Uputsvo za korišćenje GSDR v1.1 programa
Da bi ste uspešno koristili GSDR software i Genesis radio uredjaje potrebni su odredjeni preduslovi:
- Windows operativni sistem sa instaliranom bibliotekom .NET verzije 2.0( poželjno je da je instaliran
i najnoviji service pack);Podržani su Win2000 SP4, WinXP, Vista(32 i 64bit) i Win7(32 i 64 bit).
- PC računar Pentium 4 generacije ili ekvivalent sa minimum 256MB RAM memorije(poželjan je
Windows XP SP2 i 512 MB RAM ili bolji).
- SVGA kartica sa minimalnom rezolucijom od 1024x768 i adekvatnim monitorom.Preporučena
je DirectX 9.0 kompatibilna kartica ili novija sa 128MB RAM memorije i monitor rezolucije od
1440x900 ili više.
- slobodan USB 2.0 port na vašem računaru(za konekciju sa G59) ili slobodan COM port za ostale
Genesis uredjaje (napomena:pojedini USB<-->COM adapteri nemaju dovoljne naponske nivoe
za pravilan rad!).
- za NET Box je potreban ethernet port povezan u mrežu preko mrežnih switcheva/hubova ili
cross-over kabl za direktno povezivanje.
- Audio kartica sa STEREO ulazom!Kvaliteta ove kartice presudno utiče na ukupne performanse.
- Miš sa scroll točkićem.
Instalacija .NET biblioteke
.NET instalaciju morate preuzeti sa Microsoftovog servera.Najjednostavije je preuzeti .NET 3.5 SP1
jer sa ovom bibliotekom dolazi i .NET 2.0 SP2.U trenutku pisanja ovog uputstva adresa je:
http://download.microsoft.com/download/2/0/e/20e90413-712f-438c-988efdaa79a8ac3d/dotnetfx35.exe
Instalacija je veoma jednostavna:pokrenite dotnetfx35.exe fajl i pratite uputstva.
Instalacija GSDR software na PC računar
Ovo nije u klasičnom smislu instalacija već kopiranje i raspakivanje arhiva sa Genesis servera.
Instalacija je podeljena u dva koraka:
- raspakivanje osnovne arhive;
- raspakivanje tzv. update arhive(razlika i novi fajlovi u odnosu na osnovnu arhivu).
Svaka arhiva ima datum pakovanja u svom imenu.
Npr:
- osnovna arhiva je na adresi:
http://www.genesisradio.com.au/GSDR/new/GSDR_install.zip
- nova verzija je na adresi:
http://www.genesisradio.com.au/GSDR/new/GSDR_update_ddMMyyyy.zip(dd-dan,MM-mesec i yyyy
godina).
Ove dve arhive raspakujte u prazan direktorijum(npr: D:\GSDR) i pokrenite GSDR.exe.
Prilikom prvog pokretanja biće startovan wisdom.exe
Ovaj program će kreirati wisdom fajl koji se koristi za optimalno korišćenje CPU resursa prilikom rada
DttSP bibilioteke.(Nemojte preskakati ovaj proces!).
Posle ovoga startuje Čarobnjak(Wizard) koji će postaviti osnovne parametre za rad GSDR programa:
Na sledećoj stranici se vrši izbor Genesis uredjaja koji posedujete:
Zatim sledi izbor eksternog Si570 USB oscilatora koji je opciona komponenta( za više detalja
pogledajte na http://www.sdr-kits.net/)
Sledeća strana donosi izbor audio kartice.Ukoliko ne posedujete ni jednu sa ponudjenog spiska
izaberite Unsupported Card:
Potvrdite pritiskom na Finish taster.
Posle završetka Čarobnjaka dočekaće vas početni ekran:
Ovo je osnovni izgled GSDR software-a i gotovo je identičan originalnom PowerSDR-u.Pre nego
počnemo da koristimo GSDR potrebno je povezati Genesis uredjaj na PC računar.
Povezivanje Genesis uredjaja sa PC računarom
G40,G3020,G80 i G160 se povezuju preko klasičnog COM porta ili USB<-->COM adaptera.
G59 i G11 se povezuju USB kablom na USB 2.0 port vašeg računara(možda će biti potrebno
dodatno podešavanje BIOS-a računara da bi se uključili USB 2.0 portovi).Kada ste prvi put povezali
vaš G59 na PC računar, Windows operativni sistem je prepoznao nov hardware i automatski
pokrenuo instalaciju drajvera.Ona se odvija u tri koraka:
Posle završne poruke vaš G59 je spreman za rad sa GSDR softverom.
Napomena: ovaj postupak se ponavlja posebno za svaki USB port na PC računaru.
Uspešnost prepoznavanja vašeg G59 možete proveriti u Control Panel->System->Hardware->Device
Manager:
Ukoliko je Windows prepoznao novi hardware GSDR će moći da se poveže sa G59 a indikacija
konekcije je vidljiva na osnovnom ekranu programa(zelena boja označava konekciju a crvena prekid
konekcije):
Kada ste povezali Genesis uredjaj na računar možete pristupiti daljem podešavanju GSDR-a.
To se obavlja pokretanjem Setup-a izborom u osnovnom meniju:
Sa leve strane je izbor radio modela uredjaja:
U sredini se nalaze specifične opcije za svaki uredjaj:
- ukoliko imate PA10 možete da potvrdite opciju;
- ukoliko imate eksterni PA moguće je podesiti ON/OFF vremena;
- invertovan PTT izlaz za eksterni PA stepen;
- Second RX input je nezavisni RX ulaz bez BP filtera;
- Transverter opcija za 144 transverter;
- XTRV OSC vrednost lokalnog oscilatora za eksterni transverter;
Za duoband G3020 može se upisati tačna frekvencija svakog oscilatora:
Isto važi i za monoband G40(ili G80 i G160):
Napomena:ukoliko posedujete kvalitetan frekvencmetar možete upisati dobijene vrednosti u ova
polja.Kasnije,u delu za kalibraciju frekvencije, ću objasniti veoma jednostavan i jeftin metod za
kalibraciju pomoću WWV standarda frekvencije.
