UDRUŽENJE/UDRUGA POSLODAVACA
KOMUNALNE PRIVREDE F BIH
IZVOD IZ ZAPISNIKA
Sa 127. sjednice Upravnog odbora Udruženja/Udruge, održane 17.09.2014.g. u Širokom Brijegu.
Domaćin sjednice bilo je Udruženje/Udruga poslodavaca komunalne privrede u FBiH.
Sjednicom je predsjedavao gosp. Babić Selim, predsjednik Upravnog odbora UPKP FBiH.
Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora gospoda: Selmanović Salih KJKP
„Sarajevogas“ Sarajevo, Lučić Matija JP „ViK“ Jajce, Latifagić Faruk JKP „Komemorativni
centar“ Tuzla, Pinjić Alma KJKP „Pokop“ Sarajevo, Huseinagić Mirsad JP „Vodovod“ Mostar,
Busuladžić Hasija KJKP „ViK“ Sarajevo, Džambić Sead JKP „ViK“ Tuzla, Kaknjo Sead JP
„Grijanje“ Zenica, Kahriman Ekrem JP „ViK“ Zenica, Džubur Admir KJKP „Toplane“ Sarajevo,
Čaušević Osman JP„ViK“ V.Kladuša, Baltić Kemal JKP „Bašbunar“ Travnik, Dervišević Rasim
JP „Vodovod“ Bihać, Silajdžić Sadik JKP „6 Mart“ Goražde, Nurispahić Ahmet JKP
„Komunalac“ Orašje, Predsjednik Nadzornog odbora Udruženja/Udruge Zeljko Vlado i član
Tahitović Enver JKP „Standard“ Konjic, Zečević Hazim Koordinator UPKP, Čengić Jasmina član
Stručnog tima UPKP i Šakić Ifeta tehnički sekretar.
Gosti sjednice: Ministar Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo gosp.
Zlatko Petrović.
Sjednici nisu prisustvovali članovi Upravnog odbora gospoda: Filipović Enes KJKP „Rad“
Sarajevo, Šaranović Mirsad KP „Rad“ Tešanj, Lebo Frano JP „Vodovod“ Posušje i Brkić Josip
JKP „Komunalno“ Ljubuški.
Za sjednicu je predložen slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 126. sjednice, održane 31.07.2014. g. u Sarajevu,
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga inoviranog Finansijskog plana za 2014. godinu,
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Organa UPKP FBiH,
 Zamjenik predsjednika Upravnog odbora,
4. Određivanje uvodničara za temu Skupštine,
5. Informacije između dvije sjednice:
 Sačinjena Analiza primjene Zakona o komunalnim djelatnostima po kantonima,
 Upućen dopis Ministrici FMOT za organizovanje zajedničkog sastanka,
6. Tekuća pitanja:
 uplata kotizacije za Skupštinu i uplata članarine.
Poslije diskusije prisutnih, doneseni su slijedeći:
Z A K LJ U Č C I i O D L U K E
Ad.1. Usvojen je dnevni red sjednice sa dopunom pod tekućim pitanjima, (sugestija g. Zeljke
Vlade), da se raspravlja o prijedlogu Statuta u dijelu određivanja kvoruma na Skupštini.
Zapisnik sa 126 sjednice održane u Uredu UPKP, usvojen je u predloženom tekstu.
Ad.2. Upravni odbor je razmatrao inovirani Finansijski plana za 2014.godinu, promjene se odnose za
naknadu po Ugovoru o djelu za gosp. Zečević Hazima prema Odluci Upravnog odbora sa
porošle sjednice. Plan je usvojen u predloženom tekstu.
Ad.3. Upravni odbor je donio Odluku da se za zamjenika predsjednika Upravnog odbora imenuje
gosp. Baltić Kemal, JKP „Bašbunar“ Travnik, koji je duži period aktivan član Upravnog
odbora. Prijedlog će se dostaviti Skupštini na usvajanje zajedno sa predloženom listom za
verifikaciju i ostalih članova Organa UPKP FBiH.
1
Ad.4. Upravni odbor je razmatrao Analizu koja je pripremljena za glavnu temu Skupštine, a koja je
sačinjena na osnovu dobijenih odgovora iz Ankete od članica UPKP FBiH.
Analiza nije imala za cilj da se bavi pojedinim rješenjima u pomenutim Zakonima, kvalitetom i
nedostacima u istim, već kako i u kolikoj mjeri se ovi Zakoni poštuju i efikasno primjenjuju.
