SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA
İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN
2014/1
TERCİH KILAVUZU
ADAYLARIN DİKKATİNE:
Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak adayların kılavuzda yer alan
açıklamaları ve adaylardan talep edilen genel ve özel şartları dikkatle okumaları, yalnızca şartlarını
taşıdıkları kadro veya pozisyona tercihte bulunmaları bir zorunluluktur. Şartlarını taşımadıkları kadro
veya pozisyona tercihte bulunan adayların yerleştirilmeleri/atanmaları mümkün değildir. Adayların
kendilerinin ve diğer adayların mağdur olmaması için bu hususa azami dikkat göstermeleri
gerekmektedir.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkından yalnızca
bir kere yararlanılabilecek olduğundan adayların tercihlerini yaparken bu hususu dikkate almaları ve
çalışmak istedikleri kurumları tercih etmeleri önem arz etmektedir.
Adayların yerleştirilmesi işlemlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bildirilen hak sahiplerine
ilişkin listeler ve bu listelerde yer alan öğrenim düzeyleri dikkate alınacaktır. Bakanlıkça hak sahibi
olarak bildirimi yapılmayan kişilerin tercih işlemlerine katılması mümkün olmadığı gibi, Bakanlıkça
bildirimi yapılan kişilerin hak sahibi olarak bildirildikleri öğrenim düzeyinden daha alt bir öğrenim
düzeyinden yerleştirme işlemlerine katılmaları veya yerleştirilmeleri mümkün değildir. KPSS’ye hak
sahipleri listesinde yer aldıkları öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyinden katılmış olmak
adaylara sınava katıldıkları öğrenim düzeyinden yerleştirme işlemlerine katılma hakkı vermez.
Ancak Bakanlıkça hak sahibi olarak bildirildikleri öğrenim düzeyinden daha üst bir öğrenim
düzeyinden mezun durumda olan adayların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ilgili öğrenim
düzeyinden mezun olduğunu gösterir mezuniyet belgesi/diploma ve KPSS sonuç belgesi ile başvurarak
hak sahibi oldukları öğrenim düzeyinin tercih dönemi içerisinde güncellenmesini sağlamaları halinde
mezun durumda oldukları üst öğrenim düzeyinden tercihte bulunabilmeleri mümkündür. Bu kişilerin
tercihte bulunabilmeleri herhalükarda ilgili üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girmiş olmaları halinde
mümkündür.
Devlet Personel Başkanlığı
Ankara
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Sosyal Hizmetler Kanunu
Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca
DPB tarafından yerleştirme yapılacaktır.
1.2 “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2014/1 Tercih Kılavuzu”
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenmiş olan
kadro ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.
1.3 Ortaöğretim, önlisans veya lisans düzeyinden mezun adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve
pozisyonları tercih edebilmeleri için eğitim durumlarına göre, 5-6 Temmuz 2014 ve 27-28 Eylül
2014 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2014-KPSS Lisans ve
2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS
puanını almış olmaları gerekmektedir.
1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için
KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
1.5 İlkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41
inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme
yapılacaktır.
2.
TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara adaylarca e-Devlet Kapısı kullanılarak
www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte
bulunmak isteyen adayların e-Devlet Kapısı’ na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir.
Daha önce bu şifreyi edinen adayların yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu
adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. e-Devlet Kapısı giriş şifresi
bulunmayan adayların PTT şubelerine giderek kendilerine ait şifreyi almaları gerekmektedir.
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin e-Devlet Kapısı üzerinden gönderileceği son
gün itibariyle, hak sahibi olunan/sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya
programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin gönderilmesinin son günü itibariyle
mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları
yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri
için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
3.
TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
3.1 Adaylar tercihlerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 10 Aralık-22 Aralık 2014
tarihleri arasında yapabileceklerdir. İnternetten tercih işlemleri 22 Aralık 2014 gecesi, saat
23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
3.2 Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları kadro ve pozisyonlarını içeren
tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının,
1
Tablo-3’te lisans mezunlarının, Tablo-4’te ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının tercih
edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.
3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki
“Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup
uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.
Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları gösteren
Tablo-1, 2 ve 3’te bütün adayların tercihte bulunabilecekleri kadro ve pozisyonlarda sırasıyla
ortaöğretim düzeyinden mezun olanlar için “2001”, önlisans düzeyinden mezun olanlar için
“3001” ve lisans düzeyinden mezun olanlar için 4001” kodları yer almaktadır.
Dolayısıyla “2001” kodunun yer aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen diğer şartları da taşımak
kaydıyla) ortaöğretim düzeyinde tercih yapabilecek bütün adaylar, “3001” kodunun yer aldığı
kadro veya pozisyonları (istenilen diğer şartları da taşımak kaydıyla) önlisans düzeyinde tercih
yapabilecek bütün adaylar ve “4001” kodunun yer aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen diğer
şartları da taşımak kaydıyla) lisans düzeyinde tercih yapabilecek bütün adaylar tercih edebilirler.
DİKKAT:
Adayların hak sahibi/mezun durumda oldukları öğrenim düzeyinin dışında bir
öğrenim düzeyine ait kadro veya pozisyonları tercih etmeleri mümkün değildir.
Örneğin lisans mezunu bir aday yalnızca lisans mezunlarının tercih edebilecekleri
kadro ve pozisyonları gösteren Tablo 3 te yer alan kadro veya pozisyonlardan
tercihte bulunabilir. Ancak Bakanlıkça hak sahibi olarak bildirildikleri öğrenim
düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun durumda olan adayların Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığına ilgili öğrenim düzeyinden mezun olduğunu gösterir
mezuniyet belgesi/diploma ve KPSS sonuç belgesi ile başvurarak hak sahibi oldukları
öğrenim düzeyinin tercih dönemi içerisinde güncellenmesini sağlamaları halinde mezun
durumda oldukları üst öğrenim düzeyinden tercihte bulunabilmeleri mümkündür. Bu
kişilerin tercihte bulunabilmeleri herhalükarda ilgili üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye
girmiş olmaları halinde mümkündür.
Bu kodlar dışında karşısında nitelik kodu olarak belirli bir mezun olunan program kodunun yer
aldığı (örneğin lisans düzeyi için 4669-İnşaat Mühendisliği gibi) kadro ve pozisyonlara ise
yalnızca ilgili öğretim programından mezun olan ve dolayısıyla kadro ve pozisyonun karşısında
yer alan öğrenim koduna ilişkin niteliği taşıyan kişiler tercihte bulunabileceklerdir. (Örneğin
karşısında nitelik kodu olarak “4669-İnşaat Mühendisliği” bulunan bir kadro veya pozisyonu
lisans düzeyinden mezun adaylar arasından yalnızca inşaat mühendisliği lisans programından
mezun olan bir aday tercihte bulunabilecektir. Aynı öğrenim düzeyinde bulunsa dahi başka bir
programdan mezun bir kişinin bu kadro veya pozisyona tercihte bulunması veya atanması
mümkün değildir.)
Ayrıca, adayların bu kılavuzda yer alan “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı
uyarıları mutlaka okumaları ve tercihlerini yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmaları
gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adayların, aynı anda her iki diplomalarında
yazan program/alanlarına yönelik tercih yapmaları mümkün değildir. Bu durumda bulunan
2
adaylar, KPSS sınavına başvuru yaptıkları ve dolayısıyla KPSS sonuç belgesinde yazılı
program/alan bilgisine göre tercih yapabileceklerdir.
İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları gösteren
Tablo-4’te bütün adayların tercihte bulunabilecekleri kadro ve pozisyonlarda “999-İlkokul”,
“1000-Ortaokul” ve “1001-İlköğretim” kodları birlikte yer almaktadır.Bu kadro ve pozisyonlara
kura usulü ile atama yapılacaktır.
3.4 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan www.turkiye.gov.tr internet adresine
e-Devlet şifrenizi girerek 2828 Sosyal Hizmetler Tercih Sistemi kısmına geliniz.
e-Devlet şifresini kaybeden ya da unutan adayların yeniden şifre edinmek üzere PTT şubelerine
başvurmaları gerekmektedir. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye verilmemektedir.
e-Devlet şifresi daha sonraki tercih işlemlerinde de kullanılacağından adayların bu şifreyi
saklamaları yararlarınadır.
3.5. Tercih alanında öncelikle size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerden adres, telefon
ve e-posta bilgilerinizde sistem üzerinde değişiklik yapılması mümkündür. Bunların dışında kalan
bilgilerde ise sistem üzerinde değişiklik yapılması mümkün değildir. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığınca hak sahibi olarak bildirildiği öğrenim düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden
mezun ve bu düzeyden KPSS’ye girmiş olan adayların yukarıda belirtildiği şekilde öğrenim
düzeylerinin güncelliğinin sağlanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvurmaları
gerekmektedir.
3.6. www.turkiye.gov.tr internet sayfasında kayıtlarda yer alan size ait öğrenim düzeyi, mezun
olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar sınava girdikleri
öğrenim düzeyindeki kadro veya pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen
öğrenim düzeyinden mezun olamama sebebiyle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik
yapılması mümkün değildir. Mezun olduğunuz ortaöğretim/önlisans/lisans programı tercih
etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış
olduğunuz tercih, sistem tarafından kaydedilmeyecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu
göz önünde bulundurunuz.
3.7 Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek
sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara
vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş
Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde
kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi DPB’ ye kesinlikle posta ile
göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste DPB’ de
hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli
olacaktır.
3
DİKKAT:
Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz
arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın
yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları
mağdur etmemeniz için www.turkiye.gov.tr internet adresinden tercihlerinizi onaylamadan
önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.
Tercihler sisteme Kılavuzda yer alan “Tercih No”ları ile girilecektir. Sisteme girilen tercihlerin
geçerli olması tercihlerin kaydedilmesi ve onaylanmasına bağlıdır. Adaylar “Kaydet ve çık”
butonunu kullanarak tercihlerini geçici olarak sisteme kaydedebilirler. Bu şekilde sisteme girilen
tercihlerde değişiklik yapılması mümkündür. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar
bu işlemi www.turkiye.gov.tr internet adresinde yer alan 2828 Sosyal Hizmetler Tercih Sistemi
üzerinden yapacaklardır. Ancak tercihlerin geçerliliği adayların tercihlerini onaylanmasına bağlı
olduğundan, bu şekilde geçici olarak kaydedilmiş tercihlerin tercih süresi içerisinde
onaylanmaması halinde tercihler dikkate alınmayacaktır. Onay “Tercihleri Onayla ve Bitir ”
butonu ile yapılacaktır.
Tercihlerini sisteme giren adayların “Tercihleri Onayla ve Bitir ” butonu ile tercihlerini
onaylamaları halinde tercih süresi sona ermese bile yapılan tercihlerde değişiklik yapılması
mümkün değildir.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki “Tercihleri Onayla ve Bitir ”
butonuna basarak sonlandırınız. Tercihlerinizi onayladığınızdan emin olmanız için ekranda
“Tercihleriniz ……….. tarihinde başarıyla onaylanmıştır.” ifadesini görmeniz gerekir.
Tercihlere ilişkin değişiklik, silme, onay vb. bütün işlemler internet üzerinden yapılacak olup,
tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen silinmesi vb. talepleri içeren dilekçeler
Başkanlığımızca kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercihler onaylandıktan veya tercih süresi
tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.
ÖNEMLİ UYARI: e-Devlet sistemine girişini yaptığınız tercihlerinizi gerekli kontrolleri
yaparak tercih süresi içerisinde mutlaka onaylayınız. Onay “Tercihleri Onayla ve Bitir ”
butonu ile yapılacaktır. Onaylanmayan tercihler yerleştirme sırasında dikkate alınmayacaktır.
4.
YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
4.1 Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, DPB tarafından merkezi olarak
yapılacaktır.
4.2 Yerleştirme işlemleri KPSS puanı ile yerleştirme ve Kura ile yerleştirme olmak üzere iki usulde
yapılacaktır.
4.3 KPSS ile yerleştirme işlemlerine ortaöğretim (lise), önlisans ve lisans mezunları katılacaktır.
4
4.4 Kura ile yerleştirme işlemlerine ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları katılacaktır.
4.5 Adaylar yerleştirme işlemlerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olarak
bildirildikleri öğrenim düzeyinden katılacaklardır. Hak sahiplerini gösterir listede yer aldıkları öğrenim
düzeyinden KPSS’ye başvuran ve sınav başvuru döneminde başvurdukları öğrenim düzeyinde
okumakta olan (ÖSYM sisteminde okuyor olarak işaretlenen) adaylar tercihte
bulunamayacaklardır. Ancak sınav tarihinden sonra mezun duruma gelen ve bu nedenle KPSS’ye
başvurdukları öğrenim düzeyinden hak sahibi olarak bildirimi yapılan adayların mezun olduklarını
gösterir diploma/mezuniyet belgesi ve KPSS sonuç belgeleri ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına başvurmaları ve mezuniyet tarihi güncellemesi yaptırmaları halinde bu kişilerin
tercihte bulunmaları mümkündür.
4.6. Adaylar, Bakanlıkça bildirilen öğrenim düzeyi dışında bir öğrenim düzeyinden tercihte
bulunamayacaklardır. Ancak Bakanlıkça gönderilen hak sahipleri listesinde yer aldığı öğrenim
düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olan adayların bu düzeyden KPSS’ye girmiş
olmak ve ilgili düzeyden mezun olduğunu gösteren mezuniyet belgesi veya diplomayı DPB’ ye
ulaştırmak suretiyle mezuniyet düzeyinin değiştirilmesini sağlamak kaydıyla bu öğrenim düzeyinden
tercihte bulunmaları mümkündür.
4.7. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinde yazılı şartları taşımakla birlikte
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvurmaması veya geç başvurması dolayısıyla bu yerleştirme
işlemleri için Başkanlığımıza hak sahibi olarak bildirimi yapılmayan adaylar tercihte
bulunamayacaklardır.
5. KPSS İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
5.1 KPSS ile yerleştirme işlemlerinde adaylar öğrenim düzeylerine göre tercih edebilecekleri
kadro veya pozisyonlardan talep edilen nitelikleri taşıdıkları kadro veya pozisyonları tercih
edeceklerdir.
5.2 KPSS ile yerleştirme işlemlerinde aynı öğrenim düzeyinde olup, aynı puanı alan adaylar
arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı
büyük olana öncelik tanınacaktır.
5.3 Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken DPB’ce sınava
girilen öğrenim düzeyi-hak sahibi olarak bildirilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan
program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek
bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
5.4 Yerleştirmede adayların DPB’de bulunan ( Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bildirilen
ve ÖSYM Başkanlığından alınan) Ad Soyad, TC kimlik numarası, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Hak
sahibi olunan öğrenim düzeyi, KPSS’ye başvuru öğrenim düzeyi ve öğretim programı, KPSS
puanı vb. bilgileri esas alınacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığında
yer alan ve Başkanlığımızca yerleştirme işlemlerinde dikkate alınacak bu bilgilerde gerçeğe
uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve
kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyeceklerdir.
5
5.5 KPSS ile yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro
ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine
yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine
yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine
de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya
pozisyona yerleşememiş olacaktır.
6. KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
İlkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile
yerleştirme yapılırken;
6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol
edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih
iptal edilecektir.
6.2 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu
itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan
kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir.
Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday,
işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam
edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam
edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan
kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.
6.3 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru
olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan adaylardan
kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla yapılacak olup,
Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.
7.
SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir
belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını DPB’nin internet sayfasından
öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen adayların listesi DPB e-Uygulama
2828 Sosyal Hizmetler Sistemi bölümünden yayımlanacaktır. Bir kadro veya pozisyona yerleşen
adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar,
atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim
edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.
8.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
DPB tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme
yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri
süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları
yapılmayacaktır.
6
9.
HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
Hak sahibi olarak bildirilmek veya KPSS'de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadro ve
pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan
beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha
alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum
ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan
tüm haklarını kaybedeceklerdir.
7
SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN
2014/1 TERCİH LİSTESİ
(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle
DPB’ ye gönderilmeyecektir.)
T.C. Kimlik Numarası: ……………………
Mezuniyet Tarihi: ..... / ...... /...….
Gün Ay Yıl
Adı ve Soyadı: ………………………………..
Tercih
Sıra No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Tercih Numarası
Kadronun veya Pozisyonun Bulunduğu İl
8
ADAYLARIN DİKKATİNE!
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR
Sosyal Hizmetler 2014/1 yerleştirme işlemlerine yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve
özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son
derece önemlidir.
1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) 18 yaşını tamamlamış olmak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamaları,
Kılavuzda yer alan “Sürekli İşçi” kadroları için;
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen
askerlik şartını taşımak.
9
f) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin
devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan
raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli
olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel
olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar
tarafından karar verilecektir.)
g) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki
başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamı” ile bu bölümde yer alan şartları
taşımaları gerekmektedir. Bu nedenle adayların kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu
bölümde belirtilen şartları da dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan
adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.
2.1. ADALET BAKANLIĞI
Adalet Bakanlığına ait kadrolardan 1177-1181, 1183-1187 DPB talep numara aralığında kalan
kadroları dışında kalan kadrolar ceza infaz kurumlarında istihdam edilecektir.
Bakanlığa ait kadrolar için istihdam edilecek yerler dikkate alınarak cinsiyet kodları talep
edilmiştir. Bu kadroları tercih edecek adayların bu kadrolarla ilgili özel koşullara dikkat etmeleri
gerekmektedir. İlgili kadrolar için talep edilen diğer şartları taşısalar dahi ilgili cinsiyet şartını
taşımayan ve güvenlik tahkikatı olumlu olmayan adayların atamasının yapılması mümkün
bulunmamaktadır.
2.2. AVUKAT
1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin
verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının
kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık
Ruhsatnamesine yerleştirme işlemlerinin son günü (18/12/2014) itibariyle sahip olmaları
gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık
stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara
“Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı
vermez.
10
2.3. DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu pozisyona atanacak aday 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. Maddesine göre
istihsal edilen Havacılık tazminatına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki II sayılı
cetvelinde terminal hizmetlerinde görev yapacaktır.
2.4. MALİYE BAKANLIĞI
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin
“Çalışma şartı” başlıklı 39’uncu maddesinde; “18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda
söz konusu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara
atananlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar, görevden çekilen
personelden yeniden göreve atananlar ve Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin
bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında
izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi
doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.” hükmü yer almakta olup, Maliye Bakanlığının B
grubu kadrolarını tercih edecek adayların, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde
fiilen 2 yıl görev yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
2.5. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, KARA
KUVVETLERI KOMUTANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE HAVA
KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarına atanacakların ilgili
mevzuat gereği sevk edilecekleri asker hastanesinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
esaslarına göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı rapor almaları ve yaptırılacak güvenlik
soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmaması
gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu nedenle
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarını tercih edecek adayların bu
hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.
2.6. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu kılavuzda yer alan PTT Genel Müdürlüğüne ait pozisyonlarda istihdam edilecek personel
6475 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereği idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir. Bu
pozisyonlara başvuracak adayların “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” gereği aşağıdaki şartları taşımaları
gerekmektedir;
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer
alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk
vatandaşı olmak.
b) Onsekiz yaşını tamamlamış ve otuzbeşyaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
11
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
e) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde
ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ğ) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış
olmamak.
2.7. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD Genel Müdürlüğü pozisyonlarına atanacak bütün adaylar, TCDD Sağlık ve Psikoteknik
Yönergesinde yer alan unvanlar için bu Yönergede belirtilen sağlık koşullarını taşımak
zorundadır. Ayrıca Genel Müdürlük bünyesine yerleştirilen adaylar atandıkları iş yerlerinde 2 yıl
süre ile görev yapmadan görev yeri değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.
Puantör(Liman Puantörü) pozisyonunu tercih edip yerleşen ve sonrasında atanan adaylar;
-Limanlarda çalışacaklardır.
-Limanda, yayaların erişimine kısmen veya tamamen kapalı olan, yük elleçleme ve teknik
işler için ayrılmış terminal bölümlerinde görev yaparlar. Her türlü hava koşulunda vardiya
usulüyle esnek mesai zamanlarında uzun süre ayakta kalarak çalışırlar.
-Puantörlerin başlıca görevleri; iş organizasyonunu yapmak, elleçleme öncesi hazırlıklara
iştirak etmek, yük elleçleme işlemlerine nezaret edip bu işlemlerin kayıtlarını tutmaktır.
-Liman Puantörü olarak görev yapan bayan personel bulunmamaktadır.
2.8. TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
Bu kurum için olası çalışma yerleri BATMAN, DİYARBAKIR ve MARDİN çevresinde bulunan
petrol arama ve üretim sahaları olup, TPAO’yu tercih edecek adayların atanmaları için ağır ve
tehlikeli işlerde çalışabileceklerini gösterir sağlık kurulu raporu almaları zorunludur. Bu nedenle
TPAO’yu tercih edecek adaylardan atanmadan önce ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini
gösterir sağlık kurulu raporu istenecektir.
2.9.YÜKSEK SEÇİM KURULU
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı Kanunun 31’inci
maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
12
b) Herhangi bir seçimde bir siyasi parti listesinden aday olmamak.
3. DİĞER HUSUSLAR
Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve
pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik
Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi
itibariyle (22 Aralık 2014) sahip olmaları gerekmektedir.
3.2. Adayların öncelikle tercih edecekleri kadro/pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna
sahip olmaları, ilaveten bu kadro/pozisyon için aranılan diğer genel ve özel niteliklerin tümüne
sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, kadro/pozisyonlara ilişkin başvuru genel şartları ve
bakınız başvuru özel şartları bölümü açıklamalarını dikkatlice okuyunuz.
3.3. Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde
birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş
bulunmaları yeterlidir.
Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinden mezun adayların tercihte bulunabilecekleri kadro
veya pozisyonlar öğretim düzeyleri dikkate alınarak tablolar halinde verilmiştir. Bu tablolarda
karşısında öğrenim kodu olarak Ortaöğretim mezunları için “2001- Ortaöğretim Kurumlarının
herhangi bir alanından mezun olmak, Önlisans mezunları için 3001-Herhangi bir önlisans
programından mezun olmak ve Lisans mezunları için 4001-Herhangi bir lisans programından
mezun olmak” kodları yer alan kadro veya pozisyonları ilgili öğrenim düzeyinden mezun bütün
adaylar tercih edebilirler. Ancak adayların mezun durumda olup KPSS’ye başvurdukları öğrenim
düzeyinin dışında bir öğrenim düzeyinden tercihte bulunmaları mümkün değildir. Örneğin
önlisans düzeyinden mezun bir adayın 3001 kodunun bulunduğu kadro ve pozisyonları tercih
etmesi mümkün iken 2001 ve 4001 kodlarının bulunduğu kadro ve pozisyonları tercih etmesi
mümkün değildir.
Ayrıca karşısında öğrenime ilişkin nitelik kodu olarak belirli bir mezun olunan program kodunun
yer aldığı kadro ve pozisyonlara yalnızca ilgili öğretim programından mezun olan ve dolayısıyla
kadro ve pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koduna ilişkin niteliği taşıyan kişiler tercihte
bulunabileceklerdir. Kadro veya pozisyonun karşısında yer alan nitelik kodunu taşımayan
adayların bu kadro veya pozisyonlara tercihte bulunmaları, yerleştirilmeleri veya yerleştirilseler
dahi atanmaları mümkün değildir.
İlkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinden mezun bütün adayların tercihte bulunabilecekleri
kadro veya pozisyonların karşısında öğrenim kodu olarak “999- İlkokul, 1000-Ortaokul ve 1001İlköğretim” kodları yer almaktadır. Bu kadro veya pozisyonları İlkokul, ortaokul ve ilköğretim
düzeyinden mezun bütün adayların tercih etmeleri mümkündür.
3.4. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına
ilave olarak sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu
mesleklerle ilgili sertifika sahibi olmaları şart değildir.
13
3.5. Daha önce herhangi bir kamu kurumunda memur olarak görev yapmakta iken 19/02/2014
tarihinden önce çekilen veya çekilmiş sayılanların bu kılavuzda yer alan kadro veya
pozisyonlara (657 sayılı Kanunda yazılı bekleme süresini tamamlamış olmaları kaydıyla) tercihte
bulunmaları mümkündür. Ancak daha önce herhangi bir kamu kurumunda memur olarak görev
yapmakta iken 19/02/2014 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci
maddesi gereği memuriyetlerine son verilen kişilerin yerleştirme işlemlerinde memur
kadrolarına tercihte bulunmaları ve yerleştirilmeleri halinde atanmaları mümkün
bulunmamaktadır. Bu nedenle bu durumda olan kişilerin kılavuzda yer alması halinde memur
kadroları dışında kalan statü veya pozisyonları tercih etmeleri gerekmektedir.
2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında hak sahibi olup, herhangi bir kamu
kurumunda halen çalışmakta olanlar ile hangi statüde çalışıyor olursa olsun 19/02/2014
tarihinden sonra görevinden ayrılan, çekilen veya çekilmiş sayılanlar ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 125 inci maddesi gereği görevlerine son verilenlerin ise 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yeniden yerleştirilmeleri veya yerleştirilseler dahi
atanmaları mümkün bulunmamaktadır.
DİKKAT: Bu kılavuzda memur kadroları yalnızca “Memur” unvanı ile sınırlı değildir.
Kılavuzda yer alan hizmetli unvanı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale
Kurumu vb. düzenleyici kurumlara ait unvanlarda (talep edilen kadro unvanı memur
olmamakla birlikte) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur kadroları
arasında yer almaktadır. Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi
gereği memuriyetlerine son verilen kişilerin bu kurumlara ait kadrolara da tercihte bulunmaları
ve yerleştirilmeleri halinde atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olan kişilerin
yalnızca sürekli işçi ve KİT’lere ait sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih etmeleri
mümkündür.
3.6. Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak”
niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı
Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.
3.7. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak
belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak”
niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.
3.8. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim
Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması
gerekmektedir.
3.9. Adaylar tercih edecekleri kadro ve pozisyonların nitelikleri arasında birebir kendi mezun
oldukları alan/programların yer aldığı kadro ve pozisyonları tercih edebileceklerdir.
3.10. Yerleştirme işlemleri, adayların mezun oldukları unvanlara göre değil, mezun olunan
alan/program esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. (Örneğin; nitelikleri arasında (3017)
“Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.” koşulu aranan kadro ve pozisyonlara ilgili programlardan mezun olan adaylar
14
başvurabilecek, diğer
başvuramayacaktır.)
programlardan
Sağlık
Teknikeri
unvanıyla
mezun
olanlar
3.11. Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların yerleri il ya da ilçe düzeyinde gösterilmekte
olup, ilçe düzeyinde gösterilen kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde, il
düzeyinde gösterilen kadrolara atanma hakkını elde edenler ise, kamu kurum ve kuruluşlarının
ihtiyaçlarına göre o il dâhilindeki ilçelere, bölge düzeyinde teşkilatlanan kuruluşlarda ise
kuruluşun o bölge dâhilindeki il ve ilçelerine atanabileceklerdir.
3.13. 3795 sayılı Kanun gereği “Teknisyen” kadrosuna Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek
Lisesi, Teknik Lise ve Kız Teknik Lisesi mezunları atanabilmektedirler. Diğer ortaöğretim
kurumlarından mezun adayların, Teknisyen kadrolarını tercih etmeleri halinde atamaları
yapılmayacaktır.
ENGELLİ ADAYLARIN DİKKATİNE:
Engelli statüsündeki adayların, tercih ettikleri kadro ve pozisyonlar için aranılan genel ve özel
şartları taşımaları halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün
bulunmaktadır.
Bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü maddesinde; kurum ve
kuruluşların toplam dolu kadro sayılarının (yurtdışı teşkilatı hariç) %3’ü oranında engelli
çalıştırmak zorunda oldukları ve engelliler için sınavların, engelli kontenjanı açığı bulunduğu
sürece engel grupları ve eğitim durumları itibariyle sınav sorusu hazırlanmak ve
ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Memur olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın, engelli kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı
Kanunun 53’üncü maddesine istinaden engelliler için yapılacak olan merkezi sınavda başarılı
olmaları halinde de memur olarak istihdam edilmeleri mümkün bulunmaktadır.
15
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
19000010002
1330 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BOLU
MERKEZ
1 2001
19000020052
1640 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BALIKESİR
BURHANIYE
1 1101 2001 7225
19000020053
1636 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AMASYA
MERKEZ
1 1101 2001 7225
19000020054
1639 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANTALYA
MERKEZ
1 1101 2001 7225
19000020055
1605 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
BAKIRKÖY
3 1101 2001 7225
19000020056
1637 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
1 1101 2001 7225
19000020057
1609 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
MERKEZ
2 1101 2001 7225
19000020058
1610 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İZMİR
MERKEZ
1 1101 2001 7225
19000020059
1638 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
SINCAN
1 1101 2001 7225
19002810002
1459 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ADANA
SEYHAN
1 2001
19000030002
1138 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ADIYAMAN
MERKEZ
1 2001
19000040002
1061 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURSA
MERKEZ
1 2001
19000040003
1060 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ERZURUM
MERKEZ
1 2001
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AYDIN
EFELER
1 2001
19000050002
997 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
19000060002
1460 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AFYONKARAHİSAR
TÜM İLÇELER
2 2001
19000080002
1428 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KIRŞEHİR
MERKEZ
1 2001
19039990001
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
TÜM İLÇELER
1 2001
19000250002
1482 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
721 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BALIKESİR
MANYAS
1 2001
19000250003
1483 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BALIKESİR
SINDIRGI
1 2001
21002350001
1175 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
Merkez
THS
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
12
İSTANBUL
BESIKTAS
1 2011
19000260002
4 BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BARTIN
MERKEZ
1 2001
19000330001
1221 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİNGÖL
MERKEZ
1 2001
19000350002
1161 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
BESIKTAS
1 2001
20002150001
1222 BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Ortaöğretim
BÜRO ELEMANI
YOK
ANKARA
ÇANKAYA
1 2001
19000360002
835 BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
YOZGAT
MERKEZ
1 2001
19001760002
339 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ZONGULDAK
TÜM İLÇELER
1 2001
19000370002
426 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MANİSA
MERKEZ
1 2001
19000380004
1439 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİVAS
ZARA
1 2001
19000380005
1438 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİVAS
DIVRIGI
1 2001
19000440003
1099 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ADANA
YÜREGIR
2 2001
TABLO-1 Sayfa -1
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
21033400003
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13
İSTANBUL
PENDIK
1 2001 7225 7259
20001910001
962 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
SİİRT
MERKEZ
1 2023 7322
20001910002
968 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
MARDİN
KIZILTEPE
1 2111
20001910003
965 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
SİİRT
MERKEZ
1 2061
20001910004
967 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
ŞIRNAK
MERKEZ
1 2073
20001910005
960 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
TOKAT
MERKEZ
1 2023 7322
20001910006
961 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
UŞAK
MERKEZ
1 2023 7322
20001910007
963 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
AĞRI
MERKEZ
1 2023 7322
20001910008
966 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
AĞRI
MERKEZ
1 2073
20001910009
959 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
KAHRAMANMARAŞ MERKEZ
1 2023 7322
20001910010
958 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
AMASYA
MERZIFON
1 2023 7322
964 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20001910011
1110 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TEŞKİLAT
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
KARS
MERKEZ
1 2061
19000510011
1012 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KASTAMONU
MERKEZ
1 2001
19000510012
1005 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
EDİRNE
MERKEZ
2 2001
19000510013
1015 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ARTVİN
MERKEZ
1 2001
19000510014
1002 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ERZURUM
MERKEZ
2 2001
19000510015
1007 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AYDIN
MERKEZ
1 2001
19000520002
1105 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
4 2001
19000540002
556 DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DİYARBAKIR
MERKEZ
2 2001
19000560002
1091 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İZMİR
KONAK
3 2001
19000570002
448 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KÜTAHYA
MERKEZ
2 2001
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DÜZCE
TÜM İLÇELER
2 2001
19000580002
1431 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
19000590002
814 EGE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İZMİR
BORNOVA
5 2001
19002910002
956 EKONOMİ BAKANLIĞI
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
ÇANKAYA
2 2001
19000630002
726 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
ÇANKAYA
2 2001
19000640002
472 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KAYSERİ
MERKEZ
2 2001
19000650002
561 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ERZİNCAN
MERKEZ
1 2001
621 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
19000660003
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ESKİŞEHİR
MERKEZ
1 2001
20001770001
1037 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
SÜREKLİ İŞÇİ
YOK
BALIKESİR
BANDIRMA
2 2023
20001770002
1039 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
SÜREKLİ İŞÇİ
YOK
BALIKESİR
BANDIRMA
2 2061
TABLO-1 Sayfa -2
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
20001770003
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
1033 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
Taşra
YOK
Ortaöğretim
SÜREKLİ İŞÇİ
YOK
BALIKESİR
BANDIRMA
1 2053
19000670002
714 FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ELAZIĞ
MERKEZ
1 2001
19000680001
955 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
BESIKTAS
1 2001
19000700002
1247 GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
5 2001
19000710002
1038 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GAZİANTEP
MERKEZ
1 2001
19000720002
710 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TOKAT
MERKEZ
2 2001
19000730002
810 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KOCAELİ
GEBZE
1 2001
19000740030
748 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ÇANKIRI
MERKEZ
1 2001
19000740031
747 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ÇANAKKALE
MERKEZ
1 2001
19000740032
746 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİLECİK
MERKEZ
1 2001
19000740033
763 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KARABÜK
SAFRANBOLU
1 2001
19000740034
759 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
VAN
MURADIYE
1 2001
19000740035
756 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİİRT
PERVARI
1 2001
19000740036
752 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KARS
DIGOR
1 2001
745 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
19000740037
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AĞRI
PATNOS
1 2001
19002930023
1172 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
40 2001
19002930024
1147 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BATMAN
TÜM İLÇELER
1 2001
19002930025
1148 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİLECİK
TÜM İLÇELER
1 2001
19002930026
1133 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ELAZIĞ
TÜM İLÇELER
1 2001
19002930027
1165 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GİRESUN
TÜM İLÇELER
1 2001
19002930028
1167 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TRABZON
TÜM İLÇELER
1 2001
19002930029
1150 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BOLU
TÜM İLÇELER
1 2001
19002930030
1151 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURSA
TÜM İLÇELER
1 2001
19002930031
1155 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KASTAMONU
TÜM İLÇELER
1 2001
19002930032
1143 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ARTVİN
TÜM İLÇELER
1 2001
19002930033
1144 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AYDIN
TÜM İLÇELER
1 2001
19002930034
1160 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ÇANKIRI
TÜM İLÇELER
1 2001
19002930035
1163 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
TÜM İLÇELER
1 2001
19002930036
1164 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ORDU
TÜM İLÇELER
1 2001
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GİRESUN
MERKEZ
1 2001
19000760002
686 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
TABLO-1 Sayfa -3
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
19040090003
1081 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
YENIMAHALLE
1 2001
19002940013
718 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DÜZCE
MERKEZ
1 2001
19002940014
720 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KIRIKKALE
MERKEZ
1 2001
19002940015
719 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KARS
MERKEZ
1 2001
19002940016
715 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİLECİK
MERKEZ
1 2001
19002940017
713 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ARDAHAN
MERKEZ
1 2001
19002940018
722 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİVAS
MERKEZ
1 2001
19002940019
723 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ŞANLIURFA
MERKEZ
1 2001
19002940020
724 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
YOZGAT
MERKEZ
1 2001
19000790002
402 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
ALTINDAG
6 2001
19000810002
1021 HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ŞANLIURFA
MERKEZ
2 2001
19000820002
1295 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
ÇANKAYA
1 2001
19000830002
1077 HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ÇORUM
MERKEZ
1 2001
19000860025
228 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
RİZE
TÜM İLÇELER
1 2001
19000860026
230 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TRABZON
TÜM İLÇELER
1 2001
19000860027
224 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
HATAY
TÜM İLÇELER
1 2001
19000860028
225 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KAYSERİ
TÜM İLÇELER
1 2001
19000860029
226 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
1 2001
19000860030
227 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ÇANAKKALE
TÜM İLÇELER
1 2001
19000860031
215 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BALIKESİR
TÜM İLÇELER
1 2001
19000860032
216 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANTALYA
TÜM İLÇELER
1 2001
19000860033
218 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURSA
TÜM İLÇELER
1 2001
19000860034
219 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DİYARBAKIR
TÜM İLÇELER
1 2001
19000860035
231 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
YOZGAT
TÜM İLÇELER
1 2001
19000860036
220 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ERZURUM
TÜM İLÇELER
1 2001
19000860037
223 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GAZİANTEP
TÜM İLÇELER
1 2001
19000870003
735 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MALATYA
BATTALGAZI
2 2001
19002710002
1445 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
KADIKÖY
1 2001
19000880002
1357 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
MERKEZ
2 2001
19000890002
1045 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
FATIH
3 2001
TABLO-1 Sayfa -4
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
19000890003
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
FATIH
4 2001
19002720002
766 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İZMİR
ÇIGLI
1 2001
19000900001
938 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İZMİR
URLA
1 2001
19000920002
1047 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLAT
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KARS
MERKEZ
1 2001
19000930002
176 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KAHRAMANMARAŞ MERKEZ
2 2001
19002950001
455 KALKINMA BAKANLIĞI
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
ÇANKAYA
1 2001
765 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI
Merkez
GİH
19038630001
1444 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
ÇANKAYA
1 2001
21002370001
1020 KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI
Merkez
GİH
Ortaöğretim
DAĞITICI
13
ANKARA
ÇANKAYA
1 2001
19000950002
1453 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KARABÜK
MERKEZ
1 2001
19000960002
1427 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TRABZON
MERKEZ
2 2001
19000980009
437 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TRABZON
MERKEZ
1 2001
19000980010
440 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİVAS
MERKEZ
1 2001
19000980011
436 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SAMSUN
MERKEZ
1 2001
19000980012
435 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
5 2001
19000980013
439 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANTALYA
MERKEZ
1 2001
19000980014
429 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KONYA
MERKEZ
1 2001
19000980015
438 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ERZURUM
MERKEZ
1 2001
19000990002
420 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KASTAMONU
MERKEZ
1 2001
19001000002
1437 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KIRIKKALE
MERKEZ
2 2001
19001030002
660 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
2 2001
19001040011
674 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AYDIN
GERMENCIK
1 2001
19001040012
676 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİNOP
AYANCIK
1 2001
19001040013
678 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BARTIN
MERKEZ
1 2001
19001040014
673 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AMASYA
MERKEZ
1 2001
19001040015
672 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AĞRI
MERKEZ
1 2001
19001040016
675 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SAKARYA
SAPANCA
1 2001
19001040017
677 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ZONGULDAK
MERKEZ
1 2001
19001050001
1036 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ERZİNCAN
ÜZÜMLÜ
1 2001
19001050002
1034 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DİYARBAKIR
MERKEZ
1 2001
19001050003
1035 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ÇANAKKALE
GELIBOLU
1 2001
TABLO-1 Sayfa -5
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
19001060002
697 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
ÇANKAYA
2 2001
19001070039
941 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİNGÖL
YEDISU
1 2001 7326
19001070040
949 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MUŞ
VARTO
1 2001 7326
19001070041
942 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİTLİS
GÜROYMAK
1 2001 7326
19001070042
943 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ERZİNCAN
REFAHIYE
1 2001 7326
19001070043
944 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GÜMÜŞHANE
TORUL
1 2001 7326
19001070044
948 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MARDİN
NUSAYBIN
1 2001 7326
19001070045
954 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TUNCELİ
MAZGIRT
1 2001 7326
19001070046
951 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİİRT
KURTALAN
1 2001 7326
19001070047
952 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ŞANLIURFA
HALFETI
1 2001 7326
19001070048
953 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ŞIRNAK
IDIL
1 2001 7326
19001070049
937 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ARDAHAN
GÖLE
1 2001 7326
19001070050
945 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
HAKKARİ
ÇUKURCA
1 2001 7326
19001070051
853 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
VAN
ÇALDIRAN
1 2001 7326
19001070052
857 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AFYONKARAHİSAR
EVCILER
1 2001 7326
19001070053
939 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BATMAN
GERCÜS
1 2001 7326
19001070054
940 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BAYBURT
MERKEZ
1 2001 7326
19001070055
946 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
IĞDIR
ARALIK
1 2001 7326
19001070056
902 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AĞRI
PATNOS
1 2001 7326
19001070057
950 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
RİZE
IKIZDERE
1 2001 7326
19001070058
947 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KARS
SELIM
1 2001 7326
19001080001
1058 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MARDİN
MERKEZ
1 2001
19001090001
1066 MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
KADIKÖY
6 2001
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURDUR
MERKEZ
1 2001
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MERSİN
MERKEZ
1 2001
19001100002
19001110002
725 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
1494 MERSİN ÜNİVERSİTESİ
19038620004
431 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
VAN
MERKEZ
1 2001
19001120078
474 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ADIYAMAN
TÜM İLÇELER
1 2001
19001120079
646 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
IĞDIR
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120080
647 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
YALOVA
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120081
626 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TOKAT
TÜM İLÇELER
2 2001
TABLO-1 Sayfa -6
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
19001120082
629 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TRABZON
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120083
612 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MUŞ
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120084
613 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
NEVŞEHİR
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120085
635 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
UŞAK
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120086
636 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
VAN
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120087
638 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ZONGULDAK
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120088
639 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AKSARAY
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120089
618 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SAMSUN
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120090
619 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİİRT
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120091
642 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KIRIKKALE
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120092
643 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BATMAN
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120093
644 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BARTIN
TÜM İLÇELER
1 2001
19001120094
645 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ARDAHAN
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120095
631 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TUNCELİ
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120096
633 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ŞANLIURFA
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120097
648 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KARABÜK
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120098
649 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
OSMANİYE
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120099
650 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DÜZCE
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120100
640 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BAYBURT
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120101
641 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KARAMAN
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120102
566 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AMASYA
TÜM İLÇELER
3 2001
19001120103
570 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AYDIN
TÜM İLÇELER
3 2001
19001120104
571 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BALIKESİR
TÜM İLÇELER
1 2001
19001120105
572 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİLECİK
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120106
575 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BOLU
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120107
577 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURSA
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120108
580 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ÇORUM
TÜM İLÇELER
1 2001
19001120109
581 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DENİZLİ
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120110
564 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AĞRI
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120111
584 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ELAZIĞ
TÜM İLÇELER
3 2001
TABLO-1 Sayfa -7
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
19001120112
585 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ERZİNCAN
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120113
586 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ERZURUM
TÜM İLÇELER
1 2001
19001120114
587 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ESKİŞEHİR
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120115
573 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİNGÖL
TÜM İLÇELER
1 2001
19001120116
574 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİTLİS
TÜM İLÇELER
3 2001
19001120117
590 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GÜMÜŞHANE
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120118
591 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
HAKKARİ
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120119
592 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
HATAY
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120120
593 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ISPARTA
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120121
582 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DİYARBAKIR
TÜM İLÇELER
1 2001
19001120122
583 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
EDİRNE
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120123
599 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KASTAMONU
TÜM İLÇELER
1 2001
19001120124
600 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KAYSERİ
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120125
601 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KIRKLARELİ
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120126
602 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KIRŞEHİR
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120127
588 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GAZİANTEP
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120128
589 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GİRESUN
TÜM İLÇELER
1 2001
19001120129
608 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MANİSA
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120130
609 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER
2 2001
19001120131
610 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MARDİN
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120132
611 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MUĞLA
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120133
595 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MERSİN
TÜM İLÇELER
1 2001
19001120134
598 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KARS
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120135
614 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
NİĞDE
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120136
615 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ORDU
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120137
616 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
RİZE
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120138
617 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SAKARYA
TÜM İLÇELER
3 2001
19001120139
603 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
1 2001
19001120140
606 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KÜTAHYA
TÜM İLÇELER
2 2001
19001120141
620 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİNOP
TÜM İLÇELER
2 2001
TABLO-1 Sayfa -8
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
21002200002
1032 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Merkez
GİH
Ortaöğretim
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
13
ANKARA
MERKEZ
5 2001 7225 7259
19001130002
1085 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
BEYOGLU
1 2001
19001140002
1227 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MUĞLA
MERKEZ
2 2001
19001150002
1216 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
HATAY
MERKEZ
2 2001
19001170002
1257 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TEKİRDAĞ
MERKEZ
1 2001
19002730004
970 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KONYA
MERKEZ
1 2001
19001190002
807 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
NİĞDE
TÜM İLÇELER
1 2001
19001200002
658 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SAMSUN
MERKEZ
2 2001
558 ORDU ÜNİVERSİTESİ
19001210002
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ORDU
MERKEZ
1 2001
19001220058
1367 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ERZURUM
OLTU
1 2001
19001220059
1360 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
2 2001
19001220060
1380 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KASTAMONU
INEBOLU
1 2001
19001220061
1363 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BALIKESİR
DURSUNBEY
1 2001
19001220062
1375 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MANİSA
MERKEZ
1 2001
19001220063
1362 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANTALYA
KORKUTELI
1 2001
19001220064
1368 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
1 2001
19001220065
1382 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ZONGULDAK
DEVREK
1 2001
19001220066
1372 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KIRKLARELİ
MERKEZ
1 2001
19032510001
1182 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
14 2001
19001230002
1094 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
ÇANKAYA
2 2001
19001280002
1017 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DENİZLİ
MERKEZ
2 2001
19001310002
1197 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
RİZE
MERKEZ
1 2001
19001320016
879 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KÜTAHYA
TÜM İLÇELER
2 2001
19001320017
881 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ORDU
TÜM İLÇELER
2 2001
19001320018
873 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
HAKKARİ
TÜM İLÇELER
1 2001
19001320019
876 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KIRKLARELİ
TÜM İLÇELER
1 2001
19001320020
877 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KIRŞEHİR
TÜM İLÇELER
1 2001
19001320021
878 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KİLİS
TÜM İLÇELER
1 2001
19001320022
882 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SAKARYA
TÜM İLÇELER
1 2001
19001320023
883 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ŞANLIURFA
TÜM İLÇELER
2 2001
TABLO-1 Sayfa -9
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
19001320024
884 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ŞIRNAK
TÜM İLÇELER
1 2001
19001320025
885 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TUNCELİ
TÜM İLÇELER
2 2001
19001320026
867 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
EDİRNE
TÜM İLÇELER
1 2001
19001320027
870 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GAZİANTEP
TÜM İLÇELER
2 2001
19001320028
862 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ARDAHAN
TÜM İLÇELER
1 2001
19001320029
866 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
AYDIN
TÜM İLÇELER
1 2001
21002220006
1534 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AMBAR MEMURU (MAL,
12
HESAP SORUMLUSU)
İSTANBUL
SARIYER
1 1101 2075
21002220007
1533 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
HESAP SORUMLUSU
12
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
2 2075
21002220008
1530 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MAL SORUMLUSU
12
İSTANBUL
TUZLA
1 1101 2075
21002220009
1532 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MAL SORUMLUSU
12
İZMİR
TÜM İLÇELER
2 1101 2075
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SAKARYA
MERKEZ
2 2001
19001330002
340 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
19001350002
1074 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
ÇANKAYA
2 2001
19001360002
1327 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KONYA
MERKEZ
2 2001
19001400011
1149 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BAYBURT
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400012
1152 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ŞIRNAK
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400013
1154 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ARDAHAN
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400014
1123 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AFYONKARAHİSAR
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400015
1136 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MUĞLA
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400016
1139 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SAKARYA
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400017
1142 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TEKİRDAĞ
TÜM İLÇELER
2 2001
19001400018
1128 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURSA
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400019
1129 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GAZİANTEP
TÜM İLÇELER
2 2001
19001400020
1145 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ŞANLIURFA
TÜM İLÇELER
2 2001
19001400021
1146 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
VAN
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400022
1134 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400023
1124 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AĞRI
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400024
1125 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400025
1126 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANTALYA
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400026
1127 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİTLİS
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400027
1130 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
HAKKARİ
TÜM İLÇELER
1 2001
TABLO-1 Sayfa -10
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
19001400028
1131 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
1 2001
19001400029
1132 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İZMİR
TÜM İLÇELER
2 2001
837 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
6 2001
917 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
19032530002
19001470002
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ISPARTA
MERKEZ
2 2001
20001930001
1249 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
İSTANBUL
KADIKÖY
1 2045 7257 7300
20001930002
1251 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
İSTANBUL
KADIKÖY
1 2051 7257 7300
20001930003
1243 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
BİLECİK
BOZÜYÜK
1 2051 7257 7300
20001930004
1233 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
2 2061 7257 7300
20001930005
1235 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
1 2051 7257 7300
20001930006
1231 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
ADANA
MERKEZ
1 2061 7257 7300
20001930007
1246 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
İSTANBUL
PENDIK
1 2073 7257 7300
20001930008
1244 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
BURSA
TÜM İLÇELER
1 2051 7257 7300
20001930009
1248 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
İSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
1 2045 7257 7300
19001500016
1337 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURSA
NILÜFER
1 2001
19001500017
1345 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
1 2001
19001500018
1341 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GAZİANTEP
SAHINBEY
1 2001
19001500019
1343 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
BAGCILAR
1 2001
19001500020
1338 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURSA
OSMANGAZI
1 2001
19001500021
1344 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
ESENYURT
2 2001
19001500022
1353 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİVAS
SUSEHRI
1 2001
20001980001
804 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
KONYA
KADINHANI
1 2051
20001980002
800 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
ŞANLIURFA
CEYLANPINAR
2 2051
19001530001
1433 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
KÜÇÜKÇEKMECE
1 2001
20001830001
1043 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
ERZURUM
HORASAN
1 2061 2065
20001830002
1042 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
KAYSERİ
KOCASINAN
1 2061 2065
20001830003
1056 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
DİYARBAKIR
SUR
1 2061 2065
20001830004
1044 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
ANKARA
SEREFLIKOÇHISAR
1 2061 2065
20001830005
1046 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
YOZGAT
SARIKAYA
1 2061 2065
19001540002
1050 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
EDİRNE
EDIRNE MERKEZ
1 2001
19001580001
1329 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
YENIMAHALLE
1 2001
TABLO-1 Sayfa -11
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
20001890001
1049 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
GAZİANTEP
MERKEZ
1 2051
20001890002
623 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
İSTANBUL
ESENLER
1 2023
20001890003
630 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
VAN
MERKEZ
1 2023
20001890004
1053 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
EDİRNE
MERKEZ
1 2051
20001890005
634 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
DENİZLİ
MERKEZ
1 2023
20001890006
627 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
ISPARTA
MERKEZ
1 2023
20001890007
1052 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
BURSA
MERKEZ
1 2051
20001890008
624 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
İSTANBUL
ÜMRANIYE
1 2023
20001890009
628 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.
Taşra
YOK
Ortaöğretim
TEKNİSYEN
YOK
ERZURUM
MERKEZ
1 2023
19038650021
244 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
EDİRNE
TÜM İLÇELER
1 2001
19038650022
245 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
7 2001
19038650023
246 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MUĞLA
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650024
247 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MUŞ
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650025
248 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SAMSUN
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650026
249 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TRABZON
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650027
238 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BOLU
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650028
239 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURDUR
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650029
253 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DÜZCE
TÜM İLÇELER
3 2001
19038650030
256 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MANİSA
TÜM İLÇELER
1 2001
19038650031
250 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KİLİS
TÜM İLÇELER
3 2001
19038650032
252 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
OSMANİYE
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650033
240 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURSA
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650034
241 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ÇANKIRI
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650035
242 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ÇORUM
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650036
243 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DENİZLİ
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650037
235 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ARTVİN
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650038
236 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİLECİK
TÜM İLÇELER
2 2001
19038650039
237 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİTLİS
TÜM İLÇELER
2 2001
19038660002
734 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
ÇANKAYA
1 2001
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BARTIN
MERKEZ
1 2001
19001630001
1202 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TABLO-1 Sayfa -12
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
19001630002
1205 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DÜZCE
MERKEZ
1 2001
19001630003
1204 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ZONGULDAK
MERKEZ
1 2001
19001630004
1203 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
MERKEZ
6 2001
19001630005
1207 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
1 2001
19001630006
1206 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AYDIN
MERKEZ
1 2001
19038640070
342 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AKSARAY
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640071
343 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AMASYA
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640072
344 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANTALYA
TÜM İLÇELER
2 2001
19038640073
347 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AYDIN
TÜM İLÇELER
2 2001
19038640074
348 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BALIKESİR
TÜM İLÇELER
2 2001
19038640075
350 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BİLECİK
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640076
338 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
AĞRI
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640077
419 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TEKİRDAĞ
TÜM İLÇELER
2 2001
19038640078
411 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
RİZE
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640079
417 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ŞANLIURFA
TÜM İLÇELER
4 2001
19038640080
418 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ŞIRNAK
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640081
424 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
VAN
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640082
359 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURSA
TÜM İLÇELER
3 2001
19038640083
368 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ÇANAKKALE
TÜM İLÇELER
2 2001
19038640084
374 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DENİZLİ
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640085
345 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ARDAHAN
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640086
346 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ARTVİN
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640087
377 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
EDİRNE
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640088
380 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GAZİANTEP
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640089
357 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BOLU
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640090
358 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURDUR
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640091
383 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
HAKKARİ
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640092
384 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
HATAY
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640093
385 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
11 2001
19038640094
386 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İZMİR
TÜM İLÇELER
4 2001
TABLO-1 Sayfa -13
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
19038640095
375 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DİYARBAKIR
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640096
376 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
DÜZCE
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640097
390 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KARS
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640098
392 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KIRKLARELİ
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640099
381 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GİRESUN
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640100
382 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
GÜMÜŞHANE
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640101
399 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MANİSA
TÜM İLÇELER
3 2001
19038640102
400 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MARDİN
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640103
388 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KARAMAN
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640104
406 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
MUĞLA
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640105
409 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ORDU
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640106
393 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640107
412 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SAKARYA
TÜM İLÇELER
2 2001
19038640108
415 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİNOP
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640109
416 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİVAS
TÜM İLÇELER
1 2001
19038640110
1645 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-7
KONYA
TÜM İLÇELER
3 2001
20001810001
1359 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
SÜREKLİ İŞÇİ
YOK
KÜTAHYA
TAVSANLI
7 1101 2001
Taşra
YOK
Ortaöğretim
ELEKTRONİKCİ
YOK
MARDİN
MERKEZ
5 2023 7257
826 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Ortaöğretim
ANBAR MEMURU
YOK
ZONGULDAK
MERKEZ
2 2023 2061 2065 2109
832 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20002140001
20001780001
20001780002
6 TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
Merkez
YOK
Ortaöğretim
ANBAR MEMURU
YOK
ZONGULDAK
MERKEZ
3 2023 2061 2065
20001960001
1430 TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A..Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Ortaöğretim
HEMŞİRE
YOK
SAKARYA
MERKEZ
2 2125
19038600005
1063 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TRABZON
SÜRMENE
1 2001
19038600006
1064 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
TRABZON
VAKFIKEBIR
1 2001
19038600007
1065 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
SİNOP
AYANCIK
1 2001
19001650005
282 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURSA
BÜYÜKORHAN
1 2001
19001650006
286 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURSA
HARMANCIK
1 2001
19001650007
284 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
BURSA
KELES
1 2001
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
3 2001
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
1 2001
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ANKARA
TÜM İLÇELER
1 2001
19001680001
19001710002
19002690002
1095 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
335 YARGITAY BAŞKANLIĞI
1286 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
TABLO-1 Sayfa -14
TABLO-1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
19001720002
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
749 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
Merkez
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
BESIKTAS
1 2001
19001740002
1023 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
ADIYAMAN
GÖLBASI
1 2001 7329
19001740003
1024 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
HATAY
REYHANLI
1 2001 7329
19001690007
845 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
İSTANBUL
MERKEZ
1 2001
19001690008
841 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
KAYSERİ
MERKEZ
2 2001
19001690009
843 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taşra
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
VAN
MERKEZ
1 2001
19001750002
552 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
GİH
Ortaöğretim
MEMUR
13-6
VAN
MERKEZ
1 2001
Merkez
TABLO-1 Sayfa -15
TABLO-2 ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET
SINIFI
EĞİTİM
DURUMU
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
19000020060
1611 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
KOCAELİ
KANDIRA
4 1101 3001 7225
19000020061
1607 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
İSTANBUL
KARTAL
5 1101 3001 7225
19000020062
1635 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
İSTANBUL
SILIVRI
9 1101 3001 7225
19002650005
1491 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
3 3001
19002870016
1285 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ANKARA
TÜM İLÇELER
8 3001
19000100002
464 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ANTALYA
MERKEZ
2 3001
19000130002
1096 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ESKİŞEHİR
MERKEZ
3 3001
19000150002
679 ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
4 3001
19000220002
1515 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ERZURUM
MERKEZ
3 3001
19000280002
1513 BAŞBAKANLIK
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ANKARA
ÇANKAYA
2 3001
19002890004
1229 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
2 3001
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ANKARA
ÇANKAYA
2 3001
19000390002
982 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
19000410002
1448 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ÇANAKKALE
MERKEZ
2 3001
19002900002
1540 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ANKARA
TÜM İLÇELER
8 3001
19000440004
1100 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ADANA
YUMURTALIK
1 3001
19000450002
1454 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ANKARA
ÇANKAYA
1 3001
19000460001
389 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
İSTANBUL
BESIKTAS
1 3001
20001790001
855 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Önlisans
SEKRETER
YOK
ANKARA
MERKEZ
1 3391
20001790002
854 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Önlisans
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
YOK
ANKARA
MERKEZ
1 3173 6225
19002600004
1478 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ANKARA
ANKARA MERKEZ
1 3001
19000510016
1000 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ANKARA
MERKEZ
5 3001
19000510017
1014 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
KARS
MERKEZ
2 3001
19002610002
1457 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ANKARA
ALTINDAG
2 3001
20001880001
991 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
DİYARBAKIR
ÇÜNGÜS
1 3391
20001880002
990 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
KARAMAN
ERMENEK
2 3175
20001880003
992 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
ELAZIĞ
KEBAN
1 3175
20001880004
988 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
ŞANLIURFA
BOZOVA
1 3167
20001880005
985 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
ÇANAKKALE
ÇAN
1 3175
20001880006
989 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
ARTVİN
MERKEZ
1 3167
20001880007
986 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
KAHRAMANMARAŞ
AFSIN
2 3167
TABLO-2 Sayfa-1
TABLO-2 ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
20001880008
20001880009
21002360001
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET
SINIFI
EĞİTİM
DURUMU
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
987 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
KAHRAMANMARAŞ
ELBISTAN
1 3391
993 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
SİVAS
SUSEHRI
2 3175
Merkez
GİH
Önlisans
YÖNETİM GÖREVLİSİ
9
ANKARA
ÇANKAYA
1 3173
1108 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
19000740038
751 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
GÜMÜŞHANE
MERKEZ
1 3001
19000740039
761 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
IĞDIR
MERKEZ
1 3001
19000740040
753 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
MARDİN
DERIK
1 3001
19000740041
750 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ERZİNCAN
ERZINCAN MERKEZ
1 3001
19000740042
760 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
ARDAHAN
ARDAHAN MERKEZ
1 3001
21038560002
1294 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
Merkez
GİH
Önlisans
MEMUR
10
ANKARA
TÜM İLÇELER
5 3001 7225 7259
19002930037
1169 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
BARTIN
TÜM İLÇELER
1 3001
19002930038
1170 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
KARABÜK
TÜM İLÇELER
1 3001
19002930039
1156 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
KIRIKKALE
TÜM İLÇELER
1 3001
19002930040
1158 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
SİİRT
TÜM İLÇELER
1 3001
19002930041
1135 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
DÜZCE
TÜM İLÇELER
1 3001
19002930042
1220 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
MEMUR
13-6
TEKİRDAĞ
TÜM İLÇELER
1 3001
20001800001
459 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
SEKRETER
YOK
KIRIKKALE
MERKEZ
1 3179
20001800002
451 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
ANKARA
YENIMAHALLE
1 3391
20001800003
456 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
ANKARA
MAMAK
1 3173
457 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20001800004
Taşra
YOK
Önlisans
SEKRETER
YOK
ANKARA
MAMAK
1 3179
21002220010
1529 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Taşra
GİH
Önlisans
VHKİ
10
ÇANAKKALE
MERKEZ
1 3179
20001930010
1252 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
TEKNİKER
YOK
İSTANBUL
KADIKÖY
1 3366 7257 7300
20001930011
1242 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
TEKNİKER
YOK
BİLECİK
MERKEZ
1 3290 7257 7300
20001930012
1237 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
TEKNİKER
YOK
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
1 3366 7257 7300
20001930013
1239 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
TEKNİKER
YOK
ANKARA
MERKEZ
1 3366 7257 7300
20001930014
1240 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
TEKNİKER
YOK
ANKARA
POLATLI
1 3290 7257 7300
20001940001
1358 TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
SİVAS
MERKEZ
1 3173
Taşra
YOK
Önlisans
TEKNİKER
YOK
EDİRNE
MERKEZ
2 3293
Merkez
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
ESKİŞEHİR
MERKEZ
1 3329
20001890010
20001950001
632 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD.
1522 TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20001780003
830 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
ZONGULDAK
MERKEZ
5 3163 3173
20001780004
829 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Önlisans
MEMUR
YOK
ZONGULDAK
MERKEZ
5 3163 3173 3179
TABLO-2 Sayfa-2
TABLO-3 LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM
SINIFI
DURUMU
ÜNVAN
DERECE İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
21002640001
1319 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI
Merkez
AHS
Lisans
AVUKAT
6
ANKARA
ÇANKAYA
1 4419 7205 7361
20001970001
1524 ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Lisans
ANBAR MEMURU
YOK
RİZE
TÜM İLÇELER
7 4431 4453
20001970002
1525 ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Lisans
MÜHENDİS
YOK
RİZE
TÜM İLÇELER
2 4677
20001970003
708 ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Lisans
MÜHENDİS
YOK
RİZE
MERKEZ
1 4531
20001970004
1456 ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Lisans
MÜHENDİS
YOK
RİZE
TÜM İLÇELER
1 4669
20001820001
1332 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Lisans
MÜHENDİS
YOK
ANKARA
MERKEZ
1 4669
20001820002
1333 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
ANKARA
MERKEZ
1 4421
20002170001
1518 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Lisans
SÜREKLİ İŞÇİ
YOK
İSTANBUL
BEYOGLU
1 4619
20002170002
795 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Lisans
SÜREKLİ İŞÇİ
YOK
İSTANBUL
BEYOGLU
1 4531
20001800005
453 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
ANKARA
YENIMAHALLE
2 4503
20001800006
452 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
ANKARA
YENIMAHALLE
1 4431
20001920001
979 PTT A. Ş.
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
3 4001
20001920002
980 PTT A. Ş.
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
SAKARYA
TÜM İLÇELER
3 4001
20001920003
981 PTT A. Ş.
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
SİVAS
TÜM İLÇELER
3 4001
20001920004
983 PTT A. Ş.
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
ORDU
TÜM İLÇELER
2 4001
20001920005
978 PTT A. Ş.
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
KONYA
TÜM İLÇELER
5 4001
20001920006
975 PTT A. Ş.
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
AFYONKARAHİSAR
TÜM İLÇELER
3 4001
20001920007
976 PTT A. Ş.
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
BURSA
TÜM İLÇELER
5 4001
20001920008
977 PTT A. Ş.
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
20 4001
21002260001
957 RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI
Merkez
AHS
Lisans
AVUKAT
8
ANKARA
ÇANKAYA
1 4419 7205 7361
Merkez
GİH
Lisans
MEMUR
9
ANKARA
ÇANKAYA
1 4431
Taşra
THS
Lisans
MÜHENDİS
8
ÇANAKKALE
MERKEZ
1 4677
Merkez
GİH
Lisans
MEMUR
7
ANKARA
ÇANKAYA
1 4001
21002290001
3 REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI
21002220011
1528 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
21002300001
798 SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
20001930015
1465 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Lisans
PUANTÖR
YOK
İSTANBUL
KADIKÖY
5 1101 4431 7257 7300 7327
20001930016
1469 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
İSTANBUL
KADIKÖY
1 4421 7300 7327
20001930017
1472 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
ÇANKIRI
MERKEZ
1 4001 7300 7327
20001930018
1470 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
1 4453 7300 7327
20001930019
1466 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
3 4503 7300 7327
20001930020
1467 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
5 4421 7300 7327
20001930021
1468 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
1 4001 7300 7327
TABLO-3 Sayfa-1
TABLO-3 LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB
KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM
SINIFI
DURUMU
ÜNVAN
DERECE İL
İLÇE
ADET
NİTELİK
NİT 1 NİT 2 NİT 3 NİT 4 NİT 5 NİT 6 NİT 7
20001930022
1471 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
ANKARA
MERKEZ
3 4431 7327
20001930023
1473 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
SİVAS
MERKEZ
1 4421 7300 7327
20001930024
1278 T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
SİVAS
DIVRIGI
1 4001 7300 7327
Merkez
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
ANKARA
ÇANKAYA
1 4001
20001900001
266 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHÜT A.Ş.
20002160001
1176 TÜRKİYE ELEKTRO MEKANİK SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Lisans
SÜREKLİ İŞÇİ
YOK
ANKARA
YENIMAHALLE
1 4431
20001950002
1523 TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YOK
Lisans
MEMUR
YOK
ESKİŞEHİR
MERKEZ
1 4507
Taşra
YOK
Lisans
MÜHENDİS
YOK
ZONGULDAK
MERKEZ
1 4679
Merkez
GİH
Lisans
VHKİ
9
ANKARA
MERKEZ
1 4001 6225
20001780005
21002380001
834 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1519 TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
TABLO-3 Sayfa-2
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
19000010001
19002740001
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
1331 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
712 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BOLU
MERKEZ
2
999
1000 1001
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAYSERİ
MELIKGAZI
1
999
1000 1001
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
NİT 5
19000020001
1303 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
SINCAN
6
999
1000 1001
1101
7225
19000020002
1313 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
TORBALI
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020003
1604 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
VAN
MERKEZ
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020004
1317 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
Şehzadeler
2
999
1000 1001
1101
7225
19000020005
1178 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
MERKEZ
2
999
1000 1001
1101
7225
19000020006
1587 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
MERKEZ
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020007
1324 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TOKAT
ZILE
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020008
1314 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRKLARELİ
MERKEZ
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020009
1315 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRKLARELİ
PINARHISAR
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020010
1316 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRKLARELİ
VIZE
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020011
1304 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
CEYHAN
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020012
1318 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUĞLA
FETHIYE
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020013
1320 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
OSMANİYE
TOPRAKKALE
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020014
1311 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HATAY
KIRIKHAN
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020015
1185 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HAKKARİ
YÜKSEKOVA
3
999
1000 1001
1101
7225
19000020016
1305 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
POZANTI
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020017
1588 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BALIKESİR
BURHANIYE
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020018
1591 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BOLU
MERKEZ
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020019
1592 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GİRESUN
SEBINKARAHISAR
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020020
1594 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
BUCA
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020021
1596 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRIKKALE
DELICE
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020022
1598 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
AKSEHIR
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020023
1599 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
SEYDISEHIR
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020024
1321 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAMSUN
BAFRA
2
999
1000 1001
1101
7225
19000020025
1181 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
BAKIRKÖY
5
999
1000 1001
1101
7225
19000020026
1589 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BALIKESİR
MERKEZ
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020027
1642 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BALIKESİR
BANDIRMA
2
999
1000 1001
1101
7225
19000020028
1590 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BATMAN
MERKEZ
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020029
1187 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞIRNAK
CIZRE
3
999
1000 1001
1101
7225
TABLO-4 Sayfa-1
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
19000020030
1177 ADALET BAKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
19000020031
1322 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAMSUN
19000020032
1306 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
19000020033
1310 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
19000020034
1307 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
19000020035
1325 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
19000020036
1309 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
19000020037
1597 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
19000020038
1586 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
19000020039
1595 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
19000020040
1183 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
19000020041
1593 ADALET BAKANLIĞI
19000020042
19000020043
NİT 3 NİT 4
NİT 5
30
999
1000 1001
1101
7225
ÇARSAMBA
1
999
1000 1001
1101
7225
AFYONKARAHİSAR
DINAR
1
999
1000 1001
1101
7225
DÜZCE
MERKEZ
1
999
1000 1001
1101
7225
15-11
ANTALYA
ELMALI
1
999
1000 1001
1101
7225
15-11
VAN
ERCIS
1
999
1000 1001
1101
7225
HİZMETLİ
15-11
BURSA
GEMLIK
1
999
1000 1001
1101
7225
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
KANDIRA
4
999
1000 1001
1101
7225
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
KARATAS
1
999
1000 1001
1103
7225
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARS
MERKEZ
1
999
1000 1001
1101
7225
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
KARTAL
5
999
1000 1001
1101
7225
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
KARTAL
1
999
1000 1001
1101
7225
1600 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MARDİN
MIDYAT
1
999
1000 1001
1101
7225
1179 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
10
999
1000 1001
1101
7225
19000020044
1180 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
MERKEZ
5
999
1000 1001
1101
7225
19000020045
1184 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
MERKEZ
5
999
1000 1001
1101
7225
19000020046
1601 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
MERKEZ
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020047
1186 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAMSUN
MERKEZ
2
999
1000 1001
1101
7225
19000020048
1312 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
SILIVRI
2
999
1000 1001
1101
7225
19000020049
1602 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
SIVEREK
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020050
1323 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞIRNAK
MERKEZ
1
999
1000 1001
1101
7225
19000020051
1603 ADALET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TEKİRDAĞ
MERKEZ
4
999
1000 1001
1101
7225
19002810001
1462 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
SEYHAN
1
999
1000 1001
19000030001
1140 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADIYAMAN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000040001
1062 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
BAHÇELIEVLER
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AYDIN
EFELER
3
999
1000 1001
19000050001
998 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
19002650001
1487 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002650002
1488 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DİYARBAKIR
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002650003
1490 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAKARYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002650004
1489 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000060001
1461 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AFYONKARAHİSAR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-2
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
19000070001
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
476 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AĞRI
MERKEZ
1
999
1000 1001
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19000080001
1429 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRŞEHİR
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002870001
1283 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANKIRI
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870002
1274 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TEKİRDAĞ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870003
1263 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GÜMÜŞHANE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870004
1266 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BAYBURT
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870005
1267 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
IĞDIR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870006
1269 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KİLİS
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870007
1271 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANAKKALE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870008
1273 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
VAN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870009
1276 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURDUR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870010
1277 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ORDU
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870011
1280 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARTVİN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870012
1281 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZİNCAN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870013
1282 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAMSUN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870014
1264 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002870015
1284 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000100001
463 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
MERKEZ
3
999
1000 1001
19000110001
899 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AKSARAY
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000120001
461 AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AMASYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000130001
1097 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ESKİŞEHİR
MERKEZ
4
999
1000 1001
19000140001
1434 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19000150001
682 ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
9
999
1000 1001
19000160001
995 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARDAHAN
ÇILDIR
1
999
1000 1001
19000170001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARTVİN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000180001
1495 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
809 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19000200001
844 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19000190001
1079 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19000210001
1173 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
YENIMAHALLE
1
999
1000 1001
19000220001
1516 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
MERKEZ
5
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002880001
709 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
TABLO-4 Sayfa-3
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19000250001
1484 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BALIKESİR
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000260001
5 BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BARTIN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000270001
1174 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000280001
1514 BAŞBAKANLIK
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19000290001
208 BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BATMAN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000300001
1451 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BAYBURT
MERKEZ
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİLECİK
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000320001
815 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
19002890001
1232 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARDAHAN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002890002
1234 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002890003
1230 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRKLARELİ
MERKEZ
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİTLİS
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000340001
656 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
19000350001
1162 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
BESIKTAS
1
999
1000 1001
19000360001
836 BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
YOZGAT
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002700001
229 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
YILDIRIM
1
999
1000 1001
19001760001
430 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ZONGULDAK
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19000370001
425 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
MERKEZ
3
999
1000 1001
19000380001
1442 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİVAS
KOYULHISAR
1
999
1000 1001
19000380002
1440 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİVAS
SUSEHRI
1
999
1000 1001
19000380003
1443 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİVAS
ZARA
1
999
1000 1001
19000390001
984 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
3
999
1000 1001
19000400001
655 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
KEÇIÖREN
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANAKKALE
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000410001
19000420001
1449 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANKIRI
MERKEZ
19002900001
1541 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
2 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
TÜM İLÇELER
19000440001
1102 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
19000440002
1101 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
19000450001
1455 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
21033400001
1111 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HADEME
21033400002
1112 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HADEME
19002600001
1480 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
19002600002
1479 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
TABLO-4 Sayfa-4
NİT 5
1
999
1000 1001
18
999
1000 1001
POZANTI
1
999
1000 1001
YÜREGIR
3
999
1000 1001
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
2
999
1000 1001
7225
7259
15-11
KOCAELİ
GÖLCÜK
1
999
1000 1001
7225
7259
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
1
999
1000 1001
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19002600003
1481 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MERSİN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000490001
1189 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19000510001
1018 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARTVİN
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000510002
1004 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ELAZIĞ
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000510003
1006 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
EDİRNE
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000510004
1001 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
9
999
1000 1001
19000510005
1009 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİVAS
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000510006
1010 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAHRAMANMARAŞ
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000510007
1013 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000510008
1011 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000510009
1003 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000510010
1008 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AYDIN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002610001
1458 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ALTINDAG
1
999
1000 1001
19000520001
1106 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
5
999
1000 1001
557 DİCLE ÜNİVERSİTESİ
19000540001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DİYARBAKIR
MERKEZ
3
999
1000 1001
19000550001
1553 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DÜZCE
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000550002
1550 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
ELMALI
1
999
1000 1001
19000550003
1576 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TOKAT
ALMUS
1
999
1000 1001
19000550004
1571 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
AKHISAR
1
999
1000 1001
19000550005
1551 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİTLİS
ADILCEVAZ
1
999
1000 1001
19000550006
16 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
SEYHAN
1
999
1000 1001
19000550007
1558 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
BEYOGLU
2
999
1000 1001
19000550008
1559 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
BORNOVA
1
999
1000 1001
19000550009
1549 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
PURSAKLAR
2
999
1000 1001
19000550010
1585 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
PASINLER
1
999
1000 1001
19000550011
1555 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HAKKARİ
SEMDINLI
1
999
1000 1001
19000550012
1560 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARABÜK
SAFRANBOLU
1
999
1000 1001
19000550013
1568 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KÜTAHYA
SIMAV
1
999
1000 1001
19000550014
1572 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
SALIHLI
1
999
1000 1001
19000550015
1584 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
SALIHLI
1
999
1000 1001
19000550016
1561 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARS
MERKEZ
1
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-5
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19000550017
1554 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550018
1556 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
ÜMRANIYE
2
999
1000 1001
19000550019
1557 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
EYÜP
1
999
1000 1001
19000550020
1563 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550021
1567 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KÜTAHYA
TAVSANLI
1
999
1000 1001
19000550022
1573 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
SOMA
1
999
1000 1001
19000550023
1574 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ORDU
ÜNYE
1
999
1000 1001
19000550024
1579 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
ARSIN
1
999
1000 1001
19000550025
1580 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
DERNEKPAZARI
1
999
1000 1001
19000550026
1581 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
ORTAHİSAR
1
999
1000 1001
19000550027
19 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADIYAMAN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550028
21 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AFYONKARAHİSAR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550029
22 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AĞRI
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550030
23 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AMASYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550031
27 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550032
29 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARTVİN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550033
31 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AYDIN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550034
32 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BALIKESİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550035
33 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİLECİK
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550036
35 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİTLİS
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550037
38 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BOLU
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550038
42 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURDUR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550039
26 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19000550040
46 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANAKKALE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550041
34 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİNGÖL
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550042
54 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DİYARBAKIR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550043
55 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
EDİRNE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550044
56 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ELAZIĞ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550045
57 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZİNCAN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550046
50 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANKIRI
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550047
51 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇORUM
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-6
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19000550048
44 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550049
61 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ESKİŞEHİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550050
63 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GAZİANTEP
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550051
1564 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
DERINCE
1
999
1000 1001
19000550052
1577 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TOKAT
TURHAL
1
999
1000 1001
19000550053
1578 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TOKAT
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000550054
1582 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
YOZGAT
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000550055
1569 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MALATYA
YESILYURT
2
999
1000 1001
19000550056
1548 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
GÖLBASI
1
999
1000 1001
19000550057
1545 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
KEÇIÖREN
1
999
1000 1001
19000550058
1546 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
SINCAN
1
999
1000 1001
19000550059
1570 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MALATYA
BATTALGAZI
1
999
1000 1001
19000550060
1565 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
KARATAY
3
999
1000 1001
19000550061
1562 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAYSERİ
MELIKGAZI
1
999
1000 1001
19000550062
1552 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
AKKÖY
2
999
1000 1001
19000550063
1575 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
DEREPAZARI
1
999
1000 1001
19000550064
1583 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
DEREPAZARI
1
999
1000 1001
19000550065
1543 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AKSARAY
ESKIL
1
999
1000 1001
19000550066
1544 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
OSMANGAZI
1
999
1000 1001
19000550067
1542 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
PENDIK
1
999
1000 1001
19000550068
1566 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
SELÇUKLU
1
999
1000 1001
19000550069
325 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19000550070
68 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GÜMÜŞHANE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550071
69 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HAKKARİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550072
70 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HATAY
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550073
59 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550074
72 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MERSİN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550075
73 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19000550076
74 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550077
75 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARS
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550078
76 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-7
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19000550079
78 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRKLARELİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550080
79 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRŞEHİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550081
80 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550082
81 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550083
53 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550084
66 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GİRESUN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550085
71 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ISPARTA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550086
88 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAHRAMANMARAŞ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550087
77 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAYSERİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550088
90 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MARDİN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550089
92 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUĞLA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550090
93 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUŞ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550091
94 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
NEVŞEHİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550092
83 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KÜTAHYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550093
96 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ORDU
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550094
97 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550095
102 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİNOP
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550096
103 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİVAS
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550097
104 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TEKİRDAĞ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550098
105 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550099
106 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TOKAT
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550100
95 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
NİĞDE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550101
108 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
UŞAK
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550102
109 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
VAN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550103
110 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
YOZGAT
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550104
111 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ZONGULDAK
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550105
101 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİİRT
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550106
114 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARAMAN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550107
115 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRIKKALE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550108
116 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BATMAN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550109
117 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BARTIN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-8
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19000550110
118 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
YALOVA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550111
107 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550112
85 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MALATYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550113
86 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550114
99 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAKARYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550115
100 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAMSUN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550116
121 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KİLİS
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550117
122 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
OSMANİYE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550118
123 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DÜZCE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550119
113 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AKSARAY
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550120
119 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARABÜK
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550121
311 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550122
314 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550123
315 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550124
319 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550125
320 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550126
321 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AMASYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550127
323 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19000550128
326 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550129
327 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550130
328 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000550131
330 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
316 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
19000550132
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19032490001
1486 DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
MERKEZ
1
999
1000 1001
19032560001
1073 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GİRESUN
PIRAZIZ
1
999
1000 1001
19000560001
1092 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
KONAK
6
999
1000 1001
19000570001
403 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KÜTAHYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000580001
1432 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DÜZCE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000590001
812 EGE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
BORNOVA
7
999
1000 1001
969 EKONOMİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TEKİRDAĞ
ÇORLU
1
999
1000 1001
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002910001
19000620001
1209 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TABLO-4 Sayfa-9
7225
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19000620002
1196 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DİYARBAKIR
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620003
1212 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DÜZCE
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620004
1214 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURDUR
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620005
1217 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BARTIN
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620006
1213 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRŞEHİR
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620007
1198 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620008
1219 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAHRAMANMARAŞ
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620009
1194 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620010
1199 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUĞLA
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620011
1210 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HATAY
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620012
1211 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620013
1201 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİNOP
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620014
1215 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
NEVŞEHİR
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620015
1193 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620016
1191 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
MERKEZ
2
999
1000 1001
7225
19000620017
1190 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
2
999
1000 1001
7225
19000620018
1192 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620019
1200 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ZONGULDAK
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000620020
1208 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TOKAT
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
19000630001
729 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19000640001
473 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAYSERİ
MERKEZ
5
999
1000 1001
19000650001
562 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZİNCAN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002750001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000660001
1326 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
625 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ESKİŞEHİR
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000660002
846 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ESKİŞEHİR
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000670001
717 FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ELAZIĞ
MERKEZ
3
999
1000 1001
19000690001
1026 GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
KARAKÖPRÜ
1
999
1000 1001
19000700001
1245 GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
7
999
1000 1001
19000710001
1040 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GAZİANTEP
MERKEZ
3
999
1000 1001
19000720001
711 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TOKAT
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000730001
811 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
GEBZE
1
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-10
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19000740001
778 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
EDİRNE
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740002
777 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DİYARBAKIR
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000740003
776 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740004
774 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BALIKESİR
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740005
772 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740006
784 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
MERKEZ
9
999
1000 1001
19000740007
771 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
8
999
1000 1001
19000740008
785 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
MERKEZ
4
999
1000 1001
19000740009
787 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAYSERİ
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740010
799 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TEKİRDAĞ
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740011
794 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAKARYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740012
782 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HATAY
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740013
792 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAHRAMANMARAŞ
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740014
793 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUĞLA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740015
775 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
MERKEZ
3
999
1000 1001
19000740016
791 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740017
788 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000740018
790 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MALATYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740019
797 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAMSUN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740020
802 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740021
803 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ZONGULDAK
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740022
801 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740023
780 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ESKİŞEHİR
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740024
783 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MERSİN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740025
773 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AYDIN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740026
789 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740027
779 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740028
769 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000740029
781 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GAZİANTEP
MERKEZ
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ALTINDAG
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19002920001
21038560001
7 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
1297 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
TABLO-4 Sayfa-11
7225
NİT 5
7259
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19002930001
1627 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ORDU
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930002
1633 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930003
1634 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ZONGULDAK
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930004
1613 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930005
1614 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARTVİN
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19002930006
1616 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BATMAN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930007
1617 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİNGÖL
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930008
1618 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BOLU
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930009
1619 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930010
1620 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANAKKALE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930011
1622 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ELAZIĞ
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19002930012
1623 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GİRESUN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930013
1624 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930014
1625 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19002930015
1626 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRIKKALE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930016
1615 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AYDIN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930017
1628 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930018
1629 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAMSUN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930019
1630 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİİRT
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930020
1631 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİVAS
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930021
1632 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TEKİRDAĞ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19002930022
1621 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANKIRI
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000760001
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GİRESUN
TIREBOLU
1
999
1000 1001
19040090001
1082 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
684 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
YENIMAHALLE
1
999
1000 1001
19040090002
1083 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19002940001
732 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GAZİANTEP
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002940002
727 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002940003
739 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002940004
