Dr Sanja Filipović, vanredni profesor
Predmeti: Međunarodne finansije, Javne finansije i
Globalizacija svetske privrede i tranzicija
Kontakt detalji
Obrazovanje
Oblasti istraživanja i
akademskog interesa
Iskustvo u nastavi
EDUCONS Univerzitet
Vojvode Putnika bb
21208 Sremska Kamenica, Srbija
Kancelarija: 36, Zgrada A, drugi sprat
Tel: +381 (0) 21 4893 604
Fax: +381 (0) 21 4893 624
Email: [email protected]
2008 – Doktor ekonomskih nauka,
Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
2003 – Magistar ekonomskih nauka,
Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
1999 – Diplomirani ekonomista,
Fakultet za menadžment u Beogradu, Univerzitet BK
Dr Filipović je bila angažovana na brojnim naučno-istraživačkim
projektima i studijama od nacionalnog i međunarodnog značaja.
Učestvovala je u izradi nekoliko nacionalnih strateških
dokumenata, bila je rukovodilac brojnih projekata koji su rađeni za
potrebe Vlade RS i resornih ministarstvava. Pored toga, bila je
(ko)autor studija čiji su naručioci bili: Svetska banka, OECD, GTZ,
UN, UNEP, USAID i dr. Poseduje iskustvo rada u zemljama
okruženja i do sada je u nekoliko navrata bila član tima
međunarodnih stručnjaka.
Dr Filipović je od 2002. godine angažovana na projektima
Ministarstva prosvete i nauke RS. (Ko)autor je 4 monografije od
kojih su 3 međunarodnog značaja i velikog broja radova u
časopisima od međunarodnog i nacionalnog značaja. Imala je
nekoliko izlaganja po pozivu na nacionalnim i međunarodnim
konferencijama iz oblasti unapređenja privrednog sistema i
investicionog
okruženja,
obezbeđenja
makroekonomske
stabilnosti, regulatorne reforme i dr.
Iskustvo u nastavi započela je školske 1999/2000. godine u
svojstvu asistenta pripravnika. Zahvaljujući visokom proseku (9,95)
pripravnički staž obavlja u Vladi RS, a nakon toga prelazi u sektor
privrede.
Od 2002. godine je zaposlena u Ekonomskom institutu u
Beogradu, a od 2008. godine i na Edukons Univerzitetu gde
predaje na osnovnim, master i doktorskim studijama.
Na Fakultetu poslovne ekonomija izvodi nastavu na predmetu
Javne finansije (osnovne studije), Međunarodne finansije (master
studije) i Globalizacija svetske privrede i tranzicija (doktorske
studije). Na Fakultetu za uslužni biznis predaje Javne finansije na
master studijama. Bila je mentor na više desetina završnih
diplomskih radova i nekoliko magistarskih radova.
Poslednji update: decembar 2011
Da prijavite problem sa ovim Websajtom, molimo kontaktirajte Webmaster
Copyright ©
2011. All Rights Reserved.
Download

dr Sanja Filipovic, vanredni profesor, Fakultet poslovne ekonomije