XXV NAUČNI SKUP
KRIMINAL, DRŽAVNA REAKCIJA
I HARMONIZACIJA SA EVROPSKIM STANDARDIMA
12-13 juna 2013.
Palid - HOTEL PRESIDENT 4*
Program naučnog skupa
SREDA, 12.06.2013.
11:00-11:10
11:10-11:30
11:30-11:40
11:40-11:50
Otvaranje naučnog skupa i pozdravna reč Direktora Instituta dr Leposave Kron
Evropski standardi u krivičnom postupku Srbije, dr Milan Škulid, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu
Pravo i poredak i efekti nove kriminalne politike, Acad. dr Vlado Kambovski, redovni profesor Pravnog fakulteta u Skoplju
Zaštita ljudskih prava u postupku pretresanja stana, prostorija i lica, Acad. drMiodrag N. Simovid, redovni profesor Pravnog fakulteta u
Banjoj Luci i potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i dr Marina M. Simovid, docent Fakulteta pravnih nauka, Banja Luka
11:50-12:00 Prilagođavanje krivičnog zakonodavstva Republike Srbije evropskim standardima zaštite prava žrtava krivičnih dela, dr Nataša MrvidPetrovid, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo
12:00-12:10 Pravo na pravično suđenje u krivičnom procesnom zakonodavstvu Srbije, drVojislav Đurđid, redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu
12:10-12:20 Kriminologija uličnih grafita, dr Zorica Mrševid, naučni savetnik Instituta za društvene nauke u Beogradu
12:20-12:30 Harmonizacija maloletničkog krivičnog zakonodavstva i prakse u Republici Srbiji sa evropskim standardima, dr Ivana Stevanovid,
naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
12:30-12:40 Kazna maloletničkog zatvora kao mera državne reakcije u suzbijanju kriminaliteta maloletnika, dr Dragan Jovaševid, redovni profesor
Pravnog fakulteta u Nišu
12:40-12:50 Kaznena politika sudova za krivično delo teške krađe, mr Sretko Jankovid, sudija Apelacionog suda u Beogradu
12:50-13:00 Ekološka krivična dela i harmonizacija sa evropskim standardima, dr Vladan Joldžid, naučni savetnik Instituta za kriminološka i sociološka
i straživanja
13:00-13:10 Položaj žrtve pred međunarodnim krivičnim sudovima, dr Tanja Kesid, docent, dr Tijana Šurlan, docent i dr Milan Žarkovid, redovni
profesor, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu
13:10-13:20 Suzbijanje visokotehnološkog kriminaliteta: međunarodni standardi i nacionalno zakonodavstvo Srbije, dr Sanja Dopid, naučni saradnik
Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i mr Slobodan Dopid, Uprava granične policije, MUP RS
13:20-13:30 Diskusija
13:30-14:00 Pauza
14:00-15:00 Promocija izdanja instituta za kriminološka i sociološka istraživanja






Kron, L., Pavidevid, O., Simeunovid-Patid, B. (2013) Nasilje kao odgovor: Socijalne i psihološke implikacije krize. Beograd: Institut
za kriminološka i sociološka istraživanja
Jovanovid, S., Simeunovid-Patid, B. (2013) Žene žrtve ubistva u okviru partnerskih odnosa. Beograd: Institut za kriminološka i
sociološka istraživanja
Blagojevid, M., Stevanovid, Z. (2013) Prevencija kriminala i socijalnih devijacija: evropska i regionalna dobra praksa. Beograd:
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Stevanovid, Z. (2012) Zatvorski sistemi u svetu. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Želeskov Đorid, J. (2012) Rezilijentnost i zadovoljstvo poslom hirurga. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Joldžid, V., Jovaševid, D. (2013) Ekološki prekršaji u pravnom sistemu Republike Srbije. Beograd: Institut za kriminološka i
sociološka istraživanja
ČETVRTAK, 13.06.2013.
11:00-11:10
11:10-11:20
11:20-11:30
11:30-11:40
11:40-11:50
11:50-12:00
12:00-12:10
12:10-12:20
Novac kao objekt zaštite u KZS, dr Nataša Delid, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu
Nasilje u porodici prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske iz 2012. godine, dr Ljubinko Mitrovid, redovni
profesor na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banja Luci
Rad za opšte dobro na slobodi u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske, drVeljko Ikanovid, sudija Vrhovnog suda Republike
Srpske
Zahtevi Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, dr Slađana Jovanovid, vanredni
profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu
Izvršenje krivičnih sankcija kao oblik državne reakcije na kriminal, dr Zlatko Nikolid, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i
sociološka istraživanja u Beogradu
Probacija - tretman u zajednici; osvrt na normativne i organizacione pretpostavke u Republici Srbiji, dr Zoran Ilid, redovni profesor
i Marija Maljkovid, asistent, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu
Usklađenost primene alternativnih krivičnih sankcija u Srbiji sa evropskim standardima, dr Zoran Stevanovid, naučni saradnik
Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i mr Jasmina Igrački
Rad poverenika u Republici Srbiji - kontrola i nadzor i/ili pomod i podrška,Marija Maljkovid, asistent i dr Zoran Ilid, redovni profesor,
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu
12:20-12:30
Koliko su zatvorska kazna i uslovi njenog izvršenja daleko od evropskih standarda?, mrLjeposava Ilijid, istraživač saradnik Instituta za
kriminološka i sociološka istraživanja
12:30-12:40
Uloga Evropske konvencije za zaštitu kudnih ljubimaca u suzbijanju zlostavljanja životinja u Srbiji, dr Ana Batridevid, istraživač
saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
12:40-12:50
Kriminal kao pojava ugrožavanja biodiverziteta, dr Zoran Čvorovid, docent Fakulteta Bezbednosti u Beogradu
12:50-13:00
Mogudnosti primene teorija evropsko-američkog menadžmenta na unapređenje upravljana ljudskim resursima u institucijama
bezbednosti, dr Momčilo Talijan, naučni savetnik Instituta za kriminološka i sociološka i straživanja, Miroslav Talijan, docent Vojne
akademijei Svetlana Ristovid, predavač Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu
13:00-13:10
Pojam efikasnosti krivičnog postupka-razumemo li ideal kome težimo?, Milica Kolakovid-Bojovid, istraživač saradnik Instituta za
kriminološka i sociološka istraživanja
13:10-13:20
Tužilački koncept istrage kao instrument državne reakcije na kriminalitete (novi ZKP RS i evropski standardi), mr Dragana Čvorovid,
asistent na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu
13:20-13:30
Prevencija seksualnih delikata na štetu dece u novom krivičnog zakonodavstvu, dr Zoran Pavlovid, docent Pravnog fakulteta
Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
13:30-14:00
14:00
Pauza
Diskusija i zatvaranje naučnog skupa
INFORMACIJE REZERVACIJE I UPLATE - CELEBRINA TRAVEL, Beograd, Obilicev venac 18 , tel / fax 011 328 15 91, email
www.celebrina.rs, [email protected]; [email protected]; Opcija 05.06.2013.
Detaljne informacije o naučnom skupu možete dobiti u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, Gračanička
18, kontakt osoba: Milka Rakovid, administrativni sekretar
tel: + 381 11 26 25 424
Uplata smeštaja i kotizacije se vrši na račun CELEBRINA TRAVEL; br. 265-1010310000565-65 Raiffeisen banka
Download

xxv naučni skup kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa