AD FABRIKA ŠEĆERA TE – TO SENTA
Dana: 14.06.2013. godine
SENTA
Z A P I S N I K
SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
-
održane dana 14.06.2013. godine u poslovnim prostorijama Uprave AD FABRIKA
ŠEĆERA TE-TO Senta, ul. Zlatne grede br.6, sa početkom u 10.10 časova
Predsednik Odbora direktora Akcionarskog društva, g. Mario Riciputi otvara sednicu, zahvaljuje se
svim prisutnima i akcionarima i obaveštava Skupštinu da je Odbor direktora, svojom odlukom br.
24/2013 donetoj dana 08.05.2013. godine sazvao redovnu godišnju Skupštinu akcionara, sa dnevnim
redom, koji je dostavljen svim akcionarima, i koji se sastoji iz sledećih tačaka:
Predhodni postupak:
1.Izbor Predsednika Skupštine
2.Izbor Komisije za glasanje
3.Izbor zapisničara i overivača zapisnika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Radni deo:
Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje
Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
Usvajanje godišnjeg izveštaja generalnog direktora za 2012. godinu
Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu
Usvajanje revizorskog izveštaja o finansijskom poslovanju za 2012. godinu
Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2012. godinu
Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
Donošenje odluke o naknadi Predsedniku Odbora direkotra
Donošenje odluke o naknadi članovima Komisije za reviziju
Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2013. godinu
Razno
Sednica se vodi na srpskom i italijanskom jeziku.
1. tačka - prethodni postupak
Predmet: Izbor predsednika Skupštine
G. Riciputi predlaže za Predsednika Skupštine, advokata Vlatka Sekulovića.
Poziva učesnike Skupštine da iznesu svoje predloge za predsednika Skupštine.
Pošto se niko ne javlja za reč, predlaže da se Skupština izjasni o predlogu.
Nakon glasanja, koje je bilo javno, konstatuje se da je Skupština akcionara jednoglasno, odnosno sa
366.518 glasova «ZA» donela sledeću odluku:
ODLUKA
Br. 1/2013
Za Predsednika Godišnje Skupštine akcionara AD Fabrika šećera TE-TO Senta, bira se g.
Vlatko Sekulović, advokat iz Beograda.
Nakon toga, g. Vlatko Sekulović se zahvaljuje prisutnima i upoznaje Skupštinu sa sazivom i
predloženim dnevnim redom. Konstatuje da je poziv upućen u skladu sa Zakonom o privrednim
društvima, isticanjem na internet stranici Akcionarskog društva i objavljen u dnevnom listu «Blic».
Akcionari su obavešteni da se sa materijalom za Skupštinu mogu upoznati u prostorijama Društva i na
zvaničnom internet sajtu Društva. Obaveštava prisutne da na dan sazivanja Skupštine, ukupno ima
469.941 akcija od čega su 400.414 obične akcije ( koje daju pravo glasa svojim imaocima), a 69.527
preferencijalne akcije ( čiji imaoci nemaju pravo glasa), nominalne vrednosti svake pojedinačne akcije
iznosi 1.440,00 dinara.
Na osnovu izveštaja Verifikacione komisije, ukupan broj zastupanih akcija sa pravom glasa iznosi
366.518, odnosno 91,53 % od ukupnog broja akcija, te konstatuje da postoji kvorum za punovažno
odlučivanje na ovoj Skupštini.
Nakon toga Predsednik Skupštine konstatuje da je za zapisničara imenovana Lila Nađ Fodor, a za
overače zapisnika g. Nikola Ljubičić i gđica. Jelena Đorđević.
Predsednik konstatuje da se prelazi na razmatanje ostalih tačaka dnevnog reda.
2. tačka – prethodni postupak
Predmet: Izbor Komisije za glasanje
Predsednik predlaže da se izabere Komisija za glasanje, a za članove predlaže g. Sinišu Krušku, gđu
Lilu Nađ Fodor i gđicu Jelenu Đorđević.
Prisutni akcionari saglasni su sa predlogom koji je dao Predsednik Skupštine, koji konstatuje da je
konstituisana Komisija za glasanje u predloženom sastavu.
3.tačka – prethodni postupak
Predmet: Izbor zapisničara i overivača zapisnika
Predsednik predlaže kao zapisničara Lilu Nađ Fodor, a za overače zapisnika g. Nikolu Ljubičića i
gđicu Jelenu Đorđević.
