Uputstvo o bezbednosti
proizvoda
1
DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
Pročitajte ovu knjižicu pre nego što probate da koristite proizvod ili pre pokušaja bilo kakvog
rada na održavanju. Nepridržavanje ovih uputstava može dovesti do povećane opasnosti od
požara, strujnog udara, opekotina ili gušenja. Kompanija Brother nije odgovorna ni za kakvu
štetu koja može nastati usled toga što se vlasnik proizvoda nije pridržavao instrukcija datih u
ovom uputstvu.
Kako se koristi ovo uputstvo:
1
1 Pre početka korišćenja uređaja pročitajte celo uputstvo i sačuvajte ga radi kasnije upotrebe.
2 Pažljivo pratite instrukcije date u ovom uputstvu i uvek se pridržavajte svih upozorenja
i napomena naznačenih na proizvodu.
3 Ako i nakon čitanja uputstva imate nedoumica u pogledu načina korišćenja uređaja, kontaktirajte
Brother korisnički servis ili lokalnog zastupnika kompanije Brother.
4 Da biste razumeli sve instrukcije, proučite simbole i konvencije korišćene u ovom dokumentu.
Verzija 0
SRB
1
Simboli i konvencije korišćeni u dokumentaciji
U dokumentaciji se koriste sledeći simboli i konvencije.
Poštujte sva upozorenja i uputstva označena na proizvodu.
UPOZORENJE
UPOZORENJE označava potencijalno
opasnu situaciju koja, ako se ne spreči,
može dovesti do smrti ili teških povreda.
Masna
Masna slova označavaju
brojeve na numeričkoj tastaturi
Touchpanel i dugmad na
ekranu računara.
Kurzivna
Kurzivna slova ističu važan deo
teksta ili vas upućuju na
povezanu temu.
Courier
New
Tekst pisan fontom Courier
New predstavlja poruke na
LCD-u proizvoda.
OPREZ
OPREZ označava potencijalno opasnu
situaciju koja, ako se ne spreči, može
dovesti do lakših ili umereno teških
povreda.
VAŽNO
VAŽNO označava potencijalno opasnu
situaciju koja, ako se ne spreči, može
dovesti do oštećivanja proizvoda ili gubitka
funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA
Napomene govore kako treba reagovati na
situaciju do koje može doći ili daju savete o
tome kako neka operacija utiče na druge
funkcije.
Sličice zabrane označavaju radnje
koje ne smeju da se obavljaju.
Ova sličica označava da ne smeju
da se koriste zapaljivi sprejevi.
Ova sličica označava da ne smeju
da se koriste organski rastvarači kao
što su alkohol i druge tečnosti.
Sličice opasnosti od električne
energije upozoravaju na moguć
strujni udar.
Sličice opasnosti od požara vas
upozoravaju na mogućnost izbijanja
požara.
2
Napomena
IIustracije u ovom uputstvu prikazuju
model MFC-J4510DW.
1
Napomena o sastavljanju i objavljivanju
1
Ovaj priručnik je sastavljen i objavljen tako da obuhvata najnovije informacije o bezbednosti
proizvoda aktuelne u vreme izdavanja. Informacije navedene u ovom priručniku su podložne
promeni.
Najnoviju verziju priručnika potražite na http://solutions.brother.com/
Izaberite bezbednu lokaciju za ovaj uređaj
1
Stavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu koja nije izložena udarima i vibracijama, npr. na radni
sto. Stavite proizvod blizu telefonske utičnice i standardne uzemljene strujne utičnice. Izaberite
suvo mesto sa dobrim provetravanjem na kojem se temperatura održava između 10 i 35°C.
UPOZORENJE
NE izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj toploti, otvorenom plamenu,
nagrizajućim gasovima, vlazi ili prašini. NE stavljajte uređaj na tepih ili ćilim i ne izlažite ga
prašini. To može dovesti do opasnosti od strujnog udara ili požara. To takođe može oštetiti
uređaj i/ili ga onesposobiti za rad.
NE stavljajte proizvod blizu grejnih tela, klima uređaja, stonog ventilatora, vode, hemikalija ili
uređaja koji sadrže magnete ili stvaraju magnetna polja. U slučaju da voda dođe u dodir sa
uređajem (uključujući i kondenzaciju od strane uređaja za grejanje/klimatizaciju/ventilaciju),
može uzrokovati opasnost od kratkog spoja ili požara.
