In memoriam
Bernarda Š
(1914-2000)
Biblio!èque Saint Libère
http://www.liberius.net
© Bibliothèque Saint Libère 2009.
Toute reproduction à but non lucratif est autorisée.
MOLITVENIK
ZA HRVATSKI NAROD U AMERICI
Priredio i izdao
Posebni odbor hrvatskih svećenika
u Americi
TREĆE PRERAĐENO IZDANJE
C H I CA G O
Hrvatska Franjevačka Tiskara
1950
SRCE ISUSOVO,
SMILUJ SE NAMA!
4
Nihil
obstat:
DR. FR. VENDELIN VASILJ
Com. Provincial
Imprimatur:
SAMUEL CARtJINAL STRITCH
Archiepiscopus
Chicagoensis
Chicago, die 22 Juni, 1950.
KRŠTENJE U NUŽDI
Svaka osoba: muško, žen­
sko, odraslo ili dijete, može
podijeliti sakramenat sv.
Krsta u nuždi.
Uzmi obične vode. Polij po
licu ili po glavi djeteta i dok
polijevaš izgorovi riječi: "Ja
te krstim u ime Oca i Sina i
Duha Svetoga."
5
PREDGOVOR
TREĆEMU IZDANJU
•
Prva dva izdanja
MOLITVENI­
KA priređena od posebnog odbora
hrvatskih svećenika u Americi i iz­
dana godine 1943. i 1947. bila su
podpuno ista. Ovo treće izdanje je
prerađeno prema željama svećenika
i vjernika. Nadodali smo neke nove
molitve i pobožnosti. Raspored mo­
litava učinjen je prema
upotrebi
dnevnoj
Osobita novost u ovom
trećem izdanju jest 50 krasnih slika,
6
koje ukrasuju Molitvenik.
Molitve
koje se upotrebljavaju često štam­
pali smo vrlo velikim slovima, a ko­
je se upotrebljavaju
rjeđe, malko
manjim, ali ipak dosta velikim slo­
vima.
Dragi vjernici! Primite ovo treće
izdanje Molitvenika s ljubavi s ko­
jom vam ga šaljemo. Sjetite se va­
ših svećenika u molitvama, a mi će­
mo za vas sve stalno moliti.
Bog
Vas blagoslovio!
Chicago, 21. lipnja 1950.
Fr. Vendelin Vasilj
POMIČNE SVETKOVINE
Godi-' Pepel­ | Uskrs
na
nica
Uzafiasce
I. Ne­
djelja
DoSag-
Duho­ 1 Tijevi
| lovo
ĆSL
7. II.
1951
1952 27. II.
1953 18. II.
1954
8. III.
1955 23. II.
1956 | 15. II.
1957 | 6. III.
1958 19. II.
1959 1 11. II.
1960 1 2 . n i ,
1961 15. II.
7. III.
1962
1963 27. II.
1964 ( 12. II.
1965 | 3. III.
1966 1 23. II.
1967 | 8. II.
1968 1 28. II.
1969 19. II.
1970 11. II.
1971 24. II.
125. III.
|13. IV.
| 5. IV.
118. IV.
10. I V .
| l.IV.
21. IV.
| 6. IV.
129. III.
|17. I V .
2. IV.
|22. I V .
[14. I V .
j 29.
III.
18. IV.
)10. IV.
26. III.
14. I V .
| 6. IV.
(29. III.
(11- IV.
3. V .
13. V . 124. V .
2. XII.
22. V.
1. V I . |12. VI. 30. X I .
|14. V. 24. V. 1 4. VI. 29. XI.
27. V . 1 6. VI. |17. VI. 28. XI.
(19. V. |29. V . | 9. VI. 27. X I .
10 V.
20. V. |31. V.
2. XII.
30. V.
9. VI. |20. VI. | 1. XII.
15. V . 25. V . I 5. VI. 30. XI.
! 7 . V . 17. V. )28. V.
29. XI.
126. V. | 5. VI. 116. VI. 27. XI.
11. V.
21. V. 1 1. VI. j 3. XII.
31. V . 10. V I . |21. V I .
2. XII.
! 23. V.
2. VI. ]18. VI. | 1 . X I I .
7. V.
17. V. 128. V. 29. XI.
| 27. V . | 6. VI. f 17- VI. j 28. XI.
19. V .
29. V . 1 9. V I . 27. X I .
14. V. 126. V.
3. XII.
4. V.
23. V.
2. VI. 113. VI. | 1. XII.
15. V.
25. V . | 5. V I . 30. XI.
7 . V . | 17. V. 128. V. | 29. XI.
(20. V. |30. V. |10. V. | 2 8 . X I .
1
POST I NENRS
DANI SAMOG
POSTA:
Svi korizmeni ponedjeljci,
utorci, četvrtci i subote.
DANI SAMOG
NEMRSA:
Svi petci kroz godinu. Izu­
zeti su petci, u koje padne
kakav zapovjedni blagdan.
DANI POSTA I NEMRSA:
Pepelnica ili Čista Srijeda,
Srijede i petci kroz ko­
rizmu,
Kvatre ili Četiri vremena,
Uočnice Duhova, Velike
Gospe, Svih Svetih i Božića,
Velika Subota do podne.
9
ZAPAMTI:
U dane samog posta mo­
žeš jesti meso jednom na
dan, a najesti se do sitosti
samo jedamput na dan.
U dane samog nemrsa ne
smiješ jesti meso ni juhu od
mesa. Druge hrane možeš
jesti više puta preko dana i
koliko hoćeš.
U dane posta i nemrsa ne
smiješ jesti meso ni juhu od
mesa, a najesti se smiješ sa­
mo jednom na dan.
U sve dne godine možeš
jesti jaja, sir i mlijeko te začinjati mašću.
Na post su obvezani svi
katolici od navršene 21. go-
10
dine do započete 60. godine.
Na nemrs su obvezani svi
katolici od navršene sedme
godine do smrti.
ZAPOVJEDNI BLAGDANI
Sve nedjelje kroz godinu
Obrezovanje, 1. siječnja
Uzašašće Gospodnje
Velika Gospa, 15. kolovoza
Svi Sveti, 1. studenoga
Bezgrješno Začeće, 8. pro­
sinca.
Božić, 25. prosinca
Bogojavljenje, 6. siječnja
(samo za Kanadu).
U zapovjedne blagdane
dužan si slušati sv. misu.
Ne smiješ teško raditi.
11
JUTARNJA MOLITVA
U jutro kada se probudiš, prije
svega prekrsti se i pozdravi Gospu:
Anđeo Gospodnji . . .
Zatim moli:
Blagoslovljeno neka bude
presveto Trojstvo i nerazdijeljeno Jedinstvo; Bog Otac,
koji me je stvorio; Bog Sin,
koji me je otkupio; Bog Duh
Sveti, koji me je posvetio.
Blagoslovljeno neka bude
sveto i bezgrješno Začeće
blažene Djevice Marije Maj­
ke Božje.
Klanjam ti se preponizno,
12
svemogući i vječni Bože. Vjerujem u te svim srcem
svojim, i vjerujem sve, što
me učiš po svetoj Crkvi svo­
joj; jer si sve to ti objavio,
koji si sama mudrost i isti­
na: - Ufam se u te, o Bože
moj, da ćeš mi po zaslugama
muke i smrti Isusove udije­
liti ovdje oproštenje grije­
ha, a na drugom svijetu ži­
vot vječni; jer si ti sam to
obećao, koji si milostiv, sve­
moguć i vjeran u obećanju.
— Ljubim te, Bože moj, iz
svega srca svoga, više od
sviju stvari, zaradi tebe sa­
moga i neizmjerne dobrote
tvoje. Iz ove ljubavi kajem
13
se, i žao mi je iz svega srca
moga, što sam ikada uvrije­
dio neprocjenivu dobrotu
tvoju. Mrzim na svaki gri­
jeh, kao na najveće zlo. Od­
lučujem čvrsto i volim prije
umrijeti nego li tebe, pre­
dragi Bože, ikakvim grije­
hom navlastito smrtnim uvrijediti.
Predajem u ruke tvoje du­
šu i tijelo svoje. Prikazujem
ti život svoj i sve, štogod
imam; a osobito dana ovoga
svekolike misli, riječi i dje­
la, sve teškoće i nevolje ovo­
ga svijeta, koje sam pripra­
van dragovoljno primiti iz
ruke tvoje za pokoru grije-
14
ha mojih i za ljubav tvoju,
da ugodim presvetoj volji
tvojoj. Ovo svekoliko sjedi­
njujem s neizmjernim zaslu­
gama muke i smrti Gospodi­
na našega Isusa Krista, bla­
žene Djevice Marije i sviju
Svetih.
Primi ovo, Gospodine, na
veću slavu imena svoga na
čast prečiste Djevice Mari­
je, svetoga Anđela čuvara
moga i sviju Svetih; u za­
hvalnost za primljena neizbrojna dobra, i za pokoru
sviju grijeha mojih; za duše
vjernih mrtvih, i najposlije
da dobijem oproste, što ih
danas dobiti mogu.
15
Majko moja, čuvaj me da­
nas od smrtnoga grijeha! 3 Zdravo Marijo.
Andjele Božji, koji si ču­
var moj, mene tebi preporu­
čena od prevelike milosti
Božanske, prosvjetljuj, ču­
vaj, upravljaj i v l a d a j .
Amen.
Svi sveci i Svetice Božje,
sveti N., zaštitnice moj; mo­
lite za me, branite me od
svakoga zla duše i tijela, i
privedite me u život vječni.
Amen.
Blagoslov svemogućega
Boga Oca i Sina i Duha Sve­
toga neka siđe na me i osta­
ne vazda sa mnom. Amen.
16
MOLITVA PRIJE JELA
Blagoslovi Gospodine nas
i ove darove, što ćemo ih pri­
miti od darežljivosti tvoje.
Po Kristu Gospodinu našem.
Amen. - Oče n a š . . . Zdravo
Marijo... Slava Ocu...
MOLITVA POSLIJE JELA
Zahvaljujemo ti, svemo­
gući Bože, za sva dobročin­
stva tvoja; koji živiš i kraljuješ po sve vijeke vjekova.
Amen. - Oče n a š . . . Zdravo
Marijo... Slava Ocu...
17
VEČERNJA MOLITVA
Prostirem se pred tobom i
klanjam se tebi, Bogu živo­
mu i pravomu, stvoritelju,
otkupitelju i posvetitelju
svomu. Vjerujem u te, o
vječna istino! Ufam se u te,
0 milosrđe beskrajno! Lju­
bim te, o dobroto neizmjer­
na! Zahvaljujem ti za sve
darove tvoje, a osobito što
si me danas milostivo saču­
vao od svakoga zla duše i ti­
jela.
Slava Ocu i Sinu i Duhu
Svetomu. Kako bijaše u po­
četku, tako i sada, i vazda,
1 u vijeke vjekova. Amen.
18
Podaj mi, premilostivi Bo­
že, još ovu milost: prosvijetli
mi pamet, da se spomenem
sviju grijeha svojih, u koje
sam danas upao; potakni mi
volju, da se skrušeno pokajem, što sam uvrijedio tebe,
najveće dobro moje.
(Ispitaj se sada, što si danas sa­
griješio mišlju, riječju, činom i propuštanjem dobra, i onda reci:)
Ah pomiluj me, Bože po
velikom milosrđu! Pozna­
jem preveliku zloću svoju;
ali poznajem i puno veće mi­
losrđe. I zato ufajući se u
neizmjerno milosrdje tvoje
kajem se, Bože moj, i žao mi
je iz svega srca, što sam
19
uvrijedio tebe, Boga svoje­
ga, neizmjerno dobro, koga
ljubim više nego li isto dru­
go. A kamo sreće, da sam
prije umro, nego tebe uvri­
jedio! Oprosti mi, Gospodi­
ne, oprosti! Obećajem čvr­
sto, da ću se unapredak po
milosti tvojoj čuvati svako­
ga grijeha, a osobito ovo­
ga . . . . , i dostojnu pokoru
činiti. Daj mi, Gospodine,
milost svoju, da u svem ugo­
dim presvetoj volji tvojoj.
Brani nas, Gospodine, kad
bdijemo sa Kristom i poči­
vamo u miru. Dostoj se, Go­
spodine, ovu noć sačuvati
nas bez grijeha! Smiluj nam
20
se, Gospodine, smiluj nam
se!
Pohodi, molimo te, Gospo­
dine, prebivalište ovo, i od­
vrati svaku zasjedu neprija­
telje vu od njega! Anđeli
tvoji sveti neka prebivaju u
njemu, koji neka nas u miru
čuvaju; i blagoslov tvoj ne­
ka bude na nama vazda!
Amen.
Dopusti mi, Gospodine,
ovu noć sretno i sveto poči­
vati, da kao što si ti naredio,
okrijepim tijelo svoje na
službu tvoju. Koliko god
puta ovu noć odahnem, to­
liko puta nek je hvaljeno
Ime tvoje.
21
Prečista Djevo i Majko
Marijo, i svi Sveti: branite
me noćas od svakoga zla.
Anđele Božji, koji si ču­
var moj, mene tebi preporu­
čena od prevelike milosti
Božanske, prosvjetljuj, ču­
vaj, upravljaj i v l a d a j !
Amen.
Gospodin nas blagoslovio,
od nagle, nenadane i zle
smrti i od svakoga zla saču­
vao, i u vječni život priveo;
a dušama vjernih mrtvih po­
koj vječni darovao! Amen.
Isuse, Marijo, Josipe: va­
ma preporučujem tijelo i du­
šu svoju. Amen.
(Poškropi svetom vodom postelju
i sebe te se pobožno prekrsti.)
22
POKLON
PRESVETOM OLTARSKOM
SAKRAMENTU
Klanjamo ti se, predobri
Gospodine I s u s e Kriste,
ovdje i u svim crkvama, ko­
je su po svemu svijetu; blagosivamo te, jer si po sve­
tomu križu svomu svijet ot­
kupio. 0 sveta gozbo, na
kojoj se Krist blaguje, sla­
vi se spomen muke njegove,
duša se napunja milosti i
daje nam se zalog buduće
slave.
23
Pomolimo se
Bože, koji si nam u div­
nom Sakramentu ostavio
uspomenu muke svoje, po­
daj nam, molimo, tako ča­
stiti sveta otajstva tijela i
krvi tvoje, da vazda osje­
ćamo u sebi plod otkuplje­
nja tvoga. Koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u je­
dinstvu Duha Svetoga Bog
po sve vijeke v j e k o v a .
Amen.
MOLITVA
Gospodine moj Isuse, koji
radi ljubavi naše prebivaš
dan i noć u ovom svetom
24
otajstvu, pun ljubavi i milo­
srđa, čekajući, zovući i pri­
majući sve, koji dolaze da
te pozdrave; stalno i teme­
ljito vjerujem, da prebivaš
u svetom oltarskom otaj­
stvu; klanjam ti se sa svom
poniznošću srca svoga i za­
hvaljujem ti na svim milo­
stima, koje si mi učinio oso­
bito što si mi sam sebe da­
rovao u ovom svetom otaj­
stvu i što si mi dao za od­
vjetnicu svoju majku, Dje­
vicu Mariju, te što si me
zovnuo, da te pohodim i po­
zdravim u ovoj sv. crkvi.
Ja danas pozdravljam tvo­
je preljubeznivo Srce i od­
lučujem ga pozdraviti za
25
tri svrhe: prvo, da- ti zahva­
lim na rečenom velikom da­
ru; drugo, da nadoknadim
za sve one uvrede, koje su
ti nanijeli u ovom svetom
otajstvu nevjernici, krivo­
vjerci i zločesti kršćani;
treće odlučujem ovim poho­
dom pokloniti se tebi u
svim onim mjestima na ci­
jelom svijetu, gdje te naj­
manje poštuju u ovom sve­
tom otajstvu i najmanje te
pohođaju. Isuse moj, ja te
ljubim iz svega srca svoga.
Kajem se, što sam dosada
toliko puta uvrijedio tvoju
neizmjernu dobrotu. Odlu­
čujem pomoću tvojom, da
te unaprijed nigda više ne-
26
ću uvrijediti; zato odmah
sada ja nevoljnik sav se te­
bi posvećujem i darujem ti
volju svoju, svoje težnje i
želje i sve stvari svoje; te
od danas r a s p o l a ž i sa
mnom i svim stvarima mo­
jim, kako je tebi drago.
Samo te molim, Isuse moj,
da mi daruješ svoju svetu
ljubav, stalnost u tvojoj mi­
losti i potpuno ispunjavanje
volje tvoje. Preporučujem
ti duše u mukama od očiš­
ćenja osobito one, koje su
bile više pobožne prama sve­
tom oltarskom otajstvu i
prama blaženoj Djevici Ma­
riji. Nadasve preporučujem
ti sve nevoljne grješnike; a
27
na koncu, dragi moj Isuse,
pridružujem sve svoje želje
sa željama tvoga preljubeznivoga Srca; i tako združene
prikazujem ih tvomu Ocu
nebeskomu moleći ga u ime
tvoje, da ih radi ljubavi tvo­
je primi i usliša. Amen.
DUHOVNA SV. PRIČEST
Isuse moj! Ja vjerujem,
da si prisutan u presvetom
Sakramentu. Ja se ufam u
tvoje neizmjerno milosrdje.
Ja te ljubim nada sve. Iz
ljubavi prema tebi kajem
se iz svega srca za sve gri­
jehe svoje, i odlučujem, da
ne ću nikada više griješiti.
28
Moja duša čezne za tobom;
a jer te ne mogu sada bitno
primiti u presvetom Sakra­
mentu, dođi bar duhovnim
načinom u srce moje! Grlim
te, Isuse moj, kao da si u
mom srcu zaista prisutan, i
sjedinjujem se posve s to­
bom. 0 ne daj, da se ikada
od tebe rastavim!
Premili Isuse! Ja se pri­
družujem svim svetim mi­
sama, što se danas po cije­
lom svijetu služe, i prikazu­
jem ti ih zajedno s naka­
nama presvetoga Srca tvo­
ga. Molim te, da mi od
svake svete mise uščuvaš po
jednu kapljicu krvi tvoje,
29
kao zadovoljštinu za grijehe
moje.
Onda mi podaj milost, da
se po zaslugama svake sve­
te mise jedna duša izbavi iz
muka čistilišnih; jedan, ko­
ji je na umoru, da u tebe.
n a đ e pomilovanje; jedan
grješnik, da se k tebi obrati
i da se jedan grijeh zaprije­
či, koji Srcu tvomu najveću
bol zadaje.
Bez tebe, premili Isuse,
ne ću da umrem; a u Srcu
tvome spreman sam umri­
jeti, kako, kada i gdje se
tebi svidi. Amen.
SVETA MISA
31
MISNE
MOLITVE
Šio je sv. misa
Da budeš pobožan kod sv. mise,
pomisli, što je sv. misa. Sv. misa je
žrtva Novoga Zavjeta, u kojoj se
Isus Krist pod prilikama kruha i
vina prikazuje svom nebeskom Ocu
na našim oltarima. Kako je Isus
umro na križu i prinio sebe kat žrt­
va pomirnicu za nose grijehe Ocu
nebeskom, tako mističnim načinom
umire u sv. misi i preko ruku sveće­
nika prikazuje se Ocu nebeskom.
Sve što se zbivalo na brdu Kalvariji
zbiva seiusv. misi samo na nekrvni
način. Zato budi sabran i pobožan
kod sv. mise. Kada si kod sv. mise
pomisli, da si na brdu Kalvariji pod
križem Isusovim.
32
PRIPRAVNA MOLITVA
U ime Oca i Sina i Duha
Svetoga. Amen.
Svemogući vječni Bože,
jedan u božanstvu, a trojedin u osobama, Oče, Sine i
Duše Sveti! Klanjamo ti se
mi nevoljni grješnici i ponizujemo se pred tobom Bo­
gom, Gospodinom i Ocem
svojim. Zahvaljujemo Ti se
za sve darove i milosti, što
nam ih milostivo udjeljuješ,
a osobito, što smo odgojeni
u svetoj vjeri katoličkoj i što
nas grješnike milostivo če­
kaš na pokoru.
33
Prikazujemo ti sve trude
i tegobe, bolesti i nevolje,
što smo ih pretrpjeli do sada.
Neka bude to sve tebi na
hvalu i slavu! Ponizno te
molimo, oprosti nam grijehe
naše, podijeli nam milost
prave pokore, poboljšanje
života našega i stalnost u
tvojoj svetoj službi!
Smiluj se svim živima, za
koje smo dužni moliti, i svim
vjernim mrtvima podijeli
pokoj vječni!
34
SVEĆENIK IDE K OLTARU
Isus ide u Getsemani
Pristupam pred oltar mi­
losrđa tvoga, mili moj Isuse,
i ponizno te molim radi one
tvoje žarke molitve na Mas­
linskoj gori, očisti mi dušu
od svih grijeha, što sam ih
ikada učinio, da budem vri­
jedan po velikom milosrđu
tvome unići u kraljevstvo
nebesko, da te tamo sa svim
anđelima i svecima čistim
srcem slavim i hvalim.
35
Gospodine Isuse Kriste,
Sine Boga živoga, koji si se
u vrtu za nas žalostio, do­
pusti, da sve svoje tuge i
boli uvijek iskažem tebi,
Bogu srca moga, da ih zdru­
žim s tvojom žalosti, za mo­
je spasenje i zadovoljštinu
za moje mnogobrojne grije­
he, s kojima sam te uvrije­
dio, moga Boga i gospodara.
Amen.
36
SVEĆENIK POČIMA SV
37
SVEĆENIK POČINA
SV. NISU
Isus moli u vrtu
Gospodine Isuse Kriste,
koji si htio, da te andjeo
okrijepi u molitvi, krvavom
znoju i smrtnoj borbi, mo­
lim te, da i mene u molitvi
krijepi tvoj sveti andjeo.
Učini, da barem oči moje
plaču, kad se sjetim tvoga
krvavog znoja, koga su ti
prouzročili moji grijesi i
propuštanja dobrih djela.
Amen.
38
SVEĆENIK POLJUBI
OLTAR
Juda poljubcem izdaje Isusa
O predobri moj Spasitelju,
u kući Kaife pogrđeni, kada
se sjetim, da te je Petar tvoj
učenik, tri puta zanijekao,
drhćući i plačući uzdišem:
Gospodine, smiluj mi se! Po­
znajem slaboću svoju, te ne
mogu ništa bez pomoći i mi­
losti tvoje. Gospodine smiluj
mi se i ne dopusti, da ikada
dođem u napast, da te se zastidim ili te zaniječem.
39
Preblagi moj Spasitelju,
ti si bio od svoga učenika
Jude izdajice himbenim poljubcem izdan, pa ipak si ga
prijateljem nazvao. Daj mi,
molim te krepost, da mogu
kršćanskom ljubavlju svoje
neprijatelje ljubiti i po tvome primjeru velikodušno im
sve uvrede o p r a š t a t i .
Amen.
SVEĆENIK MOLI: GLORIA
41
SVEĆENIK NOLI:
KIRIE I GLORIA
Isusa vode Kaifi, gdje ga
Petar zataji
Tebe je, Gospođine Isuse
Kriste, poglavica apostol­
ski bio tri puta zatajio; ču­
vaj me, molim te iz svega
srca, da se kanim zla druš­
tva, da te se nikada ne postidim i ne odrečem te da se
smrtnim grijehom ne uda­
ljim od tebe nego da stalno
živim u tvojoj svetoj milosti
i ljubavi. Amen.
42
SVEĆENIK ČITA POSLANICU
48
SVEĆENIK ĆITA
POSLANICU
Pilat sudi Isusa
Gospodine Isuse, ti si do­
pustio da te odvedu pred
Pilata i ondje nevinog optu­
že; daj i mene nauči, kako
se imadem uklanjati opa­
kom ogovaranju, te svoju
vjeru s djelima pravo ispo­
vijedati. Ne daj, da me
krive optužbe smute i od­
vrate s puta istine i pravice.
Amen.
SVEĆENIK ČITA EVANĐELJE
45
SVEĆENIK ČITA
EVANĐELJE
Herod se ruga Isusu i šalje
ga natrag Pilatu
Podnio si, moj Isuse, i tu
sramotu, da ti se Herod na­
ruga i opet te pošalje Pilatu.
Podaj mi odvažnosti, da se
ni ja ne bojim nepravednih
prigovora, da tako mogu
postati tebi sličnim. Daj mi
snage, da uvijek javno ispo­
vijedam istine sv. Evanđe­
lja i da po njima živim i ra­
dim. Amen.
46
SVEĆENIK MOLI:
GOSPODIN S VAMA!
Isus se obazire na Petra,
koji na io ljuto zaplače
Ti si, moj mili Isuse, svo­
jim milostivim pogledom
ganuo Petra na gorki plac
za težak grijeh; pogledaj i
na me, da i ja svoje grijehe
dostojno oplačem, te da te
nikada riječi ili činom ne
zatajim, nego da te uvijek i
svagdje priznajem svojim
Bogom i g o s p o d a r e m .
Amen.
47
SVEĆENIK PERE RUKE
Pilat pere ruke
O preslatki moj Spasite­
lju, za tebe je Pilat posvje­
dočio pranjem ruku, da si
pravedan. Smiluj mi se, Isu­
se i opravdaj dušu moju, po
svetom milosrđu svome. Ja
ću pokorničkim suzama, a ti
dragocijenjenom krvi svo­
jom operi dušu moju od svih
grijeha, da stalno živi u sve­
toj milosti tvojoj. Amen.
48
SVEĆENIK PRIKAZUJE KRUH
49
SVEĆENIK PRIKAZUJE
BOGU KRUH I VINO
Isusa bičuju do krvi
Isuse, gospodaru moj i Bo­
že moj, koji si dopustio, da
te svezu za stup i nemilo
išibaju do krvi, dopusti mi,
da strpljivo primam bičevanje, koje mi tvoja ljubav
šalje u danima sreće kao i
nesreće. Takodjer te molim
iz dna srca svoga, da mi
pomogneš, da te nikad više
ne uvrijedim svojim grije­
sima. Amen.
50
SVEĆENIK POKRIVA
KALE2
Isusa krune trnovom krunom
Gospodine Isuse, koji si
dopustio, da ti postave oštro
trnje na glavu, učini, molim
te, da me trnje pokore tako
skruši i popravi, da uzmognem u nebu biti s tobom
okrunjen. Obećajem ti, da
ću često razmišljati svetu
muku tvoju osobito u napa­
sti, da te ne vrijeđam više,
predragi moj Isuse. Amen.
51
SVEĆENIK NOLI:
MOLITE BRAĆO!
Pilat pokazuje narodu Isusa
riječima: "Evo čovjeka!"
Oče nebeski, radi tužne
slike svoga Sina pogledaj
milostivo na me i na sve lju­
de. A ti, Isuse mili, koga je
Pilat izveo pred Židove, da
u njima probudi samilost
prema tebi, pomozi meni
i svim ljudima, da se u na­
šem srcu probudi samilost
prema tebi, trpeći Isuse, pa
da te više ne vrijeđamo.
Amen.
SVEĆENIK MOLI PREDSLAVLJE
53
SVEĆENIK MOLI:
SANCTUS - SVET
Pilat osuđuje Isusa na smrt
Gospodine I s u s e , ti si,
premda pravedan, htio radi
mene primiti osudu na smrt;
učini, molim te, da se ne
bojim nikakve smrti radi
tebe, i da se ne bojim nepra­
vednog ljudskog suda. Ali
me ti, dobri Isuse, čuvaj od
vječnog osuđenja i vječne
smrti, nego me dovedi u ži­
vot vječni. Amen.
54
SVEĆENIK NOLI
RASKRILJENIH RUKU
Isus uzima svoj teški križ
Židovi su naprtili Isusu
teški križ, koji je ponio iz
Jeruzalema prema gori Kal­
variji. Putem je pao pod
svojim bremenom tri puta;
sastao je na tom putu i svo­
ju žalosnu Majku, pobožne
žene, milosrdnu Veroniku, a
kad je došao na goru Kal­
variju, dadoše mu piti gor­
kog pića i svukoše ga.
Isuse, koji si nosio svoj
križ i za mene, daj, da i ja
svoje neprilike u ovoj dolini
suza strpljivo podnašam te­
bi za ljubav. Amen.
55
SVEĆENIK ČINI KRIŽ
NAD KALEŽON
Isusa pribijaju na križ
Gospodine moj, koji si do­
pustio, da te čavlima pri­
bijaju na križ, daj, probij
moje tijelo svetim strahom,
da uvijek vršim tvoje zapo­
vijedi. Daj mi milost, da
skrušeno okajem sve svoje
grijehe, i ojači me, da slije­
deći tebe i ja strpljivo nosim
svoj križ. Amen.
SVEĆENIK DIŽE TIJELO ISUSOVO
57
SVEĆENIK PODIŽE
SVETO TIJELO
Isus na križu
Isuse moj, ja vjerujem,
da si sada na oltaru ti, koji
si visio na križu.
SVEĆENIK PODIŽE
SVETU KRV
Isusova Krv teče iz svetih
rana
Isuse, daj operi dušu mo­
ju, za koju si prolio svoju
svetu Krv.
58
SVEĆENIK NOLI ZA
SVE POKOJNE
Isus na križu moli za cijelo
čovječanstvo
Gospodine, Isuse Kriste, ti
si molio za sav ljudski rod, pa
i za one, koji su te pribili na
drvo križa. Ja te molim, da
mi udijeliš milost, da mogu
i svoje neprijatelje ljubiti i
za njih se moliti. Ti si dra­
govoljno trpio i umro, a ja
sam tako nestrpljiv. Obećajem ti, da ću se poboljšati i
svoje nevolje strpljivo pod­
nositi i nikada te, dragi Isu­
se, ne vrijeđati. Amen.
59
SVEĆENIK NOLI
"OČE NAS"
Isus obraća razbojnika na
križu
Ti si, Gospodine, na samoj
Kalvariji obratio razbojni­
ka, te mu još istog: dana obe­
ćao rajsko veselje. Iz dubine
duše svoje te molim, da i na
me pogledaš milostivim po­
gledom, te da i ja na koncu
života uzmognem čuti one
utješljive riječi: Danas ćeš
sa mnom biti u raju!
60
SVEĆENIK LOMI
SV. HOSTIJU
Umirući Isus ostavlja nam
Mariju za majku
0 Isuse! Tvoje su muke
dovršene. Ti si obavio, što
ti je tvoj nebeski Otac na­
ložio. Mene i sve ostale s
Bogom izmirio. Hvala ti, ti­
suću puta ti hvala! Molim
te, Spasitelju moj, ne dopu­
sti, da umrem vječnom smr­
ću, nego da živem životom
vječnim. Amen.
61
SVEĆENIK STAVLJA DIO
SV. HOSTIJE U KALEŽ
Vojnik probada prsa Isusova
Gospođine Isuse, koji si
dopustio, da ti mrtvom pro­
hodu prsa i Presveto Srce,
učini, da nas sveti strah sa­
svim prožme i navede na
bogoljuban život. Daj, da
budemo slični onom narodu,
koji je videći sva čudesa na
Kalvariji išao svojim kuća­
ma, ali ne gnjevan, nego
udarajući se u prsa i kajući
se za svoje grijehe. Amen
62
SVEĆENIK SE PRIČEŠĆUJE
63
SVEĆENIK SE PRIČESĆUJE
Isusa pokapaju
Kako se sada svećenik ve­
seli kod oltara, jer u njegovo
srce dolazi sam Gospodin
Isus! 0 Isuse! i ja te želim
imati u srcu svojem.
Tebe su, Gospodine, polo­
žili u novi grob. Đodji, Isuse
u moju dušu, barem duhov­
nim načinom. Podaj mi novo
srce, koje će ljubiti samo
tebe i to nada sve. Amen.
64
SVEĆENIK MOLI POSLIJE
SV. PRIČESTI
Isus uskrsnu i objavi se svojoj
Majci i apostolima
Oh, kako sam veseo, Go­
spodine, što si uskrsnuo, jer
time jamčiš da si Bog, da ću
i ja uskrsnuti poslije života
u ovoj dolini suza; daj, da
zbilja živim točno prema
želji i zapovijedima svete
katoličke Crkve, da se po­
slije svoje smrti nađem za­
jedno s tobom u kraljevstvu
nebeskom, da te ondje sa
svim izabranima hvalim u
sve vijeke vjekova. Amen.
65
SVEĆENIK GOVORI:
GOSPODIN S VAMA!
Isus uzlazi na nebesa
Isuse moj, koji si dovršivši
djelo spasenja uzašao na ne­
besa, učini da budem tvoj
pravi sljedbenik i poslije
smrti uzidjem i ja k tebi na
nebesa. Otišao si u nebo da
i nama prirediš stan, jer je
tvoja želja, gdje si ti, da ta­
mo budu svi dobri kršćani.
Ja ću nastojati da budem
pravi sljedbenik tvoj, da do­
đem k tebi, da te slavim i
hvalim uvijeke. Amen.
SVEĆENIK BLAGOSIVA NAROD
67
SVEĆENIK BLAGOSIVA
NAROD
Duh Sveli silazi nad apostole
Blagoslovio nas svemogu­
ći Bog, Otac, Sin i Duh Sve­
ti! Pošalji, Gospodine Isuse,
Duha Svetoga, da nas bla­
goslovi, da nam ojača slabu
vjeru, u t v r d i smalaksalo
ufanje, i usplamti tinjajuču
ljubav. Raskrili, predobri
Bože svoje premožne ruke
nad nas te nas blagoslovi,
kao što sada čini svećenik
sa oltara. Amen.
68
SVEĆENIK POKLIČE NA KRAJU
EVANĐELJA
69
SVEĆENIK POKLIĆE NA
SVRŠETKU EVANĐELJA
Učenici Isusovi propovijedaju
evanđelje
Isuse, bezkrajna mudrosti,
koji si zapovjedio učenici­
ma, da propovijedaju evan­
đelje svim narodima, daj
svetoj Crkvi katoličkoj sve­
tih i revnih svećenika, pro­
povjednika sv. evanđelja.
Daj milost obraćenja grješnicima i nevjernicima, da
svi vjeruju u te i slušaju
svetu, rimsku, apostolsku
Crkvu. Svim vjernicima udi­
jeli milost svoju, a mrtvima
pokoj vječni. Amen.
70
MOLITVE POSLIJE
SV. MISE
koje misnik moli s pukom poslije
svake tihe sv. mise.
Najprije misnik govori tri puta:
"Zdravo Marijo", a puk odgovara:
"Sveta Marijo"; zatim zajedno mo­
le:
ZDRAVO KRALJICE
Zdravo Kraljice, majko
milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi
vapijemo prognani sinovi
Evini: k tebi uzdišemo tu­
gujući i plačući u ovoj suz­
noj dolini. Svrni dakle, za­
govornice naša, svoje milo-
71
štive oči na nas, te nam po­
slije ovoga progona pokaži
Isusa, blagoslovljeni plod
utrobe tvoje. 0 blaga, o mi­
la, o slatka Djevice Marijo!
Misnik: Moli za nas sv.
Bogorodice.
Puk: Da dostojni postane­
mo obećanja Kristovih.
Pomolimo se. Bože utoči­
šte naše i kreposti, milosti­
vo pogledaj na puk, koji k
tebi vapije; i zagovorom
slavne i neoskvrnjene Dje­
vice Marije, Majke Božje,
blaženoga Josipa, njezina
zaručnika, blaženih tvojih
apostola Petra i Pavla i svih
72
svetih milostivo i blago usliši molitve, koje izlijevamo
za obraćenje grješnika, za
slobodu i uzvišenje svete
majke Crkve. Po Kristu
Gospodinu našemu. Amen.
Sveti Mihovile arkanđele, brani nas u borbi; budi
nam na pomoći proti zloća­
ma i zasjedama đavolskim.
Neka mu Bog zapovjedi, po­
nizno molimo; a ti, poglavi­
co nebeske vojske, sotonu i
druge opake duhove, koji
svijetom obilaze na propast
duša, krepošću Božjom u
pakao strovali. Amen.
Misnik: (tri puta): Pre­
sveto Srce Isusovo!
Puk: Smiluj nam se!
73
ISPOVJEDNE MOLITVE
1. Prije ispovijedi
Predragi moj Bože i Oče,
kolike si mi dosada milosti
i dobročinstva podijelio! Iz
dna srca zahvaljujem ti za
tu ljubav i želim da te svi
stvorovi na nebu i na zemlji
sa mnom hvale i slave na
vijeke. Ali jao! kad se sje­
tim tvoje dobrote, a onda
pogledam na dosadanji svoj
život: sav pocrvenim i ne
znam, š t o bih ti od stida
kazao!
Ja sam, Gospodine, sagri­
ješio! Tebe sam često i teš­
ko uvrijedio; očinsko sam
74
Srce tvoje ražalostio, tvoju
ljubav prezreo, za tvoja ti
dobročinstva vratio c r n u
nezahvalnost. Smiluj mi se,
o Bože, po velikom milosrđu
svojem! Ne odbaci me od
sebe i ne uskrati mi milost
Duha Svetoga, da svoje gri­
jehe spoznam, od srca se za
njih pokajem, iskreno ih
svećeniku ispovjedim i tvo­
joj pravdi zadovoljim. Dođi,
Duše Sveti, napuni dušu
moju svojom milošću i užezi
u meni oganj svoje svete
ljubavi. Amen.
75
ISPITIVANJE SAVJESTI
Molitva: Jesi li se molio
Bogu? Kako? Često? Govo­
rio protiv vjere? Sumnjao?
Stidio se vjere? Čitao bezbožne knjige i novine? Dru­
žio se s bezbožnim ljudima?
Grdio crkvu, papu, svećeni­
ke? Bio praznovjeran, činio
coprije? Zanemario kršćan­
ski nauk?
Kletva: Što si kleo? Koli­
ko puta? Mrmljao na Boga?
Krivo se kleo i prisizao? Ne
ispunio zavjet? Pogrdio sve­
te slike i kipove? Zatajio
grijeh na ispovijedi? U teš­
kom se grijehu pričestio?
Kleo se Bogom?
76
Misa: Jesi li zanemario
misu u nedjelju ili na Božić,
Novo Ljeto, Spasovo; Veliku
Gospu i Bezgr. Začeće BI.
Dj. Marije i Svesvete? Ne­
pristojan u crkvi? Radio na
te dane težačke poslove?
Kako dugo? Zabranio kome
ići na misu ili zapovijedao
raditi? Griješno se zabavljao
na te dane? Ili na proštenju?
Roditelji: Jesi li srdio, ža­
lostio, grdio i mrzio roditelje
i poglavare? Zlostavljao ih?
Neposlušan im bio? Zlo im
želio? Uskratio im pomoć
za dušu i tijelo?
Bližnji: Jesi li pred dje­
com ili odraslima ružno go-
77
vorio ili činio? Zaveo na
grijeh? Osvećivao se? U
mržnji i neprijateljstvu s
kime? Srdit? Škodio zdrav­
lju? Izlagao pogibli svoj ili
tuđi život? Djeteta prije ro­
đenja? Osakatio ili ubio?
Besramnost: Jesi li be­
sramno pjevao, govorio, ra­
do slušao? Bestidno se vla­
dao, gledao, doticao, ljubio?
Takvo što slikao, pisao, či­
tao? Možda i činio? Sam?
Bestidno hotice želio ili mi­
slio? Napastovao? Koliko
puta?
Krađa: Jesi li krao? Oti­
mao, varao? Kome, što, koli­
ko, gdje, kako? Lakoumno
78
se zaduživao? Sustezao pla­
ću? Nađeno ne vratio gospo­
daru? Štetu činio? Prosipao
svoj ili tuđi imetak? Nadok­
nadio štetu? Želio krasti ili
nanijeti štetu? Oduzeti ko­
mu zaslužbu ili je spriječiti?
Zlo obavio tuđi posao? Pre­
više radio? Lakom bio?
Laž: Jesi li lagao? Naško­
dio lažju? Mnogo? Zlo sudio
drugoga? Zlo mu želio? Ogo­
varao? Klevetao (izmislio
što zla na bližnjega)? Nači­
nio svađu? Širio lažne spise?
Vrijeđao i oduzimao pošte­
nje? pismom, znakovima ili
vladanjem? Raznosio zao
glas o kome? Pripovijedao
79
grijehe koje si čuo, kad se
netko ispovijedao preglas­
no?
Post: Jesi li u petak jeo
mesa ili juhu od mesa? Na
posne dane jeo dva ili više
puta do sitosti? Zašto?
Gizdavost: Jesi li se dizao
nad druge i previše se isti­
cao? Hlepio za častima? Ponizivao koga? Preko mjere
se kitio i nepristojno odije­
vao? Zašto? Mnogo govorio
o sebi i hvalio se? Uhvaćen
u zlu izmotavao se možda i
lažima i klevetanjem? Pre­
više si dozvoljavao i tvrdo­
glavo ustrajao u svojem
mišljenju? Previše se žalo-
80
stio, srdio i neustrpljiv bio?
Prezirao i prezir pokazivao
riječima znakovima i vlada­
njem? Jesi li skrivio čije su­
ze i nesreću? Zavidno gledao
tuđe dobro? Veselio se tu­
đem zlu?
Neumjerenost: Jesi li pre­
više jeo i pio? Koliko puta?
Nezadovoljan jelom i mno­
go mu prigovarao? Previše
težio za uživanjem u dobrom
jelu i pilu? Nepristojno jeo?
Druge opijao?
Lijenost: Jesi li previše
spavao? Zanemarivao i zlo
obavio svoje dužnosti? U po­
slu bio nepostojan? Srdio se,
mrzio i proklinjao rad? Bez
81
brige bio za dušu i njezino
spasenje? Mrzio pobožnost
i pobožne ljude? Ostao u
griješnoj prilici?
POKAJANJE
Hvalim ti, o Bože, što si
mi dao milost, te sam spo­
znao, da sam veliki grješnik.
Kamo ću bijednik pobjeći
ispred tvojega lica? Duša
mi je puna rana, bolesna je i
slaba. Oče, sagriješio sam!
Svi grijesi viču na mene.
Kome ću se uteći, ako ne te­
bi, Spasitelju i Otkupitelju
duša. Ne odbaci me, Gospo­
dine, nego mi se smiluj, jer
se kajem iz dna srca, što
82
sam te svojim grijesima
uvrijedio. Uvrijedio sam te­
be svojega Stvoritelja, svo­
jega dobroga Oca. Uvrijedio
sam tebe, koji me držiš na
životu, koji si dao svoj život
za mene. Uvrijedio sam svo­
jega Spasitelja, najveće do­
bro. Zaslužio sam pakao
svojim grijesima, ali ti ne
odbacuješ skrušeno srce. A
ja mrzim na svoje grijehe
kao na najveće zlo. Isuse,
Sine Davidov, pomiluj me!
Odlučujem čvrsto, da ne ću
više griješiti, a ti mi pomozi,
da tu odluku izvršim. I kaz­
ni me, Gospodine za moje
grijehe, jer sam zaslužio, da
83
trpim pokoru radi svojih
grijeha.
S v e t a M a r i j o utočište
grješnika, majko Božje mi­
losti, majko milosrđa, budi
moja zagovornica kod svo­
jega Sina. Sveti Anđele ču­
varu, sveti moji zaštitnici,
svi sveti, osobito vi sveti
pokornici, koje je Bog na­
činio svecima od grješnika,
molite za me! Amen.
MOLITVE KOD
SV. ISPOVIJEDI
Klekni pred svećenikom — na­
mjesnikom Božjim, prekriži se i
reci:
Molim vas, oče duhovni,
84
za sveti blagoslov, da mogu
pravo i potpuno očitovati
svoje grijehe.
Ili ako voliš, možeš izmoliti "Op­
ćenitu ispovijed".
OPĆENITA ISPOVIJED
Ispovijedam se Bogu sve­
mogućem, blaženoj Mariji,
vazda Djevici, blaženom Mi­
hovilu Arkanđelu, Blaže­
nom Ivanu Krstitelju, sve­
tim apostolima Petru i Pavlu; svim svetima i tebi, oče,
jer sam mnogo sagriješio:
mišlju, riječju i djelom. Moj
grijeh, moj grijeh, moj pre­
veliki grijeh. — Zato molim
blaženu Mariju, vazda Dje-
85
vicu, blaženoga Mihovila
Arkanđela, blaženog Ivana
Krstitelja, svete apostole
Petra i Pavla, sve svete i te­
be, oče, da se moliš za me
Gospodinu Bogu našemu.
Amen.
Sada reci sve grijehe, koliko ih se
sjećaš, iza kako si ispitao savjest.
Da ne bi štogod zaboravio, zamo­
li ispovjednika, neka te upita, tako
da ti bude sv. ispovijed potpuna; a
ti iskreno i jasno odgovori na pitanja njegova.
Na kraju ispovjedi moli:
Za ove i sve ostale grijehe
svega života svoga kajem
se od svega srca, što sam
uvrijedio Boga, najveće i
86
najmilije dobro. Mrzim na
sve svoje grijehe i tvrdo
odlučujem, da ću se popra­
viti i da ne ću više griješiti.
Ili ako voliš možeš izmoliti "Dje­
lo pokajanja".
DJELO POKAJANJA
Gospodine Bože moj, ja se
kajem iz svega srca svoga
radi svih grijeha svojih, ko­
jima s a m uvrijedio tebe
dobro najveće. I ne žalim
samo, što sam po njima po­
stao nedostojan raja, a do­
stojan pakla; nego mi je
mnogo više žao, što sam
uvrijedio i pogrdio tebe Bo­
ga stvoritelja svoga, svake
87
ljubavi i poštovanja predostojnoga. Odlučujem teme­
ljito ispovjediti se, pa una­
prijed tvoje svete zapovjedi
opsluživati. Prije želim i
umrijeti nego tebe svoje­
voljno ikakovim grijehom
uvrijediti. Amen.
MOLITVE POSLIJE
ISPOVIJEDI
Blagoslivaj, moja dušo,
Gospodina i sve, što je u
meni, neka blagosliva nje­
govo sveto ime. Blagosli­
vaj, moja dušo, Gospodina
i nemoj zaboraviti njegovih
dobročinstava. On je, koji
se smiluje svim tvojim opa-
88
činama, koji izbavlja od
smrti tvoj život koji te kru­
ni i sa svih strana zakriljuje svojim milosrđem i pomi­
lovanjem.
O premilostivi Bože ja
sam ona izgubljena ovca, ja
sam onaj rasipni sin, koji je
otišao daleko od tebe, predo­
broga oca, i slijedio samo
opake svoje želje. Ali ti,
predobri Bože, koji svoju
dobrotu time pokazuješ, što
grješniku praštaš; nijesi po
mojim grijesima učinio me­
ni, nego si čekao pun milo­
srđa, da se obratim i da
živim, te si mi oprostio gri­
jehe.
89
Hvala ti, Bože, neizmjer­
na hvala na prevelikom
milosrđu, koje si mi danas
pokazao. Stavi mi sveti svoj
strah u srce, da te nikad više
ne uvrijedim. U z d r ž i me
dovijeka u svojoj milosti, a
poslije smrti prevedi me k
sebi u rajsku slavu. Amen.
(Sada izvrši nalozenu
ako možeš).
pokoru,
0 predobri Isuse, koji i
najmanju zadovoljštinu mi­
lostivo primaš: primi, mo­
lim te, ovu moju pokoru i
s njom zajedno sve, što ću
god unaprijed dobra učiniti
ili zla pretrpjeti. A da ti ova
moja neznatna pokora bude
ugodnija, ja je sjedinjujem
90
s pregorkom tvojom mukom
i smrću. To je ono blago,
koje ti prikazujem za svoje
grijehe moleći te poniznim
srcem: štogod mojoj pokori
manjka da to iz toga blaga
milostivo dopuniš i prikažeš
Ocu nebeskomu s kojim ži­
viš i kraljuješ Bog po sve
vijeke vjekova. Amen.
O ljubezna majko Marijo,
koja si bila bez svakoga
grijeha, i do kraja svojega
života ostala vjerna Bogu:
Isprosi mi milost, da se od
sada novih grijeha sve više
i više čuvam i da ustrajem
u kršćanskom življenju sve
do smrti, te tako postignem
vječno blaženstvo. Amen.
91
PRIČESNE MOLITVE
1. Prije svele pričesti
0 čuda ljubavi tvoje, premilostivi Gospodine Isuse,
koji si zaradi spasenja duše
moje ne samo presveto tije­
lo svoje predao na muke,
neprocijenjenu krv prolio i
pregorku smrt na križu
podnio nego si još isto pre­
sveto tijelo i krv svoju meni
za hranu i lijek ostavio, i k
meni nevoljnu doći naumio.
Zahvaljujem ti preponizno
na ovome čudu od čudesa,
na ovoj neizrecivoj ljubavi
tvojoj.
Otkud meni ovo, da ti pod
ISUS NAS TRAŽI
93
obličjem krušnim dolaziš k
meni? Tko si ti, a tko sam
ja? Ti si Stvoritelj, a ja
stvorenje; ti kralj neba i
zemlje, kojemu se klanja
sav dvor nebeski, a ja jedna
nevoljna sirota i jedan crvak; ti Bog svemogući, a ja
prah, pepeo i jedno ništa:
ti sudac strašni, koji će me
oštro pitati za sve stvari i
za današnje primanje tvo­
jega presvetoga Sakramen­
ta, a ja tužan i žalostan kri­
vac koji ću dajući odgovor
venuti od straha; ti sama
svetost i dobrota, a ja grješnik i sama zloća. Otkuda
dakle ovo meni, Gospodine,
94
da se dostojiš svratiti se k
meni?
Djelo poniženja
Veliki, svemogući i stra­
hoviti Bože, veličanstvo ne­
izmjerno! Znam tko sam i
što sam pred tobom; znam,
kako nijesam vrijedan ni
da stupim preda te. Ipak ti
se skrušenim srcem kla­
njam, i svom mogućom čaš­
ću i poniznošću poštujem te
ovdje sakriveni Gospodine
Isuse, pred čije noge dvo­
rani nebeski padaju, pred
čijim veličanstvom svako
stvorenje dršće i svi su na­
rodi kao jedno ništa.
0 da bi se mogao poniziti
95
toliko, koliko si se ti meni
za ljubav ponizio u ovom
presvetom Sakramentu, sakrivši presveto tijelo i krv,
čovječanstvo i božanstvo
svoje pod najmanju mrvicu
krušnoga obličja! Ni pod je­
dan način nijesam dostojan
pristupiti k tebi. A budući
da mi zapovijedaš, a i ja
znadem, da bez tebe ništa
ne mogu, i da izvan tebe ne­
ma spasenja ni života, pri­
stupit ću k tebi sa strahom
i trepetom, primit ću te
skrušeno, koji srca skrušena
i ponizna ne odbacuješ.
96
Djelo vjere
Vjerujem čvrsto, Gospodi­
ne Isuse i bez svake sumnje
držim, da si ti u ovom pre­
svetom Sakramentu pod
obličjem kruha. Gospodin
moj i Bog moj, pravi Bog i
čovjek zajedno. Vjerujem,
da je čudesnim načinom
ovdje isto živo i slavno tijelo
tvoje, koje je sada s desne
Oca svemogućega. Ovdje je
tvoja presveta duša puna
milosti i mudrosti, u kojoj
je sve blago kreposti i zna­
nja Božjega. Ovdje je sa­
kriveno božanstvo tvoje:
i budući ti u Ocu i Otac u
tebi, ovdje je i Otac i Duh
97
Sveti, obadvoje ljubav, pre­
sveto Trojstvo, jedan Bog.
Vjerujem ovo i ispovijedam
čvršće nego da bi sve to
tjelesnim očima vidio, jer si
nam to ti objavio. Zato se
klanjam preistinitoj riječi
tvojoj i podlažem joj razum
svoj. Više ti možeš učiniti,
nego pamet moja dokučiti
i razumjeti.
Preslatki Isuse, svemogu­
ći i premilostivi pomoćnice
moj; sve ufanje svoje stav­
ljam u tebe, u neizmjerno
milosrđe tvoje i zasluge
neprocijenjene krvi tvoje.
Pogledaj milostivo na ne­
voljnoga s l u g u svojega,
kojega Ijubeznivo zoveš k
98
sebi; smiluj mi se, koji ne
zapuštaš onih, što se u te
ufaju, i učini me dionikom
darežljivosti svoje. U tebe
se dakle ufam, da ćeš ti do­
šavši k meni izliječiti rane
moje, pamet prosvijetliti,
srce pokrijepiti, sve za spa­
senje potrebno i najposlije
život vječni darovati; jer si
nam milostivo obećao govo­
reći: Ja sam kruh živi, koji
sam s neba sašao; ako tko
uzblaguje od ovoga kruha,
živjet će u vijeke.
99
Djelo ljubavi
Predobri Spasitelju, tko
te ne bi ljubio? 0 da bih te
mogao ljubiti tolikom lju­
bavlju, kolikom te je ljubila
preljubezniva Majka tvoja,
kada si sašao s neba, i za
našu ljubav utjelovio se u
njezinoj prečistoj utrobi; ili
kada te je ona u duhu za­
nesena u pričesti svetoj pri­
mala.
Da, ljubim te, Bože srca
mojega, ljubim te iz svega
srca, iz sve jakosti duše
svoje. Ljubim te jedina mo­
ja utjeho u ovom progon­
stvu, srećo moja i najveće
dobro, koje na ovom svijetu
100
uživati mogu. Ljubim te za­
radi tebe samoga. I kako te
ljubim, tako se kajem od
svega srca svojega, što sam
neizmjernu tvoju dobrotu
uvrijedio. Oprosti, Isuse moj,
za ovu ljubav koju mi uka­
zuješ u ovom presvetom Sa­
kramentu; oprosti, molim te,
grijehe moje; i dopusti mi,
da ovo primanje tijela i krvi
tvoje ne bude meni na osu­
du, na prokletstvo i na smrt,
nego na blagoslov, na spa­
senje i na život vječni.
Siromašan sam i nigdje
ništa nemam. I zato te preponizno molim, da ti sam
dušu moju nakitiš i učiniš je
dostojnom prebivališta svo-
101
jega, Spasitelju moj! Po vri­
jednosti presvete krvi svoje
operi me još više od beza­
konja mojega, i od grijeha
mojega očisti me! Stvori u
meni srce novo, posveti ga
svetim blagoslovom svojim,
da te sa sinovskim strahom,
s dostojnom čistoćom i s
užganim od ljubavi srcem
primim na uspomenu ljuba­
vi, muke i smrti tvoje a na
spasenje duše moje. Amen.
Ti mi se, o Marijo, Djevo
prečista, dostoj pridružiti,
kad idem pred Sina tvojega.
Učini po zaslugama i moli­
tvama svojim da on, koji se
je u tebi dostojao postati
dionik nemoći naše, dostoji
102
se sada učiniti mene dioni­
kom presv. tijela i krvi
svoje.
O vi svi nebeski duhovi, o
Anđele čuvaru moj i ostali
sveti odvjetnici moji; vas u
pomoć zazivam, ja ubog i
siromah. Pripravite u meni
dostojno mjesto svojemu
Gospodinu, zaodjenite me
svitom zasluga svojih, nakitite i naresite dušu moju
krepostima svojim, da bo­
žanskoga gosta, Spasitelja
svojega mogu primiti kao
što se dostoji sa svom čašću
i čistoćom srca.
0 Jaganjče Božji, koji
u z i m a š grijehe svijeta,
103
oprosti mi, usliši me, smiluj
mi se!
Gospodine, nijesam dosto­
jan, da uniđeš pod krov moj,
nego samo reci riječ i ozdra­
vit će duša moja.
Kada primas presveto tijelo, reci
u srcu:
Tijelo Gospodina našega
Isusa Krista neka čuva
dušu moju za život vječni.
Amen.
104
2. Poslije svete pričesti
POZDRAV
Dušo Kristova, posveti me.
Tijelo Kristovo spasi me.
Krvi Kristova, napoj me.
Vodo iz prsiju Kristovih,
operi me.
Muko Kristova, pokrijepi
me.
O dobri Isuse, usliši me.
Među rane svoje sakrij me.
Ne dopusti, da se odijelim
od tebe.
Od neprijatelja pakosnoga
brani me.
Na čas smrti moje zovni me.
105
I zapovijedi mi, da dođem
k tebi.
Da te sa Svetima tvojim
hvalim.
U vijeke vjekova. Amen.
Klanjam ti se preponizno,
Spasitelju moj, koji na pri­
jestolju srca mojega prebi­
vaš; i ovaj slabi i nedostojni
poklon svoj združujem i sje­
dinjujem s poklonima sviju
dvorana nebeskih. Blago­
slovljen, koji si došao od
neizrečene ljubavi i dobrote
svoje!
O koliko sam sretan! Na­
šao sam, koga ljubi duša
moja. Evo imam i posjedu­
jem, što sam želio!
106
Vjerujem čvrsto, da ti sa­
da prebivaš u meni i ja u
tebi; jer si ti, vječna istino,
rekao: koji blaguje tijelo
moje i pije krv moju, u me­
ni ostaje i ja u njemu. 0 ra­
dosnih i slatkih riječi: ti u
meni o preljubeznivi Isuse,
a ja u tebi! 0 kolika je ovo
ljubav! Tko bi na to i pomi­
sliti mogao, ili to zaželjeti
smio!
ZAHVALA
Šta ću ti vratiti za toliku
ljubav, koju nijesam kadar
dosta ni procijeniti, a kamo
li se za nju dostojno i potpu­
no zahvaliti? Zahvaljujem
107
ti se stoga pjevajući s Maj­
kom tvojom: Veliča duša
moja Gospodina i obradova
se duh moj u Bogu spasu
mojem, što pogleda na po­
niznost službenice svoje, du­
še moje; što mi učini velike
stvari onaj, koji je silan,
niti je mogao većih učiniti.
Gladna napuni dobrima: na­
hrani me presvetim tijelom
svojim.
Hvalu ti uzdajem zaziva­
jući u pomoć sve anđele, sve
narode i svako stvorenje:
blagoslivajte anđeli Gospod­
nji Gospodina! Hvalite Go­
spodina svi narodi, hvalite
ga sva plemena; jer je po­
tvrđeno na meni milosrđe
108
njegovo! Blagoslivajte sva
djela Gospodnja Gospodina;
hvalite i uzvisujte ga do
vijeka!
Ali budući da prema toli­
kom daru još nijesu potpune
svekolike hvale ove: zato ih
sjedinjujem s onom hvalom,
koju si sam, Spasitelju uzdavao Ocu vječnomu, a oso­
bito onda, kada si naredio
ovaj presveti Sakramenat;
i s onom hvalom, koju je
tebi davala tvoja i moja
preslatka Majka Marija.
Šta ću pak tebi moći vrati­
ti za tebe samoga, predobrostivi Spasitelju moj, nego da
i ja sebe svega s tijelom i
dušom darujem i prikazem
109
tebi, koji si sebe svega daro­
vao meni. Ovo je, predragi
Isuse, moja želja najveća da
unaprijed sav budem tvoj;
da tebi i na slavu tvoju ži­
vim; da obećanje na ispovi­
jedi učinjeno i tvoju svetu
volju ispunim.
I zato budući da ti meni
veliš: sinko, podaj mi srce
svoje, dostoj se, molim te
ovaj slabi darak od mene
primiti. Evo ja ti pokla­
njam i posvećujem skruše­
no i ponizno srce svoje sa
svim silama duše, i sa osjeti­
lima tijela svojega.
Primi ovaj darak, Gospo­
dine Isuse, ujedno sa zaslu­
gama Majke tvoje Marije,
110
mojega Anđela čuvara i
sviju stanovnika nebeskih.
Primi ga ujedno s onom
neprocijenjivom žrtvom ka­
da si sebe samoga na križu
za me Ocu vječnome prinesao za zahvalnu žrtvu da uz
nju i ovaj darak moj bude
ugodan Božanskoj volji tvo­
joj. Amen.
PROŠNJA
Predobrostivi Gospodine
Isuse, izvore sviju darova!
Ti si kralj moj, nemoj za­
boraviti na uboštvo sluge
svojega. Ti si liječnik moj,
ozdravi sve nemoći i slabo­
sti moje. Ti si sudac moj,
111
smiluj mi se. Ti si branič
moj, stavi me uza se, i neka
se digne na me koja mu dra­
go sila ili svijeta ili tijela ili
hudobe paklene; ne ću se
bojati, jer si ti sa mnom. Ti
si Spasitelj moj, oslobodi me
iz ruku neprijateljskih, a
osobito u vrijeme smrti, ko­
ja mi se može još danas do­
goditi, daj mi, da te primam
i gorućom pobožnošću svesrdnije štujem! Umnoži većma vjeru moju, pokrijepi
većma ufanje moje, užezi
većma ljubav moju.
Podaj mi krepost razbo­
ritosti, da spoznam taštinu
svijeta, strahotu grijeha, do­
stojanstvo duše i cijenu sve-
112
te milosti tvoje. Podaj mi
krepost pravde, da svakomu
dajem, što je njegovo. Po­
daj mi krepost jakosti, da
sve nevolje vremenite do­
brovoljno podnesem za lju­
bav tvoju i za pokoru grije­
ha mojih; da se jakim srcem
oprem i ne puštam nadvla­
dati se od napasti. Podaj mi
krepost trijeznosti, da na­
rav moju ustežem od nerazložitih želja i od svjetovnih
i tjelesnih naslada.
Obrati Gospodine, nevolj­
ne grješnike, prosvijetli od­
metnike i nevjernike. Budi
u pomoć svima, koji se nahode u potrebama, u grijehu
smrtnom, a osobito u smrt-
113
noj bolesti. Budi i onima u
pomoć, koji su se preporuči­
li molitvama mojim, ili žele
biti preporučeni; za koje
sam dužan moliti, i ti hoćeš,
da za njih molim. Pomozi
roditeljima, rođacima, do­
bročiniteljima, prijateljima
i neprijateljima mojim. Daj
živima oproštenje i milost, a
mrtvima pokoj i svjetlost
vječnu. Tebi slava Kriste,
u vijeke vjekova! Amen.
114
MOLITVA S PODPUNIM
OPROSTOM
(Moli se pred
raspelom)
115
Evo ja, o dobri i preslatki
Isuse, pred tvojim licem ba­
cam se na koljena i najve­
ćim žarom srca molim te
i zaklinjem: daj mi utisni
u srce živa čuvstva vjere,
ufanja i ljubavi, te pravu
pokoru za moje grijehe i
čvrstu volju, da ih popra­
vim; dok velikim ganućem
i žalošću tvojih pet rana u
sebi razmišljam i u duhu
promatram, imajući pred
očima ono, što je već u usta
tvoja stavio prorok David o
tebi, dobri Isuse: "Probodoše ruke moje i noge moje,
prebrojiše mi sve kosti."
(Psal. 21,17.)
116
MOLITVA RODITELJA
ZA DJECU
Gospodine £ože, Oče ne­
beski, ti si otac moje djece,
ti si njihov Stvoritelj i Go­
spodin: ja ih potpuno i zaufano predajem očinskoj
ljubavi tvojoj. Usrdno te
molim, podaj im milost, da
točno drže zapovijedi tvoje,
da ih opaki i varavi svijet
nikada od tebe ne odvrati.
Podaj im milost, da moje
pouke i savjete vazda rado
slušaju, da se pomno čuvaju
zlih drugova. Podaj im mi­
lost, da kako u dobi tako i u
mudrosti i u milosti rastu
pred tobom i pred ljudima.
117
Meni pak udijeli, da ih riječ­
ju i djelom putim na dobro,
da im nužnom poukom i do­
brim kršćanskim izgledom
pravi put u nebo pokazujem
i jednoć s njima zajedno
sretno dođem u vječno bla­
ženstvo. Po Kristu Gospodi­
nu našemu. Amen.
Očenaš, Zdravo Marijo,
Ocu.
Slava
MOLITVA RASPETOMU
ISUSU ZA SRETNU SMRT
Raspeti moj Isuse! Primi
milostivo ovu molitvu, koju
sada k tebi upravljam za
smrtni čas života moga, ka-
118
da će pomanjkati sva sjetila
moja.
Kada dakle, preslatki Isu­
se, nemoćne i oborene oči
moje ne budu mogle više
tebe gledati: spomeni se
žarkoga onoga pogleda, ko­
ji sada k tebi obraćam, i
smiluj mi se!
Kada se osuše usne moje,
te ne budem mogao više pre­
svetih rana tvojih poljubiti:
spomeni se žarkih ovih cjelova, koje na presvete rane
tvoje sada pritiskujem, i
smiluj mi se!
119
Kada oledene ruke moje,
te ne budem mogao više nji­
ma zagrliti t v o j k r i ž :
spomeni se one ljubavi, ko­
jom te sada grlim, i smiluj
mi se!
K a d a napokon oteče i
ukoči se jezik moj, a ja više
ne budem mogao govoriti,
spomeni se sadašnjega ovo­
ga zaziva moga:
Isuse, Marijo i Josipe,
vama izručam srce i dušu
svoju!
7 godina oprosta svaki put. 12.
list. 1936.
120
KRIŽNI PUT
PRISTUPNA MOLITVA
Klečeći pred velikim oltarom
U ime Oca i Sina i Duha
Svetoga. Amen.
Premilostivi Bože Isuse
Kriste! Evo duša moja s
rastuženom Majkom tvo­
jom Marijom ide za tobom
i prati te na teškom putu
tvoje pregorke muke. Okri-
121
jepi me svojom milošću da
mognem strpljivo n o s i t i
svoj križ, što sam ga grije­
sima svojim zaslužio. Daj
mi jakost, da ne klonem i ne
iznemognem na tom putu.
Daj, da mi svako stajalište
bude korak u nebo. Amen.
Idući k prvom stajalištu
se ili se govori.
pjeva
Stala plačuć tužna Mati,
Gledala je, kako pati
Sin joj na križ uzdignut.
122
PRVO STAJALIŠTE
ISUSA OSUĐUJU NA SMRT
123
PRVO STAJALIŠTE
Isusa osuđuju na smrt
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet odtkupio.
Gledaj nedužnoga Isusa,
gdje stoji pred sucem. Slu­
šaj, kako ga krivo potvaraju i tuže, a on ni ne otvara
svojih usta! Razdraženi na­
rod, koji ga je prije nekoli­
ko dana slavio kao kralja,
mahnito viče: "Propni ga,
propni!" Osudiše ga; a on
prima drage volje osudu,
samo da nas oslobodi od
osude vječnoga prokletstva.
124
Pomolimo se. Gospodine
Isuse! Na tu nepravednu
osudu pristao sam i ja po
grijehu. Ah, i ja sam te zlim
življenjem svojim osudio.
Oprosti mi! Daj mi milost,
da i ja krotko i strpljivo
primam krivi sud, te da se
riješim osude na vječne mu­
ke. Amen.
Oče naš — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne — Smiluj nam se!
Dušom njenom razboljenom,
Rastuženom, ražaljenom,
Prolazio mač je ljut.
125
DRUGO STAJALIŠTE
Isus prima na se križ
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
Gledaj teški križ, što ga
navališe na Isusa njegovi
neprijatelji. Ne nosi ga on
za sebe, već za tebe i za či­
tav svijet. Grijesi tvoji i
grijesi sviju ljudi tište sveta
ramena njegova, a ti još ne
ćeš da se popraviš! Skini sa
sebe što prije teško breme
svojih grijeha u skrušenoj
i valjanoj ispovijedi.
ISUS PRIMA NA SE KRIŽ
127
Pomolimo se. P r e b l a g i
Spasitelju, Isuse Kriste! Ti
si dragovoljno primio na se
križ, što ti ga p r i r e d i š e
grijesi moji i grijesi svega
svijeta. Daj mi milost, da
oćutim teško breme svojih
grijeha, i da ih skrušeno
oplačem. Amen.
Oče naš — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
0 koliko ucviljena
Bješe ona uzvišena
Majka Sina jedinog!
128
TREĆE STAJALIŠTE
ISUS PADA PRVI PUT POD KRIŽEM
129
TREĆE STAJALIŠTE
[sus pada prvi put pod križem
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
Kako su teški grijesi naši!
Pod njihovim teretom pada
onaj, koji sve drži svemožnom riječju svojom; a pada
zato, da se mi podignemo iz
zloća svojih. Gledaj, kako
Isus strpljivo podnosi sve
pogrde i nemile udrace! A
ti se tužiš na svaku malen­
kost i nepromišljeno mrm­
ljaš; ti, koji si i više toga
zaslužio!
130
Pomolimo se. N e d u ž n i
Isuse Kriste! Pod težinom
grijeha mojih padaš ti, da
mene bijednika podigneš.
Okrijepi me, dragi Isuse,
da nikada više ne padnem u
grijeh. Daj mi milost, da
me nikakvo zlo ne odijeli od
ljubavi tvoje. Amen.
Oče naš — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
Bol bolova sve to ljući
Blaga Mati gledajući
Muke slavnog čeda svog.
131
ČETVRTO STAJALIŠTE
Isus susreta svoju Majku
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
Gledaj žalosnu Majku Isu­
sovu, kako rasplakana ide
za Sinom svojim. Oh, kolika
joj bol obuze srce, kad ga
vidje onako nagrđena i iz­
mučena. A tko joj prouzroči
toliku bol? Mi, grijesi naši.
Hoćemo li i nadalje svojim
grijesima zadavati bol sve­
toj Majci Spasiteljevoj? Ne,
nikada više!
ISUS SUSRETA SVOJU MAJKU
133
Pomolimo se. P r e d r a g i
Isuse! molim te za onu tugu,
što si je podnio, kad si sreo
Majku svoju, podijeli mi
pravu pobožnost prema sve­
toj Majci svojoj. A ti, prežalosna Majko, pomozi mi, da
se uvijek spominjem muke
Sina tvoga, i da po njoj do­
đem u nebo. Amen.
Oče naš — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
Koji čovjek ne bi plako
Majku Božju videć tako
U tjeskobi tolikoj?
134
PETO STAJALIŠTE
ŠIMUN POMAŽE ISUSU KRIŽ NOSITI
135
PETO STAJALIŠTE
Šimun Cirenac pomaže
Isusu nositi križ
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
Spasitelj je tako iznemo­
gao, da već ne može nositi
križa; ali tvrdo srce ljudsko
nema smilovanja. Isus je
mnogoga bolesnika ozdra­
vio, mnogomu mrtvacu po­
vratio život: sada sam treba
pomoći; ali mu nema nikoga
u pomoć. A kako ti nosiš
svoj križ?
136
Pomolimo se. Premili moj
Isuse! Prosvijetli me milošću svojom, da spoznam, od
kolike je vrijednosti križ
tvoj; i daj mi milost, da križ,
od tebe meni poslani, zagr­
lim i nosim drage volje,
doklegod ti hoćeš. Amen.
Oče naš — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
Tko protužit ne će s
Čistom,
Kada vidi, gdje za
Kristom
Razdire se srce njoj?
137
ŠESTO STAJALIŠTE
Veronika pruža Isusu rubac
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
Među silnom svjetinom,
koja se naslađivala muka­
ma Isusovim, našla se jed­
na pobožna žena, te požali
Isusa. Ona mu pruži rubac,
da otare svoje krvavo lice.
A za nagradu vraća joj Spa­
sitelj sliku presvetog obraza
svoga, utisnutu u rubac. Ka­
ko je lijepo ogledalo dobila
sveta Veronika! Ogledaj se
u to ogledalo često!
138
ŠESTO STAJALIŠTE
VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC
139
Pomolimo se. P r e d o b r i
Isuse, koji si smrtnim zno­
jem lica svojega meni spasio
život: o daj povrati duši mo­
joj ljepotu, koju je na kršte­
nju primila! Daj mi onako
nježno srce, kakvim ti je
sveta Veronika pružila ru­
bac, pa i meni utisni u srce
biljege muke svoje. Amen.
Oče naš — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
Zarad grijeha svoga puka
Gleda njega usred muka
I gdje bičem bijen bi.
140
SEDMO STAJALIŠTE
ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM
141
SEDNO STAJALIŠTE
Isus pada drugi put pod
križem
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
Eto i opet pada Isus, da iz
gliba grijeha podigne tebe
i sve ljude. Kako ga moraju
boljeti rane na presvetom
tijelu. Ali još više negoli
rane, bole ga tvoji grijesu, u
koje jednako padaš. Prigni
već jednom oholu glavu svo­
ju, budi od srca ponizan i
nauči se Bogu za ljubav i za
pokoru svojih grijeha strp­
ljivo podnositi svaki križ!
142
Pomolimo se. Ljubljeni
Isuse! Ti opet padaš pod teš­
kim bremenom križa. Molim
te za boli, što si ih oćutio
kod ovoga pada, uzdigni me
iz grijeha mojih, i ne daj da
se ikada više u njih povra­
tim. Amen.
Oče nas — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
Gleda svoga milog Sina
Ostavljenog sred gorčina,
Gdje se s dušom podijeli.
143
OSMO STAJALIŠTE
Isus tješi jeruzalemske žene
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
Bogoljubne žene požališe
Isusa, kad ga vidješe svega
krvava i izranjena i zato
uzeše nad njim plakati. A
Isus im reče: "Kćeri jeruza­
lemske! Ne oplakujte mene,
nego oplakujte sebe i djecu
svoju!" I tebi Isus veli isto,
što je rekao ženama. "Ne,
oplakuj, sinko, mene, nego
oplakuj sebe i grijehe svo­
je!" A gdje su tvoje suze, da
oplačeš grijehe svoje?
144
OSMO STAJALIŠTE
ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENE
145
Pomolimo se. P r e m i l i
Isuse, koji voliš, da oplaku­
jem grijehe svoje, negoli
muke tvoje; daj mi milost,
da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede, što
sam ti ih nanio, i da zavrijedim veseliti se s tobom
u kraljevstvu nebeskom.
Amen.
Oče naš — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
Vrelo milja, slatka Mati,
Bol mi gorku osjećati
Daj, da s tobom procvilim.
146
DEVETO STAJALIŠTE
CSUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM
147
DEVETO STAJALIŠTE
Isus pada treći put pod križem
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
Po treći put pada Isus pod
križem, ali ga ne prestaje
nositi, dok ne dovrši djelo
spasenja ljudskoga. Zašto
ti ne ćeš da nosiš križ, koji
te vodi u nebo? U križu je
spasenje, u križu je zaštita
i obrana, u križu je život.
Zato prigrli križ, da živiš u
vijeke.
148
Pomolimo se. P r e m i l i
Isuse, koji si od silne muke i
po treći put pao pod križem,
ali se opet pridigao i prigr­
lio teški križ, da dovršiš za
me žrtvu, daj mi jakost i
ustrajnost, da sa strahom i
trepetom mislim na spase­
nje duše svoje, i da me bre­
me grijeha ne obori u ponor
vječni, odakle nema spase­
nja. Amen.
Oče naš — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
Neka ljubav srca moga
Gori sveđ za Krista Boga
Da mu u svem omilim.
149
DESETO STAJALIŠTE
Isusa svlače
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
Gledaj, kako krvnici Isu­
sovi i odijelo s njega svukoše. Oh, strahote! Go stoji
Bog, koji sve odijeva! Nje*govo presveto i prečisto tije­
lo ruglu se izvrgava. Zbog
naše tašte gizde i puste
taštine mora on podnositi
toliku sramotu; mora biti
bez odijela, da nas zaodjene
odjećom nedužnosti koju
smo izgubili sramotnim mi­
slima, riječima i djelima.
150
DESETO STAJALIŠTE
ISUSA SVLAČE
151
Pomolimo se. N e d u ž n i
Isuse, koji si na Kalvariji
bio sramotno svučen, daj
mi milost, da i ja svučem
sa sebe staru zlu ćud i zle
požude. Daj, da sve, što je
taštim ljudima slatko, meni
bude gorko, a ti jedini da
mi budeš prava slast i utje­
ha. Amen.
Oče naš — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
Rane drage, Majko sveta,
Spasa za me razapeta,
Tisni posred srca mog.
152
JEDANAESTO STAJALIŠTE
ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ
153
JEDANAESTO
STAJALIŠTE
Isusa pribijaju na križ
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
Promisli, kako oštrim čav­
lima pribijaju na križ svete
ruke Isusove, koje su toliko
dobra učinile ljudima! Pro­
misli, kako mu probijaju
noge, koje su koracale jedi­
no za spasenje ljudsko. Što
si ti zaslužio, koji si rukama
svojim tolike nepravde po­
činio; koji si često stupao po
zabranjenom i krivom putu!
154
Pomolimo se. Klanjam ti
se, Isuse moj, i molim te za
svetu muku tvoju: daj, da
mi protrnu sva uda od sve­
toga straha daj, da razapnem griješne požude tijela
svoga, i da vazda budem
tvoj. Amen.
Oče naš — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
Neka dođu i na mene
Patnje za me podnesene
Sina tvojeg ranjenog.
155
DVANAESTO
STAJALIŠTE
Isus umire na križu
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
U groznim mukama visi
Spasitelj na križu, a nepri­
jatelji ga njegovi još ruže
i grde. Ali on ih ne prokli­
nje, već za njih moli: "Oče,
oprosti im, jer ne znaju, što
čine!" Opraštaš li i ti nepri­
jateljima svojim? Isus je
umro da mi živimo. Smrću
svojom Isus je pobijedio
smrt.
156
DVANAESTO STAJALIŠTE
ISUS UMIRE NA KRIŽU
157
Pomolimo se. S t r p l j i v i
Isuse, koji si na križu izdah­
nuo: molim te, pritegni me
k sebi na sveti križ! Zaslu­
žio sam nesretnu smrt, ali
te molim za pregorku smrt
tvoju, smiluj mi se, i daj
da jednoć s križem u ruci
umrem u milosti tvojoj.
Amen.
Oče naš — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
Daj mi s tobom suze livat,
Raspetoga oplakivat,
Dokle diso budem ja.
158
TRINAESTO STAJALIŠTE
ISUSA SKIDAJU S KRIŽA
159
TRINAESTO STAJALIŠTE
Isusa skidaju s križa
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
Promisli, koliku je bol mo­
rala oćutjeti blažena Djevi­
ca Marija, kad joj mrtvo
tijelo predragoga Sina položiše u krilo! Grijeh pro­
bode majčino srce njezino.
Oplači grijehe svoje, i žali
Majku, koja za te toliko
trpi! Čuvaj se ponovnoga
pada, da je i opet ljuto ne
ucviliš.
160
Pomolimo se. Rastužena
Majko Isusova i Majko mo­
ja! Molim te za onu prelju­
tu bol, što si je pretrpjela,
kad si primila u krilo mrtvo
tijelo božanskoga Sina: pri­
mi i moju dušu na smrti u
s v o j e materinsko krilo!
Amen.
Oče naš — Zdravo Marijo
— Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
U tvom društvu uz križ
stati,
S tobom jade jadovati
Želja mi je jedina.
161
ČETRNAESTO
STAJALIŠTE
Isusa polažu u grob
Klanjamo ti se, Kriste, i
blagosivamo tebe.
Jer si svojim svetim kri­
žem svijet otkupio.
Pobožni Josip Arimatejac
i Nikodem iskazaše Spasi­
telju posljednju počast, po­
loživši mu sveto tijelo u
novu grobnicu, u kojoj ne
bijaše još nitko ukopan. Nu
tijelo Isusovo nije ostalo u
grobu; domalo je ustalo
slavno iz groba i združilo
se opet s dušom. I tebe će
jednoć položiti u grob.
162
ČETRNAESTO STAJALIŠTE
ISUSA POLAŽU U GROB
163
Pomolimo se. Isuse, po­
četnice života, daj, da na
tvom grobu oživim novim
životom, i da obumrvši po­
svema grijehu, s tobom jed­
noć uskrsnem na život vječ­
ni. Amen.
Oče naš — Zdravo Mari­
jo — Slava Ocu.
Smiluj nam se, Gospodi­
ne! — Smiluj nam se!
Kada dođu smrtni časi,
Kriste Bože, nek me spasi
Majke tvoje zagovor.
Kad mi zemlja tijelo
primi,
Dušu onda uzmi ti mi
U nebeski blažen dvor.
164
ZAVRŠNA MOLITVA
Klečeći pred velikim oltarom
Predobri Isuse! Zahvalju­
jem ti na milosti, koju si mi
udijelio pri ovoj pobožnosti.
Primi ovu moju bogoljubnost, na slavu muke svoje,
na zadoovljštinu za grijehe
moje, na utjehu i pomoć du­
šama u čistilištu! 0 ne daj,
Isuse, da neizmjerna vrijed­
nost presvete Krvi tvoje bu­
de za me izgubljena, nego
mi udijeli milost svoju i uve­
di me iza ovoga života u
vječnu radost. Amen.
Hvaljen budi Isus Krist,
raspeti naš Otkupitelj, i nje-
165
gova pod križem žalosna
Majka Marija!
Pet Očenaša, Zdravih Marija i
Slava Ocu, na čast pet rana Isuso­
vih i jedan Očenaš na nakanu Sve­
toga Oca Pape.
Potpuni oprost svaki put kada se
barem skrušenim srcem obavi put
križa.
166
BLAGOSLOV SA
PRESV. SAKRAMENTOM
Kad se izlaže na oltar presveti Sa­
kramenata pjeva se: Svet, Svet, Svet.
Svet, svet, svet,
Svet i presvet,
Isus u oltarskome
Sakramentu svetome.
Zatim se mole litanije s
pripadnim
molitvama.
Iza toga se pjeva:
167
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documćntum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Senauum defectui.
Genitori, Geni(oque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit, et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.
V. Panem de coelo praestisti eis.
U uskrsno vrijeme i u osmini tjelovskoj doda se: Aleluja*
R. Omne delectamentum in se
habentem. (Aleluja.)
Oremus
Deus, qui nobis sub Sacramento
mirabili, passionis tuae memoriam
168
reliquisti: tribue, quaesumus, ita
nos Corporis et Sanguinis tui sacra
mysteria venerari; ut redemptionis
tuae fructum in nobis jugiter sentiamus: Qui vivis et regnas in saćcula
saeculorum.
R. Amen.
Divnoj dakle tajni ovoj
Klanjamo se smjerno mi,
Stari zakon žrtvi novoj
Nek se sada ukloni,
Vjera duši čovjekovoj
Nek spoznanje dopuni.
Bogu Ocu, Bogu Sinu
Hvala s pjesmom radosnom,
Slavimo im veličinu,
Častimo ih dušom svom,
K Duhu Svetom nek se vinu
Glasi s dikom jednako. Amen.
169
Sveć. Kruh s neba dao si njima.
(Aleluja.)
Puk. Koji svaku slast u sebi ima.
(Aleluja.)
Pomolimo se
Bože, koji si nam u divnom Sa­
kramentu ostavio uspomenu muke
svoje, podaj nam, molimo, tako
častiti sveta otajstva tijela i krvi
tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod
otkupljenja tvojega. Koji živiš i
kraljuješ u vijeke vjekova.
Puk. Amen.
P
O
H
V
A
L
E
I
M
kao zadovoljština
E
N
U
B
O
Ž
J
E
M
U
za psovke i kletve
Blagoslovljen budi Bog!
Blagoslovljeno njegovo s v e t o
Ime!
Blagoslovljen Isus Krist, pravi
Bog i pravi čovjek!
170
Blagoslovljeno presveto Srce Isu­
sovo!
Blagoslovljen Isus u presvetom
oltarskom Sakramentu!
Blagoslovljena velika Bogorodi­
ca, presveta Djevica Marija!
Blagoslovljeno sveto i neoskvr­
njeno njezino Začeće!
Blagoslovljeno ime Marije, Dje­
vice i Majke!
Blagoslovljen sveti Josip, njezin
prečisti zaručnik!
Blagoslovljen Bog u svojim anđe­
lima i u svojim svecima!
N
E
O
S
T
A
V
I
N
A
S
N
I
G
D
A
Ne ostavi nas nigda, * Blagoslovi
nas svagda; * Budi s nama svaki
čas, * Isus, Spasitelju naš! Slavno
budi ime Isus, * Slavno ime Mari­
ja! Ime Isus slavno budi, * Slavno
ime Marija!
171
POBOŽNOST PRESV.
IMENU ISUSOVU
Početak kao kod Večernjice, str. 145.
L
P R E S V .
I
I
T
M
A
E
N
N
I
A
J
E
I
S
U
S
O
V
A
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Isuse, čuj nas!
Isuse, usliši nas!
Oče nebeski, Bože,
Sine, Otkupitelju svijeta,
Bože, smiluj nam se.
Duše, sveti Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Isuse, Sine Boga živoga,
Isuse sjajnosti Očeva,
Isuse, jasnoćo svjetlosti
• cs
vječne,
Isuse, kralju slave,
B
Vi
Isuse, sunce pravde,
r
ft
Isuse, sine Marije Djevice,
Isuse ljubezni,
Isuse, divni,
Isuse, Bože jaki,
Isuse, Oče budućega vijeka,
Isuse, anđele velikoga
savjeta,
Isuse mogući,
Isuse, strpljivi,
Isuse poslušni,
Isuse krotki i ponizni srcem,
Isuse, ljubitelju čistoće,
•
Isuse, ljubitelju naš,
Isuse, Bože mira,
Isuse, početnice života,
Isuse, uglede kreposti,
Isuse, revnitelju duša,
Isuse, Bože naš,
Isuse, utočište naše,
Isuse, oče ubogih,
Isuse, blago vjernika,
Isuse, dobri pastiru,
Isuse, svjetlosti istinita,
Isuse, mudrosti vječna,
Isuse, dobroto beskrajna,
Isuse, pute i živote naš,
Isuse, radosti anđela,
Isuse, kralju patrijarha,
Isuse, učitelju apostola,
Isuse, naučitelju evanđelista,
Isuse, jakosti mučenika,
Isuse, svijetlo ispovjedalaca,
Isuse, čistoćo djevica,
Isuse, kruno svih Svetih,
Milostiv budi, oprosti nam,
Isuse.
Milostiv budi: Usliši nas,
Isuse.
Od svakoga zla,
Od svakoga grijeha,
Od srdžbe svoje,
Od zasjeda vražjih,
Od duha bludnosti,
Od smrti vječne,
Od nemara za nadahnuća
tvoja,
174
Po otajstvu svetoga utjelov- |
ljenja svoga,
Po rođenju svojem,
Po djetinjstvu svojem,
Po božanstvenom životu
svojem,
Po trudovima svojim,
Po smrtnoj borbi i muci
O
svojoj,
o
Po križu i zapustenosti svojoj,
Po smrtnoj stisci svojoj,
}
Po smrti i pokopu svojem,
I SS
Po uskrsnuću svojem,
8
Po uzašašću svojem,
Po ustanovljenju
presvetoga oltarskog
Otajstva,
Po radostima svojim,
Po slavi svojoj,
Jaganjče Božji, koji odnimai]
jehe svijeta, oprosti nam, Isuse.
Jaganjče Božji, koji odnimaš ;
jehe svijeta, usliši nas, Isuse.
175
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
jehe svijeta, smiluj nam se, Isuse.
Isuse, čuj nas.
Isuse, usliši nas.
Pomolimo se
Gospodine Isuse Kriste, koji si ka­
zao: Ištite, i primit ćete; tražite, i
naći ćete; kucajte, i otvorit će vam
se; daj nam, molimo te, božansku
svoju ljubav, da te svim srcem, usti­
ma i djelom ljubimo i nikada te
hvaliti ne prestanemo.
Daj nam, Gospodine, da se tvoga
svetoga Imena bojimo i ujedno ga
uvijek ljubimo, jer nikada ne prestaješ one ravnati, koje u svojoj
ljubavi utvrđuješ. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.
176
M
O
L
I
T
V
A
S
V
.
B
E
R
N
A
R
D
I
N
A
O dobri Isuse, o slatki Isuse, o Si­
ne Djevice Marije pun milosrđa i
milosti! O slatki Isuse, smiluj mi se
po velikom milosrđu svome! O pre­
dobri Isuse, molim te za onu drago­
cjenu krv tvoju, koju si se dostojao
na oltaru križa proliti za nas nevolj­
ne grješnike, da opereš sva bezako­
nja naša i da se dostojiš pogledati
na me nevoljna i nevrijedna grješnika, koji ponizno prosim oproštenje
i zazivam ovo presveto Ime Isus. O
Ime Isus, ime slatko! Ime Isus, ime
ljubljeno! Ime Isus, ime spasonos­
no! Jer što je Isus, nego Spasitelj?
Dakle, Isuse, radi presvetoga Imena
svojega budi meni Isus i spasi me!
O predobrostivi Isuse, ne dopusti,
da ja poginem, kojega si od ništa
stvorio i neprocjenjivom krvlju svo­
jom otkupio. O dobri Isuse, neka
177
me ne pogubi bezakonje moje, kad
me je stvorila svemoguća dobrota
tvoja.
O premilostivi Isuse, smiluj mi
se, dok je još vrijeme smilovanja,
da me ne pogubiš u vrijeme suđe­
nja. O predragi Isuse, ako sam ja
nevoljni grešnik po strašnoj pravdi
tvojoj zaslužio vječne muke radi
teških grijeha svojih, ufajući se u
neizmjerno milosrđe tvoje utječem
se tebi i uzdam se, da ćeš mi se
smilovati, koji si premilostiv otac i
premilostiv gospodar. O predragi
Isuse, koja korist od krvi tvoje, ako
siđem u propast vjekovitu; jer te ne
će hvaliti mrtvi, koji siđu u pakao.
O premilosrdni Isuse, smiluj mi se;
o preslatki Isuse, milostiv budi me­
ni grješniku! ..O Isuse, Isuse, Isuse
predobri, primi me u broj odabra­
nih svojih! O Isuse, spasenje onih,
koji u te vjeruju; o Isuse radosti
178
onih, koji te zazivaju; o Isuse, slatko
otpuštenje sviju grijeha; ulij u me
milost, ljubav, mudrost, čistoću, po­
niznost svetu strpljivost u svim te­
gobama. Daj da tebe savršeno lju­
bim, tebe hvalim, tebe uživam, tebi
služim, u tebi se naslađujem; ja i
svi oni, koji zazivaju presveto Ime
tvoje — Isus. Amen.
179
POBOŽNOST PRESV.
SRCU ISUSOVU
L
I
T
A
N
S
I
J
E
P
R
E
S
V
E
T
R
C
A
I
S
U
S
O
V
A
O
G
A
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nasl
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Srce Isusa, Sina Oca vječ­
noga,
Srce Isusovo, u krilu Djevice
Matere od Duha Svetoga
sazdano,
Srce Isusovo, s Riječju Bož­
jom bitno sjedinjeno,
Srce Isusovo, veličanstva
beskrajnoga,
Srce Isusovo, hrame Božji
sveti,
Srce Isusovo, šatore Višnjega,
Srce Isusovo, kućo Božja i
vrata nebeska,
Srce Isusovo, žarko ognjište
ljubavi,
Srce Isusovo, pravde i lju­
bavi posudo,
Srce Isusovo, dobrote i lju­
bavi puno,
Srce Isusovo, kreposti sviju
bezdno,
Srce Isusovo, svake hvale
predostojno,
Srce Isusovo, kralju i sredi­
šte sviju srdaca,
Srce Isusovo, u kojem je sve
blago mudrosti i znanja,
Srce Isusovo, u kojem pre­
biva sva punina Božanstva,
Srce Isusovo, koje je Ocu
vrlo omiljelo,
Srce Isusovo, od kojega pu­
nine svi mi primismo,
Srce Isusovo, željo bregova
vječnih,
Srce Isusovo, strpljivo i mno­
goga milosrđa,
}
Srce Isusovo, bogato za sve,
koji zazivaju tebe,
Srce Isusovo, izvore života
i svetosti,
Srce Isusovo, pomirište gri­
jeha naših,
Srce Isusovo, nasićeno po­
grdama,
Srce Isusovo, satrveno zbog
opačina naših,
182
Srce Isusovo, do smrti po­
slušno,
Srce Isusovo, kopljem probodeno,
Srce Isusovo, izvore sve utje­
he,
Srce Isusovo, živote i uskrs­
nuće naše,
Srce Isusovo, mire i pomire­
nje naše,
Srce Isusovo, spasenje oni­
ma, koji se u te ufaju,
Srce Isusovo, ufanje onima,
koji u tebi umiru,
Srce Isusovo, milino sviju
svetih, smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
jehe svijeta, oprosti nam, Gospo­
dine!
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
je svijeta, usliši nas, Gospodine! ....
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
jehe svijeta, smiluj nam se.
183
R. Isuse krotki i ponizni Srcem.
0 . Učini srce naše po Srcu svo­
jem.
R. Moli za nas sveta Bogorodice.
O. Da dostojni postanemo Isuso­
vih obećanja.
Pomolimo se
Svemogući, vječni Bože, pogledaj
na Srce preljubljenoga Sina svoga i
na hvale i zadovoljštine, koje u ime
grješnika tebi prikazuje, i njima,
koji milosrđe tvoje mole, ti oproštenje udijeli umilostivljen.
Podaj pomoć, milosrdni Bože,
našoj slabosti, da se spominjući sve­
tu Bogorodicu, silom posredovanja
njezina od naših grijeha izbavimo.
Premilostivi Bože, koji si za spas
grješnika i utjehu nevoljnih htio,
da neoskvrnjeno srce blažene Dje­
vice Marije ljubavlju i milosrđem
najsličnije bude božanstvenom Sr-
184
cu tvoga Sina Isusa Krista; podaj,
molimo te, da mi, koji ovo preslatko i preljubeznivo Srce slavimo,
dostojanstvom i odvjetovanjem iste
blažene Djevice Marije slični budertio Srcu Isusovu. P o istom Isusu
Kristu Gospodinu našemu. Amen.
MOLITVA PRESVETOMU
SRCU ISUSOVU
Božansko Srce Isusovo! Podaj,
molim te, dušama u čistilištu pokoj
vječni; onima, koji će danas umrije­
ti, konačnu milost; grješnicima pra­
vu pokoru; poganima svijetlo vjere;
meni i svima mojim blagoslov svoj.
Tebi dakle, preljubezno Srce, izručam sve ove duše, i prikazujem ti za
njih sve zasluge tvoje, ujedno sa za­
slugama blažene Majke tvoje i sviju
svetih anđela, i sa svim svetim misa­
ma, svetim pričestima, molitvama i
dobrim djelima, što se čine danas
na
cijelom
kršćanskom
185
svijetu.
MOLITVA PRESV. SRCU, DA SE
OČUVAŠ OD GRIJEHA
O preljubezno Srce Isusovo! Za
tvoje neizrecive boli, za tvoj krvavi
znoj, za preslatku ranu tvoju molim
te i zaklinjem, ne daj, da ikada
dušu svoju smrtnim grijehom oka­
ljam, te onako crnom nezahvalnošću uzvratim ljubav tvoju beskrajnu.
O Isuse moj, radije umrijeti ne­
go sagriješiti!
SVAGDAŠNJA POSVETA
PRESV. SRCU ISUSOVU
O ljubezni Spasitelju! Želeći ti
iskazati zahvalnost moga srca te ti
prikazati barem kakovu zadovolj­
štinu za moje grijehe, tvomu se pre­
svetom Srcu sasvim posvećujem i
odlučujem, da u buduće uz pomoć
tvoje milosti ne ću više griješiti.
