ADDINOL-ova
visokokvalitetna maziva
April, 2013.
Dobro do li u ADDINOL-ov svet
ADDINOL - pobolj ava performanse!
ADDINOL - Nema ki kvalitete od1936.
ADDINOL Lube Oil GmbH razvija i proizvodi najmodernija maziva za
najvi e zahteve u oblasti automativa i industrije.
Mineralölwerk Lützkendorf osnovana je 1936. godine i dalje se
razvijala u jedno od najve ih nacionalnih rafinerijskih postrojenja.
Nakon ponovnog ujedinjenja Nema ke, najpoznatiji proizvod
preduze a, ADDINOL aditivi u ulju postalo je novi naziv firme.
Danas se razvoj i proizvodnja prema najnovijim standardima nalazi u
mestu Lojna (Leuna) u dr avi Sachsen-Anhalt.
ADDINOL Automativi
dokazan i odobren u celom svetu
Asortiman ADDINOL-ovih proizvoda za automative, obuhvata ulja
za motore i ulja za menja e sa najvi im me unarodnim va e im specifikacijama. O izvanrednom kvalitetu ADDINOL-ovih maziva za radne ma ine i teretna vozila svedo i i vi e od 140 poimence dobijenih
odobrenja od vode ih OEM proizvo a a motora (OEM Original
Equipment Manufacturer). U njih ubrajamo Mercedes-Benz, Volkswagen grupu, BMW, MAN, Porsche, Scania, Volvo i MTU. ADDINOL je
veoma prisutan i u proizvodnji ulja za motore sa pogonom na gas,
svejedno da li se radi o zemnom gasu ili o specijalnim gasovima. Ulja
za gasne motore poseduju ateste odobrenja renomiranih proizvoa a gasnih motora, kao to su MAN, MTU Onsite Energy, MWM i
GE Jenbacher.
ADDINOL-ovi proizvodi za industriju
uvek novi reperi
Za industriju ADDINOL proizvodi visokokvalitetna maziva skoro za
sve primene. Uz pomo inovativnih proizvoda, kao to su visokokvalitetna reduktorska ulja Eco Gear ili ADDINOL Cliptec za podmazivanje lanaca u oblasti visokih temparatura, ADDINOL postavlja uvek
nove repere u tribologiji.
ADDINOL mi smo uvek za Vas tu
Uz pomo na ih distributera u vi e od 80 dr ava, ADDINOL je prisutan na svim kontinentima. ADDINOL-ovi stru njaci poseduju veoma
obimno tribolo ko znanje i veoma veliko iskustvo. Sa na im
proizvodnim programom od preko 600 visokokvalitetnih proizvoda
i odgovaraju im servisnim uslugama, nudimo Vam optimalno re enje za primenu ovih proizvoda.
ADDINOL KVALITET se ra una
MOTORNA ULJA ZA PUTNI KA VOZILA
Naziv
proizvoda
SAE
ACEA
Mega Light
MV 039
0W-30
A5/B5
Extra Light
MV 038
0W-30
A3/B4
Ultra Light
MV 046
0W-40
A3/B4
Giga Light
MV 0530 LL
5W-30
Mega Light
MV 0539 LE
API
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
Ispunjava:
VW 503 00/506 00/506 01
Potpuno sinteti ko lako te ljivo motorno
ulje sa sni enim HTHS-viskozitetom, namenjeno za motore VW-grupe od godine proizvodnje 2000 sa WIV (produ enim intervalom zamene ulja), tako e i za
motore pumpa-dizna, ulje Longlife II.
SM/CF, EC
Ispunjava:
MB 229.3; BMW Longlife-98;
VW 502 00/505 00/503 01;
GM-LL-A-025/B-025
Potpuno sinteti ko lako te ljivo ulje za
benzinske i dizel motore, a naro ito za
dizel motore sa Common Rail tehnikom
ubrizgavanja, kao i za benzinske motore
sa turbo punja em
SM/CF, EC,
EC II
Ispunjava:
VW 502 00/505 00;
MB 229.3; BMW Longlife-98;
GM-LL-B-025;
Renault RN0710
Potpuno sinteti ko, lako te ljivo motorno ulje, za najmodernije benzinske i dizel
motore putni kih vozila, sa ubrizgavanjem i turbo punja em. Ovo ulje omoguuje u tede u potro nji goriva.
C3
VW 504 00/507 00;
MB 229.51;
BMW Longlife-04;
Porsche C30
Potpuno sinteti ko lako te ljivo ulje sa
Low SAPS-karakteristikama za najmodernija putni ka i dostavna vozila, ulje je
naro ito pogodno za sisteme sa WIV, sa
filterom za estice dizela i katalizatorom,
tako e i za motore na zemni gas ili TNG
(LPG).
5W-30
C3
VW 504 00/507 00;
Porsche C30
Potpuno sinteti ko lako te ljivo ulje sa
najnovijom tehnologijom aditiva (Low
SAPS) za VW-vozila sa WIV(produ enim
intervalom zamene ulja)
Extra Power
MV 0538 LE
5W-30
C3
SN/CF
VW 502 00/505 00;
MB 229.31;
BMW Longlife-04;
ispunjava:
Renault RN0700
Potpuno sinteti ko lako te ljivo ulje (Low
SAPS) za najnoviju generaciju Euro 4 i
Euro 5 benzinskih i dizel motora sa
filterom za estice a i i Nox
katalizatorom.
Premium
0530 C3-DX
5W-30
C3
SN/CF
Ispunjava:
GM dexos 2; MB 229.51;
VW 502 00/505 00/505 01;
BMW Longlife-04;
GM-LL-A-025/-B-025
Sinteti ko lako te ljivo ulje za moderne
dizel i benzinske motore prema Euro 4 i
Euro 5, sa Low SAPS karakteristikama,
idealno za primenu u motorima sa DPF,
specijalno koncipirano za vozila GMkoncerna
Mega Power
MV 0538 C4
5W-30
C4
Renault RN0720
Sinteti ko lako te ljivo ulje visokog kvaliteta sa Low SAPS karakteristikama, specijalno za moderne Renault dizel motore
sa naknadnom obradom izduvnih
gasova, preporu uje se za Euro 4/5
benzinske i dizel motore
3
MOTORNA ULJA ZA PUTNI KA VOZILA
Naziv
proizvoda
4
SAE
ACEA
API
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
Mega Power
MV 0538 C2
5W-30
C2,
A5/B5
SN/CF
Ispunjava:
PSA B71 2290
Sinteti ko, visokokvalitetno ulje sa snienim HTHS viskozitetom i Longlifekarakteristikama, za dizel i benzinske motore,a naro ito za dizel motore sa modernim sistemom za naknadnu obradu izduvnih gasova. Ulje omogu uje u tedu u
potro nji goriva.
Premium
0530 C1
5W-30
C1,
A5/B5
Ispunjava:
FORD WSS-M2C 934-B;
JASO DL-1
Potpuno sinteti ko lako te ljivo ulje sa
sni enim HTHS-viskozitetom, Low SAPS
karakteristikama, za vozila sa dizel motorom sa najmoder-nijim sistemom za naknadnu obradu izduvnih gasova i turbo
punja em, specijalno za vozila Ford,
Land Rover, Mazda, Mitsubishi i dr.
Premium
0530 FD
5W-30
A5/B5,
A1/B1
Ispunjava:
FORD WSS-M2C 913-C
(913-A/-B)
Potpuno sinteti ko lako te ljivo motorno
ulje sa Longlife karakteristikama, specijalno za nove FORDove benzinske i dizel motore sa savremenim sistemom za naknadnu obradu izduvnih gasova, sni enim
HTHS-viskozitetom, ispunjava Euro 5.
Super Power
MV 0537
5W-30
A3/B4
SM/CF, EC
BMW Longlife-01;
VW 502 00/505 00;
MB 229.5; ispunjava:
GM-LL-A-025/GM-LL-B-025;
Renault RN0700
Potpuno sinteti ko lako te ljivo ulje za
produ enim intervalom zamene,za
benzinske i dizel motore putni kih vozila
najnovije konstrukcije,pogodno za
motore sa turbo punja em i bez njega.
Super Power
MV 0537 FD
5W-40
A5/B5,
A1/B1
SN/CF
Ilsac GF-2;
ispunjava:
FORD WSS-M2C 913-A/
913-B
Specijalno potpuno sinteti ko lako te ljivo motorno ulje sa sni enim HTHSviskozitetom (< 3,5 mPas) za nove Fordove motore
Premium
0540 C3
5W-40
C3
SN/CF
Ispunjava:
FIAT 9.55535-S2;
BMW Longlife-04;
MB 229.51
Sinteti ko lako te ljivo ulje sa Longlifekarakteristikama za nove Euro 4, 5 i 6
dizel i benzinske motore, sa odli nim
osobinama na niskim temperaturama
Light
MV 0546 PD
5W-40
A3/B3
SL/CF,
SH/EC
Ispunjava:
MB 229.1;
VW 505 01/500 00/505 00;
Ford WSS-M2C 917-A;
BMW Longlife-98
Polusinteti ko lako te ljivo ulje za
benzinske i dizel motore, naro ito za
turbo dizel motore sa pumpa-dizna
tehnikom
Super Light
MV 0546
5W-40
A3/B4
SN/CF, EC
VW 502 00/505 00; MB 229.3;
BMW Longlife-01;
Porsche A40;
Renault RN0700/0710;
ispunjava: GM-LL-B-025;
PSA B71 2296
Potpuno sinteti ko lako te ljivo motorno
ulje za benzinske i dizel motore
putni kih vozila,pogodno za motore sa
ubrizgavanjem i turbo punja em,
omogu uje u tedu u potro nji goriva.
MOTORNA ULJA ZA PUTNI KA VOZILA
Naziv
proizvoda
SAE
ACEA
API
Super Racing
5W-50
5W-50
A3/B4
Semi Synth
1040
10W-40
Super Racing
10W-60
Super Drive
MV 1546
Super
MV 1045
MV 1545
Motorno ulje
M 30
M 50
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
SM/CF
Ispunjava:
BMW Longlife-98;
MB 229.3;
VW 502 00/505 00;
GM-LL-B-025
Potpuno sinteti ko lako te ljivo ulje za
savremena putni ka vozila; izme u
ostalih i za motore sa ubrizgavanjem i sa
turbo punja em
A3/B4
SL/CF
VW 502 00/505 00; MB 229.1 Polusinteti ko lako te ljivo motorno ulje
za motore pove ane snage u putni kim i
ispunjava:
dostavnim vozilima.
BMW Longlife-98
10W-60
A3/B4
SJ/CF
JASO MA
Potpuno sinteti ko lako te ljivo ulje za
sportske High-Tech-motore, idealno za
motore sa ubrizgavanjem i turbo
punja em, pove ane snage.
15W-40
A3/B3
SL/CF
MB 229.1;
ispunjava:
VW 501 01/505 00
Motorno ulje za sve benzinske i dizel
motore u putni kim vozilima, a naro ito
za moderne motore sa ubrizgavanjem i
turbo punja em, multigradni karakter
10W-40
15W-40
A3/B3
SJ/CG-4
SG/CF
Multigradno ulje za primenu u motorima
teretnih vozila tokom cele godine i pri
umerenim zahtevima, idealno za
klasi na vozila.
SA/CA
Monogradna ulja za benzinske i dizel
motore, specijalno za 4-taktne -Oldtimer,
nelegirano, za laka optere enja
SF/CC
Motorna ulja za vazdu no hla ene
4-taktne benzinske motore u mobilnim
malim aparatima, naro ito za kosa ice
trave; MV 304 je specijalno za primenu u
letnjim mesecima a MV 1034 tokom cele
godine.
30
50
Ulja za
kosa ice trave
30
MV 304
10W-30
MV 1034
ispunjava: VW 505 00
5
MOTORNA ULJA ZA ME OVITI VOZNI PARK
Naziv
proizvoda
SAE
ACEA
Premium Star 10W-40 A3/B4/E7
MX 1048
Super Star
MX 1547
Super Star
MX 1557
MX 2057
15W-40 A3/B3/E2
API
SL/CI-4
SH/SJ/
CG-4/CF-4
A3/B3/E2 SL/CF/CF-4
15W-50
20W-50
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
MB 229.1/228.3; MAN 271;
ispunj.: VW 502 00/505 00;
Volvo VDS-3; MAN M 3275;
Renault RLD/RLD-2;
Deutz DQC III-10; MTU 2;
MACK EO-K/2;
Caterpillar TO-2; Allison C4
SHPD-lako te ljivo motorno ulje sa
Longlife-karakteristikama za me oviti
vozni parka, u dizel i benzinskim
motorima.
Motorno ulje za me oviti vozni park, za
MAN 271; MTU 1;
dizel i benzinske motore sa posebnim
ZF TE-ML 04C, 07C;
ispunjava: VW 501 01/505 00; zahtevima (turbo punja izduvnih
gasova, koncept siroma ne me avine),
Volvo VDS; Mack EO-K/2;
Allison C4; Caterpillar TO-2; tako e i za ote ane uslove rada
MB 228.1/229.1
(SHPDO).
Ispunjava: Caterpillar TO-2;
Mack EO-K/2;
MB 229.1/228.1;
MAN 271; VW 501 01/505 00
Visokokvalitetno motorno ulje za sve
dizel i benzinske motore sa velikom
specifi nom snagom, tako e i u
me ovitom voznom parku.
MOTORNA ULJA ZA TERETNA VOZILA, STACIONARNA POSTROJENJE
Naziv
proizvoda
6
SAE
ACEA
API
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
Professional
0530 E6
5W-30
E6/E7
CI-4
MB 228.51; MAN M 3477;
ispunjava: MTU 3.1;
Volvo VDS-3;
Renault RXD/RLD-2;
Deutz DQC IV-10 LA
Potpuno sint. ulje za dizel motore sa UltraHigh-karakter. (UHPDO), za najmodernije
dizel motore, koji rade pod vel. opter.; ulje
ima odli na svojstva na niskim temp. to
omogu uje optimalan start i funkc. na radnim, ak i na ekstremno niskim spoljnim
temp.; ulje ima Low SAPS karakter., univer.
primenu a ispunjava Euro VI propise o
izduvnim gasovima.