3
NE stavljajte proizvod blizu hemikalija niti na mesta gde može doći do prosipanja hemikalija.
Posebno organski rastvarači ili tečnosti mogu izazvati rastapanje ili rastvaranje kućišta i/ili
kablova, što može dovesti do požara ili strujnog udara. Oni mogu izazvati i kvar ili obezbojavanje
proizvoda.
Prorezi i otvori sa donje i zadnje strane kućišta proizvoda služe za ventilaciju proizvoda.
Proizvod treba postaviti tako da ne dodiruje zid niti neki drugi uređaj i da njegovi otvori ne budu
začepljeni niti prekriveni. Blokiranje ventilacije uređaja može dovesti do opasnosti od
pregrevanja i/ili požara.
VAŽNO
• Uvek stavljajte uređaj na čvrstu površinu, nikad na krevet, sofu, tepih ili drugu sličnu
površinu.
• Ne stavljajte uređaj u ugradni element.
VAŽNO
• NE stavljajte predmete na ovaj proizvod.
• (Samo MFC modeli)
NE stavljajte ništa ispred proizvoda što bi blokiralo primljene faks poruke. NE stavljajte ništa
na put primljenim faksovima.
• NE stavljajte uređaj pored izvora smetnji, kao što su zvučnici ili bazne jedinice bežičnih
telefona koje nije proizvela kompanija Brother. Tako se može ometati funkcionisanje
elektronskih komponenti u uređaju.
• NE stavljajte uređaj na iskošenu/nagnutu površinu. NE naginjite uređaj nakon postavljanja
kertridža. To može dovesti do prolivanja mastila i unutrašnjeg oštećenja uređaja.
4
Opšte mere opreza
1
UPOZORENJE
Plastične kese se koriste za pakovanje uređaja. Da biste izbegli opasnost od gušenja, čuvajte
te plastične kese podalje od beba i dece. Plastične kese ne služe za igru.
Za korisnike sa pejsmejkerom
Ovaj uređaj stvara slabo magnetno polje. Ako uočite bilo kakve neobične simptome u vezi sa
pejsmejkerom kada se nalazite u blizini uređaja, udaljite se od njega i odmah potražite pomoć
lekara.
Izbegavajte korišćenje proizvoda tokom oluje sa grmljavinom. Može postojati neznatna
opasnost od strujnog udara u slučaju udara groma.
NE koristite zapaljive supstance, bilo kakve vrste spreja ili organskih rastvarača/tečnosti koji
sadrže alkohol ili amonijak da biste očistili proizvod iznutra ili spolja. Tako možete izazvati požar
ili strujni udar.
5
OPREZ
Ne pokušavajte da izvučete papire dok se ne završi štampanje i dok ne budu izbačeni iz uređaja.
To bi moglo dovesti do povređivanja usled zarobljavanja prstiju u valjcima.
Na nekim delovima proizvoda može doći do povređivanja ako se poklopci (osenčeno) snažno
zatvore. Obratite pažnju kada stavljate ruku na mesta prikazana na slikama.
NE dodirujte oblast koja je osenčena na crtežu. Tako možete poseći prste na ivicu uređaja.
6
NE nosite uređaj držeći ga za poklopac skenera, poklopac za otklanjanje zaglavljivanja, poklopac
otvora za ručno ubacivanje papira ili komandnu tablu. Uređaj može da vam isklizne iz ruku. Uređaj
prenosite uvlačeći ruke u rukohvate sa obe strane uređaja.
Ne skidajte nalepnice sa serijskim brojem i uputstvima pričvršćene za uređaj.
VAŽNO
• Pri nestanku električne energije mogu biti obrisane informacije iz memorije uređaja.
• NE dodirujte ekran osetljiv na dodir odmah nakon priključivanja kabla za napajanje ili
uključivanja uređaja. To može dovesti do greške.
7
Bezbedno povezivanje uređaja
UPOZORENJE
Unutar proizvoda se nalaze visokonaponske elektrode. Pre nego što pristupite unutrašnjosti
uređaja, npr. radi rutinskog održavanja kao što je čišćenje, uverite se da ste izvukli kabl za
napajanje iz električne utičnice, kao i telefonske (RJ-11) (samo MFC modeli) ili Ethernet (samo
mrežni modeli) kablove sa uređaja.
