Crkva svetog Luke
Anglikanska ortodoksna crkva
R. Srbija
LOGOS
Mesečnik Anglikanske ortodoksne crkve, R. Srbija
Godina 1. Broj 1. Novembar, 2014.
Poseta Episkopa sjedinjenih Američkih drţava i Mitropolita Anglikanske
ortodoksne crkve Jerry L. Oglesa Republici Srbiji, je bila svrshodna. Pre
svega, što je u Srbiji a ujedno i u R. Makedoniji organizovana
Anglikanska ortodoksna crkva. Tako je u subotu 01.11.2014. godine,
najpre rukopoloţen za Ďakona Miroslav Crvenka, a dan kasnije na
svečanoj liturgiji za sveštenika je zareĎen Dr sc. Igor Đurčik. Tom
prilikom u AOC Sveti Luka u Staroj Pazovi, primljeno je polaganjem
ruku 10 vernika. Svečanoj liturgiji
prisustvovali
su
predstavnici
nekoliko hrišćanskih deniminacija
kao i brojni gosti iz Beograda i okoline. Treba naglasiti da
je velečasni Dr sc. Igor Đurčik ovom prilikom bio
imenovan u arhiĎakona, time je postavljen za namesnika
Episkopa u delima upravljanja i administrativnih
ovlaštenja AOC u R. Srbiji i R. Makedoniji.
Konfirmacija u Staroj Pazovi
Episkop Jerry L. Ogles je posetio i
Makedoniju gde je organizovana Tradicionalna
anglikanska Misija, Svetog apostola Pavla.
Liturgiju su sluţili preosvećeni episkop
Jerry Ogles i Velečasni Dr sc. Igor Đurčik. U
okviru bogosluţenja kršteno je 12 novih
vernika, a nakon toga je Šakir Zekir bio
imenovan za Propovednika (Lay Reader) u
AOC - romskoj makedonskoj misiji u Skoplju.
Za vreme dvanaestodnevnog boravka u Srbiji, preosvećeni
episkop je imao priliku upoznati našu kulturu i običaje. Posetio
je znamenitosti i muzeje Novog Sada i Beograda, nekoliko
objekata u Vojvodini sa etno stilom, te više sakralnih objekata
Srpske pravoslavne crkve, Ekumensku humanitarnu organizaciju
i dr. Ujedno, izuzetno inspirativni razgovori voĎeni su sa
predstavnicima nekoliko verskih zajednica u R. Srbiji kao i sa
čelnim ljudima iz javnog i političkog ţivota.
Zanimljivosti o BIBLIJI
Ne postoji nijedna druga knjiga na svetu kao Biblija koja je istovremeno bila toliko
voljena i toliko omraţena. Neki su je hteli uništiti, drugi su bili spremni da daju svoj
ţivot da bi je imali. Nekima je ona Reč Boţja, izvor ţivota; za druge je obična knjiga
ljudskih misli i praznoverja. Ipak, Biblija je najprodavanija i najčitanija knjiga svih
vremena.
Hteli mi to ili ne, suočavanje s Biblijom ne moţe nas ostaviti ravnodušnima. Biblija ima snagu menjati čovekov
ţivot, jer ona je ţivotvorna Reč Boţja.
Biblija je sastavljena od 66 knjiga, podeljene u dva dela: Stari zavet i Novi zavet.
-Stari zavet ima ukupno 39 knjiga od kojih su 17 istorijskih, 5 poučnih (mudrosnih) i 17 proročkih
knjiga.
-Novi zavet ima ukupno 27 knjiga od kojih su 4 EvanĎelja, 1 istorijska knjiga, 21 Poslanica (Poučne
knjige) i 1 Proročka knjiga.
Biblija je podeljena na poglavlja i stihove:

Stari zavet ima 929 poglavlja, a Novi zavet ima 260 poglavlja.

Najduţe poglavlje u Bibliji je Psalam 119., a najkraće je Psalam 117.