Ultra Truck
MD 0538
5W-30
E4/E7
CI-4
MAN M 3277; Renault RXD;
Volvo VDS-2; MTU 3;
MB 228.5; ispunjava:
DAF; Cummins CES 20078;
Caterpillar ECF-2;
Deutz DQC IV-10
Potpuno sinteti ko Extra HPDulje(XHPDO) za Euro II- i III- motore
teretnih vozila; za ekstremno produ ene
intervale zamene ulja.
Commercial
0540 E7
5W-40
E7/E5/
E3
CI-4 Plus/
SL/SJ
ispunjava: MB 228.3;
MAN M 3275; Volvo VDS-3;
Renault RLD/RLD2; MTU 2;
MACK EO-N/EO-M Plus;
Cummins CES 20077/76;
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a;
Deutz DQC III-10
Potpuno sinteti ko Heavy-Duty-motorno
ulje (HDEO) za najve e zahteve kod kamiona i te kih teretnih vozila, koji rade u
gra evinarstvu, poljoprivredi, umarstvu,
u autobusima; iroka temperaturna oblast primene, posti e duga ke intervale
zamene ulja, ispunjava Euro III propise
za izduvne gasove.
MOTORNA ULJA ZA TERETNA VOZILA, STACIONARNA POSTROJENJE
Naziv
proizvoda
Professional
1040 E9
1540 E9
SAE
ACEA
API
E7/E9
CJ-4/SM
10W-40
15W-40
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
MB 228.31; MAN M 3575;
1540 E9; Volvo VDS-4;
Renault RLD-3; Mack EO-O
Premium Plus;ispunjava:
Volvo VDS-4 (1040 E9);
MTU 2.1; Renault RLD-3
(1040 E9); Deutz DQC III-10
LA; CAT ECF-3/2/1a; Mack
EO-O Premium Plus (1040
E9); Cummins CES 20081;
DDC 93K218; John Deere
JDQ-78 X (1540 E9)
SHPD-ulje za turbo dizel motore za
velikim optere enjima, odgovara
zahtevima za Euro VI, za vozila sa
naknadnom obradom izduvnih gasova.
MB 228.51; MAN M 3477;
MAN M 3271-1; Renault
RXD; MTU 3.1; Deutz DQC
IV-10 LA; Volvo VDS-3;
ispunjava: DAF HP 2; FiatIveco; CAT ECF-1a; MB
226.9; Renault RGD; JASO
DH-2, itd.
Potpuno sinteti ko visokokvalitetno
motorno ulje za najnoviju generaciju
Euro VI-motora teretnih vozila sa
sistemom naknadne obrade izduvnih
gasova; pogodno za motore sa
pogonom na zemni (CNG) i te ni gas
(LPG).
Extra Truck
MD 1049 LE
10W-40
Super Truck
MD 1049
10W-40
E4/E7
CF
Scania LDF-3; Volvo VDS-3;
MAN M 3277; MB 228.5;
MTU 3; Renault RXD/RLD2; Deutz DQC III-10
Potpuno sinteti ko lako te ljivo ulje
(UHPD) za Euro V-motore teretnih vozila
Commercial
1040 E4
10W-40
E4/E7
CI-4
MAN M 3277; MB 228.5;
Global DHD-1; ispunjava:
Volvo VDS-3; MTU 3;
Renault RXD; Deutz DQC
III-10; DAF; Mack EO-M
Plus; Cummins CES 20078
UHPD lako te ljivo ulje za motore
teretnih vozila sa jakim turbo punja em,
koji rade u te kim radnim uslovima;
duga ki intervali zamene ulja
E7/E5/ CI-4 Plus/
E3/B4/ CI-4/CH-4/
B3/A3 CG-4/CF/SL
MB 228.3/229.1; MAN M
3275; Deutz DQC III-10,
Volvo VDS-3; MTU 2; DDC
Series 2000 & 4000;
Renault RLD-2 ispunjava:
DAF; Caterpillar TO-2/ECF1a/ECF-2; Mack EO-M Plus;
JASO DH-1; MIL-L-2104 E;
Global DHD-1
SHPD-motorna ulja za produ ene
intervale zamene, pogodno za primenu
tokom cele godine u motorima sa jakim
turbo punjenjem i u najte im radnim
uslovima, ispunjava Euro III standarde.
E7/E5/ CI-4 Plus/
Diesel Longlife 15W-40
E3/B4/A3 CI-4/CH-4/
MD 1548
CG-4/
CF-4/SL
MB 228.3/229.1; MAN M
3275; Volvo VDS-3; MTU 2;
DDC Series 2000 & 4000,
Renault RLD-2; Deutz DQC
II-10 (u toku); ispunjava:
VW 501 01/ 505 00; JDQ 78
A; Allison C4; Mack EO-M
Plus; DAF; Cummins CES
20078; Caterpillar ECF2/ECF-1a; Iveco; ZF TE-ML
07C; Case MS-1121; VW
501 01 /505 00; JASO DH1; Global DHD-1
Heavy-Duty-motorno ulje za te ka
teretna vozila u gra evinarstvu,
poljoprivredi i autobusima, Longlifekarakteristike, za veoma duga ke
intervale zamene ulja, ispunjava Euro IIIpropise za izduvne gasove.
Super Longlife 10W-40
MD 1047
E6/E7/E9 CI-4 Plus
7
MOTORNA ULJA ZA TERETNA VOZILA, STACIONARNA POSTROJENJE
Naziv
proizvoda
ACEA
API
Diesel Longlife 20W-50
MD 2058
E7/B3/
B4/A3
Super Diesel
MD 1045
MD 1545
MD 2055
Turbo Diesel
MD 407
8
SAE
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
CI-4/CH-4/
CG-4/
CF-4/SL
ispunjava: MB 228.3/229.1;
MAN M 3275; Volvo VDS-3;
Renault RLD-2; Deutz DQC
II-05; MTU 2; DDC BR 2000
& 4000; Cummins CES
20078; MACK EO-M Plus;
John Deere JDQ 78 A;
Caterpillar ECF-1/TO-2;
Allison C4; VW 501 01/505
00; Iveco; DAF
Heavy-Duty-motorno ulje sa najnovijom
tehnologijom aditiva za Euro III- motore
u kamionima i u te kim teretnim
vozilima, a posebno za vozila koja rade u
toplim klimatskim oblastima
E3/B3
CF-4/SG
ispunjava: MB 228.3; MAN
271; Volvo VDS; Caterpillar
TO-2; Allison C4; Mack EOK/2, MIL-L-2104 E
Motorno ulje za teretna vozila sa dizel
motorom, sa turbo punja em i bez
njega,koja rade u te kim uslovima.
E7/E5
CI-4
MTU 2; DDC Series 2000 &
4000
ispunjava: MAN 270;
Caterpillar; Mack EO-M
Plus; Cummins CES
20071/72/76/77/78; MB
228.2
Visoko kvalitetno monogradno motorno
ulje za srednje i brzohodne dizel motore,
a naro ito za brze brodove, kao to su
fregate, ili za dizel motore inskih vozila,
mo e da se primenjuje i za stacionarne
agregate
E2
CG-4/CF-4/
CF-2/CF/SF
MAN 270; MTU 1
MD 305/MD 405: ZF TE-ML
02H, 04B
ispunjava: MB 228.1; Mack
EO-K/2, Caterpillar TO-2;
MIL-L-2104 E
Visoko kvalitetna monogradna motorna
ulja za dizel motore u kamio-nima,
gra evinskim ma inama, teretnim
vozilima i stacionarnim postrojenjima;
pogodna su i za hidrauli na postrojenja i
prenosnike snage
10W-40
15W-40
20W-50
40
Turbo Diesel
MD 105
MD 205
MD 305
MD 405
MD 505
10W
20W-20
30
40
50
Diesel
MD 1034
MD 304
10W-30
30
CC/SF
Motorna ulja za dizel motore bez turbo
punja a i srednje te ke uslove rada.
MOTORI SA POGONOM NA GAS
Naziv
proizvoda
SAE
ACEA
Giga light
MV 0530 LL
5W-30
C3
Extra Truck
MD 1049 LE
10W-40
MG 1040
10W-40 A3/B3/E2
MG 1540
15W-40
API
E6/E7/E9 CI-4 Plus
E2
SJ/CG-4
CG-4
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
VW 504 00/507 00;
MB 229.51;
BMW Longlife-04;
Porsche C30
Potpuno sinteti ko lako te ljivo ulje sa
Low SAPS-karakteristikama za najmodernija putni ka vozila i transportere, naro ito pogodno za sisteme sa produ enim intervalom zamene ulja (WIV), sa
filtrom za estice dizela i katalizatorom,
tako e i za motore sa pogonom na
zemni (CNG) i te ni gas (LPG)
MB 228.51; MAN M 3477;
MAN M 3271-1; Renault
RXD; MTU 3.1; Deutz DQC
IV-10 LA; Volvo VDS-3;
ispunjava: DAF HP 2; FiatIveco; CAT ECF-1a; MB
226.9; Renault RGD; JASO
DH-2, itd.
Potpuno sinteti ko visoko kvalitetno
motorno ulje najnovije generacije za IV i
Euro V teretna vozila sa sistemom za
naknadnu obradu izduvnih gasova, ulje
je pogodno i za pogon motora na zemni
(CNG) i te ni gas (LPG).
ispunjava:
MAN M 3271-1; MB 226.9
MAN M 3271-1;
ispunjava: MB 226.9
Multigradna ulja za pogon motora velike
snage na zemni(CNG) i te ni (LPG) gas,
isprobana u autobusima u uslovima
saobra ajao
ULJA ZA BRODSKE MOTORE I INSKA VOZILA
Naziv
proizvoda
SAE
TBN
API
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
Marine
MS 4011
40
11
CF
MB 227.0; MTU 1
Motorno ulje za podmazivanje dizel
motora sa potapaju im klipovima i za
podmazivanje cilindara dizel motora sa
krstastom glavom kod pogona sa DK;
mo e da se koristi i u sektoru teretnih
vozila i na eleznici.
Railroad
MS 4017 ZF
40
17
CF/CF-2
ispunjava: GE; EMD;
LMOA-generac. 4/5
Ulje bez cinka za dizel motore u inskim
vozilima i za stacionarne motore, odli no
za motore sa pogonom na goriva sa
visokim sadr ajem sumpora.
Turbo Diesel
MD 407
40
10
CI-4
ACEA E7/E5; MTU 2; DDC
Series 2000 & 4000;
ispunjava: Caterpillar; Mack
EO-M Plus; Cummins CES
20078; MB 228.2; MAN 270
Visokokvalitetno monogradno motorno
ulje za srednje i brzo hodne dizel motore
(izme u ostalog i za brze brodove sa
velikim i malim optere enjem), za inska
vozila i u stacionarnoj oblasti.
9
MOTORNA ULJA ZA 2-TAKTNE MOTORCIKLE
Naziv
proizvoda
API
JASO
ISO-L-
Bazno ulje
Super Bike
Racing 2T
TC+
FC
EGD
potpuna
sintetika
Super synth
2T MZ 408
TC+
FD
EGD
potpuna
sintetika
Aqua Super
MZ 407 M
TC
FC
EGD/
EGC
Super 2T
MZ 406
TC
FC
Super mix
MZ 405
TC
FB
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
Visokokvalitetno ulje za dvotaktne
motore specijalno za motokros
samome aju e, provereno za
katalizator
ispunjava: Stihl, Dolmar,
Husqvarna
Visokokvalitetno ulje za dvotaktne
motore
samome aju e, provereno za
katalizator, biolo ki razgradljivo
mineralno
NMMA TC-W3
Visokokvalitetno ulje za dvotaktne
motore, naro ito pogodno za
motore u amcima
EGD
sinteti ko
ispunjava: Husqvarna
Visokokvalitetno ulje za dvotaktne
motore sa smanjenim stvaranjem
dima (low smoke)
samome aju e, pogodno za
katalizator
EGB
mineralno
ispunjava: Husqvarna
Visokokvalitetno ulje za dvotaktne
motore sa me ovitim podmazivanjem i automatikom za dodavanje
sve eg ulja u odnosu 1 : 50
samome aju e, provereno za
katalizator
MOTORNA ULJA ZA 4-TAKTNE MOTORCIKLE
Naziv
proizvoda
10
SAE
TBN
Pole Position
10W-30
10W-40
10W-50
20W-50
10W-30
10W-40
10W-50
20W-50
SM/SL/
SJ/SH/
SG
Super Racing
10W-60
10W-60
SJ/CF
API
MA/MA-2
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
sinteti ko
sinteti ko
potpuna sintetika
potpuna sintetika
Ulja za 4-taktne motore u motorciklima,
mogu da se primenjuju u motorima sa
mokrim kva ilima; veoma su otporna na
visoke temperature, optimalna za tita od
habanja i puno razvijanje snage.