Sa predlogom su prisutni akcionari saglasni.
Nakon toga, Predsednik predlaže pauzu od 10 minuta kako bi Komisija za glasanje verifikovala
mandate učesnicima Skupštine.
RADNI DEO
1. tačka
Broj odluke: 1/2013
Predmet: Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje
Nakon okončanja rada i dostavljenog zapisnika, Predsednik saopštava da je Komisija za glasanje
utvrdila Listu prisutnih i zastupanih akcionara sa pravom glasa na Skupštini, odnosno utvrdila je da od
ukupnog broja glasova na Skupštini akcionara AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO, koji iznosi 400.414,
na osnovu podnesenih punomoćja prisutni su akcionari, odnosno njihovi punomoćnici sa pravom
glasa, koji zastupaju ukupno 366.518 glasova, od kojih:
Advokat Vlatko Sekulović je opunomoćen od strane STAR ŠEĆER D.O.O. SENTA i zastupa ukupno
315.344 akcije, advokat Zoran Đorđević je opunomoćen od strane SIMEST S.p.A. i zastupa ukupno
28.820 akcija, Nikola Ljubičić je opunomoćen od strane TRENTMOOR LTD i zastupa ukupno 627
akcija, Bogdanović Branislav je opunomoćen od strane Pro Investments ad, i zastupa ukupno 7.498
akcija, Dimitrov Slobodan je opunomoćen od strane Infinitiv doo, i zastupa ukupno 3.938 akcija, Igor
Mitrovic je opunomoćen od strane Supra Group, i zastupa ukupno 2.958 akcija, Igor Mitrovic je
opunomoćen od strane Finworld doo, i zastupa ukupno 6700 akcija, Milenko Brkic je akcionar
prisutan licno i vlasnik ukupno 633 akcija.
Lista prisutnih i zastupanih akcionara redovne godišnje Skupštine akcionara čini sastavni deo ovog
zapisnika.
Na osnovu priložene Liste prisutnih i zastupanih akcionara, Predsednik konstatuje da pravo glasa na
Redovnoj godišnjoj Skupštini imaju:











advokat Vlatko Sekulović, koji zastupa 315.344 akcije, odnosno ostvaruje 315.344
glasa na Skupštini, što iznosi 86,04% prisutnih i zastupanih glasova,
advokat Zoran Đorđević, koji zastupa ukupno 28.820 akcija, odnosno
ostvaruje 28.820 glasova na Skupštini, što iznosi 7,86% prisutnih i zastupanih
glasova,
g. Nikola Ljubičić, koji zastupa ukupno 627 akcije, odnosno ostvaruje 627 glasa na Skupštini,
što iznosi 0,17% prisutnih i zastupanih glasova.
Bogdanović Branislav je opunomoćen od strane Pro Investments ad, čija se punomoć nalazi u
prilogu ove Liste, i zastupa ukupno 7.498 akcija, što iznosi 2,05% prisutnih i zastupanih
glasova.
Dimitrov Slobodan je opunomoćen od strane Infinitiv doo, čija se punomoć nalazi u prilogu
ove Liste, i zastupa ukupno 3.938 akcija, što iznosi 1,07% prisutnih i zastupanih glasova
Igor Mitrovic je opunomoćen od strane Supra Group, čija se punomoć nalazi u prilogu ove
Liste, i zastupa ukupno 2.958 akcija, što iznosi 0,81% prisutnih i zastupanih glasova
Igor Mitrovic je opunomoćen od strane Finworld doo, čija se punomoć nalazi u prilogu ove
Liste, i zastupa ukupno 6700 akcija, što iznosi 1,83% prisutnih i zastupanih glasova
Milenko Brkic je akcionar prisutan licno i vlasnik ukupno 633 akcija, što iznosi 0,17%
prisutnih i zastupanih glasova.
Predsednik nakon toga konstatuje da, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, postoje
uslovi za održavanje Skupštine i punovažno odlučivanje, te predlaže da Skupština akcionara, nakon
saopštavanja Izveštaja Komisije za glasanje, usvoji njen izveštaj.
Nakon glasanja, koje je bilo javno, konstatuje se da je Skupština akcionara jednoglasno, odnosno sa
366.518 glasova «ZA» donela sledeću odluku:
ODLUKA
Br. 2/2013
Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje, kojim je utvrđen spisak prisutnih i zastupanih
akcionara na Redovnoj godišnjoj skupštini akcionara AD Fabrika šećera TE-TO Senta.
