International Standard Serial Number
INSTITUT RAČUNOVOĐA I
REVIZORA
CRNE GORE
www.irrcg.co.me
E-mail: [email protected]
Izvršni direktor:
Rade Šćekić
Tel: +382 20 227-754
E-mail: [email protected]
Uređivački odbor
Tel: +382 20 227 708
Fax: +382 20 227 708
E-mail: [email protected]
Kontakt:
Poštanska adresa:
Momišići, Malo Brdo,
"A", N/3 i N/4,
81000 Podgorica
CRNA GORA
Tel/faks:
+382 20 227 708
International federation of Accountants
Međunarodna federacija računovođa
IRRCG je pridruženi član IFAC-a
Poziv na pretplatu za 2015. godinu
Institut računovođa i revizora Crne Gore planira da i u 2015.
godini izdaje časopis "Računovodstvo, revizija i finansije" i
časopis "Poreski savjetnik" .
Pretplata za oba časopisa:
- "Računovodstvo, revizija i finansije" (četiri broja) i
- "Poreski savjetnik" (četiri broja)
za 2015. godinu iznosi 267,50 € (sa PDV-om).
Pojedinačna pretplata za časopise iznosi: 160,50 € (sa PDV-om).
Molimo pretplatnike da uplatu pretplate izvrše u korist
računa:
- 520-402105-52 kod Hipotekarne banke ad Podgorica ili
- 550-5658-84 kod SGG Podgorička banka ad Podgorica.
Porudžbenica za časopise može se preuzeti i sa web sajta
Instituta: www.irrcg.co.me.
Za sve informacije obratiti se na:
- Tel/fax: (020) 227-708;
- E-mail: irrcg@ irrcg.co.me.
RRF
MAGAZIN
UVODNA RIJEČ
Poštovani pretplatnici i čitaoci,
Institut RRCG nastavlja da i u 2015. godini izdaje časopis Računovodstvo, revizija i finansije i
časopis Poreski savjetnik.
U časopisu Računovodstvo, revizija i finansije ćemo, kroz postojeće i nove rubrike, i u 2015. godini posvetiti posebnu pažnju primjeni zakonske i profesionalne regulative vezane za
računovodstvo, poreski sistem, finansije, radne odnose, privredno pravo, kao i za druge oblasti,
značajne za računovođe, menadžment preduzeća i druge.
Primjena međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i druge teme iz oblasti
računovodstva, revizije, poreskog sistema, finansijskog poslovanja, prometa roba i usluga, primjene propisa o zaradama, naknadama i drugim ličnim primanjima, radnog prava, i ostale aktuelne ekonomske teme biće sadržaj časopisa i u 2015. godini.
Časopis Poreski savjetnik prevashodno se bavi temama iz poreskog sistema, ali i odgovorima
na vaša pitanja iz oblasti poreskog i carinskog sistema, računovodstva i drugim pitanjima od
značaja za članove i pretplatnike časopisa koje izdaje Institut RRCG.
Redakcija časopisa Računovodstvo, revizija i finansije će nastojati da i u 2015. godini, izborom
tema i načinom njihove obrade opravda povjerenje svojih pretplatnika.
U 2015. godini planiramo da izdamo četiri broja časopisa Računovodstvo, revizija i finansije i
četiri broja časopisa Poreski savjetnik. Na svom redizajniranom sajtu IRRCG će i u 2015. godini, nastaviti da objavljuje sadržaj časopisa. Takođe, IRRCG će, na svom sajtu, nastaviti da objavljuje izmjene propisa i druge relevantne aktuelnosti, značajne za rad naših članova.
Svim dosadašnjim autorima, saradnicima i drugim koji su dali svoj doprinos uspješnom izdavanju naših časopisa u ovoj godini, zahvaljujemo se na saradnji. Takođe, očekujemo da se ta
saradnja nastavi i u narednoj godini.
Kao i ranije, pozivamo zainteresovane autore da nam dostavljaju svoje radove, a pretplatnike
da predlažu teme za koje su zainteresovani da budu objavljene u našim časopisima, te na taj
način zajednički radimo na unaprjeđenju kvaliteta naših časopisa.
S poštovanjem !
