SNEGOBRAN
IDEAL S
SNEGOBRAN
IDEAL S
SNEGOBRAN
IDEAL S
SNEGOBRAN
Uzeti 12 kom. crepa koji je na gradilištu, kao slučajni
uzorak.
Iste poređati, na ravnoj podlozi (beton ili daska),
licem na dole.
Izmeriti razmak 10 crepova u razvučenom stanju (L1),
a zatim razmak u zbijenom stanju (L2)
d
KROVNI NOSA»
(ROG 10/12)
PRIMENA:
Za sprečavanje klizanja snega sa krova.
UGRADNJA:
• Snegobran IDEAL S postavlja se u III. i IV. redu,
naizmenično, na mestu svakog 4. crepa.
POTREBAN BROJ KOMADA (po jednoj kosini)
n - broj crepa u jednom redu
N= n-2
2
PAKOVANJE
108 komada na paleti u tri reda
(težina pakovanja: cca 480 kg)
DIMENZIJE PAKOVANJA
1133 x 850 mm
cca 14,7 kom
PREPORUČENI RAZMAK LETAVA
cca 340 mm
MINIMALNI DOZVOLJENI
NAGIB KROVA
22°
POKRIVNE DIMENZIJE
cca 340 x 200 mm
PAKOVANJE
320 komada na paleti u pet redova
(težina pakovanja: cca 1000 kg)
1133 mm x 850 mm
45°
POLOŽAJ
PRVE LETVE
„s”
~59
~45
~27
DIMENZIJE PAKOVANJA
POLOŽAJ LETVE
ZA ŽLJEBNJAK
„h”
~115
~100
~85
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara
za zonu B
SPECIJALNI CREP IDEAL
KONTAKT PRODAJA
PRODAJNI PREDSTAVNICI
Tel: +381 (0)64 899 40 26
AD Polet IGK
Tel: +381 (0)64 899 40 24
OKRUZI: Nišavski, TopliËki, Pirotski, JablaniËki,PËinjski, Rasinski
ŽelezniËka 13, 23272 Novi BeËej, Srbija
OKRUZI: Južno-BaËki, Severno-BaËki,
KONTAKT PODACI
KONTAKT TELEFONI
Tel: +381 (0)64 899 40 28
Tel:
+381 (0)23
771 971,
771 970 keramikeZapadno-BaËki, Sremski, Severno-Banatski,
AD ”Polet”
Industrija
građevinske
Tel. centrala: +381(0)23 771 200
OKRUZI: Zlatiborski, MoraviËki, Raški,Crna Gora,Kosovo
Zemun, Batajnica, Novi Beograd
Fax: +381 (0)23
773 300
Železnička
13, 23272
Novi Bečej, Republika Srbija
Tel. prodaja: +381(0)23 771 971, 771 970
Tel: +381
(0)64 899
29
Tel:
+381
(0)64
899
40
25
www.nexe.rs
Fax. prodaja:
+381(0)23
77340300
OKRUZI: Srednje Banatski, Južno Banatski,Podunavski, BraniËevski,
OKRUZI: MaËvanski, Kolubarski, Šumadijski,
e-mail: [email protected]
Borski, Pomoravski, ZajeËarski, Beograd I deo (OvËa, BorËa, KrnjaËa)
DESNA ZAVRŠNICA
PROSEČNA MASA
3,9 - 4,1 kg
UTROŠAK NA 1m1 ZABATNE STREHE
2,65 kom
POKRIVNA DUŽINA
cca 360 mm
PAKOVANJE
108 komada na paleti u tri reda
(težina pakovanja: cca 735 kg)
DIMENZIJE PAKOVANJA
1133 x 850 mm
342
255
DESNA ZAVRŠNICA
DESNA ZAVRŠNICA
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara
za zonu B
IDEAL
IDEAL ZD
CREP IDEAL
b
18
CREP IDEAL
KROVNA
LETVA
LEVA ZAVRŠNICA
ROG
(ROGOVI)
SNEGOBRAN
IDEAL ZL
103
SRPS EN 1304
PROSEČNA MASA
3,5 -3,6 kg
UTROŠAK NA KROVU
prema uputstvu sa skice
PREPORUČENI RAZMAK LETAVA
cca 340 mm
POKRIVNE DIMENZIJE
cca 340 x 200 mm
PAKOVANJE
230 komada na paleti u pet redova
(težna pakovanja: cca 850 kg)
DIMENZIJE PAKOVANJA
1133 x 850 mm
LEVA ZAVRŠNICA
IDEAL ZL
6
CREP IDEAL
b
132
18
275
LEVA ZAVRŠNICA
SRPS EN 1304
CREP
ROG
(ROGOVI)
IDEAL ZD
132
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara
za zonu B
LEVA ZAVRŠNICA
CREP IDEAL
KROVNA
LETVA
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara
za zonu B
5
2,9 - 3,1 kg
UTROŠAK NA 1m2 KROVA
33°
razvučeno
Beograd I, Beograd II
PROSEČNA MASA
22°
L1 (razvučeno) 10 kom
103
SRPS EN 1304
„α”
zbijeno
(3/5)
ed
I. r
cca 340 x 200 mm
ŽLJEBNJAK
NAGIB KROVA
L2 (zbijeno) 10 kom
re
POKRIVNE DIMENZIJE
SRPS EN 1304
L1 + L2 (mm)
20
r
LETVA ZA CREP
II.
