БРОЈ
518-519 |
ЈУЛ - АВГУСТ 2014.
|
ГОДИНА LIV
|
ПРВИ БРОЈ ЛИСТА ЈЕ ИЗАШАО 1960. ГОДИНЕ
|
ISSN 1452 - 0753
ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД
03 - 04 | УВОДНИК
одзвонило Гомилању дугова
06 - 07 | разговор с поводом
Ни разорне поплаве нису зауставиле
реализацију инвестиционих
планова
Оснивач Привредног друштва
ЈП Електропривреда Србије
В.д. генералног директора:
Александар Обрадовић
САДРЖАЈ
03-04
05
06-07
Издавач:
Привредно друштво
за дистрибуцију
електричне енергије
„Електродистрибуција - Београд” д.о.о. Београд
Директор Друштва:
Зоран Рајовић
ПР и шеф Службе за односе са јавношћу:
Сандра Алагић
Главни и одговорни уредник:
Миланка Стојанић
Новинар:
Тања Зорановић
Уређивачки одбор:
Миланка Стојанић, Тања Зорановић,
Невенка Бошковић, Татјана Пантић,
Иван Илић, Дарко Недовић и Богољуб Радуловић
Адреса редакције:
11000 Београд, ул. Масарикова 1-3
Телефони:
011 340 50 12
011 340 52 30
Централа: 011 361 67 06
Локали: 1612, 1630
e-mail: [email protected]
www.edb.rs
ИЗ ЕПС-а
ЕПС није на продају / Поскупљење није решење
разговор с поводом
Ни разорне поплаве нису зауставиле реализацију
инвестиционих планова
08
У фокусу
Бахати возач оштетио мрежу и трафостаницу у Овчи
Бију и када се укључује струја
09
на лицу места
Почела изградња „стодесетке“
10-11
на лицу места
У Галеници „ниче“ нови објекат на старом плацу
12-13
АКТУЕЛНО
Замена ТС типа „кула“ савременим полуукопаним
14-15
АКТУЕЛНО
Припрема мреже за зиму
16
дешавања
Крајем августа „небо“ се обрушило на Гроцку
17
дешавања
Солидарни у борби за отклањање последица невремена
18-19
Графичка припрема:
Владимир Н. Крајновић
уводник
Одзвонило гомилању дугова
Споразум о управљању кабловима 110 kV
људи
Није лако радити са странкама
20
дешавања
Куће клизају и у Бегаљици
Тираж:
2000
21
дешавања
Летња акција давања крви / Прославили Светог Илију
Електронско издање листа “ЕДБ”
налази се на адреси: www.edb.rs
као и на „ЕДБ” интранет порталу,
на страници “Обавештења”
22
ИЗ ИСТОРИЈЕ ЕДБ-а
Радно време са потрошачима
23
БЕОГРАДСКЕ ЗВЕЗДИЦЕ
Споменик Арчибалду Рајсу
Штампа:
„Calibris” д.о.о. Београд
CIP - каталогизација у публикацији
Народна Библиотека Србије,
Београд 658 (497.11)
Месечно:
ISSN 1452 - 0753 = Eлектродистрибуција
(лист) COBISS.SR-ID 18118658
2
У првих шест месеци ове године Електродистрибуција
Београд уложила је много напора како би осим текућих
рачуна за утрошену електричну енергију наплатила и део
старих дуговања. И када то кажемо нисмо рекли ништа ново
јер се ова констатација може односити на било коју годину
и било који период. Оно што је за чуђење је чињеница
да са сваким издатим рачуном купце ваља стално изнова
подсећати да се утрошена електрична енергија мора
платити као и свака друга роба, хлеб, ципеле... шта год.
Овог августа навршила се година дана од како је ПД
„ЕПС Снабдевање“ издало прве рачуне и од тада до данас
купци су се и у пракси упознали са промењеним начином
пословања. Наиме, са одвајањем функција оператора
дистрибутивног система (ОДС) и снабдевача, ми смо, као
оператор, дужни да одржавамо мрежу и мерна места,
контролишемо неовлашћену потрошњу и извршавамо
налоге снабдевача. Па, ако од снабдевача добијемо налог
да обуставимо испоруку електричне енергије кориснику,
нема преговора. Дакле, снабдевач је тај који упозорава
дужника да му следи обустава и на нама је да у року од
осам дана реализујемо захтев за обуставом. Ако дужник
одмах плати, онда од снабдевача добијамо обавештење
да су престали разлози за обуставу испоруке. И поновно
прикључење на мрежу може да се обави тек по добијању
налога од снабдевача.
У покушају да од купаца наплати заостала дуговања
за утрошену електричну енергију, али и да спречи даље
гомилање дугова, што је била дугогодишња пракса,
Електропривреда Србије је крајем августа покренула једну
од најобухватнијих акција. „ЕПС Снабдевање“ је свим
извршитељским канцеларијама упутио око сто хиљада
предлога за извршење и на адресе дужника стићи ће
обавештење о извршењу. Уколико не буду успели да их
обавесте у првом покушају, након 15 дана покушаће још
једном, а после тога и након још једне провере адресе
дужника, коначно ће се закључак о извршењу уручити
преко огласне табле суда. Како се ово оглашавање сматра
уводник
Одзвонило
гомилању дугова
уредним уручењем, тиме се стичу услови за спровођење
извршења. Дужници који одмах након добијања закључка
извршитеља плате дуг стећи ће право да извшитељу
уместо целе, плате пола награде. Онима који не буду
хтели или могли да плате дуг, камату и трошкове поступка
и извршитеља, креће принудно извршење и заплена
имовине. У том случају поступак траје дуже, од пар месеци
до годину дана. И, мора се нагласити да је државни врх
подржао ову акцију, а да асистенција полиције више није
мисаона именица.
Наравно, психолошки ефекат на дужнике има и
чињеница да се неретко у случајевима извршења принудне
наплате ангажује полиција и већ то сазнање утиче на
дужнике да ревносније измирују обавезе. Чињеница
је да овај начин наплате даје резултате. Прве године
рада извршитеља, 2012. године, проценат наплативости
потраживања износио је 40 одсто, а следеће године
порастао је на 44 одсто. Ове године, када се сублимирају
искуства оних на чија су врата поштари донели плави
коверат са пресудом извршитељског преког суда, тај
проценат ће бити знатно већи, иако су нам новчаници из
дана у дан све тањи и тањи.
У циљу спровођења активности на смањењу техничких
и комерцијалних губитака наше Привредно друштво је
почетком године, тачније 13. марта, формирало посебну
организациону јединицу, Центар за смањење губитака
електричне енергије, најављујући тиме да су контрола
и праћење губитака постали приоритетни задаци у
пословању. Центар је систематизовао знања и искуства
погона и дирекција на основу кога је сачињен Оперативни
план за смањивање губитака, а први резултати рада били
су видљиви већ након неколико месеци.
У промењеним условима и тржишној утакмици и наше
Привредно друштво је својим купцима јасно ставило на
знање да је време сентименталности одавно за нама,
а најбољи показатељи ове тврдње су бројке. Тако је у
првом полугодишту ове године за неовлашћену потрошњу
Алтина - искључење на стубу
БРОЈ 518-519 | ЈУЛ-АВГУСТ 2014.
3
уводник
Гомилању дугова одзвонило
електричне енергије у Електродистрибуцији Београд
поднето 2.126 кривичних пријава, а поређења ради, у
целој прошлој години поднето је 647 кривичних пријава.
У 2012. години по основу записника о неовлашћеној
потрошњи наплаћено је 79 милиона динара, затим у
прошлој 2013. години наплаћено је 157 милиона, а само у
првих шест месеци ове године наплаћено је 140 милиона.
Очекује се да ће до краја године по овом основу бити
наплаћено око 300 милиона динара.
Резултати анализе показују да се смањивању губитака
приступило као заједничком задатку свих дирекција
унутар Привредног друштва, као и да ће то бити
најважнији задатак у наредном периоду. Рад читача
на терену је побољшан и у првом полугодишту на 35 и
10 kV, као и на ниском напону, извршена је контрола
118.267 мерних места. Реализовано је 1.088 измештених
места мерења, а у Служби за оверавање и контролисање
бројила баждарено је 13.979 бројила. Поред тога, појачане
су контроле купаца, а у њима учествују контролори
Приградске, као и Дирекције за снабдевање електричном
енергијом и контролори Одељења контроле при Служби
за анализу и праћење губитака. Такође, појачане су и
контроле највећих потрошача на средњем и ниском
напону, где је у протеклих годину дана откривен велики
број неовлашћеног коришћења електричне енергије, као
и незаконитих манипулација.
Уосталом, повећање наплате и смањивање губитака
одавно је на врху листе приоритета у пословању. Јер, без
наплате нема ни говора о градњи нових објеката, а то је,
без сумње, императив нашег електропривредног система.
Зато и не чуди најава челних људи Електропривреде
Србије да ће се многи резултати остварења наплате и
спровођења свих других акција на смањењу губитака
пратити не само на месечном, него и на недељном и
дневном нивоу.
Дивље мреже у Крњачи
Једноставно, сви радници ЕДБ-а треба да схвате
да је другачији начин функционисања у односу на
ранији период у току. То значи да са приходом од
мрежарине ПД ЕДБ мора да покрије све трошкове и да
при том и развија мрежу. Уколико се сви не потрудимо
да рационално послујемо и уложимо максимални
труд и напор у раду, могло би доћи до проблема у
функционисању у новом тржишном окружењу.
М. Стојанић
САРАДЊА ЕДБ-а И ЕМС-а
Споразум о управљању
кабловима 110 kV
Привредно друштво за дистрибуцију електричне
енергије „Електродистрибуција Београд“ д.о.о. и
Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ су потписали
„Споразум о управљању кабловима 110 kV“, којим се
регулишу права коришћења и управљања на кабловима
110 kV, као и елементима електроенергетског система
110 kV у дистрибутивним трафостаницама 110/x kV, на
које су прикључени каблови 110 kV.
Потписивањем овог Споразума олакшан је рад
надлежном центру управљања ПД ЕДБ, како у условима
нормалног рада електроенергетског система, тако и у
случају погонског догађаја који може угрозити испоруку
електричне енергије крајњим купцима.
М. С.
4
Договор са колегама из ЕМС-а
ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ СРБИЈЕ О ЕПС-у
из епс-а
ЕПС није на продају
T
елеком Србија биће приватизован до јуна 2015.
године – рекао је Александар Вучић, председник
Владе Србије у интервјуу за НИН. - Продаја
„Телекома“ се планира, али не због тога што је
неопходан новац за буџет.