186
O presveto Srce Isusovo! izlij obi­
lje svoga blagoslova vrhu svete Cr­
kve tvoje, vrhu službenika, sinova i
kćeri njezinih, osobito pako vrhu
naroda našega i domovine naše.
Pravedne pokrijepi, grješnike obra­
ti, umirućima priteci u pomoć, duše
u čistilištu oslobodi te rasprostri
nad sva srca slatko vladanje ljubavi
svoje. Amen.
Očenaš, Zdravo Marijo
nje,
i Vjerova­
Srce Isusovo goruće ljubavi za
nas! Raspali srca naša ljubavlju
tvojom!
POSVETNA MOLITVA
PRESVETOM SRCU ISUSOVU
Isuse preslatki, Otkupitelju ljud­
skoga roda, pogledaj na nas pred
oltarom tvojim preponizno prostr-
187
te. Tvoji smo, tvoji hoćemo da bu­
demo; a da uzmognemo s tobom što
čvršće biti sjedinjeni, evo se danas
presvetomu Srcu tvomu svaki od
nas drage volje posvećuje. Tebe,
istina, mnogi nijesu nikada spozna­
li; tebe su prezrevši zapovijedi tvoje
mnogi odbacili. Smiluj se jednim i
drugima, predobrostivi Isuse, i k
tvomu presvetomu Srcu pritegni
svekolike. Kralj budi, Gospodine,
ne samo vjernima, koji se nijesu ni­
kada od tebe odmetnuli, nego i rasipnim sinovima, koji su te ostavili;
učini, da se ovi u kuću očinsku brzo
povrate, da od bijede i od glada ne
poginu. Kralj budi i onima, koje
ili mnijenja zavaravaju, ili nesloga
rastavlja; i prizovi ih natrag k luci
istine i jedinstvu vjere, da brzo bu­
de jedno stado i jedan pastir. Kralj
budi napokon svim onima, koji se
nalaze u starom krivovjerju nezna-
188
božaca, i đostoj se prevesti ih iz ta­
me u Božje svijetlo i kraljevstvo.
Udijeli, Gospodine, Crkvi svojoj si­
gurnu i potpunu slobodu; podaj
svim narodima mir i red; učini, da
s obadva stožera zemlje jedan odliježe glas: Budi hvala hožanskomu
Srcu, koje nam je steklo spasenje;
njemu slava i čast u vijeke vjekova!
Amen.
Ova se molitva ima s litanijama pre­
svetoga Srca Isusova moliti na blagdan
Krista Kralja pred izloženim Svetotajstvom u svim župskim crkvama. Tko
prisustvuje ovoj poboinosti,
dobiva
oprost od 7 godina; a potpun oprost,
ako se ispovjedi i pričesti, te se pomoli
na odluku sv. Oca Pape. 18. ožuj. 1932.
Tantum Ergo i dalje, str. 255.
KRIST KRALJ
190
POBOŽNOST SRCU ISUSOVU
U PRVI PETAK U MJESECU
(Početak kao kod Večernjice, str 145)
U ime Oca i Sina i Duha Sveto­
ga. Amen.
Hvalite Gospodina svi narodi,
hvalite ga svi puci.
Jer se je utvrdilo nad nama mi­
losrđe njegovo; i istina Gospodnja
ostaje na vijeke.
Slava Ocu i Sinu i D u h u Sveto­
mu.
Kako bijaše na početku, tako sa­
da, i vazda i u vijeke vjekova.
Amen.
Premilostivi Spasitelju, Isuse, Si­
ne Božji! Evo me prostrta pred tvo­
jim božanstvom, da se dušom i tije­
lom do zemlje poklonim tvomu preslatkom Srcu, jer si od neizmjerne
ljubavi za naše spasenje prolio ne-
191
procjenjivu svoju krv i ostao s na­
ma do vijeka u presvetomu Otaj­
stvu tijela tvoga. Uvijek ću ti hva­
liti na tolikoj ljubavi i nastojat ću,
da hvalom, čašću i ljubavlju svojom
nadoknadim neharnost i uvrede,
štono ti se zadavaju u oltarskom
Otajstvu. Radi toga poklanjam ti
sve misli, riječi i djela svoja na
vječnu čast i hvalu tvoga preslatkoga Srca i stalno odlučujem, da te ne
ću u buduće nikada uz pomoć tvo­
ju uvrijediti.
Srce Isusovo užgano ljubavlju
mojom, raspali srce moje ljubavlju
svojom!
I. Preljubeznivi moj Isuse! Kad
pomislim na tvoje blago Srce, te ga
vidim, kako je puno blagosti i milo­
sti za nas grješnike, osjećam, kako
se srce moje napunja radošću i po­
uzdanjem, da ćeš me ti lijepo primi-
192
ti. Jao, koliko sam puta sagriješio!
N o sada poput Petra i Magdalene
pokornice kajem se i mrzim na gri­
jeh, jer njima uvrijedili tebe, najve­
će moje dobro. Udijeli mi oproštenj e svih grij eha, pak da onda
umrem, molim tvoje dobro Srce,
prije negoli te uvrijedim, a da živem, jedino da tebe ljubim.
Očenaš i pet puta Slava Ocu na čast
sv. pet rana i na slavu božanskoga
Srca.
Isusovo Srce u meni
Svoj ražeži plamen ljubavi!
II. Blagosivam Isuse moj, preponizno tvoje Srce i hvalim te; jer
stavljajući mi ga pred oči ne samo,
što me nukaš, da se u nj ugledam,
nego mi jošte tolikim tvojim poni­
ženjima pravi put pokazuješ i ste-
193
reš. Ah, kako sam bio neuman i
nezahvalan! Ah, kako sam stramputice pošao! Oprosti mi, Isuse!
Kanit ću se oholosti i taštine, a po­
niznim srcem slijedit ću tebe, da
polučim mir i spas duše svoje. Fokrijepi me ti, a ja ću u vijeke
blagosivati Srce tvoje.
Očenaš i pet Slava Ocu.
Isusovo Srce u meni
Svoj ražeži plamen ljubavi!
III. Divim se, Isuse moj, tvoje­
m u vrlo ustrpljivomu Srcu i zahva­
ljujem ti na tolikim lijepim izgledi­
ma nenatkriljive ustrajnosti, štono
si ih nama ostavio. — Vrlo me boli,
jer vidim, da me tvoj izgled kori s
moje velike slabosti, koja nije ka­
dra podnijeti ni najmanje nevolje
ustrpljivo. Ulij, premili Isuse, u
194
srce moje stalnu i vruću ljubav za
svaku nevolju, za križ i pokoru; da
slijedeći tebe na Kalvariju zajedno
s tobom dođem u slavu, u nebesku
radost.
Očenaš i pet Slava Ocu.
Isusovo Srce u meni
Svoj ražeži plamen ljubavi!
IV. Pred tvojim preblagim Sr­
cem, premili Isuse, zgražam se, jer
vidim, kakvo je srce moje. Ja se
doista za svaku malenkost, za svaki
kret, za svaku riječ uznemirim i ras­
tužim. Ah, oprosti mi poradi tolike
tvoje blagosti; daj mi milost, da
unaprijed u svakoj nezgodi naslje­
dujem tvoju nepromjenjivu krotkost i da tako postignem vječni,
sveti mir.
Očenaš i pet Slava Ocu.
195
Isusovo Srce u meni
Svoj ražeži plamen ljubavi!
V. Neka svi hvale i pjevaju, o
Isuse, tvojemu plemenitomu Srcu,
pobjedniku smrti i pakla, ta ono je
svake hvale vrijedno. Stid me hva­
ta, kad vidim, kako je moje srce sla­
bo, te se boji govorkanja i svjetsko­
ga obzira. N o odsele ne će biti ta­
kovo! U tebe, o Isuse, molim sile i
odvažnosti, da boreći se i pobjeđu­
jući ovdje na zemlji s tobom se ra­
dujem na nebu.
Očenaš i pet Slava Ocu.
Isusovo Srce u meni
Svoj ražeži plamen ljubavi!
Obratimo se k Mariji i puni pouz­
danja u njezino materinsko srce reci­
mo joj:
196
Velikim dostojanstvom tvoga preslatkoga srca isprosi mi, velika Bo­
gorodice i majko naša, pravu i stal­
n u pobožnost prama presvetom Sr­
cu Isusa, Sina tvoga, da u njem sa­
hranim sve svoje misli i čuvstva, sve
dužnosti svoje da izvršim, te da slu­
žim Isusu uvijek najvećom radošću,
osobito pako danas. Amen.
MOLITVA NA BLAGDAN
KRISTA KRALJA
(Posljednja nedjelja u listopadu)
Svemogući, vječni Bože, koji si
po ljubljenom Sinu svome, Kralju
svemira, htio sve obnoviti, dopusti
milostivo, da se svi narodi, razdije­
ljeni ranom grijeha, podlože njego­
voj preblagoj vlasti. Koji s tobom
živi i kraljuje u jedinstvu Duha
Svetoga Bog po sve vijeke vjekova.
Amen.
Posvetna molitva. Vidi str. 186.
197
ZLATNA KRUNICA
NA ČAST PRESV. SRCA ISUSOVA
Moli se običnom Gospinom krunicom
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.
Slatko Srce mog Isusa, — daj, da
te ljubim sve to vise.
Svaki put 300 dana oprosta, a pot­
puni oprost jedanput u mjesecu, ako
se moli svaki dan te ispovjedi, pričesti,
pohodi crkva i u njoj moli na nakanu
Sv. Oca Pape. Pijo IX. 25. studenoga
1876.
Mjesto Očenaša
moli:
Vječni Oče! Prikazujem ti predragocjenu krv Isusa Krista kao
zadovoljštinu za svoje grijehe i za
potrebe sv. Crkve.
198
Mjesto Zdrave Marije
moli:
Isuse blaga i ponizna srca, — učinin srce moje po Srcu svome.
Svaki put 500 dana oprosta. 10. oiuj.
1933.
Mjesto Slava Ocu moli:
Slatko Srce Marijino, — budi spa­
senje moje.
Svaki put 300 dana oprosta, a pot­
puni oprost jedanput u mjesecu, ako
se moli svaki dan. Pijo IX.. 30. rujna
1852.
Na koncu
moli:
Oče naš . . . . Zdrava Marijo
Slava Ocu . . . .
ISUSOVA
KRUNICA
U Isusovoj krunici moli se 33 Oče­
naša, 7 Zdravih Marija i 3 Vjerovanja.
199
MOLITVA NEPROCJENJIVOJ
ISUSOVOJ KRVI
O Krvi neprocjenjiva, koja si za
moje spasenje prolivena bila, izlij
se na mene, da me opereš, izliječiš i
posvetiš. Dok sam svijet ugledao,
moja majka, tvoja Crkva, Isuse
moj, primila me u svoje krilo i tvo­
jom Krvlju zabilježila; među svoje
sinove ubrojila. A kad sam, na ža­
lost, svoju nevinost teškim grije­
hom oskvrnuo, u tvojoj se Krvi oku­
pah, i tako oprah svaku grdoću sa
svoje duše, i to ne jednoć, da, sto­
tinu puta. Ti si naredio, meni na
utjehu i korist, da se na tvom oltaru
danomice izlijeva tvoja Krv, da je
prikazem nebeskom tvom Ocu za
svoje grijehe. Zapovijedaš mi, da
je pijem, da se ona u mojim žilama
razlije, da tvojim životom živim, da
se sasma u tebe pretvorim. O neopi-
200
ZDRAVO KRVI ISUSOVA !
201
siva ljubavi, daj da budem dostojan
tolikoga blaga! Krvi neprocjenjiva,
izlij se na sve narode, da se svi spa­
simo. Izlij se na opake, da se opači­
ne ostave; na raskolnike, da se vrate
u krilo svoje majke, katoličke Cr­
kve; na pogane, na Židove, da se
prosvijetle i obrate; i tako sjedinje­
ni vezom iste vjere, u nama će gospodovati ona ljubav, koja će u raju
do vijeka postojati i ljubezno kraljevati.
Pet Očenaša, Zdravo Marija i Slava
Ocu.
Uzdah. — Vječni Oče! prikazujem
ti neprocjenjivu Krv Isusa Krista,
za pokoru svojih grijeha, za ispokoj
duša u čistilistu i za potrebe sv.
Crkve.
Svaki put 500 dana oprosta. 10. oiuj.
1933.
202
MOLITVA
NA ČAST PET ISUSOVIH RANA
I. Isuse moj, klanjam se rani tvo­
je lijeve noge, i hvale ti uzdajem,
što si je milostivo za moju ljubav
trpio. Ujedno s tobom i s tvojom ža­
losnom Majkom, i moje srce osjeća
ljutu bol. Po zasluzi tvoje svete
rane, molim te, oprosti moje grije­
he, za koje se najviše kajem i na ko­
je mrzim više nego na ikakvo drugo
zlo, jer sam uvrijedio tebe, dobrotu
neizmjernu. Marijo, žalosna Maj­
ko, moli Isusa za me.
Očenaš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.
Za tvoje ljute rane, koje si s toli­
kom ljubavi radi mene pretrpio,
smiluj mi se, Isuse moj!
II. Isuse moj, klanjam se rani
tvoje desne noge i hvale ti uzdajem,
što si je milostivo za moju ljubav
203
trpio. Ujedno s tobom i s tvojom
žalosnom Majkom, i moje srce osje­
ća ljutu bol. Po zasluzi tvoje svete
rane, daj mi potrebnu jakost, da
unaprijed ne upadnem u smrtni
grijeh. Marijo, žalosna Majko, mo­
li Isusa za mene.
Očenaš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.
Za tvoje ljute rane, koje si s toli­
kom ljubavi radi mene pretrpio,
smiluj mi se, Isuse moj!
III. Isuse moj, klanjam se rani
tvoje lijeve ruke i hvale ti uzdajem,
što si je milostivo za moju ljubav
"trpio. Ujedno s tobom i s tvojom
žalosnom Majkom, i ja osjećam lju­
t u bol. Po zasluzi tvoje svete rane,
molim te, oslobodi me od pakla, što
sam ga toliko puta zaslužio, jer te
ondje ne bih mogao ljubiti. Marijo,
žalosna Majko, moli Isusa za me.
Očenaš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.
204
Za tvoje ljute rane, koje si s toli­
kom ljubavi radi mene pretrpio,
smiluj mi se, Isuse moj!
IV. Isuse moj, klanjam se rani
tvoje desne ruke i hvale ti uzdajem,
što si je milostivo za moju ljubav
trpio. Ujedno s- tobom i s tvojom ža­
losnom Majkom, i ja osjećam ljutu
bol. Po zasluzi tvoje svete rane,
molim te, podaj mi rajsku slavu,
gdje ću te savršeno i svim silama
ljubiti. Marijo, žalosna Majko,
moli Isusa za mene.
Očenaš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.
Za tvoje ljute rane, koje si s toli­
kom ljubavi radi mene pretrpio,
smiluj mi se, Isuse moj!
V. Isuse moj, klanjam se rani
tvoga boka i hvale ti uzdajem, što si
htio i poslije smrti, iz goruće ljuba­
vi tu pogrdu pretrpjeti. Žalim ras-
205
cviljenu tvoju Majku, a ujedno s
njome i moje srce trpi, jer je ona
sama svu muku osjetila. Po zasluzi
tvoje svete rane, molim te, udijeli
mi dar svoje svete ljubavi, da te
vazda na ovom svijetu služim, da te
uzmognem poslije smrti na vi jeke u
raju ljubiti. Marijo, žalosna Majko,
moli Isusa za me.
Očenaš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.
Za tvoje ljute rane, koje si s toli­
kom ljubavi radi mene pretrpio,
smiluj mi se, Isuse moj!
206
PREČISTO SRCE MARIJINO,
SMILUJ SE NAMA!
207
POBOŽNOST
MAJCI BOŽJOJ
LITANIJE LAURETANSKE
BL. DJEVICE MARIJE
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smi­
luj nam se.
Sveta Marijo.
o.
Sveta Bogorodice,
M
Sveta Djevo djevica,
Majko Kristova,
Majko Božje milosti,
Majko prebistra,
\
Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,
Majko divna,
Majko dobroga savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva,
Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
/
Djevice moguća,
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Posudo uzorna pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,
Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,
Zdravlje bolesnih,
Utočište grješnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,
Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,
Kraljice mučenika,
Kraljice ispovjedalaca,
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha istoč­
noga začeta,
Kraljice svete krunice,
Kraljice mira,
210
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
jehe svijeta, oprosti nam, Gospo­
dine.
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
jehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
jehe svijeta, smiluj nam se.
Pod tvoju se obranu utječemo,
sveta Bogorodice, ne prezri naših
molitava u potrebama našim, nego
nas izbavljaj od svih pogibli, Dje­
vice slavna i blagoslovljena.
R. Moli za nas, sv. Bogorodice.
O. Da dostojni postanemo obe­
ćanja Kristovih.
Pomolimo se
Milost svoju, molimo te, Gospo­
dine, ulij u duše naše, da mi, koji
smo po anđelovu navještenju spo­
znali utjelovjenje Krista, Sina tvo­
ga, po muci njegovoj i križu k slavi
211
uskrsnuća privedeni budemo. — Po
istom Kristu Gospodinu našem.
Amen.
RAZNE MOLITVE
MAJCI BOŽJOJ
ZDRAVO KRALJICE
Zdravo Kraljice, Majko milosrđa,
živote, slasti i ufanje naše, zdravo!
K tebi vapijemo prognani sinovi
Evini. K tebi uzdišemo tugujući i
plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni
dakle, zagovornice naša, one svoje
milostive oči na nas te nam poslije
ovoga progona pokaži Isusa, blago­
slovljeni plod utrobe svoje. O bla­
ga, o mila, o slatka Djevice Marijo!
R. Učini me dostojnim, da te
hvalim, Djevo presveta!
O. Daj mi krepost protiv nepri­
jatelja tvojih!
212
Pomolimo se
Bože, čiji je Jedinorođeni Sin ži­
votom, smrću i uskrsnućem svojim
stekao nama plaću života vječnoga;
dopusti, molimo, da ova otajstva
Svete Krunice blažene Marije Dje­
vice spominjući, nasljedujemo, što
je u njima, i postignemo, što obeća­
vaju. Po istom Kristu Gospodinu
našem. Amen.
SPOMENI SE
Spomeni se, o predobrostiva
Djevice Marijo, da se nije nikad
čulo, da si ikoga zapustila, koji se k
tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć
zatražio i tvoj zagovor «aprosio.
Ovim pouzdanjem obodren utječem se i ja k tebi, Djevice djevica,
k tebi, Majko, dolazim, pred tobom
eto stojim ja grješnik i uzdišem. Ne­
moj, Majko Riječi Božje, prezreti
riječi mojih, nego ih milostivo po­
slušaj i usliši. Amen.
213
MOLITVA PRED SLIKOM
MAJKE BOŽJE
(Od sv. Alfonza Liguorija)
Presveta, bez grijeha začeta Dje­
vice, Majko moja Marijo! K tebi,
Majci Gospodina moga, i utočištu
grješnika, ja najnevoljniji od svih,
danas se utječem. T e b i se, o velika
Kraljice, klanjam i zahvaljujem ti
214
za sve milosti, koje si mi do sada
udijelila; osobito za to što si me
oslobodila od pakla koga sam toliko
puta zaslužio. Ja te ljubim, predra­
ga Gospo, i od ljubavi, koju tebi
nosim, obećaj em, da ću ti uvijek
služiti i da ću sve, što mogu učiniti,
neka te i drugi ljube.
U te stavljam sve ufanje svoje, u
ruke tvoje polažem sav spas svoj:
uzmi me za slugu svojega, uzmi me
pod okrilje milosrđa svoga. Pa jer
toliko možeš kod Boga, oslobodi me
od sviju napasti; ili mi isprosi sna­
gu, da ih uvijek do smrti nadvla­
dam. U tebe molim pravu ljubav
k Isusu Kristu. Od tebe se nadam,
da ću dobro umrijeti. Majko moja!
Za ljubav, koju gojiš k Bogu, molim
te, budi mi u pomoći uvijek, oso-
215
bito u zadnji čas mojega života. N e
ostavi me sve dotle dok ne vidiš, da
sam spašen u nebu, gdje ću tebe
blagoslivljati i slaviti milosrđe tvo­
je na sve vijeke vjekova. Amen.
Pomolimo se
Dopusti nama slugama svojim,
molimo, Gospodine Bože, da se ne­
prestano radujemo duševnom i tje­
lesnom zdravlju i da se slavnim za­
govorom blažene Marije vazda Dje­
vice izbavimo od sadašnje žalosti i
naužijemo vječne radosti. Po Kri­
stu Gospodinu našem. Amen.
216
GOSPA LURDSKA
217
MOLITVA GOSPI LURDSKOJ
Sveta Marijo, Majko Božja, koja
si se udostojala ukazati u Lurdu, da
oživiš vjeru čovječanstva i privučeš
ga Sinu svome Božanskome, Gospo­
dinu Isusu Kristu, ti, koja si rekla:
"Ja sam Bezgrješno Začeće", da nam
označiš veliku cijenu nevinosti kao
zalog prijateljstva Božjega, ti, koja
u osamnaest ukazanja nijesi presta­
jala riječju i činom preporučivati
molitvu i pokajanje, koji su jedini
kadri ganuti nebesa i razoružati
pravednost, ti koja si svojim ganut­
ljivim priznanjem, poslanim po cij elom područj u zemlj e, skupila
pred čudotvornom pećinom nebro­
jeno mnoštvo Svoje djece — o Dje­
vice Lurdska, evo nas, gdje pada­
mo pred tvoje noge u nadi, da ćemo
po tvome mogućem zagovoru do­
biti blagoslov i milost od Boga.
Oni, koji te ljube, o Majko Isusa
218
Krista, o Božanska Majko čovječan­
stva, čeznu iznad svega za tim, da
vjerno služe Bogu na ovome svijetu
i da im bude udijeljena sreća, da ga
vječno ljube na nebesima. Čuj naše
tople molbe, koje upravljamo da­
nas tebi, i brani nas od neprijatelja
našega spasenja i proti našim vlas­
titim slaboćama. S oproštenjem
grijeha pribavi nam ustrajnost i
čvrstu odluku, da ne ćemo nikada
više pasti.
Zaklinjemo te također, da pod
svoju obranu uzmeš rođake naše,
prijatelje naše, dobročinitelje naše
i između sviju osobitim načinom
one, koji su se iznevjerili kršćan­
skim dužnostima. O kad bi se obra­
tili i postali opet tvoji vjerni štova­
telji!
Molimo te još, da blagosloviš do­
movinu našu. Potrebno joj je, da
zaziva milosrđe Božje i da m u se s
219
pouzdanjem utječe, jer usred svojih
bludnja nije nikada prestala ispovi­
jedati uvjerenje bolje djece svoje,
da jesi i da ćeš uvijek biti njena
Majka i Kraljica. T i si pokazala po­
sebnu ljubav prema našoj domovi­
ni: uzdamo se, da je ne ćeš zapustiti
iskazujući joj sklonost svoju ispu­
njajući je dobročinstvima svojim.
Izlijevajući srce svoje i molbe
svoje pred noge tvoje, o Djevice
Marijo Lurdska, ne možemo zabo­
raviti na Sv. Oca Papu rimskoga i
u njegovoj osobi na cijelu Crkvu,
koju m u je Sin tvoj povjerio, da je
vodi na putu spasenja. Kao što mi,
tako i on stavlja u tebe sve svoje
uzdanje. Brani ga, slatka Djevice
Marijo, napuni ga svim svojim bla­
goslovom! Budi oslon njegov i utje­
ha u gorkim kušnjama njegovim
pomažući m u širiti Kraljevstvo
Božje. Amen.
220
GOSPA OD SEDAM ŽALOSTI
221
SEDAM ŽALOSTI MARIJINIH
1. Od srca te sažaljujem, Majko
Marijo, radi one žalosti, koju je
nježno Srce tvoje oćutjelo na proro­
čanstvo svetoga starca Šimuna. O
ljubezna Majko, po ovom tvom rastuženom Srcu isprosi m i od Boga
krepost poniznosti i dar svetoga
straha Božjega.
Zdravo Marijo,
itd.
2. Od srca te sažaljujem, žalosna
Majko Božja, radi onoga straha, što
ga je nježno Srce tvoje ćutjelo na
bijegu u Egipat i za vrijeme borav­
ka tvoga ondje. I ljubezna Majko,
po ovom tvom bojazni napunje­
nom Srcu isprosi mi krepost darež­
ljivosti, osobito prama siromasima,
i dar pobožnosti.
Zdravo Marijo,
itd
222
3. Od srca te sažaljujem, žalosna
Majko Božja, radi one strave, koja
je obuzela tvoje brižno srce, kad se
je tvoj mili Isus izgubio. O ljubezna Majko, po ovom tvom zabrinu­
tom Srcu isprosi mi krepost čistoće
i dar znanja.
Zdravo Marijo,
itd.
4. Od srca te sažaljujem, žalosna
Majko Marijo, radi one groze, koja
je obuhvatila tvoje materinsko Sr­
ce, kad si susrela Isusa, gdje nosi
teški križ. O ljubezna Majko, po
tvom ljubavi i boli punom Srcu is­
prosi mi krepost ustrpljivosti i dar
jakosti.
Zdravo Marijo,
itd.
5. Od srca te sažaljujem, žalosna
Majko Marijo, radi onih muka, što
ih je tvoje jako Srce podnijelo, kad
si gledala Isusa na križu u smrtnoj
223
borbi. O ljubezna Majko, p o tvom
toli bolnom Srcu isprosi mi krepost
umjerenosti i dar savjeta.
Zdravo Marijo,
itd.
6. Od srca te sažaljujem, žalosna
Majko Marijo, radi one rane, koja
je tvomu sućutnomu Srcu zadana,
kad je sulicom otvoren bok Isusov,
i probodeno premilo Srce njegovo.
O ljubezna Majko, p o tvom toli ras­
trganom Srcu isprosi mi krepost
bratske ljubavi i dar razuma.
Zdravo Marijo,
itd.
7. Od srca te sažaljujem, žalosna
Majko Marijo, radi one tajne boli,
koju je tvoje premilo Srce trpjelo,
kad su Isusa položili u grob. O lju­
bezna Majko, po tvom silno rastu-
224
ženom Srcu isprosi mi krepost rev­
nosti i dar mudrosti.
Zdravo Marijo,
itd.
Moli za nas, prežalosna Djevice!
Da postanemo vrijedni obećanja
Kristovih.
Pomolimo se
Molimo te, Gospodine Isuse Kri­
ste, udijeli nam milostivo, da se sa­
da i u čas smrti naše kod Božansko­
ga milosrđa tvoga za nas zauzme
preblažena Djevica Marija, Majka
tvoja, čiju je presvetu dušu u čas
muke tvoje mač boli proboo. Po te­
bi, Isuse Kriste, Spasitelju svijeta,
koji s Ocem i Duhom Svetim živiš i
kraljuješ, Bog po sve vijeke vjeko­
va. Amen.
225
DEVETNICA
U ČAST MAJCI BOŽJOJ
(Pjesma Majci Božjoj...)
PRVI DAN
Pripravna molitva
(Svaki dan ista)
U ime Oca i Sina i Duha Sveto­
ga. Amen.
O preblažena i prečista Djevi­
ce, okrunjena kraljice nebeska i
majko milosti! Ja nevoljni grješnik
nijesam vrijedan, da se na me obazreš no budući da si*.. za sveto mje­
sto odabrala i čudesima proslavila
te u njem neiscrpivo vrelo milosti
otvorila, potpunim pouzdanjem do­
lazim preda te i ničice padam pred
tvojim prijestoljem, ponizno te mo­
leći, da se udostojiš uslišati me.
Isprosi mi od preljubljenoga sina
svoga Isusa najprije oproštenje mo-
226
jih grijeha i milost poboljšanja ži­
vota; zatim o milostiva Majko! usli­
ši me u svakoj potrebi, osobito mi
isprosi milost za koju te vruće pro­
sim i koja mi je toliko potrebita . . .
(reci, što želiš.) Sačuvaj me od svako­
ga zla duše i tijela, a napose moli
za me na času smrti moje. Amen.
N
A
V
I
J
E
Š
T
E
N
J
E
M
A
R
I
J
I
N
O
Razmatranje
Zaleti se, bogoljubna dušo, svo­
jom pameću do Marijine kuće u
Nazaret. Razgledaj onu siromašnu
sobicu u kojoj ćeš jedva naći najpo­
trebitije stvari! U tom siromaštvu
prebiva Ona, koju je Bog odabrao
Majkom svoga jedinorođenoga Si­
na i Kraljicom neba i zemlje! —
Marija je živjela u najvećoj poniz­
nosti. Od Marije nauči, da je poniz­
nost temelj svake kreposti, izvor
227
svake milosti; dok je oholost poče­
tak svake nesreće.
MOLITVA
(Svaki dan ista)
O najmilija i najmilostivija Dje­
vice i Majko Isusova. Majko svake
dobrote i puna milosrđa! Eto ja
klečim pred svetim stopama tvojim,
i sa svom ljubavlju i poniznošću
srca svojega pozdravljam tebe o
moćna Kraljice neba i zemlje! Po­
zdravljam te i zahvaljujem ti što si
mi od Boga isprosila da mogu k te­
bi doći, k tebi i prijestolju tvojemu,
gdje dijeliš silne milosti i sve uslišavaš molitve. Ah, srce moje, prosiplji suze iz svakog dijelka svojega,
iz svakog kutića svojega, prosiplji
suze veselja i radosti, jer je velika
Majka Božja u dobroti Svojoj, veli­
ka i puna ljubavi!
228
Ona je izmolila od Sina Svojega,
da pristupiš prijestolju Njenome,
da tako možeš primiti darove Nje­
zine ljubavi.
Ona je izmolila da možeš doći
prijestolju Njenome, da s njegova
podnožja zagrabiš veliko blago Bo­
žjeg milosrđa, koje tvoje nevoljno i
bijedno grješničko srce želi.
O, Majko naša, o zvijezdo naša, o
suzo naša i radosti naša! Suzo vese­
lja velikog našega! Budi dobra i
meni grješniku, ti najbolja, ti naj­
draža, ti najmilija, Marijo! Isprosi
mi milost koja mi je potrebita i za
koju te ponizno i skrušeno molim...
Najljepša od žena, najbolja od
majka! Pogledaj na vjeru moju, po­
gledaj na ufanje moje! Nada je mo­
ja silna i velika ali je još veće milo­
srđe tvoje, Djevice i Majko, Kralji­
ce srca mojega, Kraljice sviju srda­
ca. Kraljuj nada mnom kao i nad
229
čitavim mojim narodom* Kraljuj
dobrotom svojom, kraljuj ljubav­
lju svojom. I sačuvaj nas Majko,
od zla tjelesnog i duševnog. Čuvaj
nas sada i uvijeke. Amen.
DRUGI DAN
(Pripravna molitva kao prvi dan)
POHOĐENJE MARIJINO
Razmatranje
Promatraj, bogoljubna dušo, Ma­
riju, zaručnicu Duha Svetoga, Maj­
ku Svemogućega Boga! Umorna je,
penje se po brdima, prolazi doline
bez odmora i počinka. A koji je
razlog da Marija tako brzo ide? Što
je potiče na trudni i dosadni put?
Djelo milosrđa spram bližnjega
svoga. Ona se na putu ne ustavlja,
ide dalje velikom ljubavi i gorućom
željom, jer je Duh Sveti vodi. Po
230
Marijinu primjeru ne odgađaj do
sutra, odmah se odluči na svako
milosrdno djelo.