NE hvatajte utikač vlažnim rukama. Tako možete izazvati strujni udar.
Utikač uvek mora biti do kraja uvučen.
Proizvod treba priključiti na obližnji uzemljeni izvor naizmenične struje koji se nalazi u rasponu
koji je naznačen na nazivnoj nalepnici. NE priključujte ga na izvor jednosmerne struje niti na
invertor. Tako možete izazvati strujni udar. Ako niste sigurni koji izvor struje imate, kontaktirajte
kvalifikovanog električara.
8
1
Ovaj proizvod ima tropolni uzemljeni utikač. Taj utikač može da se uvuče samo u uzemljenu
strujnu utičnicu. To predstavlja bezbednosnu meru. Ako ne možete da uvučete utikač u utičnicu,
pozovite električara da vam zameni zastarelu utičnicu. NE stavljajte priloženi uzemljeni utikač
ni u kakvu utičnicu osim one koja je navedenog tipa. Tako možete izazvati strujni udar.
(Samo MFC modeli)
Nikad ne dodirujte neizolovane telefonske žice i priključke, sem ako je telefonski kabl izvučen iz
zidne utičnice. Nikad ne postavljajte telefonske kablove tokom oluje sa grmljavinom. Nikad ne
postavljajte telefonsku utičnicu na vlažno mesto. Tako možete izazvati strujni udar.
NE koristite uređaj ako je kabl za napajanje pohaban ili oštećen. Tako možete izazvati strujni
udar ili požar.
NE izvlačite srednji deo kabla za napajanje naizmeničnom strujom. NE dozvolite ničemu da
naleže na kabl za napajanje. NE postavljajte ovaj uređaj tako da kabl može biti nagažen. Tako
možete izazvati strujni udar ili požar.
Brother preporučuje da NE koristite nikakav produžni kabl.
9
Servisiranje uređaja
1
NE pokušavajte sami da popravljate ovaj uređaj. Otvaranje ili uklanjanje poklopaca vas može
izložiti opasnom naponu i drugim opasnostima i može poništiti vašu garanciju. Ako imate bilo
kakvih problema sa uređajem, kontaktirajte Brother korisnički servis ili lokalnog zastupnika
kompanije Brother.
UPOZORENJE
Ako proizvod padne ili se kućište ošteti, može postojati opasnost od strujnog udara. Isključite uređaj
iz strujne utičnice i pozovite Brother korisnički servis ili lokalnog zastupnika kompanije Brother.
OPREZ
Ako se proizvod neuobičajeno zagreje, emituje dim, bilo kakav jak miris ili ako slučajno prospete
bilo kakvu tečnost po njemu, odmah izvucite strujni kabl proizvoda iz električne utičnice.
Pozovite Brother korisnički servis ili lokalnog zastupnika kompanije Brother.
VAŽNO
Ako proizvod ne funkcioniše pravilno iako pratite sva uputstva za njegovu upotrebu, izmenite
samo one komande koje su objašnjene u uputstvu za upotrebu. Nepravilno menjanje drugih
komandi može da dovede do oštećenja i često može da zahteva obiman rad kvalifikovanog
tehničara da bi uređaj vratio na normalan rad.
Garancija i odgovornost za proizvod
Nijedna informacija navedena u ovom uputstvu ne utiče ni na koju postojeću garanciju za
proizvod, niti se na osnovu nje može zaključiti postojanje bilo kakve dodatne garancije za
proizvod. Nepridržavanje mera bezbednosti navedenih u ovom uputstvu može poništiti garanciju
proizvoda.
UPOZORENJE
NE koristite ovaj proizvod u blizini vode, npr. blizu kade, umivaonika, sudopere ili uređaja za
pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.
Izbegavajte korišćenje proizvoda tokom oluje sa grmljavinom. Može postojati neznatna
opasnost od strujnog udara u slučaju udara groma.
NE koristite ovaj proizvod za obaveštavanje o curenju gasa u blizini mesta curenja.
10
1
Koristite samo onaj strujni kabl koji je priložen uz ovaj proizvod.
Ovaj proizvod se mora postaviti blizu lako pristupačne strujne utičnice. U slučaju nužde, morate
izvući kabl za napajanje iz strujne utičnice da biste potpuno prekinuli napajanje električnom
energijom.
