one
preuzete djelatnike iz Ureda državne uprave. Od 01. 01. taj prihod je ukinut i mi ga moramo
sada rebalansom smanjiti. Kad smo radili proračun mi za tu informaciju nismo znali.
Što se tiče koncesija i Zapadne obale, morate znati da je Zapadna obala –
koncesiju ima „Splitska obala“ i prihodi od veza Zapadne obale idu „Splitskoj obali“, ne idu
Gradu Splitu, pa utoliko i nisu predmet ovog materijala.
Što se tiče socijalnog davanja, ja odgovorno sada, s obzirom da doista te financije
znam, tvrdim – nema nikakvih izmjena. I do sad su roditelji imali isto tako subvenciju i plaćali
su za drugo i treće dijete iznos koji će i sada plaćat. Samo je pitanje tehnike jer se sada
Odlukom o cijenama u predškolskom odgoju utvrđuje taksativno da će platit 300 kuna. I do
sad su plaćali 300 kuna i za roditelje nikakvih promjena nema, tako da su socijalna davanja
ostala za svih ista. I što se tiče socijalnih davanja, ništa se ne mijenja. I to je ono što je doista
konstantno prioritet u ovoj priči, pa čak, ja vam to mogu kazat, mi u financijama, sve naloge
za socijalna davanja prioritetno plaćamo, pa čak i pod cijenu da neke račune ne platimo na
vrijeme i da nam Ministarstvo financija kaže gospodo ne držite se zakona. Jer doista, imamo
razumijevanja, svaki građanin je definitivno na prvom mjestu. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Sučić.
DUJE SUČIĆ
Samo za prihode Zapadne obale. U redu, bilježi se znači kod „Splitske obale“ i
tako dalje, onda će na kraju ta „Splitska obala“ imat nekakvu dobit, znači netko treba odlučiti
šta će s tom dobiti i gdje uložiti. Tako da opet na određen način, ok, hvala.
PREDSJEDATELJ
Na redu je gospodin Blažević. Izvolite.
TONČI BLAŽEVIĆ
Hvala predsjedniče. Di vam je gradonačelnik? Ja nemam gradonačelnika. Imamo
zajedničkog
PREDSJEDATELJ
U džepu mi nije, to mogu sa sigurnošću reći, a gdje je ne znam. Izvolite.
TONČI BLAŽEVIĆ
Znači di je gradonačelnik? Ovo je njegova najbitnija točka. Ovdje on polaže
račune građanima i Sučiću očito je kad ovako govori. Mislim da je trebao biti gradonačelnik
ovdje.
PREDSJEDATELJ
Gradonačelnik koliko mi se čini prati preko televizije.
35
TONČI BLAŽEVIĆ
Neka on prati, neka on dođe ovdje sist među nas. Evo ovako, prvo treba nešto
pohvalit, normalno, bravo (dođi, dođi ti ovdje sokole, meni, meni). Gospođa Vučetić i njena
ekipa su opet napravili jedno prekrasno izvješće iz kojega svakome čovjeku ko je
zainteresiran može biti sve jasno. Dakle, pohvale još jedanput, samo nastavite tako.
Druga stvar koju treba za pohvalit, čistimo svoje dugove. Dugove koje su
napravile sve naše prethodnice, znači, svi ljudi koji su vodili ovaj grad napravili su neke
dugove, mi ih čistimo. To je druga stvar za pohvalu i to nas je koštalo onoga o čemu ću ja
poslije govorit, ali dijelom.
Nemojmo da nam se ponovno dogodi situacija tipa Cestara, pa da platimo, koliko,
14 milijuna kuna zbog toga, pa smo se objašnjavali i tako dalje, javašluk, ovo, ono, pa nismo
priznali, to su strašne stvari, to su strašne stvari koliko smo mi para platili više za neke
poslove samo zbog toga šta neko nije svoj posao radio.
A sad bez obzira na sve ovo što sam rekao što je pohvalno, ja moram kazat
brojke. Jer brojke najbolje govore od svega. Dakle brojke, tj. postotke. Realizacija izvršenja
proračuna – Vukovarska ulica – 0,10%, 3000 kuna, ne rješavamo mi nju jedan dan, nego 15
godina, ne možemo se izvlačiti na imovinsko pravne odnose.
Pristupne ceste za POS – 19%, znači 38% na nivou godine, dogradonačelnik
Kovačević je obećao da će to biti gotovo do kraja ove godine, vidit će mo šta će bit.
Pristupne ceste na Mejašima - 1,9%, Put iza Nove bolnice – 1%. Imat će mo
danas točku dnevnog reda. Cesta za Srinjine, moj kolega, 0,0%. Zajčeva – 0,5%. Idemo
dalje, dječja igrališta – 11%. Vodovod i kanalizacija, Žrnovčani moji dragi, 4,2%. Javna
rasvjeta 3,8.
Pa idemo na nešto lakše, brendiranje Grada Splita, gradonačelnik je turistički
djelatnik, 0,0% od 500.000 kuna. Svaka čast gradonačelniče.
Nastavljamo, Split, prijestolnica, Europska prijestolnica kulture – 0,0% od 300.000
kuna. Pozdravljam i Bakovića.
Osnovna škola Pazdigrad, dobro, aj, nećemo komentirat – 0%, al znamo zašto,
za dogodine će biti gotovo očito.
Zaklada za sportsku izvrsnost oko koje smo se svi zajedno svađali – 0% od
300.000 kuna. A pazite sad ovo – ulaganje u Banovinu, od 1,3 milijuna kuna isto 0%.
Natječaj, sve u redu, baš me zanima oće li do kraja godine bit tih 1,3 milijuna kuna. Sudske
sporove smo spomenuli i sad ovo zadnje – Služba za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju, ovako da sublimiramo, jer ne može se previše govorit, znači, izgradnja ceste je
22%, javne površine, uređenje javnih površina, izgradnja dječjih igrališta je 11,6%. Izgradnja
vodovoda i kanalizacije je 4,2% to ću još jedanput ponovit. Javna rasvjeta, znači ulaganje u
razvoj javne rasvjete je 3,8%. Objekti komunalne izgradnje je 1,7%. To su strašne stvari. Mi
jednostavno, ma evo da ja zaključim, naš dizel kaže da se sporo pokreće, ali kad krene da
radi posal. Ja mislim da naš dizel trokira. A vidit će mo na kraju godine šta će bit jesam li u
pravu ili nisam. Ja sad kao predstavnik oporbe volio bi reć da ne trokira, nego da ubaci u
petu brzinu i razvali sve, ali ….. traje. Eto toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. izvolite gospođo Liljana Vučetić.
LJILJANA VUČETIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije
Neovisno o svemu, ovako, zahvaljujem se gospodinu Blaževiću, lijepo je čut da
netko doista cijeni ovaj rad i trud. Ali neovisno o tome, moram nešto kazati, je, ovdje je
negdje 0%, negdje je 11%, a jeste li vidjeli onu stavku gdje je 1000 i nešto posto, a to su
ovrhe. Zar mislite da te ovrhe nisu pojele ovu drugu priču. Također imate stvari koje se rade i
naprave, a koji put ne treba baš sve biti iskazano kroz iznose financijski i kroz brojke, iako,
ono što vam je sada 0%, ja vam jamčim da je već kroz 7. i 8. mjesec bilo 100%. Pa je
izvrsna, pa je Zaklada za sportsku izvrsnost realizirana, pa su počeli biti realizirana dječja
igrališta. Što se tiče Srinjina – realizirano je 100%, nećemo vam kazati da je tu problem sa
računom koji čekamo, a rezervirali smo sredstva u prošloj godini jer imamo problem sa
36
ovjerom nadzora i tako dalje. Tako da vam je ovo samo jedan presjek koji pokazuje u kom
pravcu idemo. Al definitivno ne pokazuje cijelo stanje za ovu godinu. Rekla bi moja mama –
na kraju se mrtvi broje, pa će se vidjeti što će se dogoditi sa 31. 12. Ali je suština u tome što
smo mi ovdje naveli da je čitav niz pregovora rađen. Mislim, ja sam isto u tim povjerenstvima,
jer su financije su na kraju umočene u sve i svašta i svjedokom sam što se sve radilo da bi
se došlo do prihoda i do boljih rezultata što je na kraju uslijedilo i činjenicom da smo 30. 9.
evo konačno počeli hvatat kompletno ritam sa plaćanjem svih obveza. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Izvolite. Imate pravo.
TONČI BLAŽEVIĆ
Gospođo Vučetić, ja sam vas jako pozorno sluša, imam dojam da vi mene baš i
niste. Ja sam sve ovo što ste vi rekli rekao, da postoji, i rekao sam i za vaše izvješće i rekao
sam da se neke stvari rješavaju tokom godine i tako dalje, ali činjenica da mi neke stvari po
10, 15 godina guramo. Činjenica da ih pišemo. A onda ajde napravimo jedan iskren
proračun. Nemojmo pisat kanalizaciju u Žrnovnici kad ja znam da još ni idejni projekt nije
gotov. Nemojmo stavljat milijon i po kuna da bi neko …..(kraj 2A kazete)…građanima grada
Splita. Znači, mi predstavnici vlasti koji smo obnašali i tako dalje. I isprika kolegi Sučiću,
Baldasar je moj i gradonačelnik, to je bilo onako u vijeku borbe. Dapače, dapače, dapače,
isprika, isprika kolega. Dakle, dobro ste rekli, na kraju se mrtvi broje, ali mi pamtimo, a
nadam se da pamte i oni koji slušaju. Pa će mo vidit.
LJILJANA VUČETIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije
Stvarno se slažem, stvarno se slažem s tim dijelom ako smijem predsjedniče,
stvarno se slažem, ali je činjenica kad se radi proračun, nažalost bude i plana želja i srcem
se radi i želi se nešto napraviti i pokazati urbi et orbi da se nešto radi, a onda krenete u
stotinu problema, to svi ovdje znaju, pa eto to je razlog, ali je to činjenica.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem i vijećniku Blaževiću i gospođi Vučetić. Na redu je gospođa Ljubica
Vrdoljak. Izvolite.
LJUBICA VRDOLJAK
Evo dosta toga su i moji prethodnici rekli, pa ću ja biti još i kraća. Ja znam da je
ovo statističko izvješće i da prvih 6 mjeseci može pokazati dijelom realne rezultate, ali i
dijelom sasvim sigurno kad se planiralo i onoga što se očekivalo. Očito je da u planiranome
se planiralo puno više nego što se uspilo odraditi, jer ukupni prihodi poslovanja za prvih 6 su
ostvareni samo 44%. Ono što je za pohvalit u ovom dijelu rada ove Gradske uprave je da je
73 milijuna kuna plaćeno starih obveza i sad sam se sjetila i gospodina Šundova kaže – kad
bi platili sve one obveze koje se događaju da tada bi ta vlast trebala žrtvovati 4 godine i
žrtvovati eventualno sljedeći mandat. Apsolutno uvijek jedni drugima ostavljaju bez obzira tko
se nalazio. Ne ostavlja se svom ili nekome drugome. Dugovi ostaju. Ono što meni u ovom
momentu je nešto što po meni se moglo malo drugačije planirat, to je komunalni doprinos je
podbacio strahovito puno. Isplaniranih 70 milijuna, ostvareno je samo 17 milijona, što znači
da investicija nema. Ja znam da će mi gospođa Vučetić kazat da će se to ostvariti u nekom
drugom periodu, ali mi razgovaramo danas o periodu prvih šest. Često volimo kazat jednu
uzrečicu koja je često u našim planovima poslovanja, onaj tko ne planira – planira neuspjeh,
ali i onaj tko preplanira i planira želje – mislim da isto tako planira neuspjeh. Zato mislim da bi
bilo dobro da ne planiramo želje, nego da planiramo ono što mi realno možemo ostvarit.
Prema tome, očekujem normalno da 31. 12. rezultati budu sasvim sigurno bolji, o tome će
mo sigurno razgovarat naknadno i vjerujem da će se onda ukoliko se pokrenuo nekakav
investicijski ciklus da će se pokazat kroz ovih par mjeseci i da će mo krajem godine imat
puno bolji rezultat, to je ustvari interes svih nas i građana grada Splita koji su nas birali. Evo,
hvala lijepo.
37
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin tomislav Gojo.
TOMISLAV GOJO
Hvala predsjedniče. Evo dakle kolega Blažević mi je uzeo velik dio rasprave,
pokušat ću se još malo nadovezat na njega. Evo ja isto svaki put pri ovom izvještaju dakle
naglasim dakle da je meni apsurdno da na naša pitanja odgovara gospođa dakle Vučetić.
Ona tehnički izvrsno odradi svoj posao i tu nemam nikakvoga prigovora, ali praktički i
izvršava naloge izvršne vlasti i po meni bi na dakle naše upite odgovarati nalogodavac
izvršenja proračuna, a to je gradonačelnik. Dakle, ono što je činjenica dakle u ovom
proračunu, uspoređujući sa istim razdobljem lani, prihodi su manji, a rashodi su dakle veći,
što dakle ne ukazuje na nekakav dobar trend, iako smo imali nekakve press konferencije u
kojima se govorilo o nekakvim dobrim rezultatima, da je Grad u plusu, da posluje dobro. Ono
što je isto tako činjenica dakle da su rashodi za zaposlene samo u šest mjeseci narasli za 4
milijuna kuna, a vi ste sad rekli da su 2 milijuna kuna za preuzete djelatnike, ali isto tako
činjenica da će onda na kraju godine taj rezultat od 4 milijuna kuna više bit. Dakle, novi
zaposlenici, a brojke dakle pokazuju gore rezultate. Dakle, polako se pokazuje dakle da ono
zapošljavanje koje se uporno provodi i ne daje baš neke rezultate. Dakle, stalno se govori o
razvoju, a imate dakle ovaj Odsjek za razvoj u kojem se kaže da je 10% iskorištenih
sredstava. Vukovarska ulica, svaki put je ponavljam, ona je potpuno zaboravljena,
komunalna izgradnja je 17%, dakle od planiranih 76% utrošeno je 13. Evo kolega Blažević je
čitao postotke, evo to je nešto što je patentirao već prije kolega Čepo, koji bi uvijek dakle u
ovim prethodnim mandatima kao oporbeni vijećnik čitao dakle ove postotke, i onda bi još
nakon ovih postotaka dakle upotrebljavao izraze kao što su sramota, katastrofa i slične
stvari. Evo mi će mo biti dakle blaži, pa će mo ih samo pročitat, a neka javnost prosudi o
tome. U biti meni stvarno nakon ovih postotaka mi nije jasno što se dakle uopće radi i je li se
uopće nešto radi. Evo za primjer sam usporedio dakle proračun Rijeke, pa je dakle vidljivo da
je u prvih šest mjeseci imaju veći proračun za 40 milijuna kuna, što znači da na kraju godine
će to biti više za 80-etak milijuna kuna. Isto tako evo mogli smo čuti dakle izjave
gradonačelnika, dakle, Vlada mijenja porez na dohodak kojim nama će se još smanjiti
prihodi. Neko govori za nekoliko desetaka, 60 milijuna kuna, a izjava gradonačelnika je da to
podržava. Meni je to kao da radniku smanjite plaću a on govori smanjite mi još. Tu njegovu
izjavu ne mogu shvatit. I u biti zaključno kad uopće promislite što dakle gradonačelnik radi,
on umjesto da pretvori grad u jednu građevinsku firmu, da se nešto gradi, grad je pretvoren u
ništa drugo nego zavod za zapošljavanje. Evo najbolja vam je činjenica da ih sad trenutno
ima natječaj sa kojim se zapošljava 4 ili 5 novih dakle djelatnika.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite. (samo mi se javite kad želite dat odgovor).
LJILJANA VUČETIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije
Hvala. Pa morala bi, što se tiče zaposlenih, istina je što ste sve rekli. Postotak
rasta za zaposlene je veći, ali znate zašto? Činjenica je da se primilo onih 19 ljudi i još nešto,
to svi znamo, ali je doprinos za zdravstvo povećan. Mi kad smo radili proračun, mi smo
kalkulirali doprinos sa 12 i nešto posto, a onda vam se dogodi zakonska promjena u tijeku
godine koja vas dovede u poziciju da onaj planirani iznos nije dobar i mi sada u rebalansu taj
iznos moramo povećati jer smo inače, jer mi nikad, to ste mogli primjetit svih ovih godina,
nikad nismo rebalansirali rashode za zaposlene jer nam je to bilo jedno sidro koje nismo
dozvoljavali, ja to moram kazat da se dira jer to je nešto što morate imat. I tu smo imali neke
fiksne brojke. I sada se to povećalo na ovu masu jer financiramo i predškolski i tako dalje, za
rashode za zaposlene 1900 ljudi, ne radi se o Gradskoj upravi, o predškolskim vrtićima, radi
se o kulturi, radi se o Javnoj vatrogasnoj postrojbi i tako dalje, jednostavno na tu masu
postotak od 2, 3 posto je velik. I to je razlog zašto se ovo događa. Nisam sad, ne mogu se
sjetit još, ali ovo mi je bilo ono forte.
38
A što se tiče Rijeke, pa je, povećalo se, ali pogledajte strukturu što su povećali.
Ako išta gledam to su ti prihodi. Zaduživanja, minusi na računu, pa ćete vidjeti da su inače,
ako se uspoređujemo sa Rijekom i gradom Splitom, odgovorno tvrdim da smo barem dva
puta bolji. Sram me to reć, ali pogledajte koji su to gubici, koji su to minusi, i kako je vrlo
teško poslovati svim gradovima. Što znači da apsolutno nije bitno koji ste grad, koja je vlast,
nego je okruženje takvo da svi gradovi u Hrvatskoj bar 80% posluje sa minusom. Ono što je
prošle godine Grad Split napravio, a to je da je završio poslovnu godinu sa plusom od 149
000 i zaustavio je trend. U ovom trenutku za 9 mjeseci mi poslujemo negdje na nuli. Ja
očekujem da će mo do kraja godine imat određeni ovi minus, a on će se u pravilu odnositi na
ovaj 21 milijun knjigovodstveni. Tako da to u ovom trenutku ništa nije nešto prestrašno što se
ne može progutat. Činjenica je da porezna reforma će donijet značajne probleme gradu, i
doista će biti teško radit. I u tom dijelu ja bi molila, uvijek je važno gledat prihodnu stranu
proračuna i nažalost zaboravit na sve potrebe, odnosno utvrditi jasno prioritete i te kriterije. I
zato nam se događa, što nama prihodna strana i namjenski izvori prihoda određuju koji put
izvršenje onoga što bi čovjek srcem želio napravit.
Prihodi od komunalnog doprinosa, planirani 70 milijuna, ostvareni 17, u ovom
drugom dijelu godine mi smo ostvarili 50 milijuna. Sad je trenutno to ostvarenje negdje na
50. Svih ovih godina kad nije bilo krize zahvaljujući doduše nekakvim prihodima planiranim iz
prethodnih godina, znamo o čemu se radi, ali su ti prihodi došli. Prihodi od komunalnog
doprinosa svih ovih godina, čak i u dobrim godinama nisu nikad prešli 70 milijuna kuna, osim
kad se radio City One, to je jedina godina bila. Eto, hvala vam lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Inače slažem se, e nema replike, na koga je
JURE ŠUNDOV
..............(nije uključen mikrofon)
PREDSJEDATELJ
Aha, a ja vas upisao, dobro, dobro, sad ću vam dozvoliti gospodine Šundov i
primite moje isprike. Gradonačelnik je stigao, i ja se slažem sa gospodinom Tomislavom
Gojom, ja sam županu Anti Sanaderu osam puta postavljao pitanje da on daje izvještaje o
financijama, međutim, uvijek je davala gospođa Nanica Dijan. Zahvaljujem. Gospodine
Šundov izvolite.
JURE ŠUNDOV
Poštovane vijećnice i vijećnici, gospodine predsjedniče, gospodine
gradonačelniče, sve vas pozdravljam. Evo ja imam jednu kratku repliku na izlaganje moje
kolegice vijećnice gospođe Ljubice Vrdoljak. Naime, istina je ono što sam ja tvrdio i ono što
je ona danas ponovila, i ja bi to uvijek ponovio. Iz prve ruke doista tvrdim, a svjedok je i novi
gradonačelnik kako su prošle godine imali ovrhe na predmete iz '80. i nekih godina i
višemilijunske ovrhe na predmete iz 90.-tih godina, dakle kad on nije bio gradonačelnik, niti
je razmišljao o svemu tome, niti mi, i tako dalje, i naprosto je to jedna nužnost, svaka
garnitura gradske vlasti je pravni sljednik i naprosto kad neki predmet ima službenu ovršnost,
naprosto ste u prilici ako na vašem računu ima novaca da vam ga dignu, uzmu, i tako dalje,
nit ste luk jeli, nit ste luk mirisali. Međutim, ja dajem repliku na ono što je kolegica Ljubica da
smo mi nešto ostavili. Dakle, mi smo ostavili ovoj gradskoj vlasti koja danas funkcionira –
Zapadnu obalu za koju smo potrošili novce, ali smo ostavili i mogućnost da se ti novci vrate.
Ja sada ovdje tvrdim da je trebalo dovršiti jedan dokument kojeg sam ja započeo, mi smo
novce uzeli od Grada i dali Splitskoj obali kroz kapitalnu potporu, a trebali smo napraviti
dokument, ali onda se promijenila vlast u kojem to dokumentu piše da se ta kapitalna
potpora vraća na način da „Splitska obala“ osigura sebi izvor sredstava za hladni pogon, a
sve ostalo što je višak sredstava se vraća u Gradu Splitu na ime povrata te kapitalne
potpore. Dakle, naprosto je trebalo napraviti jedan takav dokument. Model upravljanja
39
Zapadnom obalom može biti a), b), c), d) i koji god hoćemo, kojeg god napravimo on vraća
novac i ovaj sad koji nije model, on isto vraća novac.
I drugo što želim kazati, mi nismo uspjeli pobrati pola komunalnog doprinosa Mall
of Split, odnosno Tulipan grupe, to je 23.600.000 kuna. Da smo to imali u prosincu 2012.
godine, ja mislim da ne bi bilo sretnijeg dogradonačelnika u državi, a ne, zapravo u svijetu,
taj novac je ubrala ova gradska vlast, a mi smo se ispregovarali za taj novac. prema tome, to
je ipak jedan prihod koji je fin i značajan. Mi smo ga uknjižili, odnosno mi smo ga ugovorili, ali
nismo imali mogućnost s njim raspolagati. Tako ako je i bilo nekih rashoda, moguće da ova
dva prihoda bi mogla biti dobra, da i nismo ostavili samo
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
JURE ŠUNDOV
nekakav rashod, nego i prihod.
PREDSJEDATELJ
Gospođo Ljubice imate li vi? Izvolite.
LJUBICA VRDOLJAK
Ja mislim da se gospodinu Šundovu ništa posebno nije promijenilo. Oni i sada
participiraju u vlasti, prema tome, sve što su planirali tada, mogu sada nastaviti i mislim da je
to vrlo korektno.
JURE ŠUNDOV
…………….(nije uključen mikrofon)
PREDSJEDATELJ
Nema, nema, vi to dobro znate, pa ćete malo poslije u pauzi. Gospođa Daša
Dragnić izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Evo ja ću se isto zahvalit, odnosno pohvalit ovakav način izvještavanja, i stvarno
sam, smo zadovoljni time da neko pokaže razumijevanja, odnosno prihvaćanje dobrih
sugestija na zapravo korisnost svih nas i vas zapravo kao izvjestitelja i svih onih koji čitaju
izvještaj. U ime, ok, postoje neke sitne greške, ali to možemo poslije čisto da vam ih izvještaj
ne sadrži zato što ih ima, nekoliko i u postotcima, a i u nekim objašnjenjima, pa se pozivate
na ugovor koji više ne postoji u planiranju prihoda od podruma i tako dalje. Dakle, ima nekih
grešaka, pa bi bilo dobro da se i one počiste, ali sve u svemu je stvarno izvještaj takav da
daje potrebne informacije. E sad, u ime Kluba bi, obzirom da je prije mene već bilo puno
diskusije, i uglavnom je većina ukazivala na stavke prihoda i rashoda, pa ću ja možda bacit
naglasak na druge stavke koje nisu do sad dotaknute. Na primjer, sami sporovi, odnosno
naplate po sporovima, o njima se već nešto i reklo, međutim, moje logično pitanje je, ili
logično pitanje svakoga, da li mi baš svaki spor izgubimo? Postoji li teoretska mogućnost da
dobijemo neki spor? Postoji, dobro. Odnosno, ono što slijedi zapravo, šta slijedi iz ovoga je
pouka za dalje, ja znam da ne možemo, ili malo toga možemo napraviti za nešto što je
prošlo, međutim, za ubuduće, odnosno danas se moramo ponašat drugačije da bi budućnost
izgledala drukčija. Da li su poduzete pojačane mjere kontrole opravdanosti i zakonitosti
postupanja Grada i gradskih službi koji dovode do takvih sporova i onda naplate. Jer to je
ključno pitanje. Dakle, mi ono što imamo – imamo. Zatekli smo to što smo zatekli. Međutim,
ono što treba napravit je da se sve ono što je dovelo do ovakvih sporova i zapravo naplata,
je li, gubitaka za Grad, da se to dalje ne dešava, da ne postoje novi koji će dočekivati ne
znam koje druge generacije. To je jedan naglasak.
Drugi naglasak je na potraživanjima. Dakle, u potraživanjima imamo dospjela
potraživanja od 430 i nešto milijuna kuna dospjelih. Pa je malo čudno da taj sličan iznos se
40
vuče, gledamo u tablicama, pa razdoblje prije, pa razdoblje prije, pa je to uvijek negdje tih
400 i nešto. Pravo da vam kažem, bojim se ovog pitanja koje ću sad postavit – koliko je od
toga spornih? Odnosno, koliko dugo vučemo ta takozvana dospjela potraživanja i kada će
mo ih morati otpisati i pretvoriti nažalost u rashode? To mislim da je vrlo ozbiljno pitanje, jer
znamo i svi da praktički ovih 400 i nešto kuna milijuna, pola je proračuna. Tako da je to ono
ogromna opasnost, odnosno slijede, slijedi par pitanja iz toga – dakle, šta se i da li se išta
može poduzimati po naplati tih dospjelih? Ali ja sad opet idem na preventivno – šta se
poduzima po pitanju nedospjelih da ne postanu dospjela? Dakle, ponovno pitam da li se
promijenila financijska disciplina i postupanje u naplatama potraživanja kako ne bi sada
nedospjela postala dospjela i opterećivala potencijalno i račun dobiti i gubitaka, jel, odnosno
primitaka, prihoda i rashoda. To su dvije glavne stvari koje mislim da do sada nisu
apostrofirane a mislim da su dosta značajne, pogotovo što bi trebale ukazivati na promjenu u
smjeru poslovanja i nekakvoj disciplini i postupanju službi, pa onda to nije samo financijski
izvještaj, nego on ko što svi znamo da financije su zapravo posljedice i pokazuju rezultat
ponašanja i djelovanja. Međutim, završit ću sa još nečim, a to je, naravno da je teško
poslovati i djelovati sa tim kad ti uleti 60, 70 ili x milijuna sudskih ili ovrha ili rješenja, i da je to
udar na likvidnost i da treba preživjet to razdoblje. Međutim, ono što brine je da naravno,
odnosno ja ću pitat da li je to naravno, u takvim slučajevima plaćaju stavke proračuna koje su
razvojne. I moje pitanje je da li je to samo odgođeno, pa će se, ili će mo u rebalansu pročitat
da razvoja i razvojnih stavki nema, ali smo podmirili samo tekuća poslovanja, jer ovo što ste
pitali vi maloprije, kad nema onda se pita šta će mo i kako će mo podmirivat i od čega. Mislim
da je stvar prioriteta - da, ali prioriteta, mislim da bi prioriteti svima trebali biti razvojni koji će
donositi prihode ali to nije samo gradnja i građevinarstvo, mislim, jer, od grada i građevinske
firme mi je isto muka. Dakle, ulaganja u razvojne projekte, za gospodarstvo, turizam, eu
fondove, Odjel za imovinsko pravna odnose i izgradnju cesta, rasvjetu i ostalo, gospodarenje
otpadom, Služba za prostorno planiranje i zaštitu, prostorno, dakle, to su stavke ili odjeli koji
su svi otprilike na desetak posto da kažem prosjek, a oni su ti koji nose razvoj. Ja mislim da
bi bilo vrijeme da postavimo pitanje sebi kao onima koji upravljamo ovim gradom ili
građanima, da li, koji su nam prioritetni troškovi, da li oni tekući, pa onda u to ulaze različiti
materijalni troškovi, troškovi za zaposlene i sve ostalo, ili ovi koji bi nam trebali biti razvojni i
vodit Grad izvan. Jer to ako mi pojedemo, jel, prevedeno, ako mi pojedemo sve što uspijemo
uprihodit, od toga ništa, mi smo samo i dalje relativno prehranjeni, bez ikakvog izgleda za
dalje, a nije nam ovo, ako ostanemo na ovoj razini, svi znamo da nam nije dobro. Dakle,
glavna zamjerka osim ovih pitanja u promjeni ponašanja, glavna zamjerka naša je da na
žalost ovaj proračun, za sada, u ovih 6 mjeseci pokazuje to da razvoj plaća cijenu tekuće
situacije, jel. Eto ga. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Vijećnica je govorila u Kluba vijećnika. Dakle, do 10 minuta. Imali li
potrebe? Izvolite gospođo Vučetić ako smatrate da ima potrebe.
LJILJANA VUČETIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije
Mislim, ja bi se složila, vaša pitanja su na mjestu, vidi se da valda ekonomski
razmišljamo svi. činjenica zašto su ova potraživanja manje-više slična svih ovih godina, pa
zato što se većina potraživanja odnosi na razdoblja stara i ona su sporna i nenaplativa.
Odnosno, svako potraživanje je naplativo ukoliko vi postignete dogovor sa onim dužnikom.
Sada kad Grad uvodi određene kriterije da ne možete dobiti dozvolu, da ne može ako ne
podmirite stara dugovanja, mi smo uspjeli čak i neki dio tih starih potraživanja naplatit. Mnogi
u tome vide neku priču da Grad radi ovo ili ono, ne, mi samo radimo naš posao koji kaže da
moramo poduzeti sve mjere naplate. Također, ali, danak ovom potraživanju jeste situacija
gospodarska, da kad mi, jer mi radimo analize, kad vi pogledate analizu dužnika, onda vi
vidite da se radi o dužnicima koji doslovno kad mi blokiramo ne mogu platit ništa i sad vi
stalno ste, sad ću govorit kao čovjek, stalno ste u jednom strašnom ljudskom raskoraku,
blokirate, tamo radi sto ljudi koji moraju dobit plaću, a onda ga mi blokiramo za 100.000
kuna, a čovjek sutra nema kruh za djecu. Vrlo je teško zakonsku priču i onu ljudsku priču
41
spojit. Što se tiče ovrha, Grad dobija ovrhe, ovaj, sudske sporove, nije to uopće upitano, ali
to se nažalost ovdje ne vidi jer Grad kad dobije ne može se naplatit, jer kad vi tužite, kad
priča traje 10 godina, ili firma nema kuna na računu, ili je već u nekakvom stečajnom
postupku, tako da je to, a Grad uvijek ima novca na računu i Grad je siguran platiša u cijeloj
priči. Evo mislim, ne bi više o tome, iako mi stalno čistimo ovu priču, i ja očekujem da će kadtad se moć ova priča otpisat. Ja sam molila više puta reviziju da nam da primjedbu, da
otpišemo stara potraživanja, ali nitko to ne želi jasno i glasno kazat, jer potraživanje je
potraživanje bez obzira što je u zastari. A onda kad mi pokušavamo tu priču naplatit, e onda
nalazimo na otpore razne, i u Vijeću, pa čak i u javnosti, pa čak i kod novinara, ima tu svega.
A to je svakodnevna borba i to vam je to. Eto. Hvala vam lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. evo ja bi se samo nakratko pridružio vezano za pitanje sporova.
Grad jako teško može izbjeći sporove iz jednog prostog razloga što u obavljanju svojih
djelatnosti Grad objektivno odgovara, dakle, bez obzira na krivnju ili ne krivnju. Prema tome,
dijete koje padne sa ljuljačke, Grad je prvo tuženik i odgovara po objektima odgovornosti. To
se ne može nikako izbjeći, a kako Grad ima stavku proračuna koji se puni, ovrha je uvijek
izvjesna, za razliku od onih koji nemaju ništa. Eto, to je moja samo primjedba ovako, jedna
pravnička. …….
DAŠA DRAGNIĆ
……………. vi trebali odgovarat, jer ono što sam pitala, da li se šta mijenja u
traženju prema službenicima koji obavljaju neke poslove koji su dovodili do određenih
potraživanja odnosno sudskih sporova. Jer ja prihvaćam da neke sporove ne možemo izbjeć,
al, znate i vi sami da nismo trebali imat sve ove koji su nam sada u naplati, kao što ne bi da
je bilo drukčije ponašanje u Gradu, ili u administraciji, službama, ne bi imali niti sva ova
potraživanja. Dakle, to je pitanje koje sam postavila na koje nisam dobila odgovor da li se šta
mijenja u ponašanju i u disciplini i u zahtjevima u poslovanju. A moj komentar na ovo, ja sam
radila banci, ja znam da je problem, imate dilemu i ne treba to biti blokada, ali Grad bi se
morao mimo toga osigurat na način da sutra ako dođe u situaciju da mu to, to, ili nije
zastarjelo ili da se ima u takvoj situaciji od čega u konačnici naplatit, jel.
PREDSJEDATELJ
Evo gradonačelnik će odgovorit.
GRADONAČELNIK
Ja ću vam samo kratko odgovorit. To što ste rekli je logično sve, nemamo šta ni
oduzet ni dodat. A recite mi šta će mo napravit ako nam legne ovrha za Spaladium arenu od
20 i koliko milijuna kuna? Je li vi mislite da možemo držati rezervu 20 i nešto milijuna kuna za
tu ovrhu koja nam je gotovo pa izvjesna. Mislim, ja sam postavio logično pitanje, kad tako
sve odgovorite. Ma Grad je živi mehanizam, situacija vam se mijenja iz tjedna u tjedan, da ne
kažem iz dana u dan. Predvidjet da li će nešto otići u spor ili neće je vrlo teško, ljudi se i
mijenjaju. Ovdje ste trebali imat izvještaj vezano za Put iza Nove bolnice, pa ću vam reći
konkretno ću se vratiti na to, mogu i kasnije. Dakle, sve smo dogovorili sa gospodinom koji je
tamo već godinama. Sve. Doslovce smo se sve dogovorili, dao sam već nalog za isplatu, po
dogovoru on je došao kod mene u kancelariju, zahvalio se i izašao vani kroz vrata i njegov
odvjetnik je donio papir u kojem kaže da odustaje od svega. Evo to je po treći put napravio
istu priču. Kako ćete izbjeć takav spor? Jednostavno nije moguće. I neke druge stvari
jednostavno nisu moguće. Kad vam dođe ovrha iz '79. godine na 5 milijuna kuna, šta možete
napravit? Šta možete napravit kad vam „Dal-koning“ koji nas je tužio i tako dalje? Zato vam
kažem, vi ste postavili logično pitanje, ali nemate konkretnoga odgovora na to. Samo vam
kažem da je Grad živi mehanizam i da se mi na dnevnoj bazi borimo da uprihodimo ili da
postignemo rezultat koji će nam omogućiti prihod.
Ali, da li smo prisilili službenike, zaposlenike Gradske uprave da se drže
discipline, to stalno pokušavamo, međutim, ja radim kontrole gotovo stalno, svaki tjedan
42
napravimo jednu vrstu kontrole. Međutim, dok nemate i zakonske mehanizme da bi
zaposlenike još dodatno prisilili, vrlo malo možete napraviti. Zatražili smo pisanim putem
promjenu zakona, vidjet će mo šta će nam odgovoriti. Zatražili smo još neke dodatne stvari
da bi osnažili mogućnost i da bi dobili oruđe s kojim možemo ići prema zaposlenicima, ali isto
tako imamo i konzultanta koji radi ovdje već mjesecima sa pročelnicima i dijelom
zaposlenika, ne u svrhu da ih kažnjava, nego u svrhu edukacija. Rezultati neki se vide, i
zaposlenici i sami dobro reagiraju, a osobito viši, oni koji su na višim pozicijama. To vam je,
ako vam je to odgovor, eto.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem.
LJILJANA VUČETIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije.
Mislim, ja moram odgovorit, vidi se rezultat, jer sporova zadnjih 5, 6, 7 godina
gotovo da i nema. Vrlo malo. Znači, da se razvila svijest, da se vrlo oprezno pristupa svim
ugovorima, radi se sustavno. Ovdje se radi o naknadi za oduzetu imovinu i u pravilu svi
sporovi od prije 2005. najveći dio se odnosi '98., '99., 2000., 2002. i nešto malo ovih sljedećih
godina. Tih sporova iz prethodnih godina ima puno, puno, puno, puno manje nego prije.
znači ovdje se radi o sporovima koji sada dospjevaju nakon 10, 12 godina sudovanja. Zbog
pravosuđa i sporosti, evo reći ću, sporosti pravosuđa. I onda se događaju ogromne kamate.
Da su se sporovi rješavali u godinu, dvi, riješila bi se glavnica, a ovako se plati 3 puta više
kamata nego što je glavnica. I to su vam osnovni problemi. Sudovanje mora biti brže.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem.
DAŠA DRAGNIĆ
……..(nije uključen mikrofon)
PREDSJEDATELJ
Nemate, vi ste već iskoristili jedno pravo
DAŠA DRAGNIĆ
Oprostite, ja sam postavila samo dodatno pitanje na koje mi nije odgovoreno. Sad
mi je odgovoreno. To bi se, ja prepostavljam trebalo
PREDSJEDATELJ
A izvolite, ajte.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle, interesantno je niko ne osporava, pa ću sad ja isto vratit lopticu. Logično je
sve što ste rekli. Naravno. Ali to nije poanta da se međusobno iskoplimentiramo kako smo
logični, nego je poanta da rješavamo ono što, što nas muči. Niko ne govori šta se može
napraviti o sporu koji je star 10 godina. Ništa. Kad dođe, platit će se, jedino moje pitanje da li
je ko probao sudu naplatit kamate radi njegove sporosti koje moramo, koje moraju ovi,
_________________________
onda bi morali Ustav ……
DAŠA DRAGNIĆ
E pa dobro, ovo je recimo šala mala, ali možda baš i nije. Međutim ono što, ono
na što se vraćam je da, mi će mo imati i sada na dnevnom redu imamo točke u kojima se vidi
da se dešavaju različite greške u djelovanju recimo službi po kojim osnovama bi se moglo
dešavat neke tužbe, zahtjevi, odštete i slično, pa ajmo, moje pitanje je bilo – da li se djeluje
na to da se to ne dešava. Dakle, da se ono što se može, na što se može utjecat, da se ne
43
stvaraju nova potraživanja, pogotovo ne dospjela i sporna i da se ne otvara prostor za nove
sporove. A odgovor na pitanje je bilo i za razvojne projekte na koje nije odgovoreno
PREDSJEDATELJ
Gospodine gradonačelniče imate pravo
GRADONAČELNIK
Odgovor je da.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Marušić.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ga, čitajući ovo statističko izvješće
priključit ću se kolegama, reći ću da je ono dobro, ali ono što u njemu piše je jako loše.
Znači, izvršenje samog proračuna je loše iz čega je vidljiva jedna bezidejnost na prihodovnoj
strani. Dakle, komentirat rashodovnu stranu, potrebe i nema, gospodin Gojo i Blažević su to
iskomentirali i vidi se da realizacija proračuna nije ni blizu ono što je planirano. Dakle,
prihodovna strana je zakazala potpuno, o njoj do sad nisam čuo da je neko pokušao
komentirat, a ne naročito niko strane gradske vlasti. Dakle, ovdje je potpuno razvidno da
Grad nije u godinu i tri mjeseca ove vlasti pokrenuo ni jednu investiciju. Da investicija koja je
završena u mandatu prošle vlasti koja se mogla kapitalizirati sa nekih 30-etak milijuna kuna,
to je Zapadna obala, nije kapitalizirano iz ne znam kojih razloga, što je za Grad jako loše.
Tvrtke koje se osnivaju kao međusustav između gradskog proračuna i korisnika usluga sad u
ovom izvješću se pokazuje da nisu dobre, jer evo i kolegica pročelnica je maloprije rekla,
prihod od obale, nije prihod Grada. E pa naravno da nije prihod Grada. Tako i niz tvrtki koje
se osnivaju, taj novac ne ide u gradski proračun već ide u neke tvrtke nad kojima Grad ima
samo uvjetnu kontrolu. Dakle, potvrđuje se ono kad smo osnivali te tvrtke što sam govorio,
da te tvrtke nisu dobre za Grad, jer da novac umjesto u proračun ide u te tvrtke gdje ih mi
vijećnici onda možemo teže kontrolirati, odnosno skoro pa nikako.
Kad govorimo opet o prihodovnoj strani, moram reć da nisam primjetio da se iz
Europskih fondova izvuklo išta, a da odgovorno tvrdim da se škola na Pazdigradu može
potpuno financirati iz Fonda Europske unije, ne bi bila ni prva, ni zadnja škola koja je
financirana sredstvima Europske unije. Isto tako, konkretan primjer grada Lublina u Poljskoj
koji je kompletan svoj autobusni gradski prijevoz isfinancirao iz sredstava Europske unije. To
u Splitu uopće nikome nije palo na pamet jer gradska vlast ne vodi računa o prihodovnoj
strani, već se ponaša kao knjigovođa, evidentira stanje i kaže za ovo novca imamo i
nemamo. ajmo pribavit novce, ajmo koristit Europske fondove, ajmo reć u Prometu i u Gradu
da naprave kako treba projekt i Europska unija će vam kupiti autobuse. To se može, to
postoji u Europi i to nije ništa čudno. Isto tako se može sagraditi škola, isto tako se može
sagradit niz infrastrukturnih objekata u gradu Splitu koji mogu biti ili financirani ili barem
sufinancirani od strane Europskih fondova. Imamo puno institucija u gradu Splitu koji koriste
ta sredstva, ako vam treba informacija o tome, vrlo rado ću vam dat. Imate poduzetnički
inkubator u Klisu, dakle u jednom malom gradiću kraj Splita, koji s tim fondovima već dobro
radi svoj posao i koji i te kako izvlače sredstva, imate niz agencija koje tu se snalaze jako
dobro. Dakle, Grad može svoju prihodovnu stranu uvrstit ukoliko najprije zna, pa onda hoće,
odnosno hoće pa zna, velika sredstva iz fondova Europske unije.
Šta se ovih ovrha tiče i kamata ogromnih, svima nam je jasno da to Grad mora
platit. To uopće nije sporno, ali me zanima ovdje konkretno, je li ikada od kad je Grada Splita
u novijoj Hrvatskoj demokraciji pokrenut postupak protiv nekoga ko je do te štete doveo.
Jeste li ikada kao gradonačelnik, kao pročelnik, kao gradske službe, nekoga evidentirali
zašto taj netko tada nije platio što je trebalo platiti, jer je sud donio pravorijek da se treba
platit, dakle, to je tada trebalo biti plaćeno. Zašto taj netko tko to nije tada platio radio svoj
posao kako treba, danas normalno šeće po gradu, možda se i vozi u novom bmw-u ili lijepoj
jahti na račun Grada, kad Grad isplati odštetu. Dakle, mislite li nekoga pokušat barem
44
procesuirat koje prouzročio štetu od 40, 50, 60 milijona kuna za proračun Grada Splita po
sudskom pravorijeku. Dakle, nije bio u pravu, trebao je platiti na vrijeme, Grad bi uštedio
znatna sredstva. To me konkretno interesira, to mi molim vas odgovorite.
A ovo drugo šta sam mislio reć sam rekao. Gospodin gradonačelnik u svom sada
izlaganju je samo spomenuo potencijalnu ovrhu za Spaladium arenu od 28 milijuna kuna.
Dakle, kao gradski vijećnik vam to kažem i jednostavno to nije točno. Ovrha vam ne može
doć. Tvrtka koja je preuzela posao nije ga obavila do kraja, prema tome, Grad toj tvrtci ništa
nije dužan. I zauzmite takav stav i molim vas nemojte da iz gradskog proračuna ta sredstva
iscure jer mi nismo dobili kao Grad ono što ja ugovorom bilo predviđeno. Tako da tu plašit s
tim nemojmo nikoga. Ta sredstva se ne mogu iz gradskog proračuna isplatit. Toliko od mene.
Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Petar Škorić.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hoće li mi odgovoriti samo molim vas.
PREDSJEDATELJ
Nisu mi se javili.
HRVOJE MARUŠIĆ
Samo pitam.
GRADONAČELNIK
Ja ću vam samo ovo odgovoriti. Nije vam točno ovo da nismo u potencijalnoj
opasnosti, a naravno da smo poduzeli već aktivnosti, poduzet će mo sve, neće to iscuriti, to
će se pretvoriti u sudski spor, ali opasnost realno postoji i ovo što ste vi rekli ovo
simplificiranje, bilo bi dobro da je tako, ja bi bio najsretniji, ali nije tako. s druge strane,
vezano za to, isto tako postoji mogućnost procesuiranje odgovornih osoba, nažalost i gradski
vijećnici su tada glasali za to. Za gradnju Spaladium arene pod sumnjivim okolnostima
Dozvolite, pod sumnjivim okolnostima. Dakle vijećnici su možda dovedeni u zabludu, ali onaj
koji ih je doveo u zabludu je naravno odgovorna osoba. Kad mene već inkriminirate na razno
razne načine, ne vi, znam niste rekli sada, dobro, ali ćete malo kasnije ćete me inkriminirat,
pa možemo onda malo skratit postupak pa da vam samo odgovorim, dakle, isto tako i drugi
gradonačelnici su inkriminirani u određenim poslovima. Šta ja znam vodi se ne manje od dva
postupka. Treći je protiv mene. Taj treći je ono što ćete kasnije govorit. Taj treći je vjerojatno
nije protiv mene, nego je u toku istražne. Nisam, nego je to činjenično stanje, ja vam samo
govorim, a dva postupka su u tijeku. Ali više od toga niti smijem niti mogu govorit jer nisam
nadležan za to. Dakle, isto tako radimo kontrole zaposlenika isto kao što radimo kontrole
njihovih dakle njihovog prisustva, rada i svega ostalog, isto tako pokušavamo napravit,
iskontrolirati to šta svi mi skupa ovdje radimo. Međutim, nije to baš tako jednostavno. I vrlo je
teško reć ko je direktno odgovoran osim mene. Dakle, ja uvijek odgovaram na koncu. Pa
ćete me to poslije inkriminirat. Ali direktno ko je odgovoran, to nije baš tako jednostavno
dokazat jer postoji postupak donošenja odluka u kojem učestvuju ne profesionalci, nego
dužnosnici, prema tome, tu je malo već. Kad je čista situacija onda je jednostavno. Ali za
sada čiste situacije što sam ja vidio samo dvije su.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imate potrebu? Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Ma, ne odnosi se apsolutno ništa od ovoga na vas i žao mi je ako ste shvatili da
išta, vi ste sad gradonačelnik aktualni, o eventualnim posljedicama možemo govoriti u nekom
drugom mandatu ako se repovi neki budu vuć. Ja se nadam da neće. I to vam kažem. Ali
45
neki prije su napravili neke milijunske štete. Prema tome, je li neko pokrenuo protiv toga
nekoga ko je tada bio, na bilo kojoj poziciji u Gradu, na nekoj nekakav potpis, na nekakav
ugovor dao, i reka ja ovo ne želim platiti. Grad je u pravu. I sad kad je sud donio odluku da to
nije tako, tko snosi štetu osim proračuna Grada Splita? U privatnoj tvrtci, bilo gdje drugo, za
ovo bi se išlo u zatvor, a ovdje čini mi se prođe 40, 50 milijona i nikome ništa, Grad će platit.