Koordinator gosp. Zečević Hazim prisutne je informisao o radu Radne grupe na prikupljanju
materijala za Analizu, objasnio stanje zakonodavstva u BiH i FBiH, te iznio suštinu iz
dobijenih odgovora u Anketi, a to je da niti jedan osnivač u Federaciji BiH u potpunosti ne
poštuje doneseni Zakon o komunalnim djelatnostima.
Svi kantoni/županije donijeli su odgovarajuće Zakone o komunalnoj djelatnosti, međutim zbog
toga što ne postoji krovni Zakon za komunalnu privredu na nivou FBiH, pšarolik je pristup
rješavanja pitanja iz ove oblasti, a naročito u pogledu utvrđivanja cijene koštanja komunalne
usluge, metoda i načina efikasnije naplate komunalne usluge, odnosa osnivača i JKP itd.
Osvrnuo i na predloženi Radni materijal Zakona o komunalnoj privredi na nivou FBiH, u
kojem je predviđeno osnivanje Regulatorne komisije za utvrđivanje cijena komunalnih usluga,
gdje je napomenuo da ovakvo tijelo imaju skoro sve zemlje u okruženju.
Gosp. Džambić Sead se uključio u diskusiju i naglasio da moramo istrajati u traženju rješenja
za poboljšanje ambijenta za poslovanje JKP. U praksi se javljaju veliki problemi, skoro da su
pojedini zakoni neprimjenjivi, (zakon o koncesijama, Zakon o putevima, Zakon o poštama itd),
jer su u nekim segmentima nejasni i nedorečeni i ne tretiraju svakoga isto, moramo tražiti bolja
rješenja, mora se uspostaviti ravnoteža i ravnopravnost države za sve sudionike u poslovanju.
Gosp. Džubur Admir je pojasnio jedan odgovor iz Ankete KJKP „Toplane“ Sarajevo i
napomenuo da stalna aktivnost bude ukazivanje na nemogućnost primjene zakona u svim
segmentima. Putem Organa UPKP uticati na donešenju novih zakona koji uređuju ovu oblast.
Gosp. Selmanović Salih, je stava da ovu temu ne smijemo ispustiti ni jednog časa, moramo je
dobro elaborirati, tema je krucijalna i o njoj se treba raspravljati na svakoj sjednici UO.
Potrebno je formirati Radnu grupu koja će se baviti samo ovom temom, puno se zakona donosi
i više njih prolazi mimo naših aktivnosti, a poslije usvajanja se suočimo sa teškoćama primjene.
Gosp. Zečević Hazim se slaže da je tema kompklesna, slaže se sa formiranjem Radne gupe, ali
veliko je pitanje kako uticati na politiku i kako ubijediti Organe FBiH za donošenje Zakona na
nivou FBiH kojim bi se uredili osnovni principi poslovanja JKP.
Gosp. Dervišević Rasim, također se slaže da se mora zauzeti jasan stav u kojem će se tražiti
normalno poslovanje JKP, koja sada posluju na ivici izdrživosti, jer je politika umiješana u
poslovanje JKP. Stava je da se hitno moraju pokrenuti aktivnosti oko Kolektivnog ugovora.
Ministar Zlatko Petrović se obratio prisutnima, dao punu podršku radu UO uz konstataciju,
da rado prisustvuje našim skupovima i uvijek će se odazvati kada je u mogućnosti.
Jako dobro mu poznata problematika poslovanja JKP jer je resorni ministar duži period, stava
je da status javnih preduzeća mora biti sa javnim ovlaštenjima i protivnik je da komunalna
preduzeća rade tržišne stavri. Zagovornik je implementacije zakona, kao na lokalnom tako i na
svim nivoima u državi, nema osnivač samo prava ima i obaveze. Slaže se da je potrebno da se
na Federalnom nivou, ne kao ustavna nadležnost, donese Zakon ili propis koji bi regulisao
osnovne principe rada JKP, sve drugo bi predstavljlo uzimanje ustavne nadležnosti, prije svega
lokalnih zajednica. Napomenuo je da segment poslovanja JKP je Kolektivni ugovor tj. cijena
rada. Kolektivni ugovor je jedan propis, dogovor koji je postignut između ugovornih strana i
koji je fiksni dio cijene komunalnih usluga.
Komentarišući Analizu u kojoj se ističe donošenje podzakonskih akata za funkcionisanje JKP,
napomenuo je da je nadležno ministarstvo u kojem je on ministar, pripremilo sve potrebne akte,
pravilnike, uredbe isl.,ali nisu dobili podršku jer se politika uvukla u svaki segment poslovanja.