Na desnoj strani se nalaze razna podešavanja:
–
Automatic focus je veoma zanimljiva mogućnost GSDR-a koja može doneti značajno ubrzanje
rada sa vašim Genesis uredjajima, posebno za vreme takmičenja.Ako je uključite ona radi na
–
–
sledeći način: pomeranjem kompjuterskog miša preko ekrana prelazite preko raznih
kontrola(tasteri,klizači,centralni displej...) a te kontrole automatski preuzimaju „fokus“ u
primanju komandi sa „točkića“ miša.Nije neophodno precizno pozicioniranje miša iznad
željene kontrole već ga je dovoljno postaviti na bilo koji kraj(npr. klizača za „zoom“) i točkićem
zadati željenu vrednost.Takodje je nepotrebno pritiskati levi taster miša(ovo važi za dešnjake)
i „vući“ klizač na željeno mesto.
Receive only je veoma jasna sama po sebi i služi za onemogućavanje prelaska na predaju(za
one koji imaju samo prijemnik).
USB Si570 board služi za povezivanje na eksterni Si570 oscilator (www.SDR-Kits.net).Ako
imate ovaj uredjaj i želite da ga koristite direktno iz GSDR-a potreban je eksterni DLL koji
dolazi u GSDR arhivi.Ima samo osnovne funkcije a interface se dobija klikom na F10:
Ukoliko želite napredne funkcije potreban je dodatni softver koji se može naći na adresi:
http://home.ict.nl/~fredkrom/pe0fko/ExtIO_Si570/.
Potrebno ga je preimenovati u
ExtIO_si570_usb.dll i smestiti i GSDR folder. Na istom mestu možete naći i poboljšan
software za AVR kontroler sa opcijom „Smooth Tuning“.
–
–
Opcija Drag filters se odnosi na VFOA filter.Ako je uključena onda je moguće mišem,pritiskom
na levi taster, vući za sobom(„drag and drop“) i menjati frekvenciju primanog signala.Ukoliko
nije uključena moguće je pomerati propusni opseg VFOA oko centra(PBT funkcija).
opcija New VFO look se odnosi na drugačiji izgled VFOA,VFOB,LOSC i S-Metra:
(sam izgled S-Metra se može menjati promenom njegove pozadinske slike što će biti objašnjeno u
delu Skinovi).
– On Screen Display radi kao i kod TV aparata(prikazuje statusne poruke) i to samo kada
koristimo Compact screen.
– Continous tuning je opcija neprekidne promene VFOA koja uzrokuje promenu LOSC kada se
dosegnu granice na ekranu.Može se reći da sa ovom opcijom GSDR radi kao klasičan radio
uređaj.
– Button magnifier je opcija kojom se povećava veličina tastera za dva puta;
Sledeći tab je Options:
Pored standardnih funkcije kao i u bilo kojoj PowerSDR verziji postoje dve nove opcije.Memory
zapping služi za podešavanje skaniranja memorija.Moguće je izabrati opciju „na gore“ ili „na dole“ uz
proizvoljno vreme između dva memorijska skoka.Skaniranje se pokreće tasterom ZAP na glavnom
ekranu GSDR-a.Za vreme prolaska kroz memorije pritisak na ZAP taster na glavnom ekranu ili bilo
koja promena VFOA će prouzrokovati zaustavljanje ove funkcije.
– Auto Power UP je opcija koja se koristi kada koristimo GSDR bez ljudskog nadzora.Potrbno je
podesiti AutoLogOn opciju Windows(po pokretanju računara vršiće se automatsko logovanje
na sistem pod željenim korisničkim nalogom) i zatim u StartUp meni postaviti prečicu do
GSDR.exe programa.Kada se Windows startuje GSDR opcija AutoPowerUP će startovati
GSDR na prijem.Može se koristiti kod WSPR režima rada ili u režimu udaljenog nadzora.
– VFOB extended opcija dozvoljava u SPLIT režimu rad sa većim razmacima između VFOA i
VFOB.
Calibration tab donosi opcije za automatsku kalibraciju nivoa signala i neželjenog image:
- Kalibracija nivoa signala je veoma važna ukoliko želite precizno pokazivanje na displeju i SMetru.Za kalibraciju vam je potreban signal poznate frekvencije(unutar +/- 1KHz) i nivoa signala.
Izaberite frekvenciju i upišite nivo signala koji dovodite na ulaz SDR uredjaja i pritisnite Start dugme.
Posle završetka kalibracije GSDR pamti nove vrednosti u svojo bazi podataka.
Napomena:G59 verzije MK2 i MK3 u sebi imaju ugrađeni kalibrator koji se može iskoristiti za
kalibraciju nivoa signala.Približno na 3.75MHz postoji signal koji ima nivo -40dBm i čija vrednost se
upisuje u polja predviđena za to.
- Kalibracije RX Image Reject je automatska.Da bi ona obavljala svoj posao prvo je potrebno izvršiti
podešavanje hardvera.Prvo je potrebno pritisnuti Stop dugme i zaustaviti WBIR funkciju.Zatim se
podešava radio uređaj i pokušava naći minimum signala slike(eng: „image“-a).Ovo se radi samo na
jednom bandu i traži se balans u odnosu na sve bandove(najbolje je ovo uraditi na 20m opsegu).
Ponovno pokretanje WBIR-a se vrši pritiskom na Start. Da bi se procedura završila potrebno je
pritisnuti Reset dugme i sačekati da se signal slike potpuno izgubi.Tada je potrebno pritisnuti Save
dugme da bi se ove kalibracione vrednosti upisale u bazu podataka.Ovu proceduru je potrebno
ponoviti za svaki band.
U ovom primeru je izabran 160m band sa željenim signalom na 1875000MHz nivoa -45dBm i
neželjenim „image“-om na frekvenciji 1845000MHz nivoa -83dBm.Ovakve vrednosti potiskivanja su
postignute podešavanjem hardware.Posle završenog automatskog kalibrisanja situacija je sledeća:
Neželjeni signal je potisnut više od 80dB!