potpuna sintetika
Visokokvalitetno lako te ljivo ulje za
4-taktne motorcikle za puteve i terence
UNIVERZALNA ULJA ZA TRAKTORE
Naziv
proizvoda
Super Traktor
MU 1035
MU 1045
MU 1545
SAE
10W-30
10W-40
15W-40
UTTO
80W
(10W-30)
UTTO Extra
85W
(20W-40)
Fluid TO-4
10W
30
50
Universal Fluid 20W-40
20W-40
ACEA
API
Atesti proizvo a a vozila
E3
GL-4,
CF-4/SG
zadovoljavaju:
MB 228.1/227.1;
John Deere JDM J 27;
Massey Ferguson M
1144/1139/1135;
Ford M2C 159 C; Allison C4;
Caterpillar TO-2; Mack EOK/2 MU 1045: ZF TE-ML
06C, 07B DIN 51524-2/-3
(HLPD/HVLP)
Traktorska ulja (STOU) za motore,
menja e, hidrauli ne ure aje, mokre
ko nice i proklizavaju a kva ila
GL-4
UTTO SAE 10W-30: ZF TEML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
ispunjavaju: John Deere
JDM J 20 C; Ford M2C 134
C/D, M2C 86 B/C, M2C 41 B,
M2C 48 B, M2C 53 A;
Massey Ferguson M 1135,
M 1141, M 1143, M 1145;
Allison C3/C4; Caterpillar
TO-2; Steyr E1/F1/H; Fiat;
Renault; Kubota; MWM;
Ford New Holland 410 B;
CNH MAT 3525/3505/Case
MS 1207/1209
Traktorska ulja za menja e,hidrauli ne
ure aje, mokre ko nice i proklizavaju a
kva ila; UTTO Extra je prvenstveno za
te ke radne uslove
SAE 30: ZF TE-ML 03C, 07F
ispunjava:
Caterpillar TO-4;
Allison C4
Univerzalni fluid za menja e na pogonskoj strani. za proklizavaju a kva ila, mokre ko nice i hidrauli ne ure aje gra evinskih ma ina i te kih terenskih vozila,
prvenstveno za primenu u Caterpillarovim gra evinskim ma inama najnovije
generacije
GL-4
Opis proizvoda
Ulje za menja e i osovinske prenosnike,
ispunjava:
Volvo VME WB 101/WB 102; hidrauli ne ure aje, mokre ko nice i
DIN 51524-2/3 (HLP/HVLP) kva ila u traktorima,ma inama za
umarstvo i gra evinarstvo; idealno za
te ke radne uslove
11
ULJA ZA MENJA E TERETNIH VOZILA
Naziv
proizvoda
SAE
API
Atesti proizvo a a vozila
Menja ko ulje
GS 75 W 80 SL
75W-80
GL-4
ZF TE-ML 02L, 16K; MAN 341 E3;
MAN 341 Z4 (u toku), ispunjava:
Eaton; DAF; Iveco; Renault; Volvo
97305; MB 235.4; ZF TE-ML 01L, 08
GH 75 W 90 SL
75W-90
GL-5
MAN 342 S1 (SL); ZF TE-ML 05B,
12B, 16F, 17B; MB 235.8; ispunjava:
Volvo 97312; DAF
Potpuno sinteti ko lako te ljivo menja ko
ulje za te ka teretna vozila, obezbe uje
najdu e intervale zamene ulja
Transmission SL 75W-90
SAE 75W-90
GL-5
ispunjava:
MAN 342 S1 (SL); MB 235.8;
ZF TE-ML 07A, 12B, 16F, 17B;
Sinteti ko multigradno menja ko ulje za
ru ne menja e, osovinske i razdeone
prenosnike u putni kim i teretnim vozilima,
obezbe uje najdu e intervale zamene ulja.
Menja ko ulje
GH 75 W 90
GH 80 W 90
GH 85 W 90
GH 75 W 140
GH 80 W 140
GH 85 W 140
75W-90
80W-90
85W-90
75W-140
80W-140
85W-140
GL-5/
GL-4
GL-5
GL-5
GL-5
GL-5
GL-5
MIL-L-2105 D
ispunjava: ZF TE-ML 07A, 08
ispunjava: VW 501 50 (G 50)
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A;
ispunjava: ZF TE-ML 05A ZF TE-ML
16C, 17B, 19B, 21A; MB 235.0; MAN
342 M1 (N); ispunjava: ZF TE-ML
05A
MIL-L-2105 D/E
Menja ko ulje za teretna vozila, primenjuje
se u razdelnicima, me u i sporednim
prenosnicima teretnih vozila i radnih
ma ina, a naro ito u hipoidnim pogonima
sa velikim osovinskim prenosom, za
nesinhronizovane ru ne menja e.
75W-90
GL-4
ispunjava: MB 235.11/235.4;
ZF TE-ML 08
Potpuno sinteti ko multigradno ulje za jako
optere ene menja e u putni kim i teretnim
vozilima
API GL-5
MIL-L-2105 D; ispunjava: MAN 342
M1 (N); Volvo 97310/97314; DAF;
MB 235.0; ZF TE-ML 07A, 08
ZF TE-ML 05C, 12C, 21C
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
Menja ko ulje za osovinske pogone sa
diferencijalom sa bravom (Limited Slip) u
radnim ma inama i teretnim vozilima,
primena je u poljoprivrednim ma inama, u
ma inama za umarstvo i gra evinarstvo.
Transmission
MB 75W 90
Menja ko ulje
GH 80 W 90 LS
GH 85 W 90 LS
Menja ko ulje
GX 80 W 90
80W-90
85W-90
80W-90 GL-4/GL-5 MIL-L-2105/2105 D
ispunjava: MAN 341 Z1 (N),
MAN 342 M1 (N); MB 235.1/235.0
Menja ko ulje 80W-90
GX 80 W 90 ML
12
Opis proizvoda
GL-4/
GL-5,
MT1
MIL-L-2105/2105 D; MAN 341
E2/Z2; MAN 342 M2; ZF TE-ML
02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B,
21A;
ispunjava: MAN 341 Z1 (N), 342
M1 (N), MAN M 3343 M; ZF TE-ML
07A, 08
Vi enamensko menja ko ulje za univerzalnu primenu u sinhronizovanim i nesinhronizovanim ru nim menja ima, u osovinskim pogonima sa hipoidnim ozubljenjem,
razdelnicima snage, u me uprenosnicima i
bo nim reduktorima za teretna vozila i
radne ma ine
Vi enamensko menja ko ulje za produ ene
intervale zamene ulja, namenjeno za ru ne
menja e i osovinske prenosnike.
ULJA ZA MENJA E TERETNIH VOZILA
Naziv
proizvoda
SAE
Menja ko ulje
GS 75 W 90
GS 80 W
75W-90
80W
GS 80 W 90
80W-90
GS 85 W 90
GS 85 W 140
85W-90
85W-140
API
Atesti proizvo a a vozila
GL-4
MIL-L-2105
ispunjava: ZF TE-ML 08
MAN 341 Z2/E1 (N); MB 235.1;
ZF TE-ML 02B, 17A, ispunjava:
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A;
ispunjava: ZF TE-ML 08
Opis proizvoda
Ulje za ru ne menja e teretnih vozila, za
osovinske i hipoidne pogone sa normalnim
ozubljenjem i malim prenosom, za
sinhronizovane i nesinhronizovane ru ne
menja e, upravlja ke i razdeone
prenosnike u teretnim vozilima i radnim
ma inama
ULJA ZA MENJA E KLASI NA VOZILA (OLDTIMER)
Naziv
proizvoda
Menja ko ulje
GL 80 W
GL 90
GL 140
SAE
API
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
Menja ko ulje za teretna vozila za primenu
u ru nim menja ima i osovinskim
prenosnicima sa normalnim ozubljenjem,
za mala optere enja i vozila ranijih godina
proizvodnje.
API GL-3
80W
90
140
ULJA ZA OSTALE NAMENE
Naziv
proizvoda
Hidrodinami ko
menja ko ulje
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
Preporuka za atestiranje: DB AG, Voith Turbo;
Hydac Cooling; Lingl
Pogonski fluid za hidrodinami ke reduktore
u lokomotivama i stacionarnim
postrojenjima
SGL 18
13
ULJA ZA AUTOMATSKI MENJA
Naziv
proizvoda
Typ
Atesti proizvo a a vozila (OEM)
Opis proizvoda
ATF CVT
CVT
Ispunjava: Audi/VW TL 52180/G 052 180;
Mercon C; Ford CVT 23/CVT 30; Honda
HMMF; Toyota TC; Nissan NS-2; Mitsubishi
CVTF-J1 / SP-III; Subaru NS-2/Lineartronic
CVTF; Mini Cooper EZL 799; Hyundai
Genuine CVTF; Hyundai/Kia SP-III; Suzuki
TC/NS-2/ CVT Green 1; Dodge/Jeep NS-2/
CVTF +4; GM/Saturn DEX-CVT; B 236.20
Potpuno sinteti ko ulje za automatske
menja e, specijalno za CVT-menja e
(Continuously Variable Transmissions)
putni kih vozila, za pove an komfor
prilikom promene brzina
ATF XN Plus
Dexron VI
ispunjava: BMW LT 71141; Hyundai/
Mitsubishi SP-III; Toyota T-III/T-IV/WS; Ford
Mercon/Mercon V/FNR5; Allison C4/TES-295;
Aisin Warner AW-1; VW /Audi G-055-025A2/G-052-162-A1; Mazda ATF-M III/MV;
Honda ATF-Z1, Voith 55.6335.XX
(G607)/55.6336.XX (G1363)itd.
Sinteti ki fluid za savremene automatske
menja e u putni kim vozilima,
transporterima i lakim teretnim vozilima;
pobolj ava uslove trenja, idealno i za
velika optere enja
ATF XN
Dexron III
(H)
ispunjava: Mitsubishi SP-II/-III; Nissan Matic
C/D/J; Toyota T-III/-IV, D-2; Subaru ATF;
Suzuki ATF Oil/ATF Oil Special; Mazda ATF DIII/M-3; Hyundai; Honda ATF-Z1; Kia; GM
Daewoo; Isuzu Besco ATF-II/-III itd.
Sinteti ko univerzalno menja ko ulje za
putni ka i laka teretna vozila, posebno
namenjena za vozila japanskih i koreanskih proizvo a a, za moderne Aisin menja e, posti u se izuzetni uslovi trenja
ATF D lll
Dexron III
(G)
GM Dexron lll (G-34052); Ford Mercon; MB
236.1; MAN339 V1/Z1 (F) ; ZF TE-ML 04D,
14A; Voith H55.6335.36 (G 607);
ispunjava: Allison C4
Ulje za automatske menja e teretnih
vozila najnovije konstrukcije, koji su u
kamionima, autobusima i teretnim
vozilima, tako e i za hidrodinami ke
pretvara e.
ATF D ll E
Dexron II E
GM Dexron II E-25300; Ford Mercon (M931288); MB 236.8; MAN 339 Z2 (D); ZF TE-ML
04D, 09X, 14B, 16L;
ispunjava: Voith H55.6335.36 (G 607); Voith
H55.6336.XX; Renk Doromat; Allison C4;
Caterpillar TO-2
Potpuno sinteti ko ulje za automatske
menja e putni kih vozila, autobusa i
teretnih vozila; omogu uje produ enje
intervala zamene ulja u ZF-Ecomat-ima i
automatskim menja ima firme Voith.
ATF D ll D
Dexron II D
GM Dexron ll D; MAN 339 V1/Z1 (D); ZF TEML 04D, 14A; Voith H55.6335. 36 (G 607);
Renk (DOROMAT); ispn: MB 236.1; Allison
C3/C4; Caterpillar TO-2; Ford (ESP-M2C138CJ/166-H/ 186-A; SQM-2C9010-A/-B);
Komatsu Dresser (B22-0004); Chrysler (MS6704 A); Volvo (97340, 97325, 97335)
Ulje za automatske menja e teretnih
vozila, hidro upravlja a; mo e da se
primenjuje u putni kim vozilima,
kamionima, autobusima i teretnim
vozilima
ATF TASA
14
A, Suffix A ATF Type A, Suffix A;
MB 236.2;
Renk (DOROMAT)
Ulje za automatske menja e u vozilima,
hidroupravlja e; mogu a je primena u
putni kim vozilima, kamionima,
autobusima i komercijalnim vozilima.
FLUIDI ZA FUNKCIONISANJE VOZILA
Naziv
proizvoda
Brake Fluid
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
ispunjava: FMVSS 116 DOT 3/DOT 4; SAE J
1703/1704; ISO 4925 Class 4
Potpuno sinteti ka ko iona te nost tipa DOT 4 za
hidrauli ne sisteme ko nica i kva ila, sa dobo i/ili
disk ko nicama
Brake Fluid DOT 5.1 ispn: FMVSS 116 DOT 5.1/DOT 4/ DOT 3;
SAE J 1704; ISO 4925 Class 5-1
potpuno sinteti ka ko iona te nost tipa DOT 5.1
za hidrauli ne sisteme ko nica i kva ila sa dobo
i/ili disk ko nicama
Antifreeze Extra
MWM 0199-99-2091; MAN 324 SNF; GE
Jenbacher TA 1000-0201; ispunjava: ASTM
D 3306/D 4985; SAE J 1034; Ö-Norm V5123;
MB 325.3; Audi/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F
(G12+); Ford WSS-M 97B44-D; MTU MTL
5048, itd.
Koncentrat sredstva za za titu hladnjaka, na bazi
etilen-glikola, ne sadr i silikate, nitrite, amine i
fosfate, posebno je pogodno za aluminijumske
motore velike snage; boja: crvena
Antifreeze Super
ispn: ASTM D 3306/D 4656/D4985; SAE J
1034; BMW GS 9400;MAN 324 NF; MB
325.0/325.2; MTU (MTL 5048) BS6580;
Porsche TL 774-C; Saab 6901599; VW/Audi/
Seat/Skoda TL 774-C (G11); Opel GM QL
130100
Visoko kvalitetan koncentrat sredstva za za titu
hladnjaka na bazi etilen-glikola, ne sadr i nitrite,
amine i fosfate, za moderne benzinske i dizel
motore u putni kim i teretnim vozilima; pogodno
i za motore od lakih metala; boja: plavo-zelena.
Antifreeze Extra
4060
MWM 0199-99-2091; MAN 324 Typ SNF;
Jenbacher TA 1000-0201; ispunj.: ASTM
D3306 / D4985; SAE J 1034; Ö-Norm V5123;
Nato S-759
Koncentrat sredstva za za titu hladnjaka na bazi
etilen-glikola, ne sadr i silikate, nitrite, amine i
fosfate;ve je pome an specijalnom vodom za
razbla ivanje, pa je odmah spreman za upotrebu;
boja: crvenkasto-narand asta
Antifreeze
ispunjava: BS 5117/6580; ASTM D
1121/D 1177/D 3306/D 4052
Koncentrat sredstva za za titu hladnjaka na bazi
etilen-glikola, ne sadr i nitrite, amine i fosfate,
idealno za me oviti vozni park i za primenu u
putni kim i teretnim vozilima, gra evinskim i
poljoprivrednim ma inama; boja: plavo-zelena.
