Bezbednost S&SNS D.O.O. Novi Sad
www.bezbednost021.com
(naziv poslodavca)
(adresa)
(PIB)
IZVODI IZ UPUTSTVA
ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI OBAVLJANJU POSLOVA
GASNOG ZAVARIVANJA
OSNOVNE MERE I POSTUPCI ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD
Ko sme obavljati poslove gasnog zavarivanja
Gasno zavarivanje sme obavljati samo zaposleni koji ispunjava posebne uslove za rad na tim
poslovima:
Ako je stručno osposobljen za rad na njima
Ako je obučen za bezbedan i zdrav rad
Primenjuje propisana sredstva lične zaštite.
Za vreme obavljanja poslova gasnog zavarivanja koncentrisati se na rad i ne
razgovarati s drugim radnicima. Posebno su opasne različite šale i igre, jer
mogu biti uzrok nastanka povrede ili štete.
OSNOVNI IZVORI OPASNOSTI PRI RADU SU:
1
2
3
4
5
6
7
8
Pad čeličnih boca sa gasom pod pritiskom i oštećenje ventila.
Opekotine pojedinih delova tela zbog prskanja užarenih metalnih čestica, kao i pri
dodiru s vrućim ili užarenim metalnim površinama.
Oštećenje očiju zbog štetnog zračenja na vidljivom području koje se manifestuje
bliještanjem.
Oštećenje očiju zbog štetnog ultraljubičastog i infracrvenog zračenja.
Oštećenje organizma udisanjem štetnih gasova, para i dimova koji nastaju pri
zavarivanju.
Eksplozija gasne smese zapaljivih gasova i kiseonika.
Požar zapaljivih materija u blizini mesta zavarivanja.
Pad čeličnih boca sa gasom pod pritiskom i oštećenje ventila.
___________________________________________________________________________________
Primer izvoda iz uputstva za bezbedan i zdrav rad
1
Bezbednost S&SNS D.O.O. Novi Sad
www.bezbednost021.com
Boce pod pritiskom
Čelične boce za gasove moraju se držati uvek pričvršćene držačima za zid, ili na posebnim
kolicima zaštićene od pada.
Boce moraju biti udaljene od mesta zavarivanja najmanje 3 m.
Boce je najbolje držati izvan radnih prostorija, ali zaštićene od sunčevih zraka, mraza ili kiše.
Boca s acetilenom mora stajati uspravno, ili pod uglom ne manjim od 45 stepeni u odnosu
prema vodoravnoj podlozi.
Gumena creva za dovod gasova
Pre početka rada potrebno je proveriti da li su gumene cevi za dovod gasova u dobrom stanju i
dovoljno savitljive, da li su:
odgovarajuće boje za pojedinu vrstu gasa (plava za kiseonik, crvena za gorivi gas),
nepropusne naročito na spojevima,
dobro pričvršćene na spojna mesta odgovarajućim držačima (nikada žicom),
zaštićene od iskri i vrućih predmeta,
zaštićena od oštećenja na prolazima.
Uređaji za zaštitu od povratnog plamena
Ako se za zavarivanje koriste gasovi iz čeličnih boca, na njima moraju biti postavljeni ureĎaji
za zaštitu od povratnog udara plamena. Takvi ureĎaji mogu biti postavljeni i na plameniku, na
priključnim mestima gumenih cevi.
Postupak paljenja i gašenja plamena
Pri paljenju plamenika mora se voditi računa o redosledu propuštanja gasova. Prvo se otvara
ventil za kiseonik do odgovarajućeg pritiska, a zatim ventil za acetilen. Takva se smeša zapali
upaljačem, a zatim se još naknadno reguliše protok acetilena. Plamen se gasi obrnutim
redosledom.
Propustljivost ventila
Za vreme rada potrebno je sprečiti širenje gasova u okolinu proverom ventila na plameniku,
drugim ventilima i spojnim mestima. Propusnost se mora proveravati sapunicom.
