PODSETNIK
ZA DOLAZAK
Tabelu možete koristiti kao podsetnik
unoseći datume svakog narednog
zakazanog dolaska u sud.
DATUM
VREME
Izrada ove brošure omogućena je uz podršku američkog
naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj
(USAID). Za sadržaj ove brošure odgovoran je National Centre
for State Courts (NCSC) i on ne mora nužno odražavati
stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
Како se
pripremiti
za sud
PREKRŠAJNI SUD
Како se
Pismena odbrana
Ako sud smatra da neposredno usmeno saslušanje nije
potrebno s obzirom na značaj prekršaja i podatke
kojima raspolaže, može pozvati okrivljenog da da
svoju odbranu pismeno, što će naznačiti u pozivu za
sud. U tom slučaju okrivljeni može svoju odbranu dati
pismeno ili se lično javiti da usmeno bude saslušan.
pripremiti za sud
• Predajte podneske i priloge u kancelariju za prijem i
overu, najmanje deset dana pre zakazanog pojavljivanja pred sudom;
• Ukoliko ste sprečeni zbog opravdanih razloga da
dođete u sud na zakazani datum (bolest, putovanje,
nemogućnost odsustva sa posla) potrudite se da o
tome
blagovremeno
obavestite
sud,
uz
odgovarajući dokaz (potvrda lekara, poslodavca i
sl.);
• Obezbedite da Vaš branilac bude prisutan na
ročištu;
• Budite ispred sudnice najmanje deset minuta pre
početka zakazanog ročišta.
PRAVA okrivljenog pred sudom:
• da na prvom ispitivanju bude obavešten o prekršaju
za koji se tereti i o osnovama optužbe;
• da se sam brani ili uz stručnu pomoć branioca koga
sam izabere;
• da bude saslušan i iznese sve dokaze u svoju korist;
• da traži suočenje sa svedocima ii sa okrivljenima;
• da koristi maternji jezik pri čemu je sud dužan da
obezbedi prevod;
• da istakne svoje lične prilike i imovinsko stanje kako
bi sud uzeo u obzir ove činjenice prilikom odmeravanja kazne.
Које su posledice nedolaska
na zakazani pretres u sud
•
PRIVOĐENJE u slučaju kada se uredno pozvani
okrivljeni ne odazove pozivu, a svoj izostanak ne
opravda;
• ZADRŽAVANJE okrivljenog najduže 24 časa.
• DONOŠENJE PRESUDE bez ispitivanja okrivljenog u
slučaju kada uredno pozvani okrivljeni ne dođe i ne
opravda izostanak ili u određenom roku ne da pismenu
odbranu, a njegovo ispitivanje nije nužno za utvrđivanje
činjenica koje su od važnosti za donošenje zakonite
odluke.
OBAVEZNO PROČITAJTE tekst na Vašem pozivu kako ne
biste snosili štetne posledice zbog nepojavljivanja pred
sudom!
ŽALBA NA PRESUDU se može izjaviti u roku od
osam dana od dana dostavljanja presude i podnosi se
sudu koji je doneo odluku. O žalbi odlučuje Prekršajni
apelacioni sud. Žalba treba da sadrži:
- označenje odluke protiv koje se žalba izjavljuje,
- navode u čemu je podnosilac žalbe nezadovoljan
odlukom,
- nove činjenice i dokaze,
- potpis podnosioca žalbe.
Taksa na žalbu - 900,00 dinara
ZAHTEV ZA PONAVLJANJE PREKRŠAJNOG
POSTUPKA se može podneti u roku od 60 dana od
dana kada je stranka saznala za postojanje sledećih
činjenica i okolnosti;
1) da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na
lažnom iskazu svedoka ili veštaka;
2) da je odluka doneta usled krivičnog dela sudije
ili drugog službenog lica koje je učestvovalo u
postupku;
3) da je lice koje je kažnjeno za prekršaj za istu
radnju već jednom kažnjeno za prekršaj, privredni
prestup ili krivično delo;
4) se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi
koji bi sami sebe ili u vezi sa ranijim dokazima
doveli do drugačije odluke da su bili poznati u
ranijem postupku;
5) okrivljeni stekne mogućnost da upotrebi
odluku Evropskog suda za ljudska prava kojom je
utvrđena povreda ljudskog prava, a to je moglo da
bude od uticaja na donošenje povoljne odluke po
okrivljenog;
6) je Ustavni sud, u postupku po ustavnoj žalbi,
utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili
manjinskog prava i slobode zajemčene ustavom u
prekršajnom postupku, a to je moglo da bude od
uticaja na donošenje povoljnije odluke po okrivljenog.
Zahtev za ponavljanje postupka ne može se
podneti po proteku roka od dve godine od dana
kad je odluka postala pravosnažna.
Taksa na zahtev - 1.750,00 dinara
Download

Preuzmite dokument