UG Resurs centar sprovodi projekat „Izgradnja kapaciteta za formiranje Nacionalne asocijacije za
biomasu-SERBIO“ koji finansira Ambasada Kraljevine Norveske u Srbiji. U okviru projekta predviđeno je i
osnivanje Udruženja privatnih vlasnika šuma kao i izgradnja i unapređenje njihovih kapaciteta. Krajnji cilj
je da se privatni vlasnici šuma osposobe i pripreme za tržište biomase. U tom kontekstu, UG Resurs
centar raspisuje
OGLAS
za konsultantske usluge izrade publikacija
Publikacija 1. Gazdovanje privatnim šumama - vodič za održivo gazdovanje privatnim šumama.
Ovaj priručnik bi trebalo da da upustva i primere kako neko udruženje privatnih vlasika šuma može da
upravlja/gazduje šumama svojih članova u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u oblasti
gazdovanja šumom. Vodič za gazdovanje privatnim šumama daje upustva Udruženjima šumovlasnika
kako se radi plan gazdovanja, ko ga radi i na koji period, šta sadrži Plan gazdovanja i ko ga usvaja i
odobrava.
Osim toga, ovaj priručnik bi trebalo da da odgovor na pitanje koje su koristi privatnih vlasnika šuma od
samostalnog gazvodavanja šumom, koliki su troškovi i koje su obaveze prilikom samostalnog gazdovanja
šumom. Publikacija je namanjena šumovlasnicima koji po pravilu dolaze iz ruralnih sredina, pa je poželjno
da tekst prate ilustracije, primeri iz prakse kako domaće tako i iz inostranstva. Cilj publikacije je da da
dovoljno informacija privatnim vlasnicima šuma kako bi oni na osnovu istog mogli samostalno da
organizuju planiranje i gazdovanje šumom.
Publikacija 2. Tehnologija i mehanizacija za izvlačenje šumskog ostatka - ova pubikacija trebalo
bi da da pregled najboljih rešenja za izvlačenje, kako drveća tako i šumskih ostataka, korenja i sl.
Posebnu važnost treba dati tehnologijama i mehanizaciji koja je pogodna za brdsko-planinski teren i
uslovima u kojima se obavljaju poslovi seče u privatnim šumama u Srbiji. Preporučene tehnologije je
potrebno objasniti kao u pogledu proizvodnog procesa tako i u pogledu potrebne mehanizacije.
Ilustracije, fotografije i grafikoni obavezni su deo oblaznoženja opravdanosti korišćenja preporučene
tehnologije i/ili mehanizacije. Posebnu pažnju posvetiti postojećoj mehanizaciji u ruralnim sredinama i
poslovima koji se danas obavljaju u privatnim šumama na izvlačenju ostataka od seče šuma.
Potrebno je dati fotografije predložene mehanizacije sa uporednim cenama različitih proizvođača i
najvažnijim eliementima tehničke specifikacije mašina, kao i preporuke i predloge za unapređenje
postojeće mehnizacije koju privati vlasnici šuma trenutno koriste na ovim i sličnim poslovima, a koji bi
mogli da uz mala ulaganja doprinesu efikasnijoj upotrebi šumskih ostataka.
Publikacija 3. Sušenje i skladištenje biomase i proizvoda od seče šuma- Prikaz standarda,
potrebne mehanizacije i postrojenja za sušenje i skladištenje različitih proizvoda u šumarstvu (sečka,
piljevina, ćumur, drvo za ogrev i sl.). U ovom vodiču potrebno je dati prikaz različitih metoda i tehnoloških
rešenja za sušenje i skladištenje ostataka nakon seče šuma a posebnu pažnju treba posvetiti energetski
efikasnim rešenjima (npr solarne sušare). Takođe, potrebno je dati pregled opreme i pribora koji se
koristi za skladištenje različitih proizvoda (sečka, piljevina, ćumur itd) kao i objašnjenje kriterijuma za
izbor određenog načina skladištenja i sušenja.
Takođe, potrebno dati prikaz standarda za u pogledu tehničko-hemijsko-fizičkog sastava sečke, piljevine,
ćumura i drugih proizvoda u šumarstvu. Ova publikacija treba da da prikaz skladištenja oblica i granjevine
koje se koriste za proizvodnju drvne sečke, u skladu sa zahtevima kupaca sirovine i proizvođača biomase
za energetske srvhe.
Publikacija 4. Proizvodi u šumarstvu - U ovoj publikaciji potrebno je prikazati mogućnosti za
iskoršćenje privatnih šuma i sticanja dodatnog prihoda za privatne šumovlasnike. Koji su to proizvodi koji
se mogu dobiti iz primarne proizvodnje (nakon seče šuma) a koji su proizvodi koji se mogu plasirati na
tržištu nakon tehnološkog procesa (briketi, pelet, ćumur)? Koji su zahtevi tržišta (domaćeg i stranog) u
pogledu dimenzija, vlažnosti, kvaliteta ogrevnog drveta, specifičnosti pojedinih kupaca ogrevnog drveta
(za industrijske potrebe, kućnu upotrebu, ugostiteljske objekte i sl) u pogledu kavilteta, dimenzija,
pakovanja i sl. Publikacija sadrži pregled mogućih proizvoda iz šumarstva, između ostalog ogrevnog
drveta, drvne sečke, piljevine, ćumura, briketa, peleta sa okvirnim i uporednim cenama u zemlji i
inostranstvu.
Publikacija 5. Zastita na radu - Ova publikacija ima za cilj da privatne vlasnike šuma upozna sa
merama bezbednosti i zaštite na radu u šumi, procedurama za procenu bezbednosti i zaštitinom
opremom za rad u šumarstvu. Potrebno je dati zakonsku regulativu u pogledu zaštite na radu i obaveze
Udruženja privatnih vlasnika šuma u vezi zaštite na radu. Publikacija treba da sadrži ilustracije, fotografije
i/ili tebele sa specifikacijom i karakteristikama zaštitine opreme koja se koristi na poslovima u šumarstvu.
Na koje kritične situacije i proizvodne procese bi trebalo obratiti pažnju, koje su povrede najcešće, koje
su mere preventivne zaštite, šta se od zaštitne opreme koristi, koji su standardi u svetu i u Srbiji.
Zajedničko za sve publikacije:
- Prosečan obim publikacije je 15-20 strana kucanog teksta (font Arial 10) sa ilustracijama,
fotografijama i tabelama,
- Ilustracije i fotografije ne smeju da zauzmu više od 50% jedne stranice u proseku.
- Margine sa leve strane, gornje i donje ivice su 2,5 cm, dok su margine sa desne strane 2 cm.
- Tekst na srpskom jeziku poslat u Word-u (2007) mora biti lektorisan tj lektura teksta je sastavni
deo publikacije koja se zahteva ovim oglasom i predstavlja odgovornost i obavezu konsultanta.
- Za svaku publikaciju potrebno je navesti reference drugih publikacija iz kojih su korišćeni materijali
ili izvori.
- Konusltant može aplicirati za izradu pojedinačne publikacije ili svih publikacija
Ponude za konsultantske usluge izrade gore navedenih publikacija poslati na [email protected]
najkasnije do 05.12.2012.godine u 17h.
Ponuda sadrži naziv ponuđača (pravnog ili fizičkog lica), finansijsku ponudu (cenu usluga) i informaciju za
koje od navedenih publikacija nudi konsultanstske usluge, uslove plaćanja, rok izrade i dostave tekstova
za publikacije kao i reference prethodnih radova na sličnim temama ili u datoj oblasti.
Download

UG Resurs centar sprovodi projekat „Izgradnja kapaciteta za