Protect Extra
MWM 0199-99-2091; ispunjava: MTU MTL
5049; GE Jenbacher TA 1000-0204; Deutz
0199-99-1115/6; MAN 248; GEC Alsthom;
Mercedes Benz 312.0; Liebherr MD1-36130; Wärtsila 32-9011; Detroit Diesel
PowerCool Plus; MAK A4.05.09.01; Porsche;
Ulstein Bergen 2.13.01; New Sulzer Diesel
TR 1508-10/94; Waukesha; Yanmar; MIL-A53009; Navy BR 1326
Sredstvo za za titu od korozije motora i agregata u
vozilima; pogodno je i za brodove i stacionarne
agregate
Screen Wash
Koncentrat sredstava za i enje vetrobranskog
stakla sa dodatkom aditiva za za titu od mr njenja
do -70 °C/-94 °F i mirisom jabuke.
Flushing oil super
Sredstvo za i enje svih benzinskih i dizel motora, izra eno je na bazi mineralnog ulja, obezbe uje maksimalnu isto u motora, rastvara mulj i
nalepke
15
ULJE ZA GASNE MOTORE
Naziv
proizvoda
SAE
Atesti proizvo a a vozila
Opis proizvoda
Gasmotorenöl
MG 40-Extra Plus
40
GE Jenbacher (TA 1000-1109 BR 2/3,
B), MWM (TR 0199-99-2105: SuA 0,5-1
Ma%), MAN M 3271-4 (spec. gas),
MTU Onsite Energy BR 400/MDE BR
28xx/30xx (spec. gas)
ispunjava: Liebherr a preporu ije se
za: Caterpillar; MTU BR 4000 (Bio i
specijalni gas)
U praksi provereno visokokvalitetno ulje za
gasne motore na bazi mineralnog ulja sa
veoma visokom alkalnom rezervom za
primenu u kompaktnim termoelektranama
(BHKW), koje rade sa pogonom na specijalne
gasove (bio-, talo ni-, deponijski- i jamski gas.
Ulje za
gasne motore
MG 40-Extra LA
40
GE Jenbacher (TA 1000-1109: BR 2/3,
A, Cat.), MWM (TR 0199-99-2105: SuA
< 0,5 Ma%), MAN M 3271-2 (prirod.
gas),MTU Onsite Energy BR 400/MDE
BR 28xx/30xx (prirod. gas) ispn.:
Liebherr, Tedom, Waukesha
preporu . za: Caterpillar, MTU BR 4000
(Bio-, zemni, sa katalizat.)
Visokokvalitetno mineralno ulje za gasne
motore (SA < 0,5 %) za pogon motora na
zemni i specijalni gas u svim opsezima snage,
karakteristike ulja sa niskim sadr ajem pepela;
primena i kod motora sa katalizatorom za
pretvaranje formaldehida
Ulje za
gasne motore
MG 40-Extra Synth
40
GE Jenbacher (TA 1000-1109, BR 2/
3/4/6, A, Cat); MAN M 3271-2 (zemni
gas); ispunjava: MTU Onsite Energy BR
400/4000 (zemni gas)
Visokokvalitetno sinteti ko ulje za gasne
motore u termoelektranama sa pogonom na
zemni gas, sa duga kim intervalima zamene i
maksimalnim kapacitetom; tako e pogodno i
za pogon na specijalne gasove kvaliteta
zemnog gasa
Ulje za
gasne motore
MG 40 PowerSynth
40
Visokokvalitetno sinteti ko ulje za gasne
motore, za kompaktne male termoelektrane
sa pogonom na zemni gas u privatnim
ku ama za jednu ili vi e porodica; odli na
termi ko-oksidaciona stabilnost, idealno za
postrojenja za provod toplote
ULJA ZA KLIZNE STAZE
Naziv
proizvoda
Ulja za klizne staze
XG 68
XG 220
16
DIN
51502 (CGLP)
51524/2 (HLP)
51517/3 (CLP)
Opis proizvoda
Ulja za klizne staze sa izra enom sposobno u deemulgacije i dobrim
Anti-Stick-Slip osobinama za horizontalne i vertikalne klizne staze i
vo ice
XG 68 za srednja a XG 220 za velika optere enja
ULJA ZA RAZDVAJANJE KALUPA-OPLATOLI
Naziv
proizvoda
ISO VG/
V 40 (mm²/s)
Ulje za razdvajanje kalupa
oplatol
F 10
F 68
Mineralno ulje, ne mo e da se me a sa vodom, ne sadr i rastvara ,
namenjeno za premazivanje oplata od drveta, elika i plastikom
prevu enih oplata, tako e i na niskim temperaturama pogodno za
raspr ivanje, univerzalno primenjivo
F 10: izme u ostalog i za vidljive povr ine betona, za gotove delove i
polu-proizvode
F 68: idealno za izradu poroznog betona, uz primenu eli nih oplata
10
68
Ulje za razdvajanje kalupa
oplatol
F 135
F 150 N
130 mm²/s
150
Ulje za razdvajanje kalupa
F 145
145 mm²/s
Ecoplus
XT U
Opis proizvoda
Mineralno ulje, ne sadr i rastvara ,ne me a se sa vodom, specijalno
namenjeno razdvajanju kalupa u toku proizvodnje elemenata od
poroznog betona jer mu je optimalno pode en viskozitet.
F 135: prvenstveno za ni e temperature
Sredstvo za razdvajanje kalupa na bazi mineralnog ulja, ne sadr i
rastvara , namenjeno, izme u ostalog, za proizvodnju poroznog
betona od polaznog materijala ve e gustine, ekonomi na primena
zahvaljuju i idealno pode enom viskozitetu
Univerzalno primenjljiva, biolo ki brzo razgradljiva emulzija za
razdvajanje na bazi biljnih ulja, namenjena za premazivanje eli nih i
plasti nih oplata, na prim. u izradi vidljivih povr ina betona, koje
moraju da budu bez usahlina i pora
V20 < 10mPas
HIDRAULI NE TE NOSTI
Naziv
proizvoda
DIN
Hidrauli no ulje
HL 10 ... HL 68
51524/1 (HL)
51517/2 (CL)
EN ISO 6743/4:HL
Hidrauli no ulje
HLP 10 ... HLP 100
51524/2 (HLP)
EN ISO 6743/4:HM
Hidrauli no ulje
HLP 46 AF
HLP 68 AF
51524/2 (HLP)
51517/3 (CLP)
EN ISO 6743/4:HM
Bez Atesti, specifikacije i
preporuke
cinka
Pogodna za hidrauli na postrojenja, koja
rade u normalnim radnim uslovima, tako e
i za podmazivanje le ajeva i malo
optere enih reduktora, kao i za op te
namene podmazivanja.
x
BoschRexroth
x
Opis proizvoda
Za industrijska i mobilna hidrauli na
postrojenja, pogodna za velike pritiske, a
ima i specifi nu za titu od habanja,tako e
su pogodna i za podmazivanje le ajeva i
reduktora.
Primena tamo gde ulazak vode ne mo e da
se isklju i(deemulgiraju a svojstva),
pogodna za velika termi ka optere enja, a
mo e da se koristi i za le ajeve, reduktore i
valja ka postrojenja.
17
HIDRAULI NE TE NOSTI
Naziv
proizvoda
DIN
Bez Atesti, specifikacije i
preporuke
cinka
Opis proizvoda
Hidrauli no ulje
HLPD 10 HLPD 68
51524/2 (osim
deemulgacije)
EN ISO 6743/4:HM
x
HLPD 22: F. X.
Meiller; HLPD 46:
Müller Weingarten;
ispunjava: MAN N
698; DBL 6721
Primena tamo gde voda, prljav tina i abrazivne estice mogu da prodru u sistem
(imaju deterd entna svojstva), izuzetno
pogodna za mobilna postrojenja, idealna
za pneumatske alate.
HV Synth 46
51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV
x
AFNOR NF E 48603
(HV)
CETOP RP 91 H (HV)
ISO 11158
Sinteti ki fluid za velika optere enja i
kolebanja temperature, za dugotrajno i
trajno podmazivanje, primena u termi kim
procesima i u rashladnim postrojenjima.
Hidrauli no ulje
HVLP 15 ... HVLP 68
51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV
AFNOR NF E 48603
(HV)
CETOP RP 91 H (HV)
Hidrauli no ulje sa pobolj anim VT- ponaanjem, uz veliku stabilnost na smicanje;
mo e da se primenjuje tokom cele godine,
a naro ito za hidrauli ne sisteme koji tokom cele godine rade napolju.
HV Eco Fluid
32 68
51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4: HV
AFNOR NF E 48603
(HV)
CETOP RP 91 H (HV)
ISO 11158
Mineralno hidrauli no ulje sa odli nim odnosom viskozitet-temperatura i odli nim
osobinama trenja, pove ana efikasnost prenosa pritiska i na ektremno visokim i
ekstremno niskim temperaturama; mo e da
se primenjuje tokom cele godine, a naro ito u spolja njim hidrauli nim sistemima.
Hidrauli no ulje
HVLPD 46
51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4:HV
(osim deemulgacije
x
Arctic Fluid 5606
EN ISO 6743/4:HV
(osim ta ke palenja)
x
odgovara: MIL-PRF5606 H (osim stepena isto e), ISO
6743-4 (HV) (osim
ta ke palenja)
Hidrauli no ulje sa odli nim VT-odnosom
za promenljive uslove temperature; dokazalo se u arkti kim klimatskim uslovima i u
hladnja ama, kao i u mobilnim ure ajima
na niskim temperaturama
Arctic Fluid 22
51524/3 (HVLP)
EN ISO 6743/4: HV
(osim ta ke palenja)
x
ISO VG 22
FZG = 12
Hidrauli no reduktorsko ulje za ekstremne
temperaturne uslove, odli na svojstva na
niskim temperaturama, ekstremno dobar
VT-odnos, multigradne karakteristike
Multigradno ulje sa deterd entnim osobinama, za hidraulike visokog i niskog pritiska u
industriji, koje rade pod uticajem vode, prljav tine i abrazije, tako e i za mobilne hidraulike pod promenljivim radnim uslovima.
BIOLO KI RAZGRADIVA ULJA
18
Ökosynth
HEES 32
HEES 46
51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
ISO 15380
x
VDMA 24568
Sinteti ko hidrauli no ulje na bazi nezasi enog estera, idealno za spoljne hidrauli ne sisteme i ekolo ki osetljive oblasti, HEES 32
se koristi od -20 °C do +90 °C, HEES 46 od 25 °C do +90 °C; tako e su pogodna i za
le ajeve i reduktore.
Ökosynth Super
HEES 46 S
51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
ISO 15380
x
VDMA 24568
TOST (> 2000 h)
Sinteti ka hidrauli na te nost na bazi zasienog estera, za ekolo ki osetljive oblasti,
koristi se za temperature od -25 °C do oko
+110 °C; ima multigradne karakteristike.
ULJA ZA INDUSTRIJU PREHRAMBENIH PROIZVODA
Naziv
proizvoda
DIN
Bez Atesti, specifikacije i
preporuke
cinka
Opis proizvoda
FG Universal
46 100
51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
51517/3 (CLP)
51506 (VDL)
x
NSF H1
FDA 21 CFR
178.3570
Potpuno sinteti ka visokokvalitetna ulja za
sisteme u prehrambenoj i farmaceutskoj
industriji, univerzalno su primenjljiva, za
hidraulike, kru ne sisteme, kompresore i
reduktore, temperaturna oblast primene od
-30 °C do +120 °C.
FG Hydraulic Oil 68
51524/2 (HLP)
x
NSF H1
FDA 21 CFR
178.3570
Hidrauli no ulje na bazi mineralnog belog
ulja, za primenu u hidrauli nim postrojenjima u industriji prehrambenih proizvoda,
sto ne hrane i farmaceutskih proizvoda,
tako e i u kompresorima, pumpama,
le ajevima i malim reduktorima;
namenjena za visoke zahteve
x
VII Luksembur ki
izve taj
Zasnivaju se na vodnom rastvoru
poliglikola, namenjeni su za postrojenja
ugro ena od nastanka po ara(na prim.
eli ane i valjaonice, termoelektrane,
rudnici itd.), imaju pobolj ane osobine
trenja i za tite od korozije.
EN ISO 12922
x
EN ISO 6743/4: HFD U
VII Luksembur ki
izve taj
Sinteti ki fluid, bez vode, na bazi estera, za
hidrauli ne sisteme, ima pobolj ane
karakteristike trenja i za tite od korozije,
kao i otpornosti na starenje, biolo ki je
razgradljivo.
V40 16 mm²/s
SAE 5W
Ulje za jako optere ene amortizere,
sklopove prednjeg ve anja i amortizere
upravlja kog sistema
TE KO ZAPALJIVE HIDRAULI NE TE NOSTI
Hidrauli ni fluidi
HFC 32-46
Hidrauli ni fluid
HFD U 68
EN ISO 12922
EN ISO 6743/4:HFC
OSTALO
Ulje za amortizere B
ISO VG 15
System Cleaner 1-33
ISO VG 46
Koncentrat za i enje sistema za
podmazivanje(hidraulike i reduktora)
19
INDUSTRIJSKA REDUKTORSKA ULJA
DIN
ISO
Temperat.
obl. primene
(° C)
51517/3
(CLP)
12925/1
do +100
Reduktorsko ulje 51517/3
(CLP)
150 460 F
12925/1
do +100
Naziv
proizvoda
Reduktorsko ulje
CLP10 ... CLP 680
Reduktorsko ulje 51517/3
CKT 68 460
(CLP)
20
Atesti, specifikacije
i preporuke
Opis proizvoda
Mineralno ulje za podmazivanje zatvorenih industrijskih reduktora sa eonim,
konusnim i pu astim ozubljenjem, za
normalno optere ene klizne i valjkaste
le ajeve, za podmazivanje potapanjem
ili cirkulaciono podmazivanje.