Odobrenje (samo MFC modeli)
1
OVAJ UREĐAJ JE NAMENJEN RADU SA DVOŽILNOM ANALOGNOM JAVNOM
TELEFONSKOM LINIJOM NA KOJOJ SE NALAZI ODGOVARAJUĆI PRIKLJUČAK.
Kompanija Brother napominje da ovaj proizvod možda neće funkcionisati dobro van zemlje u kojoj
je kupljen i ne daje nikakvu garanciju za slučaj korišćenja ovog proizvoda na javnim
telekomunikacionim linijama neke druge zemlje.
Informacije o ožičenju (samo za Veliku Britaniju)
1
Ako morate zameniti osigurač u utikaču, postavite utikač sa BS1362 osiguračem odobren od
strane ASTA, istih karakteristika kao originalni osigurač. Uvek vratite poklopac osigurača. Nikad
ne koristite utikač koji nema poklopac. U slučaju bilo kakve nedoumice pozovite kvalifikovanog
električara.
Upozorenje – ovaj proizvod mora biti uzemljen.
Žice u kablu za napajanje su obojene na sledeći način:
 Zeleno-žuta: uzemljenje
 Plava: nula
 Smeđa: faza
Izjava o usklađenosti (samo za Evropu)
1
Mi, Brother Industries, Ltd., sa sedištem u 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561
Japan, izjavljujemo da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima Direktiva 1999/5/SE
i 2009/125/SE.
Izjava o usklađenosti (Declaration of Conformity) je dostupna na našem sajtu.
Idite na http://solutions.brother.com/
-> izaberite regiju (npr. „Europe”)
-> izaberite zemlju
-> izaberite model
-> izaberite „Manuals”
-> izaberite „Declaration of conformity” (izaberite jezik kad bude zatraženo).
11
CE oznaka za uređaje koji podržavaju bežični LAN
AT
FI
LV
PT
NO
IS
BE
FR
LT
SK
CH
TR
CY
DE
LU
SI
BG
CZ
HU
MT
ES
RO
DK
IE
NL
SE
GR
1
EE
IT
PL
GB
LI
Ovaj proizvod podržava bežični LAN.
Priključivanje na LAN (modeli sa mrežnim priključkom)
1
VAŽNO
NE priključujte ovaj proizvod na LAN priključak na kome može doći do prenapona.
Radio-smetnje
1
Ovaj proizvod je usklađen sa standardom EN55022 (CISPR publikacija 22)/klasa B. Prilikom
priključivanja proizvoda na računar postarajte se da koristite USB kabl dužine do 2 m.
Informacije o reciklaži su u skladu sa direktivama za zbrinjavanje
električnog i elektronskog otpada (2002/96/SE) i baterije
(2006/66/SE)
Oznaka na proizvodu
Oznaka na bateriji
Samo za Evropsku uniju
Proizvod/baterija je označen/a jednim od gornjih simbola za reciklažu. To znači da uređaj/bateriju
na kraju svog radnog veka morate odložiti na odgovarajuće mesto za prikupljanje, odvojeno od
normalnog kućnog nerazvrstanog otpada.
12
1
Izjava o kvalifikaciji za standard ENERGY STAR®
1
Svrha međunarodnog programa ENERGY STAR ® je promovisanje razvoja i popularizacije
energetski efikasnih kancelarijskih uređaja.
Kompanija Brother Industries, Ltd., kao jedan od ENERGY STAR ® partnera, je utvrdila da ovaj
proizvod zadovoljava ENERGY STAR ® specifikacije u pogledu energetske efikasnosti.
Žigovi
1
Brother logotip je registrovani žig kompanije Brother Industries, Ltd.
Nazivi Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook i Internet Explorer su
registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama
i/ili drugim zemljama.
Nazivi Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone i iPod touch su žigovi kompanije Apple Inc.
registrovani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
Naziv AirPrint je žig kompanije Apple Inc.
Nazivi Adobe, Illustrator i Photoshop su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Adobe Systems,
Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Naziv Nuance, Nuance logotip, PaperPort i ScanSoft su žigovi ili registrovani žigovi kompanije
Nuance Communications, Inc. ili njenih povezanih kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama
i/ili drugim zemljama.
Nazivi Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro i M2 su žigovi
kompanije Sony Corporation.