Molitva
O najmilija i t. d . . . . (kao prvi dan)
TREĆI DAN
(Pripravna molitva kao prvi dan)
POROĐENJE ISUSOVO
Razmatranje
Marija. Kraljica svih izabranih i
svetih duša, dosta je pretrpjela dok
se smjestila u betlehemskoj spilji.
Svaku je muku rado podnosila, jer
je bila uvjerena, da je to Gospodi­
n u ugodno. T k o da opiše njezinu
radost, kad ugleda rođena svoga Go­
spodina i Sina? T k o da pojmi zanos
i veselje njezinog srca kad pred so­
bom ugleda Otkupitelja svijeta,
toliko očekivana od neba i zemlje?
231
Kršćanska dušo, ako te Bog katkad
pohodi nevoljama, patnjama, suprotivštinama, znaj da on to čini za
tvoj duhovni napredak, da te posli­
je kušnje obilno obdari i razveseli.
Utjehu i olakšanje tvojih muka na­
ći ćeš jedino u kući Svemogućega,
pred Božjim oltarom, u molitvi, u
milosrdnim djelima i potpunom iz­
vršivanju dužnosti svojega staleža.
Naći ćeš je, budeš li dobrovoljno
trpjela ono, što te tišti i na bilo koji
način muči. Bez Božje volje ili pri­
puštenja ne može te nikakva nezgo­
da snaći.
Molitva
O najmilija i t. d
(kao prvi dan)
232
ČETVRTI DAN
(Pripravna molitva kao prvi dan)
O
Č
I
Š
Ć
E
N
J
E
M
A
R
I
J
I
N
O
Razmatranje
Promatraj, bogoljubna dušo, Ma*
riju vjernu opslužiteljicu zapovije­
di Svemogućega! Četrdeseti dan od
porođenja Isusova ide sa svojim za­
ručnikom u Jeruzalem, da po Mojsijevom zakonu prikaže Gospodinu
malenog Isusa. Marija nije bila
dužna izvršiti ovaj obred, jer je po
Duhu Svetom začela i porodila.
Ipak za dobar primjer svome naro­
du i svemu svijetu, te da svakoga
potakne na izvršavanje svega onoga
što Bog zapovijeda, ponizi se i pođe
sa drugim majkama u Božji Hram.
— Ti koji nijesi bez grijeha, nauči
opsluživati barem ono, što ti Bog
zapovijeda.
233
Molitva
O najmilija i t. d . . . , (kao prvi dan)
PETI DAN
(Pripravna molitva kao prvi dan)
MAJKA ŽALOSNA
Razmatranje
Promatraj, neharna dušo. svog
Otkupitelja na križu između neba
i zemlje i njegovu tužnu Majku
pod križem! Debeli čavli m u grozno
kidaju svete ruke i noge. Podignut
je na prijestolje istine, s kojega ope­
tuje što je mnogo puta kazao: da
naime duša više vrijedi nego sve
blago, sve raskoši i sva slava zemalj­
ska. One ljute rane i boli, koje mu­
če njegovo presv. Srce, probijene
ruke i noge, i trnova kruna, sve
svjedoči, da je duša neprocjenjiva;
da više vrijedi nego cijeli svijet. Ka-
234
ko dakle možeš, grješniče, tako ma­
lo cijeniti svoju dušu, kad je Isus,
koji je istina i neizmjerna mudrost,
toliko cijeni i časti, da je sama sebe
dao za njezino spasenje! Kako je
možeš tako omalovaživati, kad je
Marija za nju žrtvovala istog svog
božanskog Sina?
Molitva
O najmilija i t. d . . . . (kao prvi dan)
ŠESTI D A N
(Pripravna molitva kao prvi dan)
"TKO USTRAJE DO KONCA,
BIT ĆE SPAŠEN"
Razmatranje
Marija se veoma radovala i vese­
lila Isusovom uskrsnuću. Znala je,
da njezin Sin ne će više trpjeti ni
umrijeti. Znala je, da je svojom
smrću zadovoljio Božjoj pravdi za
235
sve opačine svijeta. Stoga ti slavna
Bogorodica svjetlije i nuka te, da se
vladaš po Isusovom primjeru, da se
u njega ugledaš kao u prečisto zr­
calo i uznastojiš već jednom duhov­
no uskrsnuti, da tako više ne umreš
u duši, kao što ne će ni Isus u tijelu.
Duhovni život ne možeš očuvati bez
Božje milosti; neka ti stoga njegovo
prijateljstvo bude najdraže i najmi­
lije blago.
Molitva
O najmilija i t. d . . . . (kao prvi dan)
SEDMI D A N
(Pripravna molitva kao prvi dan)
DOLAZAK DUHA SVETOGA
Razmatranje
Dođe dan, u koji je D u h Sveti
imao napuniti svojim darovima
Mariju, apostole i ostale Isusove
236
vjerne učenike. Razmišljaj nebeski
oganj ljubavi, kojim D u h Sveti ras­
pali djevičansko Srce Marijino!
Ona je od djetinjstva bila najsjaj­
nije zrcalo svakog lijepog primjera,
pravde i kreposti; a sada posta sja­
jem Duha svetoga. — I ti si primio
D u h a svetoga u svetom sakramentu
Potvrde, Krizme. Po ovom sakra­
mentu nadaren si bio Božjim Du­
hom, da postaneš hrabriji, da dobi­
ješ novu jakost, da otvoreno, bez
ikakva stida i straha ispovijedaš
Isusovu vjeru, da vršiš svoje duž­
nosti kao pravi Isusov sljedbenik.
Odluči da ćeš hrabro vojevati pro­
tiv tijelu i đavlu i protiv ljudskom
obziru.
Molitva
O najmilija . . . (kao prvi dan)
237
OSMI D A N
(Pripravna molitva kao prvi dan)
SMRT MARIJINA
Razmatranje
Tvrde mnogi sveti Oci, da je Isu­
sova Majka doživjela sedamdeset i
drugu godinu života. N a njezinu
svetu smrt dođoše mnogi pravovjer­
ni; i sveti apostoli, koji su širom
svijeta propovijedali, na čudnovat
način nađoše se u Jeruzalemu. Dra­
ga Majka je sve tješila i ljubezno ih
iz pune duše i srca blagoslivljala.
Kad eto sretnog časa: božanski nje­
zin Sin dođe sa tisućama anđeoskih
četa, da primi njezinu svetu dušu.
Blagoslovljena Marijina duša rasta­
vi se od neoskvrnjenog tijela i pole­
ti u krilo Svemogućega. Treći dan
opet se združi njezina sveta duša s
prečistim tijelom i anđeli je pone-
238
soše u rajsku slavu. — Nauči od Ma­
rije čuvati svetu čistoću, da se i tebi
budu veselili anđeli i nebeski gra­
đani, kad budeš uveden u Božju
slavu.
Molitva
O najmilija . . . (kao prvi dan)
DEVETI DAN
(Pripravna molitva kao prvi dan)
K
R
U
N
J
E
N
J
E
M
A
R
I
J
I
N
O
Razmatranje
Kaže sv. Epifanije: N i ljudski ni
anđeoski jezik nije kadar da opiše
slavlje, kojim b i Marija na nebu
dočekana na dan njezinog sretnog
Uznesenja! Samo se može reći, da
niti je bilo niti će igda biti takvog
slavlja u čast jednoga stvora. Raz­
mišljaj, bogoljubna dušo, ovu Ma­
rijinu slavu, da ti bude na korist.
239
Bog je Mariju nadario odličnim
milostima. Ona je uzdignuta na
najviše dostojanstvo postavši Maj­
kom Sina Božjega, a njezino življe­
nje potpuno je odgovaralo časti ko­
jom je odlikovana. I kao što na svi­
jetu nije bilo mjesta ni hrama pri­
stojnijega Bogu do prečiste Mari­
jine utrobe, tako u nebu nema pri­
jestolja slavnijega osim Božjega, do
Marijina prijestolja, koje joj isti
njezin Sin podignu. On je postavi
na svoju desnu stranu nad svim an­
đeoskim korima. Presveto Trojstvo
se je na neizrecivi način u njoj na­
sladilo, te je okrunilo rajskom kru­
nom. Razmatraj, bogoljubna dušo,
veliku čast svoje drage Majke! Zar
ćeš joj ti uskratiti čast i poklon, kad
j u je isti Svemogući toliko uzvisio?
Molitva
O najmilija . . . (kao prvi dan)
240
DEVETNICA
NA ČAST UZNESENJA
GOSPINA NA NEBESA
Počinje 6. kolovoza
U ime Oca i Sina i Duha Sveto­
ga. Amen.
Djela naša molimo Gospodine,
milošću svojom priteci i pomoću
prati, da svaka naša molitva i rad­
nja s tobom vazda počinje i početa
da se s tobom dovršuje.
1. Blagoslovljen onaj čas, o Ma­
rijo, kada te je ljubezni Sin tvoj po­
zvao na nebesa.
Zdravo Marijo . . .
2. Blagoslovljen onaj čas, o Ma­
rijo, kada te anđeli uznesoše na ne­
besa.
Zdravo Marijo . . .
241
3. Blagoslovljen onaj čas, o Ma­
rijo, kada te sav dvor rajski okruni
na nebesima.
Zdravo Marijo . . .
4. Blagoslovljen onaj čas, o Ma­
rijo, kada si s tolikom slavom pri­
mljena na nebesa.
Zdravo Marijo . . .
5. Blagoslovljen onaj čas, o Ma­
rijo, kada si stavljena na desnu Sina
tvoga na nebesima.
Zdravo Marijo . . .
6. Blagoslovljen onaj čas, o Ma­
rijo, kada si s tolikim slavljem okru­
njena na nebesima.
Zdravo Marijo . , .
7. Blagoslovljen onaj čas, o Ma­
rijo, kada si proglašena kćeri, maj-
242
kom i zaručnicom Božjom na nebe­
sima.
Zdravo Marijo . . .
8. Blagoslovljen onaj čas. o Ma­
rijo, kada si proglašena kraljicom
svega dvora nebeskoga.
Zdravo Marijo . . .
9. Blagoslovljen onaj čas. o Ma­
rijo, kada ti se pokloniše svi anđeli
i sveci na nebesima.
Zdravo Marijo . . .
10. Blagoslovljen onaj čas, o Ma­
rijo, kada si određena za našu za­
štitnicu na nebesima.
Zdravo Marijo . . .
U . Blagoslovljen onaj čas, o Ma­
rijo, kada si počela moliti za nas na
nebesima.
Zdravo Marijo . . .
243
12. Blagoslovljen onaj čas, o Ma­
rijo, kada nas sve milostivo primiš
na nebesa.
Zdravo Marijo . . .
Svećenik: Uznesena je Marija na
nebo, vesele se anđeli.
Puk.: Hvaleći blagosivaju Go­
spodina.
Pomolimo se:
Ponizno te molimo, Gospodine,
slugama tvojim grijehe oprosti, da
se mi, koji ti djelima našim ne mo­
žemo ugoditi, p o zagovoru majke
Sina tvoga, Gospodina našega spasi­
mo. Koji s tobom živi i kraljuje u
vjeke vjekova. Amen.
Zatim se mole ili pjevaju Gospine
litanije na strani 207 i nastavi se
blagoslov sa Presvetim kao na stra­
ni 166.
GOSPA SV. KRUNICE
245
NAČIN KAKO SE MOLI
SV. ROŽARJE BL. DJ.
MARIJE
OTAJSTVA RADOSNA
Prvo radosno otajstvo
U prvom radosnomu otajstvu
razmišljat ćemo. kako arkanđeo Gabrijel navijesti bi. Djevici Mariji,
da će začeti i poroditi Sina Božjega
po kreposti Duha Svetoga.
(Kraće): * Navještenje blaženoj
Djevici Mariji.
/ Očenaš, 10 Zdravih Marija i 1
Slavu Ocu, poslije svakog Otajstva.
Drugo radosno otajstvo
U drugom radosnomu otajstvu
razmišljat ćemo, kako Djevica slav­
na Marija pohodi svoju rodicu sv.
Elizabetu i osta s njome tri mjeseca.
246
(Kraće):
* Pohođenje blažene
Djevice Marije svetoj Elizabeti.
•
1 Očenaš, 10 Zdravih
Slavu Ocu . . .
Marija
i 1
Treće radosno otajstvo
U trećem radosnomu otajstvu
razmišljat ćemo, kako blažena Dje­
vica Marija porodi Gospodina na­
šega Isusa Krista u betlehemskoj
špilji i postavi ga u jasle.
(Kraće): * Porođenje Gospodina
našega Isusa Krista u Betlehemu.
1 Očenaš, 10 Zdravih
Slavu Ocu . . •
Marija
i 1
Četvrto radosno otajstvo
U četvrtom radosnomu otajstvu
razmišljat ćemo, kako blažena Dje­
vica Marija, četrdeseti dan iza kako
porodi Gospodina našega Isusa Kri-
247
sta, prikaza ga u hramu na ruke
starca Šimuna.
(Kraće): * Prikazanje Gospodina
Isusa Krista u hramu.
1 Očenaš, 10 Zdravih
Slavu Ocu . . .
Marija
i 1
Peto radosno otajstvo
U petom radosnomu otajstvu raz­
mišljat ćemo. kako Djevica slavna
Marija, izgubivši svoga predragoga
Sinka, nakon tri dana nađe ga u
hramu, gdje se razgovara s naučiteljima, a bilo m u je dvanaest godina.
(Kraće): * Našašće Gospodina
našega Isusa Krista u hramu.
1 Očenaš, 10 Zdravih Marija
Slavu Ocu . . .
i 1
248
OTAJSTVA ŽALOSNA
Prvo žalosno otajstvo
U prvom žalosnomu otajstvu raz­
mišljat ćemo, kako Gospodin naš
Isus Krist pripravljajući se na gor­
ku svoju muku pomoli se svome ne­
beskom Ocu u vrtu Getsemani,
gdje se znojaše krvavim znojem.
(Kraće): * Molitva i krvavi znoj
Gospodina našega Isusa Krista u
vrtu.
/ Očenaš, 10 Zdravih
Slavu Ocu . . .
Marija i 1
Drugo žalosno otajstvo
U drugom žalosnomu otajstvu
razmišljat ćemo, kako Gospodin naš
Isus Krist bi privezan o kameniti
stup i nemilo bičevan u dvoru Pilatovu.
(Kraće): * Nemilo bičevanje Go-
249
spodina našega Isusa Krista.
/ Očenaš, 10 Zdravih
Slavu Ocu . . .
Marija
i 1
Treće žalosno otajstvo
U trećem žalosnomu otajstvu raz­
mišljat ćemo, kako Gospodin naš
Isus Krist bi okrunjen vijencem od
trnja.
(Kraće): * Trnovo krunjenje Go­
spodina našega Isusa Krista.
1 Očenaš, 10 Zdravih
Slavu Ocu . . .
Marija
i 1
Četvrto žalosno otajstvo
U četvrtom žalosnomu otajstvu
razmišljat ćemo, kako Gospodin
naš Isus Krist bi osuđen na smrt, te
se uputi put Kalvarije noseći na
svojim ramenima preteško drvo
Križa.
250
(Kraće): * Smrtna osuda i put na
Kalvariju Gospodina našega Isusa
Krista.
1 Očenaš, 10 Zdravih
Slavu Ocu . . .
Marija
i 1
Peto žalosno otajstvo
U petom žalosnomu otajstvu raz­
mišljat ćemo, kako Gospodin naš
Isus Krist došavši na vrh Kalvarije
bi svučen i propet na tvrdom drvu
Križa između dva razbojnika, a on­
dje ga gledaše njegova žalosna maj­
ka Marija.
(Kraće): * Grozno propinjanje i
užasna smrt Gospodina našega Isu­
sa Krista.
1 Očenaš, 10 Zdravih
Slavu Ocu . . .
Marija
i 1
251
OTAJSTVA
SLAVNA
Prvo slavno otajstvo
U prvom slavnomu otajstvu raz­
mišljat ćemo, kako Gospodin naš
Isus Krist, treći dan po svojoj smrti,
uskrsnu slavan i slavodobitan, da
već nigda ne umre.
(Kraće): * Uskrsnuće Gospodina
našega Isusa Krista.
1 Očenaš, 10 Zdravih
Slavu Ocu . . •
Marija i 1
Drugo slavno otajstvo
U drugom slavnomu otajstvu raz­
mišljat ćemo, kako Gospodin naš
Isus Krist četrdeset dana po svojem
uskrsnuću uzađe na nebo i sjede o
desnu nebeskog Oca.
(Kraće): * Užašašće Gospodina
našega Isusa Krista na nebo.
252
1 Očenaš, 10 Zdravih
Slavu Ocu . . .
Marija
i 1
Treće slavno otajstvo
U trećem slavnomu otajstvu raz-
(Kraće): * Poslanje Duha Sveto­
ga na apostole.
1 Očenaš, 10 Zdravih Marija
Slavu Ocu . . ,
i 1
Četvrto slavno otajstvo
U četvrtom slavnomu otajstvu
razmišljat ćemo, kako Blaž. Djevica
od anđela velikom slavom uznesena
na nebo.
(Kraće): * Uznesenj e blažene
Djevice Marije na nebo.
253
1 Očenaš, 10 Zdravih Marija
Slavu Ocu . . .
i 1
Peto slavno otajstvo
U petom slavnomu otajstvu raz­
mišljat ćemo, kako Blaž. Djevica
Marija bi okrunjena od presv.
Trojstva za Kraljicu neba i zemlje.
(Kraće): * Okrunjenje blažene
Djevice Marije za kraljicu neba i
zemlje.
1 Očenaš, 10 Zdravih
Slavu Ocu . . .
Marija i 1
GOSPINA KRUNICA
U Gospinoj krunici moli se 63 Zdra­
ve Marije, 7 Očenaša i 1 Vjerovanje.
254
DRUGI NAČIN MOLENJA
SV. ROŽARJA
Najprije se prekriži, izmoli Vjerova­
nje apostolsko (držeći u ruci križić Rožarja ili Krunice); zatim jedan Oče­
naš (na veće zrno) koje je do križića),
a tri Zdrave Marije na tri manja zrna.
Potom slijede desetke, a svaka desetka
sastoji se od jednoga Očenaša i 10
Zdravih Marija. Dok se Rožarje moli,
u isto vrijeme razmatraju se Otajstva
kako slijede.
Izmoli Očenaš, pa 3 Zdrave Marije,
a nakon riječi Isus, dodaj po jednu od
slijedećih izreka:
1. Isus, koji nam je umnožio pra­
vu vjeru.
2. Isus, koji nam je umnožio ufa­
nje.
3. Isus, koji nam je umnožio lju­
bav.
255
OTAJSTVA RADOSNA
Izmoli Očenaš, pa 10 Zdravih Marija, a nakon riječi Isus. dodaj po jednu
od slijedećih izreka:
I. Isus, kojega si, Djevice, p o
D u h u Svetom začela.
II. Isus, kojega si, Djevice, idući
Elizabeti u pohode nosila.
III. Isus, kojega si, Djevice, ro­
dila
IV. Isus, kojega si, Djevice, u
hramu prikazala.
V. Isus, kojega si, Djevice, u
hramu našla.
OTAJSTVA ŽALOSNA
I. Isus, koji se je za nas krvlju
znojio.
II. Isus, koji je za nas bičevan
bio.
III. Isus, koji je za nas trajem
okrunjen bio.
256
IV. Isus. koji je za nas križ nosio.
V. Isus. koji je za nas na križu
propet bio.
OTAJSTVA SLAVNA
I. Isus, koji je od mrtvih uskrs­
nuo.
II. Isus, koji je na nebo uzašao.
III. Isus, koji nam je Duha Sve­
toga poslao.
IV. Isus, koji te je, Djevice, na
nebo uzeo.
V. Isus, koji te je, Djevice, okru­
nio na nebu.
CIJELO ROŽARJE
U cijelom Rožarju moli se 15 Oče­
naša, 150 Zdravo Marije i 3 Vjerova­
nja ili Gospine litanije.
DIO ROŽARJA
Dio Roiarja sastoji se od 5 Oienaša,
50 Zdravo Marija i Vjerovanje.
257
POBOŽNOST SV. JOSIPU
LITANIJE SVETOGA JOSIPA
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se*
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo jedan Bože,
smiluj nam se.
Sveta Marijo, moli za nas.
Sveti Josipe, moli za nas.
Slavni porode Davidov,
i
Svjetlosti patrijarha,
Zaručnice Bogorodice,
N
Stidljivi čuvaru Djevice,
}*
Hranitelju Sina Božjega,
|
Brižni branitelju Kristov,
9
258
Glavaru slavne Obitelji,
Josipe pravedni,
Josipe prečisti,
Josipe premudri,
Josipe jaki,
Josipe vjerni,
Ogledalo strpljivosti,
Ljubitelju siromaštva,
Uzore radnika,
Uresu domaćeg života,
Čuvaru djevica,
Potporo obitelji,
Utjeho bijednih,
Ufanje bolesnih,
Zaštitnice umirućih,
Strahu zlih duhova,
Pokrovitelju svete Crkve,
M
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
jehe svijeta, oprosti nam, Gospo­
dine.
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
jehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
259
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
jehe svijeta, smiluj nam se, Gospo­
dine.
Sveč. Postavio ga je Gospodarom
doma svojega.
Puk. I poglavicom svega imanja
svojega.
Pomolimo se
Bože, koji si se neiskazanom pro­
vidnosti dostojao izabrati blaženo­
ga Josipa za zaručnika presvetoj
Majci svojoj, daj, molimo, da koga
kao pokrovitelja častimo na zemlji,
zavrijedimo imati zagovornikom na
nebu. Koji živiš i kraljuješ u vije­
ke vjekova. Amen.
MOLITVA SVETOMU JOSIPU
(Kroz mjesec listopad)
K tebi se o sveti Josipe, utječemo
u svojoj nevolji. (Pošto smo tvoju
presvetu zaručnicu za pomoć zamo-
260
lili. molimo pouzdano i za tvoju
pomoć.*) Za ljubav, koja te je sa
neoskvrnjenom Djevicom i Bogoro­
dicom vezala; i za očinsku ljubav,
kojom si Dijete Isusa grlio; smjerno
te molimo, da baštinu, koju je Isus
Krist svojom krvlju otkupio, milos­
tivo pogledaš, te našoj nevolji svo­
jom moći u pomoć pritečeš.
O brižni čuvaru božanske obite­
lji, brani odabrano potomstvo Isusa
Krista. N e daj, predragi oče, da nas
okuže zabluda i pokvarenost. Budi
nam s neba milostivo u pomoći, o
naš jaki zaštitnice, u borbi sa vlašću
tmine. Pa kao što si nekad Dijete
Isusa iz najveće pogibli života izba­
vio, tako i sada brani svetu Crkvu
Božju od svih zasjeda neprijatelj­
skih, te nas svakoga pojedinoga
* Te se riječi u zaporci ispuste, kad
se nije molila krunica.
261
trajno uzmi pod svoje okrilje, da
uzmognemo po tvojem izgledu i
tvojom pomoću sveto živjeti, blaže­
no preminuti i u nebu vječno bla­
ženstvo zadobiti. Amen.
SPOMENI SE
Spomeni se, prečisti zaručnice
blažene Djevice Marije, slatki moj
zaštitnice, sveti Josipe, kako se još
nije čulo, da se itko u tvoju zaštitu
preporučio, i u tebe pomoć zatra­
žio, a da je nije dobio. S tim pouz­
danjem i ja dolazim preda te, pa ti
se goruće preporučam. Nemoj pre­
zreti molitvu moju, poočime Isusov,
nego je milostivo primi i usliši.
MOLITVA SV. JOSIPU
ZA SV. ČISTOĆU
Čuvaru djevica i oče, sveti Josi­
pe, čijoj vjernoj skrbi bi povjerena
sama nevinost Isus Krist, i Djevica
262
ISUS I SV. JOSIP
UZORI KRŠĆANSKIH RADNIKA
263
dj evica, Mari j a: po dvostrukom
tom predragom zalogu vruće te mo­
lim, da mi isprosiš, te od svake ne­
čistoće čisto srce sačuvam, i čistim
srcem Isusu i Mariji služim.
MOLITVA SV. JOSIPU
ZA SRETNU SMRT
O slavni sv. Josipe! Za onu neiskazanu sreću, koju si imao na zem­
lji, kada su kod tvoje smrti prisutni
bili Isus i Marija, i u smrtnoj te
borbi pomagali, jačali i tješili: mo­
lim te ponizno, isprosi i meni tu
milost, da na smrtnom času junački
odbijem bijesne navale nečistoga
duha, i da blaženo umrem. Uzvišeni
branitelju umirućih, budi mi u po­
moći u tom strašnom času; isprosi
mi milost, da u tvojem naručju
izustim slatke i utj ešlj ive rij eči:
Isuse, Marijo i Josipe, u ruke vaše
predajem tijelo i dušu svoju!
Amen.
265
ŠTOVANJE SV. ANTE
MOLITVA SV. ANTI
ZA IZGUBLJENU STVAR
Slavni slugo Božji, sveti Ante.
koji među ostalim čudesima, u ko­
jima sjaje moć tvoga dostojanstva,
nastoj iš, da se nađu izgubij ene
stvari, i za to put i način pokazuješ:
pomozi nam milostivo tražiti izgub­
ljenu milost i dobro vremenito, da
budemo dostojni naći nestalu stvar
i primiti izgubljenu milost i obeća­
n u slavu. Po Kristu Gospodinu na­
šemu. Amen.
266
DEVETNICA
SV. ANTI PADOVANSKOM
U ime Oca i Sina i Duha svetoga.
Amen.
Djelovanja naša, molimo te Go­
spodine, s nadahnućem priteci, s
pomoću proslijedi: da svako naše
molenje i djelovanje od tebe vazda
poene i po tebi početo da dovrši. Po
Isusu Kristu Gospodinu našem.
Amen.
/. Čudesa
O! Čudotvorni sveti Ante, koji si
toliku vlast od Boga primio, da či­
niš velika čudesa; ponizno te mo­
lim, da i meni učiniš to veliko čudo,
da se uzmognem očuvati od svako­
ga zla duše i tijela.
Za svakim izmoli po jedanput: Oče­
naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
267
II. Smrt
O! Sveti Ante, koji si toliku moć
nad smrti imao, te si mnoge mrtva­
ce uskrisio, ili ih od smrti sačuvao;
svesrdno te molim, isprosi i meni tu
veliku milost, da se očuvam od smr­
ti duhovne to jest od smrtnoga gri­
jeha.
III. Milost obraćenja
O! Sveti Ante, koji si toliki dar
od Boga primio za obraćati tvrdo­
korne grješnike i krivovjerce; najvruće te molim, isprosi mi milost,
da nigda ne zađem s pravoga puta
istine, nego da uvijek budem čvrst i
stalan u svetoj vjeri Isusovoj i pri­
pravan za n j u svoju krv proliti.
IV. Protivštine
Ol Sveti Ante, koji si tolike obra­
nio od protivština i nevolja duhov-
268
nih i vremenitih; ponizno te molim,
sačuvaj me od svakih protivština i
nevolja, ili mi milost isprosi da ih
za ljubav Isusovu ustrpljivo podne­
sem.
V. Vrag
O! Sveti Ante, koji si toliku moć
i vlast imao nad vragovima izgoneći ih iz obsjednutih osoba i mjesta;
ponizno te molim, isprosi mi milost,
da se vazda mognem od vraga oču­
vati i od njegovih se napastovanja
•obraniti.
VI. Guba
O! Sveti Ante, koji si osobitu
milost imao gubavce ozdravlj ati;
ponizno te molim, isprosi i meni
milost, da se mognem očuvati od
svakoga, osobito pak od teškoga
grijeha, jer je grijeh smrtonosna i
najgora guba duhovna.
269
VII. Bolesti
O! Sveti Ante, koji si neizbrojene
bolesnike ozdravio; ponizno te mo­
lim, isprosi i meni milost, da se
očuvam od bolesti duševnih i vre­
menitih.
VIII. More
Ol Sveti Ante, koji si oslobodio
tolike, da se za vrijeme strašnih uz­
buna morskih ne utope u njegovim
valovima; ponizno te molim, isprosi
i meni milost, da me valovi ovoga
pokvarenog i izopačenog svijeta ne
utope u more vječnoga izgubljenja.
/ X . Veruge
Ol Sveti Ante, koji si nebrojene
grješnike izbavio iz veruga vraga
paklenoga; ponizno te molim, is­
prosi i meni milost, da po grijehu
smrtnomu nigda ne upadnem u ve-
270
ruge vražje, ili ako bih kad po ne­
sreći upao, da se čim prije po milo­
sti Božjoj iz njih izbavim.
X.
Uda
O! Sveti Ante, koji si tolikima
izgubljena uda povratio, ili pokva­
rena ozdravio; molim te ponizno,
isprosi i meni milost, da očuvam
sva moja uda od grijeha, na koje
su pohlepna i prignuta.
XI. Stvari izgubljene
O! Sveti Ante, koji si vazda usli­
šao one, koji su te potpunim pouz­
danjem molili da nađu svoje izgub­
ljene stvari; ponizno te molim, is­
prosi i meni, ako bih po nesreći ka­
da griješeći izgubio milost Božju,
da se opet što prije u nju povratim.
271
XII. Pogibli
O! Sveti Ante, koji si tolike oču­
vao od pogibli ili ih upadnute iz
njih izbavio; ponizno te molim, is­
prosi i meni milost, da se mognem
trajno čuvati od poglibli duhovnih
i vremenitih.
XIII. Potrebe
O! Sveti Ante, koji si vazda pru­
žio svoju čudotvornu ruku onima,
koji bi se bogoljubno u svojim po­
trebama duhovnim i vremenitim k
tebi utjecali; ponizno te molim, is­
prosi mi milost, da mognem vazda
od Boga svemogućega isprositi po­
trebite stvari duhovne i vremenite.
Amen.
272
AKO TRAŽIŠ ČUDESA
Ako tražiš čudesa,
Mol' se svetom Anti;
Njem su od nebesa,
Čuda dari dati.
9
On ozdravlja bolesne,
A mrtve uskrisuje:
Vraga, gubu odgoni,
I nevolje svake.
More od njeg' strahuje,
A veruge pucaju;
Uda, stvari propale,
Star' i mladi primaju.
On ozdravlja itd.
Iščeznu pogibelji,
A nevolje nestaje,
Kažu koji primaju,
Za sve Padovanci.
On ozdravlja itd.
273
Slava Ocu i Sinu,
I D u h u Svetomu,
On ozdravlja itd.
R. Moli za nas, sveti Ante!
O. Da vrijedni postanemo obe­
ćanja Kristovih.
Pomolimo se
Predobri i preblagi Bože koji bla­
ženoga Antu, ispovijedaoca tvoga,
sveđernim sjajem čudesa nadaruješ; milostiv dopusti, da što po nje­
govim zaslugama prosimo, sigurno
po njegovu utočištu postignemo. Po
Kristu Gospodinu našemu. Amen.
KRUNICA SV. ANTE
U krunici sv. Ante moli se 13 Očenaša, 13 Zdravo Marija, 13 Slava Ocu
i 1 Vjerovanje.
275
ŠTOVANJE SV. TEREZIJE
OD MALOGA ISUSA
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.
O draga sveta Terezijo Maloga
Isusa, ti si sama kazala, da se čovjek
nikada ne pouzdaje u Boga, koliko
bi morao, jer Bog je tako moguć i
milosrdan, da se od njega dobiva
toliko, koliko se pouzdanja i nade
u nj polaže. Hvala ti na pouci, mo­
ja Mala Svetice! — Ja postavljam
sve svoje ufanje u neizmjernu Bo­
žju dobrotu i nadam se, da će mi
udijeliti milost, što tražim. A ti,
moja zaštitnice i zagovornice, podupri ovu moju molbu.