Flender
AGMA 9005-E02
Reduktorsko mineralno ulje za skoro sve
konstrukcije zatvorenih industrijskih reduktora sa eonim ili koni nim ozubljenjem, za klizne i valjkaste le ajeve, za
zglobove i vo ice,za podmazivanje potapanjem i cirkulaciono podmazivanje, za
velika optere enja i za primenu gde se
pojavljuje dejstvo stranih materija (na
prim. u industriji papira)
Potpuno sinteti ko reduktorsko ulje na
bazi PAO (Poli-alfa-olefina) za zatvorene
reduktore sa cirkulacionim ili potapajuim podmazivanjem, za duge intervale
zamene, za pove ane zahteve, koje ulje
treba da ima na visokim i niskim
temperaturama.
-30 +120
Eco Gear
100 M 680 M
51517/3
(CLP)
12925/1
-10 +100
Flender
Visokokvalitetno mineralno reduktorsko
ulje, bez silikona sa Surftec® tehnologijom, za zatvorene industrijske reduktore,
kao i za klizne i valjkaste le ajeve na velikim optere enjima; spre ava stvaranje
"sivih fleka" i pitinga,pobolj ava
uhodavanje reduktora i izravnavanje
o te enih povr ina u zahvatu.
Eco Gear
100 S 680 S
51517/3
12925/1
-30 +120
Flender;
Eco Gear 320 S:
Winergy
Servicefill- atest
Sinteti ko, visokokvalitetno reduktorsko
ulje sa Surftec®-tehnologijom, za mehani ki i termi ki jako optere ene reduktore (na prim. u vetrogeneratorima);
spre ava nastajanje "sivih fleka" i pitinga;
uo ljivo produ ava rad ma ina, vek
trajanja maziva i u tedu energije,
izravnava o te ene povr ine zup anika u
zahvatu.
Eco Gear
150 W 460 W
51517/3
12925/1
-35 +120
(kratkotrajno)
Sinteti ko bazno ulje i veoma kvalitetni
aditivi uz naprednu tehnologiju, daju
proizvod za najve a optere enja i
kriti ne termi ke uslove u industrijskim
reduktorima; posti e se maksimalno
iskori enje energije, velika za tita od
habanja i odli na svojstva na niskim, ak
i na ekstremno niskim temperaturama.
INDUSTRIJSKA REDUKTORSKA ULJA
Naziv
proizvoda
Temperat.
obl. primene
(° C)
DIN
ISO
51517/3
(CLP HC)
12925/1
51517/3
Poly Gear
PG 220 PG 680 (CLP)
12925/1
(CKT)
do +200
Gear oil CLP PM
150, 220
12925/1
-10 +80
Eco Gear
68 S-T
51517/3
Atesti, specifikacije
i preporuke
-40 +120 Flender
Opis proizvoda
Potpuno sinteti ko visokokvalitetno reduktorsko ulje, bez silikona, sa Surftec®tehnologijom za zatvorene industrijske
reduktore ima vrhunsku te ljivost u
hladnom stanju (ta ka stinjavanja < -50
°C), a ostale osobine kao Eco Gear S;
namenjeno za hladne klimatske oblasti i
za primenu u hladnja ama
Potpuno sinteti ko ulje tipa PGLP (na
bazi poliglikola) za podmazivanje le ajeva i industrijskih reduktora, za podmazivanje kliznih i valjkastih le ajeva pod
velikim optere enjima, idealno za pu ne
reduktore.
Voith Paper VN 108
Metso PBM
SKF PMO
Reduktorska mineralna ulja specijalno
za industriju papira, odli na sposobnost
deemulgacije, za primenu tamo gde je prisutan uticaj vode, ne sadr i cink i pepeo.
ULJA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU
Naziv
proizvoda
FG Universal
46 100
DIN
ISO
51524/2 (HLP)
51524/3 (HVLP)
51517/3 (CLP)
51506 (VDL)
FG Gear Oil 220
Ecoleb
68 680 FG
51517/3
(CLP)
3448
Temperat.
obl. primene
(° C)
Atesti, specifikacije
i preporuke
Opis proizvoda
-30 +120
NSF H1
FDA 21
CFR 178.3570
Potpuno sinteti ko, visokokvalitetno ulje
za postrojenja u proizvodnji
prehrambenih proizvoda
do +90
SAE 90
NSF H1
FDA 21
CFR 178.3570
Ulje na bazi belog mineralnog ulja za jako
optere ene reduktore i le ajeve u prehrambenoj industriji i industriji sto ne hrane, tako e i u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji; mo e da se koristi i kao cirkulaciono ulje i za podmazivanje ma ina.
-30 +120
NSF H1
FDA 21
CFR 178.3570
Potpuno sinteti ko reduktorsko ulje za industriju prehrambenih proizvoda i sto ne hrane, za farmaceutsku i kozmeti ku
industriju, za jako optere ene reduktore i
le ajeve
Bitzer
Potpuno sinteti ko ulje za rashladne maine na bazi aromati nih ugljovodonika,
provereno u industrijskim postrojenjima,
hladnja ama, pivarama itd.
ULJE ZA RASHLADNE MA INE
Ulje za rashladne 51503/1
6743-3
ma ine
(KA, KC, KE) (DRA,
XKS 46
DRC, DRG)
21
ULJA ZA LANCE
Naziv
proizvoda
Belt Lube
HT 210
HT 220
Belt Lube
HT 50
HT 100
Roller Track
Lube 100
Chain Lube
XHT 50
XHT 150
XHT 250
XHT 3000
22
V40
(mm²/s)
Temperat.
obl. primene
(° C)
Opis proizvoda
do +250
pogodno za
Siempelkamp,
Dieffenbacher,
Küsters.
HT 220: Atest
Diffenbacher
Mazivo ekstremno stabilno na visokim temperaturama; izra eno od sinteti kih komponenata sa
specijalnim aditivima, namenjeno za termi ki jako optere ene lance, rolne i ipke; naro ito je pogodno za kontinuirane linije presovanja u proizvodnji iverica i panel plo a, u pe ima, su arama i
drugim mestima sa visokom temperaturom.
do +250
Atest: Dieffenbacher
HT 50: prvenstveno
za Dieffenbacher HT
100: naro ito za
Siempelkamp
Sinteti ko mazivo za termi ki jako optere ene
lance, transportne trake i rolne; primena
prvenstveno u proizvodnji iverica i panel plo a
do +250 °C
Eisenmann, Al-Con,
M&N konvejeri
Sinteti ko mazivo, uz dodatak posebnih aditiva,
ektremno stabilno na visokim temperaturama,
namenjeno za spore transportne lance, zglobne
rolne; idealno za primenu na lan astim
transporterima u su arama i praonicama, na
visokim temperaturama u pe ima; dokazalo se u
postrojenjima za pe enje praha (emajlirnice)
do +250
DIN 51517/3 (CLP)
XHT 250: Brückner,
Krones
XHT 150, 3000,
Spray: Lingl
Ulje za lance, koji rade na visokim temperaturama, izra eno na bazi sinteti kih estera, ima
univerzalnu primenu na termi ki jako
optere enim transportnim i pogonskim lancima,
na prim. u farbarama, tekstilnoj industriji, kod
prerade deformacijom; postoji i kao sprej.
240
260
52
102
105
Atesti, specifikacije
i preporuke
53
155
260
3200
Chain Lube
XHT 150 Extra
162
do +250
odgovara:
Münstermann,
Dieffenbacher,
Siemens, Alztec
Sinteti ko mazivo na bazi estera; poseduje veliku
stabilnost na visokim temperaturama;
namenjeno za transportne i pogonske lance u
izradi izolacionog i gra evinskog materijala,
industriji materijala za pakovanje itd.
Chain-Bolt-Fluid
XHS 220
220
do +220
Brückner
Podmazivanje transportnih lanaca i dr a a u
postrojenju za proizvodnju folije, tako e i na
visokim temperaturama i te kim uslovima
podmazivanja prilikom prerade obojenih metala
ili plastike, kao i za druge namene podmazivanja
lanaca na visokim temperaturama.
Cliptec XHS 280
300
do +250
Brückner, Celier;
NSF H2/HX-2
Potpuno sinteti ko ulje za podmazivanje
transportnih lanaca i dr a a na visokim temperaturama; preporu uje se za visoke
temperature i te ke uslove podmazivanja, a
pogodno je i za primenu tokom prerade obojenih
metala i plastike; prvenstveno namenjeno za
primenu na Brückner-ovim linijama za
proizvodnju folije.
ULJA ZA LANCE
Naziv
proizvoda
V40
(mm²/s)
Temperat.
obl. primene
(° C)
Cliptec
XHS 150 HT
270
do +250
Potpuno sinteti ko ulje za podmazivanje transportnih lanaca i dr a a na visokim temperaturama; preporu uje se za visoke temperature i te ke
uslove podmazivanja, a pogodno je i za primenu
tokom prerade obojenih metala i plastike; prvenstveno namenjeno za primenu na Brücknerovim linijama za proizvodnju folije.
Glass Lube
XHG 220
228
do +250
Potpuno sinteti ko visokokvalitetno ulje za podmazivanje termi ki jako optere enih tarnih parova u transportnim lancima, rolnama i transportnim trakama; naro ito je pogodno za podmazivanje ma ina za izradu upljeg stakla i drugih
agregata u proizvodnji stakla i industriji keramike.
Stenter Oil 220
215
do +250
Potpuno sinteti ko visokokvalitetno mazivo za
podmazivanje transportnih lanaca, ramova i lanaca za zatezanje, na velikim optere enjima i velikim brzinama; idealno za primenu u tekstilnoj
industriji(ma ine za predenje, namotavanje i trikanje); primena i na ramovima za zatezanje, kao i
na proto nim su arama i sa vrelim vazduhom
Chain
System Cleaner BR
ca. 50
do +150
Veoma efikasno mazivo na bazi estera a za
i enje sistema za podmazivanje, koji rade sa
sinteti kim ugljovodonicima; pogodno je i za
podmazivanje transportnih lanaca na visokim
temperaturama.
System Cleaner HT
80
do +240 °C
Atesti, specifikacije
i preporuke
Opis proizvoda
Brückner,
Dieffenbacher,
Siempelkamp
Efikasno mazivo za i enje lanaca, kliznih elemenata i sistema rolnica; rastvara nalepke, strane materije i talog; veoma je otporno na visoke temperature, pa mo e da se primeni i kao mazivo za
transportne ure aje, ako se radi sistemom domazivanja
Stihl SWN 39113/1
Specijalno mineralno ulje za lance, gatere i
transportne ure aje svih vrsta; idealno za
primenu kod jakih vibracija, centrifugalnih sila ili
ekstremnog zaprljanja; Haftöl 100 je naro ito
pogodan za brzohode lan aste tester.
MAZIVO ZA OP TE NAMENE
Ulje sa dobrim
prianjanjem
100
220
Sprej ulja za lance
100
220
-30 +130
Polusinteti ki sprej za podmazivanje jako
optere enih lanaca motorcikala i brzohodih
lanaca u industriji.
23
ZA OSETLJIVE OBLASTI
Naziv
proizvoda
Ökoplus XS 68
V40
(mm²/s)
Temperatura
obl. primene (° C)
67
Atesti, specifikacije
i preporuke
Opis proizvoda
Uputstvo KWF
Groß-Umstadt
biolo ki razgradivo
prema CEC-L-33-T82 (> 95 %)
Biolo ki razgradljivo ulje sa dobrim
prianjanjem na bazi biljnog ulja a za
podmazivanje lan astih testera
FDA 21 CFR
178.3570
Mazivo za visoke temperature, namenjeno za primenu u prehrambenoj industriji
za podmazivanje transportnih traka gotove robe i transportnih traka i lanaca
proto nih pe i u velikim pekarama
Plantfluid
42
do +290
WXA Spray
72
-10 +180
NSF H1
DAB, PhEur, BP,
FDA*
Pogodno za podmazivanje transportnih
traka ili transportnih lanaca u industriji
prehrambenih i farmaceutskih proizvoda,
u industriji papira i kartona e ili za
privremeno konzerviranje tih linija
Ulje za lance
15 FG
32 FG
150 FG
460 FG (i kao sprej)
do +250
15
32
150
460
NSF H1; FDA 21
CFR 178.3570
Potpuno sinteti ko specijalno ulje za
podmazivanje transportnih lanaca u industriji prehrambenih proizvoda, kozmetike i farmacije; pogodno je i za malo
optere ene reduktore u prehrambenoj
industriji
ULJA ZA ZA TITU OD KOROZIJE
Naziv
proizvoda
V40
(mm²/s)
Temperatura
obl. primene (° C)
Opis proizvoda
Ulja za za titu od korozije
7.3
KO 7 C 220 C
30
KO 32 C
222
KO 220 C
Ulja bez rastvara a za privremenu za titu
eleza od korozije
Ulje za za titu od
korozije KO 6-F V20
Fluid sa rastvara em za za titu od korozije, dobro odbija vodu i odli no prodire
u zazore; obrazuje tanak, uljno-kremasti
film, za privremenu za titu metalnih
povr ina; mo e da se dobije i kao sprej
5,5 mm²/s
Ulje sa dobrom
V20 ca. 3,4 mm²/s
penetracijom
odvija i
24
Atesti, specifikacije
i preporuke
Sredstvo za za titu od korozije, koje
dobro odbija vodu, rastvara r u i ima
dobru sposobnost prodiranja u zazore;
obrazuje tanak, uljni film; mo e da se
dobije i kao sprej
ULJA ZA ZA TITU OD KOROZIJE
Naziv
proizvoda
V40
(mm²/s)
Temperatura
obl. primene (° C)
Atesti, specifikacije
i preporuke
ADDICOR
150
220
320
460
Ulje za oru je
W 18
Penta-Fluid DW 08
ca. 18
Opis proizvoda
DIN 51517/3 (CLP);
ISO 12925/1 (CKC);
AGMA 9005-E02;
Atesti: Hüber
Getriebebau,
Eissenbeiss
Mineralno ulja za privremenu za titu od
korozije i korozije obojenih metala, ima
odli nu nosivost, za titu od habanja i otpornost na starenje; idealno je za za titu
reduktora tokom skladi tenja, a i za podmazivanje zatvorenih reduktora, hidrauli nih sistema, valjkastih i kliznih
le ajeva, zglobova i vo ica
Bundeswehr TL
9150-0078 (BWCode OY 1045)
NATO-Code S-761
Potpuno sinteti ko ulje za podmazivanje, konzervaciju i i enje oru ja; mo e
da se primenjuje od -55 °C do +150 °C;
postoji i kao sprej
Sredstvo na bazi mineralnog ulja za
za titu od korozije za konzer-vaciju
svetlih, hemijski ili galvanski obra enih
eleznih povr ina.
ca. 8
Sredstvo, odmah spremno za upotrebu,
za za titu dizni, oba i mesta zavara,za
primenu prilikom zavarivanja nisko do
visoko legiranih elika i aluminijuma;
sredstvo ne sadr i silikon; odli no
spre ava lepljenje pucne.
