Prvi koraci u
postajanju
sudije
Teri Holt
Osnovna pravila
Kendo takmičenja i suđenja
Komande, pozicije zastavica,
simboli na tabli za bodovanje.
Stvari kojih moramo biti svesni kao sudije
A. Glavna uloga sudije je: odlučiti koji su zaseci ili
ubodi validni (yuko-datotsu) a koji to nisu.
Izvršavajući pravilno svoju ulogu, sudija određuje
pobedu ili poraz takmičara.
B. Kada izvršavamo dužnosti sudije, najvažnije je da
ostanemo nepristrasni.
C. Sudije ni po koju cenu ne smeju biti pod uticajem
ličnih odnosa ili osećanja koja imaju prema
takmičarima. Bez obzira na sve, ishod meča treba
biti odlučen isključivo onime što se događa za
vreme meča.
D. Takmičar vodi svoju borbu u okviru propisanih
pravila, a dužnost sudije je da se postara da se ta
pravila tokom meča poštuju. Stoga, sudije treba
da imaju sveobuhvatno razumevanje pravila
kendo-a, kako bi mogle pravilno pratiti dešavanja
u borilištu.
E. Kako bi bili u stanju da u svakom trenutku dosude
ili ponište zadati udarac, sudije uvek moraju biti
na oprezu. Stoga, sudije se moraju osloniti na svoj
vid i sluh. Moraju utvrditi snagu zaseka prateći
putanju shinai-ja (hasuji), metu eventualnog
zaseka (datotsu bui) i kojim delom shinai-ja
(datotsu bu) je ostvaren finalni kontakt. Procena
onoga što sledi nakon zaseka (zanshin) doprinosi
sudijskoj odluci da dosudi ili poništi poen za
načinjen napad.
F. Odluke moraju biti donete trenutno i ispraćene
snažnim uverenjem. Da bi ovo bilo izvedeno
efikasno, sudija mora imati dovoljno takmičarskog
(shiai) iskustva.
G. Sledeći važan element sudijskih dužnosti je
održavanje bezbednog okruženja za takmičare
tokom trajanja meča. Osim pažljivog posmatranja
samog toka meča, uvek moramo biti u stanju da
zapazimo stvari kao što su: oštećeni shinai,
nepravilno vezana oprema (bougu) i nepravilnosti
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
ili oštećenja na podlozi samog borilišta. Ove stvari
direktno utiču na bezbednost takmičara i
kontinuiran, neprekinut tok meča.
Sudije treba da se postaraju da se publika i ostali
članovi timova koji se ne bore, ponašaju na način
koji ne ometa takmičare ili dovodi u pitanje
efektivnost sudija.
Ponašanje i maniri sudija na borilištu, kao i van
njega doprinose postavljanju dobrih uzora, kao i
poštovanju i održavanju formalne kendo
procedure.
Nikada ne sudite takmičaru na osnovu njegovih
prethodnih rezultata ili uspeha.
Ako zapazite da je takmičar iz vašeg dojo-a ili iz
vaše zemlje, a vi ste shushun (glavni sudija),
zamenite se sa drugim sudijom. Ako to nije
moguće, pitajte da zauzmete jednu od pozicija
fukushin-a (pomoćni sudija).
Ne favorizujte takmičara koji koristi tehnike slične
vašim.
Nikada ne snižavajte svoj lični standard suđenja,
da bi ste dosudili poen, zato što mislite da ste
propustili neki od prethodnih pokušaja ili iz bilo
kog drugog razloga.
Sudije moraju proveriti da li je oprema oba
takmičara pravilno stavljena i da li je zapisnički sto
spreman za početak meča.
Nažlost, neke od ovih situacija se ipak događaju
O. Na kraju, uvek moramo pokazivati fer stav o
ishodu svakog meča. Budite opušteni i
samouvereni u donošenju svojih odluka. To će
primetiti i takmičari i gledaoci i samim tim će
omogućiti da turnir teče do kraja bez problema i
prekida.
2
Yuko-Datotsu (validan poen)
Koji su kriterijumi koje moramo ispoštovati kako bi smo utvrdili validan poen?
1. Ispravni (tačni i precizni) zaseci ili ubodi, izvedeni
odgovarajućim delom shinai-ja: (a)datotsu-bu
odnosno vrh shinai-ja između kensen-a i nakayui-ja.
(b) Sa kensen-om shinai-ja.
2. Pokazivanje jakog duha uz ispravan položaj tela.
3. Ispratiti sve ovo dobrim zanshin-om u slučaju
kontranapada.