Према његовим речима, новац од продаје Телекома биће
искоришћен за довођење још неких великих играча у Србију.
Претходна влада неуспешно је покушала да прода 51 одсто
„Телекома“ за 1,4 милијарде евра, али је за тај пакет понуђена
цена од 1,1 милијарде евра. Вучић сматра да ће овог пута
„Телеком“ бити продат за више и то не зато што је „Телеком“ у
међувремену направио добар бизнис, већ зато што Србија сада
више вреди на светском тржишту у политичком и економском
смислу.
- ЕПС није на продају, јер би сада имао веома ниску цену, а
циљ је проналажење мањинског стратешког партнера који би у
том смислу могао да нам помогне. О томе ни са Русима, ни са
било ким другим, није било речи – рекао је премијер Вучић. Србија ће ову годину само због поплава завршити у рецесији.
Без тога имали бисмо раст БДП-а од 0,5 одсто у овој години.
Овако, уз све те проблеме, а пре свега у енергетском сектору,
вероватно ћемо имати пад од 0,4 одсто, али већ 2015. упркос
мерама фискалне консолдиације, имаћемо раст од најмање 1,5
а годину дана касније можда и више од три одсто.
Александар Вучић
Вучић је рекао и да електрична енергија неће поскупети све
док се не реше други проблеми у ЕПС-у, а то су 18 одсто губитака
електричне енергије, 15 до 20 одсто неплаћених рачуна и 600
директора у ЕПС-у.
Р. Е.
МИНИСТАР ФИНАНСИЈА ДУШАН ВУЈОВИЋ О ЦЕНИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Поскупљење није решење
Србија тренутно има најјефтинију електричну енергију
у региону и код нас је цена нижа за око 30 одсто него у
Македонији, а 40 одсто је мања него у Црној Гори и Босни. Да
ли је то одрживо на дужи рок, процените сами. Не знам да ли
постоји било шта у Србији што је за око 30-40 одсто константно
јефтиније него у суседним земљама - изјавио је Душан Вујовић,
министар финансија у Влади Србије.
Он је указао да се комплексна решења за ЕПС не могу
тражити само кроз поскупљење струје. Према његовим речима,
квалитет менаџмента, начин управљања, технички губици и
проблем наплате нису питања цене.
- Само поскупљење електричне енергије не решава
проблем, јер је већи проблем што менаџмент ЕПС-а чини 600
високоплаћених директора. Посебан проблем су и технички
губици од 18 одсто и ниска наплата од 84 одсто. То су последице
лошег „газдовања“, које не може да надокнади поскупљење
електричне енергије – објаснио је Вујовић.
Вујовић је нагласио и да би требало прекинути праксу по
којој су јавна предузећа социјалне установе. Он истиче да се
ублажавање социјалних последица више цене електричне
енергије подразумева и о томе рачуна води Влада Србије преко
ресорних министарстава.
- Ако Министарство финансија уместо губитка од ЕПС-а
добије уплату дивиденде, онда је лако део тих средстава
одвојити за циљану социјалну помоћ угроженим деловима
становништва који не могу да плате економску цену струје.
„Електропривреда Србије“ мора да има цену електричне
енергије упоредиву са ценама у суседним земљама и да тиме
обезбеди нормално пословање. Једино тако ЕПС може да буде
БРОЈ 518-519 | ЈУЛ-АВГУСТ 2014.
атрактиван за потенцијална улагања страних партнера који
би обезбедили инвестиције у нове производне капацитете и
повећање извоза – рекао је Вујовић.
САГЛАСНОСТ ВЛАДЕ СРБИЈЕ
Усвојене измене
оснивачких аката ПД
Влада Републике Србије је на седници одржаној 31.
јула дала сагласност на одлуке о изменама и допунама
оснивачких аката зависних привредних друштава у оквиру
„Електропривреде Србије“. Измене оснивачких аката ПД први су
корак у корпоративизацији ЕПС-а, која ће омогућити смањење
трошкова, ефикасно и транспарентно пословање.
Нова оснивачка акта привредних друштава препознаjу
ЕПС групу као целину и увод су у интеграцију система, која ће
омогућити управљање свим процесима и увођење јединственог
управљања у пословима финансија, права, информационих
технологија, јавних набавки, људских ресурса и односа с
јавношћу. Следећи корак је да ЕПС Влади Србије достави План
корпоративизације са програмом активности и роковима за
реорганизацију ЕПС-а и промену правне форме у акционарско
друштво.
5
разговор с поводом
ПОЛУГОДИШњА АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ОДРЖАВАЊА
Ни разорне поплаве
нису зауставиле реализацију
инвестиционих планова
У
Електродистрибуцији Београд се ових
дана пажљиво анализирају резултати
пословања у првих шест месеци ове године.
Поред анализе предузетих активности
на отклањању последица поплава, затим одвијања
планираних ремонтних послова, предмет анализе
највиших управљачких органа у нашем Привредном
друштву је и степен извршења програма одржавања
дистрибутивног система, као и проценат реализације
инвестиција за прво полугодиште 2014. године.
- Од почетка године интензивно се предузимају
активности на побољшању финансијских резултата
пословања, а посебна пажња поклања се рационализацији, штедњи и бољем искоришћењу
запослених. После шест месеци ове године, током којих
се пажљиво и одговорно пословало, значајно је истаћи
да је Електродистрибуција Београд, у првом полугодишту
ове године, реализовала планиране инвестиције са 42,67
одсто. Ако се зна да је у истом периоду, у односу на укупан
план за 2014. годину, проценат укупно ангажованих
средстава за реализацију инвестиција по објектима у
свим привредним друштвима за дистрибуцију за период
јануар – јун 2014. године 24,17 одсто, онда је јасно да је
ЕДБ остварила одличан резултат – истиче Зоран Рајовић,
директор ПД ЕДБ, додајући да је степен реализације по
појединим привредним друштвима неуједначен и да
варира од скромних 6 одсто, до већ поменутих 42,67
одсто, колико је остварила ЕДБ.
Прегледом
укупно
ангажованих
средстава
ЕПС-а за реализацију инвестиција
по објектима утврђено је да је
Електродистрибуција Београд остварила 42,35 одсто, што је далеко
изнад просека који су остварила
привредна друштва за дистрибуцију
у саставу ЕПС-а, од 26,35 одсто.
уградњом нових ћелија у SF6 техници, са новом релејном
заштитом и локалним и даљинским управљањем.
Реконструкцијом је повећана поузданост и број 35 kV
ћелија и побољшана је заштита, као и управљање.
- У току је и реконструкција ТС 35/10 kV „Галеника“,
са циљем повећања инсталисане снаге, модернизације,
као и повећања поузданости напајања и стварање услова
за прикључење нових потрошача. Овом реконструкцијом
предвиђена је изградња новог објекта са разводним
постројењима 35 и 10 kV, сопственом потрошњом и
системом заштите и даљинског управљања у комплексу
постојеће трафостанице - каже Рајовић, додајући да је
до сада реализована четвртина планираног посла, а
да је завршетак овог обимног пројекта предвиђен за
децембар ове године.
- Следећа значајна инвестиција – наставља наш
саговорник - је изградња нове ТС 110/10 kV „Београд 41“
у Блоку 32 на Новом Београду, уз коју је планирана и
изградња пословног простора за ЕДБ. Извођач је уведен
у посао и започео је радове на локацији, а завршетак
радова и пуштање нове ТС у рад је планирано за јул 2016.
године.
Као четврту значајну инвестицију Рајовић издваја
полагање новог кабловског вода 110 kV од ЕМС-ове ТС
220/110 kV „Београд 5“ до ТС 110/10 kV „Београд 40“. Овај
кабловски вод је предвиђен за напајање нове ТС 110/10
kV „Београд 41“ у Блоку 32 и као резервно напајање
постојеће ТС 110/10 kV „Београд 40“ у Блоку 20 на Новом
Улагање у електроенергетске
објекте императив
Међу најважније инвестиције
чија се реализација прати од почетка
године, директор Рајовић издваја
четири објекта напонског нивоа 110
и 35 kV:
- У мају је завршена темељна
реконструкција ТС 110/35/10 kV
„Београд 18 - Раља“ и објекат је пуштен под напон. Старе ћелије разводног постројења су демонтиране
и оно је модернизовано 35 kV
6
ТС 110/35/10 kV „Београд 18 - Раља“
Приредила: М. Стојанић
Зоран Рајовић
Београду. У току је набавка 16 километара 110 kV кабла.
Део кабловског вода 110 kV за прикључење нове ТС
110/10 kV „Београд 41“ у Блоку 32 биће положен у
складу са динамиком изградње нове високонапонске
трафостанице.
И у одржавање електроенергетских објеката улагано
преко плана
Реализација премашила
планове и очекивања
Прегледом структуре извршених плаћања
према изворима финансирања у привредним
друштвима, види се да је остварење плана
инвестиција највеће из средстава ЕПС-а
(26,4 одсто) у односу на средства купаца
(15,6 одсто), док је реализација по основу
компензација и радова у сопственој режији
готово симболична.
Наше Привредно друштво је по овом
показатељу остварило најбољи резултат
у посматраном периоду. Наиме, према
структури извршених плаћања у првом
полугодишту, ЕДБ је план инвестиција из
средстава ЕПС-а остварила са 42,4 одсто,
а према средствима купаца са 28,2 одсто.
То је значајно више у односу на остварен
укупан просечни проценат свих привредних
друштава у првом полугодишту.
- Имајући у виду да је реализација у
првих шест месеци увек нешто слабија, због
уобичајеног застоја почетком године, али и
због овогодишњих катастрофалних поплава
које су утицале на то да се поједини пројекти
одложе, а део средстава са инвестиција
преусмери на неопходне санације, можемо да
будемо задовољни оствареним резултатима
– истиче Рајовић.
БРОЈ 518-519 | ЈУЛ-АВГУСТ 2014.
План одржавања електроенергетских објеката
Дирекције градске у ЕДБ-у се прати кроз активности
Погона високи напон, Погона одржавање I – „Север“,
затим Погона одржавања II – „Југ“ и Погона одржавања
III – „Запад“. У сва четири погона укупно су планиране
2 милијарде 410 милиона и 937 хиљада динара,
елаборатом су одобрена још 504 милиона 957 хиљада
динара, а укупно је утрошено 650 милиона и 150 хиљада
динара. Иначе, План одржавања Дирекције градске
прављен је у тренутку док још Погон Крњача није био
у саставу ове Дирекције, већ у Дирекцији ванградској,
па у овом извештају нису приказани њихови резултати
и реализација, али ће већ у наредном „пресеку стања”
бити укључени - каже Рајовић.