Uređivački odbor
Broj: 4
Decembar 2014. godine
SADRŽAJ
6
4
AKTUELNI PROPISI
Kratke informacije
10
IZ AKTIVNOSTI IRRCG-A
Izvjestaj o prisustvovanju svetskom kongresu računovođa
14
IZ AKTIVNOSTI IFAC-a i IASB
Vijesti iz IFAC-a i IASB
35
RAČUNOVODSTVO I MSFI
Popis imovine i obaveza na dan 31.12.2014. godine
Ljatifa DELJANIN
50
Revalorizacione rezerve kod nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine
Radojko BOŠKOVIĆ
58
Godišnji popis zaliha
Radojko BOŠKOVIĆ
64
Usaglašavanje potraživanja i obaveza
Rade ŠĆEKIĆ
70
Rokovi zastarjelosti potraživanja i obaveza
Ljatifa DELJANIN
79
Prisustvovanje popisu zaliha od strane revizora
Dr Dejan JAKŠIĆ
89
PORESKI SISTEM
mr Tatjana BOŠKOVIĆ
Izmjena Pravilnika o IOPPD obrascu i dopuna Šifrarnika osnova za obračun
RRF
MAGAZIN
92
Izračunavanje odbitnog dijela ulaznog PDV kod obavljanja oporezivog i
oslobođenog prometa – srazmjerni odbitak
Rade ŠĆEKIĆ
97
NA SAMOM POSLU
Nikola KALUĐEROVIĆ
U susret primjeni nove regulative iz oblasti platnog prometa
106
PRIVREDNO PRAVO
Pravni režim reorganizacije stečajnog dužnika
Mr Dragan RAKOČEVIĆ
122
RAD I RADNO PRAVO
Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje za
2014. godinu i povraćaj više plaćenih doprinosa
Jovo PAJOVIĆ
129
Bilateralni ugovori o socijalnom osiguranju koje primjenjuje Crna Gora
Jovo PAJOVIĆ
134
AKTUELNI PODACI
▪ Plaćanje posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje lica sa invaliditetom
▪ Visina zatezne kamate
▪ Podsjetnik o najčešće korišćenim uplatnim računima
▪ Prosječne zarade (plate)
Decembar, godišnji prosjek, prvo i drugo polugođe 2013.godine
Oktobar 2014. godine
▪ Iznos prihoda na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkih lica
▪ Dnevnice za službeni put u inostranstvo
▪ Poreski kalendar
150
PRILOG
▪ Pravilnik o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
▪ Uredba o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o
popisu stvari u državnoj svojini
▪ Uputstvo o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u
državnoj svojini
163
PORUDŽBENICA
5
RRF
MAGAZIN
INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE
INSTITUTE OF ACCOUNTANTS AND AUDITORS OF
MONTENEGRO
Tel/fax: (020) 227-708, 207-291
Adresa: Malo brdo N-3, N-4 Momišići - Podgorica
E-mail: [email protected]
Molimo Vas da ukoliko želite da budete pretplatnik na časopise “Računovodstvo, revizija i
finansije“ i “Poreski savjetnik” koje izdaje Institut računovođa i revizora Crne Gore popunite
porudžbenicu i pošaljete na našu adresu.
OPIS
Pretplata na časopis
RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i
FINANSIJE za 2015. godinu
Pretplata na časopis
PORESKI SAVJETNIK
za 2015. godinu
Uplatu izvršiti na račun:
Komada
Cijena
EUR
Iznos
EUR
267,50 €
(sa PDV-om)
520-402105-52 kod Hipotekarne banke ad Podgorica ili
550-5658-84 kod SGG Podgorička banka ad Podgorica
PORUDŽBENICA
Ovim putem neopozivo prihvatam pretplatu na:
1. Časopis Računovodstvo, revizija i finansije za 2015.godinu
2. Časopis Poreski savjetnik za 2015. godinu
i molim da mi se dostavlja na adresu:
Naziv poručioca
Adresa
Telefon /fax
PIB/PDV br.
U
Direktor
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________
____________________
M.P.
163
Download

RRF magazin broj 4 - Institut Računovođa i Revizora Crne Gore