Öğrenci No
Adı Soyadı
Programı
11515032
NĠYAZĠ ATAK
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
G
12515003
ENES MALĠK ĠLHAN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
50
12515016
OSMAN HANÇER
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
42
12515019
HASAN ALTINSOY
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
34
12515028
ATALAY SĠNAN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
52
12515034
MUSTAFA ASAN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
G
12515037
KAAN BERAT ġENSOY
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
48
12515038
HASAN DĠRGEN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
50
12515039
CENGĠZ BĠKEÇ
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
42
12515040
ĠNAN YAġAR
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
32
12515047
MERT KABUL
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
G
13515001
MUSTAFA YILMAZ
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
76
13515002
KADĠR YAYLA
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
70
13515003
OĞUZHAN BAL
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
58
13515004
CENGĠZ ELALMIġ
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
62
13515005
MUHAMMED EMĠN TANOĞLU
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
54
13515006
MESUT ġAHĠN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
48
13515007
HAKAN KARACA
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
58
13515008
MUSTAFA HAMAMCIOĞLU
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
44
13515009
SUAT ÇAKIR
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
58
13515010
ALĠ OSMAN ÖZTÜRK
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
40
13515011
ALĠ KARAGÖZ
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
G
13515012
MURAT YILDIRIM
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
56
13515013
ĠBRAHĠM HALĠL AÇMAZ
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
68
13515014
YUNUS EMRE YÜCEDAĞ
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
62
13515015
ÖMER FARUK BABAHANOĞLU OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
50
13515016
GÜNEY ĠLARSLAN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
32
13515017
MURAT ġAHĠN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
60
13515018
ABDURAHMAN ġEKUR
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
58
13515019
DURSUN KIRMAN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
44
13515020
BARIġ ġEKER
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
68
13515021
KEMAL AYDIN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
42
13515022
ERAY CEM KAPLAN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
50
13515023
ADEM ÖZMEN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
56
13515024
MEHMETCAN KUġÇU
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
70
13515025
METEHAN KOTAN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
50
13515026
MURAT KOÇ
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
56
13515027
VEDAT EKĠN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
58
13506001
TUGAY DUMAN
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K) BHT101
54
13506002
KIVANÇ KENAN KOÇER
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K) BHT101
62
13506003
AHMET ATLIĞ
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K) BHT101
52
13506004
KADĠR DANIġMAZ
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K) BHT101
48
13506005
MEHMET GÖÇER
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K) BHT101
G
13506006
UĞUR AKPINAR
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K) BHT101
46
13506007
SEMĠH ÇELĠK
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K) BHT101
36
12508007
KORAY ÜZÜM
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
G
12508016
KAMĠL ORKUN TAġCIOĞLU
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
44
12508018
MURAT ÖZTÜRK
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
G
12508027
MESUT TOSUN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
G
12508040
MUSTAFA BASIN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
82
13508001
ALĠ TUNÇ
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
56
13508002
MUSTAFA TÜRK
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
64
13508003
ĠBRAHĠM GELÖZ
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
58
13508004
ANIL DECCALOĞLU
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
48
13508005
MURAT ġAN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
50
D.Kodu
1.Ara Sınav Notu
2 .Ara Sınav Notu
G
46
34
52
44
G
48
46
32
28
G
54
76
64
54
30
56
50
42
62
44
G
74
44
54
44
50
62
62
48
64
44
46
52
72
42
60
54
48
62
50
42
46
48
44
G
36
G
G
76
62
56
50
64
56
13508006
EMRULLAH ĠHTĠYAR
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
80
13508007
ÖMER DEMĠR
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
64
13508008
ALAADDĠN YAKUP ACAR
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
66
13508009
CEYHUN BAYGIN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
48
13508010
RECEP ÇALIġIR
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
66
13508011
ÖMER AVCĠ
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
66
13508012
MUZAFFER ÇAYLAK
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
46
13508013
YUNUS EMRE AVCĠ
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
54
13508014
EMRE BATUR
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
52
13508015
AHMET ÖZTÜRK
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
56
13508016
SEDAT KÜLAHLI
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
G
13508017
EMRE ALTIN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
50
13508018
HAKAN KIZILASLAN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
50
13508019
SAMET ÖZKAN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
48
13508020
ERSĠN SEZGĠN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
48
13508021
ABDULKADĠR TUNCER
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
66
13508022
ÖMER FARUK KOZLUCA
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
52
13508023
YUSUF AKYOL
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
60
13508024
NUH BĠLGĠÇ
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
68
13508025
HASAN ÇELĠK
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
G
13508026
NAZMĠ SARP
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
62
13508027
SEMĠH DARAS
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
70
13508028
EDĠP AHMET ÖZSÜRÜNÇ
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
60
13508029
MUSTAFA EĞE
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K)
68
13515500
MUAMMER EKENOĞLU
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
(ĠÖ)
58
13515501
MESUT KARBOĞA
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
(ĠÖ)
54
13515502
BURAK ÇAKIR
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
(ĠÖ)
50
13515503
SABAHATTĠN GÜNÖZ
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
(ĠÖ)
46
13515504
MUSTAFA ENES BALCI
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
(ĠÖ)
42
13515505
NEJAT KAYA
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
(ĠÖ)
48
13515506
FIRAT OKTAY
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
(ĠÖ)
44
13515507
SÜLEYMAN AVCI
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
(ĠÖ)
56
13515508
SERHAT HATUN
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
(ĠÖ)
48
13515509
SELÇUK ÖZPINAR
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
(ĠÖ)
58
13515511
URAL IġIK
OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ (M.T.O.K.)
BHT101
(ĠÖ)
58
12508519
SÜLEYMAN ERKĠN TAġKIN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
52
12508531
MUHAMMED SENAYĠ GÜL
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
46
12508546
ĠLYAS YÜKSEK
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
46
12508553
YUNUS EMRE KESKĠN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
58
13508500
BERKAN SARI
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
66
13508501
NURULLAH TATAR
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
40
13508502
MUSTAFA ANIL YAPAR
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
36
13508503
MUHAMMED MURAD MERGEN ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
68
13508504
ERHAN AKPINAR
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
64
13508505
SADIK ERTUĞRAL
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
64
13508506
BURAK TOPAL
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
60
13508507
TAYFUN AKSAKAL
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
76
13508508
MEHMET ÖVEÇ
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
60
13508509
YASĠN BOZDOĞAN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
54
13508510
MUHARREM AYLAK
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
56
13508511
BERKAN SÜSEV
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
60
13508512
AYKUT GÜNGÖR
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
46
13508513
SERKAN ELMAS
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
62
13508514
ALPER TUNCER
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
58
13508515
ÖMER FARUK AKSOY
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
50
13508516
ĠSMET ELÇĠ
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
G
78
56
62
48
66
46
38
46
74
60
G
64
52
60
66
64
62
60
58
G
66
60
52
52
56
52
50
58
32
44
40
50
42
52
56
G
44
38
70
56
46
54
56
70
52
48
66
54
62
64
54
64
56
54
46
G
13508517
MERT DEMĠRBAġ
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
54
13508518
MELĠKġAH AKBÖRÜ
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
58
13508519
TUNAHAN ÜLGEN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
46
13508520
ĠRFAN AKGÜN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
48
13508521
ZEKĠ ATAMAN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
38
13508522
HĠKMET BÜKER
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
58
13508523
MURAT KAYA
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
G
13508524
BERKAN DEMĠRKAN
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
66
13508525
ERDĠ SALTAġ
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
54
13508526
CELAL BÖREKCĠ
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
50
13508527
MEHMET KOCA
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
70
13508528
ĠHSAN RESUL GÜLER
ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BHT101
(M.T.O.K) (ĠÖ)
54
60
46
58
50
54
60
G
64
50
48
50
64
Download

G 46 34 52 44 G 48 46 32 28 G 54 76 64 54 30 56 50 42 62 44 G 74