Ove nove vrednosti su sada upisane u bazu podataka za 160m band i pri svakoj promeni frekvencije
će biti učitane.
Napomena: kod svake promene vrednosti za Losc dolazi do reseta i ponovnog učitavanja vrednosti
za WBIR funkciju i potrebno je izvesno vreme da potiskivanje odradi svoj posao do kraja.
Napomena:G59 verzije MK2 i MK3 u sebi poseduje ugrađeni kalibrator sa signalima koji se nalaze
po svim amaterskim opsezima od 160 do 6m i koje je moguće iskoristiti za kalibraciju po opisanoj
proceduri.
Ukoliko imate problem sa automatskom WBIR funkcijom ili radite na fiksnim
frekvencijama(WSPR,JT65HF,PSK...) možete koristiti WBIR fixed funkciju.Kod nje se koristi samo
jedan par vrednosti za Phase/Gain po bandu.Procedura kalibracije je slična: dovedite jak signal na
ulaz radio uređaja i postavite ga na levu polovinu ekrana:
Menjanjem vrednosti Phase/Gain potrebno je eliminisati neželjeni “image”:
Kada ste zadovoljni sa postignutim rezultatima snimite ih u bazu podataka za svaki band
posebno(“Save band”) ili za sve bandove(“Save all”).Uz malo pažnje moguće je dobiti -60dB
potiskivanja po celom bandu.
U sledećem tabu je moguće podesiti maksimalne vrednosti za filtere:
Sledeći tab je specifičan za GSDR i Genesis radio uredjaje:
Ukoliko je u pitanju G59 i G11 ne postoji mogućnost izbora porta, a za ostale G** uredjaje može se
izabrati port preko koga su povezani:
GSDR ne razlikuje da li je u pitanju „pravi“ ili „virtuelni“ COM port( USB<-->COM adapteri su virtuelni)
i za pravilno funkcionisanje potrebno je da je port slobodan(da ga nije zauzela neka druga aplikacija
tipa modem i slično) i da zadovoljava naponske karakteristike.Napomena:na tržištu postoje jeftini
USB<-->COM adapteri koji ne zadovoljavaju naponske kriterijume pa su mogući problemi u radu!
Za G59 i G11 su od posebne važnosti Si570 settings i Keyer option:
–
–
–
–
U polje Divisor upišite delitelj(4...11 su dozvoljene vrednosti).Promenom ovog delitelja je
moguće smanjiti šumove koje generiše Si570.
U polje Si570 address upišite HEX adresu vašeg primerka(170 je decimalna vrednost AAH što
nakon invertovanja signala daje 55H).
Opseg koji pokrivaju G59 i G11 je podeljen u tri segmenta i za svaki je potrebno izvršiti
kalibraciju.Ona je moguća korišćenjem kvalitetnog(i naravno samim tim skupog)
frekvencmetra ili korišenjem WWV reference signala na sledeći način:promenite opseg na
WWV 9,9MHz LOSC a VFOA postavite na 10,0Hz(mod rada CWU širine 100Hz).U početku će
postojati veliko odstupanje koje je potrebno korigovati promenom vrednosti za opseg 117Mhz:
FDCO min i max vrednosti se odnose na interne vrednosti Si570 oscilatora pošto je
primećeno da specifikacije proizvođača nisu uvek potpuno tačne.Ovime je moguće smanjiti
raspon u kome se proračunava vrednost izlaznog signala a samim tim i moguću grešku.
Menjanejm vrednosti 1-17MHz Si570 Xtal frequency i pritiskanjem Test dugmeta dovedite „šiljak“
WWV signala do VFOA i poklopite sa njime najbolje što možete!
Ovim je kalibracija za opseg 1-17MHz završena.Isto je potrebno ponoviti i za ostala dva opseg( sve
ovo se može verifikovati u praksi slušanjem WSPR stanica i uporedjivanjem sa prijavljenim
frekvencijama emitovanja).
Kalibraciju je moguće uraditi i na još jedan način: ukoliko se za ekranski prikaz koristi Phase način
onda je moguće menjanjem vrednosti za Si570 Xtal uz fiksnu vrednost za VFOA dobiti krug na
ekranu koji se okreće brže ili sporije u zavisnosti od udaljenosti od kalibracionog signala.Uz malo
pažnje moguće je krug zaustaviti i tada je “uhvaćena sinhronizacija” sa izvorom kalibracionog
signala.
- Smooth tuning opcija se koristi kada se želi izbeći skokovita promena frekvencije Si570.Ovaj
oscilator poseduje mogućnost da ukoliko su promene unutar +/-3500ppm promenu uradi bez gubitka
u faznom kontinuitetu.Za ovu funkciju je neophodan PIC firmware verzije 1.0.7 ili noviji.
G59, G11 Keyer
G59 i G11 poseduju ugrađeni CW Iambic keyer sa opcijama.Moguće je izabrati Iambic mod,mod
B(bez memorija za DOT i DASH), reverzne ručice,brzinu i odnos DASH/DOT.
Korekcija brzine je moguća na tri načina:menjanjem CW speed u Setup-u, menjanjem na glavnom
ekranu i pomoću tastature i podešenih Keyboard tastera u Setup-u.
Sva podešavanja se vrše u Keyer option delu Genesis config:
Audio podešavanja
U Audio delu je moguće podesiti sve vezano za ulaz/izlaz audio signala iz Genesis uredjaja.
Ukoliko ste pravilno povezali vaš radio uredjaj podešavanje Audio dela je od ključne važnosti.
Počinje se izborom Sound Card Selection tj. Izborom audio kartice.Ukoliko ne posedujete neku od
podržanih iz spiska izaberite Unsupported Card.Za podržane audio kartice se automatski vrši
popunjavanje većine ostalih polja.Počinje se od izbora za audio Driver.U zavisnosti od softvera-a
instaliranog na sistemu postoje više mogućnosti:
–
–
–
MME je skraćenica od Multi Media Extension i donosi standardnu Windows podršku za audio
kartice.Karakteristika je najmanje zauzeće centralnog CPU ali i najveću Latency odn. vreme
koje prodje od A/D konverzije pa do raspoloživosti podataka u digitalnom obliku( ovo vreme je
potrebno ručno podesiti i za MME je od 50-100mS u zavisnosti od upotrebljene audio kartice).
