GLASILO BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH GRAĐANA U DANSKOJ
DANSKA * MART 2014 * BR./NR.: 43 * GODINA/ÅRGANG: 5 * BESPLATNO/GRATIS * www.bhglas.com
ISSN: 1904-5433
BH GLAS
BOSNISK NYHEDSBLAD
0HGGçLGD.UHVR
´6YHåWRLPDGUçDYQLSUHG]QDNSRNXåDYD
VHGHJUDGLUDWLGHYDOYLUDWLLXQLåWLWLµ
NOVO!!!
Tokom putovanja
topli napitci
neograničeno gratis
Ljubazno osoblje naše agencije
ttopli
opli napitci
napitci
neograničeno
n
eograničeno gratis
gratis
stoji Vam na raspolaganju!
BOSNA I HERCEGOVINA
0612 104 664, 061 525 625
MART 2014
ŠVEDSKA
+46 73 991 8620
+46 73 356 3147
+46 73 540 6164
+46 470 48 461
Sve informacije i rezervacije na telefone:
DANSKA
+45 26 163 636
+45 26 636 362
+45 20 748 286
Telefon u Autobusu
“PAPALINA”:
+46 73 991 8620
+45 919 54 118
+387 61 301 914
+4915 166 770 449
6$'5ä$4
5
6
10
11
12
3RåWRYDQLĀLWDRFL
Ovaj broj BH Glasa izlazi u svMHWOX GYD L]X]HWQR ]QDĀDMQD GDWXPD
PDUWD 'DQD QH]DYLVQRVWL %RVQH L
+HUFHJRYLQH L PDUWD 0HāXQDURGQRJGDQDçHQD.RULVWLPRRYXSULOLNX
GDVYLPJUDāDQLPD%RVQHL+HUFHJRYLQHĀHVWLWDPR'DQQH]DYLVQRVWLDVYLP
SULSDGQLFDPDOMHSåHJSRODQMLKRYGDQ
%+*ODVVHWUXGLGDLXRYRMJRGLQL RSUDYGD VYRMH QDVWRMDQMH GD EXGH
JODVLORERVDQVNRKHUFHJRYDĀNLKJUDāDQDWHGDLPSRPRJQHXQMLKRYRPVYDNRGQHYQRPçLYRWXX'DQVNRM,]WHOHIRQVNLKMDYOMDQMDNDRLL]SLVDPDQDåLK
ĀLWDODFD YLGLPR GD VPR QD SUDYRP
SXWX'RND]WRPHVXQDåLQRYLĀLWDRFL
SRVHEQRQDSRGUXĀMLPDJGMHGRVDGD
QLVPR ELOL ]DVWXSOMHQL 1RYD NRQFHSFLMD OLVWD RSUDYGDOD MH NXUV NRMLP LGH
5HGDNFLMD %+ *ODVD MHU MH OLVW SRVWDR
VDGUçDMQLMLL]DEDYQLMLDNDNRUHĀHMHGQD QDåD ĀLWDWHOMND ÅX QMHPX VH PRçH
QDþL]DVYDNRJSRQHåWR´
8 RYRP EURMX GRQRVLPR YHRPD ]DQLPOMLY LQWHUYMX VD 0HGGçLGRP
.UHVR 3UHGVMHGQLFRP VXGD %RVQH L
+HUFHJRYLQH NDR L UD]JRYRU V SRYR-
GRP VD 0HKRP 6HOPDQRP SUYLP
ERVDQVNRKHUFHJRYDĀNLP JUDāDQLQRP
NRML MH L]DEUDQ X UHJLRQDOQH RUJDQH
YODVWL X 'DQVNRM 3RUHG WRJD PRçHWH
SURĀLWDWL WHNVWRYH YH]DQH ]D SROLWLĀNX
VLWXDFLMX X 'DQVNRM VDYMHWH QDåLP
JUDāDQLPDYH]DQLP]DSXWRYDQMDYDQ
'DQVNH GDQVNH ]DNRQVNH SURSLVH WH
SULORJH L] ]GUDYVWYD VSRUWD KLVWRULMH
JDVWURQRPLMH PRGH VYLMHWD WHKQLNH L
MRåPQRJHGUXJH]DQLPOMLYRVWL3RVHEQR PMHVWR VOLNRP L SLVDQLP WHNVWRP
SRVYHWLOL VPR GHåDYDQMLPD X QDåLP
XGUXçHQMLPDL]DMHGQLFDPD
'HåDYDQMDXQDåRMGRPRYLQLYH]DQD]DQDURGQLEXQWELODVXSUHGPHWLQWHUHVRYDQMDLLQIRUPLVDQMDVYLKPHGLMD
NDNRX]HPOMLWDNRLXLQRVWUDQVWYXSD
L 'DQVNRM 9MHUXMHPR GD QDåL ĀLWDRFL
SRPQRSUDWHWDGHåDYDQMDWHRQMLPD
QLMHSRWUHEQRSLVDWLRSåLUQLMHSRVHEQR
MHUVPRNRQFHSFLMVNLRSUHGMHOMHQLGDVH
QH XSOLþHPR X SLWDQMD NRMD ]DGLUX X
VIHUXUHOLJLMHLSROLWLNH
8JRGQRĀLWDQMH
5('$.&,-$
14
16
17
18
20
21
22
23
24
26
KRATKE VIJESTI
DANSKA POLITIKA
Razjašnjenje nakon pet (5)
mjeseci
Političke turbulencije
AKTIVNOSTI BH ZAJEDNICA
Kopenhagen, Odense, Sarajevo,
Randers, Bihać
RAZGOVOR S POVODOM
”Svaki dobijeni glas je jedna
lična priča”
ZAKONODAVSTVO
Putovanja penzionera izvan
Danske
Prijedlog Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o
prebivalištu i boravištu
INTERVIEW
Meddžida Kreso: “Sve što ima
državni predznak pokušava se
degradirati, devalvirati i uništiti”
NAUKA, AUTO I TEHNOLOGIJA
Neobične činjenice o ljudskom
tijelu
Posuđe koje ne treba nikada
prati
ZDRAVSTVO
Simptomi osteoporoze
MODA, STIL I KULINARSTVO
Kako da postanete ranoranilac?
SPORT
Egipćani u ulozi Iranaca protiv
Zmajeva
Simptomi bolesti bh. sporta
Dječak o kojem će pričati
fudbalska javnost
KULTURA
„Let Zmajeva do Brazila“
HISTORIJA
Bosna od praskozorja civilizacije
do Srednjeg vijeka
TRADICIJA I OBIČAJI U BiH
Ašikovanje
RAZONODA
ZANIMLJIVOSTI
SKANDINAVKA
BH Glas / Bosnisk nyhedsblad
Redakcija/Redaktion:
Dizajn i prijelom/Lay out:
Štampa/Tryk:
ISSN: 1904-5433
9H]XY%DãLü
Sanel Memija
„Štamparija Fojnica“ d.d.
Broj/Nummer: 43
)DGLOûDWRYLüJOXUHGQLNUHGDNW¡U
Godina/Årgang: 5
(PLU2YþLQDWHKQLþNLXUHGQLN
Bank-konto broj/nummer.:
Mart 2014.
6DEULMD2YþLQD
2760-0744236177
,]GDYDþ8GJLYHU
Saradnici/Korrespondenter:
Telefon:
+DPGLMD%UHNR
Foreningen BH Glas
%HQMDPLQ'DMLü
Arben Deliu
$UPLQ*DOHãLü
,GUL]+RGåLü6DUDMHYR
$PLOD6PDMODJLü
'åHQDQDâHþLü
$OPLUDâLãLü
6DGR%UHNR
Fojnica, Bosna i Hercegovina
Distribucija/Distribution:
1¡UUHPDUNHQ
'.%UDQGH
CVR nummer:
0LUVDG'HUYLãHYLü
E-mail:
0HKR.DVXPRYLü
EKJODV#JPDLOFRP
+DMUXGLQ0HãDQRYLü
(PLU6RODN
MART 2014
3
KRATKE VIJESTI
3RJUHãQDUHIRUPD
Finn Sørensen, zadužen za
socijalnu politiku u Listi Jedinstva (Enhedsliste), smatra da je predstojeća reforma
potpore za bolovanje (sygedagpengereform) još jedan u
nizu pogrešnih poteza Vlade,
i dokaz da Vlada ne drži svoja predizborna obećanja! On
smatra, da Vlada zapravo
ovom reformom uvodi niža
primanja bolesnim radnicima
već nakon petog (5) mjeseca.
Po njegovom mišljenju, Vlada reformom otvara također
i mogućnost da se bolesni
radnici ”parkiraju” na ta niska primanja duži niz godina, umjesto da se zaposleni
u opštinskim centrima za
rad angažiraju maksimalno, na brzom i korektnom
rješavanju njihovih predmeta. Podsjećamo: Vlada je sa
građanskim parlamentarnim
strankama(Venstre, Det Konservative, Dansk Folkeparti)
načelno dogovorila reformu
potpore za bolovanje, pošto
Lista Jedinstva nije prihvatila
Vladin prijedlog reforme. Proporučujemo da pročitate i naš
tematski prilog u ovom broju,
posvećen ovoj reformi.
,PDQHãWRWUXKORX
GUåDYL'DQVNRM
“Ima nešto truhlo u državi Danskoj” (”der er noget
råddent i Danmarks rige”)
– izgovorio je davno veliki
pisac Shakespeare kroz usta
Hamleta u svom remek djelu,
najpoznatijoj i najizvođenijoj
dramskoj tragediji u svijetu.
Te iste riječi ponovila je ovih
dana političarka i predsjednica Evropske komisije za žalbe
Erminia Mazzoni kritikujući
Dansku zbog pogrešne i pristrasne prakse u predmetima
o određivanju prava na dijete kod razvedenih bračnih
parova. Ova komisija, koja
djeluje pri Evropskom parlamentu, razmatrala je dvadeset sedam (27) pojedinačnih
žalbi koje su uputili građani
drugih evropskih zemalja, nezadovoljni odlukama koje su
donijele danske vlasti, u vezi
sa rješavanjem njihovih predmeta. Komisija je zaključila,
da Danska mora promijeniti
dosadašnju praksu u rješavanju ovih predmeta.
4
'$16.$32/,7,.$
'RJRYRUHQDUHIRUPDQDNQDGH]DERORYDQMH6\JHGDJSHQJHUHIRUP
5D]MDãQMHQMHQDNRQSHWPMHVHFL
5HIRUPDQDNQDGH]DERORYDQMHNRMXMH9ODGDGRJRYRULODVDVWUDQNDPDL]RSR]LFLMH VWXSD QD VQDJX RG MXOD JRG L GRQRVL ± SURFMHQMXMH VH XãWHGH RG
WULVWRRVDPGHVHWSHWPLOLRQDNUXQD0QRJLUL]LNXMXGDL]JXEHSUDYRQDQDNQDGXYHüQDNRQSHWPMHVHFL
3LåH6DEULMD29Ð,1$
P
ravo na naknadu za bolovanje ostvaruju sve bolesne osobe u Danskoj,
koje su bile u radnom odnosu
najmanje osam (8) sedmica. Isplata naknade za bolovanje je
regulisana zakonom o naknadi
(sygedagpengeloven).
Zakon
o naknadi za bolovanje ima za
cilj, pored isplate ekonomske
potpore prilikom odsustva sa
posla zbog bolesti, da se priPDODF QDNQDGH ãWR MH PRJXüH
prije - vrati na posao. U tom
smislu, zadatak opštinskih centara za rad (jobcentre) je da organiziraju saradnju sa niz relavantnih faktora, zdravstvenih
institucija i pojedinaca, koji
koordinirano nastoje da povrate
GRWLþQRMRVRELL]JXEOMHQXUDGQX
sposobnost. Pravo na naknadu
isplate za bolovanje od poslodavca, ostvaruje se nakon osam
(8) sedmica zaposlenja, i posloGDYDFMHGXåDQLVSODWLWLQRYþDQX
naknadu za najmanje dvije (2)
sedmice odsustva sa posla. Ako
bolesna osoba nije ozdravila, i
zbog toga se nije mogla vratiti
na posao, opština (kommune)
preuzima isplatu naknade. Da
bi bolesna osoba ostvarila pravo na naknadu od opštine, treba imati najmanje trinaest (13)
sedmica zaposlenja. Isplata naNQDGH]DERORYDQMHMHRJUDQLþHna (varighedsbegrænsning) na
12 mjeseci (52 uger) za period
u zadnjih 18 mjeseci, sa moJXüQRVWLSURGXåHQMDERORYDQMD
8 'DQVNRM JUDÿDQL PRJX GRELjati naknadu za bolovanje u tra-
MART 2014
janju od 52 sedmice/1 godinu
dana. Nakon isteka 52 sedmice
± SR WUHQXWQR YDåHüHP ]DNRQX
±JUDÿDQLXOD]HXWDNR]YDQLSHULRG RJUDQLþHQMD YDULJKHGVEHgrænsning).
2YR RJUDQLþHQMH VH QRYRP UHformom ukida. Dakle, od 1.
MXODJRGLQHQHüHELWLYLãH
QLNDNYRJ RJUDQLþHQMD ]D SULmanje naknade za bolovanje!
Ipak, umjesto toga, Vlada je
RGOXþLOD GD XYHGH MHGQX GLVNXtabilnu zamjenu. Ta promjena
je nazvana ”period radnog razjašnjenja”(jobafklaringsforløb)
L VWXSD QD VQDJX YHü QDNRQ SHW
(5) mjeseci bolovanja. Ukoliko
opštinski centar za rad (jobFHQWHU SURFLMHQL GD JUDÿDQLQ
WUHED SURüL NUR] RYDM SHULRG
umjesto naknade za bolovanje,
LVSODüLYDWFHVHSULPDQMDXYLVLQL VRFLMDOQH SRPRüL WDNR]YDQD
potpora za radno razjašnjenje
(jobafklaringsydelse), koja je
dosta manja od dosadašnje nakQDGH]DERORYDQMH1DRYDQLåD
SULPDQMD QHüH LPDWL XWLFDMD
eventualna imovina ili prihoGL SDUWQHUD LOL EUDþQRJ GUXJD
3URFMHQMXMHVHGDüHRNRSHWQaest hiljada (15.000) primalaca
naknade za bolovanje automatski izgubiti pravo na nakQDGXLSUHüLXRYDMQRYLVLVWHP
VDQLåLPSULPDQMLPDGDNOHYHü
nakon pet (5) mjeseci. Procjene
HNRQRPVNLK VWUXþQMDND XND]XMXGDüH9ODGDRYRPUHIRUPRP
uštedjeti oko tristo osamdeset
pet (385) miliona kruna godišnje.
Svjedoci smo ovih mjeseci proYRÿHQMD QL]D UHIRUPL NRMH VH
WLþX VRFLMDOQLK GDYDQMD RG UHIRUPH VRFLMDOQH SRPRüL SUHNR
reforme prijevremenih penzija, do najnovije dogovorene
refome naknade za bolovanje.
Sve one imaju za cilj milionVNH XãWHGH NRMH VH QD åDORVW
RVWYDUXMX QD UDþXQ L SUHNR
OHÿD QHPRüQLK VWDULK L EROHsnih osoba – dakle, onih gruSD JUDÿDQD NRML QLVX X VWDQMX
GLüL VYRM JODV SURWLY RYDNYH
Vladine politike! Jedina parlamentarna stranka koja se ne
VODåH VD RYDNYRP 9ODGLQRP
politikom je Lista Jedinstva
(QKHGVOLVWH NRMD QLMH åHOMHOD
potpisati ovakvu reformu. Lista Jedinstva kritikuju Vladinu
SROLWLNX L RWYRUHQR NDåH GD VH
radi o iznevjeravanju predizERUQLK REHüDQMD NRMH MH 9ODGD
QD þHOX VD 6RFDMDOGHPRNUDWVNRP SDWLMRP GDOD JUDÿDQLPD
3LWDQMH MH KRüH OL WR JUDÿDQL
ND]QLWL QD VOLMHGHüLP L]ERULma?! Nema sumnje, da nekad
þXYHQD GDQVND VRFLMDOQD SROLtika blagostanja (velfærdspolitik), sve više gubi svoje prepoznatljive principe morala,
HWLNH L VXRVMHüDQMD SUHPD þRYMHNX D RNUHüH VH NUXWLP NDSLWDOLVWLþNLP SULQFLSLPD SURWkanim eklonomskim interesom
L PDWHULMDOLVWþNRP ILOR]RILMRP
profita! To ove reforme, koje
sve više odstupaju od dosada
prepoznatljivih principa humanosti u socijalnoj politici,
QHGYRMEHQRLSRWYUÿXMX
'$16.$32/,7,.$
1RYDSURPMHQD9ODGHLNUL]DX6RFLMDOLVWLĀNRM1DURGQRM3DUWLML
3ROLWLþNHWXUEXOHQFLMH
6RFLMDOLVWLþND 1DURGQD 3DUWLMD NRMD MH YHü GXåH YULMHPH X NUL]L SRYXNOD VH L]
9ODGH 0HGLML VX WR QD]YDOL UDVSDGRP SDUWLMH 6YH SRWUHVH 9ODGH PXGUR NRULVWL
'DQVND1DURGQD3DUWLMD')DQMHQXEU]DQLUDVWLSRSXODUQRVWPHÿX'DQFLPDMH
]DEULQMDYDMXüL
3LåH$UEHQ'(/,8
U
veoma kratkom vremenu
ponovo se dogodila promMHQD9ODGHNRMXVDGDVDþLQjavaju partije Socijaldemokrata i
Radikal Venstre. To je posljedica
SRYODþHQMD 6RFLMDOLVWLþNH 1DURGQH
3DUWLMH6)L]9ODGH6RFLMDOLVWLþND
1DURGQD3DUWLMDYHüGXåHYULMHPHMH
u krizi, a bilo joj je jako teško voditi
SROLWLNX NRMX MH YHüLQD QMHQLK þODnova smatrala socijal-liberalnom ili
SROLWLNRPGHVQLFHãWRþODQRYLSDUWLje nisu mogli prihvatiti. Mediji su
njihovo napuštanje Vlade nazvali
UDVSDGRP 6RFLMDOLVWLþNH 1DURGQH
3DUWLMH ýLQMHQLFD MH GD MH SDUWLMD
bila u krizi. Lider partije Anette
Wilhelmsen je dala ostavku, a veOLNL EURM QMHQLK YRGHüLK SROLWLþDUD
posebno mladih, promjenio je partiMXLSULGUXåLRVH6RFLMDOGHPRNUDWDma ili Radikalima. Najpoznatiji su
Ole Sohn, bivši komunista koji je
prešao u Socijaldemokrate i koji
MH VYRMRP UHWRULNRP VYH EOLåL 6Rcijaliberalima, te Ida Auken koja je
prešla u Radikal Venstre partiju.
Sve potrese Vlade mudro koristi
Danska Narodna Partija (DF). Njen
XEU]DQLUDVWMHYHüDODUPDQWDQ3RVlije diskusije vezane za DONG,
partija je po zadnjim mjerilima druJD SR YHOLþLQL X 'DQVNRM VD SUHNR
ELUDþNRJWLMHOD2QDQDVWDYOMD
sa svojim islamofobnim i ksenofobnim izjavama. Visokopozicionirani
SROLWLþDUL X SDUWLML L]MDYLOL VX GD VH
broj muslimana u Danskoj treba
GUåDWLQDQLVNRPQLYRX7LSLþDQMH
njihov stav da se ne umanjuju sred-
1RYLPLQLVWULXGDQVNRM9ODGL
VWYD]DSRPRüXNXüLERJDWLPVWDULMLPRVREDPDYHüGDVHXãWHGHWUDåH
na troškovima za izbjeglice.
3UREOHPDVDVWUDQFLPDGDQVNDGUåDva sigurno ima. Šikaniranje policiMH YDWURJDVDFD L KLWQH SRPRüL WH
ometanje njihovog rada je izraz
YDQGDOL]PDNRMLVYLJUDÿDQL'DQVNH
moraju osudti. Isto tako kada je riMHþRVRFLMDOQLPSUREOHPLPDNULPLQDOLWHWX L VOLþQR 'LR VWUDQDþNRJ
VWDQRYLãWYDXYULMHåLRMHPLãOMHQMHGD
MHRVQRYQLFLOMGDVHGUåDYDREPDQH
i da sa smatra pobjedom kada je
komuna prevarena. To su svakako
problemi, ali to ne opravdava retoriku Danske Narodne Partije. Danska
Narodna Partija pokušava sve probleme u danskom društvu povezati
sa strancima i sa njihovom vjerom
te pokušava prikazati da je islam
razlog kriminalitetu, problemima i
svemu drugom što je negativno. To
YHRPDMDNRSRGVMHüDQDQDFLVWLþNX
1MHPDþNX X WLP JRGLQDPD
Danska Narodna Partija veoma
mudro upakuje svoje stavove, ali
svakome je jasno šta oni u stvari
PLVOH 6WDOQD SULþD R VWUDQFLPD L
izbjeglicama kao teretu danskog
društva je neproduktivna i samo
VWYDUDYHüLMD]0LNDRERVDQVNRKHUFHJRYDþNL JUDÿDQL VPR QDMEROML
primjer da izbjeglice nisu teret nego
veliki resurs za dansko društvo, ob]LURP GD YHüLQD QDV UDGL L ERUL VH
GDVWYRULEROMLåLYRW]DVYRMHIDPLOLMH7RLVWRYDåLL]DPQRJH7XUNHL
Arape. Zato je bitno da uvijek i na
svakom mjestu podsjetimo svoje
kolege i prijatelje, Dance, da smo
PLUHVXUVDQHVDPRWHUHWRYRMGUåDYL 7DNRÿHU MH ELWQR REUDWLWL SDåQju na našu djecu koja odrastaju u
Danskoj. Postoji rizik da mnogi
PODGL LOL SRþQX VNULYDWL VYRM LGHQWLWHW LOL SRþQX JUDGLWL RWSRU SUHPD
'DQVNRM L L]JUDÿLYDWL LGHQWLWHW ]Djedno sa nekim drugima stranciPDãWRYUOREU]RPRåHGRYHVWLGR
radikalizma i kriminaliteta. Nijedno
ni drugo nije dobro za naše mlade
i zato je bitno, kako je moj kolega
Sabrija u prošlome broju BH Glasa
napisao, da mi moramo biti ambasadori naše kulture.
Bošnjaci ne trebaju da brane svih
milijardu muslimana u svijetu, ali
trebaju da razbiju predrasude koje
mogu nama kao naciji naškodoti.
Razbijanje predrasuda kod kolega,
roditelja djece u razredima gdje idu
naša djeca je bitna, ne samo za nas
nego i za našu djecu koja rastu u
VYLMHWXXNRMHPVHRGQMLKRþHNXMH
da budu Danci ali i Bosanci. Kombinacija više identiteta nije problem
DOLQDåDORVWQDãDGMHFDRGUDVWDMXX
VYLMHWX JGMH YHüLQD VPDWUD GD VH
þRYMHN PRåH RULMHQWLVDWL VDPR X
jednome pravcu. Suprostaviti se
propagandi Danske Narodne Partije je teško ali dijalog je neophodan
DNRåHOLPRGDQDãDGMHFDRGUDVWDMX
ponosna na svoj identitet i da smatraju taj identitet kao nešto što ih
RERJDüXMHDQHQHãWRþHJDVHWUHbaju stidjeti.
