Servis i pružanje usluga našim klijentima
za industrijske kotlove
Usluge servisa u industriji
2 | Servis i pružanje usluga našim klijentima
Sveobuhvatni servis:
razgranata mreža širom sveta i u blizini
naših klijenata
Naš cilj je stalna raspoloživost pogona vaših kotlovskih sistema. Kako bi vaše smetnje u radu
i kvarove mogli brzo i sigurno otkloniti, naše servisne ekipe redovno se usavršavaju.
Od telefonske dijagnostike do našeg Teleservice-a, možete očekivati našu non-stop
besprekornu ponudu usluga servisa.
Kvalitet savetovanja:
Prihvaćenost proizvoda
Mi smo u kotlogradnji aktivni već od 1865. g. Mi
Naši kotlovi i regulacioni uređaji sertifikovani su
rado prenosimo klijentima naš stečeni know-how.
prema mnogim međunarodnim standardima.
Redovni seminari za projektante, izvođače radova
na kotlovskim postrojenjima i korisnike,
Delovi i sklopovi
informisaće vas o najsavremenijoj Bosch Industrie-
Maksimalna pažnja posvećuje se izboru materijala
kessel kotlovskoj tehnologiji i regulacionoj opremi.
i dobavljača. Rezervni delovi često su na raspolaganju i decenijama nakon isporuke kotla. Elek-
Usluge servisa širom sveta
tronsko arhiviranje svih podataka važnih za
Naše servisne ekipe rade širom sveta i garantuju
porudžbine obezbeđuje 100%-nu mogućnost
besprekorno održavanje i popravak vašeg kot-
identifikacije svih delova.
lovskog postrojenja. Raznolikim mogućnostima
Teleservice-a pomoći ćemo vam da uštedite na
Oprema
vremenu i troškovima.
Od proizvodnje opreme, preko pogona kotla, pa
sve do servisa - beleži se i arhivira kompletni
Servisni centri blizu naših klijenata
ciklus radnog veka nekog Bosch kotlovskog
Servisni centri blizu naših klijenata, centralna
postrojenja. Centralno memorisane informacije o
podrška klijentima, ponude usluga servisa na
servisiranju mogu se dobiti iz svih delova sveta.
internetu i opcija Teleservice-a zadovoljiće sve
vaše zahteve. Sve ovo, zajedno sa poslovičnim
Internet podrška
Bosch kvalitetom, pruža vam sigurnost da ste
Ekskluzivno za naše klijente, u sklopu internet
izabrali pravi kotlovski sistem.
ponude na raspolaganju su podaci zaštićeni loznikom. Registrovani korisnici mogu dobijati informa-
Stručno usavršavanje
cije važne za njihov svakodnevni rad. Prijavu i
U našem servisnom školskom centru naši servisni
registraciju možete izvršiti na adresi
tehničari osposobljavaju se najmodernijim meto-
www.bosch-industrial.com
dama školovanja i osposobljavanja, optimalno za
svoje radne zadatke. Na simulatorima uče ovladavanje tehnologijom kotlova, kao i kompletnom
sigurnosnom i regulacionom opremom.
Servis i pružanje usluga našim klijentima | 3
10 odlučujućih
prednosti
pružanja usluga
servisa našim
klijentima
1
2
Stavljanje u pogon
Nakon hladnog ispitivanja sprovodi se pokretanje i
podešavanje montiranog kotlovskog postrojenja
3
Teleservice
S našim Teleservice sistemom dobijate daljinsku
uslugu servisa koja je prihvatljive cene i kompeten-
prema prethodno zadatim parametrima. Za
tna. Preko modema se može pristupiti sistemu
uspešno postavljanje u pogon preduslov je iscrpno
upravljanja kotlom BCO i sistemu upravljanja kotlov-
i detaljno obučavanje i osposobljavanje osoblja za
skim postrojenjem SCO, mogu se optimizovati
održavanje kotla, uz primopredaju kotlovskog
parametri regulacije, može se izvoditi daljinsko
postrojenja korisniku, koja nakon toga sledi.
dijagnostikovanje i mogu se otklanjati izvori grešaka.