Windows DirectSound je deo napredne biblioteke drajvera sa dodatnim funkcijama i donosi
nešto veće CPU zauzeće ali i manju latenciju.
ASIO nezavisni skup drajvera sa najmanjom latencijom(reda 5-20mS) ali sa mnogo manjim
brojem
podržanih
audio
kartica.Potrebno
ga
je
skinuti
sa
interneta
sa
adrese:http://www.asio4all.com i instalirati na sistem.Posle instalacije je potrebno pokrenuti
konfiguracioni softver i ručno podesiti ulazno/izlazne portove.
–
WASAPI je drajver za Vistu/Windows 7 i donosi nove mogućnosti:
latenciju(3mS),mogućnost ekskluzivnog pristupa izvorima audio signala i druge.
malu
Ako izaberemo ASIO audio drajvere onda se polja Input i Output automatski popunjavaju odn.
potrebno je eksternim programom podesiti ove parametre.Za ostale je potrebno ručno odrediti sa
kojeg ulaznog porta će GSDR čitati podatke, obradjivati ih a na koji izlazni port će slati demodulisani
audio signal.
Izbor Mixer uredjaja je veoma važno za predaju(TX).Zbog načina na koji radi audio podsistem kod
Windows operativnih sistema izbor mixer uređaja je moguć samo kod Windows 2000 i Windows XPa.Windows Vista i Windows7 nemaju mixer device već izvore signala tretiraju kao krajnje tačke(eng.
end points).
Ukoliko audio kartica poseduje Mixer device onda se otvaraju polja Receive i Transmit.Ova polja
govore sa kojih ulaza GSDR čita podatke prilikom prijem i prilikom predaje što je posebno važno
ukoliko želimo da emitujemo analogne vrste modulacije(AM,FM ili SSB).
Genesis G59 MK2 poseduje mogućnost rada SSB i sa samo jednom audio karticom koja ne
poseduje mixer.To je moguće korišćenjem opcije „Line/Mic shared input“.Tada je dovoljno spojiti lineout od G59 na line-in audio karte i spoljašnji mikrofon na mic ulaz od G59.Tada se prilikom prijema i
predaje ne vrši prebacivanje audio izvora u Win mikseru već se prebacuje mikrofon spojen u G59
kroz malo pojačalo na line-in audio karte u PC-u.Za ovu funkciju je potreban PIC firmware 1.0.8 ili
noviji
Ukoliko vaša audio kartica ne poseduje MixerDevice onda je potrebna pomoć druge audio kartice
koju možemo iskoristiti na više načina.Prvi način je opcija “Line/Mic shared input” koja se koristi kod
G59 radio uređaja verzija MK2 i MK3.Priliko prelaska na predaju se aktivira rele koji prebacuje
mikrofon na Line ulaz glavne audio kartice.
Drugi način je uključivanje VAC(Virtual Audio Cable- virtualnog audio kabla).Ukoliko uključimo opciju:
možemo prilikom predaje da iskoristimo mogućnosti druge audio kartice.
Potrebno je završiti audio podešavanja izborom Buffer Size,Sample Rate.Izbor Sample Rate zavisi
od mogućnosti same audio kartice i njenih drajvera.U konkretnom slučaju izbor znači da se
uzorkovanje(sampling) ulaznog signala vrši 48000 puta u sekundi i tom prilikom se dobija 16 bita pri
svakom uzorku(za kartice koje su 24 bitne i sa mogućnošću 96000 treba to i izabrati).Prostije
rečeno:što veći Sample Rate veća je količina podataka koju obradjuje centralni CPU pa je i njegovo
opterećenje veće ali je i veći frekventni opseg koji možemo da posmatramo na ekranu
istovremeno.Izborom kartica koje su 24 bitne dobijamo veću dinamiku odn. mogućnost da čujemo i
slabe uz veću otpornost na jake signale.
(Napomena: pravilan izbor i podešavanje zvučne kartice je od ključne važnosti za dobijanje
vrhunskih performansi Genesis radio uredjaja.Nije uvek najbolja ona koja je i najskuplja!).
Za kartice koje imaju više ulaza/izlaza moguće je izabrati koji par se koristi na prijemu/predaji.
Kod Windowsa 7 je još moguće izabrati i Exculsive access.Ova opcija znači da, ukoliko je
omogućena u samom Windowsu,samo GSDR može da pristupi ulazno/izlaznim izvorima
signala(engl. end points).Da bi se maksimalno iskoristila ova opcija kod WASAPI audio drajvera se
startuju posebne callback funkcije za audio ulaz i izlaz čime se postiže veoma mala latencija od 3mS.
Odmah ispod ovog dela je jedna zanimljiva opcija jedinstvena za GSDR:
Ovim je omogućen nezavisan izbor za prijem i predaju tzv. Swap ulaznih signala odn. permutovanje
levog i desnog audio kanala.Zašto je ovo važno?Prilikom povezivanja Genesis radio uredjaja sa
audio ulazima/izlazima i pravljenja neophodnih kablova teško je uvek imati tačno povezane L/R sa
jedne i druge strane.Zato je moguće na ovaj način veoma jednostavno stvari dovesti na „pravo
mesto“.Ovo znači da ako prilikom prijema imate signale zarotirane oko centralne ose (LOSC je na
sredini ekrana) prostim uključenjem RX swap I/Q menjate Left/Right audio ulaze i signali dolaze na
svoje mesto.Isto važi i za predaju.
Za pojedine audio kartice je potrebno korigovati kašnjenje koje se javlja izmedju levog i desnog audio
kanala prilikom samplovanja.Za to postoji opcija:
(pojedine Audigy kartice traze I/Q korekciju).
Vreme latencije se podešava izborom:
Preporuka: MME – 50mS, ASIO 5-10mS, za WASPI audio drajvera upišite ovde 0 i pustite da sam
drajver izračuna koliko je minimalna moguća vrednost.Kasnije možete u delu Tests pročitati ostvaren
vrednost.