MART 2014
KRATKE VIJESTI
/DåQDSULMDYDUD]ORJ
za veliku policijsku
uzbunu
Ogroman, ali javnosti nepoznat
broj policajaca, policijski helikopteri i psi tragači su zadnjeg
dana januara ove godine bili angažovani u potjeri za ”osobom
arapskog izgleda, starosti izmedju 35-40 godina i visine oko 170
cm”. Policijska akcija se odvijala
na danskom ostrvu Samsø, nakon što je jedana 36-godišnjakinja prijavila pljačku u hotelu
”Flinch” u Tranebjerg-u. Žena,
čije ime policija nije željela objaviti, prijavila je policiji da je
pljačkaš-Arap naoružan puškom i da ima nož-skakavac
kojim joj je prijetio, nanoseći
joj više površnih ogrebotina.
Nakon velike, i pokazalo se potpuno nepotrebne akcije, policija
je konstatovala – da se radi o
lažnoj prijavi! Policijski komesar Mogens Brøndum nije želio
iznijeti pojedinosti o motivu ove
lažne prijave, niti o broju angažovanih policajaca, helikoptera i pasa tragača. Ostaje da se
nagađa, zašto su i troškovi ove
velike, i nepotrebne policijske
akcije, obavijeni velom tajne.
Bakterija koju
prenose svinje truje
ljudsku krv
Danski stručni časopis ”Ingeniøren”, koji se distribuira
inžinjerima u Danskoj ali je
dostupan i svim ostalim kategorijama stanovništva, objavio je ovih dana šokantnu
vijest, koja je zabrinula mnoge
građane u Danskoj. Profesor
i rukovodioc istraživanja na
DTU`s epidemiološko-mikrobiološkom institutu (Epidemiologi Genomisk Mikrobiologi
Institut) izjavio je da bakterija,
koju stručno nazivaju MRSA
CC 398, a koju prenose svinje
na ljude - direktno truje ljudsku krv! On je dodao, da su
vlasti u Danskoj prestale da se
bore protiv ove bakterije, koja
je potpuno postala otporna (resistente) na sve dosad poznate
vrste antibiotika! Ova vijest
je samo potvrda, i još jedan
dokaz, da časni Kur`an nije bez
razloga prenio Božiju Odredbu
o zabrani konzumiranja svinjskog mesa, koja je očigledno
samo u interesu zdravlja i dobrobiti svih ljudi.
KRATKE VIJESTI
6UELSOMDþNDMXL
Dance
Danske Novosti (DR Nyheder)
izvještavaju o još jednoj osuđenoj bandi srpskih pljačkaša
u Danskoj. Zemaljski sud
(Østre Landsret) potvrdio je
presudu opštinskog suda iz Helsingør-a, kojom su trojica (3)
srba proglašena krivim i osuđena za pljačke izvršene u periodu
od šest (6) sedmica u različitim
mjestima u Danskoj, između
ostalih u Hørsholm-u, Rungsted-u, Farum-u, Slangerup-u
itd. Ova trojica mladih srba
pokrali su nakit i novce u vrijednosti od milion i osam stotina hiljada kruna (1.800.000,00
kr.) od danskih građana, iz njihovih kuća. Marinko Stanković
je osuđen na tri i pol godine
(3,5), Predrag Lopičić na tri
godine i osam mjeseci (3,8) a
Đorđe Bojanić na dvije godine
i šest mjeseci (2,6). Svu trojicu
očekuje progon iz Danske, nakon odslužene kazne.
9LãHVXQFDXSUYD
GYDGDQDIHEUXDUD
QHJRXFLMHORP
januaru
Danski Meteoreološki Institut
(DMI) objavio je ovih dana, da
je mjesec januar 2014 godine
bio najsiromašniji sunčanim
danima u zadnjih četrdeset i
pet (45) godina, odnosno od
kada se vodi ovakva statistika.
Januar je imao samo petnaestak
(15) sati sunca, koje se, sa vremena na vrijeme, stidljivo pojavljivalo iza mutnih oblaka.
Petnaest (15) sati sunca, od mogućih tristo (300), grijalo nas je
u cijelom januaru! Tako smo
još jednom, zajedno sa našim
domaćinima Dancima, iskusili
konzekvence one, u narodu dobro poznate kletve: ”Kakav si,
Sunce te ne grijalo, da Bog da”.
Broj samoubistava
u porastu
Na žalost, sve je više danskih
građana kojima život postaje
tako mučan i težak, da su primorani dignuti ruku na sebe! U
2012 godini bilo je ukupno šesto
osamdeset (680) samoubistava,
dakle skoro dva (2) samoubistva
svakog dana, što je za 12 % više
nego u prethodnoj godini – pokazuju statistički podaci koje je
6
$.7,91267%+=$-('1,&$
.RSHQKDJHQ2GUåDQDJRGLãQMDVNXSãWLQD8%6D
U
1RYRUXNRYRGVWYR8%6D
Kopenhagenu je devetog
IHEUXDUD RGUåDQD L]ERUQD
NRQIHUHQFLMD 8GUXåHQMD
ERVDQVNRKHUFHJRYDþNLK VWXGHnata i omladine iz Kopenhagena (UBS) na kojoj je izabrano
UXNRYRGVWYR NRMH üH X godini voditi ovu omladinsku
organizaciju. Za predsjednika je
L]DEUDQ5LMDG$YGDJLüSRWSUHGVMHGQLFD MH $QLGD 0XMH]LQRYLü
Sekretar je Amer Ali, a blagajnik
$OPLU 0DORKRGåLå 3UHGVWDYQLN
BUF (krovna omladinska organi]DFLMDMH(OPD.XVWXULFDDþODQ
upravnog odbora Enes LagumGåLMD 6NXSãWLQL VX SULVXVWYRvali i predstavnici humanitarne
organizacije
”Generacija-X”.
Na konferenciji je podnesen izvještaj o radu UBS-a, izvršen izERU UXNRYRGVWYD WH XWYUÿHQ SODQ
aktivnosti za 2014. godinu. JedQD RG WLK DNWLYQRVWL ELW üH UHDOizovana ovih dana. Naime UBS,
u saradnji sa Generacijom-X,
Bosanskim kulturnim centrom i
Evropskim Balkanskim instutiWXWRP RUJDQL]XMH RELOMHåDYDQMH
PDUWD 'DQD GUåDYQRVWL %L+
YHRPD]QDþDMQRPVYHþDQRãüX8
,VK¡MXüHWRJGDQDXþDVRYDELWLRGUåDQDVYHþDQRVWQDNRMRMüHXþHãüHX]HWLSURIGU$UDV
.RQMKRGåLå IRONORUQD JUXSD
hor, te nastup djece sa recitovanjem stihova i igranjem kratkih
VNHþHYD2þHNXMXVHLGUXJLJRVWL
NDRãWRVX$PEDVDGRU%L+JUDGRQDþHOQLN 7DDVWUXSD 3UHGVMHGnik GO IZ Bošnjaka u Danskoj,
MHGDQ þODQ 'DQVNRJ SDUODPHQWD
i još neki. Programom je planirano i mnogo drugih aktivnosti
NRMH üH ELWL UHDOL]RYDQH X WRNX
2014. godine, a posebno se treba
izdvojiti organizovanje nastave
QD ERVDQVNRP MH]LNX XþHQMH
naše historije te vjerska poduka.
UBS je dobar primjer kako se
mladi mogu organizovati na planu njegovanja i širenja kulture,
WUDGLFLMD RELþDMD L YMHUH L QD
ovom dalekom sjeveru. I sama
godišnja skupština je pokazala da imamo vrijednu omladinu
koju samo treba malo usmjeriti u
pravcu razvijanja patriotskih osMHüDQMDSUHPDVYRMRMGRPRYLQLL
njenim vrijednostima.
5LMDG$9'$*,Î
*HQHUDFLMD;L].RSHQKDJHQDGRQLUDOD
novac za hranu demonstrantima u Sarajevu
D
nevni listovi u Bosni i
Hercegovini objavili su
vijest da je humanitarna,
ali prije svega patriotska, organizacija iz Danske “Generacija
;´ NRMX þLQH PODGL %RVDQFL L
Hercegovci donirala novac za
NXSRYLQX KUDQH L SLüD ãWR MH
podijeljena demonstrantima u
6DUDMHYX +UDQD L SLüH GRQDFLMD
ove humanitarne organizacije,
ELW üH X QDUHGQLK QHNROLNR GDQD
GRVWDYOMHQL L JUDÿDQLPD NRML
demonstriraju u Tuzli. Vijest vriMHGQDSDåQMHXVYDNRPVPLVOXWH
ULMHþL
Na glavnom gradskom trgu u
Kopenhagenu, 15 februara, ova
RUJDQL]DFLMD RGUåDOD MH L PLWLQJ
podrške demonstrantima u BiH.
”Generacija-X” je organizacija mladih iz Kopenhagena koji
VX RNXSOMHQL RNR LGHMH SRPRüL
VYRMRM QDSDüHQRM GRPRYLQL 6D
njihove naslovne stranice dolazi
YHRPD MDVQD SRUXND ´*HQHUDFLja-X je ponajprije patriotska, a
]DWLP L KXPDQLWDUQD SROLWLþND L
anti-dejtonska organizacija koja
MART 2014
se bavi humanitarnim radom, akcijama i muzikom”. A od muzike
MHVYHLSRþHORMRãSULMHVNRUR
godina. Okupili su se jer smatraju da su mladi bosanskoherFHJRYDþNL JUDÿDQL X 'DQVNRM
dosta pasivni. ”Generacija-X”
QH åHOL VDPR YHUEDOQX SRGUãNX
nego i konkretnu akciju. To su
i dokazali ovim putem i ovom
akcijom podrške demonstrantima. Njih ne zanimaju uzroci
niti povodi demonstracija, ne
interesuje ih politika, zanima
LK MHGLQR L]QDODåHQMH SXWHYD GD
se pomogne domovini, Bosni i
+HUFHJRYLQL D WD SRPRü MRM MH
sada itekako potrebna. Svoju aktivnost zasnivaju na njegovanju
WUDGLFLMDRELþDMDLNXOWXUH%RVQH
i Hercegovine. O ovoj organi]DFLML PODGLK SLVDW üHPR YLãH X
našim narednim brojevima.
9%$Ò,Î
'HWDOMVDSRGMHOHKUDQHX6DUDMHYXGRQDFLMD*HQHUDFLMH;
$.7,91267%+=$-('1,&$
2GHQVH6YHþDQRRWYRUHQ%RãQMDþNL
NXOWXUQRLQIRUPDWLYQLFHQWDU
'HWDOMVDVYHþDQRJRWYDUDQMD%.,&DX2GHQVL
U
2GHQVL VX VYHþDQR RWYRUHQH
QRYH SURVWRULMH %RãQMDþNRJ
kulturno informativnog cenWUD GåHPDWD ³6DII´ 2YRM L]X]HWQR
]QDþDMQRM VYHþDQRVWL SULVXVWYRYDOR MH QHNROLNR VWRWLQD GåHPDWOLMD L]
2GHQVH NDR L EURMQL JRVWL L] GåHmata Svendborg, Kolding, Nyborg,
Brande, Vejle i još nekih drugih
PMHVWD 3RUHG QMLK VYHþDQRVWL VX
SULVXWYRYDOL L ]YDQLþQL JRVWL L WR
'U KI] +DOLO 0HKWLü L]DVODQLN UHLV
XOXOHPH ,= %L+ ,G¿] HI .DUDman glavni imam IZB u Švedskoj,
1HUPLQ HI%DELü JODYQL LPDP ,=%
u Danskoj te Junus Emre Demirci
XþDþ.XU¶DQD2YXPDQLIHVWDFLMXVX
VYRMLPQDVWXSRPXOMHSãDOLLþODQRYL
PXãNRJ KRUD GåHPDWD ´6DEXU´ L]
5DQGHUVD 3URJUDP VYHþDQRJ RWYDUDQMD PHVGåLGD ]DSRþHR MH X þDVRYD D JRVWL VX SRþHOL SULVWL]DWL
nekoliko sati ranije tako da se pola
VDWD SULMH ]YDQLþQRJ SRþHWND SURJUDPDJRWRYRQLMHPRJORXüLXREjekat. Broj posjetilaca je zaista bio
veliki što je, naravno, obradovalo i
VDPRJRUJDQL]DWRUD1DMYHüXSDåQMX
privukao je izaslanik IZ BiH Dr.hfz.
+DOLO0HKWLüNRMLMHXVYRPJRYRUX
SRKYDOLRYULMHGQHGåHPDWOLMHGåHPDta “Saff” i sve one koji su na bilo koji
QDþLQSRPRJOLGDVHL]YUãLNXSRYLQD
RYRJYDNXID'UKI]+DOLO0HKWLüMH
WDNRÿHJRYRULRRSRWUHEQRPMHGLQVWvu te o razumijevanju i prihvatanju
GUXJDþLMHJPLãOMHQMDWHGDQRYHSURVtorije vakufa trebaju biti oaza vjere,
mira, sloge i radosti. Prigodnim govorima posjetiocima su se obradili i
RVWDOL]YDQLþQLJRVWL
2UJDQL]DWRUGåHPDW³6DII´REH]ELMHGLR MH ]D VYH SULVXWQH ]DMHGQLþNX
YHþHUX D L]ERU KUDQH ELR MH LPpozantan. Bila su servirana mnoJD MHOD L] ERVDQVNRKHUFHJRYDþNH
NXKLQMHSDþDNLRQDMHODNRMDVPR
gotovo zaboravili. Bilo je baš sveJDRGVDUPHLMDSUDNDüRUSLWHEXreka, pirjana, ribe pa sve do slatkih
ÿDNRQLMD NDR ãWR VX EDNODYD KXUmašica i halva. Kao što bi rekao naš
SURVODYOMHQLSXWRSLVDF=XNR'åXPKXULQDMYHüLSRJX]LMDRYGMHELELR
SUHVUHWDQ 2YDM QH]YDQLþQL GLR
SURJUDPD WUDMDR MH PQRJR GXåH RG
]YDQLþQRJMHUVXSRVMHWLRFLX]GREUR
UDVSRORåHQMH L UD]JRYRU RVWDOL GR
NDVQRXQRü'DORVHSULPMHWLWLGDVX
SRVMHWLRFL ELOL YHRPD UDVSRORåHQL
sretni i ponosni na ovaj veliki usSMHK3UYLIHEUXDUüHVYDNDNRRVWDWL
]DSLVDQNDRMHGDQRGQDM]QDþDMQLMLK
datuma kada je u pitanju BH zajednica na ostrvu Fyn. Na ovaj dan
Bošnjaci ovog regiona postali su
bogatiji za jedan izuzetno lijep objekat sa preko 500 kvadratnih meWDUDIXQNFLRQDOQRJSURVWRUDNRMLüH
X EXGXüQRVWL ELWL RD]D PLUD YMHUH
VORJHLVUHüHNDNRMHXVYRPJRYRUX
LVWDNDR'U+I]+DOLO0HKWLü
0HQVXU*5$&$
%KUDGLR2GHQVHRELOMHåDYDJRGLQDUDGD
K
UDMHP PMHVFH IHEUXDUD L SRþHWkom mjeseca marta BH radio
2GHQVH RELOMHåDYD ]QDþDMDQ
MXELOHM SHW JRGLQD RG SRþHWND UHHPLtovanja svog programa, na bosansNRPMH]LNX3ULOLNDMHWRGDVHRELOMHåH
MRã GYD L]X]HWQR ]QDþDMQD GDWXPD L
GRJDÿDMD7RVHRGQRVLQDRELOMHåDYDQje Dana nezavisnosti Bosne i HerceJRYLQH WH RELOMHåDYDQMH VWRJRGLãQMLFH
„Sarajevskog atentata“.
8 VNORSX RELOMHåDYDQMD 'DQD QH]Dvisnosti Bosne i Hercegovine – speciMDOQL JRVW VODYOMHQLþNH HPLVLMH
ELW üH GDQVND SDUODPHQWDUND L JODVQRJRYRUQLFD GDQVNH YODGDMXüH VRFLjaldemokratske partije po pravnim
pitanjima, Trine Bramsen. Tema
UD]JRYRUD üH ELWL Ä7UHQXWQH DNWXDOQRVWL L] REODVWL GRVHOMHQLþNH SROLWLNH
sa akcentom na pitanje posjedovanja
GYRMQRJGUåDYOMDQVWYD³
U suradnji sa gradskom bibliotekom
2GHQVH WDNRÿHU X VNORSX RELOMHåDvanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, BH radio Odense priprema
DUDQåPDQ SRG QD]LYRP Ä6DUDMHYR L
Bosna i Hercegovina – 100 godina
SRVOLMH³ 3RYRG ]D RYDM DUDQåPDQ MH
VMHüDQMHQDÄ6DUDMHYVNLDWHQWDW³NRMLMH
ELRSRYRG]DSRþHWDNVYMHWVNRJUDWD
Ovim povodom zanimljivo predavanje o aktualnim prilikama u našoj doPRYLQLNDRLRRQRPHãWDQDVRþHNXMH
XEXGXüQRVWLRGUåDWüHSUL]QDWDLSR]nata danska novinarka, Anne Haubek,
XUHGQLFDMHGQRVDWQHVHGPLþQHHPLVLMH
„Europa upravo sada“ („Europa lige
nu“) prvog programa danskog nacionalnog radija. Prvi program danskog
radija je tokom 2012. godine u više
QDYUDWDHPLWLUDRMHGQRVDWQXUHSRUWDåX
QD]LYDÄ8ERMLFHPHÿXQDPD³DXWRULFH
$QQH +DXEHN QDþLQMHQX SULOLNRP
njene posjete Višegradu i Sarajevu. U
WRM UHSRUWDåL RQD SRGVMHüD VOXãDWHOMH
GDQVNRJUDGLMDQDJRGLQDRGSRþHW-
NDUDWDX%L+NDRLQDXåDVQH]ORþLQH
SRþLQMHQH QDG QDMEURMQLP QDURGRP X
Bosni i Hercegovini.
„BHRadio – Odense“ punih 5 godina
emitira program na bosanskom jeziku
L]YMHãWDYDMXüLRDNWXDOQRVWLPDL]QDãHJ
GDQVNRJRNUXåHQMDL]QDãHGRPRYLQH
Bosne i Hercegovine, uz mnoštvo
servisnih obavještenja. Današnju reGDNFLMX%+5DGLMDVDþLQMDYDMXXUHGQLN
informativnog programa Meho Selman, voditelj programa Mensur Graca
WH PX]LþNLWHKQLþNL XUHGQLFL 1LGåDUD
*UDFDL6DQHOD+DUDþLü
0HKR6(/0$1
Gosti jubilarne 230. emisije radija su Anne Haubek i Trine Bramsen
MART 2014
KRATKE VIJESTI
upravo objavio Državni registar
Instituta za ispitivanje uzroka
smrtnosti (Statens Serum Instituts register over dødsårsager). Statistički podaci izazivaju
zabrinutost kod medicinskog
osoblja, posebno kod psihijatara. Merete Nordentoft, profesor na psihijatriji, kaže da je
ova tendencija veoma zabrinjavajuća, jer je oko stotinu (100)
osoba više diglo ruku na sebe
u 2012 godini, u usporedbi sa
prethodnim godinama. Ovakva
tendencija se mora zaustaviti
što prije, kaže ona, u izjavi datoj
danskim medijima.
Tuberkoloza u
Danskoj
Broj oboljelih od tuberkoloze u
Danskoj povećava se iz godine
u godinu i najveći je u Skandinaviji. Danski Državni Institut
(Statens Serum Institut) objavio je ovih dana statističke
podatke o broju oboljelih osoba. Institut je registrovao tristo
osamdeset i osam (388) slučajeva tuberkoloze u 2012 godini, što je povećenje za 20 % u
odnosu na prethodne godine!
Najviše oboljelih je među grenlandskim građanima koji žive u
Danskoj, i među nakomanima.
,]GåDPLMHXUDW
Danski visokotiražni dnevni list
”Jyllands-Posten”, koji je svjetski
postao poznat po objavljivanju
kontraverznih karikatura-crteža
Poslanika Muhameda s.a.v.s.
prenosi informaciju, da džamija
u danskom drugom po veličini
gradu Århusu regrutuje mlade
ljude i šalje ih direktno u rat, u
Siriju. ”Jyllands-Posten” se poziva na Regionalni policijski ured
Istočni Jylland (Østjyllands
Politi) koji kaže za ovaj list, da
je dvadeset i sedam (27) osoba
iz Århus-a otišlo u rat, u Siriju.
Opštinska kancelarija SSP, koja
je zadužena za koordiniranu
saradnju između socijalnih
vlasti i policije, pratila je kretanje i ponašanje većine ovih mladih ljudi. Oni tvrde, da je dvadeset (20) osoba imalo kontakt
sa džamijom u Århusu. Džamija se nalazi na adresi Grimhøjvej 7. Policijski komesar Allan
Aarslev kaže, da policija kontinuirano obavlja razgovore sa
roditeljima ovih mladih ljudi.
On dodaje, da roditelji misle ”da
se nešto događa u džamiji”, ali
nisu mogli reći, šta je u pitanju.
7
KRATKE VIJESTI
.DPSDQMDRVHNVX±
RGSUYRJãNROVNRJ
dana
Line Anne Roien, lider projekta
”Seks i Društvo” (Sex og Samfund), kaže da nastava seksualnog odgoja treba početi već od
šeste godine starosti, dakle od
predškolskog uzrasta, odnosno
od takozvanog nultog-razreda (0
klasse) u Danskoj! Nastava seksualnog odgoja uvedena je u osnovnu školu u Danskoj prije više
desetina godina, ali je ovo prvi
put u historiji Danske, da će djeca u uzrastu od šest (6) godina
imati priliku da uče o seksu. Na
vrijeme – rekao bi, naš narod! Ko
zna, pored toga što današnji mladi uobičavaju da kažu ” ne znaš
ti babo, šta je dijete”, moguće je
uskoro očekivati i novi izraz kod
djece:”koga ti babo foliraš – nije
mene, roda donijela”!
=DNRQRSUXåDQMX
ruke/rukovanju
Martin Henriksen, zadužen za
pitanja integracije u Danskoj
Narodnoj
Partiji
(Dansk
Folkeparti), priprema zakon kojim će svi uposlenici u državnim
i privatnim institucijama u
Danskoj morati pružati ruku i
muškarcima i ženama - bez obzira na njihova lična ubijeđenja ili
religijske norme. Povod za prijedlog ovog zakona jeste odluka
Komisije za jednakopravnost
(Ligebehandlingsnævnt) da se
učenici iz Herninga isplati odšteta od 2.500 kruna jer joj cenzor,
na završnom ispitu, nije želio
pružiti ruku zbog religijskog ubjeđenja, da muškarci ne trebaju
dodirivati druge žene. Ljubazno
čestitanje na položenom ispitu, s
osmijehom na licu ali bez rukovanja, nije moglo zadovoljiti ovu
mladu Dankinju.