Što se tiče Regulatorne komisije za određivanje cijena komunalnih usluga, rekao je da postoji
stručni pisani materijal u kojem nije predviđeno takvo tijelo zato što JKP nisu finansijski
visoko profitabilna preduzeća, zato što imaju izraženi socijalni element i iz tog razloga država
mora da ima aktivnu ulogu prema socijalnom elementu. Regulatorna agencija ne znači samo
tarifnu politiku i cijene, nego sve postupke i procedure, taj organ uzima kompletne ingirencije i
kontrole poslovanja JKP u smislu postupaka i procedura. To se može raditi u elektroprivredi,
2
telekomu, gasu i tamo gdje postoji konkurencija, ne treba nikome dozvoliti da ulazi u osnovnu
djelatnost kao konkurencija, osim u segmentima poslova koji nisu osnovna djelatnost. Držite se
javne funkcije i parametara da svaka djelatnost mora imati jasnu tarifnu politiku, sugeriše da
budemo jedinstveni, da sarađujemo, da imamo jasne zajedničke stavove, da sarađujemo sa
Sindikatom i zajednički obezbijedimo svoje mjesto u ovakvom sistemu i na kraju kaže da smo
snažno Udruženje koje može promijeniti stavri nabolje.
Gosp. Kahriman Ekrem, osvrnuo se na upućeni Radni materijal Zakon o komunalnoj privredi
FBiH, gdje kaže daje UPKP samo napravio radni materijal, to je samo inicijativa, zakone treba
da prave nadležna ministarstva i ne mislimo da treba u potpunosti da bude onakav kako smo
predložili. U daljoj diskusiji je napomenuo razne projekte koje nudi Evropa, ali nažalost nismo
primjer dobre saradnje, jer nemamo jasnu zakonsku regulativu na nivou države.
Još je napomenuo da treba uputiti Urgenciju na ranije upućenu inicijativu za izmjenu Zakona o
plaćanju zakupa u putnoj komunikaciji, gdje smo tražili da se osim poljoprivredne djelatnosti
od obaveze plaćanja zakupa izuzme komunalna infrastruktura koja predstavlja javno dobro u
općoj upotrebi. Urgenciju poslati i poslije izbora, eventualno novoj vlasti.
Ministar Petrović, informiše prisutne da je već u proceduri usklađivanje propisa, a radi se o
javnom dobru o imovini i vlasništvu, vlasnik je država u nekom omjeru, a imovina je imovina
preduzeća. Ministar Petrović vodi aktivnosti edukacije općinskih službi grada i kantona, te
komunalnih preduzeća u KS, vezano za primjenu Zakona o stvarnim pravima, te je pozivao na
prisustvo sve zainteresovane (za 10-15 dana).
G-đa Pinjić Alma, mišljenja je da JKP trpe negativne posljedice u poslovanju zbog loših
zakona koji se donose bez šire javne rasprave i bez učešća kompetentnih osoba.
Gosp. Zečević Hazim je pročitao Zaključke iz Analize koje je Upravni odbor usvojio, a koje
će razmatrati Skupština UPKP FBiH.
Za uvodničara po temi Skupštine imenovan je gosp. Zečević Hazim.
Ad.5. Informacija o aktivnostima između dvije sjednice, Upravnom odboru su predočene u pisanoj
formi koje su dostavljene i ostalim članicama.
Gosp. Babić Selim, prisutne je upoznao o namjeri upućenog pisma Ministrici FMOT za
sastanak sa Sindikatom, Udruženjem poslodavaca FBiH i Udruženjem saveza općina i gradova,
a tiče se razrješenja dileme važnosti Kolektivnog ugovora, zauzimanje zajedničkog stava.
Ad.6. Tekuća pitanja:

Upravni odbor je usvojio prijedlog gosp. Vlade Zeljke, da u dijelu „Nadležnosti
Skupštine“ u članu 27 stoji: „Skupština može punovažno odlučivati ako je na sjednici
prisutna natpolovična većina od ukupnog broja članova“.
Na sugestiju gosp. Džambić Seada, Upravni odbor je usvojio zaključak da se, iz
praktičnih razloga, održavanje narednih Skupština planira u Sarajevu.
Ovi prijedlozi će se amandmanski predložiti Skupštini na usvajanje.

Ponovno se apeluje na sve članice da ažuriraju svoje obaveze po osnovu uplate članarine,
kako bi UPKP FBiH moglo nesmetano obavljati redovne i programske aktivnosti.
Sjednica je završila sa radom u 19,30 sati.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG
ODBORA UDRUŽENJA/UDRUGE
Babić Selim, dipl.ing.građ.
3
Download

Zapisnik - Udruzenje/udruga poslodavaca komunalne privrede u FBiH