49.
Makedonski teatarski festival
"Vojdan ^ernodrinski"
Prilep
bilten br.1
06-13 juni 2014
2
za
49
MTF Vojdan ^ernodrinski
Po~ituvani kolegi,
Prekrasnata prilepska publika, kako vo izminatite
~etirieset i osum, taka i vo ova ~etirieset i devetto
izdanie na MTF "Vojdan ^ernodrinski" so qubopitno
netrpenie i neskriena vozbuda gi o~ekuva va{ite najdobri
ostvaruvawa na teatarskite sceni vo na{ata preubava
tatkovina Makedonija.
So iskreno veruvawe deka site devet bo`ici i muzi
I Polihimnija i Erato i Klio
I Uranija i Talija i Melpomena
I Terpsihora i Evterpa i Kaliopa
[tedro }e se gri`at za trudot vlo`en
Petar Temelkovski
vo va{ite tvore~ki napori.
Umetni~ki direktor na
Makedonskiot teatarski festival
Imajte uspe{ni i plodotvorni festivalski denovi!
"Vojdan ^ernodrinski" vo Prilep
Va{,
Petar Temelkovski.
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
3
Otvorawe, otvorawe, otvorawe . . .
Otvoren e 49 Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski"
Festivalot - najrenomirana teatarska manifestacija
49 МТФ ,,Војдан Чернодорински,, за отворен го прогласи градоначалникот Марјан Ристески, кој посочи
дека е голема чест што градот по 49- ти пат е домаќин на најреномираниот театарски фестивал во нашата држава.
Според него, голем е бројот на уметници кои низ годините останаа запаметени на оваа сцена по нивните
професионални изведби и пораките кои ги
пренесоа.
- Овој настан е голема потврда дека
уметноста е најсигурното средство со кое
човекот се издвојува од светот, но и средство со
кое се сплотува меѓу себе. Театарот е сведок на
судбината на голем број луѓе, на нивната радост и
тага, на суровата игра на општеството, но и место
каде се преплетуваат различностите на единствениот
свет на кој mu припаѓаме. Славното име кое го носи овој
Fестивал не обврзува и во иднина site да ги вложиме своите напори, тој да остане
забележан. Токму затоа, имаме особена чест да го поздравиме и да го помогнеме
овој фестивал кој ни го доближи театарот, таа естетска игра, тој влез во непознатото.
Ми останува само да Vе поздравам и да Vи посакам да уживате во претставите кои
ќе се одиграат во теков на оваа недела - рече Ристески.
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
4
Nagradi za `ivotno delo . . .
Priznanie za doajenite na makedonskoto glumi{te
Godina{ni dobitnici na nagradata za `ivotno delo se trojca doajeni na makedonskoto glumi{te: Sne`ana
Stameska od Dramski teatar - Skopje, Mustafa Ja{ar i Salaetin Bilal od Turski teatar.
Blagodarnost do publikata
Salaetin Bilal: Ovaa nagrada e del od va{iot trud, od va{ite emocii za sledewe na Festivalot, za odli~nata prilepska
publika. Blagodaren sum & mnogu na publikata poradi koja postoi i uspe{no raboti ovoj Festival vo tekot na site ovie
godini.
Sne`ana Stameska: Jas samo sakam da Vi ka`am: Mnogu sum sre}na {to sum ve~erva ovde, {to sum vo Prilep kade eve se
slu~uvaat vakvi prekrasni raboti za nas akterite. Vi blagodaram {to ste tuka i se nadevam }e se vidime pak.
Mustafa Ja{ar: Bi se zablagodaril na site onie ~initeli koi pridonesoa da ja dobijam ovaa nagrada, na pretsedatelot i na
~lenovite na Sovetot im se zabladaruvam srde~no, a najmnogu na prilepskata publika koja
so godini n# slede{e i mene i Turskiot teatar. Mnogu ja cenime prilepskata publika,
za{to sekoga{ sme bile srde~no
pre~ekani i dostojno nagradeni.
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
5
Sne`ana Stameska, akter - dobitnik na nagradata za `ivotno delo
Kradev iskustvo od sopstveniot `ivot
za ulogite
Bilten: Diplomiravte na Teatarskata akademija vo Belgrad vo 1970 godina i vedna{ se
vrabotivte vo Dramski teatar vo Skopje. Kolku "belgradskata {kola" Ve napravi
posuperiorna od kolegite?