Ovde je moguće je podesiti direktan I/Q izlaz koji ima upotrebu kod CW Skimmer programa.
VAC
Ovde se vrše slična podešavanja kao i za primarnu audio karticu.Potrebno je jedino ručno
podešavanje u eksternom programu ulaza signala:
U konkretnom slučaju radi se RealtekHD audio codecu sa matične ploče GA-MA770 DS3 i izabran je
Mic ulaz.Sa ovog ulaza će program GSDR čitati podatke prilikom prelaska na predaju.Jedino je
korišćenjem dve audio kartice moguće ostvariti funkciju VOX(ili kartice sa 4 ulaza kao što je Delta 44
i slične):
–
–
–
Ukoliko se želi slušati CW keyer monitor preko VAC audio karte to je moguće uraditi izborom
opcije VAC monitor.Ova opcija radi i za audio karte sa 4 kanala(kao što je Delta 44).
Excl. Access radi isto kao i koda glavne audio kartice, odn. omogućava da jedino GSDR
pristupa izvorima zvuka.
Large RB buffer je potreban samo ukoliko imate problema sa radiom ring buffer-a(tzv.
štucanje kod audio signala).
U VAC delu postoji i deo kojim se podešava Loop DLL interface:
Ovde je potrebno popuniti putanju do loop.dll fajla kojim se mogu razmenjivati audio podaci između
GSDR programa i eksternih programa koji podržavaju ovaj interface.Uspešno je testirano je sa
WinPSK i MultiPSK programima.Kao ulaz/izlaz se koristi iz padajućeg menija loop.dll opcija.
Napomena:zbog načina na koji Windows traži loop.dll potrebno je promeniti PATH i u njemu dodati
na prvo mesto lokaciju WinPSK ili MultiPSK programa.
Podešavanje dsiplay opcija
Počinjemo sa podešavanjem za Panadapter odn. minimuma i maksimuma signala koji želimo da
vidimo na ekranu:
(u ovom slučaju je Max na -70dB
a minimum na -135dB i nije
uključen ni horizontalne ni vertikalne
„rešetke“)
Zatim sledi izbor za Waterfall:
Postoji više mogunosti za izbor palete kojom se prikazuju signali na ekranu:
Original:
Enhanced:
Podesite i Update period(vreme koje prodje izmedju dva osvežavanja ekrana) i Averaging(vreme
usrednjavanja podataka) za Waterfall prikaz.
Ukoliko želite da Waterfall ne „pada“ već polazi od dole iskoristite opciju:
Za efikasan rad GSDR programa je od važnosti i izbor Driver Engine:
Trenutno postoje dve mogućnosti:GDI+ i DirectX.
– GDI+ je osnovni mod u kome GSDR koristi GDI+ funkcije za crtanje po ekranu.Ove funkcije su
spore i donose veliko opterećenje centralnog CPU(posebno na Win7).
– DirectX je velika biblioteka drajvera i programa iz Audio,Video,Network u ostale
multimedije.Osnovna razlika je da se u svom radu pored centralnog CPU-a oslanja i na
GPU(procesor koji se nalazi na grafičkoj kartici je mnogo efikasniji u crtanju grafike sa svojom
internom memorijom i registrima).Uprošćeno princip je sledeći:centralni CPU daje kordinate
ekrana na kojima posle samostalno GPU crta grafiku.Na ovaj način je moguće izvršiti
značajne uštede u zauzeću centralnog CPU-a koje se kreću od 10-50%(u budućnosti
verovatno i više sa brzim napretkom GPU).Da bi DirectX drajver bio korišćen potrebno je da
na sistemu bude pravilno instaliran SlimDX biblioteka.Adresa za preuzimanje ove biblioteke
je:http://slimdx.googlecode.com/files/SlimDX%20Runtime%20for%20.NET
%202.0%20%28September%202011%29.msi
Ukoliko već nemate instaliranu potrebna je VC 9.0 enduser runtime biblioteka.
Napomena: za Windows 2000 potrebna je sigurnosna zakrpa sa adrese:
http://www.microsoft.com/downloads/en/confirmation.aspx?FamilyID=0692c27e-f63a-4\
14c-b3eb-d2342fbb6c00
Posle restarta potrebno je instalirati i VC++ 2008 SP1 redistributable package:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=A5C84275-3B97-4AB7-A\
40D-3802B2AF5FC2&displaylang=en
I na kraju GSDR od verzije v1.1 21042011 podržava u potpunosti Windows 2000 SP4.
DSP podešavanja
Da bi ste izvršili DSP podešavanja potrebno je opsežno predznanje iz ove oblasti.Ukratko:
– NR je skraćenica od „Noice reduction“ i znači „Redukcija šuma“.Svaka komponenta našeg
radio sistema generiše odredjenu dozu šuma,počev od antene pa do audio pojačala.Ovi
šumovi se kumulativno sabiraju i rezultuju neželjenim „šuštanjem“ koje ume ponakad da
veoma iritira.Uključuvanjem NR na glavnom GSDR ekranu uključujete funkciju koja za cilj ima
da deo ovog šuma umanji na prihvatljivu meru.Nažalost to nije bez cene:povećava se CPU
uposlenost a takodje se i deo korisnog signala gubi!Taps označava broj koraka(ćelija),Delay
je kašnjenje a Gain je pojačanje(ove vrednosti koristi DttSP biblioteka za svoj rad).
– ANF znači „Automatic Notch Filter“.Njegova uloga je da u propusnom opsegu AF filtera ukloni
neželjenu impulsnu uskopojasnu smetnju.I ovde se mora naći kompromis sa vrednostima.
– Window služi za izbor tipa matematičke jednačine kojom se izračunava i oblikuje filtar prilikom
demodulacije.
– Nose Blanker i NB 2 služe za odsecanje impulsnih smetnji pre njihovog ulaska u
„demodulator“
– Buffer Size je moguće podesiti nezavisno za CW,Phone ili Digital modove.Što veća vrednost
oštriji filteri na prijemu ali i povećana latencija.