У извештају Погона високи напон наводи се да су по
Плану одржавања за 2014. годину планирана средства
од милијарду и 476 милиона динара, елаборатом је
одобрено 209 милиона 581 хиљада динара, а до сада
је утрошено нешто више од 343 милиона динара. Од
116 планираних објеката комплетно је завршено 18,
што представља извршење плана са 15,5 одсто. На 17
објеката су радови у току, а преостали објекти су у фази
припреме за почетак радова или су у процедури јавних
набавки за избор извођача и набавку материјала.
У Погону I – „Север“ планирана су укупна средства
у износу од 385 милиона и 330 хиљада динара. Кроз
елаборате су одобрена 172 милиона и 304 хиљаде
динара, а за извођење радова утрошено је 68 милиона
и 105 хиљада динара. Укупно је планирано 100 објеката,
од којих је комплетно завршено 28 (или 28 одсто), а
више од 40 планираних објеката је у процедури јавних
набавки. Послови су у овом Погону реализовани
кроз три службе и то Службу за ТС 10/0,4 kV, Службу
надземних водова 10 и 1 kV и Службу подземних водова
10 и 1 kV.
Погон одржавања II – „Југ“ је по основу инвестиција
за 2014. годину планирао укупно 268 милиона и 75
хиљада динара, кроз елаборате је одобрено готово
77 милиона, а утрошено је 117 милиона и 107 хиљада
динара. Од 64 планирана објекта комплетно је завршено
16 (што је 25 одсто). Преостали објекти су или у фази
реализације или у фази набавке материјала и услуга.
У Погон одржавања III – „Запад“, према плану
одржавања за текућу годину, планирано је укупно
281 милион и 290 хиљада динара. Елаборатом је
одобрено 46 милиона 161 хиљада динара, а утрошен
је 121 милион и 768 хиљада динара. Од 66 планираних
објеката комплетно су завршена 24 (или 36 одсто), док
су преостали објекти , такође, у фази реализације или у
процедури јавних набавки за избор извођача и набавку
материјала. 7
У фокусу
ХАВАРИЈА ИЗАЗВАНА НЕПАЖЊОМ
Бахати возач оштетио мрежу
и трафостаницу у Овчи
озач непознатог теретног возила покидао је на
Овчанском путу почетком јула, негде око поноћи,
надземни 10 kV кабл од главне десет киловолтне
мреже до оближње ТС „К-30“.
- Повукавши кабл великом брзином за собом, неодговорни возач je раскидао и везе на трафоу на стубној
нисконапонској трафостаници „К–30“ и тако Електродистрибуцији нанео штету у вредности од око милион и триста
хиљада динара - објаснио је насталу ситуацију Миленко Вучај,
руководилац Погона Крњача, док је под јаким ударима кише
надгледао како тече поправка хаварије.
Комшија из оближње куће нам је испричао да га је претходне
ноћи из сна пробудила заглушујућа бука и ломљава. Међутим,
иако је одмах истрчао на улицу да види шта се то догодило,
возач камиона је већ одјурио са лица места остављајући за
собом крш и лом. Претпоставља се да је хаварију изазвао
непажљиви возач камиона који је на оближњем градилишту
искиповао терет, и после тога пројурио Овчанским путем, при
чему је подигнутом приколицом закачио и покидао надземну
мрежу. Наиме, у непосредној близини се гради нова путна
саобраћајница, на правцу од Панчева до новог моста Борча –
Земун, и на градилишту се ради у три смене, односно и целу
ноћ. Дежурни диспечери у Погону Крњача су одмах по
сазнању о овом догађају локализовали квар, тако да
је само најуже подручје које се напаја директно из
хаварисане ТС „К-30“ остало без електричне енергије.
Реч је о стотинак домаћинстава дуж Овчанског пута.
А да би потрошачима обезбедили испоруку струје што је пре
могуће, диспечери и монтери Погона Крњача су демонтирали
оштећени и потом инсталирали нови трафо уређај од 400 kVA.
Наиме, поправка трафоа, који је претрпео већа оштећења, захтева доста времена, те ће га монтери поправљати у радном
кругу Погона, где ће бити допремљен после демонтаже – казао
је Вучај, објашњавајући да ће трафо, након замене оштећених
делова, моћи поново да се користи на некој новој локацији,
где се већ буде указала потреба. В
Иначе, захваљујући стручној и добро уходаној екипи
људи из Погона Крњача, интервенција демонтаже
хаварисаног, постављања и повезивања на мрежу
новог трафоа, трајала је свега два сата. А брзој акцији
је допринела и вешта употреба неколико специјалних
возила. Док су радили под млазом јаког пљуска, монтери
су се присетили како су тачно пре пет месеци, почетком
фебруара, отклањали последице сличне хаварије, коју је
на истом овом месту проузроковао, баш као и сада, неки
бахати возач. И да ствар буде још гора, тада их је уместо
летњег - обливао пљусак ледене кише!
Тања Зорановић
ФИЗИЧКИ НАПАД НА РАДНИКА ПОГОНА МЛАДЕНОВАЦ
Бију и када се укључује струја
Д
вадесет
деветог
августа,
приликом
обављања редовних радних задатака,
физички је нападнут Љубинко Илић, ВКВ
електромонтер у Служби одржавања, у
Погону Младеновац. Наиме, колега Илић је имао радни
налог да укључи електричну енергију потрошачу из Смајине
улице, у Међулужју, који је раније, због дуга од 716.684
динара за неплаћену електричну енергију искључен са
дистрибутивног напајања. Како је дужник платио део дуга
и договорио плаћање остатка дуга на рате, Илић је пожурио
да изврши задатак и потрошачу да спој, али тада се десило
нешто потпуно неуобичајено. Наиме, нервозни купац је
изненада напао нашег колегу, ударивши га песницом у
главу, расекавши му при том усну. Да дође до већег сукоба
и тежих повреда спречио је колега Милан Богдановић, који
је одмах притекао у помоћ.
8
Вест о овом догађају послао нам је Милош Хаџић,
руководилац Погона Младеновац, напомињући да је
одмах алармирана полиција и случај је пријављен, а
повреда колеге Илића санирана је у служби хитне помоћи
у Младеновцу.
Овај догађај је веома необичан јер су наше екипе мете
напада најчешће приликом искључења дужника са мреже
због дуга или самовласног – недозвољеног прикључења
на електродистрибутивну мрежу. У овом случају, до сада
незабележеном, дужник је физички насрнуо на нашег
колегу, баш у тренутку када му је враћао спој, односно када
је вршено укључење потрошача.
М. Стојанић
Почела изградња
„стодесетке“
Р
адови на изградњи капиталног објекта,
трафостанице 110/10 kV „Београд 41“
отпочели су 21. јула у новобеоградском
Блоку 32, припремним радовима са ограђивањем плаца, постављањем контејнера за службу
обезбеђења и извођаче. Плац се простире између
пословне зграде „Телеком Србија“ а.д. и филијале
„Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање“ у Булевару уметности.
- Да би се искористио комерцијално-пословни
потенцијал који пружа ова атрактивна локација,
пројектом о изградњи трафостанице је предвиђено
да се у склопу будућег моћног електроенергетског
објекта изгради и модеран пословни простор – наводи
електроинжењер Дирекције планирања и инвестиција
Горан Стојановић, иначе члан надзорног тима који у
име Електродистрибуције Београд надгледа извођење
радова.
Неопходно је било изградити трафостаницу управо
на овом месту, каже, јер се ту сустичу границе конзума
који се напаја из три трафостанице, и то ТС „Београд 1“, ТС
„Београд 40“ и ТС „ФОБ“. Изградњом нове „стодесетке“
Електродистрибуција ће обезбедити енергетски објекат
који ће омогућити квалитетно напајање постојећих и
прикључење будућих индустријских, привредних и
трговинских центара, међу којима је и будући велики
информатички центар, најављен као „Наноцентар“.
Након ограђивања локације поставиће се и сва
неопходна структура за прописно уређење градилишта,
у смислу обезбеђивања прописаних безбедносносигурносних мера. Извођење грађевинских радова
је поверено краљевачкој Електромонтажи, док су
комплетни електрорадови уговорени са Сименсом.
Ваља напоменути да Електродистрибуција гради
„стодесетку“ након дугог низа године. Да подсетимо да је
ТС 110/10 kV „Обилић“ последњи објекат овог напонског
нивоа који је ЕДБ изградила. Иначе, пројекат је због своје
комплексности захтевао сложену и дуготрајну припрему,
од израде идејног пројекта, преко расписивања тендера,
уговарања и набавке опреме до прибављања неопходних
дозвола за извођење радова.
Како је предвиђено, трафостаница „Београд 41“ ће
имати два енергетска трансформатора и располагаће
снагом од 80 MVA, што упућује на закључак да ће моћи да
покрије потребе за електричном енергијом овог дела Новог
Београда у дужем временском периоду. Високонапонску
опрему, заштиту и управљање је произвео Сименс. На 110
kV страни биће уграђено саврeмено технолошко решење
смањених димензија, постројење у SF6 техници за
унутрашњу монтажу, које се у ЕДБ проверено користи од
осамдесетих година и које се углавном користило у ужем
градском подручју. Постројење 110 kV предвиђено је са
пет поља по принципу „H“ шеме, напајаће се каблом 110
kV из ТС 220/110 kV „Београд 5“, а други крај кабла се своди
у ТС 110/10 kV „Београд 40“ у Блоку 20. На страни 10 kV
изградиће се укупно 58 ћелија, од тога 44 изводне ћелије
за напајање потрошача. Што се тиче заштите, управљања
и телекомуникација уградиће се најсавременија опрема у
микропроцесорској технологији која обезбеђује поуздан
и сигуран рад и експлоатацију.
