Akatist Presvetoj Bogorodici u čast njene ikone JA SAM SA VAMA I NIKO NE MOŽE PROTIV VAS KONDAK 1 Tebi, izabranoj od svih naraštaja Vladičici sveta, Djevi Bogorodici, prinosimo pohvalne darove, jer i sada kao i nekada pale podižeš, nemoćne ukrepljuješ, bolesne isceljuješ, od vidljivih i nevidljivih neprijatelja izbavljaš, one koji sumnjaju urazumljuješ, pale duhom sokoliš, učiš nas da verujemo u blagodatnu moć svetih ikona Tvojih i udostojavaš nas da sa zahvalnošću i skrušenim srcem Tebi pevamo: Raduj se, nebesna Mati naša, jer Svojim rečima: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas ‐ dušama našim blagodatnu silu daruješ. IKOS 1 Angeli na nebesima proslavljaju veličinu i savršenstvo Tvoje, o Mati i Djevo, jer si nam Premilostivog Boga i Spasitelja rodila. Mi, pak, na zemlji, podražavajući ih usuđujemo se da grešnim ustima tebe u pesmama veličamo i ovako ti kličemo: Raduj se, jer Ti se na nebu neprestano dive! Raduj se, jer Te na zemlji sa radošću poštuju! Raduj se, jer zlobu i duhovnu tamu odgoniš! Raduj se, jer one što tebi pribegavaju mirom i ljubavlju ispunjavaš! Raduj se, jer Sina Svoga moliš da pomiluje nas, grešne! Raduj se, jer nam od Svoje ikone reke milosti izlivaš! Raduj se, naša Nebesna Mati, jer Svojim rečima: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas ‐ našim dušama blagodatnu silu daruješ! KONDAK 2 Providevši duhovnim očima da dolazi vreme strašnog bogoborstva, Sveti pravedni Jovan, nazvan Kronštatski blagoslovi da se naslika sveta ikona Tvoja, Bogomati, da bude pomoć i zaštita svima koji su u nevolji i koji pripadaju Tebi i sa nadom u spasenje Tvome Sinu i Bogu našem kliču: Aliluja! IKOS 2 Ikona ova razum ljudski prosvećuje, jer ne odgonimo neprijatelje svojim moćima,nego silom Božijom i zastupništvom Bogomajke, koja iz Svoje ikone bujicu čudesa izliva, da je kao Svemoćnu Zaštitnicu slavimo: 1 Raduj se, brzo ukrepljenje palih i iznemoglih! Raduj se, od demona i zlih ljudi sigurna Zaštitnice! Raduj se, jer nas u času iskušenja i nedoumice urazumljuješ! Raduj se, zalutalima pravi put nalaziš! Raduj se, jeresi i raskole iskorenjuješ! Raduj se, brza odgoniteljko tame bogoborstva! Raduj se, Nebesna Mati naša, jer Svojim rečima: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas ‐ dušama našim blagodatnu silu daruješ! KONDAK 3 Sila bezbožnih gonitelja ustade na hrišćane i zbi se poruganje svetinja njihovih. Otac Serafim, nazvan Viricki, dobi i sačuva svetu ikonu Tvoju, Bogomati. Neka oni koji pribegavaju zaštiti Carice Nebeske, monasi i svi verni, krepljeni silom Božijom, sa trepetom i ljubavlju zapevaju Spasitelju Bogu: Aliluja! IKOS 3 Prepuna velikih čudesa, kojima nema broja, Presveta Djeva kroz Svoju svetu ikonu pomaže svima što joj sa verom i ljubavlju pritiču i ovako Joj kliču: Raduj se, Carice neba i zemlje! Raduj se, Mati Gospoda Višnjega! Raduj se, jer obilje čudesa izlivaš! Raduj se, jer bezbožnost bogoborstva izobličavaš! Raduj se, jer one koji Ti se sa verom mole brzo uslišavaš! Raduj se, jer uzburkanost naših duša smiruješ! Raduj se, Nebesna mati naša, jer Svojim rečima: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas ‐ dušama našim blagodatnu silu daruješ! KONDAK 4 Razbesne se oluja bogobornog bezbožja i oskrnavi svetinje pravoslavne. Dopusti Gospod najezdu neprijatelja, da se kroz nevolje naš narod očisti i suzama opere i da se, urazumivši se, pokaje i pokajavši se, zapeva Spasitelju Bogu :Aliluja! 2 IKOS 4 Čuvši za nevolje naroda, otac Serafim u svojoj keliji uze na sebe podvig Sarovskog starca, pa danju i noću ovako vapijaše: Raduj se, jer grešnike za pokajanje pripremaš! Raduj se, jer grešnike koji se kaju ne odbacuješ! Raduj se, jer Sina Tvoga i Boga našeg umilostivljuješ! Raduj se, jer žalost našu u radost pretvaraš! Raduj se,jer nas od vidljivih i nevidljivih neprijatelja izbavljaš! Raduj se, jer od iznenadne smrti spasavaš! Raduj se, Nebesna Mati naša, jer Svojim rečima: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas ‐ dušama našim blagodatnu silu daruješ! KONDAK 5 Videvši kako se od Boga poslana blagodat izliva iz svete ikone Majke Božije, ljudi se sa svih strana stekoše u selo Viricu i, dobivši iscelenje duše i tela, Sinu Presvete i Prečiste radosno klicahu:Aliluja! IKOS 5 Videsmo veliku silu blagodati iscelenja i pomoći, koju si Blaga Mati, primila od Sina Tvoga i Boga našega, Ti je milosrdno šalješ svima koji Tebi dolaze i ovako kliču: Raduj se, umrlog dečaka vaskrsenje! Raduj se, neizlečivih bolesti iscelenje! Raduj se, tela naših zdravlje! Raduj se, od okova grehovnih oslobođenje! Raduj se, u Višnji svet stupanje! Raduj se, Nebesna Mati naša, jer Svojim rečima : Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas dušama našim blagodatnu silu daruješ! KONDAK 6 Propovedajući svoj skori odlazak iz ove prežalosne i mnogometežne doline, starac predskaza novo mesto na kome će se nalaziti sveta ikona Bogorodice, gde će, sa ljubavlju prema Svemilostivom Bogu, u Trojici slavljenom klicati: Aliluja! 3 IKOS 6 Zasijavši radost žalosnoj igumaniji koja je primila stari razrušeni manastir Svetog Georgija, ali ga svojim snagama nije mogla obnoviti, Ti joj darova veliku milost, pokazavši joj na čudesan način Svoju svetu ikonu, da sa strahom i ljubavlju pred njom zapeva ovako: Raduj se, jer nas nikada Svoje materinske pomoći ne lišavaš! Raduj se, jer one koji Te ljubavlju po Bogu vole pokrivaš! Raduj se, jer nemir žitejskog mora brzo stišavaš! Raduj se, jer onima koji Tebi dolaze objavljuješ: Ja sam sa vama Raduj se, jer nas hrabriš i rečima: Niko ne može protiv vas! Raduj se, nebesna Mati naša, jer Svojim rečima: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas‐ dušama našim blagodatnu silu daruješ! KONDAK 7 Ljudi ispunjeni željom da se spasu ugledaše ikonu kao Samu Caricu Nebesku koja je došla sa svetim Apostolima Jovanom i Jakovom u manastir Svetog Georgija na praznik Presvete Bogorodice i sa umilenjem uskliknuše Gospodu: Aliluja! IKOS 7 Pokazala si novu milost, Bogorodice Djevo, preko čudotvorne ikone Svoje, izlivajući iz nje čudesa, pomažući svima koji joj sa verom pritiču i kliču: Raduj se jer Sina Tvoga i Boga za nas moliš! Raduj se, jer veliku ljubav imaš prema grešnicima koji se kaju! Raduj se, jer neprijatelje Božije strašno kažnjavaš! Raduj se, jer sinove protivljenja iznenadno urazumljuješ! Raduj se, jer silne vojske demonske iz Svete Rusije odgoniš! Raduj se, jer svoja bogoljubiva čeda štitiš! Raduj se, Nebesna Mati naša, jer Svojim rečima: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas‐ dušama našim blagodatnu silu daruješ! 4 KONDAK 8 Videsmo neobično čudo Tvoga staranja o obitelji Svetoga Georgija, kako si one koji u njoj žive i trude se, i na molitvu u nju dolaze prihvatila, bodreći ih u monaškim podvizima, izbavljajući od nevolja i žalosti i učeći sve da Hristu Bogu, Koji nas Tobom spasava, poju : Aliluja! IKOS 8 Sve si urazumila strašnim kažnjavanjem iskušenice koja je htela da tajno iz manastira pobegne. Kada se pokajala,Ti si joj milost pokazala, da bi svi naučili da u vreme teških iskušenja pribegavaju Tvojoj svetoj ikoni, umilno ti kličući: Raduj se, jer zaustavljaš izvršenje nepromišljenih postupaka! Raduj se, jer pomažeš onima koji hoće da žanju spasenje! Raduj se, jer monahe u podvizima krepiš! Raduj se, palih brzo podizanje! Raduj se, Posrednice našeg spasenja! Raduj se, naša Zaštitnice i u vrlinovanju Pomoćnice! Raduj se, Nebesna Mati naša, jer Svojim rečima: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas ‐ dušama našim blagodatnu