1
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNI HIDROMETOROLOŠKI ZAVOD
SVJETSKI DAN METEOROLOGIJE
Klima: znanjem do akcije
23. mart: Bilten 2015.
2
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
LEKTOR:
Almir Bijedić
Hodžić Sabina
REDAKCIJSKI KOLEGIJ:
Hodžić Sabina
Krajinović Bakir
Kupusović Esena
Rimac Nino
Enis Omerčić
Hadžismailović Ibrahim
Voljevica Nedžad
Brlek Ivan
Zulum Dženan
Muminović Muhamed
Karlović-Hanić Suzana
NASLOVNA STRANA:
DTP:
ZA ŠTAMPU:
Mufid Garibija
Karlović-Hanić Suzana
Mušović Majda
3
UVODNA RIJEČ
Klima na našoj planeti se mijenja. Klimatske promjene imaju dosad nezabilježene, široko
rasprostranjene posljedice širom svijeta i neće zaobići nikoga. U budućnosti možemo
očekivati sve češće i ekstremnije događaje koji će imati teške, opsežne i nepovratne
utjecaje na svakodnevni život, zdravlje, okoliš, privredu i razvoj društva u cjelini.
Uticaj naše države na klimatske promjene je zanemariv, ali posljedice koje trpimo su
velike, o čemu govore i majske poplave.
Gotovo da nema godine, a da nas ne “zadesi” neka prirodna nepogoda. Jedne godine su
to visoke temperature, suša i požari, druge poplave i klizišta, treće visok snijeg… .
Bosna i Hercegovina je veoma ranjiva na štetan uticaj klimatskih promjena i jedino što
nam je preostalo je da iskoristimo naša znanja i da se prilagodimo klimatskim
promjenama s ciljem jačanja otpornosti Bosne i Hercegovine na njihov “negativan” uticaj.
Odgovoriti ovako teškom izazovu nije moguće bez savremene hidrometeorloške službe,
potrebnih osmatranja, istraživanja i djelovanja koja povećavaju razumijevanje i
poznavanje vremenskih prilika i klime. Međutm, to ne možemo sami. Zato pozivamo
cjelokupno civilno društvo, na hitnu “klimatsku mobilizaciju” da doprinesu dobrom
planiranju i pravovremenom djelovanju u borbi protiv klimatskih promjena kako bismo
sačuvali naše živote, zdravlje i imovinu.
Kako su klimatske promjene globalni problem koji se tiče svih nas, sa današnjim naučnim
dostignućima i angažmanom cjelokupnog društva, još uvijek možemo promijeniti razvoj
događaja i ublažiti “negativan” uticaj klimatskih promjena na nama “prihvatljiv i podnošljiv”
nivo.
Zato, počnimo djelovati već danas, kako ne bi bilo kasno!
4
Poruka M. Jarrauda,
Generalniog sekretara Svjetske
meteorološke organizacije povodom
Svjetskog dana meteorologije
2015. godine
Klima: znanjem do akcije
vjetska meteorološka organizacija, kao nasljednik Međunarodne meteorološke organizacije,
osnovane 1873, ima svoju temeljnu misiju podrške zemljama svijeta u pružanju
meteoroloških i hidroloških usluga za zaštitu života i imovine od prirodnih katastrofa vezanih
za vrijeme, klimu i vrijeme, za očuvanje okoliša, te pridonošenje održivom razvoju. To se ne
može dogoditi bez potrebnih posmatranja, istraživanja i operacija koje razvijaju razumijevanje i
znanje o vremenu i klimi.
S
Od 1961. godine, Svjetski dan meteorologije obilježava stupanje na snagu Konvencije o osnivanju
Svjetske meteorološke organizacije koja je potpisana 23. Marta 1950. godine, čime ukazuje na
doprinos koji Nacionalne hidrometeorološki službe čine za sigurnost i dobrobit društva. Svake
godine, proslava se fokusira na neku aktuelnu temu. Tema ove godine su, "Klima: znanjem do
akcije", koja nije mogla biti bolje tempirana, jer međunarodna zajednica kreće prema ambicioznim
odlukama i akcijama koje se odnose na klimatske promjene.
Klimatske promjene se tiču svih nas. One utiču na gotovo sve socioekonomske sektore, od
poljoprivrede do turizma, od infrastrukture do zdravlja. One utiču na strateške resursa poput vode,
hrane, energije. To usporava, pa čak i ugrožava održivi razvoj, i naravno, ne samo u zemljama u
razvoju. Troškovi nedjelovanja su visoki i postati će još veći ako ne djelujemo odmah i odlučno.
Podaci o vremenu i klimi, te njihovoj promjenljivosti, su ugrađeni u našem svakodnevnom životu od dnevnih vremenskih prognoza do sezonskih klimatskih predviđanja da je ponekad lako
zaboraviti količinu posmatranja, istraživanja, računanja i analiza koja se nalazi iza produkata
vremenskih i klimatskih informacija. Danas je prosječna petodnevna prognoza data unaprijed je
5
pouzdana kao dvodnevna prognoza prije dvadeset i pet godina, a sezonske klimatske prognoze
postaju sve pouzdanije. To je moguće zahvaljujući napretku istraživanja “sa daljine”, uključujući i
satelite, velikih poboljšanja u nauci i dramatičnog povećanja snage računara. Naučni napredak u
meteorologiji i klimatologiji u posljednjih pedeset godina je zaista jedan od najznačajnijih među
svim naučnim disciplinama.