Welding Protection L 13
MA INSKO I CIRKULACIONO ULJE I ULJE ZA LE AJEVE
Naziv
proizvoda
ISO VG
Podmazno ulje
RL 2
RL 5
RL 10
2
5
10
Podmazno ulje
D 75
D 120
68
150
Podmazno ulje
D 150
150
DIN
51519
Opis proizvoda
Legirani rafinati mineralnog ulja niskog viskoziteta. RL 2 je pre svega za podmazivanje alatnih maina i brzohodnih vretena u tekstilnoj industriji.
RL 5 i RL 10 pogodni su za primenu u zatvorenim
sistemima, za podmazivanje kliznih i valjkastih leajeva i za op te podmazivanje ma ina.
Nelegirano mineralno ulje, otporno na starenje,
odli no podnosi visoke temperature a pru a i odli nu za titu od korozije, namenjeno je za osovinske le ajeve inskih vozila i za signalne ure aje.
Legirano ulje visoke nosivosti, naro ito pogodno
za osovinske le ajeve inskih vozila i za podmazivanje vratila, koji rade pod velikim naprezanjima
(na prim. u parnim lokomotivama), kao i za klizne
le ajeve i linearne vo ice.
25
MA INSKO I CIRKULACIONO ULJE I ULJE ZA LE AJEVE
Naziv
proizvoda
Podmazno ulje
R 15
R 22
R 68
R 100
15
22
68
100
Podmazno ulje
C 68
C 100
C 150
C 220
68
100
150
220
Podmazno ulje
CL 32 CL 220
DIN
ISO VG
32
220
51517/1
51519
ISO 3448
Nelegirani rafinati mineralnog ulja za podmazivanje ma ina i postrojenja, sa proto nim i cirkulacionim sistemima podmazivanja; ulja su pogodna i
za podmazivanje kliznih i valjkastih le ajeva, kao i
malo optere enih industrijskih reduktora.
51517/1
51506 (VB, VC)
Ulje, bez aditiva, za podmazivanje ma ina i postrojenja, sa proto nim i cirkulacionim sistemom,
bez posebnog optere enja; primena u industrijskim reduktorima, valjkastim i kliznim le ajevima,
tako e i za jednostavne hidraulike i kompresore.
51517/2 (CL)
51524/1 (HL)
51506 (VBL)
Ulje za podmazivanje cirkulacionih sistema, kao i
industrijskih reduktora, malog do srednjeg optere enja; namenjeno je i za klizne i valjkaste le ajeve, za op te podmazivanje ma ina, jednostavnu
hidrauliku i jednostavne kompresore.
SPECIJALNI PROIZVODI
Naziv
proizvoda
Specifikacije, atesti i o
stale informacije
Additex
SW 22
SW 32
SW 46
DIN 62136/1
ISO VG 22, 32, 46
Atest: Groz-Beckert
Belo ulje
WX 15
WX 32
WX 68
Antifreeze FG
26
Opis proizvoda
SPECIJAL
SPECIJALNI
SPECIJAL
Opis proizvoda
Specijalno mazivo na bazi mineralnog ulja za podmazivanje
igala i platina trika ih ma ina i drugih podmaznih mesta, koja
su u kontaktu sa tekstilom,ulje za uhodavanje i normalan rad, sa
izuzetnom za titom od habanja i lako se ispira iz tekstila.
Medicinsko belo ulje za farmaceutsku industriju, industriju
NSF H1,
DAB, PhEur, BP, USP, FDA* kozmetike,prehrambenih proizvoda, materijala za pakovanje i za
FDA 21 CFR 178.3260 (a) hemijsku industriju.
biolo ki razgradljiv
Sredstvo za za titu hladnjaka, koje uva ivotnu sredinu, za za titu rashladnih sistema od zamrzavanja, korozije i kavitacije do
-50 °C; primena je u prehrambenoj industriji, industriji ivotnih
namirnica, u dobijanju vode za pi e, solarnoj i grejnoj tehnici.
Addisolv D
Me avina izoparafinskih ugljovodonika, sa malo aromata, za i enje i odma ivanje delova i radnih komada od eleza i ne eleznih metala a posebno namenjena za rad u postrojenjima za
i enje firme Dürr
Drawing Lube 35
Pasta za izvla enje, bez mineralnog ulja, meka, rastvorljiva u vodi, namenjena izvla enju, povr inski obra ene, suvo predizvu ene eli ne ice, koja ne sadr i jedinjenja hlora i sumpora.
SPREJEVI
ZA TITA, PODMAZIVANJE, NEGA
Naziv
proizvoda
Osnovni
materijal
Temperatura
primene (°C)
Specifikacije,
preporuke
Opis proizvoda
Sprej za za titu
od korozije
KO 6-F
min.
V20 = 5,5 mm²/s
Multifunkcionalni fluid sa rastvara em,
za za titu od korozije, za privremenu zatitu metalnih povr ina, alata, zavara; odbija vodu i ima dobro svojstvo puzanja
Sprej sa dobrim
puzanjem
odvija
min.
V20 = 3,4 mm²/s
Fluid za za titu od korozije,odbija vodu i
titi metalne povr ine, zazore, zavare,
alate i upotrebu u doma instvu hobi
radovi.
Ulje u spreju
za oru je W18
sintetika+estri
Ulje za preciznu
mehaniku
XF 12 u spreju
Multi
funkcionalni
sprej
Sprej za za titu
polova na
akumulatorima
-55 +150
min.
min. + estri
masnih kiselina
+ grafit
Bundeswehr TL 9150- Za podmazivanje, konzervaciju i i enje
0078 (BW-Code OY
oru ja
1045); Nato Code S 761
V40 = 18 mm²/s
V40 = 12 mm²/s
Specijalno ulje za podmazivanje preciznih ure aja ( iva ih ma ina, bicikala,
industrijskih mernih ure aja itd).
Pomo no sredstvo za vi estruke namene
u industriji, na vozilima u doma instvu,
podmazuje sve mehani ke elemente,
univerzalno upotrebljivo.
-40 +90
min.+
organski
rastvara
Namenjeno za polove akumulatora, njihove priklju ne kleme, dr a e i masene
priklju ke; titi od korozije, lutaju ih struja i gubitaka napona, produ uje vek trajanja akumulatora
PROIZVODI ZA POSEBNE NAMENE
Sprej za
elektro kontakte
min.
Sprej za za titu
dizni i oba
kod zavarivanja
Sredstvo bez
silikona za
za titu dizni i oba
+15 +25
Silikonski sprej
Sil.
-50 +250
PTFE
-70 +250
PTFE lak za
pobolj anje
klizanja
Sprej za i enje i odr avanje elektri nih
kontakata i delova za elektri ne sklopove; rastvara masti, ulja i vla nu prljav tinu
Za primenu prilikom zavarivanja,
namenjeno za zavarivanje nisko do
visoko ugljeni nih elika i aluminijuma
NSF H1
Univerzalno sredstvo za razdvajanje i pobolj anje klizanja na plasti nim, gumenim
i metalnim povr inama; ima dobru postojanost na dejstvo slane vode, vodene pare, sumporne kiseline, razbla enih kiselina
i baza; primena je u auto i elektro industriji, ma inogradnji, industriji stakla itd.
Fiziolo ki bezopasno sredstvo za poboljanje klizanja i razdvajanja; za jezi ak"
brave, za brave i klizne ine, transportne
trake, zaptivke, kablove, u ad itd, hemijski je otporno i univerzalno primenljivo.
27
ULJA ZA PODMAZIVANJE LANACA
Naziv
proizvoda
Osnovni
materijal
Sprej sa dobrim
polu-sintetika
prianjanj. za
podmazivanje lanaca
Chain Lube
XHT 50 Spray
XHT 250 Spray
XHT 3000 Spray
zasi eni estri
Temperatura
primene (°C)
Specifikacije,
preporuke
-30 +130
V40 = 680 mm²/s
do +250
V40 = 53 mm²/s
V40 = 260 mm²/s
V40 = 3200 mm²/s
Opis proizvoda
Za ekstremne uslove i velike centrifugalne
sile, na prim. brzohodne lance u industriji i
lance motorcikala.
Ulja za visoke temperature, namenjena podmazivanju termi ki jako optere enih transportnih i pogonskih lanaca ili kliznih parova
u tekstilnoj industriji, u farbarama, u industriji stakla i u proizvodnji izolacionih materijala
MASTI I PASTE
TSM 400 Spray
min. + MoS2
-35 +450 (pri
ograni enom
dovodu vazduha
do +630 )
Anti-Seize
Spray GAL
Polusintetika
Li
Al
-20 +1200
MLPF1U-20
Polusinteti ka monta na pasta za visoke
temperature; dokazala se u ma inogradnji, eli anama, hemijskoj industriji, preradi papira, u termo centralama, rudarstvu
itd., mo e da se koristi i kao sredstvo za
zaptivanje i za za titu od korozije.
ADDIFLON PTFE
Fluid-sprej
sint. + PTFE
-20 +150
MLE3N-20
Vi enamenska pasta za podmaz. kliznih elemenata od metala, plastike i keramike; posebno je pogodna za jako optere ene pritisne plo e i vo ice na teleskop. ure ajima
min.
-25 +80
Visokokvalitetna mast, veoma otporna na
visoku temperaturu i dejstvo vode; namenjena za otvorene reduktore, vitla, zavrtnje, valjkaste i klizne le ajeve, pu ne prenosnike u podvodnim ure ajima, kao i za
druge sli ne primene.
+15 +25
Sprej za i enje i odr avanje svih povr ina u industriji, radionicama, u doma instvu i za hobije; odma uje i rastvara nalepke na pokretnim delovima
Mast za
raspr ivanje W
SREDSTVO ZA I
ENJE
Univerzalno
sredstvo za
i enje sprej
me avina
ugljovodonika
Tamna monta na i vi enamenska pasta, velike otpornosti na pritisak, vi estruko primenljiva; pogodna za podmazivanje prilikom uhodavanja, kod hladne deformacije,
za vru e veze zavrtnjima, te ko pristupa na mesta trenja itd.
FIZIOLO KI BEZOPASNA MAZIVA
WXA Spray
Ulje za lance
460 FG u spreju
28
belo ulje
-10 +180
NSF H1; DAB,
PhEur, BP, FDA*
Fiziolo ki bezopasan sprej za primenu u industriji prehrambenih proizvoda i kozmetike,u farmaceutskoj industriji i industriji papira, za ma ine za pakovanje, transportne
lance i trake, za pogonske lance; mo e da se
koristi i kao sredstvo za konzervaciju.
PAO
-20 +250
NSF H1
FDA 21
CFR 1.783.570
Specijalno ulje za podmazivanje lanaca,
koji rade na visokim temperaturama,
pogodno za primenu u prehrambenoj,
farmaceutskoj i kozmeti koj industriji.
TRANSFORMATORSKA ULJA
Naziv
proizvoda
V40 (mm²/s)
Specifikacije
Opis proizvoda
Transformatosko ulje
TRF-GNX
7,5
DIN EN 60296
VDE 0370/1
IEC 60296
Transformatorsko ulje na bazi naftena, izoluje i
hladi, ima za titu od starenja; namenjeno za transformatore, prigu nice, pretvara e, prekida e i
sli ne visokonaponske ure aje.
Transformatorsko ulje
TRF-HX
10
DIN EN 60296
DIN 57370/1
VDE 0370/1 Klasse A
IEC 60296
Hidratisani fluid, na bazi parafina za izolaciju i hlaenje, sa dodatkom aditiva za za titu od starenja
ulja, za primenu u transformatorima, prigu nicama, pretvara ima, prekida ima i sli nim visokonaponskim ure ajima, a naro ito za one izlo ene
velikom termi kom optere enju.
TURBINSKA ULJA
Naziv
proizvoda
Turbinska ulja
TL 32
TL 46
TL 68
Turbinsko ulje
TP 46
Turbinska ulja
MT 32
MT 46
ISO VG
DIN
Specifikacije
51515/1 (L-TD)
Siemens, Alstom Power
Voith Turbo
51515/1 (L-TD)
Siemens TLV 90 1304/01
Alstom HTGD 90117
Turbinsko ulje sa pobolj anom za titom
od habanja, prvenstveno za vodne, gasne i parne turbine na normalnom termi kom optere enju, za parne motore sa
reduktorom.
51515/2 (L-TG)
MAN Diesel & Turbo
MT 46: Siemens AG,
Siemens Turbomachinery
Equipment GmbH
Za gasne i parne turbine, kao i turbo
kompresore, poseduju odli nu termi kooksidacionu stabilnost; namenjeno za visoke zahteve i velika optere enja, mo e
da se koristi u gasnim turbinama sa reduktorom i bez njega, kompresorima sa
reduktorom, parnim i vodnim turbinama
32
46
68
46
32
46
Opis proizvoda
Turbinska ulja sa dobrom za titom od
korozije i sposobno u da odvaja vodu,
namenjena za parne, gasne i vodene
turbine na normalnim termi kim
optere enjima.