740 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MERSİN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002940005
742 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
VAN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002940006
741 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
MERKEZ
1
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-12
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
NİT 5
19002940007
736 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002940008
738 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAYSERİ
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002940009
733 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002940010
730 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002940011
728 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002940012
731 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DİYARBAKIR
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000780001
786 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GÜMÜŞHANE
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000790001
404 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ALTINDAG
9
999
1000 1001
19002840001
871 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
YENIMAHALLE
1
999
1000 1001
19000800001
696 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HAKKARİ
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000810001
1022 HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
MERKEZ
1
999
1000 1001
21033420001
1067 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ESKİŞEHİR
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
7259
21033420002
1068 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
7259
21033420003
1069 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAYSERİ
MERKEZ
1
999
1000 1001
7225
7259
19000820001
1301 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19000830001
1098 HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇORUM
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000850001
1016 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
IĞDIR
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000860001
212 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HATAY
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860002
192 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞIRNAK
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860003
196 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BATMAN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860004
200 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860005
174 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAKARYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860006
232 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860007
150 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860008
153 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860009
156 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860010
160 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
EDİRNE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860011
164 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860012
167 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860013
170 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860014
178 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HAKKARİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-13
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19000860015
180 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİVAS
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860016
182 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KÜTAHYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860017
186 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
NİĞDE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860018
89 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860019
87 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860020
98 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860021
91 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
YOZGAT
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860022
84 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860023
67 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BALIKESİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000860024
82 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANAKKALE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19000870001
458 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MALATYA
BATTALGAZI
2
999
1000 1001
19000870002
454 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MALATYA
BATTALGAZI
1
999
1000 1001
19002710001
1446 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
KADIKÖY
1
999
1000 1001
19000880001
1071 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
MERKEZ
3
999
1000 1001
19000890001
1048 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
FATIH
13
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
ÇIGLI
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARS
MERKEZ
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAHRAMANMARAŞ
ONİKİŞUBAT
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19002720001
19000920001
19000930001
19000940001
19002670001
767 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
1447 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
140 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
1084 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
996 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
NİT 5
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
21033410001
1224 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HADEME
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
2
999
1000 1001
7225
7259
21033410002
1223 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HADEME
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
5
999
1000 1001
7225
7259
21033410003
1225 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HADEME
15-11
BALIKESİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
7225
7259
21033410004
1228 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HADEME
15-11
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
7225
7259
19000950001
1452 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARABÜK
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000960001
1426 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
MERKEZ
4
999
1000 1001
19000970001
428 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARAMAN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19000980001
445 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000980002
447 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARS
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000980003
449 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000980004
446 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİVAS
MERKEZ
3
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-14
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19000980005
441 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAMSUN
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000980006
442 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ELAZIĞ
MERKEZ
2
999
1000 1001
19000980007
443 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
MERKEZ
3
999
1000 1001
19000980008
444 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
MERKEZ
3
999
1000 1001
421 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
19000990001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001000001
1436 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRIKKALE
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001010001
1075 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRKLARELİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001020001
1054 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KİLİS
MERKEZ
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19001030001
19032500001
661 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
SELÇUKLU
1
999
1000 1001
19001040001
1464 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
671 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TUNCELİ
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001040002
668 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HAKKARİ
YÜKSEKOVA
1
999
1000 1001
19001040003
662 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
5
999
1000 1001
19001040004
667 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
EDİRNE
KESAN
1
999
1000 1001
19001040005
663 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
KARAISALI
1
999
1000 1001
19001040006
669 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HATAY
ISKENDERUN
1
999
1000 1001
19001040007
670 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
NİĞDE
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001040008
666 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANKIRI
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001040009
665 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİLECİK
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001040010
664 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARTVİN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001060001
698 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
3
999
1000 1001
19001070001
925 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
CEYLANPINAR
1
999
1000 1001
19001070002
913 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
ÇAMLIHEMSIN
1
999
1000 1001
19001070003
864 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARTVİN
ARHAVI
1
999
1000 1001
19001070004
906 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARS
ARPAÇAY
1
999
1000 1001
19001070005
914 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAKARYA
AKYAZI
1
999
1000 1001
19001070006
860 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARDAHAN
ÇILDIR
1
999
1000 1001
19001070007
910 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HAKKARİ
ÇUKURCA
1
999
1000 1001
19001070008
935 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
VAN
ERCIS
1
999
1000 1001
19001070009
863 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARDAHAN
HANAK
1
999
1000 1001
19001070010
920 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİNOP
GERZE
1
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-15
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19001070011
915 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİİRT
PERVARI
1
999
1000 1001
19001070012
904 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001070013
908 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
SALIHLI
1
999
1000 1001
19001070014
909 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MARDİN
ÖMERLI
1
999
1000 1001
19001070015
888 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİLECİK
SÖGÜT
1
999
1000 1001
19001070016
926 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
HILVAN
1
999
1000 1001
19001070017
933 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TUNCELİ
HOZAT
1
999
1000 1001
19001070018
889 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİNGÖL
KIGI
1
999
1000 1001
19001070019
869 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BATMAN
KOZLUK
1
999
1000 1001
19001070020
893 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZİNCAN
OTLUKBELI
1
999
1000 1001
19001070021
903 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
IĞDIR
KARAKOYUNLU
1
999
1000 1001
19001070022
907 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KİLİS
POLATELI
1
999
1000 1001
19001070023
874 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BAYBURT
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001070024
858 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AĞRI
HAMUR
1
999
1000 1001
19001070025
859 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AĞRI
TUTAK
1
999
1000 1001
19001070026
890 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİTLİS
MUTKI
1
999
1000 1001
19001070027
892 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DÜZCE
AKÇAKOCA
1
999
1000 1001
19001070028
894 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GÜMÜŞHANE
SIRAN
1
999
1000 1001
19001070029
851 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADIYAMAN
BESNI
1
999
1000 1001
19001070030
936 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
YOZGAT
KADISEHRI
1
999
1000 1001
19001070031
912 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
NİĞDE
ÇAMARDI
1
999
1000 1001
19001070032
865 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BARTIN
ULUS
1
999
1000 1001
19001070033
891 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURDUR
YESILOVA
1
999
1000 1001
19001070034
911 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUŞ
HASKÖY
1
999
1000 1001
19001070035
931 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞIRNAK
GÜÇLÜKONAK
1
999
1000 1001
19001070036
868 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BATMAN
HASANKEYF
1
999
1000 1001
19001070037
934 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
VAN
EDREMIT
1
999
1000 1001
19001070038
872 MALİYE BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BAYBURT
AYDINTEPE
1
999
1000 1001
19001100001
823 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURDUR
MERKEZ
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MERSİN
MERKEZ
3
999
1000 1001
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MARDİN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001110001
19038620001
1493 MERSİN ÜNİVERSİTESİ
432 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TABLO-4 Sayfa-16
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19038620002
434 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GÜMÜŞHANE
MERKEZ
1
999
1000 1001
19038620003
433 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARS
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001120001
1643 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİNGÖL
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19001120002
1644 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURDUR
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19001120003
549 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KİLİS
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001120004
544 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BARTIN
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001120005
545 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARDAHAN
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001120006
546 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
IĞDIR
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19001120007
547 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
YALOVA
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001120008
548 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARABÜK
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001120009
537 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ZONGULDAK
TÜM İLÇELER
9
999
1000 1001
19001120010
550 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
OSMANİYE
TÜM İLÇELER
8
999
1000 1001
19001120011
551 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DÜZCE
TÜM İLÇELER
7
999
1000 1001
19001120012
543 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞIRNAK
TÜM İLÇELER
6
999
1000 1001
19001120013
465 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADIYAMAN
TÜM İLÇELER
11
999
1000 1001
19001120014
477 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
TÜM İLÇELER
21
999
1000 1001
19001120015
478 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AFYONKARAHİSAR
TÜM İLÇELER
21
999
1000 1001
19001120016
479 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AĞRI
TÜM İLÇELER
6
999
1000 1001
19001120017
480 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AMASYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001120018
481 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
TÜM İLÇELER
40
999
1000 1001
19001120019
483 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARTVİN
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19001120020
484 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AYDIN
TÜM İLÇELER
15
999
1000 1001
19001120021
486 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BALIKESİR
TÜM İLÇELER
15
999
1000 1001
19001120022
487 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİLECİK
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001120023
488 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİTLİS
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001120024
490 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
TÜM İLÇELER
20
999
1000 1001
19001120025
491 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANAKKALE
TÜM İLÇELER
9
999
1000 1001
19001120026
492 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANKIRI
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19001120027
493 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇORUM
TÜM İLÇELER
11
999
1000 1001
19001120028
494 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
TÜM İLÇELER
9
999
1000 1001
19001120029
482 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
TÜM İLÇELER
19
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-17
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19001120030
496 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
EDİRNE
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19001120031
497 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZİNCAN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001120032
498 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
TÜM İLÇELER
42
999
1000 1001
19001120033
499 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ESKİŞEHİR
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19001120034
500 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GAZİANTEP
TÜM İLÇELER
8
999
1000 1001
19001120035
489 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BOLU
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001120036
502 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GÜMÜŞHANE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001120037
503 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HATAY
TÜM İLÇELER
32
999
1000 1001
19001120038
504 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ISPARTA
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001120039
505 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MERSİN
TÜM İLÇELER
17
999
1000 1001
19001120040
506 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
81
999
1000 1001
19001120041
495 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DİYARBAKIR
TÜM İLÇELER
12
999
1000 1001
19001120042
508 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARS
TÜM İLÇELER
9
999
1000 1001
19001120043
509 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
TÜM İLÇELER
8
999
1000 1001
19001120044
510 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAYSERİ
TÜM İLÇELER
15
999
1000 1001
19001120045
511 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRKLARELİ
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19001120046
512 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRŞEHİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001120047
501 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GİRESUN
TÜM İLÇELER
14
999
1000 1001
19001120048
514 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
TÜM İLÇELER
42
999
1000 1001
19001120049
515 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KÜTAHYA
TÜM İLÇELER
8
999
1000 1001
19001120050
516 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MALATYA
TÜM İLÇELER
7
999
1000 1001
19001120051
517 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
TÜM İLÇELER
22
999
1000 1001
19001120052
518 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAHRAMANMARAŞ
TÜM İLÇELER
6
999
1000 1001
19001120053
507 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
TÜM İLÇELER
52
999
1000 1001
19001120054
520 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUĞLA
TÜM İLÇELER
10
999
1000 1001
19001120055
521 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUŞ
TÜM İLÇELER
6
999
1000 1001
19001120056
522 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
NEVŞEHİR
TÜM İLÇELER
9
999
1000 1001
19001120057
523 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
NİĞDE
TÜM İLÇELER
6
999
1000 1001
19001120058
524 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ORDU
TÜM İLÇELER
12
999
1000 1001
19001120059
513 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
21
999
1000 1001
19001120060
526 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAKARYA
TÜM İLÇELER
13
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-18
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19001120061
527 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAMSUN
TÜM İLÇELER
17
999
1000 1001
19001120062
528 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİNOP
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001120063
529 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİVAS
TÜM İLÇELER
18
999
1000 1001
19001120064
530 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TEKİRDAĞ
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19001120065
519 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MARDİN
TÜM İLÇELER
9
999
1000 1001
19001120066
532 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
TÜM İLÇELER
20
999
1000 1001
19001120067
533 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
TÜM İLÇELER
15
999
1000 1001
19001120068
534 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
UŞAK
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19001120069
535 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
VAN
TÜM İLÇELER
12
999
1000 1001
19001120070
536 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
YOZGAT
TÜM İLÇELER
15
999
1000 1001
19001120071
525 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
TÜM İLÇELER
8
999
1000 1001
19001120072
538 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AKSARAY
TÜM İLÇELER
11
999
1000 1001
19001120073
539 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BAYBURT
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001120074
540 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARAMAN
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19001120075
541 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRIKKALE
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001120076
542 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BATMAN
TÜM İLÇELER
6
999
1000 1001
19001120077
531 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TOKAT
TÜM İLÇELER
8
999
1000 1001
21002200001
1041 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
4
999
1000 1001
19001130001
1086 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
BEYOGLU
1
999
1000 1001
19001140001
1226 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUĞLA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001150001
1218 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HATAY
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001160001
838 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUŞ
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001170001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TEKİRDAĞ
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002730001
971 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002730002
972 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002730003
973 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001180001
565 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
NEVŞEHİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001190001
808 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
NİĞDE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001200001
659 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAMSUN
MERKEZ
4
999
1000 1001
559 ORDU ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ORDU
MERKEZ
1
999
1000 1001
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARS
SARIKAMIS
1
999
1000 1001
19001210001
19001220001
1258 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
1399 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TABLO-4 Sayfa-19
7225
NİT 5
7259
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19001220002
1392 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BALIKESİR
SINDIRGI
1
999
1000 1001
19001220003
1416 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
TASKÖPRÜ
1
999
1000 1001
19001220004
1371 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ISPARTA
SÜTÇÜLER
1
999
1000 1001
19001220005
1410 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HATAY
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001220006
1395 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
KALE
1
999
1000 1001
19001220007
1398 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARS
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001220008
1404 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
EDİRNE
KESAN
1
999
1000 1001
19001220009
1422 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUĞLA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001220010
1365 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
MUSTAFA K.PASA
1
999
1000 1001
19001220011
1388 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
NALLIHAN
1
999
1000 1001
19001220012
1390 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
KUMLUCA
1
999
1000 1001
19001220013
1414 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
KÜRE
1
999
1000 1001
19001220014
1377 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KİLİS
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001220015
1407 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001220016
1411 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
BOZKURT
1
999
1000 1001
19001220017
1401 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURDUR
BUCAK
1
999
1000 1001
19001220018
1379 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
CIDE
1
999
1000 1001
19001220019
1394 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
ÇAMELI
1
999
1000 1001
19001220020
1366 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARDAHAN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001220021
1361 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
AKSEKI
1
999
1000 1001
19001220022
1396 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AĞRI
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001220023
1374 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
AKHISAR
1
999
1000 1001
19001220024
1409 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
BERGAMA
1
999
1000 1001
19001220025
1370 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURDUR
GÖLHISAR
1
999
1000 1001
19001220026
1420 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MERSİN
GÜLNAR
1
999
1000 1001
19001220027
1423 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GÜMÜŞHANE
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001220028
1384 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
FEKE
1
999
1000 1001
19001220029
1397 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZİNCAN
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001220030
1369 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GİRESUN
ESPIYE
1
999
1000 1001
19001220031
1403 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
EDİRNE
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001220032
1418 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KÜTAHYA
EMET
1
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-20
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19001220033
1417 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARAMAN
ERMENEK
1
999
1000 1001
19001220034
1412 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
DADAY
1
999
1000 1001
19001220035
1373 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRKLARELİ
DEMIRKÖY
1
999
1000 1001
19001220036
1402 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AFYONKARAHİSAR
DINAR
1
999
1000 1001
19001220037
1378 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİNOP
DURAGAN
1
999
1000 1001
19001220038
1391 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BALIKESİR
DURSUNBEY
1
999
1000 1001
19001220039
1389 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANKIRI
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001220040
1421 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUĞLA
KAVAKLIDERE
1
999
1000 1001
19001220041
1413 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
HANÖNÜ
1
999
1000 1001
19001220042
1415 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KASTAMONU
PINARBASI
1
999
1000 1001
19001220043
1425 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ZONGULDAK
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001220044
1364 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANAKKALE
YENICE
1
999
1000 1001
19001220045
1408 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
TORBALI
1
999
1000 1001
19001220046
1424 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GÜMÜŞHANE
TORUL
1
999
1000 1001
19001220047
1376 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
TIRE
1
999
1000 1001
19001220048
1381 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUĞLA
KÖYCEGIZ
1
999
1000 1001
19001220049
1383 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001220050
1386 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇORUM
ISKILIP
1
999
1000 1001
19001220051
1387 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇORUM
KARGI
1
999
1000 1001
19001220052
1393 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
ACIPAYAM
1
999
1000 1001
19001220053
1385 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
ALADAG
1
999
1000 1001
19001220054
1400 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GİRESUN
SEBINKARAHISAR
1
999
1000 1001
19001220055
1405 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRKLARELİ
VIZE
1
999
1000 1001
19001220056
1406 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
GÖRDES
1
999
1000 1001
19001220057
1419 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KÜTAHYA
TAVSANLI
1
999
1000 1001
19001230001
1093 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
4
999
1000 1001
19001240001
1078 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
OSMANİYE
MERKEZ
1
999
1000 1001
19002580001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19001260001
1517 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
974 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19001280001
1019 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
MERKEZ
3
999
1000 1001
19001310001
1195 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
MERKEZ
1
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-21
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19001320001
930 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TEKİRDAĞ
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001320002
916 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANAKKALE
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19001320003
919 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GAZİANTEP
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001320004
921 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HATAY
TÜM İLÇELER
6
999
1000 1001
19001320005
923 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAHRAMANMARAŞ
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001320006
927 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001320007
928 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
NİĞDE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001320008
929 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19001320009
918 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19001320010
932 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
VAN
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001320011
924 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAYSERİ
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001320012
886 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AFYONKARAHİSAR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001320013
895 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BALIKESİR
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001320014
898 SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
887 SAĞLIK BAKANLIĞI
19001320015
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AĞRI
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
21002220001
1535 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HADEME
14
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
21002220002
1537 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HADEME
14
SAMSUN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
21002220003
1538 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HADEME
14
İZMİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
21002220004
1539 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HADEME
14
ANTALYA
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
21002220005
1536 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HADEME
14
ANKARA
MERKEZ
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAKARYA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001330001
341 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
19002590001
1475 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19001350001
1076 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19001360001
1328 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
MERKEZ
3
999
1000 1001
19001370001
1474 SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİİRT
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001380001
657 SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİNOP
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001390001
824 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19001400001
1114 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001400002
1115 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001400003
1116 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001400004
1117 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUĞLA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-22
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19001400005
1118 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BARTIN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001400006
1120 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
YALOVA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001400007
1121 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KİLİS
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001400008
1122 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DÜZCE
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19001400009
1113 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARTVİN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001400010
1119 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARDAHAN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19032530001
839 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
9
999
1000 1001
19001470001
922 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ISPARTA
MERKEZ
3
999
1000 1001
19001480001
651 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞIRNAK
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001500001
1334 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AFYONKARAHİSAR
IHSANIYE
1
999
1000 1001
19001500002
1336 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
IZNIK
1
999
1000 1001
19001500003
1352 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAMSUN
KAVAK
1
999
1000 1001
19001500004
1349 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
ÇAYELI
1
999
1000 1001
19001500005
1347 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
DEMIRCI
1
999
1000 1001
19001500006
1335 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
ELMALI
1
999
1000 1001
19001500007
1339 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANAKKALE
EZINE
1
999
1000 1001
19001500008
1342 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GİRESUN
ESPIYE
1
999
1000 1001
19001500009
1354 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
SURUÇ
1
999
1000 1001
19001500010
1350 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAKARYA
HENDEK
1
999
1000 1001
19001500011
1346 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRKLARELİ
VIZE
1
999
1000 1001
19001500012
1355 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURDUR
YESILOVA
1
999
1000 1001
19001500013
1351 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAKARYA
PAMUKOVA
1
999
1000 1001
19001500014
1340 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ESKİŞEHİR
ALPU
1
999
1000 1001
19001500015
1348 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUĞLA
ORTACA
1
999
1000 1001
19001540001
1051 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
EDİRNE
MERKEZ
3
999
1000 1001
19001550001
1059 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TUNCELİ
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001560001
1072 TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19038610001
1485 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ALTINDAG
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
BEYKOZ
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001590001
19002800001
19001600001
825 TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI
1450 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
880 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
TABLO-4 Sayfa-23
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
19001610001
1236 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
KAZAN
19038650001
271 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
19038650002
259 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
19038650003
273 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
19038650004
260 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
19038650005
261 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
19038650006
262 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
19038650007
263 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
19038650008
264 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
19038650009
267 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
19038650010
268 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
19038650011
269 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
19038650012
19038650013
NİT 3 NİT 4
1
999
1000 1001
TÜM İLÇELER
16
999
1000 1001
BALIKESİR
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
KASTAMONU
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
15-11
BİLECİK
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
15-11
BİTLİS
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
HİZMETLİ
15-11
BOLU
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURDUR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
EDİRNE
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ESKİŞEHİR
TÜM İLÇELER
6
999
1000 1001
257 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AFYONKARAHİSAR
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
258 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AĞRI
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038650014
280 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038650015
265 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANAKKALE
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19038650016
285 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038650017
287 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİNOP
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038650018
288 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19038650019
290 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DÜZCE
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038650020
283 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KÜTAHYA
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HATAY
ISKENDERUN
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
3
999
1000 1001
19038670001
19038660001
19001620001
1476 TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
737 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
1055 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
19038640001
13 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AFYONKARAHİSAR
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038640002
11 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
TÜM İLÇELER
7
999
1000 1001
19038640003
12 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADIYAMAN
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640004
15 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AKSARAY
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640005
17 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AMASYA
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640006
18 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038640007
24 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ARDAHAN
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-24
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19038640008
25 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AYDIN
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038640009
14 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
AĞRI
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19038640010
39 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BARTIN
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19038640011
37 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BALIKESİR
TÜM İLÇELER
7
999
1000 1001
19038640012
20 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
TÜM İLÇELER
7
999
1000 1001
19038640013
64 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BOLU
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19038640014
62 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİTLİS
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640015
60 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİNGÖL
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640016
52 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BAYBURT
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640017
58 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BİLECİK
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640018
47 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BATMAN
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640019
299 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAMSUN
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038640020
300 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİNOP
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19038640021
301 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİVAS
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640022
302 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞANLIURFA
TÜM İLÇELER
8
999
1000 1001
19038640023
303 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ŞIRNAK
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19038640024
305 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TOKAT
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640025
306 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TRABZON
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19038640026
307 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TUNCELİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19038640027
308 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
VAN
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038640028
298 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SAKARYA
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038640029
272 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MARDİN
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640030
296 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
OSMANİYE
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640031
297 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
RİZE
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640032
289 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ORDU
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19038640033
214 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAYSERİ
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640034
312 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
TÜM İLÇELER
38
999
1000 1001
19038640035
313 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
TÜM İLÇELER
15
999
1000 1001
19038640036
304 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
TEKİRDAĞ
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19038640037
317 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
UŞAK
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19038640038
270 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MANİSA
TÜM İLÇELER
7
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-25
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19038640039
274 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MERSİN
TÜM İLÇELER
6
999
1000 1001
19038640040
277 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUĞLA
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038640041
279 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MUŞ
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19038640042
251 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
TÜM İLÇELER
8
999
1000 1001
19038640043
254 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KÜTAHYA
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640044
255 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MALATYA
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19038640045
209 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KAHRAMANMARAŞ
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038640046
210 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARABÜK
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19038640047
211 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARAMAN
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19038640048
204 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
IĞDIR
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640049
206 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ISPARTA
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19038640050
217 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KIRKLARELİ
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19038640051
221 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KİLİS
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19038640052
222 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KOCAELİ
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038640053
213 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KARS
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19038640054
146 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ESKİŞEHİR
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19038640055
149 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GAZİANTEP
TÜM İLÇELER
7
999
1000 1001
19038640056
65 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURDUR
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640057
112 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
TÜM İLÇELER
12
999
1000 1001
19038640058
124 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇORUM
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19038640059
120 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ÇANAKKALE
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19038640060
190 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HAKKARİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19038640061
155 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GÜMÜŞHANE
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19038640062
194 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
HATAY
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038640063
144 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ERZURUM
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038640064
154 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GİRESUN
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19038640065
125 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
TÜM İLÇELER
4
999
1000 1001
19038640066
129 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DİYARBAKIR
TÜM İLÇELER
5
999
1000 1001
19038640067
133 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DÜZCE
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19038640068
136 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
EDİRNE
TÜM İLÇELER
3
999
1000 1001
19038640069
141 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ELAZIĞ
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-26
NİT 5
NİT 6
TABLO-4 İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR
TERCİH NO
19001490001
19032470001
DPB KURUM ADI
TALEP
NO
1463 TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
856 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
TEŞKİLAT
HİZMET EĞİTİM DURUMU
SINIFI
ÜNVAN
DERECE
İL
İLÇE
ADET NİTELİK
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
FATIH
1
999
1000 1001
NİT 1 NİT 2
NİT 3 NİT 4
19038600001
1087 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ADANA
SEYHAN
1
999
1000 1001
19038600002
1088 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
SİVAS
MERKEZ
1
999
1000 1001
19038600003
1089 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
YENIMAHALLE
1
999
1000 1001
19038600004
1090 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
GAZİANTEP
SEHITKAMIL
1
999
1000 1001
19001650001
293 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
HARMANCIK
1
999
1000 1001
19001650002
295 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
ORHANELI
1
999
1000 1001
19001650003
292 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
KELES
1
999
1000 1001
19001650004
291 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
BURSA
BÜYÜKORHAN
1
999
1000 1001
19001660001
654 UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
UŞAK
MERKEZ
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19001670001
1477 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
19001700001
233 YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
YALOVA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001710001
334 YARGITAY BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İSTANBUL
BESIKTAS
3
999
1000 1001
19002690001
19001720001
1287 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
744 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
19002680001
1188 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MERKEZ
1
999
1000 1001
19001740001
1025 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
MAMAK
1
999
1000 1001
19001690001
849 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANTALYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001690002
852 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
KONYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001690003
847 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ESKİŞEHİR
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001690004
848 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
DENİZLİ
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001690005
850 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
MALATYA
TÜM İLÇELER
1
999
1000 1001
19001690006
594 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Taşra
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
İZMİR
TÜM İLÇELER
2
999
1000 1001
19001730001
310 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
ANKARA
ÇANKAYA
1
999
1000 1001
19001750001
553 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Merkez
YHS
İlkokul,Ortaokul,İlköğretim
HİZMETLİ
15-11
VAN
MERKEZ
3
999
1000 1001
TABLO-4 Sayfa-27
NİT 5
NİT 6
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
NİTELİK
KODU
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
5403
1024
3758
1752
5417
1589
1574
3847
2007
Ortaöğretim kurumlarının Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Ayakkabıcılık,
Ayakkabı Teknolojisi, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Çanta Üretimi, Kemer - Cüzdan Üretimi, Kemer Cüzdan Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olmak.
5425
1093
3791
2009
Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik/Bahçecilik Alanı ve Dallarının veya Süs Bitkileri, Tarım, Tarım
/Ziraat, Genel Ziraat, Ziraat, Tarım Teknolojileri, Makine-Tarım Teknolojisi, Tarım Teknolojisi, Peyzaj
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
4161
3373
2011
Ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Dallarının veya Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi,
Bilgisayar İşletim Teknisyenliği, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgi-işlem, Bilgiişlem, Bilgi İşlem,
Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar (Donanım), Bilgisayar (Anadolu Meteoroloji Meslek
Lisesi), Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin
birinden mezun olmak.
5451
1202
4182
2672
3229
3675
5469
1292
5475
5487
2001
2003
2005
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15 Nit16 Nit17 Nit18 Nit19 Nit20 Nit21
5437
3853
3021
1238
2817
1752
2871
3779
4202
1704
2452
Nit5
Nit6
Nit7
4155
5463
5585
5583
2514
2823
3874
3895
1217
1197
4176
3015
2321
1939
3345
1636
1621
1699
3387
3942
4223
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk Sekreterliği
bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı ve Dalları, Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı ve
Dallarının veya Ev Yönetimi bölümü, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi
Beslenme, Ev Ekonomisi, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojileri/Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı ve
Dallarının birinden veya Tıp Elektroniği Bölümünden mezun olmak.
2013
2015
Ortaöğretim kurumlarının Büro Yönetimi Alanı ve Dallarının, Büro Yönetimi ve Sekreterlik/Büro
Yönetimi ve Sekreterlik Alanı ve Dallarının veya Ticaret Liselerinin Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde
Bitirenler, Büro Yönetimi, Sekreterlik, Kütüphanecilik, Mahalli İdareler, Büro Hizmetleri, Yönetim ve
Ticaret Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, Tıp Sekreterliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2687
Ortaöğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve Dallarının veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,
Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Okul Öncesi Eğitimi Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2017
2019
2021
Ortaöğretim kurumlarının Denizcilik Alanı ve Dallarının veya Gemi Makineleri, Gemi Elektroniği ve
Haberleşme, Güverte, Deniz Turizmi, Yat Kaptanlığı, Denizcilik, Güverte-Avlama, Su Ürünleri, Su
Ürünleri-İşleme, Su Ürünleri-Üretme Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Eğlence Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Animatörlük, Eğlence Hizmetleri
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
1
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
NİTELİK
KODU
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15 Nit16 Nit17 Nit18 Nit19 Nit20 Nit21
2023
Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve
Dallarının veya Elektrik, Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü,
Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik,
Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri
Dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
4238
1491
5455
1505
2211
5495
1526
5423
1568
1511
2025
Ortaöğretim kurumlarının El Sanatları Teknolojisi Alanı ve Dalları, Tekstil Konfeksiyon Alanı (Tekstil ve
Hazır Giyim Endüstrisi Nakışı Dalı), Giyim Üretim Teknolojisi (Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisi Nakışı
Dalı), El Sanatları ve Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi, El
Sanatları ve Çiçek, Giyim ve Ev Aksesuarları, Ev ve Giyim Aksesuarları, El ve Makine Nakışları, Nakış,
Dekoratif El Sanatları, Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi
Beslenme, Ev Ekonomisi, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi Bölümlerinin birinden mezun olmak.
5489
1547
1678
1532
2179
5735
5533
1589
1574
3847
4244
2211
1568
2906
3915
3785
3214
2075
5803
5517
3497
1615
5515
4197
3449
1642
3681
5485
5527
1155
1149
3455
1128
1134
1945
5405
1306
2027
2029
2031
2033
ÖĞRENİM KOŞULU
Ortaöğretim kurumlarının Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri/Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Alanı ve Dallarının, Tekstil Teknolojisi Alanı Tekstil Mekatroniği dalından veya Otomatik Kumanda,
Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon
Teknolojisi (Elektronik), Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Mekatronik, Endüstriyel Otomasyon
Teknolojileri (Mekanik)/Makine, Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri (Mekanik), Endüstriyel Mekanik, Mikroteknik Bölümlerinin birinden mezun
olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Gazetecilik Alanı ve Dallarının veya İletişim, Gazetecilik, Gazetecilik
(Televizyon Muhabirliği), Gazetecilik-Masaüstü Yayıncılık Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Gemi Yapımı Alanı ve Dalları, Deniz Araçları Yapımı/Deniz Araçları Yapımı
Alanı ve Dallarının veya Gemi İnşaa, Gemi Yapımı, Ahşap Yat İnşa, Ahşap Yat İnşaa, Ahşap Teknolojisi
(Ahşap Tekne İmalatı Dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Gıda Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Besin Kontrol ve Analizleri, Gıda
Analizi, Gıda Kontrol Analizleri, Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri,
Besin Teknolojisi Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi Besin Kontrol ve Analizleri, Besin
Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin
Endüstrisi-İşleme, Laborant, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Gıda Analizi Dalı), Değirmencilik, Zeytin
Teknolojisi, Çay Teknolojisi Bölümlerinin birinden mezun olmak.
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
4093
5653
2122
2603
5483
2948
2
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
NİTELİK
KODU
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15 Nit16 Nit17 Nit18 Nit19 Nit20 Nit21
4265
3119
3586
5729
1835
1663
5529
1678
3241
5537
1609
3805
4271
2274
3978
3565
5715
1684
2039
Ortaöğretim kurumlarının Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri/Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı ve
Dallarının veya Cilt Bakımı ve Kuaförlük, Cilt Bakımı ve Güzellik, Kuaförlük, Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt
Bakımı ve Epilasyon, Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakımı ve Yapımı, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Saç
Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümlerinin birinden mezun olmak.
4286
1903
1918
5541
2041
Ortaöğretim kurumlarının Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri/Halkla İlişkiler ve Organizasyon
Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Organizasyon,
Organizasyon Hizmetleri, İletişim Bölümlerinin birinden mezun olmak.
4292
3811
4553
3497
2043
Ortaöğretim kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Hasta ve Yaşlı Hizmetleri,
Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bölümlerinin birinden mezun olmak.
5553
4306
3832
5551
1719
5565
2508
5555
1725
3889
2755
2797
5721
4312
5413
2776
1773
1767
5573
2035
2037
2045
2047
2049
2051
ÖĞRENİM KOŞULU
Ortaöğretim kurumlarının Giyim Üretim Teknolojisi/Giyim Üretim Teknolojisi Alanı ve Dalları, Tekstil
Konfeksiyon/Tekstil Konfeksiyon Alanı ve Dallarının birinden veya Konfeksiyon, Tekstil (Konfeksiyon),
Hazır Giyim, Kalıp, Kalıpçılık, Giyim, Giyim (Kadın Giyim), Ev ve Giyim Aksesuarları, Giyim Teknolojisi,
Moda Tasarım, Moda Resmi, Resim (Moda Resmi), Resim-Moda Resmi, Giyim ve Ev Aksesuarları,
Moda (Giysi) Tasarım, Giyim (Erkek Giyim), Örme Hazır Giyim, Trikotaj, Örme ( Hazır Giyim), Triko
Konfeksiyon, Deri Konfeksiyon, Deri (Hazır Giyim), Deri Hazır Giyim, Deri - Hazır Giyim, Terzilik (Kadın
Terziliği), Terzilik -Kadın Terziliği, Terzilik (Kadın Giyim) Terzilik, Kadın Terziliği, Terzilik (Erkek
Giyim),Terzilik (Erkek Terziliği), Erkek Terziliği, Terzilik -Erkek Terziliği, Kesim (Tekstil Konfeksiyon),
Kuru Temzileme, Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım, Örme Makineleri bölümlerinin birinden
mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Grafik ve Fotoğraf Alanı ve Dallarının veya Fotoğraf ve Klişe, Fotoğrafçılık,
Grafik ve Fotograf, Fotoğraf ve Grafik, Reprodüksiyon ve Klişe, Grafik Tasarım, Tasarım Teknolojisi,
Tasarım ve Teknolojisi (Grafik Dalı), Grafik, Grafik Sanatlar Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Harita-Tapu-Kadastro Alanı ve Dallarının veya Harita ve Kadastro, İnşaat
Teknolojisi (Harita ve Kadastro Dalı), Harita Kadastro, Tapu Kadastro Bölümlerinin birinden mezun
olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Hayvan Sağlığı Alanı ve Dallarının veya Hayvan Sağlığı, VeterinerLaboratuvar, Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Okulu, İmam Hatip Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı İmam Hatip
Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Liselerin İmam Hatip programı, Çok Programlı
Liselerin
Anadolu
İmam Hatip
programlarının
birinden
mezun olmak.
Ortaöğretim
kurumlarının
İnşaat
Teknolojisi Alanı
ve Dallarının
veya Yapı Ressamlığı, Teknik Resim
(Yapı), İnşaat Teknolojisi, Ahşap Yapı (Doğramacılık), Yapı (Kagir-Ahşap), Üst Yapı - İnşaat, İnşaat (Üst
Yapı), İnşaat-Üst Yapı, Üst Yapı, Kagir Yapı (Betonarme Demirciliği), Kagir Yapı (Yapı Taşçılığı), Kagir
Yapı (Duvarcılık), İnşaat, Yapı, Yapıcılık, Kagir Yapı (Sıva Badana ve Boyacılık), Ahşap Yapı (Dülgerlik),
Restorasyon, Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
2096
5663
3366
5415
2309
1045
4045
1369
2618
5743
4354
3999
3701
2844
5567
3
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
NİTELİK
KODU
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15 Nit16 Nit17 Nit18 Nit19 Nit20 Nit21
4327
1856
3262
2232
3131
3084
3696
3104
1553
2399
5591
2205
2295
4333
4018
4348
4547
3339
5777
5407
3208
5775
4464
2645
4051
3482
2713
2057
Ortaöğretim kurumlarının Kuyumculuk Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Kuyumculuk, Kuyumculuk
Takı Tasarımı, Kuyumculuk Teknolojisi Bölümlerinin birinden mezun olmak.
