21.10.13.
Gmail - RE: klarifikacije JN 336
Andrej Pilipovic <[email protected]>
RE: klarifikacije JN 336
2 поруке(а)
Djordje Urosevic <[email protected]>
Коме: Andrej Pilipovic <[email protected]>
18. октобар 2013. 11.23
Poštovani dr Pilipoviću,
Upravo sam proverio I site za javne nabavke I site vašeg Instituta – nema objavljenih izmena/
dopuna konkursne dokumentacije za JN 336/2013.
Molim za info gde mogu da pronađem tu dokumentaciju.
Unapred zahvaljujem za Vaš trud i razumevanje.
S poštovanjem,
Đorđe Urošević
SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.338
Mob: +381 (0) 64 8720 168
[email protected]
www.super-lab.com
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=210b9c6601&view=pt&search=trash&th=141bba2cb87267d7
1/5
21.10.13.
Gmail - RE: klarifikacije JN 336
Informacija sadržana u ovoj poruci namenjena je samo osobi ili pravnom licu kome je adresirana. Poruka može da sadrži materijal koji je poverljiv ili namenjen
samo određenom krugu osoba. Svaki pregled, kopiranje, distribucija i druga upotreba ove poruke, ili preduzimanje bilo kakve radnje koja je u vezi sa ovom
porukom, zabranjeno je svim osobama ili pravnim licima kojima ova poruka nije namenjena. Ukoliko ste ovu poruku dobili greškom, molimo Vas da kontaktirate
pošiljaoca i obrišete kompletnu poruku sa svih računara.
Nemojte štampati ako ne morate!...Ali ne zbog drveća, jer se ta vrsta drveća gaji samo zbog industije papira (inače nikada ne bi bilo
zasađeno) ! Sačuvajte sebe jer je dokazano da laserski štampači, prilikom procesa štampe, emituju štetne mikročestice koje se mogu uporediti s onim u dimu
cigarete. Potencijalni negativni efekti se kreću u rasponu od jednostavne respiratorne iritacije, do uticaja na kardiovaskularni sistem pa čak i rak (više o
ovome pogledajte na Professor Lidia Morawska, from the Queensland University of Technology) Ako baš morate da štampate veće količine materijala,
zadajte štampu, otvorite prozor i odmaknite se od štampača (napravite pauzu) ! Powered by SUPERLAB
From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Andrej Pilipovic
Sent: Freitag, 18. Oktober 2013 07:38
To: Djordje Urosevic
Subject: Re: klarifikacije JN 336
Poštovani gospodine Uroševiču,
Kao prvo, izvinjavam se što Vam nisam ranije odgovorio jer sam bio na terenu.
Hteo bih da Vas obavestim da smo uradili ispravke konkursne dokumentacije u vezi napajanja i roka isporuke.
Takođe Vas obaveštavamo da ostali rokovi ostaju nepromenjeni.
S poštovanjem
Dr Andrej Pilipović
2013/10/15 Djordje Urosevic <[email protected]>
Poštovani dr Pilipović,
Vezano za nabavku 336/2013, Partija 1 – Meteorološka stanica, molim za
odgovore na sledeća pitanja:
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=210b9c6601&view=pt&search=trash&th=141bba2cb87267d7
2/5
21.10.13.
1
Gmail - RE: klarifikacije JN 336
Napajanje stanice
Nije definisano napajanje stanice: da li stanica treba da bude
priključena na stabilan izvor napajanja od 220 V, ili treba da bude
autonomna po pitanju napajanja?
Mogući autonomni izvori napajanja su solarni paneli (dugoročno
dobro rešenje) ili baterijsko napajanje (vremenski izuzetno ograničeno).
Molim za razjašnjenje.
2
Rok isporuke
U tenderskoj dokumentaciji se na strani 10, tačka 7, navodi da je rok
isporuke 25.12.2013.
Na strani 18, u okviru modela ugovora, član 2, navodi se
27.12.2013.