Ispod ćete videti delove kendo oklopa, naznačene strelicama, na kojima se prave validni
(ispravni) zaseci i ubodi. Takođe odgovarajuće mesto gde shinai (datotsu-bu) treba da
ostvari kontakt sa bodovnom zonom (datotsu bui).
MEN
Datotsu bui ili meta zaseka, treba biti na gornjem delu
men-a na sredini, ali ne niže od 45 stepeni na desnu ili
levu stranu. Gledajte i slušajte kako biste utvrdili kada
je napravljen ispravan zasek. Ispravan zvuk udarca je
mekan i tup, veoma različit od onoga kada shinai
udari u metalnu rešetku (men-gane).
DO
Do može biti zasečen sa bilo koje strane; obe su validne
ako je zasek izveden pravilno. Veoma je važno da
obratimo pažnju i vidimo da li je datotsu-bui zasečena na
pravom mestu kao i da li je putanja shinai-ja pod
pravilnim uglom (hasuji). Zanshin mora biti očigledan.
Zvuk može zavarati, zato pažljivo gledajte i slušajte.
KOTE
Zasek mora biti izveden na odgovarajućem delu kotea (datotsu-bui), kao što je prikazano. Takođe obratite
pažnu na zvuk, koji se veoma razlikuje od zvuka kada
shinai udari u nezaštićeni deo ruke ili pogodi i tsubu i
kote u isto vreme. Leva kote postaje validna meta
samo kada je iznad visine grudi.
TSUKI
Da bi tsuki bio dobar moramo gurnuti napred celim
telom, uz ispravno držanje, pružajući kensen ka meti.
Nakon tsuki-ja opuštamo tenouchi nastavljajući sa
ispravnim držanjem tela i prikazivanjem zanshin-a.
KIAI
Zvuk, odnosno glasovi, koje takmičari ispuštaju,
projektuje njihov borbrni duh u trenutku napada.
Datotsu bu je deo mača kojim pravimo zasek (gornja
četvrtina ukupne dužine shinai-ja).
3
4. Bez pobedničkih gestova prema protivniku ili
publici nakon osvajanja poena.
5. Jednoručne tehnike moraju biti izvedene sa
visokim standardom.
6. Pri zaseku unazad iz tsubazeriai-ja koristeći hiki wazu,
moramo se uveriti da je zasek tačan i ispravan, kao i
da je dobar zanshin očigledan.
Ovo su osnovni elementi koji čine dobar zasek ili ubod u kendo-u.
Evo još nekih situacija na koje treba obratiti pažnju
1. Ponekad se shinai okrene tako da tsuru (struna)
pokazuje u stranu. U ovakvoj poziciji nemoguće je
izvesti ispravan zasek. Čim vidite da se ovo
događa, zaustavite meč i recite takmičaru da
popravi svoj shinai ili ispravi držanje tako da je
tsuru usmeren na gore. Ne dodirujte shinai dok
ovo objašnjavate. Ovo je jedino upozorenje koje
će takmičari dobiti.
2. Tsubazeriai je takmičenje na najbližoj distanci (Fig
A). Kada ovo prestaje da bude tsubazeriai i koliko
dugo čekate da se takmičari razdvoje? (1) Prestaje
kada su takmičari dovoljno udaljeni jedan od
drugog (Fig B). (2) Posle 15 do 20 sekundi. Ali ako
osećate da se ništa ne dešava, razdvojite ih i pre
nego što ovo vreme istekne.
3. Tsuba (štitnik za ruku), kožna ili plastična, treba biti
fiksirana na samom vrhu tsukagawe (kožne drške).
Ne bi trebalo da postoji razmak između (kao na slici
ispod).
4. Možda najvažnija briga sudije je opasnost od
slomljenog shinai-ja. Ovo nije uvek moguće videti, ali
zvuk je ponekad dobar indikator da nešto sa shinaijem možda nije uredu i vredno je vaše pažnje. Kada se
ovakva stvar dogodi, zaustavite meč i pogledajte
shinai.
5. Pogledajte kako su takmičari odeveni. (1) Men himo
moraju biti vezane pravilno i biti odgovarajuće dužine
(ne duže od 40cm). (2) Do himo ne smeju biti
odvezane. (3) Kote himo ne smeju biti labave i visiti.
(4) Crvena, odnosno bela traka mora biti pravilno
stavljena na leđa takmičara. Proverite sve ovo još pre
početka meča i stalno budite na oprezu.