3 Slava Oca
276
O draga sv. Terezijo Maloga Isu­
sa, ti si obećala, da ne ćeš gledati
beskorisno s nebeskih visina na nas
bijedne stvorove, već da ćeš saći do
nas, da nam pomogneš. De sadi,
mila Svetice, i pogledaj nevolju, u
kojoj se nalazim. Pomozi mi! Govo­
ri ti za me božanskom Srcu, i ono
n e će moći da odbije tvoje molbe.
3 Slava Ocu
O draga sveta Terezijo Maloga
Isusa, ti si kazala, da će tvoj raj biti
u pomaganju i ublaživanju nevolja
na zemlji. — Pa dobro, moja Mala
Svetice, ti si sada u raju, pa ispuni
svoje obećanje. Baci i na mene
jednu tvoju ružu i isprosi mi od
dobroga Isusa milost, koju po tvom
zagovoru tražim.
3 Slava Ocu
277
R. Moli za nas, sveta Terezijo
Maloga Isusa.
O. Da vrijedni postanemo obe­
ćanja Kristovih.
Pomolimo se
Gospodine, koji si rekao, ako ne
budete kao djeca, ne ćete ući u kra­
ljevstvo nebesko, molimo te, da na­
sljedujući u poniznosti i prostoduš­
nosti srca svetu Tereziju Djevicu,
postignemo vječnu nagradu. Koji
živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
Amen.
MOLITVA SV. TEREZIJE
ZA SV. ČISTOĆU
O krasni ljiljane iz karmelskoga
vrta, sv. Terezijo! Divim se tvojoj
anđeoskoj čistoći, radi koje te je
Isus odabrao za svoju premilu za­
ručnicu i obdario tako velikim i
278
izvanrednim darovima. Budi mi
pratilica na putu života. Štiti moju
nevinost, da je ne okalja ni najma­
nji kužni zadah pokvarenoga svije­
ta. Obećaj em, da ću tebi za ljubav
izbjegavati svaku zlu prigodu, sva­
ko zlo štivo, svaku zlu nošnju i uop­
će sve, što bi moglo da povrijedi
tvoj djevičanski pogled. Kad me
Isus vidi u tvome društvu, tad će on
jače zavoljeti moju dušu, obasuti
je svojim milostima i učiniti je do­
stojnom nebeskog blaženstva. —
Amen.
Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.
MOLITVA SV. TEREZIJI
U DUŠEVNOJ TJESKOBI
O mila sv. Terezijo, evo me pred
tobom, da tražim utjehe i svijetla
svojoj bijednoj duši.
Pogledaj der, Mala Svetice, na
279
moju dušu! Osamljenost je straši,
pustoš je opkoljuje, napasti je pro­
gone: ona se nalazi u duhovnoj ta­
mi i zapuštenosti. — T i znadeš i
sama, koliko duša trpi u ovakome stanju, jer si i ti, iako premila
zaručnica Kristova, kadikad uzdisala, da je Isus zadrijemao na dnu la­
đice tvojega srca. — Pomozi mi,
mila Zagovornice, u ovoj duševnoj
tjeskobi.
Ako je volja Isusova ,da ovo tr­
pim i nadalje, tada neka se vrši
njegova sveta volja, ali onda se još
usrdnijim molbama obraćam tebi,
da me ne zapustiš. Budi ti uza me;
hrabri me na ustrajnost; šapći mi o
svijetlu i miru, što dolaze iza tamne
noći. T i mi budi pratilica i tješiteljica. — Amen.
Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.
280
MOLITVA SV. TEREZIJI
ZA VREMENITU MILOST
O slavna sv. Terezijo, ti djeliteljice Božjih milosti, komu da se utečem u ovoj vremenitoj potrebi i ne­
volji? — Znadem, da se dobivaju sve
milosti od Boga, kada se traže po
tvojem zagovoru. Stoga ja postav­
ljam u te sve svoje pouzdanje i sve
svoje nade, pa mi isprosi od Boga
milost... Ovo, istina, nije izravno za
spas moje duše, ali mi je potrebno
u životu... Ova će milost koristiti i
mojoj duši, jer će u njoj ojačati vje­
ru i ljubav prema Bogu i sve veće
pouzdanje u tvoju moćnu zaštitu. —
Reci, mila Svetice, jednu riječ Isu­
su i Mariji, i ja ću dobiti potrebitu
milost. — Amen.
Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.
281
ZAHVALA SV. TEREZU I
ZA PRIMLJENU MILOST
Evo me opet pred tobom, mila
moja zaštitnice i zagovornice, da
pjevaš sa mnom pjesmu zahvalnosti
i radosti dobrome Isusu, što se udo­
stojao podijeliti mi po tvojem za­
govoru traženu milost. — Moja je
vjera sada jača i življa. I dok ti za­
hvaljujem na svemu, obećajem, da
ću odsada živjeti kršćanskim živo­
tom, da Isusu ugodim te da u ne­
volji opet osiguram tvoju pomoć i
zaštitu. — Amen.
Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.
SV. FRANJO ASIŠKI
PRIMA ISUSOVE RANE
283
POBOŽNOST SV. FRANJI
DEVETNICA
N A Č A S T SV. O.
FRANJE
U ime Oca i Sina i Duha Sveto­
ga. Amen.
Djela naša, molimo, Gospodine,
milošću svojom priteci i pomoću
prati, da svaka naša molitva i rad­
nja s tobom vazda počinje i početa
da se s tobom dovršuje.
1. Pozdravljam te i štujem, sveti
Oče Franjo, koji si iz ljubavi pre­
ma Bogu odrekao se svijeta i njego­
vih časti i bogatstva, da u ponizno­
sti i siromaštvu nasljeduješ svoga
Spasitelja. Molim te, isprosi i meni
milost, da i ja odcijepim svoje srce
od svijeta, da ne čeznem za ispraz­
nim zemaljskim častima i bogat-
284
stvom, nego da u poniznosti tebe
nasljedujem i tako u nebo dođem.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
2. Pozdravljam te i štujem, sveti
Oče Franjo, koji si toliko bio za­
ljubljen u sveto siromaštvo, da si ga
nazivao svojim jedinim blagom i
svojom najmilijom zaručnicom na
zemlji. Molim te, isprosi i meni
milost, da i ja iskorjenem iz svoga
srca sve neuredne želje za vremeni­
tim dobrima, pak da s tobom mog­
nem reći: Bog moj i sve moje!
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
3. Pozdravljam te i štujem, sveti
Oče Franjo, koji si radi velike lju­
bavi prema raspetom Spasitelju bio
dostojan da primiš i na svom tijelu
nosiš pet svetih rana Isusovih. Is­
prosi i meni milost, ponizno te mo­
lim, da iz dna duše štujem presvetu
285
muku Isusovu, da rado s Isusom
trpim i pod zaštitom svetoga križa
blaženo umrem.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
4. Pozdravljam te i štujem, sveti
Oče Franjo, koji si svim srcem čeznući za Bogom blaženo preminuo.
Molim te, da s Isusom i Marijom
dođeš k meni, kad mi se duša stane
s tijelom rastajati. Budi mi tada
milostivi otac i zaštitnik, te me pomozi, da dostojno primim posljed­
nje svete sakramente i da umrem u
milosti Božjoj.
Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
5. Pozdravljam te i štujem, sveti
Oče Franjo, koji si po milosti Bo­
žjoj i tvojim zaslugama uzvišen na
visoko prijestolje slave nebeske.
Svrni milostivi pogled svoj na me
nedostojnoga štovatelja tvoga i is-
286
prosi mi milost, da srce moje bude
slično tvome: milosrdno prema bliž­
njemu, sklono za oproštenje uvre­
da, zauzeto za širenje slave Božje i
spasenje duša, da tako zaslužim biti
s tobom dionikom vječnoga blažen­
stva. Amen.
Izmoli 5 Očenaša, Zdravo Marija i
Slava Ocu na čast pet rana Isusovih,
te 1 Očenaš, Zdravo Marijo i Slava
Ocu na odluku sv. Oca Pape.
Zatim se pjeva ili moli:
ŽELIŠ LI BITI POKORNIK
Želiš li biti pokornik,
Svetog Franju nasljeduj.
O n je Božji ugodnik,
Pa ga moli i štuj.
287
Pripjev
On će ti isprositi
Oproštenje grijeha,
A srce zasaditi
Cvijećem rajskog milja.
T i ćeš sveto živjeti
Slijedeć stope njegove,
Pak i sveto umrijeti,
Bit ćeš blažen uvijeke.
On će ti i s p r o s i t i . . .
Slava Ocu i Sinu
I D u h u Svetomu.
On će ti isprositi . . .
R. Moli za nas, sv. Oče Franjo,
O. Da dostojni postanemo obe­
ćanja Kristovih.
Pomolimo se:
Bože, koji si Crkvu svoju zaslu­
gama našega blaženog Oca Franje
288
sa svojim duhovnim potomstvom
pomnožao; udijeli nam milostivo,
da po njegovu izgledu sve zemalj­
sko preziremo i uživanjem nebe­
skih dobara zauvijek se veselimo.
Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
KRUNICA SV. FRANJE
U krunici sv. Franje moli se 12 Oče­
naša, 12 Zdravo Marija, 12 Slava Ocu
i 1 Vjerovanje.
289
MOLITVE RAZLIČITIM
SVECIMA I SVETICAMA
MOLITVA SV. OBITELJI
O Isuse, premili Otkupitelju naš,
koji si s neba poslan, da rasvijetliš
svijet naukom i primjerom svojim
te htio, da veći dio umrloga života
svoga proživiš u skromnom domu
Nazaretskom pokoran Mariji i Jo­
sipu, i koji si tako posvetio tu obi­
telj, što ima da služi na izgled sva­
koj kršćanskoj obitelji; primi mi­
lostivo i ovaj naš dom, koji ti se
sada sa svima, što su u njemu, pri­
kazuje i posvećuje. T i ga čuvaj i
brani, ti učvrsti u njemu sveti strah
svoj ,skupa s mirom i slogom u lju­
bavi kršćanskoj, da tako bude sličan
uzoru divne obitelji tvoje; a svi
opet do jednoga, koji u njemu pre-
290
bivaju, da postignu vječno blažen­
stvo.
O preljubezna Majko Isusova i
majko naša. po milosrđu i blagosti
svojoj daj, da Isus primi ovu našu
posvetu, i udijeli nam svoju milost
i blagoslov.
O Josipe, čuvaru Isusa i Marije
priteci nam u pomoć u svim potre­
bama duše i tijela našega svojim
prošnjama, da uzmognemo tako s
tobom i blaženom Djevicom Ma­
rijom Božanskoga Spasitelja našega
Isusa Krista na vijeke hvaliti i sla­
viti. Amen.
SVAGDANJA MOLITVA PRED
SLIKOM SV. OBITELJI
O preljubezni Spasitelju, koji si
svoj im neiskazanim krepostima i
primjerima kućnoga života svoga
odabranu od tebe obitelj na zemlji
posvetio: de pogledaj milostivo na
292
ovu nasu obitelj, koja ti se pred no­
ge baca. i za milost tvoju u molitvi
prosi. Spomeni se, da su svi ukućani
tvoji, jer su ti se posvetili, da ti oso­
bito služe. Štiti ih milostivo, izbavi
ih iz pogibelji, pomozi im u nevo­
ljama i podaj im snage, da uzmog­
n u ustrajati u nasljedovanju tvoje
svete Obitelji; te ostavši ti vjerni u
poslušnosti i ljubavi za vrijeme svo­
ga zemaljskoga života, jednoć te u
nebu na vijeke slaviti uzmognu.
O Marijo, preslatka Majko! mo­
limo te, primi nas u zaštitu svoju;
jer se nadamo, da će tvoj jedinorođeni Božanski Sin uslišati molitve
tvoje.
A ti, preslavni patrijarho, sv. Jo­
sipe, priteci nam u pomoć moćnim
zagovorom svojim, i želje naše pre­
daj Mariji u ruke, neka ih ona Isu­
su Kristu predloži.
(300 dana oprosta jedanput
na dan.)
293
MOLITVA SV. ANĐELU ČUVARU
O Anđele, čuvaru i branitelju
moj prevjerni, čijoj sam zaštiti izru­
čen, prinesi moje premda nedostoj­
ne molitve Bogu milostivomu, da
mi udijeli milost pravoga i savrše­
noga pokajanja za sve moje grijehe.
Vidiš li me, gdje zalazim s puta kre­
posti, vrati me Gospodinu Bogu
mojemu. Lijena me na dobro pro­
budi, žalosna utješi, u svakoj pogi­
belji duše i tijela pomozi i brani.
N e zapusti me u boju s neprijatelji­
ma duševnim, a osobito u vrijeme
smrti ne daj, da se od duha pakle­
noga strašim ili u zdvojnost upad­
nem. O ljubazni čuvaru moj, budi
tad uza me s pomoću svojom, da me
ne predobije neprijatelj, učini, da
se tada savršeno pokajem te s krep­
kim ufanjem u milosrđe Božje po­
đem s ovoga svijeta i ugledam Boga
294
Gospodina našega, koga da zajedno
s tobom uživam na vijeke. Amen.
MOLITVA BL. NIKOLI TAVELIĆU
ZA HRVATSKI NAROD
Blaženi Nikola Taveliću, T i , ko­
ji si od Jadrana do Srijema Kristo­
vom riječju suzbijao nevjeru, što je
s Istoka stala da rastače Hrvatsku,
čuj nas, koji te evo ovjenčana mu­
čeničkom krunom Kristova grada
Jeruzalema širom hrvatske domo­
vine velikom slavom slavimo i za­
štitu tvoju zazivamo: moli za hrvat­
ski narod.
Po Kristu Gospodinu
našem. Amen.
295
HRVATSKI MUČENIK
BL. NIKOLA TAVELIĆ
296
SVETOMU IMENJAKU
O sveti moj imenjače N., čijim se
imenom nedostojno zovem, tebe je
Bog postavio za posebnoga zaštitni­
ka meni grješniku. N e gledaj na nedostojnost moju, nego se tim više
utječi za me. Daj, za onu ljubav,
koja te je učinila svecem i koja te
sada čini blaženim u raju, pomozi
mi, upravljaj sa mnom, čuvaj me
od zasjeda svijeta, sadašnje izopačenosti i od moje pokvarene naravi.
Udahni mi pravu vjeru; daj, da
svim silama nastojim o svom spase­
nju; daj mi isprosi dar suza za gri­
jehe i milost ustrajnosti u dobru.
Po Kristu Gospodinu našem. —
Amen.
297
MOLITVA SV. ANI
O sretna i blažena sveta Ano,
mati Majke Isusove Marije, koja si
molitvama, suzama i postom ispro­
sila od Boga kćerku Mariju, nju
pomnjivo odgojila i pazila i napo­
kon je u hramu Bogu prikazala:
molim te ponizno, da mq kćerci svo­
joj preporučiš, neka mi u svakoj
potrebi bude u pomoći. Ako ti za
me štogod od nje zaprosiš, ufam se,
da ću to i dobiti; jer bivši ona na
ovom svijetu tebi poslušna, i sada
će u nebu uslišiti molitvu tvoju.
Amen.
298
LITANIJE SVIH SVETIH
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože
Sine, Otkupitelju svijeta,
Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Sveta Marijo,
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Sveti Mihovile,
Sveti Gabrijele,
Sveti Rafaele,
299
Svi sveti Anđeli i Arkanđeli, mo­
lite za nas!
Svi sveti redovi blaženih duhova,
molite za nas!
Sveti Ivane Krstitelju, moli za
nas!
Sveti Josipe, moli za nas!
Svi sveti patrijarsi i proroci, mo­
lite za nas!
Sveti Petre,
Sveti Pavle,
Sveti Andrija,
Sveti Jakove,
Sveti Ivane,
.
Sveti T o m a
I 2
Sveti Jakove,
>B
Sveti Filipe,
N
Sveti Bartole,
p
Sveti Mateju,
Sveti Šimune,
Sveti Tadija,
Sveti Matija,
Sveti Barnaba,
j
300
Sveti Luka,
Sveti Marko,
Svi sveti apostoli i evanđelisti,
molite za nas!
Svi sveti učenici Goospodnji, mo­
lite za nas!
Svi sveti mladenci, molite za nas!
Sveti Stjepane,
Sveti Lovro,
Sveti Vinko,
Sveti Fabijane i Sebastijane,
Sveti Ivane i Pavle,
Sveti Kuzma i Damjane,
Sveti Gervazije i Protazije,
Svi sveti mučenici,
Sveti
Sveti
Sveti
Sveti
Sveti
Sveti
Sveti
Silvestre,
Grgure,
Ambrozije,
Augustine,
Jeronime,
Martine,
Nikola,
)
š
| §\g
a
g
I
301
Svi sveti biskupi i ispovijedaoci,
molite za nasl
Svi sveti naučitelji, molite za nas!
Sveti Antune,
Sveti Benedikte,
Sveti Bernarde,
Sveti Đominiče, moli za nas.
Sveti Franjo, moli za nas.
Svi sveti svećenici i leviti, molite
za nas!
Svi sveti redovnici i pustinjaci,
molite za nas!
Sveta Marijo Magdaleno,
Sveta Agato,
Sveta Lucijo,
Sveta Janjo,
Sveta Cecilijo,
Sveta Katarino,
Sveta Anastazijo,
Sve svete djevice i udovice, zago­
varajte nas.
Svi sveci i svetice Božje, zagova­
rajte nas.
302
Milostiv budi: oprosti nam Go­
spodine.
Milostiv budi: usliši nas Gospo­
dine. Od svakoga zla. oslobodi nas
Gospodine!
Od svakoga grijeha.
Od srdžbe svoje,
Od nagle i nepripravne smrti,
Od zasjeda vražjih,
Od srditosti, mržnje i svake
zle volje,
Od duha bludnosti,
Od groma i zla vremena,
Od biča potresa,
Od kuge, glada i rata,
Od smrti vječne,
Po otajstvu svetoga utje­
lovljenja svoga,
Po došašću svojem,
Po rođenju svojem,
Po krstu i svetom postu
svojem,
Po križu i muci svojoj,
303
Po smrti i pokopu svojem,
Po svetom uskrsnuću svo­
jem,
Po čudesnom uzašašću svo­
jem,
Po svojem ustanovljenju
presvetog Otajstva,
Po dolasku Duha Svetoga
Utješitelja,
Na dan sudnji,
O E>
U
Grješnici:
}
Da nam oprostiš,
^
Da n a m otpustiš,
Da se dostojiš na pravu nas
o
pokoru privesti,
S
Da se dostojiš svoju svetu
• g<
Crkvu ravnati i uzdržati,
Da se dostojiš poglavicu | §
apostolskoga i sve crkve­
ne redove u svetoj vjeri
uzdržati,
Da se dostojiš neprijatelje
svete crkve poniziti,
Da se dostojiš kralj ima i
vladarima kršćanskim mir
i pravu slogu darovati,
Da se dostojiš svemu puku
kršćanskomu mir i jedin­
stvo udijeliti,
Da se dostojiš sve zabludje­
le k jedinstvu Crkve po­
zvati i sve nevjernike k
svijetlu Evanđelja prive­
sti,
Da se dostojiš nas same u
svetoj službi svojoj pot­
krijepiti i uzdržati,
Da duše naše k nebeskim
željama uzdigneš,
Da sve dobrotvore naše vječ­
nim dobrima naplatiš,
Da duše naše, braće, rođa­
ka i dobrotvora naših od
305
vječnoga prokletstva iz­
baviš,
Da se dostojiš plodove zem­
lji dati i uzdržati,
Da se dostojiš svim vjernim
mrtvim pokoj vječni da­
rovati,
Da se dostojiš uslišiti nas, moli­
mo te, čuj nas.
Sine Božji, tebe molimo, usliši
nas!
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
jehe svijeta, oprosti nam, Gospo­
dine.
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
jehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji odnimaš gri­
jehe svijeta, smiluj nam se Gospo­
dine.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
306
Oče naš (moli se tiho).
Sveč. I ne uvedi nas u napast.
Puk. Nego izbavi nas od zla.
Psalam 69
Bože, u pomoć mi priteci: * Go­
spodine, pohiti mi pomoći.
Smeli se i zastidjeli, * koji traže
dušu moju.
Uzmaknuli i zasramili se, * koji
mi hoće zlo.
Uzmaknuli odmah zasramijeni, *
koji mi govore: Neka, neka!
Radovali se i veselili u tebi svi,
koji traže tebe, * i govorili vazda:
Veličao se Gospodin: koj i ljube
spasenje tvoje.
A ja sam siromah i ubog: * Bože,
pomozi mi.
Pomoćnik moj i izbavitelj moj ti
si, * Gospodine, ne kasni.
Slava Ocu i Sinu i D u h u Sveto­
mu.
307
Kako bijaše na početku, tako i sa­
da, i vazda, i u vijeke vjekova.
Amen.
Sveć.
Puk.
Sveć.
jakosti.
Puk.
Spasi sluge svoje.
Bože moj, koji se u te ufaju.
Budi nam, Gospodine, kula
Protiv neprijatelja.
Sveć. Ništa ne napredovao nepri­
jatelj suprot nama.
Puk. I sin bezakonja ne naudio
nama.
Sveć. Gospodine, ne učini nam
po grijesima našim.
Puk. I ne vrati nam po krivicama
našim.
Sveć. Molimo za Papu našega N .
Puk. Gospodin ga sačuvao, i poživio ga, i blažena učinio na zemlji,
i ne dao ga na volju neprijateljima
njegovim.
308
Sveć. Molimo za dobrotvore naše.
Puk. Dostoj se, Gospodine, sve,
koji nam dobro čine, poradi imena
svojega nagraditi životom vječnim.
Amen.
Sveć. Molimo za vjerne mrtve.
Puk. Pokoj vječni daruj im, Go­
spodine, i svjetlost vječna svijetlila
im.
Sveć. Počivali u miru.
Puk. Amen.
Sveć. Za braću našu nenazočnu.
Puk. Spasi sluge svoje, Bože,
moj, koji se u te ufaju.
Sveć. Pošalji im, Gospodine, po­
moć iz svetinje.
Puk. I sa Siona brani ih.
Sveć. Gospodine, usliši molitvu
moju.
Puk. I vapaj moj k tebi neka
dođe.
Sveć. Gospodin s vama.
Puk. I s duhom tvojim.
309
Pomolimo se
Bože, komu je vlastito smilovati
se vazda i oprostiti, primi molbu
našu, da nas i sve sluge tvoje, koje
stežu verige grijeha, milosrđe tvoje
dobrote milostivo odriješi.
Usliši, molimo Gospodine, molbe
onih, koji te ponizno mole, i onima,
koji ti se ispovijedaju, oprosti gri­
jehe: da nam zajedno oproštenje i
mir dobrostivo udijeliš.
Neizrečeno milosrđe svoje nam,
Gospodine, milostivo ukazi, da nas
zajedno od grijeha sviju odriješiš,
i od kazna, koje za njih zaslužujemo
izbaviš.
Bože, koga grijeh vrijeđa, a po­
kora ublažuje: pogledaj milostivo
ponizne molbe puka svojega i od­
vrati bičeve srdžbe svoje, koje za
grijehe svoje zaslužujemo.
Svemogući, vječni Bože, smiluj
310
se slugi svojemu Papi našemu N., i
upravi ga po svojoj milosti na put
spašenj a vj ečnoga, da s pomoću
tvojom ono, što je tebi ugodno želi
i svom krepošću izvrši.
Bože, od koga su svete želje, pravi
savjet i pravedna djela: daj sluga­
ma svojim onaj mir, koji svijet ne
može dati, da i srca naša budu za­
povijedima tvojim poslušna i sadaš­
nja vremena, bez straha od nepri­
jatelja po tvojoj zaštiti mirna.
Užezi ognjem Duha Svetoga srce
naše, Gospodine, da tebi čistim ti­
jelom služimo i neokaljanim srcem
omilimo.
Bože, stvoritelju i otkupitelju
sviju vjernih, dušama službenika i
službenica svojih udijeli otpuštenje
sviju grijeha, da proštenje, koje su
vazda željele, pobožnim molbama
postignu.
Djela naša, molimo Gospodine,
311
milošću svojom priteci i pomoću
svojom prati, da se svaka naša mo­
litva i radnja s tobom vazda počinje
i početa da se s tobom dovršuje.
Svemogući, vječni Bože, koji za­
jedno nad živima gospoduješ, i nad
mrtvima, i svima se smiluješ, za ko­
je unaprijed znaš, da će vjerom i
djelom biti tvoji: tebe ponizno mo­
limo, da oni, za koje odlučismo
moliti, i koji ili još sada živu na
svijetu, ili su se već preselili u vječ­
nost, po zagovoru sviju Svetih tvo­
jih oproštenje svih svojih grijeha
milostivo zadobiju. Po Gospodinu
našem Isusu Kristu Sinu tvome,
koji s tobom živi i kraljuje u jedin­
stvu Duha Svetoga Bog: po sve vijeke vjekova. Amen.
Sveć. Gospodin s vama.
Puk. I s duhom tvojim.
Sveć. Uslišio nas svemogući i mi­
losrdni Gospodin.
312
Puk. Amen.
Sveć. I duše vjernih po milosr­
đu Božjem počivale u miru.
Puk. Amen.
Za Papu, Biskupa i sve kršćane
Svemogući, vječni Bože, smiluj se
slugi svojemu Papi našemu N., i
upravljaj ga po svojoj milostivosti
na putu spasenja vječnoga, da s po­
moću tvojom ono, što je tebi ugod­
no želi i svom krepošću izvrši. Po
Kristu Gospodinu našem. Amen.
Bože, čija dobrota i ljubav nad
pukom tvojim bdije i vlada, nadahni duhom mudrosti slugu svoga
(nad) biskupa našega N., čijoj si nas
duhovnoj brizi izručio, da se duhov­
nim napretkom ovaca umnoži vječ­
na radost pastira. Po Kristu Go­
spodinu našem. Amen.
Svemogući, vječni Bože, Gospodi-
313
ne Oče nebeski, pogledaj očima ne­
izmjernoga milosrđa svoga na nevo­
lje i potrebe naše. Smiluj se svim
pravovjernicima, za koje se tvoj jedinorođeni Sin. Gospodin i Otkupi­
telj naš Isus Krist, dragovoljno
predao u ruke grješnicima i prolio
svoju dragocjenu krv na križu. Po
Gospodinu našem Isusu Kristu
odvrati od nas premilostivi Oče,
zaslužene kazni, sadašnje i buduće
neprilike, pogibeljne bune, rat,
skupoću, bolesti, tužna i nevoljna
vremena. Prosvijetli također i okri­
jepi u svakom dobru duhovne i
svjetovne poglavare, da revno izvršuju sve, što može unaprijediti
tvoju slavu, naše spasenje, općeniti
mir i blagostanje svih kršćana. Bo­
že mira, sjedini nas u vjeri, iskori­
jeni svako krivovjerstvo i raskolništvo. Obrati nam srca na pravu
pokoru i popravu života. Užezi u
314
nama oganj ljubavi svoje. Daj nam
postojano ići za pravednošću, da ti
budemo kao pokorna djeca u životu
i na umoru mili i dragi. Molimo ta­
kođer, kako hoćeš, o Bože, da moli­
mo, za prijatelje i neprijatelje svo­
je, za zdrave i bolesne, za sve ža­
losne i nevoljne kršćane, za žive i
mrtve. Tebi, Gospodine, preporu­
čujemo sav svoj posao i pokoj, sve
svoje trude i pute, svoj život i smrt.
Dopusti nam, da ovdje uživamo
tvoju milost, a ondje da sa svim iza­
branima u vječnom veselju i bla­
ženstvu tebe hvalimo i slavimo. T o
nam podijeli, Oče nebeski, po Kri­
stu Gospodinu našem. Amen.
315
MOLITVE ZA UMIRUĆE
PREPORUKA DUŠE
Često puta ne može svećenik radi
drugih duhovnih poslova svakomu bo­
lesniku, koga je providio sakramen­
tima umirućih, još i dušu Bogu prepo­
ručiti; zato neka to učine ukućani. U
tu svrhu evo im prikladnih molitava;
a mogu se moliti i Litanije Lauretanske, Sviju Svetih, Srca Isusova, Gospi­
na krunica, Djelo vjere, ufanja i lju­
bavi i druge molitve.
POBOŽNI UZDASI BOLESNIKOVI
Valja ih moliti lagano i potiho,
ih bolesnik može lako pratiti.
da
U ruke tvoje predajem se, o Bo­
že moj; i ako hoćeš, da umrem: budi
sveta volja tvojal
Bože Oče, koji si me na sliku svo-
316
j u stvorio, smiluj mi se! — Sine
kupio, smiluj mi se! — Duše Sveti,
koji si me milošću svojom posvetio,
smiluj mi se!
Vjerujem u te, Bože moj, jer si
vječna istina. Ufam se u te, jer si
neizmj erno milosrđe. Ljubim te
svim srcem, jer si najveće dobro.
Skrušeno se kajem, što sam te ika­
da uvrijedio. Volim prije umrijeti,
nego li te ikad više uvrijediti.
O slatki Isuse, prikazujem ti boli
svoje na čast muke tvoje.
O dobri Isuse, stavi muku svoju
među sud svoj i dušu moju.
O blagi Isuse, koji si na križu
grješnicima oprostio, oprosti i meni
O premili Isuse, tebi živim, tebi
umirem.
317
O dragi Isuse, živ ili mrtav: uvi-
O ljubezna Majko, izmoli mi od
Sina svoga oproštenje grijeha mo-
O slatka Majko, izmoli duši mo­
joj pokoj vječni.
O sveti Josipe, odvjetnice umiru­
ćih, izmoli mi sretnu smrt.
O sveti Mihovile arkanđele, bra­
ni me u boju, da ne poginem na
sudu.
O Anđele čuvaru moj, doprati
dušu moju do Oca nebeskoga.
O sveti N., imenjače i odvjetnice
moj, moli za me u ovoj najvećoj
potrebi mojoj.
Svi sveti Božji, molite za me, da
sretno umrem.
318
Isuse, Marijo, Josipe: u vaše ruke
preporučam dušu svoju.
Isuse, Marijo, Josipe: budite mi
u pomoći u ovom velikom času
smrti.
Isuse Marijo, Josipe, dajte da s
vama ispustim dušu svoju.
TRI MOLITVE ZA UMIRUĆE
Gospodine, smiluj se! Kriste smi­
luj se! Gospodine smiluj se!
Oče naš. Zdravo
Marijo.
Pomolimo se
Gospodine Isuse JCriste, za tvoju
svetu borbu i molitvu, kojom si se
molio za nas na Maslinskoj gori,
kad se znoj tvoj učini kao kapljice
krvi, koja poteče na zemlju: molim
te, da se dostojiš mnoštvo krvavoga
toga znoja, što si ga u stisci i u stra­
hu obilno za nas prolio, prikazati
319
Bogu Ocu svemogućemu proti
mnoštvu grijeha ovoga sluge svoga
N . (ove službenice svoje N.) i oslo­
bodi ga (je) u čas njegove (njezine)
smrti od muka i stiske, što ih je, ka­
ko se boji, za grijehe svoje zaslužio
(zaslužila). Koji s Ocem i Duhom
Svetim živiš i kraljuješ Bog po sve
vijeke vjekova. Amen.
Gospodine, smiluj se! Kriste,
smiluj se! Gospodine, smiluj se!
Oče naš. Zdravo
Marijo.
Pomolimo se
Gospodine Isuse Kriste, koji si se
dostojao umrijeti za nas na križu:
molimo te, da se dostojiš gorkost
muka svojih, koje si za nas nevolj­
ne grješnike pretrpio na križu, oso­
bito u onaj čas, kad je tvoja presve­
ta duša izašla iz presvetoga tijela
tvoga, prikazati Bogu Ocu svemo­
gućemu za dušu ovoga sluge tvoga
320
N . (ove službenice svoje N.), i izba­
vi ga (je) u ovom smrtnom času od
svib muka, što ih je, kako se boji, za
grijehe svoje zaslužio (zaslužila).