Uređenje radne okoline
Pri zavarivanju se uvek stvara vrlo visoka temperatura pa se mnogi materijali, koji doĎu u dodir
s delovima koji se zavaruju, mogu zapaliti. Uz to najveća opasnost za nastanak požara su
užarene čestice koje se stvaraju pri zavarivanju i padaju oko mesta zavarivanja, čak na
udaljenost i do 10 m. Ako takve vruće ili užarene čestice doĎu u dodir sa zapaljivim
materijalima, mogu prouzrokovati požar čak i nekoliko dana nakon zavarivanja. Zbog toga se
na mestu rada moraju osigurati svi uslovi kako ne bi nastao požar i obezbediti odgovarajuća
dokumentacija, a nakon završenih radova obaviti zapisnička primopredaja radova.
Iz okoline mesta zavarivanja moraju se ukloniti sve lako zapaljive materije kao što su masne
krpe, drvo, zapaljive tečnosti, kako ne bi nastao požar.
Poslovi zavarivanja se mogu obavljati isključivo na mestima koja su obezbešena od nastanka
požara i na kojima su preduzete potrebne mere za sprečavanje nastanka požara. To se naročito
odnosi na privremena mesta rada, na kojima se ne zavaruje stalno nego prema potrebi.
Ventilacija radnog prostora
Pri gasnom zavarivanju u zatvorenom prostoru moraju se koristiti ureĎaji za odsisavanje gasova
i dimova neposredno sa mesta rada, naročito ako se radi na predmetima od cinka, i ostalih
obojenih metala, ili na predmetima koji su obojeni i sl.
___________________________________________________________________________________
Primer izvoda iz uputstva za bezbedan i zdrav rad
2
Bezbednost S&SNS D.O.O. Novi Sad
www.bezbednost021.com
Lična zaštitna sredstva
Pri gasnom zavarivanju moraju se koristiti sva propisana lična zaštitna sredstva kao što su
zaštitna kapa, zaštitne naočare s tamnim staklima, zaštitne rukavice za zavarivače, zaštitno
odelo, zaštitna kecelja, zaštitne cipele s čeličnom kapicom i dr.
Radi zaštite očiju od blještanja i ultraljubičastog i infracrvenog zračenja, koje se pojavljuje pri
gasnom zavarivanju, moraju se nositi zaštitne naočare sa tamnim staklima takvog zasenčenja
koje odgovara vrsti posla.
Kvarovi
U slučaju bilo kakvog kvara na čeličnim bocama ili priboru za gasno zavarivanje ugasiti
plamenik, zatvoriti sve ventile i kvar prijaviti nadležnom predpostavljenom.
Kraj rada
Na vruće predmete obrade postaviti znak kojim se upozoravaju radnici koji obavljaju poslove u
okolini u kojoj su vršeni poslovi varenja na opasnost od nastanka opekotine ili po potrebi
prostor i ograditi.
Nakon završetka rada zatvoriti sve ventile na bocama, rasteretiti redukcione ventile, a pribor za
zavarivanje odložiti tako da nije moguće neovlašteno korištenje gasova.
ZABRANJENO
Rad zaposlenim koji nisu stručno obučeni.
Rad bez korišćenja sredstava lične zaštite.
Propustljivost ventila proveravati šibicom ili drugim otvorenim plamenom.
Kiseonikom se ne smeju nikada prozračivati prostorije, izduvavati odelo ili se hladiti.
Ventili za kiseonik ne smeju se mazati uljem ili mastima odnosno dodirivati masnim rukama ili
rukavicama.
Datum isticanja Uputstva:
m.p.
________________________________
___________________________________________________________________________________
Primer izvoda iz uputstva za bezbedan i zdrav rad
3
Download

izvodi iz uputstva za bezbedan i zdrav rad pri obavljanju poslova