9HüLQD'DQDFD
protiv obrezivanja/
VXQHüHQMD
Ispitivanje javnog mnjenja, koje
je upravo obavio InFact za Dansku Radio – Televiziju, pokazuje da je 60 % Danaca protiv
sunećenja dječaka. Od ostlih 40
% koji su se izjasnili da nisu protiv obrezivanja, ipak 72 % misli
da bi se obrezivanje trebalo pomjeriti do punoljetstva, odnosno
18 godina starosti, kada bi se
već odrasli momci - sami trebali
$.7,91267%+=$-('1,&$
1DMDYD89HMOHX]DYUãQLWXUQLUXPDORPIXGEDOX
S
avez bosanskohercegobvaþNLKXGUXåHQMD'DQVNHRUJDnizuje završni turnir u malom
IXGEDOXQDNRMHPüHELWLRGDEUDQD
HNLSD NRMD üH SUHGVWDYOMDWL GDQVNX
BiH dijasporu na svjetskom prvenstvu u glavnom gradu Slovenije,
Ljubljani od 22. do 24. maja ove
godine.
Završni turnir se organizuje u Vejleu dana 15.3.2014. godine sa
SRþHWNRP X þDVRYD 7XUQLU
üHVHRGLJUDWLX3HWHUVPLQGHKDOOHQ
3HWHUVPLQGHYHM9HMOH
Ekipe koje su se plasirale na za-
U
V. B.
5DQGHUV2GUåDQRKXPDQLWDUQRVLMHOR
Randersu je 15. februara
RGUåDQR KXPDQLWDUQR VLMHOR þLML MH SULKRG QDPMHQMHQ
REQRYL SURVWRULMD GåHPDWD ´6DEXU´
iz Randersa. Krajem prošle godine
SURVWRULMHRYRJGåHPDWDSRWSXQRVX
XQLãWHQHXSRåDUXNRMLMHELRL]D]YDQ
QHLVSUDYQLPHOHNWULþQLPLQVWDODFLMDma. Sredstva dobijena od osiguranja
QHüHELWLGRYROMQDGDVHRYDMREMHNDW
obnovi te je radi toga i organizovan
ovaj humanitarni koncert, a u pripremi su i neke druge aktivnosti.
Medijski pokrovitelj ovog sijela
bio je naš list, a generalni pokroYLWHOMELODMHWXULVWLþNRSUHYR]QLþND
¿UPD3DSDOLQD3RNURYLWHOMLVXSURPRYLVDQL QD GRVWRMDQVWYHQ QDþLQ
Goste na ovom koncertu zabavljao
je ”Emko band” iz Hamburga, mora
se priznati izuzetno uspješno. Na
ovom humanitarnom sijelu okupiOR VH RNR QDãLK JUDÿDQD D RUJDQL]DWRU MH RþHNLYDR ]QDWQR YHüX
posjetu jer se radi o humanitarnoj
VYHþDQRVWL 2YDNDY UHODWLYQR VODE
odziv uzrokovan je jednim dijelom
nevremenom i jakom olujom koja
je u to vrijeme bjesnila na JyllanGX DOL L VDGD YHü ]DEULMDYDMXüRP
LQGROHQWQRãüX QDãLK OMXGL SUHPD
MART 2014
vršni turnir kao najbolje plasirane
na turnirima u Randersu, Hobru i
na Sjelandu trebaju prijaviti svoje
XþHãüHQD]DYUãQRPWXUQLUXQDMNDVnije do 10.3. 2013. godine.
Prijave se podnose na e-mail
DGUHVH
[email protected] ili sanjin@
izbdyouth.dk ili [email protected]
Uplata za završni turnir u Vejleu
iznosi 600 kr po ekipi, a kompletan
L]QRV NRML VH RYDNR SULNXSL ELW üH
XUXþHQ SREMHGQLþNRM HNLSL NDR GLR
naknade troškova odlaska na turnir
X6ORYHQLMX3RUHGWRJD6%+8'üH
pokušati obezbijediti pokrivanje i
ostalih troškova što zavisi od spon]RUDNRMHXVSLMHQDüL,VWRWDNRHNLSL
NRMD üH SUHGVWDYOMDWL GDQVNX GLMDVSRUXXUXþLWüHVHSULKRGL]GYRMHQQD
turnirima u Randersu i Hobru
U cilju što boljeg prezentovanja
danske BH dijaspere dozvoljeno je
GDVHSREMHGQLþNDHNLSDSRMDþDLJUDþLPDL]GUXJLKHNLSDD]DWXUQLUX
6ORYHQLML PRåH VH SULMDYLWL QDMYLãH
LJUDþD 8 HNLSL QH PRåH LJUDWL
LJUDþNRMLQHåLYLX'DQVNRMLNRML
nije dio BiH dijaspore u Daskoj.
Pored 6 ekipa koje su izborile
SUDYR XþHãüD QD ]DYUãQRP WXUQLUX
SBHUD pozivaju se i sve druge
HNLSHGDX]PXXþHãüHX]DYUãQRP
turniru u Vejleu, pod istim uslovima kao i ekipe koje su to pravo
izborile na do sada organizovanim
turnirima. SBHUD se na ovo
RGOXþLRUDGLPDORJEURMDRUJDQL]RYDQLK WXUQLUD NDR L YRÿHQ åHOMRP
da pokuša obezbijediti što bolji
NYDOLWHWHNLSHNRMDüHSUHGVWDYOMDWL
dansku dijasporu.
Kompletan završni turnir sudit
üH GYRMLFD FHUWL¿FLUDQLK VXGLMD D
REH]EMHÿXMHLK6%+8'
Detalj sa sijela u Randersu
KXPDQLWDUQLPDNWLYQRVWLPD0RåGD
MHXSLWDQMXL]DVLüHQRVWGDQVNHEK
dijaspore u organizovanju humanitarnih aktivnosti prema domovini,
koje su u proteklom periodu bile
veoma intenzivne. Jedan od prisutQLKQDRYRMVYHþDQRVWLSURNRPHQWDULVDR MH VYH WR ULMHþLPD ´,]JOHGD
GDVHYHüLQDQDãLKOMXGLSUHWYRULODX
dinar efendije pa se uvukla u same
sebe. Ne shvatam zašto im je teško
GRüL QD RYR PMHVWR ]DEDYLWL VH D
XþLQLWLKXPDQRGMHOR"7LLWDNYLNDR
da zaboravljaju zašto su ovdje i ko
MHRVWDRXGRPRYLQLýLQMHQLFDMHGD
MH GREDU GLR KXPDQLWDUQH SRPRüL
koju je danska bh. dijaspora uputila u domovinu zloupotrijebljen od
strane neodgovornih i halapljivih
pojedinaca, ali to nije razlog da se
GRPRYLQLQHSRPDåH´
8VYDNRPVOXþDMXKXPDQLWDUQLNRQFHUW
u Randersu opravdan je kvalitetom, ali
QH L NRQDþQLP HIHNWLPD YH]DQLP ]D
njegov humanitarni cilj.
9H]XY%$Ò,Î
$.7,91267%+=$-('1,&$
´0RVW%UR´XJRGLQLSRVODRSUHNRSROD
PLOLRQDGDQVNLKNUXQDSRPRüLX%L+
'RQLUDQDãNROVNDRSUHPDNOXSHLVWROLFHãNROLX%L+
H
umanitarna organizacija IZ
Bošnjaka Danske ”Most%UR´VDþLQLODMHDQDOL]XVYRJ
rada i poslovanja u 2013. godini. Kao
i svih ranijih godina nastojali su da se
QDÿXQDVYLPPMHVWLPDJGMHMHQMLKRYD SRPRü ELOD PRJXüD L RVWYDULYD
Trudili su se da prate sve apele za poPRüDQDOL]LUDOLSRWUHEHLSRPDJDOLX
RNYLUXVYRMLKPRJXüQRVWL2VWYDUHQD
je tijesna saradnja sa NTV Hayat,
sa humanitarnim projektom “Istina
TV” i “Naša realnost”.
1DMYLãHKXPDQLWDUQHSRPRüLX
S
JRGLQLXVPMHUHQRMH]DOLMHþHQMHWHãNR
REROMHOLKOMXGLNDRL]DSRPRüIDPLOLjama slabog imovnog stanja. NastavlMHQD MH SUDNVD VWLSHQGLUDQMD XþHQLND
te je u 2013. godini stipendirano 60
XþHQLND L VWXGHQDWD =QDþDMDQ GLR
sredstava izdvojen je za druge humanitarne aktivnosti usmjerene ka
SRYUDWQLFLPD EROQLFDPD VWDUDþNLP
GRPRYLPD XGUXåHQMLPD JUDÿDQD
školama i drugim institucijama. Ovo
VH RGQRVL QD RGMHüX REXüX LQYDOLGVNDNROLFDEROQLþNHNUHYHWHHOHNWULþna kolica za slabo pokretne osobe,
medicinsku opremu, klupe i stolice
za škole, kompjutere i neku drugu
RSUHPX 3RVHEQD EULJD YRÿHQD MH
SUHPDVWDULPLQHPRüQLPDXVNORSX
WUDGLFLRQDOQH DNFLMH ´2EH]ELMHGLPR
im krov nad glavom” realizovana je
SRPRüERUDþNRMSRSXODFLMLLOMXGLPD
NRMLVXXUD]QLPQHVUHüDPDRVWDOLEH]
LJGMHLþHJD=DSRYUDWQLNHX,VWRþQX
%RVQXREH]ELMHÿHQRMHNXUEDQDD
SRGLMHOMHQLVXSULMHVYHJDSRYUDWQLþNRM
SRSXODFLMLVWDUDþNLPGRPRYLPDLL]EMHJOLþNLPFHQWULPD
6YHXNXSQD SRPRü NRMX MH ´0RVW
Bro” uputio u našu domovinu u 2013
JRGLQLL]QRVLGDQVNLKNUXQD
2YD SRPRü XSXüHQD MH QD JRWRYR
stotinu adresa u Bosni i Hercegovini.
”Most-Bro” nastavlja dalje na svom
humanitarnom putu. Svakog dana
VWLåXQRYHPROEHLDSHOL]DSRPRü
%+ *ODV QDVWRML SRPRüL DNWLYQRVWL
ove humanitarne organizacije te ovim
SXWHP SR]LYD VYH QDãH JUDÿDQH X
'DQVNRMGDVHSULGUXåHLSRPRJQXX
njenoj plemenitoj misiji. ”Most-Bro”
L]UDåDYDYHOLNX]DKYDOQRVWVYLPRQLP
koji su i do sada pomagali ovu huPDQLWDUQXRUJDQL]DFLMXX]QDGXGDüH
ta saradnja biti intenzivirana.
V. B.
1DMDYD3UYLIRONORUQLIHVWLYDOEK
GLMDVSRUHX%LKDüX
vjetski savez BiH dijasSRUHXVXUDGQMLVDRSüLQRP
%LKDü RUJDQL]RYDW üH 3UYL
folklorni festival bh dijaspore.
3ODQLUDQR MH GD VH IHVWLYDO RGUåL
u vremenu od 20. do 23. juna
RYH JRGLQH 3UDYR XþHãüD QD
ovom festivalu imaju sve folklorne grupe iz dijaspore Bosne
i Hercegovine. Prednost imaju
IRONORUQH JUXSH NRMH VX þODQLFH
SSD BiH. Prijaviti se mogu i osWDOHDXWRKWRQHJUXSHL]UD]OLþLWLK
GUåDYDNRMHüHLPDWLVWDWXVJRVWD
na folklornom festivalu dijasSRUH *RVWL üH WDNRÿHU ELWL GYD
folklorna društva iz BiH.
Broj folklornih grupa nije
RGUHÿHQ D X RYLVQRVWL RG EURMD
SULMDYDRGUHGLWüHVHLSUHGVWDYOjanje folklornih grupa. PredVWDYOMDQMHüHELWLL
a od broja prijavljenih ovisi da
OL üH SUHGVWDYOMDQMH ELWL MHGDQ LOL
dva dana. Ukoliko bude više od
IRONORUQLK JUXSD ELW üH GYD
GDQD 6YDND JUXSD üH VH SUHGstaviti sa dvije koreografije koje
izviru iz tradicije BiH. GostuMXüDGUXãWYDVHSUHGVWDYOMDMXNR-
)RWR$UKLYD%+*ODVD
UHRJUDILMDPD L] SRGUXþMD GUåDYH
odakle dolaze.
Folklorni festival dijaspore je
YHRPDYDåDQIHVWLYDO]DFLMHOXGLMDVSRUXDL]DVDPHQDãHJUDÿDQH
X %L+ 0ODGL LPDMX PRJXüQRVW
da usavršavaju jezik, da upoznaju kulturne vrijednosti, tradicije
L RELþDMH %L+7R MH QDþLQ GD VH
dijaspora BiH okupi na jednom
mjestu, da se razmijene iskustYDPHÿXVREQRGUXåHLXSR]QDMX
svoje korijene. Pored toga to je
L MHGDQ RG QDþLQD GD VH JUDÿDQL
BiH informišu o radu i zalaganju
GLMDVSRUH RNR RþXYDQMD WUDGLFLMD %L+ 6D EROMLP PHÿXVREQLP
odnosima dolazi i do bolje saradQMHLSRPRüLMHGQLGUXJLPD2YR
je prva manifestacija ove vrste,
D SUHGYLÿHQR MH GD VH IRONORUQL
IHVWLYDO RGUåDYD VYDNH JRGLQH X
drugom gradu naše domovine.
9%$Ò,Î
MART 2014
KRATKE VIJESTI
izjasniti o tome! Prošle godine,
krajem ljeta i početkom jeseni,
danski mediji su imali debatu o
obrezivanju koju se mnogi iskoristili za žestoku kampanju protiv sunćenja. Iako mnogobrojna
medicinsko - naučna istraživanja
obavljena u Americi, posebno
u Washington-u i Kalifoorniji,
preporučuju sunćenje svim građanima Amerike, bez obzira na
religijsku pripadnost prevashodno zbog zdravstveno-higijenskih
razloga, većina Danca misli potpuno suprotno! Ostaje da se vidi,
kako će političari reagovati na
ovo istraživanje i hoće li poslušati
volju naroda, što bi bilo logičano
u demokratskim sredinama. Sve
ukazuje ipak, da muslimani ne
trebaju biti posebno zabrinuti, jer
bi uvođenje zabrane obrezivanja pogodilo i Jevreje u Danskoj
– koji također, kao i muslimani,
sunete dječake - što je skoro nezamisliv scenarij!
Period ispitivanja
PRJXüQRVWLUHVVRUFHIRUO¡E±¿MDVNR
Vladin takozvani Period ispitivanja mogućnosti, koji je stupio na snagu od 1. januara 2013
godine, a koji je trebao biti alternativa odlasku u prijevremenu
penziju - nije zaživio u praksi
kao što se to očekivalo! BH Glas
je u više navrata pisao o reformi
prijevremene penzije, kojom je
postignut politički konsezus, da
što manje građana odlazi u prijevremenu penziju. Posebno se to
odnosi na osobe mlađe od 40 godina, kojima je reformom omogućeno uvođenje petogodišnjeg
Perioda ispitivnja mogućnosti.
Danski list Jyllands-Posten piše,
da je Vlada predvidjela uvođenje četrnaest hiljada i šest stotina
(14.600) ovakvih Perioda u 2013
godini, ali je u stvarnosti otvorila
samo dvije hiljade dvjesto trideset četiri (2234). Desetine hiljada
građana koji su izgubili pravo na
potporu za bolovanje primorani
su – iako idalje bolesni – da traže
socijalnu pomoć. Mnogi od njih
su ostali bez ikakvih primanja jer ne ostvaruju pravo na socijalnu pomoć. Analitičari su mišljenja, da su opštinske i državne vlasti
uštedjele znatna sredstva na ovaj
način, dok su bolesni građani
potpuni gubitnici.
Priredio i preveo:
6DEULMD29Ð,1$
9
5$=*292563292'20
0HKR6(/0$1UHJLRQDOQL]DVWXSQLNX5HJLRQX-XçQH'DQVNHLRGJRYRUQLXUHGQLN%+5DGLMD2GHQVH
´6YDNLGRELMHQLJODVMHMHGQDOLþQDSULþD´
5D]JRYDUDR9H]XY%$Ò,Î
M
HKR 6HOPDQ URÿHQ MH X 6LVNX JRGLQH DOL MH
FLMHOL VYRM åLYRWQL YLMHN
do izbijanja rata, proveo u PrijeGRUX 8 'DQVNX MH GRãDR JRdine iz Sarajeva gdje je bio student
Veterinarskog fakulteta. U Danskoj
je završio pedagoško obrazovanje
nastavnika za odrasle osobe. Punih
13 godina zaposlen je u gradskoj
biblioteci Odense, a 6 godina je poURWQLN6XGVNRJYLMHüD2GHQVHWHLVWR
toliko sindikalni povjerenik u sindikalnoj organizaciji svoje branše. Na
posljednjim izborima u Danskoj,
u novembru 2013. godine, izabran
je za regionalnog zastupnika Socijaldemokratske partije u Region
-XåQH'DQVNH3RNUHWDþMHLRGJRYRrni urednik BH Radija Odense, punih
5 godina. Sve nabrojano je i te kako
valjan povod za razgovor sa njim.
individui, a ne u zajedništvu i solLGDUQRVWL VD RQLP NRMLPD MH SRPRü
zaista potrebna, jeste u suprotnosti
sa programskim ciljevima partije
iz koje dolazim, a ove principe dobrim dijelom podupire veliki dio
GRVHOMHQLND X 'DQVNRM XNOMXþXMXüL
L EK JUDÿDQH -HGQDNRSUDYQRVW DOL
MHGQDNRVWVDSRWSXQLPXYDåDYDQMHP
UD]OLþLWRVWLNDNYLKX'DQVNRMVYHYLãH
LYLãHLPDMHRGUHGQLFDPRJSROLWLþNRJGMHORYDQMDPRMHSROLWLþNHRSFLMH
'UDJR PL MH GD MH YHOLNL GLR ELUDþD
i bitan faktor i korektiv u cjelokupnom kreiranju politike od komunalQRUHJLRQDOQRJSDGRGUåDYQRJQLYRD
vlasti, i naravno obaveze prema biUDþLPD NRML VH X VWYDUQRVWL WUHEDMX
postaviti na prvo mjesto prioriteta jer
VXELUDþLWLNRMLVXXþLQLOLGDQMLKRYLP
glasom budem istinski narodni zastupnik u danskim organima uprave,
WUDåH SXQ DQJDåPDQ 0HÿXWLP
SROLWLþNL DQJDåPDQ EDUHP X PRPH
VOXþDMXQHELQLNDNRELRPRJXüEH]
izvanredne podrške moje familije,
Na posljednjim izborima u
Danskoj izabrani ste u regionalne
organe vlasti. Dobili ste gotovo
OLþQLKJODVRYD-HOLWHãNRELWL
kandidat na izborima u Danskoj?
SELMAN: Biti kandidat na izbornoj
listi partije u zemlji koja ima iznimno
visoke standarde demokracije jeste
YHOLND þDVW DOL L]QDG VYHJD L YHOLND
odgovornost. Odgovornost postoji
prema svekolikoj danskoj javnosti,
XNOMXþXMXüL QDUDYQR L SRWSXQR QHzaobilazne medije, ali odgovornost
MH QDMSULMH SUHPD ELUDþLPD NRML VX
mi ukazali povjerenje. Svaki dobiMHQL JODV MH MHGQD OLþQD SULþD SRWUHEDRþHNLYDQMH6WRJDEH]RE]LUDQD
YHOLNL EURM JODVRYD VYDNRP ELUDþX
prilazim sa velikim poštovanjem.
Biti kandidat na izborima izuzetno
je zahtijevan i odgovoran, ali istovremeno i zanimljiv posao zbog
svakodnevnog kontakta sa ljudima i
QMLKRYLPUD]OLþLWLPSRWUHEDPD
5HFLWHQDPPDORYLãHRWLPL]ERULPD YDãRM SROLWLþNRM DNWLYQRVWL
i funkciji koju imate u lokalnoj
samoupravi!
SELMAN: Kao regionalni zastupQLNRGPHQHVHVYDNDNRRþHNXMHGD
]DVWXSDPLQWHUHVHSDUWLMHQDþLMRMOLVWL
sam izabran, što je u skladu i sa moMLP OLþQLP SROLWLþNLP XYMHUHQMHP L
XEMHÿHQMHP-HGQDNHPRJXüQRVWL]D
VYHJUDÿDQHNDGDMHXSLWDQMXRVQRYQD OLMHþQLþND SRPRü L ]GUDYVWYHQR
osiguranje, školstvo i obrazovanje
bez obzira na starosnu dob, spol ili
HWQLþNX SULSDGQRVW 6YH SULPMHWQLMD
tzv. „tiha amerikenizacija” danskog
društva, gdje je polazna osnova u
10
XNOMXþXMXüLLEKJUDÿDQHSUHSR]QDR
ovako jasan stav.
Koliko vremena Vam oduzima
9DãD SROLWLþND DNWLYQRVW L NROLNR
RQDXWLþHQD9DãSULYDWQLåLYRW"
SELMAN: 3ROLWLþND DNWLYQRVW X]ima iznimno puno vremena. To je
SRVDREH]RJUDQLþHQMDXUDGQRPYUHmenu, maltene puna 24 sata u toku
MHGQRJ GDQD ýLWDQMH L VWXGLUDQMH
obimnog radnog materijala, veliki
broj sastanaka, obaveze prema partiji, obaveze prema javnosti gdje su
danski mediji posebno nezaobilazan
MART 2014
SULMDWHOMD L VXJUDÿDQD 6YLPD VH QDMLVNUHQLMH ]DKYDOMXMHP L SRUXþXMHP
GDüXXþLQLWLVYHGDVHVYLRQLQHVWLGH
PRJ SROLWLþNRJ DQJDåPDQD YHü GD
se time ponose!
3RUHG DQJDåPDQD QD UDGQRP
PMHVWXLXSROLWLFLDQJDåRYDQLVWH
i na BH Radiju Odense. Recite
QDPPDORYLãHRRYRPUDGLMX
SELMAN: Pored svoga informativnog, edukativnog i kulturQR]DEDYQRJ VDGUåDMD Ä%+ 5DGLR
2GHQVH³ VLPEROLþNL GRNXPHQWLUD L
VYMHGRþL R SRVWRMDQMX EK JUDÿDQD
i bh. zajednice u ovom vremenu
i na ovim prostorima. „BH Radio
Odense“ zajedno sa ostalim elektronskim i pisanim bh. glasilima,
PHÿXNRMHVSDGDLQDãÄ%+*ODV³±
RVWDYOMDWUDJRSRVWRMDQMXLåLYOMHQMX
MHGQRJ QDURGD D¿UPLUDMXüL L SURPRYLUDMXüL RQH SR]LWLYQH YULMHGQRVWL NRMH MHGDQ QDURG þLQH QDURGRP
RVWDYOMDMXüL YULMHGQRVW L WUDGLFLMH X
amanet pokoljenjima koja dolaze.
Naš program ne traje dugo, ali sasvim dovoljno da se na odgovoran i
VDYMHVWDQ QDþLQ QDãLP JUDÿDQLPD
SUXåL NRULVQD LQIRUPDFLMD 0LVOLP
da u tome sadašnja redakcija „BH
Radija – Odense“ i uspijeva – a
dokaz tome jeste i punih 5 godina
kontinuiranog emitiranja radijskog
programa na bosanskom jeziku.
âWD ]D YDV ]QDþL %RVQD L +HUFHgovina, ovakva kakva je sada?