- Ne bi rekla taka. Imav sre}a da bidam del od najdobrata akademija vo Jugoslavija,
navistina nau~iv mnogu. Taa e neverojatna {kola, mnogu iskrena. Tamu ti velat: “Vnimavaj
devoj~e kako se dvi`i{, ne se ni{aj kako manekenka!”. Me fati sram! Se nau~iv da odam, da
di{am, da se dvi`am, kako da sednam, a da ne ja naru{am figurata, da se dvi`am pravilno. Se
nau~iv na milijardi raboti, toa se mini prikazni koi pravat maksi-problemi ako ne gi znae{
i ne gi upotrebi{, ako ne raboti{ na toa.
Bilten: Na mati~nata scena odigravte ~etirieset i sedum ulogi. Ostanatite gi
ostvarivte na scenite na MNT, Detski teatarski centar, vo nezavisnata produkcija i na drugi
sceni... Imate nad pedeset rolji. Kolku ulogite ostavile pe~at na du{ata i srceto?
- 47 ulogi samo na scenata na Dramski?! Zarem samo tolku bile? Zar za 35 godini toa e
malku?! Ima pretstavi koi sekoga{ }e gi sakam i sekoga{ }e `alam {to ne gi igram s# u{te.
Od sopstveniot `ivot kradev za gradeweto na ulogite. Toa sekoga{ e podobro, ona {to e tvoe
najdobro go znae{ i, mi se ~ini, e najdobar na~in pri kreiraweto na ulogite.
Bilten: Rabotevte so pove}eto golemi teatarski re`iseri vo na{ava zemja. [to
baraat re`iserite?
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
6
- I tie samite ne znaat! Ovoj odgovor nema da im se dopadne neli?! Se {eguvam! Sum se
raspravala i so Unko kogo go sakam najmnogu, u{te od Belgrad, potoa zaedno prodol`ivme vo
Dramski. I so mnogu drugi re`iseri. Ne sakam nikogo da navredam, site gi sakam i onie koi gi
nema me|u nas. Mi velea: “Napu{ti ja scenata!” na {to jas im odgovarav: “Ne scenata, tuku
teatarot, si zaminuvam!”. [to se odnesuva do ulogite, imav svoj stav za moite likovi. Kolku i
da mu veruvav na re`iserot, sepak pove}e si veruvav sebesi, pogotovo {to ne bea nekoi, onaka
“te{ki” tekstovi za da mora mnogu da se misli.
Bilten: Igravte vo golem broj televiziski serii i filmovi, no “Solunski patrdii” ne
se zaboravaat. Zo{to ne se prezasiti publikata?
- Na MTV ste ja gledale, no da ja gledate vo teatarot, pa toa be{e cirkusijada. Otkako ni
"legna" pretstavata, se slu~uvaa nevideni raboti, ne se znae{e koj pove}e se smeee, dali nie
gore, ili publikata vo salonot. Sme{na e, odraz e na na{iot mentalitet, na na{ata “sitna”
du{i~ka, no toa e vistinata.
Bilten: Nagraduvana ste pove}ekratno. Za aktersko ostvaruvawe na MTF “Vojdan
^ernodrinski” za ulogata na Vera vo pretstavata “Sre}na Nova '49" od Gordan Mihi} (1985),
kako i so najgolemata dr`avna nagrada "11 Oktomvri" (2002). Po re~isi tri decenii, povtorno
ste vo Prilep, no ovoj pat so Nagrada za `ivotno delo?
- Mnogu nagradi sum dobila i ne znam kolku nagradi imam. Ne mnogu ~esto, no permanentno, na periodi. Za s# {to napraviv
dobro, bev nagradena i od publikata i od site novinari, kriti~ari. Mi se pogodi Nagradata da ja dobijam za vistinskoto delo,
{to me raduva.
Bilten: Rodena ste na 1 januari. Novogodi{no dete, na prviot den od godinata, kolku toa Vi nose{e sre}a?
- Jas sum Sne`ana, princezata na majka mi, na tatko mi, taka sum rastena. Rastev vo Belgrad i koga igrav se ka~uvav po drvjata,
glumev Indijanec i pravev mnogu "gluposti". Sum bila “ma{ka” i toa kako da me odredeuva, da bidam uporna po ona {to sakam da
go pravam.
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
7
Gledavme . . .
NU Naroden teatar - Bitola
"Heda Gabler"
Re`ija: YvezdanaAngelovska
Tekst: Henrik Ibzen
Igraat: Gabriela Petru{evska,
Marjan \orgievski, Sowa O{avkova,
Valentina Gramosli, Bor~e \akovski, Ognen Drangovski i KaterinaAnevska
Pretstavata . . .
Prilepskata festivalska publika i gostite go do`iveaa
prvoto godine{no teatarsko vozbuduvawe so akterskiot
ansambal na Bitolskiot teatar i so nivnata igra vo pretstavata
"Heda Gabler" od Ibzen. Re`iserkata Angelovska se fatila vo
kostec so komliciran i kompleksen tekst na klasicizmot. I
&
trgnalo "od raka". Uspe{en e obidot da gi prenese karakterite na nekolku lu|e, kade dominira Heda Habler. @enata e
individualist, borec za sloboda. Taa vodi bitka za begstvo od op{testveniot {ablon. So svojstvenost na antijunak, uspeva da gi
artikulira emociite i da ja otkrie sopstvenata du{a, no i du{ite na nejzinite bliski. So ~uvstvo na nositel na otporot na
tradicionalizmot, gi otkriva odgovorite na pra{awata za avtoritetite, instituciite i moralot vo op{testvoto. Se
dobli`uva do edno vreme so nestandardnite pogledi na svetot, protivre~nostite, ~ii potomci gi ima i deneska, 123 godini od
postavuvaweto na tekstot na scenata vo Minhen.
Estetikata na pretstavata ja zbogatuva impresivnata scenografija so razigrani svetlosni efekti, koi dobivaat
zna~ewe so muzi~kite ilustracii.
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
8
Marjan \orgievski, akter
Norve{kite klasici kako Ibzen i Strimberg se te{ko adaptibilni za na{iov prostor. Na nekoj na~in se postudeni vo
karakterite. Mislam deka dovolno se dobli`ivme do na{iot mentalitet, do na{eto ~uvstvuvawe. Imavme uspe{na pretstava,
za {to dobivme potvrda od publikata. Gi izvr{ivme zada~ite na re`iserkata Angelovska so mnogu istra`uvawa. Ne e
ednostavno da se napravi ova kaj nas. Celiot proces be{e naporen. No, na krajot, mislam deka bevme uspe{ni. Toa e inspiracija
da postigneme povisoko nivo. Sekoj re`iser e so sopstven stil. Se prisposobuvame od eden vo drug proces. Toa iscrpuva, oti sme
samo 12 mladi akteri.
Gabriela Petru{evska, akter
Heda e `ena koja gi predviduva prethodinite potezi na site. Predviduva da ja igra igrata na site, a da bide nad site.
Sekoga{ koga se sre}avame so skandinavskata dramaturgija, taa tema e pote{ka po senzibilitet i bara pove}e energija. Toa za
akterite e naporno, ako ne se prisposobat, za{to e nu`no da se "zapne" za da se vospostavi kontakt so publikata. Tekstot e
kompleksen i bara kompliciran proces. Smetam deka ubavo pominavame na otvoraweto na MTF. Toa predizvikuva prijatno
~uvstvo.
Publikata . . .
- Likot na Heda Gabler go vidov kako lik na `enskiot Hamlet. Pretstava koja pobara od mene malku pove}e da se vnesam za da ja
dopram psihologijata na ova heroina.
- Kolku se silni konvencionalnite pravila, predrasudite. Go gledav otporot na Heda kon tradicijata i avtoritetite.
- Ova e pretstava za `enata kako individualec, se nametnuva pra{aweto kolku mo`e da se sprotivstavi, da promeni. Interesna
pretstava.
- Temnata scenografija mi predizvika ~uvstvo na pesimizam, drama za abnormalnosta, pretstava koja bara razmisluvawe i
odgovori za pra{awata od `ivotot.
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
9
Gledavme . . .
NU Makedonski naroden teatar - Skopje
"Ve~nata ku}a"
Re`ija: Dejan Projkovski
Tekst: Jordan Plevne`
Igraat: Iskra Veterova, Dragana Kostadinovska, Darija
Rizova, Oliver Mitkovski, Petre Temelkovski, Toni
Mihajlovski, Vesna Petru{evska, Jordan Simonov, \or|i
Jolevski, Tina Trpkovska, Arna [ijak, Gorast
Cvetkovski, Vladimir Ja~ev, Aleksandar \or|ijoski,
Nikola Aceski, Ivica Dimitrijevi}, Vlado Jovanoski,
Visar Vi{ka, Nino Levi, Aleksandar Miki}, Yvezda
Angelovska, Sa{ko Kocev, Sofia Nasevska - Trifunovska,
Dejan Lili}, Slavi{a Kajevski, Bor~e Na~ev, Katina
Ivanova, Emil Ruben, Vasil [i{kov.
Pretstavata . . .
"Ve~nata ku}a" e izvonredno teatarsko slu~uvawe, kako vrvna profesionalna kompozicija vo koja maestralno
majstorski se vtkaeni site elemnti na akterskata igra, re`iserskata postavenost, silnata muzi~ka poraka. Piesata vo koja
glavniot prostor go ima “ku}ata”, a koja e svoevidno olicetvorenie na Makedonija, vsu{nost e aktuelna saga za toa koj kolku
ima ili nema pravo na sopstvenost na “ku}ata”, vrz baza na nekakvi nepobitni dokazi so koi toj nekoj tvrdi deka “taa”e negova.
Vremeplovot koj opfa}a period od 7 veka, na eden suptilen na~in na povr{inata ja isfrla seta lakomost na ~ove~kiot vid vo
za~uvuvaweto na materijalnoto i nematerijalnoto, koja ostanuva kako celosno nepromeneta konstanta, nezavisno od
razli~nite op{tetsveno-politi~kite ureduvawa. So eden ^ehovski priod, Plevne{ ja raska`uva ovaa prikazna koja
zapo~nuva od "Yidot na pla~ot" vo Erusalim, a zavr{uva vo Skopje, pokraj Vardar i vo koja главниот лик - Стела Бенвениста доаѓа
од Ерусалим во Скопје и со сто клуча отворајќи ги собите na “Ve~nata ku}a”, taa го отвора своето срце и тука почнува да патува и да ги
бара одговорите на сите прашања, да ја отвори темата за Бог, за семејството, за човечкиот живот.
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
10
Jordan Plevne{, avtor
Ve~erva sum posebno sre}en, za{to od ranata mladost, po predlog na ^ingo, bev del od Festivalot, gi vodev razgovorite,
i 4 decenii sum povrzan so Prilep i so Festivalot. Kako avtor sum bil prisuten so nekolku drami, a eve sega sme tuka vo MNT
so mojata piesa "Ve~nata ku}a". Site moi prijateli koi so godini sum gi gledal vo Prilep se tuka, toa e bo`ja promisla.
Prilep e epicentar na duhovnata memorija na teatarot i na Festivalot.
Dejan Projkovski, re`iser
Osobeno sum radosen {to ve~erva, pretstavata “Ve~nata ku}a”, ja spodeliv i so prefinetata prilepska publika, i toa,
ovde, na mati~nata scena od noviot MNT. Ovaa pretstava go ozna~uva vsu{nost i noviot po~etok na makedonskiot teatar,
negoviot nov “vlez”, vo novata zgrada. Pretstavata koja e makedonska odiseja, e edno patuvawe niz istorijata i niz vremeto,
koe na svoeviden na~in e mnogu korisno i za publikata, koja veruvam deka ve~erva u`iva{e vo ovie tri i pol ~asa akterska
igra.
Sa{ko Kocev, akter
Da se igra pred prilepskata publika sekoga{ e predizvik, seedno dali pretstavata ja igrame ovde ili vo Prilep. Da
igravme vo Prilep }e ni be{e mnogu ~udno, pred s#, poradi posebnite tehni~ki uslovi koi gi bara ovaa pretstava.
Prilepskata publika e prefineta, i zatoa smetam deka vo idnina Sovetot na Festivalot treba da razmisli da vostanovi i
edna nagrada koja }e ja dodeluva publikata, bidej}i publikata e mnogu merodavna vo toj pogled.
Vlado Jovanovski, akter
Golema blagodaranost za prekrasnata prilepska publika koja ni dojde tuka, taka da ka`am - na gosti, za da ja vidi
pretstavata “Ve~nata ku}a”. Ako nie, poradi specifi~nite tehni~ki- tehnolo{ki uslovi koi gi bara ovaa pretstava,
opravdano ne mo`evme da dojdeme vo Prilep, eve, Festivalot ni dojde nam. Taa golema, verzirana, kultivirana prilepska
publika u{te edna{ doka`a deka ona {to i se dopa|a i toa kako znae da go nagradi. Da se patuva pet ~asa za da gleda pretstava
koja trae ~etiri ~asa, navistina e doblest samo na publika koja znae vistinski da ja vrednuva i ceni teatarskata umetnost.
