International Standard Serial Number
INSTITUT RAČUNOVOĐA I
REVIZORA
CRNE GORE
www.irrcg.co.me
E-mail: [email protected]
Priručnik PORESKI SAVJETNIK je upisan
pod rednim brojem 670 kod
Ministarstva kulture, sporta i medija Crne Gore.
PORESKI SAVJETNIK
Godina V
Broj 4
Januar 2015. godine
Izvršni direktor:
Rade Šćekić
Tel: +382 20 227-754
E-mail: [email protected]
Kontakt:
Poštanska adresa:
Momišići, Malo Brdo,
"A", N/3 i N/4,
81000 Podgorica
CRNA GORA
Tel/faks:
+382 20 227 708
E-mail:
[email protected]
International federation of Accountants
Međunarodna federacija računovođa
Institut računovođa i revizora Crne Gore
je pridruženi član IFAC-a.
INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE
PORESKI
S AV J E T N I K
Obavještenje pretplatnicima
Poštovani/a !
Institut računovodja i revizora CG je nastojao da izdavanjem časopisa “Poreski
savjetnik” doprinese boljem informisanju svih zainteresovanih, kada su u pitanju poreski propisi.
Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju u protekloj godini.
Zahvalnost iskazujemo Uređivačkom savjetu koji je koncipirao sadržinu
časopisa, kao i saradnicima koji su svojim člancima doprinijeli kvalitetu
časopisa.
Časopis “Poreski savjetnik” će nastaviti sa izlaženjem u 2015. godini kvartalno (četiri izdanja godišnje).
Pozivamo na saradnju sve zainteresovane, koji smatraju da svojim tekstom,
mišljenjem, sugestijom, ili bilo kojim drugim oblikom saradnje, mogu da doprinesu većem kvalitetu časopisa.
Pretplatu na časopis “Poreski savjetnik” za 2015. godinu zainteresovani mogu
izvršiti na sledeći način:
1. Zajedno sa časopisom “RRF Magazin” po cijeni od 267,50 EUR-a
(sa PDV-om)
2. Samostalno po cijeni od 160,50 EUR-a (sa PDV-om)
Pretplatnici mogu svoju obavezu izvršiti uplatom na žiro račun 520-402105-52
kod Hipotekarne banke ili 550-5658-84 kod Podgoričke banke.
Za sve informacije obratite se na:
Tel/fax: (020) 227-708
E-mail: irrcg@ irrcg.co.me
Direktor
Šćekić Rade
1
PORESKI SAVJETNIK
-
Godina V
-
Broj 4
SADRŽAJ
Kalendar poreskih obaveza ......................................................................................... 6
Aktuelni propisi - Kratke informacije .......................................................................... 10
Poreski izvještaji za 2014. godinu koji se dostavljaju do kraja januara, ..................... 14
odnosno februara 2015. godine
Preračunavanje neto iznosa u bruto iznose kod ličnih primanja, ............................... 18
pri aktuelnoj stopi poreza na dohodak od 13% na lična primanja koja
su iznad 720,00 EUR mjesečno u bruto iznosu
Radojko Bošković
Knjiženje razlika po popisu - Poreski i računovodstveni aspekt ................................ 21
Rade Šćekić
Amortizacija po poreskim propisima .......................................................................... 38
Radojko Bošković
Obračun amortizacije nekretnina postrojenja i oprema za računovodstvene ............ 47
svrhe
Radojko Bošković
Poslovna sposobnost stečajnog dužnika ................................................................... 55
Prof. dr Mihailo Velimirović
Računovodstveno priznavanje i značaj derivatnih financijskih instrumenata ............ 68
Mr. sc Stjepan Kolačević, dipl. oec.
Nacrt Zakona o računovodstvu iz ugla standardizacije razmjene .............................. 82
poslovnih informacija
Vladan Martić, PhD candidate
2
INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE
SADRŽAJ
Pravednost u oporezivanju ........................................................................................ 91
Prevela Dijana Jović
Produženo osiguranje ................................................................................................ 94
Jovo Pajović
Staž osiguranja ......................................................................................................... 98
Jovo Pajović
Plaćanje posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju ................................. 104
i zapošljavanje lica sa invaliditetom
Visina stope zatezne kamate.................................................................................... 107
Podsjetnik o najčešće korišćenim uplatnim računima ............................................. 109
Prosječne zarade (plate) .......................................................................................... 113
Decembar godišnji prosjek, prvo i drugo polugođe 2013. godine
Novembar 2014. godine
Iznos primanja na koja se ne plaća porez na dohodak fizičkih lica........................... 115
Dnevnice za službeni put u inostranstvo................................................................... 118
Poreski kalendar ...................................................................................................... 119
Porudžbenica ........................................................................................................... 120
3
PORESKI SAVJETNIK
-
Godina V
-
Broj 4
INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE
INSTITUTE OF ACCOUNTANTS AND AUDITORS OF
MONTENEGRO
Tel/fax: (020) 227-708, 207-291
Adresa: Malo brdo N-3, N-4 Momišići - Podgorica
E-mail: [email protected]
Molimo Vas da ukoliko želite da budete pretplatnik na časopise “Računovodstvo, revizija i
finansije“ i “Poreski savjetnik” koje izdaje Institut računovođa i revizora Crne Gore popunite
porudžbenicu i pošaljete na našu adresu.
OPIS
Pretplata na časopis
RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i
FINANSIJE za 2015. godinu
Pretplata na časopis
PORESKI SAVJETNIK
za 2015. godinu
Uplatu izvršiti na račun:
Komada
Cijena
EUR
Iznos
EUR
267,50 €
(sa PDV-om)
520-402105-52 kod Hipotekarne banke ad Podgorica ili
550-5658-84 kod SGG Podgorička banka ad Podgorica
PORUDŽBENICA
Ovim putem neopozivo prihvatam pretplatu na:
1. Časopis Računovodstvo, revizija i finansije za 2015.godinu
2. Časopis Poreski savjetnik za 2015. godinu
i molim da mi se dostavlja na adresu:
Naziv poručioca
Adresa
Telefon /fax
PIB/PDV br.
U
Direktor
120
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________
____________________
M.P.
Download

Poreski Savjetnik br. 4 - Institut Računovođa i Revizora Crne Gore