KREDİLİ BANKOMAT- 724 HESABI
BİLGİ FORMU
ÜRÜNÜN ADI: Kredili Bankomat-724 Hesabı
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
ÜCRET TİPİ
ÜCRET TUTARI/FAİZ ORANI
TAHSİLAT PERİYODU
KMH Faiz Oranı (Aylık)
……………….
Aylık
KMH Gecikme Faiz Oranı (Aylık)
……………….
Aylık
Basılı Ekstre Gönderim Ücreti
5,00.-TL + BSMV
Aylık
GECİKME BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME ÜCRETLERİ:
Talebinize bağlı mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme bildirimlerinden
maliyeti kadar gönderim masrafı tahsil edilmektedir. Bilgilendirmenin yapıldığı tarihte geçerli olan ücretler
tahsil edilir.
DEVLETE ÖDENEN VERGİ VE FONLAR:
Faiz, ücret, masraf ve komisyon tutarları üzerinden %5 BSMV, faiz ve faiz niteliğinde tahsil edilen
komisyonlar üzerinden ise ayrıca %15 KKDF ödenecektir.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Yukarıda belirtilen faiz ve ücretler ürün, hizmet ve ücret tipine göre işlem anında, hesaptan veya talebinize
ve Bankanın kabulüne bağlı olarak kredili mevduat hesabınızdan tahsil edilmek suretiyle yapılır.
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bu Formda yer alan faize ilişkin değişiklikler, Merkez Bankası’nın düzenlemesiyle belirlenen azami akdi faiz
oranlarını aşmayacak şekilde belirlenecek ve 30 gün önceden tarafınıza eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya
benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından
vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme
ait artmış oranda faiz, tahsil edilmeyecektir.
Bir takvim yılı içinde bu formda belirtilen ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katından az yapılacak artışlar 30 gün önceden
tarafınıza e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bu bildirim üzerine, bildirim
yapıldığı tarihten itibaren on beş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme
hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir
ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücretin değişikliğinin
kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Ancak
ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişiklik kabul edilmiş sayılır.
Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının
1,2 katı ve üzerinde yapılacak artışlar için ayrıca onayınız alınacaktır.Yukarıda özetlenen konular dışında
her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda
Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bireysel Ürün ve Hizmet Paketi Sözleşmesine ek
olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1 (bir) nüshasını
saklayınız.
Müşteri Adı ve Soyadı
Tarih
Banka
................................................................
İmza
.............../.............../.............................
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Banka Kaşesi ve Yetkili İmzalar
Şube
................................................................
Sicil Numarası: 776444 / Ticaret Unvanı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Ticari Merkez Adresi: Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Güler Sok. No: 51 Kağıthane/İSTANBUL
İnternet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Download

KMH Bilgi Formu