Koji s Ocem i Duhom svetim živiš
i kraljuješ Bog po sve vijeke vjeko­
va. Amen.
Gospodine, smiluj se! Kriste,
smiluj se! Gospodine, smiluj se!
Oče naš. Zdravo
Marijo.
Pomolimo se
Gospodine Isuse Kriste, koji si po
prorokovim ustima rekao: "Vječ­
nom te ljubavi obijubih; za to te
pritegnuh k sebi pomilovavši te:
molim te, da se dostojiš tu istu lju­
bav svoju, koja te je s nebesa na
zemlju privukla, da pretrpiš sve
gorke muke svoje, prikazati Bogu
Ocu svemogućemu za dušu ovoga
sluge svoga N . (službenice svoje
N.), i oslobodi ga (je) svih muka,
321
što ih je, kako se boji, za grijehe
svoje zaslužio (zaslužila); sačuvaj
njegovu (njezinu) dušu u ovom ča­
su, gdje se rastaje s tijelom. Otvori
joj vrata života i učini da se veseli
s tvojim svetima u vječnoj slavi.
I ti, premilostivi Gospodine Isuse
Kriste, koji si nas otkupio svojom
neprocjenjivom krvlju, smiluj se
duši ovoga službeniga svoga (ove
službenice svoje) i dostoj se uvesti
je u vazda ugodno i blaženo mjesto
raja, da u tebi živi nerazdjeljivom
ljubavlju, koja te nikad ne može
rastaviti od izabranih tvojih. Koji
s Ocem i Duhom svetim živiš i kraljuješ Bog u sve vijeke vjekova.
Amen.
MOLITVA BL. DJEVICI
MARIJI
O Marijo, sveta Bogorodice, uto­
čište grješnika i utješiteljice sviju
322
rascviljenih: pomozi ovoga službe­
nika svoga N . (ovu službenicu svo­
j u N.) u najvećoj potrebi ovoj; po­
gledaj ga (je) milosrdnim okom
svojim, pokaži m u (joj) premilo li­
ce svoje, i izbavi ga (je) svake stiske,
straha i tuge, da pomoću tvojih
molba skrušeno se pokaje i dostoj­
nim postane gledati milo lice Isusa
Krista, suca svoga, i njega s tobom
uvijek hvaliti i slaviti. Spomeni se,
da si ti za to Majkom Božjom po­
stala, da milošću svojom budeš u
pomoć grješnicima.
Poškropi umirućega blagoslovljenom
vodom i reci s njim:
Gospodine Isuse Kriste, predragi
moj Spasitelju, poškropi me svetom
krvlju svojom i očisti m e od grijeha
mojih.
323
Daj mu u ruke propelo moleći:
Gospodine Isuse Kriste, koji si
me na drvetu križa gorkom smrću
otkupio, štiti me ovim svetim zna­
menjem od sviju neprijatelja spa­
senja moga.
Pruži mu svijeću u ruke i reci:
Gospodine Isuse Kriste, svijetlo
svijeta, što ga ova svijeća predstav­
lja, prosvijetli dušu moju i uvedi
je u svjetlost vječnu.
POSLJEDNJI UZDASI
Klanjam ti se, o Bože živi i isti­
niti!
Vjerujem u te, o vjekovita istino!
Ufam se u te, o neizmjerno milo­
srđe!
Ljubim te nada sve stvorove, i sve
radi tebe, o najveća i neizmjerna
dobroto!
324
Gospodine, kajem se iz ove pre­
ma tebi ljubavi, što sam tebe pre­
dragoga Boga, uvrijedio.
Isuse, Sine Davidov, smiluj mi
se!
Gospodine, u ruke tvoje prepo­
ručujem dušu svoju.
N e moja, o preslatki Isuse, nego
tvoja sveta volja budi!
Ovdje žeži, ovdje sijeci, samo mi
u vječnosti oprosti.
Isuse, budi mi Isus i spasi me!
Isuse, Marijo, Josipe, pomozite
mi! Majko Božja, spomeni me se!
Sveti anđeli Božji, branite me!
Svi sveti i svetice Božje, molite
za me!
Gospodine Isuse, primi dušu moju!
Isuse, Isuse, Isuse!
325
KAD JE PREMINUO
Pomozite, Sveti Božji, pritecite,
Anđeli Gospodnji, primite dušu
njegovu (njezinu), i prikažite je li­
cu Previšnjega.
Oče naš. Zdravo
Marijo.
Pomolimo se
Tebi, Gospodine, preporučamo
dušu ovu, da preminuvši s ovoga
svijeta tebi živi, a grijehe, koje je
po slabosti ljudskoga općenja uči­
nila, oproštenjem premilostivoga
pomilovanja svoga izbriši. Po Kri­
stu Gospodinu našem. Amen.
Pokoj vječni daruj joj, Gospo­
dine.
I svjetlost vječna svijetlila joj.
Počivala u miru. Amen.
326
NA DAN SMRTI ILI UKOPA
Bože. kojemu je vlastito smilovati se i opraštati, tebe smjerno moli­
m o za dušu sluge tvoga (ili službe­
nice tvoje) N., kojoj si zapovjedio
-danas s ovoga svijeta preminuti, da
je ne predaš u ruke neprijatelju,
niti zaboraviš do kraja; nego zapo­
vjedi, da j u sveti Anđeli prime i u
domovinu rajsku privedu, da koja
se u tebe ufala i vjerovala, ne p o d - ,
nosi kazna paklenih, nego uživa ve­
selje vječno. Po Kristu Gospodinu
našem. Amen.
Za one, koji počivaju u groblju
Bože, čijim su se smilovanjem
duše vjernih upokojile, slugama, i
službenicima svojim, i svima, koji
ovdje i svagdje u Kristu počivaju,
daj milostivo oproštenje grijeha, da
od sviju krivnja odriješeni s tobom
327
se bez kraja raduju. Po istom Kri­
stu Gospodinu našem. Amen.
Neka počivaju u miru.
Amen.
Molitva za sve vjerne mrtve
Vjernih, Bože, sviju stvoritelju i
otkupitelju, dušama sluga i službe­
nica svojih udijeli otpuštenje sviju
grijeha, da proštenje, koje vazda
želješe, pobožnim molbama postig­
nu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke
vj ekova. Amen.
Molitva za oca i mater
Bože, koji si nam oca i mater po-
otpusti im grijehe, te učini, da ih
328
ja u veselju vječne jasnoće vidim.
Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Molitva za braću i dobrotvore
Bože, oproštenja djelitelju i čovječanskoga spasenja ljubitelju,
prosimo milostivost tvoju, da naše­
ga zbora braću, rođake i dobrotvo­
re, koji su preminuli s ovoga svije­
ta, po odvjetovanju blažene Marije
vazda Djevice sa svim Svecima tvo­
jim, od muka čistilišnih oslobodiš i
u zajednicu vječnoga blaženstva do­
ći dopustiš. Po Kristu Gospodinu
našem. Amen.
Za jednoga mrtvoga
Prikloni, Gospodine, uho svoje
molbama našim, kojima milosrđe
tvoje smjerno molimo, da dušu slu­
ge tvoga N. kojoj si zapovjedio s
ovoga svijeta preminuti, u okolinu
329
mira i svijetla postaviš, i s tvojim
Svetima da bude zajedničar, zapo­
vjediš. Po Kristu Gospodinu na­
šem. Amen.
Za jednu mrtvu
Molimo Gospodine, po svojoj dobrostivosti smiluj se duši službenice
svoje N., da od doticanja smrtnosti
svučenu *u dio vječnoga spasenja
postaviš. P o Kristu Gospodinu na­
šem. Amen.
Oprosna molitva za duše u cistUištu
Vječni Oče, prikazujem ti krv,
muku i smrt Isusa Krista, boli bla­
žene Djevice Marije i svetoga Josi­
pa — za oproštenje svojih grijeha za
oslobođenje duša iz čistUišta i za
obraćenja grješnika.
100 dana oprosta jedamput
na dan.
330
KRŠĆANSKI NAUK
Znamenje svetoga križa
U ime Oca i Sina i Duha Sveto­
ga. Amen.
Oče nas
Oče naš, koji jesi na nebesima,
•sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo
tvoje. Budi volja tvoja, kako na
nebu, tako i na zemlji. Kruh naš
svagdanji daj nam danas. I otpusti
nam duge naše, kako i mi otpušta­
m o dužnicima našim. I ne uvedi
nas u napast, nego izbavi nas od zla.
Amen.
Zdravo Marijo
Zdravo Marijo, milosti puna Go­
spodin s tobom; blagoslovljena ti
među ženama, i blagoslovljen plod
331
utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo,
Majko Božja moli za nas grješnike
sada i na čas smrti naše. Amen.
Slava Ocu
Slava Ocu i Sinu i D u h u Sveto­
mu. Kako bijaše na početku, tako
sada, i vazda, i u vijeke, vjekova.
Amen.
Vjerovanje apostolsko
Vjerujem u Boga Oca svemogu­
ćega, Stvoritelja neba i zemlje. I u
Isusa Krista, Sina njegova jedino­
ga, Gospodina našega, koji je začet
po D u h u Svetom, rođen od Marije
Djevice, mučen pod Poncijem Pila­
tom, raspet, umro i pokopan; sašao
nad pakao; treći dan uskrsnuo od
mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o
desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.
332
Vjerujem u Duha Svetoga, svetu
Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha, uskrsnuće tije­
la, život vječni. Amen.
ČETIRI DJELA BOGOŠTOVNA
Djelo vjere
Gospodine Bože moj! ja vjeru­
j e m čvrsto sve ono, što vjeruje i uči
nas sveta majka Crkva, jer si joj ti
objavio, vječna istino, koji ne mo­
žeš prevariti ni prevaren biti. Na­
vlastito vjerujem, da si ti jedan
sami Bog u tri osobe božanstvene,
koje se zovu Otac, Sin i D u h Sveti;
da se je druga osoba božanstvena,
tvoj Jedinorođeni Sin, uputila i
čovjekom postala u utrobi prečiste
Djevice Marije, p o kreposti Duha
Svetoga, da je umrla na križu, da
nas spasi i da ima doći suditi žive i
333
mrtve, i dati dobrima raj, a zlima
pakao za uvijeke.
Djelo ufanja
Gospodine Bože moji jer si ti sve­
moguć i vjeran u svom obećanju,
ja se ufam čvrsto, da ćeš mi po
neizmjernom dostojanstvu muke i
smrti Spasitelj a našega Isukrsta,
prostiti moje grijehe i dati nebesku
slavu, kako si milostivo obećao sva­
komu, koji bude činio dobra djela,
što i ja odlučujem, da ću, tvojom
svetom pomoću, do smrti činiti.
Djelo ljubavi
Gospodine Bože moj! jer si ti ne­
izmjerna dobrota i dostojan naj­
veće ljubavi, ja te ljubim sa svim
srcem, i radi tebe ljubim iskrnjega
svoga kao samoga sebe. Htio bih
imati srce svih ljudi, svih anđela i
334
svih blaženih, da te mogu više
ljubiti i bolje ispuniti tvoje svete
zapovijedi.
Djelo skrusenja
Milosrdni Bože moj! ja se kajem
svim srcem za sve svoje grijehe. N e
kajem se samo što sam griješeći raj
izgubio, a pakao zadobio, nego se
najviše kajem, što sam uvrijedio
tebe, dobrotu neizmjernu. Odluču­
jem čvrsto s tvojom svetom pomo­
ću, da te ne ću više nikad uvrijediti,
i spravan sam prije umrijeti i svako
zlo podnijeti, nego tebe, moga Bo­
ga, u ičem uvrijediti.
Anđeo Gospodnji
Anđeo Gospodnji navijesti Ma-
• • •
riji.
I ona zače po D u h u Svetom.
Zdravo Marijo itd.
335
Evo službenice Gospodnje.
Neka mi bude p o riječi tvojoj.
Zdravo Marijo
itd.
I Riječ tijelom postade.
I prebivala među nama.
Zdravo Marijo
itd.
Moli za nas, sveta Bogorodice!
Da vrijedni postanemo obećanja
Kristovih.
Pomolimo se. Milost svoju, moli­
mo te, Gospodine, ulij u duše naše,
da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista,
Sina tvoga, po muci njegovoj i kri­
žu k slavi uskrsnuća privedeni bu­
demo. Po istom Kristu Gospodinu
našem. Amen.
336
U uskrsno vrijeme, t. j . od Velike
subote na večer pa do presv. Trojstva,
moli se mjesto "Anđeo
Gospodnji"
stojeći ovo:
Kraljice neba, raduj se, Aleluja,
Jer koga si bila dostojna nositi,
Aleluja.
Uskrsnu, kako je rekao, Aleluja.
Moli za nas Boga! Aleluja.
Raduj se i veseli se, Djevice Ma­
rijo, Aleluja.
Jer uskrsnu Gospodin uistinu.
Aleluja.
Pomolimo se. Bože, koji si se dostojao razveseliti svijet uskrsnućem
Sina svoga, Gospodina našega Isusa
Krista, daj, molimo te, da po njego­
voj Majci, Djevici Mariji, postigne­
mo radosti vječnoga života. Po is­
tom Kristu Gospodinu našem.
837
Deset zapovijedi Božjih
1. Ja sam Gospođin Bog tvoj; ne­
maj drugih bogova uz mene.
2. N e izusti imena Gospodina
Boga svoga isprazno.
3. Spomeni se, da svetkuješ dan
Gospodnji.
4. Poštuj oca i mater, da dugo
živiš i dobro ti bude na zemlji.
5. N e ubij.
6. N e sagriješi bludno.
7. N e ukradi.
8. N e reci lažna svjedočanstva na
bližnjega svoga.
9. N e poželi žene bližnjega svoga.
10. N e poželi nikakve stvari bliž­
njega svoga.
Tri bogoslovske preposti
1. Vjera,
2. Ufanje.
3. Ljubav.
338
Šest zapovijedi crkvenih
1. Slušaj sv. misu nedjeljom i za­
povjednim blagdanima.
2. Posti i ne mrsi na određene
dane.
3. Ispovjedi se barem jedanput
na godinu.
4. Pričesti se u uskrsno vrijeme.
5. Đoprinašaj za uzdržavanje
crkve.
6. N e sklapaj ženidbe protiv crk­
venih propisa.
Sedam svetih sakramenata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Krštenje.
Potvrda.
Ispovijed.
Presveti oltarski Sakramenat.
Posljednje pomazanje.
Sveti red.
Ženidba.
339
Sedam glavnih grijeha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oholost.
Škrtost.
Bludnost.
Zavist.
Neumjerenost u jelu i piću.
Srditost.
Lijenost.
Pet poglavitih kršćanskih istina
1. Samo je jedan Bog.
2. T r i su božanske osobe.
3. Bog je sve stvorio, sve uzdrža­
va i upravlja.
4. Sin je Božji čovjekom postao i
smrću nas svojom na križu otkupio.
5. Bog dobro vijekom nagrađu­
je, a zlo vijekom kazni.
Dužnosti kršćanske
Prva: Kloni se zla duhovnoga ili
grijeha.
340
Druga: Čini dobro, ili: drži zapo­
vijedi Božje i živi kreposno.
Četiri stvari bez kojih se nitko
ne može spasiti
1. Vjera 2. Ufanje.
4. Dobra djela.
3. Ljubav.
Pet stvari potrebnih za dobru
sv. ispovijed
1. Pomnjivo promisliti i napa­
met skupiti sve svoje grijehe. 2.
Skrušeno se pokajati za grijehe. 3.
Temeljito odlučiti unapredak se ne
povraćati na grijehe. 4. podpuno i
pravo ispovjediti sve svoje grijehe.
5. Izvršiti naređenu pokoru za gri­
jehe.
341
Tri stvari potrebne za dostojnu
sv. pričest
1. Biti postan od ponoći sve do
pričesti. 2. Biti čist od svakoga gri­
jeha, navlastito smrtnoga. 3. T e ­
meljito vjerovati, da pod obličjem
kruha u presvetoj hostiji primamo
pravo i živo tijelo i krv Gospodina
našega Isusa Krista s božanstvom i
čovječanstvom.
Tri bogoslovne kreposti
1. Vjera. 2. Ufanje. 3. Ljubav.
Sedam darova Duha Svetoga
1. Mudrost. 2. Razum. 3. Savjet.
4. Jakost. 5. Znanost. 6. Bogoljubnost. 7. Strah Božji.
342
Osam blaženstva
1. Blaženi ubogi duhom, jer je
njihovo kraljevstvo nebesko. 2. Bla­
ženi krotki, jer će oni zemlju posje­
dovati. 3. Blaženi koji plaču, jer će
se utješiti. 4. Blaženi koji gladuju i
žeđaju pravdu, jer će se oni nasititi.
5. Blaženi milosrdni, jer će oni mi­
losrđe postići. 6. Blaženi čistoga sr­
ca, jer će oni Boga vidjeti. 7. Blaže­
ni miroljubivi, jer će se oni sinovi
Božji zvati. 8. Blaženi, koji progon­
stvo trpe radi pravde, jer je njihovo
kraljevstvo nebesko.
Četiri posljednje stvari
1. Smrt. 2. Sud 3. Raj ili 4. Pa­
kao.
343
PJESME
MISNE PJESME
I.
Bože, evo dolazimo
1. Pristup
Bože, evo dolazimo * Ko pred oca
djeca svog, * Da proštenje izmolimo, * Žrtvujemo Sina tvog; * Uspo­
menu njegve svete * Ponavljamo
ljubavi * Jer od smrti on nas vječ­
ne * Svojom smrti izbavi.
2. Slava
Uzdigni se iz nizina, * Dušo mo­
ja, zemaljskih, * N a nebesa, gdje
množina * Pjeva zbora anđelskih: *
Slava Bogu na visini, * Svima mir
na zemlji svet! * Boga vječnog u
344
nizini * Neka slavi čitav svijet!
3. Evanđelje
Isusova riječ je svjetlost * Vječ­
na, sveta istina; * Nauk — utjeha i
jakost, * Vječnog raja baština. *
Nek se širi, Bože mili, * Nauk tvoj
po svijetu svud, * Narodima da
omili, * Svim da kaže u raj put!
4. Vjerovanje
Stvoritelju svemogući, * Mi te is­
povijedamo, * Mi se tebi, kako uči
* Sveta vjera, klanjamo. * Vjeru­
jemo Sina tvoga * Boga, spasa ljud­
skoga, * Duha svetog, pravog Boga,
* Tješitelja vječnoga.
5. Prikazanje
Bože, Oče, blagoslovi ; Žrtvu na­
šu, molbe glas; * Radi muka Isuso­
vih * Grješnike pomiluj nas; * Pri­
znajemo svoje zloće, * Nama grješ-
345
nim oprosti! * Gr'jehe naše oprat
tko će * Đ o tvog Sina milosti!
6. Svet
Slava dika i poštenje * N a vijek
budi Višnjemu, * Koji daje mir,
spasenje * Dušam našim na nebu. *
N a koljena, čovječanstvo, * Padaj i
pokloni se; * T u gdje čovjek i bo­
žanstvo * Združeno nalazi se!
7. Poslije podizanja
Skrušen padam na tle, Bože * T e ­
bi se ponizujem, * T i si ovdje, to
ja smjerno! * Dušom cijelom vje­
rujem. * N a oltaru sad je samo *
Kruha, vina prilika, * A bit m u je
Sina Božjeg * Tijelo i krv presveta.
8. Pričest
O presveta krvi, zdravo, * Zdravo
tijelo Krista mog, * O božanstvo ži­
vo, pravo * Slavim tebe, Boga svog!
346
* T i si zdravlje bolesnika, * Utoči­
šte grješnika, * T i si blago nevoljni­
ka, * Radost sviju bijednika!
9. Svršetak
Daj nam, Bože, naša nado, * U ži­
votu milosti, * Daj, da vršimo svi
rado * Vijekom svoje dužnosti. * Pa
kad jednom bude mrijeti, * Kad
nam dođe smrtni čas, * Oče, Sine,
Duše sveti, * U raj tad povedi nas!
MISNE PJESME
II.
Sa nebesa sad će doći
1. Pristup
Sa nebesa sad će doći * Veličan­
stvo — Isus Bog. * Pozdravimo
mjerno njega * iz dubine srca svog!
* S riječma svetim misničkima * On
347
će sići k nama svima * Na žrtvenik
sveti svoj.
2. Slava
Slava Bogu na visini * Zapjevaj­
m o složno svi * A svim ljudma na
nizini * Podaj mir svoj, Bože ti! *
Tebe, Oče, vijek poznavat, * T e b i
hvalu, čast podavat * Daj, da želi
svaki nas!
3. Evanđelje
Hvala tebi, višnji Bože, * Za tvoj
nauk presveti; * Daj, da svaki od
nas može * Po njem vijekom živje­
ti! * Svakom, koj po njemu živi *
T i ćeš, Oče milostivi, * Vječnu sla­
vu podati.
4. Vjerovanje
Bože, tvoja riječ nek bude, * Ko­
ja redom stvori sve: * Nebo, zem­
lju, plod i ljude, * Što nas svaki
348
vjeruje; * Nauk taj donese nama *
Sin svoj vječni mudrost sama, * S
tobom, Duhom pravi Bog.
6. Svet
Svet, svet, svet p u n jesi slave *
Vječni Bože Sabaot! * Od ljubavi k
nama prave * Dao si nam tu radost:
* Da te Boga poznajemo, * T e b i sla­
vu pridajemo * N a visini hosana!
9. Pričest
O Isuse, Tijelo tvoje * Primit že­
lim vrlo rad, * Da se s tobom ujedi­
nim * I okrijepim dušu sad; * Ali
toga nijesam vrijedan, * Da u gri­
jehu dok sam bijedan, * K meni
grešnom dođeš ti.
349
MISNE PJESME
III.
O silni, jaki Boze
2. Pristup
O silni, jaki Bože, * Čuj molbe
puka svog, * Daj dostojno da mo­
že * Proslavit Sina tvog. * Za gorku
smrt i muku, * Što za nas podnije
Spas, * Oprosti svome puku * Milo­
stivo dug vas.
2. Slava
Vijek slava na visini! * Nebeski
pjeva zbor, * Vijek slava na nizini!
* Sad kliče svaki stvor. * A među
nama tude * Nek vlada mira raj. *
Da kršćaninu bude * Spas duši život
taj.
350
5. Prikazanje
O Bože, p o milosti, * N a ovaj
gledni dar, * Svom narodu oprosti,
* Koj snižen pred oltar * U skrušenosti pada, * Da dragom žrtvom
tom * Namiri duge sada * P o milo­
srđu tvom.
4. Vjerovanje
U tebe vjerujemo, * Nebeski Oče
blag, * Svom dušom priznajemo, *
Da Spasitelj je drag * T v o j pravi
Sin od vijeka, * Od kog ishodi nam
* D u h Sveti, koji čovjeka * Za svoj
odabra hram.
5. Svet
Presveti jaki Bože, * Svet od vje­
kova si! * Svet! klikni sve, što može,
* Gospodin svet si ti! * Nek slavom
na visini * Nebesa ore sva, * A
ovdje na nizini * Nek hvalu svak
ti da.
351
IV.
Svemožni Bože
1. Svemožni Bože. milosti vrelo,
* Iz dike Svoje pogledaj nas; * Po­
gledaj žrtvu; krv svetu, tijelo, * Što
žrtvujemo mi za svoj spas — o, Oče
naš!
2. Primi od svoga skrušenog pu­
ka * T u žrtvu čistu, spomen pre­
svet * Trpljenih za nas pregorkih
muka, * Što ih podnese Spasitelj
naš — o, Oče naš!
3. Daj nam podijeli, Oče naš
blagi, * Da prestav grijehom te vri­
jeđati * Budemo tebi mili i dragi, *
Vijek vjerna djeca, Otac ti naš — T i
Otac naš, o, Oče naš!
4. Za muke Sina preteške tvoga,
* Usliši, Oče, ti bijedne nas: * Na­
kon života zemaljskog toga * Daj
radost vječnu skrušenim nam — o,
Oče naš!
352
MISNE PJESME
V.
Spasitelju, dobri Isukrste
1. Spasitelju, dobri Isukrste! *
T i si dobar pastir stada svog, * T i
nad njime lebdiš, bdiješ, paziš, *
Da ga ništa ne zadesi zlog.
2. I ja hoću biti ovca tvoja, *
Vjerno ići za tobom ć u svud; * Glas
ću slušat premili tvoj vazda, * N i t
od tebe ja ću ići kud.
3. Zapovijedi tvoje svete Crkve *
Vršiti ću od sveg srca rad: * Volim
trpjet sve zlo na tom svijetu * N o
uvrijedit grijehom tebe kad.
4. Isukrste, moj pastiru dobri, *
Koj se brineš i za mene vijek, * Ču­
vaj, pazi, vodi, ravnaj mene * Dok
nastupi vječnosti mi tijek!
353
MRTVAČKE PJESME
Za Hm hlepis, srce moje
1. Za čim hlepis, srce moje, * Ka­
kvo ti je žice sve? * Čemu tražiš bla­
go koje, * Što svijet dati ne može?
* Ah, promisli, dušo moja, * Rad
čega si stvorena, * Otadžbina da je
tvoja * Nad zemljom uzvišena.
2. Poštuj Boga žrtvuj njemu *
Svoj vremenit život vaš, * Vjerno
služit Svevišnjemu * Nastoj žica
svaki čas. * Drži zakon Svevišnjega,
* Dok ti traje žica tijek. * Grijehom
nemoj vrijeđat njega, * Jer Bog
mrzi na grijeh vijek.
354
ADVENTSKE PJESME
I.
1. Pristup
Padaj s neba, roso sveta, * Padaj
s rajske visine! * Vapijahu starog
svijeta * Duše čiste, pravedne, *
Otvori se, zemljo mila, * Da iz plod­
na tvoga krila * U taj sretan, blažen
čas, * Svemu svijetu nikne spas!
2. Slava
Već se bliži vrijeme blago, * Već
se bliži onaj čas, * Kad će izić Sunce
drago, * Svanut svemu svijetu spas,
* Svani dane, i noć skrati, * Sini,
Sunce, i povrati * Bogu čast na vi­
sini, * Svijetu mir na nizini!
5. Prikazanje
Sve na svijetu, Bože blagi, * Dare
ti prikazuje, * Primi i taj dar pre-
355
blagi * Koji puk tvoj žrtvuje: * Pod
prilikom kruha, vina * Krv i tijelo
tvoga Sina, * Neizmjerne cijene
dar, * Stavlja tebi na oltar.
6. Svet
Složi glas svoj, dušo moja, * Sa
nebeskim četama, * Pjevajte m u
usta moja, * Koji je nad zvijezda­
ma! * Sve, što bješe i sve, što je, *
Sve je puno slave tvoje; * Sve te di­
či slavi, * Oče vječne ljubavi.
II.
Zdravo budi
1. Zdravo budi, Marijo! — Prejasna zornice, * Istočnog bez grije­
ha — Zače Djevice! * Jer tebe vječni
Bog — Odabra od vijeka * Za ra­
dost puka svog.
2. Začeće bezgrješno, — Tvoje
mi štujemo, — Buduć da utješno —
356
Od Crkve čujemo: * Đa ti si jedina
— Od sveg svijeta ljudi * Začeta
nevina.
3. S nebesa je anđeo * Božji do­
letio, * Pozdravio tebe: * Zdravo, o
Marijo, * Preblažena ti si * Vrhu
svih žena * Gospod te uzvisi!
Raduj se
1. Raduj se, grade Nazaret, * U
tebi niknu krasan cvijet, * O Na­
zaret, svem ljudstvu sretni vrt, * Iz
tebe nam dođe Spas.
2. Preskromni cvijete anđelski, *
Uresu pravi nebeski, * O Marijo
majko preblaga, * Budi mati dobra
nam.
357
BOŽIČNE PJESME
Kirie eleison
1. Kirie eleison, eleison; Isus se
rodi u štalici; * Poj te pastiri, tamo
se Njemu poklonite!
2. Kriste, eleison, eleison; On za
nas trpi, čim se rodi; * Poj te pastiri
itd.
3. Kirie eleison; u jasle mora da
se skriva; * Pođite kralj i, tamo se
N j e m u poklonite!
Narodi nam se Kralj nebeski
1. Narodi nam se Kralj nebeski,
* Od Marije čiste Djevice. * N a
tom mladom ljetu veselimo se, *
Mladoga kralja mi molimo!
2- Po njemu slijedi sveti Stjepan,
* Prvi mučenik Gospoda Boga.
3. Sveti Ivan preljubljeni, * Me­
đ u apostoli preodabrani.
358
4. Malu dječicu pomoriše * Za
ime Božje kao ovčice.
5. Toma biskup, skupa mučenik,
* Tomino ime to je blaženo.
6. Silvestar papa k njim se pri­
druži, * Koga na nebesih okruniše.
7. Obrezovanje, što se govori, *
N a m za spasenje imenuje se.
8. Sveta tri kralja dare nose; *
T a m j a n i zlato, plemenitu mast.
9. Hvaljeno budi sveto Trojstvo,
* Hvalu dajmo svi Gospodu Bogu!
10. Daj nam Bog zdravlje, k to­
m u veselje, * Na tom mladom ljetu
svega obilje!
U se vrijeme
1. U se vrijeme godišta * Mir se
svijetu naviješta, * Porođenje Dje­
tića * Od Djevice Marije.
2. Od prečiste Djevice * I nebe­
ske Kraljice, * Anđeoske Gesarice,
* Svete Djeve Marije.
359
3. Djeva Sina porodi, * Đavlu
silu svu slomi, * A kršćane oslobodi
* Sveta Djeva Marija.
4. Teb', Isuse, hvalimo, * Sveto
Trojstvo slavimo, * Majku tvoju
častimo, * Svetu Djevu Mariju.
Amen.
Oj pastiri
1. Oj, pastiri, čudo novo, * niste
nigda vidjeli ovo: * U jaslicam
prostim rodio se Bog, * Koji s neba
siđe radi puka svog.
2. Betlem evo nije daleko * znaj­
te, da vam istinu rekoh: * U štalici
prostoj leži Djetešce, * Na slamici
oštroj kao Janješce.
3. Ljubav Božja prevelika primi
pravu put čovjeka; * S neba siđe
dolje radi grešnika, * Rodi se u
štali radi čovjeka.
360
Radujte se narodi
1. Radujte se narodi kad čujete
glas. * Da se Isus porodi u blaženi
čas! * Svaki narod čuj, čuj! i Betle*
m u pristupljuj!
2. Vidi Božje Otajstvo u podrtoj
štalici! * I tko trpi uboštvo na toj
tvrdoj slamici! * T o Otajstvo čuj,
čuj! i k jaslicam pristupljuj!
3. Raduje se Marija s Josipom
gledeći, * Anđeo pjeva "Gloria" po
zraku leteći; * I ti, svijete čitavi,
Spasitelja pozdravi!
Veselje ti navješćujem
1. Veselje ti navješćujem, puče
kršćanski, * Jerbo se kralj u Bede­
m u rodi nebeski! * Još mali u štali,
* Kog stvorenje svako slavi, * Štu­
je, diči, jer je pravi * On naš Spasi­
telj i Otkupitelj.
361
2. Pored njega stoji Majka, Dje­
va Marija, * Pa sveg svijeta Spasi­
telja lijepo povija; * Njeg doji i go­
ji, * Uspavljuje njegujući: * Spavkaj, spavkaj — pjevajući * U toj
štalici, sve na slamici.
Djetešce nam se rodilo
1. Djetešce nam se rodilo, * U
jasle se položilo
Pripjev: * Isuse mili, Bože moj, *
Srce ti dajem, da sam tvoj!
2. Sin Boga Oca i Bog sam * S
neba na zemlju siđe k nam.