Dakle to smeta. To je broj jedan.
A broj dva je šta sam rekao, sa europskim fondovima se u Gradu ne radi. Zašto?
GRADONAČELNIK
Dakle, prvi vam je odgovor - da. Jednostavno – da. Više od toga vam ne mogu
govoriti jer nisam ovlašten da govorim, nemam dozvolu da to vam kažem, ali da, odgovor je
da. A na ovaj drugi dio nije baš da ne radimo sa fondovima, međutim, moje iskustvo, ovo što
smo sada godinu dana radili, zbilja vrlo je kompliciran, nije uopće tako jednostavno. Lakše je
privatnim firmama nego institucijama, a osobito lokalnim jedinicama. Neke manje projekte
možemo napraviti. Velike projekte je vrlo, vrlo komplicirani postupci i u toku smo. Za
autobuse smo dogovorili sa RBD-om. Dakle, sa autobusima imamo već postignut dogovor sa
RBD-om. Imamo i ponudu Svjetske banke za jedan, nekoliko, nemamo, niste u pravu, ne
postoje za autobuse bespovratna sredstva. To smo pitali i odgovorili su nam da ne postoje
bespovratna sredstva. Isto kao što smo mislili za škole. Nažalost, mislim, trebalo bi gledat
slučaj po slučaj.
PREDSJEDATELJ
Za to sad nemamo vremena. Idemo dalje. Gospodin Petar Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Pa evo vezano za ovo polugodišnje izvješće, račun prihoda i
rashoda, kad se izanalizira mi možemo konstatirati iz ovog izvješća da gradonačelnik
Baldasar sigurno kroči koracima porezne presije. Naime, iako su svi opći prihodi od
poslovanja u padu, prihodi od svih poreza stalno rastu. U padu je jedino povrat poreza
građana i to čak 70%. Iz bilance je vidljivo da su prihodi od likvidne imovine u padu po stopi
od gotovo 70%. Prihodi ostvareni dakle od razno raznih kazni, upravnih mjera, raznih taksi,
doprinosa, vodnog gospodarstva i svega, prema građanima da rastu čak u iznosu od 235 do
305%. S druge strane evo i rashodi za zaposlene, evo zbog povećanja broja porasli su za
4%, dok ukupni materijalni rashodi od 150%. Dakle, sa 160 milijuna kuna u točci 106. na 159
milijuna kuna. Evo čudi nas ovo kad rastu prihodi za zaposlene da rastu i za stručno
usavršavanje zaposlenika, dakle, od 146%, je li to znači u biti da ste primali nestručne
zaposlenike koje sada trebate dodatno obučavati. Kvaliteta prikaza financijskih ovih
podataka u biti je najvidljivija pod nazivom ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji rastu
po stopi od čak 1000% odnosno sa 5,6 milijuna na 59, gotovo 60 milijuna kuna. Financijski
rashodi rastu po stopi od 35% pri čemu ostali financijski rashodi po indeksu od 204%. U biti,
možemo zaključiti da ova vlast svoju rastrošnost financira najviše strahovitim porastom kazni
građanima, tako da tom kontu 383 bilježimo indeks rasta od 635% naplaćenih kazni za
građane Splita. Istodobno po stopi od 542% raste nabava knjiga, umjetničkih djela, i ostalih
izložbenih vrijednosti. Također, vrlo je značajna stavka vezano za komunikacijsku opremu,
dakle, mobitele koji raste od čak 600% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Zaključno,
dakle kazao bih da ova vlast svoju sklonost elitizmu, putovanjima, novim mobitelima,
troškovima reprezentacije i greške u upravljanju imovinom Grada Splita financira strahovitom
poreznom presijom nad građanima grada Splita, te prodajom zemljišta kao najvećeg resursa
kojeg Grad ima. A takvu politiku bih usporedio u biti sa posadom tonućeg Titanika koja
prodaje čamce za spašavanje. Naravno da takvo izvješće ne možemo prihvatiti. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imamo tri replike. Gospodin Čepo, pa gospodin Sučić, pa
gospodin Blaževski. Na referiranje vijećnika Škorića.
46
GOJKO ČEPO
Hvala predsjedniče. Najprije ne mogu se složit sa kolegom Škorićem da se radi o
rastrošnosti jer su apsolutno svi troškovi racionalizirani. A drugo je po pitanju ove nekakve
porezne presije kako ste vi to nazvali, ja ne znam za taj ekonomski termin, ali mi nije jasno
na što ste točno mislili, jer ne znam da je u Gradu povećan prirez, niti da je povećana, da je
povećana nekakva naknada. To što vi izvještaj o radu možete ili ne možete prihvatiti, ja ne
znam jeste li vi dobro pročitali naslov, vi ste citirali ovdje niz brojeva, ja ne znam šta vi ne
možete, vi niste doveli u pitanje …..(kraj 2B kazete)….
PETAR ŠKORIĆ
Evo ja bih odgovorio na ovo.
PREDSJEDATELJ
Jeste, izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Evo gospodinu Čepi, tu prvenstveno mislim na porast broja zaposlenih i pustih
broja savjetnika. Naravno da se kroz brojke pokazuje sve i od brojaka nikoga ne treba boliti
glava. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Sučić.
GORAN SUČIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Ma evo malo sam ovaj, neugodno mi je slušati
recimo neke konstatacije koje, na koje gospodin Škorić, ni mi ne možemo utjecati jer
dokument je takav kakav je i produkt je nekih davnih vremena koji su proizišli iz njih. Nije i on
je kao što je rečeno već aktivni dokument koji se iz dana u dana mijenja. Ne možete reć, a
naročito nije istina i konstatirate nažalost da se troše novci obrazovanje, edukaciji
zaposlenika. To je obveza i mislim da je sasvim malo jer stvar nije statična ni i u tom
segmentu življenja da pripremit se i osposobljavat se za nove izazove i za nove zakone koji
dolaze iz dana u dan, potrebno je još više sredstava i toliko suprotno mislim od vas. Evo,
hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imate li potrebu za odgovorom?
PETAR ŠKORIĆ
Apsolutno prihvaćam osposobljavanje, rad sposobnosti jača i operativnost i
djelovanje, međutim, ovdje je riječ o jednom dvosmjernom, istodobnom i zapošljavanju i
troškovima tu kao i u porastu troškova za osposobljavanje. Dakle, mislim da, ne znam koliko
ste u biti novozaposlenih poslali na nova osposobljavanja. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospodin Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče, ma, ajmo dvije stvari u startu. Dakle, ako imate
novo zapošljavanje, jako dobro znate da jedan dio ljudi vjerojatno mora imati položen stručni
ispit. Dakle, to je tehnički odgovor vezano za ovo što je kolega replicirao.
Druga stvar, kolega Sučić, koji vam je u ime kluba referirao vezano za
šestomjesečno izvješće i išao po stavkama bilance. Kolega ne znate čitati bilancu, žao mi je,
dakle, potpuno iskrivljujete podatke koje čitate. Istovremeno kao klub govorite o uvođenju
reda i traženju discipline ili sankcije za nekakav nered iz prošlosti, a bolju naplatu iz osnove
ovlasti Grada po nekakvim kaznama ili po nekakvim, vadite to iz konteksta i govorite o
47
nekakvoj represiji. To je apsolutno kontradiktorno. Dakle, radi se o stavkama koje su toliko
simbolične zapravo u ukupnom proračunu, u ukupnim prihodima, da su potpuno van
konteksta, ne znam, ja bi zamolio gospođu pročelnicu u smislu upravo ovih tumačenja inače
kazne ovaj takozvani represivni aspekt koliko on u ukupnim prihodima zapravo sudjeluje.
Dakle, nadležnost Grada se zna o čemu je, dakle, u smislu prireza, dakle svojih izvornih
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
MILAN BLAŽEVSKI
Izvornih prihoda i ovaj dio što se tiče dijela poreza na dohodak koji ste by the way
nekoliko puta dobili odgovor što je s tim. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. hoćete li vi odgovoriti vi gospodine Škoriću? Dobro. Zahvaljujem.
evo sad bi zamolio gospođu Vučetić da dade određena pojašnjenja na vaša pitanja.
PETAR ŠKORIĆ
Poštovani gospodin Škorić slušala sam pozorno i svaka brojka koju ste rekli je
točna, ali najprije postotci su čudna priča. Kad imate planirano jednu kunu i ostvarite dvi,
kažete postotak je 100%. Bitno je o čemu se radi, konkretno, rekli ste ovdje umjetnička djela,
knjige. Ja sam sad tu pogledala. Pa radi se o knjigama u knjižnicama. To što se to knjiži na
knjige, umjetnička djela i tako dalje, radi se o muzejskim eksponatima. To nema veze
nikakvim umjetničkim djelima po Banovini ili ne znam čemu. Radi se o izrazito malim
brojkama pa smo više puta ovdje čuli dajte, treba više za knjige, više za ovo, više za ono. Ali
doista se radi o redu veličine 100.000 kuna.
Što se tiče porezne presije – apsolutno nema veze s Gradom. Porezne zakone
donosi Sabor, taj dio ne ovisi o Gradu.
Što se tiče kazni – više puta na ovom Vijeću, i slažem se s tim primjedbama, je
rečeno da sramota je da je taj prihod minorno mal. Kad smo konačno počeli nešto malo bolje
naplaćivati ono što smo trebali ono što smo trebali naplatit, a radi se stvarno o minornom
prihodu koji se ne idem do veličine od 100.000 kuna, više puta smo rekli ovdje 50.000 na
godišnjoj razini. Moram vam reći da Rijeka ima i do milijun i po kad pogledate njihov
proračun,onda to samo znači da smo pokrenuli se bar u tom pravcu da ono što trebamo
naplatiti – naplatimo. Tako da su vam postotci točni i sve, ali je činjenica da doista je
potrebno pogledat tu suštinu. Znači, umjetničkih djela nema, porezna presija nema veze s
Gradom, kazne nisu pritisak nego uvođenje reda, i čak dapače 100.000 kuna na godišnjoj
razini ostvarit kazni je jako malo, jer u ovom trenutku mi imamo evidenciju 800.000
potraživanja koje ne možemo naplatiti jer je Porezna uprava nadležna za naplatu svega toga
i strah me je da je i to, sad ću upotrijebiti izraz, papila maca. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Škorić? Dobro. Zahvaljujem. Gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Ma stvarno je većina toga rečeno, mene ono posebno na što sam htio ukazat to je
kolega Tonči više-manje ukaza, to su oni zaista neki postotci koji su već ono skandalozni. Ali
ono što mene motivira, ja sam pripremajući se za ovu sjednicu pogleda fonogram, bit ću vam
iskren, želio sam reći upravo ono što je kao oporba gospođa Aida govorila u ime kluba. A
očekiva sam da će se dogodit što se i dogodilo, da će ona imat ulogu Jure Šundova, pa da
će mo, a mislio sam se hoću li kao Čepo pitat na početku di je gradonačelnik. Njega malo
ima, malo nema, ali svejedno ne drži baš dovoljno bitno na ovu točku. A ja mislim da je ona
najbitnija. Ona je najbitnija. Ja bi stvarno volio da na ovoj točci napokon jednom doživit da mi
sa obe strane s ovog stola govorimo isto, jer zaista donosimo često, kad donosimo
proračune kažemo, ajmo bit realni, nemojmo samo izražavat želje. Ovdje je apsurdno da
48
gospođu Ljiljanu svi hvalimo kako savršeno je prikazala, ja bih se usudio ovo je ono filmski
prikaz savršenog ubojstva. Savršeno prikazano nešto što ne valja. Ali mi smo vijećnici ovdje
za pokazat je li nešto dobro ili loše, a ono priznat ću ono što mi najviše smeta i zato ću
odustat od ovih pojedinačnih nabrajanja, najviše mi smeta ta priča o trendu, jer malo me
podsjeća, imam osjećaj da slušam konferenciju za tisak iz Hajduka. Mi njima damo 30
milijona, a oni potroše 38, kažu trend je pozitivan, lani smo vam 20 više, ove godine samo 8
više. Mislim, bez obzira što vi rekli, mi smo u manjku. Mi smo u manjku. I ovu godinu smo u
manjku. Trend ne smijemo se hvaliti time da je manjak malo manji nego što je bio lani, a
zaboravljamo što smo rekli jučer i što smo govorili nekom prethodnom gradonačelniku.
Poanta priča, kolegica je maloprije kazala, a mislim i kolega Hrvoje, ja bi se htio vratiti na
neke načelne stvari, jer nema smisla zaista sad ić pitat, iako čovjek mora pitat zašto razvojni
projekti samo 10%, a o tome ovisi budućnost. Tehnički vi proračun možete savršeno provest,
a da se opet ništa de događa. Bit svake sposobne vlasti je da ima viziju, da osigura dodatne
prihode i da na taj način poveća proračun i da možemo davati i socijali, i sportu i svim
potrebnima, i svim potrebnima i tako dalje. Mi radimo obratne stvari. Mi imamo izvan neke
centre, kasnije će mo govorit, HNK "Hajduk" i slično ko uzimaju novce bez obzira imali ih ili
ne imali. I mi to i dilimo i dilimo i njihove dugove vječito pokrivamo. Maloprije se povela
ozbiljna polemika i gradonačelnik je onako negdi uvijeno odgovarao da li netko za nešto
odgovara. Evo ja ću spomenuti nekoliko, jer imam nesriću da sam vijećnik dugo godina, pa
nekoliko stvari kojih se sijećam – neko je ovdje „Dal-koning“ doslovno svojim kapricom doveo
u poziciju da Grad sad plaća 48 milijuna kuna. A neko drugi je isto tako sjedio u ovome
Gradu i nije namjerno želio platit Cestaru izvršen posao kod dolaska svetog Oca pape.
Izvršen, fakturiran, postavljen posa, i onda je ta firma zaradila na račun kamata kasnije
ogroman iznos. Neko nas, neko je na primjer, u jednom razdoblju naručio autobuse u
„Prometa“ i naprosto ih nije želio platit, i sad mi čekamo hoćemo li platit 50, 70 ili 100, Bog
zna koliko. Neko je isto tako nešto slično radio Spaladiom arenom, ne daj Bože da se danas
nešto dogodi, imamo i neke točke koje nam donose sumnje da i danas nešto činimo, i
meritorno je mjesto ostavit na ovom Vijeću što su druge kolege, ja ću na tome i ostat, da ne
idem u pretjerane detalje. Prvo, donosimo proračun koji je realan, ne smije se dogoditi na
pola godine da je izvršenje 1, 5, 6, 7, 9 posto, makar mi znamo, gospođo Ljiljana vi ste u
pravu, ja ću sve ovo povuć što govorim, ako vi na kraju godine dođete do izvršenja negdje od
70, 80 ili 90 posto. Ali ukazat ću samo na nekoliko stvari. Tražbine Grada Splita 143 stranica,
tu je trend potpuno obratan, prije smo imali poreza na tvrtku 44 milijona, sad 46 milijona
tražbina. Prije smo imali poslovnog prostora zakupa 69, 70 i sad 72 milijona. Prije smo imali,
ne znam, komunalne naknade 160, sad 176 milijuna. Nevjerojatno. Mislim da je kolegica
Daša rekla, uvažavajuć sve ono što ste vi rekli, da postoji životna situacija, da neke tvrtke
naprosto su u takvoj situaciji, krizan, ali ja mislim da tu trebamo postupati i osjetljivije i
slojevitije, ali i stručnije i korektnije. Treba uhvatit se toga i rješavat ono što se može rješavat.
Odgađat onima kojima treba odgađat da bi život živio, ali vi imate bahate splitske
poduzetnike, vi imate bahate ugostitelje, vi imate bahate javne osobe koji ubiru ogromne
prihode iz gradskih prostora, najama i slično i ne plaćaju ništa. E to je na sramotu na svih
nas. To ne smijemo dopustiti. I zaključit ću, vrime ističe, zaključit ću sa jednom blizu moje
struke, tezom, i mislim da smo zadnji put imali vijećničko pitanje na tu temu – ceste. Ceste u
gradu Splitu stoje na 21 milijun već 20 godina. A potrebna su puno značajnija ulaganja. 3,5
milijuna dolaze izravno preko države, preko Županijske uprave za ceste za preuzete ceste,
tu se mora povećat iznos, a cesta kroz Srinjine od koje kolega Stanko pita zadnji put, ja sam
odgovorio, vi ste točno odgovorili da postoje neki problemi zašto se nešto nije platilo, ali ja
moram rečenicom reć – Grad mora završit tu cestu. To je smrtni grijeh uložiti toliko novca i
cestu kroz naselje, urbanu, vrlo prometnu, koja je alternativa za Omiš u turističkoj sezoni, ne
završit, Grad mora, i sramota je da na toj stavci stoji nula. Ako postoji problem, zašto ne
može platit stara obveza, treba sada investirati i tu cestu završiti.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. evo na vaše izlaganje imamo tri replike. Redom gospodin Restović,
gospodin Sučić, i gospodin Čepo.
49
ANTE RESTOVIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Cijenjeni kolega vijećnik je iznio dosta informacija.
Ja bi htio komentirati jednu i prvu, a to je, budimo realni, ja mislim da trebamo bit otvoreni
prema novim stvarima, prema poboljšanjima, i trebamo gledat, postavit proračun ..realno i bit
otvoren za nove stvari i težit k tome da i prihodimo više i da to na smislen način i potrošimo.
Mislim da je potrebna jedna doza lucidnosti pri izglasavanju samog proračuna i planiranju.
Mislim da ne treba biti uvijek konzervativan u tom smislu i gledat kako samo pokrit tekuće
potrebe odnosno kako preživit. A na kraju ako se i ne uspije, planirat će mo za sljedeću
godinu, pokušat će mo napravit korak naprijed. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Jeste, izvolite.
LUKA PODRUG
…slažem, samo ću vam jednom rečenicom - kad je gospodin Kerum bio
gradonačelnik i donio proračun, ne znam, od milijardu kuna, on se kasnije ostvario od 700,
halabuka je bila da je to katastrofa, a upravo je napravio je napravio ovo što vi govorite. Želio
je privući investitore, planira. Vi možete planirat točno onoliko koliko imate i ne promašit
ništa. Ja sam za optimistički taj pristup, ja se s vama slažem, ali je činjenica da ne smijemo
ni donositi idealističke proračune koji su samo izrazi želja, a onda na pola godine imati
izvršenje od 3, 5, 7 ili 10 posto.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Sučić.
GORAN SUČIĆ
Evo hvala gospodine gradonačelniče. Evo ja sam htio ispraviti točno i neke
navode koji su uvredljive prema korisnicima gradskog proračuna od strane gospodina
Podruga zato što je on misli da mi njima dajemo. Ja mislim da su ti sadržaji, institucije u
gradu koje mi želimo, čine sastavni dio grada i kulturnog življenja, i da oni zarade svoj novac,
e na da im mi dajemo. Malo je to ponižavajuće, pa evo toliko da, hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem.
LUKA PODRUG
Neki zarade, a nekima mi ipak dajemo. Imate srednjoškolaca sa 10.000 eura
fiksnom plaćom, imate djelatnika sa 100.000 honorara, a ovdje ne možete platiti školske
knjige, ovdje ne možete platiti najpotrebnijima. Prema tome, ipak mi nekima dajemo, i, neki
su u ovome gradu privilegirani da bi se ispriječilo ovakvo izvršenje proračuna u buduće. Ja
još konkretnije, kad budemo na tim točkama ću inzistirat, da i te kako kao vlasnici pazimo da
nekima ipak ne dajemo previše i puno više nego što oni zarade. A dajemo nekima.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Čepo.
GOJKO ČEPO
Hvala predsjedniče. Ja sad već po dobrom običaju u ovom sazivu Vijeća sa
kolegom Podrugom slažem u većini onoga što je izrekao. Vezano za realni i nerealni
proračun, ovaj grad je krenuo u nerealne proračune u jednom periodu kad smo u nekoliko
godina, 180.000.000 kuna imali tranši i obveznica, i još nam se poklopilo da se gradio City
Centar One i da se gradila Spaladium arena. Pa smo na račun toga troje imali jedno pola
milijuna kuna, skoro pola milijona kuna više, više u proračunu nego što bi realno, 500.000
milijuna, pola milijarde, da, pa je Kerum u mislim svom prvom proračunu planira proračun na
razinu 1.130.000.000. Jasno je svima da to nije bilo realno. Slažem se s vama po pitanju
50
ceste kroz Srinjine i moram reći da kao dio vladajuće većine u ovom Gradskom vijeću mi je i
neugodno i ispričavam se građanima tog mjesnog odbora što ta cesta nije završena. Al forte
onoga zbog čega sam se javio, vi ste spominjali obveze koje nam dolaze od sada 50 milijona
Koninga koje je netko ostavio, obveznica koje moramo plaćat, pa ste se dotakli i Hajduka u
kojem su dubioze, pa Spaladium arene. Slažem se sa svime, samo me smeta što se to s ove
strane stola često spominje, ali svaki put
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
GOJKO ČEPO
izbjegavamo kad to sve spominjemo – imenovat tko je za to kriv. A svi znamo da
je neka određena gradska vlast gradila Spaladium arenu, izbacila obveznice, stvorila
obveznice, stvorila probleme u Hajduku i ovo dogodilo s „Dal-koningom“. Dakle, sve te četri
stvari koje opterećuju ovaj grad je u svom mandatu napravila HDZ-ova vlast. I kad govorimo
o tim problemima koje postoje iz prošlosti, bez namjere da ja danas Petra Škorića ili bilo
koga iz HDZ-a krivim za to, al mislim da ne trebamo bježat od toga da imenujemo tko je ovaj
grad zavio u crno i zbog čega ovaj grad danas ima probleme. Zbog toga jer je u svojoj
prošlosti, imate tu nesreću da je bira
PREDSJEDATELJ
Vrijeme gospodine Čepo.
GOJKO ČEPO
HDZ. Hvala. Ne može, ne može
PREDSJEDATELJ
Dozvolite. Polako. Gospodin Čepo je replicirao na izlaganje gospodina Podruga, i
gospodin Podrug će sad odgovoriti jer na to ima pravo. Izvolite.
LUKA PODRUG
Gospodin Čepo je cijelu repliku uveo u to da se on u svemu sa mnom slaže, do
danas nisam vidio da se u ičemu slažemo, a na ovom zadnje što je kaza još se manje
slažem. Prema tome, ovo je bezbroj političkih diskvalifikacija koji nemaju veze s istinom. Evo,
ako će mo govoriti o imenima, onda mi odgovorite – tko je bio na vlasti, ko je bio pročelnik za
komunalu ili za financije, kad je Cestar izradio cijeli Žnjan, ispostavio račune koje nikad niko
nije osporio, i nisu se želili platit. Ja zahvaljujem ovoj sadašnjoj garnituri vlasti što je taj rep
zatvorila, ali je to ako hoćete, ako je išta za zatvor, onda je to za zatvor. Ali isto ću vas ja vas
s druge strane pitat – a ko je isto tako bio na čelu „Prometa“ kad vi naručite autobuse koje vi
ne želite platit, a onda ono zadnje i treće svima vama koji ovdje sjedite i svima nama –a ko je
to pod pritiskom ulice donio kredit, izglasa kredit Hajduku koji je na razini kaznenog djela, jer
je, vi, ti, vi, svi koji ovdje sjedimo osim mene, svi vi osim mene.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Polako. Molim vas prekinut ću sjednicu. Ovako nećemo. Gospodine Čepo
molim vas. Meni jutros predbacujete da ne vodim sjednicu u skladu sa. Gospodine Čepo
molim vas!
GOJKO ČEPO
…..predsjedniče nemojte mi se obraćat tim tonom.
PREDSJEDATELJ
Ma
51
GOJKO ČEPO
Upozorite me na Poslovnik, ali nećete …
PREDSJEDATELJ
Gospodine Čepo, dakle, vi se ponašate isto kao i ja prema vama, vi se ponašate
prema meni i svakom drugom. I to nije korektno. I nije u redu da se na takav način
međusobno vijećnici između sebe kontreštavaju. To nije potrebno. Svima ću vam dati
mogućnost da iskažete svoja mišljenja do kraja. Prema tome, nema nikakvih problema, ali ne
možete od mene očekivati da vodim sjednicu, a vi ćete se ponašati kao da mene ovdje
nema. E. Dakle, dozvolite. Dakle, nema replike na izlaganje gospodina Čepe, jer je on
replicirao gospodinu Podrugu. Gospodin Podrug je odgovorio ono što je odgovorio, nekom
može bit pravo izlaganje gospodina Čepe ili ne, sačekajte ga na nekom drugom pitanju pa
mu vratite. Jel pošteno? E. Dakle, zašto, zašto ja ovo govorim? Zato da malo situaciju
olabavim, da spustim na jedne normalnije razine komuniciranja i da idemo dalje sa
sjednicom. Sada je na redu izvjestitelj koji će odgovorit. To je poslije.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo, s obzirom da me vijećnik Luka
Podrug na neki način prozvao, imam potrebu da odgovorim. Budući da smo kolega Podrug i
ja godinama bili zajedno vijećnici, onda će se on jako dobro sjetiti da sam ja sâm rad službe
za financije redovito, i njihovu tehničku izradu redovito hvalila. Ovo što govorimo, zapravo o
programima, o projektima, to ste, to uopće nije tema izvršenja proračuna. To je zapravo sam,
vi govorite o projektima ove gradske vlasti. Pa ja ću vam reći – da ova garnitura vlasti ima u
svojim projekcijama brigu za građane, brigu za djecu, škologradnju, svi zaboravljaju da smo
tri mjeseca nakon što smo došli realizirali aneks škole Pujanke, potpisali smo sporazum za
ostatak stare škole, napravit će mo školu Pazdigrad i ostale objekte koje smo predvidjeli.
Služba za financije to prati, i jako realno, dobro, stručno, i u skladu sa propisima to odrađuje.
Što se tiče samih prihoda, i što se tiče budućih prihoda, i što se tiče bonova, odnosno kupnje
knjige za djecu za prvaše, zaista ste postavili to pitanje, i ja ću vam odgovoriti i na pitanje o
prihodima i o kupnji udžbenika na jednoj od sljedećih točaka. A što se tiče moje usporedbe
sa gospodinom Jurom Šundovom koji je bio dogradonačelnik, ja vam moram reć da ću to, da
sam to doživjela kao jedan veliki kompliment, jer je gospodin Jure Šundov bio jako dobar
dogradonačelnik. S obzirom da sam imala nekoliko gradonačelnika i zamjenika u svom
vijećničkom mandatu, mogu to odgovorno tvrditi. Mislim da sam ih nekoliko promijenila. Dugo
su mi trajali mandati. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljuje. Gospodine Podrug? Ništa. Idemo dalje. Gospodin Boraska i još se
prijavio gospodin Šundov.
IGOR BORASKA
Hvala. Ja ću za početak pozdravit gospođu Vučetić , pozdravit ovako temeljiti
pregled analize, izvještaj, kao i rješavanje tih nekih dugogodišnjih sporova koji su se ove
godine riješili. Neke što smo čuli u diskusiji probleme oko odgovornosti, ne bih se htio vraćati
na to, jer to je tema koju je vrlo teško dovuć i do kraja, neki ljudi koji su odgovorni ili su neki,
ili su u zatvoru, neki su i pokojni, tako da o tome ne treba ni razgovarat, ali me zanima neke
nove metode koje sam čuo da Grad koristi, recimo faktoring, sam čuo da u nekim
slučajevima se Grad ponašao kao tvrtka za faktoring, tj. da je diskontirao neke dospjele
obveze prema dužnicima. Pa me interesira da li je to istina, i u kojem se to slučajevima radi?
Prema tvrtkama koje su izvršile neke radove ili usluge. Tako su došle do mene neke priče da
smo se ponašali u smislu tvrtke za faktorirng, dakle da smo diskontirali neke obveze. Jel to
istina ili ne?
LJILJANA VUČETIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije
Jednostavno ću kazati – ne.
52
IGOR BORASKA
Ima tu 180 strana. Ja ću samo se zadržati na sport i želio bih samo ispraviti neke
pogreške, pogrešna imena ovdje u resoru sporta. Pogrešna imena stavaka. Recimo ovdje se
spominju temeljne aktivnosti Splitskog saveza sportova, da je realiziran iznos od 1.600.000
kuna, pa bi želio napomenuti da se ovdje radi o temeljnim aktivnostima svih splitskih klubova
pojedinačnog i mješovitog sporta. Znači, to su njihove temeljne aktivnosti, a odnosi se na
stručni rad, putovanja, takmičenja, komunalije, troškove, troškove koje zapravo svi splitski
klubovi pojedinačni mješovitog sporta rade, a ne Splitski savez sportova kao institucija.
Dobro, da budete precizniji sljedeći put. A također ovdje dole pri donu, vidim stavku od
180.000 kuna, to je stranica 171, kaže se – rekreacija invalidnih osoba, ovdje se radi o
doznaci Savezu invalida Grada Splita, Sportskom savezu invalida Grada Splita gdje su i
članovi neki ljudi koji nastupaju na svjetskim prvenstvima, paraolimpijskim igrama, pa je u
jednu ruku uvredljivo to nazvat rekreacijom invalidnih osoba. Pod ostalo, jedino me smeta
ovako veliki iznos a koji sad ne vidimo gdje je točno utrošeno ovih skoro milijun kuna,
983.000 kuna u sportu pod ostalo, jer pogotovo ove gornje stavke su sve dobro razlučene,
tako da mi se čini nekako preveliki iznos da bi se podvuklo pod ostalo. Znate li otprilike o
čemu se tu radi?
LJILJANA VUČETIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije
Znam, ali vam je sve detaljno u ovom ovdje tabelarnom pregledu stavljeno. Pa
smo sve ono tamo gdje su kapitalne potpore za opremu 50.000, pa onda stipendije, pa onda,
mislim, zbrojili smo jednostavno, ali inače vi kroz izvještaj, sad ću vam reći, na stranici, to
imate kompletno sve razrađeno, tako da smo ovo samo htjeli sumirat na jedna jednostavan
način ono što je prikazano kroz izvještaje na stranici, evo samo da vam nađem, kroz razdjel
9, samo tren, ispričavam se, na stranicama 79, 78, 77, 76, 75. Znači na stranicama 75 do 79
imate kompletno razradu svega ovoga što smo mi stavili u ovih desetak crta.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Šundov Jure.
JURE ŠUNDOV
Predsjedavajući, nisam mislio se javljat za raspravu, ali ovaj, iskoristit ću raspravu
da bi mogao odgovoriti na par pitanja. Najprije zahvaljujem se na komplimentu kolegici Aidi
Batarelo, doista to doživljavam kao kompliment. Vezano za brojke, naš kolega Čepo je ovdje
govorio o pola milijarde nečega. Koliko ja znam u ove četri godine i uvid koji sam imao u
papire Grada Splita, nigdje nisam vidio da je Grad uprihodio od komunalnog doprinosa po
miljarde kuna na svoj račun. Spomenuo je također City Centar One, dakle istine radi, kad
govorio brojke moramo ih izreć do kraja. Koliko se ja sjećam, ako se varam tu je kolegica
Ljiljana Vučetić, uprihodili smo 75 milijuna kuna komunalnog doprinosa od City Centra One, i
doista nam je to jako pomoglo u prvoj proračunskoj godini da bi skrpali kraj s krajem, a
naročito ako uzmemo u obzir ove rasprave koje su se danas vodile ovdje na sve te dugove iz
prošlosti koje Grad mora plaćati. Jednako tako, ja sam već spomenuo, mi bi bili sretni da
smo uspjeli uprihodit onih 23.600.000 kuna dok smo mi bili u mandatu, bilo bi nam lakše
završit taj mandat. I mi to nismo uspjeli uprihodit, ali uprihodila je ova vlast, dakle, ja bi rekao
da je dobro da oni koji su ugovarali, dogovarali takve poslove, gdje su se tako veliki novci
mogli uprihodit za Grad Split, da zaslužuju svakako na neki način zahvalnost i pohvalu i
ovoga Gradskoga vijeća i službi Grada Splita i građana grada Splita jer su uspjeli ipak svojim
radom donijeti određeni novac u proračun Grada Splita. Ono što mogu reći o ovom izvješću
apsolutno je za mene prihvatljivo. Govorim iz prve ruke jer sam prošao ono što prolaze
upravo sada ovi u garnituri, ovaj, koja upravlja našim gradom i mislim da ovo izvješće je i
tehnički a i sadržajno tako da ga zapravo treba prihvatit. A ono što ja želim ovoj garnituri, i
bez obzira je li to SDP-ova ili neka druga, ona koja već upravlja gradom, a to je da gradski
prihodi doista omoguće da se realiziraju određeni programi s kojima je netko dobio na
izborima pravo upravljanje ovim gradom. Što će biti do kraja godine, što će biti u narednoj
godini – vidjet ćemo, a da je situacija još uvijek teška to svi znamo, prema tome, kad dajemo
53
kritike mislim da bi valjalo imati u vidu i tu situaciju u kojoj se praktično Republika Hrvatska
nalazi. A posljedično i Grad Split. Ono što mene zabrinjava, a što se ne odnosi na ovaj prvi
dio to je ono što slijedi, a to je na temelju određenih poteza koji će povuć Vlada Republike
Hrvatske, pa onda u budućnosti možda iz našeg gradskog proračuna će nestat netragom
nekakvih 60 milijona kuna. U ovom prvom dijelu je nestalo 3,5 milijona kuna, i ja ne razumin
taj potez ko ga je god povukao, Vlada Republike Hrvatske, od koncesijskih odobrenja za
brodiće, Grad Split je mogao brodice, mogao je ubrati 3.500.000 kuna. Nije ih ubrao. Ne
znam da li ih je itko ubrao, pa se samim tim čudim. U našem mandatu kad smo mi bili,
skidanja, ovog, spomeničke rente, djeljenje između Grada i države, nekakvih drugih poreznih
poteza koji su nam uzimali svojedobno čak mislim 70 milijuna kuna. Mislim da je to bilo u
mandatu premijerke Jadranke Kosor, nisam doživio u onih naših 4 godine mandata, ni u ovih
godinu i po, da netko iz vrha vlasti Republike Hrvatske povlači takav potez, pa da lokalna
samouprava dobija više novaca. Čini mi se da se uvijek povlače potezi kako mi imamo manje
novaca, a ne daje nam se mogućnost kao lokalnoj samoupravi da na nekakav možda drukčiji
tehnički ili ne znam koji način, mi napravimo neki potez pa da ipak uspijemo na nekakav
način kompenzirati to što nam se uzmu. Tako da upravljanjem gradskim budžetom u ovim
okolnostima doista traži i pamet i zaštitu, i razumijevanje i sve ono što ja svrstavam u vrline
nekoga ko upravlja ovim gradom. Eto. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imali smo, imamo jednu repliku od gospodina Tomislava Prljevića.
Izvolite.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Iskoristit ću pravo na repliku da gospodinu Šundovu, onaj, postavim pitanje – tko
je ugovorio, koja je,onaj, koja je garnitura ugovorila znači tih 70 milijona kuna koje ste vi
uprihodovali, onaj, u vašem mandatu. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Izvolite odgovor.
JURE ŠUNDOV
Ako može odgovor. Svakako taj ugovor nije ugovorila vlast čiji sam ja bio dio.
Mislim da ga je ugovorila vlast prije nas, to je HDZ-ova vlast. Ja sam uvijek isticao, a to mogu
potvrditi i mediji i svi koji prate naš rad, kad smo radili kuću Božić, ja sam svaki put za onu
djecu, četvero one djece koji su ostali bez roditelja, isticao pozitivnu ulogu svih prethodnika
koji su sudjelovali u tome. A napose zamjenika gradonačelnika Splita u mandatu
gradonačelnika gospodina Keruma, to je gospodin Jozo Balić, koji doista učinio sa svoje
strane i više nego što je trebao kao zamjenik gradonačelnika da se taj projekt realizira. Tako i
ovdje, ne želim se kititi tuđim perjem, dakle, apsolutno zahvalnost i priznanje pripada onima
koji su ishodovali, potpisali i realizirali da dođe do isplate tog komunalnog doprinosa. A to je
HDZ-ova vlast.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. I evo posljednji vijećnik koji se javio za raspravu. Gospođa Daša
Dragnić, ali u svoje ime kao vijećnika, odnosno vijećnice. Izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
To je isto zapravo nastalo samo zato što nisam mogla replicirat, dakle, nije
nikakva velika rasprava. Ali, ja se zapravo čudim dogradonačelnici jer sam naravno sigurna
da zna šta je proračun, što je svrha, temeljem čega se donosi i čega temeljem je izvršenje,
kad je rekla da ovo nije rasprava o zapravo projektima nego je ovo rasprava o financijama i
financijskom izvješću. Dakle, kad bi ovo bilo samo koliko je ponapravljeno ovo financijsko
izvješće i da li nas je informiralo dobro i to, onda je očito da ne bi bio problem jer smo svi to
pohvalili. Međutim, svi znamo što je proračun. Proračun i kad se donosi kao plan je zapravo
54
iskaz odnosno dokaz planova strategije onoga ko vodi grad, šta misli raditi i kako, a to se
onda vidi naravno i u izvršenju. Prema tome, kad raspravljamo i o prihvaćanju proračuna,
dakle u planiranju, sada i u izvršenju, onda zapravo govorimo i o sadržaju u smislu plana i
onoga što se provodi da li nam je to prihvatljivo ili ne. Tako da samo sam htjela ovu dilemu
oko toga, odnosno čudnu izjavu da se ovdje ne raspravlja o projektima, nego samo o
financijskom izvješću, htjela razjasnit šta je zapravo rasprava o prihvaćanju izvještaja
proračuna kao i sutra plana. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Evo zahvaljujem. Utvrđujem da nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem
raspravu po točci 3. dnevnog reda i stavljam Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna Grada Splita za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine na glasovanje. Dakle, tko
je, aha, zaboravio sam nešto, dakle, Odbor za proračun i financije na 10. sjednici održanoj 1.
listopada 2014. jednoglasno je s 4 glasa „za“ i jednim, nije jednoglasno, nego je 4 za“ i 1
protiv od 5 mogućih, donio sljedeći zaključak – prihvaća se prijedlog polugodišnjeg izvještaja
o izvršenju proračuna Grada Splita za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine.
Tko je za Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za
razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine? Ajte molim vas. Ponovit će mo molim vas. Evo
ovako. Dakle, zbog ove sad naknadnosti ulaska i izlaska ja bi morao uvijek evidentirati tko
ulazi i izlazi iz, sa sjednice Gradskoga vijeća. Moram ponoviti ovaj Prijedlog. Molim? A šta ću
kad ne znam koliko je glasalo „za“ i koliko protiv. Molim, molim. Dakle, bila su dvojica, molim
vas, molim vas, bila su dvojica vijećnika koja su ušla i sa podignutim rukama. Molim vas.
Dakle, ovako, amo malo ozbiljnosti pa neće se dešavati ovakve situacije.
Tko je za Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za
razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine? Tko je za? Molim vas dignite ruke dok se ne
prebroji. –
Tko je protiv?
(Bilo je, bilo je, jer su dvojica ušla, molim vas). Ali ovo je razlog ozbiljnosti
vijećnika kad se točka izglasava. Dakle, utvrđujem da je, molim vas, točka 3. dnevnoga reda
prošla sa 18. glasova „za“ i 13 glasova protiv.
Sada bi predložio 40 minuta pauze. Ali bi zaista molio, nije potrebno manje, ne, ali
zaista bi vas molio jer ću za 40 minuta počet. Eto. Hvala.
Pauza
PREDSJEDATELJ
Imamo li kvorum? – 21. Dakle ima nas prisutno 21, nastavljamo sa sjednicom.
Koliko? – 23. Ispričavam se. Točka 4. dnevnog reda. Prelazimo na točku 4. dnevnoga reda:
Ad 4. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje siječanj –
lipanj 2014. godine
Izvjestitelj je gradonačelnik grada Splita, zamjenici i po potrebni pročelnici.
Gospodine gradonačelnike izvolite.
GRADONAČELNIK
Hvala lijepa. Ja mislim da smo već razgovarali o ovome svemu skupa kroz
prethodnu točku jer u biti rad gradonačelnika kroz izvješće o proračunu, izvršenje proračuna.
Ostala diskusija je bila u tom smislu, tako da, ja bi više volio da eventualno pitate, da uđemo
u raspravu, eventualno, ne znam šta bi vam posebno govorio u tom smislu. Mogu vam sad
pričat, ali mislim da je konstruktivnije ako želite konkretno neka pitanja postavljat.
PREDSJEDATELJ
Najkraće izvješće. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnoga reda. Prvi se javio
gospodin Tonči Blažević.
55
TONČI BLAŽEVIĆ
Vidite gradonačelniče ja to drukčije gledam, ja baš mislim da bi vi trebali kazat
kako vi to sve skupa osjećate, vidite, ovo je prva godina u kojoj ste samo vi gazda. Prošle
godine je bilo pola Kerum, pola vi, i red je da nama i javnosti kažete, da jednom ispričate
situaciju kako vi osjećate, šta mislite, di je dobro, di je loše, kako će mo naprid, kako će mo
nazad, jer ovo je samo, mislim, vidili ste i sami. I još jedna stvar, evo, vidim nema mi Čepe,
prošle godine, da je Čepo ovo vidija, prošle godine on bi skočija na stol i tuka bi nas sve.
Znači gradonačelniče morate nešto javnosti kazat. Nismo, i danas kad smo razgovarali, nisu
ljudi, ne mislimo da smo pali sa Marsa i da ne znamo kakva je situacija, ali nešto treba
građanima kazat, kako osjećate situaciju, oćemo li naprid, šta nam zapinje, recite otvoreno
kakvih imamo problema sa otkupom zemljišta i tako dalje. Morate nešto dat javnosti. Ne
možete samo tako. Uz dužno poštovanje.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Marijana Puljak izvolite.
MARIJANA PULJAK
Dakle, većinu smo zapravo, dakle, i ovaj izvješće o radu gradonačelnika i kroz
ovo prethodno zapravo izvješće o izvršenju proračuna, jel, nekako su stvari te povezane, pa
smo dosta stvari i tu rekli, i vidjeli kako smo zadovoljni ili nismo zadovoljni onim što se radi.
Ako gledamo formalno ovo izvješće, ja se isto slažem s kolegom Blaževićem, a mislim da
smo prošli put to isto rekli kod prethodnog isto izvješća o radu gradonačelnika. Znači,
nedostaje uvod, osvrt gradonačelnika na sve skupa. Ovo je zapravo izvješće o radu gradskih
službi, jel. Svaka služba je dala nekakvo svoje izvješće, šta je proteklih 6 mjeseci radila.
Dakle, što je posljednjih 6 mjeseci svaka od službi radila, dakle nema
PREDSJEDATELJ
Ćosiću molim vas. Gospođa Marijana Puljak nije završila. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Nešto je uzbuđenje u zraku. Znači, nema osvrta gradonačelnika na ukupan
njegov rad. Mi smo i kroz izvršenje proračuna rekli što o tome mislimo, a, ono, znam što će
sad i ovdje gradonačelnik možda reći, da ga preduhitrim, da je, ne znam, dobio je, dobio je,
već je jedanput mislim spomenuo, dobio je na izborima, on sam preuzeo je odgovornost,
povjerenje su mu dali građani. Međutim, evo, mi smo mu dali povjerenje za puno stvari, kroz
ovo prethodno razdoblje se s njime nismo složili, od, i postavljanja ne kompetentnih ljudi u
upravna vijeća, nadzorne odbore, prekomjerno zapošljavanje, nezakonito upravljanje
sredstvima, sporta, ako govorimo Zakon o sportu, ne postojanje strategije, vizije koju ste evo
obećavali u svom predizbornom programu, ništa se tu nije pokrenulo. Zanemarivanje
gospodarenja otpadom. Evo vidili smo kroz izvršenje proračuna, manje od 4% na to se
trošilo i tako dalje. Jel. Znači, jedan loš osvrt, pa makar i usmeno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Prvi se javio gospodin Sučić i
gospođa Ljubica Vrdoljak.
GORAN SUČIĆ
Evo hvala gospodine predsjedniče. Evo ja bih se htio ovaj …..da se ne slažem sa
gospođom Marijanom Puljak jer se izvješće gradonačelnika ne može odvojiti nikakvom niti,
niti zabraniti, ne spojiti sa radom službi administracije. Jer on je na čelu te administracije.
Njegovi su rezultati usko vezani za rezultat i uspjehe i neuspjehe te administracije zajedno sa
njom. Hvala.
56
MARIJANA PULJAK
Mogu li ja odgovoriti gospodinu Sučiću? Ovo je replika bila. Samo sam htjela reć,
ja se slažem s vama, dakle ne može se odvojiti od rada gradskih službi, ali uz izvješće svake
te pojedine službe, evo fali zapravo uvodna nota – dobar dan, ovo je izvješće o radu
gradonačelnika, službe su radile dobro, nisu dobro. Zadovoljan sam s ovim, nisam s onim,
radili smo, postigli smo od onog osnovno što sam planirao, postigao sam 20, 30, 50, 85
posto i tako dalje. Znači, jedan uvod ovom izvješću nedostaje. To smo rekli sažetak nekakav,
egzekutiv, summery, kako god hoćete, znači fali to. To smo rekli i prošli put. A evo ga, fali i
sad.
PREDSJEDATELJ
Gospođa Ljubica Vrdoljak izvolite.
LJUBICA VRDOLJAK
Dobro, ovo su uobičajena izvješća, bar za mene. Normalno da je gradonačelnik
na čelu svih stručnih službi. Međutim ono što mene ovdje izuzetno iritira sve vrijeme što
upravo iz kluba gospođe Marijane Puljak dolazi često pitanje vezano za zbrinjavanje otpada
gdje ona u par saziva, odnosno sjednica, pokazala potpuno obrnute i oprečne stavove. Sada
pita šta je sa sanacijom, oni su predlagali prošli put da idemo u potpuno nove projekte, u
nekakva ozdravljenja i tako dalje, i tako dalje. Ja vam moram kazat, kad oni progovore na
konferenciji za tisak o zbrinjavanju otpada, ja se krstim lijevom i desnom. A isto tako,
vjerojatno da ja progovorim o informatici, ona bi se krstila lijevom i desnom. Tako da, mislim
da, ako razgovaramo o nečemu, moramo razgovarat argumentom, možemo poslati političku
poruku, to je naše pravo, ali u prvom redu – argument.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo odgovor.