silu daruješ! KONDAK 9 Svako biće ljudsko Te proslavlja, Gospode, radujući se Tebi, Stvoritelju, Iskupitelju i Sudiji Koji dolazi, jer si nam dao Svoju Majku kao sigurno pribežište i zaštitu svima što Tebi, istinitome Bogu kliču: Aliluja! IKOS 9 Mnogorečiti govornici mogli su samo da se zadive kada čuše glas Božiji i Bogorodice: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas. A mi, koji se uzdamo u svetu i savršenu volju Božiju, poštujemo Te Prečista, kličući ovako: Raduj se, Blaga Mati Blagoga Cara! Raduj se, jer hitaš da ovce Hristove sabereš! Raduj se, Zaštitnice sirotih i tuđinaca! Raduj se, svih uvređenih Pokroviteljko! 5 Raduj se, jer izlivaš sladost onima koji se mole! Raduj se, Darodavko večnih dobara i blaga! Raduj se, Nebesna Mati naša, jer Svojim rečima: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas ‐ dušama našim blagodatnu silu daruješ! KONDAK 10 Želeći da spaseš svet,Ti si, Vladičice u svim gradovima i selima objavila neizrecivo čudo pronalaska svete ikone Tvoje da videći Te kako u sjaju i slavi u njih dolaziš, radosno Trojedinom Bogu uzviknu: Aliluja! IKOS 10 Stena si i neopisiva čistota, neizrecivo milosrđe, pobeda koja sve pobeđuje, Bogoizabrana Devojko, pogledaj na nas koji se uvek smireno pred Tvojom ikonom molimo i pevamo Ti, Blagodatna, ovako: Raduj se, nepresušni izvore milosti! Raduj se, jer svima duhovnu žeđ utoljavaš! Raduj se, Milosrdna Zastupnice za nas grešne! Raduj se, jer se neprestano za nas Hristu Bogu moliš! Raduj se, spasenja našeg nado i pribežište! Raduj se, milostiva za nas pred Bogom Posrednice! Raduj se, Nebesna Mati naša, jer Svojim rečima : Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas ‐ dušama našim blagodatnu silu daruješ! KONDAK 11 Blagodarne pesme prinosimo Ti mi, grešne i nepotrebne sluge Tvoje, Bogorodice Djevo. A Ti, ipak dostojno hvale štitiš sve one koji se Tebi obraćaju i Bogu kliču: Aliluja! IKOS 11 Imamo Te kao svetlonosnu sveću, Presveta Mati i Djevo, jer nas prosvetljuješ svetlošću Sina Tvoga i jer si nam darovala Svoju pobedonosnu ikonu, da se ne spotaknemo u noći poslednjih vremena, nego da, Tobom čuvani, poslužimo Gospodu u svetlosti Njegovoj, uzdajući se u Tebe: Raduj se, rana grehovnih Isceliteljko! Raduj se, u Carstvo Božije Putevoditeljko! 6 Raduj se, jer si na Svojim rukama nosila Svedržitelja svega! Raduj se, zlatna vrata Carstva Nebeskog! Raduj se, jer nas svetlošću Sina Svoga prosvetljuješ! Raduj se, jer se gledanjem ikone Tvoje naslađujemo! Raduj se, Nebesna Mati naša, jer Svojim rečima : Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas ‐ dušama našim blagodatnu silu daruješ! KONDAK 12 Zaželevši da blagodat daruješ ljudima Svojim, Ti si nam, Vladičice, darovala ikonu Svoju i sa njom obećanje: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas, koje nikada ne može ukinuti niko od naših vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Svemilostivom Bogu, koji ima takvo božanstveno promišljanje o nama kličemo: Aliluja! IKOS 12 Pevajući o čudesima Tvojim, Svemoćna Vladičice, znamo te kao toplu i brižnu Zaštitnicu, jer svi koji Tebi pritiču ne ostaju postiđeni, nego Tobom uvek čuvani, kliču ovako: Raduj se, uteho nevoljnih! Raduj se, ogrado onih koji se u Boga uzdaju! Raduj se, Ti, od koje naši neprijatelji drhte! Raduj se, jer oni koji imaju ikonu Tvoju likuju! Raduj se, jer proslavljaš one koji Tebe slave! Raduj se, velika zaštitnice Rusije i svih hrišćana u svetu! Raduj se, Nebesna Mati naša, jer Svojim rečima : Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas ‐ dušama našim blagodatnu silu daruješ! KONDAK 13 O, Presveta, Prečista, Preblagoslovena Bogorodice Djevo Marija, Svemilostiva Majko Boga i ljudi, pogledaj na žalosne duše naše i smiluj se, Prečista; uznesi