5595
1924
3393
4003
2059
Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar Hizmetleri Alanı ve Dallarının birinden veya Laborant
Bölümünden mezun olmak.
5597
1945
4369
2933
2101
5443
5447
5449
5445
1987
1993
5719
2666
5771
5511
3036
1835
3173
3648
2063
Ortaöğretim kurumlarının Matbaa Teknolojisi Alanı ve Dalları, Matbaa Alanı ve Dallarının veya
Matbaa, Matbaacılık, Baskı, Genel Matbaacılık, Dizgi ve Baskı, Dizgi, Reprodüksiyon ve Klişe,
Gazetecilik, Gazetecilik-Masaüstü Yayıncılık, Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı), Baskı (Tipo-Ofset), Ofset
Baskı, Tipo Baskı, Tipo Baskı Serigrafi, Ofset Baskı Serigrafi, Ciltleme ve Serigrafi, Cilt ve Serigrafi, Klasik
Ciltçilik Bölümlerinin birinden mezun olmak.
5605
2012
3559
1422
2274
1615
2185
2707
1259
3057
2065
Ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Metal İşleri,
Soğuk Metal İşleri, Oksi-Asetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı Kaynakçılık, Çelik, Demircilik,
Galvanoteknik Bölümlerinin birinden mezun olmak.
4375
2048
5629
5493
5561
5465
5471
5513
5609
2054
1829
5801
5589
1972
5543
1443
2053
2055
2061
2067
ÖĞRENİM KOŞULU
Ortaöğretim kurumlarının Kimya Teknolojisi/Kimya Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Kimya, Proses,
Petrokimya, Lastik Teknolojisi, Deri Teknolojisi, Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boyacılık, Endüstriyel
Boya ve Dekorasyon, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya Bölümlerinin birinden mezun
olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Otelcilik ve
Turizm, Ön Büro, Konaklama Hizmetleri, Otel İşletmeciliği, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri,
Resepsiyon, Resepsiyon (Ön Büro), Konaklama, Turizm-Ön Büro, Kat Hizmetleri, Turizm (Kat
Hizmetleri), Turizm-Kat Hizmetleri, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Kat Hizmetleri Dalı), Seyahat
Acentacılığı, Seyahat Acenteciliği, Turizm-Seyahat Acenteciliği, Seyahat İşletmeciliği, Tesis
İşletmeciliği, Turizm (Seyahat Acenteciliği), Tur Operatörlüğü, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri,
Turizm Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Makine
Model, Model, Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar
Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
(Metal Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar Destekli Modelleme),
Makine, Makine Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye, Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik,
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer
Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin birinden mezun
olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Metalürji Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Metalurji, Metalurji (Demir
Çelik Metalurjisi), İzabe, Yüksek Fırın, Kok, Maden, Hadde, Döküm, Döküm Teknolojisi, Dökümcülük,
Endüstriyel Döküm Bölümlerinin mezun olmak.
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
4217
4
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
NİTELİK
KODU
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
2069
Ortaöğretim kurumlarının Meteoroloji Alanı ve Dallarının veya Bilgisayar (Anadolu Meteoroloji Meslek
Lisesi), Elektronik (Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi), Meteoroloji Bölümlerinin birinden mezun
olmak.
Nit5
5611
5437
5501
2069
2071
Ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dalları, Ahşap Teknolojisi/Ahşap
Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Ağaç İşleri, Mobilyacılık, Mobilya ve Dekorasyon, Döşemecilik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
5613
4134
1039
2081
3434
2073
Ortaöğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi/Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Motor, Motorculuk, Araç Yapımı ve Tamiri, Otomotiv Teknolojisi, Motor (Benzinli), Motor (Dizel),
Oto Elektrik, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve
Onarım, İş Makinaları (Bakım-Onarım), İş Makineleri Operatörlüğü, İş Makinaları (Operatörlük)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
4381
2137
4149
4416
5623
2143
3868
4401
4107
5643
4024
2081
Ortaöğretim kurumlarının Plastik Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi,
Plastik Teknolojisi (Enjeksiyon, Ekstruder "sıkıştırma", Şişirme, Plastik Kalıp) Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
5647
3476
2083
Ortaöğretim kurumlarının Radyo-Televizyon Alanı ve Dalları, Radyo Televizyon Alanı ve Dallarının veya
Radyo Televizyon, İletişim, Radyo-Televizyon, Radyo, Sinema ve Televizyon, Radyo Sinema ve
Televizyon Bölümlerinin birinden mezun olmak.
5649
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15 Nit16 Nit17 Nit18 Nit19 Nit20 Nit21
Nit6
Nit7
Nit8
5635
2399
1808
4087
4396
1107
2693
5769
1883
3318
1396
2871
2006
4526
4422
2693
2143
4396
5769
3351
4535
3324
2871
3277
3497
4568
4437
1244
2651
1657
1814
2802
5401
5671
3523
Ortaöğretim kurumlarının Muhasebe ve Finansman Alanı ve Dallarının veya Muhasebe, Bilgisayarlı
Muhasebe, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansman, Bankacılık, Ticaret, Ticaret Meslek
Liseleri B grubu, Ticaret Liselerinin Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, Kooperatifçilik, Borsa
Hizmetleri, Dış Ticaret, Maliye Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2075
2077
Ortaöğretim kurumlarının Müzik Aletleri Yapımı/Müzik Aletleri Yapım Alanı ve Dallarının birinden veya
Enstrüman (Çalgı) Yapım Bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Pazarlama ve Perakende Alanı ve Dalları, Pazarlama Alanı ve Dallarının veya
Ticaret Liselerinin Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Pazarlama,
Pazarlama ve Perakende, Ticaret, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe-Finansman,
Ticaret Meslek Lisesi B grubu, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Emlak Komisyonculuğu, Emlak
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2079
2085
2087
Ortaöğretim kurumlarının Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı ve Dallarının
veya Cer (Demiryolu), Tesisler (Demiryolu), Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik
(Demiryolu), Yol (Demiryolu) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil tıp dalı), Acil Tıp
Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
5503
5
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
NİTELİK
KODU
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15 Nit16 Nit17 Nit18 Nit19 Nit20 Nit21
3826
2247
3428
1327
5661
1286
1271
3063
5717
4458
2969
3874
3373
5705
3909
5619
3895
Nit1
Nit2
Nit3
2089
Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Anestezi dalı),
Anestezi, Anestezi Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Nit4
Nit5
5421
5673
1051
2091
Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Çevre Sağlığı dalı), Çevre
Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.
5467
5675
1265
2093
Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Diş Protez Dalı), Diş Protez
Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.
5481
5677
1416
2095
Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Protez ve Ortez Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Ortopedik Protez
Ortez Dalı), Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
5633
5679
2191
4571
5655
5681
2253
2268
5761
5683
1951
2101
Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Tıbbi
Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), Tıp Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
5687
5685
5459
2687
3538
2103
Ortaöğretim kurumlarının Sanat ve Tasarım Alanı ve Dallarının veya Sanat Tasarım, Sanat ve Tasarım,
Konservasyon, İç Mekan Düzenleme, İç Mekan Tasarımı, İç Mekan Tasarım, Heykel, Plastik Sanatlar,
Dekoratif Sanatlar, Dekoratif Resim, Resim (Dekoratif Resim), Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek
Lisesi, Kız Meslek Lisesi), Resim-Dekoratif Resim, Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi),
Grafik, Grafik Sanatlar Bölümlerinin birinden mezun olmak.
5691
4443
3256
3235
5693
2336
2342
5711
2823
2514
Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı), Radyoloji,
Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2097
Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Tıbbi Laboratuvar Dalı),
Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.
2099
2105
2107
Ortaöğretim kurumlarının Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Seramik, Seramik
Sanatı, Çinicilik ve Seramik, Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme), Çini Desinatörlüğü, Çini Desinatörlüğü
(Süslemecilik), Şekillendirme ve Desenleme, Tasarım ve Teknolojisi (Seramik Dalı), Seramik ve Cam
Teknolojisi, Çinicilik ve Seramik (Dekorlama), Cam İşlemeciliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Tarım Teknolojileri Alanı ve Dallarının veya Ziraat, Genel Ziraat, Tarım,
Tarım /Ziraat, Tarım Teknolojisi, Tarım Teknolojileri, Süs Bitkileri, Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı,
Makine (Tarım Meslek Lisesi), Tarım Makineleri, Makine-Tarım Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi
(Tarım makineleri dalı), Peyzaj Bölümlerinin birinden mezun olmak.
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
2749
1684
6
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
NİTELİK
KODU
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15 Nit16 Nit17 Nit18 Nit19 Nit20 Nit21
5739
2535
3586
4479
1788
5727
3188
1437
5725
2892
4485
2912
3654
2384
5559
3517
4259
2378
3167
3152
2113
Ortaöğretim kurumlarının Uçak Bakım/Uçak Bakım Alanı ve Dallarının veya Uçak Bakım Teknisyenliği
ve Gövde Motor, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Hava Yolu Teknisyenliği (Gövde Motor), Uçak Bakım
Teknisyenliği (Gövde Motor), Uçak Motorları, Uçak Motorları Bakım ve Onarımı, Uçak Bakımı ve
Elektroniği, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Elektroniği Bölümlerinin birinden mezun
olmak.
4491
3669
2728
2734
2927
2115
Ortaöğretim kurumlarının Ulaştırma Hizmetleri/Ulaştırma Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Lojistik,
Deniz ve Liman İşletme Bölümlerinin birinden mezun olmak.
4505
5599
1381
4113
1072
2158
5799
1589
1574
3847
5409
2205
1161
2109
2111
2117
2119
ÖĞRENİM KOŞULU
Ortaöğretim kurumlarının Tekstil Teknolojisi Alanı ve Dalları(Tekstil Mekatroniği hariç), Tekstil
Konfeksiyon/Tekstil Konfeksiyon Alanı ve Dalları, Tekstil/Tekstil Alanı ve Dallarının veya Tekstil
Teknolojisi, İplik, Tekstil (İplik), İplikçilik, Tekstil İplik, Tekstil İplikçilik, Tekstil Tasarımı, Dokuma,
Dokumacılık, Tekstil (Dokuma), Tekstil Dokuma, Boya-Baskı-Desen, Tekstil Boya-Baskı-Desen, TekstilBoya-Baskı ve Desen, Tekstil Boya-Apre, Tekstil (Boya-Apre), Boya Apre, Örme, Örgü Teknolojisi, Örme
Teknolojisi, Tekstil Örme, Tekstil (Örme Teknolojisi), Örme Hazır Giyim, Trikotaj, Düz Örgü (Triko),
Triko Desen, Triko Konfeksiyon, Örme ( Hazır Giyim), Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım, Örme
Makineleri, Yuvarlak Örgü (Penye), Kalite Kontrol (Tekstil), Tekstil Kalite Kontrol, Kalite Kontrol, Tekstil
Kalite-Kontrol Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Alanı ve Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat
Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi TesisatKalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat
Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat
Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz
Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri/Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya
Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev
Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve
GıdaTeknoijisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik ve Turizm,
Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Turizm, Turizm Endustrisi Servis Hizmetleri,
Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Servis, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Host ve Hosteslik
Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak.
2541
1223
2598
3146
3366
2713
3482
2357
1176
3984
3963
4039
4045
3701
4066
2583
5795
Ortaöğretim kurumlarının Hayvan Yetiştiriciliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak.
2121
5557
Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak.
2123
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
5571
7
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
NİTELİK
KODU
2125
2127
2129
2131
2133
2135
2137
2139
2141
2143
2145
2147
2149
2151
2153
2155
2157
2159
2161
2163
2165
2167
2169
2171
ÖĞRENİM KOŞULU
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Beden, Spor bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Dil ve Edebiyat, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat bölümlerinin birinden
mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Tabii Bilimler bölümlerinin birinden mezun
olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Matematik bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Türkçe - Matematik bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Sosyal Bilimler veya Sosyal Bilimler ve Edebiyat bölümlerinin birinden
mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Yabancı Dil bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Genel Kültür bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Sanat veya Sanat (Müzik) bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Müzik bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Mızıka Astsubay Hazırlama Okulundan mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Sanat veya Sanat (Resim) bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Resim bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Sanat veya Sanat (Tiyatro) bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Astsubay Hazırlama Okulundan mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Deniz Astsubay Hazırlama Okulundan mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Kara Astsubay Hazırlama Okulundan mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Jandarma Astsubay Hazırlama Okulundan mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Öğretmen Okulu(Köy Enstitüsü Dahil)ndan mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının A-Grubu (Ticaret Fen Lisesi) bölümünden mezun olmak.
Ortaöğretim kurumlarının Eğitim Araçları bölümünden mezun olmak.
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit1
Nit2
Nit3
1746
2315
3606
1464
3606
1113
2446
1401
1479
2431
1595
1862
2494
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
MEZUNİYET KODLARI
Nit9 Nit10 Nit11 Nit12 Nit13 Nit14 Nit15 Nit16 Nit17 Nit18 Nit19 Nit20 Nit21
2033
3303
2425
2761
3283
3298
2164
2859
3298
2289
3298
3612
3722
2838
3737
2865
2431
3627
3633
3764
2404
1018
1485
8
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
MEZUNİYET KODLARI
NİTELİK
KODU
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
1105
9082
4201
9178
9196
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
3001
Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından mezun olmak.
3002
3003
3004
Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun
olmak.
Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak.
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım
Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
9339
1102
6352
9098
1101
8585
1106
6107
Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
9087
4245
3009
Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
5302
8512
4205
4231
3011
Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
1103
1104
8518
1144
1143
8519
9081
8558
8559
4403
3005
3007
3008
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
3015
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programından
mezun olmak.
Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak.
3016
Podoloji önlisans programından mezun olmak.
3013
9008
9334
3019
Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Ebelik önlisans programından mezun olmak.
3020
Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
8647
9080
3021
Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
5345
4397
8557
1330
9083
8589
9096
4202
1267
9088
5356
9201
3017
3023
3024
3025
3027
Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından
mezun olmak.
Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
5380
8582
1
NİTELİK
KODU
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
9279
1198
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nükleer Tıp Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
9337
3028
3029
3031
3033
3035
3037
3039
3041
3043
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3053
3055
Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Optisyenlik veya Optometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez programlarının birinden mezun olmak.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.
Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak.
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon önlisans programından mezun olmak.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
Spor Yönetimi önlisans programından mezun olmak.
Hastane Yönetimi ve Organizasyon veya Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans
programından mezun olmak.
Sağlık Yönetimi önlisans programından mezun olmak.
Fizik Tedavi, Fizyoterapi,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol, Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü
ve Analizi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Biyokimya Teknikerliği, Biyokimya önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3057
Diyaliz önlisans programından mezun olmak.
3059
Çevre Temizliği ve Sağlığı önlisans programından mezun olmak.
3062
3063
3064
3065
3066
3067
Çevre Temizlik Hizmetleri, Çevre Temizliği ve Denetimi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Çevre, Çevre Sağlığı önlisans programından mezun olmak.
Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon önlisans programından mezun olmak.
Çayır- Mera ve Yem Bitkileri önlisans programından mezun olmak.
Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Seracılık, Seracılık-Budama ve Aşılama önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Turunçgil Tarımı ve İşleme Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3068
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
1251
1252
8547
1279
9085
1127
1281
9086
1285
5328
1205
8607
5340
9322
1329
9130
1191
2110
9330
5336
4263
8528
9100
1126
9242
1147
9020
4234
9021
1135
6134
8593
1133
5301
1245
9014
9237
5363
1296
8561
1332
9103
2
NİTELİK
KODU
3069
3071
3073
ÖĞRENİM KOŞULU
Tarım Alet ve Makineleri, Tarım Makinaları, Tarım Makineleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Tarımsal Laboratuvar, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Nit1
Nit2
1313
8568
1315
1225
9059
1158
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
8562
1309
9317
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
9042
Tarla Bitkileri önlisans programından mezun olmak.
1318
3074
3077
3079
3081
3083
Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi, Şeker Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği, Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Antep Fıstığı Tarımı ve İşleme Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Arazi Muhafaza ve Islah önlisans programından mezun olmak.
1266
8633
1340
9057
1108
9186
8503
3085
Arıcılık önlisans programından mezun olmak.
1109
3086
Bağcılık önlisans programından mezun olmak.
1111
Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe Tarımı önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
1112
9056
8631
4356
3087
3088
3089
3091
Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık, Şarap Üretim Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Sebze Üretimi önlisans programından mezun olmak.
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı önlisans programından mezun olmak.
3093
Besicilik, Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Sığır Yetiştiriciliği ve
Besiciliği, Süt Hayvancılığı, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Süt ve Besi
Hayvancılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3094
Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme önlisans programından mezun olmak.
3096
Hayvansal Üretim önlisans programından mezun olmak.
3098
Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Çevre
Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
3101
Bitki Koruma önlisans programından mezun olmak
3097
3105
3107
3109
3111
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama, Tarım Ürünlerinin Muhafazası, Tarım
Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması, Hasat Sonrası Teknolojisi, Tarım Ürünleri
Muhafaza ve Depolama Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Meyve-Sebze İşleme, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisiönlisans programından mezun
olmak.
Fındık Eksperliği önlisans programından mezun olmak.
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
1125
1294
1192
1116
8533
1192
9061
1273
1274
1275
4339
8566
1297
1190
8637
1349
1193
5315
5316
5365
6244
9035
1132
9352
9038
1169
3
NİTELİK
KODU
3115
3117
3119
3123
3125
3127
ÖĞRENİM KOŞULU
Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Tarımsal Laboratuvar, Fermantasyon,
Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Et Endüstrisi, Kesim ve Et Endüstrisi, Kesim ve Et, Et ve Ürünleri Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Süt ve Ürünleri, Süt ve Ürünleri Teknolojisi önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Yağ Endüstrisi önlisans programından mezun olmak.
Değirmencilik, Un ÜretimTeknolojisi, Ekmekçilik, Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Endüstriyel Tavukçuluk, Tavukçuluk, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Kümes
Hayvanları Yetiştiriciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3129
İpek Böcekçiliği önlisans programından mezun olmak.
3131
Mantarcılık önlisans programından mezun olmak.
3133
Organik Tarım önlisans programından mezun olmak.
3135
3136
3137
3141
3143
3145
3147
Subtropik İklim Bitkileri, Subtropikal Bitki Yetiştiriciliği önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi önlisans programından mezun olmak.
Sulama Teknolojisi, Tarımsal Sulama Yönetimi, Tarımsal Sulama önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Tohumculuk önlisans programından mezun olmak.
Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi, Zeytin Endüstrisi, Zeytincilik ve Zeytin
İşleme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kooperatifçilik veya Tarımsal Kooperatifçilik önlisans programından mezun olmak.
Balık Yetiştiriciliği veya Su Ürünleri önlisans programından mezun olmak.
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3148
3149
3153
3159
3161
3162
Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri,
Ormancılık ve Orman Ürünleri, Fidan Yetiştirme, Fidan Yetiştiriciliği, Budama ve
Aşılama, Fidan ve Fidecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği önlisans programından mezun olmak.
Nalbantlık, Atçılık İşletmeciliği, Antrenörlük ve Seyislik, At Antrenörlüğü, Jokeylik,
Binicilik,At Bakıcılığı ve Yetiştiriciliği, Atçılık ve Antrenörlüğü önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve
Mağaza Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
1177
8583
1315
8525
1166
1164
8540
9033
1310
9027
Nit6
Nit7
Nit8
1167
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
1347
8513
1344
8522
9249
1162
1321
1215
9060
1203
1236
5352
5362
9084
9348
1308
1317
4361
5379
8581
9058
1222
1314
6113
1307
1334
9232
1253
8619
5306
9072
8548
8617
9071
1168
8509
5304
5342
9062
9256
9107
5350
5305
5303
1229
1269
1270
4
NİTELİK
KODU
3163
3165
3167
3169
3171
3173
3174
3175
ÖĞRENİM KOŞULU
Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel
Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Tarımsal İşletmecilik,
Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi,
Tarım İşletmeciliği, İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Reklamcılık ve İşletme Yönetimi önlisans programından mezun olmak.
Pazarlama, Pazarlama ve Satış, Satış Yönetimi, Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama,
Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Reklamcılık Yönetimi, Piyasa Araştırmaları ve
Reklamcılık, Satış ve Reklam Yönetimi, Elektronik Ticaret, e-Ticaret, İnternet ile
Pazarlama, Tarımsal Pazarlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Borsa ve Finans, Para ve Sermaye Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye
Piyasası, Finans, Finans ve Muhasebe, Emtia Borsası, Sermaye Piyasası ve Borsa
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
İşletme-Muhasebe önlisans programından mezun olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık, Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Sigortacılık, Orta
Kademe Banka- Sigorta Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği önlisans programından mezun olmak.
3178
3179
3181
3183
3185
3186
3187
3188
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Maliye önlisans programından mezun olmak.
İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Avrupa Topluluğu önlisans programından mezun olmak.
Dış Ticaret, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, İthalat-İhracat, Uluslararası Ticaret,
Uluslararası Ticaret Yönetimi, Gümrük İşletme, Gümrük İşleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
6176
5341
1207
5339
1333
9253
4296
5366
1163
1206
8603
1254
1268
8553
1293
1276
1289
1277
6292
5327
5332
8536
8635
1316
1331
9089
5317
5355
8611
5335
8526
1157
9257
1117
1124
1249
9032
5308
1114
1303
8549
1130
8510
8560
5351
9074
5338
6271
9073
1230
1231
8580
1145
1146
1209
5376
1343
8530
1260
9012
Nit13
9325
9331
1115
9395
1129
1235
5307
1178
5
NİTELİK
KODU
3189
3190
ÖĞRENİM KOŞULU
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Seyahat
İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü, Seyahat ve Tur İşletmeciliği, Seyahat ve Turizm
İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Tur İşletmeciliği, Host ve Hosteslik, Host ve
Hosteslik (Otobüs), Yer Hizmetleri, Turizm, Otobüs İşletmeciliği, Turizm Yönetimi,
Otobüsçülük Yer Hizmetleri, Turizm ve Seyahat Hizmetleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Turizm Animasyonu önlisans programından mezun olmak.
3193
Turizm Rehberliği, Turist Rehberliği önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Kültürel Miras ve Turizm önlisans programından mezun olmak.
3197
Posta Hizmetleri önlisans programından mezun olmak.
3192
3199
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri önlisans programından mezun olmak.
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
1300
1301
1302
5370
1199
1335
9258
6259
8573
8579
9078
1339
9184
9244
8627
9055
5372
5373
5374
9146
4378
1342
8538
4392
5367
1337
9134
9099
9145
3201
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği önlisans programından mezun olmak.
3202
Pilotaj Eğitimi önlisans programından mezun olmak.
1305
9238
3203
Hava Kontrolörlüğü, Hava Kontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
8532
3204
3205
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Demiryolu Araçları veya Raylı Sistemler Teknolojisi önlisans programından mezun
olmak.
8514
3207
3208
Raylı Sistemler Makinistlik önlisans programından mezun olmak.
9147
3209
Uçak Elektriği, Uçak Elektroniği, Uçak Gövdesi, Uçak Motoru, Uçak Teknolojisi,
Uçak Elektrik ve Elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
5371
3213
Yat Kaptanlığı önlisans programından mezun olmak.
3220
Yatçılık ve Yat İşletmeciliği, Yat İşletme ve Yönetimi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, İkram, İkram Hizmetleri
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Ulaştırma, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Uluslararası Lojistik, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi,
Kargo, Kargo Hizmetleri, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Havacılıkta Yer Yönetimi Hizmetleri önlisans programından mezun olmak.
3221
Hava Lojistiği önlisans programından mezun olmak.
3215
3216
3217
3219
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
9243
8625
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya Raylı Sistemler Elektrik ve
Elektronik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği, Raylı Sistemler, Raylı Sistemler Yol, Raylı
Sistemler Yol Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3206
8572
1288
8621
8515
9336
5378
9013
1350
8584
9076
1341
1216
9011
5375
5346
4312
4282
4279
6
NİTELİK
KODU
3222
3223
ÖĞRENİM KOŞULU
Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Turizm Otel Yöneticiliği, Turizm Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel
Yöneticiliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik, Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Ağırlama Hizmetleri, Turizm ve
Konaklama İşletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Raylı Sistemler İşletmeciliği önlisans programından mezun olmak.
3224
3225
3227
3228
3229
3230
İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Yapı Ressamlığı önlisans programından mezun olmak.
Yapı Denetim Yardımcılığı, Yapı Denetimi önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Beton Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği önlisans programından mezun olmak.
3231
3233
3234
Doğalgaz,Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve
Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı
Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
1110
1196
1250
8578
8599
8574
1255
8575
5368
9077
8535
9052
9066
1201
8645
9039
5309
1194
1148
8563
8520
8597
9064
3236
Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat
Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
1351
1304
1328
5377
8639
1237
5349
5314
5348
8502
8587
9179
9180
4273
3245
3246
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon önlisans programından mezun olmak.
İnternet ve Ağ Teknolojileri önlisans programından mezun olmak.
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
4374
8605
1299
9010
Nit11
Nit12
Nit13
9277
8565
3244
1338
Nit10
9367
8564
3239
1336
Nit9
9149
1200
Grafik, Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Grafik Tasarımı, Grafik ve
Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Nit8
1348
3235
3238
Nit7
8623
İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve
Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık,
Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve
Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın Teknolojileri önlisans programlarından
birinden mezun olmak.
Nit6
9392
4219
4291
7
NİTELİK
KODU
3247
3248
3249
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3263
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3279
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
1123
1119
4223
8507
9075
4221
1121
1353
8506
1122
4399
Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, BilişimYönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
8504
8501
1120
8508
8507
Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet) önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
5310
1352
9040
6202
5318
8577
1322
9028
5331
1131
1298
9024
5320
5321
5347
1228
5322
5344
9079
5324
5357
9017
4343
4344
9015
9026
4236
1142
5325
1140
1141
1183
1184
1182
9022
Bilgi Güvenliği Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar
Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar
Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar
Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve
Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi, Boya ve İzolasyon Uygulama
Teknikleri, Yalıtım Teknolojisiİ, Yapı Yalıtım Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Boya Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Cam, Cam Endüstrisi, Endüstriyel Seramik, Teknik Seramik, Endüstriyel Cam ve
Seramik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi önlisans programından mezun
olmak.
Çini İşlemeciliği, Cam-Seramik, Seramik veya Seramik,Cam ve Çinicilik önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Seramik ve Cam önlisans programından mezun olmak.
Cevher Hazırlama, Cevher Hazırlama ve Madencilik, Maden ve Cevher Hazırlama,
Maden, Maden Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Cilt Bakımı ve Güzellik, Kuaförlük, Saç Bakımı ve Güzellk Hizmetleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Dekor Tasarımı, Sahne Tasarımı, Sahne ve Dekor Tasarımı önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses
Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Deniz Adamlığı önlisans programından mezun olmak.
Denizcilik önlisans programından mezun olmak.
Deniz ve Liman İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Deniz İşletmeciliği ve
Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi önlisans programından mezun olmak.
Dericilik, Deri Teknolojisi, Deri İşleme Teknolojisi, Deri Konfeksiyon önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Halı ve Kilim, Halıcılık ve Kilimcilik önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit1
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
9104
4218
6128
8511
9239
1136
9314
9030
8516
8517
1139
9340
8
NİTELİK
KODU
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
8571
6197
9063
4256
8542
5330
1160
8551
1154
1153
1159
9068
8524
6155
6327
1180
1181
9067
1156
4266
4267
1165
5333
9065
9054
1138
1179
1174
1325
3281
Tekstil ve Halı Makineleri önlisans programından mezun olmak.
8569
3287
Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Hidroelektrik
Santralları, Hidroelektrik Santralleri, Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı,
Enerji önlisans programlarının birinden mezun olmak.
8570
3288
Deniz Elektroniği önlisans programından mezun olmak.
3289
Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3290
Elektrik önlisans programından mezun olmak.
1221
3292
Mekatronik önlisans programından mezun olmak.
6238
3297
3301
3307
3309
3311
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi,
Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve
Pazarlama önlisans programından mezun olmak.
Ev Cihazları Teknolojisi, Ev Gereçleri, Elektrikli Cihaz Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Ev İdaresi önlisans programından mezun olmak.
Gemi İnşaatı, Deniz Haberleşme, Güverte, Sualtı, Su Altı Teknolojisi, Sualtı
Teknolojisi, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme, Deniz Araçları Teknolojisi,
Deniz Ulaştırma ve İşletme önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Coğrafi Bilgi Sistemleri önlisans programından mezun olmak.
Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve
Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Hazır Giyim, Konfeksiyon (Hazır Giyim), Konfeksiyon, Moda-Konfeksiyon, Giyim
Üretim Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekstil, Örme, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik, Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Tekstil
İplikçilik, Tekstil Baskı, Dokuma, Tekstil Dokuma, Tekstil Teknolojisi, Örme
Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Ayakkabı Tasarımı, Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi, Ayakkabı Tasarım ve Üretimi,
Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı, Saraciye Tasarımı ve Üretimi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Kalite Kontrol, Kalite ve Ürün Yönetimi, Üretimde Kalite Kontrol önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Kostüm Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Tasarımı,
Tekstil Ürünleri Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Dokumacılık ve El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, El Sanatları, El Basmacılığı
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit8
Nit9
5361
4355
9137
1175
1324
8521
1264
6265
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
1152
3291
3293
Nit7
1137
9213
Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon,
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
programlarının birinden mezun olmak.
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik
Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Nit6
9069
2105
1173
9101
1312
8567
1187
1188
1189
8546
1195
1220
1248
9105
9240
9019
1323
1326
8591
9018
4210
9148
2377
9245
1214
5343
1246
8615
9250
8523
5326
1151
1172
5354
9252
9
NİTELİK
KODU
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Çorap ve Moda Tasarımı önlisans programından mezun olmak.
9276
3326
3329
3330
3331
3333
3335
3341
3343
3347
3349
İlahiyat, İlahiyat (Önlisans) önlisans programından mezun olmak.
Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve
İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Jeoteknik Teknikerliği, Geoteknik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kağıtçılık, Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi, Selüloz ve Kağıt Teknolojisi, Selüloz ve
Kağıtçılık, Kağıt Teknolojisi, Kağıt ve Ambalaj Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Döküm önlisans programından mezun olmak.
Kıymetli Taş ve Metal İşlemeciliği, Gemoloji ve Mücevher, Kuyumculuk ve Takı
Tasarımı, Taş ve Metal İşlemeciliği, Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği,
Uygulamalı Takı Teknolojisi, Takı ve El Sanatları önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Petrokimya, Rafineri ve Petrokimya, Rafineri, Rafineri-Petrokimya, Rafineri ve
Petrokimya Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3352
Petrol Sondaji ve Üretimi, Sondajcılık, Sondaj Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
İç Mekan Tasarımı önlisans programından mezun olmak.
3353
Kozmetik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3351
3354
3355
Konservasyon, Eser Koruma önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Restorasyon ve Konservasyon, Restorasyon, Mimari Restorasyon, İç Mekan
Koruma ve Yenileme, Bina Koruma ve Yenileme önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
2107
6161
9016
1208
8537
1210
9036
1212
1211
5360
1295
9029
9254
1219
1224
8601
1320
1311
1346
1218
1247
8554
1287
8556
9041
1272
6306
9031
9023
6149
9272
6223
8541
9109
1291
1290
8613
4283
4225
1278
8609
3356
Metal İşleri önlisans programından mezun olmak.
1241
3357
Lastik, Lastik Endüstrisi, Lastik Teknolojisi, Lastik-Plastik, Plastik Teknolojisi, Lastik
ve Plastik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
8543
1226
1227
1242
1243
9092
1234
5313
1118
1213
5329
5311
3358
3359
3360
3361
3362
3364
Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Metalürji önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine,Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli
Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli
Teknik Çizim önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kalıpçılık, Endüstriyel Kalıpçılık, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Cad, Cam Teknolojileri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Resim önlisans programından mezun olmak.
Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
4360
8505
9212
8629
6217
8539
10
NİTELİK
KODU
3365
3366
3367
3368
3373
3374
3379
3380
3381
3382
3384
3385
ÖĞRENİM KOŞULU
Mermercilik, Mermer Teknolojisi, Taş İşlemeciliği, Doğal Taş Dekorasyonu, Doğal
Yapı Taşları Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli
Makine önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Mimari Dekoratif Sanatlar, Duvar Süsleme Sanatı, Duvar Süsleme Sanatları, Yapı
Dekoru önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İş Makineleri Operatörlüğü önlisans programından mezun olmak.
Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Motor, Otomotiv,
Otomotiv Endüstrisi, Oto Motor Teknolojileri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomotiv
Tamir ve Bakım, Otomotiv Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Oto Boya ve Karasörü önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Uygulamalı İspanyolca-Türkçe Çevirmenlik, Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Uygulamalı Rusça-Türkçe Çevirmenlik, Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Uygulamalı İngilizce ve Rehberlik, Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik,
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Çevirmenlik önlisans programından mezun olmak.
Sosyal Hizmetler önlisans programından mezun olmak.
Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
Ana Çocuk Sağlığı önlisans programından mezun olmak.
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
1240
1239
1319
8595
9037
1232
1204
1233
5312
8544
1150
9247
9251
1263
8545
1261
8552
1258
9255
1262
1257
9043
1256
9053
4394
9199
4396
9200
8576
1345
8641
8643
5334
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
9227
9198
9241
4352
5323
9246
4206
3386
Sosyal Bilimler önlisans programından mezun olmak.
2111
3387
3388
Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans programından mezun olmak.
9132
3390
Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Marka İletişimi önlisans programından mezun olmak.
3391
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve
Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak.
1185
3392
Görsel İletişim önlisans programından mezun olmak.
8529
3389
3393
3394
Radyo TV Yayımcılığı, Radyo-Tv Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo
ve Televizyon Programcılığı, Radyo-Televizyon Programcılığı, Televizyon Yapım ve
Yönetimi, Radyo-Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Film Yapım
Teknikleri, Televizyon ve Radyo Programcılığı önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Mobil Teknolojileri önlisans programından mezun olmak.
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
5353
5359
4275
1186
8531
5337
1284
1280
1282
4318
6286
9306
11
NİTELİK
KODU
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
3395
Radyo ve Televizyon Tekniği, Radyo-Televizyon Tekniği, Radyo ve Televizyon
Teknolojisi, Radyo Tv Yayıncılığı, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
1283
9070
9248
4340
3397
Basın ve Yayıncılık önlisans programından mezun olmak.
4214
8527
1170
1171
4213
4300
9183
3398
3399
3403
3405
3407
3408
Medya ve İletişim önlisans programından mezun olmak.
Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Bakır Çalgılar, Saz Tamiri, Kamışlı Çalgılar, Müzik Aletleri Yapım ve Onarımı
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Anaokulu Öğretmenliği önlisans programından mezun olmak.
Bilgi Teknolojileri önlisans programından mezun olmak.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri veya Bilgisayar önlisans programından mezun olmak.
3409
Bilişim ve İletişim Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3411
Birey ve Toplum Güvenliği önlisans programından mezun olmak.
3413
Eğitim önlisans programından mezun olmak.
3415
Fen ve Tabiat Bilgisi önlisans programından mezun olmak.
3421
Genel Çalışmalar önlisans programından mezun olmak.
3423
Güvenli ve Koruma önlisans programından mezun olmak.
3425
Harekat önlisans programından mezun olmak.
3426
3427
3428
Polis Meslek Eğitimi önlisans programından mezun olmak.
Hava Savunma önlisans programından mezun olmak.
Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi önlisans programından mezun olmak.
3429
Hava Trafik önlisans programından mezun olmak.
3431
İhbar Kontrol önlisans programından mezun olmak.
3433
İkmal önlisans programından mezun olmak.
3434
Okul Öncesi Eğitimi önlisans programından mezun olmak.
3435
İlkokul Öğretmenliği önlisans programından mezun olmak.
3437
İlköğretim Matematik Öğretmenliği önlisans programından mezun olmak.
3439
İngiliz Dili ve Edebiyatı önlisans programından mezun olmak.
3441
İstihbarat önlisans programından mezun olmak.
3443
İstihkam önlisans programından mezun olmak.
3445
Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programından mezun olmak.
3447
Levazım önlisans programından mezun olmak.
3451
Medikal Bakım önlisans programından mezun olmak.
3453
Mimari Dekorasyon önlisans programından mezun olmak.
3455
Motorlu Araçlar Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3457
Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri önlisans programından mezun olmak.
3459
Mühimmat ve Mühimmat Tahrip önlisans programından mezun olmak.
3461
Personel önlisans programından mezun olmak.
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
9133
4349
4207
4217
9214
4224
9102
4247
4259
4269
9181
4278
9338
4280
9341
4281
4284
4285
9327
4286
4287
4289
4292
4293
9182
4311
4319
9097
4320
4321
4323
4332
12
NİTELİK
KODU
ÖĞRENİM KOŞULU
3463
Sevk ve İdare önlisans programından mezun olmak.
3465
Tahıl Çiftliği önlisans programından mezun olmak.
3469
Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama ve Depolanması önlisans programından mezun
olmak.
Termik Motorlar ve Otomobil önlisans programından mezun olmak.
3471
Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar önlisans programından mezun olmak.
3473
Toplum Sağlığı önlisans programından mezun olmak.
3475
Uçak Gövde Bakım önlisans programından mezun olmak.
3477
Uçak Yer Destek Sistemleri önlisans programından mezun olmak.
3479
Ulaştırma ve Otomotiv önlisans programından mezun olmak.
3481
Uluslararası Ticaret ve Lojistik önlisans programından mezun olmak.
3483
Vurmalı Çalgılar önlisans programından mezun olmak.
3485
Yapı önlisans programından mezun olmak.
3487
Yapı Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3489
Yat ve Tekne Yapımı önlisans programından mezun olmak.
3491
Yönetim önlisans programından mezun olmak.
3493
Jandarma Meslek Eğitimi önlisans programından mezun olmak
3495
Tahribatsız Muayene önlisans programından mezun olmak.
3497
Marina İşletme önlisans programından mezun olmak.
3499
Çağrı Merkezi Hizmetleri önlisans programından mezun olmak.
3501
Enerji Tesisleri İşletmeciliği önlisans programından mezun olmak.
3503
Sanat önlisans programından mezun olmak.
3505
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3507
Elektromekanik Taşıyıcılar önlisans programından mezun olmak.
3509
Biyomedikal Bilimler önlisans programından mezun olmak.
3511
Mimarlık Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3467
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
4351
4358
5364
4364
4366
4369
4379
4380
4385
9112
4398
4400
4401
4404
4406
9295
9211
9228
9229
9230
9261
9278
9284
9291
9328
13
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
4001
Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
4002
4003
4004
4005
4006
4007
Arnavut Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Türkçe Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Türkoloji lisans programından mezun olmak
Türk Dilleri Filolojisi lisans programından mezun olmak.
Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları lisans programından mezun olmak.
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı lisans programından
mezun olmak
Bölge Bilim (Azerbaycan) lisans programından mezun olmak.
Kazak Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Kazakistan Tarihi lisans programından mezun olmak.
Kırgız Dili Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Kırgız Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Özbek Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Urdu Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Urdu Dili ve Pakistan Araştırmaları lisans programından mezun olmak.
Arap Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Arapça Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Fars Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Bölge Bilim (İsrail ve Yakın Doğu) lisans programından mezun olmak.
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Yunan Dili Ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Yunanca lisans programından mezun olmak.