4
Komande i pozicije zastavica, simboli na tabli i merenje vremena
Situacija
Komande i pozicije
zastavica
1. Početak meča i početak merenja
vremena meča ili produžetka (encho)
2. Zaustavljanje meča
3. Yuko-Datotsu
Validan poen napravljen od strane jednog
od takmičara, podignite crvenu ili belu
zastavicu.
Ippon-Ari
Nakon što su dva hansoku-a (prekršaja)
dodeljena jednom takmičaru.
Ippon-ari (jedan poen) je dosuđen drugom
takmičaru.
Torikaeshi
Oduzimanje ili poništavanje dodeljenog
poena. Sudije moraju imati diskusiju (gogi)
pre ove odluke.
1. Nije bio na oprezu i pogrešnim položajem
tela nije bio u stanju da zaustavi
kontranapad (nema zanshin).
2. Napravio je prenaglašene gestove nakon
napada.
4. Ponovno započinjanje meča nakon
prvog i drugog poena.
Prvi poen crvenom (nihon-me).
Drugi poen belom (shobu).
Spustite zastavicu.
5
Simboli na
tabli
Merenje
vremena
Situacija
Komande i pozicije
zastavica
5. Sudijska komunikacija o validnosti
poena.
1. Neslaganje
Mahnite zastavicama brzo sa strane na
stranu nekoliko puta.
2. Nisam video
Držite zastavice prekrštene ispred vas.
6. Pobednički poen
Po isteku vremena, pobeda sa samo jednim
poenom. Sudijskom odlukom (hantei),
obustavom ili u slučaju ne pojavljivanja
protivnika (fusen-gachi).
Spustite zastavicu.
7. Nerešen meč
Samo u timskim mečevima ili u sistemu
pulova.
8. Sudijsko signaliziranje
Kada jedan od takmičara napravi prekršaj,
glavni sudija (shushin) zaustavlja meč,
pokazuje prema takmičaru i govori mu da je
napravio prvi prekršaj (hansoku-ikkai). Ako
načini i drugi prekršaj (hansoku nikai), sudija
će podići crvenu ili belu zastavicu i dodeliti
ippon-ari drugom takmičaru. Ako oba
takmičara naprave istu grešku u isto vreme,
crvena i bela zastavica su istovremeno
uperene na strane i oba takmičara dobijaju
po jedan prekršaj (hansoku-ikkai).
6
Simboli na
tabli
Merenje
vremena
Situacija
Komande i pozicije
zastavica
9. Sudijska diskusija
U slučaju kršenja pravila. Tri sudije dolaze u
centar borilišta, dva takmičara sklanjaju
svoje shinai-je (osame-to), odlaze nazad i
spuštaju se u sonkyo ili seiza položaj i čekaju
unutar borilišta.
Spustite zastavice.
10. Takmičenje na bliskom odstojanju
Ako su takmičari pat poziciji ili neaktivni i
troše vreme u tsubazeriai-ju, glavni sudija će
dati komandu: wakare. Takmičari će se
razdvojiti na mestu gde stoje; ako su
preblizu ivici borilišta, biće premešteni.
Glavni sudija će zatim spustiti zastavice, dati
komandu: hajime i meč će se nastaviti.
11. Sosai/ poništenje
Ovo je komplikovano pravilo o obostranom
hansoku-u datom za vreme encho-a ili kada
oba takmičara, koja imaju po jedan poen, u
isto vreme, zajedno naprave drugi prekršaj
(tako da bi u teoriji oba takmičara
istovremeno izgubila borbu). U ovakvim
slučajevima prekršaj će biti poništen i
nijedan takmičar neće dobiti kaznu.
Proučite pravila o ovome.
7
Simboli na
tabli
Merenje
vremena
Osnovno kretanje sudija u borilištu
Sudije treba da zauzmu svoja mesta u borilištu držeći
zastavice zamotane u desnoj ruci. Zatim zastavice
odmotavaju ispred sebe sa obe ruke i spuštaju ih na
stranu. Shushin treba da uzme crvenu zastavicu u
desnu ruku, a belu zastavicu u levu ruku. Oba Fukushina drže zastavice suprotno. Za vreme meča sudije se
moraju kretati glatko po borilištu uz pravilan stav tela.