SELMAN: Vjerovatno nisam jediQLNRMLNDåHGDVYLPEKJUDÿDQLPD
posebno u dijaspori, izuzetno teško
pada kada se ime naše domovine
pominje u jednom negativnom i
UXåQRPNRQWHNVWXSRVHEQRXPHGLjima zemlje u kojoj boravimo. Posljednji primjer su protesti socijalnog
EXQWD L QH]DGRYROMVWYD JUDÿDQD ãLrom naše domovine. Ovim putem i
VDRYRJDPMHVWDåHOLPRSR]YDWLEK
SROLWLþDUH GD XYLMHN LPDMX QD XPX
GD VX SROLWLþDUL VOXJH VYRJD QDURGD L GD GRVORYLFH L EXNYDOQR VOXåH
VYRMLPELUDþLPDWMQDURGXWHGDVH
WDNR L SRQDãDMX 1DãLP JUDÿDQLPD
X GRPRYLQL åHOLPR SRVODWL SXQX
podršku u njihovim nastojanjima za
što više pravde i blagostanja, ali i
GDVHX]GUåHRGXQLãWDYDQMDGUåDYQH
LPRYLQHMHUXQLãWHQDGUåDYQDLPRYina u posljednjim protestima u
VWDYUQRVWL QLMH LPRYLQD SROLWLþDUD
YHü LPRYLQD VYLK EK JUDÿDQD %H]
obzira na sve ozbiljne probleme s
NRMLPD VH VXVUHüH %RVQD L +HUFHgovina je uvijek sa nama i u nama.
Kada sam prije dvije godine sa svojim najstarijim, tada 15-godišnjim
VLQRP VWDMDR L LãþHNLYDR SRþHWDN
nogometne utakmice protiv Francuza na velelijepnom stadionu Pari]DELRMHWRMHGDQQHRSLVLYRVMHüDM
2QRJD WUHQXWND NDGD MH ]DSRþHOR
intoniranje nacionalne himne Bosne
i Hercegovine pred blizu 80.000
posjetitelja (od toga i 15.000 bh.
QDYLMDþD þLWDYR WLMHOR MH SRþHOR
GUKWDWLDRþLVXVHVDPHQDSXQLOHVXzama. To valjda dovoljno dokazuje
i pokazuje koliko emotivnog naboja
izaziva pominjanje imena naše nam
MHGLQHLQDSDüHQHDOLQDGDVYHVYHWH
domovine.
=$.212'$96792
'DQVNLSURSLVLXSUDNVL
=DNRQLLSURSLVLX%L+
Putovanja penzionera izvan
Danske
3ULMHGORJ=DNRQDRL]PMHQDPDL
dopunama Zakona o
SUHELYDOLãWXLERUDYLãWX
$NRRVREDNRMDSULPDSULMHYUHPHQXUHFLSURþQXLOLQDURGQXSHQ]LMXI¡UWLGVEU¡N±RJHOOHUIRONHSHQVLRQSODQLUD
SXWRYDWL L ERUDYLWL GXåH RG GYD PMHVHFD X QHNRM RG
]HPDOMDNRMHQLVXþODQLFH(YURSVNH8QLMHREDYH]DQDMH
izvijestiti vlasti o planiranom putovanju
3LåH 6DEULMD29Ð,1$
Z
bog razumljivo velikog inWHUHVRYDQMD QDãLK þLWDODFD
o pomenutim propisima,
D SRãWR VH SUROMHWQL GDQL EOLåH
kada se i putovanja inteziviraju,
RGOXþLOLVPRRSHWSRVYHWLWLSDåQju ovoj problematici, iako je BH
Glas pisao o ovoj temi i prošle
godine. Danski zakonski propisi
obavezuju sve osobe koje priPDMX SULMHYUHPHQX UHFLSURþQX
ili narodnu penziju da izvijeste
vlasti, na primjer Dansku Isplatu
(Udbetaling Danmark) ili opštinu
NRPPXQH X NRMRM åLYH R VYLP
promjenama koje mogu uticati na
primanja penzije. Putovanja izvan Danske mogu, ali ne moraju.
uticati na visinu i formu penzije.
8NROLNR SHQ]LRQHUL þHãüH SXWXMX
L]YDQ'DQVNHLOLERUDYHXGXåLP
periodima u drugim zemljama,
vlasti mogu procijeniti njihovu
situaciju kao ”privremeno ili stalno nastanjen u inostranstvu” i potpuno zaustaviti ili reducirati isplatu penzije. Osnovno pravilo o
SXWRYDQMLPDSHQ]LRQHUDMHVWH6YL
oni koji imaju boravišnu adresu
prijavljenu u Narodnom Registru
(Folkeregister) u Danskoj, mogu
potovati i privremeno boraviti izYDQ'DQVNHDGDLPWRQHXWLþHQD
SHQ]LMXSRGVOLMHGHüLPXVORYLPD
‡ $NR VH UDGL R SRMHGLQDþQRP
SXWRYDQMXNUDüHPRGPMHVHci.
‡ $NRVHUDGLRYLãHSXWRYDQMDX
UD]OLþLWLP LQWHUYDOLPD WUDMDQMD
DOLQHGXåLPRGPMHVHFDSR
SXWRYDQMX PHÿXWLP XNXSQR mjeseci za godinu dana.
2YRSUDYLORVHPHÿXWLPQHRGQRVLQDSXWRYDQMDXWDNR]YDQHWUHüH
zemlje, odnosno zemlje koje nisu
þODQLFH (YURSVNH 8QLMH 8NROLNR
penzioner planira putovati i boUDYLWLGXåHRGPMHVHFDXQHNRM
RG]HPDOMDNRMHQLVXþODQLFH(Yropske Unije, obavezan je izvijestiti vlasti o planiranom putovanju.
9ODVWLPDWUHEDGRVWDYLWLVOLMHGHüH
SRGDWNH
‡ 'DWXP SXWRYDQMD RGOD]DN L
povratak, sredstvo putovanja.
‡ (YHQWXDOQD SULPDQMD X LQRVWUDQVWYX SHQ]LMD SRPRü SODWD
LOLVOLþQR
Javljanje
vlastima
prilikom
povratka u Dansku je obavezno. Ukoliko putovanje nije bilo
SODQLUDQR GD WUDMH GXåH RG GYD
(2) mjeseca a zbog nepredvidivih
situacija, na primjer zdravstvenih,
PRUDELWLSURGXåHQRSRWUHEQRMH
odmah kontaktirati vlasti o tome
(pismom, telefonski, faxom, maiORPLOLVOLþQR3RãWR%L+QLMH
QDQDãXåDORVWþODQLFD(YURSVNH
8QLMH EKJUDÿDQL NRML XåLYDMX
SHQ]LMX X 'DQVNRM GXåQL VX GD
paze na pomenuta pravila prilikom putovanja u domovinu. Kontrolne grupe, koje je formirala
svaka opština u Danskoj, obratit
üH SRVHEQX SDåQMX QD SXWRYDQMD
stranaca u narednom periodu. Oni
NRML SRVMHGXMX GDQVNR GUåDYOMDQVWYR LPDMX PRJXüQRVW SHUPDQHQWQRJ SUHVHOMHQMD X UD]OLþLWH
]HPOMH DNR WR åHOH JGMH PRJX
normalno primati i svoju penziju.
Ostali penzioneri/stranci mogu
NRULVWLWL PRJXüQRVWL SUHGYLÿHQH
zakonom o povratku/repatrijaFLML DNR VH åHOH SHUPDQHQWQR
preseliti u domovinu, odnosno
zemlju iz koje su izbjegli. Postoji
RGUHÿHQ EURM VWDULMLK EKJUDÿDQD
NRML QHPDMX VWDWXV L]EMHJOLFH YHü
takozvanu humanitarnu dozvolu
ERUDYND 2YL JUDÿDQL QLVX RVWYDULOLSUDYRQDSHQ]LMXYHüSULPDMX MHGQX YUVWX VRFLMDOQH SRPRüL
takozvanu ”malu socijalu”. Za
njih vrijede ista pravila o putovanju kao i za sve ostale primaoce
VRFLMDOQHSRPRüL7UHEDQDJODVLWL
GD SULPDRFL VRFLMDOQH SRPRüL QH
ostvaruju nikakvo pravo na poPRü ]D SHULRGH ERUDYND L]YDQ
Danske, bez obzira na njihovu
VWDURVQX GRE LOL GXåLQX ERUDYND
Eventualno putovanje i boravak
izvan Danske, bez obzira na njegRYX GXåLQX SULPDRFL VRFLMDOQH
SRPRüL WUHEDMX XYLMHN GRJRYRULWL
sa vlastima, odnosno sa socijalnim savjetnikom u opštini.
'D OL VH RYLP =DNRQRP XUXãDYD VORERGD NUHWDQMD
LOHJDOL]LUDÄKXPDQRSUHVHOMHQMH³"
Piše: ,GUL]+2'Ô,Î
N
ajviše polemike u bh. javQRVWL L PHÿX QHYODGLQLP
organizacijama okupljenih
RNR JUDÿDQVNH NRDOLFLMH Ä3UYL
PDUW³ DOL L PHÿX EURMQLP JUDÿanima koji imaju prebivalište na
SRGUXþMX56DL]D]LYDERMD]DQGD
üH PQRJL SRYUDWQLFL X 5HSXEOLNX
Srpsku ostati bez prebivališta, obzirom da se izmjenama i dopunama
=DNRQD SURSLVXMH GD QDGOHåQL RUJDQ PRåH UMHãHQMHP SRQLãWLWL SUHELYDOLãWHDNRSRVOXåEHQRMGXåQRsti, ili po zahtjevu stranke koja ima
SUDYQLLQWHUHVXWYUGLGDMHGUåDYOjanin BiH prijavio prebivalište suSURWQRRGUHGEDPDþODQDVWDY
Zakona, tj. ako je prekršio obavH]XGDYDQMDWDþQLKLLVWLQLWLKSRGDtaka prilikom prijave prebivališta,
ãWR MH RSHW SYH]DQR V PRJXüLP
gubljenjem prava glasa. Zbog toga
su se donošenju ovakvog Zakona
VQDåQRXVSURWLYLOL]DVWXSQLFL6'$
L 6%L+ X =DVWXSQLþNRP GRPX WH
delegati SDA u Domu naroda PS
BiH, koji su predstavnicima nevlaGLQLK RUJDQL]DFLMD REHüDOL GD üH
XþLQLWLVYHGDRYDM=DNRQQHSURÿH
X'RPXQDURGDGUåDYQRJSDUODPHQWD 8NUDWNR ULMHþ MH R QHNROLNR
izmjena i dopuna, koje se ogledaju
XVOMHGHüHP
1RYLP þODQRP D UHJXOLVDQD MH
PRJXüQRVWSULMDYOMLYDQMDRGQRVQR
odjavljivanja prebivališta i boravišta i adrese stanovanja elektronskim putem.
,]PMHQRP SRVWRMHüHJ þODQD propisuje se koje dokaze je stranka
GXåQDSULORåLWLX]]DKWMHY]DL]GDvanje uvjerenja (dokaz o vlasništYXNXüHVWDQDLOLGUXJRJREMHNWD]D
VWDQRYDQMHRYMHUHQXJRYRUR]DNXSXLSRWYUGXGDVHSUHGQDGOHåQLP
organom vodi spor o vlasništvu,
odnosno da je pokrenut postupak
OHJDOL]DFLMHLOLXNQMLåDYDQMDREMHNWDVWDQDLOLNXüHQDDGUHVLQDNRMRM
se prijavljuje prebivalište), što je
]QDWQRãLUHRGSRVWRMHüHJUMHãHQMD
,]PMHQRP SRVWRMHüHJ þODQD D
SURSLVXMH VH GXåQRVW QDGOHåQLK
organa da u roku od pet godina od
dana stupanja na snagu Zakona za
VYDNRJ GUåDYOMDQLQD VD HYLGHQWLranim prebivalištem izvrše provMART 2014
MHUXLVSXQMHQRVWLXYMHWDL]þODQD
stav 2., 3. i 4. Zakona.
'RSXQMHQLP þODQRP F SUHGODåH VH SRQLãWHQMH SUHELYDOLãWD
DNR MH GUåDYOMDQLQ %L+ SULMDYLR
prebivalište suprotno odredbama
þODQDVWDY=DNRQDQHWDþQRVW
i neistinitost podataka prilikom
prijave).
3UHGORåHQRP GRSXQRP þODQD G
propisuju se uslovi pod kojima
GUåDYOMDQL %L+ PRJX SULMDYLWL ERravište na teritoriji BiH i u inozemstvu.
3UHGORåHQRP L]PMHQRP þODQD SURSLVXMH VH GD GUåDYOMDQLQ %L+
koji se stalno nastani u inozemstvu,
LOL NRML X LQR]HPVWYX ERUDYL GXåH
od tri mjeseca, odjavljuje svoje
SUHELYDOLãWH X %L+ NRG QDGOHåQRJ
diplomatsko-konzularnog
predstavništva BiH i prijavljuje mjesto
boravka u inoizemstvu. Ta ovbaveza se odnosi i na maloljetnu djecu,
D]DQRYRURÿHQRGLMHWHXLQR]HPVWvu ne prijavljuje se prebivalište u
BiH, ako se roditelj stalno nastanio
u inozemstvu ili boravi u inozemstYXGXåHRGWULPMHVHFD$NRGUåDYOMDQLQERUDYLGXåHRGWULPMHVHFDX
inozemstvu, a ne namjerava da
se stalno nastani u zemlji u kojoj
WUHQXWQR ERUDYL L XNROLNR RGUåDYD
HIHNWLYQXYH]XVD%L+QLMHGXåDQ
da odjavi prebivalište u BiH, ali je
GXåDQ NRG QDGOHåQRJ GLSORPDWVko-konzularnog
predstavništva
da prijavi mjesto boravka u inozemstvu, gdje ostvaruje sve diplomatsko-konzularne i druge usluge.
9DåQRMH]QDWLGDVHRGUHGEHL]PLMHQMHQRJþODQD=DNRQDQHSULPjenjuju na izbjeglice iz BiH.
Za razliku od protivnika donošenMD RYRJ =DNRQD SUHGODJDþ SDN
VPDWUD GD MH =DNRQ XUDÿHQ SUHPD
najvišim evropskim standardima,
da se njime poboljšava osnovni
Zakon iz 2001. godine i u prakWLþQX SULPMHQX XYRGH SURSLVL X
vezi sa elektronskim potpisom, te
preciziraju uvjeti za prijavu/odjavu
SUHELYDOLãWD UDGL XQDSUHÿHQMD VLJurnosti osnovnih dokumenata i
PHKDQL]PL NRMLPD üH VH VSULMHþLWL
eventualne zloupotrebe kod prijave/odjave prebivališa i boravišta
GUåDYOMDQD%L+
11
INTERVIEW
0HGGçLGD.UHVRSUHGVMHGQLFD6XGD%RVQHL+HUFHJRYLQH
³6YHãWRLPDGUåDYQLSUHG]QDNSRNXãDYDVH
GHJUDGLUDWLGHYDOYLUDWLLXQLãWLWL´
je utvrdio da je došlo do povrede
þODQD (YURSVNH NRQYHQFLMH R
ljudskim pravima. I tu ne bi bilo
QLãWDQLWLVSRUQRQLSUREOHPDWLþno, jer Evropski sud i postoji da
bi preispitivao odluke drugih
sudova i ukazivao na eventualne
propuste. No, pravni haos je nastao nakon što je Ustavni sud BiH,
L]OD]HüL L] RNYLUD XVSRVWDYOMHQLK
standarda u presudi Evropskog
suda za ljudska prava (ESLJP),
XNLQXR RGUHÿHQH GUXJRVWHSHQH
presude Suda BiH i doveo nas
u situaciju nepoznatu pravnom
sistemu BiH. To je svakako bila
prilika koja se ne propušta za
pojedine strukture u BiH koje
godinama pokušavaju Sud BiH
prikazati kao nelegalnu, neustavnu, beskorisnu i bespotrebnu
instituciju. No, i pored velikog
PHGLMVNRJ L SROLWLþNRJ SULWLVND
Sud BiH je ostvario dobre rezultate što nas izuzetno ohrabruje
]D GDOMD SRVWXSDQMD X QDMWHåLP
SUHGPHWLPDUDWQLK]ORþLQDRUJDniziranog kriminala, privrednog
kriminala i korupcije.
5D]JRYDUDR,GUL]+2'Ô,Î
P
redsjednica Suda BiH,
JRVSRÿD 0HGGåLGD .UHVR
Pravni fakultet završila je
JRGLQH X 6DUDMHYX 1DNRQ
SRORåHQRJ SUDYRVXGQRJ LVSLWD
JRGLQH LPHQRYDQD MH ]D
RSãWLQVNRJ WXåLRFD X 0RVWDUX
koju funkciju je obavljala do
JRGLQH NDGD MH LPHQRYDQD ]D VXGLMX 2NUXåQRJ VXGD
u Mostaru. Kao sudija ovog
suda radila je 12 godina, tj. do
JRGLQH 8 SHULRGX RG
GR JRGLQH REDYOMDOD MH GXåQRVW SUHGVMHGQLND 6XGD
XGUXåHQRJUDGDX0RVWDUX5DWMH
prekinuo njenu karijeru, a kada
MH ]DSRþHOD UHIRUPD SUDYRVXÿD
2001. godine, vratila se u pravosudni sektor, pa je 2001. godine
LPHQRYDQD]D]DPMHQLNDWXåLRFD
7XåLODãWYD )HGHUDFLMH %L+ QD
NRMRM GXåQRVWL MH ELOD GR NUDMD
2002. godine, a kada je osnovano
7XåLODãWYR%L+JRGLQHRG
januara 2003. godine povjerena
MRMMHGXåQRVW]DPMHQLNDJODYQRJ
WXåLRFD7XåLODãWYD%L+=DVXGLju i predsjednika Suda Bosne i
Hercegovine imenovana je 10.
10. 2004. godine.
%XGXüL GD üH VH Ä%+ *ODV³
SUHG þLWDOMVWYRP X 'DQVNRM
QDüL SRþHWNRP PDUWD GR]YRlite mi da Vam u ime Redakcije
L þLWDWHOMDþLWDWHOMNL Ä%+ *ODVD³]DKYDOLPQDVSUHPQRVWLGD
RGJYRULWH QD QHND VWUXþQD SLWDQMD L] QDGOHåQRVWL 6XGD %L+
L GD 9DP þHVWLWDP SUHGVWRMHüL
Prvi mart - Dan nezavisnosti
%L+ L 2VPL PDUW ± 'DQ åHQD
0RåHWH OL þLWDWHOMLPD Ä%+
*ODVD³ JODVLOD EK JUDÿDQD
u Danskoj, predstaviti orgaQL]DFLMX L QDGOHåQRVWL 6XGD
Bosne i Hercegovine?
KRESO: Na putu ka uspostavljanju vladavine prava Sud Bosne
i Hercegovine danas je institucija
QD GUåDYQRP QLYRX NRMD REDYOMD
posao profesionalno, u skladu sa
PHÿXQDURGQLPQRUPDPD1MHJRva inauguracija priznanje je za
napore koje su, s nama zajedno,
XODJDOHGRPDüHLVWUDQHLQVWLWXFLMH SULMDWHOMVNH GUåDYH RUJDQL12
zacije i pojedinci.
U okviru Suda Bosne i HerceJRYLQH LPDPR .ULYLþQR 8SUDYno i Apelaciono odjeljenje. UnXWDU .ULYLþQRJ RGMHOMHQMD 6XGD
BiH nalaze se Odjel I za ratne
]ORþLQH 2GMHO ,, ]D RUJDQL]LUDQL
kriminal, privredni kriminal i
korupciju i Odjel III za sva osWDODNULYLþQDGMHODL]QDGOHåQRVWL
6XGD %L+ NULYLþQH XSUDYQH L
apelacione).
Sud BiH prvobitno je zamišljen
kao relativno mala institucija
jednostavne strukture. No, danas
MH WR 6XG VORåHQH QDGOHåQRVWL ]D
NRMLUDGLVXFDLRVWDOLKXSRVOHQLND2QRãWRSRVHEQRåHOLP
QDJODVLWL L ãWR PH þLQL L]X]HWQR
SRQRVQRP MH þLQMHQLFD GD X
Sudu BiH radi jako puno mladih
ljudi. Oni daju veliki doprinos u
SURFHVXLUDQMX QDMWHåLK SUHGPHWD UDWQLK ]ORþLQD L RUJDQLUDQRJ
kriminala, kao i u ostalim predPHWLPDL]QDGOHåQRVWL6XGD%L+
MART 2014
9HOLNLP HQWX]LMD]PRP ]DODåX
VH ]D QH]DYLVQR VWUXþQR SURIHVLRQDOQR L RGJRYRUQR SUDYRVXÿH
NRMHMHYDåDQVWXSVYDNHGUåDYHX
SURFHVX SULEOLåDYDQMD (YURSVNRM
uniji.
1D þHOX RYH SUDYRVXGQH LQstitucije ste od 2004. godine.
0RåHWH OL UHüL QHNROLNR UHþHQLca o rezultatima rada Suda BiH
X JRGLQL L R SRWHãNRüDma koje ste imali u proteklom
periodu?
KRESO: Iza nas je vrlo teška
godina. Iza nas je godina u kojoj
su razgovori o Strukturalnom dijalogu otišli u pogrešnom smjeru.
Iza nas je godina u kojoj je Sud
BiH, kao i prethodnih godina, bio
prepušten sam sebi – bez ikakve
podrške krovnih pravosudnih
institucija. Iza nas je godina u
kojoj je Evropski sud za ljudska
prava donio odluke u predmetiPD0DNWRXIL'DPMDQRYLüNRMLP
U posljednje vrijeme ste inten]LYQLMH VXRþHQL V SULWLVFLPD QD
UDG6XGDLQD9DVOLþQR
Radi li se o indirektnom udaru
QD GUåDYX LOL MH ULMHþ R QHþHP
drugom?
KRESO: Ova institucija je svoMHYUVWDQ IHQRPHQ X ³SUHåLYOMDYDQMX´ 1H SRVWRML GUåDYQD LQVWLWXFLMD X %L+ NRMD MH L]ORåHQD
YHüLP PHGLMVNLP L SROLWLþNLP
pritiscima, a koja ima manje
SRGUãNH QDGOHåQLK LQVWLWXFLMD ,
WR WUDMH FLMHOR GHVHWOMHüH 'DNOH
mi nismo u posljednje vrijeme
L]ORåHQLSULWLVFLPDQHJRVPRLP
L]ORåHQLYHüJRGLQD1LWLMHGQRM GUåDYQRM LQVWLWXFLML QLMH MHGnostavno raditi, jer sve što ima
GUåDYQL SUHG]QDN SRNXãDYD VH
devalvirati, degradirati i uništiti.
0HÿXWLP PL LPDPR NDSDFLWHWH
imamo rezultate, nismo ni pod
ELOR þLMRP NRQWURORP L WR QDP
MH QDMMDþL DUJXPHQW ]D RSVWDQDN
1R WR QDV LVWRYUHPHQR þLQL
nepodobnim.
-DVDPQDþHOXRYHLQVWLWXFLMHRG
2004. godine i danas, kao i 10
JRGLQD UDQLMH EUDQLP L þYUVWR
stojim iza principa nezavisnosti
INTERVIEW
VXGVNHYODVWL]ERJþHJDVDPVWDOna „meta“ brutalnih medijskih i
SROLWLþNLK QDSDGD 1R GRVOMHGQRVWMHFLMHQDNRMDVHSODüDLDNR
niste u stanju nositi se sa takvom
vrstom pritiska onda se morate
baviti nekim drugim poslom.