Znanje o klimi koje je izgrađeno u posljednjih nekoliko desetljeća je neprocjenjiv resurs i preduslov
za donošenje odluka i za klimatske akcije. Višestruki nizovi dokaza - od temperatura na planinama
koje dovode do smanjivanja ledenjaka, od porasta nivoa mora do vremenskih ekstrema daju nam
snažno uvjerenje da se klima mijenja i da je to uglavnom zbog ljudske djelatnosti, a naročito
emisije stakleničkih plinova koje svake godine postižu rekordno visoke razine.
Nauka nam također daje veliku pouzdanost da mi još uvijek možemo promijeniti kurs i ublažiti
klimatske promjene na upravljivi nivo. Danas, neki ljudi osporavaju dokaze o klimatskim
promjenama i odgovornost koju snosimo prema budućim generacijama. Znanje o klimi može i mora
podržavati ovaj proces, pomažući donosiocima odluka na svim nivoima kako bi donijeli najbolje
odluke. Znanje o klimi mora doći u obliku koji je lako razumljiv i upotrebljiv onima kojima je to
potrebno.
Klimatski proizvodi i usluge mogu pomoći urbanistima u razvojnoj politici i akcijskim planovima koji
mogu ojačati urbanu otpornost u slučaju prirodnih katastrofa i poticati ekološku, zelenu ekonomiju.
Javne zdravstvene vlasti koriste klimatske prognoze iznoseći ih na proaktivan način u odnosu na
moguće zdravstvene posljedice ekstremnih pojava poput suša, toplinskih valova i poplava.
Zahvaljujući predviđanjima o trendovima temperatura i kiša, poljoprivrednici mogu napraviti bolju
sadnju, obrezivanje i donositi bolje marketinške odluke. Menadžeri koji se bave vodnim resursima
koriste klimatske podatke za optimizaciju vodoopskrbe i upravljanja poplavama. Energetski sektor
koristi klimatske podatke da odluči gdje i kakvu vrstu elektrane treba izgraditi na određenom
mjestu.
Globalni okvir za klimatske službe (Global Framework for Climate Services), inicijativa Ujedinjenih
naroda koju vodi WMO je začeta upravo u tu svrhu: omogućiti pružanje usluga u klimatskim
službama na način da se odluke mogu biti donesene na temelju najbolje moguće informacije. To je
ključni izazov I za zemlje u razvoju i razvijene zemlje i postoji veliki potencijal u učenju jednih od
drugih. Iskustva i napredak u razvoju i primjeni klimatskih usluga mogu biti dijeljeni kao primjeri
dobre prakse i pomoći ostalim zemljama u ubrzanju njihovog puta prema klimatskoj adaptaciji.
U zaključku, ja pozivam članice WMO, sve vlade i civilnna društva da dijele i primijenjuju znanja o
klimi za snažne klimatske akcije kako bi se sveli na minimum klimatski rizici i poticao održivi razvoj.
6
METEOROLOŠKA ANALIZA MAJSKIH POPLAVA
Vremenski i klimatski ekstremi iz godine u godinu postaju sve učestaliji i jači, a da je to
slučaj primjer su poplave koje su u maju 2014. godine imale katastrofalne razmjere u
našoj zemlji i regionu.
Analizom sinoptičke situacije, na visinskoj
karti polja pritiska zraka od 500 hPa za
13.05.2014.god, u području Đenovskog
zaliva bilo je primjetno formiranje polja
niskog pritiska.
Novonastala ciklona, premještala se
preko južnog Jadrana i u periodu od 14
do 17.05. stacionirala iznad područja koje
zahvata našu zemlji, Srbiju i Hrvatsku.
Temperaturna stratifikacija sa visinom bila
je idealna za ciklogenezu i produbljivanje
ciklona. Neprekidan dotok toplog i
vlažnog zraka sa Mediterana uticao je na
pojavu obilnih padavina koje su
uzrokovale razorne poplave kako u našoj
zemlji tako i u regionu.
Visinska karte polja pritiska zraka na 500 hPa
16..05.2014
.
7
Nakon najtoplije zime od početka službenih mjerenja u Bosni i Hercegovini i u proljeće se
nastavljaju dešavati vremenski ekstremi. Da se radi o ekstremnom događaju ukazuje i
podatak da su prevaziđeni dosadašnji historijski maksimumi vodostaja i dnevnih količina
padavina, na meteorološkoj stanici u Tuzli, Sarajevu i Zenici.
Akumulirane količine padavina u poplavnom periodu 20.04 do 17.05. 2014.
450
400
350
mm
300
250
200
150
100
50
0
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
BIHAĆ
APRIL
SANSKI MOST
TUZLA
BUGOJNO
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
GRADAČAC
MAJ
BUGOJNO
SARAJEVO
ZENICA
BIHAĆ
SANSKI MOST
GRADAČAC
SARAJEVO
TUZLA
ZENICA
U periodu od 20.04. do 05.05.2014.g. gotovo svakodnevno su zabilježene padavine,
usljed čega je došlo do povećanja vodostaja, uz manje poplave. Obilne količine padavina
zabilježene su u periodu od 14. do 17.05. Tlo je već bilo poprilično zasićeno vodom, što je
uzrokovalo brzo oticanje i porast vodostaja vodotoka i katastrofalne poplave. U periodu od
20.04. – 17.05. kumulativne padavine kretale su se su između 250 i 400 l/m2, a u periodu
od 14.-17.04. čak do 250 l/m2. Na pojedinim stanicama izmjerene sume padavina u
navedenom periodu bile su dva do tri puta veće od prosječnih i najviše zabilježene u
zadnjih 120 godina od kada se vrše sistematska mjernja. Povratni period padavina kretao
se čak i preko 1000 godina.