pravednom Sudiji Svoju mnogomoćnu molitvu da pomiluje nas grešne. Pogledaj na nas, Sveopevana Bogorodice, zasijaj prosvećenje pomračenim srcima i obasjaj stado Svoje, Prečista, da spaseni Tobom radosno zapevamo Bogu: Aliluja, Aliluja, Aliluja! O, Presveta, Prečista, Preblagoslovena Bogorodice Djevo Marija, Svemilostiva Majko Boga i ljudi, pogledaj na žalosne duše naše i smiluj se, Prečista; uznesi pravednom Sudiji Svoju mnogomoćnu molitvu da pomiluje nas grešne. Pogledaj na nas, Sveopevana Bogorodice, zasijaj prosvećenje pomračenim srcima i obasjaj stado Svoje, Prečista, da spaseni Tobom radosno zapevamo Bogu: Aliluja, Aliluja, Aliluja! 7 O, Presveta, Prečista, Preblagoslovena Bogorodice Djevo Marija, Svemilostiva Majko Boga i ljudi, pogledaj na žalosne duše naše i smiluj se, Prečista; uznesi pravednom Sudiji Svoju mnogomoćnu molitvu da pomiluje nas grešne. Pogledaj na nas, Sveopevana Bogorodice, zasijaj prosvećenje pomračenim srcima i obasjaj stado Svoje, Prečista, da spaseni Tobom radosno zapevamo Bogu: Aliluja, Aliluja, Aliluja! IKOS 1 Angeli na nebesima proslavljaju veličinu i savršenstvo Tvoje, o Mati i Djevo, jer si nam Premilostivog Boga i Spasitelja rodila. Mi, pak, na zemlji, podražavajući ih usuđujemo se da grešnim ustima tebe u pesmama veličamo i ovako ti kličemo: Raduj se, jer Ti se na nebu neprestano dive! Raduj se, jer Te na zemlji sa radošću poštuju! Raduj se, jer zlobu i duhovnu tamu odgoniš! Raduj se, jer one što tebi pribegavaju mirom i ljubavlju ispunjavaš! Raduj se, jer Sina Svoga moliš da pomiluje nas, grešne! Raduj se, jer nam od Svoje ikone reke milosti izlivaš! Raduj se, naša Nebesna Mati, jer Svojim rečima: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas ‐ našim dušama blagodatnu silu daruješ! KONDAK 1 Tebi, izabranoj od svih naraštaja Vladičici sveta, Djevi Bogorodici, prinosimo pohvalne darove, jer i sada kao i nekada pale podižeš, nemoćne ukrepljuješ, bolesne isceljuješ, od vidljivih i nevidljivih neprijatelja izbavljaš, one koji sumnjaju urazumljuješ, pale duhom sokoliš, učiš nas da verujemo u blagodatnu moć svetih ikona Tvojih i udostojavaš nas da sa zahvalnošću i skrušenim srcem Tebi pevamo: Raduj se, nebesna Mati naša, jer Svojim rečima: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas ‐ dušama našim blagodatnu silu daruješ. 8 Molitva pred ikonom Bogorodice Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas O, Sveblaga Zaštitnice roda hrišćanskoga, majko Onoga Koji sve drži desnicom Svojom, Hrista Boga našega! Izlij na nas milosrđe i dobrotu Njegovu, da se ne uplašimo vidljivih i nevidljivih neprijatelja, kao što si rekla onima koji se u Tebe uzdaju: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas! Sačuvaj Svetu istinitu Pravoslavnu Crkvu i obitelj našu od raskola i jeresi i postavi temelj pokajanja naroda našeg. Povrati Svetu Rusiju (Srbiju, Grčku, Rumuniju ...) na put prave vere, darovan joj od Boga, da se ispuni tamjanom molitava i rascveta kao poljski ljiljan; da poživimo u pobožnosti i čistoti, uvek čuvani Tobom od iskušenja antihrista, najezde tuđinaca, međusobnih sukoba, zemljotresa, ognja, gladi i pomora, od iznenadne smrti, razdora u porodici; monahe ukrepi i spasi nas, Prečista, jer se uzdamo u Tebe, po onome što si rekla: ja sam sa vama i niko ne može protiv vas! Moli se za nas, Presveta Vladičice Bogorodice, Gospodu Bogu našem, Koji miluje i spasava, da nas ne ostavi nezaštićene i da nas primi u Carstvo Svoje, jer je i On Sam kazao vernima Svojim: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas. Njemu priliči slava, moć, čast i poklonjenje, sila i veličina, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. 9 
Download

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast njene ikone JA SAM SA VAMA I