Logotip SDHC je žig kompanije SD-3C, LLC.
Naziv AOSS je žig kompanije Buffalo Inc.
Nazivi Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Protected Access (WPA), Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2),
Wi-Fi Protected Setup, logotip Wi-Fi Protected Setup i naziv Wi-Fi Direct su žigovi udruženja
Wi-Fi Alliance.
Naziv FaceFilter Studio je žig kompanije Reallusion, Inc.
Naziv FLICKR je registrovani žig kompanije Yahoo! Inc.
Nazivi Google, Google Cloud Print, Google Docs i Picasa su žigovi kompanije Google, Inc.
Upotrebu ovih žigova određuje Google Dozvole.
13
Naziv UNIX je registrovani žig konzorcijuma The Open Group u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama.
Naziv Linux je registrovani žig Linusa Torvaldsa u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
zemljama.
Nazivi Corel i CorelDRAW su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Corel Corporation i/ili njenih
povezanih kompanija u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Svaka kompanija čiji su nazivi softvera pomenuti u ovom priručniku ima ugovor o licenciranju
softvera specifičan za programe koji su u njenom vlasništvu.
Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda kompanija prisutnih u proizvodima kompanije
Brother, sa njima povezana dokumentacija i svi drugi materijali predstavljaju žigove ili
registrovane žigove tih odgovarajućih kompanija.
Napomene o licenciranju otvorenog izvornog
koda
1
Ovaj proizvod sadrži softver otvorenog izvornog koda.
Da biste pogledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda, idite na stranu za
preuzimanje priručnika na početnoj strani vašeg modela na sajtu Brother Solutions Center na
adresi http://solutions.brother.com/
Autorska prava i licenca
1
© 2012 Brother Industries, Ltd. Sva prava zadržana.
Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sledeći dobavljači:
© 1983−1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA ZADRŽANA.
© 2008 Devicescape Software, Inc. Sva prava zadržana.
Ovaj proizvod sadrži softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila kompanija ZUKEN ELMIC, Inc.
Ostale informacije
Naziv FlashFX ® je registrovani žig kompanije Datalight, Inc.
FlashFX ® Copyright 1998−2010 Datalight, Inc.
Američki zavod za patente 5,860,082/6,260,156
Naziv FlashFX ® Pro™ je žig kompanije Datalight, Inc.
Naziv Reliance™ je žig kompanije Datalight, Inc.
Naziv Datalight ® je registrovani žig kompanije Datalight, Inc.
Copyright 1989−2010 Datalight, Inc. Sva prava zadržana.
14
1
Brother korisnički servis
1
Korisnički servis
1
Informacije za kontakt sa lokalnim zastupnikom kompanije Brother potražite na adresi
http://www.brother.com/
Lokacije servisa
1
Za servise u Evropi kontaktirajte lokalnog predstavnika kompanije Brother. Adrese i telefone
kancelarija u Evropi možete naći na http://www.brother.com/ biranjem svoje zemlje.
Protivzakonita upotreba uređaja za kopiranje
1
Reprodukovanje određenih predmeta ili dokumenata u cilju prevare je protivzakonito. U nastavku
sledi nepotpuna lista dokumenata čije kopiranje može biti protivzakonito. Predlažemo vam da se
posavetujete sa svojim pravnim savetnikom i/ili relevantnim nadležnim institucijama ako imate
nedoumica u pogledu neke stavke ili dokumenta:
 Novčanice
 Menice ili druge potvrde o dugu
 Potvrde o oročenju
 Dokumenta o vojnoj službi ili regrutaciji
 Pasoši
 Poštanske marke (poništene ili neponištene)
 Dokumenta o imigraciji
 Dokumenta o socijalnoj pomoći
 Čekovi ili menice državnih institucija
 Identifikacioni bedževi ili amblemi
Pored toga, u nekim zemljama je zabranjeno kopirati vozačke i/ili saobraćajne dozvole.
Dela zaštićena autorskim pravima se zakonski ne mogu kopirati, sa izuzetkom „poštenog
korišćenja” koje se odnosi na njihove pojedine delove. Višestruko umnožavanje predstavlja
neprimerenu upotrebu. Umetnička dela treba u tom smislu smatrati ekvivalentnim delima
zaštićenim autorskim pravima.
15
www.brotherearth.com
Download

Uputstvo o bezbednosti proizvoda