Pravo glasa na Redovnoj godišnjoj Skupštini imaju:
-
-
advokat Vlatko Sekulović, koji zastupa 315.344 akcije, odnosno ostvaruje 315.344
glasa na Skupštini, što iznosi 86,04% prisutnih i zastupanih glasova,
advokat Zoran Đorđević, koji zastupa ukupno 28.820 akcija, odnosno
ostvaruje 28.820 glasova na Skupštini, što iznosi 7,86% prisutnih i zastupanih
glasova,
g. Nikola Ljubičić, koji zastupa ukupno 627 akcije, odnosno ostvaruje 627 glasa na
Skupštini, što iznosi 0,17% prisutnih i zastupanih glasova.
- Bogdanović Branislav je opunomoćen od strane Pro Investments ad, čija se punomoć
nalazi u prilogu ove Liste, i zastupa ukupno 7.498 akcija, što iznosi 2,05% prisutnih i
zastupanih glasova.
- Dimitrov Slobodan je opunomoćen od strane Infinitiv doo, čija se punomoć
nalazi u
prilogu ove Liste, i zastupa ukupno 3.938 akcija, što iznosi 1,07% prisutnih i zastupanih
glasova
- Igor Mitrovic je opunomoćen od strane Supra Group, čija se punomoć nalazi u prilogu ove
Liste, i zastupa ukupno 2.958 akcija, što iznosi 0,81% prisutnih i zastupanih glasova
- Igor Mitrovic je opunomoćen od strane Finworld doo, čija se punomoć nalazi u prilogu ove
Liste, i zastupa ukupno 6700 akcija, što iznosi 1,83% prisutnih i zastupanih glasova
- Milenko Brkic je akcionar prisutan licno i vlasnik ukupno 633 akcija, što iznosi 0,17%
prisutnih i zastupanih glasova.
2. tačka
Broj odluke 3/2013
Predmet: Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
Predsednik otvara diskusiju. Pošto se niko ne javlja za reč, zaključuje diskusiju i stavlja predlog na
glasanje. Nakon toga, konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, odnosno sa 366.518 glasova
«ZA» donela sledeću odluku:
ODLUKA
Br. 3/2013
Skupština akcionara AD Fabrika šećera TE-TO Senta, usvaja zapisnik sa vanredne skupštine
akcionara od 27.12.2012. godine.
3.tačka
Broj odluke: 4/2013
Predmet: Usvajanje godišnjeg izveštaja generalnog direktora za 2012. godinu
Predsednik Skupštine navodi da se u materijalu nalazi godišnji izvešaj Generalnog direktora za 2012.
godinu, koji je bio dostupan akcionarima, te moli gđu Deak da ukratko iznese svoja zapažanja vezano
za godišnji izveštaj.
Gđa Deak navodi da je u 2012. godini nastavljena pozitivna tendencija iz 2011. godine. Navodi da
2012. godina nije bila toliko dobra kao 2011. godina, a li da su i u 2012. godini uslovi bili izuzetno
dobri. U toku godine vremenske prilike, tj suša, malo je remetila poslovanje, ugovoreno je 14.000 ha,
međutim, javio se problem sa sirovinom, upravo zbog velike suše. Vlada Republike Srbije donela je
Uredbu kojom je zabranila izvoz šećerne repe u Hrvatsku, što je dovelo do toga da je dodatnih 11.000
ha ugovoreno sa fabrikama u Srbiji. Prinos je bio oko 56-57 tona, dok je prošle godine bio oko 44
tone. Digestija je bila iznad uobičajene, oko 16,89%, dok je uobičajena oko 16%. U prošloj kampanji
proizvedeno je ukupno oko 87.000 tona šećera. Nova kampanja započeće bez prelaznih rezervi.
Tržišno učešće našeg Društva pokazalo je neznatno povećanje, za oko 1%, sada je oko 21%. Liderstvo
našeg Društva u maloprodaji povećano je , sada je oko 40% u trgovini na malo. Ovaj polažaj veoma je
dobar, treba ga zadržati i poboljšavati. Na polju investicija rađeno je na dva cilja: potrošnja energije i
zaštita životne sredine. Započeta je izgradnja rashladnog tornja, ukupne investicije zahtevale su oko
2.500.000 evra.