8
HIDROLOŠKA ANALIZA MAJSKIH POPLAVA
• U perodu od 15. aprila do 03. maja period
stalnih padavina;
• Početkom maja dijelovi BiH u bili već
zahvaćeni poplavama;
• Od 14. maja padavine koje su trajale
intenzivno do 16. maja, a smanjenim
intenzitetom do 17. maja.;
• Povratni period padavina je u zavisnosti
od područja i perioda koji se posmatra i
preko 1000 godina.
• Na slivu r. Bosne u gornjem dijelu toka,
generalno do područja grada Kakanj,
registrirane su velike vode rijeke Bosne i
njenih pritoka, ali ne i historijski
maksimumi;
Ekipa FHMZ na snimanju tragova velikih voda
• Na slivu na području grada Zenice,
registrirani su do tada najviši vovostaji sa
povratnim periodom većim od 100
godina.
• Na slivu r. Bosne nizvodno od Zenice,
registrirani su do tada najviši vodostaji sa
povratnim periodom većim od 500
godina
• Na slivu r. Save, registrirani su do tada
najviši vovostaji sa povratnim periodom
većim od 500 godina, prema analizi
poplavnog vala od strane ARSO i većim
od 1000 godina.
Povratni period
9
Analiza poplavnog vala
U FHMZ je urađen „Hidrološki i meteorološki izvještaj o poplavama u maju 2014. godine
na područje Federacije BiH“.
Poplavno područje je bilo i prije poplavnog događaja zasićene vodom, jer su u Bosni i
Hercegovini već u aprilu pale velike količine kiše.
Poplave u slivu rijeke Bosne u maju 2014. su rezultat nekoliko dana kontinuirane kiše, što
je izazvalo izuzetno visoka specifična oticanja i koeficijente oticanja blizu vrijednosti 1.
Usporedbom vrijednosti probabilističke analize maksimalnih višednevnih padavina u
periodu 1960-2013. i 2000-2010. i vrijednosti maksimalnih višednevnih padavina u aprilu i
maju 2014., procijenjeno je da se za područje Tuzle i Olova radilo o kišama povratnog
perioda više od 500 godina. Podaci o padavinama zabilježenim na ostalim stanicama
FHMZ upućuju na povratne periode više od 20 godina.
Nivoi i proticaji velike vode u maju 2014. Rijeka Bosna
(FHMZ: Hidrološki izvještaj o vodnom valu velike vode za sliv rijeke Bosne, Une, Tinje direktni sliv Save i rijeke Save na području FBiH)
H maks.
VS
km od
vrela
(cca)
¨0¨
(mnm)
maj 2014
(cm)
1
2
3
4
5
6
Reljevo
Visoko
Dobrinje
Raspotočje
Zenica
Zavidovići
11,67
38,11
51,88
89,39
92,21
151,7
478,46
407,5
392,06
312,62
307,6
200,72
498
516
458
527
601
870
7
Maglaj Poljice
178,8
164,8
980
datum pojave
Tabela 1.
15.maj
historijske vrijednosti
h maks.
maj 2014
H
maks.
(cm)
datum pojave
527
20. 12.1968.
1951-2013.
493
446
530
633
20.12.1968.
10.1. 2010.
20.12.1968.
13.5.1965.
740
3.7. 2005.
period
(mnm)
Qmaks.
maj
2014
(m3/s)
440
630
1967-2013.
1970-2013.
1963-2013.
1958-2013.
483,44
412,66
396,64
317,89
313,61
209,42
1971-2013.
174,6
3579
Izvještaj je usvojen na 139. Sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 13.11.2014.
1609
2526
10
Hidrološki prognozni model u Sektoru hidrologije
HBV – light (Švedska), ¨Hidrološki model za sliv rijeke Bosne¨
Hidrološki model za sliv rijeke Bosne su, kroz HBV program, razvili eksperti iz Slovenije
(ARSO i Građevinski fakultet) kao pomoć Republike Slovenije Bosni i Hercegovini nakon
katastrofalnih poplava u maju 2014. godine.
Ulaz u model su padavine i srednje dnevne temperature zraka na 6 meteoroloških stanica
u slivu rijeke Bosne kroz a) COSMO i b) WRF NMM meteorološki model.
Model daje prognozu otjecanja za 3 dana na 25 lokaliteta u slivu Bosne (uglavnom
lokaliteti hidroloških stanica na glavnom toku i pritokama).
Shematski prikaz operativnog rada na modelu:
11
Klimatološke prilike u 2014. godini
Srednje godišnje temperature zraka u 2014. godini bile su znatno više od normalnih
vrijednosti za period 1961-1990 na čitavom posmatranom prostoru Bosne i Hercegovine i
kretale su se u rasponu od 11,0 oC u Livnu do 15,9oC u Mostaru, dok su u višim
područjima imale vrijednosti od 2,5 oC na Bjelašnici do 9,0 oC na Ivan Sedlu.
Temperaturna odstupanja u odnosu na normalne vrijednosti varirala su od 1,2 oC na
Bjelašnici do 2,6 oC u Bugojnu.
Prema
raspodjeli
percentila
Ukupne sume padavina u 2014. godini
temperaturne prilike tokom 2014. godine
bile su znatno iznad prosjeka, a najveća
svrstavamo u kategoriju ekstremno
odstupanja zabilježena su u sjevernim
toplo.
predjelima Bosne. Izmjerene količine
Na meteorološkim stanicama Sarajevo i
padavina tokom 2014. godine kretale su
Tuzla 2014. godina je najtoplija od
se između 1082,7 mm u Sarajevu do
početka službenih mjerenja.