Najduţi stih je u Knjizi o Jestiri 8:9, a najkraći u 2. Moj. 20:13 (ili Jovan 11:35 - zavisi od
prevoda).
Biblija je pisana:
 u razdoblju dugom više od 1600 godina (od 1500. godine pre Hrista do 100. godine posle Hrista)
 više od 40 generacija
 više od 40 autora raznih zvanja (kraljevi, poljoprivrednici, filozofi,
ribari, poete, drţavnici, naučnici)
 na raznim mestima (pustinja, zatvor, palata)
 u raznim situacijama (rat, mir)
 na 3 kontinenta (Azija, Afrika, Evropa)
 na 3 jezika (jevrejski, aramejski, grčki)
Centar (focus) cele Biblije je Isus Hristos, koji je otkrivenje Božje!
Zanimljivosti o Bibliji:
 Biblija je prevedena, u celosti ili u delovima, na više od 1100 jezika i dijalekata.
 Oko 30.000.000 kopija potpunog teksta Biblije, ili njenih glavnih delova, podele se ljudima svake
godine.
 Prva štampana knjiga bila je Gutembergova Biblija, koju je Johannes Gutenberg ištampao 15. avgusta
1456. godine u Maincu u Njemačkoj.
 Prva štampana Biblija podeljena na stihove je latinsko izdanje Pagninusa, štampano 1528. godine.
"Bez Svetog pisma, koje samo o Hristu Isusu govori,
mi ne bismo ništa znali."
Blez Paskal
“Istinski vernik deluje poput Boţijeg osmeha , to je dah sveţeg vazduha u jednoj
učmaloj sredini, koju stvaraju fanatični doktrinari.”
Pavle Evdokimov
ŠTA ŽIVOT VRAĆA?
Čovek i njegov sin su jednog dana šetali šumom u planini. Odjednom, dečak zape za neku granu i
osetivši bol kriknu: "Ahh!" Iznenada, ču glas koji je dolazio sa planine: "Ahh!" Znatiţelja ga obuze pa dreknu:
"Ko si ti?" Ali, odgovor koji dobi beše: "Ko si ti?" Ovo ga naljuti, pa ponovo dreknu: "Kukavico!" Glas
odgovori: "Kukavico!" Dečak pogleda oca i upita ga: "Tata, šta se ovo dešava?"
"Sine", reče otac, "obrati paţnju." Tada otac viknu: "Divim ti se!" Glas odgovori: "Divim ti se!" Otac
ponovo uzviknu: "Predivan si!" Glas reče: "Predivan si!" Dečak je stajao iznenaĎen, ali još uvek ne shvatajući
šta se dešava.
Otac mu objasni: "Ljudi ovo zovu 'eho'. Ali, to je ustvari 'ţivot'. Ţivot ti uvek vraća ono što ti daješ.
Ţivot je ogledalo tvojih dela. Ţeliš li više ljubavi, podaj više ljubavi. Ţeliš li više dobra, podari više dobra. Ţeliš
li razumevanje i poštovanje, tada pruţi drugima razumevanje i poštovanje. Ako ţeliš da ljudi budu strpljivi sa
tobom i da te poštuju, tada i ti budi strpljiv sa ljudima i poštuj ih. Ovo pravilo odnosi se na svaki aspekat ţivota.
Ţivot ti uvek vraća ono što daješ. Tok tvoga ţivota nije slučajnost, on je ogledalo tvojih dela."
,,Ne ištem Gospode , blagodat koju je imao Pavle,
niti traţim milost koju je imao Petar,
nego Te molim za pomilovanje koje si dao
razbojniku na krstu "
(epitaf na grobu čuvenog astronoma Nikole Kopernika )
KONTAKT:
Vlc . dr sc.
Igor Djurcik
Sveštenik - Arhidjakon
ANGLIKANSKA ORTODOKSNA CRKVA
Crkva Svetog Luke
R. Srbija
Mob: 061/627-49-04
E-mail: [email protected]
Skype: igordurcikphd
Download

Poseta Episkopa sjedinjenih Američkih drţava i Mitropolita