Ne naginjite se. Potrudite se da stojite pravo, sa
rukama ispruženim uz telo. Nakon timskog meča ili po
završetku takmičenja, sve sudije treba da zamotaju
prvo par krugova bele zastavice, stave je na unutrašnju
stranu crvene zastavice i zamotaju ostatak zajedno,
tako da bela zastavica ne viri. Zatim sledi povratak na
polazna mesta sa zastavicama zamotanim u desnoj ruci.
Konstantno pokušajvajte da formiarte „trougao“, tako
da gledajući između dva takmičara uvek vidite i ostale
sudije. Krećite se brzo i glatko. Uvek gledajte šta rade
takmičari, čak i posle dodeljenog poena.
Odeća sudije: tamno plavi blejzer, sive pantalone, bela
košulja, tamno crvena kravata, tamno plave čarape i
vaš lični komplet zastavica.
8
Borilište je podeljeno u tri dela, to su oblasti za koje je
svaki od sudija odgovoran. Možete ući i u druge oblasti
ako je neophodno, kao što je prikazano na slici ispod sa
dve isprekidane linije koje se ukrštaju i prikazuju
maksimalan ulazak u ostale oblasti. Sa jednim
izuzetkom, a to je da shushin ne bi trebao da ide dalje
od središnje linije borilišta ako je to moguće.
Pozicije sudija i kretanje u borilištu, kao i pozicije takmičara pred individualni
i timski meč
Na početku takmičenja, kao i na početku i završetku
finala, oba tima se postroje, poklone se prema
glavnom stolu (shomen-ni-rei) a zatim jedni prema
drugima (otagai-ni-rei).
Prva dva borca iz oba tima trebaju biti spremni za
borbu, u svojim oklopima i sa shinai-ima u rukama.
Postrojte se za ulazak, odnosno izlazak timova.
Na početku takmičenja svo troje sudija ulaze na
borilište na ovaj način (Fig 1). U individualnim
mečevima borci čekaju izvan borilišta sve dok sudije
ne ne zauzmu svoja mesta, ne odmotaju zastavice i
spuste ruke uz telo.
Iz početne pozicije oboje pomoćnih sudija (fukushin) se
kreću istovremeno ka svojim mestima i okreću se na
unutrašnju stranu ka shushin-u.
Prva dva borca iz tima koji dolazi i poslednji borac tima
koji odlazi trebaju biti u oklopima sa shinai-jem u
rukama.
9
Sudije se smenjuju sa jedne pozicije, na drugu. Stavite
obe zastavice u desnu ruku (bez da ih zamotavate) i
krenite u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Ova
rotacija se vrši na svake tri borbe.
Ovo su tri pozicije na kojima se sudije mogu menjati.
Grupne izmene se obično vrše nakon završenog
kompletnog timskog meča, ali ako nema dovoljno
sudija za ovakvu izmenu, moguće je promeniti samo
jednog ili dvoje sudija. Na kraju takmičenja ili runde,
sudije napuštaju borilište na način kao na slici.
Nakon tri meča shushin se menja.
10
11
Tabela za brzo snalaženje
Situacija
Komanda
Signal zastavcom
Slika
Početak
Nastavak
Početak meča
Ponovni početak meča
„HAJIME“
„HAJIME“
Fig.1
Fig.1
Zaustavljanje
Zaustavljanje meča
„YAME“
Zastavice spuštene sa obe strane
Zastavice spuštene sa obe strane
Obe zastavice podignute ravno iznad
glave
Produžetak
Početak produžetka meča
„ENCHOHAJIME“
Zastavice spuštene sa obe strane
Fig.1
Borba nakon
nerešenog
rezultata
Ako je, nakon završetka
kompletne timske borbe ili
svih borbi u pulu, rezultat
nerešen- radi se još jedna
borba
„HAJIME“
Zastavice spuštene sa obe strane
Fig. 1
Potvrđujemo yuko-datotsu
„MEN, KOTE,
DO, TSUKIARI“
Zastavica dignuta pod 45 stepeni iznad
glave na jednu stranu
Fig.2a
Nije yuko-datotsu
Yuko-datotsu
Validan poen
Ne možemo da vidimo yukodatotsu