1934,3 mm u Bihaću.
Prema raspodjeli percentila količine
padavina svrstavamo u kategoriju kišno,
vrlo kišno i ekstremno kišno.
Odstupanja temperatura zraka u 2014.
Odstupanja suma padavina u 2014.godini
Meteorološka upozorenja
FHMZ, 2014. godine, u okviru METEOALARM-a, je ukupno izdao 27 upozorenja za
Bosnu i Hercegovinu, tj 104 upozorenja po kantonima Federacije Bosne i Hercegovine.
U toku 2014. godine su izdata 3 upozorenja na jak vjetar, jedno na visoku temperaturu, 2
na nisku temperaturu, 19 na obilne padavine i 2 na grmljavinu.
12
Međunarodni fenološki vrtovi
u Bosni i Hercegovini tokom 2014. godine
Međunarodni
fenološki
vrtovi
Mostar, Sarajevo i Ivan Sedlo,
zvanično su započeli sa radom
tokom 2014. godine. Nakon što je
u proljeće 2013. godine, na
stanicama Sarajevo – Bjelave i
Ivan Sedlo, obavljena sadnja
fenoloških
objekata
koji
su
dopremljeni iz Njemačke,
u
Mostaru je, zbog specifičnih
klimatskih prilika, isti posao
obavljen u jesen. Do kraja 2013.
godine nije bilo osmatranja, a
glavnina pažnje posvećena je
održavanju vrtova i sadnica. Vrtovi
su u neposrednoj blizini glavnih
meteoroloških
stanica
na
navedenim lokalitetima.
Sa početkom vegetacijske sezone
u 2014. godini krenula su
osmatranja od strane osoblja
uposlenog
na
stanicama.
Koordinator ovog projekta je
Humboldt Univerzitet iz Minhena, a
prikupljeni podaci se nakon
kontrole pohranjuju u jedinstvenu
bazu podataka za cijelu Evropu. Bosanskohercegovački međunarodni fenološki vrtovi su u
mreži sa oznakama 210 (Sarajevo), 211 (Ivan Sedlo) i 212 (Mostar).
Rezultate osmatranja sa navedenih lokacija, kao i mnogih širom Evrope, moguće je
pogledati na linku http://ipg.hu-berlin.de
13
Agrometeorološki pregled u proizvodnoj 2013./2014.godini
Generalno, proizvodna 2013/2014 godina bila je nepovoljna za neke poljoprivredne
kulture. Na slabiji kvalitet i kvantitet prinosa uticale su ekstremne vremenske prilike, prije
svega ekstremne količine padavina i nepovoljna vlažnost u periodima koji su se poklapali
sa osjetljivim fazama razvoja, veliki broj bolesti i štetnika, nepovoljna primjena
agrotehničkih mjera itd.
Klimatološki gledano, temperaturne sume tokom vegetacionog perioda bile su znatno
iznad prosjeka sa pozitivnim anomalijama koje su u velikoj mjeri određivale rast i razvoj
svih poljoprivrednih kultura. (Grafikon1).
Proljeće i ljeto 2014. je obilježeno suficitom padavina u većem dijelu zemlje. Iako tokom
ljeta nije bilo izraženijih toplinskih valova,pa čak ni dugotrajnijeg niza vrućih dana, zbog
iznimno blage zime i toplotnih prilika tokom proljeća, sazrijevanje žita je bilo ubrzano i
žetva je provedena 2-3 sedmice ranije nego uobičajeno uz umanjen prinos od 20-30%.
Sarajevo , 2014 godina
temperaturne sume(0C)
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
2014
6
7
8
9
10
11
prosjek61_90
0
Sume efektivnih temperatura zraka na 2 m iznad temperaturnog praga ≥ 5,0 C za 2014.
12
14
TREND ZAGRIJAVANJA NASTAVLJEN U
2014.
15
14 od 15 najtoplijih godina
zabilježeno u ovom stoljeću
Ženeva, 2 Februar 2015. (WMO)
U
izvještaju
Svjetske
meteorološke
organizacije (WMO) o stanju globalne klime u
2014. godini navodi se da je globalna
prosječna temperatura zraka iznad kopna i
mora bila za oko 0,57 °C viša od
dugogodišnjeg prosjeka koji iznosi 14,0 °C za
referentni period (1961. do 1990). Za
usporedbu, temperature u 2010 su bile za 0,55
°C, a u 2005 za 0,54 °C više od prosječnih.
Kako navodi generalni sekretar WMO-a
Michel Jarraud mnogo je važniji sveukupni
trend zagrijavanja od rangiranja pojedinih
godina. Prema prikupljenim podacima, 2014.
godina je bila rekordno najtoplija, iako postoji
mala razlika imeđu tri najtoplije.
“Podaci za 2014. godinu ukazuju nam da se
četrnaest od petnaest najtoplijih ikad
zabilježenih godina dogodilo u 21. stoljeću",
izjavio je generalni sekretar WMO-a Michel
Jarraud. "Očekujemo nastavak globalnog
zagrijavanja s obzirom na porast nivoa
stakleničkih gasova u atmosferi kao i količinu
toplote u okeanu.
Oko 93% viška energije zarobljene u atmosferi
stakleničkim gasovima iz fosilnih goriva te kao
posljedica ljudskih aktivnosti završava u
okeanu. Zato količine toplote u okeanu
predstavljaju ključ razumijevanja klimatskog
sistema, a za veliki dio je odgovoran čovjek.
