Da li Vas Bog voli? Pitanje 1. Ponekad se pitam da li me Bog voli. Ako je on milostivi Bog, zašto na svetu postoji toliko patnje i bola? Odgovor: U svojoj knjizi zvanoj Biblija, Bog objašnjava da su naši grehovi uzrok sve patnje i bola. Istina je da Bog pokazuje svoju ljubav prema celom svetu, kao što čitamo u jednom od najčešće citiranih stihova u Bibliji: Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jednorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. Sveto Jevanđelje po Jovanu, glava 3, stih 16. Međutim, Bog ima da kaže još toga: Gad je Gospodu put bezbožnikov; a ko ide za pravdom, njega ljubi. Priče Solomunove glava15, stih 9. Jer Gospod zna put pravednički; a put bezbožnikov propašće. Psalmi Davidovi, Psalam 1, stih 6. Pitanje 2. Ali ja nisam bezbožnik. Ja sam poštena, moralna osoba. Zasigurno dobro koje sam učinio u svom životu umnogome nadilazi bilo što loše što sam učinio. Kako se ovi stihovi mogu odnositi na mene? Odgovor: Po Božijim standardima ispravnosti, Bog čak i na najmoralniju osobu gleda kao na beznadežnog grešnika na svom putu ka paklu. Biblija poučava da niko nije dovoljno dobar u sebi da ide u Raj. Nasuprot, mi smo svi grešnici i svi smo krivi pred Bogom. Kao što stoji napisano: nijednoga nema pravedna; Nijednoga nema razumna, i nijednoga koji traži Boga. Poslanica Rimljanima svetog apostola Pavla, glava 3, stihovi 10 i 11 Srce je prijevarno više svega i opako; ko će ga poznati? Knjiga Proroka Jeremije, glava 17, stih 9. Neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put k smrti. Priče Solomunove glava14, stih 12. Pitanje 3. Ako sam takva bezbožna osoba u Božijim očima , šta će mi Bog učiniti? Odgovor. Biblija uči da će svi bezbožnici na ovoj zemlji na svršetku sveta doći pod Božji sud. Biblija nam u 23. stihu 6. poglavlja Poslanice Rimljanima kaže da je plata za greh smrt. Smrt je konačna kazna za naše grehove. Ako umremo nespaseni, nikada nećemo ponovo postojati kao svesna bića. I ne samo to, izgubićemo divno nasleđe koje Bog obećava svojim izabranicima. Mi i ne shvatamo koliko je to divno nasleđe. Biti spasen znači da je Bog platio kaznu za naše grehove i da ćemo zahvaljujući tome imati večni život, da naša duša nikada neće umreti i da ćemo posle smrti ili pošto se Hrist vrati i povede nas sa sobom živeti i vladati sa Njim na novom nebu i novoj zemlji. Na kraju vremena svi nespaseni će umreti, što će biti kazna za njihove grehove a Bog će konačno uništiti univerzum. Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božij je život vječni u Hristu Isusu Gospodu Našemu. Poslanica Rimljanima svetog apostola Pavla, glava 6, stih 23. Gle, sve duše moje, kako duša očina tako I duša sinovlja moja je, koja duša zgriješi ona će poginuti. Knjiga proroka Jezekilja, glava 18, stih 4. …onaj koji obrati grješnika s krivoga puta njegova spasti dušu od smrti, i pokriti mnoštvo grijeha. Saborna poslanica svetog apostola Jakova, glava 5, stih 20. Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti a zemlja i djela što su na njoj izgoreće. Druga saborna poslanice svetog apostola Petra, glava 3, stih 10. Jer, gle, ja ću stvoriti nova nebesa I novu zemqu, I što je prije bilo neće se pominjati niti će na um dolaziti.. Knjiga proroka Isaije, glava 65, stih 17. Pitanje 4. To je užasno. Zašto bi Bog uništio čoveka? Odgovor: Zato što je Bog stvorio čoveka da odgovara Bogu za svoje postupke. Savršena Božija pravda zahteva naplatu za greh. Jer svi sagriješiše i izgubili slavu svoju. Poslanica Rimljanima svetog apostola Pavla, glava 3, stih 23. Jer je plata za grijeh smrt... Poslanica Rimljanima svetog apostola Pavla, glava 6, stih 23. Pitanje 5. To je tako grozno. Da li Biblija nudi bilo kakvu nadu kako bi čovek mogao da izbegne uništenje? Odgovor: Svakako da nudi; postoji neko ko je zamena u podnošenju kazne gorkog i sramnog uništenja zbog naših grehova. Taj neko je lično Bog, koji je došao na zemlju kao Isus Hrist da pokaže kako je pre postanja sveta platio za greh. Pre nego što je Bog stvorio svet, izabrao je ljude za sebe, ali zbog toga što će svet zapasti u greh, morao je da obezbedi iskupitelja. Isus Hrist je istrpeo Božji gnev i platio za grehe svih koje je izabrao da spase. Zatim je u svojoj velikoj ljubavi došao na zemlju da pokaže kako je patio i u ime svojih izabranika i na krstu je ponovo istrpeo Božji gnev, mada ne da bi ponovo platio za greh. To je bilo učinjeno pre postanja. Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na nj bezakonje svijeh nas. Knjiga proroka Isaije glava 53, stih 6. Ali on bi ranjen za naše prijestupe, i izbijen za naša bezakonja; kar bješe na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se iscijelismo. Knjiga proroka Isaije glava 53, stih 5. Jer vam najprije predadoh što i primih da Hristos umrije za grijehe naše, po pismu i da bi ukopan, i da usta treći dan po pismu. Prva poslanica Korinćanima svetog apostola Pavla, glava 15, stihovi 3. i 4. Jer onoga koje ne znadijaše grijeha nas radi učini grijehom, da mi budemo pravda Božija u njemu. Druga poslanica Korinćanima svetog apostola Pavla glava 5, stih 21. Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta da budemo sveti I pravedni pred njim u ljubavi. Efescima poslanica svetog apostola Pavla, glava 1, stih 4. Koji je određen još prije postanja svijeta, a javio se u pošljednja vremena vas radi, Koji kroz njega vjerujete Boga koji ga podiže iz mrtvijeh, i dade mu slavu, da bi vaša vjera i nadanje bilo u Boga. Prva saborna poslanica svetog apostola Petra, glava 1, stihovi 20. i 21. Pitanje 6. Da li kažete da ako je Hrist moja zamena, ako je kažnjen za moje grehove, onda ja ne moram da brinem da ću biti uništen? Odgovor: Da, tako je! Ako sam spasen, onda je Hrist kao moja zamena platio za moje grehove. Ko vjeruje sina, ima život vječni; a ko ne vjeruje sina, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu. Sveto jevanđelje po Jovanu glava 3, stih 36 Pitanje 7. Ali šta znači verovati ga? Ako se slažem sa svim što Biblija kaže o Hristu kao Spasitelju, onda sam zauvek spasen od uništenja? Odgovor: Verovati ili imati „veru“ u Hrista znači mnogo više od slaganja sa istinama Biblije u svojim mislima. To znači da vam je Bog dao dar jedinstvene vere, Hristove vere. Kada neko dobije tu posebnu veru, on ili ona počinju da veruju (imaju veru) u čitavu Bibliju. U tom trenutku ta osoba postaje „iznova rođena“ i počinje da ima stalnu želju da poštuje sve zapovesti date u Bibliji. I po tom razumijemo da ga poznasmo, ako zapovijesti njegove držimo. Prva saborna poslanica svetog apostola Jovana Blagoslova glava 2, stih 3. I da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vjere Isusa Hrsita, pravdu koja je od Boga u vjeri. Filibljanima poslanica svetog apostola Pavla, glava 3, stih 9. Pitanje 8. Da li kažete da ne postoji drugi način da izbegnem uništenje osim kroz Isusa? Šta je sa drugim religijama? Da li će njihovi sledbenici takođe biti uništeni? Odgovor: Da, upravo tako. Oni ne mogu izbeći činjenicu da nas Bog smatra odgovornima za naše grehove. Bog zahteva da platimo za naše grehove. Druge religije, uključujući mnoge koje koriste ime Isusa Hrista, ne mogu da obezbede zamenu koja će poneti grehove svojih sledbenika. Hrist je jedini koji može da ponese našu krivicu i izbavi nas. Stoga, čovek treba da napusti svoju religiju i počne da veruje samo Bibliji. Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga ljudi, čovjek Hristos Isus. Prva poslanica Timotiju svetog apostola Pavla glava 2, stih 5 Jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojijem bi se mi mogli spasiti. Djela Apostolska glava 4, stih 12 Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k ocu do kroza me. Sveto jevanđelje po Jovanu glava 14, stih 6 Pitanje 9. Ja sam sada očajan. Ne želim da budem uništen. Šta mogu da učinim da budem spasen? Odgovor: Ne postoji ništa što možete uraditi da biste sebe spasili. Biblija nam kaže da vas samo Bog može spasiti. Bog izvodi moćno čudo spasenja stavljajući reč Božiju (Bibliju) u srca i živote onih koje planira da spase. Efekat ovog čuda spasenja na život osobe koja je spasena je da ona sada poseduje ljubav prema Bogu i Bibliji. Stoga ako neko stvarno želi da bude spasen, treba da provede dosta vremena pažljivo čitajući ili slušajući Bibliju. Tako dakle vjera biva od propovijedanja, a propovijedanje riječju Božijom Poslanica Rimljanima svetog apostola Pavla, glava 10, stih 17 Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru, i to nije od vas, dar je Božji. Poslanica Efescima svetog apostola Pavla, glava 2, stih 8 I jedna bogobojazna žena, po imenu Lidija...slušaše (Pavla koji joj je doneo jevanđelje) i Gospod otvori srce njezino... Djela svetijeh apostola, glava 16, stih 14 Pitanje 10. Vi se stalno pozivate na Bibliju. Koliko je Biblija važna? Odgovor: Biblija je najvažnija knjiga na svetu zato što je ona Božija knjiga prava za ljudsku rasu. Nijedna druga religijska knjiga na može da se uporedi sa Biblijom. Čitajući ili slušajući Bibliju čovek se nalazi na mestu gde Bog može da ga spase ako je takva Božija volja za njega. Takođe će naučiti mnogo divnih istina o Bogu, njegovoj gnevu i njegovom planu spasenja. On zapravo sluša Božji glas jer je Bog autor Biblije i kroz nju se obraća čoveku svojom reči (Biblijom). Zakon je Gospodnji svršen, krijepi dušu; svjedočanstvo je Gospodnje vjerno, daje mudrost nevještome. Psalam 19, stih 7. Sve je pismo od Boga dano, I korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi. Timotiju poslanica druga svetog apostola Pavla, glava 3, stih 16. Tako dakle vjera biva od propovijedanja, a propovijedanje riječju Božijom Poslanica Rimljanima svetog apostola Pavla, glava 10, stih 17 Blago onome koji čita i onome koji slušaju riječi proroštva, i drže što je napisano u njemu; jer je vrijeme blizu. Knjiga Otkrivenja, glava 1, stih 3 Pitanje 11. Mogu li da se molim da Bog možda bude milostiv i spase me? Odgovor: Apsolutno da! Bog je veoma milostiv. Stoga nam Biblija govori da možemo i da bi trebalo da mu se molimo, moleći i preklinjići za milost, priznajući da smo grešnici koji zaslužuju Božiju srdžbu. Ovo nas neće spasiti, ali ćemo biti sigurni da Bog zna za našu jaku želju da postanemo spašeni. A carinik izdaleka stajaše, i ne šćaše ni očiju podignuti na nebo, nego bijaše prsi svoje govoreći: Bože! Milostiv budi meni griješnome. Sveto Jevanđelje po Luki, glava 18, stih 13 Pitanje 12. Da li bi trebalo da posećujem crkvu? Odgovor: Definitivno NE! Biblija nam govori da je skoro 2000 godina pošto je Isus umro na krstu, trebalo da oni koji veruju u njega, ako je to bilo moguće, budu članovi crkava. Ali sada saznajemo iz Biblije da Bog više ne spasava ljude kroz crkvenu službu. Crkveno doba se završilo. Činjenica je, kako Bog zapoveda u svojoj knjizi prava, Bibliji, da pravi vernici treba da napuste crkvu. Tako je jer je Božiji pravedni sud na svim lokalnim pastvama dok Bog priprema svet za Sudnji dan. Kad dakle ugledate mrzost opušćenja o kojoj govori prorok Danilo, gdje stoji na mjestu svetome (koji čita da razumije): Tada koji bidu u Judeji neka bježe u gore. Sveto Jevanđelje po Mateju, glava 24, stihovi 15 i 16 Jer je vrijeme da se počne sud od kuće Božije: ako li se najprije od vas počne, kakav će biti pošljedak onima što se protive Božijemu jevanđelju. Prva saborna poslanica svetog apostola Petra, glava 4, stih 17 Moramo da zapamtimo da nas crkve i sveštenici ne mogu spasiti kao što se ne možemo spasiti krštenjem u vodi ili službom pričešća. Samo Gospod Isus Hrist koji je sam Bog nas može spasiti. Biblija uči da u ovom sadašnjem vremenu, kada smo blizu