Паралелно са прибављањем дозвола за овај велики
енергетски објекат у току је и припрема документације за
извођење радова на полагању 110 kV каблова. Тако ће се
направити петља од ТС „Београд 5“ до ТС „Београд 41“ и
ТС „Београд 40“ која ће омогућити поуздано и квалитетно
напајање из два правца – најављује наш саговорник. Припрему и реализацију изградње овог импозантног
објекта прате тимови задужени да што квалитетније
испрате реализацију сложеног пројекта, од градње објекта,
преко монтаже и уграђивања опреме до њеног уклапања у
дистрибутивну мрежу. Координатор пројекта
у име ЕДБ-а је Момчило Јанић, руководилац
Сектора
инвестиција,
Богдан
ФунИзглед будућег моћног и модерног
дук и Љубомир Раденковић руководе погонско – пословног енергетског
пројектом тима, за грађевински надзор су
објекта у Блоку 32 задужени Лидија Станковић и Александар
Манојловић, а надзор над извођењем
електромонтажних радова поверен је
Слободану Коларову и Горану Стојановићу. Електродистрибуција Београд изградњом ТС 110/10 kV „Београд 41“, чија је
предвиђена вредност око 1.278.000.000
динара, припрема мрежу која ће бити квалитетна инфраструктурна подлога за даљи развој најсавременијег дела престонице - Новог Београда. А, уједно ће тако
и
релаксирати
електродистрибутивну
мрежу остварујући њено равномерније
оптерећење.
на лицу места
ИЗГРАДЊА ТС 110/10 kV „БЕОГРАД 41“
Т. Зорановић
БРОЈ 518-519 | ЈУЛ-АВГУСТ 2014.
9
на лицу места
РЕКОНСТРУКЦИЈА ТС 35/10 kV „ГАЛЕНИКА“
У Галеници „ниче“ нови
објекат на старом плацу
Не чекајући да је догађаји претекну Електродистрибуција Београд је овог лета отпочела комплетну
реконструкцију ТС 35/10 kV „Галеника“. Планирана вредност ових радова износи око 198.000.000
динара
Д
ва су разлога због којих је Електродистрибуција Београд овог лета, након
обимних припрема, започела реконструкцију трафостанице „Галеника“. Први,
јер је њен радни век при крају и опрема у њој дотрајала
и застарела. Током вишедеценијске експлоатације она
се вишеструко исплатила. Други разлог лежи у томе
што ова трафостаница својим капацитетима не може
више да одговори потребама и захтевима конзума,
како у погледу снаге, тако и по могућности напајања
потрошача на 10 kV страни – каже електроинжењер
Горан Стојановић, члан надзорног тима који у име
ЕДБ Дирекције планирања и инвестиција, надгледа
извођење радова. Наиме, ова трафостаница је изграђена и пуштена
у погон шездесетих година прошлог века, и то
првенствено за потребе рада великог индустријског
комплекса, фабрике лекова Галеника. Временом, са
развојем околних насеља, ЕДБ је, да би растућем броју
потрошача обезбедила прикључење на дистрибутивну
мрежу, откупила трафостаницу са околним плацем у
своје власништво. Међутим, осим ширења стамбеног
блока Галеника, у међувремену се изградило и велико
земунско насеље Алтина, које енергетски припрада
рубном подручју напајања из овог енергетског
изворишта. Много се инвестира и гради на потезу дуж
Батајничког друма, а до краја ове године завршиће се
и градња моста на Дунаву, који на земунској страни
излази у непосредној близини трафостанице. Очекује
се да ће након пуштања у промет нове саобраћајнице
уследити даља експанзија изградње стамбеноиндустријских објеката на овом подручју. Имајући
све ово у виду, не чекајући да је догађаји претекну,
Електродистрибуција је уговорила по систему „кључ
у руке“ комплетну реконструкцију ове ТС. Током
протеклих месеци припремљена је потребна техничка
документација, уговорена је и набавка опреме. По
прибављању неопходних дозволе, овог лета започели су радови на реконструкцији трафостанице 35/10 kV
„Галеника“.
По највишим светским стандардима
- Захваљујући томе што је плац довољно простран,
предвиђена реконструкција ће се извести без
искључења потрошача, тако, да се поред постојеће, која
10
ће бити све време у погону, гради нова трафостаница.
По завршетку монтаже нове ТС, постојећи, али и
нови каблови 35 и 10 kV пребациће се са старе ТС на
новоизграђену. За разлику од постојеће трафостанице
која има четири вода 35 kV, два енергетска
трансформатора снаге 8 MVA и 10 ћелија 10 kV, нова ће
бити опремљена са два нова ЕТ укупне снаге 25 MW.
На 35 kV напонском нивоу биће уграђено постројење
у SF6 техници произвођача АББ са пет ћелија 35 kV,
савремене технологије која се у ЕДБ-у у последње
време доста примењује. Када је реч о 10 kV постројењу,
ново постројење чине 21 (metal clad) ћелија, ваздухом
изоловане са вакуумским прекидачима од чега је 14
изводних за напајање потрошача, производње АББ. У ТС
је примењен интегрисани систем заштите и управљања
производње Сименс. Комплетна опрема је поручена и
биће спремна за уградњу чим се грађевински радови
приведу крају. Што се тиче грађевинског дела, Бајина
Башта као подизвођач радова, је започела допремање
бетонских елемената на плац. Комплетна погонска
зграда израђена је од бетонских елемената, а величину
зграде је одредила диспозиција ТС са ВН опремом 35 и
10 kV, као и простор неопходан за уградње опреме за
Под будним оком
искусних инжењера
Реконструкција ТС 35/10 kV „Галеника“
се изводи у надлежности ЕДБ Дирекције
планирања и инвестиција. Вођа пројекта је
Богдан Фундук, инжењер Службе за техничку
анализу и регулативу ДЕЕС-а, док су за надзор
над извођењем електро и грађевинских
радова надлежни инжењери Душан Радић
и Горан Стојановић из Службе за надзор за
објекте 110 и 35 kV, и Александар Манојловић,
из Службе за грађевински надзор.
Извођење радова је уговорено са фирмом
„Електромонтажа Краљево“, по систему „кључ
у руке“. Предвиђено је да се радови приведу
крају почетком наредне године.
Бетонски елементи - Изградњу објекта ће значајно поједноставити и убрзати монтажа готових бетонских елемената,
који су рађени по захтеву ЕДБ-а, према усвојеној величини зграде ТС, планираном броју ћелија 35 и 10 kV, захтеваном
броју кабловских канала за пролазак енергетских и сигналних каблова и према неопходним просторијама за сопствену
потрошњу и даљинско управљање.
На пространом плацу погодније за рад
Плац на којем се налази ТС „Галеника“ је простран, за разлику
од плаца недавно реконструисане ТС „Сурчин“. То је за ЕДБ
и извођача велико олакшање јер је погодније за извођење
радова, и неће бити притисака како да се алтернативним
правцима обезбеди снабдевање припадајућег конзума.
Наиме, стара трафостаница ће бити у погону све време
док буде трајала изградња нове. сопствену потрошњу, управљање и телекомуникације.
Пројекат погонске зграде, поред потребне изолације,
предвидео је монтажне отворе за смештај ћелија 35 и
10 kV као и кабловске канале за пролазак енергетских и
сигналних каблова. Монтажа готових бетонских делова
значајно ће поједноставити и убрзати поступак градње.
У оквиру радова на реконструкцији трафостанице,
предвиђено је да се у сарадњи са Погоном високи
напон замене и припадајуће деонице 35 kV каблова које
излазе из ТС. Одлучено је да у новој трафостаници не
треба зависити од дотрајале и непоуздане опреме, тако
да ће се када су у питању телекомуникације изградити
нови преносни путеви. Сходно томе је предвиђено
Радни век ТС 35/10 kV „Галеника” је при крају
- Приликом реконструкције у Сурчину смо морали у
старој трафостанци да вршимо потпуну демонтажу
електроопреме и рушење објекта, а потом да на истом месту
изградимо нови објекат у који су монтирани нова опрема
и постројење. А да би се околном подручју обезбедило
напајање допремљена је и стављена у функцију мобилна
трафостаница – подсећа Горан Стојановић.
постављање оптичког кабла од ТС „Галеника“ до ТС
„Земун - Нови град“, која је претходно повезана са ТС
„Београд 5“. Овим ће Електродистрибуција свој нови,
модерни енергетски објекат „увезати“ у најнапреднију
преносну оптичку мрежу за брзи проток информација.
По својим карактеристикама ни наручена опрема за
даљинско управљање технолошки не заостаје. Све
у свему биће то још један модеран објекат базиран
на напредној технологији и опреми која одговара
највишим светским стандардима – објашњава Горан
Стојановић.
Стари објекат ће по завршетку радова бити у
потпуности демонтиран, порушен и расходован. Како
је предвиђено, ЕДБ ће непосредно
по изградњи трафостанице постојеће
каблове 10 и 35 kV свести из старог у
ново енергетско постројење. А следећи
корак ће бити да службе планске
и оперативне енергетике израде
пројекат за уклапање преостале 10 kV
мреже у нову трафостаницу, сходно
конкретним потребама припадајућих
потрошача. Тако ће се обезбедити да се
постојећи изводи растерете, поделе и
да се омогући двострано напајање, што
ће диспечерским екипама олакшати
руковање приликом редовног одржавања и искључења услед хаваријских
стања. Са аспекта пружања услуге
купцима, све ће то допринети да ЕДБ
скрати време реаговања код прекида у
напајању, што је такође један од наших
важних задатака који проистиче из
Закона о енергетици.
Тања Зорановић
БРОЈ 518-519 | ЈУЛ-АВГУСТ 2014.
11
актуелно
МОДЕРНИЗАЦИЈА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Замена ТС типа „кула“
савременим полуукопаним
Е
лектродистрибуција Београд је овог лета
започела реализацију значајног пројекта
којим ће још једном потврдити да се овде
увек радило по највишим европским
стандардима. У питању је замена трафостаница типа
„кула“ савременим полуукопаним, која се реализује у
надлежности три ЕДБ дирекције и то Градске, Приградске
и Управљања.
- Реч је о технологији коју у ЕДБ-у користимо већ 7 8 година, али сада хоћемо све застареле трафостанице
10/0,4 kV типа „кула“ да заменимо савременим,
полуукопаним. После њих на ред ће доћи и замена
дотрајалих лимених трафостаница. То је обиман
подухват комплетне модернизације па можемо рећи
да је пред нама рударски посао за који ће нам бити
потребно наредних 7 - 8 година. Наиме, на конзуму
ЕДБ-а има стотинак дотрајалих ТС типа „кула“ и још око
400 дотрајалих лимених – најављује Радисав Урошевић,
руководилац Погона I - Север, Дирекције градске,
додајући да ће се заменом дотрајале и уграђивањем нове
опреме водећих светских произвођача дистрибутивна
мрежа унапредити на енергетском плану, као и на плану
даљинског управљања.
„Куле“ у погону пола века
- Трафостанице типа „кула“ су грађене педесетих и
шездесетих година и то претежно у рубним градским
подручјима и приградским насељима. Пошто су у погону
непрекидно пола века, па и дуже, јасно је да је опрема у
Нова полуукопана ТС пуштена је под напон у насељу Железник.
У овим трафостаницама све је врло приступачно за рад.
њима израубована и технолошки превазиђена. Оне су и
грађевински доста оронуле, без обзира што их редовним
годишњим ремонтима обнављамо и одржавамо најбоље
што можемо. Поред тога, ове трафостанице имају и
лимитирану снагу и не смемо да их оптеретимо са више
од 630 kVA. Притом настојимо да их не оптерећујемо
до краја да бисмо избегли испаде и хаварије. Због тога
„куле“ својим капацитетима више не могу да одговоре
потребама конзума који се стално повећава. Кабасте су
и заузимају велике површине, а њихова унутрашњост
је врло скучена, што отежава њихово одржавање, како
у грађевинском делу, тако и по питању електроопреме
- указује Урошевић на разлоге због којих је било
неопходно започети њихову масовну замену. Предности модерне технологије
Радисав Урошевић – нове трафостанице су једноставније и
безбедније за рад
12
Говорећи о предностима постављања савремених
полуукопаних трафостаница, он истиче да је реч о
енергетским објектима мале запремине који располажу
знатно већом снагом. Једноставне су и далеко безбедније
за одржавање. Поред тога, могу лако да се измештају
на другу локацију, када се за тим укаже потреба. Осим
малих габарита њихова предност је и у томе што пружају
могућност да се манипулације изводе под напоном.
- Полуукопане трафостанице су на 10 kV опремљене
SF6 растављачима снаге, који се могу искључивати
под напоном тако да се границе могу мењати у раду.
За разлику од тога у трафостаницама типа „кула“
Приредила: Т. Зорановић
приликом манипулације ћелија мора да се гаси, па су
и због тога захтевније за одржавање. У „кули“ је услед
више ограничавајућих фактора компликовано заменити
трансформатор и напонски блок, што је код савремених,
полуукопаних неупоредио лакше. А није занемарљиво
ни то штo код њих нема потребе ни за грађевинским
одржавањем – каже наш саговорник.
Он такође истиче да власници парцела на којима
су својевремено постављане „куле“ сада врло радо
прихватају њихову замену. Јер, уместо великих и
рогобатних зиданих објеката сада се постављају мали,
лако преносиви, енергетски објекти, у неком скровитом
делу њиховог плаца.
- Овај велики посао смо започели почетком јула.
Обезбедили смо неопходне дозволе за рад за замену
седам „кула“, а намеравамо ребалансом плана да
добијемо дозволу за још десетак. Трафостанице су
опремљене трансформаторима, а уговор је такав да их
можемо набављати сукцесивно, према нашим потребама.
За сада мењамо „куле“ јер су оне најугроженији елементи
мреже, а следећи корак ће бити замена лимених
нисконапонских трафостаница постављених на јавним
површинама, које је начео зуб времена. После тога за
замену су предвиђене и дотрајале зидане трафостанице,
попут оних у Карађорђевом и Пионирском парку
– наводи Урошевић. Пројекат је значајан и са аспекта конкретних припрема
за наступајућу зиму, каже, јер ће те критичне, непоуздане
енергетске објекте заменити савремени, квалитетни.
Сагледавајући предности овог подухвата на дугорочном
нивоу, нове трафостанице ће савременом технологијом
олакшати одржавање, а већим расположивим
капацитетима бићемо у могућности да обезбедимо
прикључење нових потрошача. Вреди указати и да су
оне безбедније за рад приликом одржавања и извођења
манипулација, јер је све оклопљено и заштићено, па се
тако значајно смањује и могућност да људи страдају.
Планирано је, такође, да у следећој фази, оне буду
повезане у систем даљинског управљања према пројекту
који припремају Дирекција управљања и Дирекција за
информатику и телекомуникације.
У Великој Моштаници, поред дотрајале „куле“ постављена је
нова, полуукопана трафостаница
БРОЈ 518-519 | ЈУЛ-АВГУСТ 2014.
Александар Милојковић указује на значај повезивања
полуукопаних трафостаница у средњенапонски систем за
даљинско управљање
Рад по европским стандардима
Обзиром да је у следећој фази предвиђено да се
полуукопане трафостанице повежу у систем даљинског
управаљања питали смо Александра Милојковића,
директора Дирекције управљања да нам каже више о
њима са аспекта рада диспечерских екипа и будућег
управљања.
- Трафостанице типа „кула“ концепцијски имају
проблематично техничко решење. Оне су споља кабасте,
а унутрашњи простор је скучен тако да је опрема
неприступачна за рад. За диспечере су незгодне јер се
средњенапонски блок налази на спрату. То не само да
отежава манипулацију, већ је и ризично јер у случају
хаварије на тој опреми нема простора да се човек склони
од пожара и осталих могућих опасности. Поред њихове
незгодне конструкције проблематична је и дотрајала
опрема која је непоуздана и представља сталну
потенцијалну опасност.
У полуукопаним трафостаницама је све врло
приступачно за рад. Осим тога, опрема у њима
је набављена у складу са важећим стандардима
Електродистрибуције Београд, тако да можемо мерити
њихову потрошњу, што ће у крајњој инстанци битно
утицати и на сузбијање губитака у мрежи. Са аспекта
управљања изузетно је значајно што у ову опрему могу да
се уграђују и јединице за даљинско управљање. О овоме
се водило рачуна јер смо планирали да их у следећој
фази повежемо у средњенапонски систем за даљинско
управљање. План њиховог повезивања припремају
надлежни у Дирекцији управљања и Дирекцији за
информатику и телекомуникације. Међутим, осим
опреме за даљинско управљање неопходно је обезбедити и преносни пут, тако да ће се на крају набавити
и опрема за преносни пут, типа радио-преноса. Крајњи ефекти ће нам обезбедити велику предност
у раду јер ћемо даљински добијати комплетне податке
о енергији, што ће се вишеструко позитивно одразити и
на резултате у пословању, почев од смањења губитака,
до смањеног времена трајања квара - поручује
Милојковић.
Тања Зорановић
13
ПОВЕЋАТИ ПОГОНСКУ СПРЕМНОСТ ЗА ЗИМСКИ РЕЖИМ РАДА
актуелно
Припрема мреже за зиму
И
мајући у виду чињеницу да ће током
предстојеће зиме Електропривреда Србије
имати отежано снабдевање електричном
енергијом јер је због мајских поплава у
немогућности да користи део својих капацитета, потребно
је извршити посебну припрему дистрибутивног система
за предстојећу зиму. О мерама и начинима за постизање
што боље погонске спремности разговарало се на састанку
који је Мирко Ђурић, помоћник директора Дирекције за
стратегију и инвестиције, са сарадницима Слободаном
Кујовићем и Драганом Илићем, одржао 17. јула у
Електродистрибуцији Београд, са представницима ЕДБ
дирекција Управљања, Градске и Дирекције планирања и
инвестиције.
- У условима недостатка енергије и повећаног увоза
могуће су хаваријске ситуације и евентуалне редукције
потрошње. Да би се оне спречиле неопходно је обезбедити да дистрибутивни систем зимус буде на што
вишем нивоу погонске спремности јер је најосетљивији,
будући да представља директну спону са купцима. У
том циљу – рекао је Ђурић - поред редовних ремонтних
активности које се реализују сваке године, неопходно је
спровести и низ ванредних активности из Плана мера
за електродистрибутивни сектор у условима смањене
производње у периоду зима 2014 – 2015. године, које је
донео Александар Обрадовић, в.д. генералног директора
Неопходно је обезбедити да дистрибутивни систем зимус, у условима потрошње, буде на што вишем нивоу погонске спремности.
ЕПС-а. Мере дефинисане Планом реализоваће ПД за
дистрибуцију, а Дирекција за дистрибуцију електричне
енергије ће пратити реализацију у делокругу свог рада,
док је за праћење и извештавање в.д. директора о
реализацији Плана и за координацију свих активности на
његовој реализацији надлежна Дирекција за стратегију и
инвестиције ЈП ЕПС-а.
Кишно лето не ремети ремонте
Овогодишњи летњи месеци, ударни за обављање
ремонтних радова, остаће упамћени по обилним кишама
које су потпомогнуте ветром и грмљавином често
прерастале у помамне олује. Београђани, иако се то могло
очекивати у датим околностима, нису имали дуготрајније
прекиде у напајању струјом, јер ЕДБ службе надлежне
за управљање и одржавање мреже убрзано отклањају
последице хаварија насталих услед атмосферских
пражњења, а упоредо са тим обављају и редовне годишње
ремонте. Разговарали смо са екипом Погона Високи напон и
Сектора заштите и испитивања док су завршавали ремонт
на трафостаници 35/10 kV „Шеста мушка“, на Звездари, која
напаја струјом, између осталог, и Градску болницу.
– Ремонте на овој трафостаници смо започели 23.
јула. Енергетски објекат је у погону више деценија, доста
је израубован и трошан па има доста делова који се више
не производе. Ипак, редовно је одржавамо и максимално
се трудимо да је доведемо у најбоље могуће стање – каже
Миле Ненадић, водећи електромонтер Службе ТС 110 и 35
kV Погона високи напон. – Радови су организовани тако да
смо прва два дана радили трафое један и два са комплетним
35 kV разводом, а затим смо радили на трафоу три и четири
са 10 kV разводом. Отклонили смо и проблеме уочене
термовизијским снимањем. Тачније, отклонили смо грејање
у 35 kV ћелији 42. Реч је о проводним изолаторима између
14
главног и помоћног система, а пошто су изолатори доста
стари заменили смо сва три и тако отклонили ризик од
могуће хаварије. Недозвољено грејање је отклоњено и
на 35 kV пролазном изолатору трансформатора два, и
на чељустима сабирничког растављача у 10 kV ћелији
20. Пажњу смо, такође, посветили отклањању кварова
који су били регистровани током године, а који нису
морали ургентно да се решавају, да се трафостаница не
би „гасила“. Поред тога, након мерења и испитивања
изолације намотаја, уочили смо и недозвољено цурење
уља на трансформатору три, па смо и то санирали,
после чега смо средствима за одмашћивање све
трансформаторе и опрали.
Ремонти су нам ипак, у једном погледу, били
олакшани захваљујући томе што су малоуљни прекидачи
недавно замењени вакуумским, тако да нисмо имали
посла са заменом уља.