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/service/global/extremes/201413.gif
16
Projekat - "Izgradnja otpornosti na katastrofe
na zapadnom Balkanu i u Turskoj"
U 2014. godini završen je projekat
"Izgradnja otpornosti na katastrofe
na zapadnom Balkanu i u Turskoj"
koji se provodio u partnerstvu sa
nadležnim državnim agencijama
odgovornim za upravljanje rizikom
od katastrofa i hidrometeorološkim
službama država korisnica IPA-e
u jugoistočnoj Evropi.
Projektom "Izgradnja otpornosti
na katastrofe na zapadnom
Balkanu i u Turskoj"
 FHMZ
je
unaprijedio
kapacitete
za
provjeru
ispravnosti mjernih instrumenata, putem kalibracionog seta seta, kontrolu i
homogenizaciju podataka, te
pohranjivanje
istih
u
nadograđenu verziju baze
podataka ORACLE – Clidata.

poboljšani su kapaciteti za
rano upozoravanje, priključenjem Meteoalarmu
17
Nova arhiva
U okviru projekta „Adekvatno arhiviranje hidroloških i
meteoroloških podataka Federalnog hidrometeorloškog
zavoda“, Fond za zaštitu okoliša FBiH je prepoznao
potrebu da se građa neprocjenjive vrijednosti zaštiti od
eventualnog propadanja, te je finansirao projekat u iznosu
30.000 KM.
Arhivska građe, sakupljana 120 godina i sačuvana od
propadanja i proteklim ratnim dešavanjima, smještena je
u prostor namjenjen ovako značajnoj građi.
Federalni hidrometeorlološki zavod je u protekloj godini
dodatno izdvojio 15.000 KM u opremanje prostora i
nabavku neophodnog kancelarijskog materijala.
Cjelokupna arhivska građa biće popisana i urađen
katalog arhive.
meteorološka arhiva prije renoviranja
Slijedeća faza je digitalizacija podataka.
Prostor arhive poslije renoviranja i
sanacije
hidrološka arhiva prije renoviranja
18
Sanacija MS Zenica
U prethodnoj godini su nastavljene
aktivnosti ka ostvarivanju energetske
efikasnosti Zavoda. Nakon što je u
prethodnom periodu upravna zgrada
Zavoda utopljena i nakon što je
potrošnja energije osjetno smanjena,
u 2014. godini je isto urađeno sa
zgradom meteorološke stanice u
Zenici.
Ovi radovi podrazumijevaju promjenu
fasade, zamjenu dotrajalih prozora i
promjenu
grijnih
instalacija
u
objektima.
MS Zenica prije i poslije sanacije
Namjera Zavoda je da u svakoj godini utopli po jednu zgradu i smanji potrošnju
energenata.
Uništavanje opasnih materija
Značajne količine živinih termometara i opasnih i zapaljivih hemikalija su uz angažovanje
akreditovane kompanije za uklanjanje ovakvih materija uklonjene iz Zavoda i otpremljene
u Austriju s ciljem neutraliziranja njihovog uticaja na okoliš i ljude.
19
Sanacija seizmološke stanice
Dok se ne završi zgrada
seizmologije
na
Grdonju,
izvršena je sanacija privremenog
prostora seizmološke stance u
podrumu zgrade na Bjelavama,
tako da su seizmometri sada
smješteni
u
adekvatnom
prostoru.
Prostor privremene seizmološke stanice
prije i poslije sanacije
Izdvajanje prostora stanice za monitoring kvaliteta zraka
U decembru 2014. je izvršeno
obezbjeđivanje
adekvatnijih
uslova za smještaj automatske i
manuelne stanice za monitoring
kvaliteta
zraka
"Bjelave
Sarajevo" izdvjanjem staničnih
uređaja u zasebnu prostoriju bez
mijenjanja lokacije.
Prostor za smještaj automatske i
manuelne
stanice
za
monitoring
kvaliteta zrak prije i poslije sanacije
20
NASTAVAK MODERNIZACIJE CENTRA ZA VREMENSKU PROGNOZU
Nova server soba
Razvoj
i modernizacija službi Federalnog
hidrometeorloškog zadvoda doveo je do značajnog
povećanja broja severa, što je stvorilo potrebu za
izgradnjom nove „server sobe“.
Građevinski radovi finansirani su sopstvenim budžetskim sredstvima, a dio opreme je doniran od
strane UNDP-a. Radove na „prebacivanju“ opreme
i uvezivanje u mrežu izvršili su uposlenici Zavoda.
Server soba prije i poslije renoviranja
Nova internet komunikacija
Ozbiljne smetnje u radu, prouzrokovane sporom internet konekcijom, prevaziđene su uz
saranju sa „BH Telecom“-om, postavljanjem radiorelejnog linka 20/5 Mbps, do uspostave
konekcije putem optičkog kabla. Na ovaj način znatno je skarćeno vrijem izrade
vremenske prognoze, a otklonjene su smetnje u komunikaciji sa WMO.
21
Novi server za izradu vremenske prognoze
Globalne klimatske promjene, stvorile su potrebu jačanjem kapaciteta Sektora za izradu i
praćenje vremenske prognoze. Zavod je nabavio Dell PowerEdge R715 rak server, tako
da dosadašnja horizontalna rezolucija modela 30/10 km smanjena je na 12/4 km, što je
doprinjelo izradi kvalitetnije i preciznije vremenske prognoze.
Uz novu internet konekciju brzina i kvalitet izrade vremenske prognoze je značajno
poboljšan.
Index opasnosti od požara
Kao posledica globalnog zagrevanja, toplijih i
sušnih ljeta, jakih vjetrova poremećaja kišnih
perioda, šumski požari su sve ćešće pojava.