Takođe, u okviru modela ugovora, na strani 19, član 8, navodi se da
ugovor važi do okončanja isporuke dobara, a najkasnije do 31.01.2014.
Obzirom da se tender otvara 20.11.2013, da je vreme za donošenje
odluke 8 dana, da će potpisivanje ugovora sigurno trajati 3-5 dana,
to znači da predmet nabavke treba da se isporuči za oko 14 dana.
Obzirom da se meteorološke stanice specifičnog tipa, kakva je
stanica koju ste specificirali, čekaju 4-6 nedelja, nemoguće je isporučiti u
traženom roku.
Imajte na umu da zemlje EU već od 20.12.2013 imaju Božićne
praznike i da će početi sa radom tek 06.01.2014.
Molim da još jednom proverite tražene rokove isporuke i ako je ikako
moguće iste produžite.
Unapred zahvaljujem za Vaš odgovor i razumevanje.
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=210b9c6601&view=pt&search=trash&th=141bba2cb87267d7
3/5
21.10.13.
Gmail - RE: klarifikacije JN 336
S poštovanjem,
Đorđe Urošević
SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.338
Mob: +381 (0) 64 8720 168
[email protected]
www.super-lab.com
Informacij a sadržana u ov oj poruci namenj ena j e samo osobi ili prav nom licu kome j e adresirana. Poruka može da sadrži
materij al koj i j e pov erlj iv ili namenj en samo određenom krugu osoba. Sv aki pregled, kopiranj e, distribucij a i druga upotreba
ov e poruke, ili preduzimanj e bilo kakv e radnj e koj a j e u v ezi sa ov om porukom, zabranj eno j e sv im osobama ili prav nim licima
koj ima ov a poruka nij e namenj ena. Ukoliko ste ov u poruku dobili greškom, molimo Vas da kontaktirate pošilj aoca i obrišete
kompletnu poruku sa sv ih računara.
Nemoj te štampati ako ne morate!...Ali ne zbog drv eća, j er se ta v rsta drv eća gaj i samo zbog industij e papira (inače nikada ne bi
bilo zasađeno) ! Sačuv aj te sebe j er j e dokazano da laserski štampači, prilikom procesa štampe, emituj u štetne mikročestice
koj e se mogu uporediti s onim u dimu cigarete. Potencij alni negativ ni efekti se kreću u rasponu od j ednostav ne respiratorne
iritacij e, do uticaj a na kardiov askularni sistem pa čak i rak (v iše o ov ome pogledaj te na Professor Lidia Moraw ska, from the
Queensland Univ ersity of Technology) Ako baš morate da štampate v eće količine materij ala, zadaj te štampu, otv orite prozor i
odmaknite se od štampača (naprav ite pauzu) ! Powered by SUPERLAB
-Andrej Pilipovic, Ph.D.
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu-Univerzitet u Novom Sadu
Institute of Lowland Forestry and Environment-University of Novi Sad
Antona Cehova 13d
21000 Novi Sad
Serbia
tel: +381 21 540 382
fax: +381 21 540 385
mobile: +381 63 458 828
Andrej Pilipovic <[email protected]>
Коме: Djordje Urosevic <[email protected]>
18. октобар 2013. 16.46
Poštovani,
Na portalu uprave javnih nabavki ispravke su objavljene još jutros. Morate ući u pregled konkursne
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=210b9c6601&view=pt&search=trash&th=141bba2cb87267d7
4/5
21.10.13.
Gmail - RE: klarifikacije JN 336
dokumentacije i onda na dnu strane imate izmene i dopune.
Izmene na sajtu instituta će biti objavljene do kraja dana, pošto imamo problema sa serverima.
S poštovanjem,
Andrej Pilipović
[Наведени текс т је сакривен]
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=210b9c6601&view=pt&search=trash&th=141bba2cb87267d7
5/5
Download

Poštovani dr Pilipoviću, Upravo sam proverio I site za javne nabavke