MARIJANA PULJAK
Smijem ja odgovorit?
PREDSJEDATELJ
Jasno.
MARIJANA PULJAK
Ma evo gospođi Vrdoljak, ja ću njoj, nju stalno ono pecka je kad spomenemo
gospodarenje otpadom zato šta evo i u izvješćima do sada o toj aktivnosti ovog grada, dakle
vidimo da u posljednjih nekoliko godina izvješća su uvijek ista, ne izvršavaju se planovi koji
su postavljeni i tako dalje. A nije to tako. piše u izvještaju, znači, nije stav informatičarke,
nego piše u izvještajima koje ovaj gradska administracija podnosi svake godine. Znači,
postavljaju se nekakvi planovi koji se od, ne znam sad na pamet, 10-etak, 11 točaka, izvrše
se dvije, i to djelomično. Znači, nije moj osobni i subjektivni stav nego na temelju i nekakvih
činjenica. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. idemo sa raspravom dalje. Gospodin Tomislav Prljević.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
U biti imao bi samo par, onaj, pitanja, obzirom da, čitao sam vaš predizborni
program u kojem ste navodili, onaj, brojne projekte, ja ću izvuć samo par jer sad teško je
odgovoriti na ovo sve što ste tamo nabrojali. Zanima me u kojoj su fazi realizaciji ti projekti?
Papirnato, ako se nešto i gradi. Znači, u vašem predizbornom programu navodili ste znači
premještanje „Prometove“ garaže, uređenje i gradnja željezničkog kolodvora, stavljanje u
funkciju gradskog metroa, rušenje te izgradnja Turističke palače, dobro, to će biti zasebna
točka, pa ovaj, samo napominjem da je to bilo, uređenje Starog placa, projekt, taj projekt
57
koliko sam vidio uključuje znači preseljenje ragbi kluba i baseball kluba pa me zanima u kojoj
je to fazi, što je sa izgradnjom Muzeja sporta ……(kraj 3A kazete)….
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Hoćete li vi gospodine gradonačelniče odmah odgovoriti ili će mo
još?
GRADONAČELNIK
………….
PREDSJEDATELJ
U redu. Replika? Izvolite.
IVAN BANOVIĆ
Moj kolega Prljeviću, dobro ste vi nabrojili sve te projekte, ja vjerujem da će se oni
napraviti, izraditi, međutim ti projekti, izgradnja metroa, premještanje garaže, metroa traje
sigurno godinama, nije jednu godinu. premještanje garaže Prometove u kojoj je ne znam 300
vozača plus svi autobusi, treba to malo duže vremena za to sve odraditi. Tako da ja mislim
sa strpljenjem i onim radom koje gradonačelnik je pokazao do sad, da će i to biti napravljeno.
Eto. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite odgovor.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Treba samo malo pažnje na moje pitanje. Uopće nisam mislio da je krenula
izgradnja, mene je zanimalo u kojoj smo fazi, znači, što se tiče projektne dokumentacije.
Znači, ako je negdje započeta gradnja, zanima me onaj gdje i kada će biti završena. Samo
sam nabrojao u biti sve ono što je u biti gradonačelnik kroz svoj predizborni program i to je
njegov tim su napisali. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Na redu je za raspravu gospodin Petar Škorić. Izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo vezano uz ovo izvješće mogu ono kazati da je ono lošije nego
izvješće za prvih šest mjeseci vlasti ove aktualne vlasti. Ovo je u biti izvješće, zbroj, skup
neispravno složenih podataka i tu se mogu složiti s kolegama koji su kazali da je ovo u biti
nije izvješće gradonačelnika nego na brzinu sklopljen broj izvješća gradskih službi i
poduzeća sa nepotrebnim tehničkim podacima. Dakle, moglo je biti izvješće gradonačelnika
sadržano u 5, 10 stranica gdje se prepoznaju i problemi i način njihova rješavanja i iz kojega
je razvidan smjer daljnjeg djelovanja. Dakle, u ovom izvješću nema ni sadržaja, ni rasporeda,
ni uvoda, ni zaključka, sve se svodi na nabrajanje već popisanih obveza svake službe po na
osob. U onom prethodnom izvješću koje smo imali, bar je bilo kurtoazno, nekoliko općih
rečenica u samom uvodu kao i zaključku, sada vidimo da ni tu nema niti jedne rečenice koju
bi netko ili sam gradonačelnik napisao il objedinio u njegovo ime, tako da ne znam kome i
čemu služi ovakvo izvješće. Ovo je više izvješće za razdoblje rada same gradske uprave
unutar uprave, a ne nama kao vijećnicima. Dakle, smatram da je ovo izvješće potpuno
promašeno jer u njemu ne možemo u biti komentirat rad gradonačelnika već rad upravnih
odjela, gradskih tvrtki, komunalnih dakle poduzeća. Da ne spominjem da kroz ovo izvješće
nije razvidno ništa, da ne govorimo ni o orijentaciji Splita kao pomorskog, industrijskog,
financijskog, kulturno središta, pitamo se da li iz ovog izvješća se uopće vidi što ova vlast
hoće, u kojem smjeru će povesti ovaj grad, evo kolega Prljević je spomenuo dakle što je
ostalo od predizbornih obećanja i slogana „Split je bitan“ jer iz svega ovoga ne vidimo da je
Split po bilo čemu bitan. A evo tu je i raspoloženje građana šta više svjedoči, ali pokazali su i
58
ovih zadnji protekli kotarski izbori gdje se građani ne mire sa ......i sposobnošću aktualne
vlasti. Dakle, očekivali su puno više, očekivali su promjene, gradonačelnika sa vizijom,
idejom, projektima, a danas vide da je sve suprotno. Tako da ovo izvješće zbilja je ispod
svake moguće razine. Evo preporučam u buduće da se na jedan kvalitetniji način to napravi i
da kvaliteta ovog izvješća raste, a ne da pada.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Možete vi, ali imamo jednu repliku. Gospodin Čepo.
GOJKO ČEPO
Hvala predsjedniče. S obzirom da uglavnom su izvješća polugodišnja za, ….,
meni je ovo vjerojatno deseto, dvanaesto, ili ne znam koje izvješće gradonačelnika koje ima
svoju formu, ono se izrađuje u određenoj formi, kako u Gradu Splitu, tako i u drugim
gradovima. Ja sam iskreno od vođe velike stranke i velike koalicije, druge političke snage u
Gradskom vijeću iskreno očekivao ozbiljniji pristup jednoj temi, stanju u gradu zadnjih šest
mjeseci što se napravilo, što se nije napravilo. Nešto više od nekoliko demagoških rečenica.
Zapravo vaša rasprava se svela na to da forma ovog izvješća vama ne odgovara, da je tu
previše stranica, da tu nema fino razrađenog uvoda, pa raspleta, zapleta, ne znam što ste
sve očekivali. Smatram da nisu neispravno posloženi podaci, ja vjerujem da bi se vi u njima
lakše snašli da je ovo izvješće napravljeno na materijalu od 10 stranica, ali u pravilu podaci
vam nikad nisu krivi, samo ih treba znat pročitat. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Odgovor gospodina Petra Škorića
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepo. Evo ja iskreno govoreći od ove vlasti ništa drugo nisam ni očekivao
nego upravo ovo što je prikazano u ovom izvješću. Volio bi da mi nabrojite metodologiju i da
vidite šta uopće ovdje ima od metodologije u ovom izvješću. I ovo je doslovno ono što sam
kazao skup nepovezanih podataka o radu upravnih odjela i gradskih službi. Niti jedne riječi
nema o radu gradonačelnika. Mnoštvo stvari evo koje ne bih ni otvarao ovdje od spominjanja
neriješenih podataka, propuštenih obećanja, nerealiziranog od kandidature Grada Splita za
Euro 2020. do preskakanja evo prije mjesec, dva dana za kandidaturu za Euro basket
sljedeće godine. Ne znamo što je ostalo od uopće kandidature za Split – Prijestolnica kulture.
To su sve pitanja, ali bojim se daleko bi nas ….. i upravo zbog toga, zbog svih tih podataka
koji se ne mogu naći u ovom izvješću, ovo je izvješće potpuno promašeno i mislim da nije
trebalo ga stavljati na točku dnevnog reda, nego ga napraviti u jednom kvalitetnom obliku.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. idemo dalje sa raspravom. Gospodin Podrug.
LUKA PODRUG
Evo ja bi, da ne ponavljam ono što su rekli prethodnici, ako je moguće zamolio bi
gospodina gradonačelnika da nam usmeno u par minuta da jedan sažetak izvješća o onom
što radi, onda ću vas podsjetit da je to upravo u onom prvom izvješću, ali ovo je prvo
cjelovito šestomjesečno, ali onda smo to napravili i na kraju godine kad smo dobili isto ovako
zbrda, zdola, ovaj, izvješće, zbroj svih drugih izvješća, onda nam je gradonačelnik u par
minuta kazao ono što je ovdje trebalo pisati, a to su temeljni i osnovni problemi, vizije,
projekti, problemi, i mislim da bi puno korektnije prema nama vijećnicima bilo ako to već nije
napisano pismeno da nam se sad uvodno gradonačelnik obrati i da damo malo, ostavimo
prostora za replike i raspravu, a naime kroz onu prethodnu točku o izvršenju proračuna mi
smo govorili praktički o ovoj istoj temi. Tamo su bile tablice, a ovdje su obrazloženja. I zato bi
bilo dobro da gradonačelnik da neka osnovna, suvisla obrazloženja, jer bez uvrede ikome, ali
zaista je kao vijećniku uvredljivo je dobit izvješće u kojem kaže da je nabavljen sitno čajno
pecivo za brifing gradonačelnika. Još treba vrsta keksa pisat. Onda kupnja dnevnog tiska, ili
59
ne znam, stolna svjetiljka za pročelnika za prostorno uređenje i graditeljstvo. Mislim, ako to
zanima nas, ma ja ne kažem da ovo nije točno, to je sve nešto popratno što mi kao vijećnici
možemo imat kao neki popratni tekst, znat di točno svaka kuna troši. To je za pozdravit, al to
sigurno nije izvješće gradonačelnika. Eto. Moj prijedlog, bez obzira što je više rasprava
obavljeno, dajte i radi poštivanja i digniteta i nas u Vijeću, vijećnika i vaše funkcije, dajte
jedno suvislo obrazloženje i ubuduće dajte nam, svejedno, šta Čepo kaže, da mi preko ne
znam koliko stranica to vjerojatno ne bi razumili. Vi to možete dati na stranicu, dvi il tri. Vi
možete to dati na stranicu ili dvi, ili tri. Pa dobro, .... kolege, ali ispada da mi s ove strane
preko nešto stranica ne znamo čitat. Ali, ovaj, nije bitno na koliko stranica. Ali bitno je iskazat
probleme. Ono što bi mi u jednom normalnom razgovoru rekli, pa vi kao gradonačelnik to
znate, ako prihvaćate, ako ne, zaista je bespredmetno raspravljat o tome jeste li vi kupili ovo
pecivo, ili ono, kupili ovome ili onome lapmu, ili onome tablet. To je apsolutno ….
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo vidim dakle, zapisao sam ja Petre, evo gospodin gradonačelnik
zapisuje, pa će dati u skladu sa vašim prijedlozima i odgovarajuće odgovore. Sad imamo
jednu repliku gospodina Škorića u odnosu na izlaganje gospodina Podruga. Izvolite.
LUKA PODRUG
Evo, u svemu što je gospodin Podrug rekao uglavnom se slažemo u jednoj stvari,
a to je da se ovo Vijeće podcjenjuje, da smo prije šest mjeseci na isti način davali iste
primjedbe, i dali smijer u kojemu očekujemo izvješće gradonačelnika. Dakle, nismo mi u
poziciji ovdje da trebamo moliti nekoga u kojoj formi da dostavi ovo izvješće. Ono se trebalo
odradit, prema tome, i stručne službe su iz zaključka prije šest mjeseci trebale izvući
zaključak i danas ne ponavljati ovakve iste greške.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. imamo još dvoje prijavljeno za raspravu – gospodin Boraska.
Izvolite.
IGOR BORASKA
Ja bi se samo osvrnuo na dio koji se tiče sporta, vjerojatno je to od strane
gospodina pročelnika, taj dio je i napisan, gdje se spominje lokalna sportska zajednica,
dakle, to je se Splitski savez sportova na čijem sa ja čelu. Spominje se u jednom dosta
negativnom kontekstu, kaže ovdje u izvještaju da lokalnom sportskom zajednicom ne
upravljaju i za njim ne odgovaraju osobe, odnosno predstavnici klubova koji su uspješni i
organizirani, već oni koji svojim sposobnostima uspiju izlobirati glasove i na taj način
upravljati skupštinu. Dakle, ja ne spadam među takve koji lobiram i koji pokuša na takav
način upravljat Skupštinom. Ljudi koji se nalaze u Izvršnom odboru Splitskog saveza
športova su kompetentni ljudi, među njima nekoliko magistara, kineziologije i doktora
znanosti. Neću spominjati neke druge institucije koje takve osobe nemaju. Dakle, to je vrlo
kompetentan Izvršni odbor, sastoji se od predstavnika najuspješnijih klubova i sportova, tako
da mogu počet recimo od momčadskih sportova da su predstavnici u Izvršnom odboru Petar
Lerotić iz Ragbi kluba „Nada“, kluba koji je nekoliko puta zaredom proglašavam kao
najkvalitetniji i najbolji klub našeg grada. Tomljanović Mario, magistar kineziologije i trener u
rukometnoj reprezentaciji. Predstavnik
znači našeg hrvatskog najuspješnijeg sporta
Tomislav Karoula iz odbojke na pijesku, Jurica Topić predstavnik plivanja, dakle bazičnih
sportova, Marko Žaja, predstavnik najuspješnijeg kickboxing i boxing kluba „Pit bul“, Dražen
Čulap, dekan kineziologije i Toni Gomolin, izuzetno uspješni predstavnik sveučilišnog sporta
i moja malenkost koja dolazim iz Veslačkog kluba „Gusar“, također najuspješniji klub i
najtrofejniji klub našeg grada, tako da me stvarno vrijeđa ova rečenica koju je vjerojatno
gospodin pročelnik sastavija, pa bi samo volija čut što ga je ponukalo da napiše da lokalnom
sportskom zajednicom ne upravljaju i za njen rad ne odgovaraju osobno, odnosno
predstavnici kluba koji su uspješni i organizirani. Ako moj klub nije organiziran, onda stvarno
ne znam koji klub je organiziran, jer Veslački klub „Gusar“ koji ove godine je napunio 100
60
godina koji je najtrofejniji sportski klub našeg grada sa 13 olimpijskih medalja. Eto. Samo to.
Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Daša Dragnić.
DAŠA DRANIĆ
Ponavljat ću se, pa ću to probat reć kraće, odnosno i malo drugačije. Po meni ovo
izvješće nije izvješće. Bilo tko ko je radio u realnom sektoru kako se to voli pričat o tome, zna
kako se moraju podnositi izvješća i da nekome padne na pamet da podnese izvješće od 100
i nešto stranica, sa brojem grmlja, rupa i ne znam spajalica, to bi mu vjerojatno bio prvi i
zadnji put da je sastavio, da uopće dolazi u poziciju sastavljanja izvješća. Dakle, mi smo
svaki put u situaciji da, i to imamo spojene točke, imamo izvještaj o proračunu, o izvršenju
proračuna i onda izvještaj o radu gradonačelnika. Praktički se najveći dio materijala priča
ponavlja jer se i u proračunu ne samo da se vide brojke, nego se daje i objašnjenje dakle
stoji i neka priča koja stoji iza tih brojki i time dobivamo dovoljan uvid, dovoljno recimo
dovoljan uvid u rad službi. Ovo što je nama predano kao izvještaj o radu gradonačelnika, to
može biti gradonačelniku podloga, dakle, to mogu biti izvještaji službi gradonačelniku,
odnosno Uredu gradonačelnika, odnosno Uredu Grada, kako kome, koji temeljem čega se
provodi analiza, odnosno kontrola i ocjenjivanje rada službi. Ono što nama, rekli smo i prošli
put, da to šta su grmovi, rupe i nešto, nam zapravo ne znači ništa. Kad i dajete brojeve, dajte
relativne brojeve, u odnosu na planirano, u odnosu na prošlu godinu, u odnosu na nešto.
Ovo nabrajanje to je zapravo ono poznato kad ideš nekome napravit u kontra onda mu
nabaciš hrpu papira, brojki i nečega da ga prođe volja čitat. Nije nama problem niti čitati, niti
razumjeti. Ali ovo nema potrebe, ovo nije izvještaj o radu gradonačelnika.
I dodatno, jest, gradonačelnik je izabran da vodi ovaj grad, ali bome smo i mi
izabrani, i ovdje puno reprezentativnije predstavljamo izborno tijelo, odnosno Grad Split i
građane i ako je obaveza gradonačelnika da nam daje izvještaj, onda nam treba dati izvještaj
ono što se zove izvještaj. Dakle, treba nas izvijestiti o nečemu, a to je procjena da li je sa
onim rezultatima koje vidimo kroz proračun, kroz rad službi koji se vide tamo, treba biti
ocjena da li je to u redu, koliko je, da li je zadovoljan s time, koliko je ostvareno od
planiranog, šta će se dalje podnijet, a ne grmlje, rupe i nemam pojma šta. Eto. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. dvije replike na izlaganje gospođe Daše Dragnić. Gospodin Sučić i
gospodin Čepo.
GORAN SUČIĆ
Evo malo me čudi ovakav pristup. Ja naprosto suprotno mislim da je ovo izvješće
koje može imati i različite metodologije. Ova metodologija je ovakva, i razvidno je baš po
detaljima realizacija gradonačelnika zajedno sa službama. No međutim zašto bi ja to odvojio,
zašto sam primjetio zašto gospođa Dragnić to, ovaj, kao da se javnosti drugačije želi
prikazati stvar. Pa prije nekoliko točaka smo imali izvješće financijsko gdje smo govorili o
brojevima, i vi ste dali svoje učešće, odnosno sudjelovali ste u diskusiji. Dobili ste neke
odgovore. Ovo je pisani izvještaj koji nije izostavio niti jednu točku. Međutim, vi ste sami rekli
da bi trebalo izvješće biti kao izvješće realnog sektora. Pa grad nije sektor, ovo je uprava. To
vi trebate znat. ….
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. oćete li dati odgovor? Ne možete pričekat, dakle,
DAŠA DRAGNIĆ
…………….(nije uključen mikrofon)
61
PREDSJEDATELJ
Molim vas, dakle imate pravo ako ćete iskoristit ili neće, vaša je stvar.
DAŠA DRAGNIĆ
Ja se zahvaljujem na uvidu da postoje različite metodologije, kao što ste
pretpostavili, to znam, isto kao što ste pretpostavili znam da Grad nije realni sektor nego
javna uprava. Ali ponavljam šta je smisao izvještavanja i koji su zapravo principi
izvještavanja. Da nekoga izvijestiš, informiraš o onome što je bitno i da dobije informaciju, a
ne hrpu podataka. Samo to je razlika. Dakle, postoji temeljna razlika riječi podatak i riječi
informacija.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. gospodin Čepo.
GOJKO ČEPO
Hvala predsjedniče. Ja sam se javio za ovu repliku zbog jednog navoda kolegice,
ali morat ću počet s drugim. Meni je fascinantna lakoća i bahatost s kojom se vi predstavljate
ovdje kao jedini predstavnici građana u ovom Gradskom vijeću. Dakle, vi ste u svojem
izlaganju između ostaloga rekli da vi puno reprezentativnije, citiram – puno reprezentativnije
predstavljate grad i građane. Ali to nije prvi put. To nije prvi put u ovoj vijećnici da nas, da
nas jedna manjina, četiri vijećnika, dakle, jedan, dva, tri, četri, stalno se ponaša kao da vi u
ovome gradu trebate voditi glavnu riječ. Svaki put, o svakom izvješću ste do sad imali isti
komentar a to je da vam nedostaje podataka i da nije dovoljno opsežno izvješće. E a sada
vaša kritika, pet puta ste spomenuli grmove i rupe. E grmovi i rupe, rupe i grmovi. I sad vas
smeta izvješće jer je preopširno. Ja mislim da bi se stvarno trebali odlučit jel vam treba ovdje
sažeto izvješće, ili vam trebaju opsežna izvješća. A kažem vam, u vašem nastupu bilo bi u
redu da se ponašate kao da činite vaš klub 1/10 Gradskog vijeća kao što i činite, bez obzira
na vaš pretenciozni naziv vaše liste.
PREDSJEDATELJ
Vrijeme. Pretpostavljam gospođa Dragnić. Želite li odgovoriti?
DAŠA DRAGNIĆ
Prvo ću pritisnit botun, pa ću onda razmislit. Dakle, da, moram priznati da mi niko
još nije rekao da sam bahata, ali možda to i nije loše da postanem u ovim godinama. Samo
bi kolegu Čepu zamolila da počne slušat šta se govori, a onda spoj, proces je slušat, pa
razmišljat, pa onda otvorit usta.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Nemojmo sa upadicama, nema to potrebe. Svak je rekao svoje što
je mislio i svaki je od vijećnika i vijećnica dovoljno zreo da može odgovoriti na ono što smatra
da treba odgovoriti. Gospodin Tomislav Gojo.
TOMISLAV GOJO
Hvala predsjedniče. Ako mi dopustite, ja bi se samo kratko vratio na ono svoje
vijećničko pitanje koje je dakle bilo prilično oštro i iznio sam određene informacije za koje
sam kasnije u razgovoru saznao da nisu istinite. Evo, ja se ispričavam ovim putem i firmi
„Lažina“ d.o.o. i savjetniku gradonačelnika, da se, jer se sve ovo prenosi u javnosti, evo,
činjenica da se ljudima nanio određenu štetu. Kažem, evo, svi koji me znate, znate da nikad
s namjerom ne govorim nešto što nije istina i fer je kad vidiš da si pogriješio da se ljudima na
isti način kao što si u javnosti rekao, da se na isti način u javnosti ispričaš. Evo toliko što se
tiče vijećničkog pitanja.
A što se tiče izvješća o radu gradonačelnika. Dakle, svi su naglašavali praktički
istu stvar dakle da ovo nije izvještaj o radu gradonačelnika. Evo ja ću citirat danas opet
članak Poslovnika, članak 48. Poslovnika vam jasno kaže: „Gradonačelnik podnosi dva
62
polugodišnja izvješća o svom radu. Dakle, prvo izvješće do 31. srpnja, a drugo do 31. 1.“.
Dakle, ovdje niti smo dakle poštovali rok, jer je ovaj izvještaj predan 23. rujna, puna dva
mjeseca zaostatka, a onda i ova druga stvar što praktički ovaj izvještaj bi trebao biti više
osoban, a ne zbroj rada gradskih službi. Kažem, Statut i Poslovnik su ovdje dakle prilično
jasni. Izvještaj dakle podnosi Gradonačelnik o svome radu, a ja u ovom izvještaju čitam o
održavanju groblja, čišćenju fekalnih odvoda, o tome da je kopirano 180.000 papira, dakle,
ako je to vaš rad, onda svaka čast jer ste se vi s ovim kopiranjem ste se posebno umorili.
Kažem, mislim da gradonačelnik vrlo dobro zna što se od njega dakle očekuje, u prošlom
mandatu vi ste više puta od bivšeg gradonačelnika upravo tražili da dakle on da svoj
izvještaj. Evo, u svom zadnjem izvještaju ste bili napisali jednu dakle stranicu nekog vašeg
osvrta. Ovaj put dakle niti to. Evo ja stvarno molim predsjednika Gradskog vijeća mislim da je
to nekako sukus svih dakle rasprava da dakle idući put kad bude se podnosio izvještaj da on
bar bude u pisanoj formi, onako osobniji od strane gradonačelnika, a i da gradonačelnik na
početku ono što je tražio i Luka Podrug da nekakav usmjeni izvještaj, onda bi nama svima
ostala rasprava.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imamo još gospodin Ivan Banović.
IVAN BANOVIĆ
Hvala. Evo slušajući cijelo vrijeme kolege što govore o izvještaju gradonačelnika,
drago mi je da imaju primjedbe samo na izradu tog izvještaja. Očito na rad nemaju nikakvih
primjedbi, pa mogli su ga usput i lektorirat onda. Ono, meni pravi izvještaj gradonačelnika,
ono što je napravljeno u zadnjih godinu dana je, i tu možemo vidjeti jedan iskorak koji ovaj
gradonačelnik dokazuje svojim radom. Vidimo u svim segmentima da se Grad poboljšava
kvalitetu samog života, naravno, novoasfaltiranih ulica, uređene gradske jezgre, pa do rasta
turizma od 20% u zadnjoj godini, što je sigurno rezultat rada a ne nešto što se slučajno
dešava. Zato još, i sada mogu reći, jedino ovaj izvještaj jel predebel, jel prekratak, jel
opsežan ili kakav već, nije bitno, bitno je ono što vidimo što se dešava u gradu, a to je
unapređenje kvalitete života u svakom smislu. Eto. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Evo ovako, imamo dvije replike na izlaganje vijećnika Banovića. Gospodin
Marušić i gospodin Podrug.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo gospodinu Banoviću bi rekao da
govorimo o formi zato jer forma većinu vijećnika ne zadovoljava. A o sadržaju ne govorimo
zato jer ga nema. To je potpuno jasno. Mi ne možemo govoriti o rezultata rada kad rezultata
rada nema. Utakmica se nije počela igrat. Dakle, ne događa se ništa o čemu bi trebalo
konkretno razgovarat. Zato se govori o formi. A kad bude sadržaja, jedva čekamo da ga
bude, počet će mo pričati o tome, naravno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imate potrebe za odgovorom?
IVAN BANOVIĆ
Imam. Gospodinu Marušiću, evo ja ću odgovorit, samo vozite se i vi po gradu, pa
sigurno vidite šta se uređuje, šta se ne uređuje. Ništa drugo. Eto. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Podrug.
LUKA PODRUG
Odustajem.
63
PREDSJEDATELJ
Posebna zahvala. Evo prije nego što dam riječ gospodinu gradonačelniku,
zatražio je, moram još reći da se i gospodin Prkić javio. Ja sam zaboravio vrlo važnu stvar, a
to je da potez Tomislava Goje predstavlja zaista potez za divljenje i ja mu od srca čestitam.
Upravo je pokazao kakav vijećnik Gradskog vijeća Grada Splita treba da bude. Još jednom
hvala. Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Ja mislim da je bolje da ja kažem, pa onda, dakle, hvala kolegi Luki šta je
odustao, ali u biti ja se slažem sa Lukom. Zadnji put smo o tome razgovarali, ja sam zadnji
put napisao jednu stranicu, komentari su bili kao i do sada, očekivao sam iste komentare, pa
mi se činilo da je pametnije da onda u kratkim, u kratkoj izjavi, ili u najkraćem mogućem
dijalogu ovdje sada vama dam izvještaj o sebi, a ne da pišu tamo stranice šta sam radio, di
sam sve išao i tako dalje, i tako dalje. Nije to baš toliko ni jednostavno napisat sam o sebi.
Trebalo bi nekoga drugoga zadužiti da napiše šta sam ja radija. Koga ćete zadužiti onda,
možda vas, ja nemam ništa protiv toga da neko od vijećnika napiše svoj osvrt na moj rad. A
ja mislim da jedini osvrt na moj rad će bit proračun ili izbori. Ili jedno ili drugo. Prema tome,
polažete račune građanima na izborima. I to ja mislim da je jedino mjerilo, sve ovo ostalo je
različita razmišljanja različitih političkih stranaka na koje svi vi imate pravo. Većina stvari koje
pišu ovdje, većinu stvari koje pišu ovdje sam direktno sudjelovao u njima, neke osobno
vodio, neke samo davao instrukcije, a o nekima gotovo nemam, ništa ne znam. Međutim, ne
možete zanemariti ovakav jedan izvještaj, jer ovo je izvještaj i koliko god se vi trudili da
prikažete da ovo nije izvještaj radi različitog pristupa metodologije i tako dalje, ovo je
izvještaj, i ljudi u realnom sektoru se pohvalno odnosili na ovaj izvještaj. U realnome sektoru
nema osobnoga izvještaja, nego ima samo ovakav tip izvještaja. Brojke, slova, matematika.
Barem di sam ja radija. Radio sam u 11 tvrtki i 5 zemalja. I samo vam to vrijedi. A ne to da
napišem – znate ja sam radio cijeli dan sam radio. Znate šefe, ja sam ujutro se diga, pa sam
došao raditi. U realnome sektoru postoji samo ono što vam piše ovdje – brojke i slova.
Grmovi i rupe, da bi ti grmovi bili napravljeni nekoliko ljudi je ovdje danima radilo. Kako god
to izgleda smiješno. Oni danima su radili, danima su morali pripremit sve u skladu s
propisima, zvat nekoga, pogledat u proračun, i tako dalje i tako dalje. Prema tome nije za
zanemarit i pročitat ovaj izvještaj. A moj osobni osvrt može vam biti samo onako plošno
govoreći o onome o čemu sam vam već govorio prije, o čemu svi već sve znate, o čemu sam
u medijima govorio, o čemu ste me već pitali, i tako dalje. Tako da vam mogu samo nastavak
o onome o čemu smo govorili i pričat. Mislim da je tu gospodin Prljević bio najkonkretniji.
Dakle, konkretno me je pitao, i mislim da ću mu odgovoriti konkretno, pa ću onda svima
skupa odgovorit konkretno. Dakle, od onih velikih stvari, ne govoreći o tome što se ujutro radi
kad se dođe u kancelariju pa kad se navečer izađe, samo ću vam one ključne stvari reć.
Škola Pujanke – aneks škole smo završili. Uskoro ide stari dio škole ide na
natječaj, i završit će mo školu Pujanke u sljedećoj godini, dakle, stari dio škole će mo uredit,
planirano je završetak 2015.
Škola Pazdigrad – već sam vam o tome govorio. Za nekoliko dana ide javni
natječaj, odnosno javna nabava za gradnju, jer sve ostalo već imamo, rekao sam već, u
samom uvodu sam vam rekao, sa Ministarstvom sam pred potpisom ugovora o 50-50
financiranju trogodišnjeg proračunsko razdoblje.
Privatne inicijative koje su neko vrijeme bile blokirane iz različitih razloga smo
jednu po jednu uspjeli deblokirat u što je uloženo nevjerojatno veliki trud radi toga što kod
nas imate more potpisa, još više more problema.
Za izvlaštenje vam koji put nije dovoljno jedan mandat. Koji put vam treba dva
mandata. Kad nemate izvlaštenje, onda imate cijeli niz drugih problema oko deblokiranja
privatne inicijative, odnosno privatnih projekata, pa ću vam samo na brzinu reć – Sestrinice
projekt blokiran na istoku grada bio blokiran 8 godina je bio blokiran, potpuno smo ga
deblokirali, građevinska dozvola je potvrđena, dakle, potvrda glavnog projekta je otišla.
Investitori uskoro će počet gradit, najvjerojatnije je to od početka sljedeće godine.
Hotel Park na Bačvicama – dogradnja kreće početkom sljedeće godine.
64
Drugi hotel na Bačvicama, radi investitora Mira Muse je već počeo, tražio je
dodatne promjene, to će vam doći uskoro na Vijeće jer je zatražio neke promjene obzirom na
visinu investicije, na fizibiliti studiju, i sve ostalo, stručne službe to već sve priprema, u fazi
pripreme je, i uskoro će doći na Vijeće da bi vi odlučili o tome, o njegovom zahtjevu.
Po tom, na Trsteniku, gospodina Jake Andabake, svi ste glasali o tome, znate sve
o tome, počinje izgradnja, ja se nadam sljedeće godine.
Od gradskih projekata koji su nam, zaboravio sam reći, Centar Bonačić koji je 15
godina blokiran smo praktički sve riješili. Naravno, ne mi, nego investitori, investitor je
Agrokor Konzum, mislim da smo gotovo sve razriješili. Imali smo sastanak za sastankom,
danima i danima, dok nismo zaista došli do toga da mislim da su sve strane zadovoljne
uključujući privatne, privatne, privatne osobe, koji su danima izgubili novac, sad imaju nadu
da će im dio tog novca biti vraćen. Kroz projekt.
O stvari o kojoj sam govorio, gradski projekti i ono što ja direktno sam vodio, i šta
sam, o čemu sam govorio u kampanji, istočna obala – nažalost malo je zapela radi promjene
u upravi HŽ-a. Sa Policijskoj upravom ste došli do nivoa već predprojekta. Uprava je otišla,
izgubili smo gotovo dva mjeseca, s novom upravom smo imali sastanak, oni još nisu
nazovimo to tako pohvatali sve konce, međutim načelni, načelni projekt od prije su uzeli i sad
ga studiraju, ali ne bi trebalo biti velikih promjena. On je sveobuhvatan i kolega Drago
Davidović će radit uskoro na njemu malo intenzivnije i mislim da će ući u fazu, ne
projektiranja nego, daleko smo mi od projektiranja, tamo treba izmjestit prugu, treba sredit
željezničku stanicu u Kopilici, pa u Solinu, pa projektirat prugu sa spuštanjem nagiba i tako
dalje. Prilično kompliciran projekt, sve smo to znali, ali ga nismo ostavili.
Trg HBZ-a, koji je najinteresantniji projekt obzirom na situaciju.
Sa Spaladium arenom definitivno smo odustali. Od daljnjega kombiniranja sa
Spaladium arenom, jer Spaladium arena, kao što znate, otvoren je stečaj nad tvrtkom TPN.
Određen je i stečajni sudac i mislim da će uskoro biti za par dana i stečajni upravitelj. Kad
bude određen stečajni upravitelj nastavit će mo razgovore, pregovore i dogovore, i sve ono
što da vidimo u kom pravcu možemo krenuti, jer ta Spaladium arena neće nestati. Obzirom
na stanje, odustali smo od toga i išli smo, sve prebacili smo i svu koncentraciju smo prebacili
na Trg HBZ-a koji je inače bio i predviđen i prije, i razmišljanjima i arhitekata i urbanista, da
bude centar administracije. Ali ne sveukupne, nego djelomične. Sad će mo ići na sveukupnu
administraciju, da prebacimo tamo, postigli smo načelne dogovore i pri potpisu smo
protokola sa tri ministarstva, dakle, Ministarstva pravosuđa kao najvažnije ministarstvo, da je,
oni su najzainteresantniji jer imaju najviše segmenata koje bi tu prebacili. Prvenstveno
Općinski sud sa Dračevca bi se prebacio tu. Zatim dio DORH-a bi se povećao i dio drugih
službi – USKOK-a, POSKOK-a i svih ovih pratećih službi, bi se isto tako tu organizirao. Drugi
je HZZO, Ministarstvo rada, koje ima tu pored nas zgradu, i oni su isto tako zainteresirani.
Ministar Mrsić je jučer bio tu u Splitu, imali smo s njim radni, dakle kratki radni sastanak.
Ministarstvo zdravstva, isto tako tu zgrada pored nas. Isto tako će se prebacit tu, i mi smo
potpisali odnosno predpotpisnicom protokola o zajedničkom investiranju – Grad i tri
ministarstva. Sve skupa površina negdje bruto razvijena površina bi trebala biti oko 130.000
m2 na 36.000 kvadrata, ne znam točno, ali kolega Dražen Pejković može vam kasnije sve
iznijet. Dvije ili tri podzemne, i šest ili sedam nadzemnih etaža spojenih sa …. koje
Ministarstvo pravosuđa također daje kao svoj doprinos ukupnome projektu. To bi trebala biti
budući državno-gradski administrativni centar. Sve objekte koje napušta se nakon što se to
sagradi, naravno da ide na prodaju, ili će ići kao koletoran za kredite. Splitska banka koja je
suvlasnik zemljišta na tom Trgu je naravno vjerna, sve će se s nama dogovorit, oni su odmah
izrazili punu, punu zainteresiranost i …… i financiraju i sudjeluju u tome, i tako dalje, i tamo
je ostao ovaj čuveni malih 400 kvadrata obitelji Ugrina, koje sam stavio namjerno danas kao
dodatnu točku samo da imate informaciju, dakle, nakon mjeseci pregovora, ja mislim da
nismo postigli ništa. Dakle, on je smanjio cijenu, sa cijene koja početna cijena je bila 3000
eura, je došao na 1750 eura, i dalje nije spreman spuštat cijenu. Nažalost, procjena
procjenitelja je da tom području vrijednost zemljišta je negdje 1080 do 1100 eura. Potvrđeno
je od strane Porezne uprave. Prema tome, nažalost, mi smo zakonom ograničeni da ni jednu
prihvatimo njegovu ponudu, premda za cijeli projekt on ne bi bio neki veliki problem, da
65
uzmete 1750 u ukupnoj masi buduće zgrade ne bi bio problem, ali zakon je zakon i mi tu
nažalost ne možemo ništa napravit. Nažalost isto tako zbog propisa nismo mogli ni njemu
udovoljiti da na Žnjanu od otkupi od nas jedan, 2200 kvadrata u vrlo kompliciranom području
uz samu cestu, a iznad toga je njegova parcela, gdje misli gradit hotel. Procjena je, on ne
može ponuditi ništa, jer mu taj dio zemljišta nažalost nije u funkciji hotela. I tu nas ograničava
zakon zbog toga što je procjena zemljišta na Žnjanu u tom području između 500 i 800 eura,
isto potvrđeno do Porezne uprave. Vlasnik ne može toliko ponuditi jer jednostavno mu se
neisplativa, fizibiliti studija u tom slučaju ne vraća novac i on isto tako odustao. Trg HBZ-a je
jedna od najvećih stvari koje bi mi trebali napravit i kažem vam, osim protokola kojega ću ja
uskoro potpisat, i povjerenstva koje će se formirati između Grada i tri ministarstva plus da ne
zaboravim Jadroplov, koji tu ima isto svoje vlasništvo, ali je Jadroplov vlasništvo države, pa
nam to olakšava situaciju. Rokovi za izgradnju takvih objekata, arhitekti će znat, nisu manji
od 400 dana, i tek kad krenete u to, sve skupa to vam ne traje manje od godinu dana. U
ovom slučaju, mi smo šest mjeseci na tom projektu, tako da samo skratili neke stvari.
Slično vam je i sa još nekim prostorima koje smo počeli odrađivat.
Najkompliciranije je vezano za Stari plac. O Starom placu se godinama govorilo da bi mi
otkrili da nikad niko nije sa suvlasnicima, odnosno ljudima koji tamo žive, koji imaju svoje
nekretnine, nikad niko nije razgovarao. Nikad niko. To sam vam i zadnji put rekao. Bio sam
zaprepašten činjenicom da se o Starom placu govori u krugovima arhitekata i urbanista
godinama, a da nikad niko nije sjetio se i otišao kod onih ljudi i pitao da li ste vi uopće …. i je
li prodato. Imate dvije zgrade iza toga i ne može tek tako doći i srušiti ih. Morate nać
zamjenu, morate se s njima dogovorit, morate ih otkupit, nema izvlaštenja. Nije cesta.
Kad smo već kod izvlaštenja, Put iza Nove bolnice, dakle, rekao sam već na
početku, sve se dogovorite, gospodin koji je tamo – odustane. Njemu tamo odgovara. Ić će
mo sada u postupak daljnjega izvlaštenja, to će trajat koliko će trajat, godinama može trajat,
zakoni su takvi, procesi su takvi, nije cesta neraspoređena cesta, ne možete ići po novome
zakonu na to da idete po kratkom postupku izvlaštenja, deponirate novac i prođete bagerom,
nažalost ne ide tako, zakon je zakon, vlasništvo je vlasništvo. To mi je iskreno žao jer sam ja
osobno učestvovao i izgubio sam 5, 6 mjeseci. Više puta pregovori, ja i kolege i tako dalje. S
jednim smo se dogovorili, s drugim smo se dogovorili, pa je odustao. I to mi je, baš mi je žao.
Ali šta ćete. Izgubite jako puno energije kod takvih stvari.
Turističku palaču će mo i onako i onako imati uskoro, pa ne bi o njoj govorio, ali
na njoj smo izgubili prilično vremena. Dok se to, jer Turistička palača, vidit ćete kasnije, ona
nije ovako jednostavna kao što vam izgleda, ugovori, ne ugovori, tamo žive ljudi, tamo rade
ljudi, tamo u toj palači ljudi rade i žive desetine obitelji. 28 preciznije obitelji. Kad razgovarate
o tome ne možete zanemariti da sve što mi ovdje govorimo, da sve što radimo se direktno i
na njih odnosi. I oni se boje, i njihova je sigurnost ugrožena, njihova egzistencija može doći u
pitanje, prema tome, svi oni natpisi, najviše je štetilo njima. Ja sam javna osoba, ja moram
šutit i trpit, premda mislim da su pretjerali u svakom pogledu, baš u svakom pogledu se
pretjeralo. Split je opet grad slučaj radi toga što neko nasilno želi inkriminirat mene, kolege,
suradnike, gradsku upravu i sve ostalo, i opet od grada Splita stvorit nešto, znate, nemojte
doć u Split, jer ako pokušate bilo šta radit u Splitu završit ćete u svim medijima, po svim
portalima, gdje će vas inkriminirati i pljuvati u lučko blato. To je poruka koju smo poslali u
zadnje vrijeme. Možete misliti ovako i onako, ali ja komuniciram sa više gradova u Hrvatskoj,
i sve se nama čude, ali dobro, to je vaše pravo, odnosno pravo onih koji su u tome
učestvovali. Mi smo mislili da radimo dobar posao. Ja i dan danas mislim da smo napravili
nešto i da će mo pomaknit neke granice.
I priprema za natječaj do nove godine, dakle, ide Trg Gaje Bulata, to je Trg ispred
HNK, uređenje kompletno.
Još, da, od drugih planova koje smo, koji su u pripremi, Muzej sporta smo mislili o
Spaladium arenu za, prije nas su se zaustavili radi toga što ne možemo naći adekvatni
prostor.
Isto se odnosi i na Muzej Domovinskog rata, nismo odustali, ali moramo prvo naći
prostor, a da ne govorim i financije. Ne možete osnovat Muzej prije nego što nađete
financije. Obzirom na krizu, mislim da će mo i jedno i drugo odgoditi za neka bolja vremena.
66
Komunalna poduzeća će vam sve dati izvještaje i dobit ćete sve što ste tražili,
i Splitsku obalu i sve, međutim, najveći problem je u biti onaj bolesnik ja bih rekao, naših
komunalnih poduzeća, a to je poduzeće „Promet“, i to ne zahvaljujući njima, nego
zahvaljujući nesretnoj situaciju koju niko nije do sad se usudio razriješit. Imat će mo tematsku
sjednicu na kojoj ću vam ja iznijeti moje viđenje toga, ali činjenica je da mi ne možemo
dozvolit da Grad Split plaća sve, da jedini snoši troškove, a da drugi samo koriste usluge
Prometa, ne žele, ne plaćaju niti svoje redovne obaveze, jer ovoga momenta Prometu su
suvlasnici osim Grada Splita dužni 4 milijuna kuna. 2 milijuna kuna je Općina Muć, to
razumijem, oni su zaista u ozbiljnim problemima, ali zato sve ostale su dužne im 2 milijona
kuna. Grad Split stalno mora dodavat novac, a sada na moj zahtjev da se ide u zajedničku
sanaciju i drukčiju, promjenu Društvenog ugovora za Promet, svi su glatko odbili, neće da
razgovaraju uopće. Traže usluge, traže povećanje kvalitete, bolje autobuse, a ne plaćaju niti
svoje obaveze, a da ne govorim o tome da buduće obaveze nemaju uopće namjeru
razgovarat o njima. Ja ću vam na kraju biti jednostavan – Promet će raditi za Grad.
Komunalne granice Grada Splita završava sa Solinom, svi ostali neka se misle za sebe, ili
neka plate.
To isto vam je i sa Karepovcem. Kad govorite o Karepovcu, isto će mo imat
tematsku sjednicu čim završimo pripremne radnje, da imate kompletniji izvještaj, ali u
svakom slučaju Karepovac ide dobro. Ja osobno sam zadovoljan radi toga što smo otkrili
jednu stvar o kojoj niko nije govorio. Dakle zadnji put sam vam isto tako reko pa ću vam
ponoviti – ključna stvar Karepovca nije projekt, nije stanje u kojem je Karepovac, nego
ključna stvar Karepovca je to da niko nikad u 60 godina se nije sjetio da treba riješiti
imovinsko pravne probleme. Imovinsko pravni problemi znači da nije izvršena parcelacija na
zemljištu na kojem se nalazi smeće. Da niko to nije podijelio, da niko nije zvao vlasnike, da
niko nije izvlasito, da niko nije platio. Cijeli niz parcela tamo nije riješen. Dakle sve one priče,
sve one priče koje su bile ovdje, nama koji smo slušali ovdje, i ja, i prije, kad smo slušali, u
redu, mogu biti točne, ali su bazirane na kuli od karata. Vi nemate temelje. Temelje nemate.
Mi smo sada zahvaljujući „Čistoći“, prvenstveno „Čistoći“ smo uspili to vrlo brzo to, počeli
smo čistit i suci su nam tu izašli u susret, ne da su nam pogodovali, nego su brže radili svoj
posao. A „Čistoća“ se ove godine, malo je reć ubila. Ali je napravila gotovo nemoguće u
uvjetima u kojima ovoga ljeta plinski tuneli, odnosno plinski bunari, to je čudo, mislim, tako
da. „Čistoća“ zaista je trošila puno više nego što je do sada, baš zbog toga što je svjesna da
ljudi koji tamo žive su zaista u nemogućim uvjetima žive. Međutim, možemo mi požuriti koliko
želimo, a plan nam je da mi imamo projekt, potvrđeni projekt, početkom sljedeće godine, ali
ako ne bude Lećevice – šta će onda bit. Di će mo onda sa smećem i šta će mo onda radit?
To je pitanje.
Trojstvo Šoltanske ulice o kojima smo i ovdje razgovarali i bilo je promjena DPUa, iznimno važan prostor, radi toga što promjenom DPU-a koji ste zadnji put vi izglasali, ste
omogućili veliku gradnju na tom području. Iznad ceste i ispod ceste. Područje ispod ceste
ima više zainteresiranih investitora koji se raspituju. Ja se nadam da će i oni krenuti uskoro
sa svojim projektima.
Također „rupa 1“, ako znate di je to, to vam je na križanju Poljičke i Velebitske
ulice. Rupa 1, rupa 2. Rupa 1 je isprojektirana, potvrda glavnog projekta je napravljena,
idemo sada samo sa predprojektiranjem ulaznih, ulazne ceste, to vam je ono raskrižje iznad
Križina, tu moramo nešto pre projektirat. Cesta je u nadležnosti Hrvatskih cesta, nije ni
gradska, ni županijska, tu će mo predprojektirati radi ulaza i tu se gradi mini mall, takozvani
mini mall, relativno mali objekt, ali konačno će se ta rupa popunit sa jednim lijepim
trgovačkim centrom, okolni sadržaji i sve skupa. Gradnja počinje sljedeće godine.
Od ovih drugih stvari, ja bi samo napomenuo KK Split. Tu su sportaši, dakle,
kolega Akrap i kolega Bužančić, mislim da su napravili, i gospođa Visković, su napravili
dobar posao. KK Split ide prema uspješnom, uspješnoj sanaciji i uspješnom novom početku.
Nemojte očekivat velike rezultate iz početka, ali smo barem sanirali, očistili dugove, odnosno
čistimo dugove, uskoro će mo ih očistit. Pripremili smo još nešto novca, bit će još nešto
donatora, Klub će počet ponovno normalno disat, ali od početka. Prostor na kojem se Klub
nalazi, ima dva zainteresirana, od kojih je jedan izrazio samo preko medija interes dok je
67
drugi išao konkretno, sa konkretnim dopisom, sa konkretnim razgovorom, sa konkretizacijom
svega, priprema garancije i tako dalje. Neću vam reći kojoj, jer zamoljen sam da za sada ne
govorim, ali radi se o vrlo ozbiljnim ljudima koji su već bili tu, ponovno će se vratit i mislim da
će to ići dobro svojim putem. Pitanje da li će mo prodat KK Split. Možda neće ni trebat.
Prostor je druga priča, za gradnju, ali da li će mo sâm Klub, o tom- po tom, to će mo vidjet.
Ne treba nam više žurit jer smo Klub sanirali.
O „Hajduku“ vam ne trebam govoriti, to će biti tematska sjednica, pa će mo imati
izvještaj Uprave i svega ostaloga. Onoga što smo mi napravili, to je da smo dakle pomogli
Hajduku oko svega, dakle oko brojača, video nadzora, i naravno najviše oko trave. Priču u
medijima vezano za Ultru, štete, štete nama. Dakle, jučer je gospodin Bašić koji je direktor
Ultre za Hrvatsku me nazvao, bio uznemiren natpisima. Ja sam reka da mediji mogu radit,
mogu pisat šta hoće. Međutim on kaže - Čekajte, zar vi mislite da nama Ultra ne treba? Ja
sam reka – ne. Obratno. Nama Ultra treba. Direktna zarada, kažu direktne zarade Grad
nema. I to nije točno. Zaista nije točno. Ima, i te kako ima. I direktne zarade, a da ne govorim
o indirektnoj zaradi. Pa stotine naših ljudi je napravilo apartmane, iznajmilo i dobro zaradilo. I
taksisti, i vozači, i ugostitelji, svi ostali. Prema tome, Ultra ne da nam treba, nego nam super
treba. Ja ću i dalje snažno podržavat. Ima još ... ( - kraj 3. kazete B strane - )... na Park šumi
Marjan ni jedan nivo zaštite, a uskoro ćemo ga potpuno zaštitit i to bez toga da, da li, ako
nam se usvoji ovaj zahtjev za Grad Split dobije ovlasti županije onda ćemo i sami imat
ingerenciju, ali i mimo toga Ministarstvo kulture će zaštitit u potpunosti Park šumu Marjan i
mislim da smo s tim završili ovaj ciklus vezano za Marjan, nakon toga ćemo pristupiti još
nekim drugim sanacijskim radovima, ali ne mijenjajući granice, ne dirajući ništa i ne gradeći
ništa. Dakle mislim da sam vam ukratko rekao sve najvažnije, najvažnije dakle pravac Grada
Splita je definitivno turizam, gradnja novih hotela, za nove ugostiteljske objekte i apartmane
ne treba ni govorit, to su se stanovnici sami pobrinuli, ali mi moramo omogućit gradnju novih
hotela i to smo upravo i napravili i u tom smislu ćemo uskoro imat nekoliko novih hotela, ima
nekoliko u naznaci da su isto zainteresirani, zaboravio sam reći hotel Ambasador isto je blizu
rješenja, to je privatno vlasništvo pa ne mogu govorit u ime vlasnika, ali mi je dao do znanja
da je to gotovo pa potpuno riješeno i isto se očekuje gradnja slijedeće godine, a isto tako mi
idemo sa natječajem za par dana za završetak zapadne obale u dužini od 130-142 metra, to
ćemo stavit u proračun, oko 15 milijuna kuna i direktno iz proračuna ćemo završit zapadnu
obalu. Tako da kad kolega Šundov govori da su napravili zapadnu obalu mi ćemo je završit. I
to je ja mislim jedan fer play, ionako optužuju da su s nama u koaliciji, ne, mi samo
nasljeđujemo one koji su bili prije nas, kao što su oni naslijedili neke prije i kao što će nas
netko naslijediti i mislim da je to fer play i da je to normalno stvar da završimo nešto što je
jedna vlast nije uspjela na vrijeme završiti, jer nije imala više vremena, ne novca nego
vremena nije imala, a inače bi završili. Dakle mi po projektu koji je napravila prethodna
gradska uprava završili smo rotor i završavamo i također i sve do Matejuške. Naše planove
koje, koje smo ovdje, koje sam vam sad rekao mi ćemo započeti i vjerojatno ćemo ih uspjeti
završit u ove dvije i pol godine, a nekoliko planova koje ćemo pokrenuti vjerojatno će završit
netko drugi. Naravno ima cijeli niz tih stvari, za kraj sam samo ostavio nekako meni osobno
najdraže, a to POS-ovi stanovi. To bi Goran, kolega Goran trebao bolje reći, ali mislim da
smo ono što nekome drugome nije uspijevalo ni u drugim gradovima mi smo POS-ove
stanove napravili. Pa sad kad kažete da nismo ništa napravili šta je važnije od toga da smo,
napravila ih je država, tko ih je napravio, onda, a onda gospodine, je (-čuje se više glasova-),
a onda nisam ništa napravio od ovoga. Onda za što vam služi moje izvješće ako tako
postavite priču, tko je napravio, jesmo li mi omogućili to ili omogućili, šta, tko? Kad već, zato
vam i kažem, šta sam vam trebao napisat, rekao ja šta rekao vi ćete reći nemate viziju i ne
znate šta radite, prema tome onaj tko želi čuti je čuo, onaj tko ne želi i dalje neće promijenit
mišljenje. Hvala vam lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo jeste se vi javili za repliku? Dakle izlaganje gradonačelnika
izazvalo je šest replika.
68
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Malo, malo, dajte ljudi samo šest, nije moguće.
PREDSJEDATELJ
To je gospođa Dragnić, zatim, je li se vama ikad desilo da vlastiti rukopis ne
možete pročitat, Vrdoljak, je li tako, gospođa Vrdoljak, gospodin Čepo, gospodin Sučić Duje,
gospodin Petar Škorić i gospođa Marijana Puljak. Izvolite gospođa Dragnić.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle ja bi zamolila gospodina gradonačelnika da ne banalizira naše komentare
odnosno tumači i imputirajući da je itko htio čuti kad se on diže, šta doručkuje, kad dolazi na
posao i šta, koje bičve oblači. Osobno ne znači kako se osjećate, jeste li danas dobre volje,
nego osobno znači šta ste vi, kakva je vaša procjena čime se od rada službi i od vašeg
programa možete pohvalit, šta vam je problem. To šta stalno ističite kako to nije jednostavno
i, jer je jako kompleksno, mi to znamo. Ako ste vi time iznenađeni mislim trebali ste se
pripremit prije nego što ste došli na vlast. To šta je nešto komplicirano i složeno ne sprječava
i ne smije spriječit, em da djelujete, em da izvještavate o tome. To šta izvještaj se ne daje,
dakle propisani izvještaj nije usmeni, on može bit nadopunjen usmeno i prezentiran usmeno,
ali izvještaj se ...... biti pismeni, dakle sve ovo šta je sad se htjelo reći ili reklo je trebalo i
napisat, a ono, a ono kako se to može napraviti možete pogledati u izvještaju o izvršenju
proračuna gdje su uspjeli lijepo na praktički pet strana reći sve najvažnije, dati komentar,
osvrt, skrenuti pozornost na ono što se može pohvaliti i na ono šta je opasnost i šta je
problem. Dakle može se, samo treba htjeti, a to znači uvažavati onu stranu koju ...
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
DAŠA DRAGNIĆ
... izvještaj daješ.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Ljubica Vrdoljak.
LJUBICA VRDOLJAK
Samo ispravka jednog navoda, na odlagalištu Karepovac imovinsko-pravni odnosi
riješeni u 99% situacija u momentu kad je odlagalište prešlo u vlasništvo Grada Splita tada je
postojalo, normalno upravno vijeće a ne nadzorni odbor, bilo je 100% uknjiženo sve što je
bilo otkupljeno, a što je Čistoća otkupljivala iz svoje crkavice smanjivajući plaće radnicima.
Znači Grad je uknjižen i sada u ovom momentu možda ima 1 do 2% neuknjiženog zemljišta i
to je veliki problem. Da, da, to je veliki problem, ali kasnije je i Grad se poprilično dobro
uknjižavao na sve ono što je Grad otkupljivao. Tako da nema puno toga, ali je malo
komplicirana situacija i to može prolongirat, većina je uknjižena znači.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Čepo.
GOJKO ČEPO
Evo hvala predsjedniče. Maloprije ovdje u nekim replikama između kolega su
spominjali da kad se prođe gradom se vidi ili ne vidi napredak. Ja bi rekao nekoliko, nekoliko
opaski na ovo o čemu je gradonačelnik pričao, a u smislu stvari koje se ne vide. A ne vidi se
recimo osim onome kome je prijeko bude potrebno pa mora nazvati vatrogasce ne vidi se da
je recimo sposobnost Vatrogasne postrojbe podignuta u zadnjih šest mjeseci na način da je,
da se ide prema tome da se ispuni procjena ugroze od požara pa je u Vatrogasnoj postrojbi
stiglo 20 novih djelatnika. Potpisan je kolektivni ugovor sa profesionalnim vatrogascima
kojega nije bilo pet godina i dobili smo na natječaju izrađivača idejnog projekta za vatrogasnu
69
ispostavu zapad. Sada je bio spomenut i POS, pretpostavka za POS su bile neke investicije
Grada pa je tako Put Vrborana, Put Vrborana istok Grad Split isto tako morao je izgraditi
prometnicu i isto tako i DTK kanalizaciju, vodoopskrbu i crpnu stanicu koju je napravio, koji je
bio pretpostavka za to. Ovih dana ste čitali u medijima da je pješački nathodnik na Mejašima
dobio na natječaju sada izrađivača idejnog odnosno glavnog projekta, idejni je potvrđen,
lokacijska dozvola iz 12. mjeseca, tu je samo dokumentacija 500 tisuća kuna košta za to.
Sedam kolektora je napra..., je završeno u zadnjih nekoliko mjeseci, Oca Gabrića, Težački
put, Srijemska, Gospićka, Stoci i Josipa Jovića, 5 i pol milijuna kuna projekt. Ulica 141.
brigade asfaltirana je do kraja do spoja sa Putom Mostina i položena je u nju kompletna
infrastruktura. Dakle na Sirobuji je stari projekt koji je nastavljen, koji ne treba ni govorit. Kila
čeka potvrdu od glavnog projekta. Spominjem vam ovo sve, u Žrnovnici je obavljen tehnički
pregled jednog dijela fekalne kanalizacije 23. 09. Dakle govorim o projektima Žrnovnice 30
milijuna kuna, Kile cirka 20 milijuna kuna, tih šest kolektora na Mejašima 5 i pol milijuna kuna
i ovih ostalih dakle govorim o projektima koji su teški oko 100 milijuna kuna i u fazi su
realizacije. Neki su, negdje je već završni ...
PREDSJEDATELJ
Vrijeme je.
GOJKO ČEPO
... sloj asfalta položen, negdje se radi na glavnom projektu, ali kažem to su
projekti teški 100 milijuna kuna koji se ne vide. Dakle cvijeće kad se posadi se vidi, ali da bi
postavili cijevi moramo raskopat cvijeće, to nećemo vidjeti, ali evo 100 milijuna kuna otprilike
u ovom trenutku projekata u gradu Splitu se realizira. Ne uključujući pri tom projekt EKO
Kaštelanski zaljev koji sam po sebi je još bitno veći.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Sučić Duje.
DUJE SUČIĆ
Evo hvala. Ja ću se, ja ću se osvrnut samo na par stvari šta je gradonačelnik
rekao, pa evo znači prva bi bila ovo spominjanje Ultre u negativnom kontekstu ovo u zadnje
vrijeme se spominje ovaj drugi koncert koji je izazvao ovo. Hajduk nije uzeo prave
instrumente osiguranja, znači nije uzeo garanciju banke i sad su oni u blokadi i to je to, tako
da u tom kontekstu u redu je ovo, je li. To nije Ultra, to je drugi koncert. (-čuje se više
glasova-) Tako da, dobro, a i o tome trebamo razmišljat na koji način se osiguravamo kod
takvih stvari. Ne mi, dobro, a Hajduk je, Hajduk je opet je li, (-čuje se više glasova-) Tako da,
je, u redu je, pa evo samo, ne izravno, ali neizravno je li, O.K. Drugu stvar sam htio
spomenuti vezano za, za košarku, evo čuli smo te stvari, ide u smjeru, evo ispočetka itd., šta
nije trebalo bit ovako, ali kako je tako je. Ali vezano za ove nove investitore, ja ne znam
informacije su bile da su ........... oni zainteresirani i pristupili službeno sa pismima namjere u
Banovini, je li, sad ne znam tko nije, tu bi trebalo vodit računa o nekakvoj ravnopravnosti tih
investitora i toga svega da svaki ima mogućnost ovaj se sastat, predložit, pisat i namjere
pisma, a poslije neke garancije ako već uđe u neku fazu itd., a mi bi trebali odlučit šta želimo
s klubom. Tako da evo u tom smislu za KK Split. I na kraju samo za Turističku palaču dvije
rečenice, to ćemo imat kasnije. Ja vas molim da tu razlučimo evo u uvodu raspravu da
razlučimo vijećnike od ponuđača, interese i svega ostaloga. Znači mi kao vijećnici imamo
apsolutno pravo iz nama dostupnih materijala kao vijećnicima, šta nam je dostavljeno,
izvlačit, uspoređivat, vas pitat i upozoravat, to je naše pravo, a kakvi se interesi tamo kriju i
šta tu ima to mene ili možda druge kolege uopće ne zanima, ali zanima me ono šta ja kao
vijećnik tu dobijem. Tako da treba to razlučit, ne znam, štetnost ovakvu, onakvu. Ja kao
vijećnik i kolege nemam nikakve veze s nikakvim ponuđačima i to nas ne zanima, ali zanima
me ono što se tu događalo, na koji način šta ja mislim kako je trebalo i da vidimo kako je to
provedeno. Tako da tu treba razlučit te stvari od, od tih u odnosu da se šteti nečemu. Ako
nećemo kao vijećnici pričat o tome šta vidimo u materijalima onda čemu, je li. Evo hvala.
70
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Petar Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo vezano za samo izvješće odnosno osvrt gradonačelnika i ovo
što je kazao u biti potvrđuje da je ovo izvješće u pisanoj formi potpuno pogrešno, promašeno
i da nije bilo u biti izvješće i ovo što je se dao kroz svoj osvrt to je onaj smjer što očekujemo
na razini ovog Gradskog vijeća, upravo i na temelju tih i takvih informacija smatram da
trebamo raspravljat. Dakle ovo što je gradonačelnik iznio nama smatram da je trebao iznijeti
svojim bližim suradnicima i da je u tom smjeru izrade izvješće o kojem bi mi danas
raspravljali. A ono bi sigurno ponudili, ponudilo kvalitetnije pregled rada ove vlasti kao evo i
ponudilo ovaj smjer daljnjeg djelovanja. Tako da slažem se apsolutno ovo što je gospođa
Dragnić ovaj istaknula da povedete računa u buduće da se to ispravi. Također vezano za
kolegu Sučića evo on je spomenuo zapravo nastavno na gradonačelnika i vezano za
primjedbe oko kritika, ja želim poručit da se trebate naviknuti na kritike, vi ste javna osoba,
sve što radite podložno je kritici. Naravno da mi kao oporba želimo bit konstruktivni, želimo
ovaj, ne pristajemo da nas se optužuje za destrukciju, pogotovo kad upozoravamo na vaše
propuste i propuste vaših suradnika. Dakle smatram da je to logično, normalno i da je to
naša dužnost kao gradskih vijećnika. Spomenuli ste također evo pitanje o užoj gradskoj
jezgri, evo i rješavanja hotela Ambasador, drago mi je da je to pitanje pokrenuto. Postavio bi
vam pitanje, buduće to u izvješću nisam vidio, a smatram da je se trebalo odradit pogotovo
zbog toga što imate i centralnu vlast, dakle što je sa rješavanjem državne, državne imovine u
užoj gradskoj jezgri, tu prvenstveno mislim ...
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
PETAR ŠKORIĆ
... dakle rješavanje prostora istočne obale kao i ovdje u ovom dijelu zapadne
obale dakle gdje su od Porezne uprave na Rivi do MIORH-a, Zavoda za zdravstveno
osiguranje, jer poduzetnici grade u sjevernom dijelu grada hotele umjesto da se ovaj dio
grada priprema i da se iskoristi to za izmiještanje službi. Pa evo zanima me samo u tom
dijelu nismo vidjeli da li se nešto radi. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Marijana Puljak.
MARIJANA PULJAK
Ma evo samo kratko, ponovo osvrt na ovo kad gradonačelnik kaže da Grad
ponovo postaje posljednjih mjeseci grad slučaj, je li, to je evo ovo što su i kolege rekli. Znači
ne postaje grad slučaj i ne vrti se u medijima je li zbog nas koji upozoravamo na
nepravilnosti, znači svojim nekakvim netransparentnim ponašanjem i nekakvim sakrivanjem
zapravo pridonosite tome da se o gradu govori i po medijima, je li. Znači nismo mi koji smo,
ne znam, uhljebljivali ljude, prekomjerno zapošljavali, nismo mi oni koji smo stavljali studente
u nadzorne odbore komunalnih poduzeća s problemima, nismo mi koji smo namještali
natječaje i ne znam šta sve, nego smo upozoravali na te stvari i zbog toga je, zbog toga su
stvari u medijima. Dakle zna se tko je uzrok problema, a ne, ne oni koji upozoravaju na
probleme nego oni koji generiraju, je li. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo gospodin Jakov Prkić kao zadnji za raspravu. Izvolite.
JAKOV PRKIĆ
Hvala vam predsjedniče. Ma ja ću bit kratak. Čitajući ovo izvješće mene je
zasmetalo ovaj šta je puno pravopisnih pogrešaka. Po meni bi barem tri osobe trebale
71
pročita dijelove ovog izvješća ili cijelo izvješće. Prvo ona osoba koja ga je pisala, pa
pročelnik te službe koji daje ovaj, koji ga predaje gradonačelniku i na kraju gradonačelnik ili
netko njegov blizak. Evo recimo u par redaka ovdje u 11. ovom poglavlju kojega piše Služba
za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru u pet redaka, restauratorske radove na
spomeniku Grguru Ninskome te, to je sve jedna riječ, ne može to bit jedna riječ, znači mora
bit pristojno to sastavljeno. Predradnje uoči samih radova, opet sve zajedno jedna riječ. I
započeli sredinom lipnja, jedna riječ. Izradi pripreme dokumentacije, jedna riječ. Trebalo je
biti održano, jedna riječ. Znači ima slučajeva gdje sedam riječi je vezano u jednu riječ, pa ne
događa se to tek tako, znači treba to pročitat. Evo čak ima nešto a na engleskom, ovih, i
engleskih ima poprilično ovih spojenih. Znači ovaj očito se ovo malo čitalo, eto, čini mi se da
je to tako. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ne, mislim zaista volimo se pohvaliti da smo drugi grad u Hrvatskoj,
što je nesporno, a onda i njegove službe i Gradsko vijeće zaista zaslužuju da dobiju materijal
koji je u potpunosti gramatički i nomotehnički ispravan i jasan, tu suglasan sa svima vama
koji na tome inzistirate. (-čuje se više glasova-) Evo sa ovime su iscrpljene rasprave, jedino
vas mogu ...
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Ja bi kratko ...........
PREDSJEDATELJ
Evo ja bi vas samo zamolio evo gradonačelnik će dati jedan kratak osvrt na ono
što ste vi rekli i na što ste ga upozorili, ja bi vas samo molio da ne otvarate nove replike.
Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Dakle naravno da su vijećnici imaju sva prava da pitaju itd., međutim moj osvrt je
bio na generaliziranje nekih stvari i na inkriminiranje, a osobito od strane liste gospođe
Marijane Puljak koja stalno inkriminira. Kolege iz HDZ-a rade svoj posao kao oporba i dosad
nisu nikad koristili teške riječi kao što je kriminal, nego su koristili ono što je u političkom
žargonu pristojno i normalno. Da sam nesposoban, da ne znam radit itd., to je normalno,
oprostite, ali to je, za mene je to potpuno normalno, međutim do sada osim vas gospođo
Puljak nitko nije upotrijebio riječi takve težine, jer vi u biti kažete da sam ja kriminalac, da
pogodujem, da radim krivična djela itd., dakle u vijećnici imate imunitet, izvan vijećnice
nemate imunitet i kad govorite o tome onda govorite vrlo u teškim kategorijama. zato vam
govorim da vi pravite od ovoga grada grad slučaj na način na koji vi upotrebljavate riječi. Za
razliku od svih ostalih kolega koji sa uvažavanjem govore i o meni i o Gradskoj upravi i
naravno spominjući to da smo nesposobni, nemamo viziju, ne znamo kuda idemo, zajedno
...., pa gledajte to je politički rječnik koji, da, to sam vam htio reći. Osim toga vi generirate
toliku količinu papira, šaljući po raznoraznim službama da jedan dio naših službenika smatra
da ih vi namjerno zatrpavate, da, da pitanjima defakto sve ovo šta ovdje piše vi ste već
postavili na nekoliko puta, na nekoliko različitih načina pitanje. Ja više ne znam na koji način
da vam službenici odgovaraju, koliko vama informacija treba, na koji način da vas
informiramo, ali svi ostali vijećnici imaju jako dobre uvide u to i tu i tamo nešto pitaju, zaista
da bi razjasnili, osim vas. E sad vi mislite da je ovo moj napad na vas, a ja vam samo kažem
moje mišljenje kao što ste vi rekli meni ja sam odgovorio vama.
PREDSJEDATELJ
A morao bi, morao bi zbilja dozvoliti ali samo vrlo kratko i iznimno. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Dobro, izgleda da vas, da vas naše riječi najviše bockaju, jer zapravo i mi
govorimo isto što i ta vaša konstruktivna oporba (-čuje se više glasova-) Ne znam, ne znam
72
na koji način, na koji način vas može uvrijedit kad mislimo dakle nešto što je nezakonito
kažemo da je nezakonito i naša je dužnost evo rekli su i kolege prije, naša je dužnost ako
mislimo da je nešto nezakonito da to, o tome progovorimo, prijavimo nadležnim službama
itd., je li. Znači tako se, ako se zbog toga vrijeđate onda ono vrijeđajte se i dalje, ne znam, ne
znam šta vam drugo reći. Znači ovo nije nekakav ne znam zavjera protiv vas ili itd., nego
znači mi smo tu da ukazujemo na ono što je, što smatramo da nije u redu, na ono šta nije u
skladu sa nekim i našim principima, ali prije svega i sa zakonima. Ako, ako vi možete
dokazat drugačije dokažite, ako nadležne službe kojima prijavimo nešto mogu dokazat sve u
redu. Znači prijavio vas je evo i HDZ-e traži vašu ostavku, ne znam jeste li se uvrijedili i zbog
toga, ne znam kako se niste uvrijedili, evo da smo je mi zatražili vjerojatno bi se uvrijedili.
Znači ...
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
MARIJANA PULJAK
... šta god mi kažemo vrijeđa vas.
PREDSJEDATELJ
Samo, samo časkom, da nešto, da nešto razjasnimo. Ukoliko želite izglasajte da
ja odem ća i izaberite gospodina Čepu na mjesto predsjednika Gradskog vijeća, ja, ja zaista
nemam nikakvog, molim vas, ako se, ako se, ma šta, pa nismo djeca, šta ćemo sa
opomenama. Nismo djeca, ajte molim vas samo dopustite mi da ja, da ja neke stvari ovi
kažem. Prema tome ako, iznimno sam dopustio, zašto, ako se netko prozove onda dajmo
ako je dijalog, onda dajmo, čujmo i drugu stranu na ovo, dakle to je jedna iznimka, a ja mogu
samo dodati da je naša obveza da ovdje iznosimo provjerene i točne činjenice. Ja bi vas isto
zamolio, meni osobno kao pravniku smeta riječ nezakonito, zašto, šta se desi sucu kad
donese ovi, ukinuo rješenje ili odluku koju mu poništi revizija, upravni sud, ništa mu se ne
desi. Šta se desi upravnom referentu koji donese nezakonito rješenje? Dakle postoji sustav
ispravljanja, nezakonitost ne znači odmah kriminal ljudi moji, nezakonito znači samo da je
nešto izvan sustava postojećih propisa i da postoje mehanizmi koji to vraćaju, druga je stvar
kad nekoga ubijete, kad kradete, kad provalite itd., to je druga vrsta, o tome ćemo kad dođe
............. Dakle ja bi vas samo zamolio samo malo više, kako bih rekao, razumijevanja i
upotrebe određenih termina tako da se zbilja između sebe niti ne vrijeđamo i da ne
produbljujemo neke rasprave koje nisu potrebne. Zahvaljujem. S obzirom da su rasprave već
zaključene ja bi stavio ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Dakle stavljam izvješće o radu
gradonačelnika Grada Splita za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine na glasovanje.
Tko je za? –
Tko je protiv? – 11.
Zahvaljujem. Utvrđujem da je izvješće o radu gradonačelnika Grada Splita za
razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine usvojeno sa 18 glasova da i, za i 11 glasova protiv.
Tko je suzdržan, skužajte? – Nitko.
Jeste, 29, točno je to. I sada idemo po redu. Nije, nego je točka 5. dakle prijedlog
odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotareva Grada Splita
Ad 5. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih
kotareva Grada Splita
Molim izvjestitelja gospodina Filipa Butorovića da dade uvodno izlaganje. Hvala.
FILIP BUTOROVIĆ – pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo vijećnici, poštovani
gospodine dogradonačelniče kao što vam je poznato izbori za mjesnu samoupravu održani
su 8. lipnja 2014. godine, nakon čega je u zakonskoj proceduri konstituirano 32 vijeća
mjesnih odbora i gradskih kotareva. Vijeće Gradskog kotara Varoš i Žnjan nisu se uspjeli
73
konstituirati, stoga je potrebno da ovo Vijeće ponovo raspiše izbore za ta dva kotara i mi
predlažemo da to bude 9. studenoga 2014. godine. Evo hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Utvrđujem da nema
prijavljenih, zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje prijedlog odluke o raspisivanju
izbora za članove vijeća gradskih kotareva Grada Splita.
Tko je za? –
Protiv? –
Suzdržan? –
Utvrđujem da je točka 5. dnevnoga reda usvojena sa 24 glasa za, niti jednim
protiv i niti jednim suzdržanim.
Točka 6. dnevnog reda, prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju
sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/članica
Gradskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača.
Ad 6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava
proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/članica Gradskog
vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača
Odbor za statut, poslovnik i propise na svojoj 11. sjednici održanoj 1. listopada
2014. jednoglasno je sa 4 glasa za od ukupno 4 prisutna donio zaključak kojim je mišljenja
da je navedeni prijedlog odluke o izmjenama odluke o raspoređivanju sredstava proračuna
Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova / članica Gradskog vijeća izabranih
na kandidacijskim listama grupe birača sukladan zakonima i drugim propisima. Molim
izvjestitelja Dragu Davidovića da podnese uvodno obrazloženje odnosno izvještaj. Izvolite.
DRAGO DAVIDOVIĆ – pročelnik Ureda Grada
Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane vijećnice i vijećnici imali smo promjene
u sastavu Gradskog vijeća, kao što znate umjesto gospodina Ranka Milića zamijenio ga je
gospodin Jakov Prkić, u financijskome iznosu sve ostaje isto. Druga promjena je umjesto
gospođe Maje Dvornik je došao gospodin Ivan Grubišić čime se mjesečni iznos od 7 tisuća
480 zamjenjuje mjesečnim iznosom od 6 tisuća i 800 kuna. S obzirom da na navedeno
predlaže se donošenje odluke o izmjeni odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada
Splita za financiranje političkih stranaka i članova/članica Gradskog vijeća izabranih na
kandidacijskim listama grupe birača. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Zahvaljujem izvjestitelju. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog
reda. Javio se gospodin Čepo. Izvolite.
GOJKO ČEPO
Sad rasprava, replika, svejedno, ja bi imao pitanje za izvjestitelja. Evo obzirom da
se radi o izdvajanju sredstava iz proračuna vijećnicima te da se evo igrom slučaja radi o
izmjenama vijećnika koji su s nezavisnih lista a eto i nekako i zbog istine i interesa javnosti ja
bi vas molio ako mi možete dati jedan podatak, a da ne bi ispalo da ja ciljano idem prema
nekoj kolegi vijećniku, ja bi vas molio podatak za dva vijećnika, evo recimo za vijećnika, ne
volim o sebi govorit, u 3. licu, recimo za vijećnika Gojka Čepu od kad je ušao u Gradsko
vijeće koliko je sredstava Grad Split uplatio na njegov račun i evo recimo za vijećnicu
Marijanu Puljak koji je Grad Split uplatio na njen račun, dakle na naše račune? (-isključio se
mikrofon-) Eto čisto da građani znaju ..., (-uključen mikrofon-) da građani znaju koliki su ti
iznosi koji mi kao vijećnici dobivamo na svoje račune, koliko nezavisni vijećnici, koliko
politički vijećnici, red veličine.
74
PREDSJEDATELJ
Izvolite, s tim što ima, gospodin Jakov Prkić je imao jednu repliku na izlaganje
gospodina Čepe pa ćete vi onda. (-čuje se više glasova-) A ti si replicirao? (-čuje se više
glasova-) Dobro, u redu. Izvolite gospodine Davidoviću.
DRAGO DAVIDOVIĆ – pročelnik Ureda Grada
Hvala gospodine predsjedniče. Znači imamo ovakvu situaciju, šta se tiče
nezavisnih vijećnika ženskoga spola mjesečni iznos za njihovo političko djelovanje 7 tisuća
480 kuna mjesečno, za vijećnika nezavisne liste 6 tisuća i 800, vijećnički paušal je cirka za
vijećnika 2 tisuće kuna, a za vijećnicu je cirka 2 tisuće 200, znači 10% više. Šta se tiče (-nije
uključen mikrofon-) Isto, nije 10% više. O.K. Šta se tiče, šta se tiče stranačkih vijećnika iznos
za vijećnika od 6 i 800 uplaćuje se na račun stranke kojoj ...
PREDSJEDATELJ
Molim vas.
DRAGO DAVIDOVIĆ – pročelnik Ureda Grada
... na čijoj listi je bio. Što se tiče vijećnika/vijećnica 7 tisuća i 480 se također
uplaćuje na račun stranke. Kod nezavisnih vijećnika se uplaćuju iznosi za vijećnicu od 7
tisuća 480 na njen račun za političko djelovanje, a što se tiče vijećnika iznos od 6 tisuća i 800
također na njegov račun.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Prkić izvolite.
JAKOV PRKIĆ
Hvala vam. Znači ovako ...
PREDSJEDATELJ
Ako si, ako imao, bila je replika, sad je odgovoreno.
JAKOV PRKIĆ
Ne, ne, ja sam sad digao za raspravu, ja sam digao za raspravu sada.
PREDSJEDATELJ
Ajde sad ćeš samo da, sad će gospodin Prkić. Izvolite.
GOJKO ČEPO
Pročelniče evo ja, ja sam vam postavio pitanje, međutim vi ste meni odgovorili
dosta toga, ali nisam dobio odgovor na pitanje koje sam postavio. Dakle ja sam vam pitao za
konkretno dvoje vijećnika, za sebe i za kolegicu Puljak je li mi možete reći od kad smo ušli u
Gradsko vijeće koliko smo mi dobili na svoje račune. Po ovome što ste mi vi rekli ja sam
samo uspio čuti od vas da vijećnica Marijana Puljak mjesečno na svoj račun od Grada
dobiva 9 tisuća 480 kuna.
DRAGO DAVIDOVIĆ – pročelnik Ureda Grada
Gospodine Čepo znači imamo situaciju otprilike ovako, znači u proteklom periodu
od sastava ovoga Vijeća znači u 2013. smo imali sedam mjeseci i sad zaključno sa 9.
mjesecom to je, ustvari sedam plus devet šesnaest mjeseci, ja stvarno nisam se spremio za
ovo pitanje, znači zbroj mjeseci pomnožite sa iznosima ako imate mogućnosti imate ukupne
cifre koje je dobila kolegica Puljak i vi kao vijećnik, je li.
PREDSJEDATELJ
U redu je. Gospodine Prkić izvolite.
75
JAKOV PRKIĆ
Hvala vam gospodine predsjedniče. Znači ovako, mi smo svi ovdje u jednakoj
poziciji, s tim da su neki nestranački odnosno nezavisni kandidati odnosno kandidati sa
kandidacijske liste grupe birača, a drugi su stranački i svi mi dobivamo jednaki novac osim
što je razlika u spolovima a to je zato što žena ima ovdje puno manje. Zašto žena ima puno
manje nemam pojma, pogledajte lijeva koalicija jedanaest vijećnika i jedna žena. Desna
koalicija deset vijećnika i jedna žena. Nezavisna lista Grubišić tri vijećnika, nula žena.
Nezavisna lista Visković dva vijećnika nula žena. Naša nezavisna lista tri žene. HGS ima
40%, dvije od pet. To bi trebalo biti minimalno tako, minimalno tako. Da smo mi tako
raspoređeni pola-pola onda bi dobivali jednako, ali nismo raspoređeni pola-pola. Znači ovako
svaki put kad su izbori pitanje u javnosti koliko se novca dobiva, mi dobivamo dvije naknade,
jedna je naknada osobna, vijećnička i ona iznosi neto 2 tisuće kuna, na nju se plaća porez i
prirez, ona je svima ista, druga je naknada tzv. naknada za politički rad koji također dobivaju
svi vijećnici, samo oni koji su u stranci dobivaju na stranački račun, a oni su koji su nezavizni
morali su otvoriti svoje posebne račune i jednako i posebne račune na kojima dobivaju ta
sredstva i ona se također koriste za politički rad. Zašto je to tako definirano u zakonu nemam
vam pojma. Mi osobno bi bili sretni da možemo sva ta sredstva grupirat na jedan račun i da
imamo to na račun naše nekakve nezavisne liste, ali po zakonu to ne možemo, da bi to
napravili trebali bi postat stranka, a stanka još nismo. To je Gojku Čepu jako dobro znano.
Znači sa tim novcima koje npr. ja dobijem za politički rad zasigurno neću sjesti u automobil i
vozit se okolo, uostalom i podnosimo redovita izvješća o trošenju tih novaca kao i
eventualnim donacijama koje dobivamo. Zna on to dobro, nego hoće samo isprovocirat
situaciju. Pa samo nastavi mladiću želim ti sreću.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. E dobro, izvolite.
GOJKO ČEPO
Kolega niste mi toliko bitni i interesantni vi da bi vas pokušavao, da bi vas
pokušavao isprovocirati. Ja mogu shvatit da vi shvaćate kao provokaciju kad se spomene
iznos proračunskih sredstava koje dobivate na svoj račun. Kad ste rekli da je isto, nije isto.
Ja dobivam vijećnički paušal i na račun kojim ja raspolažem ništa osim 2 tisuće kuna
vijećničkog paušala. Vi kao i vaše kolegice, evo za kolegice Marijana Puljak vaša od kad je
ušla u Gradsko vijeće na svoj osobni račun imenom i prezimenom je dobila 151 tisuću 680
kuna, dakle vas četvoro od kad ste ušli u Gradsko vijeće ste iz gradskog proračuna dobili
600 tisuća kuna, to je vaš novac, to je vaš novac. Dio tog novca je namjenski novac, ali vama
kao fizičkoj osobi nitko ne smeta, ne znam da li to i radite, da li vi iznajmljujete sami sebi ili vi
kolegici ured jedan, ona vama drugi, na koji način vi trošite vaša sredstva. Samo mislim da je
u redu da građani znaju da bez obzira uz stalne priče vaše o uštedama i o ovome i onome
da ste vi iz gradskog proračuna do sada kao lista dobili 600 tisuća kuna. Je li to korektno?
Jesam li ja rekao da vi nemate pravo na to, da je to nešto nemoralno? Ja sam samo htio reći
da nezavisni vijećnici dobivaju na svoj račun 9 tisuća 480 kuna mjesečno. Da li ga vi
namjenski trošite to će pokazat revizija, ja u to ne ulazim.
PREDSJEDATELJ
Vrijeme. Evo može odgovor na repliku. Može.
JAKOV PRKIĆ
Hvala vam. Znači porezne obveznike mi svi koštamo jednako, jednako porezne
obveznike koštamo i vi i ja. Ja koji dobivam na dva računa, jedan posebni za politički rad i
jedan na osobnu naknadu na moj žiro račun i vi koji dobivate na račun stranke, stranka
dobiva, vi dobivate za stranku, vi dobivate za stranku odnosno stranka dobiva za vas ...
PREDSJEDATELJ
Molim vas, polako.
76
JAKOV PRKIĆ
... pa zbrojite, zbrojite jedanaest vaših vijećničkih mandata odnosno deset puta 6 i
800 i jedan puta 7 i 200 i 300 pa pogledajte koliko je vaša stranka uprihodila od Gradskog
vijeća kad već tako potežete. A šta se tiče ureda ili sami sebi iznajmljujemo ured,
iznajmljujemo ured koji se nalazi komercijalno, nalazi se u robnoj kući Dalma, Gundulićeva
28A, čini mi se, i za njega plaćamo mjesečno oko 3 i pol tisuće kuna, znači nemamo za euro
kvadrat.
(-čuje se više glasova-)
PREDSJEDATELJ
Gospodine, gospodine Čepo evo sad ću ja lijepo, gospodine Čepo. Molim vas, e.
Ajmo polako. Gospođo Vrdoljak izvolite.
LJUBICA VRDOLJAK
A ja moram kazat ovaj, ...
PREDSJEDATELJ
Sad jedna smirena replika.
LJUBICA VRDOLJAK
... da svaki vijećnik u Gradskom vijeću jednako košta ovaj Grad, svaka vijećnica u
Gradskom vijeću jednako košta ovaj Grad. Namjenska sredstva za političko djelovanje za
iste svrhe može koristit i politička stranka i nezavisni vijećnik i za to mora položit račune.
Prema tome nemojmo kalkulirat sa onim što ne stoji, a argument je da svaki vijećnik mora
imat jasno pravdano računa i ima pravo godišnje donacije do 15 tisuća kuna, ovaj, stranka
može koliko god hoće. Prema tome ne košta sigurno više Ljubica Vrdoljak od Gojka Čepe, ali
sigurno ni gospođa Marijana Puljak ne košta više nego vijećnica sa vaše strane. Prema tome
nemojmo kalkulirat s onim što ne stoji.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Danira Matošić Matičević za raspravu se javila.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Zahvaljujem. Htjela sam reći nešto što je zapravo Jakov već rekao prije mene, ali
samo bih htjela poručit gospodinu Čepi, ne znam je li još tu, ne vidim ga. E, e, ne, ne, sad ja
dakle govorim da probajte vi, izađite vi iz stranke i izađite samostalno na izbore, osnujte
nezavisnu listu i imat ćete dva računa i dobivat ćete novce na način na koji mi, i mi dobivam
o pa ćemo vidjeti da li će to bit tako.
PREDSJEDATELJ
U redu je. Gospodin Marušić se javio na repliku na gospođu Daniru Matošić
Matičević.
HRVOJE MARUŠIĆ
Ma gospođa Danira moram joj replicirat, jer je zaboravila reći da ipak sve stanke i
nezavisne liste nismo u istom položaju, dakle mi građane koštamo jednako, što je apsolutno
točno, dakle i nezavisna lista i političke stranke građane koštamo isto, ali mi svoje prostore
za razliku od SDP-a ne plaćamo, jer SDP je, SDP je naslijedio prostore od komunističke
partije i vi imate prostore vaše na Bačvicama koji su vaši. Pusti, nemoj. Imate Kockicu u
Zagrebu, imate svugdje svašta. Dobro je, (-čuje se više glasova-) ja vam kažem ...
PREDSJEDATELJ
Molim vas polako.
77
HRVOJE MARUŠIĆ
... vi ste u takvim .......... Dakle mi svoje prostore plaćamo, a vi.
PREDSJEDATELJ
Samo čas, polako, polako. Ovo nije zvono sa Titanika nego je samo zvono
upozorenja. Ne možete beskonačno replicirat i replika na repliku. S tim ćemo sad prekinuti.
Tko god želi neka se javi za raspravu, a onda ako netko želi neka replicira. Gospodine
Hrvoje Marušić jeste vi, ostajete pri raspravi ili?
HRVOJE MARUŠIĆ
(-nije uključen mikrofon-) Ne, ne, ne treba.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Tko se slijedeći javlja za raspravu? A ha gospodin Sučić se javio za
raspravu. Izvolite. Niste. (-čuje se više glasova-) A neću dopustit replike na replike replikine
replike, amen. E, nije to točno, nije to točno, nemojte tako. A jednostavno se ne može pratit
situacija kako treba jer svi govorite uglas, prebacujete jedan drugome, otvarate međusobne
dijaloge, tko će se snaći u tome. I sad kad ja kažem ima li tko za raspravu svi junaci mukom
umukoše. Hvala. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Stavljam točku 6.
dnevnog reda prijedlog odluke o izmjeni, odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju
sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/članica
Gradskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača na glasovanje.
Tko je za? –
Tko je protiv? –
Suzdržan? Dakle jednoglasno sa, sa 27 glasova za.
Prelazimo na 7. točku dnevnog reda prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za
sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita.
Ad 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni
programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita
Odbor za statut, poslovnik, propise na svojoj 11. sjednici održanoj 1. 10. 2014.
jednoglasno je donio zaključak kojim je navedeni prijedlog u skladu sa zakonom i drugim
propisima. Izvjestiteljica je gospođa Ines Milina Ganza. Izvolite gospođo Ganza.
INES MILINA GANZA – pročelnica Službe za obrazovanje i znanost
Hvala gospodine predsjedniče, poštovani vijećnici Gradsko vijeće Grada Splita
2008. godine donijelo je Odluku o kriterijima i mjerilima sudjelovanja roditelja u cijenama
dječjih vrtića i jaslica Grada Splita. Ova, ovaj prijedlog odluke o kojoj danas mi raspravljamo
ne donosi ništa novo, dakle radi se o staroj novoj odluci gdje su cijene za roditelje po
programima ostale nepromijenjene. Iz kojeg razloga je ovaj prijedlog odluke danas na
dnevnom redu iz razloga što je Gradsko vijeće Grada Splita u 6. mjesec donijelo Odluku o
socijalnoj skrbi. Ta Odluka o socijalnoj skrbi predviđa sve kategorije roditelja koji ostvaruju
pravo na olakšice za smještaj djece u dječjim vrtićima i jaslicama Grada Splita pa nije bilo
potrebno da se na dva mjesta regulira ista problematika. Ova naša današnja odluka koja je,
o kojoj mi danas raspravljamo ona predviđa samo kategoriju roditelja koji imaju dvoje ili više
djece u nekom od gradskih vrtića i situaciju kada je dijete zbog bolesti ne koristi usluge vrtića
dulje od 30 dana. U ta oba slučaja roditelji plaćaju istu cijenu kao što je to bilo predviđeno i u
odluci iz 2008. godine. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnoga reda. Javili su se redom
gospodin Banović, gospodin Blažević, gospodin Restović, gospodin Prkić i gospodin Sučić.
Ivane izvolite.
78
IVAN BANOVIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Evo nakon političkih, politiziranja ja se nadam da
ćemo donijeti i neke malo bolje odluke. Ja sam pripremio jedan amandman, a prije toga bi
mogao reći da je ovo, nešto sam ovdje bio računao, osam, u prosječnoj cijeni osam satnog
programa koliko ovaj košta vrtić za roditelje, a koliko košta vrtić za djecu za drugo, treće i
četvrto dijete itd. Naime gledajući cijenu prosječno osam satnog programa dolazimo do
cijene ukoliko se plaća za prvo dijete puni iznos, za drugo dijete 70%, za treće dijete 50% i
za četvrto dijete 25% u vrtiću dolazimo do iznosa od 1.004,50 kn (tisuću četiri kune i pedeset
lipa). S obzirom da znamo da je nekakva prosječna plaća u Hrvatskoj pet tisuća kuna vidimo
da je to samo davanja za vrtić za četvero djece bi bila otprilike oko 20% plaće, iznosa plaće.
Isto tako pogledajmo, ako pogledamo broj stanovnika koji je u Splitu od 2001. do 2011.
vidimo da je pad broja stanovnika za otprilike 11 tisuća ljudi. Ja s obzirom da smo i prošli put
izglasali nekakvu politiku, pronatalitetnu politiku Grada Splita i da se time moramo voditi i
dalje ja imam prijedlog za smanjenje cijena za treće i četvrto dijete odnosno amandman koji
sam napisao i nadam se da će ga svi prihvatiti da koliko toliko olakšamo roditeljima cijene u,
cijene vrtića. Naime amandman je na članak broj 6. te on glasi: „Roditelji s više djece u
nekom od vrtića Grada Splita ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i
to: za drugo dijete u vrtiću roditelj sudjeluje sa 70% cijene određenog programa, za treće i
više djece roditelji će biti oslobođeni od plaćanja cijene određenog programa.“. Ja se nadam
da ćete svi prihvatit to s obzirom da nisu to neke velike cifre koje će Grad izgubiti, a sigurno,
evo gospodine, evo, e ma ja sam računao otprilike da bi to bilo kad bi za troje djece da bi bilo
nekakvih gubitak od 205 kuna, za treće dijete ako je četvero djece to bi bilo znači 307,5
kuna. Mislim da to, rijetki su slučajevi uopće u gradu kojih takvih ima (-čuje se više glasova-),
svaka čast, ali nisu svi troje u vrtiću. Mislim da su to samo pojedini slučajevi u gradu, a tim
nama neće puno značit taj iznos, a roditeljima itekako znači 300 kuna netko tko ima četvero
djece. Eto hvala puno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem.
IVAN BANOVIĆ
Evo ja predajem svoj amandman i nadam se da će jednoglasno bit usvojen.
PREDSJEDATELJ
Ja ću ga dati predlagateljima da ga ocijene. Gospodin Blažević. Izvolite. Molim
vas gospodin Blažević ima riječ.