Federalni hidrometeorloški zavod je modelom
visoke rezolucije za numeričku prognozu
vremena (WRF-NMM model) izradio i pustio u
rad "indeks procjene opasnosti od pojave i
širenja šumskih požara" (Fire Weather Index –
FWI) za područje Bosne i Hercegovine.
Nadamo se da ćemo na ovaj način podići
javnu svijesti o prevenciji i opasnosti od
požara i pomoći nadležnim institucijama.
Naravno, model se ne odnosi na procjenu
požara izazvanim ljudskim faktorom.
Nova dugoročna prognoza
Od
28.08.2014.
godine
Federalni
hidrometeorološki zavod godine počeo je sa
izradom dugoročne prognoze na bazi
globalnog prognostičkog modela (Global
Forecast System GFS) za gradove Bosne i
Hercegovine. Prognoza se radi svakog
ponedeljka i ukazuje na izglede vremena za
narednih 15 dana.
22
Epizoda visokog zagađenja zraka
u decembru 2014. i januaru 2015. godine
Krajem 2014. godine pod uticajem
stabilne atmosferske situacije koja je
uvjetovala jake temperaturne inverzije
koncentracije zagađujućih materija u
gradovima dolinsko-kotlinskih dijelova
Bosne i Hercegovine
su dosegle
izuzetno visoke nivoe, opasne po ljudsko
zdravlje.
Ova epizoda je potrajala do sredine
januara 2015. godine kada je došlo do
nagle destabilizacije atmosfere koja je za
rezultat imala nekoliko uzastopnih dana
sa izrazito čistim zrakom za zimski dio
godine. Skoro na svim mjestima su
mjerene jako visoke virjednosti lebdećih
čestica i sumpordioksida. Najviše su
vrijednosti koncentracija sumpordioksida
mjerene u Zenici i Tuzli. Lebdeće čestice
su redovno prelazile granične vrijednosti
skoro na svim mjernim mjestima takođe,
a u Sarajevu je u došlo i do prelaska
graničnih vrijednosti azotnih oksida i
ugljičnog monoksida.
Ova epizoda visokog zagađenja je bila
ipak nešto slabijeg intenziteta nego
epizoda iz sličnom perioda 2013/2014.
godine. Mjerene vrijednosti koncentracija
zagađujućih materija smještaju naše
gradove u evropski vrh po pitanju
zagađenja zraka. Ipak, današnje
vrijednosti su višestruko niže od onih
koje su mjerene u drugoj polovici
dvadesetog stoljeća, osobito kada je u
pitanju sumpordioksid.
Kao glavni izvori zagađenja u Sarajevu
su detektovani saobraćaj i ložišta.
Posljednjih godina prisutan je trend
povećanja broja kućnih ložišta na kruta
goriva (drvo i ugalj) zbog sve većih cijena
prirodnog gasa.
Upoređivanjem kretanja vjetra i rezultata
mjerenja sumpordioksida je utvrđeno da
najveće količine ovog polutanta u Zenicu
dolaze iz pravca Kaknja. Istovremeno,
najviše koncentracije lebdećih čestica u
zeničkom zraku su posljedica lokalnih
izvora.
U Zenici i Tuzli značajno mjesto u
ukupnom
zagađenju
zraka
imaju
industrijska i energetska postrojenja. U
skladu s tim su i veće koncentracije
sumpordioksida u Tuzli i Zenici u odnosu
na Sarajevo.
Nažalost, opšti ekonomski trendovi u
Bosni i Hercegovini su takvi da u
narednim
godinama
ne
možemo
očekivati ublažavanje uticaja navedenih
antropogenih faktora zagađenja zraka, i
ostaje da se nadamo da će prirodni
faktori biti naklonjeniji građanima Bosne i
Hercegovine.
23
KVALITETNA SARADNJA SA DRUGIM INSTITUCIJAMA U BIH
Nova stanica kvalitete zraka u Goraždu
U okviru UNEP /GEF Projekta „Razvoj kapaciteta za integraciju
globalnih obaveza iz oblasti okoliša“ pokrenute su aktivnosti na
postavljanju automatske mjerne stanice za kvalitet zraka u
Goraždu, što je podržano i od načelnika općine Goražde.
Po prvi put, dva hidrometeorloška zavoda u saradnji sa UNEP-om
izvršili su dvije kampanje mjerenja kvaliteta zraka pasivnim
uzorkivačima
Projektom je obuhvaćeno i vraćanje u funkciju stanice za kvalitet
zraka na Ivan Sedlo.
postavljanje pasivnih mjerača za praćenje koncentracija azotnih
oksida i sumpordioksida u Goraždu 2014. godine
Nastavak saradnje sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH
Fond za zaštitu okoliša FBiH, prepoznao je i podržao jačanje kapaciteta za monitoring
kvalitete zraka Zavoda kroz projekat.
Projektom je predviđena nabavka novih analizatora stanice za monitoring kvalitete zraka
“Bjelave” u Sarajevu i vraćanje u funkciju postojeće laboratorije za analizu kvaliteta
padavina i sadržaja metala u lebdećim česticama.
Za ove aktivnosti Fond izdvojio 150.000 KM.
Izvještaj o emisijima
Federalni hidrometorološki zavod, kao Federalni referntni
centar, izradio je “Izvještaj o emisijima u zrak iz pogona i
postrojenja u Federaciji BiH” za 2014. godinu.
Registar mjerenja do 2014.g.
Digitalizirani su svi podaci o mjerenjima kvaliteta zraka do
1992. godine u Bosni i Hercegovini koja je vršio FHMZ.
