NAZIV KOMPANIJE
KONTAKT PODACI
AMG Eco
Engineering
Tel. +382 20 813279, Fax. +382 20 813281, E-mail: [email protected] ,
Web: www.amgpharm.com, Podgorica i Danilovgrad
Dalir
Tel. +382 69 015985, Tel/fax. +382 20 641991 E-mail: [email protected],
Ul. Jerevanska 40, 81000 Podgorica
Tel/fax. +382 20 625 745, E-mail: [email protected], Web: www.denikoo.com,
Ul. Crnogorskih serdara 15, 81000 Podgorica
Tel/fax. +382 40 253401, E-mail: [email protected] i
, Web: www.ening.co.me
Ul. Straševina bb, 81400 Nikšić
, Web: www.etging.com
Tel.fax. +382 20 241064, E-mail:
Ul. 8. marta 36, 81000 Podgorica
Tel/fax. +382 50 488533, E-mail: [email protected], Web: www.mikromont.co.me,
Ul. Kruševo bb, 50000 Bijelo Polje
Tel. +382 69 607997, E-mail: [email protected], Web: www.secg.me,
Ul. Nisice 39, 85356 Pečurice/Bar
Tel/fax. +38/2 20 229720, 215-250, E-mail: [email protected], Web: www.sistem-mne.com
Ul. Mitra Bakića 128, 81000 Podgorica
Tel. +382 69 096216, E-mail: [email protected], Web: www.solaria.me
Ul. Bulevar revolucije Sprat I kula 5, 85000 Bar
Tel. +382 67 634771, E-mail: [email protected], Web: www.soleks.org,
Ul. Save Kovačevića 155, 81000 Podgorica
Tel. +382 69 069122, E-mail: [email protected], Web: www.tedeko.me,
Ul.Radanovici bb, 85318 Kotor
Tel/fax. +382 20 212 110, 212 111, E-mail:
, Web: www.termoing.me,
Ul. Vlada Ćetkovića bb, 81000 Podgorica
Denikoo
Ening
ETG grupa
Mikromont
SECG Bar
Sistem
Solaria Bar
Soleks
Tedeko Solar
Energy
Termoinženjering
Sva dokumentacija, procedure, materijali i informacije mogu se dobiti kod:
•
•
Komercijalnih banaka – partnera:
o NLB Montenegrobanka
e-mail: [email protected], Tel: 020 665 460
Hypo-Alpe Adria Banka
Jelena Zečević, e-mail: [email protected],
Tel. (0)20 408 600 lokal 738, fax +382 (0)20 408 682
Internet stranicama:
o
Projekti>>Montesol, i na email: [email protected]
o NLB Montenegrobanka: www.nlb.me
o Hypo-alpe-adria banka: www.hypo-alpe-adria.co.me
o
•
•
PROJEKAT MONTESOL – Energija pod mojim krovom!
•
MEHANIZAM PROJEKTA MONTESOL
Ministarstvo ekonomije Crne Gore u saradnji sa partnerima - Programom životne sredine pri
Ujedinjenim nacijama (UNEP) i italijanskim Ministarstvom životne sredine, kopna i mora
(IMELS) implementira projekat MONTESOL, koji ima za cilj uspostavljanje atraktivnog
i izuzetno povoljnog finansijskog mehanizma za obezbjeđivanje kredita za domaćinstva za
ugradnju solarnih kolektora. Za potrebe MONTESOL projekta predviđena su sredstva u visini
od 1 milion USD, koja su predviđena za implementaciju i subvencioniranje kamatne stope kod
komercijalnih banaka.
•
CILJEVI PROJEKTA MONTESOL
•
Najvažniji cilj kod MONTESOL projekta je da se domaćinstvima u Crnoj Gori ponudi prilika
da ostvare ekonomsku i energetsku uštedu korišćenjem solarnih kolektora za grijanje sanitarne
vode, koji bi se kupili preko beskamatnog potrošačkog kredita. MONTESOL projekat značajno
doprinosi ukupnom smanjenju emisija štetnih gasova ugradnjom solarnih sistema.
•
ZAŠTO NAM TREBA MONTESOL PROJEKAT?
• Udio potrošnje električne energije koja se
troši radi grijanja u domaćinstvima je preko
60% !
• Prosječno domaćinstvo u Crnoj Gori koristi
električnu energiju u cilju pripremanja tople
vode.
•
Ministarstvo ekonomije
deponuje sredstva unaprijed
kod banaka za subvenciju
kamate
NLB Montenegrobanka & Hypo Alpe Adria :
• Odobravaju kredit krajnjem kupcu
• Uplaćuju sredstva kredita
distributeru/instalateru na osnovu
profakture
o Pojedinačni krediti su na 3, 5 i 7 godina, u iznosima oko 1350 eura, 1800
eura i 2250 eura, i isplaćivaće se u mjesečnim, beskamatnim anuitetima
oko 20€ za kredite od 7 godina, odnosno oko 50€ za isplatu kredita na 3
godine.
o Subvencija kamate i naknade od strane ME/SEE, kako bi se smanjili
finansijski troškovi ovih kredita, ima za cilj smanjivanje kamatne stope
na 0%.
o Pojednostavljenje procedura i administrativnih kanala u cilju olakšavanja
brze i efikasne procedure odobravanja i isplate kredita sa solarne
kolektore, uključujući i smanjenje naknada za obradu kredita.
o Kvalifikovani distributeri/instalateri obezbijeđuju 7 (sedam) godina
garantnog perioda (osim za garancije od 5 (pet) godina na rezervoar i 10
(deset) godina na kolektor) za potpun ili djelimičan kvar (osim ako su
pitanju neadekvatni uslovi za rad). Distributeri/instalateri su odgovorni
za pružanje usluga održavanja instaliranih sistema tokom i nakon
perioda garancije.
•
• Krajni kupac se informiše kod distributera i
banaka o ponudama i sistemima
• Krajnji kupac aplicira za kredit kod
izabranih banaka
• Krajnji kupac plaća beskamatne mjesečne
rate
• Ukupna ušteda u potrošnji električne
energije na godišnjem nivou se procjenjuje
oko 2000kWh.
• Uštede su još i veće kada je povećana
potražnja za toplom vodom!!!
POVOLJNOSTI KOJE NUDI PROJEKAT MONTESOL
•
Distributer/instalater radi
procjenu sistema i definiše je u
profakturi
Distributer/instalater dostavlja
profakturu banci
Distributer instalira i održava
sistem krajnjem kupcu
•
PARTNERI NA PROJEKTU MONTESOL
Glavni partneri na projektu su komercijalne banke preko kojih će se nuditi potrošački krediti za
ugradnju solarnih sistema na privatnim objektima rezidencijalnog sektora, i to:
NLB Montenegrobanka
Hypo-AlpeAdria Banka
kao i kvalifikovane crnogorske kompanije koje će nabavljati, ugrađivati i održavati solarne
sisteme za zagrijavanje vode:
Download

Sva dokumentacija, procedure, materijali i informacije mogu se dobiti