Dimitrov Slobodan se javlja za reč, Predsednik mu dozvoljava, te postavlja pitanje gđi Deak koliko je
površine za ovu godinu ugovoreno, te kako će se na predstojeću kampanju odraziti vremenski uslovi
(setva je kasnila mesec dana, velika je vlažnost, digestija je mala...).
Predsednik napominje da se ovo pitanje ne odnosi direktono na ovu tačku dnevnog reda, ali smatra da
gđa Deak može odgovoriti, ako se slaže.
Gđa Deak navodi da je za sada ugovoreno oko 13.000 hektara. Činjenica je da je kasnila setva, ali
vlaga za sada ne smeta rastu repe, repa je za sada dobra. Smatra da je suviše rano za prognoze vezano
za predstojeću kampanju, za sada je stanje zadovoljavajuće, sada bi još samo trebalo malo više sunca.
Dimitrov Slobodan se zahvaljuje na dobijenim odgovorima.
Pošto se niko više ne javlja za reč, zaključuje diskusiju i stavlja predlog na glasanje. Nakon toga,
konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, odnosno sa 366.518 glasova «ZA» donela sledeću
odluku:
ODLUKA
Br. 4/2013
Skupština akcionara AD Fabrika šećera TE-TO Senta, usvaja Godišnji izveštaj generalnog
direktora o poslovanju Društva u 2012. godini.
Godišnji izveštaj AD Fabrike šećera TE-TO Senta za 2012. godinu čini sastavni deo ove
odluke.
4. tačka
Broj odluke: 5/2013
Predmet : Usvajanje revizorskog izveštaja o finansijskom poslovanju za 2012. godinu
Predsednik Skupštine otvara diskusiju i daje reč prisutnim akcionarima.Pošto se niko ne javlja za reč,
stavlja predlog na glasanje i konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, odnosno sa 366.518
glasova «ZA» donela sledeću odluku:
ODLUKA
Br. 5/2013
Skupština akcionara AD Fabrika šećera TE-TO Senta, usvaja Finansijski izveštaj za 2012.
godinu.
Finansijski izveštaj AD Fabrike šećera TE-TO Senta za 2012. godinu čini sastavni deo ove
odluke.
5. tačka
Broj odluke: 6/2013
Predmet: Usvajanje revizorskog izveštaja o finansijskom poslovanju za 2012. godinu
Predsednik Skupštine navodi da se u materijalu nalazi revizorski izveštaj o finansijskom poslovanju za
2012. godinu, koji je bio dostupan akcionarima, te otvara diskusiju i daje učesnicima Skupštine reč.
Pošto se niko ne javlja za reč, zaključuje diskusiju i stavlja predlog na glasanje. Nakon toga,
konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, odnosno sa 366.518 glasova «ZA» donela sledeću
odluku:
ODLUKA
Br. 6/2013
Skupština akcionara AD Fabrika šećera TE-TO Senta, usvaja Revizorski izveštaj o
finansijskom poslovanju za 2012. godinu.
Revizorski izveštaj o finansijskom poslovanju za 2012. godinu čini sastavni deo ove odluke.
6. tačka
Broj odluke: 7/2013
Predmet: Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2012. godinu
Predsednik Skupštine navodi da se u materijalu nalazi predlog odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja
u 2012. godini, usvojene od strane Odbora direktora i prosleđene Skupštini akcionara na odlučivanje,
koja je bila dostupna akcionarima, te otvara diskusiju i daje reč predsedniku Odbora direktora da
ukratko obrazloži predlog odluke.
Predsednik Odbora direktora navodi da se Odbor direktora opredelio za neku vrstu opreza, te je
predložio Skupštini akcionara da od dobiti ostvarene u 2012. godini ništa ne rasporedi, već da
celokupna dobit ostane u statusu neraspoređene dobiti. Ovakva odluka proizišla je iz nekoliko razloga.
Pre svega, dobit iz 2011. godine je, iz dva dela, u potpunosti isplaćena akcionarima u vidu dividende i
međudividende. Isplata dividende akcionarima obično predstavlja oko 50-60% dobiti, dok je u
prethodnoj godini 100% dobiti isplaćeno na ime dividende, što nije uobičajeno. S druge strane,
Društvo se nalazi pred nekoliko velikih izazova. Prvi izazov su promene na svetskom tržištu, cena
šećera opada u celom svetu. Drugi izazov povezan je za opadanje cene šećera na svetskom tržištu.