24
Proširena mreža seizmoloških
stanica
Obzirom, da je Zenica zadnjih godina
bila seizmički aktivna i da je područje
podložno čestim gorskim udarima,
postavljanje novog seizmografa ima
poseban značaj. Podaci o registriranim
zemljotresima seizmografom „Geotech
Smart 24“ šalju se
u Centar za
seizmologiju u Sarajevu na dalju obradu i
analizu.
Sadašnja seizmološka mreža sadrži šest
seizmoloških stanica (Bihać, Livno,
Mostar, Zenica, Tuzla i Sarajevo), a u
narednom
periodu
planirano
je
uspostavljanje seizmološke stanice u
Goraždu, čime bi bila zaokružena mreža
seizmoloških stanica u Federaciji BiH.
Prioritetna aktivnost u narednom period
je
uspostava
automatske
obrade
seizmoloških podataka, što će znatno
ubrzati
obavještavanje
nadležnih
institucija i javnosti o seizmičkim
aktivnostima na području Bosne i
Hercegovine.
Katalog zemljotresa
Obziroim da teritorij BiH predstavlja
jedan od seizmički aktivnijih dijelova
Balkanskog poluotoka, koji ulazi u sastav
sredozemno–tran-azijskog
seizmičkog
pojasa, Zavod je uradio Katalog
hisrotijskih zemljotresa za područnje
cijele BiH. Smatramo da će Katalog
doprijeti
što
shvatanja
značaja
zemljotresnog inžinjerstva u BiH sa
ciojem smanjenja štetnog djelovanja
zemljotresa.
Seizmičnost teritorije BiH u
2014. godini
U protekloj godini BiH je registrirano 77
zemljotresa, od čega 53 zemljotresa su
imala magnitudu manju od 2,9 stepeni
po Richteru, 19 zemljotresa su imala
magnitudu između 3,0 i 3.9 stepeni po
Richteru i 5 sa magnitudom većom od 4
stepena
po
Richteru.
Seizmički
najaktivnije
područje
je zapadna
Hercegovina, a najjači zemljotresi
pogodili su obasti Zenice i Livna.
2.0 < M > 2.9
3.0 < M > 3.9
M > 4.0
25
Druga konferencija
„Platforme za smanjenje rizika od katastrofa
Bosne i Hercegovine – zemljotresi“
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,
uz saradnju i podršku UNDP-a u Bosni i
Hercegovini,
organiziralo
je
Drugu
konferenciju Platforme za smanjenje rizika od
katastrofa Bosne i Hercegovine na temu
„Zemljotresi“, koja je se održana 17. 12. 2014.
godine u Sarajevu.
Na konferenciji je kroz stručne rasprave bilo
govora o zemljotresima kao prirodnoj pojavi,
procjeni seizmičkog rizika u Bosni i
Hercegovini,
projektovanju
i
građenju
seizmički otpornih konstrukcija, zaštiti i
spašavanju od zemljotresa, kao i drugim
pitanjima značajnim za ovu tematiku.
Konferenciju je otvorio predstavnik Ureda
predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH gosp.
Pavo Šljivić, a učesnicima su se obratili
zamjenik ministra sigurnosti gosp. Mladen
Ćavar i gosp. Yuri Afanasiev, rezidentni
predstavnik UN-a u Bosni i Hercegovini.
Konferenciji
su prisustvovali
predstavnici
institucija i organa iz Bosne i Hercegovine u
oblasti hidrometeorologije, seizmologije, građevinarstva, naučnog istraživanja, medicine,
eksperti, predstavnici međunarodnih institucija te entitetskih uprava za civilnu zaštitu i
Odjeljenja za javnu sigurnost Brčko Distrikta. Aktivno učešće uz prezentaciju rada iz
oblasti seizmologije imali su i predstavnici Federalnog hidrometeorološkog zavoda,
direktor Almir Bijedić i načelnik Centra za seizmologiju Ivan Brlek. Na kraju Konferencije
su usvojene preporuke o zaštiti od zemljotresa.
26
Aktivnosti bosansko-hercegovačke meteorske mreže tokom 2014.
godine
Do kraja prošle godine u pogonu je bilo 7
kamera za snimanje meteora. Šest
kamera je postavljeno na meteorološkim
stanicama
Federalnog
hidrometeorološkog zavoda (Sarajevo, Bjelašnica
– dvije kamere, Gradačac, Bihać i
Mostar), a jedna stanica je postavljena u
Lovištu na Pelješcu, u Hrvatskoj.
Vedro nebo iznad BiH u periodu, između
9 i 16. decembra 2014. kada je Zemlja
prošla kroz meteorski roj Geminida,
omogućilo je nesmetan rad bosanskohercegovačke meteorske mreže. Kamere
su snimile ukupno 1823 meteora i
izračunate su orbite za njih 360. Pri tome
su 82 orbite najviše kvalitete Q3.
U septembru prošle godine, na XVII
Nacionalnoj
konferenciji
astronoma
Srbije održanoj u Beogradu, a koja je
međunarodnog karaktera, održano je
izlaganje
pod
naslovom
“FIRST
RESULTS OF BOSNIA-HERZEGOVINA
METEOR NETWORK (BHMN)”.
Ovaj rad će biti publiciran u relevantnom
naučnom časopisu.
Blistavi bolid iz roja Geminida (najsjajniji tokom 2014.) snimljen sa meteorološke stanice u Bihaću (lijevo) i iz
Lovišta na Pelješcu (desno). Kamere su ga registrirale 08.12.2014. Mjesec je bio u fazi 2 dana iz Punog
mjeseca, pa je osvijetlio oblake nad Bihaćem.