cca 340 mm
L
tiraž: 2000 komada, mart 2012.
III.
ed
CREP IDEAL
•
3 kom
PREPORUČENI RAZMAK LETAVA
IDEAL
8
ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU
•
d
(L)
L=
•
e
.r
AC NJA
AV SA
PR TVI
LE
L
TERMOIZOLACIJA
NAPOMENA: ako je dužina kose krovne ravni preko 6,00 m,
postaviti po sredini krovne ravni ventilacione crepove u količini
od 50% N1 da se spreči prekid vazdušne strujnice.
UTROŠAK NA 1m1 ZABATNE STREHE
417
0
7
~2
L
2
OPŠIVKA STREHE
2
AC C
AV NJA
PR ĐA
RE
4,1 - 4,3 kg
50
P
RE
DESNA I LEVA ZAVRŠNICA SNEGOBRAN
PROSEČNA MASA
417
POTREBAN BROJ KOMADA (po jednoj kosini)
• Za ulazak vazduha: N1=nx0,25 (kom)
• Za izlazak vazduha: N2=nx0,33 (kom)
n - broj crepa u jednom redu
s
A
SRPS EN 1304
103-132
UGRADNJA:
• Za ulazak vazduha, crepovi IDEAL V se postavljaju
u drugom redu odozdo (od strehe)
• Za izlazak vazduha, crepovi IDEAL V se postavljaju
u drugom redu odozgo (od slemena)
HIDROIZOLACIJA
TERMOIZOLACIJA
KROVNI NOSAČ
ROG (10/12)
LIMENA OPŠIVKA
(OKAPNICA)
ŠABLON
ZA RAZMAK LETAVA (L - cm)
uvek 2 komada
pripada tipu holandez.
Presovanje gipsanim kalupima daje ovom
crepu markantan izgled i izrađen reljef,
naročito žljebova, što omogućuje izuzetno
uklapanje na krovu. Dokaz izuzetnog
kvaliteta crepa Ideal je i naša garancija od
40 godina. Uz Ideal isporučujemo i
specijalne crepove za kompletno formiranje
krova (žljebnjak, leva završnica, desna
završnica, snegobran, ventilacioni crep).
417
a
200
CREP IDEAL
ŠABLON
PRIMENA:
Za provetravanje donje površine crepa,
kod krovova sa podkrovljem.
PRVA LETVA
340
VENTILACIONI CREP
VENTILACIONI CREP
VENTILI SAN PROSTOR
KONTRA LETVA (3/5)
VENTILACIONI CREP
TERMOIZOLACIJA
A
UH
JA K
CI
ZD
LA OLU
VA
ZO U
OI A
DR EN
HI VIJ
PO
HIDROIZOLACIJA
AK
AZ
UL
P
RE
IC
ON
CI
ILA V
NT AL
VE IDE
h
s
Ideal
je
glineni
crep
proizveden
savremenom tehnologijom pečenja u “U” kasetama na temperaturi 1040 °C.
Zahvaljujući visokoj temperaturi pečenja,
poboljšane su fizičke karakteristike crepa,
prevashodno je smanjeno upijanje vode
(~8-9 %) i povećana je nosivost (> 3 kN),
dok je istovremeno novi način slaganja
crepa na vagon tunelske peći u “U”- kasete,
iskrivljenost
crepa,
tj.