TONĆI BLAŽEVIĆ
Gospodin Banović prije nego počne svoj dio možda, možda ne bi bilo loše u to
ubaciti imovinski cenzus. Zašto? Ja i žena imamo dobru plaću, imamo troje djece, nema
smisla da mi imamo još taj dodatni. Možda, neka razmisle u službi, čisto onako, e. E sad, ne,
ne, ne, meni je rasprava, samo sam se, samo sam se uključio u ovo. Ja bi volio ako može
predsjedniče da pozovete i kolegicu Škrbić koja je bila u 6. mjesecu kad smo, molim,
Škrabić, ispričavam se, Škrabić. A Škrabić, baš je škrabica nam je socijalna, tako i je. Ja ću
pročitat ovdje obrazloženje, dio obrazloženja zbog čega je došlo do ove točke pa ću ima
pitanja, ispričavam se ako nešto nisam dobro shvatio. Novom odlukom o socijalnoj skrbi koju
smo donijeli u mjesecu lipnju brisane su odredbe kojima je propisano da roditelji sa više
djece u nekom vrtiću ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa za drugo,
treće i četvrto dijete. Vi ste sad rekli da su se odluke donijele na dvije razine. Ono što mene
zanima, u onom trenutku kad se donosila ona odluka o socijalnoj skrbi u kojoj ja nisam ovo
pročitao, ja želim da gospođa Škrabić, kako smo rekli, Škrabić, da nam direktno odgovori, je
li ona znala ili njena služba znala da to implicira da više nema popusta za djecu, za drugo,
treće, četvrto dijete. E o čemu govorim? Govorim o nekome našem međusobnom povjerenju.
Zabuna se može dogodit, svi mi falijemo u radu, ali ako se slučajno dogodilo da se znalo da
će to dovest do toga da djeca nemaju, nemaju dodatni popust onda se trebalo kazat ovdje pa
79
da mi svi razmislimo pa kažemo nemamo novaca, pa ćemo sudjelovat u tome, pa idemo ... (
- kraj 4. kazete A strane - )...
PREDSJEDATELJ
Imamo repliku. Izvolite gospodine Banović.
IVAN BANOVIĆ
Ma evo kolega Blaževiću ja bi samo, nije to replika nego više samo da kažem,
mislim da ne bi bilo dobro stavljat nikakav cenzus zbog toga što je to ipak pronatalitetna
politika, neka svi idu i da svi imaju jednaka prava u tome, to se tiče djece i zbog djece. Eto.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Aida Batarelo. Izvolite.
AIDA BATARELO
Evo odgovorit ću odmah gospodinu Blažiću, Blaževiću, ja bi rekla da je bila
zabuna, a što se tiče ovog predloženog amandmana vijećnika Banovića usvajam ga,
prihvaćam ga, pardon, prihvaćam ga. Prihvaćam ga, a vi ćete ga ...
PREDSJEDATELJ
Razumjeli smo se. Pa ćemo, ima još vremena, još su se javili neki za raspravu pa
ćemo onda ovaj, e, pa ćete onda imat riječ. Gospodin Restović. Izvolite.
ANTE RESTOVIĆ
Dobar dan predsjedniče, najljepša vam hvala. Moje pitanje je usmjereno na ovu
odluku, znači imali smo prije jednu odluku, promijenili smo je nekom drugom odlukom koja je
raspravljala o socijalnim kategorije, sad me zanima da li će ova odluka bit ugrađena i kao
takva vrijedit u budućnosti, da li će ova odluka ostat sama i vrijedit u budućnosti, mislim da li
ćemo slijedeće godine trebat ponovo usvajat ovu odluku ili je ona sad postaje važeća za
budućnost, dok je ne promijenimo nekom drugom odlukom?
INES MILINA GANZA – pročelnica Službe za obrazovanje i znanost
Ova odluka ukoliko se danas usvoji ona važi do donošenja neke nove kojom će
prestat njezino važenje. Zašto je, zašto je Odluka o socijalnoj skrbi predvidjela ove kategorije
koje su ranije bile u odluci koje je izrađivala Služba za obrazovanje iz čistog razloga što su
sredstva koje je predškolske ustanove na ime umanjenja plaćanja roditelja ta sredstva su
osigurana na, u Resoru socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, a ne u Resoru obrazovanja, eto
to je, to je bio taj ..... razlog. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Prkić Jakov.
PRKIĆ JAKOV
Hvala vam. Ma meni se čini da je ovdje bio problem nekakve međuresorske
interne komunikacije, jer ako smo onoga trenutka u 4. mjesecu odnosno 6. mjesecu izglasali
promjene Odluke o socijalnoj skrbi pa istoga trenutka trebalo je donijeti ovu odluku da se ta
situacija nekako odmah kompenzira. Ja znači, roditelji su sad krenuli u vrtić i ovaj počeli su
plaćat jednako za jedno i drugo dijete, ja znam moja su isto istovremeno bila u vrtiću prije par
godina i plaćao sam 70% za drugo. I sad me zanima jesu li roditelji već uvjetno rečeno
oštećeni odnosno jesu li platili više i možemo li im to kompenzirat, vratit nekako natrag. I ne
znam, vi ste rekli gospođa zamjenice gradonačelnika da je možda u pitanju greška ovo za,
za, kad, što je napomenuo kolega Blažević, pa sjetimo se ne tako davno kad je počeo vrtić u
istoj odluci smo se mi odrekli, a da praktički nismo bili ovaj obaviješteni o tome i ove
subvencije za djecu koja pohađaju vrtiće privatne, ajmo tako reći, privatne i vjerske i tako,
ova je odluka od 100 kuna po djetetu ili 200 kuna po djetetu, zavisi je li jaslična dob ili ova
80
druga, ista je stvar bila, znači to je izostavljeno samo je pisalo nadodaje se korisnici socijalne
skrbi, znači ta djeca koja idu u privatne vrtiće mogli su dobivat 100 kuna, znači mogli su
dobivat nekakvu subvenciju Grada samo ako su im roditelji korisnici socijalne skrbi, što je
vrlo vjerojatno rijetko, jer tko nema para neće slati dijete u privatni vrtić. Znači to se dogodilo
isti trenutak jedno i drugo, za ovo smo saznali friško, a za ovo smo saznali nešto ranije jer je
bilo po novinama pa je gradonačelnik svojim zaključkom to nadomjestio nadomirio roditeljima
i tako popravio situaciju. Znači da je bilo nekakve interne međuresorne komunikacije bolje
onda bi mi to ispravili odmah onoga dana kad smo izglasali odluku o promjeni socijalne,
odluku o promjeni ove, promjenu Odluke o socijalnoj skrbi. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Molim odgovor.
INES MILINA GANZA – pročelnica Službe za obrazovanje i znanost
Subvencija za smještaj djeteta u vrtićima koji su u vlasništvu fizičkih osoba,
udruga i vjerskih zajednica odnosi se na svako dijete koje je upisano u tako vrtić čiji roditelji
imaju prebivalište na području grada Splita, znači ne ovisi o socijalnom statusu obitelji. Dakle
tu subvenciju ostvaruju sva djeca. Što se tiče drugog i svakog narednog djeteta ovaj kolege
koje su u Odjelu socijalne skrbi koji su radile prijedlog odluke o socijalnoj skrbi te dvije
kategorije držeći da se ne radi o socijalnim kategorijama izostavili su iz svoje odluke. Evo iz
čistog razloga upravo zbog takve zabune došlo je do toga do čega je došlo. Gradonačelnik je
donio zaključak o subvenciji 100 i 200 za smještaj djeteta u privatnim vrtićima, a što se tiče
većeg broja djece i plaćanja participacije roditelja za gradske vrtiće, ukoliko su predškolske
ustanove, a nisu sve to napravile i roditeljima i dale uplatnice na cijeli iznos dobili su naputak
da kod plaćanja ovaj sudjelovanja za mjesec listopad roditelje oslobode tog, za taj preplaćeni
iznos. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Sučić Goran.
GORAN SUČIĆ
Evo hvala gospodine predsjedniče. Evo poznato da se ja javljam na ove teme kad
je društvena briga o djeci, nekako mi je ta problematika bliža, u ovom slučaju ovaj sam htio,
razumio sam ovo potrebu promjena, usuglašavanje sa socijalnim potrebama, to nije sporno,
međutim evo ja ću i sada ponoviti i pohvaliti gradsku vlast, baš ovu gdje se nije bilo u
prethodnoj točci riječi i da se smanjiva razlika, ono što sam ja i ranije govorio, smanjiva
razlika i da dijete ne bude diskriminirano samim tim što ide u privatni ili vjerski ili gradski vrtić,
da se smanjuje razlika između plaćanja. Volio bi da to se učini jednokratno, a nažalost nema
novaca, ali se smanjuje svake godine valjda po neki iznos, jer nema razloga da ta
diskriminacija bude veća, jer kvalitet usluga pruža i jedna i druga i treća ustanova odnosno
pojedinac ili ova udruga, tako da je ta .............. dobra i da se nastavi što prije da se izjednači
taj kriterij. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zamjenica gradonačelnika gospođa Aida Batarelo. Izvolite.
AIDA BATARELO - zamjenica gradonačelnika Grada Splita
Evo poštovani vijećniče Sučić ja bi još jednom htjela naglasiti da smo u svom
predizbornom obećanju dali riječ roditeljima i korisnicima i vlasnicima privatnih i vjerskih
vrtića, to znači 17 privatnih vrtića i 4 vjerska vrtića da ćemo izjednačiti cijenu usluga u
vrtićima između gradskih i vrtića u vlasništvu fizičkih osoba i udruga. Naime još jednom ću
naglasiti, za to zakonske obaveze ne postoji, grad ne mora platiti ništa, dapače, on to radi,
ove godine, prošle je to napravio u iznosu od 75%, za naredni proračun 2015. godine taj će
se iznos popeti za narednih 5%, dakle to će bit već 80% i time mi kročimo slijedom one
odluke koju smo zapravo i obećanja koje smo i dali korisnicima. Vi znate zapravo da je to
81
donacija i da se kao takva knjiži, bez obzira što mi kažemo uvijek sva su djeca ista i jesu i
zato to i radimo, ali time zapravo sebe dovodimo u onu poziciju koja je na neki način
donatorska. Dakle Grad donira svaki mjesec 75% cijene vrtića i to vam je na godišnjoj razini
oko 13 milijuna kuna.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodine Hrvoje Marušiću i vi imate repliku.
HRVOJE MARUŠIĆ
Pitanje više. Znači evo gospođu dogradonačelnicu bi pitao samo, ako sam
razumio dobro, ako ne ispravite me pa sam u krivu. Ovaj, dakle vi tu subvenciju privatnim
vrtićima donirate, vaša obaveza to nije je li tako, ali uzmimo sad za primjer da privatnih vrtića
nema bi li ta djeca mogla sva stat u gradske vrtiće?
AIDA BATARELO - zamjenica gradonačelnika Grada Splita
Upravo ...
HRVOJE MARUŠIĆ
Samo malo, malo, dakle ako ne bi onda je obaveza Grada da zbrine djecu, onda
nemojmo to gledat da je donacija nego je to donacija Gradu od strane privatnog sektora da
ne mora gradit vrtiće o svom trošku, prema tome nemojmo reći da je to donacija Grada
roditeljima i poduzetnicima. Kad bi ti vrtići bili višak u gradu onda bi mi to mogli prihvatit i
zahvalit na donaciji, ali ta djeca bi trebala bit zbrinuta u gradskim prostorima kojih Grad
nema. Znači to je jedna uzajamna korist, a nije nikakav poklon. Hvala.
AIDA BATARELO - zamjenica gradonačelnika Grada Splita
Odgovorit će vam u dijelu i pročelnica Ganza, ali ja ću samo reći da to je jedna
uzajamna potreba i zato smo utvrdili javnu potrebu, ali ja to naglašavam sa aspekta Zakona
o fiskalnoj odgovornosti gdje u svojoj suštini gradonačelnik koji mora bit fiskalno odgovoran
ne smije donirati sredstva prije nego šta izvrši plaćanja svim dobavljačima. Eto samo u
kontekstu tog dijela, a sad će vam i kolegica Ganza isto reći.
INES MILINA GANZA – pročelnica Službe za obrazovanje i znanost
Ja bi samo htjela reći da je Grad Split rad i uopće djelatnost ovaj prihvatnih i
vjerskih vrtića utvrdio kao svoju javnu potrebu i upravo iz razloga što su oni javna potreba
Grada Splita mi smo njih, oni su sastavni dio mreže dječjih vrtića. Prijedlog mreže je danas
jedna od 20. ili 22. točka dnevnog reda pa ćemo raspravljati o toj točci i možete vidjeti da su
u mreži, u prijedlogu mreže svi vrtići čiji su vlasnici i fizičke osobe i udruge i vjerske zajednice
čiji rad Grad Split sufinancira. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ja samo mogu osobno dodati da me raduje svaki ovakav doprinos,
jer nažalost Afriku je pogodila ebola a Hrvatsku bijela kuga, u odnosu na 2013. građana
Hrvatske je manje 13 hiljada i nastavi li se na žalost ovakova situacija, a to moramo svakako
spriječiti pa makar i ovakvim koracima, za 250 godina netko će u Saboru Hrvatske ne znam
kojim jezikom reći jučer je preminuo zadnji građanin Republike Hrvatske. Dakle ovo je ipak
stvar koju mi moramo, hoćemo li sad izglasati, i daleko bolje promišljati kako bi upravo vratili
Hrvatskoj njeno stanovništvo i osigurali, ono što se kaže, budućnost ove zemlje. Izvolite
gospođa Ganza.
INES MILINA GANZA – pročelnica Službe za obrazovanje i znanost
Ako smijem ja bi se samo nadovezala na izlaganje gospodina predsjednika
Gradskog vijeća, kako osobno pratim i osnovno školstvo strašan je podatak da godišnje u
osnovnim školama grada Splita imamo 300, cirka 300 učenika manje pa je grad Split u samo
82
deset godina izgubio tri i pol tisuće djece, tri i pol tisuće djece to vam je pet škola srednje pa
čak većih škola, eto hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Pošto više nema prijavljenih za raspravu ja bi, ja bi zaključio ovu
točku dnevnoga reda, zahvalio gospođi zamjenici i gospođi pročelnici na njihovim
obrazlaganjima te bi stavio prvo amandman gospodina, (-čuje se više glasova-) prihvaćen je,
a ha, skužajte, dakle stavljam na glasovanje prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za
sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita sa usvojenim
amandmanom od strane predlagatelja na glasovanje.
Tko je za? –
Protiv? –
Suzdržan? –
Utvrđujem da je točka 7. dnevnoga reda usvojena jednoglasno sa 22 glasa za
prisutnih vijećnika.
Točka 8. dnevnog reda, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
socijalnoj skrbi.
Ad 8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Odbor za statut, poslovnik i propise je na svojoj 11. sjednici održanoj 1. listopada
2014. jednoglasno je sa 4 glasa za od 4 prisutna donio zaključak po kojem je ovaj prijedlog u
skladu sa zakonom i drugim propisima. Molim izvjestiteljicu gospođu Romanu Škrabić da
dade uvodno izlaganje. Izvolite.
ROMANA ŠKRABIĆ – pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Hvala gospodine predsjedniče. Pozdravljam sve prisutne. Dakle poštovani
vijećnici pred vama se nalazi prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj
skrbi. Radi se o zaista samo tehničkim izmjenama, znači nije se išlo u suštini odluke, nije se,
nisu se mjere, mijenjale ni mjere ni uvjeti za ostvarivanje o pojedine socijalne mjere, već
samo tehničke stvari koje smo uočili kao greške nakon što smo počeli radit s novom
odlukom. Mijenjana su četiri članka, članak 8. je mijenjan zbog intervencije Ureda državne
uprave koji je uputio nam dopis u kojem nas je upozorio da u članku 8. stavku 2. nismo
dovoljno jasno napravili distinkciju između uvjeta koji se odnose na zakonske obveze koje
Grad ima prema korisnicima i onim kojim nad standard uslugama koje Grad sam kad na
standard mjere postavi u odluci o socijalnoj skrbi onda sam odlučuje kakvi su uvjeti. Znači na
prijedlog Ureda državne uprave razdvojili smo članak, stavak 2. članka 8. u dva dijela tako da
sad postoji jasna distinkcija između zakonskih obveza i nadzakonskih obveza. U članku, u
članku 11. slučajno stjecajem okolnosti prilikom štampanja teksta ostao je stavak 3. koji
uopće nema veze sa samim člankom, to je, to je dio koji se odnosio na pomoć za
uzdržavanje koji je dio zakonske forme koje je iz zakona prepisan, a nema veze sa samim
člankom i sa odlukom o socijalnoj skrbi. U članku 11., u članku 17. to jest članak koji se na, a
ha sufinanciranje i prehrana u cjelodnevnom boravku izostavljen je jedan od uvjeta na
temelju kojeg roditelji mogu ostvariti prehranu u cjelodnevnom boravku. Naime uvijek su
identični uvjeti bili na besplatnim marendama i sufinanciranje prehrane u cjelodnevnom
boravku, međutim prilikom tiskanja ovog odluke zaboravili smo napisat da je, da prehranu u
cjelodnevnom boravku ostvaruje i dijete iz obitelji u kojem su obadva roditelja nezaposlena.
Dakle to je isto kao što je u marendama, je li. I postoji članak 20., u članku 20. je bio malo je
prenormiran bio članak, ali, stavak 1. alineja 1, naime za dokaz prihoda kućanstva malo smo
se preoštro ograničili samo na potvrde porezne uprave, na taj način onemogućili smo
roditeljima da na druge načine dokazuju prihode što nije u redu, tako da mislimo da je
najbolje da se izbriše taj dio da se prihodi dokazuju isključivo potvrdama porezne uprave,
dakle da idemo na korist roditeljima, je li. I to je sve.
83
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvi se za riječ javio gospodin Podrug. Izvolite.
LUKA PODRUG
Evo u duhu gospodine predsjedniče onoga što ste vi maloprije rekli i natalitetne
politike, a i činjenica da sam ja na prošloj sjednici postavio pitanje vezano za
subvencioniranje školskih knjiga, evo koristit ću priliku, makar nije izravno točka ali je točka,
može se to upravo u ovoj odluci, jer mi imamo u odluci o socijalnoj skrbi članak 20 koji
propisuje da Grad subvencionira učenicima čiji prihodi po domaćinstvu ne prolaze, ne znam
tisuću kuna, obiteljima s četvero djece i obiteljima sa, ne znam, gdje su oba roditelja
nezaposlena. Ja ću priznat i gledajući, pripremajući se za ovu točku gledao sam neke odluke
slične drugih gradova u Hrvatskoj, primjer ovaj cenzus o besplatnim knjigama u Zagrebu je
.... tisuću na 2 tisuće, oni su ga stavili puno realnije, jer gledajte mislim budimo mi realni, šta
je to tisuću kuna, kad netko ima troje djece i žena, muž i troje djece imaju pet tisuća kuna,
oni nemaju za kruh. Taj cenzus je prenizak inače, ali ja ne mislim sad otvarat tematsku
raspravu na cijelu Odluku o socijalnoj skrbi, ali bi volio ako je moguće i kroz ovu odluku
danas, kroz jednu jednokratnu odluku, naime ove godine je specifična situacija, jednostavno
jednom po meni potpuno ne, ne, izvan konteksta svake logike zdrave odlukom Vlade
Republike Hrvatske donesena je odluka da ove godine svi moraju kupit nove knjige i te nove
knjige ja ću vas podsjetit su iste kao i one prošle, ništa se nije promijenilo osim šta su
nakladnici zaradili. I čak je i propisana ogromna kazna ravnateljima i nastavnicima koji
koriste stare knjige, a mi se svi hvalimo i vi sad kažete predsjedniče vijeća da smo u brojnim
obiteljima, ja sam u obitelji sa šestero djece gdje smo svi učili iz istih knjiga, iz knjiga onih
susjeda itd., mi danas od samog početka ispada da je važniji nakladnički lobi nego naša
djeca. Mi od početka djecu pa do fakulteta dovodimo dotle da su oni ovisniji o tome i na
najvišoj razini da kupi knjigu od konkretnoga profesora nego da je vrijedan. Ogromni dio
naših sugrađana ne mogu kupit te knjige i ja, ja, ne znam kojim rječnikom govorim, ovo nije
do kraja tema, ali je tema. Znači ovo podržavam i za ovo ću glasovat, ali volio bi evo da se
dogradonačelnica u ime Grada, jer smo zadnji put imali nekakve solucije i platit svima pa
nismo nikome ili dječji doplatak pa nismo ni to ili makar podignimo za u buduće ovaj cenzus
sa ovih simboličnih tisuću kuna u kojega ajme onome tko upadne u cenzus od tisuću kuna, ja
ne znam hoće li ta djeca njihova iti ići u školu, jer oni ne, mi ćemo im kupit knjige ali oni neće
imat za cipele, oni neće imat za hranu, za odjeću. Mislim mi razgovaramo, ne želim ja bit
ovdje sentimentalan, ali prihvatio sam onaj vaš izazov iz prethodne točke da se bavimo
apstrakcijama, a ne vidimo život, da koliko kad ste rekli koliko godišnje manje djece, koliko
godišnje nas uopće manje i ako mi nemamo za to osjećaja onda mislim da smo svi promašili
temu. Stoga bi molio ukoliko je moguće u okviru mogućnosti Grada bez obzira na krizu i na
sve ove rasprave o teme i izvršenje i neizvršenja jednom, jednim propustom bilo kojega
djelatnika u ovome Gradu ili namjerno ili slučajno ili nemarom iz gradske blagajne ode po 50
milijuna kuna, a ovdje pričamo o, ne znam, 10-tak milijuna kuna s kojima možemo sve naše
sugrađane zadovoljit. Stoga posebno pohvaljujem mladog kolegu za onaj prijašnji
amandman, ali da budemo u tom duhu ja bi vas molio ako nije moguće to napravit ovaj čas,
neće ništa se dogodit za 15 dana, ajmo ovu temu otvorit na slijedećoj sjednici Gradskoga
vijeća i protrest, malo ovaj i vidjeti kako možemo pomoć ovaj i na koji način i kroz knjige i
kroz druge mjere našim socijalno ugroženim sugrađanima, a takvih ima izuzetno puno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Vi znate da to znači onda zahvat u proračunske projekcije i da se
vidi šta ćemo dakle uzeti, ali evo tu je gospođa, tu je gospođa zamjenica pa će ona ovi dati
odgovarajući odgovor. Izvolite.
AIDA BATARELO - zamjenica gradonačelnika Grada Splita
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani vijećniče Podrug ja sam vrlo
pomno slušala vaš prijedlog koji je bio na jednoj od prethodnih sjednica, ne znam zadnjoj ili
predzadnjoj i dali smo si u službama truda da izračunamo koliko bi koštale knjige, pošto ste
84
rekli samo ove godine, budući da su ove godine za prvašiće, to je udar, zbog toga što su sve
nove knjige, izračunali smo kada bismo obuhvatili kompletnu populaciju kojoj bi svih upisanih
koji bi, koji bi trebali dobiti knjige da bi Grad morao potrošili 12 milijuna kuna, ali u svom
zahtjevu ste vi u trenutku rekli ili makar oni koji primaju dječji doplatak, ja sam to zapamtila
pa smo tražili podatke iz Centra za socijalnu skrb i onda smo došli do podatka da bi trebali
utrošiti negdje oko 2 milijuna kuna. Nije problem i ja vjerujem da će do konca godine isto tako
vrlo rado roditelji prihvatiti taj iznos, bez obzira šta su se sigurno već potrudili i kupili knjige
ovaj mjesec, samo ćemo se morat potrudit naći izvore financiranja, a i poraditi na prihodima
pa će sigurno biti prilike da do konca godine rebalansiramo ta sredstva i da pomognemo
roditeljima.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Slijedeći se za raspravu javio gospodin Prkić.
JAKOV PRKIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Mene je malo isto ovo potaknulo sa knjigama. Mi
smo drugi grad po veličini u državi, možda ne moramo kupit knjige za sve osnovnoškolce, ali
barem korisnicima ovih socijalnih kategorija da barem oni dobiju besplatno udžbenike, a u
biti njih subvencioniramo odnosno dajemo im bonove od 200 ili 300 kuna, ne znam koliko, pa
mi je to malo nekako zasmetalo. Puno manji gradovi za svoju socijalu odvoje ukupan trošak
za knjige, a mi samo 200 ili 300 kuna. Ima još jedna sitnica koja mene osobno smeta u
Odluci o socijalnoj skrbi, to je ova odluka o subvencioniranju troškova stanovanja. Mi
nekome subvencioniramo trošak stanovanja sa 100 ili 200 kuna i prvo što se naplati od tih
100 ili 200 kuna je komunalna naknada, komunalna naknada Gradu Splitu. E to je malo
tužno da se mi ne možemo kod tih socijalnih kategorija odreći te komunalne naknade, dat je
besplatno pa i subvencionirati za taj novac struju ili vodu, a mi ovako nekome kome
subvencioniramo troškove stanovanja za 100 kuna uzmemo npr. 50 ili 60 za komunalnu
naknadu. I šta smo im dali? 40. Eto hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Molim izvjestitelje da se.
ROMANA ŠKRABIĆ – pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Dakle troškovi stanovanja su jedna od tri obveze, zakonske obveze Grada, točno
je navedeno u zakonu što se pokriva s tim da mislim da bi vaš prijedlog više-manje je
politička odluka, je li, da li da se primarno podmiruju troškovi komunalne naknade, međutim
činjenica je da i upravo iz te, ja se koji put šalim pa kažem kasice-prasice iz gradskog
proračuna se plaćaju sve ostale mjere nad standard mjere uključivši i ove knjige koje sad
spominjemo, znači u tu, tu zaista treba, nema razloga da punimo proračun HEP-a,
Vodovoda, a da zapostavljamo svoj vlastiti proračun. Onda bi trebalo zaista po mom
mišljenju bi trebalo poradit da svi oni se smanje nekakve socijalne cijene za nekakve kilovate
ili nešto slično, je li. Moramo misliti na sebe, je li. A to je politička odluka, vi ste gradski
vijećnici.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li dalje prijavljenih za raspravu? Utvrđujem da nema,
zaključujem točku 8. dnevnoga reda i stavljam prijedlog odluke o izmjenama i dopunama
Oduke o socijalnoj skrbi na glasovanje.
Tko je za? –
Protiv? –
Suzdržan? –
Utvrđujem da je točka 8. dnevnoga reda usvojena jednoglasno sa 25 glasova za
prisutnih vijećnika.
Točka 9. dnevnoga reda Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja
građevinskih radova tijekom turističke sezone.
85
Ad 9. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
tijekom turističke sezone
Odbor za statut, poslovnik i propise na 11. sjednici održanoj 1. listopada 2014.
većinom, ma ne, ne, ne, dakle nije izglasao ovaj prijedlog, 2 su bila, a je, je, većinom
glasova, 2 za i 2 suzdržana od ukupno 4 dakle podržao je prijedlog odluke o privremenoj
zabrani izvođenja, e, ali eto ga tu je, e, mogli bi, mogli bi tumačiti i ovako i onako, je li. E.
(-čuje se više glasova-) Znam, znam da je trebalo, zato, zato sam se ja malo ovdje većinom
glasova pa mi se zbunilo, e. Dobro, uglavnom 2 su bila za, 2 su suzdržana. Dakle, e, eto ga,
dakle nije prihvatio evo sad ovdje stoji, normalno. Izvjestitelj je Špiro Cokarić, a vas samo
molim, pošto sam čito nisam vidio tko se sve redom javio. Gospodin Marušić, Podrug, samo
da vidimo tko je redom išao, a Jure Šundov, dobro, Podrug. Tko još? A ha, Blažević i
Banović pa Blažević, je li? Gospodine Marušić, a ha, čekajte, čekajte prvo imamo
izvjestitelja, izvjestitelja jeste, ali dobro da ja to zapišem navrijeme. Dakle gospodine Špiro
Cokariću izvolite, upoznajte Vijeće sa ovom točkom dnevnog reda.
ŠPIRO COKARIĆ – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Pozdravljam još jedanput sve prisutne, znači Zakon o gradnji je dao mogućnost
jedinicama lokalne samouprave da na određenom podruju i u određenom vremenu donese
odluku o zabrani izvođenja određene vrste građevinskih radova. To se misli na radove
iskopa i grube građevinske radove koji stvaraju buku i otežavaju, ugrožavaju na neki način
prostor u kojem se odvijaju. Na inicijativu i prijedlog Turističke zajednice iz svibnja mjeseca
ove godine da se to pokrene na nivou Grada Splita izrađen je prijedlog koji, koji je pred vama
i kojeg predlažemo da se usvoji. Znači odlukom je predviđeno da se u razdoblju od 1. lipnja
do 30. rujna uvede privremeno zabrana izvođenja radova od mora do ulica, ja ih mogu
pročitat, ali svi ste dobili u materijalu i podlogu, sliku, znači Bakotićeva, Sedam kaštela,
Hrvatske mornarice, Ulica slobode do križanja s Vukovarskom, Vukovarska do Zbora
narodne garde i od Zbora narodne garde do Kralja Držislava odnosno državne ceste D8 do
kraja granice grada Splita, znači do Stobreča odnosno do mosta na rijeci Žrnovnici. Ja bi još
rekao nešto prije nego počnu pitanja, da imam tehničku grešku u članku 6. gdje je napisano
da nadzor nad provedbom ove odluke provodi Odsjek komunalnog redarstva, treba napisat
Pododsjek za komunalno redarstvo, to je čisto greška u pisanju i mislim da bi bilo dobro u
članku 9. ovo od kad se primjenjuje da ne piše od iduće kalendarske godine nego od 1. 01.
2015. godine. Odlukom koja se predlaže da se usvoji su dati i slučajevi koje je i zakon
propisao kad se odluka ne primjenjuje i tu su nabrojani hitni radovi na popravcima objekata i
uređaja komunalne i ostale infrastrukture, nužni radovi na popravcima objekata kad postoji
opasnost za život i zdravlje ljudi. Građenje objekata koje je propisano odlukom Vlade i
posebnim zakonom koji je utvrdio interes Republike Hrvatske da radovi na uklanjanju
građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke nekog drugog tijela državne vlasti i
odlukom gradonačelnika kad se radi o izvođenju radova na većim projektima od posebnog
interesa. Evo toliko za sada.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Hrvoje Marušić. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo jedna vrlo, vrlo čudan zahtjev
najblaže rečeno. Ovim zadnjim riječima gospodina Špira Cokarića ispada da mogu gradit svi
osim privatnih poduzetnika, je li. Dakle O.K., dakle Hrvatska udruga poslodavaca uputila mi
je jutros odnosno jučer jedan zahtjev kojim se strogo protive ovako jednoj odluci iz više
razloga. Dakle gradonačelnik je u svojoj točci izvješća govorio kako ćemo izgradit nekoliko
hotela, kako ćemo nastavit radit Rivu, kako ćemo, šta je apsolutno pozitivno i to je meni jako,
jako drago čuti i nadam se da će to stvarno tako bit. Ja onda pitam kad ćemo mi to gradit.
Građevinska operativa u Splitu je zbog nedostatka investicija u totalnom kolapsu, u
predinfarktnom stanju, ako im zabranimo sad i gradit pola godine znači to je ovim gradskom
86
uredbom ćemo im uskratit direktno pravo na rad, šta je ustavna kategorija, a podsjetit ću da
imamo na snazi Zakon o buci, dakle Zakon o javnom redu i miru, koji nitko ne spori, dakle
koja kategorija je to koja smeta, je li inkartavanje, mijenjanje prozora, kopanje, šta to buči,
šta to smeta. Iz raznih kafića na tim istim lokacijama vrište cajke cijelu noć pa im ne može
nitko u kraj stati, a ovdje gdje se radi o poslovima, gdje se radi o zapošljavanju, o stvaranju
novih vrijednosti, o punjenju gradskog proračuna na kraju krajeva, o pravu na rad ako ćemo
dotle ići, sad bi šest mjeseci ili pet, četiri, koliko nema veze, da je tri dana puno je, zabranili
ljudima radit. Dakle samo ih treba svest u zakonske okvire buke, osnovnih normi ponašanja
u gradu koja vrijede i zimi naravno. Ni zimi ne možete bučit, radit cijelu noć, kopat šta vas
volja, prema tome samo pravilnom primjenom postojećih zakona i pravilnika mi možemo
zadovoljit ovdje sve. Dakle poduzetnicima izbit četiri mjeseca rada kako će oni platit svoje
ljude, kako će oni prestat radit, povući operativu kompletnu s terena, ja mislim da je ovo malo
neozbiljno sve skupa i da u vrijeme recesije, u vrijeme kad je svaka investicija zlata vrijedna
svima, ići ograničavat pravo na rad da je to malo ishitreno, neozbiljno i da bi ovu točku
trebalo stavit jednostavno van snage, jer ona nema veze sa zdravim razumom s obzirom u
na vrijeme u kojem živimo. Moramo boga molit da nam dođe investitor, kao što je rekao
gradonačelnik da uredimo hotel Ambasador, hotel Park će se gradit, Bačvice, pa ljudi moji
kako ćemo mi tim ljudima zabranit radit, hoće radit zimi kad pada kiša, kad je bura, kad je
led, mislim stopirat ćemo investicije u gradu skroz. Ja vas molim promislite treba li na ovu
temu uopće pričat ili se netko tamo malo zaletio pa je rekao ajmo sad smirit nekakve buke ili
ne znam šta. Ajmo mi dovest kafiće u red, ajmo mi dovest šofere šta po cijelu noć po gradu
ludaju njih u red, poduzetnike ljudi moji pustimo da rede, pustimo da pune proračun, pustimo
da zapošljavaju ljude, ali neka poštuju Zakon o buci i s tim smo sve riješili. Ne treba zakon
nad zakonom. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Želite odmah? Izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Ja mislim da je bolje da odmah odgovorim. (-uključen-)
Gledajte, nije, Hrvoje, oprostite, niste dobro razumjeli, ovo je samo pokušaj da uvedemo
nekakav način da možemo nekome zabranit kad pretjera, e zato što smo i stavili smo ovu
crtu, ali ovdje vam piše, odlukom gradonačelnika kad se radi o izvođenju radova na većim
projektima od posebnog interesa, građenje objekata za koje odlukom Vlade i posebnim
zakonom utvrđeni interes Republike Hrvatske, izvođenje radova na uklanjanju građevina
temeljem inspekcijskog rješenja, dakle mi ćemo dozvolit svima koji grade ozbiljni objekat,
međutim imali smo nekoliko slučajeva ovoga ljeta gdje su ljudi neodgovornim ponašanjem i
usprkos inspekcijskim nadzorima svakodnevnima radili, jer ne postoji gradska odluka o tome
da im se zabrani radit.
HRVOJE MARUŠIĆ
(-nije uključen mikrofon-) Imate Zakon o buci.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Ne, oni su ispoštovali buku ali nisu ispoštovali prašinu i sad vi imate hotel koji je
do toga objekta o kojem govori, hotel koji je pola, pola 7. mjeseca bio potpuno prazan radi
toga što su ljudi morali zatvarat prozore, ne zbog buke nego zbog prašine ili zbog nošenja
materijala gore-dolje, bacanja, bacanja otpadaka itd. Dakle imali smo situaciju u koju smo
zaista naškodili jednom ozbiljnom poduzetniku koji je ozbiljni novac uložio, a s druge strane
imate nekoga tko vam se neodgovorno ponašao, u privatnom stanu gledajte, govorim o
privatnom stanu. Ne možemo mu zabranit. A ne, ali čovjek je radio u privatnom stanu, mi mu
nismo, mi mu nismo mogli zabranit. Pa naravno da ćemo dozvolit da se gradi, daj bože da se
gradi, mislim i hotel Ambasador se gradi, pa Rivu mi planiramo radit, pa naravno da ćemo
sami sebi dati dozvolu, pa naravno da ćemo dozvolit Turističku palaču, pa naravno da ćemo
dozvolit hotel Marjan ako se bude gradio ili završavao itd., ali nemate, nemate mogućnost
87
bez ovakve odluke nemate mogućnost da nekom neodgovornom pojedincu zabranite radove
u špici sezone u samome u centru grada ili negdje uz, uz ozbiljni objekat. To je intencija. Mi
imamo samo mogućnost da zabranimo, ovako nemate mogućnost, a dokazivanje buke isto
je sporna kategorija, dakle buku kada dokazujete, u momentu kad buka nastaje, pet minuta
nakon toga više buke nema, ali zato je pola susjeda se probudilo radi toga što je on sa
pneumatskim čekićem srušio zid. I nemate, ne možete ništa napravit. Dokazivanje buke
nakon što je buka prestala je nemoguća misija, nemate svjedoke za to. Razumijete, nije
intencija da mi, da mi zabranimo, dapače, ovo je intencija da dozvolimo poduzetnicima da
rade, a da zabranimo nekima koji se neodgovorno ponašaju i da imamo mogućnosti i oruđe
da ih zaustavimo.
HRVOJE MARUŠIĆ
A to šta vi govorite zvuči dobro, ovo šta ja govorim je činjenica, ali previše toga se
onda stavlja vama u ruke da možete imat autonomnu odluku od će radit, on neće, vama
mogu slobodno tako reći netko može bit malo manje simpatičan i kod njega ćete primijenit
zakon, a kod ovoga nećete. Ne možemo, nismo mi ovdje da vjerujemo nego da poštujemo
zakone. Prema tome imamo Zakon o buci, imamo zakon sigurno nekakav i o prašini i o
neredu i o svemu. Ajmo primjenjivat postojeće zakone, nemojmo se pretvorit u policijsku
državu u kojoj se ništa ne može već dan danas gradit ljudi moji. Dobit dozvolu građenja u
Splitu je nemoguća misija i sad kad dobiješ dozvolu za gradnju još ćeš trebat čekat šest
mjeseci za počet gradit, pa ja mislim da ovo stvarno nema smisla, a vi kako hoćete.
PREDSJEDATELJ
Gospođa Vrdoljak, gospodin Hrvoje je replicirao odnosno dao je, e, a vi se
možete jedino javit za raspravu. E, jer znate šta, dok je gospodin Hrvoje govorio, raspravljao
mogli ste se, e. Možete dati odgovor i s time završavamo.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Mislim da, ja ću pokušat prije odgovorit. Kolega Marušić mislim na kraju ljudi opet
se žale nama, kome će se žalit. Kažu Grad je kriv zato šta ja ne mogu cijelu noć spavat ili
zato šta su mi gosti pobjegli iz apartmana, iz restorana. Tko je kriv? Grad je kriv. Dajte mi
komunalne redare, komunalni redar dođe i nema oruđe, jer ne postoji ovakva odluka. Pa
imali smo ovoga ljeta cijeli niz takvih stvari, ljudi nisu uspjeli na vrijeme završit apartmane i
onda se brže bolje to radili, cijeli 7. mjesec smo imali stalne pozive zašto ne zabranite, zašto
ne zabranite. Kamo sreće kad bi radili velike objekte onda to, to vam ide u kontinuitetu, evo i
pročelnike kaže. Pa naravno da ćemo dozvolit da se hotel na Bačvicama radi, ali sam ga
zabranio u dogovoru sa vlasnikom, jer je i vlasnik rekao dakle investitor je rekao pa neću
radit, smetam ljudima oko mene. Postoje i oni koji su razumni, a postoje i oni koji se
jednostavno ne pridržavaju ničega. Bez oruđa u rukama ne možemo, a diskreciono pravo
koje sam sebi ovdje dajem, pa šta mislite da je jednostavno odgovarat ljudima svaki dan na
telefon, čujte ja ne mogu to zabranit jer nemam takvu odluku Gradskoga vijeća, a opet je na
vama, onda zovete inspekciju jednu, drugu, treću. Znate koliko je uspješna inspekcija
zaustavila radova, nula, nijednu, ni radi prašine, ni radi buke ni radi ničega. Pa nemate,
nemate, (-čuje se više glasova-) ma nije njihov problem, gledajte, ma Hrvoje, ali to je naš
problem, u konačnici vam kažu Grad je neefikasan, eto. Mislim ovo su vam moji argumenti,
vi odlučite.
PREDSJEDATELJ
Idemo polako, molim vas, molim vas.
HRVOJE MARUŠIĆ
(-nije uključen mikrofon-) ............Pa ćete se čudit da je 300 djece manje, da je
toliko familija ...
88
PREDSJEDATELJ
Gospodine Marušiću, gospodine Marušiću lijepo ste i argumentirano ste iznijeli,
polako.
HRVOJE MARUŠIĆ
(-nije uključen mikrofon-) ............... ali ovaj neće na građevini primit plaću
gospođo draga. Da se zna, vi ćete mu grafikon.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas, nemojte se idit, nema potrebe. Gospodin Jure Šundov.
JURE ŠUNDOV
Evo gospodine predsjedniče Gradskoga vijeća ja bi ovaj iskoristio priliku govorit u
ime kluba, dakle nastojat ću bit kraći od tog vremena ali nisam siguran. Dakle ovo što je
uvaženi vijećnik Hrvoje Marušić iznosio ja se u načelu u cijelosti slažem sa onim što je on
iznio, naravno svi mi imamo različit pristup i različit rječnik i način kako nešto izgovaramo. U
potpunosti razumijem gradonačelnika Grada Splita, jer sasvim sigurno se na njega vrši
pritisak naročito kad je sezone, jer se i na nas vršio pritisak pa bi u tom smislu ja ispričao
jednu zgodu. Ja sam bio dogradonačelnik, na Bačvicama je bio nekakav glazbeni program,
možda vezano za pokojnog Dina Dvornika ili ovako nešto, i ovaj jedna gospođa je dobila moj
broj mobitela, nazvala me u 3 sata ujutro i rekla je dobro jutro gospodine Šundov, ja sam ta i
ta, stanujem na Bačvicama i okrenula je, okrenut ću mobitel da čujete kako je meni u mom
krevetu. Ja ne znam gdje ste vi, ali vjerojatno niste na Bačvicama. I stvarno buba sve i ovaj
ja kažem gospođo znate ali mi smo turistički grad, u 3 sata ujutro, a žena mi govori Jure uzmi
mobitel, izađi vanka pa pričaj, pusti me da spavam. Vidite, dakle imamo grad koji je u
uzlaznoj putanji u smislu turističke destinacije, imamo sve bolje turističke rezultate i kad bi
gledali samo turističke rezultate onda bi naravno bilo najbolje da od trenutka kad nam gost
uđe u grad da bude mir, tišina, red, sve onako kako gostu paše, ali jednome gostu paše mir,
tišina i red, a ovome drugome paše da on cijelu noć đuska odnosno ne cijelu noć nego čak
četiri dana koliko je to trajalo tamo na placu gdje su nam uništili travu pa smo evo danas
pročitali da nije Hajduk zaradio ništa. Dakle zašto se slažem sa gospodinom Marušićem, a
malo ću i proširit tu cijelu priču, kad netko traži da mu se da dozvola da počne gradit onda on
mora sve ono što je vezano za to isposlovat, suglasnosti itd. i projekte i platit itd., onda on
dobiva rok u kojem on sad može gradit taj svoj objekt, pa ako on nije konzumirao tu svoju
dozvolu, a obično tamo bude dvije, ne znam ja koliko godina, onda mu se čak oduzme pravo
da on gradi, a ovdje u ovom smislu u dvije godine i osam mjeseci ne možete gradit. Dakle
ono što je Hrvoje naveo i što je točno kad netko mobilizira gradilište i stavi ljude tamo to
košta, on vam to naplati onoj situaciji ili prvoj ili nekoj srednjoj ili zadnjoj kad on završava svoj
posao i kad se pravi onaj konačni obračun konačne situacije. Ako taj netko računa da će on
nakon dva mjeseca otvorio je gradilište u travnju, a u lipnju će zatvorit gradilište vama
naplatit demobilizaciju gradilišta, znači demontirat će dizalicu, sve strojeve, odvest će ljude
na drugo gradilište, pa tko će njega primit da on gradi četiri mjeseca negdje tamo u zagori
odnosno tko će mu platit upravo o čemu mi sada ovdje govorimo. Dakle ja mislim da je grad
Split veliki grad, ja sam u Beču spavao u hotelu u kojemu su se vršili radovi ispod mog
prozora koji su počeli u 6 sati ujutro, zaustavili su se u 14 sati poslijepodne i nastavili su se u
17 sati poslijepodne i radili su se do 22 sata uvečer. Dakle onaj tko je meni rezervirao hotel
on je trebao pitat da li se tamo nešto gradi ili ne gradi odnosno ovi koji su napravili hotele i
koji primaju svoje goste i kukaju kako im bježe turisti iz njihovih hotela zato što netko pored
njih gradi hotel i oni su svoj hotel napravili i vjerojatno je kad je hotel u pitanju su radovi trajali
sigurno više od četiri mjeseca u jednoj sezoni, trajali su oni najvjerojatnije i dvije sezone, jer
takvi se objekti baš i ne grade pa se naprave u jednoj godini dana nego i više. Dakle ako je
taj netko dobio pravo gradit na temelju građevinske dozvole ili rješenja o građenju ili bilo
čega drugoga, a da on može gradit onda je on dužan poštivati sve ono što mu tamo i stoji u
tome, i sigurnost zaštite na radu, oni koji rade na gradilištu, a i prolaznika, a i sve ovo ostalo
o čemu ste vi gospodine gradonačelniče govorili i o čemu je govorio Hrvoje Marušić. Ja ne
89
mislim da je ovo oružje u rukama gradonačelnika, čak ne mislim nikako da gradonačelnik se
smije opterećivati ovakovim stvarima, jer on ima prišnijih i važnijih poslova u ovome gradu,
ovo trebaju provoditi one institucije u našem sustavu, ovo počevši od Ministarstva unutarnjih
poslova koje štite javni red i mir do inspekcija građevinskih i ne znam već kako se sve
inspekcije zovu, a koje kontroliraju ono što je Hrvoje spominjao i buku i sve ostalo. Mislim da
apsolutno ovakav zaključak ne bi trebali donositi, možda je ovo prikladno nekom, nekoj maloj
općini, nekom malom mjestu gdje se investicije dogode svako ne znam ni ja koliko godina pa
gdje bi oni možda mogli razgovarati, pregovarati i dogovarat sa nekakvim investitorom i da
mu oni kažu počni gradit, ne znam, u listopadu kad završi turistička sezona pa napravi
glavne iskope i završi glavne radove do lipnja pa onda u lipnju možeš i inkartavat, zavidavat i
tako, ali ne možeš kopat itd. Ali u gradu Splitu u kojem zapravo život treba bit u kontinuitetu
ne bi trebalo stvarat nikakav diskontinuitet, niti kad je u pitanju turistička sezona. Ako
promislimo što bi bilo unatrag dvadeset i nešto godina onda je u gradu Splitu bilo i industrije i
svega ostaloga pa nikomu nisu u Škveru smetale dizalice, meni danas smeta kad u Škveru
dizalica ne radi, kad ona stoji, kad ne vidim da se vrti. Nije mi smetalo, ni turistu u Splitu nije
smetalo, ali zato je jasno bilo da onaj koji je na Meje iznajmio apartman da će ga on masno i
platit, a onaj koji ga je iznajmio na Skalice ili negdje na Turskoj kuli ili okolo da će ga platit
manje, to su te naše zone u našem gradu koje su drukčije postavljene. Nije svaki dio grada
isti, dakle nešto je blizu turističke, nešto je blizu Karepovca što je kolegica Marijana Puljak
govorila i onda kad se Karepovac gradio onda su bi ljudi tamo radili bespravno kao što sam i
ja nešto radi u životu bespravno pa sam dobio šansu da to učinim pravnim i neki drugi,
prema tome sve ima svoj početak, sredinu i kraj. Ja bi volio, evo i zaključno, da služba u
Gradu Splitu i gradonačelnik ispitaju kakva je praksa u Evropi vezano za ovu, za ovu
tematiku, a naročito u zemljama koji, koje imaju gradove slične Hrvatskoj, kako što imaju
grad Split, Dubrovnik, recimo da to bude Francuska, Grčka, Italija i druge zemlje pa da
vidimo je li imaju ili nemaju, kad imaju, koliko traju itd., a ne da mi sad donosimo nešto ovdje
i da činimo od našeg gradonačelnika policajca. Evo ja bi, vi ste se dogovarali tamo pa možda
niste čuli ovo zadnje, ali evo stavio sam naglasak na nekoj evropskoj, evropskoj praksi pa
mislim ako se ta evropska praksa ispita da bi možda mi mogli bit malo u svemu tome i
pametniji. Ne sumnjam u plemenite namjere našeg gradonačelnika niti u ljudi koji su mu to
predlagali, ali jednako tako držim u ovom trenutku da su argumenti koji je iznio ovaj kolega
Hrvoje apsolutno ovaj na mjestu i mi u ovom trenutku ... ( - kraj 4. kazete B strane - )...