Bulgar Filolojisi lisans programından mezun olmak.
Bulgar Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Gürcü Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Boşnakça lisans programından mezun olmak.
Arnavutça lisans programından mezun olmak.
Rus Dili lisans programından mezun olmak.
Rus Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Rus Filolojisi lisans programından mezun olmak.
Rusça Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Ukrayna Dili lisans programından mezun olmak.
Latin Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
İspanyol Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Hollanda Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
İtalyan Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Romen Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Slav Dilleri ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Leh Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Hırvat Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Hungaroloji lisans programından mezun olmak.
Bölge Bilim (İskandinavya) lisans programından mezun olmak.
Hindoloji lisans programından mezun olmak.
Çin Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Sinoloji lisans programından mezun olmak.
Japon Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Japonca Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Kore Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri veya Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri lisans programından
mezun olmak.
Hititoloji lisans programından mezun olmak.
Sümeroloji lisans programından mezun olmak.
Batı Dilleri lisans programından mezun olmak.
Doğu Dilleri lisans programından mezun olmak.
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
9346
3342
3372
3344
4377
4375
4376
3139
8343
4211
9299
4301
4302
4304
4305
4330
3357
8276
3109
3110
3179
9303
3175
3362
3140
3376
4230
3136
8346
4228
4208
9125
3293
4341
4342
4381
3249
3222
8204
3230
8138
8255
3250
9117
3210
9302
3207
3144
3310
3231
3232
3246
8129
6208
3321
4215
4243
9405
1
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
İngiliz Dili lisans programından mezun olmak.
İngiliz Dil Bilimi lisans programından mezun olmak.
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programından mezun olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
İngiliz Dili ve Kültürü lisans programından mezun olmak.
Bölge Bilim (İngiltere-İngiliz Dili) lisans programından mezun olmak.
İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Öğretmenliği-ELT lisans programından mezun
olmak.
Amerikan Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Bölge Bilim (Amerika-İngiliz Dili) lisans programından mezun olmak.
Fransız Dili lisans programından mezun olmak.
Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransız Dili ve Kültürü lisans programından mezun
Bölge Bilim (Fransa-Fransız Dili) lisans programından mezun olmak.
Fransızca Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Alman Dil Bilimi lisans programından mezun olmak.
Alman Dili ve Kültürü veya Alman Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
Bölge Bilim (Almanya-Alman Dili) lisans programından mezun olmak.
Almanca Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Alman Dili lisans programından mezun olmak.
Mütercim-Tercümanlık veya Mütercim Tercümanlık lisans programından mezun
olmak.
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) lisans programından mezun olmak.
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) veya Çeviribilim (Almanca) lisans programından
mezun olmak.
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) lisans programından mezun olmak.
Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) lisans programından mezun olmak.
Nit1
8305
3106
9298
4264
3186
9300
3187
8304
8121
9297
3105
4204
Nit5
Nit6
Nit7
3112
3242
3284
3285
9293
9326
3153
3113
3248
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
8131
6104
3272
9236
8178
9280
8184
8242
4085
Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri) lisans programından mezun olmak.
9188
4086
Mütercim ve Konferans Tercümanlığı (İngilizce-Fransızca / İspanyolca-Fransızca)
lisans programından mezun olmak.
9290
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
Lengustik Tercüme Teorisi ve Pratiği lisans programından mezun olmak.
Mütercim-Tercümanlık (Çince) lisans programından mezun olmak.
Dil Bilimi veya Dilbilim lisans programından mezun olmak.
Filoloji lisans programından mezun olmak.
Dil Bilgisi lisans programından mezun olmak.
Dil Ağırlıklı Programlar lisans programından mezun olmak.
Edebiyat lisans programından mezun olmak.
Edebiyat programları lisans programından mezun olmak.
4310
9222
6152
4260
4241
4240
4246
9139
4095
Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programından mezun olmak.
3239
4096
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) lisans programından mezun olmak.
9223
4097
Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi,Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih
Öncesi Arkeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
3111
4098
Boşnak Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
9347
4099
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya
Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.
8144
4101
Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programından mezun olmak.
4309
4102
Ermeni Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
9193
4103
İbrani Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
9194
4104
İngiliz Dili ve Amerikan Kültürü lisans programından mezun olmak.
9363
4105
Antropoloji lisans programından mezun olmak.
Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
3108
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit4
3220
4084
4106
Nit3
4288
3218
4290
3219
8293
9301
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) veya Çeviribilim lisans
programından mezun olmak.
Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri) lisans programından mezun olmak.
4083
Nit2
8290
8202
9187
9287
2
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4117
4119
4121
4123
4125
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
Sosyal Antropoloji lisans programından mezun olmak.
Mütercim-Tercümanlık(Arapça) lisans programından mezun olmak.
Fizik Antropoloji lisans programından mezun olmak.
Mütercim-Tercümanlık(Bulgarca) lisans programından mezun olmak.
Paleoantropoloji lisans programından mezun olmak.
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Etnoloji lisans programından mezun olmak.
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları lisans programından mezun olmak.
Genel Tarih lisans programından mezun olmak.
Tarih lisans programından mezun olmak.
Tarih Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Felsefe lisans programından mezun olmak.
Felsefe Grubu Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Bilim Tarihi lisans programından mezun olmak.
Sosyal Programlar lisans programından mezun olmak.
Sosyal ve Siyasal Bilimler lisans programından mezun olmak.
Sosyoloji lisans programından mezun olmak.
Sözel Programlar lisans programından mezun olmak.
Psikoloji lisans programından mezun olmak.
Öğretmenlik Programları lisans programından mezun olmak.
Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans programlarının birinden
mezun olmak.
Nit1
3290
Eğitim İletişimi ve Planlaması lisans programından mezun olmak.
3157
4138
Eğitim Bilimleri lisans programından mezun olmak.
8173
4139
Eğitim Programları ve Öğretim lisans programından mezun olmak.
8174
4141
4143
4147
4148
4149
4151
4153
4155
4157
4158
4159
4161
4163
4165
4167
4169
4171
4173
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
Halk Eğitimi lisans programından mezun olmak.
Çocuk Gelişimi lisans programından mezun olmak.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programından mezun olmak.
Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
8175
8128
9312
Nit4
Nit5
3275
8332
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
8176
8177
8200
4235
3145
8161
Coğrafya lisans programından mezun olmak.
Coğrafya Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Fen Programları lisans programından mezun olmak.
Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Sınıf Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Özel Eğitim lisans programından mezun olmak.
Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Zihin Engelliler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Görme Engelliler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Üstün Zekalılar Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve
Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
3138
3365
3317
9122
3181
3309
8135
8136
3363
3194
3225
5133
Gerontoloji lisans programından mezun olmak.
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Dünya Dinleri lisans programından mezun olmak.
İlahiyat lisans programından mezun olmak.
Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları lisans programından mezun olmak.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
9151
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit3
3316
9224
3183
9394
3279
9375
3176
9361
4270
6324
3371
3180
3367
8157
9121
4353
3319
4354
3286
9320
4137
Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği veya Eğitim Yönetimi ve Planlaması lisans
programından mezun olmak.
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme veya Eğitimde Ölçme-Değerlendirme lisans
programından mezun olmak.
Nit2
3107
6318
6146
8126
9403
4244
6214
4405
3216
8315
3
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak.
3300
Sanat Tarihi ve Teorisi lisans programından mezun olmak.
Sanat Tarihi ve Teolojisi lisans programından mezun olmak
Sanat Tarihi ve Müzecilik lisans programından mezun olmak.
Sanat Tasarımı veya Sanat ve Tasarım lisans programından mezun olmak.
Sanat Yönetimi, Sanat ve Tasarım Yönetimi veya Sanat (Tasarım) Yönetimi lisans
programından mezun olmak.
4346
8336
4345
8253
7188
4197
Resim lisans programından mezun olmak.
Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim İş Öğretmenliği lisans
programından mezun olmak.
Resim-İş Eğitimi lisans programından mezun olmak.
Uygulamalı Resim Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Süsleme ve Dekoratif Sanatlar, Süsleme ve Dekoratif Sanatları lisans programından
mezun olmak.
4199
Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Dekoratif Ürünler Öğretmenliği ve Dekoratif Eşyalar
ve Çiçek Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4191
4193
4195
4215
Seramik lisans programından mezun olmak.
Seramik Tasarımı lisans programından mezun olmak.
Seramik Sanatlar veya Seramik Sanatları lisans programından mezun olmak.
Seramik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Seramik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Cam ve Seramik Tasarımı lisans programından mezun olmak.
Seramik ve Cam veya Seramik ve Cam Tasarımı lisans programından mezun olmak.
Takı Tasarımı (Plastik Sanatlar) lisans programından mezun olmak.
Cam lisans programından mezun olmak.
Resim-Heykel (Plastik Sanatlar) lisans programından mezun olmak.
Plastik Sanatlar, Plastik Sanatlar (Resim-Heykel ve Takı Tasarımı, Seramik), Plastik
Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik ve Takı Tasarımı), Plastik Sanatlar (Resim-Heykel
ve Seramik), Plastik Sanatlar (Resim-Heykel-Seramik) lisans programından mezun
olmak.
Geleneksel Türk Müziği lisans programından mezun olmak.
Heykel lisans programından mezun olmak.
4217
Geleneksel Türk El Sanatları veya Geleneksel El Sanatları lisans programından
mezun olmak.
4201
4202
4203
4205
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4225
4227
Geleneksel Türk Sanatları lisans programından mezun olmak.
Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi lisans programından mezun olmak.
El Sanatları Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
El Sanatları lisans programından mezun olmak.
Uygulamalı Sanatlar Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Tezhip veya Tezhip (Süsleme) lisans programından mezun olmak.
Eski Yazı lisans programından mezun olmak.
Nit2
Nit3
7177
9175
Nit4
Nit5
Nit6
7162
9160
8345
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
3299
7214
8137
7144
8250
8140
8257
3147
8127
8163
7173
8245
7189
9209
7146
3301
7198
9216
7179
8301
8160
8298
8243
9274
7164
7159
8320
8321
7195
9206
8179
9344
8278
5128
7182
8186
Eski Yazı (Hat) lisans programından mezun olmak.
4229
7157
Çini lisans programından mezun olmak.
4230
4231
4233
4235
4237
4239
4241
9204
Eski Çini Onarımları veya Eski Çini Onarımı lisans programından mezun olmak.
Eski Kumaş Desenleri lisans programından mezun olmak.
Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri veya Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri lisans
Grafik, Grafik Sanatlar, Fotograf ve Grafik Sanatlar(Grafik), Grafik Sanatları, Grafik
Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Grafik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Endüstri Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım lisans
programlarının birinden mezun olmak.
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
7156
8185
7163
7160
7145
7161
3169
3170
7196
7154
4
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
4243
4245
4247
4249
4253
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4273
4275
4277
4280
4281
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4293
4295
4297
4299
4300
4301
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
Fotograf ve Grafik Sanatlar(Fotoğraf), Fotoğraf veya Fotoğraf ve Video lisans
programından mezun olmak.
Baskı Sanatları lisans programından mezun olmak.
Baskı Öğretmenliği, Matbaa Öğretmenliği ve Matbaacılık Öğretmenliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Nit1
Nit2
Nit3
7158
7211
8345
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
3255
Cilt lisans programından mezun olmak.
Sahne Dekorları ve Kostümü veya Tiyatro (Dekor ve Kostüm) lisans programından
Dramatik Yazarlık, Dramatik Yazarlık- Dramaturji veya Dramaturji-Dramatik Yazarlık
lisans programından mezun olmak.
7151
7175
7184
9174
7153
Film Tasarım ve Yazarlık, Film Tasarımı lisans programından mezun olmak.
Oyunculuk veya Tiyatro (Oyunculuk) lisans programından mezun olmak.
9154
7119
9163
8252
9165
7127
8335
7126
3335
7191
7190
4272
9162
5113
7212
7168
8327
9281
8247
8292
3307
5109
9142
8244
3259
3215
8132
Gazetecilik veya Gazetecilik ve Halkla İlişkiler lisans programından mezun olmak.
Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın-Yayın lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı lisans programından mezun olmak.
6188
8191
8122
3121
8148
Televizyon Gazeteciliği lisans programından mezun olmak.
Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-Televizyon,
Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo-TV-Sinema ve Görsel
Sanatlar, Radyo ve Televizyon veya Radyo-TV, Sinema, Sinema ve Televizyon,
Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf, Sinema TV-Fotoğraf lisans programlarının birinden
mezun olmak.
3332
3288
3289
5126
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi lisans programından mezun olmak.
9168
7152
9159
3291
9356
5111
3292
3198
7171
7115
7213
4302 Tuba lisans programından mezun olmak.
4303 Müzik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
3308
8246
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
7192
8353
7176
9156
7112
9231
Yeni Medya lisans programından mezun olmak.
Medya ve İletişim veya Medya ve İletişim Sistemleri lisans programından mezun
olmak.
İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı
(Multimedya), İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Çizgi Film (Animasyon) veya Çizgi Film - Animasyon lisans programından mezun
Film Tasarım ve Yönetmenliği lisans programından mezun olmak.
Reklamcılık veya Reklam Tasarımı ve İletişimi lisans programından mezun olmak.
Animasyon lisans programından mezun olmak.
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.
Devlet Konservatuarı lisans programından mezun olmak.
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı veya Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı lisans
programından mezun olmak.
Müzik, Müzik Bilimleri, Müzik Bilimler, Müzikoloji, Genel Müzikoloji, Müzik Toplulukları
lisans programlarının birinden mezun olmak.
Temel Bilimler lisans programından mezun olmak.
Teori-Kompozisyon(Müzik) lisans programından mezun olmak.
Müzik (Piyano, Çalgı,Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, TeoriKompozisyon) veya Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar,
Koro, Teori-Kompozisyon, Ritmik Müzik) lisans programından mezun olmak.
Nit9
7150
8149
Drama ve Oyunculuk lisans programından mezun olmak.
Sahne ve Görüntü Sanatları lisans programından mezun olmak.
Sahne Sanatları, Tiyatro veya Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Görüntü Sanatları lisans programından mezun olmak.
Sahne Tasarımı lisans programından mezun olmak.
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Koreoloji lisans programından mezun olmak.
Görsel İletişim lisans programından mezun olmak.
Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim
Sanatı, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Nit8
8351
3287
3197
8249
8168
8169
7148
7224
8302
8291
7205
9234
7143
5
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
4304
4305
4307
4313
4314
4315
4317
4318
4319
4321
4323
4325
4327
4329
4331
4332
4333
4335
4337
4339
4341
4343
4345
4346
4349
4350
4351
4353
4355
4357
4359
4361
4363
4365
4367
4369
4370
4371
4373
4375
4377
4379
4381
4383
4385
4387
4389
4391
4393
4395
4397
4399
4401
4403
4405
4406
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
8240
9167
7124
Ritmik Müzik lisans programından mezun olmak.
Müzik Teorisi lisans programından mezun olmak.
Müzik Teknolojisi veya Müzik Teknolojileri lisans programından mezun olmak.
Opera, Opera, Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı, Opera ve Konser Şarkıcılığı, Şan ve
Opera, Şan-Opera, Şan Opera lisans programlarının birinden mezun olmak.
8299
8236
5124
Çalgı lisans programından mezun olmak.
Piyano lisans programından mezun olmak.
Piyano ve Harp, Piyano Arp veya Piyano-Arp-Gitar lisans programından mezun olmak.
Piyano-Arp-Gitar veya Piyano, Arp, Gitar lisans programından mezun olmak.
Piyano Yapımı ve Onarımı veya Piyano Onarımı ve Yapımı lisans programından
mezun olmak.
Viyola lisans programından mezun olmak.
Viyolensel veya Viyolonsel lisans programından mezun olmak.
Vurma Sazlar lisans programından mezun olmak.
Flüt lisans programından mezun olmak.
Bileşik Sanatlar veya Birleşik Sanatlar lisans programından mezun olmak.
Gitar lisans programından mezun olmak.
Piyano-Gitar lisans programından mezun olmak.
Kontrabas, Kontrobas lisans programından mezun olmak.
Trombon lisans programından mezun olmak.
Trompet lisans programından mezun olmak.
Keman lisans programından mezun olmak.
Klarnet lisans programından mezun olmak.
Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı veya Duysal Sanatları Tasarımı lisans programından
Şan lisans programından mezun olmak.
Caz lisans programından mezun olmak.
Ses Eğitimi lisans programından mezun olmak.
Termik ve Nükleer Güç Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Türk Musikisi veya Türk Müziği lisans programından mezun olmak.
Türk Musikisi Temel Bilimleri lisans programından mezun olmak.
Türk Sanat Müziği lisans programından mezun olmak.
Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi lisans programından mezun olmak.
Türk Sanat Müziği Temel Bilimler lisans programından mezun olmak.
Korno lisans programından mezun olmak.
Koro lisans programından mezun olmak.
Yaylı Çalgılar veya Yaylı Sazlar lisans programından mezun olmak.
Folklor ve Etnomüzikoloji lisans programından mezun olmak.
Orkestra Şefliği, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği veya Komposizyon ve Orkestra
Müzikoloji ve Kompozisyon lisans programından mezun olmak.
Şeflik lisans programından mezun olmak.
Bando Şefliği lisans programından mezun olmak.
Nefesli Çalgılar veya Nefesli Sazlar lisans programından mezun olmak.
Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Nefesli ve Vurma Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve
Yaylı Çalgılar Yapımı lisans programından mezun olmak.
Çalgı Yapım veya Enstrüman Yapım lisans programından mezun olmak.
Arp lisans programından mezun olmak.
Obua lisans programından mezun olmak.
Fagot lisans programından mezun olmak.
Kompozisyon, Komposizyon, Kompozisyon ve Müzik Teorisi veya Komposizyon ve
Müzik Teorisi lisans programından mezun olmak.
Üfleme ve Vurma Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Üfleme ve Vurmalı Çalgılar,
Vurmalı Çalgılar, Vurma Çalgılar lisans programından mezun olmak.
9169
7120
7122
9161
Dans lisans programından mezun olmak.
Modern Dans lisans programından mezun olmak.
7209
Bale veya Bale Dansçılığı lisans programından mezun olmak.
Rekreasyon, Rekreasyon Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Türk Halk Bilimi veya Türk Halkbilimi lisans programından mezun olmak.
Halkbilim, Halk Bilim, Halk Bilimi (Folklor), Halkbilimi (Folklor) lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Türk Halk Oyunları lisans programından mezun olmak.
Türk Halk Müziği Ses Eğitimi lisans programından mezun olmak.
7105
7103
3343
7106
9172
5110
3196
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
7118
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
7121
8281
8282
8283
8190
7208
7109
9171
8216
8268
8269
8213
8214
7210
7123
9191
7223
4365
7194
7129
7131
7132
7133
8217
7113
7134
7108
7111
9164
8259
7107
7116
7117
7135
7136
8146
8238
8189
9158
7130
8183
8348
8237
8286
7221
8199
8280
9157
7114
7128
9173
6
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
4407
4408
4409
4411
4413
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4427
4428
4429
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4439
4440
4441
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
Türk Halk Müziği lisans programından mezun olmak.
Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi lisans programından mezun olmak.
Spor Bilimleri veya Spor Bilimleri ve Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Antrenörlük Eğitimi lisans programından mezun olmak.
Spor Yöneticiliği veya Spor Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Beden Eğitimi ve Spor lisans programından mezun olmak.
Beden Eğitimi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
Hukuk lisans programından mezun olmak.
İktisadi Programlar lisans programından mezun olmak.
Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Uluslararası
Ticaret ve Finansman lisans programlarının birinden mezun olmak.
Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi lisans programından mezun olmak.
Ekonomi ve Finans lisans programından mezun olmak.
Ekonomi ve İdari Bilimler veya Ekonomi ve İdari Bilimler Programları lisans
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları lisans programından mezun olmak.
Ekonometri lisans programından mezun olmak.
Sanayi Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programından
mezun olmak.
İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat,
Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans
Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Nit1
8273
9155
7219
7101
7104
8123
8307
7102
9319
3209
9140
3159
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
8208
6229
5131
6229
3381
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
5123
8334
8296
3361
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
8256
9176
3213
4222
5105
9221
5106
3158
4347
3141
8312
3226
8207
8208
3268
3269
5123
3270
8234
Finans ve Muhasebe lisans programından mezun olmak.
İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
İşletme Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
İşletme Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
İşletme Yönetimi lisans programından mezun olmak.
İşletme Bilgi Yönetimi lisans programından mezun olmak.
İşletme Enformatiği lisans programından mezun olmak.
9262
3228
4294
8134
4295
3227
Ticari Bilimler lisans programından mezun olmak.
Ticaret Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
8338
8210
4367
İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
4443
4444
4445
4446
4447
4449
4450
4451
4452
4453
4457
4458
4459
4464
8211
İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği veya İş Yönetimi ve Ticaret Öğretmenliği
lisans programından mezun olmak.
8209
Ticaret-İş Eğitimi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme veya Sermaye Piyasası Denetim ve
Sermaye Piyasası lisans programından mezun olmak.
Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme lisans
programından mezun olmak.
8267
9111
3302
Pazarlama Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Perakende Satış ve Mağazacılık lisans programından mezun olmak.
Muhasebe ve Denetim lisans programından mezun olmak.
Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve
Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
8349
3280
9115
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği veya Muhasebe-İşletme Öğretmenliği lisans
programından mezun olmak.
İşletme-Muhasebe ve Denetim lisans programından mezun olmak.
Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun
olmak.
Finans-Sigorta lisans programından mezun olmak.
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
9144
9308
3254
8225
4322
4261
7
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
Bankacılık, Bankacılık Finans, Bankacılık ve Finans veya Bankacılık ve Finansman,
Finans ve Bankacılık lisans programlarının birinden mezun olmak.
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama lisans programından mezun olmak.
Bankacılık ve Sigortacılık lisans programından mezun olmak.
Aktüerya ve Risk Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Sigortacılık veya Sigortacılık ve Risk Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Uluslararası Ticaret ve Finans lisans programından mezun olmak.
Aktüerya, Aktüarya, Aktüerya Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
Uluslararası İktisat, İşletme Programları lisans programından mezun olmak.
Uluslararası Ekonomi lisans programından mezun olmak.
Uluslararası Ekonomik İlişkiler lisans programından mezun olmak.
Uluslararası Ticaret lisans programından mezun olmak.
Uluslararası Finans ve Bankacılık lisans programından mezun olmak.
Uluslararası Finans lisans programından mezun olmak.
Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret lisans programından mezun olmak.
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
3117
3118
6119
9371
4390
9108
3120
9380
3306
9282
3103
9123
4386
4387
3355
9353
6351
4388
9118
4391
8150
8222
3199
4393
9009
3354
9110
4486
4487
Kara Ulaştırma lisans programından mezun olmak.
3238
4488
4489
4490
4493
Ulaşım ve Ulaşım Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Ulaşım Tekniği ve Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Ulaşım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği lisans programından mezun olmak.
Güverte veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
Deniz ve Liman İşletme lisans programından mezun olmak.
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği
ve Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4384
4383
4382
3312
İdari Bilimler lisans programından mezun olmak.
Yönetim Bilimleri veya Yönetim Bilimleri Programları lisans programından mezun
olmak.
İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak.
9217
4495
4496
4497
4498
4499
4502
3149
Nit13
Nit14
Nit15
3150
5143
8328
5338
3313
4507
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası
ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi,Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarının birinden
mezun olmak.
3352
3353
5116
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit12
4237
3314
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4517
4519
Nit11
3195
3237
Avrupa Birliği İlişkileri lisans programından mezun olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri lisans programından mezun olmak.
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programından mezun olmak.
Sayısal Programlar lisans programından mezun olmak.
Matematik lisans programından mezun olmak.
Cebir ve Sayılar Teorisi lisans programından mezun olmak.
Matematik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Finans Matematiği lisans programından mezun olmak.
Matematik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Nit10
5130
Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları lisans programından mezun olmak.
5142
Nit9
9387
4503
4508
3315
Nit8
5102
Uluslararası Girişimcilik lisans programından mezun olmak.
Gümrük İşletme lisans programından mezun olmak.
Uluslararası İşletme Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Batı Avrupa İş İdaresi ve İktisat lisans programından mezun olmak.
Lojistik Yönetimi veya Hava Ulaştırma lisans programından mezun olmak.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans
programından mezun olmak.
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik
Yönetimi, Lojistik ve Taşımacılık lisans programından mezun olmak.
Ulaştırma ve Lojistik lisans programından mezun olmak.
4485
Nit7
5127
3356
4484
Nit6
9218
8275
4479
4480
4481
4482
4483
Nit5
3313
4389
3115
9189
9113
4348
6256
8311
3257
5107
3370
8
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
4521
4523
4525
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4535
4539
4541
4542
4545
4546
4547
4549
4551
4553
4554
4555
4557
4558
4559
4560
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak.
İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.
Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematikİnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar,
Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden
mezun olmak.
Matematik ve Bilgisayar(Öğretmenlik) lisans programından mezun olmak.
Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun
olmak.
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol
ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları lisans programından mezun olmak
Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programlarının birinden mezun
olmak.
Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri
lisans programlarının birinden mezun olmak.
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar-Enformatik,
Enformatik, Enformatik (Almanca) ve Enformasyon Teknolojileri lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Bilişim Teknolojileri lisans programından mezun olmak.
Nit1
Nit3
Nit4
Nit5
Nit6
8230
8277
4395
3256
8156
5103
5137
8141
8309
3125
3126
8152
3128
8347
3129
8151
8125
3127
3130
8308
8154
8155
3174
6173
3223
3224
3258
8228
3123
3124
9226
Kimya-Biyoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
5115
3132
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
8143
9364
8153
4216
3182
3184
3274
3368
4262
3114
8279
8306
3240
4307
4567
4569
4573
4575
4577
4578
9150
Nit10
4220
5134
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.
4571
8310
Nit9
9343
4566
Biyokimya lisans programından mezun olmak.
Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Biyoloji Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Biyomedikal Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Biyomühendislik ve Genetik lisans programından mezun olmak.
Nit8
9362
4565
4562
4563
4564
Nit7
3217
8229
Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Bilgi İşlemi lisans programından mezun olmak.
Fizik lisans programından mezun olmak.
Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Nükleer Enerji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Fizik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Fizik ve Astronomi lisans programından mezun olmak.
Astronomi ve Uzay Bilimleri lisans programından mezun olmak.
Uzay Bilimleri ve Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Astronomi lisans programından mezun olmak.
Kimya lisans programından mezun olmak.
Kimya/ Biyoloji Kimya lisans programından mezun olmak.
Kimya Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
Kimya ve Proses Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Kimya Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Kimya Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Petrol Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği veya Denizden Petrol ve Gaz
Üretim Araçları lisans programlarının birinden mezun olmak.
4561
Nit2
6241
9192
4306
3369
8329
8241
3133
3281
4239
3334
5121
3267
3364
5104
3134
9294
9
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
Nit2
Nit3
3135
5138
8195
9266
3374
3334
9263
3185
8162
3156
6366
3294
8344
4596
Biyomühendislik, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik
lisans programından mezun olmak.
Biyoteknoloji lisans programından mezun olmak.
Tıp lisans programından mezun olmak.
Tıbbi Biyolojik Bilimler lisans programından mezun olmak.
Fizik Tıp ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından
Çocuk Sağlığı ve Eğitimi lisans programından mezun olmak.
Eczacılık lisans programından mezun olmak.
Diş Hekimliği lisans programından mezun olmak.
Sağlık Eğitimi lisans programından mezun olmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği lisans programından mezun olmak.
4597
Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları
Yöneticiliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
3295
4600
Ergoterapi(İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak.
9225
4601
4602
4603
4605
4607
4608
Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun olmak.
9332
9267
3155
3204
6373
9124
4579
4582
4583
4585
4586
4587
4589
4591
4593
4595
4609
Odyoloji lisans programından mezun olmak.
Ebelik lisans programından mezun olmak.
Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans
Veteriner lisans programından mezun olmak.
Mühendislik Programları lisans programından mezun olmak.
Mühendislik Bilimleri veya Mühendislik ve Doğa Bilimleri lisans programlarından
birinden mezun olmak.
4611
4613
4615
4616
4617
4619
4621
4622
4623
4625
4627
4628
4629
4631
4633
4637
4639
4641
4642
4643
4645
4647
4649
6298
3296
3205
3297
3271
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik
Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
3162
3160
Elektrik Öğretmenliği veya Elektrik İşleri Öğretmenliği lisans programından mezun
olmak.
3161
8180
8182
8319
Enerji Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon
Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Elektronik Öğretmenliği veya Elektronik İşleri Öğretmenliği lisans programından
mezun olmak.
Telekomünikasyon Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Haberleşme Teknolojisi veya Haberleşme Donanımı ve Teknolojileri lisans
programından mezun olmak.
Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Mekatronik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Kontrol Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Mikroelektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Otomotiv Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Otomotiv Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Makine lisans programından mezun olmak.
Makine (DKK) lisans programından mezun olmak.
Makine Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Makine Ressamlığı Öğretmenliği, Makina Ressamlığı Öğretmenliği, Makine Resmi ve
Konstrüksiyonu Öğretmenliği, Makina Ressamlığı ve Konstrüksiyon Öğretmenliği,
Makine-Resim ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon
Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
9324
8235
Enerji Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
Enerji Sistemleri Programları lisans programından mezun olmak.
Nit4
3298
9404
3172
3163
3162
3164
8181
3166
3331
8323
8350
6165
3167
8198
4276
4277
5119
5120
3245
5139
3252
4314
3278
8333
8223
8295
5117
8224
3253
3326
10
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
8233
3171
8264
4661
4663
4665
4667
4669
Motor Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Teknoloji Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
İş ve Teknik Eğitim Öğretmenliği veya İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği lisans
programından mezun olmak.
Talaşlı Üretim Öğretmenliği veya Tesviye Öğretmenliği lisans programından mezun
olmak.
Tesisat Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Sıhhi Tesisat Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Kaynak Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Mesleki Resim Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4670
Yapı/İnşaat Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
4402
4651
4653
4655
4657
4659
4671
4673
4674
4675
4677
4679
4680
4681
4683
4684
4685
4686
4688
4689
4691
4692
4693
4697
4699
4700
4701
4703
4704
4705
4707
4709
4710
4711
4713
4715
4717
4719
4721
4723
4725
Yapı Öğretmenliği veya Yapı İşleri Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
3323
3359
Jeoloji lisans programlarından birinden mezun olmak.
Jeodezi lisans programından mezun olmak
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya
Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
4299
4297
Polimer Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Malzeme lisans programından mezun olmak.
Metal Öğretmenliği veya Metal İşleri Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
9120
8226
Kalıpçılık Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programından
Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Üretim Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Havacılık Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans programından
mezun olmak.
Havacılık lisans programından mezun olmak.
Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Elektrik
Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
Hava Trafik Kontrol veya Hava Kontrolörü lisans programından mezun olmak.
Pilotaj lisans programından mezun olmak.
Uçak Gövde Bakım lisans programından mezun olmak.
Uçak Gövde-Motor, Uçak Gövde - Motor, Uçak Gövde-Motor Bakım veya Uçak Gövde
- Motor Bakım lisans programından mezun olmak.
Uçak Motor Bakım lisans programından mezun olmak.
Uçak Techizat Bakım lisans programından mezun olmak.
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit4
Nit5
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
8266
3333
8254
8212
7197
3221
3360
8340
8285
3142
3251
9390
3234
6262
8326
Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Nit3
8133
Yapı Ressamlığı Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Yapı Tasarımı lisans programından mezun olmak.
Yapı Tasarımı Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Jeofizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Hidrojeoloji lisans programından mezun olmak.
Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği ya da Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi
lisans programlarının birinden mezun olmak.
Döküm Öğretmenliği veya Döküm İşleri Öğretmenliği lisans programından mezun
olmak.
Nit2
6235
8284
3206
4334
3233
4298
8324
9034
8232
3261
8227
5118
3260
8231
3154
8172
8342
3236
3168
9321
3311
8318
5132
5140
5112
3201
5114
8325
3200
3346
3358
3201
7215
7216
3347
8201
3348
5136
8339
3349
8274
11
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
4726
4727
4728
4729
4733
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
Nit1
Uçak ve Uzay Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Uçak Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
9398
3350
Güvenlik Bilimleri lisans programından mezun olmak.
9386
8287
Yer Techizat Bakım lisans programından mezun olmak.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları veya Gemi Makineleri lisans
programlarının birinden mezun olmak.
3190
Nit2
8193
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri lisans programından mezun olmak.
Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans
programından mezun olmak.
Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
4268
Güverte (DKK) lisans programından mezun olmak.
Mimarlık lisans programından mezun olmak.
Kültür Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Restorasyon lisans yada Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programlarından birinden mezun olmak.
8294
3263
8330
7141
8251
İç Mimari veya İç Mimarlık lisans programından mezun olmak.
İç Mimari ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programından
mezun olmak.
8205
3211
7165
3212
Çevre Bilimleri ve Yönetimi, Çevrebilim lisans programından mezun olmak.
Şehir Mühendisliği, Şehir Geliştirme ve Yönetimi lisans programından mezun olmak.
8313
8314
3322
4759
Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.
Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım
lisans programlarının birinden mezun olmak.
6283
3282
4761
4763
Deri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Deri Teknolojisi veya Deri ve Lif Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
3151
8166
8167
4764
Tekstil Tasarımı ve Üretimi lisans programından mezun olmak.
9207
4736
4738
4739
4741
4745
4747
4748
4749
4751
4753
4754
4756
4757
4765
Moda Tasarımı, Moda ve Tasarım, Moda ve Tekstil Tasarım, Moda ve Tekstil
Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı lisans
programlarının birinden mezun olmak.
8322
9185
8165
8164
3266
9177
4767
4769
4771
Moda Tasarımı Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Model Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
3265
5144
7180
4774
4775
4777
4779
4781
4783
4785
4787
4789
4791
4793
4795
Trikotaj Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit6
Nit7
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
9141
4357
Tekstil Tasarım lisans programından mezun olmak.
4773
Nit5
3189
3148
4766
Tekstil lisans programından mezun olmak.
Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği lisans programından
mezun olmak.
Tekstil Tekniği ve Teknolojileri lisans programından mezun olmak.
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama lisans programından mezun olmak.
Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Tekstil Terbiye Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Boya-Apre Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Giyim Öğretmenliği, Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, Giyim Endüstrisi ve Giyim
Öğretmenliği, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Öğretmenliği lisans programlarının
birinden mezun olmak.
Hazır Giyim Öğretmenliği veya Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği lisans
programından mezun olmak.
Nakış Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
İplikçilik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Dokuma Öğretmenliği veya Dokuma ve Örgü Öğretmenliği lisans programından
mezun olmak.
Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Nit4
8192
Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun
olmak.
4735
Nit3
3327
3375
3283
9368
7169
7181
9170
3329
4362
8265
3328
3330
8159
3193
3192
3203
8203
8197
3273
8206
8170
8171
3143
8139
12
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
4806
Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
Gıda İşleme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi, Yiyecek İçecek İşletmeciliği veya
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Mutfak Sanatları ve Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Gıda Bilimi ve Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Gıda Teknolojileri veya Gıda Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Besin Teknolojisi ve Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Aile ve Tüketici Bilimleri, Ev Ekonomisi veya Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi lisans
programından mezun olmak.
4807
Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmenliği veya Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği
lisans programından mezun olmak.
4797
4798
4799
4801
4802
4803
4804
4805
4809
4813
4815
4817
4818
4819
4821
4825
4827
4829
4831
4833
4835
4836
4839
4845
4853
4854
4855
4857
4858
4859
4861
4862
4863
4864
4865
4867
4869
4871
4873
4874
4875
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Nit1
Nit2
Nit3
4265
8288
8341
3177
8187
5101
8120
5108
4370
8220
9190
5141
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit7
9269
Nit8
Nit9
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
3304
3243
8215
4325
4371
4372
4373
9116
3102
Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası lisans programından mezun olmak.
Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması lisans programından mezun olmak.
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması lisans programından mezun olmak.
Kültürel Etüdler veya Kültürel Etütler lisans programından mezun olmak.
Bitkisel Üretim,Bahçe Bitkileri,Bitki Koruma,Tarla Bitkileri,Toprak, Bahçe ve Tarla
Bitkileri, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak.
Turizm Rehberliği ve Seyahat İşletmeciliği veya Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği lisans programından mezun olmak.
Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Nit6
9153
8196
4271
8124
3178
8188
8130
8337
3320
9329
5135
4408
9048
Tarım Ürünleri Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Tarım Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
Organik Tarım İşletmeciliği lisans programından mezun olmak.
Tarım İşletmeciliği lisans programından mezun olmak.
Tütün Eksperliği veya Tütün Eksperleri lisans programından mezun olmak.
Balıkçılık Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Ağaç İşleri Endüstrisi lisans programından mezun olmak.
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği veya Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği lisans
programından mezun olmak.
Ağaç İşleri Öğretmenliği veya Mobilya ve Dekorasyan Öğretmenliği lisans
programından mezun olmak.
Orman Endüstrisi Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Orman Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmecilik ve Otelcilik, Turizm ve Rehberlik,
Turizmde Büro Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği, Otel Yöneticiliği, Otel İşletmeciliği, Turizm, Turizm rehberliği, Turizm ve
Hizmetler, Konaklama İşletmeciliği veya Konaklama ve Turizm İşletmeciliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Nit5
3122
9310
3191
Ev Yönetimi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Ev-İş Eğitimi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Su Ürünleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak
Su Ürünleri lisans programından mezun olmak.
Şarap Üretim Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Ziraat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Ziraat lisans programından mezun olmak.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme lisans programından mezun olmak.
Hayvansal Üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi lisans programlarından
birinden mezun olmak.
Tarım Teknolojisi,Tarım Makineleri,Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve
Sulama, Kültürteknik, Biyosistem Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun
olmak.
Tarımsal Biyoteknoloji lisans programından mezun olmak.
Nit4
3202
8289
8258
6131
8147
8158
3385
3386
4212
3325
3383
3384
8263
8221
9114
6339
3338
3341
5129
9106
8262
3382
9333
8261
6345
9197
3116
4203
3101
8145
3264
3276
6277
3337
3340
6303
9202
8270
13
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nitelik
Kodu
4879
4880
4881
4885
4887
4889
4891
MEZUNİYET KODLARI
ÖĞRENİM KOŞULU
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Turizm Animasyonu lisans programından mezun olmak.
Turizm Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Rehberlik lisans programından mezun olmak.
Turist Rehberliği lisans programından mezun olmak.
Turizmde Bilgisayar Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Ticaret, Turizm ve Hizmetler Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
Nit1
Nit2
Nit3
Nit4
Nit5
8219
4359
9152
4903
8260
8194
4905
Kuaförlük Öğretmenliği veya Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği lisans
programından mezun olmak.
8218
3247
4913
4914
Nit10
Nit11
Nit12
Nit13
Nit14
Nit15
3305
3244
Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak.
Asfaltit ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri lisans programından mezun olmak.
3137
8239
Biyoloji-Ekoloji, Çevre Koruma lisans programından mezun olmak.
4226
8316
4209
4915
Ekoloji lisans programından mezun olmak.
Biyoloji-Zirai Bilimler lisans programından mezun olmak.
4917
Bölge Bilim lisans programından mezun olmak.
4229
4919
4921
4925
4927
4929
4931
4933
4935
4937
4939
4941
4943
4945
4949
4951
4953
4955
4957
4959
4960
4961
4963
4965
4967
4969
4971
4973
4975
4977
4979
Cevher Hazırlama Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Çevre Koruma Tesisatı ve Donanımı lisans programından mezun olmak.
Elektrik Güç Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Elektrik Güç Mühendisliği ve Donanımı lisans programından mezun olmak.
Elektrik Güç Üretimi ve Elektrik Donanımı lisans programından mezun olmak.
Elektrik ve Malzeme Donanımı lisans programından mezun olmak.
Elektronik lisans programından mezun olmak.