Међутим, пошто нас је током радова обилна киша
упорно пратила, уочили смо у овој трафостаници проблем са одводом за кишницу, услед чега се киша
слива низ зидове, поред трафобоксова, па кроз кабловске
канале отиче и скупља се у кабловском простору. Ову
примедбу смо навели у завршном извештају како би се
нашло адекватно решење – објашњава колега Ненадић. Говорећи о наредним задацима електроинжењер
Марко Аксентијевић каже да се радови на редовном
Приредила: Т. Зорановић
Први задатак пред дистрибуцијама је да изврше процену
планова за поступање у хаваријским ситуацијама, да их
ажурирају и на основу тога и осталих анализа које редовно
недостатка енергије, повећаног увоза и евентуалне редукције
спроводе у процесу управљања електроенергетским
сектором (ЕЕС) известе Дирекцију за дистрибуцију о свим
тачкама које могу бити критичне у наредном зимском
периоду, и то за сваки напонски ниво посебно. Овај
извештај са предлогом мера о томе шта се може урадити
за отклањање проблематичних места, треба доставити
Дирекцији за дистрибуцију почетком августа. Затим ће се
годишњем одржавању спроводе по плану упркос
изразито лошим временским условима.
- Киша нас омета и помало успорава. Ипак,
ремонти напредују предвиђеном динамиком. Пре ове
ремонтовали смо трафостанице 35/10 kV „Душановац“
и 110/10 kV „Обилић“, а следеће су на реду ТС 35/10 kV
„Нови Београд 3“ и ТС 110/10 kV „Филмски град“. Када
су у питању трафостанице које смо преузели од ЕМС-а,
недавно смо одрадили ремонт у трафостаницама
„Београд 9“ у Земуну и „Београд 1“, а следећа је у
плану „Београд 7“ у Крњачи – најављује Аксентијевић,
додајући да ће комплетни ремонти, судећи по до сада
урађеном, бити обављени у предвиђеном року - до
краја септембра. Захваљујући овом електроенергетски
објекти и мрежа ЕДБ-а биће добро „утегнути“ и
припремљени за наступајућу зимску сезону.
т.з.
БРОЈ 518-519 | ЈУЛ-АВГУСТ 2014.
пратити како тече реализација активности, да би наредни
извештај, који треба Дирекцији доставити у октобру,
показао шта је урађено и какво је стање ЕЕДС на почетку
грејне сезоне. Након детаљног разматрања мера и обавеза
предвиђених овим Планом разговарало се о стању ЕДБ
мреже, потенцијалним проблемима и начинима за њихово превазилажење. Александар Милојковић, директор
Дирекције управљања је известио да се ремонтни радови
у ЕДБ-у одвијају предвиђеном динамиком и да се током
зиме не очекују већи проблеми, посебно имајући у виду
да је доста тога урађено у претходном периоду. Скренуо
је пажњу да је у условима могуће редуковане испоруке
електричне енергије потребно јасно заузети став о томе
како се током зимског периода треба опходити према
БК потрошачима. Напоменуо је да је последњих месеци
изграђено више од десет нисконапонских трафостаница у
подручјима повећаног оптерећења мреже због потрошње
БК потрошача, и то у насељима Алтина, Батајница и
Крњача.
Полазећи од тога да је у датим условима неопходно
подржати сваки вид коришћења топлотне енергије,
ради мањег утрошка електричне енергије, од јуче
започињу и редовни састанци ЕДБ-а са представницима
Београдских топлана. – Учинићемо све да обезбедимо
добро напајање за топлотне подстанице за даљинско
грејање – истакао је Милојковић. Указао је такође да
би ребалансом плана требало обухватити средства за
куповину релеја за аутоматску регулацију напона, јер су
постојећи непоуздани због старости. Ово је наишло на
одобравање Мирка Ђурића, који сматра да су регулатори
од кључног значаја због очекиване нестабилности
система и напона. Обзиром на отежане услове испоруке
електричне енергије, Ђурић је подржао и Милојковићев
предлог за интензивирање радова на увођењу даљинског
управљања. - Сва досадашња улагања у ЕДБ мрежу показала су
се више него исплатива јер се поузданост напајања
константно повећавала – истакао је Борислав Косановић,
директор Дирекције градске, напомињући да не сумња
да ће план одржавања, великим ангажовањем свих
запослених, и ове године бити реализован. Поставља
се, међутим, питање да ли ће константна ометања
реализације јавних набавки омести спровођење
обимних планова у предвиђеном року - од наредна три месеца. Косановић је указао на лоше стање опреме
у трафостаницама преузетим од ЈП ЕМС-а, која се због
застарелости више не производи, што онемогућава
њихово редовно одржавање.
Истичући да је у свим дистрибуцијама највећи проблем
одржавање ТС преузетих од ЕМС-а, Мирко Ђурић је
предложио да се са ЈП ЕМС-ом обнови уговор о њиховом
одржавању да би се сигурније пребродила зима. Поред
тога, закључио је да је неопходно на време спровести
поступке јавних набавки како би се у магацинима пре
зиме обезбедили опрема и резервни делови.
Будући да је ЕДБ, међу дистрибутивним ПД, годинама
имала највећу реализацију планова одржавања и
инвестиционе изградње, закључено је да неће бити
проблема са мрежом ако тај тренд одржи и ове године.
Закључено је, међутим, да смањивање средстава за
изградњу и одржавање електродистрибутивног система,
условљеног неопходним ребалансом буџета, сразмерно
повећава ризик од хаварија.
15
дешавања
ЈОШ ЈЕДНО НЕВРЕМЕ ПРОТУТЊАЛО БЕОГРАДОМ
Крајем августа „небо”
се обрушило на Гроцку
Ј
ако невреме праћено обилном кишом, градом
и грмљавином, које је 23. августа захватило
престоницу, донело је много проблема пре
свега становницима београдских општина
Гроцка, Вождовац и Раковица. Телефони су се усијали и у
ЕДБ Информативном центру, па су у недељу, иако је то за
Инфо центар нерадни дан, на послу били сви оператери.
Они су током тринаесточасовног ванредног рада, у периоду
од 9,00 до 22,00 часа, примили чак 4312 позива и значајно
смањили притиске јавности, стварајући услове да се на
терену лакше отклоне бројни кварови. Такође, и у Дирекцији
управљања сви су се одазвали позиву, не питајући за радно
време, а диспечери су искусно и квалитетно водили посао
и комуникацију са екипама на терену.
О размерама невремена на територији Погона
Гроцка информисао нас је Драган Сретеновић,
руководилац овог Погона.
- Најгоре су погођена приградска насеља
Калуђерица, Моштаница, Зуце, Рипањ и подавалска
насеља, а јак олујни ветар у Гроцкој је носио све пред
собом. За време непогоде у Гроцкој је снабдевање
електричном енергијом било у прекиду. Екипе ЕДБ-а
су на терену биле непрекидно, санирајући последице
оборених стубова, као и кидања каблова јер је дрвеће
падало на водове, али и поред изузетног ангажовања
наших колега поједини делови су остали без напајања
и током ноћи, када је невреме већ протутњало – каже
Сретеновић, наглашавајући да је невреме имало
толике размере да је одмах иза поноћи, дакле у недељу
у раним јутарњим часовима, одржан састанак Штаба за
ванредне ситуације општине Гроцка. Неколико фотографија невремена на територији
Погона Гроцка, на Смедеревском путу, на скретању у
село Заклопача, говори о размерама ове временске
непогоде. Неспорно је да нас овакве екстремне
климатске појаве у будућности тек очекују, што се
најчешће доводи у везу са људским активностима и
индустријализацијом.
М. Стојанић
16
ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ
Солидарни у борби
за отклањање последица
невремена
П
оследице климатских таласања достигле
су овог лета свој врхунац. Мало је дана
током којих у јулу није падала киша. Тако
су, према подацима Метеоролошког завода
Србије, током јула у Београду падавине биле за 311 одсто
више од просечне вредности. Иначе, просечан број дана
са падавинама у јулу се креће од 8 до 12, а ове године
смо имали чак осамнаест кишних дана. Муње, праћене
застрашујућом грмљавином парале су небо над
Београдом. Од таквих атмосферских пражњења тешко
је сачувати објекте на земљи. Последице су такве да је
током последње седмице јула у Србији забележено више
од 400 прекида у напајању, од чега у Београду нешто
више од 70.
Како би наши суграђани у најмањој могућој мери
трпели нежељене последице учесталих олујних киша,
екипе диспечера, монтера, и остале надлежне службе
Електродистрибуције Београд даноноћно су ангажоване
на терену. Међутим, и поред својих великих обавеза
на отклањању последица хаварија насталих услед
атмосферског пражњења, наше колеге су солидарне и
увек спремне да прискоче у помоћ градским комуналним
службама. - Екипа Службе за напонска испитивања издвојила
је почетком августа драгоцено време и поред
својих многобројних задатака одазвала се позиву
ЈКП „Београдског водовода“ како би помогла у откривању квара на каблу који напаја рени-бунаре – каже
Александар Милојковић, директор Дирекције управљања.
– Настојали смо да помогнемо колегама из водовода
да што пре пронађу квар јер лето диктира и повећану
потребу за водом. Квар је настао на првој деоници кабла
дугачког десетак километара који напаја струјом десетак
рени-бунара на правцу од Бољеваца ка Галовици. У
питању је врло неприступачан терен дуж обале реке Саве.
Кише су расквасиле земљиште па га је блато учинило
још непроходнијим. Колеге из Београдског водовода су
нас управо и позвале у помоћ због тако специфичног
терена. Они су недавно набавили мерна кола. Међутим,
наши људи су далеко искуснији у руковању савременом
опремом. Није их поколебало ни мочварно земљиште.
Своју стручност и одговорност су доказали тако што су,
упркос свим отежавајућим околностима, изузетно брзо
успели да лоцирају место квара и да крајње ефикасно
обаве свој део задатка – оцењује Милојковић. Он је,
такође, најавио да је у току израда протокола о сарадњи
ЕДБ-а и Београдског водовода, којим ће се досадашња
успешна сарадања даље унапредити и учинити још
ефикаснијом.
Тања Зорановић
БРОЈ 518-519 | ЈУЛ-АВГУСТ 2014.
Похвале Инфоцентру и
диспечерима за брзо решавање
проблема
На e-mail адресу Инфоцентра у петак, 25. јула, стигао
је допис којим је наш суграђанин упутио љубазне
речи похвале диспечерској служби и оператерима
Инфоцентра, задовољан њиховом експедитивношћу,
брзим реаговањем и отклањањем проблема. У допису
се наводи следеће:
„Овом приликом бих хтео да похвалим вашу
диспечерску службу за брзо реаговање. 23. јула сам
пријавио поломљен поклопац од шахта (Зрмањска
18, Чукарица) за који нисам био сигуран да ли
припада ЕДБ-у или Телекому. Ваше љубазно особље у
Инфоцентру је нотирало моју пријаву и обећало брзо
решавање. Проблем је био решен у року од 24 часа и
шахт је замењен.
Свака похвала, надам се да ћете и у будућности што
је брже могуће решавати проблеме грађана.”
Срдачан поздрав,
Урош Ђурић. дипл. инж. геол.
Није новост да запослени у Електродистрибуцији
Београд одговорно, стручно и савесно обављају своје
радне задатке. Међутим, речи јавне похвале увек су
добродошле као награда за учињено и као додатна
мотивација за даља залагања. Т.З.
17
ШАЛТЕРСКИ СЛУЖБЕНИЦИ - УВЕК ПРВИ НА УДАРУ ПОТРОШАЧА
људи
Није лако радити са странкама
На првој линији фронта
ледатељка програма телевизије „Студио Б“
укључила се директно у јутарњи програм и
- Није лако радити са странкама. Шалтерски службеници
похвалила шалтерску службеницу Електросу увек на првој линији фронта према потрошачима.
дистрибуције Београд за показану изузетну
Изложени су разним ситуацијама, од пријатних, када их
професионалност, јер јој је претходног дана љубазно вратибаке уз плаћање рачуна почасте бомбоном, до крајње
ла поприличан вишак новца који јој је непажњом пружила.
неугодних, попут псовки и претњи љутитих потрошача.
Притом је располагала једино податком да је савесна и
Времена су тешка, незадовољство је велико и људима све
одговорна девојка радила на шалтеру девет. О том догађају,
теже пада плаћање рачуна – каже Мићић.
који се збио средином лета, одмах нас је обавестио Мирољуб
- Сетимо се само јануарског таласа незадовољства,
Мићић, шеф Службе снабдевања Погона I. Сазнали смо да
када су потрошачи масовно долазили да рекламирају
је актер овог лепог дешавања млада
рачуне, а на крају је и заштитник права
колегиница Тијана Вељковић, коју
потрошача потврдио да је само мали
смо затим и фотографисали док је
проценат рекламација био оправдан.
ведро и расположено комуницирала
Током претходне 2013. године имали
са странкама, очигледно врло
смо укупно око 2000 рекламација, а
задовољна својим послом. само у јануару било их је 3500. Био је
Иако су слични примери у нашој
то један од најјачих „удара“ које смо
свакодневној пракси чести, ипак се
издржали.
ретко дешава да потрошачи узврате
Да бисмо одговорили великом
пажњом какву је младој колегиници
притиску у кратком року смо
Тијани указала ова суграђанка. Под
оспособили један број младих људи
утиском лепог геста сматрали смо
ангажованих преко омладинских
да ова тема заслужује ширу пажњу
задруга. Примили смо и више од 3000
нашег колектива. Обратили смо се
писаних
захтева за рекламацију, и ту
Тијана Вељковић, заслужила јавну похвалу
стога Мирољубу Мићићу, човеку
смо испоштовали законске оквире
који нам је на целу ствар указао. Испоставило се да нисмо
и у прописаном року, од 15 дана, писмено одговарали
могли наћи бољег саговорника тим пре што је он тих дана
странкама. Јануар је био карактеристичан и по томе што је
навршио тридесет година рада у ЕДБ-у, од чега највећим
велики број странака долазио на шалтере без конкретног
делом у Дирекцији за снабдевање електричном енергијом.
питања и замерке. Долазили су масовно јер су прочитали
Надахнуто је говорио о одговорности и тежини непосредног
у новинама да треба рекламирати рачун! Иако су биле
контакта и рада са странкама и новцем, ређајући тако сјајну
велике гужве и то смо добром организацијом успешно
ниску необичних ситуација из богате ризнице свог искуства.
решили. Успоставили смо контролисани ред па није било
метежа и дужег чекања.
Г
Коректно, одговорно и сложно - на првој линији фронта
18
Увек добро организовани
Последњих месеци потрошачи у великом броју похрле
на наше шалтере 25-ог у месецу. Немаштина је па многи
чекају управо тај последњи дан да остваре попуст од
пет посто за редовно измиривање рачуна за електричну
енергију. Тада максимално појачамо број благајника на
свим нашим шалтерима. У успостављању контролисаног
реда припомажу и радници обезбеђења. Они, као скретничари, усмеравају странке на први слободан шалтер, тако
да се на ред не чека дуже од десетак, петнаест минута –
каже наш саговорник.
У шалтер сали понекад настане право позориште
Свим младим благајницима, када почињу, он указује да
се грешке у раду најчешће дешавају када нема гужве, јер
тада концентрација пада. У њиховом послу довољан је само
трен непажње и одсутности да се направи грешка.
- Увек сам говорио, а радим тридесет година, да је посао
благајника изузетно одговоран. И не бих се мењао са њима
када завршавајући смену броје новац и салдирају се, а све у
пару мора да се сложи. Не сме да буде ни вишка ни мањка! Упозоравам почетнике да уколико буду непажљиви
могу доживети и личну представу. А када ме питају како испричам догађај од пре пар година. Човек, жена и дете су
дошли на шалтер да плате рачун од десет хиљада динара.
Човек је благајници пружио уплатницу и док је она уносила
податке он је изненада ошамарио дете. Настала је гужва.
Жена је ударила човека, наводно бранећи дете, а он је
запањеној благајници викнуо - Шта ти гледаш? Дај ми ту
уплатницу да идем! Не знајући шта ју је снашло благајница
му је пружила уплатницу и они су брже боље збрисали.
Било је већ касно када се наша колегиница прибрала и
схватила да десет хиљада динара нити је видела - нити је
узела! Непажњу је морала да надокнади из свог џепа!
Разни профили људи
На шалтере долазе разни профили људи, од васпитаних,
културних и поштених до превараната најширег дијапазона.
Имали смо тако и случај када је жена донела новац да плати
велико дуговање. Пружила је уплатницу, а када је почела да
броји новац схватила је да један део недостаје. Сместа је
напала благајницу да је покрадена. У таквим ситуацијама
БРОЈ 518-519 | ЈУЛ-АВГУСТ 2014.
Мирољуб Мићић од првог августа ради у ПД „ЕПС
Снабдевање“. На овај корак се одлучио сматрајући га новим
радним изазовом и напредовањем у струци.
одмах се прави салдирање. Пресек стања благајне је показао
да у каси нема вишка новац, а и снимак камере је потврдио
да је наша колегиница савесно и поштено радила свој посао.
Љутиту жену је вероватно успут неко оџепарио. Међутим,
такве ситуације су врло стресне за наше људе. Обзиром да је током дугогодишњег рада, као
руководилац и шеф, свакодневно примао странке, Мићић
се овом приликом подсетио и неких личних необичних
искустава.
- Да би владао ситуацијом у овом послу мораш да
будеш и психолог и глумац. Ни сада ми није свеједно када
се присетим сцене коју сам доживео кризних деведесетих
година у Погону Земун. У канцеларију ми је ушао један
познати мафијаш да провери колико дугује за струју. Када
сам му рекао износ извукао је испод сакоа велики револвер
и казао: „Знам, зато сам и понео ово!“ Видевши да сам
убледео, цинично је додао: „Ма понео сам пиштољ да га
продам, да измирим дуг!“ Мени до смеха није било ни тада,
а богами ни сада. Један пензионисани официр је редовно долазио да
проверава рачун. Увек је под мишком носио дебелу књигу
у коју је уписивао стање на бројилу. Очитавао је струју
на сваких сат времена. Када сам га упитао шта ради ноћу,
подигао је зачуђене обрве и одсечно војнички одговорио:
- Па устајем! У канцеларију ми је једном приликом ушао човек носећи
у рукама два цегера са по десетак стаклених флаша. Стао је
испред мог стола и усмеравајући поглед од једне до друге
тачке на плафону, уједначеним гласом је понављао. „Осам
печата – дванаест докумената!“ На моје питање да ли има
неки проблем, после пар минута једноличног понављања
исте реченице, тргао се и одговорио: „Сестра ми је украла
документе.“ Ухватих се за ту сламку спаса и посаветовах га
да оде у оближњу станицу полиције да је пријави. Срећом,
прихватио је савет, окренуо се и отишао!
Све у свему, после тридесет година рада у продаји могу
рећи да се овде увек нешто догађа. Смењују се добре и
лоше ситуације, а ми смо увек ту да одговоримо на прави
начин, коректно, одговорно и пословно – поручио је на крају
Мирољуб Мићић.
Тања Зорановић
19
ПОРЕД УМКЕ КЛИЗИШТА СУ СЕ ПОЈАВИЛА И У БЕГАЉИЦИ
дешавања
Куће клизају и у Бегаљици
20
П
оред житеља насеља Умка, већ чувеног по
клизиштима, о коме смо у више наврата
писали, због клизишта која су „прорадила“
после мајских поплава, последице и огромну
штету претрпео је и наш колега Микица Ђорђевић,
вођа диспечерске екипе у Служби диспечерских екипа,
VI мушка, чије су куће у Бегаљици, у насељу Брђани,
„проклизале”.
На породичном имању Ђорђевић поседује неколико
кућа које су градиле три генерације његове породице.
Најновији објекат саграђен је пре 17 година, када
клизишта није било ни у најави. У тој, најновијој кући,
Ђорђевић је живео са супругом и двоје деце.
- Клизиште се на овом подручју први пут појавило
1999. године, одмах после НАТО бомбардовања. Тада
су се појавиле подземне воде, што никада до тада овде
није било забележено и за непуних месец дана земља је
попуцала и отворили су се бројни „кратери“. Дакле, када
се појавило клизиште сви објекти су већ били изграђени,
па и ова најновија кућа. Много сам новца и рада уложио
да санирам последице клизишта, да урадим дренажу,
поравнам терен, подигнем стубове, платим рад багера и
слично – каже Ђорђевић и констатује да је све то било
узалуд јер је најновија катаклизма потпуно уништила
његов дом. – У време градње није се дало ни наслутити
да ће објекти „проклизати“, а да сам на то бар посумњао,
наравно да никада овде не бих градио ништа – са сетом
нам прича.