Poništavanje donete odluke
Ponovan početak meča nakon
prvog poena
Ponovan početak meča nakon
što oba takmičara imaju po
jedan poen
Dosuđivanje pobede ili poraza
Pobeda sa jednim poenom
Dosuđivanje
pobede ili
poraza
Gogi
Odluka
Odmahujemo zastavicama sa rukama
ispruženim nadole i ispred tela
Obe zastavice prekrštene, a ruke
ispružene na dole
Odmahujemo zastavicama sa rukama
„TORIKAESHI“
ispruženim nadole i ispred tela
Fig. 6
Fig.3
Fig. 4
Fig.3
„NIHONME“
Spuštanje podignute zastavice
Fig .2a
„SHOBU“
Spuštanje podignute zastavice
Fig .2a
„SHOBU-ARI“
„SHOBU-ARI“
Fig .2a
Fig .2a
Pobeda koristeći hantei
„HANTEI“
Nerešeno
Podrazumevana pobeda
Takmičar onesposobljen za
nastavak meča
Pobeda ili poraz žrebom
Sazivanje sastajanja sudija
Signaliziranje rezultata nakon
sastajanja
„HIKIWAKE“
„SHOBU-ARI“
Spuštanje podignute zastavice
Spuštanje podignute zastavice
Svo troje sudija dižu zastavice pod 45
stepeni iznad glave na jednu stranu
Zastavice ukrštene iznad glave
Spuštanje podignute zastavice
„SHOBU-ARI“
Spuštanje podignute zastavice
Fig .2a
„SHOBU-ARI“
„GOGI“
Spuštanje podignute zastavice
Obe zastavice podignute u desnoj ruci
Samo glavni sudija daje signal
zastavicama
Fig .2a
Fig. 8
12
Fig. 2
Fig. 5
Fig .2a
Korišćenje droge ili drugih
nedozvoljenih supstanci
Neprimereno ponašanje
Korišćenje nedozvoljene
opreme
„SHOBU-ARI“
Isto kao za yuko-datotsu
Fig. 2
„SHOBU-ARI“
Isto kao za yuko-datotsu
Fig. 2
„SHOBU-ARI“
Isto kao za yuko-datotsu
Fig. 2
„HANSOKU“
(IKKAI/ NIKAI)
Sve sudije dižu zastavice na jednu
stranu. Glavni sudija stavlja zastavice u
jednu ruku, drugom rukom pokazuje
prema prekršiocu i govori broj
napravljenog hansoku-a.
Fig. 9
Fig. 11
Kao iznad
Kao iznad
Kao iznad
Kao iznad
Fig. 9
Fig. 11
Fig. 9
Kao iznad
Kao iznad
Fig. 9
Kao iznad
Kao iznad
Fig. 9
Kao iznad
Sve sudije dižu obe zastavice na
stranu.
Fig. 10
Fig. 11
Sve sudije dižu zastavice na jednu
stranu. Glavni sudija stavlja zastavice u
jednu ruku, drugom rukom pokazuje
prema prekršiocu i govori broj
napravljenog hansoku-a. Nakon toga
isto kao za yuko-datotsu
Fig.9
Fig. 11
Kada jedan takmičar napravi
dva prekršaja
„HANSOKU“
(Nikai) a
zatim
dodeljivanje
Ippon-Ari
Izvršenje izjednačenja ili
poništavanja
„SOSAI“ i
„ONAJIKUSOSAI“ posle
drugog
izjednačenja
ili poništenja
Odmahujemo zastavicama sa rukama
ispruženim nadole i ispred tela
Saplitanje ili bacanje
protivnika
Hansoku
Prekršaji
Namerno (nesportsko) guranje
protivnika van borilišta
Ispuštanje shinai-ja na pod
Traženje pauze bez
opravdanog razloga
Ostala kršenja pravila
Prekršaji napravljeni
istovremeno od strane oba
takmičara
Wakare
Odvajanje
1. Kada meč dođe do pat
pozicije
2. Da nastavimo meč
Povreda,
nesreća ili ne
pojavljivanje
takmičara
Onesposobljen zbog povrede,
nesreće ili ne pojavljivanje
takmičara
„HAJIME“
Držimo obe zastavice sa rukama
ispruženim ispred tela
Spustimo obe zastavice
„SHOBU-ARI“
Isto kao za yuko-datotsu
„WAKARE“
13
Fig. 2
Fig.3
Fig. 7
Fig. 1
Fig. 2
Kako poboljšati Vaše suđenje boljom organizacijom i uslovima rada
Organizatori kendo takmičenja bi trebali da obrate pažnju na uslove u kojima sudije moraju da rade.
Mnogo toga se može uraditi kako bi se poboljšali uslovi rada, kako za sudije, tako i za takmičare.
Ako su uslovi rada dobri, uspećemo da unapredimo pozitivnu atmosferu i ceo događaj će se odvijati bez
zastoja.