Iako ove funkcije postoje u klasičnim analognim radio uredjajima njihova realizacija u SDR tehnologiji
je čista primena matematičkih formula na nizove podataka.Dovoljno je reći da su tvorci DttSP
biblioteke dva doktora nauka:Frank Brickle, AB2KT i Bob McGwier,N4HY .
Image reject podešavanja
Prilikom mešanja izlaznog signala sa I/Q signalom iz lokalnog oscilatora javljaju se neželjeni produkti
koji su posledica nesavršenosti odnosa In Phase(I) i Quadratue Phase(Q) signala.U idealnom
slučaju njihov odnos bi trebao da bude 90 stepeni u celom rasponu frekventnog opsega,ali je to
praktično nemoguće.Na to treba dodati razlike u fazi odnosno pojačanju izmedju dva kanala audio
kartice u PC računaru(levi odn. desni kanal na koje dovodima I/Q iz radio uredjaja).Da bi sve ovo
doveli na prihvatljiv nivo potrebno je prvo izvršiti podešavanje radio uredjaja(tzv. hardversko
podešavanje „image reject-a“) pa onda preći na softversku fazu.GSDR nudi nekoliko opcija od kojih
smo već pomenuli automatsko podešavanje za prijem u delu za kalibraciju.Ovde je moguće ručno
podesiti vrednosti za predajni deo i to u više koraka:
– Calibrate all: ako želite jednu vrednost za sve bandove;
– Calibrate band: ako želite da se trenutne vrednosti za Phase i Gain upišu u bazu podataka
samo za tekući band;
– Reset band : resetuje na nula Phase i Gain samo za trenutni band;
– Reset all data: briše sve vrednosti iz baze podataka;
Na predaji je moguće izabrati opciju „TX IF shift“ sa kojim se na predaju ide uvek na „istoj frekvenciji“
odn. izlaz iz audio kartice je uvek na istoj frekvenciji.Tada je potrebno uraditi samo jedno
podešavanje i poništavanje neželjenog signala na predaji i pritisnuti Calibrate All dugme.
Eksterni Keyer podešavanja
Prvo izaberite Port na koji vezujete eksterni Keyer(na primer COM1).Ako ste uspešno otvorili
port(nije zauzet os strane nekog drugog programa) izaberite na koje pinove dovodite DOT i DASH
signale.Ukoliko posedujete eksterni CW keyer sa ugrađenim mikroprocesorom moguće je iskoristiti
opciju za PTT pin kojim je moguće direktno izdavati komandu za prelaz na predaju i sa
programiranom zadrškom slati CW signale.Ova opcija je posebno zanimljiva za eksterne programe
tipa N1MM koje je moguće spojiti sa samo jednim virtuelnim COM port parom.
–
–
–
–
–
–
–
–
Options: možete uključiti standardne opcije;
CW Pitch: podesite visinu tona CW signala;
Semi brake In: automatski prelaz na predaju i posle zadnje otkucanog znaka prelaz na
prijem(Delay u mS);
Signal Shaping: ova opcija omogućava da „oblikujete“ CW signal i učinite ga prijatnijim za
uho.
Weight je “težina” odn. odnos između tačke i crte;
Rise je vreme uspona CW signala;
Fall je vreme pada CW signala;
debaunce je softverska kontrola iskričenja tastera(ne manje od 2mS);
Semi Break In opcija služi za automatski prelaz na predaju/prijem.Program će sam očitavati stanje
CW Keyer portova(primarni i sekundarni) i ukoliko detektuje promenu izdavaće potrebnu komandu
za prelaz na predaju.
Podešavanja predajnika
Ovo su standardna podešavanja za predajnik i važi uputstvo kao za bilo koju PowerSDR
verziju.Jedine dve novine su Genesis option grupa.
– Izborom TX IF shift opcije dobija se rad na fiksnoj audio frekvenciji prilikom prelaska na
predaju(ovo jedino ne važi za radio uredjaje sa fiksnim lokalnim oscilatorom).Na ovaj način je
omogućeno lakše podešavanje predajnika(neželjeni signal „image-a“ a varijacije u nivou
izlazne snage su eliminisane).Ovo praktično znači da prilikom svakog prelaska na predaju
GSDR uzima u obzir ovu vrednost i prosledjuje novu vrednost eksternom Si570 oscilatoru dok
se prilikom povratka na prijem vraća stara vrednost.
– TX switching time je opcija samo za G59 i G11.Ona se prosleđuje G59(G11) CW keyeru i
znači sledeće: G59(G11) prvo šalje zahtev za prelaz na predaju i posle dobivene potvrdne
komande čeka još zadato vreme do slanja prvih DOT/DASH komandi.Ovim se mogu izbeći
neprijatne prelazne pojave koje dolaze iz zvučne kartice i/ili od releja prijem/predaja.
Podešavanja izlaznog stepena
PA10 kod G59 (PA kod G11) linearni pojačavač pokriva opsege od 160m do 6m.U celom tom
rasponu postoje varijacije u pojačanju pa ih je potrebno kompenzovati.Zato je potrebno za svaki
band korigovati vrednost i proveriti da li se dobija očekivana izlazna snaga(Target Power je dat u
%).Ove vrednosti se automatski uzimaju u obzir prilikom prelaska na predaju u kalkulaciji potrebnog
nivoa audio signala. Da bi se ova procedura uspešno uradila potrebno je upisati pravilnu vrednost za
ADC offset.Postavite spoljni SWR metar na izlaz PA10 i veštačko opterećenje na izlaz SWR
metra.Pritisnuti TUN i očitati vrednost izlazne snage na spoljašnjem SWR metru.Korigovati ADC
offset vrednost za trenutni band kako bi se dobilo korektno očitavanje na GSDR S-metru.Ovu
vrednost upisati u polja za sve bandove.