njegove
deformacije sveo na minimum. Odlična
funkcionalnost, tačne dimenzije, dvostruki
falc su takođe karakteristika crepa Ideal, koji
103-132
POKRIVNE DIMENZIJE:
DUŽINA 340 mm
ŠIRINA 200 mm
NACRT MONTAŽE KROVA
DESNA ZAVRŠNICA
50
LETVA ZA ŽLJEBNJAK
IDEAL
417
P
RE
IC
ON
CI V
A
ILA L
NT EA
UH
VE ID
ZD
VA
K
ZA
LA
IZ
IDEAL
KONTRA LETVA
OPŠIVKA
STREHE
IV
SRB
PRAVILNO LETVANJE KROVA
VENTILACIONI CREP
PROSEČNA MASA
4,5 - 4,6 kg
UTROŠAK NA 1m ZABATNE STREHE
3 kom
PREPORUČENI RAZMAK LETAVA
cca 340 mm
POKRIVNE DIMENZIJE
cca 340 x 275 mm
PAKOVANJE
108 komada na paleti u tri reda
(težina pakovanja: cca 520 kg)
DIMENZIJE PAKOVANJA
1133 x 850 mm
1
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara
za zonu B
VENTILACIONI CREP
SRPS EN 1304
PROSEČNA MASA
3,0 - 3,3 kg
UTROŠAK NA KROVU
prema uputstvu sa skice
PREPORUČENI RAZMAK LETAVA
cca 340 mm
POKRIVNE DIMENZIJE
cca 340 x 200 mm
PAKOVANJE
250 komada na paleti u pet redova
(težina pakovanja: cca 850 kg)
DIMENZIJE PAKOVANJA
1133 x 850 mm
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara
za zonu B
KADA SE KROV POKRIVA CREPOM
IDEAL SA LEVOM I DESNOM
ZAVRŠNICOM, ŠIRINA KROVNE RAVNI
“B“ SE MORA TAČNO ODREDITI,
NAROČITO KADA JE BOČNA STREHA
IZVEDENA OD BETONA.
NE PRIDRŽAVANJEM OVOG UPUTSTVA
DOVODI SE U PITANJE TEHNIČKA
ISPRAVNOST I ESTETIKA KROVA.
ODREĐIVANJE ŠIRINE
KROVNE RAVNI "B"
B=nxb+(2x18)+6 (cm)
n - broj crepa u redu
(bez leve i desne završnice)
b - pokrivna širina crepa
IDEAL (20 cm)
18- pokrivna širina završnice
(do ruba strehe)
ODREĐIVANJE POTREBN
OG BROJA ZAVRŠNICA
(po jednoj kosini krova)
N=L:34 (kom)
L - dužina krovne ravni
(po kosini) u santimetrima
34- pokrivna dužina završnice u santimetrima
Praktično: 3 kom/m
SNEGOBRAN
IDEAL S
SNEGOBRAN
IDEAL S
SNEGOBRAN
IDEAL S
SNEGOBRAN
Uzeti 12 kom. crepa koji je na gradilištu, kao slučajni
uzorak.
Iste poređati, na ravnoj podlozi (beton ili daska),
licem na dole.
Izmeriti razmak 10 crepova u razvučenom stanju (L1),
a zatim razmak u zbijenom stanju (L2)
d
KROVNI NOSA»
(ROG 10/12)
PRIMENA:
Za sprečavanje klizanja snega sa krova.
UGRADNJA:
• Snegobran IDEAL S postavlja se u III. i IV. redu,
naizmenično, na mestu svakog 4. crepa.
POTREBAN BROJ KOMADA (po jednoj kosini)
n - broj crepa u jednom redu
N= n-2
2
PAKOVANJE
108 komada na paleti u tri reda
(težina pakovanja: cca 480 kg)
DIMENZIJE PAKOVANJA
1133 x 850 mm
cca 14,7 kom
PREPORUČENI RAZMAK LETAVA
cca 340 mm
MINIMALNI DOZVOLJENI
NAGIB KROVA
22°
POKRIVNE DIMENZIJE
cca 340 x 200 mm
PAKOVANJE
320 komada na paleti u pet redova
(težina pakovanja: cca 1000 kg)
1133 mm x 850 mm
45°
POLOŽAJ
PRVE LETVE
„s”
~59
~45
~27
DIMENZIJE PAKOVANJA
POLOŽAJ LETVE
ZA ŽLJEBNJAK
„h”
~115
~100
~85
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara
za zonu B
SPECIJALNI CREP IDEAL
KONTAKT PRODAJA
PRODAJNI PREDSTAVNICI
Tel: +381 (0)64 899 40 26
AD Polet IGK
Tel: +381 (0)64 899 40 24
OKRUZI: Nišavski, TopliËki, Pirotski, JablaniËki,PËinjski, Rasinski
ŽelezniËka 13, 23272 Novi BeËej, Srbija
OKRUZI: Južno-BaËki, Severno-BaËki,
KONTAKT PODACI
KONTAKT TELEFONI
Tel: +381 (0)64 899 40 28
Tel:
+381 (0)23
771 971,
771 970 keramikeZapadno-BaËki, Sremski, Severno-Banatski,
AD ”Polet”
Industrija
građevinske
Tel. centrala: +381(0)23 771 200
OKRUZI: Zlatiborski, MoraviËki, Raški,Crna Gora,Kosovo
Zemun, Batajnica, Novi Beograd
Fax: +381 (0)23
773 300
Železnička
13, 23272
Novi Bečej, Republika Srbija
Tel. prodaja: +381(0)23 771 971, 771 970
Tel: +381
(0)64 899
29
Tel:
+381
(0)64
899
40
25
www.nexe.rs
Fax. prodaja:
+381(0)23
77340300
OKRUZI: Srednje Banatski, Južno Banatski,Podunavski, BraniËevski,
OKRUZI: MaËvanski, Kolubarski, Šumadijski,
e-mail: [email protected]
Borski, Pomoravski, ZajeËarski, Beograd I deo (OvËa, BorËa, KrnjaËa)
DESNA ZAVRŠNICA
PROSEČNA MASA
3,9 - 4,1 kg
UTROŠAK NA 1m1 ZABATNE STREHE
2,65 kom
POKRIVNA DUŽINA
cca 360 mm
PAKOVANJE
108 komada na paleti u tri reda
(težina pakovanja: cca 735 kg)
DIMENZIJE PAKOVANJA
1133 x 850 mm
342
255
DESNA ZAVRŠNICA
DESNA ZAVRŠNICA
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara
za zonu B
IDEAL
IDEAL ZD
CREP IDEAL
b
18
CREP IDEAL
KROVNA
LETVA
LEVA ZAVRŠNICA
ROG
(ROGOVI)
SNEGOBRAN
IDEAL ZL
103
SRPS EN 1304
PROSEČNA MASA
3,5 -3,6 kg
UTROŠAK NA KROVU
prema uputstvu sa skice
PREPORUČENI RAZMAK LETAVA
cca 340 mm
POKRIVNE DIMENZIJE
cca 340 x 200 mm
PAKOVANJE
230 komada na paleti u pet redova
(težna pakovanja: cca 850 kg)
DIMENZIJE PAKOVANJA
1133 x 850 mm
LEVA ZAVRŠNICA
IDEAL ZL
6
CREP IDEAL
b
132
18
275
LEVA ZAVRŠNICA
SRPS EN 1304
CREP
ROG
(ROGOVI)
IDEAL ZD
132
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara
za zonu B
LEVA ZAVRŠNICA
CREP IDEAL
KROVNA
LETVA
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara
za zonu B
5
2,9 - 3,1 kg
UTROŠAK NA 1m2 KROVA
33°
razvučeno
Beograd I, Beograd II
PROSEČNA MASA
22°
L1 (razvučeno) 10 kom
103
SRPS EN 1304
„α”
zbijeno
(3/5)
ed
I. r
cca 340 x 200 mm
ŽLJEBNJAK
NAGIB KROVA
L2 (zbijeno) 10 kom
re
POKRIVNE DIMENZIJE
SRPS EN 1304
L1 + L2 (mm)
20
r
LETVA ZA CREP
II.
cca 340 mm
L
tiraž: 2000 komada, mart 2012.
III.
ed
CREP IDEAL
•
3 kom
PREPORUČENI RAZMAK LETAVA
IDEAL
8
ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU
•
d
(L)
L=
•
e
.r
AC NJA
AV SA
PR TVI
LE
L
TERMOIZOLACIJA
NAPOMENA: ako je dužina kose krovne ravni preko 6,00 m,
postaviti po sredini krovne ravni ventilacione crepove u količini
od 50% N1 da se spreči prekid vazdušne strujnice.
UTROŠAK NA 1m1 ZABATNE STREHE
417
0
7
~2
L
2
OPŠIVKA STREHE
2
AC C
AV NJA
PR ĐA
RE
4,1 - 4,3 kg
50
P
RE
DESNA I LEVA ZAVRŠNICA SNEGOBRAN
PROSEČNA MASA
417
POTREBAN BROJ KOMADA (po jednoj kosini)
• Za ulazak vazduha: N1=nx0,25 (kom)
• Za izlazak vazduha: N2=nx0,33 (kom)
n - broj crepa u jednom redu
s
A
SRPS EN 1304
103-132
UGRADNJA:
• Za ulazak vazduha, crepovi IDEAL V se postavljaju
u drugom redu odozdo (od strehe)
• Za izlazak vazduha, crepovi IDEAL V se postavljaju
u drugom redu odozgo (od slemena)
HIDROIZOLACIJA
TERMOIZOLACIJA
KROVNI NOSAČ
ROG (10/12)
LIMENA OPŠIVKA
(OKAPNICA)
ŠABLON
ZA RAZMAK LETAVA (L - cm)
uvek 2 komada
pripada tipu holandez.
Presovanje gipsanim kalupima daje ovom
crepu markantan izgled i izrađen reljef,
naročito žljebova, što omogućuje izuzetno
uklapanje na krovu. Dokaz izuzetnog
kvaliteta crepa Ideal je i naša garancija od
40 godina. Uz Ideal isporučujemo i
specijalne crepove za kompletno formiranje
krova (žljebnjak, leva završnica, desna
završnica, snegobran, ventilacioni crep).
417
a
200
CREP IDEAL
ŠABLON
PRIMENA:
Za provetravanje donje površine crepa,
kod krovova sa podkrovljem.
PRVA LETVA
340
VENTILACIONI CREP
VENTILACIONI CREP
VENTILI SAN PROSTOR
KONTRA LETVA (3/5)
VENTILACIONI CREP
TERMOIZOLACIJA
A
UH
JA K
CI
ZD
LA OLU
VA
ZO U
OI A
DR EN
HI VIJ
PO
HIDROIZOLACIJA
AK
AZ
UL
P
RE
IC
ON
CI
ILA V
NT AL
VE IDE
h
s
Ideal
je
glineni
crep
proizveden
savremenom tehnologijom pečenja u “U” kasetama na temperaturi 1040 °C.
Zahvaljujući visokoj temperaturi pečenja,
poboljšane su fizičke karakteristike crepa,
prevashodno je smanjeno upijanje vode
(~8-9 %) i povećana je nosivost (> 3 kN),
dok je istovremeno novi način slaganja
crepa na vagon tunelske peći u “U”- kasete,
iskrivljenost
crepa,
tj.
njegove
deformacije sveo na minimum. Odlična
funkcionalnost, tačne dimenzije, dvostruki
falc su takođe karakteristika crepa Ideal, koji
103-132
POKRIVNE DIMENZIJE:
DUŽINA 340 mm
ŠIRINA 200 mm
NACRT MONTAŽE KROVA
DESNA ZAVRŠNICA
50
LETVA ZA ŽLJEBNJAK
IDEAL
417
P
RE
IC
ON
CI V
A
ILA L
NT EA
UH
VE ID
ZD
VA
K
ZA
LA
IZ
IDEAL
KONTRA LETVA
OPŠIVKA
STREHE
IV
SRB
PRAVILNO LETVANJE KROVA
VENTILACIONI CREP
PROSEČNA MASA
4,5 - 4,6 kg
UTROŠAK NA 1m ZABATNE STREHE
3 kom
PREPORUČENI RAZMAK LETAVA
cca 340 mm
POKRIVNE DIMENZIJE
cca 340 x 275 mm
PAKOVANJE
108 komada na paleti u tri reda
(težina pakovanja: cca 520 kg)
DIMENZIJE PAKOVANJA
1133 x 850 mm
1
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara
za zonu B
VENTILACIONI CREP
SRPS EN 1304
PROSEČNA MASA
3,0 - 3,3 kg
UTROŠAK NA KROVU
prema uputstvu sa skice
PREPORUČENI RAZMAK LETAVA
cca 340 mm
POKRIVNE DIMENZIJE
cca 340 x 200 mm
PAKOVANJE
250 komada na paleti u pet redova
(težina pakovanja: cca 850 kg)
DIMENZIJE PAKOVANJA
1133 x 850 mm
Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara
za zonu B
KADA SE KROV POKRIVA CREPOM
IDEAL SA LEVOM I DESNOM
ZAVRŠNICOM, ŠIRINA KROVNE RAVNI
“B“ SE MORA TAČNO ODREDITI,
NAROČITO KADA JE BOČNA STREHA
IZVEDENA OD BETONA.
NE PRIDRŽAVANJEM OVOG UPUTSTVA
DOVODI SE U PITANJE TEHNIČKA
ISPRAVNOST I ESTETIKA KROVA.
ODREĐIVANJE ŠIRINE
KROVNE RAVNI "B"
B=nxb+(2x18)+6 (cm)
n - broj crepa u redu
(bez leve i desne završnice)
b - pokrivna širina crepa
IDEAL (20 cm)
18- pokrivna širina završnice
(do ruba strehe)
ODREĐIVANJE POTREBN
OG BROJA ZAVRŠNICA
(po jednoj kosini krova)
N=L:34 (kom)
L - dužina krovne ravni
(po kosini) u santimetrima
34- pokrivna dužina završnice u santimetrima
Praktično: 3 kom/m
Download

Crep IDEAL