Efikasnost procesa proizvodnje je sve važnija, Društvo treba da prati novu strategiju, da smenji
troškove proizvodnje. Cena gasa se povećava, do sada je u ovoj godini za Društvo poskupeo za oko
26%. Stoga je neophodno biti veoma oprezan i pokušati balansirati sa novcem. Prema našem
mjšljenju, ovi izazovi će trajati više godina, nije reč o kratkotrajnom problemu. Treći izazov
predstavlja predstojeća kampanja u kojoj je potrebno maksimalno smanjiti trošak proizvodnje, kako bi
Društvo ostalo konkirentno na tržištu.
Milenko Brkić se javlja za reč. Predsednik mu dozvoljava.
Milenko Brkić postavlja pitanje da li ima mogućnosti da će deo dobiti krajem godine biti isplaćen
akcionarima u vidu meudividende.
Predsednik Odbora direktora navodi da je teško unared dati odgovor na ovo pitanje. Tek nakon
završetka kampanje imaćemo rezultate o uspešnosti kampanje. Ne radi se o kratkoročnim izazovima,
već o dugoročnim problemima na koje Društvo mora biti pripremljeno i imati neku vrstu „rezerve“
kako bi se moglo prilagoditi sve težim uslovima na tržištu. Društvo u tom cilju planira investicije koje
će povećati efikasnost proizvodnje. No, u svakom slučaju, dobar rezultat u predstojećoj kampanji
svakako će olakšati donošenje ovakve vrste odluke.
Branislav Bogdanović se javlja za reč, Predsenik mu dozvoljava, na šta se on zahvaljuje predsedniku
Odbora direktora na izlaganju. Navodi da pitanja nema, već samo predlog da se eventualno odredi neki
fiksni iznos novca koji bi iz dobiti svake godine bio isplaćen na ime dividende akcionarima. To bi
poboljšalo ugled Društva i u očima investitora stvorilo sliku o stabilnosti Društva.
Predsednik Odbora drektora se zahvaljuve za predlog, odnosno savet.
G. Bogdanović kao predlog navodi da se na primer odredi 10% akcija kao dividenda akcionarima, što
neće dirati u tokove gotovine Društva.
Predsendik Odbora direktora izražava svoje lično mišljenje da će dobit u narednim godinama biti
manja nego u poslednjih nekoliko godina, i to zbog situacije na svetskom tržištu. Proizvodnja đećera
se uvek odvija u određenim ciklusima. Poslednjih nekoliko godina bilo je veoma uspešno, i zbog toga
treba biti oprezan i pripremiti se za naredne godine ukoliko ne bidi toliko uspešne.
Dimitrov Slobodan se javlja za reč, Predsednik skupštine mu dozvoljava.
G. Dimitrov izražava svoje mišljenje da može da pomogne na primer podela dividende na srpskom
berzanskom tržištu. Podela tih hartija ne depresira jako puno.
Pošto se niko više ne javlja za reč, zaključuje diskusiju i stavlja predlog na glasanje. Nakon toga,
konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, odnosno sa 366.518 glasova «ZA» donela sledeću
odluku:
ODLUKU Br 7/2013
O RASPODELI DOBITI
ZA 2012. godinu
I Godišnjim izveštajem Akcionarskog društva utvrđeno je da je za poslovnu 2012. godinu
ostvarena dobit u iznosu od 1.380.336.641,15 dinara.
Gubitaka u predhodnim poslovnim godinama nije bilo.
Celokupna dobit ostvarena u 2012. godini ostaje u statusu neraspoređene dobiti.
U Senti dana 14.06.2013. godine
7.tačka
Broj odluke: 8/2013
Predmet: Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
Predsednik navodi da je Odbor direktora svojom odlukom predložio kandidate za članove Odbora
direktora, o kojima treba da se izjasni Skupština akcionara.
U materijalu se nalazi predlog odluke, te otvara diskusiju i daje reč akcionarima. Napominje da je
potrebno za svakog kandidata navesti da li je izvršni ili neizvršni direktor, s obzirom na odredbe
novog Zakona o privrednim društvima.