Kako ovo postići? Evo nekoliko predloga koji mogu pomoći:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sudije treba da budu samo sudije (ne treba da imaju bilo koje druge dužnosti u funkcionisanju turnira).
Trebamo imati minimum 4 sudije po borilištu. Na velikim takmičenjima ih može biti po 6 ili 7 po borilištu.
Treba jasno napraviti plan izmene i rotacije sudija na borilištima.
Sve sudije treba da imaju odmorište od borilišta sa osveženjima. To će im omogućiti da se vrate bistrog
uma i nastave sa svojim poslom. Oni ne bi trebalo da ostaju u glavnoj hali i posmatraju mečeve ceo dan.
Uvek treba napraviti sastanak sudija pre početka turnira.
Sudije trebju biti smeštene dalje od takmičara/menadžera/trenera, tako da se njihove privatne diskusije, o
dobrim ili lošim stvarima, mogu odvijati na konstruktivan i prijateljski način sa starijim sudijama koji se
vraćaju sa borilišta. Ovo je pozitivan način za unapređenje vašeg suđenja. Pitajte starije sudije o bilo kojim
dilemama koje imate i dozvolite otvorenu komunikaciju. Tako da možete da pričate ili budete pitani o
stvarima koje ste možda uradili.
U ovoj knjižici ste videli standardne rasporede borilišta i postavke u hali za kendo takmičenje. Važno je da
kao sudija znate pravila rasporeda borilišta. Pravilan raspored je jako bitan kako bi ste mogli da obavljate
svoj posao na borilištu. Shushin uvek mora biti u stanju da vidi merača vremena i tablu sa rezultatima sa
svoje pozicije, zato što je on odgovoran za započinjanje, odnosno prekidanje meča, kao i da se uveri da su
pravi poeni dodeljeni pravom takmičaru.
Podloga hale i osvetljenje igraju važnu ulogu u odabiru sportske dvorane. Dvorana bi trebalo da ima dobar
drveni pod koji je čist i nema oštećenja na daskama ili bilo kom delu koji može izazvati bezbednosni ili
zdravstveni problem. Borilišta bi trebala biti dobro osvetljena, svetlima koja dolaze odozgo, tako da
takmičari i sudije nemaju problema sa zaslepljivanjem i svetlom koje im ide u oči. Takođe ako hale imaju
prozore, moraju imati i zavese koje mogu biti navučene kako bi zaklonile jako sunce . Ako nemaju zavese,
prozori bi trebali biti pokriveni tako da sudije i takmičari nemaju problema sa zaslepljivanjem (veoma je
važno da jasno vidimo šta se događa na borilištu).
Raspored na tabli za bodovanje mora biti jasan, a veličina slova treba biti oko 10 cm sa 1.5 cm, debela,
crne boje na beloj podlozi. Takođe je važan prostor na gornjoj desnoj strani table gde treba biti ispisan broj
pula ili broj meča. Ovo olakšava svima da vide kada je njihov red da izađu na borilište i takođe olakšava
posao komentatorima ili kontrolorima da najave borbe preko razglasa u hali. Tabla za bodovanje nije samo
mesto za postavljanje postignutih poena koje treba da vidi samo sudija. Tablu treba da vide svi i ona je
indikator komunikacije koji pomaže da ceo događaj teče glatko i bez zastoja.
Jedan veliki problem se javlja na svim kendo takmičenjima, a to je nedostatak iskusnih ljudi za zapisničkim
stolom i iza borilišta. Merači vremena/zapisničari/ ljudi koji pišu na tabli za bodovanje/ ljudi koji
takmičarima vezuju trake itd. Nikada nema dovoljno iskusnih pomagača. Jedan način za prevazilaženje ovog
problema je da koristimo starije kendoke koji su tu, jer su mnogi od njih veoma voljni da rade poslove tipa:
menadžer borilišta, itd. Bilo bi od velike pomoći za sveukupnu organizaciju kada bi na svakom borilištu bio
po jedan stariji član koji bi pomagao, podučavao i starao se da sve teče glatko.
Ako se postaramo da iskoristomo sve ove predloge za vreme trajanja samog takmičenja, to će učiniti posao
samog suđenja dosta lakšim. Sudije se onda mogu koncentrisati da takmičarima davanju prave poene u
pravo vreme i neometano mogu raditi svoj posao (suđenje). Ovo će takođe pomoći glatkom toku
takmičenja za sve uključene.
14
BELEŠKE:
15
Download

Prvi koraci u postajanju sudije