Elektronik ve Telekomünikasyon lisans programından mezun olmak.
Endüstri Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Endüstri Yönetimi ve Mühendislik lisans programından mezun olmak.
Enformasyon Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Klinik Veterinerlik ve Eczacılık lisans programından mezun olmak.
Makine Üretimi Teknik ve Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Makine ve Üretim Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Makine Yapım Tekniği ve Teknolojileri lisans programından mezun olmak.
Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi lisans programından mezun olmak.
Otomasyon Enformasyon ve Kontrol Donanımı lisans programından mezun olmak.
Otomasyon Enformasyon ve Kontrol Teknikleri lisans programından mezun olmak.
Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri lisans programından mezun olmak.
Petrol Teknolojisi ve Petrokimya lisans programından mezun olmak.
Petrol ve Gaz Kuyularının Açılması lisans programından mezun olmak.
Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatı lisans programından mezun olmak.
Petrol -Gaz Boru Hatlarının ve Depolarının Projelendirilmesi, İnşaası ve İşletilmesi
Petrol -Gaz Yataklarının İşletilmesi ve Kullanımı lisans programından mezun olmak.
Adalet Yüksekokulu (B) (Ekstern) lisans programından mezun olmak.
İslami İlimler lisans programından mezun olmak.
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi lisans programından mezun olmak.
Eşit Ağırlıklı Programlar lisans programından mezun olmak.
4232
4233
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4257
4308
4313
4315
4316
4317
4326
4327
4328
9260
4329
4333
4335
4336
4337
4338
8297
9270
9286
4258
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
Nit9
4368
Takı Tasarımı, Gemoloji, Kuyumculuk, Takı Teknolojisi ve Tasarımı, Aksesuar
Tasarımı lisans programından mezun olmak.
4911
Nit8
8352
8272
8248
3336
8142
4901
4907
4909
Nit7
8271
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği lisans programından mezun
olmak.
Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
4897
Nit6
4227
14
NİTELİK KOD KILAVUZU ÖZEL KOŞULLAR
Nitelik Tipi
Kodu
Nitelik Adı
Özel Koşul
Özel Koşul
Özel Koşul
1101
1103
6101
Cinsiyeti Erkek Olmak
Cinsiyeti Kadın Olmak
Akücü Bonservisi Sahibi Olmak.
Özel Koşul
6103
Aşçı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6105
Badanacı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6107
Bahçıvan Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6109
Benzinli Araç Tamirciliği Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6111
Boyacı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6113
Çamaşırcı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6115
Dizel Araç Tamirciliği Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6117
Duvarcı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6119
Fayansçı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6121
Fotoğrafçı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6123
Frenci Bonservisi Sahibi Olmak.
Özel Koşul
6125
Garson Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6127
Kaloriferci Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6129
Karocu Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6131
Kunduracı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6133
Kuru Temizlemeci Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6135
Marangoz Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6137
Masör Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6139
Mobilyacı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6141
Mozaikçi Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6143
Oto Döşemecisi Bonservisi Sahibi Olmak.
Özel Koşul
6145
Pastacı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6147
Sıhhi Tesisatçı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6149
Sıvacı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6151
Tatlıcı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6153
Tenekeci Kalaycı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6155
Terzi Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6157
Ütücü Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6159
Yağlı Boyacı Bonservisi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6161
Nefesli Veya Vurma Veya Yaylı Çalgılar Dalında Bonservis Sahibi Olmak
Özel Koşul
6163
Microsoft Visual Basic,SQL,Exchange Programlama Dilleri Yada Yazılımlarında Bonservis Sahibi Olmak
Özel Koşul
6165
İnşaat Ve Çatı Ustalığı Dalında Bonservis Sahibi Olmak
Özel Koşul
6201
M.E.B.'Dan Onaylı Ağaç İşleri Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6203
M.E.B.'Dan Onaylı Asansörcülük Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6205
M.E.B.'Dan Onaylı Aşçılık Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6207
M.E.B.'Dan Onaylı Ayakkabı İmalatı Ve Tamirciliği Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6209
M.E.B.'Dan Onaylı Bahçıvan Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6211
M.E.B.'Dan Onaylı Beslenme Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6213
M.E.B.'Dan Onaylı Biçki Dikiş Konfeksiyon Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6215
M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6217
M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Bakım-Onarım,Servis Teknisyeni Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6219
M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Destekli Modelist-Kalıpçılık Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6221
M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Destekli Stilistlik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6223
M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Destekli Üst Düzey Sekreterlik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6225
M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6227
M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6229
M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6231
M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar Yardımcı Programcısı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6233
M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6235
M.E.B.'Dan Onaylı Bobinajcılık Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6237
M.E.B.'Dan Onaylı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Programı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6239
M.E.B.'Dan Onaylı Büro Yönetimi Ve Yönetici Sekreterliği Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6242
M.E.B.'Dan Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak.
Özel Koşul
6243
M.E.B.'Dan Onaylı Dekoratif Elsanatları Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6245
M.E.B.'Dan Onaylı Deniz Motorcu Ve Deniz Makinistliği Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6247
M.E.B.'Dan Onaylı Denizcilik Ve Gemi Adamları Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6249
M.E.B. 'Dan Onaylı Desinatörlük Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6251
M.E.B.'Dan Onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6253
M.E.B.'Dan Onaylı Doğalgaz Tesisatçılığı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6255
M.E.B.'Dan Onaylı Elektrik Tesisatçılığı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6257
M.E.B.'Dan Onaylı Elektrikçilik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6259
M.E.B.'Dan Onaylı Elektronik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6261
M.E.B.'Dan Onaylı Elektronik Yazı Makinası Kullanımı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6263
M.E.B.'Dan Onaylı Fotoğrafçılık Sertifikası Sahibi Olmak
ÖZEL KOŞULLAR
1
NİTELİK KOD KILAVUZU ÖZEL KOŞULLAR
Nitelik Tipi
Kodu
Nitelik Adı
Özel Koşul
6265
Cinsiyeti Erkek
Olmak
M.E.B.'Dan
Onaylı
Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6267
M.E.B.'Dan Onaylı Genel Matbaacılık Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6269
M.E.B.'Dan Onaylı Giysi Tasarımcılığı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6271
M.E.B.'Dan Onaylı Grafik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6273
M.E.B.'Dan Onaylı Güzel Sanatlar Bilgisayarlı Meslek Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6275
M.E.B.'Dan Onaylı Haberleşme Cihazları Bakım Ve Onarım Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6277
M.E.B.'Dan Onaylı Halıcılık Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6279
M.E.B.'Dan Onaylı Hava Alanı Yolcu Hizmetleri(Yer Hostesliği) Serti. Sahibi Olmak
Özel Koşul
6281
M.E.B.'Dan Onaylı Hava Yolları Biletleme Programı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6283
M.E.B.'Dan Onaylı Heykel Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6285
M.E.B.'Dan Onaylı Hosteslik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6287
M.E.B.'Dan Onaylı İngilizce Ağırlıklı Turi. İşl. Ve Otel Yön. Serti. Sahibi Olmak
Özel Koşul
6289
M.E.B.'Dan Onaylı İngilizce Temel İşletme ,Bilgisayar Ve Turizm Serti. Sahibi Olmak
Özel Koşul
6291
M.E.B.'Dan Onaylı Isıtma Ve İklimlendirme Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6293
M.E.B.'Dan Onaylı İş Makinası Kullanma Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6295
M.E.B.'Dan Onaylı Kalıpçılık Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6297
M.E.B.'Dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6299
M.E.B.'Dan Onaylı Kaporta Tamirciliği Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6301
M.E.B.'Dan Onaylı Karo Ve Fayans Döşeme Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6303
M.E.B.'Dan Onaylı Kat Hizmetleri Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6305
M.E.B.'Dan Onaylı Kuaförlük Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6307
M.E.B.'Dan Onaylı Kuru Temizlemecilik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6309
M.E.B.'Dan Onaylı Liman Ve Kıyı Kaptanlığı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6311
M.E.B.'Dan Onaylı Makyaj Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6313
M.E.B.'Dan Onaylı Masa Üstü Yayımcılık Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6315
M.E.B.'Dan Onaylı Mekanik Dak.Ve Bilgisayar Daktilografi Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6317
M.E.B.'Dan Onaylı Metal İşleri Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6319
M.E.B.'Dan Onaylı Mobilya Döşemeciliği Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6321
M.E.B.'Dan Onaylı Modelistlik Geliştirme Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6323
M.E.B.'Dan Onaylı Motor Bakım Ve Onarım Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6325
M.E.B.'Dan Onaylı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6327
M.E.B.'Dan Onaylı Muhasebe Uygulamaları Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6329
M.E.B.'Dan Onaylı Mutfak Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6331
M.E.B.'Dan Onaylı Otelcilik Ve Turizm Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6333
M.E.B.'Dan Onaylı Oto Boyacılığı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6335
M.E.B.'Dan Onaylı Oto Elektrikçilik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6337
M.E.B.'Dan Onaylı Profesyonel Makyaj Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6339
M.E.B.'Dan Onaylı Resim Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6341
M.E.B.'Dan Onaylı Sac İşleri Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6343
M.E.B.'Dan Onaylı Sanayi Tipi Dikiş Makineleri Ve Overlok Mak.Kul. Serti. Sahibi Olmak
Özel Koşul
6345
M.E.B.'Dan Onaylı Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6347
M.E.B.'Dan Onaylı Sekreterlik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6349
M.E.B.'Dan Onaylı Serigrafi Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6351
M.E.B.'Dan Onaylı Servis-Bar Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6353
M.E.B.'Dan Onaylı Sıhhi Tesisatçılık Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6355
M.E.B.'Dan Onaylı Spikerlik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6357
M.E.B.'Dan Onaylı Sıva Badana Ve Boyacılık Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6359
M.E.B.'Dan Onaylı Spiker-Sunucu Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6361
M.E.B.'Dan Onaylı Stenografi Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6363
M.E.B.'Dan Onaylı Stilistlik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6365
M.E.B.'Dan Onaylı Sürveyan Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6367
M.E.B.'Dan Onaylı Süs Bitkileri Yetiştirme Ve Bakım Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6369
M.E.B.'Dan Onaylı Teknik Resim Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6371
M.E.B.'Dan Onaylı Tekstil Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6373
M.E.B.'Dan Onaylı Tekstil El Sanatları Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6375
M.E.B.'Dan Onaylı Telsiz Zab.Sınırlı Vardiya Zab.İntibak Eğt. Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6377
M.E.B.'Dan Onaylı Telsiz Zabitleri Kısıtlı Vardiye Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6379
M.E.B.'Dan Onaylı Terzilik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6381
M.E.B.'Dan Onaylı Tesviyecilik Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6383
M.E.B.'Dan Onaylı Tur Operatörlüğü Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6385
M.E.B.'Dan Onaylı Turist Rehberliği Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6387
M.E.B.'Dan Onaylı Uçucu Kabin Memuru Temel Eğitim Programı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6389
M.E.B.'Dan Onaylı Uluslararası Hava Yolları Biletleme Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6391
M.E.B.'Dan Onaylı Usta Öğretici Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6393
M.E.B.'Dan Onaylı Uygulamalı Mutfak Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6395
M.E.B.'Dan Onaylı Uzakyol Güverte Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6397
M.E.B.'Dan Onaylı Yakın Yol Güverte Ve Makina Zabitliği Sertifikası Sahibi Olmak
ÖZEL KOŞULLAR
2
NİTELİK KOD KILAVUZU ÖZEL KOŞULLAR
Nitelik Tipi
Kodu
Nitelik Adı
Özel Koşul
6399
Cinsiyeti Erkek
Olmak
M.E.B.'Dan
Onaylı
Yardımcı Anne Eğitimi Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6401
M.E.B.'Dan Onaylı Yat Kaptanlığı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6403
M.E.B.'Dan Onaylı Yüz Vücut Estetik Bakım Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6405
M.E.B.'Dan Onaylı Elektrik Ark (Elektrod) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6407
M.E.B.'Dan Onaylı Metal İnert Gaz (MIG) ve Metal Aktif Gaz (MAG) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6409
M.E.B.'Dan Onaylı Tungsten İnert Gaz (TIG) Kaynağı Sertifikası Sahibi Olmak
Özel Koşul
6501
A1 Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6503
A2 Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6505
B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6507
C Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6509
D Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6511
E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6513
F Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6515
G Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6517
H Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
Özel Koşul
6519
İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az (5) Yıldır Sahip Olmak.
Özel Koşul
6551
Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak
Özel Koşul
6601
3308 Sayılı Kanuna Göre Tesviyecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6603
3308 Sayılı Kanuna Göre Tesviyecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6605
3308 Sayılı Kanuna Göre Tornacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6607
3308 Sayılı Kanuna Göre Tornacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6609
3308 Sayılı Kanuna Göre Frezecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6611
3308 Sayılı Kanuna Göre Frezecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6613
3308 Sayılı Kanuna Göre Vargel Planyacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6615
3308 Sayılı Kanuna Göre Vargel Planyacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6617
3308 Sayılı Kanuna Göre Taşlama Ve Alet Bilemeciliği Dalında Ustalık Bel. Sahip Olmak
Özel Koşul
6619
3308 Sayılı Kanuna Göre Taşlama Ve Alet Bilemeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6621
3308 Sayılı Kanuna Göre Kalıpçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6623
3308 Sayılı Kanuna Göre Kalıpçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6625
3308 Sayılı Kanuna Göre Soğuk Demircilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6627
3308 Sayılı Kanuna Göre Soğuk Demircilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6629
3308 Sayılı Kanuna Göre Kaynakçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6631
3308 Sayılı Kanuna Göre Kaynakçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6633
3308 Sayılı Kanuna Göre Sac İşleri Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6635
3308 Sayılı Kanuna Göre Sac İşler Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6637
3308 Sayılı Kanuna Göre Sıcak Demircilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6639
3308 Sayılı Kanuna Göre Sıcak Demircilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6641
3308 Sayılı Kanuna Göre Kaporta Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6643
3308 Sayılı Kanuna Göre Kaporta Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6645
3308 Sayılı Kanuna Göre Ziraat Makine Alet.Yapım Ve Tamirci. Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6647
3308 Sayılı Kanuna Göre Ziraat Makine Alet.Yapım Ve Tamirci. Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6649
3308 Sayılı Kanuna Göre Metal Levha İşlemeciliği(Bakırcılık) Dalında Ustalık Belgesine Sahip olmak
Özel Koşul
6651
3308 Sayılı Kanuna Göre Metal Levha İşlemeciliği(Bakırcılık) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6653
3308 Sayılı Kanuna Göre Alüminyum Doğramacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6655
3308 Sayılı Kanuna Göre Alüminyum Doğramacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6657
3308 Sayılı Kanuna Göre Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6659
3308 Sayılı Kanuna Göre Doğalgaz Ve Sıhhi Tesisatçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6661
3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6663
3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6665
3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrik Tesisatçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6667
3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrik Tesisatçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6669
3308 Sayılı Kanuna Göre Bobinajcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6671
3308 Sayılı Kanuna Göre Bobinajcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6673
3308 Sayılı Kanuna Göre Bakım Ve Onarım Elektrikçiliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6675
3308 Sayılı Kanuna Göre Bakım Ve Onarım Elektrikçiliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6677
3308 Sayılı Kanuna Göre Asansörcülük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6679
3308 Sayılı Kanuna Göre Asansörcülük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6681
3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrikli Ev Aletleri Bakım Ve Tamirci. Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6683
3308 Sayılı Kanuna Göre Elektrikli Ev Aletleri Bakım Ve Tamirci. Dalında Kalfalık Belgesine Sahip olmak
Özel Koşul
6685
3308 Sayılı Kanuna Göre Soğutma Ve İklimlendirme (Havalandırma) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6687
3308 Sayılı Kanuna Göre Soğutma Ve İklimlendirme (Havalandırma) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6689
3308 Sayılı Kanuna Göre Motor Yenileştirmeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6691
3308 Sayılı Kanuna Göre Motor Yenileştirmeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6693
3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6695
3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6697
3308 Sayılı Kanuna Göre Dizel Mot.Yak.Pomp.Ve Enj.Ayarcılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6699
3308 Sayılı Kanuna Göre Dizel Mot.Yak.Pomp.Ve Enj.Ayarcılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
ÖZEL KOŞULLAR
3
NİTELİK KOD KILAVUZU ÖZEL KOŞULLAR
Nitelik Tipi
Kodu
Nitelik Adı
Özel Koşul
6701
Cinsiyeti
Erkek
Olmak
3308
Sayılı
Kanuna
Göre Ön Düzen Ayarcılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6703
3308 Sayılı Kanuna Göre Ön Düzen Ayarcılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6705
3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Boyacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6707
3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Boyacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6709
3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Elektrikçiliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6711
3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Elektrikçiliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6713
3308 Sayılı Kanuna Göre İş Makineleri Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6715
3308 Sayılı Kanuna Göre İş Makineleri Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6717
3308 Sayılı Kanuna Göre Motosiklet Tamirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6719
3308 Sayılı Kanuna Göre Motosiklet Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6721
3308 Sayılı Kanuna Göre Haberleşme Cihaz.Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6723
3308 Sayılı Kanuna Göre Haberleşme Cihaz.Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6725
3308 Sayılı Kanuna Göre Bilgisayar Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6727
3308 Sayılı Kanuna Göre Bilgisayar Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6729
3308 Sayılı Kanuna Göre Büro Makineleri Bakım Ve Onarımı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6731
3308 Sayılı Kanuna Göre Büro Makineleri Bakım Ve Onarımı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6733
3308 Sayılı Kanuna Göre Dökümcülük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6735
3308 Sayılı Kanuna Göre Dökümcülük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6737
3308 Sayılı Kanuna Göre Haddecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6739
3308 Sayılı Kanuna Göre Haddecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6741
3308 Sayılı Kanuna Göre Çelikhane İşletmeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6743
3308 Sayılı Kanuna Göre Çelikhane İşletmeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6745
3308 Sayılı Kanuna Göre Modelcilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6747
3308 Sayılı Kanuna Göre Modelcilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6749
3308 Sayılı Kanuna Göre Matbaacılık(Genel) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6751
3308 Sayılı Kanuna Göre Matbaacılık(Genel) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6753
3308 Sayılı Kanuna Göre Tipo Baskı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6755
3308 Sayılı Kanuna Göre Tipo Baskı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6757
3308 Sayılı Kanuna Göre Ofset Baskı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6759
3308 Sayılı Kanuna Göre Ofset Baskı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6761
3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6763
3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6765
3308 Sayılı Kanuna Göre Serigrafi-Ciltleme Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6767
3308 Sayılı Kanuna Göre Serigrafi-Ciltleme Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6769
3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Terziliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6771
3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Terziliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6773
3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Terziliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6775
3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Terziliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6777
3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Berberliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6779
3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Berberliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6781
3308 Sayılı Kanuna Göre Kuaförlük Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6783
3308 Sayılı Kanuna Göre Kuaförlük Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6785
3308 Sayılı Kanuna Göre Seramik Ve Çinicilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6787
3308 Sayılı Kanuna Göre Seramik Ve Çinicilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6789
3308 Sayılı Kanuna Göre Diş Protezciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6791
3308 Sayılı Kanuna Göre Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6793
3308 Sayılı Kanuna Göre Ayakkabıcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6795
3308 Sayılı Kanuna Göre Ayakkabıcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6797
3308 Sayılı Kanuna Göre Dericilik(Deri İşlemeciliği) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6799
3308 Sayılı Kanuna Göre Dericilik(Deri İşlemeciliği) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6801
3308 Sayılı Kanuna Göre Çantacılık Ve Saraciye Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6803
3308 Sayılı Kanuna Göre Çantacılık Ve Saraciye Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6805
3308 Sayılı Kanuna Göre Resepsiyon(Ön Büro) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6807
3308 Sayılı Kanuna Göre Resepsiyon(Ön Büro) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6809
3308 Sayılı Kanuna Göre Servisi(Garsonluk) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6811
3308 Sayılı Kanuna Göre Servisi(Garsonluk) Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6813
3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6815
3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6817
3308 Sayılı Kanuna Göre Fırıncılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6819
3308 Sayılı Kanuna Göre Fırıncılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6821
3308 Sayılı Kanuna Göre Pastacılık,Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6823
3308 Sayılı Kanuna Göre Pastacılık,Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6825
3308 Sayılı Kanuna Göre Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6827
3308 Sayılı Kanuna Göre Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6829
3308 Sayılı Kanuna Göre İç Giyim Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6831
3308 Sayılı Kanuna Göre İç Giyim Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6833
3308 Sayılı Kanuna Göre Dış Giyim Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
ÖZEL KOŞULLAR
4
NİTELİK KOD KILAVUZU ÖZEL KOŞULLAR
Nitelik Tipi
Kodu
Nitelik Adı
Özel Koşul
6835
Cinsiyeti
Erkek
Olmak
3308
Sayılı
Kanuna
Göre Dış Giyim Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6837
3308 Sayılı Kanuna Göre Duvarcılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6839
3308 Sayılı Kanuna Göre Duvarcılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6841
3308 Sayılı Kanuna Göre Taşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6843
3308 Sayılı Kanuna Göre Taşçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6845
3308 Sayılı Kanuna Göre Sıvacılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6847
3308 Sayılı Kanuna Göre Sıvacılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6849
3308 Sayılı Kanuna Göre Döşeme Ve Duvar Kaplamacılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6851
3308 Sayılı Kanuna Göre Döşeme Ve Duvar Kaplamacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6853
3308 Sayılı Kanuna Göre Betonarme Demirciliği Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6855
3308 Sayılı Kanuna Göre Betonarme Demirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6857
3308 Sayılı Kanuna Göre Beton Ve Beton Kalıpçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6859
3308 Sayılı Kanuna Göre Beton Ve Beton Kalıpçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6861
3308 Sayılı Kanuna Göre Boya,Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6863
3308 Sayılı Kanuna Göre Boya,Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6865
3308 Sayılı Kanuna Göre Fotoğrafçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6867
3308 Sayılı Kanuna Göre Fotoğrafçılık Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6869
3308 Sayılı Kanuna Göre Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6871
3308 Sayılı Kanuna Göre Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
6901
Almanca Bilmek
Özel Koşul
6903
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Almanca Bilmek
Özel Koşul
6905
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Almanca Bilmek
Özel Koşul
6907
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Almanca Bilmek
Özel Koşul
6909
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Almanca Bilmek
Özel Koşul
6911
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Almanca Bilmek
Özel Koşul
6913
Arapça Bilmek
Özel Koşul
6915
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Arapça Bilmek
Özel Koşul
6917
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Arapça Bilmek
Özel Koşul
6919
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Arapça Bilmek
Özel Koşul
6921
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Arapça Bilmek
Özel Koşul
6923
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Arapça Bilmek
Özel Koşul
6925
Bulgarca Bilmek
Özel Koşul
6927
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Bulgarca Bilmek
Özel Koşul
6929
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Bulgarca Bilmek
Özel Koşul
6931
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Bulgarca Bilmek
Özel Koşul
6933
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Bulgarca Bilmek
Özel Koşul
6935
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Bulgarca Bilmek
Özel Koşul
6937
Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
Özel Koşul
6939
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
Özel Koşul
6941
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
Özel Koşul
6943
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
Özel Koşul
6945
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
Özel Koşul
6947
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Danimarkaca (Danısh Dili) Bilmek
Özel Koşul
6949
Fransızca Bilmek
Özel Koşul
6951
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Fransızca Bilmek
Özel Koşul
6953
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Fransızca Bilmek
Özel Koşul
6955
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Fransızca Bilmek
Özel Koşul
6957
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Fransızca Bilmek
Özel Koşul
6959
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Fransızca Bilmek
Özel Koşul
6961
Farsça Bilmek
Özel Koşul
6963
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Farsça Bilmek
Özel Koşul
6965
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Farsça Bilmek
Özel Koşul
6967
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Farsça Bilmek
Özel Koşul
6969
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Farsça Bilmek
Özel Koşul
6971
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Farsça Bilmek
Özel Koşul
6973
Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
Özel Koşul
6975
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
Özel Koşul
6977
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
Özel Koşul
6979
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
Özel Koşul
6981
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
Özel Koşul
6983
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Hollandaca (Dutch Dili) Bilmek
Özel Koşul
6985
İrlandaca Bilmek
Özel Koşul
6987
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İrlandaca Bilmek
Özel Koşul
6989
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İrlandaca Bilmek
Özel Koşul
6991
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İrlandaca Bilmek
Özel Koşul
6993
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İrlandaca Bilmek
Özel Koşul
6995
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İrlandaca Bilmek
ÖZEL KOŞULLAR
5
NİTELİK KOD KILAVUZU ÖZEL KOŞULLAR
Nitelik Tipi
Kodu
Nitelik Adı
Özel Koşul
6997
Cinsiyeti Erkek
Olmak
İspanyolca
Bilmek
Özel Koşul
6999
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İspanyolca Bilmek
Özel Koşul
7001
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İspanyolca Bilmek
Özel Koşul
7003
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İspanyolca Bilmek
Özel Koşul
7005
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İspanyolca Bilmek
Özel Koşul
7007
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İspanyolca Bilmek
Özel Koşul
7009
İtalyanca Bilmek
Özel Koşul
7011
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İtalyanca Bilmek
Özel Koşul
7013
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İtalyanca Bilmek
Özel Koşul
7015
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İtalyanca Bilmek
Özel Koşul
7017
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İtalyanca Bilmek
Özel Koşul
7019
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İtalyanca Bilmek
Özel Koşul
7021
Lehçe Bilmek
Özel Koşul
7023
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Lehçe Bilmek
Özel Koşul
7025
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Lehçe Bilmek
Özel Koşul
7027
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Lehçe Bilmek
Özel Koşul
7029
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Lehçe Bilmek
Özel Koşul
7031
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Lehçe Bilmek
Özel Koşul
7033
Macarca Bilmek
Özel Koşul
7035
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Macarca Bilmek
Özel Koşul
7037
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Macarca Bilmek
Özel Koşul
7039
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Macarca Bilmek
Özel Koşul
7041
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Macarca Bilmek
Özel Koşul
7043
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Macarca Bilmek
Özel Koşul
7045
Portekizce Bilmek
Özel Koşul
7047
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Portekizce Bilmek
Özel Koşul
7049
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Portekizce Bilmek
Özel Koşul
7051
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Portekizce Bilmek
Özel Koşul
7053
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Portekizce Bilmek
Özel Koşul
7055
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Portekizce Bilmek
Özel Koşul
7057
Rumence Bilmek
Özel Koşul
7059
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Rumence Bilmek
Özel Koşul
7061
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Rumence Bilmek
Özel Koşul
7063
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Rumence Bilmek
Özel Koşul
7065
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Rumence Bilmek
Özel Koşul
7067
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Rumence Bilmek
Özel Koşul
7069
Rusça Bilmek
Özel Koşul
7071
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Rusça Bilmek
Özel Koşul
7073
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Rusça Bilmek
Özel Koşul
7075
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Rusça Bilmek
Özel Koşul
7077
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Rusça Bilmek
Özel Koşul
7079
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Rusça Bilmek
Özel Koşul
7081
Sırpça Bilmek
Özel Koşul
7083
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Sırpça Bilmek
Özel Koşul
7085
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Sırpça Bilmek
Özel Koşul
7087
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Sırpça Bilmek
Özel Koşul
7089
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Sırpça Bilmek
Özel Koşul
7091
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Sırpça Bilmek
Özel Koşul
7093
Yunanca Bilmek
Özel Koşul
7095
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Yunanca Bilmek
Özel Koşul
7097
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde Yunanca Bilmek
Özel Koşul
7099
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Yunanca Bilmek
Özel Koşul
7101
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde Yunanca Bilmek
Özel Koşul
7103
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde Yunanca Bilmek
Özel Koşul
7105
İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7107
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7109
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7111
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7113
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7115
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az E Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7119
TOEFL' dan En Az 153 Puan Almış Olmak
Özel Koşul
7121
TOEFL' dan En Az 193 Puan Almış Olmak
Özel Koşul
7123
TOEFL' dan En Az 250 Puan Almış Olmak
Özel Koşul
7125
FCE A Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7127
FCE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7129
FCE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7131
CAE A Seviyesinde İngilizce Bilmek
ÖZEL KOŞULLAR
6
NİTELİK KOD KILAVUZU ÖZEL KOŞULLAR
Nitelik Tipi
Kodu
Nitelik Adı
Özel Koşul
7133
Cinsiyeti
Erkek
Olmak
CAE
En Az
B Seviyesinde
İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7135
CAE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7137
CPE A Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7139
CPE En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7141
CPE En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7143
IELTS A Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7145
IELTS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7147
IELTS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
Özel Koşul
7149
A Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
7151
B Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
7153
C Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
7155
D Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
7157
E Grubu Planlama Alanı İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
7159
Sınırlı Kaptan Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.
Özel Koşul
7163
"C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.
Özel Koşul
7165
"B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.
Özel Koşul
7167
"A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak.
Özel Koşul
7169
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Bir Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak.
Özel Koşul
7171
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İki Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak.
Özel Koşul
7173
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Üç Yıldız Dalıcı Diplomasına Sahip Olmak.
Özel Koşul
7175
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Bir Yıldız Dalış Eğitmeni Diplomasına Sahip Olmak.
Özel Koşul
7177
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İki Yıldız Dalış Eğitmeni Diplomasına Sahip Olmak.
Özel Koşul
7179
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Üç Yıldız Dalış Eğitmeni Diplomasına Sahip Olmak.
Özel Koşul
7181
Emniyet Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam Yeterlilik Sertifikasına Sahip Olmak.
Özel Koşul
7201
Özel Koşul
7203
Arapça Ve Osmanlıca Yazılan Eser Ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda Ders Aldığını
Belgelemek.
Askeri
Hastaneden "Sivil Memur Olur" Raporu Almak
Özel Koşul
7205
Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak.
Özel Koşul
7207
Avukatlık Ruhsatı Aldıktan Sonra En Az İki Yıl Mesleği İle İlgili Çalışmış Olmak.
Özel Koşul
7209
Özel Koşul
7219
Belirtilen Öğrenim Krm.Eğt.Prog.Ve Öğr.,Eğt.Ynt.Ve Denet.,Ölçme Ve Değ. Anabilim Dallarının Birinde Yüksek Lisans
Diplomasına
Client-ServerSahip
Yada Olmak
Büyük Sistemlerin İşletim Sistemlerinden En Az Birini Bildiğini Belgelemek.
Özel Koşul
7225
Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması
Özel Koşul
7227
ICAO ANNEX'1 Deki Sağlık Kriterlerine Sahip Olmak
Özel Koşul
7229
Özel Koşul
7233
Geçerlilik Süresi Dolmamış Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi (EKAT) sahibi
olmak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Hafızlık Belgesi Sahibi Olmak
Özel Koşul
7235
Özel Koşul
7239
İmam Hatip Lisesi Dışındaki Lise Veya Dengi Okullardan Mezun Olanlar İçin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Hafızlık
Belgesi
Olmak
Diyanet Sahibi
İşleri Başkanlığınca
Verilen Kur'an Kursu Öğreticiliği Yeterlik Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
7241
Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen İmam-Hatip Yeterlik Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
7243
Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen Müezzin-Kayyım Yeterlik Belgesine Sahip Olmak
Özel Koşul
7245
İmam Hatiplik Yapmaya Engel Bir Özürü Bulunmamak
Özel Koşul
7255
Pedagojik Formasyona Sahip Olmak
Özel Koşul
7257
Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
Özel Koşul
7259
Özel Koşul
7261
T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Belirtilen Sağlık Koşullarını Taşımak Ve Sevk Edilecek Askeri Hastaneden Sağlam
Raporu
En Az İkiAlmak
Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bilmek Ve Bu Alanda En Az İki Yıl Çalışmış Olduğunu Belgelemek.
Özel Koşul
7263
En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek
Özel Koşul
7265
Oracle Ve C++ Veya Delphi Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek
Özel Koşul
7269
Özel Koşul
7271
Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından "Yurdun Her Yerinde Görev Yapabilir Ve Silah Kullanabilir" İbareli Sağlık
Kurulu
Almak. belgelemek
Java
veRaporu
J2EE bildiğini
Özel Koşul
7273
SQL veya PL/SQL bildiğini belgelemek
Özel Koşul
7275
Unix bildiğini belgelemek
Özel Koşul
7277
Linux bildiğini belgelemek
Özel Koşul
7279
Cisco Ağ sistemlerini bildiğini belgelendirmek
Özel Koşul
7281
Oracle Veri Taban Yönetim Sistemlerini bildiğini belgelemek
Özel Koşul
7283
Web tasarımı konusunda belge sahibi olmak
Özel Koşul
7285
Özel Koşul
7287
MS Visual Studio.NET (ASP.NET, C#) platformunda WEB TABANLI yazılım geliştirmede en az iki yıl çalışmış olduğunu
belgelemek.
MS SQL Server veri tabanı yönetimi konusunda en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek.
Özel Koşul
7300
Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
Özel Koşul
7301
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Programcı)
Özel Koşul
7303
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi)
Özel Koşul
7307
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü ARFF Memuru -İtfaiyeci-)
Özel Koşul
7311
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Çözümleyici)
Özel Koşul
7313
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü İdare Memuru)
Özel Koşul
7315
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü İcra Memuru)
Özel Koşul
7317
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Mühendis)
Özel Koşul
7319
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Pedagog)
Özel Koşul
7321
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Zabıt Katibi)
Özel Koşul
7322
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü)
Özel Koşul
7323
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü)
ÖZEL KOŞULLAR
7
NİTELİK KOD KILAVUZU ÖZEL KOŞULLAR
Nitelik Tipi
Kodu
Nitelik Adı
Özel Koşul
7324
Cinsiyeti Başvurma
Erkek Olmak
(Bakınız
Özel Şartları Bölümü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü)
Özel Koşul
7325
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
Özel Koşul
7326
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Maliye Bakanlığı)
Özel Koşul
7327
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü TCDD Genel Müdürlüğü)
Özel Koşul
7329
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı)
Özel Koşul
7331
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Öğretmen)
Özel Koşul
7337
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Gemi Sürvey Uzmanı)
Özel Koşul
7342
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü İş ve Uğraşı Terapisti -Ergoterapist-)
Özel Koşul
7345
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Muhasebeci)
Özel Koşul
7347
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Kaloriferci)
Özel Koşul
7351
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Sekreter)
Özel Koşul
7353
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Aşçı)
Özel Koşul
7355
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Terzi)
Özel Koşul
7357
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Fotoğrafçı)
Özel Koşul
7359
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü İtfaiye Eri)
Özel Koşul
7361
(Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat)
ÖZEL KOŞULLAR
8
Kod
5401
3523
5403
1024
1018
1039
5405
5407
5409
5485
4134
5413
5415
3681
5417
1045
2844
1051
5421
3942
4149
5423
1072
4155
3791
5425
1093
4161
1107
3559
1113
1128
1134
1155
1149
1161
1176
1589
1197
5437
1202
5443
5445
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLARI
Ad
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ/İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ADALET ALANI VE DALLARI
ADALET BÖLÜMÜ
A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN)
AĞAÇ İŞLERİ BÖLÜMÜ
AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ (GIDA ANALİZİ DALI)
AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ (KAT HİZMETLERİ DALI)
AĞIRLAMA VE GIDATEKNOİJİSİ (SERVİS HİZMETLERİ, KURUM BESLENMESİ, MUTFAK HİZMETLERİ DALLARI)
AHŞAP TEKNOLOJİSİ (AHŞAP TEKNE İMALATI DALI)
AHŞAP TEKNOLOJİSİ/AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
AHŞAP YAPI (DOĞRAMACILIK) BÖLÜMÜ
AHŞAP YAPI (DÜLGERLİK) BÖLÜMÜ
AHŞAP YAT İNŞA BÖLÜMÜ/AHŞAP YAT İNŞAA BÖLÜMÜ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ALANI VE DALLARI/AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
ALT YAPI (İNŞAAT) BÖLÜMÜ/ALT YAPI BÖLÜMÜ
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ / ÇOK PROGRAMLI LİSELERİN ANADOLU İMAM HATİP PROGRAMI / ÇOK PROGRAMLI LİSELERİN İMAM HATİP PROGRAMI / İMAM HATİP LİSESİ / İMAM HATİP LİSESİ (Y.