ULJE ZA VAKUUM PUMPE
Naziv
proizvoda
Ulje za vakuum pumpe
XVR 110
V40 (mm²/s)
ISO
95
6743/3: DVC
Opis proizvoda
Rafinat mineralnog ulja sa niskom ta kom isparavanja, precizno pode en za primenu u rotacionim
pumpama, vakuumskim kompresorima, pumpama za zasune i leptir zatvara e itd.
3
KOMPRESORSKA ULJA
Naziv
proizvoda
DIN
Specifikacije i atesti
Kompresorska ulja
V 100 V 220
51506 (VB)
51517/1 (C)
V 150: 51506 (VC)
Ispunjava:
PSA B71 2290
Rafinati mineralnog ulja,otpornni na starenje, bez aditiva, namenjeni za klipne kompresore niskih i srednjih pritisaka, kao i za
elijske kompresore.
Kompresorska ulja
VL 150, VL 320
51506 (VBL)
VL 150: 51506 (VCL)
VL 150: SAE 40,
API CC
Rafinati mineralnog ulja, otporni na starenje, koji sadr e aditive sa pepelom radi pove ane za tite od habanja, za klipne kompresore niskog, srednjeg i visokog pritiska.
Kompresorska ulja
VDL 32 VDL 150
51506
VDL 32, 46,
68: ATMOS Chrast
VDL 46, 100,
150: TÜV Essen
Rafinati mineralnog ulja otporni na starenje,
sa aditivima bez pepela, za temperature
komprimovanja do +220 °C. VDL 46, 68:
uglavnom za vij ane i rotacione kompresore
VDL 100, 150: za jako optere ene klipne
kompresore.
Kompresorska ulja
VDL 32 S
VDL 46 S
51506
ATMOS Chrast
Potpuno sinteti ka kompresorska ulja, specijalno za vij ane i vi e elijske kompresore,
za temperature sabijanja do +220 °C.
SAE 10W-30
ISO VG 68
Visokokvalitetan fluid na bazi mineralnog
ulja, predvi en za primenu tokom cele godine u modernim ma inama za mu u i vakuum pumpama, crvene je boje.
Ulje za ma ine
za mu u
Opis proizvoda
ULJA ZA PRENOS TOPLOTE
Naziv
proizvoda
30
DIN
V40 (mm²/s)
Temperat. pregrevanja
do (°C)
Ulje za prenos toplote
XW 15
51522
23
+300
Ulja za prenos toplote
XW 50
XW 75
51522
75
XW 50: +385
XW 75: +400
Ulje za prenos toplote
XW 30 M 250
51522
30
+320
Opis proizvoda
Potpuno sinteti ko ulje za prenos toplote za primenu u grejnim sistemima i u kombinovanim
grejno-rashladnim sistemima, za pouzdano i
bezbedno zagrevanje osetljivih i opasnih materija, pre svega za otvorene sisteme sa ugra enim
kompenzacionim rezervoarom, ima odli an VTodnos, to omogu uje ekonomi nu primenu.
Sinteti ki fluidi za prenos toplote za zatvorene
sisteme grejanja, bez pritiska, sa prinudnom
cirkulacijom, prvenstveno za BOPET-ure aje,
idealna za dugotrajnu primenu, ak i pri trajno
velikim termi kim optere enjima; produ eni
intervali zamene ulja
Mineralno ulje za prenos toplote za grejne
sisteme i kombinovane grejno-rashladne
sisteme, za pouzdano i bezbedno grejanje
osetljivih i opasnih materija; pogodno je za
otvorena postrojenja, koja rade bez pritiska
CILINDARSKA ULJA
Naziv
proizvoda
SAE
ACEA
API
Opis proizvoda
Z 1000
Z 1500
1000
1500
51510 (ZB)
51510 (ZD)
+325
+380
Jako viskozna mineralna ulja za primenu u
parnim ma inama; ulja dobro prianjaju i
podmazuju, termi ki su veoma stabilna.
MASTI ZA PODMAZIVANJE
UNIVERZAL. MASTI NLGI
Vi enam. masti
L2
L2G
L3
2
2
3
Vi enam. mast
L 2 MO
2
EP vi enam. mast
LM 1 EP
LM 2 EP
LM 3 EP
1
2
3
Vi enam. mast
CS 1 EP
CS 2 EP
1
2
Hightemp EK 2
Longlife Grease
LC 2
Ugu njiva /saKlasifikacija Temp. oblast
Bazno ulje
Klasifikacija po DIN-u
punska baza
po DIN-u prim. ( °C)
Lithium
Lithium + grafit
Lithium
Mineralno
ulje
K2K-30
KF2K-30
K3K-30
-30 +120
-30 +130
-30 +120
Za podmazivanje i zaptivanje valjkastih
i kliznih le ajeva; vi enamenska mast za
sve industrijske grane, univerzalna
mast za podmazivanje teretnih vozila, L
2 G sa vrstim mazivom (grafitom) radi
boljih osobina u prinudnim uslovima.
Lithium+ MoS2 Mineralno KPF2K-30 -30 +130 Za podmazivanje kliznih le ajeva u ob+ grafit
ulje
(kratkotrajno lasti me ovitog trenja, za velika optere enja i niske do srednjih brzina, univerzalna
+140)
mast za podmazivanje teretnih vozila, otporna na starenje, titi od korozije.
litijum-12hidrostearat
Mineralno
ulje
-30 +130
KP1K-30
KP2K-30
KP3K-30
Dugotrajna mast za industriju i gra evinarstvo, blago je EP-legirana, namenjena je za podmazivanje valjkastih i kliznih
le ajeva pri pove anom optere enju,
tako e je pogodna i za podmazivanje
le ajeva na to kovima teretnih vozila.
kalcijum.
kompleks
Mineralno
-30 +140 Masti sa velikom otporno u na vodu
ulje
KP1-2N-30 (kratkotrajno ( ak i kod direktnog dejstva procesne vode), izm. ostalog i za sisteme centralnog
KP2N-20
+180)
-25 +140 pod. u rudarstvu i eli anama, mo e da
se koristi i kao univerzalna mast za podmazivanje teretnih vozila; CS 1 EP je naro ito pogodna za podmazivanje radnih
valjaka na uslovima visoke temp. (valjaonice, industrija papira, visoke pe i).
2
litijumov
kompleks
Mineralno
ulje
KP2P-30
-30 +150 Za podmazivanje kliznih i valjkastih le(kratkotrajno ajeva jako optere enih na pritisak, naro ito pogodna za podmazivanje le aje+200)
va na to kovima ispunjava: MAN 284 LiH2, MB 265.1, Volvo STD 1277,18/1277,2
2
kalcijumlitijumov
kompleks
sinteti ko
ulje
KP2P-20
-25 +150 Za podmazivanje valjkastih i kliznih
(kratkotrajno le ajeva, jako optere enih na pritisak, u
irokoj temperaturnoj oblasti, izuzetna
+200)
otpornost na vodu
31
MASTI ZA PODMAZIVANJE
TE LJIVE MASTI
NLGI
Ugu njiva /saKlasifikacija Temp. oblast
Bazno ulje
Klasifikacija po DIN-u
punska baza
po DIN-u prim. ( °C)
Te ljiva mast
SGA 600
0
natrijum
Mineralno
ulje
G0F-20
Addilith EP 0
0
litijum
Mineralno
ulje
GP0K-40
Mazivo sa dobr.
prijanjanje
OG 0
0
aluminij.
kompleks
+ graphite
Mineralno OGPF0S-20 -20 +200
ulje
Combiplex OG 05
0,5
litijum/
kalcijumov
kompleks
Mineralno
ulje
Te ljiva mast
SGR 4-00-9P
00
litijum
Mineralno GP00K-30
ulje
-30 +120
Vi e namenska mast za industrijske reduktore ( eono i konusno ozubljenje i
pu ni reduktori), koji rade pod normalnim i ote anim uslovima; za valjkaste i
klizne le ajeve.
Te ljiva mast
PG-00
00
litijum
poliglikol GPPG00K-40 -40 +120
Za jako optere ene eone i pu ne reduktore na niskim temperaturama, tako e i za vertikalne reduktore i za jako
optere ene klizne le ajeve
Te ljiva mast
LIC 000
00/000
litijum12hidrostearat
Mineralno GP00/000K- -50 +120
ulje
50
EP-legirana mast za sisteme centralnog
podmazivanja teretnih vozila ispunjava:
MB 264.0, MB DBL 6833.00, MAN 283
Li-P00
KPGOG
0.5N-30
-20 +80
Podmazivanje normalno optere enih
reduktora i zatvorenih valjkastih i
kliznih le ajeva.
-40 +120 EP-legirana mast za valjkaste i klizne
(kratkotrajno le ajeve jako optere ene na pritisak,
tako e i za pu ne reduktore; vi ena+180)
menska mast za teretna vozila, ma ine
za gra evinarstvo i poljoprivredu.
EP-legirana mast, pogodna naro ito za
velike, otvorene zup aste reduktore (na
prim. mlinovi za cement), dokazala se i
kod vetro generatora; mo e da se raspr uje.
-30 +140 Za jako optere ene valjkaste i klizne le(kratkotrajno ajeve, za srednje i velike pogone, takodo +180)
e i za pogone sa zup astim vencem;
ima veliku nosivost i odli ne osobine
prilikom rada u prinudnim uslovima, uz
izuzetnu otpornost na vodu
MASTI ZA VISOKE TEMPERATURE
32
Hightemp XFT 2
2
organski
Sinteti ko KPHC2R-30 -30 +180 Za klizne i valjkaste le ajeve, koji rade
ulje
(kratkotrajno na visokim temperaturama, na prim. na
pe ima, na tunelskim pe ima, na ventido +200)
latorima vrelog vazduha, na zasunima,
hladnja ama itd.
Supertemp
XHT 2 EP
2
litijumov
kompleks
Sinteti ko KPHC2N-40 -40 +150 Podmazivanje kliznih i valjkastih le ajeulje
(maksimum va, optere enih na pritisak i udare, na
+220)
svim temperaturama i na nepovoljnim
uslovima rada, idealna za primenu u industriji i u oblasti automativa.
MASTI ZA PODMAZIVANJE
MASTI ZA VISOKE
TEMPERATURE
NLGI
ADDIFLON PFPE
Premium XH 1
Premium XH 2
1
2
ADDIFLON PFPE
Premium XH 1 Plus
1
ADDIFLON
Super 2 EP
2
ADDIFLON Super
PFPE 2 EP
2
ADDIFLON
OXS 400
3
Ugu njiva /saKlasifikacija Temp. oblast
Bazno ulje
Klasifikacija po DIN-u
punska baza
po DIN-u prim. ( °C)
PFPE-mast za velika optere enja i ekstremne uslove rada,na prim. visoke temperature i velike povr inske pritiske,
agresivne hemikalije; primena je za pei, ventilatore, kompresore, koji rade
bez podmazivanja itd.
organski
Sinteti ko
-40 +280
ulje
KFK1U-40 (bez pristupa
KFK2U-40
vazduha
+300)
organski
Sinteti ko KFK1U-40 -40 +260 Termi ki i hemijski veoma stabilna mast
ulje
(kratkotrajno za podmazivanje kliznih i valjkastih leajeva, za podmazivanje rolni na tran+300)
sportnim ure ajima, za dugotrajno podmazivanje i podmaziv. u uslovima meovitog trenja.
organski
Sinteti ko
ulje
KF2U-50
-50 +260
Za dugotrajno podmaz. i podmaz. u uslovima me ovitog trenja termi ki jako
optere enih kliznih i valjkastih le ajeva,
na prim. rolni na transp. ure ajima;
mast ima visoku termi ku i hemijsku
postojanost.
organski
Sinteti ko KFK2U-50
ulje
-50 +260
Za dugotrajno podmazivanje valjkastih
i kliznih le ajeva, koji su pod velikim termi kim optere enjem, na prim. u transportnim ure ajima, pe ima, ventilatorima vrelog vazduha itd.
organski
Silikonsko MFSI3S-30
ulje
-30 +200
Termi ki stabilna specijalna mast, fiziolo ki bezopasno, sigurnosno klizno
sredstvo u postrojenjima koja provode
kiseonik; BAM-atest.
MASTI ZA NISKE TEMPERATURE
Arctic Grease XP 2
2
kalcijum
Mineralno
ulje
-50 +100
Podmazivanje valjkastih i kliznih le ajeva na niskim temperaturama,na prim. u
hladnja ama, vretenima ventila itd.
Longlife Grease
HS 2
2
litijumov
kompleks
Sinteti ko KPHC2N-60 -60 +140
ulje
Podmazivanje valjkastih i kliznih le ajeva, jako optere enih na pritisak, pogotovo u hladnja ama, idealna za sistem
centralnog podmazivanja.
ADDISIL Extemp 2
2
litijum
Silikonsko
ulje
Trajno i dugotrajno podmazivanje parova materijala u zahvatu, kao to su elik/bronza, aluminijum i hrom, plastika;
na svim temperaturama i na malom i
srednjem optere enju.
K2G-50
KSI2R-50
-50 +180
33
MASTI ZA PODMAZIVANJE
ZA SPECIJALNE
NAMENE
Ugu njiva /saKlasifikacija Temp. oblast
Bazno ulje
Klasifikacija po DIN-u
punska baza
po DIN-u prim. ( °C)
2
litijumkalcijum
1
2
litijum
litijumkalcijum
Longlife Grease
KP 2 K-SEB
2
litijum
Mineralno
ulje
KP2K-30
Mast za kontakte
EL-K2
2
kalcijum
Mineralno
ulje
M2E-30
1-2
kalcijum
Eco Grease
A 2-500
2
Li-Ca
kompleks
Eco Grease
PD 2-120
PD 2-400
2
Granule Grease 2
Plus
2
Wear Protect
HTP 2
Longlife Grease
HP 1
HP 2
Mast za za titu
od korozije
SW 2
Granule Grease
HT 2
34
NLGI
Mineralno
ulje
Mineralno
ulje
KP2K-20
KP1N-20
KP2N-20
-20 +120
Dugotrajna mast za valjkaste i klizne le ajeve, koji rade pod udarnim optere enjem
na pritisak, naro ito u rudarstvu / dnevni
kopovi, brodovi i naftne platforme, bageri.