Otklanjanje smetnji u radu
Naša kotlovska postrojenja odlikuju se efikasnošću,
dugotrajnošću i pouzdanošću. Ako bi se ipak poja-
4
Služba održavanja
U sklopu ugovora o pružanju usluga održavanja,
naši servisni tehničari će dva ili četiri puta godišnje
vile nepredvidive smetnje u radu možete se direk-
izvršiti proveru i održavanje vašeg kotlovskog
tno obratiti ovlašćenom servisnom tehničaru koji je
postrojenja, uređaja za loženje, regulacionog
za vas nadležan. Podatke za kontakt možete naći na
sistema i sistema za pripremu kotlovske vode, pa
regulacionom ormaru vašeg kotlovskog postrojenja.
sve do kompletne kotlarnice. Time će se povećati
Ako bi se pojavile smetnje u radu na kotlovskom
sigurnost pogona i raspoloživost vašeg kotlovskog
postrojenju montiranom u inostranstvu, kao i izvan
postrojenja, optimizovati potrošnja goriva i izbeći
normalnog radnog vremena, našim klijentima je na
prekidi u pogonu kotlovskog postrojenja. Na zahtev,
raspolaganju 24-h Service-Hotline. Pri pozivu preko
na sebe preuzimamo sve potrebne radove nadzora
priključka na fiksnu mrežu, zavisno od zemlje/
u toku propisanog ispitivanja u trajanju 72 sata.
područja, možete direktno stupiti u kontakt sa za
Individualno prilagođena prema vašim zahtevima,
to nadležnim savetnikom za pružanje usluga klijen-
kao pojedinačna porudžbina ili kao deo porudžbine
tima. Kompetentnim telefonskim kontaktom, vaš će
u sklopu ugovora o održavanju.
se problem locirati, odnosno koordinirati angažman
servisnog tehničara.
24-satna služba rezervnih dijelova
5
24-satna pripravnost
Naši servisni tehničari na raspolaganju su vam nonstop, svaki dan u godini. Zahvaljujući gusto razgrana-
Nemačka/međunarodna +49 180 5667468*
toj mreži u područjima lokacije servisa, mogu se
*cena međunarodnog poziva
garantovati najkraća moguća vremena odziva.
2 | Servis i pružanje usluga našim klijentima
Sveobuhvatni servis:
razgranata mreža širom sveta i u blizini
naših klijenata
Naš cilj je stalna raspoloživost pogona vaših kotlovskih sistema. Kako bi vaše smetnje u radu
i kvarove mogli brzo i sigurno otkloniti, naše servisne ekipe redovno se usavršavaju.
Od telefonske dijagnostike do našeg Teleservice-a, možete očekivati našu non-stop
besprekornu ponudu usluga servisa.
Kvalitet savetovanja:
Prihvaćenost proizvoda
Mi smo u kotlogradnji aktivni već od 1865. g. Mi
Naši kotlovi i regulacioni uređaji sertifikovani su
rado prenosimo klijentima naš stečeni know-how.
prema mnogim međunarodnim standardima.
Redovni seminari za projektante, izvođače radova
na kotlovskim postrojenjima i korisnike,
Delovi i sklopovi
informisaće vas o najsavremenijoj Bosch Industrie-
Maksimalna pažnja posvećuje se izboru materijala
kessel kotlovskoj tehnologiji i regulacionoj opremi.
i dobavljača. Rezervni delovi često su na raspolaganju i decenijama nakon isporuke kotla. Elek-
Usluge servisa širom sveta
tronsko arhiviranje svih podataka važnih za
Naše servisne ekipe rade širom sveta i garantuju
porudžbine obezbeđuje 100%-nu mogućnost
besprekorno održavanje i popravak vašeg kot-
identifikacije svih delova.
lovskog postrojenja. Raznolikim mogućnostima
Teleservice-a pomoći ćemo vam da uštedite na
Oprema
vremenu i troškovima.