Sada je procedura kalibracije pojačanja PA10 automatizovana.Prvo izaberite na kojim bandovima
želite da izvršite kalibraciju i zatim pritisnite Calibrate taster.Kalibraciona rutina će pokušati da
pronađe prave vrednosti koje zajedno sa Audio output voltage čine jednačinu za dobijanje 10W
izlazne snage(6W za 6m opseg).Ako je potrebna vrednost veća od 60dB onda nije dobro podešen
izlazni napon audio kartice te ga je potrebno korigovati.U svakom trenutku je moguće prekinuti
kalibraciju i kasnije ručno podesiti na željenu vrednost.
Napomena: za ovu proceduru bolje je koristiti klasičan prikaz VFO-a i brojčani S-metar.
Podešavanje eksterne ATU jedinice
Ukoliko posedujete neku od eksternih ATU jedinica koje imaju u sebi ugrađenu
inteligenciju(mikroprocesor) moguće je automatizovati rad sa GSDR-om.Za ovo je potrebno imati
G59 i posebnu verziju firmware-a u njemu(verzije koje počinju sa 2.x.x počev od verzije 2.1.1).Na
G59 konektoru SV7 je potrebno dodati pull up otpornike od 5-10K na +5V i spojiti sa ATU
jedinicom.RB6 je komandni port i ukoliko ATU na ovaj pin dovede nizak logički nivo G59 će poslati
zahtev za TUN funkciju.RB5 je izlazni pin i služi za davanje komande.Postoji tri moda u kome radi
ATU a izbor se vrši različitim vremenom niskog nivoa na pinu RB5.
Napomena: da bi zaštitili mikrokontroler od neželjenih smetnji potrebno je izvršiti odvajanje sa
drajverima( engl. Buffering).
Podešavnje izgleda programa
Sam izgled glavnog ekrana GSDR-a je moguće prilagoditi različitim ukusima.U Display delu su
podešavanja za Panadapter ili Panafall mod.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Background: izaberite boju pozadine za Panadapter.Ukoliko koristite Skin-ove onda je
primarna slika pozadine(picDisplay.png je naziv fajla).Njega je moguće izbrisati i dobiti uštedu
od nekoliko % CPU zauzeća;
Grid: boja vertikalne i horizontalne „rešetke“ koja se može uključiti/isključiti na ekranu;
Grid line Alpha: providnost linija “rešetke”;
Data Line: boja signalne linije u Panadapter ili Panafall modu;
Line Width: širina linije;
Line Alpha: providnost ove linije;
Data fill color: ukoliko uključite „Fill data line“ opciju moguće je izvršiti popunjavanje željenom
bojom od linije signala do dna ekrana.
Text: boja kojom su ispisane frekvencije u Panadapter ili Panafall modu i linija za Main RX
koja se dobija desnim klikom na mišu;
Text font: tip i veličina fonta kojom su ispisane frekvencije u Panadapter ili Panafall modu;
Background: boja pozadine za ove ispise;
Alpha: providnost pozadine za ispis frekvencija;
TX Filter Color: boja kojom se crta predajni filter;
Band Edge: boja kojom se crtaju granice bandova;
Cursor/Peak Readout donosi podešavanja za ispis informacija o položaju kursora na ekranu i
informacije o nivou signala i frekvenciji:
Moguće je podesiti boju pozadine i boju karaktera koji se ispisuju informacije.
U delu za Main RX i Sub RX mogu se izabrati boje filtera(Main Rx Filter Color),boja početka
filtera(Zero Line) i providnost filtera(Alpha).
U General delu se mogu podesiti boje i fontovi od VFO polja.
Novost je New VFO look settings i odnosi se na izgled VFO-a i S-Metra:
Moguće je podesiti boju pozadine,tip i veličinu fonta za VFOA,VFOB i LOSC kao i za ispis band
informacije(ispod VFOA).Ako uključite opciju „Center NewVFO“ izvršiće se raporedjivanje po celoj
širini ekrana(inicijalno je uz desnu ivicu ekrana).AF,RF,ATT i RX2 su funkcije G59 uređajaPodešavanja izgleda S Metra
Osnovni tipovi za izgled S-Metra su Original i Edge dok je Analog novi.
–
Clasic:
- Edge:
- Analog:
Ako izaberete Analog izgled možete promeniti njegov izgled ako promenite/modifikujete sliku
pozadine koja se nalazi u Console folderu svakog skina(AnalogSignalGauge.jpg je ime fajla).
U delu „Edge Style“ i „Original Style“ su podešavanja izgleda za ova dva stila S-Metra.
Takođe je moguće izabrati dva izgleda S-metra za “New VFO look”: analogni i digitalni.
Analogni:
Digitalni:
Podešavanja za Skin-ove
Počinjemo izborom teme(Theme) od ponudjenih iz padajućeg menija.
–
–
–
Text color: izbor boje kojom se ispisuje tekst na svakoj kontroli na glavnom ekranu GSDR-a;
Menu font: izbor tipa fonta i njegove veličine za glavni meni;
Console color: izbor boje pozadine glavnog ekrana;
U delu za S-Metar se podešava njegovo ponašanje za vreme prijema i predaje.
–
–
–
–
RX mode: izbor prikaza u prijemu.
RX Offset: vrednost za nulu u prikazu;
TX mode: izbor prikaza na predaji;
TX offset: ova vrednost se koristi za pravilan prikaz prilikom predaje.
Napomena:u modu prikaza New VFO look moguće je izvršiti izbor načina rada S-metra klikom na
desni taster miša.
Moguće je napraviti sopstveni izgled ekrana(Skin) na sledeći način:napravite novi direktorijum u
Skins folderu(nazovite ga po svom pozivnom znaku) i iskopirajte Console folder iz bilo kojeg drugog
od ponudjenih(na primer iz Blue).Izvršite modifikaciju ili napravite po svom ukusu novi izgled
dugmadi,klizača i ostalih kontrola na glavnom ekranu.Restartujte GSDR i promenite temu.
Napomena:za vreme rada ne možete menjati fajlove trenutne teme jer ih GSDR „štiti“ na način da ne
dozvoljava njihov promenu.