После мајских поплава све што је до тада урађено
је поново разрушено. Стара родитељска кућа је
„проклизала“ великом брзином, тако да из ње нису
стигли ни ствари да изнесу. И сами смо се уверили да у
једном делу, ако може да се каже на пола преломљене
собе, стоје кауч, ормарићи, и други трагови живота ... Наравно, овде нико не сме да уђе јер је темељна
плоча пукла а после стручне процене оцењено је да је
кућа опасна јер сваког момента прети опасност да се
сруши.
Новија кућа, изграђена пре 17 година, померена је
са темеља и накренута, а на терену смо видели да су
струјни каблови откачени јер је због померања објекта
претила опасност да се прекину. Кућа је видно улегла, а
колега Ђорђевић каже да у њу улази вода са свих страна,
када пада киша, али и кроз попуцале темеље.
Општинска комисија је била на терену и констатовала
да објекти нису безбедни за живот и наложено им је
исељење. Цела породица је тренутно смештена петсто
метара даље од породичног имања, код родбине, а
решење проблема се не назире јер су Ђорђевићи,
по речима нашег колеге, све што су имали уложили
у санацију ранијих оштећења, мислећи да је тиме
проблем трајно решен. Мајске поплаве су, нажалост,
поново отвориле овај проблем.
Прва новчана помоћ од сто хиљада динара стигла
је после посете заједничке комисије послодавца и
синдиката ЕДБ-а, која је обилазила сва клизишта, али
проблем је што је у њиховом извештају наведено да су
оштећења у најблажој категорији оштећења. Ђорђевићи
овде више не могу да живе, а све што су имали уложили
су у дренажу и санацију, тако да им преостаје само
подстанарски живот. О тој чињеници се комисије не
изјашњавају.
М. Стојанић
ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Приредила: Т. Зорановић
Летња акција давања крви
Р
езерве крви у летњем периоду мање су од
уобичајених у првом реду због годишњих
одмора. Насупрот томе, потребе су веће и
то углавном због повећаног броја повреда насталих у саобраћајним несрећама. Подаци говоре да
дневни прилив крви у Институту за трансфузију у летњим
месецима износи у просеку око сто јединица, док се
реалне потребе крећу од 250 до 300 јединица. Имајући
све то у виду већи је и значај летње акције давања крви
која се, поред пролетње и јесење, годинама уназад
организује у Електродистрибуциjи Београд.
Судећи по броју наших колега који су у јулској
акцији учествовали јасно је да је уродио плодом јавни
позив Института да се даваоци одазову што масовније.
Својим доласком 124 хуманитарца су исказала жељу да
дарују драгоцену течност. Међутим, услед тренутних
здравствених сметњи своју намеру није могло да реализује њих 13. Све у свему, крв је дало 111 давалаца. На
овај племенити чин се по први пут одлучило њих 16, а
када је реч о нежнијем полу, хуманост је исказало 18
колегиница. Треба истаћи да је у јулској акцији учествовало и неколико наших бивших колега, међу њима и
Владимир Шиљкут, директор Сектора за трговину и
односе с купцима у ЕПС-овој Дирекцији за дистрибуцију,
као и пензионери Живко Ристић, Славиша Милановић
и Дмитар Лончина. Увек ведра и расположена, добровољце је љубазно,
уз осмех и шалу, дочекивала и бринула о њима колегиница Јасминка Јаца Шољанин, а захваљујући Синдикату
ЕПС - ЕДБ сви који су крв даривали били су у прилици
да се после тог чина окрепе укусним оброком.
Прославили Светог Илију
С
помен на Светог Илију, у народу познатог
као Илија громовник, као крсну славу
прослављају многе српске породице и неке
професије, међу којима и електричари.
Већ по традицији ову славу су обележили диспечери и
монтери Електродистрибуције Београд.
Диспечери у Новоградској, у Земуну, ову лепу
традицију негују већ десетак година. Ове године част
да буде домаћин славе припала је колеги Јовану Крњи
Крњешевцу, а богату трпезу су припремиле веште руке
чувених мајстора кулинарства, Зорана Брде Обрадовића
и Дарка Николића. Славу су прославили истичући
задовољство што сада бораве у новом, реновираном
простору. Ипак, кажу, задовољство ће бити потпуно
када стигне и нови намештај којим ће опремити радне
просторије.
У част заштитника светог Илије, окупили су се и
прослављали у добром расположењу и диспечери и
монтери Погона Крњача. Ову лепу традицију у Крњачи
негују већ петнаестак година, а овогодишњи домаћин
славе био је доајен диспечерске професије, Зоран
Кнежевић. Фотографије смо добили захваљујући Александру Милојковићу, директору Дирекције
управљања. Он се са задовољством одазвао позиву
својих колега из Земуна и Крњаче, а дарујући их тортама
учинио је њихове славске трпезе још слађим.
БРОЈ 518-519 | ЈУЛ-АВГУСТ 2014.
21
ИЗ ИСТОРИЈЕ ЕДБ - а
Радно време са потрошачима
Р
азвој града и пораст броја потрошача за
које предузеће свакодневно врши разне
услуге захтева такво прилагођавање које
грађанима највише одговара. Разуме се
да се ту ради о чистом и коректном пословном односу,
а не треба посебно напомињати да је наша дужност
да пружамо услуге узорног квалитета. На то нас
обавезује сврха постојања и оцена политичких органа
града која је најбоље исказана речима „нису грађани
ту ради комуналних предузећа, него обрнуто“. И док
је став предузећа такав у том погледу недвосмислен,
питање вемена у коме се потрошачима дају услуге
није сасвим решено. Вратимо се мало уназад.
До пре отприлике две године радно време је било
једнократно – од 7 до 13 часова. Запослени грађани
могли су своје послове у предузећу завршавати само у
том времену, дакле напуштати радна места. Увидело
се да такав распоред не одговара, па је уведено
двократно радно време: од 7 до 12 и од 15 до 19
часова. Али и овој новини требало је доста времена
да постане позната и прихваћена. Највише замерки
тицало се прекида између 12 и 15 часова, што је
коначно некако савладано.
Међутим није се остало ни на томе. Разлика је било
више. Много личних долазака и телефонских позива
само су објашњавали да питање радног времена са
потрошачима није нимало наивна ствар и да је то
стварно тешко решити бар на задовољство већине. Од
фебруара ове године пред потрошаче смо изашли са
јаком чињеницом: радно време је од 10 до 16,30 часова
непрекидно и нема те смене запослених којој не може
никако одговарати. Наше особље смо престројили и
очекивали резултате. Али испало је да многима ни тако
није добро. За време наплате рачуна још много пре
10 часова се налазе велике групе грађана који врше
притисак на чуваре да их пусте пре утврђеног времена.
Кад се коначно врата отворе они трчећи стижу до
благајни и канцеларија, заузимају редове и међусобно
се свађају, да би се на крају сложили да је за то криво
предузеће. Нижу се немиле сцене и коментари, а око
12 часова све пресахне и настане прекид све негде до
15 часова. Тада све опет живне и у 16,30 готово редовно
заврши неким закаснелим потрошачима, који не
пропусти прилику да се наљути, па и испсује и запрети. Погледајмо мало и жеље потрошача. Неки кажу да
им ово ново радно време сасвим одговара, други опет
критикују што се не почиње одмах изјутра, а трећи што
не траје и касније. Није лако оценити који су од њих
у већини. Изгледа ипак они што уопште нису имали
потребе да долазе, јер су били уредни и своје обавезе
извршили како треба на кућном прагу.
Постоји и други вид радног времена
са потрошачима на који нам се сасвим
озбиљно указује. То је радно време
инкасаната. И оно некима савим одговара,
за неке они долазе у станове рано, а за неке
опет касно и прекидају им поподневни
одмор. Свакако да сви имају право, али
како доћи до доброг решења за све?
Усмеравају нас на једино решење: још
више се приближити потрошачу. Поново
треба добро размотрити на који начин то да
се учини. Можда је решење као код неких
установа (пошта, банка) а то је: отворити
већи број услужних пословних јединица
тамо где највише погодује грађанима
разних делова града и насеља, са радним
временом које је сад.
М. Г.
(Текст је објављен у листу „Електродистрибуција“,
број 393 из јуна 1996. године.)
22
Београдске
ЗВЕЗДИЦЕ
Рудолф Арчибалд Рајс (1875-1929.)
је био швајцарски форензичар, публициста, доктор хемије и професор на
Универзитету у Лозани. На
позив српске Владе 1914. године
је спровео истраживање о
аустроугарским, мађарским и
бугарским зверствима над
цивилним становништвом у
Србији за време Првог светског
рата.
Са српском војском прешао
је Албанију, Солунски фронт
и са Моравском дивизијом
умарширао у ослобођени Београд, новембра 1918. године. До
те мере је заволео српски народ да је одлучио
да заувек остане у Београду. Написао је
добронамерни политички тестамент и
апел „Чујте, Срби!“.
„Народ вам је поносан, али не и охол.
Тај понос није мана, већ врлина. Она је
нужна сваком заиста добром човеку јер
га спречава да подлегне злим утицајима
или искушењима. Тај понос је, напросто,
поштовање сопствене личности. Лоши
људи га немају. Они су само охоли.
Најзад, ви сте бистар народ, један
од најбистријих које сам за живота
видео. Схватате брзо и правилно. Са
својом интелигенцијом и природним
богатствима тла морали бисте имати
једну од главних улога у Европи. Ваше
мане, поготово мане оних које ви
називате „интелигенцијом“, спречавају
вас да то постигнете.“
Арчибалд Рајс – „Чујте, Срби!“
БРОЈ 518-519 | ЈУЛ-АВГУСТ 2014.
Умро је у Београду и по његовој жељи
сахрањен је на Топчидерском гробљу, док
му срце почива на Кајмакчалану, где је
сахрањено заједно са
осталим ослободиоцима
и учесницима Солунског
фронта.
У знак захвалности
ратном другу и пријатељу, Удружење резервних официра и ратника
подигло му је споменик 1931.
године. Споменик се налази
у Топчидерском парку и има
статус споменика културе.
Скулптуру за споменик,
бисту Арчибалда Рајса, израдио је вајар
Марко Брежанин, истакнути портретиста,
чији је ово једини јавни споменик.
Приредила: М. Стојанић
Споменик Арчибалду Рајсу
На урни пише:
„Овде у овој урни, на врху
Кајмакчалана
Златно срце спава,
Пријатељ Срба из најтежих дана,
Јунак Правде, Истине и Права,
Швајцарца Рајса, ком’ нак је слава.“
23
ТС 110/10 kV „Београд 41“ у новобеоградском Блоку 32
Download

ПДФ - ЕДБ д.о.о.