Od proizvodnje opreme, preko pogona kotla, pa
sve do servisa - beleži se i arhivira kompletni
Servisni centri blizu naših klijenata
ciklus radnog veka nekog Bosch kotlovskog
Servisni centri blizu naših klijenata, centralna
postrojenja. Centralno memorisane informacije o
podrška klijentima, ponude usluga servisa na
servisiranju mogu se dobiti iz svih delova sveta.
internetu i opcija Teleservice-a zadovoljiće sve
vaše zahteve. Sve ovo, zajedno sa poslovičnim
Internet podrška
Bosch kvalitetom, pruža vam sigurnost da ste
Ekskluzivno za naše klijente, u sklopu internet
izabrali pravi kotlovski sistem.
ponude na raspolaganju su podaci zaštićeni loznikom. Registrovani korisnici mogu dobijati informa-
Stručno usavršavanje
cije važne za njihov svakodnevni rad. Prijavu i
U našem servisnom školskom centru naši servisni
registraciju možete izvršiti na adresi
tehničari osposobljavaju se najmodernijim meto-
www.bosch-industrial.com
dama školovanja i osposobljavanja, optimalno za
svoje radne zadatke. Na simulatorima uče ovladavanje tehnologijom kotlova, kao i kompletnom
sigurnosnom i regulacionom opremom.
Servis i pružanje usluga našim klijentima | 3
10 odlučujućih
prednosti
pružanja usluga
servisa našim
klijentima
1
2
Stavljanje u pogon
Nakon hladnog ispitivanja sprovodi se pokretanje i
podešavanje montiranog kotlovskog postrojenja
3
Teleservice
S našim Teleservice sistemom dobijate daljinsku
uslugu servisa koja je prihvatljive cene i kompeten-
prema prethodno zadatim parametrima. Za
tna. Preko modema se može pristupiti sistemu
uspešno postavljanje u pogon preduslov je iscrpno
upravljanja kotlom BCO i sistemu upravljanja kotlov-
i detaljno obučavanje i osposobljavanje osoblja za
skim postrojenjem SCO, mogu se optimizovati
održavanje kotla, uz primopredaju kotlovskog
parametri regulacije, može se izvoditi daljinsko
postrojenja korisniku, koja nakon toga sledi.
dijagnostikovanje i mogu se otklanjati izvori grešaka.
Otklanjanje smetnji u radu
Naša kotlovska postrojenja odlikuju se efikasnošću,
dugotrajnošću i pouzdanošću. Ako bi se ipak poja-
4
Služba održavanja
U sklopu ugovora o pružanju usluga održavanja,
naši servisni tehničari će dva ili četiri puta godišnje
vile nepredvidive smetnje u radu možete se direk-
izvršiti proveru i održavanje vašeg kotlovskog
tno obratiti ovlašćenom servisnom tehničaru koji je
postrojenja, uređaja za loženje, regulacionog
za vas nadležan. Podatke za kontakt možete naći na
sistema i sistema za pripremu kotlovske vode, pa
regulacionom ormaru vašeg kotlovskog postrojenja.
sve do kompletne kotlarnice. Time će se povećati
Ako bi se pojavile smetnje u radu na kotlovskom
sigurnost pogona i raspoloživost vašeg kotlovskog
postrojenju montiranom u inostranstvu, kao i izvan
postrojenja, optimizovati potrošnja goriva i izbeći
normalnog radnog vremena, našim klijentima je na
prekidi u pogonu kotlovskog postrojenja. Na zahtev,
raspolaganju 24-h Service-Hotline. Pri pozivu preko
na sebe preuzimamo sve potrebne radove nadzora
priključka na fiksnu mrežu, zavisno od zemlje/
u toku propisanog ispitivanja u trajanju 72 sata.
područja, možete direktno stupiti u kontakt sa za
Individualno prilagođena prema vašim zahtevima,
to nadležnim savetnikom za pružanje usluga klijen-
kao pojedinačna porudžbina ili kao deo porudžbine
tima. Kompetentnim telefonskim kontaktom, vaš će
u sklopu ugovora o održavanju.
se problem locirati, odnosno koordinirati angažman
servisnog tehničara.
24-satna služba rezervnih dijelova
5
24-satna pripravnost
Naši servisni tehničari na raspolaganju su vam nonstop, svaki dan u godini. Zahvaljujući gusto razgrana-
Nemačka/međunarodna +49 180 5667468*
toj mreži u područjima lokacije servisa, mogu se
*cena međunarodnog poziva
garantovati najkraća moguća vremena odziva.