kraja vremena, Bog spasava veliki broj ljudi mimo crkava. Potom vidjeh, i gle narodi mnogi, kojega niko ne može izbrojiti, od svakoga jezika i koljena i naroda i plemena, stajaše pred prijestolom i pred jagnjetom, obučen u haljine bijele, i palme u rukama njihovima. Knjiga Otkrivenja, glava 7, stih 9. Pitanje 13. Molim Vas, recite mi nešto više o tome kako Bog spasava ljude. Odgovor: Biblija nam u 11 poglavlju Jevanđeqa po Jovanu daje jedan nesvakidašnji primer koji pokazuje da Bog sam radi sve što je potrebno za naše spasenje. Hrist je oživeo čoveka po Imenu Lazar koji je bio mrtav četiri dana. Isus je stao pored Lazarove grobnice i zapovedio mu “Lazare! Izađi napolje.” Jasno je da telo u raspadanju u grobnici nije moglo da ga čuje ni da ga posluša. Ipak je Lazar čuo Božiju naredbu i izašao iz grobnice kao živa osoba. Kako se to desilo? Kada je Isus naredio Lazaru da iziđe, Isus je u svom duhu morao da uđe ući u grobnicu i da tom telu koje se raspadalo fizički život, uši da čuje i volju i snagu da posluša Hristovo naređenje. Biblija nam govori da smo pre nego što budemo spaseni duhovno mrtvi. Ipak nam Bog naređuje da tražimo Boga, da verujemo, da se kajemo. Međutim, baš kao što je bilo nemoguće da mrtvi Lazar posluša Isusovu zapovest da izađe iz groba, nemoguće je da duhovno mrtva osoba posluša Božiju zapovest da veruje da će je Hrist spasiti. Niko ne može doći k meni ako ga ne dovuče otac koji me posla: i ja ću ga vaskrsnuti u pošljednji dan. Sveto Jevanđelje po Jovanu, glava 6, stih 44 Na sličan način, onima koje Bog planira da spasi dok nam zapoveda da verujemo, da se pokajemo da bismo bili spaseni, On govori duhovno mrtvim telima koja nikada ne mogu da budu spasena. Ipak postoje oni koji počinju da veruju u Isusa kao Spasitelja, koji otkrivaju da su najsrećniji kada čine Božiju volju. U njihovom životu postoji dokaz da su spašeni. To može da se dogodi samo zbog toga što im je Bog zapovedio da veruju, Bog je ušao u njihov život i spasao ih. Zato što ih je spasao oni su počeli da veruju u Isusa. Otkrili su da im je greh postao neprijatan. Bilo je očigledno da ih je Bog izabrao da budu spaseni. Kada su čuli Jevanđelje, Bog je primenio Božiju reč na njihove živote i oni su spaseni. Ako niste spaseni, marljivo slušajte Bibliju. Pažljivo i uz molitvu čitajte i čitajte Bibliju. Moguće je da ćete i vi dobiti spasenje dok vas Bog, kroz svoju knjigu zakona, Bibliju, poziva. Tražite Gospoda svi koji ste krotki u zemlji, koji činite šta je naredio: tražite pravdu, tražite krotost, eda biste se sakrili na dan gnjeva Gospodnjega. Knjiga Proroka Sofonije glava 2, stih 3 BEZ OBZIRA NA TO KAKO STE GROZNO ŽIVELI ILI KAKO STE GROZNO GREŠILI, U POTPUNOSTI JE MOGUĆE DA STE UZ POMOĆ BOŽIJE MILOSTI I VI TAKOĐE IZABRANI OD STRANE BOGA, DA POSTANETE SPAŠENI. Međutim, imajte na umu da Bog sve čini u svoje vreme. Zato treba strpljvo da čekate na Gospoda i učite iz Biblije. Dobro je mirno čekati spasenje Gospodnje. Plač Jeremijin, glava 3. Stih 26 U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni je u Bogu. Narode! Uzdaj se u njega u svako doba: izlivajte pred njim srce svoje; Bog je naše utočište. Psalam 62, stihovi 7 i 8 Neka Bog ima milosti za vas. Family Radio, Oakland, CA 94621 USA E‐mail:[email protected] Na internetu: http://www.familyradio.com Eutelsat Hotbird 6 - 13 degrees east






Transponder # 89
Verticle polarization, FEC 2/3, SR
27,500
Satellite frequency: 11.224 GHz
Family Radio Europe (English):
channel 8222
Family Radio International 1:
channel 8233
Family Radio International 2:
Channel 8234
Astra 2B - 28.2 degrees east




Transponder # 36
Vertical LNB polarization
Satellite frequency: 12.4024 GHz
Family Radio Europe (English) :
SID 9558 Porodični radio je Hrišćanski prenos službe zasnovan na Bibliji i nepovezan sa crkvom. SERBIAN DGLY 06‐06‐12 
Download

Da li Vas Bog voli