Kako gledate na tok i rezultate
strukturalnog dijaloga o reIRUPLSUDYRVXÿDX%L+"
KRESO: Strukturalni dijalog
MH MHGQR YHOLNR UD]RþDUHQMH 1D
SRþHWNX QDãLK UD]JRYRUD ELOD
sam optimista i istinski sam
vjerovala da smo svi ujedinjeni
X MHGQRP FLOMX ± L]QDüL QDMEROMD
rješenja za pravosudni sistem u
cjelini. Tom poslu sam, zajedno
sa svojim saradnicima, pristuSLOD SUHGDQR L LVNUHQR QDGDMXüL
VH GD üHPR SURQDüL UMHãHQMD ]D
RWYRUHQDSLWDQMDDGDüHPRVHJmente koji dobro funkcioniraMX XþLQLWL MRã EROMLP -D QLVDP
åHOMHOD XþHVWYRYDWL NDR SDVLYQL
SRVPDWUDþ QHJR NRQVWUXNWLYQLP
idejama i prijedlozima dati doprinos u postizanju najboljih
rješenja, a u skladu s evropskim
VWDQGDUGLPD 1R NDGD VDP þXOD
RGUHÿHQHSULMHGORJHVKYDWLODVDP
da nismo svi imali istinsku volju
L LVNUHQH QDPMHUH *ODYQL WXåLlac i ja smo ukazali na štetnost
SRMHGLQLK UMHãHQMD SUHGORåHQLK X
nacrtima zakona koji su predmet
Strukturalnog dijaloga, no nismo
naišli na razumijevanje. Teško je
QDüLNRPSURPLVNDGDLPDWHGYLMHVWUDQHNRMHVHERUH]DUD]OLþLWH
FLOMHYH ± MHGQD NRMD VH ]DODåH
]D RþXYDQMH L MDþDQMH SUDYRVXGQRJ VLVWHPD QD GUåDYQRP QLYRX
L GUXJX NRMD WR LVWR SUDYRVXÿH
pokušava staviti pod kontrolu
izvršne i zakonodavne vlasti. Za
nas je to neprihvatljivo. Strukturalni dijalog do sada nije dao
RþHNLYDQH UH]XOWDWH L DNR VH
nastavi, mora promijeniti metodologiju rada i imati podjednak
tretman prema svim stranama u
dijalogu.
Kako gledate na fenomen govRUD PUåQMH L RGDNOH VH RQ JHnerira?
KRESO: Pravno gledano, govor
PUåQMH MH VORåHQR DOL L YUOR RVjetljivo pitanje. U demokratskom
VYLMHWXVHYHüGXJRYRGHåHVWRNH
UDVSUDYH R ]QDþHQMX SRMPD JRYRUD PUåQMH L QMHJRYRJ PRJXüHJ
]DNRQVNRJ RJUDQLþDYDQMD DOL V
tim u vezi ne postoji konsenzus.
6ORERGDL]UDåDYDQMDMHDSVROXWQR
OMXGVNR SUDYR DOL ]ERJ PRJXüH
zloupotrebe i teških posljedica za cijelo društvo smatram da
MH QHRSKRGQR GD VYL XþHVQLFL
javnog komuniciranja podliMHåX RGUHÿHQLPD REDYH]DPD L
odgovornostima. Ljudi poistovMHüXMX SRMDP VORERGH JRYRUD VD
SRMPRPJRYRUDPUåQMHLXWRPH
im mediji daju veliku podršku,
jer šire takve poruke. Danas u
vrijeme savremene informacione
WHKQRORJLMH,QWHUQHWMHYUORPRüno sredstvo za širenje govora
PUåQMH MHU MH GRVWXSDQ VWRWLQDma miliona ljudi širom svijeta,
XNOMXþXMXüLLGMHFX1D,QWHUQHWX
imate jako puno stranica kojima
VHSRMHGLQFLVOXåH]DVLVWHPDWVNR
ãLUHQMH UDVQH HWQLþNH LOL YMHUVNH
PUåQMHãWRLPDQHVDJOHGLYHSRVOMHGLFH]DFLMHORþRYMHþDQVWYR
8%,+JRYRUPUåQMHMHQDåDORVW
SRVWDR QDþLQ NRPXQLFLUDQMD L WR
je jezik koji razumiju svi. Kultura dijaloga skoro da i ne postoji
što je jako opasno. Ako pratite
naše informativne emisije znate
GD MH NRPXQLNDFLMD SROLWLþDUD
u BiH na vrlo niskom nivou –
PHÿXVREQRVHYULMHÿDMXRSWXåXju, rasplamsavaju nacionalne
strasti i šalju opasne poruke djeci i mladima. Naš sistem mora
ulagati u mlade i poklanjati više
SDåQMH QMLKRYRP RGJRMX 0ODGH
OMXGH PRUDPR XþLWL WROHUDQFLML L
XYDåDYDQMX GUXJLK L GUXJDþLMLK
MHUXVXSURWQRPEXGXüQRVWQDP
VH QHüH ELWQLMH UD]OLNRYDWL RG
prošlosti.
SUDYGXPLVPRLPWRGXåQLRPRJXüLWLLMDWRSRGUåDYDP
2þL MDYQRVWL VX XSUWH X 6XG
%L+ L NDG MH ULMHþ R SURFHVXLUDQMXNULYLþQLKGMHOD
organiziranog kriminala i korupcije. Kakvo je stanje u toj
oblasti?
KRESO: /MXGLVSUDYRPRþHNXMX REUDþXQ VD RUJDQL]LUDQLP
kriminalom, jer vide nepravdu na
VYDNRP NRUDNX L åHOH SURPMHQH
Upravo ovih dana imamo protesWHãLURP%L+LXJODYQRPVHþXMX
]DKWMHYL ]D LVWUDåLYDQMH NULPL-
0RåHWH OL REMDVQLWL VXãWLQX L
posljedice ukidanja drugostepHQLKSUHVXGD6XGD%L+X
predmetima u kojima su proceVXLUDQLUDWQL]ORþLQL"
KRESO: Ukidanjem drugostepenih odluka Suda BiH postupci
XRYLPSUHGPHWLPDVXYUDüHQLX
fazu koja je prethodila donošenMX XNLQXWLK SUHVXGD 7DNRÿHU
ukidanjem ovih presuda prestalo je postojanje zakonskog osQRYD ]D L]GUåDYDQMH ND]QL NRMH
VX L]UHþHQH WLP SUHVXGDPD MHU
te osobe više nemaju status osXÿHQLKQHJRRSWXåHQLK6XG%L+
MH X PHÿXYUHPHQX X VNODGX V
SUDYLOLPD =DNRQD R NULYLþQRP
postupku BiH, koji definira druJRVWHSHQLSRVWXSDNSUDYRVQDåQR
RNRQþDRRGUHÿHQHSUHGPHWHGRN
su neki još uvijek u toku. Dakle nije došlo, kako su to mnogi
SULåHOMNLYDOL GR EORNDGH UDGD
Suda BiH, enormnih troškova
obnovljenih postupaka niti zastoja u radu na predmetima koji
su bili u toku. Sud BiH se organi]LUDRQDWDNDYQDþLQGDVHVXÿHQja odvijaju efikasno i u skladu sa
zakonskom procedurom.
nala i korupcije u svim porama
društva. I to je dobro. Sud BiH
LPDQDGOHåQRVWGDSURFHVXLUDQDMWHåDNULYLþQDGMHODL]RYHREODVWLDOLMH7XåLODãWYR%L+QDGOHåQR
za istrage i mi se u taj dio niti
PRåHPR QLWL WUHEDPR PLMHãDWL
2QRãWRPRJXVDVLJXUQRãüXUHüL
je da je Sud BiH u potpunosti osposobljen da se nosi sa ovakvim
predmetima i da smo spremni
SRVWXSDWL SR VYLP RSWXåQLFDPD
NRMHGRELMHPRRG7XåLODãWYD%L+
bez obzira na koga se one odnosile. Mislim da je Sud BiH i u
proteklim godinama dokazao da
je spreman uhvatiti se u koštac
VD QDMWHåLP SUHGPHWLPD RUJDQLziranog kriminala i korupcije i
MDYQRVWWR]QD/MXGLåHOHYLGMHWL
MART 2014
Koji su prioriteti u radu Suda
BiH u 2014. godini?
KRESO: Sud Bosne i Hercegovine ima Strateški plan za
period 2014 – 2016 i svakako
üHPR VH WUXGLWL GD UHDOL]LUDPR
NOMXþQH FLOMHYH L] QDãHJ SODQD
-DNRQDPMHYDåQRGDLGDOMHXQDSUHÿXMHPR HILNDVQRVW L NYDOLWHW
rada na predmetima ratnih zloþLQD RUJDQL]LUDQRJ NULPLQDOD
privrednog kriminala, korupcije,
kao i opšteg kriminala. Pored
toga, Bosna i Hercegovina svoMX EXGXüQRVW YLGL X (YURSVNRM
uniji, a iz iskustva susjedne Hrvatske poznato nam je da je i njima, tokom pregovora, Poglavlje
R SUDYRVXÿX ELOR QDMWHåH 6 WLP
u vezi Sud Bosne i HercegovLQH QDVWDYLW üH XODJDWL YHOLNH
napore kako bi, u okviru svoje
QDGOHåQRVWL GDYDR NRQWLQXLUDQL
doprinos realizaciji Sporazuma
R VWDELOL]DFLML L SULGUXåLYDQMX
Sporazum, koji predstavlja hisWRULMVNX SUHNUHWQLFX QXGL VQDåQH
podsticaje, ali postavlja i zahtjevne uslove. Stoga Sud BiH ostaje opredjeljen u ispunjavanju
XVORYD RGQRVQR XVNODÿLYDQMX
naših vrijednosti s vrijednostima
i modelima EU. Tu prvenstveno
mislim na principe demokratije i
poštivanje ljudskih prava.
13
1$8.$$872,7(+12/2*,-$
3ULUHGLR(PLU29Ð,1$
1$8.$
)DFHERRNXRG
UHNODPD]DUDGLRPLOLjarde dolara
1HRELþQHþLQMHQLFHROMXGVNRPWLMHOX
'UXãWYHQD PUHåD )DFHERRN MH X
2013. godini samo od reklama
zaradila 2,34 milijardi dolara što je
SRVWRYLãHXRGQRVXQD]DUDGXRG
reklama iz 2012. godine. Facebook,
koji je 4. februara proslavio desetu
JRGLãQMLFX UDGD YHü VDGD LPD milijardi korisnika u svijetu.
Rekordna prodaja luksuznih automobila
8SUNRV ¿QDQVLMVNRM NUL]L SURGDMD
luksuznih automobila ide glatko
objavio je epn.dk. Samo Ferrari
GRåLYOMDYDSDGSURGDMHNRMLMHLVSRG
SURGDMD JRGLãQMH$PHULþNL L
kineske kupci su ti koji kupuju ove
elskuzivne marke automobila.
%LOO*DWHVQLMHYLãHQD
þHOX³0LFURVRIWD´
Na mjesto generalnog direktora
DPHULþNH LQIRUPDWLþNH NRPSDQLje “Microsoft” imenovan je Satya
1DGHOODGRNüHRVQLYDþNRPSDQLMH
Bill Gates napustiti mjesto predsMHGDYDMXüHJ XSUDYQRJ RGERUD VDRSãWHQR MH L] RYH ¿UPH *DWHV üH
XEXGXüHLPDWLXORJXVDYMHWQLND]D
tenologiju.
1DXþQLNHLGDQDV]EXQMXMH]DãWRVH'1.LVWDQLFHWDNRXVSMHãQRREQDYOMDMXJRGLQDPD D ]DWLP RGMHGQRP VYH SRþQH RWND]LYDWL $ GRN UDGH RUJDQL L VWDQLFH
IDVFLQLUDMXLKMRãLYLãH
P
RJOHGDMWH QHNH ]DQLPOMLYH þLQjenice o ljudskom organizmu
koje je Uredništvo portala Discovery Fit&Health izdvojilo. Znali ste
za njih?
Otisak jezika. äHOLWH OL VNULWL VYRM
LGHQWLWHW QH SOD]LWH MH]LN 6OLþQR RWLsku prsta, svako ima jedinstveni otisak jezika.
%DãVPRSUDãLQD6YDNLVDWVþRYMHNDXSURVMHNXSDGQHþHVWLFD
NRåH7RMHJUDPDJRGLãQMHDGR
GREL RG JRGLQD SURVMHþQD RVRED
L]JXELRNRNLORJUDPDNRåH
Odrasli imaju manje kostiju od bebe.
5RGLPRVHVNRVWLMXQREXGXüLGD
neke kosti tokom razvoja srastu, kao
odrasle osobe imamo 206 kostiju.
Pamtimo mirise. 3VL L PDþNH LPDMXEROMLQRVDOLLQDãPRåH]DSDPWLWL
UD]OLþLWLKPLULVD
Duga crijeva. Tanko crijevo je oko
þHWLULSXWDGXåHRGYLVLQHSURVMHþQRJ
þRYMHND±RGGRPHWDUD
-RãGXåLNUYRWRN Krv putuje daleko.
8OMXGVNRPWLMHOXSRVWRMLRNR
NLORPHWDUDNUYQLKåLOD$VUFHRWNXFD
oko 100.000 puta na dan.
Bakterije. Svakih 2,5 kvadratnih
FHQWLPHWDUD NRåH VWDQLãWH MH ]D RNR
PLOLRQDEDNWHULMD6UHüRPYHüLQD
njih ne samo da nije opasna, nego i
SRPDåHQDãHP]GUDYOMX
%U]LQDNLKDQMD Zrak koji iskihnemo
PRåHGRVWLüLEU]LQXRGSUHNRNLlometra na sat. Još jedan razlog da ne
kišete bez prekrivanja nosa i usta.
Slinom bismo mogli napuniti bazene. 7RNRP SURVMHþQRJ åLYRWQRJ
vijeka proizvedemo oko 23.000 litara
sline, što je dovoljno za dva bazena.
-DþLQDKUNDQMD Do 60. godine oko
PXãNDUDFDLåHQDüHKUNDWL
-DþLQD KUNDQMD X SURVMHNX L]QRVL GHFLEHODãWRMHLMDþLQDRELþQRJJRYRUDDOLPRåHSULMHüLLGHFLEHODãWR
MHMHGQDNRMDþLQLSQHXPDWVNHEXãLOLFH
kojom bušimo beton. Razina buke
iznad 85 decibela opasna je za ljudsko
XKRLRSüHQLWR]GUDYOMH
,]YRU0DJD]LQQHWKU
FARUKS TRANSPORT
Prijevoz paketa i robe iz Skandinavije za Bosnu i Hercegovinu
RASPORED PREUZIMANJA PAKETA I STVARI
Datum
Mjesto
Vrijeme
Datum
Datum
Mjesto
Vrijeme
Svakog
3. u
mjesecu
Svendborg
Nakskov
Maribo
Sakskøbing
Nykøbing
Stege
Næstved
Brøndby Strand
Hedehuse
BKC København
Nivå
Slagelse
Nyborg
Odense
Ejby
Kolding
09,00
12,00-13,00
14,00-14,30
15,00
16,00-17,00
18,00
19,00
09,00-10,30
11,00
12,00-16,00
19,00
10,00-11,00
12,00-13,00
14,00-16,00
17,00
18,00-19,00
Svakog
4. u
mjesecu
Svakog
5. u
mjesecu
Adresa:
Faruks
Transport
14
Dyrehavegårdsvej 38
6000 Kolding
Svakog
6. u
mjesecu
Svakog
7. u
mjesecu
Vejle
Brande
Horsens
Silkeborg
Langå
Randers
Grenå
Hobrå
Hadsund
Støvring
Frederikshavn
Ostevro
Ålborg
Viborg
Skive
09,00
11,00
13,00-14,00
15,00-15,30
16,30
17,00-18,00
19,00
09,30
10,30
11,30
13,00-14,00
14,30
15,30-16,00
18,00
20,00
Svakog
8. u
mjesecu
Svakog
9. u
mjesecu
Mjesto
Vrijeme
Thisted
Bested
Nørre Nisum
Ringkøbing
Herning
Sdr. Felding
Varde
Esbjerg
Haderslev
Abenraa
Sønderborg
Tønder
09,00
10,00
11,00
13,00-14,00
16,00
17,00
18,00
19,00-20,00
08,00
09,00
10,00-11,00
13,00-14,00
Za selidbe ili veću količinu stvari i paketa
dolazimo na lice mjesta po
prethodnom dogovoru.
Kontakt telefoni:
Humanitarne
pakete i donirana ortopedska
pomagala
'(&(0%$5, BH GLAS I MART 2014
26991626
vozimo besplatno!
60765140 / 60800141
1$8.$$872,7(+12/2*,-$
,=80,
6RQ\SURGDRPLOLRQD
Playstationa 4
3RVXÿHNRMHQHWUHEDQLNDGDSUDWL
9LMHVW NRMD üH REUDGRYDWL PQRJH GRPDüLFH GROD]L L] âYHGVNH VWXGLR ]D GL]DMQ
³7RPRUURZ0DFKLQH´SURL]YHRMHWDQMLUHLãROMHRGFHOXOR]HNRMHQHWUHEDQLNDGD
prati
S
tudio je prototip ovog neoELþQRJ SRVXÿD QDSUDYLR X
VDUDGQML VD LVWUDåLYDþNRP
kompanijom Innvetia i Kraljevskog instituta za tehnologijuu Stokholmu, a na zahtjev švedske Federacije šumskih industrija.
Novi proizvod ima za cilj da poNDåH NYDOLWHW QRYLK PDWHULMDOD
razvijenih na bazi celuloze, a koji
VX YHRPD ODNL L]X]HWQR þYUVWL DOL
savitljivi.
Proizvod štedi resurse, a ne zahtijeva ni vodu ni hemikalije da bio osWDRþLVWLVWLþXGL]DMQHUL&HOXOR]QD
pulpa se formira u list, a zatim se
zagrijavanjem oblikuje.
0DWHULMDO SRVWDQH þYUVW NDR
keramika, ali je daleko laganiji i
QHORPLVHSULSDGXNDåXGL]DMnerice Hana Bilkvist i Ana Glansen, koje su se specijalizovale za
DPEDODåXKUDQH
3UHPD]QDSRVXÿXMHUH]XOWDWQRYH
tehnologije koja imitira lotosov
list kako bi stvorila superhidroIRELþQX SRYUãLQX WM SRYUãLQX RW-
Sony se nedavno pohvalio impresivnim brojkama otkrivši da su u
posljednjih 13 sedmica prodali nevjerovatnih 5,3 miliona konzola PlayVWDWLRQ ,QDþH QLMH QRYRVW GD MH
³þHWYRUND´ ]DELOMHåLOD GRVDG QDMYHüX
SURGDMXXKLVWRULMLWH¿UPHDQDNORQMHQLVXLPPHGLMLNRML6RQ\VYHþHãüH
proglašavaju pobjednikom u utrci
konzola nove generacije.
*RRJOHUD]YLMDNRQWDNWQH
OHüH]DPMHUHQMHJOXNR]H
Firma Google objavila je kako razvija
NRQWDNWQHOHüHNRMLPDVHPRåHPMHUiti razina glukoze u suzama i koje bi
WUHEDOH SRPRüL GLMDEHWLþDULPD X NRQWLQXLUDQRPNRQWUROLVDQMXUD]LQHãHüHUD
ãWRVHVDGDUDGLYDÿHQMHPNUYLL]SUVWD
QHNROLNR SXWD GQHYQR *RRJOH NDåH
NDNRüHSURL]YRGGRSRWURãDþDVWLüLWHN
za oko pet godina, prenosi Index.
pornu na vodu, ali i na prljavštinu.
Nakon upotrebe, tanjir i šolju je
GRYROMQRQDJQXWLLRQLüHVHVDPL
RþLVWLWL
,QRYDFLMD QHüH VDPR RODNãDWL åLYRW OMXGL YHü üH SRPRüL X ]DãWLWL
okoline jer štedi vodu, energiju i
QH]DKWLMHYDXSRWUHEXGHWHUGåHQWD
To je potpuno nova tehnologija
koja je i dalje u razvoju i nije još
spremna za industrijsku proizvodnju, navode u kompaniji.
- Naša vizija kao dizajnera je da stYRULPREROMLVYLMHWNUR]LVWUDåLYDQje, nove tehnologije i inteligentne
materijale. Vjerujemo da je
kreativnim korištenjem nauke moJXüHVWYRULWLLQRYDFLMHEXGXüQRVWL
istakle su Bilkvist i Glansen.
,]YRU7DQMXJ
MART 2014
1RUYHåDQLYLãHRG
NQMLJDPRJXEHVSODWQR
þLWDWLRQOLQH
Na stranici bokhylla.no (norvešNL SROLFD ]D NQMLJH 1DFLRQDOQD
biblioteka nudi 135.000 naslova, a
sveukupno je za sada planirano objavljivanje 250.000 knjiga. Autori i izGDYDþLELWüHSODüHQL]DGLJLWDOL]DFLMX
svojih djela, prenosi Deutsche Welle.
='5$96792
%ROHVWNRVWLMX
1DURGQLOLMHNRYL
Simptomi osteoporoze
Bijeli luk
(češnjak ili
saransak)
3RãWRYDQL þLWDRFL QDVWDYOjamo rubriku o najstarijim
NXüQLP OLMHNRYLPD NRMH QDã
SR]QDWL 6DGLN 6DGLNRYLü
SUHSRUXþXMH X VYRMRM NQML]L
´1DURGQR]GUDYOMH´
N
3LåH'U$UPLQ*$/(Ò,Î
S
imptomi osteoporoze prvo se
javljaju kada kod pacijenta
QDVWDQHSUHORPRGUHÿHQHNRVWL
LOL NLþPHQRJ SUãOMHQD *XELWDN NRsti, odnosno koštane mase, sam po
sebi ne daje nikakve simptome. Prelom, koji nastaje zbog osteoporoze,
MDNRMHERODQLPRåHSURX]URNRYDWL
invalidnost. Kod nekih pacijenata
invalidnost je trajna, a kod drugih
VX VLPSWRPL PDQMH L]UDåHQL 3DFLMHQWRELþQRLPDSRYUHPHQHERORYH
NRMH PRåH OLMHþLWL OMHNRYLPD SURWLY
ERORYD 0RåH RVWDWL PDQML VWHSHQ
LQYDOLGQRVWL RGQRVQR PRåH ELWL
smanjena pokretljivost, bilo ranije slomljenog kuka, butne kosti ili
ramena. Kod nekih pacijenata, uz
dobru rehabilitaciju, odnosno svaNRGQHYQL VWUXþQL WUHQLQJ ERORYL
SRWSXQR LãþH]QX 1DMþHãüH VH MDYOjaju lakši prelomi kao što je prelom
UXþQRJ]JOREDDOLLWHåLNDRãWRMH
SUHORP NLþPHQLK SUãOMHQRYD LOL
NXNDDPRåHGRüLLGRSUHORPDGUXgih djelova skeleta.
3UHORPNLþPHQLK
SUãOMHQRYD
3UHORP NLþPHQLK SUãOMHQRYD MH
MHGQD RG QDMþHãüLK NRPSOLNDFLMD
osteoporoze. Tu se radi o prelomu
16
tijela pršljena. Dakle to nije isto
što i diskus prolaps. Ovdje se radi
o prelomu kosti, odnosno prelomu
samog pršljena, a kod diskus proODSVD GROD]L GR RãWHüHQMD GLVNXVD
SULþHPXWLMHORSUãOMHQDQLMHRãWHüHno. I jedna i druga bolest izazivaju
jake bolove, ali ih je bitno razlikovati jer su postavljenje dijagnoze i
OMHþHQMHUD]OLþLWL
.LþPDVHVDVWRMLRGYUDWQRJJUXGQRJ L VODELQVNRJ GMHOD 1DMþHãüH
GROD]L GR RãWHüHQMD SUãOMHQRYD
donjeg dijela grudnog i slabinskog
GLMHOD NLþPH ]ERJ YHOLNRJ SULWLVND QD WH GMHORYH NLþPH 3UHORP
QDMþHãüH QDVWDMH SRVOLMH SDGD DOL
GR QMHJD PRåH GRüL L VSRQWDQR
QDURþLWR NRG VWDULMLK RVRED ]DWLP
NRG PODÿLK RVRED NRML VH OLMHþH
KRUPRQRP QDGEXEUHåQH åOLMH]GH
pod nazivom prednisolon, a koristi
VH]DOMHþHQMHKURQLþQRJEURQKLWLVD
takozvanog KOL, zatim kod osoba
NRMHEROXMXRGKURQLþQHXSDOHFULjeva, koja se naziva morbus Krohn
ili ulcerativni kolitis. Prednozolon
je nezamjenjiv lijek za ove paci-
MART 2014
MHQWH DOL QMHJRY QDMYHüL QHåHOMHQL
HIHNDWMHWDMGDþHVWRGRYRGLGRRVWHRSRUR]H 6LPSWRPL þHVWR YDULUDju. Kod nekih osoba dolazi do
jakih bolova, a neke osobe imaju
povremene bolove ili bolove niskog intenziteta. Bol je lokaliziraQDQDNLþPXLþHVWRWUDMHQHNROLNR
VHGPLFD DOL PRåH WUDMDWL L GXåL
period. Poboljšanje nastaje postepeno u toku nekoliko sedmica,
D X NRPSOLNRYDQLP VOXþDMHYLPD
nakon nekoliko mjeseci. U nekim
VOXþDMHYLPDERORYLSUHVWDQXGDEL
se opet javili nakon izvjesnog vrePHQD 'DNOH VWDQMH MH KURQLþQR L
WUDMHNUDüLLOLGXåLSHULRG
Postoje razne bolesti, koje mogu
SURX]URNRYDWL ERORYH X OHÿLPD
WDNRGDMHMDNRYDåQRQDYULMHPH
SRVWDYLWLSUDYXGLMDJQR]XDYDåQRMHLSRþHWLVDEODJRYUHPHQRP
terapijom.
Komplikacije, koje nastaju kao
SRVOMHGLFDSUHORPDNLþPHQLKSUãOMHQRYDPRJXELWLUD]QH1DMþHãüH
dolazi do smanjenja visine kod
pacijenta, odnosno pacijent postaMHQLåL6PDQMHQMHQDVWDMHSRVWHSHQR L PRåH SURüL YLãH JRGLQD GRN
pacijent ili okolina ne primjeti da
MHRVREDQLåD8QHNLPVOXþDMHYLPD RVRED PRåH SRVWDWL QLåD L GR
FHQWLPHWDUD 5DGL RãWHüHQMD
YUDWQRJ GLMHOD NLþPH RVRED QH
PRåH SRGLüL JODYX ãWR GRYRGL
GR þHVWLK JODYREROMD L ERORYD X
YUDWX ýHVWR MH YHOLNL SUREOHP
ãWRSDFLMHQWSRþLQMHGDVHQDJLQMH
naprijed, odnosno postane povijen naprijed. To dovodi do pritisND QD åHOXGDF L GUXJH RUJDQH ãWR
RSHW GRYRGL GR ERORYD JUþHYD
SRYUDüDQMD L SULWLVND X VWRPDNX
7DNRÿHU GROD]L GR SULWLVND QD
SOXüDLRWHåDQRJGLVDQMD3DFLMHQW
postaje nemiran, nesiguran i ima
tendenciju da pada.
6YHWRGRYRGLGRYHOLNRJSVLKLþNRJ RSWHUHüHQMD NRG SDFLMHQWD D
þHVWRVHQDNUDMXMDYOMDLGHSUHVLMD
NDRUH]XOWDWYHOLNRJ¿]LþNRJLSVLKLþNRJRSWHUHüHQMD
DXþQLP LVWUDåLYDQMLPD SRWYUÿHQD VX EURMQD OMHNRYLWD
svojstva bijelog luka, koja
ga svrstavaju u grupu najzdravijih
namirnica, a koja se u našem narodu, od davnina, koristi kao hrana i
OLMHN 1DURGQR LVNXVWYR L QDXþQD LVWUDåLYDQMDVHSRGXGDUDMXXWYUGQMDPD
da bijeli luk djeluje protiv bakterija,
JOMLYLFD SDUD]LWD VPDQMXMH PDVQRüX
X NUYL VSUHþDYD VXåHQMH NUYQLK VXGRYD DWHURVNOHUR]X VQLåDYD NUYQL
pritisak, djeluje preventivno na stvaranje malignih bolesti, djelotvoran je
X OLMHþHQMX JULSH EURQKLWLVD DVWPH L
SRPDåH X OLMHþHQMX SOXüQLK EROHVWL
Jedenje bijelog luka samo sa hljebom goni na mokrenje, lijek je od
vodene bolesti, trbobolje, proljeva
L VUHGVWYR ]D MDþDQMH åHOXFD 3URWLY
NDãOMDQHXUHGQHVWROLFHWH]DMDþDQMH
LþLãüHQMHåHOXFDLFULMHYDMHGHVHELMHli luk istucan i pomiješan s medom.
3URWLY PRNUDüQRJ NDPHQD WUHED SLWL
YLQDþDãHXNRMHPMHNXKDQELMHOL
OXN,VFLMHÿHQVRNELMHORJOXNDSRPLMHãDQVDPDVOLQRYLPXOMHPOLMHþLãXJX
i kraste, kada se time dnevno 3-4 puta
PDåX .DG VH X MHGDQ OLWDU VLUüHWD
najbolje jabukovog, kuhaju 3 glavice
ELMHORJOXNDVDNDãLNDPHGDOLMHþL
VHEROXSUVLPDLOHÿLPD]LYþDQDUDstrjenost, zadah truhlosti iz usta i prehlade. Velika uloga bijelog luka jest
X SUHYHQWLYL ]GUDYOMD ãWR EL ]QDþLOR
GDXNOMXþLYDQMHPELMHORJOXNDXVYDNRGQHYQXSUHKUDQXSRPDåHPRRUJDnizmu da se odupre nekim bolestima
i promjenama u organizmu, npr. kardiovaskularnim bolestima, tumorima,
infarktu i drugo. Miris bijelog luka se
PRåH QHXWUDOL]LUDWL XSRWUHERP QDQH
(metvice) ili lista peršuna.
3ULUHGLR
6DEULMD29Ð,1$
67,/02'$,.8/,1$56792
6WHNQLWHQDYLNXXVSMHåQLK
.DNRGDSRVWDQHWHUDQRUDQLODF"
3URIHVRUELRORJLMHRWNULRMHGDVXMXWDUQMHRVREHþHVWRXVSMHãQLMHLSURGXNWLYQLMHDWRMHSRWYUGLORLQHGDYQR
LVWUDåLYDQMHµ¶*DUGLMDQD¶¶SRNRPHVXGLUHNWRULQDMYHüLKNRPSDQLMDXSUDYRUDQRUDQLRFL
D
r. W. Kristofer Vinter, direkWRU0'åHIHUVRQPHGLFLQVNRJ FHQWUD ]D VSDYDQMH NDåH
da je potrebno vrijeme, ali da svaNR PRåH SRVWDWL MXWDUQMD RVRED
Ä*HQLRGUHÿXMXþRYMHNRYKURQRWLS
SULURGQL DODUP NRML RGOXþXMH GD OL
VWHMXWDUQMLLOLYHþHUQMLWLSýHVWRMH
VOLþDQXQXWDUSRURGLFHDOLQDQMHJD
VHXRGUHÿHQRMPMHULPRåHXWLFDWL³
objašnjava dr Vinter.
Promjena hronotipa traje oko dvije
sedmice, ali zahtijeva dosljednost i
UXWLQX$NRSUHNUãLWHSUDYLODYUDüDWH
se opet na svoje prirodne sklonosti
spavanja. Dr Vinter nudi šest jednosWDYQLK VDYMHWD NRML üH YDP SRPRüL
da promijenite svoj “unutrašnji sat”.
1HND YDP VYDNR MXWUR SRþQH LVWR
3UREXGLWHVHYMHåEDMWHLMHGLWHVYDNRJ
jutra u isto vrijeme. „Bitna je rutina“,
NDåHGU9LQWHU7LMHORYROLGDSUHGYLGL
šta se dešava. Da biste postali ranoraQLODFELWQRMHGDVHRYHUXWLQHGUåLWHL
WRNRPYLNHQGDLRGPRUDþDNLDNRVWH
NDVQROHJOLSUHWKRGQHQRüL
5D]EXGLWHPR]DNýXYHQDµVQRR]H¶
opcija koja se aktivira kad zazvoni
DODUP RPRJXüDYD GD VH EH]EULå-
*UĀNDKDOYD
Sastojci za podlogu:
- 150 gr sjeckanih oraha
Sastojci za tijesto:
- 4 jaja
- malo soli
- NDVLNHNULVWDOãHüHUD
- JUSãHQLþQRJJUL]D
- UDYQDNDãLþLFDSUDãND]DSHFLYR
- 1 ravna kašika cimeta u prahu
- 100 ml ulja
- 100 ml mlijeka
- JUNULVWDOãHüHUD
9LWDPLQVND
ĀRUED
Sastojci:
- ½ glavice crnog luka
þHKQDELMHORJOXND
- 1/3 praziluka
SDUþHNRULMHQDFHOHUD
- malo peršuna
SDUFYLMHWLüDEURNROLMD
SDUFYLMHWLüDNDU¿ROD
- 2-3 prokelja
- 1-2 mrkve
- malo paškanata
- 1paprika
- 2 kašike pavlake
- 2 kašike brašna
- 1 jaje
- so
PHãDYLQD]DþLQD
QR YUDWLWH QD VSDYDQMH ]QDMXüL GD
MH DODUP RGORåHQ QD GHVHW LOL SHWQDHVW PLQXWD DOL XSUDYR RQD NRþL
vašu tranformaciju u ranoranioca. Umjesto toga, dr Vinter voli da
koristi aplikacije za telefon kao što
su Smart Alarm ili Math Alarm.
Kako bi ujutro ugasio zvonjavu
ovih alarma potrebno je da riješi
SURVW PDWHPDWLþNL ]DGDWDN SRSXW
VDELUDQMD LOL PQRåHQMD 7DNRÿH GU
9LQWHU VDYMHWXMH L GD þHãüH PLMHQ-
jate melodiju alarma, kako ne biste
oguglali na istu pjesmu.
3XVWLWH VYMHWORVW GD XÿH X VREX
Bilo da se radi o prirodnom ili
YMHãWDþNRP VYMHWOX XORJD VYMHWORsti je bitna, jer vas obavještava da
MHGDQSRþHRLãDOMHVLJQDOWLMHOXGD
prestane da proizvodi melatonin,
hormon koji pospješuje spavanje.
9MHåEDMWH2QRãWRQDMYLãHSRPDåHGD
VHXMXWURUD]EXGLWHVYDNDNRMH¿]LþND
DNWLYQRVW5H]XOWDWLLVWUDåLYDQMDSRND-
]XMXGDMXWDUQMDYMHåEDVQLåDYDNUYQL
pritisak, smanjuje stres i anksioznost,
DOLLSRPDåHGDQRüXODNãH]DVSLWH'U
9LQWHUSUHSRUXþXMHYMHåEDQMHXSULURGL Ä0RåHWH LüL QD MXWDUQML GåRJLQJ
YRåQMX ELFLNOD GRYROMQR MH þDN L GD
prošetate psa, samo da ste na prirodQRPVYMHWOX³VDYMHWMHRYRJVWUXþQMDka za spavanje.
2ELODQ SURWHLQVNL GRUXþDN 3URWHLQL
olakšavaju budnost, a ugljikohidrati
µSURPRYLãX¶VDQ'U9LQWHUREMDãQMDYDGDSURWHLQLSRYHüDYDMXQLYRGRSDPLQDNRMLSRPDåHGDEXGHWHVSUHPQL
i horni za dan.
3UHVNRþLWH SRSRGQHYQX GUHPNX
Umjesto popodnevnog drijemanja,
SRVSDQRVWLVNRULVWLWHNDNRELVWHXYHþH
otišli ranije u krevet. Koliko god kratNDELODGUHPNDüHSRNYDULWLSULURGQL
stimulans za spavanje.
Kada budete dostigli nivo da se buGLWHEH]DODUPDVKYDWLüHWHSUHGQRVWL
UDQRJXVWDMDQMDDSULWRPüHWHVHRVMHüDWLRGPRUQRLQDVSDYDQR
Izvor: Cafe.ba
3ULSUHPLOD
$OPLUDÒ,Ò,Î
5HFHSWLL]%+NXKLQMH
- sok od pola limuna – sok
- malo vode – doliti na sok od limuna do 150 ml
Priprema:
Orahe sitno nasjeckati i pomiješati
sa praškom za pecivo i cimetom.
Tepsiju unutrašnjih dimenzija 28cm
x 20 cm namazati margarinom i obORåLWLSDSLURP]DSHþHQMH
3DSLU ]D SHþHQMH GQR L VWUDQLFH
namazati margarinom, te cijelom
površinom staviti sjeckane orahe
(na papir debljine prsta).
Priprema:
3RYUüH GREUR RSUDWL L VNXKDWL X VODQRM YRGL 6NXKDQR SRYUüH GREUR
ispasirati u mikseru. Umutiti jaje,
dodati brašno, pavlaku i sve to dobro
L]PLMHãDWL =DþLQLWL SR XNXVX 6LSDWL
X NLSXüX þRUEX L SXVWLWL GD YUL MRã PLQXWD6OXåLWLWRSOR3ULMDWQR
Priprema tijesta:
U bjelanjke dodati malo soli i umuWLWL þYUVW VQLMHJ 'RGDWL MHGQR SR
MHGQR åXPDQFH L PLNVHURP XPXtiti. Potom dodati ulje, mlijeko i
na kraju mješavinu griza, cimeta i
praška za pecivo. Sve zajedno dobro pomiješati i preliti preko podORJH RG RUDKD 6WDYLWL X SHüQLFX
]DJULMDQXQDž&QDPLQXWD
3HþHQR WLMHVWR ODJDQR SUHEDFLWL QD
WDFQX ]D SRVOXåLYDQMH SRVXWX SUHzlom (krušnim mrvicama) tako
da dno bude prema gore. Skinuti
SDSLU ]D SHþHQMH L RVWDYLWL GD VH
KODGL 2GPDK UH]DWL ãQLWH YHOLþLQH
FP [ FP VWUDQLFX RG FP
QD GLMHOD SR FP D VWUDQLFX RG
20cm. na 6 dijelova po 3,3cm.).
/RSDWLFRP]DNRODþHSUHQLMHWLãQLWH
u tepsiju u kojoj se peklo tijesto
(bez papira).
8 SRVXGX VWDYLWL NULVWDO ãHüHU VRN
od limuna i vodu i kuhati na jakoj
vatri 5 minuta da se dobije srednje
gust sirup.Vreli sirup preliti preko
NRODþDXWHSVLMLFLMHORPSRYUãLQRP
i pustiti da se ohladi.
3ULSUHPLOD$PLOD60$-/$*,Î
MART 2014
17
63257
%KQRJRPHWQDUHSUH]HQWDFLMD3RĀHWDN
SULSUHPD]D%UD]LO
(JLSüDQLXXOR]L,UDQDFD
protiv Zmajeva
3LåH%HQMDPLQ'$-,Î
U
laskom u novu kalendarVNXJRGLQXSULEOLåLOLVPRVH
skoro opipljivo nogometQRP 63X X %UD]LOX 3RþLQMX
3RþLQMX
se kovati planovi o pripremama, sprema se
logistika, prate se i
VSRPLQMX LJUDþL 1Rreprezentgometna
acija BiH pravi prve
korake ka Brazilu prijateljskom utakmicom
pta.
protiv Egipta.
HRGLJUDWLPDUWD
6XVUHWüHVHRGLJUDWLPDUWD
kom gradu Innsu austrijskom
brucku i za našu odabranu
PDW üH YLãHVWUXNL
VHOHNFLMX LPDW
W üH WR SUYR
]QDþDM %LW
]YDQLþQRRNXSOMDQRNXSOMDQajeva
je
Zmajeva
n a k o n
gotovo
þHWYHURPMHVHþQH SDX]H RGQRVQR
QRYHPEDUVNRJ SULMDWHOMVNRJ PHþD
protiv Argentine. U vezi sa time
ELW üH WR RGOLþQD SULOLND ]D SRSUDvak utiska ostavljenog u pomenutoj
utakmici i za povratak na pobjedQLþNH VWD]H 5HSUH]HQWDFLMD (JLSWD
XåLYD VROLGDQ UHQRPH X VYLMHWX QRJRPHWDLELWüHEH]VXPQMHSURWLYQLN
po mjeri. Druga svrha odabira ovog
SURWLYQLND MHVWH VOLþQRVW HJLSDWVNH
QRJRPHWQH ãNROH LUDQVNRM 1DþLQ
QRJRPHWQRJUD]PLãOMDQMDRSKRÿHQMHQDWHUHQXLVWLOLJUH(JLSüDQDWUHEDOLELQDPSRVOXåLWLNDRSRXND]D
PHþSURWLY,UDQDX%UD]LOX
0HþX,QQVEUXFNXSRVOXåLWüHLNDR
prilika za isprobavanje nekih novih
LJUDþDNDRLRQLKNRMLVXYHüQHNR
vrijeme u i oko reprezentacije, ali
nisu dobijali puno šanse za
Od novih
dokazivanje. O
LJUDþD
LJUDþD SR]YD
SR]YDQL VX LJUDþ VSOLWVNRJ
VSOLWVNRJ +DMGXND
7LQR6YHQ6XãLüLQDþH
7LQR6YHQ6
EUDWLüQDãHJ
EUDWLüQDãHJVHOHNWRUDL
$QHO +DGåLF
+DGåLF L] DXVWULjskog Sturm
Sturma. Obojica
su tek dobili dozvolu
d
za
no
promjenom nogometnog
GUåDYOMDQVWYD L LJUDþL VX
sredine terena.
Gest vrijedan pomena
VX þHOQLFL 1
QDSUDYLOL VX
%L+ XSXüLYDQ)6 %L+
jem poziva na
G U X å H Q M H
u Innsbrucku
šesterici
mladih
L J U D þ D
koji se
MRã QLVX GH¿QLWLYQR RGOXþLOL ]D
neku nacionalnu selekciju, a kojima bi naši Zmajevi mogli biti opcija prilikom donošenja te odluke.
Nemanja Gudelj (AZ Alkmaar),
0XDPHU7DQDNRYLü)XOKDP'LQR
$UVODQDJLü 6WDQGDUG /LHJH 'HQL
0LORãHYLü 6WDQGDUG /LHJH 5DLI
+XVLü %D\HUQ L 'HQLV 6DODQRYLü
(Atletico Madrid) talentirani su
PODGLLJUDþLþLMLELSRWHQFLMDOPRJDR
RELOMHåLWL EXGXüQRVW EK UHSUH]HQWDFLMHDNRVHQHNLRGQMLKRGOXþH]D
njen dres.
MART 2014
=LPVNHROLPSLMVNHLJUHX6RĀLMX
Simptomi bolesti bh. sporta
D
ok se neke zemlje raduju uspjesima svojih predstavnika
na Zimskim olimpijskim igUDPDXUXVNRP6RþLMXEKMDYQRVWL
RVWDMHGDVHQDGDGDüHQDãLPDOREURMQLSUHGVWDYQLFLL]EMHüLEODPDåX
u svojim disciplinama.
]LPVNHROLPSLMVNHLJUHXJRãüDvaju oko 2800 sportaša iz 88 zemalMDPHÿXNRMLPDMHLSHWSUHGVWDYQLND %L+ äDQD 1RYDNRYLü ,JRU
/DLNHUW L 0DUNR 5XGLü SUHGVWDYOjaju našu zemlju u alpskom skiMDQMXD0ODGHQ3ODNDORYLüL7DQMD
Karišik u nordijskim disciplinama.
Nakon kontroverzi i preglašavanja
RGOXþHQRMHQDNUDMXGDEK]DVWDYX
na ceremoniji otvaranja Igara nosi
äDQD1RYDNRYLüLWRMHXMHGQRELR
najsvjetliji momenat ove velike
sportske manifestacije gledano
RþLPD OMXELWHOMD VSRUWD X %L+ 8
vrijeme pisanja ovog teksta rezultati naših predstavnika nisu privXNOL SDåQMX EDU QH RQX SR]LWLYQX
Najbolji plasman ostvario je Igor
/DLNHUW RVYRMLYãL PMHVWR X VXperkombinaciji.
5HDOQR JOHGDMXüL WR L MHVX UH]XOWD-
WL NRML VH PRJX RþHNLYDWL RG QDãLK
predstavnika s obzirom na ulaganje
u njihov razvoj i facilitete koji su
im na raspolaganju. Sam Laikert
napustio je BiH prije šest godina i
nastanio se u Norveškoj. Rekao je
GD üH L X EXGXüQRVWL VD SRQRVRP
braniti boje BiH, iako je stvarnost
WDNYD GD L] VYRMH GUåDYH QH GRELMD
dovoljno ni moralne podrške, a kaPROL¿QDQVLMVNH
äDORVQRMHãWRQDRYDMQDþLQJXELPR
potencijal pojedinaca koji nerijetko
VYRMHQDMYHüHGRPHWHSRVWLJQXSRG
WXÿLP]DVWDYDPD3RVOMHGQMLSULPMHU
RYH YUVWH MH DWOHWLþDU 0HVXG 3H]HU
2YDM EDFDþ NXJOH L GLVND NRML MH
proglašen najboljim mladim sporWDãHP%L+L%DONDQDRGOXþLRVH]D
odlazak u Švedsku iz istih razloga
kao i Laikert i mnogi drugi – nedostatak podrške i uslova. Njegov
EXGXüLDQJDåPDQXRNYLUXEKDWOHtike za sada je nepoznat.
Nadajmo se boljem stanju unutar bh.
sporta do narednih Ljetnih olimpijskih igara 2016. i Zimskih 2018.