3. Čista ga Djeva rodila * I svo­
jim mlijekom dojila.
4. Isus m u ime Otac da, * Da nas
otkupi, posla Ga.
Svim na zemlji
1. Svim na zemlji mir, veselje, *
Budi polag Božje volje! — * T o sad
362
nebo navješćuje * I glas s neba po­
tvrđuje.
2. Dobre volje svaka duša, * Gri­
jeha neka već ne kuša, — * Nego
hvali, diči Boga, * Što je pošlo Sin­
ka svoga.
3. Sinka svoga, Boga moga, * S
Ocem, Duhom jednakoga, — * Du­
hom svetim začetoga, * Od Marije
rođenoga.
Kad Djeva milost dobila
1. Kad Djeva milost dobila * I
TJoga nam porodila * U jasle ga po­
ložila * U pelene ga povila. —
Pripjev: * O Djetešce milo, o Isuse
moj, * O Marijo slatka, daj, da bu­
dem tvoj!
2. Na zemlju dođe Božji Sin, *
T a j nježni cvijetak Marijin, * Da
žrtvom spase grješnike * I za njih —
cvijetak — uvene.
363
3. O j , svi te hvale, Djetešce, *
Što spavaš kano Janješce * U štalici
na slamici, * I mole ti se grješnici.
Neba dvorani glase donijese
narodom
1. Neba dvorani glase doniješe
narodom: * Isus se rodi, spasenje
plodi porodom.
2. Betlehem je mjesto, u komu
čisto Djetešce * Rodi se za nas, ot­
kupi da nas Janješce.
3. Štalica prosta bi njemu dosta
prigodna; * O dobrog Kralja, komu
je štala ugodna!
Oj djetešce moje drago
1. Oj djetešce moje drago, * Ve­
sela sam ti, * T i si moje milo blago,
* Spavalo bi ti. * Sinak, Sinak moj
ljubljeni, * Nuder zaspi ti, * Oj go­
lube moj mileni, * Sve moje si ti.
364
2. T e b e Otac ljubi, slavi * Vrhu
svih ljudi; * Jerbo si m u Sinak pra­
vi, * I nitko drugi. * L'jepa moja
ti ružice, * Mili sinak moj! * Miri­
sava ljubičice, * Željni golub moj!
Rodio se Bog i čovjek
1. Rodio se Bog i čovjek * Usred
štalice * R u m e n cvijetak, dragi Si­
nak * Svete Djevice.
Pripjev: Anđeli, čuj, pjevaju: *
Slava Bogu na nebu * A mir ljudi­
m a dobre volje * N a nizini tu.
2. T u j na slami Sinak leži, * T o ­
či suzice. * Za nas slabe, grješne lju­
de * Svoje ovčice.
3. Među volom, među oslom *
Tužno tuguje; * Od sveg svijeta
nitko njega * T u ne miluje.
Oj pastiri, čujte novi glas
1. Oj pastiri, čujte novi glas! *
O n će jako razveselit vas. * Čudo se
365
sad dogodi: Djeva Sina porodi * A,
a, a, maloga, a, a, a dragoga * Djeva
čista uboga rodi Boga živoga.
2. Kod Betlema sve je spavalo, *
Kad se nebo čudom zasjalo, * Anđel
s neba sletio, porod je navijestio, *
e, e, e, Djevice, e, e, e, nevine, * Po­
rod čiste Djevice, sred betlemske
štalice.
Sklopi blage očice
1. Sklopi blage očice, * T u na
krilu majčice! * T e b e majka ogrijeva tebi milo popijeva: Pripjev: Oj
djetešce moje drago, ti si svega svi­
jeta blago, * T e b e majka u san njiše uspavankom tiše, tiše; * Anđeli
će k tebi doć, spavkaj, spavkaj cije­
l u noć!
2. Sinko, slatko snivaj ti, neka ti
se duši sni; * Svijet za spasom vapije, * da ga ljubav ogrije!
366
Spavaj, spavaj, Djetiću
1. Spavaj, spavaj, Djetiću, * T i
nebeski kraljiću, * U tim tvrdim
jaslicam, * Kam te stavi Djevica, *
Majka tvoja premila.
2. Spavaj, rajska ljeposti, * Spa­
vaj, vrelo milosti, * N a to malo sla­
m k e , * Koju pomna Djevica * Po
toj spilji pokupi.
3. Spavaj, svijeta radosti, * Spa­
vaj vrelo slatkosti, * Koga Majka
Djevica * Svih nebesa kraljica *
Nama noćas porodi.
4. Spavaj rajska svjetlosti * I sva
naša kreposti, * Nas sa Majkom
utješi, * Daj moć našoj slabosti!
Tri kralja jahahu
1. Tri kralja jahahu * S onih
sunčanih stran, * Tri dara nošahu *
Mir, zlato, tamijan!
2. Tri kralja dođoše * Pred grad
367
Jeruzalem * Pitajuć za mjesto, *
Gdje se rodi Isus.
3. U palači stojeć * Odgovori
Irud: * Naći ga ne ćete, * Zalud je
sav vaš trud.
4. Ako ga nađete, * Natrag se
vratite * I meni Irudu * Glase do­
nesite.
5. Irude prehudi, * Irude prekruti, * Krista hoćeš ubit, * T o nam
srce sluti.
Kada zvijezda divna nebom planu
1. Kada zvijezda divna nebom
planu * I svoj prosu sjaj, * Kraljevi
se sveti spremat stanu * u daleki
kraj. * Vođ im zvijezde bajni čar, *
svaki od njih nosi dar, * Nije darak
sam, * S njim je srca plamt
2. Milost Božja duše njima ganu,
* da spoznadu čas; * Sretan časak
štono svijetu svanu, * kad se rodi
368
Spas! * Sve im muke puta tog * Zaslađivo dragi Bog, * Krijepio im
grud, * blagoslivo trud!
O Betleme, grade slavni od Boga
1. O Betleme, grade slavni od
Boga, * Najveći si ti od grada svako­
ga. * Jer iz tebe nam izađe vojvoda
— * Isus dragi Davidova poroda.
2. Marija Ga, Djeva čista, poro­
di, * I u jasle ona Njega položi. *
Dostojno se ona N j e m u poklanja *
I s veseljem srca svoga pozdravlja.
3. Zdrav mi bio, Sinko dragi, mi­
leni, * T u na slami plačeš slab od
studeni; * T i si nada, spas i sreća
svijeta tog, * T i si Sinak Oca vječ­
nog, pravi Bog!
4. Radujmo se i mi dakle svi da­
nas, * Jer se rodi Isus slatki i za nas;
* Hajdmo, braćo, k slavnom gradu
Betlemu, * Poklonit se Spasitelju
našemu!
369
KORIZMENE PJESME
Počinje se strasna muka
1. Počinje se strasna muka, * Ko­
j u trpi Isus Bog, * Našto njega sa­
m o nuka * Naroda grijeh nevolj­
nog. Pripjev: Daj nebeski, sveti Oče,
* Da nam srce proplače!
2. Židovi su nemilosni * Okrut­
n o ga mučili, * Pa ga svega pogrđena * Pod križ teški skučili.
O Isuse, daj da pjevam
1. O Isuse, daj da pjevam * Mu­
ku tvoju, suze lijevam, * Gledajuć
te nevina, * Za nas grješne mučena!
Pripjev: Isukrste, svoju muku *
Tisni u srca svome puku; * Po toj
muci ti nam daj * Poslije smrti
vječni raj!
2. N a maslinskoj moliš gori, *
T u te smrtna muka mori * I oblije-
370
va krvav znoj, * Isuse, o Bože moj!
Stala Majka pod raspelom
1. Stala Majka pod raspelom, *
Pod raspetim Sinka tijelom, * Za­
plakala gorki plač.
2. Kan da dušu tugujuču, * Rascviljenu, stradajuću * Probode joj
britki mač.
3. Turobna i ražaljena * Bješe
ona preblažena, * Majka Sina jedi­
nog.
4. Kada plačuć i cvileči * Vidje
dragu krvcu teći * I pogubu čeda
svog.
5. T k o tu ne će proplakati, * videć kako Božja mati * gine s bijede
tolike?
6. T k o da s njom se ne ražali *
Smatrajuć je u pecali * S muke Sina
velike?
371
Prosti, moj Bože
Prosti, moj Bože,
Kajem se prosti,
Gle u žalosti
Srce mi mre.
Prosti, moj Bože,
Moje slaboće
Pakosne zloće
Prosti mi blag!
Bez broja dare
Meni si dao.
A ja sam jao,
Neharni stvor.
Prečesto sinu,
Milost mi tvoja
Ali je rinuh
Od sebe ja.
Mrzim na grijehe,
Oprati želim
Suzama vrelim
Svaki im trag.
372
O grješnici
0 grješnici, sad je vr'jeme,
Da pokoru činimo
1 zbacimo gr'j eha breme,
T e Isusa dičimo!
Evo za nas On tuguje,
I u ranam sav boluje,
Da se mi izliječimo.
O n je sama ljubav sveta,
Koja don'je nama spas;
O n Spasitelj svega sv'jeta,
K Sebi zove svakog nas. —
0 Isuse, sreće krilo,
N a m u tebi sve je milo,
Slavimo te svaki čas!
Evo pruža svete ruke,
Da privine k Sebi sve;
Za sv'jet čitav trpi muke,
Za sve ljude — dobre zle:
Da svi Njegvu muku c'jene,
Grješni život svoj prom'jene
1 da tako spasu se.
x
373
Barjaci kreću kraljevi
Barjaci kreću kraljevi, otajstvo
Križa sjaji se, *
N a kojem život umrije i smrću
ljude oživi.
Kad koplje m u se okrutno zabolo
šiljkom u srce, *
Sa vodom krv potekla je, od gri­
jeha nas da očisti.
Ispuni se svaka riječ, što narodi­
ma David je *
U svetoj pjesmi doviknu: zavla­
da Bog sa drveta.
0 drva divnog, štono sja u kra­
ljevskome grimizu, *
Kom dano bi da dotiče toliko sve­
te udove.
N a blaženim je rukama tog svije­
ta cijenu nosilo, *
1 Božje tijelo vagnuvši sotoni pli­
jen je otelo.
3.74
USKRSNE PJESME
Na čast uskrsnuloga
1. N a čast uskrsnuloga * Sina
Boga vječnoga. Pripjev: Veseo glas
uzdignimo, * T e Isusa dičimo —
Aleluja!
2- Uskrsnuvši preslavno * Spase
ljudstvo nevoljno.
3. Slava pobjeditelju * Našemu
Spasitelju!
4. Radujte se kršćani * Jer nas
Isus obrani!
Isus usta slavni
1. Isus usta slavni, * A mrak nesta tavni, * Teška žalost m i n u dan
veselja sinu, Aleluja!
2. Dan je sad veselja, * Dan je
Spasitelja, * Hvalu svi m u dajmo,
* Radosno pjevajmo: * Aleluja!
375
Kraljice neba, raduj se
1. Kraljice neba, raduj se! * Kra­
ljice neba, raduj se! * Aleluja!
2. Jer kog si dostojna bila nosit:
* Jer kog si dostojna bila nosit, *
Aleluja!
3. Uskrsnu, kako je rekao, * Us­
krsnu, kako je rekao, * Aleluja!
4. Moli Boga za nas! * Moli Boga
za nas! * Aleluja!
Isukrst nam slavni
Isuskrst nam slavni
Uskrsnu, a mrak tavni
I žalosni minu —
Dan radosti sinu: Aleluja!
Dan je sad veselja,
Dan je Spasitelja,
Hvalu svi m u dajmo,
Radosno pjevajmo: Aleluja!
376
EUHARISTIJSKE
PJESME
Usta moja, uzdižite
Usta moja, uzdižite k preslavnome tijelu glas*
I krv dragu proslavite, što je proli za sve nas *
Čedo Majke plemenite, ljudskog
roda Kralj i Spas.
Dan je svima smrtnicima, Djeva
nam ga porodi, *
I on prođe sijuć tlima zrnje riječi
Božijih, *
A na kraju vjernicima divan spo­
men ostavi.
Kad je s braćom večerao Spas na
gozbi posljednjoj, *
Sav je zakon obdržao On u hrani
vazmenoj *
I ko hranu tad je dao sama Sebe
družbi svoj.
377
Hvali Sion, Spasitelja
1. Hvali Sion. Spasitelja, * Vođu
svog i Učitelja * pjesmama i popi­
jevkom.
2. Uzdiži ga iznad svega, * N e ćeš
preveć hvalit njega * Niti kojom
pohvalom.
3. Slava evo velika je: * Živi
Kruh što život daje, * Častit nam je
ovaj dan.
4. Kruh što bi kod svetog stola *
Među dvanaest. apostola * Podije­
ljen i blagovan.
5. Pojmo punom, jasnom riječi,
* Neka milo klikće, ječi * Srdaca
nam skladan glas.
6. Blagdan slavni svetkujemo *
Ustanovu spominjeno * Gozbe, što
je dade Spas.
378
Za tobom mi vene duša
1. Za T o b o m mi vene duša. *
Spasitelju moj! * Daj da tebe sretna
kuša. * Daj joj pokoj svoj!
Pripjev: Dođi, dođi, Spasitelju
moj, * Stan ne prezri srca moga, *
Budi pokoj moj 1
2. Rana tvojih melem blagi * Li­
jekom grijeha bud'; * Samo pogled
tvoj mi dragi! * Bolnu blaži grud.
3. Žice moje neka bude * Slično
žicu tvom. * Volja tvoja kaže tude *
Stazu cilju mom.
Ovdje je sada Sin živoga Boga
1. Ovdje je sada Sin živoga Boga,
* Ovdje je sada svjetlost svega svi­
jeta, * Ovdje je sada sva nebeska
sila * — Na tom oltaru.
2. Ovdje je sada hrana sviju
gladnih, * Ovdje je sada pilo sviju
žednih, * Ovdje je sada utjeha svih
tužnih * — N a tom oltaru.
379
ZDRAVO TIJELO ISUSOVO!
Zdravo tijelo Isusovo.
na oltaru posvećeno!
Zdravo tijelo Isusovo.
Svetim Duhom upućeno!
Zdravo tijelo Isusovo,
od Djevice porođeno!
Zdravo tijelo Isusovo,
u jaslice postavljeno!
Zdravo tijelo Isusovo,
vele gorko izmučeno!
Zdravo tijelo Isusovo,
za nas na križ pribijeno!
Zdravo tijelo Isusovo,
mrtvo u grob sahranjeno!
Zdravo tijelo Isusovo,
treći danak uskrsnulo!
Zdravo tijelo Isusovo,
po svem svijetu proslavljeno!
Zdravo tijelo Isusovo,
na nebesa uzneseno!
Zdravo tijelo Isusovo,
380
s desnu Oca postavljeno!
Zdravo tijelo Isusovo,
nam za hranu svima dano!
Zdrav od meda slađi kruše,
kim se hrane vjerne duše!
T e b i hvala, tebi dika,
tebi slava prevelika!
O, Isuse, budi hvaljen
po sve vjeke vjekov. Amen.
ZDRAVO KRVI ISUSOVA!
Zdravo krvi Isusova,
na oltaru posvećena!
Zdravo krvi plemenita,
za grješnike sva prolita!
Zdravo krvi Isusova,
previšnjega Boga Sina!
Zdravo krvi Isusova,
sva na mukam istočena!
Za proliće krvi svete,
digni grijehe sve proklete!
Zdravo Trojstvo u Jedinstvu,
zdravo krvi u otajstvu.
881
Zdrav Isuse uzvišeni,
za nas mnogo poniženi!
Za preslavne tvoje rane,
ti pomozi sve kršćane!
T i se smiluj, T i nam prosti,
što zgriješismo od mladosti!
Sine Božji budi hvaljen,
po sve vjeke vjekov. Amen.
Odzivam se, Isuse
1. Odzivam se, Isuse, * Jer ti me­
ne zoveš * Jer ti mene hoćeš: * Ave
Jesu!
2. Dolazim ti, Isuse, * Jer ti me­
ne tražiš, * Jer ti mene paziš: * Ave
Jesu!
Moj Isuse
1. Moj Isuse! Raskriljujem k te­
bi ruke, * Da se sjetiš svoga križa,
svoje muke.
2. Moj Isuse! Otvaram ti usta
svoja, * Da sve čuješ, što mi želi du­
ša moja.
382
PJESME PRESV. SRCU ISUSOVU
Do nebesa nek se ori
1. D o nebesa nek se ori * Naših
grudi gromki glas; * Neka jeknu
rajski dvori, * Nek nas čuje Isus
Spas: Pripjev:
* Isukrste, Srcu
T v o m * S nama naš se kune dom: *
Dušom tijelom vijek sam tvoj, * Za
krst časni bijuć boj!
2- Čujte, puci, širom svijeta, *
Oci naši čujte sad; * Čujte sluge, pa­
kla kleta, * Kako Hrvat kliče mlad:
2. Stijeg Hrvata Srce Krista; *
T u nam rudi sreća, spas; * T u slo­
boda zlatna blista; * T u se ori slavski glas:
4. Pređi naši kano lavi * Za krst
časni biše boj, * T k o je sinak ovoj
slavi, * Kristu vjeran vijekom poj.
383
U slavu svetog Srca
1. U slavu svetog Srca * Nek jekne pjesme glas. * I nebu, zemlji ja­
vi: * T k o ljubi, brani nas.
Pripjev: Nek hvaljeno i slavno *
U svaki bude čas * T o divno sveto
Srce, * U kom je jedin spas!
2. O srce probodeno, * T i nosiš
znamen drag; * T o ljubavi je tvo­
je, * A mojih grijeha trag.
3. U rani tvoga Srca * T u tražim
pokoj svoj * II sretan ili bijedan, *
Ja kličem zemlji svoj:
Srce božansko Isusa moga
1. Srce božansko Isusa moga, *
Daj da sve više ljubim te ja! * T i si
veselje naroda svoga, * T i moga ži­
ca nada si sva. Pripjev: Srce božan­
sko Isusa moga, * Daj, da sve više
ljubim te ja!
2. K tebi ću hitit u svako doba, *
384
Danju i noću tebe ću zvat, * T i ćeš
mi biti nada do groba, * T i ćeš mi
duši pokoja dat.
3. U srcu žar mi ljubavi gori *
K slatkomu Srcu Isusa mog, * Isuse,
drage grudi otvori, * Postavi usred
srca me svogl
Pjevajmo, braćo kršćani
1. Pjevajmo, braćo kršćani, *
Pjevajmo pjesmu veselu * Isusu,
Sinu Božjemu, * Svojemu spasu mi­
lomu! — Pripjev: O slavno vrelo lju­
bavi, * Isuse Spase premili! * O sr­
ce, naše ufanje, * Izvore svake mi­
losti.
2. T k o želi naći utjehe, * U svo­
jim teškim tugama, * K Isusu neka
pristupi, * K njegovu Srcu pre­
svetom.
385
MARIJINE
PJESME
O Marijo, zvijezdo mora
1. O Marijo, zvijezdo mora, *
Svijetli nama do na kraj; * Preko
tvoga zagovora * Daj nam doć u
vječni raj! — Pripjev: O Marijo, li
jep si cvijet, * T e b e štuje cijeli
svijet!
2. Primi nas, o Majko, primi *
Pod okrilje milosti, * S duša naših
bijednih snimi * Breme svake grješnosti.
3. Brani našu domovinu * I hr­
vatski narod vas; * Daj, da jadi svi
ga minu, * Daj m u sreću, vječni
spas!
Prejasna kraljice, raja sveg čar
1. Prejasna kraljice, raja sveg
čar, * Čista si Djevice Višnjega dar:
* Svrni, ah svrni k nam milostiv
386
gled, * Djevo preslatka, ti nebeski
cvijet.
2. Zvijezdo nam ufanja, obzorja
kras, * Nebom uzvišena sjećaj se
nas: * Svrni o vodice, predobra ti, *
Milosne na nas sad svoje oči.
Kraljice Krunice
Kraljice krunice milosti puna
N a nebu resi te najljepša kruna,
K tebi nam leti glas k spasenju vodi
nas
Milost, milosti puna.
Kraljice krunice Djevice čista,
Žice ti cijelo se liljanom blista.
Čuvaj i nama svet jasne čistoće
cvijet,
Djevo, Djevice čista.
Kraljice krunice, Gospojo jaka,
Vječita obrano svih siromaha,
Štiti svoj narod vas, smrtni kad do­
đe čas,
Gospo, Gospojo jaka.
387
Djevice nevina
1. Djevice nevina, Majčice bla­
ga, * Pogledaj ovaj nevoljni svijet,
* Koj te zaziva, Majčice draga, * I
moli za tvoj zagovor svet.
2. Ah, ne ogluši se, usliši, Djevo,
* Ponizne molbe, smjerni nam glas;
* Zaštiti bijedne grješnike evo, *
Što pomoć ištu u ovaj čas!
Kraljice mazna, Majko pobožna
1. Kraljice možna, Majko pobož­
na, * Djevo Marijo, predivna si. *
Premila ružice, preslatka Djevice, *
T i čuvaj nas! * Glada i kuge, vojske
i tuge * Čuvaj i brani, moli za nas!
2. Bolesne liječiš, žalosne tješiš,
* Djevo Marijo, utješi nas. * O
Majko ljubljena, od svih nas čašćena, * Usliši nas! * U posljednji čas,
ti primi duh naš, * Majko Marijo,
oj spasi nas!
888
O najsvetija, o najnjeinija
1. O najsvetija, o najnježnija,
slatka Djevo Marijo, * Mila toliko,
čista ko niko, moli, moli ti za nast
2. Tješiteljice i pomoćnice, Maj­
ko Djevo Marijo, * Dobro nam sva­
ko dobit ćeš lako: moli, moli ti za
nas!
Zdravo, Djevo svih milosti puna
1. Zdravo, Djevo svih milosti pu­
na, * Vječnog sunca ogrnu te sjaj; *
Oko čela zvijezdana ti kruna, * Is­
pod nogu stenje pakla zmaj!
Pripjev: Rajska Djevo, kraljice
Hrvata, * Našo Majko, naša zoro
zlata, * Odanih ti srca primi dar, *
Primi čiste ljubavi nam žar!
2. Blažena si, jerbo sva si čista. *
Zmijin dah ne okuži ti grud! * Zvi­
jezda sreće i nama da blista, * Noći
grijeha mrak rasprši hud!
389
3. Hrvat za križ bojak bije sveti:
* Vodio ga ljiljan-barjak tvoj! *
Nova neman križu časnom prijeti:
* Silna Djevo, na braniku stoj!
Lijepa si lijepa, Djevo Marija
1. Lijepa si lijepa, Djevo Mari­
jo, * T e b e vijek časti rajska dru­
žina. * Anđeli lijepo pjevaju * Te­
bi čast vijekom davaju.
2. Pogledaj na nas, milena Mati,
* Svrni k sirotam pogled svoj zlati,
* Usliši nas, o Majčice, * N e odbij
svoje dječice!
Marijina smo djeca mi
1. Marijina smo djeca mi, * O
čujte nas ,o čujte svi!
2. Nek pijev taj javlja zore trak,
* Nek glasi još u noćni mrak, * Nek
ore skladno živi svi, * Da Marije
smo djeca mi!
390
Majci Božjoj Bistričkoj
Majko božja Bistrička
Beskrajne sreće more!
T e b i se puci klanjaju
T e b e Hrvati zazivaju:
Marijo Bistrička, moli za nas!
Majko Božja Bistrička, budi n a
spas!
Križeve teške nosimo,
Okovi sve nas tište,
Svi smo mi sužnji nevoljni,
Svaki ti pomoć ište.
T k o će nam, Majko, pomoći,
Ako ne ti s visina
Kraljice svega svemira,
Kraljuješ Srcem Sina.
Posljednji kad nam smrači vid.
Prekrije smrti tama,
Majčice dođi, moli, daj
Krunicu zadnju s nama!
391
Marijo, o mili glas
1. Marijo, o mili glas, * Slatko
ime za sve nas — Marijo! * Ime tvo­
je kad čujem, * U srcu se radujem
— Marijo! * O Marijo! T e b e vazda
* Želim smjerno hvaliti * I pred
svakim slaviti — Marijo!
2. O d sunca si svjetlija, * A od
zvijezda sjajnija — Marijo! * Poniz­
no te hvalimo, * Od sveg srca slavi­
mo — Marijo! * O Marijo! jer po
tebi * Milost nama daje se. * Od
tvog Sinka šalje se — Marijo!
Djevice, o kruno slave
1. Djevice, o kruno slave, * Mati
Božja dike prave, * Primi našeg sr­
ca glas, * T i bo jesi prava mati, *
Uza te je blago stati, * U tebi j e
pravi spas.
392
ZA SVIBANJSKU POBOZNOST
Marijo, svibnja kraljice
1. Marijo, svibnja kraljice, * T i
Majko rajskog slavlja! * Pred sliku
tvoju ružice * N a pozdrav svibanj
stavlja.
2. O, daj ga, d&j blagoslovi * I
sve nas, Majko, s njime, * T e srca
naša prizovi, * Da tvoj^ slave ime.
Gle svibanj cvatući
1. Gle svibanj cvatući * I pro­
ljetni čar; * I uzdah gle vrući, * Pobožnosti žar! * Da ti pjeva, Djevo, *
U skladan glas, * Uzvisuje harno *
Sad ovaj čas.
2. I pjeva ti slavu * Već proroka
zbor * I slavio svuda * Svaki te je
stvor. * Gle ,slavu ti ori, * Sav ne­
beski svod * I zemlja i sunce, * Sav
ljudski rod.
393
Sred te se pećine Marija javi
1. Sred te se pećine Marija javi *
Iz rajske visine, svak je pozdravi. —
Pripjev: Zdravo, zdravo, zdravo Ma­
rijo!
2. Djevojče moleći hitru uz Gavu * T u j gleda nebeske, Majčice
slavu.
3. Marija bezgrješna zove se Dje­
va, * Bernarda prva joj hvalu pje­
va.
Marijo, Hrvati te zovu
1. Marijo, Hrvati te zovu, * Usli­
ši njim prošnju ovu: * D o m mili
da bude tvoj pravi, * Hrvatska sva
Boga da slavi.
Pripjev: Marijo, ti mila Majčice,
* Pred tobom padamo ničice, * Čuj,
Majko, pun boli tužan glas * Ah,
spasi, Majčice, spasi nas!
394
Josipe, tebi čast
Josipe, tebi čast, dika i slava
Nek se od ljudi svih složna ti dava.
Oj sveti Josipe, kršćanstvo štiti
Od svake dušmanske opasne hridi.
Život u kreposti v'jek tvoj je cvao
Isusu služiti vazda si znao.
Oj sveti J o s i p e , . . .
O sveti Josipe, u pomoć budi,
Nama i c'jelom rodu tuj ljudi.
Oj sveti Josipe, . . .
Kada nam žica čas konačni mine
Vodi nas gore u rajske visine.
Oj sveti J o s i p e , . . .
PAPINSKA HIMNA
Jekni pjesmo, širom svijeta *
Vječnom R i m u slavu poj * Gdje
nam Crkva glava sveta * Sjaji žićem
ljeta broj.
Pripjev: Bože živi, Bože štiti *
Svetog Oca Rima sjaj * Lovor vi­
jencem djelo kiti * Vječnu slavu ti
m u daj!
395
Hoćemo Boga
1. Hoćemo Boga, Djevice sveta,
* O slušaj, Majko, vjere nam glas,
* Naša se molba diže i sreta * Na
svome putu tebe, svoj spas!
Pripjev: O Majko blagoslovi žive
nam vjere jek, * Hoćemo Boga za
Oca svoga, * Hoćemo Boga za kra­
lja vijek, * Hoćemo Boga za Oca
svoga * Hoćemo Boga za kralja
vijek!
2. Hoćemo Boga! Dušmani broj­
ni * Protiva Bogu podižu bijes; * I
protiv Krista u red su bojni * Stali
i pale idolu kriješ!
3. Hoćemo Boga i Crkvu svetu, *
Nek šatre vraga istine glas; * Nek
jedna vlada po cijelom svijetu, *
Jedino po njoj vječni je spas.
396
DOĐI DUŠE PRESVETI
1. Dođi, Duše presveti, * S neba
ti nas posjeti * Zrakom svoje mi­
losti.
2. Dođi, Oče ubogih, * Djelite­
lju dara svih, * Dođi srca svjetlosti.
3. Tješitelju tako blag, * T i ne­
beski Goste drag, * Slatki hlade
duša svih.
TEBE BOGA HVALIMO
T e b e Boga hvalimo, * Vjerno ispovjedamo, * Vječnog Oca slavimo,
* Složnim glasom pjevamo, * Na
nebu te anđeli * V'jek štuju arkanđeli.
Kerubini svi složno * Duboko se
klanjaju, * Serafini pobožno * Jed­
nim glasom pjevaju: * Svet, Svet,
svet je Gospod Bog, * Kralj preslavni puka svog!
397
SADRŽAJ:
Krštenje u nuždi
Predgovor
Pomične svetkovine
Post i nemrs
Zapovjedni blagdani
Jutarnje molitve
Molitve prije i poslije jela
Večernje molitve
Poklon Presv. Sakramentu
Duhovna sv. Pričest
Misne molitve
Ispovjedne molitve
Pričesne molitve
Molitve roditelja za djecu
Molitva Isusu za sretnu smrt ....
Križni put
Blagoslov sa Presv. Sakramen­
tom
4
5
7
8
10
11
16
17
22
27
31
73
91
116
117
120
166
398
POBOŽNOST PRESV. IMENU
ISUSOVU
Litanije Presv. Imena Isusova .. 171
Molitva sv. Bernardina
176
POBOŽNOST PRESV. SRCU
ISUSOVU
Litanije Presv. Srca Isusova
178
Molitva Presv. Srcu Isusovu
184
Svagdašnja posveta
185
Posvetna molitva Srcu Isusovu 186
Pobožnost Srcu Isusovu u prvi
petak u mjesecu
190
Molitva Kristu Kralju
196
Zlatna krunica na čast Srca
Isusova
197
Molitva krvi Isusovoj
199
Molitva na čast pet rana
Isusovih
202
POBOŽNOST MAJCI BOŽJOJ
Litanije lauretanske
207
Razne molitve Majci Božjoj .... 211
Molitva Gospi Lurdskoj
217
399
Sedam žalosti Marijinih
Devetnica Majci Božjoj
Devetnica Velikoj Gospi
Kako se moli Rožarje
POBOŽNOST SV. J O S I P U
Litanije sv. Josipa
Molitva sv. Josipu
Spomeni se
Molitva sv. Josipu za čistoću ....
Molitva sv. Josipu za sretnu
smrt
221
225
240
245
257
259
261
261
263
ŠTOVANJE SV. A N T E
Molitva za izgubljenu stvar .... 265
Devetnica sv. Anti
266
Ako tražiš čudesa
272
ŠTOVANJE SV. T E R E Z I J E
Molitva sv. Tereziji
275
Molitva sv. Tereziji za čistoću 277
Molitva sv. Tereziji u duševnoj
tjeskobi
278
Molitva sv. Tereziji za vremeni-
400
tu milost
280
Zahvala sv. Tereziji za primlje­
nu milost
281
POBOŽNOST SV. FRANJI
Devetnica sv. Franji
Želiš biti pokornik
283
286
MOLITVE RAZNIM SVECIMA
Molitva sv. Obitelji
Svagdanja molitva pred slikom
sv. Obitelji
Molitva Anđelu Čuvaru
Molitve BI. Nikoli Taveliću
Molitva sv. imenjaku
Molitva sv. Ani
Litanije svih svetih
Molitva za papu, biskupa i sve
kršćane
289
290
293
294
296
297
298
MOLITVE ZA UMIRUĆE
315
KRŠĆANSKI NAUK
330
PJESME
343
312
Download

Gospodine, smiluj se! - Bibliothèque Saint Libère