PREDSJEDATELJ
... vašeg govora. Malo je nesmotreno i moje isprike. Gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Ma mene muči zašto tri čovjeka kad pričaju u Vijeću i svatko iznese dosta dobre
argumente mi jedan drugog ne slušamo i ne znamo od toga napravit jedno dobro rješenje.
Kad gradonačelnik priča ja se s njim slažem svaku riječ, ali to naprosto ovdje ne piše. Kad
Hrvoje traži apsolutnu slobodu isto je logično, ali s druge strane ima i druga krajnost. I da ja
sad ne ponavljam što ste vas trojica rekli i gradonačelnik i Hrvoje i Jure mislim da nije
nikakva žurba, da ovaj odluka može bit prvo čitanje, da je intencija dobra, da treba uvest red,
da ne treba ići na zabrane, ali da treba bit red. Reći ću dva primjera, radim u Županijskoj
upravi za ceste kad se radila, čini mi se kad je bio Kup kontinenata mi smo bili u dvojbi kako
napravit Hrvatsku mornaricu. Ako je, radili smo je u sred ljeta i to je prvi slučaj bio u Splitu da
smo u cijelosti zatvorili cestu i napravili je u rekordnom vremenu, zašto, u to vrijeme ne rade
škole, ne radi ništa, većina je ljudi na godišnjem i većina ozbiljnih radova se radi upravo ljeti,
ali s druge strane bez obzira što ste vi ovdje predložili ogromnu zonu izvan nje primjer ostaje
Ulica domovinskog rata i Zbora narodne garde i to su dva glavna prilaza u Split, dovoljno da
na dva mjesta da vam netko redi eto vam kolapsa u gradu. Prije petnaest dana, sada, evo
sad, možda i danas traje, vraćam se trajektom, radi se dionica od sto metara prema
Katalinića brigu, ne postoji, oprostite, nikakva prometna signalizacija koja će već na Pazaru
upozorit nesretne ljude da idu u slijepu ulicu. Izlazi jedan trajekt, drugi trajekt, na sredini izlazi
i trajekt sa Visa i Hvara ide dolje prema Katalinića, to je nevjerojatan kolaps. Cijeli kolaps se
90
rješava da na vrhu ima signalizacija ili prometni policajac. Moja ideja, u tom razdoblju treba
uvjetovat, tražit posebne uvjete za gradnju, da treba ograničit glavne infrastrukturne pravce,
hotele i plaže, a svi drugi mogu radit samo pod uvjetom da dobiju posebne uvjete. Kad vi
imate pravu prometnu regulaciju, kad nema buke itd., ovo je samo kao ideja, ništa novoga,
ali smatram da možemo bit u prilici branimo pa nam dozvoljavajte ili ne branimo nikome ali
tražite od nas posebne uvjete, dajte normalnu prometnu regulaciju potrebnu, dajte zaštitu od
buke, prašine i svega drugoga i pod takvim uvjetima može se dogodit da u red ljeta se
najbolje radovi naprave, rekonstruiraju škole, vrtići, poslovni objekti, zgrade itd., jer je tada
grad pust, ali s druge strane donosite najidealniju odluku u sred grada dva neodgovorna
izvođača će vam i potrat turiste i napravit prometni kolaps. Moj zaključak, da ono što je, ja se
slažem, evo ne, neću sad ovdje navijat, valjda dođemo u neke godine, ja sam se cijelo
vrijeme rugao jednom starom kolegi koji je govorio na jednome vijeću kad netko kaže crveno
– u pravu si, plavo – u pravu si, a mi ga pitamo kako je jedan i drugi u pravu, a on kaže i ti si
u pravu. Tako ja sad moram ovdje izgovorit, ja se slažem sa svom trojicom, a makar govore
obratno, mislim da zaista možemo danas iskoristit ove prijedloge, doradit odluku, ne bit niti
sve branit niti sve dozvoljavat, moj je prijedlog da se ide ka rješenju osim nekoliko osnovnih
pravaca, ali u svakom slučaju u ovoj zoni u ovom razdoblju da bilo tko za bilo koji rad mora
dobit posebne uvjete i onda ćete vi njemu uvjetovat ako treba i vrijeme i razdoblje itd. i što, a
sa dobrom, ja sam možda akcentno više dajem na prometnu signalizaciju, ali i dan danas mi
u ovome gradu živimo kad se u nas popravlja jedna rupa na asfaltu nastaje nevjerojatni
kolaps. Pa ne zato šta to treba, nego zato šta se onaj tko to radi ne potrudi po struci u
normalnim, privremenom prometnom signalizacijom to uredit. Stoga stvarno mislim da ovaj
ova odluka treba da se red u gradu uvede, ovakva nije dobra, ali prihvatimo primjedbe,
dovedimo je slijedeći put na drugo čitanje uz ove naše potrebne, uz ove naše primjedbe i
moje i drugih kolega s osnovnom intencijom koju se s gradonačelnikom slažem, Grad mora
imat mogućnost u svakom trenutku nešto zabranit, a ne generalno svima zabranit pa
dopuštat. Ja radije idem logikom ne možete u tom razdoblju gradit dok od nas ne dobijete
posebne uvjete za građenje.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Gospođa Marijana Puljak i
gospodin Hrvoje Marušić.
MARIJANA PULJAK
Ma evo samo sam htjela reći da se možda previše ovdje bojimo, evo samo
gospodinu Luki sam htjela reći evo ovu cestu koju ste spominjali Hrvatske mornarice ona bi
se po ovoj odluci mogla gradit u sred ljeta. Znači evo molim gradonačelnika da notira, evo
slažem se s njima, ne prozivam ga da je kriminalac itd., nego evo konačno eto jedna dobra
odluka tako da, ovoga, znači ovo sve što ste spominjali i gospodin Marušić, evo i ovdje je
gospodin Šundov sa ovom odlukom će se moći gradit, znači piše u odluci da gradonačelnik
za veće projekte od posebnog interesa može dat dozvolu. Znači gradit će se i Hrvatske
mornarice i ne znam, neki veliki projekti, veliki investitori i sve to. Ovo je odluka copy paste
odluke iz nekih drugih gradova koje primjenjuju, postoji evropska praksa i u evropskim
gradovima imate, znači u turističkim gradovima imate slične ovakve zabrane, možete evo
guglat pa ćete naći i slično ovako dakle glase ove odluke. Imaju izuzetci, ima diskrecijsko
pravo gradonačelnika i znači nemojmo se bojat primjene ove odluke, eto. A i samo da
napomenem to će sigurno i pročelnik reći, postoji zakonska obveza da ovu odluku donesemo
do kraja godine kako bi se mogla primjenjivat od slijedeće godine, ne možemo je prebacit iza
Nove godine onda tek vrijedi od '16., je li.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin, gospodin Hrvoje Marušić.
91
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa. Luka Podrug je dao dobar prijedlog, evo pa se i ja s njim sad slažem,
je li, ovaj sad se svi sa svima slažemo, jedino sa gospođom Puljak moram je pitat ako
nećemo gradit onda s čim ćemo isfinancirat tu cestu. Dobro je. Preformulirat ovo šta ste rekli.
Dakle ja nisam apriori da svatko u gradu šta ga volja, buči kako ga volja, upravo dapače, jel',
ali nemojmo to rješavat zabranama, nego neka radi tko gdje misli da treba radit. Ovo šta je
Luka rekao, ili da dobije posebne uvjete za kvart u kojem je, ako se zna da je hotel blizu ili
nešto ili da može gradit po postojećim zakonima dok ne dobije prvi žuti karton i onda mu se
zabrani radit jer stvara buku preko ljeta, ali nemojmo automatizmom zabranjivat svima sve,
jer ćemo se dovest u situaciju da stvarno nećemo moći gradit, nećemo moći zapošljavat,
nećemo moći punit proračun. Znači ajmo pokušat naći kompromis, ovo stvarno nema veze s
politikantstvom, s ničim. Načelno se s vama slažem, naravno i ja živim u tom gradu, ne bi ni
ja htio da mi praši netko cijelo ljeto, ali bi isto tako htio da kolege mogu radit, zaradit i isplatit
plaće, je li. Dakle ajmo pokušat da ovo bude prvo čitanje, stvarno, na slijedeću sjednicu
stavimo točku, ali pokušajmo je formulirat na način da oni koji ne poštuju odluke o buci, o
redu, radu i svemu onome šta ide da se njima može uvest zabrana zbog kršenja tih protokola
i takve onda treba kaznit, ja se s tim slažem, ali nemojmo unaprijed kaznit sve. Eto. Tako je.
Eto, promislite o tome malo, evo ja vas molim.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Da, ali mi se možemo referirati na nečiji izvještaj da li buči, a onda
primijenit odluku također. E. Ne. Dobro. Idemo, idemo dalje. Gospodin Banović. Izvolite.
IVAN BANOVIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Ma evo malo sam kasnije na raspravi ispred mene
su bili kolege i očito je dosta toga rečeno i složio bih se skoro sa svima po svemu. Naravno
kao što je gospodin Marušić evo i sada u svojoj replici rekao da treba ovaj možda stavit na
prvo čitanje i donijeti kasnije jednu bolju odluku, međutim evo samo bi rekao već par stvari
kad sam se javio, referirao bi se i na ono što je rekao gradonačelnik, dopustit veće gradnje
odnosno bitnijih građevina, ali treba svakako uvest reda. Nitko ovdje, svi smo mi govorili
koliko će Grad izgubit sa tim što se gradi, što se ne gradi i ovaj i koliko ti investitori imaju
gubitak, međutim nitko nije spomenuo i one koji zarađuju trenutno od turizma, koji imaju sve
izgrađeno. Koliko netko plaća kaznu, a koliko neki drugi gubi ja bi se i na te neke stvari
referirao, ako će ići već na prvo čitanje da onda, ako je ovo prvo čitanje da onda idući put
kad dobijemo dobijemo i to. Naime ako znamo da u, to je članak 8. koji određuje kazne od
500 do 10 tisuća kuna, naime znamo sami koliko je cijena jednog apartmana u užem centru
grada da je to i po stotinjak eura dnevno, netko tko radi buku kad odu nekomu gosti sigurno
će izgubit puno više nego što će ovaj platit kazne. Također još jedna stvar koju sam primijetio
ovdje je da izvođač, ako investitor odnosno izvođač radova nije zauzeo javnu površinu, nije
zauzetu javnu površinu doveo u prijašnje stanje da također mora platit takvu kaznu. Ako
znamo da je jedna, uređenje jedne javne površine, jednog parka ili nečeg košta preko 10
tisuća kuna za nekih 200 metara kvadratnih znači da je tomu kasnije isplativije da plati kaznu
nego da obnovi taj park. ja bi također rekao bih da se onda promijeni u ovom članku 8. da
investitor mora ili platit kaznu i cijele radove ili odradit radove i platit onu kaznu koju je imao
platit. Tako da zaštitimo i ove druge koji trenutno zarađuju po ovomu svemu. Što se tiče crte
razgraničenja koja je povučena ovdje ne bi se baš složio s njom, jer mislim da je podijeljen
grad na sjeverni i južni dio da je to nekakva crta razgraničenja i da su stanovnici sjevernog
dijela grada zanemaren i po ovome pitanju. (-čuje se više glasova-) Ili stavite, evo ja sam
sam sebi ovdje zapisao stavit Domovinskog rata ili uvest cijeli grad, i onako će gradonačelnik
svakako dopustit odnosno neće niti zabranjivat gradnju velikih investicija tako da mogu gradit
u cijelom gradu, tako da ne bi uopće stavljao nikakvu crtu razgraničenja, a ako će se već
nešto zaštitit u onom samom srcu sezone neka se zaštite plaže i one najbliži pojas oko
plaža. Tako neka ostatak grada ima mogućnosti razvoja. E, toliko od mene.
92
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Dalje se za raspravu javio Tonći Blažević. Izvolite gospodine
Blažević.
TONĆI BLAŽEVIĆ
Predsjedniče zahvaljujem, u duhu ovoga prevelikog slaganja ja ću reći nešto šta
će se svima svidjeti, odustajem od rasprave, sve je kazano.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Vjeko Ivanišević.
VJEKOSLAV IVANIŠEVIĆ
Više je sve rečeno pa ću se vjerojatno ponovit. Prvo čini mi se da imamo dvije
vrste građana, sjeverne i južne, sjeverni spavaju, a sjeverni ne spavaju a južni spavaju, to, to
ne može bit tako. Dakle ako se ide na bilo kakvo reguliranje reda unutar grada onda mora
obuhvatit čitav grad. Ne sviđa mi se ni to šta čitavo vrijeme govorimo o hotelu, dakle postoji
neka podvrsta, postoje građani i turisti. Šta ćemo sa građaninom kome smeta buka usred
zime. Ja sam spavao usred Pariza u hotelu u kome su radili temelje za novi aneks hotela dok
je hotel bio pun. Mislim da određeni red moramo zavest, taj red mora bit jasno i pedantno
utvrđen i mora bit provediv, ako to napravimo onda je to ta nova odluka i onda ćemo svi
dignuti ruku za nju, ali nema sjevernih i južnih građana, nema on zarađuje u hotelu pa će mu
pobjeći gosti, nego i bakica koja živi kraj toga hotela mora moć spavat ili ne spavat. Kako mi
odlučimo, ali određeni red se mora uspostavit. On je spominjao upravu tu jednakost građana,
pa jednakosti građana i turista, svi smo u istoj funkciji, u istoj funkciji sna. Naš građanin
borimo se da ima rad, ako ne spava noću kako će sutra radit. Dakle sve je vrlo povezano i
odluka je vrlo, vrlo delikatna. Mislim da je treba doradit i da treba pedantno utvrdit tko i kada
reagira po toj odluci.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo ja bi još gospodinu Boraski koji se je javio dao riječ, pa onda da
vi u svojstvu izvjestitelja zaokružite sve.
IGOR BORASKA
Hvala. Zapravo je sve rečeno pa ću odustat od daljnje rasprave, samo mislim
možda bi trebalo bit malo precizniji u članku 3. ovdje gdje se ova crta razgraničenja
spominje, kaže se od mora do slijedećih ulica, ali more je i na sjevernoj strani, ja svaki dan
veslam u Kaštelanskom zaljevu, možda bi bilo preciznije reći sa južne strane splitskog
akvatorija do ovih ulica, nego do mora, jer se onda može ta odluka netko tko živi na
sjevernom dijelu pa može reći ovaj isto da je on van te zone ako je, ali kažem ovo je
neprecizno, od mora do ulica, more je sa svih strana grada Splita, preciznije bi bilo južni
akvatorij pa do, e.
PREDSJEDATELJ
Evo zahvaljujem. Zaista su pali dobri prijedlozi ovdje, sad ćemo čuti izvjestitelje
što oni o tome kažu. Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Dobro, i meni je jasno i naravno da smo i mi imali dilema, rasprava uvijek zna bit
ovaj, dodatne ideje se dobiju, pa bi onda ja, ako sam dobro razumio, ako okrenuo cijelu
priču, umjesto da zabranimo možda bi bilo pametnije da kažemo odluka o mogućnosti
privremene zabrane, dakle o mogućoj privremenoj zabrani pa onda da navedemo taksativno
u kojim, u kojim okolnostima se može zabranit privremeno zabranit, tako će se izvest
zabrana i to na području cijelog grada bez granica, je li, pa ćemo navest u slučaju da objekat
smeta susjedima, da prouzrokuje preveliku buku, prašinu itd. će se zabranit privremeno,
ukoliko objekat smeta normalnom cirkuliranju prometa ili radovi smetaju normalnom
93
cirkuliranju prometa itd. će se zabranit privremeno. Hoćemo tako napravit? Onda ćemo, (čuje se više glasova-) u redu, onda ćemo samo okrenuti cijelu priču pa ćemo na slijedeće
Vijeće doći sa prijedlogom u kojem ćemo dati mogućnost zabrane pod određenim uvjetima u
određenim okolnostima pa ćemo ih navest. Ako imate vi nekakvu ideju pošaljite nam na mail,
tko god ima nekakvu ideju na koji način, dakle koje su okolnosti koje bi mogle dovest do
zabrane, dakle prevelika prašina, prevelika buka, prevelika smetnja susjedima ili nešto
slično, krivi sat, slažem se, može, slažem se, može ukoliko tako onda ćemo to navest kao
mogućnost. Dobro, O.K., hvala lijepa svima. Slažem se.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo sad bih ja, pošto nema više rasprave, uobličio jednu odluku koju
ćemo mi izglasati. Dakle prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih
radova tijekom turističke sezone smatra se da je bila na prvome čitanju. Prijepis tonskog
zapisa uputit će se svim vijećnicima kako bi mogli dati svoje pisane primjedbe i sugestije u
skladu s onim što je izrečeno tijekom sjednice Gradskog vijeća po pitanju ove točke
dnevnoga reda, a stručne službe će to obraditi i za slijedeću sjednicu dostaviti na
odlučivanje.
Tko je za? –
Protiv? –
Suzdržan? –
Utvrđujem da je ova odluka u pogledu prvog čitanja usvojena jednoglasno sa 30
glasova za.
Točka 10. dnevnoga reda Prijedlog odluke o davanju na korištenje prostorija u
mjesnim odborima i gradskim kotarevima Grada Splita.
Ad 10. Prijedlog odluke o davanju na korištenje prostorija u mjesnim
odborima i gradskim kotarevima Grada Splita
Odbor za statut, poslovnik i propise je na svojoj 11. sjednici održanoj 1. listopada
2014 je jednoglasno sa 4 glasa za od prisutnih 4 dao suglasnost na prijedlog odluke s tim da
predlaže da se doda slijedeći tekst u članku 2. stavku 1. iza riječi samouprave da se briše
točka i da se doda „uz suglasnost vijeća gradskog kotara ili mjesnog odbora.“. (-čuje se više
glasova-) A meni ovdje stoji 4 za od 4.
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
2 za i 1 uzdržan i 1 protiv.
PREDSJEDATELJ
E a ovo, ček, ček, ovo je za tekst, a sad imam ovi drugi dio, polako, polako.
Nakon zaključenja rasprave većinom glasova, nije većinom glasova nego opet 2 za, 1
suzdržan i 1 protiv prijedloga odluke o davanju na korištenje prostorija u mjesnim odborima i
gradskim kotarevima Grada Splita nije prihvaćen. Molim izvjestitelja gospodina Filipa
Butorovića, molim, a ha dobro, dobro, da dade uvodno izlaganje.
FILIP BUTOROVIĆ – pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Hvala gospodine predsjedniče. Izvidom stanja na terenu i prikupljanjem podataka
o korisnicima i načinu dodjeljivanja na korištenje prostorija u mjesnim odborima i gradskim
kotarevima utvrđeno je da su se prostorije dodjeljivali na korištenje bez jasno utvrđenih
planova i kriterija te da isti nisu bili propisani nikakvim pravnim aktima Grada Splita kao ni
zakonskim odredbama. Stoga je Služba izradila prijedlog ove odluke, prijedlog odluke je
proslijeđen svim vijećima gradskim kotareva i mjesnih odbora kako bi dali svoje primjedbe i
prijedloge na istu. Od ukupno 34 gradska kotara i mjesna odbora očitovalo se njih ukupno 12
i od njih 12 primjedbe su dali predsjednik Vijeća Gradskog kotara Špinut i predsjednik Vijeća
Gradskog kotara Trstenik. Primjedba predsjednika Vijeća Gradskog kotara Špinut je
94
uvažena, dok kod predsjednika Vijeća Gradskog kotara Trstenik nije uvažena. Evo toliko za
uvod.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnoga reda. Prvi se javio
gospodin Tomislav Gojo.
TOMISLAV GOJO
Evo hvala. Ja ću u ime ovaj Kluba. Evo odmah dakle u startu da kažem da smo
protiv ove odluke na ovaj način na koji je dakle napisana iz dakle dva prvobitna načelna
razloga. Dakle ovo je u pravilu komercijalizacija dakle prostora gradskih kotareva, po meni
dakle otkad, otkad su još i mjesne zajednice dakle stvorene znači od sedamdeset godina ti
su prostori namijenjeni odnosno izgrađeni su da budu dostupni svim građanima bez, bez
naplate. U ovom trenutku sa ovom odlukom se dakle uvodi naplata prostora gradskih
kotareva. Dakle isto tako prvi put u povijesti tih dakle gradskih kotareva i mjesnih odbora
kotari su izgubili pravo da odlučuju o korištenju gradskih prostora. Evo dakle ja ću vam
navest tri ova članka iz kojih to proizlazi, dakle članak 3. definira što je privremeno korištenje,
članak 10. kaže da gradonačelnik raspisuje javni poziv za korištenje, članak 11. kaže da
odluku po natječaju donosi gradonačelnik putem komisije koja ima tri člana od koje dva
imenuje gradonačelnik. Evo mi smo već na Odboru predlagali dakle promjenu u ovome
članku da u komisiji budu dva člana kotara a jedan Grad, jer gradonačelnik ionako ima pravo
da se ne usuglasi sa našim prijedlogom kotara, tako da mislim da vam je ovo ovdje nekakav
dvostruki osigurač koji mislim da nije potreban, a kotaru se onemogućava da odlučuje o
korištenju prostora. Jer opet ponavljam, vi imate dva člana, a kotar ima jednog, kotar je u
ovom odlučivanju samo promatrač. Dakle u biti ono što je još bitno reći da je ovo samo jedna
u nizu dakle ovaj odluka, nakon što se dakle kotarima smanjili novci za 1/3, nakon što je
donesen dakle pravilnik o korištenju tih financijskih sredstava koji, da sad ne idem u detalje,
je loš dakle za kotareve u nizu odredba, odredaba, sad dakle evo nakon ove odluke
doslovno možete ukinuti dakle kotare, jer gotovo više nemaju nikakva prava. Evo ja sam
gradonačelnika kroz vijećničko pitanje već na prošloj sjednici molio dakle da problematika
gradskih kotareva bude dakle tema na dakle dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, a vi
evo imate danas i potpise velike većine predsjednika koji su nezadovoljni dakle odnosom
Grada prema, prema dakle gradskim kotarevima. Vjerujte da ovdje nema politike, evo prvi je
zahtjev dakle da, prvi zahtjev je tu da se dakle odradi jedan sastanak sa gradonačelnikom,
sa zamjenikom da dakle jednostavno se čuju koju, koji su problemi tih dakle kotareva i da se
onda donose dakle odluke, a ne da se donose bez dakle konzultacije sa ovaj kotarevima.
Evo ja ću sad ići dalje članak po članak dakle čisto da vam pokažem apsurdnost i
neprovedivost dakle odluke. Članak 1., u članku 1. - kaže se odlukom se regulira davanje na
korištenje prostorija u objektima gradskih kotareva i mjesnih odbora. Dakle, koje su to
prostorije, što je dakle sa prostorijama kotara koje je Grad iznajmio ili dao nekoj udruzi bez
da je uopće pitao kotar. Dakle sastavni dio, (-čuje se više glasova-) u ime Kluba, sastavni
dio, sastavni dio ove odluke bi trebao biti popis prostorija i kvadratura, jer nema smisla da vi
donosite odluku, a da nemate pojma na šta se ona odnosi. Ja sam vas na Odboru pitao na
primjeru svoga kotara da mi kažete na što se odluka odnos, niste znali dati odgovor. Članak
2. - tekući poslovi gradskog kotara, šta bi bilo dobro da se definiraju koji su to tekući poslovi
gradskog kotara. Članak 4. – nedostaju vjerske zajednice, dakle u naš prostor koristi vjerska
zajednica, ja bi volio da mi kažete u koju dakle kategoriju ona spada. Članak 5. – kaže,
prostorija se koriste uz naknadu ako korisnik obavlja djelatnost koja ostvaruje dobit. Uzmite
sad za primjer, O.K. u centru grada se može skupiti i po sto korisnika za neku društvenu
aktivnost koja se naplaćuje, u istočnim kotarevima ih ne možete skupit pet. Znači kad
uspijete nekoga naći da neku aktivnost organizira onda ćete mu još tu i ovaj naplatit. Članak
8. i 9. – kaže jednokratno korištenje odobrava vijeće gradskog kotara. Uzmimo u obzir da se
ovo Gradsko vijeće sastaje svako dva dakle mjeseca, a mi smo još plaćeni za svoj rad, a vi
od dakle volontera u dakle gradskom kotaru tražite da se sastanu nakon svakog zahtjeva
pojedinca za korištenje prostora. Članak 7. neću niti komentirati, jer ako je Grad spao na to
95
da zarađuje na kotarskim udrugama i športskim društvima koji koriste prostora onda je to
jadan grad. Grad zadnjih pet godina nije uložio niti kunu u održavanje prostora, prostori su
sređeni sredstvima kotara i sad nakon što su ih kotari sredili sad ćete ih vi iznajmit. Članak
10. i 11. – dakle evo za mene koji sam volonter u kotaru već 15 godina je tragičan, dakle ovo
je prvi put u povijesti da se kotaru oduzima pravo da koristi prostore, da odlučuje o dakle
korištenju svojih gradskih prostora. Recite mi što je logičnije od toga da gradski kotar
odlučuje o korištenju prostora gradskog kotara, uz suglasnost gradonačelnika, recite mi šta
može od toga bit logičnije? Kažem, dakle slobodno ukinite kotare i gradonačelnik ih ne sluša,
oduzeli ste im financije, oduzeli ste im dakle prostor, ja u biti ne znam šta je u cijeloj ovoj priči
ovaj ostalo. Dakle kad pročitate članak 12. i 13. ja se zapitam koji je smisao tih kotarskih
prostorija, znači smisao bi dakle trebao biti da se unutra odvijaju društvene aktivnosti, a po
vama je smisao da se naplaćuju i da Grad na ovaj njima zaradi. Članak 14. – za produženje
ugovora više uopće nije potrebna suglasnost gradskog kotara nego jednom kad
gradonačelnik sa nekim sklopi ugovor onda dakle nakon toga je dovoljno uputiti zahtjev
samo prema gradonačelniku, ne traži se suglasnost kotara. Članak 15. – korisnik prostorija je
bez obzira kaže na naknadu dužan se pridržavati osobe koja je zadužena za skrb o prostoru.
Koja je to osoba? Dalje, isto tako kaže se da nakon korištenja prostora korisnik mora vratiti
ključ osobi koja je zadužena za skrb o ovaj prostoru. Ja bi baš volio da vidim na koji način je
to moguće provesti, znači svaki put će ta osoba doći, otvoriti i nakon toga zatvoriti. Dakle
apsolutno mi je nelogično da netko tko je korisnik prostora ne može imati ključ. I sad vaš je
zaključno, vaše obrazloženje, kažete dakle u obrazloženju nije postojao plan niti kriterij
dodjele, dakle evo ja bi vas molio da mi kažete što je u ovome, u ovoj vašoj odluci plana što
je kriterij, dakle po meni je plan da se prostori naplate, a kriterij je volja gradonačelnika. Do
sada je dakle plan i kriterij je bio da se prostori koriste besplatno i ja bih volio da mi dakle
kažete tko to do sada nije mogao koristiti prostore, kome je bilo onemogućeno da koristi
prostore gradskog kotara?
IGOR MLADINIĆ – zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita
Replika gospodin Banović.
IVAN BANOVIĆ
Hvala gospodine zamjeniče predsjednika. Ma evo nekoliko stvari koje sam čuo
šta je gospodin Gojo iznio čak bi se, s nekim stvarima bi se i složio. Naime predsjednici imaju
svoju svrhu kao najbliži građanima u svom gradskom kotaru i održavaju se sastanci sa
predsjednikom, predsjednika gradskih kotareva i gradonačelnika na razini, na godišnjoj
razini, iako mislim da bi se trebalo barem svako šest mjeseci po mom mišljenju i dva puta
godišnje se, godišnje se održavati. Naime dalje neke stvari koje ste iznijeli i odnosno koje
smo dobili ove vaše zahtjeve predsjednika Vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora koji su
upućene gradonačelniku Grada Splita ali ste ih podijelili također i nama na stolove, mislim da
u skladu mogućnosti Grada, evo pod točkom 3. koliko vidim da se povećaju, mislim da u
skladu s mogućnostima Grada trenutno se i ne može neki veći iznosi dat odnosno i da se
daju veći iznosi međutim puno tih iznosa se trošilo na mogu reći, neću reći gluposti, ali
stvarno nepotrebne stvari. Ja ne znam jeste li vi predsjednik gradskog kotara još uvijek,
niste, evo ja sam bio u prošlom mandatu predsjednik gradskog kotara i moram reći da u
mom gradskom kotaru niti jedna kuna nije otišla n reprezentaciju. Nažalost danas neki
gradski kotarevi troše i po 30-40% svog proračuna na reprezentaciju, razne, razne
manifestacije, domjenke i te stvari, ja nisam za to, apsolutno, niti da se troši, da se troši na
taj način. Slažem se da je Grad šire od Rive i Prokurativa i da se mora održavati kulturne i
sportske manifestacije, ali ne i domjenke i takva slavlja. Ali je napisano ovdje, ja govorim da
se referiram na vas jer ste vi, (-čuje se više glasova-) Dalje mislim (-čuje se više glasova-)
Gospodine Prljeviću, gospodine Prljeviću evo vi ste podijelili jutros ovo vam vaš kolega ...
IGOR MLADINIĆ – zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita
Gospodine Banoviću vrijeme.
96
IVAN BANOVIĆ
A oduzimaju mi vrijeme oni što, molim vas da ih smirite da mi date da
raspravljam. Da dajem repliku, da dajem repliku gospodinu Goji. (-čuje se više glasova-) Pa
prema ovome jer ste čitali 90% iz ovoga, a dobro, ali govorili ste, ali je bilo 90% skupa s ...
Molim vas da mi dopustite ovo vrijeme koje su mi oduzeli. Evo samo još jednu stvar ću reći,
evo skratit ću, neću više dalje te stvari. Reći ću samo sredstva koja ste kasnije bili govorili,
sredstva koja je kotar uložio u uređenje prostorija Grada mislim i da je normalno da ih Grad
ima pravo iznajmit, jer i to su prostori Grada, a i ta sredstva koje ima kotar svakako su isto
gradska sredstva. I sada znamo da su u gradskim kotarevima iznajmljeni ili dijelovi gradskog
kotara ili određene prostorije po nekakvoj komercijalnoj cijeni kao, kao gradske, gradski
prostori. Eto hvala.
IGOR MLADINIĆ – zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita
Gospodin Gojo.
TOMISLAV GOJO
A u biti nemam šta odgovoriti, jer na niti jednu stvar koju sam ja rekao vi meni
niste replicirali, ali vam mogu sad replicirat na ono što ste, na ono (-čuje se više glasova-), ja
vam mogu reći na ono što ste vi dakle rekli. Omjer 80:10:10 vi morate znati da se 80 ili 90%
društvenih događanja događa u centru grada. U istočnim gradskim kotarevima i mjesnim
odborima vi ne možete funkcionirati sa postotkom 80:10:10, to je neprovedivo apsolutno. To
jednostavno morate shvatit.
IGOR MLADINIĆ – zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita
Pročelnik Butorović.
FILIP BUTOROVIĆ – pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Pa evo ako ja mogu odgovoriti, znači zaključak o decentraliziranim temama sad
nije tema ove rasprave, jer znači razgovaramo o prostorijama znači koje su u nadležnosti
mjesnih odbora i gradskih kotareva. Pa evo nekoliko netočnosti ja bi odgovorio, znači, znači
bilo je jedno od pitanja da vjerske organizacije ne mogu koristiti, da nisu precizirane po
članku 4., znači ako se pogleda znači pod broj 3. udrugama, znači tu stoje druge neprofitne
organizacije i udruge koje obuhvaćene su znači svi oblici udruga i organiziranog društvenog
života koji se mogu odvijati u kotaru. Dalje članak 5., tamo je izričito nekoliko puta naglašeno
da će se, da će se naplaćivati i korištenje prostorija, što je netočno, kaže članak 5. –
prostorije se daju na korištenje korisnicima bez naknade, a uz naknadu ako korisnici
djelatnost obavljaju s naplatom i ostvaruju dobit. Vi sad imate u pojedinim gradskim
kotarevima nekakve plesne društva, organizacije koje naplaćuju 200 kuna članarine, znači
oni uprihode nekakvih 5 do 10 tisuća kuna mjesečno, a gradski kotar niti Grad Split od toga
nema ništa, znači niti struju, niti vodu ne plaćaju, a kamoli naknadu za korištenje tih prostora.
To vam je sad realnost i to vam je slika koja trenutno postoji u gradu Splitu. Dalje, kaže se da
će du ta sredstva bit uprihođena za Grad Split, ali u članku 7. stoji, znači sredstva prikupljena
od naplate naknade za korištenje prostorija prihodi su gradskih kotareva i mjesnih odbora,
znači to su isključivo sredstva koja će se vraćati u gradski kotar i mjesni odbor. Znači Grad
Split kao gledamo kao upravu nema nikakve koristi od toga, nego upravo će ona
decentralizirana sredstva biti povećana sa ovim, sa ovim iznosom ukoliko se bude uprihodilo,
je li. Dalje je bilo pitanje vezano za, za članove povjerenstva, je li. S obzirom da smo mi
predložili da budu tri člana povjerenstva, od toga dva člana da budu iz stručnih službi Grada
Splita, jedan da bude član vijeća, znači upravo zbog toga što je to stručno administrativni
posao koji ne mogu obavljati volonteri koji se nalaze u vijećima, to su znači izrade akata,
raznih drugih materijala koji se onda pripremaju gradonačelniku na donošenju konačne
odluke, a sve će na kraju biti javno i transparentno izvješeno na web stranici Grada tako da
tu nema razloga da gradski kotarevi sumnjaju u službu i inače u gradsku upravu, je li. Ne
vidimo razloga sumnji. Što se tiče članak 14. gdje se govorilo da će korisniku koji bude imao
prostor na korištenje da će mu se automatizmom produžavati to nije točno, jer u članku 14.
97
kaže da se korisniku može produžiti, znači nije izrijekom da je pod obavezno. Znači može se,
nije, ne mora se donositi ...
TOMISLAV GOJO
(-nije uključen mikrofon-) Nije bitno može li, nego je bitno da je odluka na
gradonačelniku a nije na kotaru.
FILIP BUTOROVIĆ – pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Tako je, odluka je na gradonačelniku, tu ste u pravu. Eto toliko.
IGOR MLADINIĆ – zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita
Rasprava Duje Sučić.
DUJE SUČIĆ
Replika.
IGOR MLADINIĆ – zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita
Replika, da.
DUJE SUČIĆ
Evo samo replika pročelniku, a to je da, da u obavljanju ove svoje funkcije čini mi
se da je nekako u skladu sa ovim prijedlogom zaboravlja da su ti ljudi, ti volonteri izabrani
neposredno na izborima, je li. Tako da u skladu s time on mora prilagodit ova pravilnik, jer
ovo sve što je promijenjeno odnosno .......... prije apsolutno nije u skladu s time da je netko
tamo neposredno izabran na izborima, a da vi ovdje radite kao službenik, namještenik ili već
što, je li. Tako da taj segment se mora uzeti u obzir i nešto promijeniti u tom smislu, je li.
Mislim da uopće niste uzeli u obzir taj dio. Hvala.
IGOR MLADINIĆ – zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita
Zamjenik gradonačelnika Kovačević.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Dakle, ovaj i gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika su isto izabrani
neposredno na izborima i mi smo izvjestitelji, to su stručne službe, ali mi smo predlagači ove,
ove odluke. Dakle nema nikakve razlike i ne vidim nikakav razlog da to ne može, ispričavam
se, nije u nadležnosti gradonačelnika u donošenju odluka a ne kotara, nema nikakve razlike
u izbornom procesu našeg izbora izvršne vlasti u odnosu na izbore u kotarevima.
IGOR MLADINIĆ – zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita
Prvo gospodin Gojo.
TOMISLAV GOJO
Možete mi samo dakle sad kratko reći, nakon što ste im oduzeli pravo da odlučuju
o korištenju prostora, nakon što ste im smanjili financijske iznose i nakon što ste im doslovno
definirali ovaj ograničenje o korištenju financijskih sredstava, recite mi koje su to ovlasti koje
su sad gradskom kotaru ostale? Znači.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Ovlasti su u potpunosti iste, dakle što se tiče smanjenja sredstava ono je
sukladno smanjenju proračunskih prihoda Grada Splita i to je, to je ovaj jedan faktor
solidarnosti koji i mjesni odbori moraju dijeliti sa ovom situacijom u kojoj se proračun nalazi.
Što se tiče same namjene sredstava dakle pravilnikom je utvrđeno da se najveći dio tih
sredstava troši u male komunalne zahvate što jest svrha i osnova decentraliziranih
sredstava, ali se isto tako dozvoljava i da se za neke druge potrebe i mimo ograničenja
postotnog dijela mogu trošiti, nije do kraja ograničeno i na prijedlog kotareva koji
98
argumentiran i obrazložen se u pravilu to odobrava. Dakle nema nikakve, svaka odluka
vašega vijeća o trošenju sredstava u odnosu na iznos i namjenu će, će i biti će poštovana u
okviru onog što je, što je po pravilima Grada Splita normalno, jedini dio koji je sada postignut
jeste da, da se sama nabava, javna nabava uskladi sa Gradom Splitom, što je najprirodnije
olakšava posao volonterima, a i smanjuje cijene koje mi postižemo za određene radove, a
što se nije radilo na do sada na takav način, a šta je najprirodnije i najnormalnije s obzirom
da imamo jedan račun i vi nemate svoje račune i transparentno se provodi kroz riznicu i kroz
postupke dobivanja najbolje cijene. Dakle ja ne vidim zbog čega najveći dio kotara, ja to
moram kazat, jer vrlo uredno i savjesno radio svoje poslove, ali bilo je i nekih devijantnijih
dokumentacija i ponašanja koje se samo sada dovode u red i unapređuje se posao kotara.
Osim toga sad smo stavili i aktivirat ćemo uskoro i tu optičku mrežu i sa internetima i
telefonima, sve ono što se je ulagalo u kotareve od prije sa velikim sredstvima sad će se
stavit u funkciju i povećava se i poboljšava rad tajnika u odnosu na njihovu komunikaciju s
građanima i na njihovu djelatnost i suradnju sa vijećnicima u kotarevima.
IGOR MLADINIĆ – zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita
Gospodin Sučić.
DUJE SUČIĆ
Ovi ljudi su izabrani na kotarskim izborima, je li, ja o tome pričam, vi i
gradonačelnik ste izabrani na lokalnim izborima, prema tome dajte, nemojte sad davat takve
odgovore a da ste vi izabrani, apsolutno ste izbrani, ali ovi su ljudi izabrani na kotarskim
izborima. Prema tome ...
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Ne, slažem se s time, samo sam reagirao na to da ste rekli da pročelnik nije
izabran na izborima, je li. A da li ja kažem da smo mi koji predlagatelji jesu, evo samo to sam
rekao, je li.
IGOR MLADINIĆ – zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita
Gospodin Prljević.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Mislim, mi želimo vama reći da i pojasniti očigledno a to ne možemo, znači u
čemu je problem. Znači riječ je o dvije vrste izbora, mi tvrdimo znači da ste vi izabrani, dobili
svoju funkciju znači na lokalnim izborima i u skladu tog djelokruga vi radite. Ljudi koji su
izabrani na totalno drugačijim izborima znači imaju posebne svoje ovlasti. Resorni možda
pročelnik on nema, ako ljudi rade sve po hrvatskim zakonima nema šta on njima propisivat
kako će se oni ponašat, njihovo je da poštivaju i hrvatske zakone, a objektivno pravilnici se
skoro ne mogu ni odnosit na njih, to je nekakav možda više čak dobra volja njih da se
pridržavaju toga. Mi cijenimo inicijativu da se neke stvari poboljšaju, ali nije točno u biti, evo
recimo pošto sam se javio za repliku, sam dužan vas nešto i upozorit. Znači evo govorite o
linearnom smanjenju proračuna, ako je to tako pa svjedoci smo to da nije recimo na masi
plaća nije to napravljeno u Gradskoj upravi, vama nije, vama nije 30% pao onaj recimo, nije
pala plaća, a govorite da se 30% smanjili njima proračune jer ste morali, jer je 30% prihod
pao. Znači vama ...
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Ja ne znam odakle vama da sam ja spomenuo linearno, vi preslušajte ton
sjednice, ja sam rekao da se, smanjili su se proračunski prihodi i u skladu s time su se
smanjila i sredstva, a ne linearno nego u skladu sa trenutkom smanjenja proračunskih
sredstava, dakle Grad Split iza svoje, za svoje djelatnosti ima za sve građane grada Splita i
svoje obveze manje sredstava nažalost ima manje i za kotare, nadajmo se da će bit bolja
vremena pa ćemo to ponovno ovaj podi...
99
PREDSJEDATELJ
Ima li još šta sporno? Nema. Idemo dalje sa raspravom. Gospodin Banović Ivan.
IVAN BANOVIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Ma evo ja imam samo ovaj intervenciju na jedna
članak, članak broj 2. Evo ovdje piše da je prostorije u kojima su smješteni ured tajnika
gradskog kotara i mjesnog odbora kao i drugi prostori koji su namijenjeni tekućim poslovima
gradskog kotara ili mjesnog odbora ne mogu se dati na korištenje. Naime do sada je bila
nekakva praksa pa je zapravo mislim da je to i u redu bilo da se ta vijećnica gradskog kotara
bi se trebala dati za svečanije stvari, sjednice udruga i nekakva bitnija događanja, jer i u, i
kao što vidimo i u samoj gradskoj vijećnici ovdje se održavaju i stvari koje nisu samo
Gradsko vijeće nego imamo pa skoro ja mislim na dnevnoj bazi se događaju stvari ovdje.
Tako da mislim da bi i po tom nekakvom ključu trebalo dopustit isto da se u vijećnicama
gradskih kotareva dopuste, dopuste sjednice udruga koje nemaju svoje prostore a koje
doprinose i promiču kvalitetu života u Splitu. Pogotovo pozdravljam ovu odluku, jer je
navedeno, jer je navedeno prioriteti po kojim će se davati prostorije gradskih kotareva i bitno
je šta ti prioriteti nisu prvo komercijalni nego što će još uvijek ostati građanima odnosno
udrugama na usluzi. Pa evo samo tu ako mogu intervenirat na taj članak 2. da se promijeni
da se vijećnica gradskog kotara može dati za određene stvari. Eto hvala puno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem.
FILIP BUTOROVIĆ – pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Evo ako mogu ja?
PREDSJEDATELJ
Izvolite.
FILIP BUTOROVIĆ – pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Znači u članku 2. smo na odboru se i usuglasili da će se dodati zarez iza „ne
ometa djelatnost mjesne samouprave, uz suglasnost vijeća gradskog kotara i mjesnog
odbora“ tako da mislim da smo sa tim dopunom i amandmanom koji smo mi prihvatili na
odboru da je upravo riješeno to da će svakako vijeća odlučivat koji su to prostori i prostorije.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Jakov Prkić. Rasprava.