Mast za dugotrajno podmazivanje, na-20 +140 ro ito pri velikim optere enjima, kao i
-25 +140 ekstremnom uticaju okoline (jako dej(kratkotrajno stvo vode)
do +160)
-30 +130 Dugotrajna mast sa velikom nosivo u,
(kratkotrajno odli nom za titom od korozije; ima proirenu temperaturnu oblast primene; prido +160)
mena prvenstveno u toplim i hladnim
valjaonicama, veoma otporna na vodu
ispunjava: SEB 181253
-30 +85
Kontaktne materijale, koji sadr e bakar,
titi od korozije i habanja; idealna je za
vla nu sredinu
Mineralno KP1-2E-25
ulje
-25 +80
Za otvorene reduktore, vitla, klizne i valjkaste le ajeve, a naro ito za za titu kliznih delova od korozije pri dejstvu agresivne vode (slane vode, baze) i gasova,
pogodna je i za pu ne prenosnike podvodnih ure aja. Ispunjava: Nato Code
G460, BW-TL 91050-0066, STM 7420/B
Mineralno GOGM2Nulje
20
-20 +140
H1303
(kratkotrajno
+150)
Dugotrajno podmazivanje valjkastih i
kliznih le ajeva na ekstremnim uslovima rada u industriji i u automativima, pouzdana za tita od habanja i ekstremno
visoka nosivost, veoma otporna na vodu
Sa Surftec-tehnologijom, dugotrajno podmazivanje jako optere enih valjkastih i
kliznih le ajeva, PD-efekat kod za tite i
ponovnog poravnanja ve o te enih povr ina u zahvatu.
Li
Li-kompleks
Mineralno
Sintetika
KP2N-35
KP2R-35
-35 +140
-38 +180
litijumkalcijum
Mineralno
ulje
KP2N-20
-25 +150
(uz stalno
domazivanje
+165)
Za dugotrajno podmazivanje valjkastih i
kliznih le ajeva, izlo enih velikim i udarnim optere enjima, idealno na prim. za
le ajeve u mlinovima na linijama za presovanje drvenog peleta, stabilna ak i
pri jakom dejstvu vode.
-15 +160
(uz stalno
domazivanje
+220)
Za dugotrajno podmazivanje valjkastih i
kliznih le ajeva jako optere enih na pritisak i udare, pri povi enim temperaturama le ajeva, prvenstveno za le ajeve na
mlinovima u linijama za presovanje peleta, veoma je otporna na dejstvo vode.
1 do 2 Li-kompleks
Mineralno KP1-2P-10
ulje
MASTI ZA PODMAZIVANJE
ZA SPECIJALNE
NAMENE
NLGI
Ugu njiva /saKlasifikacija Temp. oblast
Bazno ulje
Klasifikacija po DIN-u
punska baza
po DIN-u prim. ( °C)
High Speed
Grease 2
2
Li-kompleks
Sintetika KPHC2K-50
-50 +120 Podmazivanje valjkastih i kliznih le aje(kratkotrajno va sa velikim brojevima obrtanja i /ili
na niskim temperaturama, na prim. ala+140)
ti na tekstilnim ma inama i same ma ine, navojna vretena, linearni pogoni,
elektro motori, mali reduktori i
reduktori zup asti reduktori.
Longlife
Grease MG 2
2
vrsto mazivo
grafit + MoS
Polu
sintetika
-25 +150 Sa EP-aditivima, za velika optere enja,
(kratkotrajno idealno za spore, jako optere ene klizne le ajeve, vo ice, vretena i dr., dugo+180)
trajno odn. trajno podmazivanje;
otporna na vodu
Wear Protect
RS 2
RS 2 MO
2
Ca-kompleks
+ MoS
Mineralno
Wear Protect
RS 2 SYN
2
poliurea
KPF2N-25
-30 +150 Pouzdano podmazivanje jako optere eKP2P-30 (kratkotrajno nih le ajeva pri nepovoljnim uticajima
okoline, kao to su kiseline, baze i vlaga
KPF2P-30
+180)
Sintetika KPHC2R-40 -40 +180
(kratkotrajno
uz stalno
domazivanje
+200)
Idealna mast za podmazivanje kliznih i
valjkastih le ajeva, koji rade pod nepovoljnim uticajima visoke temperature,
vode, promenjljivog optere enja i
velike brzine.
Silikonsko
ulje
Bela, fiziolo ki bezopasna mast za prehrambenu industriju i za armature za
vodu, namenjena za podmazivanje i zaptivanje armatura za vodu, zaptivki, slavina, man etni i membrana u pivarama,
industriji pi a i farmaceutskih proizvoda; nalazi se u NSF H1 spisku
PRIMENA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
3
PTFE
Multiplex
FD 00
FD 1
FD 2
00
1
2
AL kompleks
AL kompleks
AL kompleks +
PTFE
FG Grease AL 2
2
AL kompleks
PAO
ADDIFLON PFPE
Premium FD 2
2
PTFE
PFPE
ADDISIL
Extemp 23 FG
MSI3P-40
-40 +160
Sintetika GPFHC00P-40 -45 +160
Sintetika KPF1P-40
-40 +160
belo ulje
KF2N-20
-20 +140
Podmazivanje reduktora, valjkastih i
kliznih le ajeva u industriji prehrambenih proizvoda i sto ne hrane, EP aditivi; nalazi se u NSF H1 spisku.
KPFHC2P-40 -45 +160 Mast sa EP-aditivima za klizne i valjka(kratkotrajno ste le ajeve, kao i op tu primenu u prehrambenoj industriji
+200)
KFK2U-40
-40 +260 Za dugotrajno podmazivanje termi ki
(kratkotrajno jako optere enih valjkastih i kliznih leajeva u prehrambenoj i farmaceutskoj
+280)
industriji, hemijski je veoma stabilna
mast; nalazi se u NSF H1 spisku.
35
BIOLO KI RAZGRADLJIVE MASTI
Naziv
proizvoda
Ökoplus
BG 2
Ökosynth
Spurkranzfett
Ökosynth
Spurkranzfett G
Ökosynth
Super 2
NLGI
Ugu njiva /saKlasifikacija Temp. oblast
Bazno ulje
Klasifikacija po DIN-u
punska baza
po DIN-u prim. ( °C)
2
litijumkalcijum
00/000
litijum
000
kalcijum+
Graphit
2
Li-Cakompleks
Biljno
ulje
MPE2G-20
-20 +100 Visoko kvalitetna mast za podmaziva(kratkotrajno nje kliznih i valjkastih le ajeva, pouzdano titi od korozije a otporna je na
+120)
starenje.
sinteti ki MFE000E-30
estri
-30 +80
Podmazivanje dodirnih povr ina unutra njeg venca to kova i bokova ina,
kao i kliznih povr ina na skretnicama, podmazivanje vu nih ure aja i odbojnika
na eleznici. Ökosynth Spurkranzfett G:
crne a Ökosynth Spurkranzfett: ute
boje.
sintetika
-30 +120
Vi enamenska mast za visoke pritiske
za podmazivanje unutra njeg venca tokova, ina, vo ica itd. Mo e da se primenjuje u gra evinskim i alatnim ma inama i ma inama za papir, u tekstilnoj
industriji i aparatima za preciznu mehaniku itd.
KPFE2K-30
PASTE
Naziv
proizvoda
36
NLGI
Ugu njiva /saKlasifikacija Temp. oblast
Bazno ulje
Klasifikacija po DIN-u
punska baza
po DIN-u prim. ( °C)
Meißelpaste
2
ADDIFLON PTFE
White 3 Paste
ADDIFLON PTFE
Fluid Spray
3
PTFE
puna
sintetika
Anti-Seize Paste
GAL
Spray: Anti-Seize
Spray GAL
1
litijum
MF2U-20
-20 +1100
Pasta za visoke temperature radi spreavanja hladnog zavarivanja, leplenja
delova ili korozije na usadnom alatu i
aurama, pogodna je za velike brzine i/
ili visoke temperature.
MLE3N-20
-20 +150
Bela, vi enamenska pasta sa dobrim prijanjanjem za podmazivanje kliznih mainskih elemenata, izra enih od metala,
plastike keramike,a pogodna je i za
armature za hladnu i toplu vodu.
poluMLPF1U-20 -20 +1200
sintetika
Li
Al
Pasta za monta u, razdvajanje i za titu
zavrtnjeva na visokim temperaturama,
osigurava razdvajanje i klizanje; primena je u ma inogradnji, eli anama i valjaonicama, hemijskoj industriji, toplanama, elektranama, rudarstvu itd, nije
pogodna za podmazivanje valjkastih
le ajeva, ali mo e da se koristi kao sredstvo za zaptivanje i za titu od korozije.
AL kompleks mineralno
+ metalni prah
ulje
PASTE
Naziv
proizvoda
NLGI
Ugu njiva /saKlasifikacija Temp. oblast
Bazno ulje
Klasifikacija po DIN-u
punska baza
po DIN-u prim. ( °C)
Anti-Seize
Paste 23 White
2
Pasta za
razdvajanje i
podmazivanje
GSM 400
2
organski +
grafit
mineralno
ulje
Monta na pasta
HTP 700 PG
2
sintetika +
MoS
poliglikol
Drilling Lube
1
Li
Mineralno
Monta na pasta
WKT 2
2
mazivo u
vrstom st.
grafit + MoS
Sintetika
sintetika
MPF2-60
MPF2-20
-60 +250
Svetla vi enamenska pasta za jako optere ene klizne i zglobne le ajeve, vratila i
vo ice,kao pomo ni materijal za odreene postupke deformacije, pogodna
je i kao pasta za monta u i zaptivanje.
-20 +140
(kao suvo
mazivo do
+400)
Tamna vi enamenska pasta, za
zaptivanje i konzervaciju u hemijskoj
industriji, termocentralama, eli anama
i u brodogradnji.
-20 +200
(a kao mazivo
u vrstom
stanju do
+700)
Crno-siva, univerzalno primenjiva pasta
za visoke temperature; za podmazivanje vru ih veza zavrtnjevima, kliznih
ina, vo ica i zglobova pri laganom
kliznom kretanju; pobolj anje
ograni enih uslova uhodavanja.
-20 +150 Mazivo u vrstom stanju za spojeve za(kratkotrajno vrtnjima na naftnim cevo-vodima, ide+170)
alna za ekstremna optere enja (dejstvo
vode, visoke temperature)
-30 +1000
(od +200
kao mazivo
u vrstom
stanju)
Siva, univerzalno primenjljiva pasta za
visoke temperature, protiv svarivanja
ivija, zavrtnjeva i nasadnih veza, protiv
lepljenja zaptivki i vo ica, za velika
optere enja na pritisak i ote ane uslove
rada; zbog EP-aditiva dobra svojstva u
prinudnim uslovima rada.
37
MOTORNA ULJA VISOKIH PERFORMANSI
SADR AJ
Motorna ulja za putni ka vozila
Motorna ulja za me oviti vozni park
Motorna ulja za teretna vozila, stacionarna postrojenja
Motori sa pogonom na gas
Ulja za brodske motore i inska vozila
Motorna ulja za 2-taktne motorcikle
Motorna ulja za 4-taktne motorcikle
Univerzalna ulja za traktore
Ulja za menja e teretnih vozila
Ulja za menja e teretnih vozila
Ulja za menja e klasi nih vozila (old timer)
Ulja za ostale namene
Ulja za automatski menja
Fluidi za funkcionisanje vozila
Ulje za gasne motore
Ulja za klizne staze
Ulja za razdvajanje kalupa-oplatoli
Hidrauli ne te nosti
Bilo ki razgradiva ulja
Ulja za industriju prehrambenih proizvoda
Te ko zapaljive hidrauli ne te nosti
Ostalo
Industrijska reduktorska ulja
Ulja za prehrambenu industriju
Ulje za rashladne ma ine
Ulja za lance
Mazivo za op te namene
Za osetljive oblasti
Ulja za za titu od korozije
Ma insko i cirkulaciono ulje i ulje za le ajeve
Specijalni proizvodi
Sprejevi
Za tita, podmazivanje, nega
Proizvodi za posebne namene
Ulja za podmazivanje lanaca
Masti i paste
Sredstvo za i enje
Fiziolo ki bezopasna maziva
Transformatorska ulja
Turbinska ulja
Ulje za vakuum pumpe
Kompresorska ulja
Ulja za prenos toplote
Cilindarska ulja
Masti za podmazivanje
Masti za visoke temperature
Masti za podmazivanje
Masti za niske temperature
Masti za podmazivanje za specijalne namene
Primena u prehrambenoj industriji
Biolo ki razgradive masti
Paste
Za dodatne informacije obratite se firmi ADDINOL maziva d.o.o , 11080 Zemun
tel. ++381 11 314 11 04 i 314 11 07
3
6
6
9
9
10
10
11
12
13
13
13
14
15
16
16
17
17
18
19
19
19
20
21
21
22
23
24
24
25
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
36
36
ADDINOL - pobolj ava performanse!
Koristite i ADDINOL-ov onlajn pretra iva za
sva vozila - sva maziva - www.addinol.de.
Reg.-Nr. DE000979UM
Reg.-Nr. DE000979QM
3
www.addinol.rs
ADDINOL MAZIVA d.o.o.
Ugrinova ki put 80b, 11080 Zemun
tel: 011 314 1104, fax: 011 314-1107
e-mail: [email protected]
Download

Dobro doli u ADDINOL-ov svet April, 2013.