27
PLAN RAZVOJA CENTRA ZA ASTRONOMIJU
Centar za astronomiju u cilju približavanja astronomije javnosti, a posebno djeci u tekućoj
godini planira:
Priprema literature
U pripremi je priručnik za astronomiju u
kom će se objasniti osnovni pojmovi iz
astronomije i upotreba teleskopa.
U izradi su i video prezentacije za malu
školu astronomije.
Mala škola astronomije
Predavanja iz astronomije za učenike
osnovnih škola bi se odvijala u krugu
Zavoda, jednom sedmično.
Teoretski bi se obradila astronomija kao
naučna disciplina i njen istorijski razvoj,
rotacija Zemlje i pojave na nebeskoj
sferi, Sunčev sistem i osnove rada sa
teleskopom.
Sa nabavkom, adekvatnog, teleskopa bi
se radila i praktična obuka, kako rada sa
teleskopom tako i pronalaskom i
posmatranjem cirkupolarnih sazviježđa.
Cilj je približiti astronomiju djeci.
Izgradnja mini opservatorije
U planu je izrada i mini opservatorije, na
jednoj od meteoroloških stanica.
Proširenje mreže meteorskih
kamera
U planu za ovu godinu je nabavka dvije
do tri meteorske kamere.
Krajnji cilj je, meteorskim kamerama,
pokriti sve meteorološke stanice u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nabavka teleskopa
Zavod je, privatnom donacijom, dobio
Sky Watcher teleskop, gdje je dizajn
optike - Maksutov-Cassegrains, žižne
daljina - 1300mm, dijamtear - 102mm,
zajedno sa prenosnim stalkom koji
posjeduje motor za rotaciju.
To je prenosni
teleskop, idealan
za
posmatranje
dvojnih-zvijezda,
detaljne površine
Mjeseca i svijetlih
planeta. Najmanja
zvijezda koja se
može vidjeti sa
njim,
ima
magnitudu 12.7.
28
29
SADRŽAJ
SVJETSKI DAN METEOROLOGIJE “Klima:znanjem do akcije” ...................................................................... 1
UVODNA RIJEČ................................................................................................................................................. 3
“Klima: znanjem do akcije” ................................................................................................................................. 4
METEOROLOŠKA ANALIZA MAJSKIH POPLAVA ........................................................................................... 6
HIDROLOŠKA ANALIZA MAJSKIH POPLAVA .................................................................................................. 8
Analiza poplavnog vala ...................................................................................................................................... 9
Hidrološki prognozni model u Sektoru hidrologije............................................................................................. 10
Klimatološke prilike u 2014. godini ................................................................................................................... 11
Meteorološka upozorenja ................................................................................................................................. 11
Međunarodni fenološki vrtovi u Bosni i Hercegovini tokom 2014. godine ........................................................ 12
Agrometeorološki pregled u proizvodnoj 2013./2014.godini ........................................................................... 13
Projekat - "Izgradnja otpornosti na katastrofe na zapadnom Balkanu i u Turskoj" ......................................... 16
Nova arhiva ...................................................................................................................................................... 17
Sanacija MS Zenica ......................................................................................................................................... 18
Uništavanje opasnih materija ........................................................................................................................... 18
Sanacija seizmološke stanice .......................................................................................................................... 19
Izdvajanje prostora stanice za monitoring kvaliteta zraka ................................................................................ 19
NASTAVAK MODERNIZACIJE CENTRA ZA VREMENSKU PROGNOZU ..................................................... 20
Nova server soba ............................................................................................................................................. 20
Nova internet komunikacija .............................................................................................................................. 20
Novi server za izradu vremenske prognoze ..................................................................................................... 21
Index opasnosti od požara ............................................................................................................................... 21
Nova dugoročna prognoza ............................................................................................................................... 21
Epizoda visokog zagađenja zraka u decembru 2014. i januaru 2015. godine ................................................. 22
KVALITETNA SARADNJA SA DRUGIM INSTITUCIJAMA U BIH.................................................................... 23
Nova stanica kvalitete zraka u Goraždu ........................................................................................................... 23
Nastavak saradnje sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH .................................................................................... 23
Izvještaj o emisijima ......................................................................................................................................... 23
Registar mjerenja do 2014.g. ........................................................................................................................... 23
Proširena mreža seizmoloških stanica ............................................................................................................. 24
Katalog zemljotresa .......................................................................................................................................... 24
Seizmičnost teritorije BiH u 2014. godini .......................................................................................................... 24
Druga konferencija „Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine – zemljotresi“............ 25
Aktivnosti bosansko-hercegovačke meteorske mreže tokom 2014. godine ..................................................... 26
PLAN RAZVOJA CENTRA ZA ASTRONOMIJU .............................................................................................. 27
Novi projekti .................................................................................................................................................... 28
30
METEOROLOŠKI GODIŠNJACI
http://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/KLIMATOLOGIJA/godisnjaci.php
FENOLOŠKI GODIŠNJACI
http://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/AGRO/AG-izvjestaj.php
31
HIDROLOŠKI
GODIŠNJACI
www.fhmzbih.gov.ba/latinica/
HIDROLOGIJA/godisnjaci.php
KATALOG ZEMLJOTRESA
www.fhmzbih.gov.ba/latinica/SEIZMOLOGIJA/S-katalog1.php
SEKTOR ŽIVOTNE SREDINE
32
Download

Klima: znanjem do akcije - Federalni hidrometeorološki zavod BiH