JAKOV PRKIĆ
Hvala vam. Možda smo krenuli malo prežestoko, trebalo bi ovaj malo to nekako
smirit. Znači nismo mi protiv pravilnika, pravilnik je dobar i s njim se može nešto regulirat i to
uopće nije sporno, znači pravilnik treba donijeti. E sad je li ovaj najbolje napisan, mislim da
baš i nije. Ima tu dosta propusta. Uglavnom kotari su, bi trebali biti nekakvo sjedište
nekakvog društvenog života u kvartu. Nekad su to bile mjesne zajednice, nemam pojma
zašto smo uopće mijenjali imena. Tadašnje mjesne zajednice su stvarno bile centar
društvenoga života u tome kvartu. '90.-tih su rascjepkane, barem one koje su imale nekakav
prostor i prostori su dani ili komercijalno ili udrugama ili ovako ili onako. Tako da su mnogi
kotari ostali bez prostora davno prije. Znači trebalo bi se koncentrirat na to da poboljšamo
društveni život u kotaru, ali to ovako bojim se s ovim pravilnikom ćemo teško izvest. Možda
uz nekakve korekcije ovo uopće ne bi bilo loše i bilo bi, samo trenutak, bilo bi lakše, lakše
izvedivo. Evo oprostite samo tren, a ha. Dobro. Znači trebalo bi nekako omogućiti slobodniji
rad kotarevima. Ovaj članak koji govori o tome da gradonačelnik bira članove povjerenstva,
gradonačelnik bira i članove povjerenstva i stručnih službi, ali isto tako bira člana
povjerenstva iz vijeća kotara. Znači vijeće kotara ne predlaže člana povjerenstva nego ga
bira gradonačelnik. Možda bi to trebalo okrenuti malo da pokušamo uspostaviti nekakvu
100
ravnotežu, jer uvijek će bit gradonačelnikova zadnja i tu nema nikakvog spora, on je uvijek taj
kontrolni mehanizam koji može nešto odrezati i reći ovako ne može, ja mislim da je drugačije
i tu ne bi trebali nikad mijenjat stvari, on je taj koji odlučuje. Ali možda bi to povjerenstvo
trebala bit jedna osoba iz stručnih službi i dvije osobe koje bi imenovalo vijeće kotara iz
kotara. Ne bi stručna služba ništa s time bile oštećene, sve bi funkcioniralo jednako,
gradonačelnikova je zadnja, ali bi onako barem imali nekakav dojam nekakve, nekakve
ravnoteže u tome svemu. Pa u tom smislu bi mi predložili jedan amandman, pročitat ću ga
poslije. Isto tako bi imali amandman na članak 11., pardon to je ..............., amandman na
članak 8. Ja bi prije nego šta pročitam te amandmane osvrnuo se na trenutak na ovo
smanjenje od 30% sredstava, je u pravu ste smanjila su se sredstva 30%, ako treba mogu se
smanjiti još 20%, ali morate ostavit kotarevima da oni raspolažu tim sredstvima kako misle
da je najbolje. Opet je zadnja na službi i na gradonačelniku. Vi možete ako primijetite bilo
kakvu devijaciju, bilo kakav problem, bilo kakav propust, možete u svakom trenutku to
zaustavit i prekinuti, prema tome optuživat volontere u kotarevima ne znam da arče, banče
nekakve pare, rade veselice i da troše na sve strane baš ne stoji. Gradonačelnik je rekao
prije dva dana da su u 2013. kotarevi potrošili oko 330 tisuća kuna na reprezentaciju. Izgleda
puno na prvi pogled, ali kad podijelite sa 34 kotara i mjesna odbora to ispada oko 10 tisuća
kuna šta im ... ( - kraj 5. kazete A strane - )... Ja se slažem treba im pustit, ako u krajnjem
slučaju i sam gradonačelnik kaže da slijedećim izborima ako nisu bili dobri izabrat će se neki
drugi. Pustite, pustite im da kontroliraju ta svoja sredstva koliko toliko, škare su uvijek kod
vas, možete u svakom trenutku prekinuti i reći ovako više ne može, radimo drugačije, pa
makar bila sredstva i manja, ali pustite da slobodno odlučuju o tim sredstvima. Nezgodna je i
ova situacija davanja ovaj komercijalno u ovaj u najam prostore kotareva, svi koji su dosad
nešto vrijedili kotarski prostori već su iznajmljeni. Recimo jedan prostor u kotaru nekadašnje
mjesnoj zajednici Lokve dodijeljen je jednoj braniteljskog udruzi, oni su tu otvorili kafić. Kafić
radi samo tako. Nije problem što radi kafić, neka radi, ali ne mogu više oni davat samo jedan
eura mjesečno za kvadrat toga prostora, nego trebaju davat više. E tako se treba brinuti o
prostoru, znači ako je već otvorio kafić naplatite mu više, do duše to sad nije baš predmet
ovoga razgovara. Ja bi vam ovaj sad predložio ove naše amandmane, a da, spomenuli ste
optičku mrežu, pa tu optičku mrežu čekamo barem pet godina, barem od 2009./'10. i nikako
se dogodit. Isto tako čekamo i web stranice od četiri godine koje će bit na domeni Grada
Splita, a ne ovako da ih mi na divlje ili poludivlje otvaramo. Ni ove naše koju smo otvorili
nekako neslužbene, ja ih zovem neslužbene, jer nisu na stranicama Grada, na ništa
pokušavate odrezati i već već je bilo ovaj naputaka zatvorite ih, ugasite ih, i tako nešto, na
prste jedne ruke se mogu nabrojit kotarevi koji imaju web stranice, ne prste jedne ruke i koje
imaju bilo kakvi. Znači od Grada već to čekamo godinama i od toga bojim se da, proći će još
godinu-dvije da nećemo ništa napravit. E sad bi predložio amandmane u smislu malo
poboljšanja ovoga ovaj pravilnika. Jedan amandman odnosi se na članak 11. koji glasi:
„Povjerenstvo imenuje gradonačelnik Grada Splita, a isto se sastoji od tri člana, dva člana
povjerenstva imenuju se iz reda stručnih službi Grada Splita, a jedan član povjerenstva iz
vijeća gradskog kotara / mjesnog odbora.“ da se mijenja i da glasi: „Jednog člana
povjerenstva iz reda stručnih službi imenuje gradonačelnik, a dva člana iz redova vijeća
gradskog kotara odnosno mjesnog odbora imenuje vijeće gradskog kotara ili mjesnog
odbora.“. Znači ovo je predloženo u smislu u duhu nekakve decentralizacije i nekako davanja
povjerenja gradskom kotaru odnosno vijeću da izabere nekoga za koga misli da je najbolje
za taj kotar. Znači da procijeni šta je najbolje za lokalnu zajednicu, za sredinu, za kvart i da
tome nekome dodijeli prostor na korištenje. Naravno tu bi se trebalo možda ići na to da više
korisnika koristi jedan prostor, tako bi dobili ovaj racionalnije korištenje prostora i zadovoljili bi
puno više korisnika. .............. Evo imam još amandman na članak 8. pa bi ovaj, pa bi s time
završio. Znači članak 8. se mijenja i umjesto „Za jednokratno korištenje prostorija
zainteresirane osobe dužne su vijeću gradskog kotara odnosno mjesnog odbora dostaviti
pismeno obrazloženu zamolbu s podacima koje prostorije se traže na korištenje, za koju
namjenu broj sati, termina i koje traže na korištenje, uz pismeno obrazloženu zamolbu fizičke
osobe dužne su dostaviti preslik osobne iskaznice, a pravne osobe rješenje o registraciji. U
slučaju kada se prostorije koriste za održavanje javnog skupa, a za isto je posebnim
101
zakonom propisano odobrenje nadležnosti ............ MUP-a korisnik ga je vijeću gradskog
kotara odnosno mjesnog odbora obavezan dostaviti prije održavanja javnog skupa.“, znači
taj članak bi promijenili odnosno predlažemo da se promijeni i da glasi: „Za jednokratno
korištenje prostorija zainteresirane osobe dužne su predsjedniku i tajniku gradskog kotara
odnosno mjesnog odbora dostaviti pismeno obrazloženu zamolbu s podacima koje prostorije
se traže na korištenje, za koju namjenu, broj sati i termine koje traže na korištenje, uz
pismeno obrazloženu zamolbu fizičke i pravne osobe dužne su dostaviti osobne podatke,
ime, prezime odnosno naziv pravne osobe te OIB. Zamolba se može dostaviti i putem
elektroničke pošte. U slučaju kada se prostorije koriste za održavanje javnog skupa, a za isto
je i posebnim zakonom propisano odobrenje nadležnosti ............ MUP-a“, to ostaje „korisnik
je dužan dostaviti prije održavanja javnog skupa.“. Ovo ide u smislu olakšavanja dodjele
jednokratnog korištenja prostora da se vijeće ne sastaje da bi nekome jednokratno na sat ili
dva prepustilo prostor. Recimo imamo iskustva u kotaru Lokve konkretno da ima zgrada koje
nemaju zajednički prostor, a imaju skup stanara pa njih 20 ili 30 se nađe u kotaru i sad je radi
toga sazivat vijeće je stvarno bespredmetno odnosno besmisleno. Trebali bi možda to
pokušat malo ubrzat pa reći O.K., evo neka predsjednik i tajnik odluče tajnici zaposlenik dat
ključ sat vremena i tako riješiti stvar. Eto, hvala vam.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Gospodin Tomislav Gojo.
TOMISLAV GOJO
Pe evo ja bi se dakle nadovezao na kolegu dakle Prkića. Činjenica je da imate na
terenu nezadovoljstvo kotareva bez obzira što vi o tome dakle mislili, ne samo sa ovom
danas dakle odlukom, nego i sa nizom dakle drugih odluka i uopće odnosa Grada –
kotareva. Imate i danas niz dakle primjedbi. Moj je stvarno prijedlog dobronamjeran da se
sastanete sa predsjednicima kotareva u međuvremenu, da ih saslušate. Nije hitno da se ova
odluka danas donese, jer ste i sami rekli da se ne može primijenit prije nego napravite popis
dakle prostora na koji će se odnosit ova ovaj odluka. Znači bez popisa prostora nema
mogućnosti primjene. Dakle, kažem, ljudi koji vode i to vam ovdje u zahtjevu piše, ljudi koji
vode kotare samo traže da se sastanu sa vama, da ih saslušate i da onda nakon toga idete
sa konkretnim prijedlogom, ja mislim da je prijedlog skroz razuman.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ovo smatram za raspravu od gospodina Tomislava Goje, sad se vi
referirajte. Izvolite.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Zahvaljujem. Evo ja ću se prvo referirat za vijećnika Prkića. Jeste, u pravu ste za
reprezentaciju je potrošeno 372 tisuće 488 tisuća kuna, također za kupnju opreme u
kotarevima je, govorim o 2013. godini, za kupnju opreme je potrošeno 200 tisuća 698 tisuća
kuna, od čega na uredski namještaj 95 tisuća 797 kuna, a na donacije udrugama 508 tisuća i
145 tisuća kuna, dakle ukupno milijun i 81 tisuću kuna je potrošeno od ukupno 4 i 700 tisuća
na ovaj dio, a svega 3 milijuna na komunalne zahvate. A što se tiče, samo tren, ja nisam
završio još. Što se tiče vijećnika Goje, mi smo svim kotarevima poslali ovaj pravilnik na
čitanje i na primjedbe, svega dva kotara su dostavile svoje primjedbe od čega je jedna
primjedba usvojena, a druga nije. Ne znam zbog čega sad tražite ponovno sastanak ukoliko
su svi imali na uvid taj pravilnik na kojemu (-čuje se više glasova-) Molim vas, ja nisam
završio ovaj sa svojim izlaganjem. Dakle dobili su ga, dobili su svi pravilnik i mogli su se o
njemu očitovat i dat svoje primjedbe od kojih, kažem, evo imali smo dvije, jedna je usvojena,
a isto tako temeljem ove rasprave nekih od primjedbi također ćemo usvojit za koje smatramo
da, da su opravdane, a neke nećemo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Tri replike na vaš odgovor. Gospodin Prkić.
102
JAKOV PRKIĆ
Hvala. Znači nisam se mislio vraćat na reprezentaciju, ali kada me već vučete za,
za jezik vratit ću se. Rekli ste 370 tisuća kuna podijelite sa 34 kotara u prosjeku dobivate 1011 tisuća kuna, a recite vi meni kad je to puno za reprezentaciju 15 ili 20 osoba u zrnu soli za
dva sata 9 tisuća 560 kuna i šta sad na to mogu reći, je li to puno za reprezentaciju. Ovdje u
ovim slučajevima kad se radi o reprezentaciji u gradskom kotaru pa ne jede deset ljudi i tamo
arči, banči ne znam šta, obično se napravi nekakva zabava na otvorenom za stanovnike, njih
100, 200, 500, tisuću koji dođu nešto zabavit se, ali u mom kotaru toga nema npr., u nekima
ima, oni procjenjuju da je to tako. Pa imate godinama se fešta u Kotaru Varoš 80% sredstava
je išlo za feštu svetoga Križa, pa išlo je, pa išlo im je, svi su bili veseli i zadovoljni, pa u čemu
je tu problem. Rekli se za ova materijalna sredstva ili ste spomenuli tako, kupnja, opremanje
kotara. Evo ja mogu reći, Kotar Lokve je prije dvije godine opremio tako da je ovaj zamijenio
vrata i sve otvore na kotareve, jer su bili dotrajali i stari, ne znam koliko 50 godina koliko je
zgrada od početka zgrade od kad se napravila. Pa to ostaje tamo, pa ne nosi se to. Do duše
imamo slučajeva kad se nešto i nosi iz kotara, već sad kad potežete. Evo u Kotaru Lovret ...
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
JAKOV PRKIĆ
Oprostite. U Kotaru Lokve se vratio prostor u Šižgorićevoj 3, bivša stranka HSP
Ante Starčević došlo je jedan dan pročelnik, svidjela su mu se dva stola i odnio je sebi u
uredu Banovine. A mislim, kako je on rekao, sve šta se uloži tamo ostaje u kotaru, pa ne nosi
se to ne znam gdje. Pa Grad neće onda dati sredstva ako je kotar dao. Eto hvala.
PREDSJEDATELJ
U redu je. Izvolite odgovor.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Dakle, ovaj, ja sam vam pročitao podatke o svim kotarevima, ne znam zašto se
osjećate prozvanim pa, pa elaborirate da u vašem kotaru nije takva situacija. Ali za vrijeme
bivše uprave su prostori koji su prije bili pod upravom kotara oduzeti, dodijeljeni su u drugu
namjenu, a pod ovom upravom su vraćeni nazad na korištenje kotaru. Dakle ovaj to
pokazuje isto senzibilitet ove uprave upravo u vašem slučaju gdje smo kotaru vratili prostore
koji su bili oduzeti i mislim da to opravdava i to da želimo da kotarevi imaju najbolje uvjete za
rad u skladu sa nekim transparentnim i normalnim pravilima u interesu i kotara i građana i
Grada Splita.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin
Kovačevića.
Tomislav
Gojo,
repliku
na
izlaganje
gospodina
TOMISLAV GOJO
Odustajem od rasprave, jer nema smisla, govorim zidu, stvarno nema ...
PREDSJEDATELJ
Hvala. Gospodin Petar Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Evo ja replika gospodinu zamjeniku gradonačelnika iz razloga kaže svi su dobili,
svi su mogli reagirat, svi su bili upoznati i slično. Mi smo imali situaciju da su provedeni
nedavno kotarski izbori i da su, da su u međuvremenu konstituirana nova kotarska vijeća, da
velika većina je novih ljudi u tim vijećima i predsjednici kotareva koji još i ne razume
problematiku i ne znaju svoje nadležnosti i ne znaju alate koji su im na raspolaganju. Dakle i
upravo u tom trenutku dakle promjene same vlasti u kotarevima mijenjati propise i oduzimati
103
ljudima prava to je nešto najružnije što se može dogodit. Dakle smatram da su ti ljudi
partneri, izabrani su na jednim izborima i treba omogućit kvalitetan razgovor s njima i
definirat jedan put kako bi se postiglo zajedničko rješenje koje bi reguliralo ova pitanja.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Može odgovor.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Ja se ovaj ne mogu složit sa vašom tvrdnjom da izabrani vijećnici, predsjednici ne
znaju koje su njihove ovlasti, jer pretpostavljam da se ne bi kandidirali da ne poznaju
funkcioniranje kotara i svojih ovlasti s kojima će se vabit u svom mandatu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Replika gospodina Banovića. Ne, ne, gotovo je sad.
IVAN BANOVIĆ
Ma evo ja samo imam jednu isto, kad su se već svi uhvatili tih 10% reprezentacije
i moram i ja nešto reći. Ma ne moraju se radit domjenci koji će, uopće domjenci, evo moram
reći Gradski kotar Kman u prošle četiri godine nije potrošio niti jednu jedinu kunu na
domjenke. Ne mora se to radit. 10% od nekakvi prosjek proračuna gradskog kotara je 120 do
130 tisuća kuna, 10% je 12 do 13 tisuća kuna, mislim da je to sasvim dovoljno za organizirat
jednu manju manifestaciju na kojoj neće bit domjenaka i ostalih stvari takvih. Može se
dovesti i manji bend i bina i razglas i sve za 10-12 tisuća kuna i napravi se ... (-čuje se više
glasova-)
PREDSJEDATELJ
Tiše malo molim vas.
IVAN BANOVIĆ
Kolega Gojo ja vas molim da ne budete bezobrazni, ja vas nisam niti jedan jedini
put prekidao, ovo je već deseti put da vi mene prekidate u mom izlaganju, budite pristojni,
kolegijalni i budite džentlmen.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Ćosić izvolite.
DAMIR ĆOSIĆ
Ma naprosto moram reagirat, mislim, hoćete mi pročitat koja je točka dnevnog
reda, zaboravio sam. Kotarevi. Znači da je prostorije. Mislim, pazite, ovdje je jedna stvar u
pitanju, dakle činjenica je da imam dosta problema, evo sad se slažem i sa Škorićem, tu su
novi ljudi, nisu, nisu upoznati sa načinom rada, novi je pročelnik. Mi smo danas trebali odlučit
o nekim prostorijama, a mi smo proširili temu na gradske kotareve i problematike, a
problema stvarno ima, ima ih puno. Evo ja i Gire kako stari verenati u kotarevima mi najbolje
znamo koji su problemi. Dakle moj je prijedlog je, ja se slažem sa Škorićem i sa njima, te
ljude treba dovest lijepo ovdje, dat ćemo im fritule kao što nam je Kerum zadnji put donio
fritule i Jure i šampanjac, nek se ljudi malo osjete da su, da su počašćeni, nek se ljudi malo
osjete i da su primljeni od gradske uprave kako novoizabrani predsjednici. S njima nitko nije
obavio kontakt, ..... u načelu s njima komunicira preko mailova, preko tajnica dolje, preko
telefona kojih nemamo odnosno evo sad smo ih počeli dobivat itd. Dakle moj je prijedlog je
da ove sve probleme riješimo na jednom sastanku zajedničkome i nakon toga ako treba
stavit točku dnevnog reda problematika kotareva, ovo je samo jedan od problema koji
konstantno jednostavno nije uopće trebao doći na dnevni red po meni. Evo hvala.
104
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo odgovor uz jednu moju primjedbu, mislim da smo pomalo
zaboravili šta je replika i kako bi ona trebala izlagati. Dakle uvijek imate mogućnost prijavit se
za raspravu, a ovo je ovako bespredmetno. Ja sam vas malo pustio, zašto, uskoro će pauza
pa onda da vidite šta znači zloupotreba vremena. Izvolite gospodine Kovačeviću.
GORAN KOVAČEVIĆ
Dakle ovaj na najveći dio od izabranih i predsjednika i dio vijećnika od dana
njihovog izbora do danas je posjetilo Gradsku upravu i bilo u kontaktu s Gradom nastavno na
sve zadaće koje stoje pred njima. Također mi smo sazvali, sazvali smo, organizirali smo
nekoliko sastanaka sa kotarevima u bivšem sazivu što je više nego što se u sve četiri godine
prije nas napravilo, a također već smo pozvali sve predsjednike kotareva u tri grupe na
sastanke slijedeći tjedan. Prva grupa je drugi tjedan iza praznika i još dvije grupe, tako da
ćemo nastavit tu komunikaciju po svim, po svim pitanjima i biti im maksimalno kao gradska
služba na dispoziciji za njihov najbolji i najkvalitetniji rad u početku mandata.
PREDSJEDATELJ
Evo ovako, sad je gospodin Škorić za raspravu. Izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo mislio sam nadugo i široko pričat o ovoj problematici, ali znam
da smo svi umorni. Ja bih u uvodu ne mogu preskočiti to da evo prozovem i samog
gradonačelnika za marginalizaciju kotareva. Deklarativno se zalaže za decentralizaciju i traži
veće ovlasti Grada Splita, dok s druge strane ljudima na kotarskoj razini koji nemaju gotovo
nikakve, nikakvih ovlasti, entuzijastima, ljudima dakle koji se bore za dobrobit svog kvarta
režu se i ona prava koja im stoje na raspolaganju. Naravno da je to nedopustivo. Mogu
zločesto možda misliti i politički je li ovo osveta zbog gubitka kotarskih izbora, jer vidimo da
SDP na vlasti u biti u svega jednom kotaru u gradu Splitu, ali nadam se da nije to pravi
razlog da se sada osvećuju ljudima u kotarevima zbog gubitka tih izbora. Činjenica je da je
ova odluka donesena zapravo predložena u potpuno krivo vrijeme, na krivi način, da kotarevi
nisu iskonzultirani. Gospodin pročelnik od evo od trenutka završetka izbora nije sazvao sve
predsjednike, nije razgovarao s njima, a potvrda tome su evo i 24 predsjednika od 32
izabrana koja su potpisali peticiju, zahtjeve dakle sa šest točaka kako bi se omogućilo,
omogućilo određena prava. Među u jednom od tih točaka je sigurno sastanak sa
gradonačelnikom i upoznavanje sa aktualnom problematikom. Dakle zašto tim ljudima koji su
dobili izbore, koji odgovaraju, koji se trebaju potvrdit ne bi omogućili to da rasprave to u
jednoj normalnoj proceduri i zato ja evo u ime Kluba koalicije Hrvatskog zajedništva
prihvaćam ove amandmane koje je dao gospodin Prkić, ali također predlažem svih ovih šest
točaka da se usvoje, dakle da se u jednoj mirnoj atmosferi prije svega nakon sastanka sa
predsjednicima kotara rasprave i da se formira jedno tijelo, ako treba i od predstavnika svih
političkih opcija i predstavnika kotareva da se urede ovi pravilnici, donesu. Znamo da je bilo
određenih zloupotreba, ali znamo da su mnogi kotarevi napravili sjajne stvari da
funkcioniraju. Kotarevi trebaju biti produžena ruka Banovine, ljudi ne bi trebali dolaziti ovdje
nego u kotar najprije rješavat svoje probleme i ajmo učinit taj napor da omogućimo tim
ljudima da profunkcioniraju na što višoj razini. Sramotno je da mi raspravljamo danas je li
pojedini kotar potrošio 10 tisuća kuna za reprezentaciju, jer znamo pogotovu izvan ovih
gradskih kotareva da je, da mnogi u biti su jedini nositelji kulturnog života na svom području,
da proslavljaju dan kotara, da skupa s crkvom organiziraju manifestacije i sve i organizirati
dakle sve to bez ikakve kune i mogućnosti dakle da se ljudi zabave i podruže to je
nemoguće. Mi trebamo djelovat na način da potičemo ljude da se što više njih društveno
angažira. Znamo da u mnogim kotarevima djeluju i klubovi darivatelja krvi i različite druge
humanitarne dobrotvorne aktivnosti, te aktivnosti trebamo poticati, a na ovakav način to
skupa suzbijamo. Dakle ja predlažem zaključak ovog Gradskog vijeća sa ovih šest točaka
koji je uz evo potporu nas, a vjerujem da će naići na potporu i ostalih vijećnika, ali gdje smo
dobili i potporu 24 predsjednika kotara. 1. točka je sastanak novoizabranih predsjednika
105
vijeća sa i upoznavanje sa problematikom u kotarevima, sa gradonačelnikom Grada Splita.
2. je točka da se sve odluke koje se odnose na rad Vijeća gradskih kotareva i mjesnih
odbora uključujući i tajnike, gradonačelnik i Službu za mjesnu samoupravu prije donošenja
treba najprije raspraviti i usuglasiti sa prijedlozima i stavovima Vijeća gradskih kotareva i
mjesnih odbora. Ako je negdje bilo tu problema to treba raspravit, a ne kažnjavat zbog
možda pojedinačnih propusta sve. Također bit će zaključak evo da se vrate ona sredstva na
razini koji je bio, na iznos koji je bio na razini 2013. Točka 4. izmijenit stavku zaključka o
decentraliziranim proračunskim sredstvima u korist gradskih kotareva i mjesnih odbora koji
određuju da se najmanje 80% sredstava troši na manje komunalne zahvate, a ostalih 20%
na druge aktivnosti u području gradskog kotara. Dakle tu su sad navedene, sve da ih ne
nabrajam. Točka 5. tražimo da se kako što je i donedavno bilo uobičajeno dio ovih sredstava
može izdvojiti za uređenje, opremanje prostorija gradskih kotareva i mjesnih odbora.
Smatramo da na ovaj način možemo puno brže i efikasnije djelovati u slučaju potrebe i tako
spriječiti nastanak većih šteta, dakle evo bilo kakva poplava, promijenit bravu ili ovo ili ono,
imamo takvu složenu proceduru da vas zaboli glava kad trebate ishodit pustu papirologiju za
jedan najsitniji trošak. I 6. izmjena odluke o davanju na korištenje prostorija u mjesnim
odborima i gradskim kotarevima Grada Splita evo po svemu ovome ispada da gradonačelnik
može zapriječit i sastanak bilo kakve i humanitarne udruge i da je Vijeće kotara
onemogućeno u bilo čemu. Dakle da se i tu bude fleksibilniji, da se ostavi na kotaru, neka
Grad kroz pravilnik izgradi kontrolne mehanizme, ali smatram da u svemu ovome nema
potrebe naprečac donositi odluke nego evo formirajmo jedan tim, jedno tijelo nakon sastanka
s gradonačelnikom odredite, gradonačelnika i predsjednika tih kotareva odredite nekakav
razuman rok da se ovi pravilnici, propisi donesu i s time smo sve riješili, a ovako ćemo ući u
jedan dugotrajan problem koji će predstavljat problem u radu svih kotareva. Dakle
predlažemo da ovo bude zaključak Gradskog vijeća, amandman sa ovih šest točaka,
potpomognut sa 24 potpisa predsjednika kotara. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Gospodin Banović i gospođa
Daša Dragnić.
IVAN BANOVIĆ
Ma evo non-stop se ovdje spominje nekoliko puta već da se iza izbora smanjila
sredstva gradskim kotarevima, ma evo ja bi prije svega molio dogradonačelnika Kovačevića
da objasni da su se ta sredstva smanjila još prošle godine, prije nego šta je se znalo tko će
dobit koje izbore, tako da se ne govori sada da je HDZ osvojio najviše izbora ili u nebitno tko
već, nebitno znači uopće tko je i da su se sada iza toga smanjuju sredstva. Sredstva su
smanjena još prošle godine. Isto tako je gospodin Škorić govori non-stop da će njegova
koalicija podržat prijedloge nezavisne liste Marijane Puljak, ali lijepo recite moja koalicija zato
što ste vi skupa u koaliciji sa Marijanom Puljak. E hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Odgovor gospodina Škorića.
PETAR ŠKORIĆ
Pa evo ja nisam ovdje želio isticat ni natjecat se tko je uveo sredstva i tko je
omogućio kotarevima i ova sredstva, uveo ih je vlast na čelu s HDZ-om dok je bio na vlasti
pokojni Zvonimir Puljić gradonačelnik. Dakle mislim da ne trebamo sada o tome raspravljat.
Prihvatili smo svi prošle godine i rekli smo zbog kotarskih izbora, troškova, smanjenja
ukupnog proračuna pristajemo na smanjenje 30%, ali nemojmo dalje snižavati prava nego ih
povećavajmo. A tko je s kim u koaliciji mislim da je nepotrebno, nažalost evo i ovi kotarski
izbori su potvrdili da vi praktički nemate se više na koga oslonit. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Daša Dragnić.
106
DAŠA DRAGNIĆ
Ja bi htjela i zapravo pozvat vas predsjedniče da se prisjetimo zajedno, mi smo
na, na sastanku Odbora ...
PREDSJEDATELJ
Samo, samo trenutak, ajde izvolite sad, izvolite, evo hoćemo donijeti i kaficu
ovdje. Molim vas, dao sam, gospodine Banoviću dao sam riječ gospođi Daši Dragnić.
Izvolite, završite svoju repliku.
DAŠA DRAGNIĆ
Htjela sam samo podsjetit odnosno i vas pozvat da se zajedno podsjetimo na
sastanku Odbora za program rada Gradskog vijeća bio je prijedlog da ovaj kotareve
postavimo kao tematsku sjednicu, je li, da bude jedna tematska sjednica posvećena
gradskim kotarevima pa smo se tada dogovorili da ne bi trebala bit tematska sjednica, ali da
će nakon što pročelnik kontaktira nakon izbora, sjedne sa svima, dogovori se i to da će bit to
jedna posebna tema, jer očito postoji potreba i tema. Samo podsjećam da smo mi to
predvidjeli kao jedan normalan i tijek odnosno program rada Gradskog vijeća. Tako da bi se
možda trebalo podsjetit na to i stvarno odradit to na način kako smo mi onda i predlagali svi
zajedno. Dakle ne mislim mi, nego naš Odbor kad smo dogovarali program rada Gradskog
vijeća da će se odradit prvo suradnja sa pročelnikom i novoizabranim ljudima u gradskim
kotarevima i da se onda otvori jedna rasprava na redovnoj sjednici posvećena kotarevima i
uopće toj problematici. Samo to.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imat ćemo to umu. Idemo dalje. Ovo je bila replika, molim vas
polako. Gospođa Marijana Puljak, rasprava.
MARIJANA PULJAK
Ma ovako, ajmo, ajmo pokušat smirit nekako tonove. Na nekoliko stvari bi, dakle
tema točka dnevnog reda je prijedlog odluke o davanju na korištenje prostorija u mjesnim
odborima, gradskim kotarevima, evo da, otišli smo u širinu, iskoristili smo ovu temu. Evo
nekolicina ovdje nas i predsjednika gradskih kotareva sjedi ovdje u Vijeću i imamo i ovaj
dopis evo 24 predsjednika, znači iskoristili smo ovu temu da kažemo dakle da ima problema
u komunikaciji između, evo dugo sam čekala, evo prespor si, ovaj prespor. Ovoga, dakle ima
problema u komunikaciji, očito dakle između gradskih kotareva i ili gradskih službi i
gradonačelnika itd., je li. Znači činjenica je jednu stvar evo samo da kažem, dogradonačelnik
je rekao dakle da su se ova gradska vlast da se više puta sastajala nego ona prošla sa
predsjednicima kotareva, nažalost nije točno, znači bila sam u prošlom sazivu predsjednik
kotara ...
GORAN KOVAČEVIĆ
(-prekida-) Ali ja se samo ispričavam, nemojte računat četiri godine i naših godinu.
PREDSJEDATELJ
Molim vas.
MARIJANA PULJAK
E, ne, ne, gledam ja, svodim, svodim na godišnju, svodim na godišnju razinu,
znači prošli saziv je imao jedanput godišnje sastanak sa pročelnicima oko definiranja
budžeta, eno isto kao što smo mi ono u 12. mjesec itd. Znači niste ono korak naprijed. Sa
prošlom gradskom vlasti evo odrađen je sastanak sa gradonačelnikom, predsjednici,
novoizabrani predsjednici još uvijek čekaju sastanak sa gradonačelnikom, znači
gradonačelnik se nije sastao sa predsjednicima kotareva. Još jedna stvar, kažete cijelo
vrijeme navodite da je svrha kotara komunalni radovi i ovaj omjer branite 80:20, 80:10:10
branite dakle da je svrha budžeta gradskog kotara da se brine o komunalnim, manjim
107
komunalnim radovima. To je vaše tumačenje, je li, to je vaše tumačenje. Gradski kotarevi su
evo prije svega osim dakle komunalnim nekakvih stvari brinu se zaista i o društvenom životu
u tom kotaru, to je, ne znam, nikako, nikako da nekako tu se razumijemo, to je nekakav
osnovni temelj dakle da kotarevi postanu centar življenja, dakle da se ne događaju
događanja samo evo u Kotaru Varoš, u sredini, u centru, u Dioklecijanove palače itd. nego
da se nekakav kulturni, sportski život, rad sa djecom da se događa i u ovim, da tako kažem, i
rubnim kotarevima. I oni za to moraju imat nekakav izvor financiranja. Znači ja zaista
pozdravljam, svašta se događalo po kotarevima i pozdravljam napore da se uvede reda.
Pozdravljam i ovu, ovaj prijedlog odluke, dakle mora se uvest reda i više kontrole u tom
trošenju tih novaca, međutim nekako se čini sve ovo na nekakvu silu, bez komunikacije sa
kotarevima. Ako u jednom kotaru dvoje, troje, ako u deset kotareva od 30 postoje
malverzacije, postoje nekakva ponašanja koja nisu u skladu sa zakonom, u skladu sa nekim
pravilnicima kontrolirajmo to, sankcionirajmo i odnosimo se prema tim dotičnim kotarevima
na taj način, ali nemojmo ovako nekako na silu ići prema svima. Znači ovo stalno govorite
trošilo se previše i na opremanje kotara. Pa opremanje kotara, znači opremanje gradskih
prostorija, mi sad, evo sad ću opet svi svode neke osobne primjere, evo i u kotaru Žnjan
imamo ne znam 12 kvadrata sve skupa prostorija i jednu smo prostoriju našli, nekako smo je
opremili u prošlom sazivu sa gradskim novcima, sad ne možemo kupit stol i stolice, jer to
Grad treba, ne može više kotar nego Grad. I tako.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Evo odmah ću vam na stolice odgovorit. Imali smo račun tisuću i 200 kuna za
jednu stolicu.
MARIJANA PULJAK
Ali, mogu li, evo završit pa, samo da završim. Znači ne kažem, uveli ste, uveli ste,
mogu li ja, bitno mi je da me pročelnik sluša, do tad ću pričekat. Znači pozdravljam kontrole,
hvala bogu svi računi dolaze u gradske službe, naravno da će gradska služba i organizirati
javnu nabavu i sve živo, je li, znači gradska služba će reći tisuću i 200 za stolicu jeste ludi, ne
može nego 300, nemam pojma i naći će dobavljača za 300 kuna ili koliko već stolica košta,
je li ...
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
MARIJANA PULJAK
... ali neka to ide iz sredstava gradskog kotara to je, kako bi rekla, brže, e. Ali
dobro, ajde, samo sam htjela reći znači postoji nekakvo nezadovoljstvo, nemojte se opirat
sastanku predsjednici kotareva sa pročelnikom, sa gradonačelnikom nema ništa zlo u tome.
Ajmo, znači dapače, u cilju poboljšanja suradnje, nije napadanje, nije, nego evo sjednimo,
ljudi dogovorimo se, nećemo ovaj se krvit. Ali ajmo se vratit dakle na ovu odluku o korištenju
prostorija u mjesnim odborima. Samo da kažem još kolegi Banoviću. Znači sredstva su
smanjena prošle godine, da, smanjena su, ova gradska vlast je smanjila 30% sredstava
gradskim kotarevima, ne znam koliko je to ukupno na budžet pomoglo Gradu, ali evo i to je
jedan od razloga zašto je naša inicijativa između ostalog nije glasala za prošli proračun.
PREDSJEDATELJ
Gospođo Puljak vrijeme vam je isteklo.
MARIJANA PULJAK
Evo mogu li završit samo jednu primjedbu?
PREDSJEDATELJ
Izvolite.
108
MARIJANA PULJAK
Znači evo predložili smo dakle dva amandmana, jedan ste evo već usvojili na
ovom Odboru, stvarno pozdravljamo i moram reći evo ovdje gospodinu Škoriću da ova 6.
točka iz ovoga je već pokrivena ovdje, je li, znači stavili smo ovdje u članak 2. uz suglasnost
kotara će se davat prostorije, znači to je već usvojeno. Dali smo još dva amandmana kojima
mislimo da će to ići protočnije, brže, a evo ako se slažete usvojite ih i idemo dalje, ali ovo je
dakle iskorištena ova točka za sve one primjedbe koje nas muče da vam kažemo, e.
PREDSJEDATELJ
E nije to tako jednostavno, ima još replika, a ima još rasprava.
MARIJANA PULJAK
A dobro.
PREDSJEDATELJ
E sad vaše izlaganje je izazvalo tri replike. Gospodin Čepo, gospodin Škorić i
gospodin Banović. Ja se držim Poslovnika i Statuta. Izvolite gospodine Čepo.
GOJKO ČEPO
Evo hvala predsjedniče. Ja nisam mogao odolit a da se ne javim, ja znam
kolegice, kolegice da je već osam sati traje sjednica, da ste možda malo i umorni, ali isto
mislim da bi trebali bit svjesni toga da vi niste predsjednica gradskog kotara, dakle vi ste u
svom izlaganju rekli evo neki od nas tu smo i predsjednici, i predsjednici kotara, dakle vi ste
izgubili izbore u svome kotaru, građani su rekli što misle o vašem načinu trošenja sredstava
u kotaru, da li su troškovi reprezentacije prihvatljivi ili nisu prihvatljivi, da li su stolice od tisuću
200 kuna prihvatljive ili nisu prihvatljive i zapravo ono što vi cijelo vrijeme govorite da je vaša
baza i platforma građani su vam u tom dijelu grada rekli što misle. Ja znam da se s tim teško
pomirit, ali to vam je tako, uđite na stranicu Grada, pogledajte, evo i danas smo imali 5. točku
dnevnog reda raspisivanje novih izbora u vašem kotaru, jer vas ni kotarski vijećnici osim
građana nisu prepoznali kao nekoga tko ima kapacitet i tko je zaslužio dosadašnjim radom
da vodi kotar. Evo samo kažem mala opaska, pretpostavljam da slijedeći put ...
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
GOJKO ČEPO
... ovaj nećete ponoviti istu. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Dakle za, hvala bogu da ćete odgovorit, normalno, samo ću ja ovi reći da sam ja
imun na sve ovo. Izvolite odgovorite gospodinu Čepi.
MARIJANA PULJAK
A šta ćemo, moramo se, moramo se zabavljat ovako malo sa, sa ovaj, sa
gospodinom Čepom. Ono mi smo mu ono najdraža tema za razgovor, pa tako evo udovoljit
ćemo i ovaj put. Znači nisam ja predsjednica kotara Žnjan, bila sam u prošlom sazivu,
govorila sam o prošlom sazivu kad sam mislila ima nas, evo na vijećnike. Ali ako, hoćete me
slušat, dakle na prošlim izborima u Gradskom kotaru Žnjan naša lista je osvojila tri vijećnika,
SDP je osvojio jednog, HDZ dva, i tko je još bio, HSP, Hrast koalicija neka jedan. Znači eto
građani su rekli najviše vjeruju nama. Nismo, nismo uspjeli formirati vijeće i zato idemo
ponovo u izbore. Eto tako. Tako da, tako da eto, tako da eto ovaj kome, kome građani
vjeruju. Tako da eto kome građani vjeruju, evo, neću, neću dalje.
109
PREDSJEDATELJ
Gospodine Čepo i još poneki ovdje vijećnici ja bi vam savjetovao da nekad
ponesemo i malo ogledalce pa da se pogledamo ovdje, volite davat packe drugome, a vi
ovdje se prepucavate dok vijećnica govori, nije korektno, dajmo budimo korektni jedni prema
drugima, vidite koja je ura, a znate šta nas čeka. Dakle, dakle gospodin Škorić vi imate
repliku na izlaganje gospođe Marijane Puljak.
PETAR ŠKORIĆ
Pa evo vrlo kratku repliku, gospođa Puljak je izjavila da predsjednici nisu imali
prilike zapravo da se ne susreću sa gradskom vlasti, ja bi to demantirao, jer evo gospodin
Buljubašić tu može, Gire, on je gotovo svakodnevno ima mogućnost sastanaka i kontakata u
Banovini tako da ispravljam, Gire.
PREDSJEDATELJ
Banović, izvolite.
IVAN BANOVIĆ
Ma evo ja bi za gospođu Puljak samo rekao neke stvari. 30% koje ste vi
spominjali koliko je prošle godine, znači ja sam rekao i maloprije gospodinu Škoriću, da je to
iznos koji je prošle godine smanjen gradskim kotarevima, koliko, evo pitam pročelnika tu,
uštedio je Gradu za preko milijun kuna. Moram reći isto tako sastanak o kojem vi govorite, ja
se slažem da predsjednik, da gradonačelnik mora napravit sastanak sa predsjednicima
gradskih kotareva, međutim evo ja moram reći da mi, kad sam ja postao predsjednik
gradskog kotara prvi sastanak smo imali na kraju godine, imali smo sa gospodinom
Šundovom i imali smo sa gospodinom Bočinom, pročelnikom, i imali smo s obojicom odličnu
komunikaciju i ovim putem im isto tako zahvaljujem za te četiri godine na tome. Međutim isto
tako uhvatili ste se jedne stvari od 10% potrošnje na reprezentaciju, na ostale stvari, evo ja
opet ću naglasit jednu stvar, ja kao predsjednik Gradskog kotara Kman nije potrošena niti
kuna na domjenke, a vas pitam koliko ste vi kao predsjednica Gradskog kotara Žnjan trošili
na reprezentaciju i razne domjenke u postotku i u novcima u svome kotaru za održavanje
dana kotara i ostale stvari. Eto hvala puno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li potrebe za odgovorom. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Ma, ma dobro evo završit ću, zazivaju me da ne odgovaram, ali evo kratko moram
odgovorit. Znači sastali smo se sa bivšim gradonačelnikom Kerumom u nakon kotarskih
izbora, znači nije na kraju godine bilo, bilo je nakon kotarskih izbora, bili su u 4. mjesec, a mi
smo se negdje u 5./6. sastali svi 34, ja mislim da ste bili i vi, vjerojatno ste zaboravili, onda
ste propustili, znači bio je ovdje u vijećnici sastanak sa sva 34 predsjednika, izabrana
predsjednika kotareva. Znači evo to je demant. A, evo, a ovoga, a drugo kad govorite o
prezentaciji, dakle imamo da dane kotara na Žnjanu imamo i trošimo više od 10% ovih
predviđenih sredstava, međutim to je sedmodnevni znači raspored sa sportskim, kulturnim,
raznim događanjima, igrama za djecu, sportskim turnirima, na kraju jednom feštom na
otvorenom koje posjećuje tisuće ljudi tamo, tisuće ljudi znači nije, kao što je rekao gospodin,
kolega Prkić ....
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
MARIJANA PULJAK
... nije 10 tisuća kuna za sat vremena u „Zrnu soli“.
110
IVAN BANOVIĆ
Ma evo vi ...
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Molim vas gospodine Banoviću, gospodine, molim vas. Pa dobro
ljudi je li vi sebe vidite, pa šta ću s opomenom. Radije ću pozvat zaštitare pa ću nekoga
udaljit nakon jedne ili dvije opomene. Pa ne možemo ovako više, šta je vama. Gospodine
Banoviću, gospodine Gojo molim vas umirite se. Gospodine Ćosiću ne možete imati repliku,
jer se niste javili kad je netko raspravljao. Idemo sad dalje, gospodine Šundov izvolite molim
vas, smireno onako kako vi znate.
JURE ŠUNDOV
Gospodine predsjedniče evo boga mi je ovo bilo replika replike na replikinu
repliku, bilo je stvarno dugo. Bilo je ovdje odličnih rasprava i mislim da nije šteta da se
ovoliko pričalo o ovomu, evo ja mogu ovaj reći ono što su činjenice, dakle naš kolega Roda,
kolega Gire, kolega Banović, kolega Prkić i kolegica Marijana Puljak su imali ili imaju čast biti
predsjednici gradskih kotareva, dakle to je, (-čuje se više glasova-) Vojko Božulić ispričavam
se, Božulića dvori itd., itd., evo ispričavam se na one koje nisam naveo, dakle htio bi kazati
da su se ipak u ovom Gradskom vijeću i kad se to uzme u postotku preko svojih aktivnosti u
gradskim kotarevima prepoznali i došli do, do zapravo stolice gradskoga vijećnika gdje mogu
i dalje štititi interese svojih kotareva. Svi ovi ljudi koje sam ja naveo i one koje nisam naveo,
jer možda su oni sada a nisu bili prije, pa ih ja nisam kao takove prepoznao. Dakle mi smo
štitili koliko je to bilo moguće interese kotareva preko ovih, ja bih rekao, ne velikih sredstava
koja su se dobivala. Znam da je sad kriza pa i da je potrebna, potrebna svaka kuna, ali ja
mislim da je zapravo bi bilo dobro da to ostane kako je to u ovom prijedlogu ovdje netko
sastavio u ovih 5-6 točaka. I evo završit ću na način da predložim i podržim ovaj zadnji
prijedlog kolege Goje, mislim da je, da je najbolji. Mislim da bi bilo najbolje da ovu raspravu
koja je dobra i već smo svi umorni, iskoristimo kao prvo čitanje ove problematike, u tom
smislu podržavam i kolegicu Dragnić jer doista sam i ja bio sudionik tog odbora gospodine
predsjedniče gdje ste i vi bili i naš kolega Damir Ćosić Roda kad je tražio da se napravi jedna
zasebna sjednica, ali evo recimo neka to bude na nekoj slijedećoj sjednici točka dnevnoga
reda i da ovo bude prvo čitanje, a na drugom čitanju da se riješe sva ova pitanja koja su sad
ovdje danas otvorena, a u međuvremenu ono što je Gojo predložio i drugi da gradonačelnik
ovaj pozove, primi i napravi jedan ovaj prijem ovdje u gradskoj vijećnici velikoj za izabrane
predsjednike gradskih kotareva i predsjednike vijeća i onda i na taj način da se približimo
rješavanju ove problematike. I mislim da bi na taj način zapravo zatvorili sve ove priče,
optužbe, tko je potrošio, tko nije, tko šta, da u jednoj mirnoj atmosferi riješimo ovaj, ovaj
problem. Evo hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo gospodin Kovačević je zatražio riječ. Izvolite.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Evo zahvaljujem predsjedniku Gradskog vijeća. Ja isto mislim i slažem se da je
dobro da smo imali dužu raspravu, da je ovo jedna važna problematika i meni je drago da je
bilo malo i žućnije, ali s ciljem da dođemo do najboljeg rješenja. Ja moram ovdje kazat da
smo mi već pozvali predsjednike kotareva u Grad Split na jedan i svečani i radni sastanak i
to u tri grupe, tako da možemo bit operativniji u našim razgovorima. Također moram
spomenuti da smo osim za sami proračun kad je uobičajeno da se nađe sa svim
predsjednicima kotareva kako bi se razmotrili njihovi prijedlozi i uvrstili u sredstva proračuna
kod planiranja za slijedeću godinu smo se našli i u 4. mjesec isto sa, sa svim predsjednicima
kotareva i to ćemo raditi i na dalje. Prihvaćam evo inicijativu i prijedlog vijećnika Šundova da
ovo bude onda prvo čitanje, a da onda dalje u raspravama i sa predsjednicima kotara i sa
vijećnicima iskristaliziramo neki najbolje rješenje koje će bit dugoročno na korist i kotarevima
i Gradu Splitu.
111
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Daljnja rasprava je zbog ovoga prihvaćanja prijedloga sad
bespredmetna. Ja samo ovu odluku trebam staviti na glasovanje. Dakle, (-čuje se više
glasova-) Ima li potrebe? Izvolite. Dobro, nije povučen prijedlog, ima pravo za, na raspravu.
Gospodin Grubišić Ivica izvolite.
IVICA GRUBIŠIĆ
Ma evo ne bih htio izazivati replike, međutim maloprije je rečeno tko je i kada
ustanovio ova sredstva kotarska, kako ih nazivamo, iako ta sredstva nisu kotarska, to su
sredstva iz proračuna Grada, dakle odmah u startu želim kazat ne možemo objektivno tražit
povećanje sredstava kotarskih ako proračun nije ovaj ni proračun nije kako je bio lani i
pridlani, ne možemo mi onda sebi tražit neka, neka povećanja ako to ne može se, je li,
dogodit u proračunu. Pazite ja sam bio svjedokom, ali ne sudionikom, bio sam svjedokom
prije negdje oko osam godina upravo su ova sredstva odobrena kotarevima upravo iz
politikantskih razloga, bili su jedni kotarski izbori i zamišljeni su upravo iz tih razloga da se
malo podijeli po kotarevima za kampanju prije izbora. Ja vam to svojom čašću jamčim da je
to tako bilo, sigurno. Samo čas, molim vas. Nemoj tako Duje. Dakle to je, to vam je razlog
zašto šta, ja sam i tada bio protiv njih. Ja ne vidim, ja ne vidim, sada govorim kao predsjednik
kotara, jer znam kakve će bit replike da sam ja sad član neke koalicije. Meni, meni ovo ništa
ne smeta gospodo. Ja ne znam, imate pravila rada gradskih kotareva, svi noviji predsjednici
koji su izabrani oni su na ................ sjednicama dobili pravila rada. Imate pravila rada
gradskih kotareva i ima sad od Grada Splita, ima Zakon o lokalnoj samoupravi. Dakle uloga
predsjednika ................. je jasna, kroz pravila rada. Dalje, ne znam zbog čega, ne znam
zbog čega se digla sada halabuka ako su se sad, ako se želi staviti reda, ja također koji
nisam to zloupotrebljavao, ja sam isto tako bio dio one negativne kampanje da se u
kotarevima radi tko zna šta, a ne radi se u svakom kotaru tko zna šta. Meni ne smeta da se
stavi sve u red i pod kontrolu i isto tako neki kolege, predsjednice kažu mi više ne možemo
odlučivati na koji ćemo način trošit sredstva, pa nema javne nabave u svakom kotaru, jedna
je javna nabava. Kad je došla nova vlast pa kad je sa 70 tisuća kuna spustila na 30 tisuća
kuna bez javne nabave nego na ponude isto se tako digla halabuka, a zašto mi više ne
možemo odlučivat o 70 tisuća kuna nego nam je smanjeno na 30 tisuća kuna. Pa šta mene
brige, šta mene brige, ako ja imam nema svoja sredstva na raspolaganju i ako ja mogu
raspolagat s njima pa neka javnu nabavu vrši Grad, ne moram vršit ja. Isto tako je bilo,
sjećate se kad je bilo za školske dvorane, pa je bila buka od neke ............ šta će sad nama
netko u Gradu odlučivat kako ćemo mi koristit dvorane, i tamo je bilo svega pa se i to stavilo
u red. Dakle u članku 5. lijepo stoji, da će se udrugama davati bez naknade, onaj tko
ostvaruje dobit pa normalno je da mora plaćati nešto ako on ostvaruje dobit za održavanje te
dvorane, za čišćenje, za uređivanje, prema tome i za režijske troškove. Kome to smeta ako
netko, ako netko prima 200 kuna članarine od neke djece da on plati neku satnicu zato šta
koristi dvoranu, meni to ne smeta, meni to zaista ne smeta. Evo ...
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
IVICA GRUBIŠIĆ
Ako itko može kazat mi smo, evo da se to javno zna, mi smo na Sirobuji gradili
zgradu kotara sami prije 25 godina pa je došao zakon koji nam je oduzeo i sad je ona u
vlasništvu Grada, više nije naša, ali zakon je oduzeo i molim lijepo. E, prema tome i ovaj od,
od rada ovaj, radnog vremena kotareva do raspolaganja je prostorom, do sredstava javne
nabave dakle meni to ne smeta, ja jesam sad u manjini, ali mi ne možemo sada uspostavljati
i paralelnu vlast u Gradu ...
PREDSJEDATELJ
Gospodine Grubišiću vrijeme je isteklo.
112
IVICA GRUBIŠIĆ
... s obzirom na koliko, koliko tko ima predsjednika kotareva. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Dvije replike na vaše izlaganje. Gospodin Tomislav Gojo i gospođa
Vrdoljak Ljubica.
TOMISLAV GOJO
Evo dakle prvo replika na ono što ste rekli da to nisu ... ( - kraj 5. kazete B strane )... a oni su stanovnici kotara, to je jedno. A pod broj dva, komentirali ste da je uvođenje
znači ovih financijskih sredstava kotarevima bilo politiziranje bez ijednog argumenta osim
vašeg osobnog mišljenja, ja sad isto tako mogu politizirat pa reći svoje osobno mišljenje da
sama činjenica da se bunite nakon što je povučena ova odluka je najbolji dokaz da ste dobro
sudjelovali u samom kreiranju ove odluke. Politizira ....
PREDSJEDATELJ
Molim vas, samo gospodin Grubišić ima pravo na odgovor. Izvolite.
IVICA GRUBIŠIĆ
(-nije uključen mikrofon-) ..... to nisu nikakvi argumenti na ovo što sam ja govorio.
Ja u toj odluci uopće nisam sudjelovao i kome to smeta ako sam ja rekao da meni ovo ne
smeta, dakle ako meni ova odluka ne smeta imam li ja to pravo kazat, meni ne smeta a
vama smeta. Ja sam samo iznio svoje mišljenje i mislim da ga mogu iznijeti, jer ...................
od mnogo vas, jer sam to dugo i meni je, meni odgovara da se što više stvari stavi pod
kontrolu, bit će manje i na terenu ................ , neka sve bude ..........., meni to ne smeta.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Ljubica Vrdoljak, replika na izlaganje gospodina Grubišića.
LJUBICA VRDOLJAK
Ja znam da je gospodin Grubišić već dugo predsjednik gradskog kotara,
neprikosnoven na Sirobuji, međutim ne daje mu nitko za pravo da ovdje iznosi svoje
opservacije. Ja moram kazat jer sam tada bila u Gradskom vijeću da se nije radilo o
političkim motiviranoj odluci, nego se radilo o, bila je u funkciji bolje naplate komunalne
naknade i bila je u najneposrednijoj vezi sa naplatom komunalne naknade i onaj kotar čiji su
stanovnici plaćali više komunalne naknade on je u postotku imao tu količinu novaca. Prema
tome nemojmo izvrćat stvari da bi pljuvali po nekome tko ima drugačiji politički stav, jer je to
nepotrebno ovdje. Znači ona je bila u funkciji bolje komunalne naplate od građana grada
Splita, a na taj način se gradskom kotaru vratilo da može raspolagat sa određenim dijelom
sredstava. I to je prava istina, a pustimo politikantstvo, mislim da je već prekasno da se
bavimo politikantstvom.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodine Grubišiću zatražili ste odgovor.
IVICA GRUBIŠIĆ
Ma samo kratko, ja to ne mogu naravno sada dokazati, međutim to se kasnije, to
se kasnije u razradi, jer se moralo, morala su se neka pravila izraditi kako, kako ih
distribuirati, ali to je, ja sam govorio o motivu, a ne o načinu, dakle o motivu sam, jer to je
točno da je bio takav motiv, ali to sad nije važno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ne, nisam vas, a to onda. Je li inzistirate?
113
TOMISLAV PRLJEVIĆ
(-nije uključen mikrofon-) Da, da.
PREDSJEDATELJ
Izvolite.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Jesam zadnji, je li mogu ja? Hvala. U biti onaj htio sam se čak povući, ali evo
kolega me onaj motivirao. Znači, znači isto tako sad da onaj ja mogu iskoristit ovu priliku pa
izreći svoj dojam da ste vi gospodine Grubišiću cijelo vrijeme bili motivirani i da ste u službi
trenutačno ne vijećnika nego savjetnika, onaj, i da za to ste dobro plaćeni i da primate
naknadu i da, i samo iz vaših osobnih i financijskih motiva vi o sebi govorite. Znači svi, svi ovi
ostale kolege ujedno su i predstavnici kotara znači ima apsolutno oprečno mišljenje o, po
ovoj temi, znači nitko nije ni u najmanju, najmanju primisao unio znači da se protivi bilo
kakvoj vrsti kontrole, naprotiv, svi govore vrlo jasno da žele kontrolu, da žele da rad
predsjednika kotara bude transparentniji, samo žele ljudima olakšati na terenu. Znači sve
ono ako je nešto u prošlome mandatu prošle vlasti i nije bilo toliko kvalitetno ajmo unaprijedit,
ali ono što je dobro, a vjerujemo i dijelimo mišljenje da je mnogo toga bilo dobro što se tiče
odnosa Gradske uprave sa ljudima koji su predsjednici kotareva i mjesnih odbora a i sami vi
ste rekli mnogo puta, svjedočili da je ta suradnja bila i u prošlom mandatu dobra znači ne
vidim razloga zašto se sad nešto radikalno mora mijenjati. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Replika. Izvolite.
IVICA GRUBIŠIĆ
Kolega Prljeviću kad idete tako nisko moram vam kazat da ste mi jedan put rekli
da ste vi vojnik stranke, a ja sam vojnik svojih građana na Sirobuji. Pitam šta ste vi napravili
za svoje građane na Kamenu, šta ste vi za njih napravili? Ništa niste napravili. Prema tome
ja imam iza sebe rezultate u svom gradskom kotaru i meni stranka nijedna nije, nisam bio
nikad vojnik nijedne stranke. Prema tome svaki put provocirate bez argumenata. I isto tako
vam moram kazat da opet baratate netočnim podacima šta to znači dobro plaćen. To je
naknada za materijalne troškove, a to nije plaća, a to vi ne znate, jer niste nikad u životu
ništa radili dobrovoljno u kotaru, vi ste samo radili ste dobrovoljno za vlastiti interes u svojoj
stranci, a ne u kotaru, nikada. I vi se nakon dva mjeseca ove vlasti pitate gradonačelnika
gdje je kanalizacija na Kamenu, gdje je kanalizacija kad ste vi bili tamo. Šta ste vi napravili
za svoj Kamen. I sad ćete glasat protiv proračuna kad bude u 12. mjesec, a ja ću glasat za
proračun, zato šta će vam stranka reći da morate bit protiv proračuna, e to je to gospodine
Prljeviću.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imate li potrebu za odgovorom?
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Naravno da ovaj početni dio onaj ne mogu komentirat onaj, dozvoljavam da
svatko može reći onaj što god želi, logično mi je. Isto tako onaj gospodin Gire onaj dobrim,
dušom i tijelom je vojnik svoje partije tako da nema, nemamo o čemu raspravljat, znači a ovo
hvala bogu i ja sam onaj vojnik svojih građana i mnogo toga smo uradili na Kamenu. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo s ovim smo iscrpili ovu točku dnevnog reda. Bilo je i
bespotrebnih stvari, prema tome ja ću sada ovdje vama predložiti zaključak odluke, obzirom
da je ovo prvo čitanje. Dakle odluka bi bila da se ova točka dnevnoga reda, dakle prijedlog
odluke o davanju na korištenje prostorija u mjesnim odborima i gradskim kotarevima smatra
prvim čitanjem, a da će svi vijećnici koji su dali amandmane i prijedloge u suradnji sa
114
pročelnikom pristupiti izmjenama i dopunama ove odluke, a na način da se prihvate sve
sugestije, mišljenja i stavovi koji su izrečeni na današnjoj sjednici, zaključci, tako je, zaključci
po ovoj točci dnevnoga reda.
Tko je za? –
Protiv? –
Suzdržan? –
Dakle jednoglasno je, molim, i oni, idu i oni i onda će se imat, ako se ne prihvate
pa opet će se ponovit ovo šta će se ponovit. Ne, nemojte, mislim, ozbiljni smo valjda. 31,
usvojeno.
15 minuta pauza za kavu.
(-pauza-)
.... točka u svezi osiguranja dijela sredstava naknade za razvoj u 2015. i 2016.
godini za realizaciju EU projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda Aglomeracije Split – Solin.
Ad 11. Prijedlog zaključka u svezi osiguranja dijela sredstava naknade za
razvoj u 2015. i 2016. godine za realizaciju EU projekta „Sustav vodoopskrbe,
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin“
Izvjestitelj je gospodin Špiro Cokarić. Izvolite.
ŠPIRO COKARIĆ – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Zahvaljujem. Znači tvrtka Agencija EKO Kaštelanski zaljev u ime i za račun
Vodovoda i kanalizacije prati projekte VIK-a i sad se radi na sustavu vodoopskrbe, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split-Solin. Faza je izrade projekata koji se
financiraju 85% iz sredstava kohezijskih fondova Evropske unije, a 15% potrebnih sredstava
trebaju osigurat jedinice lokalne samouprave na čijem se području realizira projekt i taj dio
koji pripada Splitu je 67% od ovih 15% ili milijun 733 tisuće 625 kuna koje treba osigurati i
predvidjeti u slijedeće dvije godine. U tu svrhu napravili smo prijedlog zaključka koji bi
dostavili skupštini trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija koja prema Zakonu o vodama
radi plan gradnje komunalnih i vodnih građevina na području grada Splita. I ta sredstva
zaključkom im se kaže da ih osiguraju iz namjenske cijene vode za razvoj koju, koja se ubire
na svakom računu za vodu. Znači prijedlog zaključka je da skupština trgovačkog društva
Vodovod prioritetni i planski zadatak bude da se osiguraju sredstva za izradu projektne
dokumentacije ovog projekta koji sam rekao.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Javila se gospođa
Daša Dragnić. Izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Htjela bi bit samo sigurna zato šta ovaj ovih 0,50 kuna po kubičnom metru to je
već ono šta je u cijeni, dakle ne dolazi do novog povećanja?
ŠPIRO COKARIĆ – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
To je već u cijeni, ne dolazi do povećanja cijene, samo da iz mase tih novaca se
osigura ovaj dio za projektiranje.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle to bi bilo jedno pitanje, a imam još dva pitanja, ovaj jedno je da li se
načelno isto već razgovaralo sa ovim ostalim općinama koji moraju sudjelovat sa ovih 900
tisuća, dakle sa ostatkom, je li, jer zapravo i oni (-isključio se mikrofon-) Dakle to je jedno ili
drugo, a treće pitanje je da li će za realizaciju ovog projekta se predviđa povećanje broja
zaposlenih u Vodovodu i kanalizaciji ili će ili će postojeći broj zaposlenih biti dostatan za
provođenje ovog projekta? Hvala.
115
ŠPIRO COKARIĆ – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Ostali gradovi i općine su već dijelom donijele odluke i dostavili je Vodovodu. Na
sastanku koji je bio u EKO-u samo su Grad Split i mislim Grad Solin tražili da odluku donese
Gradsko vijeće zbog većeg iznosa novaca i evo mi to danas činimo, znači ostali su već dali,
a ovo ne bi trebalo dovest do povećanja broja ljudi, jer ovo izrada je projektne dokumentacije
koju zapravo vodi i radi Agencija EKO Kaštelanski zaljev u ime i za račun Vodovoda, a oni su
ekipirani za taj dio posla.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu. Utvrđujem da nema. Zaključujem
raspravu po točci 11. dnevnoga reda i stavljam na glasovanje prijedlog zaključka u svezi
osiguranja dijela sredstava naknade za razvoj u 2015. i 2016. godini za realizaciju EU
projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split –
Solin.
Tko je za? –
Protiv? –
Suzdržan? –
Jednoglasno sa 27 glasova za.
Točka 12. dnevnoga reda prijedlog zaključka o rješavanju imovinskopravnih
odnosa s Panex d.o.o. i Dragom Verajom na trasi Puta iza Nove bolnice.
Ad 12. Prijedlog zaključka o rješavanju imovinskopravnih odnosa s Panex
d.o.o. i Dragom Verajom na trasi Puta iza Nove bolnice
Odbor za proračun i financije je na svojoj 10. sjednici od 1. listopada 2014.
jednoglasno je sa 5 glasova protiv od 5 donio slijedeći zaključak, ne prihvaća se prijedlog
zaključka o rješavanju imovinskopravnih odnosa s Panex d.o.o. i Dragom Verajom na trasi
Puta iza Nove bolnice. Izvjestitelj gospodin Ivo Baldasar, gradonačelnik. Evo u redu, mala
ispravka, gospodin Krželj, izvolite.
ANTO KRŽELJ – pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle u cilju rješavanja imovinskopravnih odnosa
na trasi pristupnice Put iza Nove bolnice pristupili smo rješavanju odnosa sa gospodinom
Verajom i firmom Panex. Načelno je bio postignut dogovor i to je ovo što stoji ovdje u
materijalima, međutim kad su materijali otišli na Gradsko vijeće onda je gospodin Veraja
jednim dopisom putem odvjetnika rekao da ovi materijali koji su išli na Vijeće da se to neće
prihvatiti od gospodina Veraje tako da je sad možda i bespotrebno o ovoj točki raspravljat, ali
eto možda samo informacija. Evo kakva je to zapravo problematika i s čim se susrećemo na
rješavanju ovoga problema.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Evo ja mogu nadopunit pročelnika. Mislili smo i povući točku, ali obzirom da su
materijali otišli i prilično su kompleksni, imate cijelu priču ovdje ispričanu od početka do kraja
smatrali smo da, da je dobro da pogledate to sve skupa, ali nažalost mislim dogovor koji je
ovdje vam piše nije takav, jer je gospodin Veraja nakon postignutog dogovora i datog
obećanja promijenio mišljenje i ponovo se vratio na sami početak. Koliko ja znam to nije prvi
put. Tako da mislim da mi u buduće ako želimo tu cestu napraviti nećemo moći više sa njim
razgovarat, jer nema smisla, jednostavno prestalo je imat svrhe s njim razgovarat, a on, on
vam kaže obeća, da ruku i poslije toga promijeni mišljenje i to putem odvjetnika. Tako da
ćemo najvjerojatnije ići potpuno, mislim ići ćemo zakonskim putem, to će trajat, mi ćemo
pokrenuti izvlaštenje, to će jasno da će trajat određeno vrijeme tako da nam sad više to nije,
ovo nam ne igra, a vi možete još i komentirat. Što se mene tiče nije ni, ni situacija tamo na toj
cesti prezahtjevna još uvijek, ali bilo bi dobro da je imamo. Nažalost stalno se igramo mačke
i miša.
116
PREDSJEDATELJ
Gospođa Daša Dragnić, ali možete samo repliku, ne raspravu jer ste već
sudjelovali. Jeste li sudjelovali u ovoj, a ne, a u prethodnoj, a ha, dobro je dobro. Ovo je
druga točka. Skužajte. Malo fali kisika. Ovaj, dobro, svejedno. Dakle vi ste se sad javili za
raspravu i Petar Škorić. Izvolite. A Luka, a je, Luka, Luka, upisao sam Luku. Dakle gospodin
Luka, pa Daša Dragnić, pa Petar Škorić.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle bez obzira što je povučena i dakle trenutno ne moramo ovaj razgovarati o
konkretnom slučaju, ali bi htjeli svejedno napomenut nekakav naš stav ili preporuku za čisto
načelna rješavanja. Dakle jasno nam je da u ovakvim situacijama je stvarno teško pregovarat
da se nalazimo u situacijama da nam određena trasa treba, da vlasnici prave probleme i
postavljaju zahtjeve, međutim načelno mislim da nije pametno za Grad da prihvaća ovakva
rješenja kada se jedan problem premjesti s jednog mjesta na drugi. Šta, šta hoću ovaj time
reći? Mi smo imali, mi imamo poziciju tržnice na kojoj je Grad vlasništvo, je li, jedan za jedan,
dakle 100%-tno vlasništvo, davanjem u vlasništvo dio prostora u tome to prestaje biti
naravno cjelovito vlasništvo i sutra da se bilo šta desi, da Grad želi to prodat, da želi gradit
tamo nešto, dakle bilo šta imamo problem kao što susrećemo probleme pa je bilo tako, je li,
za Turističku palaču odnosno isto je, dakle samo je seljenje problema trenutno s jednog
mjesta na drugi, mislim da bi trebalo nastojati izbjegavat takve, takva rješenja da se nešto
što je u cjelovitom vlasništvu cijepa odnosno napravi problem sa izdvajanjem jednog dijela.
Eto ga.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Gospodin, hoćete sada ili?
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Samo ću kratko reći.
PREDSJEDATELJ
E izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Razmišljali smo o tome, međutim radi se o sredstvima, o novcima se radi. Mislili
smo to riješit jedan put zauvijek, međutim sad ste u pravu, jer onda i ovaj dogovor pada u
vodu, obzirom da nismo riješili ključni problem, ključni problem nije Panex nego gospodin
Veraja je ključni problem, ovo drugo možemo sad čekat i za ovo drugo, međutim pošto nam,
nemamo dovoljno sredstava obzirom na cijelu situaciju mislili smo riješit ćemo gospodina
Veraju, a onda ćemo i Panexa, ali sad u ovom slučaju jedno i drugo pada u vodu.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Što? Ne, ne, ovo je samo informacija, ide, ide. Gospodin Podrug,
đentlmen. Izvolite.
LUKA PODRUG
Gospodine gradonačelniče, bez obzira što vi kažete da je ključni problem Veraja,
a ne kako se zove firma ova, Panex, ja ću nešto drugo reći, ključni problem je Grad, nitko
drugi nego Grad. Nema veze što ste vi to naslijedili, ali ja vam to kažem ovdje odgovorno,
ključni problem je Grad. Vi u obrazloženju odluke koje ste nam dali, bez obzira na te nove
okolnosti imate vrlo jasan stav stručnih službi Grada koji vrlo jasno i kategorično na drugoj
stranici obrazloženja kažu ono što je čista živa istina. Postoji rješenje o izvlaštenju, ono je
postalo pravomoćno 20., ne, ono je postalo pravomoćno 13. lipnja 2014. Vi ste tog dana
poštujući rok od 15 dana Grad trebali isplatit naknadu i samim time ući u posjed i bit vlasnici i
problem firme ove Penexa koji nas ucjenjuje, ne znam zašto ucjenjuje Grad, s kojim motivom
i tko se to u Gradu da tako ucjenjivat, više ne postoji od tog trenutka. A drugo sa Verajom
117
isto tako, ili dogovor ili izvlaštenje. Ja vas zaista molim da na ovoj trakavici koju ste vi
naslijedili pa niste iskonski krivac, ali nosite dio krivnje sada, ako idete ove trgovine, ja čujem
priču nas netko ucjenjuje, Grad Split i od nas traži ništa drugo nego dio tržnice, ako mu damo
dio tržnice mi ukidamo tu buduću tržnicu. Pa to je strašno, to je tako pogodovanje nekome, a
to je rekle su vaše stručne službe prodaja poslovnog prostora bez natječaja, izvlaštenje je
gotovo. Da ja ne igram se ovdje strukom, ja slučajno radim taj posao u vlastitoj firmi, ali radi
svih kolega vijećnika u postupku izvlaštenja sve je dopušteno, svaki dogovor, firma Panex
traži zamjenski objekt, ali ga nema, Grad ga nema, a oni se uopće ne bune na procijenjenu
cijenu, ta cijena je poslije cijelog žalbenog postupka utvrđena, rješenje pravomoćno i 490
tisuća 859,64 kuna kamata stoji samo zato što Grad odmah nije uplatio, a kamate se
računaju zato i danas se računaju dok mi razmišljamo i u buduće se računaju. Treba uplatit
po pravomoćnom rješenju i izvršenje izvlaštenje gotovo u tom slučaju i svim drugim
slučajevima, ja vas molim, samo sam se zato javio, inzistirao i molim vas da u svakom
budućem slučaju, ne samo u ovome, Grad Split napokon počne primjenjivat Zakon o
izvlaštenju onako kako on iskonski glasi, a ne u nekoj čudnoj verziji polunagađanja,
polupogodbi, malo je izvlaštenje, malo nije izvlaštenje. Zaključno, da uopće ne vršim i ne
otvaram dalje temu, dugotrajni postupak na ovoj trasi ima masu objekata koji su čak i
bespravni, ti bespravni za njih ne bi trebalo dati ni kune nego bi ih trebalo srušit i još im
ispostavit račun. Tamo su cijene nenormalno napumpane, tamo Grad daje puno više nego
šta treba, tamo Grad plaća troškove koje ne treba, kamate koje ne treba i tu trakavicu treba
prekinuti. Ono što vas ja kao vijećnik podržavam u želji da ovo riješite i to vam apsolutno
dajem podršku, međutim i sad i vi ste išli rješavat nekom kombinacijom kojom Grad
funkcionira cijelo vrijeme. Panex ima pravomoćno rješenje umjesto iznosa mi, on nas
ucjenjuje i neće nijedan drugi objekt nego baš onaj na kojem se nalazi naša tržnica grada
Splita u vlasništvu Grada Splita, a po zakonu ako nije u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave tu tržnica na otvorenom ne može bit, znači mi izravno ukidamo tržnicu,
pogodujemo privatniku, radimo nešto što su vaši doslovno rekli prodaju poslovnog prostora
bez natječaja, ne izvršavamo rješenje pravomoćno o izvlaštenju i zbog toga i danas teku
kamate dok mi ovdje pričamo i bude slijedeća sjednica i molim vas bez obzira što ćemo
danas ako ste odlučili ništa ne odlučivat, a ja bi rađe da mi kao Vijeće kad je točka ovdje,
izglasamo i da mi odlukom ovo odbijemo i ovlastimo ili zadužimo stručne službe i vas da u
postupku izvlaštenja ovo naprosto završi u legalnom postupku izvlaštenja. Da se ne dogodi
da se nađemo za šest mjeseci, vi nas izvijestite da po ovom pravomoćnom rješenju nije
postupljeno pa će kamate umjesto 490 tisuća tada bit 890 ili milijun i 200 ili tko zna kako.
Kamata se na računa od trenutka pravomoćnog rješenja u roku od 15 dana i sad ovdje
odgovorno tvrdim da je Grad Split uplatio isti čas u tome roku, a pravomoćno rješenje po
onome, ja ne vidim dokumente nego vaše izvješće, vaše izvješće, 13. lipnja '14. petnaest
dana od dana kad je došla dostava te pravomoćne odluke moglo se uštedjet 490, 500 tisuća
kuna nepotrebnih kamata.
PREDSJEDATELJ
Je, izvolite gospodine Krželj.
ANTO KRŽELJ – pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju
Dakle gospon vijećnik je u pravu u ovome dijelu gdje imamo pravomoćno rješenje
o izvlaštenju gdje je donesena visina naknade od milijun i 296 tisuća, a ta kamata oko tih 500
tisuća kuna je narasla jer je se upravo ovaj gospodin žalio na kamatu. To je, ne na kamatu
nego na iznos koji mu se je imao isplatit. Kamata se računa od prvostupanjskog rješenja, od
prvostupanjskog rješenja. On je, to je suvlasnički udio za ovaj prostor koji ulazi u trasu ceste,
ostalim suvlasnicima je isplaćen dio, to je onih 11 milijuna kuna što je bila ukupna visina
naknade za taj objekt, ali ovaj gospodin svoj dio nije uzeo i na to je izjavio žalbu i zato je ta
kamata nastala. A zašto je se išlo da se njemu dodijeli ovaj traženi prostor na tržnici Sućidar,
je 13
objekta koji je izvan trase ceste, 133 , a taj dio koji je izvan trase ceste je upravo predmet
13
zamjene prostora sa gospodinom Verajom za njegov dio objekta koji ulazi u trasu ceste. I iz
118
toga razloga da bi riješili ovoga Veraju morali smo riješiti Dodiga za ove
3
13
, ni ako smo sad
izgubili ovaj sporazum sa Verajom ne treba nam ove 133 rješavati i platit ćemo naravno po
ovoj presudi koju imamo, taj iznos milijun 296 plus zakonske zatezne kamate koje nismo mi
prouzročili, mi smo čak gospodinu ovom Panexu pisali, slali smo dopis da će se novci
položiti, da preuzme taj iznos i da ćemo se smatrat da nismo dužni platiti te kamate, međutim
evo očito ne funkcionira to baš tako, dakle ne našom krivnjom nabile su nam se te kamate.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) A Veraja traži sada izvlaštenje kompletno.
ANTO KRŽELJ – pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju
E a sad za dalje gospodin Veraja traži za ovaj svoj poslovni prostor, dakle ima
poslovni prostor za proizvodnju PVC stolarije gdje mu ova trasa ceste uzima pola prostora i
sad on veli ako ne dobije ovo što je on tražio, dakle za Veraju još da napomenemo nakon što
se zamijeni ovaj prostor kvadrat za kvadrat na konto preseljenja tih strojeva Veraja je dobiva
2 milijuna i 850 tisuća kuna, na što je on izjavio da mu je to malo i tražio je i više. I onda je
još rekao da je, ali to je odluka Gradskog vijeća iz 2009. ili '10. godine i onda kaže da je od
tog zaključka Gradskog vijeća da se to njemu isplati taj iznos prošlo toliko godina da on
godišnje gubi 400 tisuća kuna pa je pomnožio godine i onda kaže to mi je naknada štete. I
onda kaže za 2 milijuna i 800 opet je prošlo toliko godina traži kamate i sad je to izišlo na 5 i
pol. Pa sad vi riješite te odnose.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Obzirom da je gospodin Čepo imao repliku na vaše izlaganje ja bi
mu dopustio pa onda odgovorite i gospodinu Čepi i referirajte se na gospodina Krželja.
Izvolite gospodine Čepo.
GOJKO ČEPO
Hvala. Ma evo gospodin Podrug je rekao da nije problem Veraja nego da je
problem, da je problem Panex, ako sam dobro shvatio. mi sa Panexom imamo jasnu
situaciju, ono što je u trasi ceste je izvlašteno i tu se može ući, sa Verajom nemamo takvu
situaciju odnosno tu nemamo završeno izvlaštenje, ali ono od čega mi stalno bježimo i stalno
kad pričamo o nekim novim stvarima kao da se bojimo neke stvari izgovarat. Dakle tu su tri
objekta spojena fizički, jedan objekt je Grad otkupio po određenoj cijeni, o tome su se punili
stupci u medijima, o tome se raspravljalo na ovom Gradskom vijeću i to je razlog zbog čega
vlasnik prostora koji je zidom spojen danas ima zahtjeve koji nisu realni. Dakle netko je, ne
netko, ajmo opet bit do kraja jasni, tadašnja HDZ-ova vlast zajedno sa Velim mistom svojoj
gradskoj vijećnici tadašnjoj su otkupili prostor koji se nalazi do Veraje i dali za to novac o
kojem se pisalo još dvije godine u medijima. I sada, Nedi Makjanić Kunić, i danas Veraja
kaže ako je prostor koji do mene graniči zidom plaćen toliko pa kako onda moj prostor ne
vrijedi, a sa istim pregovaramo o otkupu. I onda se ukazala prilika, s obzirom da su i ostale
ove 133 da se ipak ide na nekakav manji trošak i da se otkupi taj dio i da Veraji se uzme jedan
dio, ali mu se da, da u produžetku neki drugi prostor do kojeg smo mogli doći. Ja ne mislim
isto da je ovo rješenje sa razmjenom za, za prostor na tržnici dobar s tim više što zakon kaže
da su tržnice u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Ali pokušalo se naći nekakvo
rješenje, možda je to prebacivanje problema s jednog mjesta na drugo pa bi, pa je onda
trebalo razmišljat kako rješavat taj drugi problem, ali je činjenica da je ovo po tko zna koji put
dogovor koji je postignut, poslan na Gradsko vijeće, a onda dva dana prije sjednice
Gradskog vijeća je došlo još dva ili tri dopisa odvjetnika u kojima sad oni opet imaju druge i
drugačije zahtjeve. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Jeste.
119
GOJKO ČEPO
Dakle rekli ste da nije problem ...
PREDSJEDATELJ
Vrijeme je.
GOJKO ČEPO
... da nije problem u Veraji.
PREDSJEDATELJ
Evo ga, gospodine Podrug sad imate mogućnost odgovoriti.
LUKA PODRUG
Ma i evo i jednom i drugome. Ovaj gledajte, ja ovdje govorim samo kao vijećnik,
ali kao da ne čitate i kolega Čepo od vas ću krenuti. Ovo rješenje o izvlaštenju je o kojem ja
govorim ono se odnosi upravo na 133 , ono u cijelosti rješava Panexa i kad ga u cijelosti
rješava i dobivate pečat pravomoćnosti imate iznos, neću sad govorit je li on takav ili onakav,
utvrdio ga je Ured državne uprave. Imate taj iznos uplatit i Panex je riješen, njega više nema.
I sad odmah imate i podlogu za zamjenu za Veraju. O tome da li nešto košta ovoliko ili
onoliko Zakon o izvještenju je savršeno jasan, to je tržišna cijena po ovlaštenim sudskim
vještacima i mi o njoj ne raspravljamo, što više na ranijim gradskim vijećima mi smo ovlastili
gradonačelnika da te ugovore sklapa i to ulazimo je li ona realna, nerealna, vještaci su ih
procijenili. Mi govorimo sad o drugim nepotrebnim troškovima, ogromnim odvjetničkim
troškovima, ogromnim kamatama, zateznim kamatama, izgubljenim dobitima, izmišljenim,
nategnutim, dogovorenim, bog zna s kim, kakvim troškovima koji ovi Grad koštaju milijunske
iznose, a ništa od tog ne treba bit ako radimo legalni Zakon izvlaštenja. A kolegi uz cijelu onu
priču i sve poštovanje što ste vi rekli, ali ja stojim iza ovoga što ću reći, a ja ovdje nisam
nikakav pravni ekspert nego gradski vijećnik. Rješenje o izvlaštenju se izvršava onog trena
kad je pravomoćno, ako se stranka ne buni vi mu platite isti čas, ako se on buni ono nije
pravomoćno, ne možete mu vi uplatit i kamata se računa od dana pravomoćnosti, ali ako,
dopustite, ako ne uplatite u tom određenom roku koji vam je određen onda vam je računaju
od dana donošenja prvostupanjskog rješenja. Eto to je stav iza kojeg vam ja čvrsto stojim i
tvrdim da zbog toga što od 13. 06. do u roku od 15 dana nismo uplatili plaćamo nepotrebne
kamate.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Polako, polako. Evo ovdje je jedino mjerodavan gospodin Krželj za
dati ovu vrstu odgovora. Izvolite.
ANTO KRŽELJ – pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju
Hvala. Dakle po pravomoćnosti tog rješenja u bilo kojem trenutku ukoliko ne
platimo u roku od 15 dana on može sjesti ovrhom na račun Grada. A kamata se računa od
prvostupanjskog rješenja, a ne od pravomoćnosti, danom stupanja postanka pravomoćnosti
tog rješenja prekida se obračun kamate, ona se računa od prvostupanjskog rješenja, pa
koliko takvih postupaka imamo gdje, gdje se sad mora procijeniti je li pametnije odustati od
žalbe na to rješenje, a posebno u ovim slučajevima gdje su naknade za oduzetu imovinu iz
'89., '88. godine. Pa kad se sada donosi rješenje o naknadi za oduzeto zemljište znamo da
ćemo ga izgubit, hoćemo li se sad iz formalnih razloga žaliti na takvu presudu da
zadovoljimo, ne znam, evo mi smo se žalili pa smo izgubili i time nabijamo kamate i kažemo
nećemo se žalit, gubimo svakako, barem smo uštedjeli kamate i onda zovemo ljude pa
kažemo dobro je li može u nekoliko rata se to isplatiti i tako se doslovno krpamo, a ovdje je
dakle od prvostupanjskog rješenja obračunava se kamata.
120
LJUBICA VRDOLJAK
(-nije uključen mikrofon-) Zato što u roku od 15 dana nismo platili.
ANTO KRŽELJ – pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju
Nije.
LJUBICA VRDOLJAK
(-nije uključen mikrofon-) Ma kako nije?
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Nije, nije. Oprostite, još jedan put ću vam, mislim
pročelnik je ovo, pet puta smo gledali, sada i prije dvije godine i prije četiri godine ovo vam
može i kolega Šundov potvrdit, mislim stalno se vrtimo oko istoga problema, na isti način,
nema prisile, ne možemo mi nekoga potjerat tamo. Kolega Luka djelomično je u pravu, ali
ova mala razlika u kojoj se pravna služba Grada ne slaže je suštinska. I na kraju ćemo morat
izbacit sve, najvjerojatnije, piše vam tu u materijalima, na kraju ćemo morat pristupit
kompletnom izvlaštenju pa ćemo platit i tu 10-tak milijuna kuna.
PREDSJEDATELJ
Idemo dalje, jest informacija. Gospodin Škorić.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Gledajte, ja sam samo htio da vam da informaciju da se na ovome radi intenzivno
mjesecima, a na kraju smo ponovo na početku, nastavit ćemo radit pa ćemo vas izvijestit.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Pa evo ja također povući ću prijedlog za raspravu, neću ovaj sudjelovat, smatram
također da treba naći kvalitetno rješenje da Grad ne smije dopustit nikoga da ga, nikome da
ga ucjenjuje pogotovo ne na ovaj način kako je to bilo predloženo. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Ivanišević.
VJEKOSLAV IVANIŠEVIĆ
Samo jedna rečenica, više pitanje. Na toj lokaciji je vrlo bitna gradska cesta i ne
samo gradska, jer naš Klinički bolnički centar ima i obavezu prema čitavoj Županiji a i šire.
Postavlja se pitanje koji je status građevina na trasi ceste, jer mi imamo dijelove građevine
koji su bespravni, imamo čitavu građevinu koja je bespravna i imamo tumačenje
inspekcijskih službi da je ono jedinstvena građevina pa da prelazi 400 kvadrata i da za to
treba radit elaborat za uklanjanje građevine. Imamo izvlaštenje i imamo stvarno vlasništvo.
dakle to je jedan stvarno gordijski čvor kojega je teško odmrsit, ali postavlja se pitanje da li je
slučajno bilo što na toj trasi ušlo u legalizaciju, da li netko pazi da se ništa na toj trasi ne
legalizira i kako to ne možemo reagirat kroz inspekcijske službe i nalog o uklanjanju
građevina koje su u biti bespravne?
PREDSJEDATELJ
Replika gospodin Čepo.
GOJKO ČEPO
A služba gradska za, za komunalu mora izdat rješenje za građevinu koja se nalazi
unutar trase prometnice da bi se legalizirala, sumnjam da će gradska služba ako je netko
uputio zahtjev za legalizaciju mu dati rješenje po kojem može legalizirat nešto na ovom
121
prostoru. Ali postavljat pitanje da li je objekt legalan jednome vlasniku, ako je Grad drugom
vlasniku koji, koji, s kojim ga dijeli zid isplatio veliki novac mislim da je u najmanju ruku bi bilo
nepošteno, nekome doći i porušit i još mu naplatit kaznu i reći to si gradio nelegalno, a isti
ovaj Grad je prije nekoliko godina njegovom prvom susjedu istu vrstu objekta u istom statusu
isplatio. Ne znam, ja mislim da bi to bila nepravda prema vlasniku.
PREDSJEDATELJ
U redu, (-čuje se više glasova-) ovo je bila replika, ne nema, ovo je bila replika na
gospodina Ivaniševića. E, ma pazite, e izvolite.
VJEKOSLAV IVANIŠEVIĆ
Vučemo repove Čepo, znam, shvaćam, razumijem, tu ima čak i moralne i etičke i
kakve god hoćeš onaj neke odgovornosti onih koji odlučuju, ali je činjenica ipak da ako na taj
način se budemo prema svim propustima prošlosti odnosili onda ćemo to vući do unuka i tu
je i moja dilema.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Samo bih dodao da po samom Zakonu o legalizaciji ako se objekt
nalazi na ucrtanoj prometnici ne može se izdati, jeste, to je to, a da vam ja dodatno
zakompliciram stvar reći ću vam i presude Vrhovnog suda Hrvatske koji kaže i bespravno
sagrađen objekt uživa pravnu zaštitu. Dakle nije to baš tek tako ovaj jednostavno i ja kao
pravnik ne bi se uopće htio više bakćat sa tim problemom, jer smo se svojedobno već bakćali
po pitanju bespravnosti i pravnosti. (-čuje se više glasova-) Pa, evo dobili ste ovu informaciju,
gospodine gradonačelniče informacija je tu ovakva kakva je, nemamo šta, e dobro, pa on je i
rekao da povlači. Dakle povlači, ali smo rekli da ćemo se informirati.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Ma gledajte, povlačim, moje je pravo da povučem, povlačim ovo, samo sam vam
dao informaciju, za slijedeći put ili za neki od slijedećih puta ćemo vam sa izaći sa novim
prijedlogom.
PREDSJEDATELJ
Izvolite.
LUKA PODRUG
Ma vi možete uvijek povući kao predlagatelj u svakom trenutku, to nema nikakvog
spora, ali kako mi se čini ovdje je jednoglasni stav da ne idemo na nikakve trgovine, ucjene,
nego da po legalnom postupku o izvlaštenju ovo provedemo i dovedemo jednom napokon do
kraja. I bez obzira šta kolega Čepo kaže, ne možemo mi govorit zato što netko prije deset
godina nešto napravio da mu mi danas moramo napravit. Legalne objekte platit, nelegalne
objekte srušit, počnimo se ponašat jednom ko država. A nas ucjenjuju vlasnici nelegalnih
objekata, pa šta smo mi, jesmo mi Grad ili smo mi netko trgovačko društvo.
PREDSJEDATELJ
Dobro, dobro.
LUKA PODRUG
Ma ne samo to, ja bi mijenjao trasu, ja bi sad promijenio svu dokumentaciju,
mijenja trasu, srušio zid od bolnice i dva čempresa i napravio cestu.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, (-čuje se više glasova-) ajmo, ajmo se vratiti u kolotečinu. Dakle strogo
formalno, gospodine Čepo, dakle eto strogo formalno gledajući točka je povučena. Dakle
ako, gospodine Podrug, ako dođe slijedeći put onda će se ponoviti ista situacija, e, (-čuje se
više glasova-) Eto, ja mislim da je ovo dovoljno i predlagateljima da se vrlo obazrivo odnose
122
spram ovoga slučaja, a evo mi smo s njim upoznati. Dakle utvrđujem da je ova točka
dnevnoga reda povučena uz, uz podatke koje ste dobili na informativnoj razini.
Prelazimo na točku 13. dnevnoga reda, to je prijedlog zaključka o odabiru
najpovoljnije ponude za osnivanje prava plodouživanja na nekretnini Turistička palača u
Splitu.
Ad 13. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnije ponude za osnivanje
prava plodouživanja na nekretnini „Turistička palača“ u Splitu
Odbor za proračun i financije na 10. sjednici održanoj 1. listopada 2014. donio je
slijedeći zaključak, uz 1 glas za, 2 protiv i 2 suzdržana od ukupno 5, ne prihvaća se prijedlog
zaključka o odabiru najpovoljnije ponude za osnivanje prava plodouživanja na nekretnini
Turistička palača u Splitu. Izvjestitelj je gradonačelnik Ivo Baldasar odnosno stručne osobe
po njegovom odabiru, to ste vi gospođo Aida. Dakle molim izvjestiteljicu po ovoj točci
dnevnoga reda zamjenicu gradonačelnika gospođu Aidu Batarelo da se referira po ovoj točci
dnevnoga reda. Izvolite. (-čuje se više glasova-) U svakom slučaju, dakle u skladu sa
Statutom predsjednik kluba vijećnika traži prekid sjednice. Recite koliko minuta.
PETAR ŠKORIĆ
Evo tako je. Pet minuta pauzu pa za konzultacije. Hvala.
PREDSJEDATELJ
U redu. Odobrava se. Znači manje tri minute, sedam manje tri minute nastavljamo
sa sjednicom.
(-pauza-)
Vijećnici koji su se vratili sa vijećanja, gospodine Škoriću da čujemo vaš
zaključak.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo nakon konzultacija s obzirom da smo tek u biti na 11. točci
dnevnog reda, a ukupno ima 31. točka, dakle i imamo dosta ozbiljnih točaka naravno
slijedeća je najozbiljnija Turistička palača, ali evo ima i oko Zoološkog vrta i oko intendanta i
svega evo mi smo zaključili da je prekasno, danas dosta smo se i iscrpili da se ovaj cijeli
dnevni red danas uspije odraditi i iscrpit tako da predlažemo evo da nastavimo sjednicu
jedan slijedeći, jedan drugi dan evo kada se dogovorimo. Prijedlog je našeg Kluba bilo za
tjedan dana pa ne znam evo možemo otvorit raspravu pa ne znam.
PREDSJEDATELJ
U svakom slučaju kasna je ura, poprilično smo iscrpljeni i ja sam za to da
prekinem sjednicu i da je odgodim, neće moći četvrtak, ponedjeljak. (-čuje se više glasova-)
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) ............ jer ću ja to protumačit na način da želite da
uopće se ne gradi, jer ako izgubimo ritam onda smo, onda je na tome. Prema tome ja vam
predlažem ponedjeljak.
PREDSJEDATELJ
(-čuje se više glasova-) Molim vas. Molim vas. Dozvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Ako želite da raspravljamo onda je to ponedjeljak da
budemo odmorni, ali ako želite da odgodimo sedam ili više dana onda to znači da rušite sve.
JURE ŠUNDOV
(-nije uključen mikrofon-) Gospodine gradonačelniče.
123
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-).......... mikrofon, govorim vama ..........
PREDSJEDATELJ
Naime ...
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Kolega Jure.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine Šundov.
JURE ŠUNDOV
Ispričavam se, ovaj ma vidite. Kad mi dobijemo sedam odnosno osam dana prije
onda, mi se, mi se organiziramo, ja osobno ne mogu bit na toj sjednici u ponedjeljak zato što
imam već obavezu u Zagrebu na kojoj ja moram bit, a ja ne želim bit odsutan sa ove, sa
nastavka, jer je prebitno za ovo sve skupa. Zato, mi smo se tamo, bilo nas je petnaest
dogovarali, svima paše taj famozni, u srijedu vam je blagdan, u sijedu je blagdan i zato je
možda, ne ide ovdje nitko kontra nikoga, ja mislim da smo bili pametni i do sada, zašto ne bi
bili pametni. Ma što će nam se dogodit za ta tri-četiri dana. Pa bolje da se svi organiziramo,
za sedam dana se možemo organizirat, ali kad je sutra to i u ponedjeljak onda ne možete,
morate neke obaveze koje imate pretumbavat. Mi smo svi zaposleni ljudi, mislim, i ja ... ( kraj 6. kazete A strane - )...
PREDSJEDATELJ
Molim vas, evo ovako, dakle ovdje se, ovdje se daju prijedlozi koji isključivo ovise
o meni kako predsjedniku Vijeća da prekinem sjednicu i da je zakažem za određeni dan.
Dakle u po prilično sam složenoj situaciji, jer imam različite osobe koje na različit način traže
različite termine. Izvolite gospodine Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Obzirom na ovu novonastalu situaciju ja bi molio sad u ime našeg Kluba 10
minuta pauzu, konzultacije.
(-pauza-)
PREDSJEDATELJ
Molim vas tiše malo, ovo je sad strogo formalna stvar. Znači 14, došao je i
gospodin Grubišić. Dakle u 7 sati i 15 minuta utvrđujem da Gradsko vijeće na svojoj 17.
sjednici nema potreban broj prisutnih vijećnika te da nema više kvoruma i ovo Gradsko vijeće
ne može u skladu sa zakonom i Statutom više odlučivati. Stoga u skladu sa člankom 97.
Poslovnika odgađam ovu sjednicu za slijedeći datum, za 9. listopada 2014. godine sa
početkom u 09,00 sati. To je četvrtak, četvrtak. Prisutni vijećnici neće dobiti poziv, to primate
na znanje odgodu, a stručnu službu molim da svim vijećnicima koji nisu prisutni, već su
odsutni uputi poziv za naznačeni datum. Ujedno zahvaljujem svima prisutnim na današnjim
naporima u održavanju i tijeku ove sjednice. Hvala lijepa. Završavam sjednicu u 7 sati i 15
minuta.
Sjednica je prekinuta u 19,15 sati.
124
Sa kazeta reproducirale:
____________
Marina Trogrlić
__________
Suzana Milić
125
Download

17. sjednica - 02. 10. 2014.