3ULSUHPLR
%HQMDPLQ'$-,Î
63257
0ODGLEKVSRUWVNLWDOHQWL6HDG'DXWRYLþL]/XWRQD(QJOHVND
'MHþDNRNRMHPüHSULþDWLIXGEDOVNDMDYQRVW
1D VWUDQLFDPD %+ *ODVD þHVWR VX VH QDOD]LOL WHNVWRYL R PODGLP ERVDQVNRKHUFHJRYDþNLP VSRUWVNLP WDOHQWLPDNRMLåLYHX'DQVNRMJGMHJUDGHVYRMHVSRUWVNHNDULMHUH2YDMSXWVPRRGNROHJDL](QJOHVNHGRELOLWHNVW
RPODGRPVSRUWLVWLNRMLVYRMLPUDVNRãQLPWDOHQWRPNXFDQDYUDWDVODYHLNUþLSXWNDQDãLP=PDMHYLPD
3LåH1DPLN$/,0$-672529,Î
S
HDG 'DXWRYLü L] /XWRQD
þODQQDMPODÿHVHOHNFLMHLVtoimenog fudbalskog kluED VD VYHJD GHVHW JRGLQD åLYRWD
dobio je laskavi trofej najboljeg
strijelca u svom timu. Nakon
WRJD ]DELOMHåHQD MH SURJQR]D
bivšeg kapitena reprezentacije
Bosne i Hercegovine Muhameda
.RQMLüDXWRYULMHPHLJUDþD'HU-
E\MD NRML MH JOHGDMXüL 6HDGRYH
SUHGLVSR]LFLMHSURJQR]LUDRGDüH
jednog dana od njega biti pravi
LJUDþ'DQDVQDNRQVHGDPJRGLna upornog i mukotrpnog rada,
punog odricanja i ulaganja u
razvoj raskošnog talenta tadašnMHJ GMHþDND PRåH VH SLVDWL R
sedamnaestogodišnjem
Seadu
'DXWRYLüX üODQX IXGEDOVNH DNDGHPLMH 2[IRUG 8QLWHGD þODQD
engleske Druge lige.
0XKDPHG.RQMLüL6HDG'DXWRYLü
6HDG'DXWRYLü
“Od malih nogu fudbal me jako
]DQLPDRNDåH6HDGSDQDVWDYOMD
3RãWR VDP åLYLR X EOL]LQL VWDGLRQD /XWRQD ORJLþQR MH ELOR GD VH
XNOMXþLPXQMHJRYHUHGRYH=DQDMPODÿH VHOHNFLMH )& /XWRQ 7RZQ
odigrao sam preko 100 utakmica,
sa njima sam putovao na internacionalne turnire u Finsku i Švedsku. U Švedskoj smo osvojili prvo
mjesto u veoma jakoj konkurenciji, a ja sam bio najbolji strijelac sa
10 postignutih golova. Potom sam
dvije i po godine proveo u omlaGLQVNRP SRJRQX SUYROLJDãD )&
Stevenage gdje sam odigrao preko
50 utakmica i u zadnjoj sezoni bio
VDPQDMEROMLLJUDþWLPD´
'REUH LJUH 6HDGD 'DXWRYLüD
nisu promakle mnogbrojnim
skautima koji špartaju Otokom
u potrazi za pravim talentima,
a ljetos su mladog Bosanca u
svoju fudbalsku akademiju pozYDOL WUHQHUL )& 2[IRUG 2 WRP
WUDQVIHUX 6HDG NDåH ³3RWSLVDR
sam ugovor na dvije godine, te
sada svakodnevno treniram i
LJUDP]DPODGLWLP8$NDGHPLMD MH QDSUDYOMHQD GD XþLPR
i treniramo svaki dan. Školsku
QDVWDYX LPDP RG GR VDWL
MART 2014
a od podneva do 15 sati su svakodnevni treninzi. Redovni sam
þODQ HNLSH D VD YUãDQMFLPD L]
GXJLK NOXERYD WDNPLþLPR VH X
omladinskoj ligi. Iskreno se nadam da bih uskoro mogao zakucati na vrata prvog tima.”
6SRUWVNL åLYRW L REDYH]H SUHPD
treninzima, uz obaveze prema
školi, oduzimaju mnogo vremena. I pored toga Sead svoje slobodno vrijeme, a prije svega slobodne vikende redovno provodi
VD VYRMLP XNXüDQLPD X QMLKRYRM
SRURGLþQRM NXüL X /XWRQX 2G
familije, koja ga redovno prati
GRELMDVYXPRJXüXSRGUãNX
$PELFLMH 6HDGD 'DXWRYLüD QLVX
PDOH 0HÿX SUYLPD VH SULMDYLR
na projekat “OTVORENA VRATA” Fudbalskog saveza Bosne i
+HUFHJRYLQH NRML WUDåL SRWHQFLjalne Zmajeve u Engleskoj.
Kako sada stvari stoje, ovaj kamp
]D PODGH WDOHQWH RGUåDW üH VH QD
SUROMHüHX%LUPLQJKDPX7DGDüH
selektori mlade selekcije Bosne i
Hercegovine na djelu vidjeti umiMHüHRYRJWDOHQWRYDQRJPODGLüDL
OLþQRVHXYMHULWLGDOLVXSURJQR]H
0XKDPHGD.RQMLüDL]UHþHQHSULje sedam godina bile dobre.
19
.8/785$
1RYHNQMLJH,]åWDPSHL]DåODNQMLJDDXWRUD$GHPD/MXELMDQNLþD
Ä/HW=PDMHYDGR%UD]LOD³
3LåH,GUL]+2'Ô,Î
U
februaru 2014. godine
izašla je iz štampe nesvakidašnja knjiga naslova „Let Zmajeva do Brazila“,
DXWRUD $GHPD /MXELMDQNLüD
.UDMLãQLND NRML åLYL X$XVWULML
,]GDYDþ RYH ]DQLPOMLYH NQMLJH
MH 8GUXåHQMH ]D NXOWXUX 1RYR
Sarajevo (KNS), a njeni recen]HQWL VX ,EUDKLP 2VPDQEDãLü
NQMLåHYQLN L SURI GU 0XQLU
7DORYLü GHNDQ )DNXOWHWD WMHlesnog odgoja i sporta Univerziteta u Sarajevu. Tema knjige
je fudbalska/nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i
njen put kroz kvalifikacije za
Svjetsko prvenstvo u Brazilu,
2014. godine.
Knjiga je osobena po tome
ãWR MH DXWRU FLMHOL QMHQ VDGUåDM
ispisao stihovima i što, kao
takva, „predstavlja inoviranu
SMHVQLþNX IRUPX NRMD RWYDUD
PRJXüQRVWL åDQURYVNRJ XWHmeljenja, jer se po prvi put obMDYOMXMHNQMLåHYQRGMHORQDWHPX
IXGEDOD VURþHQR SMHVQLþNLP L]UDåDMHP³ NDNR X VYRMRM UHFHQ]LML LVWLþH NQMLåHYQLN ,EUDKLP
2VPDQEDãLüWHGRGDMHÄ'DNOH
µ/HW=PDMHYDGR%UD]LOD¶MHXPMHWQLþNRGMHORJGMHMHNQMLåHYQL
GRåLYOMDM QDGRJUDÿHQ YL]XHOL]DFLMRPSXWHPDXWHQWLþQLKIRWRJUDILMD D V RE]LURP GD µVYDka slika govori više od hiljadu
ULMHþL¶X]NQMLJXVHSURåLYOMDYD
MHGLQVWYHQ XPMHWQLþNL XJRÿDM koji je, u ovom vremenu, proGXNWOLþQRJLVNXVWYDGRåLYOMHQLK
GUDPDWLþQLK WUHQXWDND WRNRP
SUDüHQMD XWDNPLFH L SMHVQLþNLK
asocijacija koje produbljuju i
XPMHWQLþNL REOLNXMX NROHNWLYQR
iskustvo sa radosnim epilogom.
”Drugi recenzent, prof. dr. MuQLU 7DORYLü X VYRMRM UHFHQ]LML
20
,GUL]+RGåLþVDDXWRURP$GHPRP/MLELMDQNLüHP
MH LVWDNQXR DXWRURY åLYRSLVDQ
SMHVQLþNL VWLO NDR L]UD] VLOQH
åHOMH ]D SODVPDQRP UHSUH]HQWacije na Svjetsko fudbalsko
SUYHQVWYR X %UD]LOX ³8SUDYR
]ERJ WH VLOQH åHOMH NRMD VH RVtvarila svima nama plasmanom
µ]PDMHYD¶ X %UD]LO åLYRSLVDQ
SMHVQLþNL VWLO NRMLP MH DXWRU
SLVDRSRPRüLüHQDPGDGRNþLtamo knjigu pomalo pjevušimo,
KYDWDPR ULPH L RVMHüDPR WDODV
zadovoljstva tog uspjeha…”
3UYR SRJODYOMH NQMLJH SRVYHüHno je selektoru reprezentacije
3DSHWX ± åLYRM OHJHQGL ÄNRMX
%RVQDLPD³$XWRUQDVSRGVMHüD
na sve njegove vrline, vještine
i uspjehe, od NK „Krivaja“,
preko nezaboravnih nastupa za
fudbalsku reprezentaciju bivše
]DMHGQLþH GUåDYH X NRMLPD MH
WUHVDR JROPDQVNH PUHåH SURWLY
Rumunije, Argentine, Italije...,
zatim na njegove trikove i dribOLQJH NRML VX UH]XOWLUDOL VD golova za FK „Sarajevo“, kao i
na njegovu slavu u Parizu gdje
je ostavio neizbrisiv trag. Dok
þLWDWHVWLKRYHL]RYHNQMLJHNDR
da se nalazite na fudbalskoj
utakmici i kao da gledate scene
u kojima se „publika gura,
VNDþX QDYLMDþL³ L Ä ãWR MH ILQWD
åHãüD DSODX] MH MDþL³ 2YR SRglavlje, puno emocija, autor za-
YUãDYDVWLKRYLPDÄ6UHWQR3DSH
VUHWQR %RVQR PLOD ERGULüHPR
Zmajeve u letu do Brazila.“
Potom se redaju ostala poglavlja knjige u kojima su opjevane
i prijateljske i kvalifikacijske
XWDNPLFH QDãH UHSUH]HQWDFLMH
/LKWHQãWDMQ/DWYLMD*UþND/LWYDQLMD $OåLU 6ORYHQLMD *UþND /DWYLMD 6$' 6ORYDþND
6ORYDþND /LKWHQãWDMQ /LWYDQLja. Autor je s posebnim emocijama ispjevao i nadahnutu
SMHVPX QDVORYD ÄýDUREQMDFL
V ORSWRP³ X NRMRM VH LVWLþX RVMHüDML SRQRVD L SDWULRWL]PD
„Sretno Zmajevi, bosanski
heroji/ na vrhu Evrope vaše ime
VWRMLNUHQXOLVXRGOXþQRSXWHP
do Brazila/ nose Bosnu i Hercegovinu raširenih krila.“ Ono
ãWR VYL EK SDWULRWL SULåHOMNXMX
od Zmajeva u Brazilu, autor je
L]UD]LRXGYDMHGQRVWDYQDVWLKD
„U fudbalu Zmajevi svjetska su
VLOD þHND VH MRã VDPR SHþDW L]
%UD]LOD³ ,VNUHQH þHVWLWNH DXWRUX$GHPX/MXELMDQNLüX
1DVORYQLFDNQMLJH
MART 2014
+,6725,-$
+LVWRULMDLKLVWRULVNHOLÑQRVWL%RVQHL+HUFHJRYLQH
.RULMHQLQDVWDQND%RVQH
%RVQDRGSUDVNR]RUMDFLYLOL]DFLMHGR6UHGQMHJYLMHND
3LåH%HQMDPLQ'$-,Î
B
athinus, Bassinus, Bosthicus, Basante, Bissena, Bosona, Bosnae, Bosana…
neke su od nekadašnjih varijacija sadašnjeg imena rijeke Bosne
i socijalnih zajednica koje su se
tokom vremena stvarale uz nju.
Prahistorijsko vrijeme nije za
sobom ostavilo previše pisane
JUDÿH SD VH V WRJD PQRJH UXSH
sa nedostacima materijalnih
dokaza popunjavaju analizama
i pretpostavkama veoma tendencioznog karaktera. Neke
þLQMHQLFHLSDNRVWDMXQHSRELWQH
LDNRVHLRQHãWRVHWLþH%RVQHL
+HUFHJRYLQH þHVWR SRNXãDYDMX
SUHYLGMHWLLOLRPDORYDåLWL
3RGUXþMH %DONDQD QDVHOMHQR MH
OMXGVNLP ]DMHGQLFDPD YHü GHsetinama hiljada godina. Prvi
poznati stanovnici Balkanskog
poluotoka bili su Iliri, odnosno
UD]QD LOLUVND SOHPHQD þLMLP VH
potomcima smatraju današnji
Albanci. Postoji nekoliko teorija o porijeklu naziva Bosna,
DOLQDMãLUHSULKYDüHQDMHRQDSR
NRMRMWDMQD]LYSRWLþHRGLOLUVNH
ULMHþL %DVDQ NDNR VX ,OLUL QD-
zivali današnju rijeku Bosnu.
Nakon mnogobrojnih ratova
koji su se protegli na skoro
GYD L SR VWROMHüD YHOLNR 5LPVNR FDUVWYR XVSMHOR MH JRGLQH
nove ere u potpunosti pokoriti
ilirska plemena i zagospodariti
%DONDQRPRVWDYOMDMXüLSULWRPH
GRPRURGDþNRP VWDQRYQLãWYX
SULOLþQX VORERGX X VYDNRGQHYQLPDVSHNWLPDåLYRWD
Krajem IV vijeka azijsko
pleme Huni prošlo je prosWRURPL]PHÿX8UDODL.DVSLMVNRJ MH]HUD SULVLOMDYDMXüL PQRJD
plemena na tom putu da se sele
X GUXJH NUDMHYH 7DM GRJDÿDM
poznat je pod nazivom seoba
naroda uticao je na privredni,
GUXãWYHQL SROLWLþNL L NXOWXUQL
razvoj kako Balkana tako i cijele Evrope.
Prema
šturim
podacima
VODYHQVND SOHPHQD åLYMHOD VX
X SUYLP VWROMHüLPD QRYH HUH
na prostranoj teritoriji koja se
protezala od Karpata na jugu do
%DOWLþNRJPRUDQDVMHYHUX3RWjerani pohodom Huna slavenska
i druga plemena pravili su pritisak na granice velike Rimske
LPSHULMH XSDGDYãL VYH þHãüH QD
QMHQX WHULWRULMX UDGL SOMDþNH L
plijena. Zapadni dio Rimskog
carstva više nije mogao odoljeti
RYLPQDSDGLPDLVUXãHQMH
JRGLQH 0HÿX PQRJREURMQLP
plemenima koja su se kretala u
ovom periodu bila su i slavensND SOHPHQD VD YODGDMXüRP
NODVRP $YDUD NRMD VX SRþHWNRP 9, VWROMHüD QDVHOLOD OLMHvu obalu donjeg toka Dunava.
Uslijedilo je nakon toga samostalno nastupanje Slavena u kolonizaciji Balkanskog poluotoka
LWDMSURFHVMH]DYUãHQSRþHWNRP
9,,VWROMHüD
Imigracijsku masu Slavena
WHãNR MH SRLPHQFH UD]OXþLWL DOL
poznato je da su se u ovoj masi
nalazila hrvatska i srpska plemena koja su svoje prve stalne
nastambe na Balkanu izgradila
QD SRGUXþMX 3DQRQLMH L 3ULPRUMDRGQRVQRSRGUXþMXLVWRþQRRG
GDQDãQMH &UQH *RUH 3ULOLNRP
upada na teritoriju današnje
BiH neidentificirana slavenska
plemena su potisnula autohtono stanovništvo u planinska
SRGUXþMD GD EL LK NDVQLMH YUHmenom slavenizirali. Usljed
WDNYRJ UD]YRMD GRJDÿDMD WR SRGUXþMH]DUD]OLNXRGVXVMHGQLK
nije nazvano po narodu koji ga
MH QDVHOLR QHJR VX L SRGUXþMH L
QDURGGRELOLLPHSRQDMXSHþDWOjivijem toponimu – rijeci Bosni.
8 SRþHWNX VX GRVHOMHQLFL åLYjeli u rodovski organiziranim
zajednicama koje su se radi
lakše odbrane od vanjskih napada postepeno ujedinjavale u
åXSH D RYH YUHPHQRP RSHW X
VORåHQLML GUåDYQL REOLN ]DMHGQLFH 1DMVWDULML RþXYDQL SLVDQL
dokument u kome se spominje
%RVQDMHL]RNRJRGLQH8
djelu ”De administrando imperio” bizantijski car Konstantin
VII Porfirogenet imenom horion Bosona (zemljica Bosna) naziva malu zemlju oko gornjeg i
srednjeg toka istoimene rijeke.
U djelu se pominju i dva grada, Katera i Desnek. Katera se
vjerovatno nalazila negdje na
ãLUHP SRGUXþMX GDQDãQMHJ 6Drajeva, dok je Desnek bio utYUÿHQL JUDG ORFLUDQ QHJGMH RNR
današnjeg Visokog.
U narednim decenijama nad
Bosnom se mijenjao bizantijsNL L PDÿDUVNL XWMHFDM SRJRWRvo ovaj potonji, što se vidi i po
tome što su bosanski vladari
nosili titulu bana. Postepeno
su se bosanski banovi osamostaljivali i za vrijeme vladavine
bana Kulina (1180.-1204.)
srednjevjekovna
bosanska
GUåDYD SRVWDOD MH QH]DYLVQD
Tada je nastupila i teritorijalna
ekspanzija koja je kulminirala
X GUXJRM SRORYLQL VWROMHüD
za vrijeme kralja Tvrtka I kada
MH%RVQDELODQDMPRüQLMDGUåDva na Balkanu.
MART 2014
21
75$',&,-(,2%,ý$-,8%L+
1DURGQLRELĀDML
$ãLNRYDQMH
3LåH9H]XY%$Ò,Î
U
prethodnim brojevima BH
Glasa pisali smo o narodnim
RELþDMLPD YH]DQLP ]D URÿHQje djeteta i o obrezivanju. To su dva
QDURGQD RELþDMD YH]DQD ]D QDMUDQLMH þRYMHNRYR YULMHPH ± GMHWLQMVWYR
Nakon toga slijedi period odrastanja
X NRMHP ]QDþDMQR PMHVWR ]DX]LPD
školovanje, ali i postepeno sazrijevanMHL]GMHWHWDXGMHþDNDWHL]GMHþDNDX
PODGRJþRYMHND7DMSHULRGSUDWLHPRtivno sazrijevanje, stvaranje i izgradQMD VRSVWYHQH OLþQRVWL D X VYH WR MH
XNOMXþHQDLOMXEDY2QHSUYHGMHþLMH
ljubavi uglavnom se brzo zaborave, a
prva prava ljubav zrele mlade osobe
SDPWL VH QDMþHãüH GR NUDMD åLYRWD
Ranije se za upoznavanje momka i
djevojke iz koje se razvijala prava
ljubav nazivalo ašikovanje. Danas za
WDMVWDULQDURGQLRELþDMSRVWRMHPQRJL
UD]OLþLWLQD]LYLNDRãWRVX]DEDYOMDQMH
UDQGHVL]YHGHQRRGIUDQFXVNHULMHþL
VSRMLVOLþQR
$ãLNRYDQMHMHWXUVNDULMHþDOLVHRQD
koristila u mnogim dijelovima tadašnMHJ RVPDQVNRJ FDUVWYD L ]DGUåDOD VH
jako dugo. U Bosni i Hercegovini kao
22
LPQRJLP]HPOMDPD%DONDQDRYDULMHþ
se i danas povremeno upotrebljava.
%XNYDOQRSUHYHGHQRULMHþDãLNRYDQMH
]QDþLOMXEOMHQMHPDåHQMHLVYHRQRãWR
PODGHDOLLRGUDVOHOMXGHþLQLVUHWQLP
kada su jedno sa drugim.
$ãLNRYDQMHNDRQDURGQLRELþDMSXQL
]QDþDM L VPLVDR QDOD]LR MH X RQLP
ranijim vremenima. Doba, kada je
þRYMHN NDR PODGLü ]D SRJOHG OMXEOMHQHGMHYRMNHåUWYRYDRGDQHLQRüL
NDGDQLMHLPDRGUXJLKPLVOLQLåHOMD
nego da vidi caricu srca svoga i da
þXMHPLOXULMHþQMH]LQXQLNDGDVHQH
]DERUDYOMD 'DQL NDGD JD MH QMHåQL
stiskaj ruke njegove drage, slatki
RVPLMHKQDQMH]LQXOLFXXþLQLRQDMVUHWQLMLP þRYMHNRP QD ]HPOML QHL]brisivi su u srcu i pameti. A tek prvi
zagrljaj, prvi poljubac. To se nikada
ne zaboravlja. Kada je ašikovanje
QMHåQLMHWLPMHOMXEDYþLãüDLSOHPH-
MART 2014
nitija. U tim davnim vremenima momak koji ašikuje dugo nije mogao
skupiti hrabrost da djevojci jasno
SRNDåHVYRMDRVMHüDQMD7RMHSRGUD]XPMHYDOR GD QH VPLMH XüL X NXüX
svoje izabranice, niti se smio usuditi
da svojoj ljubljenoj djevojci samo i
ruku stisne, a kamoli da je privine na
grudi, da ljubi njene rumene usne i
RþLNRMHVXPXXVQXLQDMDYLXVUFX
i na pameti.
7HãNRMHUHüLNDGDMHGROD]LORYULMHPH
za ašikovanje. Kada djevojci bude
þHWUQDHVWGRSHWQDHVWJRGLQDVPDWUDla se djevojkom. Od tada ona više ne
PRåHL]OD]LWLVDPDL]NXüH'MHYRMND
je osamljena, te osim svojih priteljica,
QHPD V NLP LQWLPQLMH SRSULþDWL 6D
GMHYRMþLFDPDQHPRåHMHUSULMDWHOMVWYR
L]PHÿXåHQHLGMHYRMNHQHPRåHELWL
WDNR VUGDþQR L SRX]GDQR NDR PHÿX
djevojkama. Ni majka nije smjela
uvijek znati šta se u njoj krije, a priMDWHOMLFLVHWRPRåHRWNULWL
8MRãVWDULMLPYUHPHQLPDþHVWRPRPci nisu ni vidjeli djevojku pa nije bilo
PRJXüQRVWLQL]DDãLNRYDQMH5RGLWHOML
su ugovarali brak i prvi susret mladih
ljudi dešavao se nakon što se mlada
GRYHGHXPODGRåHQMLQXNXüX9HRPD
þHVWR VX VWDULMH åHQH NRMH VX SR]QDvale momka i djevojku, posredovale
LSRPDJDOHURGLWHOMLPDGDRåHQHVLQD
LOLXGDMXNüHUNX.DGDPRPDNLGMHYRMNDSRþQXDãLNRYDWLWRVHQDMþHãüH
brzo saznavalo. U tim vremenima je
YODGDR GåHQWOPHQVNL RELþDM GD PRPDN QLNDGD QHüH RWLüL SRG SUR]RUH
GMHYRMNH NRMD YHü VD QHNLP DãLNXMH
I pored toga ponekad je dolazilo do
ULYDOVWYDPHÿXPRPFLPDNRMDVXVH
]DYUãDYDOD WXþRP DOL L VD VPUWQLP
posljedicama.
2WRPHNDGDMHELORYULMHPHGDGMHþDN
SUHUDVWH X PRPND NRML PRåH SRþHWL
DãLNRYDWL WHãNR MH ELOR ãWD UHüL 2YR
posebno iz razloga što su mnogi
URGLWHOMLSULMHVYHJDVLURPDãQLåHQLOL
veoma mlade momke starijim djevojkama koje se do tada nisu udavale.
ýLQLOLVXWRLOLL]HNRQRPVNLKUD]ORJD
ili iz potrebe da se obezbijedi dodatna
radna snaga u poljoprivredi. Pa ipak
VHPRåHUHüLGDVXPRPFLELOLVSUHPni za ašikovanje nakon što napune
LOLJRGLQDåLYRWDDXPQRJLP
VOXþDMHYLPDL]QDWQRNDVQLMH
Današnje savremeno vrijeme i tempo
åLYRWD VYH VX WR SURPLMHQLOL WH VH R
DãLNRYDQMXPRåHJRYRULWLVDPR¿JXrativno. Pa ipak ljubav kao jedno od
QDMSOHPHQLWLMLKRVMHüDQMDXåLYRWXOMXGLQLNDGDVHQHüHSURPLMHQLWL
5$=212'$
VICEVI
1(65(Î$
Razgovaraju u kafani dva dobro
SULSLWDMDUDQD
.DåH PL SULMH QHNL GDQ MHGDQ
SULMDWHOM GD QHVUHüD QLNDGD QH
dolazi sama.
0RJXWLUHüLGDMHRQVWRSRVWRX
pravu.
-
Kako znaš?
-
Eno na vratima ulazi ona nesUHüDPRMDåHQDLQLMHVDPD
-
A ko je sa njom?
,]JOHGDGDMHRQRWYRMDåHQD
521-(1-(
Razgovaraju dva prijatelja na obali
ULMHNH
0RMDåHQDWLMHIHQRPHQ
-
Kako to misliš
-XþHU MH ]D MHGDQ GDQ QDXþLOD
plivati.
3DãWDMHWXþXGQR"
'DQDV VDP MH QDXþLR GD URQL L
HYR QH L]OD]L YHü JRWRYR GYD
sata iz vode.
*(1(5$/
3LWDPDMNDVLQD
.DNR VL VH RVMHüDR GDQDV X
ãNROL QD ]DGQMHP þDVX X RYRM
školskoj godini?
-
Kao general.
-
Kako to misliš?
-
Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.
%85(.
.XSLR þRYMHN EXUHN L]DãDR L] EXUHNGåLQFH RGPRWDR SDSLU L SRþHR
ga jesti. Nakon što je pojeo dva
]DORJDMD YUDWL VH X EXUHNGåLQFX L
SLWDEXUHNGåLMX
*GMHWLGUåLãPHVR"
3DXIULåLGHUXDJGMHELKGUXJR"
-
De bolan stavi malo i u burek,
matere ti!
/-(327$
3LWDåHQDPXåD
'UDJL NRMH WL VH åHQH QDMYLãH
VYLÿDMX"
-
Kako to misliš?
6YLÿDMX OL WL VH YLãH OLMHSH LOL
SDPHWQHåHQH"
-
Ni jedne ni druge. Ti mi se
VYLÿDã
%$-.$
3UREXGLRVHPDOLãDQXþHWULXMXWUR
SDPROLPDMNX
0DPDPROLPWHGHPLLVSULþDM
neku bajku
6DþHNDMVLQHMRãPDOR
$ãWRGDþHNDP"
-RãPDORSDüHGRüLWDWDGDQDP
RERPDLVSULþDMHGQX
3,.$62
'RELRþRYMHNSUYLSRVDRXPX]Hju. Nakon dva dana pozove ga šef
QDUD]JRYRU
- Ja nisam uopšte zadovoljan
tvojim radom
-
Neznam zašto, ali znam da sam
za svega dva dana uspio prodati dva „Pikasa“.
35('$9$1-(
U pola tri ujutro policijac zausWDYOMDYR]DþDSURYMHULGRNXPHQWD
NRMDVXELODXUHGQDSDJDSLWD
.XGDVHåXULWHXRYRYULMHPH"
-
Idem na predavanje o posljedicama pretjerane konzumacije alkohola i štetnosti pušenja
u svjetlu uticaja na tijelo i
psihu, o negativnom uticaju
na socijalni, društveni, radni i
SRURGLþQL åLYRW VD SRVHEQLP
RVYUWRP QD NDVQR GRODåHQMH
NXüL
6WYDUQR" $PD NR GUåL WDNYR
predavanje u ovo doba?
0RMDåHQD
NARODNE
POSLOVICE
*GMHVHNRQMLELMXLLJUDMXWXPDJDUFXQLJGMHPMHVWDQHPD
9LåHYULMHGLRQDMNR]QDVOXåDWLQHJRRQDMNR]QDJRYRULWL
6YHVH]QDGHåWDMHLNDNRMHVYDNRGMHORGRāHQDYLGMHOR
'DMHSDPHWGRNDGLMHN·RRGNDGLMHQHELNDGLMDQLWUHE·R
'REURMHWHåNRYLGMHWLDODNRVHSR]QD
5LMHĀLWUHEDPMHULWLDQHEURMDWL
.RVHSUHGMHGQLPNODQMDSRND]XMHGUXJRPOHāD
3ULMDWHOMMHQDMEROMDLPRYLQDXçLYRWX
2QHSULMDWHOMXQHJRYRUL]ORQHJRPLVOL
6YRMVWYRMHOXGRVWLWXāHPDQHYLGMHWLDVYRMH]DERUDYLWL
2ERMHMH]ORLVYLPDYMHURYDWLLQLNRPH
6ORJRPUDVWXPDOHVWYDULQHVORJRPVHLQDMYHþHUDVSDGDMX
%RJDWVWYRPLMHQMDþXGUMHWNRQDEROMH
%ROMHMHVPXGULPSODNDWLQHJRVDEXGDORPSMHYDWL
0MHVHF
æLU
3ULUHGLR9H]XY%$Ò,Î
6DPRQRþXEGLMHP
1DQHEXVHNULMHP
0ODGVWDULOLOMXW
.ROLPXQVDPçXW
3ROHāLPDFUQH
3RWUEXKXELMHOH
8MHVHQVHQDMXJVHOH
=UDNRPVWDOQROHWH
=QDLKVYDNRGLMHWH
/DVWDYLFD
,PDPNDSX]HOHQNDVWX
æLYLPQDVYDNRPKUDVWX
=DWUHQXWDNLOLGYD
SRJRGLWHNRVDPMD
MART 2014
1HPDPUXNXQHPDPQRJX
$OLYMHåWRVNRĀLWPRJX
1LWLMHGQRJQHPDPXJOD
2NUXJODVDPNDRNXJOD
/RSWD
ZAGONETKE
23
=$1,0/-,9267,
3ULUHGLR(PLU29Ð,1$
Velika Britanija:
Starica iz dosade
NUDODSRGXüDQLPD
ä9('6.$
=ODWQLWUåQLFHQWDU
7UåQLFHQWDU(PSRULDNRMLMHSRELMHGLRXNDWHJRULMLWUåQLKFHQWDUDQD
,QVLGH)HVWLYDOXMHãRSLQJPRONRMLMHVPMHãWHQXMXåQRPGLMHOX
0DOPHDXâYHGVNRMEOL]XPHÿXQDURGQRJDHURGURPDX.RSHQKDJHQX
i samog grada, prijestonice Danske. Šoping centar je skroz prekriven
MDUNRRERMHQLPVWDNORPD]DNULYOMHQREOLNJUDÿHYLQHGDMHQDJRYMHãWDM
ãWDVHNULMHL]DVOMHGHüHJXJOD.DRSRVODVWLFDMHRWYRUHQNURYQD]JUDGL
NRMHPVYDNRPRåHGDSULVWXSL&LRSURMHNDWãRSLQJFHQWUD]DYUãHQMH
za pet godina.
âYHGVND3ROLWLþDU
SRNXãDRXNUDVWL
bocu viskija pa
]DYUãLRQDVXGX
9LVRNRUDQJLUDQL SROLWLþDU L] UHGRva Socijaldemokrata u Stockholmu
7RPDV 5XGLQ XKYDüHQ MH GRN MH
pokušao ukrasti bocu viskija u loNDOQRPGLVNRQWXSLüD5XGLQMHRSWXåHQ]DSRNXãDMNUDÿHLWUHQXWQRVH
vodi sudski proces protiv njega u
NRMHPüHELWLXWYUÿHQDYLVLQDND]QH
]ERJRYRJNULYLþQRJGMHOD$NREXGH
XWYUÿHQRGDMHSRþLQLRRYRNULYLþQR
GMHOR SROLWLþDU üH ELWL NDåQMHQ ´WHãNRPQRYDþQRPND]QRP´XVNODGXVD
%ULWDQVND EDND JRGLãQMD -XQH
+XPSKUH\V RVXÿHQD MH QD PMHVHF
dana uslovne zatvorske kazne jer je
þHWLUL JRGLQH X NRQWLQXLWHWX NUDOD SR
GXüDQLPD ´L] þLVWH GRVDGH SLãH X
¶7KH6HQWLQHO¶0DMNDVHGPHURGMHFH
krala je po supermarketima u kantonLPD6WDIIRUGVKLUHL&KHVLUH.DNREL
¶XELODYULMHPH¶EDNLFDMHKRGRþDVWLOD
SRUD]QLPGXüDQLPDDPHÿXQMH]LQLP¶XORYRP¶VXELOH]DVWXSOMHQHþRNRODGLFHNDIDDONRKRORGMHüD]DEHEH
SD þDN L SXPSLFD ]D GRMHQMH %DND
mora platiti 45 funti sudskih troškova
i 80 funti odštete za ukradenu robu.
%XJDUVND6HORQD
prodaju
%XJDUVNR VHOR &UQR 3ROMH NRMH VH
nalazi nedaleko od granice sa Srbijom, prodaje se preko oglasa na
internetu, ali cijena nije objavljena.
Prodavac, koji se predstavio kao Ivan
njegovim primanjima koja su prošle
godina iznosila 1,2 miliona kruna.
1MHPDþND2G
NUDYOMLKJDVRYD
HNVSORGLUDODãWDOD
âWDODXEOL]LQLQMHPDþNRJJUDGD5DVdorf eksplodirala je pošto se zapalio
PHWDQNRMLMHSURL]YHORNUDYDNRMH
VX PXNX PXþLOH VD QDGLPDQMHP
saopštila je policija. Do eksplozije,
koja je uništila krov i povredila jedQXåLYRWLQMXGRãORMHNDGDMHVWDWLþNL
elektricitet izazvao eksploziju gasa
koji se sakupio u prostoriji, piše Reuters.
)5$1&86.$
5HNRUGHUXELFLNOL]PXVDJRGLQH
Godine nisu uspjele da uspore francuskog biciklistu Roberta Marchanda, koji u 102. godini u petak oborio sopstveni rekord u kategoriji stoJRGLãQMDNDSUHãDYãLEH]PDORNLORPHWDUD]DVDWãWRMHNLORPHWDUD
bolje od prethodnog rezultata u trci sa vremenom koji je postigao prije
dvije godine.
%LYãLSDULVNLYDWURJDVDFMHLQDMEUåLVWRJRGLãQMLELFLNOLVWDXWUFLQD
NLORPHWDUDWUDVXNRMXMHRNUHüLüLSHGDOHSUHãDR]DþHWLULVDWD
PLQXWDLVHNXQGL
)UDQFXVND/RSRYD
odao poljubac
6$'
%ROHVQLRWDFNüHUNLüHQDSLVDWLSRUXND
na salvetama
*DUWK&DOODJKDQVHELMH]DGDRSRVHEDQ]DGDWDNNDGDMHVD]QDRGDEROXMHRGUDNDSUHQRVL7RGD\6YRMRMNüHUNL(PPLQDSLVDWüHSRUXND
QDVDOYHWDPDNDNRELELRVLJXUDQGDüHMXGRNUDMDQMHQRJãNRORYDQMD
svakodnevno inspirirati i motivirati. Garthu je u posljednjih nekoliko
godina dva puta dijagnosticiran rak bubrega, a trenutno se bori protiv
UDNDSURVWDWH3LVDQMHSRUXNDSRSULPLORMHQRYR]QDþHQMH]ERJQMHJRYH
EROHVWLL*DUWKåHOLGD(PPD]DXYLMHNLPDQHãWRRSLSOMLYRSRþHPXüH
JDVHVMHüDWL
24
QD QHQDRUXåDQ RSOMDþNDR MH RNR
SRGQH EDQNX X EHþNRM þHWYUWL 2WWDNULQJVSUHPLRSOLMHQXSODVWLþQX
YUHüLFX ]DKYDOLR L RGãHWDR X VPMHUX VUHGLãWD JUDGD 3UHPD ULMHþLPD JODVQRJRYRUQLFH EHþNH SROLFLje, razbojnik je verbalno napao
VOXåEHQLND QD EODJDMQL NRML PX MH
QDWRGDRWUDåHQLQRYDF8YULMHPH
SOMDþNHXSRVORYQLFLVXVHQDOD]LOD
WULVOXåEHQLNDEDQNHLGYLMHVWUDQNH
MART 2014
2VLPQMLþHQLORSRYLQMHJRYVDXþHVQLN
oteli su prošlog aprila radnicu draguljarnice u Parizu, koju su vezali a zatim
]DSULMHWOLGDüHMHVSDOLWLDNRQHEXGH
VDUDÿLYDOD'YRMLFDPXãNDUDFDVXRG
QMH WUDåLOD GD LP RGD ãLIUX DODUPQRJ
sistema i sefova u prodavnici, koju
VXSRWRPRSOMDþNDOLýLPMHSXãWHQD
åHQD NRMD MH þHWLUL VDWD ELOD YH]DQD
alarmirala je policiju. Uzorak DNK
X]HWVDQMHQRJREUD]DRPRJXüLRMHLVWUDåLWHOMLPDGDEU]RXÿXXWUDJORSRYX
'YDGHVHWGYRJRGLãQML PODGLü NRML VH
sada nalazi u zatvoru na jugu Francuske, izjavio je policajcima koji su
JDLVSLWLYDOLGDMHSROMXELRåHQXNDNR
bi je ”oslobodio traume”.
Austrija: Razbojnik
se zahvalio nakon
SOMDþNH
Muškarac u dobi od oko 35 godi-
6PDUGDQRYSRMDVQLRMHGDRJODVYDåL
VDPR ]D R]ELOMQH NOLMHQWH L GD üH R
cijeni razgovarati nakon razgledanja
sela. On je u oglasu naveo da prodaje
selo zajedno sa ”lokalnim kradljivim
crnomanjastim stanovnicima”, koji
mogu da se natjeraju da rade. Selo
ima 283 stanovika, uglavnom starija.
Oglas za prodaju izazvao je veliko
interesovanje na internetu - samo za
MHGDQGDQSURþLWDQMHSXWD
Kina: Preko jumbo
SODNDWDSRJUDGX
WUDåLPXåD
Kineskinja po imenu Huang Lijuan
RGOXþLODVH]DSRPDORQHRELþDQNRUDN±]DNXSLODMHRJODVQLKSORþD
V FLOMHP SURQDODVND PXåD 1D WR VH
RGOXþLOD MHU ]ERJ UDGQLK REDYH]D
nema vremena za izlaske. Širom
JUDGD X NRMHP åLYL +XDQJ /LMXDQ
postavila je velike plakate na kojima
MH X YMHQþDQLFL QD NRQMX 3ODNDWL VX
YHOLþLQHGHVHWSXWDLWULPHWUD
,=69,-(7$
SAD: Vratio novac
YODVQLNXDRQ
JDþDVWLRNXüRP
vrijednom 160 000
GRODUD
Norman Saleh iz Detroita ima svoMXPDOX¿UPX]DþLãüHQMHNXüDNRMD
se zove ”XS-Trash”. Kada je dobio
SR]LY GD RþLVWL MHGQX NXüX PLVOLR
MH GD üH WR ELWL SRVDR NDR L VYDNL
GUXJLNRMLMHGRWDGDREDYLR0HÿXWLP X NXüL MH SURQDãDR þHNRYH QD
iznos od skoro sto hiljada dolara.
Nakon što ih je našao, Saleh je
RGPDK NRQWDNWLUDR YODVQLND NXüH
L REDYLMHVWLR JD R VYRP RWNULüX
8 ]QDN ]DKYDOQRVWL YODVQLN NXüH
JD MH þDVWLR þDN KLOMDGD GRODUD
i kao da to nije dovoljno, poklonio
PX NXüX X YULMHGQRVWL RG KLOjada dolara!
Portoriko: Lopov
ukrao tovar jaja u
vrijednosti od 22.000
dolara
Lokalna policija je saopštila da
tragaju za osobom ili osobama
koje su ukrale kokošja jaja u vri-
javljeno, vozila se pokretnim
stepenicama kada joj je marama zapela, saopštila je policija,
prenio je AFP.”Ona je pokušala
GD L]YXþH PDUDPX DOL MRM VH ]Dpetljala i kosa tako da se zadavila”, izjavio je portparol policije,
SR]LYDMXüLVHQDRþHYLFHLVQLPDN
bezbjednosne kamere. Policija,
NRMDNDåHGDMHåHQDXPUODQDOLFX
mjesta, sprovodi istragu.
,5$1
1LMHVHRNXSDRSRVOMHGQMLKJRGLQD
Amoo Hadji, 80-godišnji Iranac, se nije umio, a kamoli okupao poslMHGQMLKJRGLQD)RWRJUD¿MHRYRJQHRELþQRJSXVWLQMDNDSRVWDYLRMH
jedan od korisnika Reddita. Hadji, za koga se vjeruje da ima oko 80 goGLQDåLYLX'H]JDKXXSURYLQFLML)DUVQDMXJR]DSDGX,UDQD1MHJRYD
MHGLQDVWUDVWMHSXãHQMHOXOHNRMXQHSXQLGXKDQRPYHüEDOHJRP
jednosti od 22.000 dolara. Kako
prenosi AP, u policijskom izvMHãWDMX VH QH QDYRGL WDþDQ EURM
ukradenih jaja. Policija je izjavila
GD MH NDPLRQ KODGQMDþD SDUNLUDQ
ispred jednog distrubutivnog centra u sjevernom primorskom gradu
Hatiljo, nestao zajedno sa tovarom jaja koji je trebalo da preveze.
Portorikanske vlasti navode da se
vrijednost kamiona procenjuje na
35.000 eura.
.DQDGD8GDYLOD
je marama
na pokretnim
stepenicama
-HGQD åHQD MH VWUDGDOD NDGD VX
joj se kosa i marama zaglavile u
pokretnim stepenicama metroa u
0RQWUHDOX VDRSãWLOL VX ]YDQLþQLFL äUWYD þLMH LPH QLMH RE-
$XVWUDOLMD0XãNDUDF
VH]DJODYLRXPDãLQL
]DYHã
Policija u Australiji spasila
je nagog dvadesetogodišnjeg
muškarca, koji se zaglavio u
mašini za pranje veša dok se igUDR åPLUH0XãNDUDF VH QDYRGQR
VDNULR X PDãLQX þLML MH RWYRU
za veš sa gornje strane, kako bi
L]QHQDGLRVYRJSULMDWHOMD0HÿXtim, zaglavio se i spasiocima je
trebalo 20 minuta da ga izvade
NRULVWHüL PDVOLQRYR XOMH NDR
lubrikant, javio je Bi-Bi-Si.U
SRPRü VX SR]YDQL L YDWURJDVFL
KLWQD SRPRü L VSDVLRFL ,QFLGHQW
se dogodio u gradu Murupna,
VMHYHUQR RG 0HOEXUQD X GUåDYL
Viktorija.
6
/
8
8
(
*
1
(
%
“
(
,
5
6M2”
*
2
P(OYLU,åHULþ
+387 32 746 192
+387 61 521 612
HOYLULVHULF#JPDLOFRP
,VPHW,åHULþ
VDUDGQLN]D'DQVNX
+45 26 716 810
[email protected]
- Preuzimanje i prevoz
umrle osobe u bih i inostranstvu
- Ekshumacije
- Oglašavanje u dnevnoj štampi
- Ostale usluge
Naša cijena je 16 000 kr minus popust za dogovorene organizacije
=$ÿ/$129(%+*/$6$
323867,'2'.5
6.$1',1$9.$
BH OLIMPIJCI NA OLIMPIJADI U SOČIJU
SASTAV I
GRAFIČKA
OBRADA:
EMIR OVČINA
LISTA,
POPIS
ZEMLJIŠNA
MJERA
FOSFOR
ZEMLJOTRES
NIJE
PRAV,
KRIV
OLUPINA
BRODA
(Njem.)
ŠTETOČINA,
KUGA
BH. SKIJAŠ
SA SLIKE
GORE
DESNO
KLINČIĆ,
KARANFILIĆ
(ZAČIN)
(Grč.)
KNJIGA
KOJA
TUMAČI
SNOVE
TRAŽENJE,
POTRAGA
NASLAGA
PRAHA, LES
NAJTANJE
SLOVO
ABECEDE
VRSTA
UDRUŽENJE, ZAČINSKE
ZAJEDNICA
BILJKE,
(Lat.)
ANASON
BH. SKIJAŠ
SA SL.GORE
MJESTO U
HRVATSKOJ
VEZA,
SPAJANJE
(Mn.)
VRIJEME,
DOBA (Ar.)
KONJ
(Turc.)
KAVALJER,
DŽENTLMEN
(Umanj.)
ŽITELJ
SLOVAČKE
STAR. AMER.
GLUMAC,
TELI
(KODŽAK)
ŠKOLA
GLASNIK,
GLASONOŠA
(Ital.)
KAO
ONAJ
OSVIT,
SVITANJE
ZORE
NJEMAČKA
BELGIJA
VANADIJ
“Insurance
Institute of
Zimbabwe”
(Skr.)
KISELA
VODA
MORNAR,
POMORAC
(Lat.) (Mn.)
PREDIO
ZEMLJE,
PODNEBLJE
TORBA
NA SEDLU
KONJA (Fr.)
KINESKA I
JAP. MJERA
PROLAZ
(Franc.)
JAPAN
ELEKTRON
TALAS
VRSTA
NAMJEŠTAJA (Mn.)
BH. SKIJAŠ
SA SLIKE
DOLJE
ZIJO POLJO
JUNAČKI
SPJEV,
EPOS
ŽENSKO
IME,
TATJANA
LJETNI
ODMOR,
(Ar.) (Turc.)
OBIM
VRSTA
POSUĐA,
SAHAN
METAR
SIROVINA
ZA BOJE
(Mn.)
NAZIV ZA
ROGATU
OVCU
GRAD
U
RUSIJI
OBALA
(Arap.)
MESNICA
STOČARSKA
FARMA (Šp.)
PRODAVAČI
IKONA
RIMSKI:
101
BH. SKIJAŠICA SA SLIKE
U SREDINI
RIMSKI: 5
BH.
SKIJAŠICA
SA DONJE
SLIKE
VRSTA
KROKODILA
“Narodni
Univerzitet”
(Skr.)
BEVERLI
ODMILJA
UPRAVLJAČ
U AUTOMOBILU
POKAZNA
ZAMJENICA
INSEKT KOJI
NAPADA
STOKU
AMEL MEKIĆ
ISLAMSKI
ASTRONOM
I BOTANIČAR
MLADI
BH.
FUDBALER,
MILOŠ
RJEŠENJE IZ 42. BROJA: PERO I SABLJA, ČIO, JURUK, LOANDA, V, ELABORANT, USNA, ĆAĆA, ETI, IŠTUK, A, AVENIJICA, RO, NJ.A., JA SLAVNI JA, ENKE, CI, B, NAOS, VRBA, AGRI, IKAR, PRAH, JAZA, LANI, E, DK, AMAR, T.L.U., VI, B, ALJA,
A, JA, TIHI, BRAZDA, ODNEKUD, REZBARITI, KABA, DOBA NEVINOSTI, ALIBI, AMAPA, JE, INOCI, AMISTAD, IĆE, AMANET, TRI;
26
MART 2014
Download

Meddžida Kreso: “Sve što ima državni predznak