Kratak opis fajlova koji čine Skin:
– AnalogSignalGauge: slika malog analognog S-Metra;
– btn-0: dugme (button) u nepritisnutom stanju;
– btn-1.: pritisnuto dugme;
– chk-0: check button ne pritisnut;
– chk-1:check button pritisnut;
– chk_pwr-0: Start dugme u mirovanju;
– chk_pwr-1: Start dugme pritisnuto;
– chkPlayWav-0: PlayWav dugme u mirovanju;
– chkPlayWav-1: PlayWav pritisnuto;
– chkRecordWav-0: RecWav dugme u mirovanju;
– chkRecordWav-1: RecWav pritisnuto;
– grp: boja pozadine za grupu kontrola;
– lbl: boja pozadine za ispis teksta;
– NewVFOAnalogSignalGauge: slika pozadine za veliki S-Metar;
– picdisplay: slika pozadine za Panadapter;
– rad-0: RadioButton u mirovanju;
– rad-1: RadioButton aktivan;
– slider_back: slika pozadine za horizontalni klizač;
– picConsole slika pozadine celog programa
– slider_back_v: slika pozadine za vertikalni klizač;
– slider_head: slika „glave“ horizontalnog klizača;
– slider_head_v: slika „glave“ vertikalnog klizača;
Podešavanje ponašanja tastature
Ovo su standardna podešavnja za „prečice“ u korišćenju tastature.Razlika je u dodatom novom delu
za Voice messages i CWX messsages:
U zavisnosti od vrste rada(Phone ili CW) menja se izgled ovog ekrana.O funkciji ovih tastera više će
biti reči u delu o CWX-u i Voice messages.
Tests
U ovom delu je moguće izvršiti različite audio testove.Posebno je zanimljiva opcija očitavanja
ulazno/izlaznih parametara streama.
Takođe je moguće uključiti/isključiti levi/desni audio kanal i poslati na njih različite oblike
signala(sinusoida, testera, šum) i tako sigurno utvrditi da li je ispravno povezan radio sa računarom.
CAT podešavanja
- CAT Control omogućava podešavanje rada eksterne CAT kontrole(ovime je omogućeno
preuzimanje potpune kontrole nad GSDR-om od strane eksternih programa).Prvo izaberite port po
kome dolaze spoljašnje komande a zatim i parametre.
- PTT Control služi za podešavanje rada PTT.Moguće je izabrati COM port a zatim i pinove na koje
dolazi komanda.U konkretnom slučaju u pitanju je virtuelni port COM21(N8VB drajver potražite na
internetu ili neki sličan njemu).Ova funkcija je posebno korisna za eksterne programe koji imaju
problem sa slanjem PTT komande standardnim CAT interfejsom(npr. DM780).
- U polju ID as izaberite na koji način želite da se predstavite eksternom programu.Od ovog načina
zavisi i set komandi koje stoje na raspolaganju.
- Opcija „CAT over Ethernet“ je u početnoj fazi razvoja.Ideja je da se omogući upravljanje GSDR-om
putem ethernet mreže a to praktično znači sa bilo kojeg kraja sveta je moguće poslati komande i
pročitati status pojedinih parametara.Zajedno sa sledećim Network Server/Client delom omoguava
potpuno upravljanje Genesis radio uređajima na udaljenoj lokaciji(tzv. point-to-point) uz korišćenje
VOIP protokola ili slanje podataka putem „broadcast“ sistema(jedan GSDR šalje putem mreže
„broadcast“ pakete a svi GSDR koji su umreženi mogu da samostalno dekodiraju kompletan RF
spektar).
Finalni izgled glavnog ekrana:
CWX
Jedina razlika u odnosu na originalni PowerSDR je mogućnost pozivanja CW memorija sa glavnog
ekrana(ukupno 6 memorija).CWX forma omoguava ukupno 9.Ukoliko iz nekog razloga želite da
prekinete slanje CW poruka možete to uraditi pritiskom Esc tatera na tastaturi PC računara ili
pritiskom na Stop dugme.Brzina CW poruka se menja promenom Speed WPM u CWX formi,na
glavnom ekranu ili preko tastature(X i Z inicijalno).
Wave
Ova opcija omogućava snimanje i reprodukciju celokupnog spektra.Record dugme ima identičnu
funkciju kao i na glavnom ekranu dok je za reprodukciju potrbno prvo učitati snimljeni fajl.Fajlovi se
snimaju sa wav extenzijom i predstavljaju nekompresovani audio zapis(u zavisnosti od dužine
snimka mogu biti veličine stotine MB!).Moguće je reprodukovati fajlove koji su snimljeni različitom
frekvencijom semplovanja(48000-->96000 radi dok 96000-->48000 ne!).Ukoliko želite da isti fajl
reprodukujete više puta pritisnite Loop dugme i program će reprodukovati jedan isti fajl u “petlji“.
Voice messages
Ova opcija omogućava snimanje kratkih govornih poruka i njihovo reprodukovanje.Postoji ukupno
šest poruka.Za svaku je moguće napisati kratak tekst kao podsetnik šta poruka sadrži(ovaj tekst se
pojavljuje kada na glavnom ekranu postavite kursor miša iznad nekog od šest dugmadi u Mode
Specific Controls – Phone delu).Za snimanje pritisnite REC dugme a za reprodukciju dugmad sa
brojem 1 do 6.Ove poruke se snimaju u VoiceMessage folder sa frekvencijom semplovanja koja je
podešena u Audio delu(Sample rate).Moguće je snimiti poruke sa manjom frekvencijom a vršiti
reprodukciju većom frekvencijom(48000-->96000 radi a 96000-->48000 ne!).
DX Cluster
Prvo je potrebno podesiti osnovne podatke o operatoru i lokaciji stanice:
Ove podatke koristi DX Cluster klijent program prilikom konektovanja na Cluster sistem:
Sa desne strane se nalaze adrese DX Cluster servera.Pritiskom na Settings je moguće dodati nove
lokacije.
U polju Message je moguće upisati poruku i polsati je na Cluster.
Goran Radivojević YT7PWR
16.02.2012g.
Download

Uputsvo za korišćenje GSDR v1.1 programa