Servis i pružanje usluga našim klijentima | 4
6
7
Redovna ispitivanja kotlova
Naše stručno osoblje izvodi sve potrebne predradnje
na vašem kotlovskom postrojenju za zakonski propi-
9
Popravke na kotlu
U slučaju potrebe, na raspolaganju su vam kvalifikovani zavarivači za kotlove, za popravku vašeg
sana ispitivanja od strane ovlašćenih inspekcija.
kotla, kao i za pripremu i sprovođenje kontrolnih
Potrebna dokumentacija izdaje se prema važećim
pregleda kotla. Na taj način će se stručno otklo-
propisima i svi delovi i sklopovi se pripremaju za
niti štete. Ostali problemi se mogu izbeći podrš-
ispitivanje.
kom pri proučavanju uzroka smetnji u radu.
Snabdevanje rezervnim delovima
Više hiljada delova brzo se mogu isporučiti sa skladišta i na zahtev se ekspresnom pošiljkom mogu
10
Analiza postrojenja
Da li ste nezadovoljni radnim parametrima
pogona vašeg kotlovskog postrojenja? Mi ćemo
poslati širom sveta. I van radnog vremena, kao i u
načiniti kompletno snimanje stanja postojećeg
nedelju i za praznike, rezervne delove možete poru-
postrojenja za koje se podnosi reklamacija i
čiti preko našeg Hotline za rezervne delove. Time je
daćemo individualne predloge za
obezbeđena brza i pouzdana realizacija vaših
 povišenje stepena korisnosti kotlovskog
porudžbina. Za stručnu ugradnju i optimalno pode-
postrojenja,
šavanje rezervnih delova možete zatražiti uslugu
 efikasniji način pogona kotlovskog postrojenja,
naše međunarodne servisne službe.
 smanjenje emisija dimnih gasova,
 prilagođavanje najnovijoj regulativi,
24-satna služba rezervnih dijelova
 automatizaciju,
Nemačka/međunarodna +49 171 8664414*
 smanjenje intenziteta trošenja,
*cena međunarodnog poziva
8
kako bi vaše kotlovsko postrojenje moglo raditi
Rekonstrukcije
uz niže troškove, ekološki prihvatljivo i sigurno
Bez obzira da li se radi o vašem zahtevu za povećanje
od kvarova. Da li vam je potrebna kompletna
bezbednosti pogona, o smanjenju potrošnje goriva,
analiza ekonomičnosti toplotne tehnike vaše
prilagođavanju novoj zakonskoj regulativi ili o pobolj-
kompanije? Mi ćemo vam rado predložiti za to
šanju automatizacije vašeg kotlovskog postrojenja, mi
ovlašćene firme. vam nudimo odgovarajući paket za rekonstrukciju.
Ako se najpre želite upoznati s potencijalnim mogućnostima poboljšanja na vašem kotlovskom postrojenju, prethodno možete zatražiti analizu dotičnog
postrojenja.
Servis i pružanje usluga našim klijentima | 5
naša servisna mreža: brza i kompetentna
Non-stop.
Robert Bosch A/S
Ballerup
Bosch Thermotechnology Ltd
Worchester
VR Nord
VR West
VR Mitte
Bosch Thermotechnika s.r.o.
Prag - Bránk
VR Süd
Bosch Industriekessel GmbH
Gunzenhausen
Robert Bosch spol. s r.o.
Slovakei
VR Austria
Bosch Industriekessel Austria GmbH
Bischofshofen
Predstavništvo
Distribucijsko područje (VR)
Servis
Robert Bosch S.p.A.
Mailand
Robert Bosch d.o.o.
Zagreb
Proizvodnja kotlova:
Fabrika 1 Gunzenhausen
Bosch Industriekessel GmbH
Nünrnberger Straße 73
91710 Gunzenhausen
Nemačka
Fabrika 2 Schulungenhof
Bosch Industriekessel GmbH
Ansbacher Straße 44
91710 Gunzenhausen
Nemačka
Fabrika 3 Bischofshofen
Bosch Industriekessel Austria GmbH
Haldenweg 6
5500 Bischofshofen
Austrija
Kontakt u Srbiji:
Robert Bosch d.o.o.
Termotehnika - industrijski sistemi
Milutina Milankovića 11A
11070 Novi Beograd
Tel: +381 (11) 20 52 320 / 20 52 321
Fax: +381 (11) 20 52 389
www.bosch-industrial.com
© Bosch Industriekessel GmbH |
Slike služe samo kao primer |
Zadržana prava na promene | 07/2012
Download

Servis i pružanje usluga našim klijentima za industrijske kotlove