Pošto se niko ne javlja za reč, zaključuje diskusiju i stavlja predlog na glasanje. Nakon toga,
konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, odnosno sa 366.518 glasova «ZA» donela sledeću
odluku:
O D L UK A
Br. 8/2013
Za Direktore AD Fabrike šećera TE-TO Senta, imenuju se:
g. Mario Riciputi
gđa. Deak Teodora
g. Nikola Ljubičić
g. Goran Živkov
g. Giovanni Garaffoni
g. Giorgio Dall'Ara
g. Vincenzo Morrone
g. Ivo Pessi
g. Vincenzo Maria De Rosa
g. Angelo Castelli
neizvršni Direktor,
izvršni Direktor,
neizvršni Direktor,
neizvršni Direktor,
neizvršni Direktor,
neizvršni Direktor,
izvršni Direktor,
neizvršni Direkotr,
neizvršni Direktor, i
neizvrešni Direktor.
8.tačka
Broj odluke: 9/2013
Predmet: Donošenje odluke o naknadi Predsedniku Odbora direktora
Predsednik Skupštine navodi da se u materijalu nalazi predlog odluke o naknadi Predsedniku Odbora
direktora Društva, usvojene od strane Odbora direktora i prosleđene Skupštini akcionara na
odlučivanje, koja je bila dostupna akcionarima, te otvara diskusiju i daje učesnicima Skupštine reč.
Pošto se niko ne javlja za reč, zaključuje diskusiju i stavlja predlog na glasanje. Nakon toga,
konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, odnosno sa 366.518 glasova «ZA» donela sledeću
odluku:
ODLUKA
Br. 9/2013
Generalna Skupština a.d. Fabrike šećera TE-TO Senta usvaja naknadu Predsedniku Odbora
direktora Akcionarskog društva Fabrika šećera TE-TO Senta, za period između održavanja
Redovne skupštine akcionara 2013. i 2014. godine, u bruto iznosu od 130.000,00 EUR, koja će
biti isplaćena u mesečnim iznosima, najkasnije do kraja kalendarske 2013. godine i na teret
troškova poslovne 2013. i 2014. godine.
9.tačka
Broj odluke: 10/2013
Predmet: Donošenje odluke o naknadi članovima Komisije za reviziju
Predsednik Skupštine navodi je Odbor direktora svojom odlukom predložio naknade za predsednika i
članove Komisije za reviziju, o kojima treba da se izjasni Skupština akcionara.
U materijalu se nalazi predlog odluke, te otvara diskusiju i daje reč akcionarima.
Pošto se niko ne javlja za reč, zaključuje diskusiju i stavlja predlog na glasanje. Nakon toga,
konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, odnosno sa 366.518 glasova «ZA» donela sledeću
odluku:
ODLUKA
Br. 10/2013
Utvrđuju se naknade članovima Komisije za reviziju a.d. Fabrike šećera TE-TO Senta, za
period između održavanja Redovne skupštine akcionara 2013. i 2014. godine, u sledećim
iznosima:
-
Za predsednika Komisije za reviziju bruto iznos od 5.000,00 EUR godišnje,
Za članove Komisije za reviziju bruto iznos od 4.000,00 EUR godišnje.
10.tačka
Broj odluke: 11/2013
Predmet: Izbor revizorske kuće za 2013. godinu
Predsednik Skupštine navodi da je Odbor direktora usvojio predlo odluke o izboru revizorske kuće za
2013. godinu, koja je doneta nakon što su prikupljene ponude više revizroskih kuća.
Predlog odluke nalazi se u materijalu.
Otvara diskusiju i daje reč akcionarima
Pošto se niko ne javlja za reč, zaključuje diskusiju i stavlja predlog na glasanje. Nakon toga,
konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, odnosno sa 366.518 glasova «ZA» donela sledeću
odluku:
ODLUKA
Br. 11/2013
Skupština akcionara AD Fabrika šećera TE-TO Senta, bira revizorsku kuću PKF d.o.o.
Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
11.tačka
Predmet: Razno
Pošto se niko ne javlja za reč, Predsednik konstatuje da je donošenjem prethodne odluke dnevni red
iscrpljen, pozdravlja prisutne i zaključuje godišnju Skupštinu akcionara.
Završeno u 11,55 časova.
Zapisničar:
Lila Nađ Fodor
Predsednik Skupštine:
Vlatko Sekulović, advokat
Overači zapisnika:
Nikola Ljubičić
Jelena Đorđević
Download

Zapisnik sa Godisnje Skupstine 2013.pdf - ad fabrika šećera te