SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ULUSLAR ARASI KATILIMLI VII. ULUSAL BİYOMEKANİK KONGRESİ
16-18 EKİM 2014
YAZIM KURALLARI
Açıklama: Özetleri ve bildirileri hazırlarken Kongre web sayfasında Microsoft Word dosyası
olarak verilen özet ve bildiri şablonları kullanılabilir.
Genel bildiri formatı (Türkçe veya İngilizce): A4 kağıdında, tüm kenarlardan (üst, alt, sol ve sağ)
20 mm boşluk bırakılarak 1 satır aralıklı, 11 punto Times New Roman yazı karakterli ve iki yana
yaslı düz metin şeklinde olmalıdır. Makale aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:
Bildiri başlığı: Başlıklar Times New Roman yazı karakterli, koyu ve baş harfler büyük olarak
yazılmalıdır.
Yazar isimleri ve adresleri: Yazar isimleri, başlık sonrası bir satır boşluk olacak şekilde
kısaltmasız, ismin ilk harfi ve soyadın tümü büyük harflerle ortalı ve düz yazılmalıdır. Birden çok
yazarlı makalelerde yazarlar arasına virgül konmalıdır. Yazarların adreslerini belirtmek için
isimlerin yanına konulacak üst simge rakam olmalıdır (1, 2, 3, gibi). Yazarların tam adresleri boş
satır bırakılmadan isimlerin altındaki satıra yazılmalıdır. Sorumlu yazar isminde mutlaka üst simge
olarak yıldız sembolü konmalı ve sorumlu yazarın e-mail adresi ilk sayfanın sol alt köşesinde (*)
sembolü ile dipnot olarak belirtilmelidir.
Özet ve anahtar kelimeler: Bildiride Türkçe ve İngilizce özetler bulunmalı ve her iki özetin
toplamı 600 kelimeyi geçmemelidir. Eğer bildiri Türkçe ise Türkçe “Özet”, İngilizce “Abstract” dan
önce yazılmalıdır. Bildiri İngilizce ise İngilizce “Abstract”, Türkçe “Özet” den önce yazılmalıdır.
Özet ve Abstract kelimeleri koyu yazılmalıdır. Her iki özetin hemen solunda ayrı bir sütunda 4-6
kelimeden oluşan “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” yazılmalıdır.
Semboller: Makale içinde kullanılan bütün semboller alfabetik sırada, özetlerden sonra
yazılmalıdır. Yunan karakterleri, Latin karakterlerden sonra verilmelidir. Varsa alt simgeler ve üst
simgeler verilebilir. Sembollerin birimleri parantez içinde verilmelidir.
Ana bölümler: Bildirinin ana bölümleri mümkün olduğunca Giriş, Materyal ve Yöntem,
Araştırma Bulguları, Tartışma ve Sonuç, Öneriler (varsa), Teşekkür (varsa) şeklinde olmalıdır.
Bildirideki ana bölüm başlıkları 1., 2. ve varsa alt bölüm başlıkları 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 2.3.1. vb.
şeklinde numaralandırılmalıdır. Tüm ana bölümler iki yana yaslı ve başlıklar koyu renkli olmalıdır.
Teşekkür: Çalışmada yardımları olan kişi veya kişilere bu bölümde teşekkür edilmelidir. Aynı
zamanda maddi destek alınan kurum ve kuruluşlara yardım ve desteklerinden dolayı bu bölümde
teşekkür edilmelidir. Bildiri, bir projeden üretilmişse, proje desteği belirtilmelidir.
Kaynaklar: Kaynakların metin içinde gösterimi yazar soyadlarına göre aşağıdaki gibi olmalıdır:
Tek yazarlı makaleler:
(Aslan, 2000)
Aslan (2004)
Aslan (2004)’e göre
(Watson, 2004; John, 2005)
(Turan, 2000a, b)
1
İki yazarlı makaleler:
(Konstantinov ve Vandenberg, 1998)
İkiden fazla yazarlı makaleler:
(Çilbiroğlu vd., 2000)
Smith vd. (2004)’e göre
Bildiri metni içerisinde verilen her kaynak, bildirinin “Kaynaklar” kısmında mutlaka yer almalıdır.
Bildiri metni içerisinde “vd.” ile kısaltılan yazar adları “Kaynaklar” kısmında tam olarak
verilmelidir. Kaynaklarda kullanılan dergi isimleri açık bir şekilde yazılmalıdır. Kaynaklar
bildirinin son bölümü olarak “Teşekkür” den sonra alfabetik sırada verilmelidir. Kaynakların
“Kaynaklar” kısmındaki gösterimi aşağıdaki örneklerdeki gibi olmalıdır:
Makale:
Ayyıldız, N., Yücesan, A., 2006. On the Scalar and Dual Formulations of the Curvature Theory of
Line Trajectories in the Lorentzian Space. Journal of the Korean Mathematical Society, 43(5),
1339-1355.
Kitap:
Çengel, Y., Michael, B., 2008. Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik. Literatür Yayıncılık,
869s, İstanbul.
Sempozyum Bildirisi:
Bayarı ,C.S., Kurttaş, T., Tezcan, L., 1998. Çevresel İzotoplar ve Üç Boyutlu Yerinde Yoğunluk
Ölçümleri. Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, 2-6 Kasım, Ankara, 104-106.
Web adresi:
Şenel, F., 2006. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi. http://www.biltek. tubitak.gov.tr/pdf/kene.pdf
(Erişim Tarihi: 21.01.2007).
Biyolojik Çeşitlilik, 2005. Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği. http://www.bcs.gov.tr/1.4.php (Erişim
tarihi: 15.01.2007).
Tez:
Kızılkan, Ö., 2008. Alternatif Soğutucu Akışkanlı Değişken Hızlı Kompresörlü bir Soğutma
Sisteminin Teorik ve Deneysel İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Doktora Tezi, 112s, Isparta.
Şekil ve Tablolar: Fotoğraf, resim, çizim ve grafik gibi gösterimler şekil olarak verilmelidir.
Şekillerin genişliği 16 cm, yüksekliği ise 20 cm’ den büyük olmamalıdır. Resim ve fotoğraflar iyi
kaliteli ve en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Tüm şekil ve tablolar ilk geçtiği yere yakın olacak
şekilde en uygun yerde verilmeli ve makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Şekil 1., Tablo
1.). Tablo ve şekil açıklamalarının sonunda nokta veya virgül konulmamalıdır. Şekil başlıkları
şekillerin altında, tablo başlıkları ise tabloların üstünde verilmelidir. Tablolarda dikey çizgi
kullanılmamalıdır.
Birimler: Bildirilerde kullanılan birimler SI birim sistemine uyumlu olmalıdır.
Formüller: Formüller sola dayalı olarak yazılmalı ve sağa dayalı olarak numaralandırılmalıdır.
2
Download

Yazım Kuralları - Süleyman Demirel Üniversitesi