Duhot na Prilep i na ^ernodrinski ve~erva be{e so nas, ovde vo ovoj nov objekt na MNT, kade vpro~em, ^ernodrinski i
prirodno si pripa|a.
Publikata . . .
- Prekrasna pretstava, ubav ambient, mnogu sme zadovolni sme {to dojdovme. Odli~no be{e organizirano.
- Prekrasna pretstava, mnogu ubavo do`ivuvawe.
- Super. Silna pretstava. Voshiten sum.
- Fenomenalna pretstava. Mnogu dobra re`ija na Projkovski, a za tehni~kite mo`nosti- petka. Odli~na igra na akterite.
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
11
Pridru`na programa . . .
Scena: Teatar “Vojdan ^ernodrinski”
FDU Skopje "DIES IRAE"
Ispit na studentite po akterska igra od treta godina pri FDU Skopje vo klasata na vonreden prof. Mimi TANEVSKA i
demonstrator Nela VITO[EVI]
Scena: vo dvorot na crkvata Sv. Nikola vo Varo{
Kulturen Centar Srb i uteha Tiha
Molitven liturgiski teatar "Z A V E T"
Re`ija: Tihomir STOJANOVSKI
Scena: Teatar “Vojdan ^ernodrinski”
Dom na kulturata “To{o Arsov” Vinica i FDU Skopje
@olt [email protected] LIZELOTA
Re`ija: Sa{a NACEVSKI
Diplomska pretstava na student od otsekot teatarska re`ija vo klasata na von.
prof. M-r Zlatko SLAVENSKI, pom. ass. M-r Ku{trim BEKTE[I i prof.
Slobodan UNKOVSKI
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
12
Izlo`bi . . .
Изложба по светена на Василие Поповиќ - Цицо,
основоположникот на македонската сценографија
Stoletie za Cico
Во рамките на Фестивалот, во ликовната галерија на ЦК
„Марко Цепенков“ е отворена изложба со преку 100 предмети,
сценографски и костимографски скици, карикатури, лични предмети
од Василие Поповиќ - Цицо по повод 100 години од раѓањето на
основоположникот на македонската сценографија. Ова е прва изложба
на Театарскиот музеј при МНТ насловена ,,Столетие,, а ја отвори
сценографот Валентин Светозарев, воедно директор на Битолскиот
театар. Светозарев посочи дека Цицо остави неизбришливи траги во
македонската сценографија. При тоа порача дека младите треба како
предлошка да ги користат неговите скици за натамошна обработка.
Проектот изложба ,,Столетие,, е под будното око на Јелена Лужина и неколкумина коавтори.
- Овој необичен човек, живеејќи ги ригидните години на поствоениот југословенски и македонски комунизам или социјализам,
надстандардно надарен и продуктивен творец како да сакал, ама и умеел, токму ним да им биде засечка. Како да уживал во самостекнатиот
флуиден статус на камчето во чевелот на епохата, што, благодарение на својот слободарски дух и „откачен“ поглед на светот, лично си го
издејствувал и тврдоглаво го бранел - вели Лужина.
За првпат во Прилеп во целост се презентирани сценографски и костимографски цртежи, карикатури на театарски и оперски доајени
и на сите личности кои имале врска со театарот, како и негови лични предмети.
- Во октомври, заедно со Даут пашиниот амам, по повод 100 години од неговото раѓање, подготвуваме голема изложба која ќе биде
збогатена со нови лични предмети од Цицо што ги донираше неговата ќерка Гордана. Воедно, од Галеријата ќе прикажат и негови акварели вели Јасминка Намичева, виш кустос, која работи на проектот за Театарскиот музеј.
Во текот на својата кратка сценографска и костимографска кариера започната 1940 а заклучена со неговата прерана смрт,
Цицо исцртал, изградил и разурнал точно 85 сценографии за сите видови претстави: 52 драмски, 16/17 оперски, 16 балетски. Освен во
својот матичен, Македонски народен театар, каде што сработил вкупно 64 претстави, соработувал речиси со сите театри во Македонија: во
Штип, Велес, Битола, Прилеп, Кочани, со Турски театар, Албански театар, Драмски театар...
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
13
Retrospektivna izlo`ba na kolonijata "De Niro "
Retrospektivnata izlo`ba na 28 dela od bitolskata kolonija "De Niro" be{e otvorena vo ramkite na Festivalot,
vo foajeto od CK "Marko Cepenkov". Za zna~eweto na kolonijata zboruva{e organizatorot Dragi Filevski, pri toa
potenciraj}i deka pred javnosta se dela sozdavani od poznati makedonski i stranski umetnici, koi u~estvuvale niz
godinite na renomiranata likovna kolonija.
Na kolonijata, na koja dosega u~estvuvale stotina umetnici
od Makedonija i od celiot svet, se sozdadeni nad 300 umetni~ki
dela. Kolonijata godinava slavi 10 - godi{en jubilej. ^estitki
od Biltenot i od Festivalot.
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
14
Atmosfera . . .
Mo{ne emotivna, srde~na be{e sredbata na "soborcite" od "Solunski patrdii" Sne`ana
Stameska i Blagoja Spirkoski-Xumerko. Se izgu{naa, se prisetija, kako {to reakoa, na site
"gluposti" - najubavi na svetot.
- Ako nekoj misli deka treba da bide mnogu pameten za da napravi
dobro delo, se la`e. ^ovek treba da saka da napravi dobro delo,
gluposti ili pametni raboti, ne e va`no. Bitno e da stigne tamu
kade {to se upatil. So Xume ne znam od koga ne sum se videla!. ]erka
mu ja gledam, odli~en akter e, toj i ne e svesen za toa. Koga gi
pravevme "Solunski patrdii" vo Kur{umli an, postojano vele{e:
“Mareto moe, Mareto!” Mareto negovo stana akter "par ekselans"
re~e Sne`ana Stameska.
O~igledno imaa {to da si pomuabetat. Dolgo ostanaa vo
bifeto na Festivalot.
Impresionira gletkata koga na ambientalnata scena vo dvorot na crkvata Sv. Nikola vo Varo{, me|u posetitelite na
pretstavata na Kulturniot Centar "Skrb i uteha" na svoevidniot
molitveno liturgiski teatar “Zavet” vo prvite redovi se najdoa i
nekolku devoj~iwa. Udobno smesteni vo stol~iwata, so {i{iwa vodi~ka
vo racete, vnimatelno ja sledea pretstavata.
Toa bea deca od naselbata Varo{. Okolu niv bea nivnite babi,
vujni, ~i~kovci. Re~isi cel Varo{ se be{e “isturil” na pretstavata.
Varo{ani ja sakaat kulturata, u{te pove}e davaat poddr{ka na
nastanite koga se slu~uvaat vo zna~ajnite objekti od minatoto, osobeno
vo crkvite, koi qubomorno gi ~uvaat i po koi Varo{ e prepoznatliv vo
svetot.
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
15
Atmosfera . . .
Publikata voodoo{evena od
noviot teatar
[estotini vqubenici vo teatarot, me|u koi akteri,
politi~ari, organizirano so avtobusi, so avtomobili, otidoa da ja
gledaat pretstavata "Ve~nata ku}a" na Plevne{, vo re`ija na Dejan
Projkovski, vo MNT vo Skopje. Ne im be{e problem patuvaweto. Na
krajot site bea zadovolni. Velat, imale
preubavo umetni~ko i teatarsko
do`ivuvawe.
Razgleduvaj}i go noviot objekt
na MNT, ne go kriea zadovolstvoto
{to dojdoa.
- Voodu{eveni sme, sekoja ~est
na organizatorite za ovoj poteg,
osobeno na umetni~kiot direktor Petar Temelkovski.
Ambientot e prekrasen. Nemam zborovi. Preubavo izgradeno Blaga Mickoska.
- Reprezentativen objekt, koj mu be{e potreben na
makeodnskiot teatar, & be{e potreben na Makeodnija - veli
na{iot sogra|anin Kire.
Na krajot, i fotografii za spomen.
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
16
Atmosfera . . .
Publikata i "Ve~nata ku}a"
vo noviot objekt na
Makedonskiot naroden teatar vo Skopje
Jordan Plevne{
i
Petar Temelkovski:
Re`isersko - akterski duel
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
17
]e gledame . . .
НЕДЕЛА, 8 ЈУНИ
сцена ЦК,,Марко Цепенков,, - 19.30 часот
,,ХАМЛЕТ ВО ПИКАНТЕН СОС,,реж. Александра
Кардалевска Театар Комедија - Скопје
сцена Театар,, Војдан Чрнодрински,, - 22.00 часот
,, ШАХ - МАТ , ЉУБОВ МОЈА,, реж. Ивана Ангеловска
ПОНЕДЕЛНИК, 9 ЈУНИ
NUCK ,,Марко Цепенков,, - 12.00 часот
,, Музиката во театарските претстави,,
- трибина, модератор Дејан Пројковски-
сцена,, Театар ,, Војдан Чернодрински,, - 19.30 часот
,, НАШИОТ КЛАС,, реж. Владимир Милчин
NU Театар за деца и младинци Скопје
сцена ЦК,,Марко Цепенков,, - 22.00 часот
,,КАМЕН,, реж. Билге Емин
NU Турски театар - Скопје
ВТОРНИК, 10 ЈУНИ
ЦК,,Марко Цепенков,, - 12.00 часот
Промоција на нови имиња во македонската драма
сцена,, Театар ,, Војдан Чернодрински,, - 19.30 часот
,,МРАЧНА КОМЕДИЈА,, реж. Спасое Миловановиќ
NUCK "Aco [opov" - Teatar [tip
сцена ,, ЦК,,Марко Цепенков,, - 22.00 часот
,, Евангелие на глупоста,, реж. Љубиша Георгиевски
NU Драмски театар Скопје
сцена театар,, Војдан Чернодрински,, - 24.00 часот
,, БОРЕЊЕ СО МЕЧКА,, реж. Стефо Нанцу
Австралиско-Македонски театар од Сиднеј
сцена ,, Театар ,, Војдан Чернодрински,, - 24.00 часот
,, НЕ СЕ КЛАДИ НА ЕНГЛЕЗИ,, реж. Синиша Ефтимов
продукција Аудиенција
49.
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
18
Ogledalo na Festivalot
49. Makedonski teatarski festival
"Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
Pokroviteli:
Ministerstvo za kultura na Republika Makedonija
Sobranie na Op{tina Prilep
Sobranie na MTF:
Valmir Aziri - Tetovski teatar - Tetovo
Senko Velinov - Makedonski naroden teatar - Skopje
Robert Veljanovski - Dramski teatar - Skopje
Jordan Vitanov - Teatar Veles
Jelena @ugi} - Teatar "Komedija" - Skopje
Adem Karaga - Albanski teatar - Skopje
Traj~e Kacarov - Teatar [tip
Atila Klin~e - Turski teatar - Skopje
Dragan Maxirov - Teatar Strumica
Robert Pavlevski - Teatar Kumanovo
Valentin Svetozarev - Naroden teatar - Bitola
Maja Stevanovi} - FDU - Skopje
Goran Stojanoski - Teatar Ohrid
Toni ^atleski - Teatar Prilep
Izvr{en odbor na MTF:
Senko Velinov - pretsedatel
Jordan Vitanov - ~len
Atila Klin~e - ~len
Valentin Svetozarev - ~len
Toni ^atleski - ~len
49.
Umetni~ki direktor:
Petar Temelkovski
@iri komisija:
Bratislav Dimitrov
Mustafa Ja{ar
Vase Man~ev
Sekretar na MTF:
Stojan Dam~eski
Tehni~ki sekretar:
Qup~o Todorovski
Bilten na 49. MTF
“VOJDAN ^ERNODRINSKI” - Prilep
Za izdava~ot: Petar Temelkoski
Urednici na Biltenot: Elizabeta Mitreska, Karolina
Micevska, Svetlana Risteska, Karolina Durlo i
Qup~o Murgoski
Fotografii: Elizabeta Mitreska, Svetlana Risteska,
Karolina Micevska, Sa{o Trenkoski, "Fan" produkcija.
Makedonski teatarski festival
“VOJDAN ^ERNODRINSKI” - PRILEP
NU Centar za kultura “Marko Cepenkov”
7500 Prilep
tel.: 048/401-630 ili 425-520
faks: 048/401-631
E-mail: [email protected], [email protected]
www.mtf.com.mk
Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski" - Prilep
Download

49. Makedonski teatarski festival "Vojdan ^ernodrinski"