DİL AĞIRLIKLI) / İMAM HATİP OKULU
ANESTEZİ BÖLÜMÜ/ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI VE DALLARI
ANİMATÖRLÜK BÖLÜMÜ
ARAÇ YAPIM VE TAMİRİ
ASANSÖR BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ
AŞÇILIK BÖLÜMÜ
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
AYAKKABI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
AYAKKABICILIK BÖLÜMÜ
BAHÇECİLİK/BAHÇECİLİK ALANI VE DALLARI
BANKACILIK BÖLÜMÜ
BASKI (OFSET BASKI-TİPO BASKI) BÖLÜMÜ/BASKI (TİPO - OFSET) BÖLÜMÜ/BASKI BÖLÜMÜ
BEDEN
BESİN ENDÜSTRİSİ BÖLÜMÜ
BESİN ENDÜSTRİSİ-İŞLEME BÖLÜMÜ
BESİN KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/BESİN TEKNOLOJİSİ BESİN KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/GIDA ANALİZİ BÖLÜMÜ/GIDA KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/GIDA KONTROL
ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/BESİN TEKNOLOJİSİ-BESİN KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ
BESİN TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/BESİN TEKNOLOJİSİ-GIDA KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ/BESİN TEKNOLOJİSİ GIDA KONTROL VE ANALİZLERİ BÖLÜMÜ
BESİN TEKNOLOJİSİ-KURUM BESLENMESİ BÖLÜMÜ/KURUM BESLENMESİ BÖLÜMÜ
BESİN TEKNOLOJİSİ-PASTACILIK BÖLÜMÜ/PASTACILIK BÖLÜMÜ
BESLENME VE EV YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/EV YÖNETİMİ BESLENME BÖLÜMÜ/EV YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/EV YÖNETİMİ VE BESLENME BÖLÜMÜ
BİLGİ İŞLEM/BİLGİİŞLEM BÖLÜMÜ/BİLGİ-İŞLEM BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR (ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME (AHŞAP MODELLEME) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME (BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME) BÖLÜMÜ
ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLAR
1
Kod
5447
5449
3015
1217
3853
3021
3868
3036
5451
4176
4182
5455
3318
1223
3696
2892
1238
3675
5459
3229
2969
1244
1903
1259
5463
2948
5465
5467
1265
1271
1286
1292
5469
1306
1547
1327
3428
5471
4197
3722
3387
1381
5475
4202
1369
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLARI
Ad
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME (METAL MODELLEME) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME (PLASTİK MODELLEME) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR DONANIM BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR (DONANIM) BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR İŞLETİM TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR İŞLETİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR İŞLETİMİ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR YAZILIM BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR (YAZILIM) BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR YAZILIMI BÖLÜMÜ
BİLGİSAYARLI MUHASEBE BÖLÜMÜ
BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL (CNC) BÖLÜMÜ/NÜMERİK KONTROLLÜ MAKİNELER (CNC) BÖLÜMÜ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ/BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
BOBİNAJCILIK BÖLÜMÜ
BORSA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
BOYA APRE BÖLÜMÜ
BOYA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
BOYA-BASKI-DESEN BÖLÜMÜ/TEKSTİL BOYA-BASKI-DESEN BÖLÜMÜ/TEKSTİL-BOYA-BASKI VE DESEN BÖLÜMÜ
BÜRO HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
BÜRO YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK (TIP SEKRETERLİĞİ DALI)
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK/BÜRO YÖNETİMİ ALANI VE DALLARI/BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI VE DALLARI
CAM İŞLEMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
CER (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK BÖLÜMÜ/CİLT BAKIMI VE KUAFÖRLÜK BÖLÜMÜ/KUAFÖRLÜK/KUAFÖRLÜK-CİLT BAKIMI VE EPİLASYON BÖLÜMÜ
CİLT VE SERİGRAFİ BÖLÜMÜ/CİLTLEME VE SERİGRAFİ BÖLÜMÜ
ÇANTA ÜRETİMİ BÖLÜMÜ
ÇAY TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
ÇELİK BÖLÜMÜ
ÇEVRE SAĞLIĞI ALANI VE DALLARI
ÇEVRE SAĞLIĞI BÖLÜMÜ/ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİNİ DESİNATÖRLÜĞÜ (SÜSLEMECİLİK) BÖLÜMÜ/ÇİNİ DESİNATÖRLÜĞÜ BÖLÜMÜ
ÇİNİCİLİK VE SERAMİK (DEKORLAMA) BÖLÜMÜ/ÇİNİCİLİK VE SERAMİK (ŞEKİLLENDİRME) BÖLÜMÜ/ÇİNİCİLİK VE SERAMİK BÖLÜMÜ
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK GELİŞİMİ VE BAKIMI BÖLÜMÜ/ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI VE DALLARI
DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜ
DEKORATİF EL SANATLARI BÖLÜMÜ/EL SANATLARI BÖLÜMÜ/EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/EL SANATLARI VE ÇİÇEK BÖLÜMÜ
DEKORATİF RESİM BÖLÜMÜ
DEKORATİF SANATLAR BÖLÜMÜ
DEMİRCİLİK BÖLÜMÜ
DENİZ ARAÇLARI YAPIMI/DENİZ ARAÇLARI YAPIMI ALANI VE DALLARI/GEMİ YAPIMI ALANI VE DALLARI
DENİZ ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
DENİZ TURİZMİ BÖLÜMÜ
DENİZ VE LİMAN İŞLETME BÖLÜMÜ
DENİZCİLİK ALANI VE DALLARI
DENİZCİLİK BÖLÜMÜ
DERİ - HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ/DERİ KONFEKSİYON BÖLÜMÜ/DERİ (HAZIR GİYİM) BÖLÜMÜ/DERİ HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ
ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLAR
2
Kod
3084
1396
1401
5481
1416
1422
1437
1443
4217
3434
3963
1464
3606
1479
1485
5487
4223
5489
1532
4238
1491
5493
5495
1505
5483
1526
5501
1511
5503
3324
1553
3104
1568
3785
4244
4107
2618
1574
3847
1678
1595
4271
1609
3805
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLARI
Ad
DERİ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
DİL VE EDEBİYAT
DİŞ PROTEZ ALANI VE DALLARI
DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
DİZGİ BÖLÜMÜ/DİZGİ VE BASKI BÖLÜMÜ
DOKUMA BÖLÜMÜ/TEKSTİL DOKUMA BÖLÜMÜ/DOKUMACILIK BÖLÜMÜ
DÖKÜM BÖLÜMÜ/DÖKÜMCÜLÜK BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL DÖKÜM BÖLÜMÜ
DÖKÜM TEKNOLOJİSİ
DÖŞEMECİLİK BÖLÜMÜ
DÜZ ÖRGÜ (TRİKO) BÖLÜMÜ
EBELİK BÖLÜMÜ
EBELİK-HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
EDEBİYAT
EĞİTİM ARAÇLARI
EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI/EL SANATLARI VE TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
EL VE MAKİNE NAKIŞLARI BÖLÜMÜ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
ELEKTRİK BÖLÜMÜ/ELEKTRİKÇİLİK BÖLÜMÜ
ELEKTRİK KAYNAĞI BÖLÜMÜ
ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI BÖLÜMÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (OTAMASYON SİSTEMLERİ DALI)
ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK (ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK BÖLÜMÜ
EMLAK BÖLÜMÜ
EMLAK KOMİSYONCULUĞU BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL BOYA VE DEKORASYON BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL BOYACILIK BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (ELEKTRONİK) BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ (ELEKTRONİK) BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL MEKANİK BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (MEKANİK) BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ (MEKANİK)/MAKİNE BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ/ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
ENSTRÜMAN (ÇALGI) YAPIM BÖLÜMÜ
ERKEK TERZİLİĞİ BÖLÜMÜ/KADIN TERZİLİĞİ BÖLÜMÜ/TERZİLİK BÖLÜMÜ/TERZİLİK (ERKEK TERZİLİĞİ) BÖLÜMÜ/TERZİLİK -ERKEK TERZİLİĞİ BÖLÜMÜ/TERZİLİK (KADIN TERZİLİĞİ) BÖLÜMÜ/TERZİLİK KADIN TERZİLİĞİ BÖLÜMÜ
EV EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
EV EKONOMİSİ MESLEK LİSESİ BÖLÜMÜ
EV VE GİYİM AKSESUARLARI BÖLÜMÜ/GİYİM VE EV AKSESUARLARI BÖLÜMÜ
FEN / FEN BİLİMLERİ
FOTOĞRAF VE GRAFİK BÖLÜMÜ/GRAFİK VE FOTOGRAF BÖLÜMÜ
FOTOĞRAF VE KLİŞE BÖLÜMÜ
FOTOĞRAFÇILIK BÖLÜMÜ
ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLAR
3
Kod
5511
5513
4259
5515
5517
1615
1621
3449
1636
1642
1657
3283
2823
5527
3455
5529
1663
5533
4265
1684
3978
5537
1699
1704
5541
4286
5543
4292
3811
1719
5551
5553
4306
5555
1725
5557
3119
1746
3826
3214
3984
1752
5559
3235
5561
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLARI
Ad
FREZECİLİK BÖLÜMÜ
GALVANOTEKNİK BÖLÜMÜ
GAZ DAĞITIMI
GAZETECİLİK (TELEVİZYON MUHABİRLİĞİ) BÖLÜMÜ
GAZETECİLİK ALANI VE DALLARI
GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GAZETECİLİK-MASAÜSTÜ YAYINCILIK BÖLÜMÜ
GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME BÖLÜMÜ
GEMİ İNŞAA BÖLÜMÜ
GEMİ MAKİNELERİ BÖLÜMÜ
GEMİ YAPIMI BÖLÜMÜ
GENEL HİZMETLER (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
GENEL KÜLTÜR
GENEL ZİRAAT BÖLÜMÜ/ZİRAAT BÖLÜMÜ
GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
GİYİM (ERKEK GİYİM) BÖLÜMÜ/GİYİM (KADIN GİYİM) BÖLÜMÜ
GİYİM BÖLÜMÜ/GİYİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ (TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ENDÜSTRİSİ NAKIŞI DALI)
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ/GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
GRAFİK BÖLÜMÜ/GRAFİK SANATLAR BÖLÜMÜ
GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI VE DALLARI
GÜVERTE BÖLÜMÜ
GÜVERTE-AVLAMA BÖLÜMÜ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/SAÇ BAKIM VE GÜZELLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ/GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
HADDE BÖLÜMÜ
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ/HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
HARİTA VE KADASTRO BÖLÜMÜ
HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI VE DALLARI
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
HAYVAN SAĞLIĞI ALANI VE DALLARI
HAYVAN SAĞLIĞI BÖLÜMÜ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI VE DALLARI
HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ/KONFEKSİYON BÖLÜMÜ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
HEYKEL BÖLÜMÜ
HİDROLİK VE PNÖMATİK BÖLÜMÜ/HİDROLİK VE PNÖMATİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
HOST VE HOSTESLİK BÖLÜMÜ
HUKUK SEKRETERLİĞİ BÖLÜMÜ
ISITMA-HAVALANDIRMA BÖLÜMÜ
İÇ MEKAN DÜZENLEME BÖLÜMÜ/İÇ MEKAN TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MEKAN TASARIM BÖLÜMÜ
İHTİSASLI KAYNAKÇILIK BÖLÜMÜ
ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLAR
4
Kod
3497
1767
5565
5567
4312
1788
4087
1808
1814
5571
1829
3737
5573
1835
2583
2838
3339
5583
5585
3999
1856
4327
3057
1862
5589
4547
4333
5591
4348
3701
3256
2906
1883
1918
4354
1924
3393
5595
4003
1939
1945
1951
5597
3131
5599
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLARI
Ad
İLETİŞİM BÖLÜMÜ
İNŞAAT BÖLÜMÜ/İNŞAAT (ÜST YAPI) BÖLÜMÜ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (HARİTA VE KADASTRO DALI)/HARİTA KADASTRO BÖLÜMÜ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
İPLİK BÖLÜMÜ/İPLİKÇİLİK BÖLÜMÜ/TEKSTİL İPLİK BÖLÜMÜ/TEKSTİL İPLİKÇİLİK BÖLÜMÜ
İŞ MAKİNALARI (OPERATÖRLÜK) BÖLÜMÜ/İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜMÜ
İŞ MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM BÖLÜMÜ/İŞ MAKİNELERİ BÖLÜMÜ/İŞ MAKİNALARI (BAKIM-ONARIM) BÖLÜMÜ
İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETMECİLİK (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI VE DALLARI
İZABE BÖLÜMÜ
JANDARMA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
KAGİR YAPI (BETONARME DEMİRCİLİĞİ) BÖLÜMÜ/KAGİR YAPI (DUVARCILIK) BÖLÜMÜ/KAGİR YAPI (SIVA BADANA VE BOYACILIK) BÖLÜMÜ/KAGİR YAPI (YAPI TAŞÇILIĞI) BÖLÜMÜ
KALIP BÖLÜMÜ/KALIPÇILIK BÖLÜMÜ
KALİTE KONTROL (TEKSTİL) BÖLÜMÜ/TEKSTİL KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ/KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ/TEKSTİL KALİTE-KONTROL BÖLÜMÜ
KARA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
KAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
KEMER - CÜZDAN TASARIMI BÖLÜMÜ
KEMER - CÜZDAN ÜRETİMİ BÖLÜMÜ
KESİM (TEKSTİL KONFEKSİYON) BÖLÜMÜ
KİMYA BÖLÜMÜ
KİMYA TEKNOLOJİSİ/KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
KLASİK CİLTÇİLİK BÖLÜMÜ
KLASİK FEN
KOK BÖLÜMÜ
KONAKLAMA BÖLÜMÜ
KONAKLAMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
KONFEKSİYON MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM BÖLÜMÜ/ÖRME MAKİNELERİ BÖLÜMÜ
KONSERVASYON BÖLÜMÜ
KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
KOOPERATİFÇİLİK BÖLÜMÜ
KUAFÖRLÜK BÖLÜMÜ/KUAFÖRLÜK/KUAFÖRLÜK-SAÇ BAKIMI VE YAPIMI BÖLÜMÜ
KURU TEMİZLEME
KUYUMCULUK BÖLÜMÜ
KUYUMCULUK TAKI TASARIMI BÖLÜMÜ
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ
LABORANT BÖLÜMÜ
LABORATUVAR BÖLÜMÜ/LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
LASTİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
LOJİSTİK BÖLÜMÜ
ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLAR
5
Kod
1972
3345
3909
1987
2933
1993
4369
3874
2006
2012
5605
2033
3915
3173
2048
4375
2054
5609
5611
2069
2859
2075
2081
5613
3241
2096
2101
2122
2137
5619
4381
2143
5623
4396
2158
2164
4401
2179
2185
5629
4553
4571
2191
5633
4018
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLARI
Ad
MADEN BÖLÜMÜ
MAHALLİ İDARELER BÖLÜMÜ
MAKİNE (TARIM MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ
MAKİNE BÖLÜMÜ
MAKİNE MODEL BÖLÜMÜ
MAKİNE RESSAMLIĞI BÖLÜMÜ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ/MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
MAKİNE-TARIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/TARIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
MALİYE BÖLÜMÜ
MATBAA BÖLÜMÜ/MATBAACILIK BÖLÜMÜ/GENEL MATBAACILIK BÖLÜMÜ
MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI/MATBAA ALANI VE DALLARI
MATEMATİK
MEKATRONİK BÖLÜMÜ
MERMER TEKNOLOJİSİ (SÜSLEME TAŞÇILIĞI) BÖLÜMÜ/MERMER TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
METAL İŞLERİ BÖLÜMÜ/SOĞUK METAL İŞLERİ BÖLÜMÜ
METAL TEKNOLOJİSİ/METAL TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
METALURJİ (DEMİR ÇELİK METALURJİSİ) BÖLÜMÜ/METALURJİ BÖLÜMÜ
METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
METEOROLOJİ ALANI VE DALLARI
METEOROLOJİ BÖLÜMÜ
MIZIKA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
MİKROTEKNİK BÖLÜMÜ
MOBİLYA VE DEKORASYON BÖLÜMÜ/MOBİLYACILIK BÖLÜMÜ
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI VE DALLARI
MODA (GİYSİ) TASARIM BÖLÜMÜ/MODA TASARIM BÖLÜMÜ
MODA RESMİ BÖLÜMÜ
MODEL BÖLÜMÜ/MODELCİLİK BÖLÜMÜ
MONİTÖRLÜK
MOTOR (BENZİNLİ) BÖLÜMÜ/MOTOR (DİZEL) BÖLÜMÜ/MOTOR BÖLÜMÜ/MOTORCULUK BÖLÜMÜ
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ (TARIM MAKİNELERİ DALI)
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ/MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
MUHASEBE BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI VE DALLARI
MUHASEBE VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ/MUHASEBE-FİNANSMAN BÖLÜMÜ
MUTFAK BÖLÜMÜ/TURİZM-MUTFAK BÖLÜMÜ
MÜZİK
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI VE DALLARI
NAKIŞ BÖLÜMÜ
OFSET BASKI BÖLÜMÜ/OFSET BASKI SERİGRAFİ BÖLÜMÜ
OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI BÖLÜMÜ
ORGANİZASYON HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
ORTOPEDİ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ORTOPEDİK CİHAZ VE PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ ALANI VE DALLARI
OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLAR
6
Kod
2205
5635
2211
4416
2865
2295
2598
3366
4526
5643
4422
2232
3895
3476
2247
5647
3262
4568
5649
3277
5653
5655
2253
2268
4437
2274
2289
2749
5661
5663
2309
5671
5673
5675
5677
5679
5681
5683
5685
3612
5687
2315
3298
3627
3633
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLARI
Ad
OTELCİLİK VE TURİZM BÖLÜMÜ
OTO ELEKTRİK BÖLÜMÜ
OTOMATİK KUMANDA BÖLÜMÜ
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
ÖĞRETMEN OKULU (KÖY ENSTİTÜSÜ DAHİL)
ÖN BÜRO BÖLÜMÜ/RESEPSİYON (ÖN BÜRO) BÖLÜMÜ/RESEPSİYON BÖLÜMÜ/TURİZM-ÖN BÜRO BÖLÜMÜ
ÖRGÜ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/ÖRME BÖLÜMÜ/ÖRME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/TEKSTİL ÖRME BÖLÜMÜ
ÖRME HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ/TRİKOTAJ BÖLÜMÜ/ÖRME ( HAZIR GİYİM) BÖLÜMÜ
PAZARLAMA BÖLÜMÜ
PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI VE DALLARI/PAZARLAMA ALANI VE DALLARI
PAZARLAMA VE PERAKENDE BÖLÜMÜ
PETROKİMYA BÖLÜMÜ
PEYZAJ BÖLÜMÜ
PLASTİK İŞLEME BÖLÜMÜ/PLASTİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ/PLASTİK TEKNOLOJİSİ (ENJEKSİYON, EKSTRUDER "SIKIŞTIRMA", ŞİŞİRME, PLASTİK KALIP) BÖLÜMÜ
PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ
PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
PROSES BÖLÜMÜ
RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON
RADYO TELEVİZYON ALANI VE DALLARI/RADYO-TELEVİZYON ALANI VE DALLARI
RADYO TELEVİZYON BÖLÜMÜ/RADYO-TELEVİZYON BÖLÜMÜ/RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
RADYOCULUK BÖLÜMÜ
RADYOLOJİ ALANI VE DALLARI
RADYOLOJİ BÖLÜMÜ/RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
RADYOLOJİ VE TEDAVİ LABORATUVARI
RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ/RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
REPRODÜKSİYON VE KLİŞE BÖLÜMÜ
RESİM
RESİM (ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ, KIZ MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ/UYGULAMALI RESİM (ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ, KIZ MESLEK LİSESİ) BÖLÜMÜ
RESİM (DEKORATİF RESİM) BÖLÜMÜ/RESİM-DEKORATİF RESİM BÖLÜMÜ
RESİM (MODA RESMİ) BÖLÜMÜ/RESİM-MODA RESMİ BÖLÜMÜ
RESTORASYON BÖLÜMÜ
SAĞLIK (ACİL TIP DALI)
SAĞLIK (ANESTEZİ DALI)
SAĞLIK (ÇEVRE SAĞLIĞI DALI)
SAĞLIK (DİŞ PROTEZ DALI)
SAĞLIK (ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ DALI)
SAĞLIK (RADYOLOJİ DALI)
SAĞLIK (TIBBİ LABORATUVAR DALI)
SAĞLIK (TIBBİ SEKRETERLİK DALI)
SAĞLIK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI VE DALLARI
SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ
SANAT
SANAT (MÜZİK)
SANAT (RESİM)
ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLAR
7
Kod
3764
5691
4443
2399
4024
2321
2336
2342
5693
4458
2357
3208
4464
2378
2384
2404
3351
4535
2912
2425
2431
2446
2452
3373
3648
3063
2494
2508
2514
5705
5711
5807
3565
5715
5717
5719
5721
5725
5727
5729
3146
2541
5735
3586
3188
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLARI
Ad
SANAT (TİYATRO)
SANAT VE TASARIM ALANI VE DALLARI
SANAT VE TASARIM BÖLÜMÜ/SANAT TASARIM BÖLÜMÜ
SANAYİ BOYACILIĞI VE UYGULAMA TEKNİĞİ BÖLÜMÜ/SINAİ BOYA BÖLÜMÜ
SATIŞ YÖNETİMİ VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
SERAMİK BÖLÜMÜ
SERAMİK SANATI BÖLÜMÜ
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
SERVİS BÖLÜMÜ/SERVİS HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/TURİZM-SERVİS BÖLÜMÜ
SEYAHAT ACENTACILIĞI BÖLÜMÜ/SEYAHAT ACENTECİLİĞİ BÖLÜMÜ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
SIHHİ TESİSAT BÖLÜMÜ
SIHHİ TESİSAT-KALORİFERCİLİK-ISITMA BÖLÜMÜ/SIHHİ TESİSAT VE KALORİFER BÖLÜMÜ/SIHHİ TESİSAT-ISITMA BÖLÜMÜ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL BİLİMLER VE EDEBİYAT
SPOR
SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ/SU ÜRÜNLERİ-İŞLEME BÖLÜMÜ/SU ÜRÜNLERİ-ÜRETME BÖLÜMÜ
SÜS BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
SÜSLEME TAŞÇILIĞI BÖLÜMÜ
ŞEKİLLENDİRME VE DESENLEME BÖLÜMÜ
TABİİ BİLİMLER
TAPU KADASTRO BÖLÜMÜ
TARIM BÖLÜMÜ/ TARIM/ZİRAAT BÖLÜMÜ /TARIM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ/TARIM ALET VE MAKİNELERİ KULLANIMI BÖLÜMÜ
TARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
TASARIM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
TASARIM VE TEKNOLOJİSİ (GRAFİK DALI)
TASARIM VE TEKNOLOJİSİ (SERAMİK DALI)
TEKNİK RESİM (MAKİNA) BÖLÜMÜ
TEKNİK RESİM (YAPI) BÖLÜMÜ
TEKSTİL (DOKUMA) BÖLÜMÜ
TEKSTİL (İPLİK) BÖLÜMÜ
TEKSTİL (KONFEKSİYON) BÖLÜMÜ
TEKSTİL (ÖRME TEKNOLOJİSİ) BÖLÜMÜ
TEKSTİL BOYA-APRE BÖLÜMÜ/TEKSTİL (BOYA-APRE) BÖLÜMÜ
TEKSTİL KONFEKSİYON ALANI (TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ENDÜSTRİSİ NAKIŞI DALI)
TEKSTİL KONFEKSİYON/TEKSTİL KONFEKSİYON ALANI VE DALLARI
TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ
ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLAR
8
Kod
5739
4479
5803
2535
2603
5743
2645
3517
3167
3654
3152
4485
2651
2666
5761
3538
2672
2687
2693
2871
5769
2707
5771
4039
4045
4051
5775
2713
3482
5777
3303
2927
3669
4491
2734
2728
4505
1773
2755
3889
2761
2776
2797
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLARI
Ad
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ(TEKSTİL MEKATRONİĞİ)
TEKSTİL/TEKSTİL ALANI VE DALLARI
TELEKOMÜNİKASYON BÖLÜMÜ
TERZİLİK (ERKEK GİYİM) BÖLÜMÜ/TERZİLİK (KADIN GİYİM) BÖLÜMÜ
TESİS İŞLETMECİLİĞİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA VE DOĞALGAZ) BÖLÜMÜ/TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA-DOĞALGAZ YAKICI CİHAZLARI BAKIM VE ONARIMI) BÖLÜMÜ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA VE SIHHİ TESİSAT) BÖLÜMÜ/TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA SIHHİ TESİSAT) BÖLÜMÜ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA VE TESİSAT) BÖLÜMÜ/TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA-DOĞALGAZ İÇ TESİSATÇILIĞI) BÖLÜMÜ/TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA-DOĞALGAZ ŞEBEKE TESİSATÇILIĞI)
BÖLÜMÜ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME/TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI VE DALLARI
TESİSLER (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
TESVİYE BÖLÜMÜ/TESVİYECİLİK BÖLÜMÜ
TIBBİ LABORATUVAR ALANI VE DALLARI
TIBBİ SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
TIP ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ
TIP SEKRETERLİĞİ BÖLÜMÜ
TİCARET BÖLÜMÜ
TİCARET LİSELERİNİ ALAN AYRIMI OLMADIĞI DÖNEMDE BİTİRENLER
TİCARET MESLEK LİSESİ B GRUBU BÖLÜMÜ
TİPO BASKI BÖLÜMÜ/TİPO BASKI SERİGRAFİ BÖLÜMÜ
TORNACILIK BÖLÜMÜ
TRİKO DESEN BÖLÜMÜ
TRİKO KONFEKSİYON BÖLÜMÜ
TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜMÜ
TURİZM (SEYAHAT ACENTECİLİĞİ) BÖLÜMÜ/TURİZM-SEYAHAT ACENTECİLİĞİ BÖLÜMÜ
TURİZM BÖLÜMÜ
TURİZM ENDUSTRİSİ SERVİS HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
TURİZM-KAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/TURİZM (KAT HİZMETLERİ) BÖLÜMÜ
TÜRKÇE - MATEMATİK
UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ/UÇAK BAKIMI VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ/UÇAK ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ
UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE GÖVDE MOTOR BÖLÜMÜ/UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE HAVA YOLU TEKNİSYENLİĞİ (GÖVDE MOTOR) BÖLÜMÜ/UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ (GÖVDE MOTOR)
BÖLÜMÜ
UÇAK BAKIM/UÇAK BAKIM ALANI VE DALLARI
UÇAK MOTORLARI BAKIM VE ONARIMI BÖLÜMÜ
UÇAK MOTORLARI BÖLÜMÜ
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ/ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
ÜST YAPI - İNŞAAT BÖLÜMÜ/ÜST YAPI BÖLÜMÜ/İNŞAAT-ÜST YAPI BÖLÜMÜ
VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ/VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ
VETERİNER-LABORATUVAR BÖLÜMÜ
YABANCI DİL
YAPI (KAGİR-AHŞAP) BÖLÜMÜ/YAPI BÖLÜMÜ/YAPICILIK BÖLÜMÜ
YAPI RESSAMLIĞI BÖLÜMÜ
ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLAR
9
Kod
3832
3779
5795
4113
5799
2802
2817
4066
5801
3758
4093
9008
9009
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLARI
Ad
YAŞLI HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ
YAT KAPTANLIĞI BÖLÜMÜ
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARI
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ/YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI
YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
YOL (DEMİRYOLU) BÖLÜMÜ
YÖNETİM VE TİCARET SEKRETERLİĞİ BÖLÜMÜ
YUVARLAK ÖRGÜ (PENYE) BÖLÜMÜ
YÜKSEK FIRIN BÖLÜMÜ
ZABIT KATİPLİĞİ BÖLÜMÜ
ZEYTİN TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Alan Ayrımı Olmayanlar
DİĞER
ORTAÖĞRETİM ALAN/DALLAR
10
Kod
1101
9132
4201
8585
8587
1102
9339
6352
4202
8589
5301
9077
1103
1104
9149
9178
1105
4205
5302
4206
4207
1106
6107
1108
9186
5303
8503
1109
1110
5304
5305
9062
5306
9072
5307
8591
9018
4210
1111
9056
1112
4213
6113
9285
5308
1114
1115
9010
4214
1116
5309
9104
8504
4217
9214
5310
1352
4218
5311
5312
5313
1117
1118
4219
9212
8505
5314
1119
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Ad
ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
ACİL YARDIM
ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ
AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ
ADALET
ADALET MESLEK EĞİTİMİ
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
ADLİ TIP
ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ
AĞAÇ İŞLERİ
AĞIRLAMA HİZMETLERİ
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ
AMBULANS VE ACİL BAKIM
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
ANESTEZİ
ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ
ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ
ANTEP FISTIĞI, TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
ANTRENÖRLÜK VE SEYİSLİK
ARAZİ MUHAFAZA VE ISLAH
ARICILIK
AŞÇILIK
AT ANTRENÖRLÜĞÜ
ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ
ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ
AV VE YABAN HAYATI
AVCILIK VE YABAN HAYATI
AVRUPA TOPLULUĞU
AYAKKABI TASARIMI
AYAKKABI TASARIMI VE ÜRETİMİ / AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ
AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI
BAĞCILIK
BAHÇE TARIMI
BAHÇE ZİRAATI
BAKIR ÇALGILAR
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
BALON PİLOTLUĞU
BANKA VE SİGORTA YÖNETİMİ
BANKACILIK
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ
BASIN VE YAYINCILIK
BESİCİLİK
BETON TEKNOLOJİSİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ
BİLGİ İŞLEM
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR
BİLGİ YÖNETİMİ
BİLGİ YÖNETİMİ (İNTERNET)
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM/CAD/CAM TEKNOLOJİLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM
BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAYINCILIK
BİLGİSAYAR DONANIMI
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
1
Kod
8501
1120
1121
1353
8506
4221
8507
9075
1122
1123
1124
4223
4224
8508
4225
9256
9102
5315
1125
5316
9242
1126
9291
1127
5317
6128
5318
8509
9074
1129
1130
8510
9061
8511
1131
4231
8512
5320
5321
5322
9101
9229
1132
9352
9237
9241
1133
6134
1135
9014
8593
9021
9020
4234
9348
1136
5323
9246
9276
8513
5324
8514
8515
8516
9054
1137
1138
4236
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Ad
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNİKERLİĞİ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İNTERNET)
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİLİŞİM-YÖNETİM
BİNA KORUMA VE YENİLEME
BİNİCİLİK, AT BAKICILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
BİREY VE TOPLUM GÜVENLİĞİ
BİTKİ KORUMA
BİTKİSEL ÜRETİM
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA
BİYOKİMYA
BİYOKİMYA TEKNİKERLİĞİ
BİYOMEDİKAL BİLİMLER
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
BORSA VE FİNANS
BOYA TEKNOLOJİSİ
BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ
BUDAMA VE AŞILAMA
BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
CAM / CAM ENDÜSTRİSİ
CAM-SERAMİK
CERRAHİ
CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ
CEVHER HAZIRLAMA
CEVHER HAZIRLAMA VE MADENCİLİK
CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ
ÇAY EKSPERLİĞİ
ÇAY TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOUJİSİ
ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ
ÇEVİRMENLİK
ÇEVRE
ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ
ÇEVRE KORUMA
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
ÇEVRE SAĞLIĞI
ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DENETİMİ
ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI
ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ
ÇİM ALAN TESİSİ VE YÖNETİMİ
ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ÇORAP VE MODA TASARIMI
DEĞİRMENCİLİK
DEKOR TASARIMI
DEMİRYOLU ARAÇLARI
DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETMECİLİĞİ
DENİZ ADAMLIĞI
DENİZ ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ
DENİZ ELEKTRONİĞİ
DENİZ HABERLEŞME
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
2
Kod
9340
9137
1139
9026
8517
1140
1141
5325
1142
1145
1146
8518
1143
8519
9081
1144
1147
8520
8595
9037
8597
9277
1148
8521
5326
6149
9247
1150
8582
9087
4245
4247
8522
8523
1151
1152
9063
9213
1153
8524
9065
9284
1154
6155
9067
9068
5327
5328
1156
1157
1158
9016
9059
9028
1159
9239
5329
5330
1160
5331
6161
1162
1163
4256
9230
9322
9109
1164
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Ad
DENİZ KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME
DENİZ VE LİMAN İŞLETME
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
DENİZCİLİK
DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
DERİ KONFEKSİYON
DERİ TEKNOLOJİSİ
DERİCİLİK
DIŞ TİCARET
DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ-HİJYEN
DİŞ PROTEZ
DİŞ PROTEZ TEKNİKERLİĞİ
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
DİŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ
DİYALİZ
DOĞAL GAZ VE ISITMA / DOĞALGAZ VE ISITMA
DOĞAL TAŞ DEKORASYONU
DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ
DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ
DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ
DOKUMA
DOKUMACILIK VE EL SANATLARI
DÖKÜM
DUVAR SÜSLEME SANATI
DUVAR SÜSLEME SANATLARI
EBELİK
ECZANE HİZMETLERİ
ECZANE TEKNİKERLİĞİ
EĞİTİM ÖNLİSANS
EKMEKÇİLİK
EL BASMACILIĞI
EL SANATLARI
ELEKTRİK
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI
ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ
ELEKTRİKLİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ
ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK HABERLEŞME
ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
ELEKTRONİK TİCARET
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
EMTİA BORSASI
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
ENDÜSTRİYEL BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ
ENDÜSTRİYEL CAM VE SERAMİK
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER İŞLEME TEKNOLOJİSİ
ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
ENDÜSTRİYEL SERAMİK
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENDÜSTRİYEL TAVUKÇULUK
ENDÜSTRİYEL YÖNETİM
ENERJİ
ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON
ESER KORUMA
ET ENDÜSTRİSİ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
3
Kod
9033
5332
1165
5333
2105
9107
9008
4259
1166
8525
1169
1167
1168
5334
5335
8526
5336
9279
4263
8527
1170
1171
8599
4266
4267
9066
1172
1173
1174
1175
8601
4269
6176
9036
9100
8528
8583
1177
8603
9105
8529
9179
9180
4273
8502
8530
1178
9181
4275
1179
1180
1181
1182
1183
1184
9022
1185
1186
8531
4278
1187
1188
8546
1189
1190
1191
8532
9341
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Ad
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
E-TİCARET
EV CİHAZLARI TEKNOLOJİSİ
EV GEREÇLERİ
EV İDARESİ
EV VE DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
EVDE HASTA BAKIMI
FEN VE TABİAT BİLGİSİ
FERMANTASYON / FERMANTASYON TEKNİKERLİĞİ
FERMENTE ÜRÜNLER
FINDIK EKSPERLİĞİ
FİDAN VE FİDECİLİK
FİDAN YETİŞTİRME / FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
FİLM YAPIM TEKNİKLERİ
FİNANS
FİNANS VE MUHASEBE
FİZİK TEDAVİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FİZYOTERAPİ
FOTOĞRAF
FOTOĞRAFÇILIK
FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
GELENEKSEL EL SANATLARI
GEMİ İNŞAATI
GEMİ MAKİNELERİ
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME
GEMOLOJİ VE MÜCEVHER
GENEL ÇALIŞMALAR
GENEL İŞLETME
GEOTEKNİK
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ
GIDA KALİTE VE SAĞLIK KONTROL / GIDA KALİTESİ VE SAĞLIK KONTROLÜ
GIDA TEKNİKERLİĞİ
GIDA TEKNOLOJİSİ
GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
GÖRSEL İLETİŞİM
GRAFİK
GRAFİK TASARIMI
GRAFİK VE REKLAMCILIK
GRAFİK-GRAFİK TASARIMI
GÜMRÜK İŞLERİ
GÜMRÜK İŞLETME
GÜVENLİ VE KORUMA
GÜVENLİK
GÜVERTE
HABERLEŞME
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
HALI VE KİLİM
HALICILIK
HALICILIK VE DESİNATÖRLÜĞÜ
HALICILIK VE KİLİMCİLİK
HALKLA İLİŞKİLER
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HAREKAT
HARİTA
HARİTA KADASTRO / HARİTA VE KADASTRO
HARİTA TEKNİKERLİĞİ
HARİTA VE MADEN ÖLÇME
HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ
HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON
HAVA KONTROLÖRLÜĞÜ / HAVA KONTROLÖRÜ
HAVA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
4
Kod
4279
4280
4281
9243
4282
8533
1192
1193
1194
1195
1196
5380
6197
1198
1199
9395
4283
9272
4284
9064
1200
4285
8584
9076
2107
5337
9196
4286
4287
4289
5338
9073
1201
8535
9052
6202
8605
8536
4291
1203
4292
4293
5339
1204
9227
8607
5340
1205
5341
1206
4296
1207
9331
8537
1208
1209
9295
1210
5342
9029
9254
1211
1212
1213
2377
9245
4300
9182
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Ad
HAVA LOJİSTİĞİ
HAVA SAVUNMA
HAVA TRAFİK
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ
HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI
HAYVANSAL ÜRETİM
HAZIR BETON TEKNOLOJİSİ
HAZIR GİYİM
HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK
HEMŞİRELİK
HİDROELEKTRİK SANTRALLARI / HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
HİDROTERAPİ
HOST VE HOSTESLİK / HOST VE HOSTESLİK (OTOBÜS)
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İÇ MEKAN KORUMA VE YENİLEME
İÇ MEKAN TASARIMI
İHBAR KONTROL
İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ / İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ
İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA
İKMAL
İKRAM
İKRAM HİZMETLERİ
İLAHİYAT / İLAHİYAT (ÖNLİSANS)
İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
İLK VE ACİL YARDIM
İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNŞAAT
İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ
İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE YAYINCILIĞI
İNTERNET İLE PAZARLAMA
İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ
İPEK BÖCEKÇİLİĞİ
İSTİHBARAT
İSTİHKAM
İŞ İDARESİ
İŞ MAKİNELERİ
İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
İŞLETME
İŞLETME ORGANİZASYONU VE ÇİFTLİK YÖNETİMİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETMECİLİK
İŞLETME-MUHASEBE
İTFAİYECİLİK VE SİVİL SAVUNMA
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ
İTHALAT-İHRACAT
JANDARMA MESLEK EĞİTİMİ
JEOTEKNİK TEKNİKERLİĞİ
JOKEYLİK
KAĞIT TEKNOLOJİSİ
KAĞIT VE AMBALAJ TEKNOLOJİSİ
KAĞIT VE KAĞIT İŞLEME TEKNOLOJİSİ
KAĞITÇILIK
KALIPÇILIK
KALİTE KONTROL
KALİTE VE ÜRÜN YÖNETİMİ
KAMIŞLI ÇALGILAR
KAMU GÜVENLİK VE ASAYİŞİN SAĞLANMASI
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
5
Kod
1215
9342
1216
8538
6217
8539
8540
9315
1219
1218
1247
1220
8541
1221
9069
8542
1222
5343
6223
5344
9278
1224
9134
9060
5345
1225
9042
8543
1226
8609
1227
4311
9296
5346
4312
1228
9030
5347
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
9228
4318
5348
1237
5349
4319
9133
6238
8611
1239
1240
1241
1242
9092
1243
9035
6244
9097
8544
8613
9328
9306
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Ad
KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
KARA KUVVETLERİ MESLEK EĞİTİMİ
KARAYOLU ULAŞIMI VE TRAFİK
KARGO / KARGO HİZMETLERİ
KAYNAK TEKNOLOJİSİ
KAYNAKÇILIK
KESİM VE ET / KESİM VE ET ENDÜSTRİSİ
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
KIYMETLİ TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ
KİMYA
KİMYA TEKNOLOJİSİ
KONFEKSİYON (HAZIR GİYİM) / KONFEKSİYON
KONSERVASYON
KONTROL SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ
KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ
KONTROL VE ÖLÇÜ ALETLERİ
KOOPERATİFÇİLİK
KOSTÜM TASARIMI
KOZMETİK TEKNOLOJİSİ
KUAFÖRLÜK
KURUYEMİŞ ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ
KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
KÜMES HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
LABORATUVAR
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ
LASTİK / LASTİK ENDÜSTRİSİ
LASTİK TEKNOLOJİSİ
LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ
LASTİK-PLASTİK
LEVAZIM
LİBERAL SANATLAR
LOJİSTİK
LOJİSTİK YÖNETİMİ
MADEN
MADEN TEKNOLOJİSİ
MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA
MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ
MAHALLİ İDARELER
MAHALLİ İDARELER (ZABITA)
MAKİNE
MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJİSİ
MAKİNE-RESİM KONSTRÜKSİYON / MAKİNE, RESİM VE KONSTRÜKSİYON
MALİYE
MANTARCILIK
MARİNA İŞLETME
MARKA İLETİŞİMİ
MASAÜSTÜ YAYINCILIK
MATBAACILIK
MATBAACILIK VE BASKI TEKNİKLERİ
MEDİKAL BAKIM
MEDYA VE İLETİŞİM
MEKATRONİK
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI
MERMER TEKNOLOJİSİ
MERMERCİLİK
METAL İŞLERİ
METALOGRAFİ VE MALZEME MUAYENESİ
METALURJİ
METALURJİ MALZEME
MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
MEYVE-SEBZE İŞLEME
MİMARİ DEKORASYON
MİMARİ DEKORATİF SANATLAR
MİMARİ RESTORASYON
MİMARLIK TEKNOLOJİSİ
MOBİL TEKNOLOJİLERİ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
6
Kod
1245
1246
8615
1248
8545
4320
4321
1249
9032
1250
4323
9183
5350
9367
9337
1251
8617
5351
9327
1252
8547
5352
1253
8548
8619
9071
8549
1254
9085
1255
1256
9053
1257
1258
6259
9012
1260
9258
8551
1261
8552
1262
9255
1263
9043
9096
1264
9240
5353
6265
5354
1266
5355
9082
1267
9088
1268
8553
1269
1270
5356
9201
4332
6271
8554
9373
1272
1273
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Ad
MOBİLYA VE DEKORASYON
MODA TASARIMI
MODA VE TEKSTİL TASARIMI
MODA-KONFEKSİYON
MOTOR
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ
MUHASEBE
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
MUTFAK YÖNETİMİ
MÜHİMMAT VE MÜHİMMAT TAHRİP
MÜZİK ALETLERİ YAPIM VE ONARIM
NALBANTLIK
NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ
NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ
ODİOMETRİ / ODYOMETRİ
ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ
OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
OPTİSYENLİK
OPTOMETRİ
ORGANİK TARIM
ORMAN İŞLETMECİLİĞİ
ORMAN ÜRÜNLERİ
ORMANCILIK
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
ORTA KADEME BANKA-SİGORTA YÖNETİMİ
ORTA KADEME YÖNETİCİLİĞİ / ORTA KADEME YÖNETİCİLİK
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ
OTEL YÖNETİCİLİĞİ
OTO BOYA KAROSERİ DOĞRULTMA TEKNİKERLİĞİ
OTO BOYA VE KAROSERİ
OTO ELEKTRİK-ELEKTRONİK
OTO MOTOR TEKNOLOJİLERİ
OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ
OTOBÜS KAPTANLIĞI
OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ (KAPTANLIK) / OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ
OTOBÜSÇÜLÜK YER HİZMETLERİ
OTOMASYON
OTOMOTİV
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
OTOMOTİV SATIŞ SONRASI HİZMET
OTOMOTİV TAMİR VE BAKIM
OTOMOTİV TASARIM VE İMALAT
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
OTOPSİ YARDIMCILIĞI
ÖRME
ÖRME TEKNOLOJİSİ
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA
PAMUK EKSPERLİĞİ VE İPLİKÇİLİK
PAMUK PAZARLAMA VE İPLİKÇİLİK
PANCAR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ŞEKER TEKNOLOJİSİ
PARA VE SERMAYE YÖNETİMİ
PARAMEDİK
PATOLOJİ LABORATUVAR
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
PAZARLAMA
PAZARLAMA VE SATIŞ
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ
PERFÜZYON
PERFÜZYON TEKNİKLERİ
PERSONEL
PERSONEL YÖNETİMİ
PETROKİMYA
PETROL ARAMA
PETROL SONDAJI VE ÜRETİMİ
PEYZAJ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
7
Kod
1274
4339
1275
9238
1276
1277
1278
9334
9338
9099
1279
6286
9248
1282
1283
9070
1284
4340
1280
1281
1285
8556
1287
9041
9244
8621
8623
8625
9147
1288
8627
9055
9325
1289
8629
1290
1291
9079
9392
2110
8557
8558
8559
9330
5357
9017
4343
4344
9015
9261
9148
6292
1293
5359
4349
1294
8560
5360
1295
1296
1297
8561
1298
9314
9024
1299
9257
4351
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Ad
PEYZAJ UYGULAMA VE SÜS BİTKİLERİ
PEYZAJ VE ÇEVRE TASARIMI
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ
PİLOTAJ EĞİTİMİ
PİYASA ARAŞTIRMALARI VE PAZARLAMA
PİYASA ARAŞTIRMALARI VE REKLAMCILIK
PLASTİK TEKNOLOJİSİ
PODOLOJİ
POLİS MESLEK EĞİTİMİ
POSTA HİZMETLERİ
PROTEZ VE ORTEZ
RADYO TV YAYIMCILIĞI / RADYO-TV YAYIMCILIĞI
RADYO TV YAYINCILIĞI
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI
RADYO VE TELEVİZYON TEKNİĞİ / RADYO-TELEVİZYON TEKNİĞİ
RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ
RADYO VE TELEVİZYON YAYIMCILIĞI / RADYO-TELEVİZYON YAYIMCILIĞI
RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI
RADYO VE TV YAYIMCILIĞI
RADYOLOJİ
RADYOTERAPİ
RAFİNERİ
RAFİNERİ VE PETROKİMYA
RAFİNERİ VE PETRO-KİMYA TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER
RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ / RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ
RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİK
RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
RAYLI SİSTEMLER YOL
RAYLI SİSTEMLER YOL TEKNOLOJİSİ
REKLAMCILIK VEİŞLETME YÖNETİMİ
REKLAMCILIK YÖNETİMİ
RESİM
RESTORASYON
RESTORASYON VE KONSERVASYON
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK LABORATUVARI
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAHNE TASARIMI
SAHNE VE DEKOR TASARIMI
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI IŞIK TEKNOLOJİSİ
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI SES TEKNOLOJİSİ
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI TEKNOLOJİSİ
SANAT
SARACİYE TASARIMI VE ÜRETİMİ
SATIŞ VE REKLAM YÖNETİMİ
SATIŞ YÖNETİMİ
SAVUNMA VE GÜVENLİK
SAZ TAMİR
SEBZE ÜRETİMİ
SEKRETERLİK
SELÜLOZ VE KAĞIT TEKNOLOJİSİ
SELÜLOZ VE KAĞITÇILIK
SERACILIK
SERACILIK VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SERACILIK-BUDAMA VE AŞILAMA
SERAMİK
SERAMİK VE CAM
SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK
SERİGRAFİ
SERMAYE PİYASASI VE BORSA
SEVK VE İDARE
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
8
Kod
1300
1301
1302
9184
8562
1304
8563
1303
1305
9145
9023
8564
8565
9031
6306
2111
9098
4352
9130
1307
9232
5361
4355
5362
9084
1308
8566
1309
9317
1310
9027
4356
8631
8633
4358
9211
1311
4360
1312
8567
5363
1313
9253
8635
5364
8568
5365
8637
5366
1314
1315
1316
4361
1317
9038
1318
8639
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
9250
9019
9252
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Ad
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
SEYAHAT VE TUR İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TUR İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ
SIHHİ TESİSAT
SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ
SİGORTACILIK
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ
SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK
SOĞUTMA TESİSATÇILIĞI / SOĞUTMA TESİSATI
SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA
SONDAJ TEKNOLOJİSİ
SONDAJCILIK
SOSYAL BİLİMLER
SOSYAL GÜVENLİK
SOSYAL HİZMETLER
SPOR YÖNETİMİ
SU ÜRÜNLERİ
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
SUALTI
SUALTI TEKNOLOJİSİ / SU ALTI TEKNOLOJİSİ
SUBTROPİK İKLİM BİTKİLERİ
SUBTROPİKAL BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SULAMA TEKNOLOJİSİ
SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SÜT HAYVANCILIĞI
SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI
SÜT VE ÜRÜNLERİ
SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE BAĞCILIK
ŞEKER TEKNOLOJİSİ
TAHIL ÇİFTLİĞİ
TAHRİBATSIZ MUAYENE
TAKI TASARIMI VE SÜS TAŞLARI İŞLEMECİLİĞİ
TAKI VE EL SANATLARI
TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
TARIM
TARIM ALET VE MAKİNELERİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA
TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA VE DEPOLANMASI
TARIM MAKİNALARI / TARIM MAKİNELERİ
TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI
TARIM ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE DEPOLANMASI
TARIMSAL İŞLETMECİLİK
TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
TARIMSAL LABORATUVAR
TARIMSAL PAZARLAMA
TARIMSAL SULAMA
TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ
TARIMSAL ÜRÜNLER MUHAFAZA VE DEPOLAMA TEKNOLOJİSİ
TARLA BİTKİLERİ
TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK
TAŞ İŞLEMECİLİĞİ
TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ
TAVUKÇULUK
TEKNİK SERAMİK
TEKSTİL
TEKSTİL BASKI
TEKSTİL DOKUMA
TEKSTİL İPLİKÇİLİK
TEKSTİL TASARIMI
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
TEKSTİL ÜRÜNLERİ TASARIMI
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
9
Kod
8569
6327
8641
8643
4364
8570
8571
1328
1329
9086
4366
9083
1330
1331
9089
1332
1333
1334
4369
8572
8573
5367
1335
1336
8574
1337
4374
5368
1338
9078
5370
1339
8575
9103
9057
1340
5371
4378
5372
4379
5373
5374
9146
4380
1341
4385
9011
5375
4392
1342
5376
9112
1343
1344
9249
9198
8576
1345
9199
4394
9200
4396
1346
1214
4397
4398
4399
1347
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Ad
TEKSTİL VE HALI MAKİNELERİ
TELEKOMÜNİKASYON
TELEVİZYON VE RADYO PROGRAMCILIĞI
TELEVİZYON YAPIM VE YÖNETİMİ
TERMİK MOTORLAR VE OTOMOBİL
TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ
TERMİK SANTRALLERDE ENERJİ ÜRETİMİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
TIBBİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR
TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ / TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
TIBBİ LABORATUVAR
TIBBİ MÜMESSİLLİK VE PAZARLAMA
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
TİCARET VE YÖNETİM
TOHUMCULUK
TOPLUM SAĞLIĞI
TURİST REHBERLİĞİ
TURİZM
TURİZM ANİMASYONU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
TURİZM OTEL YÖNETİCİLİĞİ / TURİZM VE OTEL YÖNETİCİLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE OTELCİLİK / TURİZM-OTELCİLİK
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ
TURİZM VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM YÖNETİMİ
TURİZM, KONAKLAMA VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TURUNÇGİL TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
TÜTÜN TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İŞLEMECİLİĞİ
UÇAK ELEKTRİĞİ
UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
UÇAK ELEKTRONİĞİ
UÇAK GÖVDE BAKIM
UÇAK GÖVDESİ
UÇAK MOTORU
UÇAK TEKNOLOJİSİ
UÇAK YER DESTEK SİSTEMLERİ
ULAŞTIRMA
ULAŞTIRMA VE OTOMOTİV
ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ
ULUSLARARASI LOJİSTİK
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ
UN ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
UN VE UNLU MAMULLER TEKNOLOJİSİ
UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI İNGİLİZCE VE REHBERLİK
UYGULAMALI İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI İSPANYOLCA VE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI İSPANYOLCA-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI RUSÇA VE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI RUSÇA-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK
UYGULAMALI TAKI TEKNOLOJİSİ
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
VURMALI ÇALGILAR
WEB TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA
YAĞ ENDÜSTRİSİ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
10
Kod
8577
4400
9251
8645
9039
1351
1348
4401
5377
9040
4403
9080
8647
9013
9336
4404
5378
1349
8578
8579
8580
1350
4406
8581
5379
9058
9006
9005
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Ad
YALITIM TEKNOLOJİSİ
YAPI
YAPI DEKORU
YAPI DENETİM YARDIMCILIĞI
YAPI DENETİMİ
YAPI DONATIM TEKNOLOJİSİ
YAPI RESSAMLIĞI
YAPI TEKNOLOJİSİ
YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ
YAPI YALITIM TEKNOLOJİSİ
YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ
YAŞLI BAKIMI
YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI
YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ
YAT KAPTANLIĞI
YAT VE TEKNE YAPIMI
YATÇILIK VE YAT İŞLETMECİLİĞİ
YEM TEKNOLOJİSİ VE HAYVAN BESLEME
YEMEK PİŞİRME TEKNİKLERİ
YER HİZMETLERİ
YEREL YÖNETİMLER
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
YÖNETİM
ZEYTİN ENDÜSTRİSİ
ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
ZEYTİNCİLİK VE ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİSİ
ALANSIZ ÖN LİSANS DİPLOMASI
DİĞER
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
11
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
8342
8297
3101
4203
8145
5101
3102
8341
8120
9152
3103
5102
9380
8304
4204
6104
8121
3105
8305
3106
3107
9356
7101
3108
3109
3110
3111
3112
9346
4208
8146
3113
4209
8306
3114
9203
3115
4211
9405
8343
8147
9190
4212
7105
7106
9197
3116
7107
3117
3118
6119
3120
9391
8122
9377
8148
3121
8149
7150
8150
4215
8307
7102
8123
8124
3122
Ad
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN)
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ
AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
AKSESUAR TASARIMI
AKTÜARYA / AKTÜERYA
AKTÜERYA BİLİMLERİ
AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ
ALMAN DİL BİLİMİ
ALMAN DİLİ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ
AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
ANA OKULU ÖĞRETMENLİĞİ / ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
ANİMASYON
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
ANTROPOLOJİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ
ARKEOLOJİ
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI
ARNAVUTÇA
ARP
ARŞİVCİLİK
ASFALTİT VE PETROL-GAZ ÜRETİMİNİN FİZİKİ SÜREÇLERİ
ASTRONOMİ
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ
AŞÇILIK
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI
AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI
BAHÇE BİTKİLERİ
BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ
BALE
BALE DANSÇILIĞI
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
BANDO ŞEFLİĞİ
BANKACILIK
BANKACILIK FİNANS
BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
BASIM TEKNOLOJİLERİ
BASIM VE YAYIMCILIK
BASIM VE YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
BASIN VE YAYIMCILIK
BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN
BASKI ÖĞRETMENLİĞİ
BASKI SANATLARI
BATI AVRUPA İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
BATI DİLLERİ
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ
BESLENME VE DİYETETİK
LİSANS PROGRAMLARI
1
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
7208
4216
8308
8144
3123
8143
5137
8309
3124
3125
3126
4220
8151
8125
8152
3127
8153
4222
8154
8155
8156
3128
9150
8310
3129
9343
8157
5103
3130
9364
8158
6131
9269
9382
3132
3133
5138
3364
4226
4227
5104
3134
3135
9294
9114
9266
9349
9347
4228
8159
4229
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
3136
4230
3137
8239
8160
9216
9168
9191
Ad
BİLEŞİK SANATLAR / BİRLEŞİK SANATLAR
BİLGİ İŞLEMİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMİ
BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BİLİM TARİHİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİTKİ KORUMA
BİTKİSEL ÜRETİM
BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ
BİYOENFORMATİK VE GENETİK
BİYOKİMYA
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYO MÜHENDİSLİK
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİYOLOJİ-EKOLOJİ, ÇEVRE KORUMA
BİYOLOJİ-ZİRAİ BİLİMLER
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
BİYOMÜHENDİSLİK
BİYOMÜHENDİSLİK VE GENETİK
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
BİYOTEKNOLOJİ
BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ
BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI
BOŞNAKÇA
BOYA-APRE ÖĞRETMENLİĞİ
BÖLGE BİLİM
BÖLGE BİLİM (ALMANYA-ALMAN DİLİ)
BÖLGE BİLİM (AMERİKA-İNGİLİZ DİLİ)
BÖLGE BİLİM (AZERBAYCAN)
BÖLGE BİLİM (FRANSA-FRANSIZ DİLİ)
BÖLGE BİLİM (İNGİLTERE-İNGİLİZ DİLİ)
BÖLGE BİLİM (İSKANDİNAVYA)
BÖLGE BİLİM (İSRAİL VE YAKIN DOĞU)
BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI
BULGAR FİLOLOJİSİ
BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
CAM
CAM VE SERAMİK TASARIMI
CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ
CAZ
LİSANS PROGRAMLARI
2
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
8311
4232
7151
3138
3365
3139
3140
9169
7136
8312
3141
9383
9280
8202
8313
4233
3142
8314
3143
3144
9204
7152
4235
3145
6146
8161
8126
8162
9381
7209
8163
3147
8127
8164
8165
3150
3148
3149
4237
4239
3151
8166
8167
8168
8169
4240
4241
6152
9332
8315
6366
4243
8170
8171
3153
8172
3154
9385
9163
9174
7153
7210
4244
3155
3156
4246
Ad
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
CİLT
COĞRAFYA
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
ÇALGI
ÇALGI YAPIM / ENSTRÜMAN YAPIM
ÇALIŞMA EKONOMİSİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇERKEZ DİLİ VE EDEBİYATI
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) / ÇEVİRİBİLİM
ÇEVRE BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ
ÇEVRE KORUMA TESİSATI VE DONANIMI
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVREBİLİM
ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI
ÇİNİ
ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) / ÇİZGİ FİLM - ANİMASYON
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ / ÇOÇUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE GELİŞİMİ
DANS
DEKORATİF EŞYALAR VE ÇİÇEK ÖĞRETMENLİĞİ
DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ
DENİZ BİLİMLERİ
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ / DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
DENİZ VE LİMAN İŞLETME
DENİZDE PETROL VE GAZ ÜRETİM ARAÇLARI
DERİ MÜHENDİSLİĞİ
DERİ TEKNOLOJİSİ
DERİ VE LİF TEKNOLOJİSİ
DEVLET KONSERVATUVARI
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI / DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI
DİL AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
DİL BİLGİSİ
DİL BİLİMİ / DİLBİLİM
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
DOĞU DİLLERİ
DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON
DÖKÜM İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ
DRAMA
DRAMA VE OYUNCULUK
DRAMATİK YAZARLIK
DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ / DRAMATURJİ-DRAMATİK YAZARLIK
DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI / DUYSAL SANATLARI TASARIMI
DÜNYA DİNLERİ
EBELİK
ECZACILIK
EDEBİYAT
LİSANS PROGRAMLARI
3
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
9139
8173
3157
8174
8175
8176
8177
8128
8316
3158
3159
9113
5105
9221
5106
9344
8179
9206
4248
4249
4250
8180
3160
3161
3162
4251
4252
8181
3163
3164
6165
3166
3167
4253
3168
8318
7154
3169
9321
4254
4255
3170
9323
3171
8182
3172
8319
9404
9402
4257
6173
3174
9265
9225
9193
8129
7156
8185
8186
7157
3175
4258
3176
3177
8187
3178
Ad
EDEBİYAT PROGRAMLARI
EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ
EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME / EĞİTİMDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER
EKOLOJİ
EKONOMETRİ
EKONOMİ
EKONOMİ POLİTİK VE TOPLUM FELSEFESİ
EKONOMİ VE FİNANS
EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
EL SANATLARI
EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
EL SANATLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ
ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ VE DONANIMI
ELEKTRİK GÜÇ ÜRETİMİ VE ELEKTRİK DONANIMI
ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE MALZEME DONANIMI
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ TASARIMI
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ YÖNETİMİ
ENDÜSTRİ YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENERJİ SİSTEMLERİ PROGRAMLARI
ENERJİ YÖNETİMİ
ENFORMASYON SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
ENFORMATİK / ENFORMATİK (ALMANCA)
ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİ
ERGOTERAPİ
ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI
ESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ / ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ
ESKİ ÇİNİ ONARIMI / ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI
ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
ESKİ YAZI
ESKİ YAZI (HAT)
ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
ETNOLOJİ
EV EKONOMİSİ
EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ
EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
LİSANS PROGRAMLARI
4
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
8188
8130
8189
3179
3180
3367
3181
9122
9154
9159
9165
4260
5107
9371
9262
9359
4261
3182
3183
3184
3368
3185
9263
4262
8344
8190
7108
7158
8345
7211
4264
3186
8131
3187
4265
5108
9144
6188
8191
8320
7159
7195
9274
9396
8321
8322
3189
4268
8192
3190
8193
9185
9259
8194
4270
9273
8195
9034
9151
8196
9310
3191
4271
9275
7109
3192
Ad
EV-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
EV-İŞ VE EV EKONOMİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FAGOT
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
FELSEFE
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN PROGRAMLARI
FİLM TASARIM VE YAZARLIK
FİLM TASARIM VE YÖNETMENLİĞİ
FİLM TASARIMI
FİLOLOJİ
FİNANS MATEMATİĞİ
FİNANS VE BANKACILIK
FİNANS VE MUHASEBE
FİNANSAL EKONOMETRİ
FİNANS-SİGORTA
FİZİK
FİZİK ANTROPOLOJİ
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FİZİK TIP VE REHABİLİTASYON
FİZİK VE ASTRONOMİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
FLÜT
FOLKLOR VE ETNOMÜZİKOLOJİ
FOTOĞRAF
FOTOĞRAF VE GRAFİK SANATLAR
FOTOĞRAF VE VİDEO
FRANSIZ DİLİ
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ
GASTRONOMİ
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
GAZETECİLİK
GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER
GELENEKSEL EL SANATLARI
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
GEMİ İNŞAAT VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ / GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ
GEMİ MAKİNALARI / GEMİ MAKİNELERİ
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ VE YAT TASARIMI
GEMOLOJİ
GENEL TARİH
GENETİK VE BİYOİNFORMATİK
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
GERONTOLOJİ
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA TEKNOLOJİLERİ / GIDA TEKNOLOJİSİ
GİRİŞİMCİLİK
GİTAR
GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
LİSANS PROGRAMLARI
5
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
8197
3193
3194
9231
7190
5109
9162
7191
4272
8353
7160
7196
9365
7145
9160
7161
7162
9118
8346
9386
3195
8294
4276
8323
4277
8198
7163
5110
3196
8200
3197
5111
3198
8324
8201
7215
3199
8325
3200
9345
5112
3201
3202
3203
8203
3204
3205
7164
9117
8326
3206
3207
6208
8204
3209
3210
9194
8205
7165
3211
3212
9217
9140
9319
3213
6214
Ad
GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ / GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
GÖRSEL İLETİŞİM
GÖRSEL İLETİŞİM SANATI
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI
GÖRÜNTÜ SANATLARI
GRAFİK
GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ
GRAFİK RESİMLEME VE BASKI
GRAFİK SANATLAR / GRAFİK SANATLARI
GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIM
GRAFİK TASARIM
GRAFİK TASARIMI
GÜMRÜK İŞLETME
GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI
GÜVENLİK BİLİMLERİ
GÜVERTE
GÜVERTE (DKK)
HABERLEŞME DONANIMI VE TEKNOLOJİLERİ
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ / HALI-KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
HALK BİLİM / HALKBİLİM
HALK BİLİMİ (FOLKLOR) / HALKBİLİMİ (FOLKLOR)
HALK EĞİTİMİ
HALKLA İLİŞKİLER
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
HAVA KONTROLÖRÜ
HAVA TRAFİK KONTROL
HAVA ULAŞTIRMA
HAVACILIK
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ
HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
HAYVANSAL ÜRETİM
HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
HEYKEL
HIRVAT DİLİ VE EDEBİYATI
HİDROJEOLOJİ
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
HİNDOLOJİ
HİTİTOLOJİ
HOLLANDA DİLİ VE EDEBİYATI
HUKUK
HUNGAROLOJİ
İBRANİ DİLİ VE EDEBİYATI
İÇ MİMARİ
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI
İÇ MİMARLIK
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
İDARİ BİLİMLER
İKTİSADİ PROGRAMLAR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
İKTİSAT
İLAHİYAT
LİSANS PROGRAMLARI
6
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
3215
8327
8132
5113
7212
9281
7168
3216
3217
5114
3218
4288
9363
3219
4290
8293
3220
9318
8328
9189
3221
8206
9372
9270
3222
3223
3224
8207
8208
9324
8133
8209
3225
3226
3227
4294
8210
3228
8134
4295
8211
6229
9308
3230
3231
3232
4297
3233
4298
3234
4299
6235
3236
3237
3238
3239
8212
4301
4302
8213
3283
4304
4305
3240
6241
9226
Ad
İLETİŞİM
İLETİŞİM BİLİMLERİ
İLETİŞİM SANATLARI
İLETİŞİM TASARIMI
İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA)
İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ
İLETİŞİM VE TASARIM
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
İNGİLİZ DİL BİLİMİ
İNGİLİZ DİLİ
İNGİLİZ DİLİ VE AMERİKAN KÜLLTÜRÜ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ-ELT
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İPLİKÇİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
İSLAM BİLİMLERİ
İSLAMİ İLİMLER
İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI
İSTATİSTİK
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
İŞ İDARESİ
İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ VE TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME / İŞLETMECİLİK
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ
İŞLETME EKONOMİSİ
İŞLETME ENFORMATİĞİ
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME, MUHASEBE VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
İŞLETME-MUHASEBE VE DENETİM
İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI
JAPON DİLİ VE EDEBİYATI
JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ
JEODEZİ
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
JEODEZİ VE HARİTACILIK
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOLOJİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
KAMU YÖNETİMİ
KARA ULAŞTIRMA
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
KAYNAK ÖĞRETMENLİĞİ
KAZAK DİLİ VE EDEBİYATI
KAZAKİSTAN TARİHİ
KEMAN
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ / KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
KIRGIZ DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ
KIRGIZ DİLİ VE EDEBİYATI
KİMYA
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA
LİSANS PROGRAMLARI
7
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
3369
8329
4306
9192
4307
5115
8214
3242
9215
4308
8199
7111
7221
3243
3244
8215
8216
9158
3245
8347
8141
9260
3246
7112
8217
7113
8218
3247
9156
8219
9366
8220
9141
8330
5141
8221
5116
9287
3248
4309
3249
3250
4310
9376
9387
8222
3251
9390
8295
8224
3253
8223
3252
5117
4313
4314
4315
4316
4317
3254
8225
8226
5118
9305
8227
Ad
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
KİMYA TEKNOLOJİSİ
KİMYA VE PROSES MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA/BİYOLOJİ KİMYA
KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
KLARNET
KLASİK ARKEOLOJİ
KLASİK BALE
KLİNİK VETERİNERLİK VE ECZACILIK
KOMPOSİZYON VE MÜZİK TEORİSİ / KOMPOZİSYON VE MÜZİK TEORİSİ
KOMPOSİZYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ / KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ
KOMPOZİSYON / KOMPOSİZYON
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
KONTRABAS
KONTROBAS
KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
KORE DİLİ VE EDEBİYATI
KOREOLOJİ
KORNO
KORO
KUAFÖRLÜK ÖĞRETMENLİĞİ
KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
KUYUMCULUK
KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI
KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
KÜLTÜR YÖNETİMİ
KÜLTÜREL ETÜDLER / KÜLTÜREL ETÜTLER
KÜLTÜRTEKNİK
KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI
KÜTÜPHANECİLİK
KÜTÜPHANECİLİK VE BİLGİ ÇALIŞMALARI
LATİN DİLİ VE EDEBİYATI
LEH DİLİ VE EDEBİYATI
LENGUSTİK TERCÜME TEORİSİ VE PRATİĞİ
LOJİSTİK
LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK
LOJİSTİK YÖNETİMİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA (DKK)
MAKİNA RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE-RESİM
VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNE
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNE ÜRETİMİ TEKNİK VE TEKNOLOJİSİ
MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE VE ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE YAPIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
MAKİNE YAPIMI MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
MALİYE
MALİYE-MUHASEBE
MALZEME
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ
MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
LİSANS PROGRAMLARI
8
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
9304
3255
6256
3257
3370
9362
3258
3256
8228
8229
8230
9195
8244
3259
9220
5119
5120
9374
7197
8231
3260
8232
3261
6262
5139
3263
3264
9170
3266
3265
3375
7169
5144
7114
5121
3267
8233
3268
3269
9115
5123
3270
4322
3381
8234
9153
9283
8235
9124
3271
3272
9290
8178
9224
9187
9394
9222
9188
9289
8184
8242
8290
9223
9236
9397
7148
Ad
MALZEME VE SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ / MATBAACILIK ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR (ÖĞRETMENLİK)
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR / MATEMATİK-BİLGİSAYAR
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
MATEMATİK VE İNFORMATİK / MATEMATİK-İNFORMATİK
MATEMATİK VE İSTATİSTİK
MATEMATİK-BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
MEDYA VE İLETİŞİM
MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
MEDYA VE UYGULAMALI GÖRSEL SANATLAR
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
MEKATRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
METAL ÖĞRETMENLİĞİ
METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
MİKROELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MİMARLIK
MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
MODA GİYİM TASARIMI
MODA TASARIMI
MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
MODA VE TASARIM
MODA VE TEKSTİL TASARIM / MODA VE TEKSTİL TASARIMI / TEKSTİL VE MODA TASARIMI
MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
MODERN DANS
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
MUHASEBE
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
MUHASEBE VE DENETİM
MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ
MUHASEBE VE MALİYE
MUHASEBE-FİNANSMAN
MUHASEBE-İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ
MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİ
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI
MÜTERCİM TERCÜMANLIK / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK
MÜTERCİM VE KONFERANS TERCÜMANLIĞI (İNGİLİZCE-FRANSIZCA/İSPANYOLCA-FRANSIZCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ARAPÇA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BATI DİLLERİ)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BULGARCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ÇİNCE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (DOĞU DİLLERİ)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FARSÇA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FRANSIZCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNG-FRA-TÜRKÇE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (RUSÇA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (TÜRKÇE-ALMANCA-İNGİLİZCE)
MÜZECİLİK
MÜZİK
LİSANS PROGRAMLARI
9
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
7205
8291
7171
7143
5124
8236
7213
7115
9164
3273
9389
7116
7117
8286
8237
3274
8238
9267
8332
3275
9264
7118
9167
8240
9379
9333
8348
3276
6277
9307
4325
9116
4326
4327
4328
4329
8333
3278
7119
9320
4330
8135
8136
3279
8334
8349
3280
9401
8241
4333
4334
3281
4335
4336
4337
4338
3282
6283
9368
9316
7216
7120
7122
7121
9161
9171
Ad
MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR, KORO, TEORİ-KOMPOSİZYON, RİTMİK MÜZİK)
MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR,ŞAN, TEORİ-KOMPOSİZYON)
MÜZİK BİLİMLERİ / MÜZİK BİLİMLER
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
MÜZİK TEKNOLOJİLERİ / MÜZİK TEKNOLOJİSİ
MÜZİK TEORİSİ
MÜZİK TOPLULUKLARI
MÜZİKOLOJİ / GENEL MÜZİKOLOJİ
MÜZİKOLOJİ VE KOMPOZİSYON
NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ
NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
NEFESLİ ÇALGILAR
NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR / NEFESLİ VE VURMA ÇALGILAR
NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA SAZLAR
NEFESLİ SAZLAR
NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
OBUA
ODYOLOJİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ TALİM VE TERBİYE
OPERA
OPERA VE KONSER ŞARKICILIĞI
OPERA, KORO VE POPÜLER MÜZİK ŞARKICILIĞI
OPTİK VE AKUSTİK MÜHENDİSLİĞİ
ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ
ORKESTRA ŞEFLİĞİ
ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
OSMANLI DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI MÜZİK
OTEL İŞLETMECİLİĞİ
OTEL YÖNETİCİLİĞİ
OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL DONANIMI
OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL TEKNİKLERİ
OTOMASYON, BİLGİ VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
OTOMOBİL MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
OYUNCULUK
ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI
ÖZBEK DİLİ VE EDEBİYATI
ÖZEL EĞİTİM
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
PALEOANTROPOLOJİ
PAZARLAMA
PAZARLAMA ÖĞRETMENLİĞİ
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZACILIK
PERFÜZYON
PETROL MÜHENDİSLİĞİ
PETROL TEKNOLOJİSİ VE PETROKİMYA
PETROL VE DOĞALGAZ JEOLOJİSİ
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
PETROL VE GAZ KUYULARININ AÇILMASI
PETROL VE GAZ ÜRETİM MAKİNELERİ VE TEÇHİZATI
PETROL-GAZ BORU HATLARININ VE DEPOLARININ PROJELENDİRİLMESİ, İNŞAASI VE İŞLETİLMESİ
PETROL-GAZ YATAKLARININ İŞLETİLMESİ VE KULLANIMI
PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM
PEYZAJ MİMARLIĞI
PEYZAJ MİMARLIĞI VE KENTSEL TASARIM
PİLOT EĞİTİMİ
PİLOTAJ
PİYANO
PİYANO ARP / PİYANO VE HARP
PİYANO ONARIMI VE YAPIMI / PİYANO YAPIMI VE ONARIMI
PİYANO-ARP-GİTAR / PİYANO, ARP, GİTAR
PİYANO-GİTAR
LİSANS PROGRAMLARI
10
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod Ad
8243 PLASTİK SANATLAR
PLASTİK SANATLAR (RESİM - HEYKEL VE TAKI TASARIMI, SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR (RESİM, HEYKEL,SERAMİK VE TAKI
7173 TASARIMI)
8245 PLASTİK SANATLAR (RESİM-HEYKEL SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR(RESİM-HEYKEL VE SERAMİK)
9120 POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
9293 PREHİSTORİK ARKEOLOJİ
3284 PREHİSTORYA
3285 PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ / PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ
3286 PSİKOLOJİ
3290 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
9312 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
8247 RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV
3287 RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON, SİNEMA
3288 RADYO, TV VE SİNEMA
3289 RADYO-TV-SİNEMA
5126 RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR
9268 RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
8248 REHBERLİK
8249 REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ
3291 REKLAMCILIK
3292 REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER
7103 REKREASYON
9172 REKREASYON YÖNETİMİ
7188 RESİM
7144 RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ / RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
8137 RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
9354 RESİM-BASKI SANATLARI
8298 RESİM-HEYKEL (PLASTİK SANATLAR)
8250 RESİM-İŞ EĞİTİMİ
8251 RESTORASYON
8299 RİTMİK MÜZİK
8138 ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI
9125 RUS DİLİ
3293 RUS DİLİ VE EDEBİYATI
9375 RUS DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
9311 RUS DİLİ VE ÖĞRETMENLİĞİ
4341 RUS FİLOLOJİSİ
9361 RUS VE İNGİLİZ DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
4342 RUSÇA ÖĞRETMENLİĞİ
9208 SAÇ VE GÜZELLİK UYGULAMALARI
3294 SAĞLIK EĞİTİMİ
3295 SAĞLIK İDARESİ
3296 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
3298 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ
3297 SAĞLIK MEMURLUĞU
6298 SAĞLIK YÖNETİMİ
7175 SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ
8335 SAHNE SANATLARI
7176 SAHNE TASARIMI
8252 SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI
7192 SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ
9233 SAKSAFON
7177 SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ
9350 SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU
3299 SANAT TARİHİ
4345 SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK
8336 SANAT TARİHİ VE TEOLOJİSİ
4346 SANAT TARİHİ VE TEORİSİ
8253 SANAT TASARIMI / SANAT VE TASARIM
9292 SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ
3300 SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI
9175 SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ
7214 SANAT YÖNETİMİ
4347 SANAYİ EKONOMİSİ
4348 SAYISAL PROGRAMLAR
7189 SERAMİK
LİSANS PROGRAMLARI
11
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
3301
7198
7146
9209
7179
9358
3302
9111
7223
6303
3304
3305
8254
3309
3306
5127
9360
8292
9309
3307
3308
8246
3310
3311
9370
3312
3313
3314
3315
8255
3316
3317
9403
6318
9121
4353
3319
4354
7219
8256
7104
9176
3320
8337
3321
9384
8257
8258
7123
7124
9329
8259
4357
3322
8260
8301
4359
3323
9288
3382
8261
3383
3325
8262
9106
9351
Ad
SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ
SERAMİK SANATLAR / SERAMİK SANATLARI
SERAMİK TASARIMI
SERAMİK VE CAM / SERAMİK VE CAM TASARIMI
SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ
SERMAYE PİYASASI
SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME / SERMAYE PİYASASI DENETİM VE DERECELENDİRME
SES EĞİTİMİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
SIHHİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SİGORTACILIK
SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK
SİNEMA
SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA
SİNEMA VE TELEVİZYON
SİNEMA-TV
SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF
SİNOLOJİ
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
SİVİL HAVA İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SİYASET BİLİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATI
SOSYAL ANTROPOLOJİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL ÇALIŞMALAR
SOSYAL HİZMETLER / SOSYAL HİZMET
SOSYAL PROGRAMLAR
SOSYAL VE SİYASAL BİLİMLER
SOSYOLOJİ
SÖZEL PROGRAMLAR
SPOR BİLİMLERİ
SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
SPOR YÖNETİMİ
SU ÜRÜNLERİ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
SÜMEROLOJİ
SÜS BİTKİLERİ
SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLAR / SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLARI
SÜT TEKNOLOJİSİ
ŞAN
ŞAN OPERA / ŞAN VE OPERA / ŞAN-OPERA
ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
ŞEFLİK
ŞEHİR MÜHENDİSLİĞİ, ŞEHİR GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
TAKI TASARIMI
TAKI TASARIMI (PLASTİK SANATLAR)
TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI
TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
TARIM EKONOMİSİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ
TARIM MAKİNELERİ
TARIM TEKNOLOJİSİ
TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
LİSANS PROGRAMLARI
12
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
8263
3384
6324
3371
9326
3385
9219
3326
7141
8264
9286
7180
3327
8265
3328
3329
9177
7181
9207
4362
3330
3331
8350
3332
8351
7224
9235
8302
4365
3333
8266
5128
7182
3334
3374
9369
8267
4367
4368
8338
7126
7184
7127
3335
5142
3386
9048
4370
8139
8268
8269
9234
3336
4371
8352
3337
8270
3338
8271
8272
4372
9202
4373
6339
3340
3341
Ad
TARIMSAL MEKANİZASYON
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
TARİH
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ
TARLA BİTKİLERİ
TASARIM
TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ
TEKSTİL
TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
TEKSTİL TASARIM
TEKSTİL TASARIMI
TEKSTİL TASARIMI VE ÜRETİMİ
TEKSTİL TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ
TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI
TEMEL BİLİMLER
TEORİ
TEORİ-KOMPOZİSYON( MÜZİK)
TERMİK VE NÜKLEER GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
TESVİYE ÖĞRETMENLİĞİ
TEZHİP
TEZHİP (SÜSLEME)
TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER
TIP
TIP MÜHENDİSLİĞİ
TİCARET - İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
TİCARET EKONOMİSİ
TİCARET, TURİZM VE HİZMETLER EKONOMİSİ
TİCARİ BİLİMLER
TİYATRO
TİYATRO (DEKOR VE KOSTÜM)
TİYATRO (OYUNCULUK)
TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ
TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER
TOPRAK
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
TOPRAK BİLİMİ VE TARIM KİMYASI
TRİKOTAJ ÖĞRETMENLİĞİ
TROMBON
TROMPET
TUBA
TURİST REHBERLİĞİ
TURİZM
TURİZM ANİMASYONU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK / TURİZM İŞLETMECİLİK VE OTELCİLİK
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM VE HİZMETLER
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE OTELCİLİK
TURİZM VE REHBERLİK
LİSANS PROGRAMLARI
13
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
8142
5129
3342
3372
4375
9355
4376
3343
8273
9155
9173
7128
7194
7129
7130
7131
7132
7133
3344
4377
6345
8339
3346
3347
3348
5136
3349
3350
8274
9398
4381
4382
4383
4384
9357
5130
4386
4387
6351
9353
4388
3352
3353
4389
9271
4390
4391
8275
9108
3354
9110
9400
3355
9282
5131
3356
9009
4393
9218
9378
9123
3357
8276
9388
4395
8277
Ad
TURİZMDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
TURİZMDE BÜRO YÖNETİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRK DİLLERİ FİLOLOJİSİ
TÜRK DİN MUSİKİSİ
TÜRK DÜNYASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK HALK BİLİMİ / TÜRK HALKBİLİMİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
TÜRK HALK OYUNLARI
TÜRK MUSİKİSİ
TÜRK MUSİKİSİ TEMEL BİLİMLERİ
TÜRK MÜZİĞİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEMEL BİLİMLER
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKOLOJİ
TÜTÜN EKSPERLERİ / TÜTÜN EKSPERLİĞİ
UÇAK ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
UÇAK GÖVDE BAKIM
UÇAK GÖVDE-MOTOR / UÇAK GÖVDE - MOTOR
UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM / UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM
UÇAK MOTOR BAKIM
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
UÇAK TEÇHİZAT BAKIM
UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
UKRAYNA DİLİ
ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ
ULAŞIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
ULAŞIM VE ULAŞIM YÖNETİMİ
ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI EKONOMİ
ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
ULUSLARARASI FİNANS
ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA ÇALIŞMALARI
ULUSLARARASI İSLAM VE DİNİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
ULUSLARARASI İŞLETME
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK / ULUSLARARASI LOJİSTİK
ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI PERAKENDE YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA
ULUSLARARASI TİCARET, LOJİSTİK VE İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI, İKTİSAT, İŞLETME PROGRAMLARI
URDU DİLİ VE EDEBİYATI
URDU DİLİ VE PAKİSTAN ARAŞTIRMALARI
UYGULAMALI GÜZEL SANATLAR
UYGULAMALI MATEMATİK
UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
LİSANS PROGRAMLARI
14
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
Kod
8140
8278
8279
3358
8280
5132
5140
5133
6373
8281
8282
9157
8283
9313
8284
3359
3360
8340
8285
4402
9210
4405
7134
7135
8183
5134
9142
8287
8288
5143
3361
8296
3362
3376
9335
3363
4408
5135
8289
9007
Ad
UYGULAMALI RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
UYGULAMALI SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
UZAY MÜHENDİSLİĞİ
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR / ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR / ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR
ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ
VETERİNER
VİYOLA
VİYOLENSEL / VİYOLONSEL
VURMA ÇALGILAR / VURMALI ÇALGILAR
VURMA SAZLAR
YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ
YAPI İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI TASARIMI
YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI/İNŞAAT EKONOMİSİ
YAT TASARIMI
YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI
YAYLI ÇALGILAR
YAYLI ÇALGILAR YAPIMI
YAYLI SAZLAR
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
YENİ MEDYA
YER TEÇHİZAT BAKIM
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
YÖNETİM BİLİMLERİ / YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
YUNANCA
ZAZA DİLİ VE EDEBİYATI
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİRAAT
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ
ZOOTEKNİ / ZOOTEKNİK
DİĞER
LİSANS PROGRAMLARI
15
Download

2014/1 Tercih Kılavuzu - Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı